ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4449 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4449 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA."

Transkript

1 "Dün dündür, bugün de bugün" diyenlerin maskeleri düþmüþ bir daha... Muhalefetteyken sirke olurlar, hükümetteyken viski! Her beþ yýlda bir bu da sizin armaðanýnýz onlara! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4449 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý SÝZÝ TESELLÝ ETMEK BANA KALDI YÝNE sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ÇÖZÜM ÝSTEDÝÐÝMÝZ KOCAAAA BÝR YALAN! Erdoðan Baybars TROYKA'YA RUM "OHÝ"SÝ VE TALAT'IN ENDÝÞELERÝ Mehmet Levent Tiyatro GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA KALDI Dolgun Dalgýçoðlu ARTIK KONUÞMASINLAR Ali Osman DAHA KOMUTANA SORMADIM Ali Kiþmir Dün meclis önünde göç yasasýna karþý eylem düzenleyen KTÖS, KTOEÖS ve KTAMS Özkan Yorgancýoðlu ve Serdar Denktaþ ile bazý milletvekillerinin muhalefetteyken bu yasa ile ilgili yaptýklarý açýklamalarý tiyatro þeklinde sundu... Dünkü eylemde okunan ortak açýklamada þöyle denildi: Ne tesadüftür ki bu söylemlerde bulunan kiþiler bugün bu mecliste sadece milletvekili sýfatý ile deðil, baþbakan ve baþbakan yardýmcýsý sýfatý ile bulunmaktadýrlar... "CTP-DP hükümeti muhalefette iken ateþli söylemlerle karþý çýktýðý, hükümette iken ise 'kaynak yok' bahanesi ile sahip çýktýðý göç yasasýný ortadan kaldýrmayacaksa, hükümette olmasýnýn bir anlamý yoktur" sayfada Yorgancýoðlu 2010'da muhalefette olduðu sýrada, mecliste yaptýðý konuþmada, "Bu yasanýn uluslararasý sözleþmelere aykýrý olduðunun bir kez daha altýný çizmek gerekir" demiþti... Serdar Denktaþ ise yine ayný tarihte, ilgili yasanýn anayasaya aykýrý olmadýðýna karar veren mahkemeyi hatalý bularak, "Mahkeme son derece taraflý, hükümeti koruyan bir yaklaþýmla ele almýþtýr konuyu ve büyük bir hata yapmýþtýr" diye konuþmuþtu... Vicdani Ret eylemi "Yurt ödevimiz barýþ, vicdani ret hakkýmýz" Bazý siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri vicdani ret hakkýný ileriye taþýmak için dün gece yaptýklarý eylemde sloganlar atarak TC Büyükelçiliði'ne yürüdüler... Zorunlu askerlik ile seferberliðe katýlmayý reddedenler hakkýnda soruþturma, cezalandýrma ve hapis cezalarýna son verilmesi istendi... Davalarýn geri çekilmesi ve vicdani ret hakkýnýn tanýnmasý için imza kampanyasý baþlatýldý sayfada Siyah çelenk Risk ödenekleri ödenmeyen BRT çalýþanlarý baþbakanlýða siyah çelenk býraktý sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... KELEPÇEYÝ TAKAN PLAKETÝ HAKETTÝ! Murat Kanatlý'ya neden kelepçe vuruldu? Kimin emriyle? Var mý böyle bir emir? Yoksa mahkemedeki polislerin kendi inisiyatifi mi? Bilirsiniz... Ceza davalarýnýn kararlarý okunurken, polisler de hazýrolda beklerler... Hapislik varsa, mahkumu oradan alýp cezaevine götürsünler diye... Her mahkuma kelepçe vurulmaz ancak... Murata kelepçe nerden? Halen Polis Genel Müdürlüðü makamýnda vekaleten bulunan Pervin Gürler'in emri olabilir mi? Hiç sanmayýz... Pervin Haným bunu yapmaz... Kumandanýn emri olabilir mi? Zeki bir kumandan bunu neden yapsýn ki? Medyaya yansýyacak olan bu görüntünün militarizme karþý öfkeyi daha da tetikleyeceðini bilmez mi? O kelepçe Murat'ý aþaðýlamadý... Daha da yüceltti... Cinayet iþlememiþ, hýrsýzlýk yapmamýþ ve kimsenin malýna zarar vermemiþ, sadece inançlarýndan dolayý bu kelepçe bileklerine takýlmýþ olan bir kiþi kendini aþaðýlanmýþ hisseder mi? Etmez... Buna güler geçer sadece... Murat da gülmüþ zaten... Gülünecek bir þey... Bir kere kendisi yapmýþ seçimini... Ýstese 500 lirayý orada öder ve elini kolunu sallaya sallaya çýkar giderdi mahkemeden... Hiçbir polis de dokunamazdý kýlýna... Ýþte, kaçacak falan deðil... Yine de kelepçe... Komik deðil mi sizce de? Diyeceðimiz þu: Kim akýl etmiþse iyi akýl etmiþ þu kelepçe iþini!.. Daha da büyümesini saðlamýþ olayýn... Öfkenin daha da patlamasýný... Militarizme karþý yanan kývýlcýmýn bir yangýna dönüþmesini... Bundan dolayý kutlamak gerekir onu... Bu iyiliði için... Murat'a kelepçe hiçbir zarar vermedi ona... Ama topluma büyük yararý oldu!.. Arif Hoca bir yazýsýndan dolayý üç ay hapse mahkum olmuþtu bir zamanlar. "Çirkef yataðýnda gülistanlýk olmaz" demiþti... Cezaevine kondu... Ancak gösterilen tepkiler nedeniyle meclis af yasasý çýkardý... Hoca için özel bir yasa... Ve üç gün sonra serbest býrakýldý... Hapisteyken tansiyon fena yükselmiþti toplumda... Hoca dýþarý çýktýktan sonra tansiyon düþtü yine... Bir þaka yaptýk kendi aramýzda... Dedik ki: "Acaba yanlýþ mý yaptýk? Hoca biraz daha mý kalmalýydý hapiste?" Rejim sahiplerinin hýrsý akýllarýndan önde gider her zaman... Kötülük yapacaklarýný sanýrlarken, bizim baþaramayacaðýmýzý bile bizim yerimize baþarýrlar! O kelepçeyi takanlara plaket mi versek acaba? Ne dersiniz? Maðusa Devlet Hastanesi'nde kendisine verilen 3 günlük hasta raporunu sahteleyerek 35 günlük yapan ve tedavüle süren Cemal Karadað tutuklandý 3 günlük hasta raporunu 35 günlük yaptý Gamze BAYKUR- Maðusa Devlet Hastanesi'nde tedavi olduktan sonra Dr. Eyüp Göksu tarafýndan kendisine verilen 3 günlük hasta raporunu tükenmez kalem ile deðiþtirerek 35 günlük yapmak suretiyle sahteleyen ve sahtelenmiþ evraký tedavüle süren Cemal Karadað tutuklandý. "Resmi evraký sahteleme" ve "Sahtelenmiþ resmi evraký tedavüle sürme" suçlamalarýyla ilgili olarak dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Cemal Kardað, teminata baðlanarak serbest býrakýldý. Sahtelenmiþ resmi evraký Maðusa Sosyal Hizmetler Dairesi'nde tedavüle sürdü Meselenin tahkikat memuru Ýbrahim Bulut, zanlý Cemal Karadað'ýn 3 Þubat 2014 tarihinde Maðusa Devlet Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra Dr. Eyüp Göksu tarafýndan kendisine verilen ve Þubat 2014 tarihlerini kapsayan 3 günlük hasta raporunun sahtekarlýk ve dolandýrmak kastýyla bitiþ tarihini 9 Mart 2014 olarak deðiþtirip konu raporu 35 günlük yaparak sahtelediðini açýkladý. Bulut, zanlýnýn sahtelenmiþ resmi evraký Maðusa Sosyal Hizmetler Dairesi'ne vererek tedavüle sürdüðünü belirterek, olayýn polise 27 Þubat tarihinde bildirildiðini ve zanlýnýn tutuklandýðýný açýkladý. Zanlý aleyhine yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Bulut, TC vatandaþý olan ve KKTC'de çalýþma izini ile bulunan zanlýnýn uygun bir teminata baðlanarak serbest 10 yýl sonra geri dönmeye kalktý Abbas ELMAS- Yasal yollarla 2004 yýlýnda KKTC'ye gelen ve yasa dýþý yollarla güneye kaçan zanlý Youssef Eit, 10 yýl sonra Ercan Havalimaný'ndan önceki gün çýkýþ yapmak isterken tespit edilerek gözaltýna alýndý. Dün Lefkoþa kaza Mahkemesi huzuruna çýkarýlan zanlý Eit, yargýlanýncaya kadar 10 gün süreyle cezaevine gönderildi. Mahkemede olayla ilgili bulgularý aktaran Lefkoþa Polis Müdürlüðü Adli Þube'de görevli polis memuru Mustafa Varanoðlularý, zanlý Youssef Eit'in 2004 yýlýnda meydana gelen birinci derece askeri yasak bölge ihlali suçundan methaldar olduðunu söyledi. Zanlýnýn 13 Mart 2004 yýlýnda Ercan Havalimaný'ndan ülkeye yasal olarak giriþ yaptýðýný ve 14 Mart 2004 tarihinde Yiðitler Burcu Parký bölgesinden yasa dýþý yollarla güneye kaçtýðýný aktaran Varanoðlularý, zanlýnýn 24 Þubat tarihinde Lokmacý Kara Geçiþ Kapýsý'ndan ülkeye giriþ yaptýðýný ve ayni gün Ercan Havalimaný'ndan çýkýþ yapmak isterken tespit edilerek gözaltýna alýndýðýný kaydetti. Zanlý hakkýnda baþlatýlan polis soruþturmasýnýn tamamlandýðýný belirten polis memuru, zanlýnýn yargýlanma safhasýnda mahkemede hazýr bulunmasýný saðlamak adýna mahkemenin uygun býrakýlmasýný talep etti. Teminata baðlandý Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, zanlý Cemal Karadað'ýn kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþýnýn men edilmesine ve 2 KKTC vatandaþýnýn 50'þer bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. göreceði teminat þartlarýna baðlanmasýný talep etti. Huzurundaki þahadeti ve zanlýnýn itirazý olmamasýný dikkate alan Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmetraþit, zanlýnýn davalarýnda hazýr olmasýný saðlamak adýna 10 günü aþmayacak bir süre ile Merkezi Cezaevi'nde hükümsüz tutuklu olarak kalmasýný emretti. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý SÝZÝ TESELLÝ ETMEK BANA KALDI YÝNE... Türkiye'de Tayyip Erdoðan'ýn periþan haline bakýp üzülüyor bazýlarýmýz... Dert da dert... Ya iktidardan giderse... Bizim barýþýmýz çözümümüz ne olacak? Hele de yerine yine o aslan milliyetçiler gelirse... Hani "Kanla aldýk, masada vermeyiz" diye gürleyenler... Ýkide bir "Kýbrýs'ý satýyorlar" diye ortalýðý velveleye verenler... Tam da çözüm treni kalkmýþken... Ýþ mi þimdi bunlar? Gayle de gayle... Çok deðil, daha yakýn bir geçmiþte, herkes Tayyip'in kuluydu adeta burada... Solcularýmýz arasýnda ilericilik ve gericilik Tayyip'in karþýsýndaki duruþla belirleniyordu... Tayyip'in yanýnda olanlar ilerici, karþýsýnda olanlar ise gericiydi... Dahasý þu: Tayyip iktidarýna karþý çýkanlar askerci sayýlýyordu... Sivile karþý militaristlerin safýnda yani... Üþenmeyin, açýn karýþtýrýn gazete arþivlerini... Görürsünüz hep bunlarý... Yýllar böyle geçti... Tayyip-Fethullah ikilisi Kýbrýs'ta gönülleri fethetti... Asker gitti... Karþýmýza imamlar dikildi... En aklý baþýnda sayýlanlarýmýz, en ilerici bilinenlerimiz bile imamlara gönül verdi... Zaten ne zaman bir ikilemle karþý karþýya kalsak, ikisinden birini tutmaya mecbur hissederiz kendimizi! Ve saf tutanlarýmýz genellikle güçlünün yanýnda alýrlar yerlerini... Ýki þeytana birden karþý çýkmak burada adetten deðil!.. Tayyip kullarýnýn sesi soluðu çýkmýyor þimdilerde... O ses kasetleri yayýnlandýkça, Tayyip'i yere göðe sýðdýramayanlar taþ kesilmiþ... Hele bir de devrilsin... O zaman seyreyleyin siz alemi... Yuvalarýndan fýrlayýp nasýl aslan kesilecekler, nasýl yerden yere vuracaklar onu... Þimdi üzülüyorlar ancak... Amma da aksi gelmiþ... Tam da çözüm treni kalkmýþken, o beytambal ayakkabý kutularýnda saklanan paracýklarýn sýrasý mýydý þimdi? O ses kayýtlarý... Ve neler neler daha... Sýrasý mýydý? Eskisi gibi olsa... Annan'daki gibi... Olmaz mýydý? Ne yapsak, kime sarýlsak þimdi diye düþünüyorlar kara kara... Bize çözüm yapacak Tayyip'e bir methiyecik bile düzemiyorlar... Bir çift tatlý laf edemiyorlar... "Ben onun acentasýyým" diye övünen Mehmet Ali Talat da yok ortada... Bu vaziyetin Kýbrýs'taki çözüme ne gibi bir etkisi olacaðýný bile söyleyemiyor bize... Neden? Hem acenta, hem de bir izahat yok mu? O ses kayýtlarýnýn 'montaj' olduðunu da mý söyleyemez yani? Böyle giderse acentalýðý da kaybeder herhalde burada... En kötü gününde usta yalnýz býrakýlýr mý? Bizim çözümcülerimizi teselli etmek anlaþýlan yine bana kaldý... Merak etmeyin... Çözüm treni eðer kalktýysa ilerleyecek... Kalktýysa diyorum, çünkü kalktýðýndan emin deðilim daha... Ankara'dakilere baðlý deðil trenin ilerlemesi... Atina'dakilere de deðil... Lefkoþa'dakileri hiç saymýyorum... Ankara'daki iktidarda kim olursa olsun, bu tren için farketmez... Ýster AKP olsun... Ýster CHP... Ne imam, ne asker... Engelleyemez... Ýmamýn da, askerin de ustasý bir zaten... Usta ne derse o olacak... Siz ustayla deðil, hep çýraklarla muhatap olduðunuz için yersiz korkulara kapýlýrsýnýz... Sanýrsýnýz ki biri çözümcü, diðeri ise çözüm karþýtý... Bilmezsiniz ki o rotayý da hep usta çizer... Tasalanmayýn Kýbrýs'ta Amerikan barýþý engellenemez

3 x istence e Elvan Levent GERÇEK OLDUÐU KADAR GÜZEL "GÖÇ YASASI" KTÖS, KTOEÖS ve KTAMS'tan eylem KTÖS, KTOEÖS ve KTAMS, "Göç Yasasý" olarak adlandýrdýklarý Kamu Çalýþanlarýnýn Maaþ, Ödenek ve Ücretlerini Düzenleyen Yasa'ya karþý Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yaptý ve yasanýn kaldýrýlmasýný istedi. Sendikalar, yasanýn, yeni genç çalýþanlar ile eski tecrübeli çalýþanlar arasýnda eþitsizlik ve adaletsizlik yarattýðýna dikkat çekerek, "Göç Yasasý" ortadan kaldýrýlýncaya kadar mücadelelerinin daha da büyüyerek devam edeceðini bildirdi ve "Ýnsanca bir yaþam talep ediyoruz, eþitlik ve adalet istiyoruz" dedi. Sendikalar, CTP/BG-DP/UG hükümetinin "Göç Yasasýný" ortadan kaldýrmasýnýn boynunun borcu olduðu da savundu. KTÖS, KTOEÖS ve KTAMS dün Meclis önünde toplanarak, Göç Yasasýna karþý eylem yaptý. Meclis önüne yürüyen sendika üyeleri ellerinde "Eþit iþe eþit ücret", "Göç etmek deðil adalet, eþitlik istiyoruz" ve "Ayrýcalýk deðil eþitlik istiyoruz" gibi pankartlar taþýdý. Eylem sýrasýnda 2011 sonrasý iþe giren KTÖS üyelerinden bir grup öðretmen de sembolik kürsü kurarak, þu anda hükümette olan Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, Baþbakan Yardýmcýsý Serdar Denktaþ ve bazý milletvekillerinin "Göç Yasasý" ile ilgili muhalefetteyken yaptýðý açýklamalarý tiyatro þeklinde eylemcilerle paylaþtý. Eyleme, TDP Genel Baþkaný Cemal Özyiðit ile Çað-Sen de destek verdi. KTÖS, KTOEÖS ve KTAMS tarafýndan yapýlan ortak basýn açýklamasýný da, 2011 sonrasý iþe giren KTÖS üyesi öðretmenler Süleyman Gelener ve Ulaþ Yýldýz okudu. Açýklamada, bugün Göç Yasasý'nýn yarattýðý tüm olumsuzluklarý ve bundan ne kadar rahatsýz olduklarýný göstermek üzere 3. kez Meclis önüne geldikleri belirtilerek, Göç Yasasý'nýn, en temel insan haklarýndan biri olan "eþit iþe eþit ücret" ilkesini yok sayarak yürürlüðe girdiði kaydedildi. Göç Yasasýnýn çalýþanlar arasýnda yarattýðý "adaletsizlik" ve "eþitsizlik" nedeniyle hukuk devleti ilkesine ve insan haklarýna aykýrý olmasýnýn yaný sýra Meclis'e gelip Meclis'te onaylanmasýna kadar geçen sürede birçok iddiayý da beraberinde getirdiði savunulan açýklamada, bu iddialar arasýnda; "yargýnýn siyasallaþtýðý, savcýlýðýn yanlý ve Anayasa'ya aykýrý kararlar verdiði, Meclis'in uluslararasý sözleþmelere aykýrý bir yasa onayladýðý, bilerek ve isteyerek kamu görevlileri arasýnda ayrý bir zümre, ayrýcalýklý kesimler, sýnýflar ve imtiyazlar yaratýldýðý" gibi söylemlerin de olduðu öne sürüldü. Bu söylemlerin bugün Mecliste bulunan milletvekilleri tarafýndan 25 Ekim 2010 tarihli oturumda söylendiði savunulan açýklamada, þunlar kaydedildi: "Ne tesadüftür ki bu söylemlerde bulunan kiþiler bugün bu Mecliste sadece milletvekili sýfatý ile deðil, 'Baþbakan' ve 'Baþbakan Yardýmcýsý' sýfatý ile de bulunmaktadýr. 25 Ekim 2010 tarihinde bu yasa ile ilgili verilen mahkeme ve savcýlýk kararlarýný þüphe uyandýrýcý ve kusurlu bulanlarýn, göreve geldikten sonra bu konu ile ilgili herhangi bir soruþturma veya araþtýrma gerçekleþtirmemesi de ayný þekilde bizlerde þüphe uyandýrmaktadýr. Ayrýca, bu durum bize siyaset etiðini de sorgulatmaktadýr. Etiðin unsurlarý olan görev, sorumluluk, vicdan, iyi niyet, sevgi, onur, baþkalarýna saygý, kamu yararý devlet yönetiminde ve siyasette de önemli öðeleri oluþturmaktadýr. Bugüne kadar iktidar olan hiçbir siyasi partinin gerçek anlamda etik olduðuna ve yakýn gelecekte de olacaðýna inancýmýz yoktur. En azýndan, özellikle son 10 yýldýr yalnýzlaþan ve git gide tükenen Kýbrýs Türk toplumu olarak siyasilerden geleceðe dönük beklentimiz dürüst, adaletli ve þeffaf olmalarýdýr." Açýklamada, "Göç Yasasý ile emeðin ucuzlatýldýðý, örgütlü yaþamýn dinamitlendiði, Kýbrýslý Türklerin ekonomik, özlük ve demokratik haklarýnýn gasp edildiði Kýbrýs'ýn kuzeyinde, yalan ve siyasetle deðil emeði ile hayatýný sürdüren tüm emekçiler için eþitlik ve adalet istiyoruz" denildi. Açýklamada, adaletsizliðin ve eþitsizliðin arkasýna saklanýp, söylediklerini deðil kendilerine söylenenleri yapmakla suçlanan CTP/BG ve DP/UG hükümetinin "Göç Yasasý"ný ortadan kaldýrmasýnýn boynunun borcu olduðu vurgulandý ve þöyle devam edildi: "Özel sektörün sendikalaþmasýnýn önünü açmasý boynunun borcudur, asgari ücreti refah seviyesine yükseltmesi boynunun borcudur, sermayeye deðil halka hissetmesi boynunun borcudur. CTP-DP Hükümeti muhalefette iken ateþli söylemlerle karþý çýktýðý, hükümette iken 'kaynak yok' bahanesi ile sahip çýktýðý Göç Yasasý ortadan kaldýrmayacaksa, hükümette olmasýnýn bir anlamý yoktur. Siyasette etik kuralýný yeniden hatýrlatýrken, 'Göç Yasasý' ortadan kaldýrýlýncaya kadar mücadelemize daha da büyüyerek devam edeceðiz." Felsefenin günlük hayatta hiçbir iþlevi olmadýðýný düþünenler yanýlýyorlardý. Týpký, bilimle sanat arasýnda hiçbir paralel çizgi olmadýðýný düþünenlerin yanýldýklarý gibi... Güzelliðin gerçekte saklý olduðunu ve yalýn bir gerçeðin acý deðil, güzel olduðunu düþünenler örneðin, hem Mozart'ýn, hem de Hintli matematikçi Ramanujan'ýn dehasýnda ayný güzelliðin yalýn gerçeðini görüyorlardý. Týpký Newton'un baþýna düþen elmanýn insanlýða kazandýrdýðý gerçekte gördükleri güzellik gibi. Yalan deðildi, kimileri gerçeði... Kimileri ise güzelliði arýyordu bu dünyada. Ama içinde 'gerçek' olmayan bir güzellik de hiçbir güzelliði olmayan bir gerçek kadar avutabilirdi ancak insaný, deðil mi? Bizim bu adada, her ikisinden de neredeyse ayný ölçüde uzak olduðumuzu düþünüyorum açýkçasý. Hem gerçekten hem de güzellikten. Günün birinde, Uzun Yol'un paralelindeki dar bir sokakta yürürken karþýma bir mandarin aðacý çýkmýþ... Ve ben tam o aðacýn yanýndan geçerken ayaðýmýn dibine aðaçtan bir mandarin düþmüþtü. Mandarini kaldýrýp aðacýn dibine koydum. Bunu duyan bir tanýdýk, "Mandarini soyup yeseydin", dedi. Diðeri, "Fotoðrafýný çekseydin", dedi. Bir baþkasý ise þu sözleri sarfetti: "Dokunmasaydýn keþke, mandarin düþtüðü yerde güzeldir". Üçüncü kiþinin söylediðini duyanlar, "Tamamen felsefe", dediler, "Mandarin düþtüðü yerde duracak da, kime ne faydasý dokunacak?" Kulaða anekdot gibi geliyordu ama, deðildi iþte. Eðer bu üç kiþiye Kýbrýs'ta nasýl bir çözüme varmamýz gerektiðini sorsaydým, 'mandarin' konusunda verdikleri kadar farklý yanýtlar vereceklerine hiç kuþkum yoktu. Ama yine de biz genellikle üçe deðil, ikiye bölünüyorduk burada her konuda. Geçenlerde tesadüfen karþýlaþtýðým bir Kýbrýslýrumla konu 'kayýplar'dan açýlýnca, isyan etti birden. "Ne diye dibini kazýp duruyorlar bu meselenin, yeterince acý çekmedik bu adada", diye yüzünü buruþturup dertli dertli söylendi. Oysa ben, geçen bütün bu yýllar içinde, hiçbir meselenin dibini yeterince kazýmadýðýmýzdan ötürü acý çektiðimizi düþünüyorum. "Hayýr", diye itiraz etti yine, "Artýk bütün bu eski defterleri karýþtýrmayý býrakýp, onlarý kapatmalý ve yeni, temiz bir sayfa açmalýyýz"... Oysa ben, bütün eski defterleri iyice karýþtýrmadan, yeni bir sayfa açmamýzýn mümkün olmadýðýný, açsak bile bu sayfanýn 'temiz' olamayacaðýný düþünüyorum. "Geçmiþi konuþunca elimize ne geçecek peki", diye sordu sonra. Birbirimize yaptýklarýmýzla yüzleþeceðiz... "Herkes birbirine ne yaptýðýný bilmiyor mu zaten?" Güldüm. Biliyor elbette. Ama birþeyi bilmekle, açýk açýk söylemek, itiraf etmek ve karþýlýklý olarak yapýlanlarý kabul etmek farklý þeylerdi, deðil mi? Yoksa bir cinayet iþleyen katil de ne yaptýðýný bilirdi ama bunu itiraf etmedikten sonra, onun ne bildiðinin bir önemi var mýydý? Konu 'sanat'a geldi sonra. Böylelikle neredeyse 'geçmiþ'in irdelenmesi konusunda olduðu kadar keskin bir isyanla modern sanat eserlerini eleþtirmeye koyuldu. "Pis bir tuvaleti, sergi salonuna yerleþtirmek, ne zamandan beri bir marifet sayýlýyor", diye çýkýþtý sonunda. Aklýma Salvador Dali'nin otuzlu yýllarda Chanel'in New York'taki maðazasý için yaptýðý vitrin dekoru geldi. Tozlu ve örümcekli bir vitrin tasarlayýp, o zamanýn estetik anlayýþýný altüst etmiþti. Döneme uyum saðlayamayacak kadar çirkin... Ve gerçek olduðu kadar güzeldi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Travma yaþamak da varmýþ bu iþin sonunda Yüreðinizi çok kaldýrmayýn diyor Talat Çözümsüzlük de olabilir kapýnýn ardýnda Kopabilir heyecanla sarýldýðýnýz halat Ali OSMAN Periyodik ARTIK KONUÞMASINLAR... Dün bir vatandaþýmýz telefonla arayarak þikayet köþemizde düþüncelerini ve þikayetlerini dile getirmemizi istedi. "Eskiler konuþmasýn artýk" dedi. Talat'ýn "çözüm deðerlendirmesi" adý verilen açýklamasýný okudum. "Çözümsüzlük durumunda umutlarýn çökerek yaratacaðý travma yýkýcý olabilir" dedi bir ara. Yani hayal hakikat çatýþmasýnýn hayal kýrýklýðý yaratacaðýný söylemek istedi. Bu bilinen bir þeydir zaten. Annan Planý'nda toplum bunu yaþadý. Topluma villalar, havuzlu evler da neler neler vaadedilmemiþti o günlerde? Dünyalý olacaktýk. Evrende bizleri izleyenler varsa herhalde kasýklarýný tuta tuta gülmüþlerdir bu sözlere... Ve "Dünyada yaþýyorlar ama farkýnda deðiller" demiþlerdir. Bunlarý unuttuk sanýlmasýn. Hatta Avrupa Birliði'nden akýtýlan paralarla bazýlarýnýn baþlarýna kiremitler bile düþerek saflarýný deðiþtirmelerine neden olmuþtu! Herþeyi sýralamaya gerek yok. Birlikte yaþadýk tüm bunlarý... Topluma büyük hayaller vaad eden Talat ve partisiydi. O gün bu köþeden Talat'ýn þimdi söylediklerini biz söylüyorduk. Bizi öngörümüzle birlikte az kalsýn, planýn geçmemesinin sorumlusu ilan edeceklerdi. Abdullah Gül de, Tayyip Erdoðan da çýkýp, güneyden hayýr, kuzeyden evet oyu çýkmasý için hazýrladýklarý oyunu açýklamalarýna raðmen "kýç üstü oturduklarý" halde efeliðe bokluk sürdürmek istemediler ve ayný minval üzere konuþmaya devam ettiler. Biz ilk günden beri yazýp duruyoruz. Görüþmeler bir çözüm için deðildir. Güven Yaratýcý Önlemler'in hayata geçirilmesidir hedef. Ýþin gerisinde doðalgazýn Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakli söz konusudur. Tüm bu plan ve projelerin gerisinde Anglo-Amerikanlar vardýr. Onlar ne diye Kýbrýs'ý eski durumuna getirsinler. Yaptýklarý yüzyýllýk planlarýnda fiyasko oldu mu hiç ki Kýbrýs'ta da olacak? Ha, Talat bir de hakemlik müessesesi istedi. Ortak Metin'de bulunmamasýna içerleyen Talat, bunun çok önemli olduðunu söyledi. Anerikan planlarýný dünden kabul eden sosyalist CTP ve Talat, Amerika'nýn hakemin kararlarýný kabul edeceðini nerden biliyor? Ya da baþka þekilde sorayým: Amerika kendisinin istemediði bir hakemin atanmasýný kabul eder mi? Savcý da kendisi, yargýç da, baþkasýna ne gerek vardýr ki? Rumlarýn deðiþmeye baþladýðýný da farkettiðini açýklayan Talat, eski hayýrcýlar ve çözüm karþýtlarý bile evet demeye hazýrlanýyorlarmýþ ona göre... Diyelim ki öyledir, ancak kuzeyden yine evet çýkacaðýnýn garantisini de verebilir mi? Eroðlu'nun konuyla ilgili söyledikleri baþka bir alem... Vatandaþýmýz haksýz mý, "bunlar artýk konuþmasýn" derken? Kalay Ahmet Aybak cinayeti 7 gün daha tutuklu kalacaklar Gamze BAYKUR- Maðusa'da Ahmet Aybak'ý profiterol ile zehirleyerek öldüren ve kireçleyip baþ aþaðý vaziyette Crystal Rocks Otelin yakýnlarýna 2 metre geniþliðinde ve 1.34 cm derinliðindeki bir çukura gömen katil zanlýlarý Ýbrahim Maraþlý ve Mustafa Ýlhan Tuncay almýþ olduklarý tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Taammüden adam öldürme" suçlamasýyla ilgili olarak 1 aydýr poliste tutuklu bulunan ve dün yeniden mahkemeye çýkarýlan zanlý Maraþlý ile Tuncay'ýn tutukluluk süresi 7'þer gün daha uzatýldý. Soruþturma devam ediyor Meselenin tahkikat memuru Müfettiþ Muavini Ömür Dalkýran, zanlý Ýbrahim Maraþlý ile Mustafa Ýlhan Tuncay'ýn 27 Aralýk 2013 tarihinde Maðusa'da iþlenen "Taammüden adam öldürme" suçundan dolayý 1 Þubat tarihinde tutuklandýklarýný anýmsattý. Zanlýlarýn son olarak 21 Þubat tarihinde Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlarak aleyhlerine 7 gün tutukluluk süresi temin edildiðini anýmsatan Dalkýran, bu süre içerisinde mesele ile ilgili olarak olay yerinde son bulunan iðnesi eðrilmiþ enjektörü incelenmesi için Devlet Kimya Laboratuvarý'na ve parmak izi incelemesi için PGM Parmak Ýzi Þubesi'ne gönderildiðini açýkladý. Dalkýran, yine her iki zanlýdan da mesele ile ilgili olarak alýnan belgelerle ilgili el yazý ve imza örnekleri mukayesesi için örnekler alýndýðýný belirterek, ayrýca zanlýlarýn cezai ehliyeti olup olmadýðý hususunda rapor temin edebilmek için Lefkoþa Barýþ Sinir ve Ruh Hastalýklarý Hastanesi'ne götürülerek doktor kontrolünden geçirildiklerini açýkladý. Meselenin çok ciddi ve vahim suçlardan olan "Taammüden Þükran Sadrazam cinayeti Çetin Sadrazam: Avukat istiyorum Cinayete kurban giden Þükran Sadrazam'ýn faili olarak poliste tutuklu olarak bulunan kocasý Çetin Sadrazam, dün yeniden Lefkoþa kaza Mahkemesi huzuruna çýkarýlarak hakkýnda 7 gün daha tutukluluk temin edildi. Abbas ELMAS- Þükran Sadrazam'ýn 2011 yýlý Nisan ayýnda Kaymaklý bölgesinde bulunan ikametgahýnýn yatak odasýnda ölü olarak bulunmasý ile ilgili "Taammüden adam öldürme" suçlamasýyla zanlý olarak tutuklanan Çetin Sadrazam, dün yeniden yargý huzuruna çýkarýldý. Mahkemede olayla ilgili bulgularý aktaran Lefkoþa Polis Müdürlüðü Cürümleri Önleme Þubesi'nde görevli Baþ Müfettiþ Arslan Coþkun, zanlý Çetin Sadrazam'ýn 13 Nisan 2011 tarihinde meydana gelen "Taammüden adam öldürme" suçundan methaldar olduðunu söyledi. Zanlýnýn 20 Þubat tarihinde Akýncýlar bölgesinde birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC'ye geçiþ yapmak isterken tespit edildiðini aktaran Coþkun, zanlýnýn tutuklu kaldýðý süre zarfýnda poliste verdiði gönüllü ifadesinde hakkýnda getirilen tüm davalarý kabul ederek suçlarýný itiraf ettiðini kaydetti. Zanlýnýn güneyde birlikte yaþadýðý eþi Þükran Sadrazam'ýn 2011 yýlýnda Kuzey'e geçtiði, baþkalarý ile görüþtüðünden þüphe ettiðini ve çocuðunu kendisine verme bahanesi ile 12 Nisan 2011 tarihinde çocuðu ile birlikte Kuzeye geçerek maktulün evine gittiklerini aktaran Arslan Coþkun, sözkonusu akþam saat sýralarýnda eþinin telefonuna cevapsýz bir çaðrý geldiðini ve zanlýnýn buna sinirlendiðini belirtti. Zanlýnýn Þükran Sadrazam'ýn baþýnýn aðrýdýðýný söylemesi üzerine mutfaða gittiðini ve bir kahve fincaný içine 2 panadol kýrdýðýný, sütle karýþtýrdýðýný ve beraberinde götürdüðü Lanette isimli zehiri bu karýþýma ilave ederek maktule içirdiðini ifade eden Baþmüfettiþ Aslan Coþkun, maktulün aðzýndan ve burnundan köpükler gelip baðýrmaya baþladýðý sýrada ise zanlýnýn maktulün sesinin komþular tarafýndan duyulmamasý için yatak odasýndaki yastýkla maktulün yüzünü kapatarak ölmesini beklediðini kaydetti. Zanlýnýn sabaha yakýn ise beraberinde geldiði çocuðunu da alarak taksiyle Pergama bölgesinden birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek güneye geçtiðini itiraf ettiðini aktaran Aslan NE GEREK VAR BAÞKA YERDE ADA ARAMAYA Türkiye'de 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet soruþturmasý kapsamýnda tutuklu bulunan Bakan çocuklarý ile Reza Sarrab tahliye edildi. Tayyip bey "adalet yerini buldu" dedi. Dedikodulara bakýlýrsa "konuþuruz" diye tehdit etmiþler. E öyle Elebaþý dýþarýdayken onlar niye içeride olsun!!! Ha bu arada internete düþen son telefon kayýtlarýna göre Bilal Erdoðan bir "ada" almaya çalýþýyormuþ. Gökçeada yakýnlarýnda küçük adacýklardan biri üzerinde durduðu söyleniyor. Yahu ne gerek var baþka yerlerde ada aramaya, iþte Kýbrýs'ýn kuzeyi, dükkan sizin yani adam öldürme" suçu ile ilgili olduðunu anýmsatan Dalkýran, soruþturmanýn halen devam ettiðini belirterek her iki zanlýnýn da 7 gün daha poliste tutuklu kalmasýný talep etti. 7 gün daha Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, "Taammüden adam öldürme" suçuyla ilgili olarak mahkeme huzuruna çýkarýlan zanlýlarýn, devam eden tahkikatýn selameti açýsýndan 7'þer gün daha poliste tutuklu kalmalarýna emir verdi. Coþkun, maktule ait cep telefonlarýný ise yanýnda güneye götürdüðünün öðrenildiðini ve bazý giriþimlerde bulunarak bir adet cep telefonunun KKTC'ye getirilerek emare olarak kaydedildiðini söyledi. Arslan Coþkun, zanlýnýn verdiði gönüllü ifade sonrasý soruþturmada yol alýndýðýný, zanlýnýn cezai ehliyeti olup olmadýðýnýn kontrol edilmesi için ruh ve sinir hastalýklarý hastanesinde muayenesi yapýldýðýný aktararak, zanlýnýn cezai ehliyetinin olup olmadýðýnýn tam olarak anlaþýlmasý için ikinci bir muayene talebinde bulunulduðunu belirtti. Zanlýya yardým ve yataklýk ettiði tespit edilen Beyarmudu köyünde ikamet eden Yavuz Türkmen'in de tespit edilerek tutuklandýðýný dile getiren Coþkun, zanlý hakkýnda yürütülen polis soruþturmasýnýn henüz tamamlanmadýðýný ifade ederek zanlýnýn 7 gün daha poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Mahkemede söz hakký alarak konuþan zanlý Sadrazam, "Tutukluluk talebine itirazým yoktur. Avukat istiyorum" þeklinde savunmasýný yaptý. Huzurundaki þahadeti deðerlendiren Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmetraþit ise zanlý hakkýnda yürütülen soruþturmanýn selameti açýsýndan 7 gün daha poliste tutuklu kalmasýný emretti. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent TROYKA'YA RUM "OHÝ"SÝ VE TALAT'IN ENDÝÞELERÝ Troyka'nýn Kýbrýs'a dayattýðý Elektrik Kurumu ve Telekomünikasyon Dairesi gibi stratejik kurumlarý da kapsayan özelleþtirme paketine karþý Rum vatandaþlarýn gösterdiði etkili direniþ, semeresini verdi. Halkýn "hayýr" dediði Özelleþtirme Yasasý'na Meclis de 25 evete karþýlýk 25 oyla hayýr dedi. 5 milletvekili de çekimser kaldý. Troyka hiç beklemediði bu kararýn bedelini Rum vatandaþlara nasýl ödetir bilmiyorum ama, görülen o ki halk ne olursa olsun, bu bedeli ödemeyi göze almýþ bulunuyor. Tabii, oylamada hayýr diyen 25 milletvekili de. Onlar halkýn gerçek temsilcileri olduklarýný gösterdiler. Bir de bize bakýn... Türkiye'nin dayattýðý özelleþtirme, Demokles'in kýlýcý gibi baþýmýzýn üzerinde fýr dönmeye devam ediyor! Önce batýr... Sonra özelleþtir! Rumun baþýnda Troyka'nýn kýlýcý... Bizim baþýmýzda "Türkiya"nýn kýlýcý! Rum'dan Troyka'ya "Ohi"... Bizden "Türkiya"ya "Yes b'annem!" Mesele, Rum halký gibi bedel ödemeyi göze alýp ona göre direnmek... Ya da göze alamayýp direnmemek... Ýþte bütün mesele! Uzunca bir süredir sesi sedasý çýkmayan M.A. Talat, daha fazla dayanamadý ve o müthiþ incilerini döktürmeye baþladý. Halkýmýz o kadar yoðun bir çözüm heyecanýna kapýlmýþ ki, Mehmet Ali beyi endiþelendiriyormuþ bu durum. Neden endiþelendiriyormuþ? Çünkü herkes kendini o kadar kaptýrmýþ ki, herhangi bir çözümsüzlük durumunda bu büyük bir travmaya dönüþebilirmiþ! Bu yolu çok yürümüþ ve böylesi köprülere çok gelmiþ birisi olarak, yerinde bir uyarý aslýnda. Tabii bütün kapýlarý kapatýp, kendini sadece çözüm umuduna hapsedenler için... Hayal kýrýklýðýna toslamamak için kapýyý gýndýrýk býrakýp, "Çözüm yok, gaz ayarý var" diyenlerin iþine yaramaz zaten. Çünkü bu durumda olanlarýn travma riski yok! Herkesi heyecanlandýran ve "Tarihi" olarak nitelendirilen þu çapraz ziyaret konusu da pek fazla heyecanlandýrmamýþ Mehmet Ali beyi. Bu ziyaretlerin olaðanüstü ilerleme saðlayacaðýna inanmýyormuþ kendisi. Sürece iliþkin heyecansýzlýðýna bir de inançsýzlýk eklenince... Endiþeleri de bayaðý artýyor Mehmet Ali beyin. Anlayacaðýnýz, sonunda büyük bir travma yaþamamak için kendini korumaya almýþ gibi bir hali var! Umutlarý da heyecanlarý da kontrol altýnda. Ýhtiyatlý ve endiþeli olduðu için de, travmaya karþý uyarýyor herkesi... Yüreðinizi fazla kaldýrmayýn, demeye getiriyor. Ne dersiniz? Tecrübe mi konuþur?

5 5 1 Mart 2014 Cumartesi Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Aylarca uðraþmak istemiyorsanýz kuyunun aðzýný kapatýn, delinin elindeki taþý da alýn! Çözüm istediðimiz kocaaaa bir yalan! MÝÞ-MIÞLAR Cumhurbaþkaný Eroðlu hep ayný plaðý çalýyormuþ. - N'apsýn! Bir kýrýk plaktan baþka ne kaldý ki geriye. Rumlarýn %97'si siyasi partilere güvenmiyormuþ. - Ama nasýl olur? Oysa bizim bütün umudumuz siyasi partilerde Tuttuðumuz parti iktidara gelecek de ülkeyi düzeltecek, diye bekliyoruz. Yorgancýoðlu hükümeti verdiði hiçbir sözü yerine getirmemiþ. - Ýkide bir bunu tekrarlayýp duruyorsunuz. Neyi ima etmeye çalýþýyorsunuz, anlayamadým doðrusu Ayýp oluyor artýk. CTP geçen iktidar döneminde 800 kiþiyi iþe almak için yasalarda deðiþiklik yapmýþ. - Ben onu bulun anlamam Madem adamlar yaptýklarý iþi kitabýna uydurdu da kýlýf geçirmeyi becerdi no problem! Murat Kanatlý'ya destek yaðýyormuþ. - Olabilir Ama "sen çýk da ben gireyim" diyeni duymadým daha.! Davutoðlu, Atina ve Ankara ziyaretlerini tarihi bir adým olarak deðerlendirdi. - Öyledir. Ama bizim istediðimiz tarihi adým deðil, ileri adýmdýr. Müzakere masasý henüz kýzmamýþ. - Madem altý sönmedi ve yavaþ da olsa için için yanýyor, mesele yok Yana yana napsa gýzýþacak! Türkiye KKTC'ye 500 milyon dolar kredi vermiþ. - Yazsýn üzüme, alýr çözüme! Ankara ve Atina'dan sonra sýrada ne var? Washington ve Moskova mý? -Çözüm istiyor muyuz arkadaþlar? - Eveeeeeeeeeet! - Bir daha soruyorum Çözüm istiyor muyuz? - Eveeeet.. - Bakýn son defa soruyorum. Ýyi düþünün da yanýt verin. Çözüm istiyor musunuz? - Eveet. Birkaç defa daha sorsam bu soruyu, alacaðým evet ler, iki elin parmaðýný belki birazcýk geçecek Daha fazla deðil. Çok çok bir de Talat ý ekleyeceðiz listeye! Ortadaki manzaraya bakarsak Havayý koklarsak Birkaç taþý yerinden oynatýrsak Kimlerin eli, kimlerin cebinde farkýna varýrsak Kimin nereye iþediðini öðrenirsek Çýkan kokuyu alabilirsek Kýsacasý Biraz gözümüzü Biraz kulaðýmýzý açar Dönen dolaplarý görürsek Çözüm e evet demek için, deli olmak gerektiðini hemen anlarsýnýz. Vallahi öyle! Hesap sorulmayan.. Hesap verilmeyen Ve de yapanýn yanýna kâr kalan bir ülke burasý.. Bu düzenden kim þikayetçi olabilir ki? Neden çözüm isteyelim de ayaðýmýza kurþun sýkalým ki? Deðil ama.! Mutluyakalý yazdý. Sadece 2012 yýlýnda; Elektrik Kurumu nda, parasý ödenmemiþ, mukavelesi dahi olmayan 5 milyon 460 bin liralýk uygulama varmýþ. Al sana bedava gollifa! Kaç kiþi avuçladý bunu! 300, 500, 1000? Niye çözüm istesin bunlar Çözüm olsa, devlet gibi devlet olsa, haspalanabilecekler mi? Yooo! Düþünün ki, daha binlerce ve binlerce kiþi var dere akarken küpünü, testisini, matarasýný, hatta bardaðýný dolduran BÖYLE BÝR ANDI Çözüm demek, bu derenin durmasý, suyun depoya gitmesi, sayaç takýlmasý demek. Eee Niye isteyim çözümü de çeþme baþýnda sýraya gireyim? Hesap bu deðilse, ben neyim! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA KALDI (Ýstanbul)- Mavroyannis Ankara'ya gitti. Birkaç fotoðraf çektirdi Görüþtü. Atatürk Caddesi'nde yürüdü. "Artýk dostluklar kurulsun" dedi. Adaya mutlu döndü. Özersay Atina'ya gitti. Birkaç fotoðraf çektirdi Görüþtü. Makarios Caddesi'nde yürüdü "Keþke daha öce baþlasaydýk" dedi Adaya mutlu döndü. Ve gerek Ankara'daki Türk yetkili, gerek Atina'daki Yunan yetkili, olumlu mesajlar verdiler. Görünüþte görüþmeler iyi niyet gösterileri ile baþladý. Ne kadar gider, nereye kadar ilerler bilemeyiz. Ama görüþme görüþmedir, ilerleme de ilerleme, diyerek biz de iyi temennide bulunalým. Ve bekleyelim. Ancak her konuda olduðu gibi taraflarýn, bilhassa son geldiðimiz bu durumda biraz daha ciddiyetlerini takýnmalarý gerekir. Özersay her demecinde olumlu sözler söylüyor. "Ýyi gidiyor" diyor. "Olacak ki bu iþe girdim," diyor. Demek ki ona verilen sinyaller tamamdýr. Bu iyi bir þey Ama haberlere bakýyorum Veriliþ þekillerinde deðiþiklik yok. Hiç çözüm olmayacak gibidir her þey. Dün ne varsa bugün de o. Sanki ülkede her þey yerli yerindeymiþ gibi bir hava sürdürülüyor. Hükümet hükümetçilik, belediyeler belediyecilik oynamaya devam ediyorlar. Zamlar, maaþlar, talanlar, kameralar ve polisiye olaylar ara vermiyor. TC'den akan sermaye ile topraðýmýzýn yabancýlarca sahiplenmesinde aksama yok. Asimilasyon çabalarý, eritme politikalarý, kültür erozyonu, caydýrma faaliyetleri durmuyor. Sanki iþ bitti, çözüm oldu ve taraflar, "Tamam" demiþ gibi tüm yerleþikler kaldýklarý yerden iþlerinde, güçlerinde. Dýþtan bakýnca böyle, içten bakýnca da böyle Var mý sürece dair yapýlan bir faaliyet diye bakýyorum Yok. Mesela Maraþ meselesi Ýyi niyet göstergesi olarak söylemlerde bile biraz yumuþama olsa razýyým Var mý? Yok. Maraþ için, "Bütünlüklü çözümün parçasý," demeye devam ettikleri gibi sahiplerine iade etmeye de kimse yanaþmýyor. Yanaþmayý býraktýk. Konuþturmuyorlar bile. Sonra Basýnýmýzda, devlet dediðimiz dairelerimizde, yolda, sokakta Kýbrýs Cumhuriyeti'ne hala "Güney Kýbrýs Rum Yönetimi," dünyanýn tanýmadýðý kuruluþ olan "KKTC'ye" de devlet demeyi marifet sayýyorlar. Görüþmecilerden Mavroyannis ile Özersay umutlu gittiler, mutlu döndüler Giderken de, gelirken de gülücükler daðýttýlar. "Olacak" dediler Ama adaya ayak bastýklarýnda gördüler ki deðiþen hiç bir þey yok. Gülücükler, dudakta kaldý. "GÖÇ YASASI" 38 okulda grev Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) "Göç Yasasý" olarak adlandýrdýðý Kamu Çalýþanlarýnýn Maaþ, Ücret ve Ek Ödeneklerini Düzenleyen Yasasý'na karþý dün 38 okulda grev baþlattý. Okullardaki grevler saatleri arasýnda yapýldý. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil'in önceki gün yaptýðý basýn açýklamasýna göre, greve gidilen okullar þöyle: "Karakol Ýlkokulu, Canbulat Ýlkokulu, Þehit Mustafa Kurtuluþ Ýlkokulu, Alasya Vakýf Anaokulu, Eþref Bitlis Ýlkokulu, Çayönü - Ýncirli Ýlkokulu, Akdoðan Dr. Fazýl Küçük Ýlkokulu, Alaniçi Ýlkokulu, Beyarmudu Ýlkokulu, Güvercinlik R.R.D. Ýlkokulu, Pile Ýlkokulu, Tatlýsu Ýlkokulu, Dilekkaya Ýlkokulu, Akýncýlar Ýlkokulu, Alsancak Ýlkokulu, Lapta Ýlkokulu, Esentepe Ýlkokulu, Kalkanlý Anaokulu, Lefke Ýstiklal Ýlkokulu, Yedidalga Ýlkokulu, Yayla Anaokulu, Serhatköy Ýlkokulu, Portakal Çiçekleri, Þehit Menteþ Zorba Ýlkokulu, Boðaziçi Ýlkokulu, Kumyalý Ýlkokulu, Gür'ün müsteþarlýðýna itiraz BEROVA: "GÜR'ÜN ATAMASI, KAYGI UYANDIRICI...ATAMAYI 'YOK HÜKMÜNDE' SAYACAÐIZ" Serbest Çalýþan Hekimler Birliði Baþkaný Kandemir Berova, Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarlýðý'na, Kýbrýs Türk Hekimler Sendikasý (Týp-Ýþ) Genel Sekreteri Ömer Gür'ün atanmasýný "kaygý uyandýran atama" þeklinde deðerlendirdi. Berova yaptýðý yazýlý açýklamada, "Sendikal kimliði ön planda olan ve özellikle sendikal faaliyetlerin içerisinde aktif olarak görevler alan biri olarak, Sayýn Gür'ün, Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý olarak atanmasý Týp-Ýþ Sendikasý'nýn siyaset ile ne kadar iç içe Lefkoþa'da hafta sonu ana isale hattý yenileme çalýþmasý ALTINBAÞ PETROL KAVÞAÐI MAÐUSA- LEFKOÞA ANAYOLUNUN TAÞKINKÖY'E DÖNEN KISMI ARAÇ TRAFÝÐÝNE KAPATILACAK Lefkoþa Türk Belediyesi'nin (LTB) ana isale hattý çalýþmalarý nedeniyle, hafta sonu, Dr.Fazýl Küçük Bulvarý'nýn Kemal Aksay Caddesi ile kesiþtiði kavþaðýn (Altýnbaþ Petrol Kavþaðý) Maðusa- Lefkoþa istikametindeki yolun Taþkýnköy'e (Kemal Aksay Caddesi istikametine) dönen kýsmý araç trafiðine kapatýlacak. LTB'den yapýlan yazýlý açýklamada, bugün ve yarýn, Dr.Fazýl Küçük Bulvarý'nýn Kemal Aksay Yedikonuk Ýlkokulu, Yeni Erenköy Ýlkokulu, Çayýrova Ýlkokulu, Ziyamet Ýlkokulu ve Aygün Anaokulu, Þht.Menteþ Eray Ýlkokulu, 9 Eylül Ýlkokulu, Þht. Tuncer Ýlkokulu, Çaðlayan Ýlkokulu, Arabahmet Ýlkokulu, Büyükkonuk Ýlkokulu ve Lapta Ýlkokulu." ARABACIOÐLU Milli Eðitim Bakaný Mustafa Arabacýoðlu, dün bir kabulü sýrasýnda, KTÖS'ün bugün 38 okulda devam ettiði grevle ilgili bir soruya karþýlýk, bu sendikal eylemi doðru bulmadýðýný ifade etti. Arabacýoðlu, 2011'de yürürlüðe giren yasal düzenlemeyle bazý haklarýn kýsýtlanmasýnýn söz konusu olduðunu ancak bunun yalnýz öðretmenlerin deðil, 2011'den sonra iþe baþlayan tüm kamu görevlilerinin maðduriyet yaþamasýna neden olduðunu belirtti. Arabacýoðlu, ilgili yasayla sadece öðretmenleri etkileyen hükmün, her ders yýlý baþýnda verilen hazýrlýk ödeneðinin kaldýrýlmasý olduðuna iþaret etti. olabileceðini göstermesi açýsýndan da anlamlýdýr" ifadelerine yer verdi. Gür'ün tarafsýz davranamayacaðý yönündeki endiþelerini dile getiren Berova, "Tarafýmýzdan 'hatalý bir atama' olarak deðerlendirilen bu giriþim, Saðlýk Bakanlýðý'nýn güvenilirliðini ve 'saðlýkta dönüþüm ve reform'un inandýrýcýlýðýný zedelemiþtir" dedi. Berova, Kýbrýs Türk Serbest Çalýþan Hekimler Birliði Yönetimi'nin bu atamayý yok hükmünde sayacaðý bilgisini de verdi. Caddesi ile kesiþtiði kavþakta(altýnbaþ Petrol Kavþaðý) ana ishale hattý yenileme çalýþmasý gerçekleþtirileceði belirtilerek, bugün ve yarýn sabah saat 08:00'de baþlayacak çalýþmalarda kavþaðýn Maðusa-Lefkoþa istikametindeki anayolun Taþkýnköy'e (Kemal Aksay Caddesi istikametine) dönen kýsmýnýn araç trafiðine kapatýlacaðý; Bu güzergahý kullanacak sürücülerin trafik iþaret ve iþaretçilerine dikkat etmesi gerektiði kaydedildi. SOS GENÇLÝK EVÝ- Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar, Girne SOS Gençlik Evi'ni ziyaret etti. Ziyaretinde, SOS Çocuk Köyü Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Hacer Çerkez ile Gençlik Evi'ni gezen Bakan Gürpýnar, gençler ve derneðin faaliyetleri hakkýnda bilgi aldý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar yaptýðý açýklamada, Bakanlýðýn SOS Çocuk Köyü ile Gençlik Evi ile yakýn iliþki içerisinde bulunduðunu belirterek, SOS birimlerinin devlet korumasý altýnda bulunduðunu söyledi. GÜNLÜK TUNCAY ÖZKAN'IN YÜZÜNE BAKACAK GÖNÜLLÜ ARANIYOR! Yargýyý AKP'nin mutlak kontrolüne sokan HSYK düzenlemesi yürürlüðe girer girmez, büyük yolsuzluk ve rüþvet operasyonu kapsamýnda tutuklanan AKP'li Bakanlarýn çocuklarýna ve Rýza Sarraf'a tahliye kararý çýktý. Hünkarýn emri, mahkemelerin kararý ile Türkiye'de milyon dolarlýk yolsuzluklardan ve rüþvetten tutuklu kimse kalmadý. "6 yýldýr Silivri Cezaevi'nde tutulan gazeteci Tuncay Özkan'ýn yerinde olsaydýnýz ne düþünürdünüz" diye soracak deðiliz elbet. Empati falan ayýptýr, içerde yatana hakarettir bu durumda. Tuncay Özkan'ýn kýzý Nazlýcan Özkan, bakan çocuklarý Barýþ Güler, Kaan Çaðlayan ile Reza Zarrab'ýn tahliye kararý çýkýnca, twitter'dan þöyle bir cümle ile seslendi Türkiye'ye: "Tahliye haberini aldým. Yarýn benim yerime Silivri'ye gidip 6 yýldýr suçunu soran ve cevap alamayan babamýn yüzüne bakacak gönüllü arýyorum." DÜN DÜNDÜR, BUGÜN DE BUGÜN Sendikalarýn göç yasasýna karþý dün meclis önünde yaptýklarý eylemde renkli görüntüler vardý... Yorgancýoðlu, Serdar ve Ferdi'nin maskeleri kullanýldý... Ve geçmiþte, muhalefette iken bu yasaya nasýl karþý çýktýklarý kendi aðýzlarýndan aktarýldý... Dün dündür, bugün de bugün havasý çalanlarýn örneði göç yasasý... Muhalefetteyken baþka, hükümetteyken baþka olanlarýn aynasý! KANDEMÝR BEROVA Serbest Çalýþan Hekimler Birliði Baþkaný Kandemir Berova, Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarlýðý'na Ömer Gür'ün atanmasýna itiraz etmiþ... Neden? Ömer Gür Týp-Ýþ Genel Sekreteriymiþ ve sendikal faaliyetlerde çok aktif biriymiþ de ondan! Olmadý Berova kardeþ... Övülmesi gereken bir niteliði sen nasýl sakýncalý bulursun? KÝMLÝK KARTLARI KýbrýslýTürklerin KKTC belgelerini sunarak Kýbrýs Cumhuriyeti kimliði almalarý dert olmuþ güneyde bazýlarýna... KKTC'nin tanýnmasý anlamýna gelirmiþ bu... Sanki yeni bir þey mi? Biz yýllardan beri KKTC kimlik kartlarýný ibraz ederek geçmiyor muyuz karþý tarafa? Týrnak... "Ýnsanlýðýn ve teknolojinin ulaþtýðý bu günün þartlarýnda, elde silah nöbet tutmaya yönelik askerlik uygulamasýnýn kimseye faydasý yoktur. Sýnýrlarda silah elinde nöbet tutanlarýn çoðu zaman yüzlerinin Türk kesimine dönük olmasýna da aklým ermiyor." Fatma AZGIN (Yenidüzen) "Bir an önce toplumlarýn çözüme odaklanabilmesi için güven yaratýcý önlemlerin hayata geçirilmesi gerekmektedir... Ve buna Maraþ'tan baþlanmalýdýr..." Aytuð TÜRKKAN (Realist) "Bunlar önemli geliþmelerdir, demeye hazýrlanýrken, 'gayri resmi' bir kaynaktan, duyduðuma göre ABD'den kuzey Kýbrýs'a, bozuk olan mali yapýsýný düzenlemek için önemli bir kaynak gönderilmekte imiþ! Vallahi yalnýz bizim reel sektör deðil, bankalarýmýzla (ki son on yýldýr sahibimiz rolündedirler) maliye bakanlýðýmýz bile zil takar, oynar!" Nazým BERATLI (Kýbrýs Postasý) Günün Kahramaný RECEP TAYYÝP ERDOÐAN Tüm dünya Recep Tayyip Erdoðan'ýn çaresiz çýrpýnýþýný seyrediyor. Ne hazin bir manzara bu manzara... Ayyuka çýkan ses kaydý ile ilgili 'montaj' diyor, ama kimse inanmýyor... Amerika'daki iki kurumdan bunlarýn montaj olduðuna dair rapor aldýðýný söylüyor, ama çok geçmeden bunun da kuyruklu bir yalan olduðu çýkýyor ortaya... Ýlgili iki Amerikan kurumu hemen yalanladý ve kýnadý Erdoðan'ý... Erdoðan'ýn oðlu Bilal ile konuþmalarý izlenme rekoru kýrmýþ internette... 5 milyonu bulmuþ izleyenlerin sayýsý... Çaresiz bir þekilde "Ey Hoca, ey Hoca" diye Fethullah'a sesleniyor meydanlarda... Fethullah'la birlikte kurduklarý sistem baþýna yýkýlýyor... Ýzleyin, bakalým neler göreceksiniz daha...

7 1 Mart 2014 Cumartesi UYUÞTURUCUDAN 3 KÝÞÝ TUTUKLANDI Karaoðlanoðlu'nda Ö.K.(E-20) ve U.Ç.'nin(E-20) kaldýklarý konutta polis tarafýndan yapýlan aramada, 10 gram 200 miligram aðýrlýðýnda sentetik cannabinoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulundu. Ö.K. ve U.Ç. ile mesele ile baðlantýsý olduðu tespit edilen M. Ö.(E-35) tutuklandý. GÝRNE'DE "HUZUR" OPERASYONU Girne Polis Müdürlüðü tarafýndan önceki gece düzenlenen "huzur" operasyonu kapsamýnda, Girne'de faaliyet gösteren alkollü içki satýþý yapan iþletmeler, kahvehaneler, bet salonlarý ve kumarhaneler denetlendi. Denetimler sonucunda, kapama saatlerine riayet etmeyen iki iþ yeri hakkýnda yasal iþlem yapýldý. Trafikte kontrol edilen 459 araçtan suç iþlediði tespit edilen 105 araç sürücüsü hakkýnda iþlem yapýldý, 9 araç ise trafikten alýkondu. ARAÇ KUNDAKLANDI Lefkoþa'da dün sabah saat sýralarýnda Ýsmet Ýnönü Sokak Yenikent'te, Hande Aksaç'a ait HV 968 plakalý araç, evin önünde park halinde bulunduðu bir sýrada üzerine yanýcý madde dökülmek suretiyle ateþe verildi. Araç tamamen yanarken, çýkan yangýn itfaiye tarafýndan söndürüldü. SALI VE ÇARÞAMBA GÜNLERÝ YAÐMUR BEKLENÝYOR Alçak basýnç sistemi, üst atmosferdeki soðuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altýnda kalmasý beklenen KKTC'de, önümüzdeki hafta Salý, Çarþamba ve Pazar günleri saðanak yaðmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin 1-7 Mart dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hafta sonu en yüksek hava sýcaklýðý iç kesimler ve sahillerde, derece; diðer günlerde ise derece dolaylarýnda seyredecek. Pazar günü sabah saatlerinde yer yer sis beklenen KKTC'de, rüzgar periyodun ilk ve son günleri Doðu ve Kuzeydoðu, diðer günlerde ise Güney ve Batý yönlerden orta kuvvette, hafta sonu ve periyodun son günlerinde yer yer kuvvetli olarak esecek. BAY-SEN, BRTK ÝLE MALÝYE BAKANLIÐI ALEYHÝNE DAVA AÇTI Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý (Bay-Sen), toplu iþ sözleþmesi kapsamýndaki ek ödeneklerin maaþlara yansýtýlmadýðý gerekçesiyle Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) ile Maliye Bakanlýðý aleyhine dava açtý. Bay-Sen'den yapýlan açýklamada, dün itibarýyla BRTK ile Maliye Bakanlýðý'na celpname tebliði edildiði belirtilerek, "Bay- Sen, toplu iþ sözleþmesinden kaynaklanan haklarýný yasal zemin üzerinde aramaya devam edecektir" denildi. "MÜSÝAD KIBRIS MERKEZÝ" AÇILDI Türkiye Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Kýbrýs Merkezi, dün düzenlenen törenle açýldý. Lefkoþa Dereboyu'nda bulunan "MÜSÝAD Kýbrýs"ýn açýlýþý, Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami, MÜSÝAD Baþkaný Nail Olpak, MÜSÝAD Kýbrýs Temsilciliði Baþkaný Okyay Sadýkoðlu ve MÜSÝAD yetkilileri tarafýndan gerçekleþtirildi. Açýlýþta, Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami, MÜSÝAD Baþkaný Nail Olpak, MÜSÝAD Kýbrýs Temsilciliði Baþkaný Okyay Sadýkoðlu birer konuþma yaptý. Konuþmalarýn ardýndan dua okundu ve merkezin açýlýþý yapýldý. Baþbakanlýk'a siyah çelenk Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý (BAY-SEN), Ocak ve Þubat aylarýnda BRT çalýþanlarýnýn risk ödeneklerinin ödenmemesi nedeniyle Baþbakanlýk kapýsýna siyah çelenk býraktý. BAY-SEN Baþkaný Salih Sakallý, Kýbrýs Türk Hür Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Hür-Ýþ) Baþkaný Yakup Latifoðlu ve bazý sendika yetkililerinin hazýr bulunduðu eylemde basýn açýklamasý okundu. Risk ödeneði hakkýnýn Toplu Ýþ Sözleþmesi'yle elde edilen bir hak olduðuna vurgu yapýlan açýklamada, "Sayýn Baþbakana sesleniyoruz, 'bizlere ya sahip çýk ya da býrak' mesajýný iletiyoruz" denildi. Kurum yönetiminin çalýþanlara tehditkâr davranýþlar sergilediði ve bu tutumun sendika tarafýndan kýnandýðý kaydedilen açýklamada, "Bizler Bayrak LTB'den istihdam açýklamasý "KADRÝ FELLAHOÐLU DÖNEMÝNDE LTB'YE HÝÇ ÝSTÝHDAM YAPILMAMIÞTIR" Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Kadri Fellahoðlu'nun görev yaptýðý dönemde LTB'ye hiç istihdam yapýlmadýðý açýklandý. LTB Basýn Birimi tarafýndan yazýlý açýklama yapýlarak UBP Genel Sekreteri Sunat Atun'un dün Cumhuriyet Meclisi'nde yaptýðý konuþmaya yanýt verildi. Sunat Atun'un" Geçici istihdamlar etik deðildir denmesine raðmen LTB'de 200 Radyo Televizyon Kurumu yetkili sendikasý olarak sayýn Baþbakanýmýza kurumumuzun geleceði ile ne düþündüðünü soruyor ve kendisine bir an önce BRT ile ilgili sorunlarý çözmeye davet ediyoruz" ifadeleri yer aldý. Açýklamanýn sonunda "basýn ekmekçilerine uygulanan baskýnýn" kalkmasý ve yürürlülükte olan Toplu iþ Sözleþmesinin uygulanmasý talep edilerek, aksi takdirde þok eylemlerin artarak süreceði kaydedildi. LATÝFOÐLU Hür-Ýþ Baþkaný Yakup Latifoðlu da eylemde yaptýðý konuþmada, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu'nu kýnadýðýný ifade ederek, hükümeti eleþtirdi. Latifoðlu "Hükümet BRT ödeneðini bütçeye koymuþ olsaydý, bu duruma gelinmeyecekti" diye konuþtu. kiþi istihdam edildi." Sözlerine atýfta bulunularak, þu rakamlar paylaþýldý: "Kutlay Erk görevden ayrýldýðýndaki (25 Haziran 2006)personel sayýsý: 405. Kaymakam Deniz Dana'nýn geçici göreve getirildiðindeki (5 Temmuz 2012) personel sayýsý: Cemal Bulutoðlularý ayrýldýðýndaki (11 Ocak 2013)personel sayýsý: Þubat 2014 itibarýyla personel sayýsý: 904 (443 memur-461 iþçi) " Yüz yüze çarpýþtýlar- Gamze BAYKUR- Maðusa-Lefkoþa eski anayolu Tuzla kavþaðý yakýnlarýnda dün sabah meydana gelen kaza korkuttu. Dün sabah saat 07:45 raddelerinde Hüseyin Bayramoðlu (E-18), yönetimindeki CF 762 plakalý araç ile Lefkoþa istikametinden Maðusa istikametine doðru seyrederken Tuzla kavþaðý yakýnlarýndaki yolun saðýnda bulunan otobüs duraðýna dönmek istediði esnada karþý istikametten gelen Ocumide Samson Adeogun yönetimindeki MR 024 plakalý araç ile yüz yüze çarpýþtý. Kazada yaralanan Hüseyin Bayramoðlu ile MR 024 plakalý araçta yolcu olarak bulunan Olomide Komolafe (K-26) kaldýrýldýklarý Maðusa Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilk tedavilerinin ardýndan taburcu edildi. Polisin kaza ile ilgili soruþturmasý devam ediyor. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI ÇATALKÖY'DEN TEÞEKKÜR... Çatalköy'den arayan bir vatandaþýmýz, Çatalköy Belediye Baþkaný Mehmet Hulusioðlu'na, bir þirkete ait baz istasyonunu söktürdüðü için gazete yoluyla teþekkürlerini iletti. "Ben Çatalköy'den arýyorum. Birçok Çatalköylü adýna size bu yazýyý gönderiyorum. Geç de olsa belediye baþkanýmýza gazeteniz vasýtasýyla bir teþekkürde bulunmak niyetindeyiz. Yýllardýr belediyemiz hudutlarý dahilinde ve Çatalköy'de bulunan bir baz istasyonuna izin vermeyerek baz istasyonunun sökülmesini saðladý Geçmiþte Çatalköy Belediyesi yetkilileri tüm tepkilerimize raðmen bir telefon þirketi ile anlaþarak Çatalköy Belediyesi'ne ait bir araziyi baz istasyonu kurulmasý için kiralamýþtý. Belediye belki bu iþten para kazanacaktý, ancak orada yaþayan insanlarýn saðlýðýnýn bozulacaðýný hiç düþünmedi. Saðolsun þimdiki baþkanýmýz sözleþmeyi tazelemeyerek baz istasyonunun sökülmesini saðladý. Geç de olsa yapýlan bu hareket için teþekkür maksatlý, birçok Çatalköylü adýna size baz istasyonunun sökülmesini gösteren fotoðrafla birlikte bu mektubu göderiyorum." BEÞPARMAKLARIN YIKILMASINA YENÝ ÝZÝNLER... Telefonla gazetemizi arayan çevreci bir vatandaþýmýz, Beþparmak daðlarýnýn kazýlmasýyla ilgili Çevre Dairesi'nin yeni izinler verdiðini söyledi. "Ben bir vatandaþ olarak gördüðüm bir olayý anlatmak istiyorum. Haspolat Aðýllar Bölgesi'ni gerçtikten sonra Güngör'e giden yola döndüðünüzde Boyacý'nýn çiftliði'ne rastlarsýnýz. Zeytinler vardýr. Oralarý geçtikten sonra toprak yoldan saða döndüðünüzde Tellerin bitiminden 1-2 kilometre gittikten sonra sola girdiðinizde karþýnýza bir vahþet çýkacak. Nedir bu? Beþparmak daðlarýnýn altýndaki tepeler dozerlerle, þirolarla tarumar ediliyor. Kazýlýyor ve toprak alýnýyor. Anayollardan uzak olduðu için kimse de bunun farkýnda deðil. Buralarý Boyacý tarafýndan kazdýrýlmaktaymýþ. Sebebi de kiremit yapmak için kiremit topraðý çýkarýlmaktaymýþ. Kazanlar Çevre BÝZÝM DUVAR Koruma Dairesi'nden izin de almýþlar bu konuda... Çevreyle ilgili verilen demeçlerin doðru olup olmadýðý bence bu hareketle çok daha iyi anlaþýlýyor?" ADALET SADECE BÝR KADIN ÝSMÝDÝR Bizim Mandra Troyka'nýn dayattýðý Özelleþtirme Yasasý'nýn, mecliste 25 evet oyuna karþý 25 hayýr ve 5 çekimser oyla reddedilmesi mandrada büyük yanký yaratýr. Özellikle Kuzeyde Türkiye tarafýndan dayatýlan özelleþtirmelere karþý mücadele eden kesimler, Rum halkýnýn bu kararlý ve onurlu direniþini selâmlarken, bunun kendileri tarafýndan da örnek alýnmasý gerektiði özeleþtirisini yapmaktan çekinmezler. Sokaktaki adam, "Bedel ödemeyi göze almak budur iþte" diye imalý imalý söylenir.

8 8 1 Mart 2014 Cumartesi Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir DAHA KOMUTANA SORMADIM "VÝCDANÝ RET" EYLEMÝ YAPILDI "Yurt Ödevimiz Barýþ. Vicdani Ret Hakkýmýz" n DAVALARIN GERÝ ÇEKÝLMESÝ VE VÝCDANÝ RET HAKKININ UYGULANMASI ÝÇÝN KAMPANYA BAÞLATILDI Bazý siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri, "Kýbrýs'ta Vicdani Ret Ýnisiyatifi"nin organizasyonuyla, "vicdani ret" eylemi gerçekleþtirdi. Eylemde, Murat Kanatlý'nýn vicdani ret hakkýný kullanmak istediði için hapis cezasý almasý kýnandý. Kuðulu Park'ta toplanan eylemciler sloganlar atarak Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçiliði önüne yürüdü. Yürüyüþ sýrasýnda "Ýsyandayýz.", "Utanýn", "Vicdanýmýz Kararý Reddediyor", "Siyasi Mahkumlara Özgürlük", "Yurt Ödevimiz Barýþ. Vicdani Ret Hakkýmýz" yazýlý pankartlar taþýndý. TDP, BKP ve YKP ile sivil toplum örgütlerinin ortak basýn açýklamasý Haluk Tufanlý tarafýndan okundu. Tufanlý, vicdani ret hakkýnýn insan haklarý temelinde hemen uygulanmasýný talep ettiklerini ifade etti. Tufanlý, zorunlu askerlik ile seferberliðe katýlmayý reddedenler hakkýnda soruþturma, cezalandýrma ve hapis cezalarýnýn son bulmasýný istedi.açýklamanýn okunmasýnýn ardýndan stant açýlarak, vicdani ret ile ilgili davalarýn geri çekilmesi ve vicdani ret hakkýnýn uygulanmasý istemiyle imza kampanyasý baþlatýldý. Gündemin birinci maddesi "Kýbrýs sorunu" ise, ikinci maddesi de "vicdani ret" olayýdýr... Bu konu ile ilgili tüm çevreler kendi görüþlerini ortaya koyuyorlar... Elbette herkesin ayný fikri paylaþmasý mümkün deðil... Mesela bazýlarý, Murat Kanatlý'yý "þov yapmak"la suçladýlar... Hatta ona destek çýkanlarý da aðýr sözler ile eleþtirdiler... Anlayacaðýnýz herkesten "insan haklarýna" saygý duymasýný bekleyemezsiniz... Bir insan sözlerine veya yazýsýna baþlarken konuya destek verdiðini yazar ve devamýnda ise konu ile ilgili insana çakarsa, emin olunuz ki ortada bir sorun var demektir... "Askerlik kýsalsýn istiyorum ama bunu meclise sunan Zeki Çeler'in popülist davrandýðýný düþünüyorum" gibi... Veya konumuz ile ilgili olarak, "vicdani ret hakký verilsin, benim bir sýkýntým yok ama Murat Kanatlý þov yapýyor" diye yazmak gibi... Ya ortada bir menfaat meselesi var... Ya da Murat kadar yürekli olamamanýn kýskançlýðý... Ne þovu arkadaþ, adamýn eþi Rumca konuþan bir Kýbrýslý!.. Þimdi Murat kalkýp Rumlara karþý savaþ hazýrlýðýnda mý bulunacak!.. Ve bunu yapmak istemediði takdirde de "vatan haini" ve/veya bazýlarýnýn dediði gibi "þov" mu yapmýþ olacak... Ayýptýr, yazýktýr... Esas beni çileden çýkartan nedir biliyor musunuz? Bu kendisini "kahraman" ve "milliyetçi" olarak gösteren zatlarýn, çocuklarýný askerden kaçýrmak için girdikleri binbir kýlýk... Bu sahtekarlarýn çocuklarýnýn nerelerde ve/veya nasýl askerlik yaptýklarýný bir araþtýrýnýz... Emin olunuz birçoðu hala askere gitmemiþtir... Gidenler ise geceleri kafalarýný kendi evlerindeki yastýklarýna koymuþlardýr... Yani askerlik süresi içinde bölükten daha çok dýþarýda vakit geçirmiþlerdir... Bunlar sadece çocuklarý için duyarlýlýk göstermiyorlar... Geçmiþte kendileri için doðru olaný yapýp silahlarýný mevzilerde býrakarak kaçtýlar... Sonra da "milli kahraman" edasý ile dernek baþkaný yapýldýlar... Yani bu ülkede savaþ sýrasýnda silahýný mevzide býrakýp kaçanlar "milli kahraman", "insan haklarý"nýn çiðnenmesine karþý çýkanlar ise "vatan haini" olarak görülüyor... Ve bu cebberut yapý tarafýndan yargýlanýp cezaevine gönderiliyor... Murat 10 gün yatar ve çýkar... Sorun burada deðil!.. Esas olan Murat çýktýktan sonra bu sürecin nasýl devam edeceðidir... Hükümetin büyük ortaðý CTP, her konuyu olduðu gibi bu konuyu da "bütünlüklü çözüm"e baðlama niyetinde... Yani "çözüm olsun askerlik sorunu ortadan kalksýn" tavrýndalar... Hatta iddia ediyorum askerlikle ilgili düzenlenen yasa mecliste oylamaya sunulsa bile bu yasanýn içinde "vicdani ret hakký" olmayacak... Diyelim ki yanýldým ve "vicdani ret hakký" düzenlenen yasa içinde kendine yer buldu... O zaman da CTP bu yasaya onay vermeyecek... Nerden mi biliyorum? Saðolsun kuþlarým geçtiðimiz hafta beni ziyaret etti ve önemli bir bilgi verdi... Zeki Çeler ve partisinin ivdedilik istediði "askerlik deðiþiklik yasa tasarýsý" meclisin gündemine geldiði anda Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu koþarak vekil arkadaþlarýnýn yanýna gitti... Nefes nefese kalan Yorgancýoðlu dönüp partili vekillerine, "bu yasayý reddedelim" dedi... Bunun üzerine gelen "neden" sorusuna ise, "daha komutana bu konuyu sormadým" diye cevap verdi... Vekil arkadaþlarý ise, "sayýn baþkan bu yasanýn ivediliðini reddedemeyiz" diye yorumda bulundu... En sonunda "komitede icabýna bakarýz" kararý alýnarak "askerlik deðiþiklik yasa tasarýsý"na ivedilik alýnmasý için onay verdiler... Yani yasa geçirmek için komutanýn iznine ihtiyaç duyan bir baþbakanýn, Murat Kanatlý ve diðer tüm "vicdani retçiler" için adým atmasýný beklemek saflýk olur... Daha doðrusu güzel ve mutlu bir hayal kurmuþ olunur... CTP hala belediye baþkan adaylarýný açýklayamadý... Acaba bunlar için de mi komutandan izin almayý bekliyorlar?

9 9 1 Mart 2014 Cumartesi Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV EFENDÝLERÝN BÝLAL OÐLANI VARSA Kurgulanmýþ yýðýnlarýn, imaj çalýþmasýndan ibaret efendilerinin sömürülerini, çok yüzlülüklerini sergilenirken gördüklerinde bunu montaj olarak deðerlendirmesi gayet doðaldýr. Biat edenler, krallarýný çýplak görseler de gözlerine inanamazlar. Acýlar, sömürüler tarihidir bizim tarihimiz; þanlý ezilmelerimiz, kahramanca yok sayýlmalarýmýz ve bize bunca haksýzlýðý reva görenleri baþ tacý etmelerimiz vardýr. Yaftalanmalar, baskýlar, ölümler nasýl ödediðimiz bedellerse, umudumuz, gülüþümüz, can halimiz de bizdir, bizdendir. An olur þarkýlar, türküler dolanýverir dilimize çocukça, muzipçe: Pencere açýldý Bilal Oðlan piþtov patladý. Varýn bakýn kanlý da Bilal yine kimi hakladý. Zayýflayacaðýz Berkin gibi belki de, elden ayaktan düþeceðiz, gözden gönülden ýrak düþeceðiz de, bir gün bir bakmýþýz ki, bu güpgüzel halklar bir baþlarýna kalývermiþler baþ bellediklerini defedip. Efendilerin Bilal Oðlaný varsa, bizim de Berkin'imiz var gayrý; Ali Ýsmail'imiz, Uður'umuz, Ceylan'ýmýz var. Ergür ALTAN (sendika.org) TARÝH 30 OCAK 2013 Bir grup Kýbrýslý Türk güneydeki mallarýnýn satýþý için dostane anlaþma imzalamak talebiyle, bu mallardan sorumlu olan Rum Ýçiþleri Bakanlýðý'na baþvurdu... Talep edilen miktar 60 milyon Euro... Gözden kaçmayanlar... ÇAPRAZLAMA Kýbrýs'ta neredeyse yarým asýrdýr sürdürülen "müzakerelerin" nereden nereye geldiðine bakarsanýz, durumun ne kadar absürt olduðunu görürsünüz. 60'larda Denktaþ ile Kleridis evlerinde görüþürlerdi. Þimdi bakar mýsýnýz trafiðe. Kýbrýslýrum müzakereci Mavroyannis Türkiye'ye gidiyor ve TC Dýþiþleri Bakanlýðý müsteþarý Feridun Sinirlioðlu ile görüþüyor. Kýbrýslýtürk müzakereci Kudret Özarsay gidiyor Atina'da Yunanistan Dýþiþleri Bakanlýðý Genel Sekreteri Mitsialis ile görüþüyor. Özersay ile Mavroyannis de ayrýca görüþüyor. Buna da çapraz görüþme deniyor. Kýbrýs'ýn aðzýna bu sefer çaprazlama yanacaklar Daha nere sokulayým da çaðýrayým... Bir kýsým solcu da diktatörün oltasýna takýldý, solculuk aptallýða engel deðil ki! Bu kadar aptal olamazlar. Baba ile oðul arasýndaki dramatik ve üstüne trajikomik telefon görüþmesi ortaya çýktýðýnda, doðal olarak verilmesi gereken tepki buydu. "Too good to be true" Yok, bu kadar da olamaz anlamýnda. Teorik olarak mümkün deðil! Nitekim, içimizde teorik aklý en geliþkin olanlar, "bence gerçek deðil" dediler ilk önce. Ülkenin teknolojiyle iliþkilendirilmiþ bakaný "ben dikkatle dinledim, gerçek olmadýðýný hissettim, montaj" diyordu. Demek ki, gerçekten aptallardý. Acý ama gerçek. 11 yýlýmýzý çalanlarýn gerçek kapasitesini görmek hayal kýrýklýðý nedeni olabilir pekala. Zeki bir düþman sonuçta teselli nedenidir baþarýsýzlýk söz konusu olduðunda. Sanýyorum epeydir nefret objesine dönüþen diktatöre kinlenmek için bir de böyle bir neden var; bizi alt edemeyecek kadar aptalmýþsýn meðer!" Ya da "Bu kadar aptalken, bizi alt etmeye ne hakkýn var?" O zaman teoriye dönelim. Bunlarý nereden buluyorlar? Bunlara KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu DÝPNOT Ýnsan Haklarý Derneði'nin raporuna göre, 2013'te Türkiye'de en az 1134 toplantý ve gösteriye polis müdahale etti, 15 bin 706 kiþi kötü muameleye maruz kaldý. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Öðretmenlerin geçmiþte yapýlan bazý yasal düzenlemelerden kaynaklanan maðduriyetlerinin giderilmesi için çalýþma içindeyiz." Mustafa ARABACIOÐLU (Eðitim Bakaný) VÝRGÜL MÝLYON EURO DEÐÝL 720 EURO Yayýnlanan telefon kayýtlarýna bakýlýrsa, Tayyip beylerin evinde son kalan ve koyacak yer ayarlanamayan miktar 30 milyon Euro idi. Çýkar saðlama suçlamasýyla yargýlanan ve beraat eden Almanya eski Cumhurbaþkaný Christian Wulff 'un elde ettiði "çýkar" 720 Euro idi. Katýldýðý bir festivalde 720 Euro'luk otel masrafýný bir yönetmen arkadaþý ödemiþti. 720 Euro Alman politikacýyý istifa ettirir ama Türk baþbakan oldu mu, ölür de istifa etmez, ölene kadar istifade eder. GÖREV HÝZMET, GÖRÜNÜÞ HEZÝMET "Hükümetin görevi yönettiði insanlara hizmet etmektir. Dünyayý yakalama, daha iyi hizmet verme ve demokrasiyi yaþam biçimine dönüþtürmeyi hedefliyoruz." Özkan YORGANCIOÐLU (Baþbakan) neden izin veriyorlar? Bunlardan daha iyisi yok mu? Bu durumda Bush'u hatýrlamak zorundayýz. O telefonun bir ucunda Bush olsaydý ve ABD'de okumuþ olan Bilal'e "baban zor durumda, sen evi temizle" demeye çalýþsaydý, ortaya daha eðlenceli ve de daha hüzünlü bir tablo çýkardý muhakkak. ABD Baþkanlarýndan Reagan bu familyadandý. Sarkozy'nin de pek dolu biri olmadýðý belliydi. Bunlar baþat emperyalist ülkelerin liderleri. Demek ki IQ testi yapýlmýyor. Onlarýn önünü açan mekanizmalar karmakarýþýk, rastlantýlarýn bile rolü var. Ama sorumuz basit: Aptallýklarýna raðmen, nasýl oluyor? Oluyor, çünkü aptallara gereksinimleri var. Çoðunlukla. Kapitalizm çürümüþ durumda. Akýldýþý bir sistem ve bu özelliði iyice baskýn hale geliyor. Aptalca iþler yapýlmasý gerekiyor, ayakta kalmasý için. Sermaye sýnýfýnýn kolektif aklý, birikimi, siyaset dünyasýnda cahil cesaretiyle iþ yapacak aktörlere gereksiniyor. Sorgulamayacak, hýrs ve görgüsüzlüðüyle zirveye oynayacak, kendini peygamber sanacak, hata yapýp gebe kalacak, çalýp çýrparak, kendi kuyusunu kazacak ve bu nedenle kolayca indirilebilecek aktörler. Uluslararasý tekellerin ideal siyasetçi modelleri arasýnda aptallar da yer alýyor anlayacaðýnýz. Tepe tepe kullan ve at. Bakmayýn siz bir kýsým solcunun da diktatörün oltasýna takýlmasýna, solculuk aptallýða engel deðil ki! Þimdi arkasýndaki güçler derin aklý ve desteði çekiverdiler gerisinden. Bütün rezillik, sýðlýk çýkýverdi ortaya. Ama o ne, adam gitmiyor! "Oooh my god", aman tanrým, "our man is too stupid to be overthrown", adamýmýz düþürülemeyecek kadar aptal çýktý! Durum budur. Bu nedenle, Türkiye'de sistem yeni bir projeye hazýrlanýrken, baþbakana anamuhalefet tarafýndan "helikopter" hatýrlatmasý yapýlmýþtýr. "Babacým paralarý yanýma alayým mý?" (Bu yazý KEMAL OKUYAN'ýn "sol"da yayýmlanan "Aptal" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 1 Mart 2014 Cumartesi GÜNEYDEN... ÖZELLEÞTÝRMEYE ÝSYAN n POLÝS ETTEN DUVAR ÖRDÜ, DÝKENLÝ TEL ÇEKTÝ KKTC Mevzuatýna Uyumlu Genel Muhasebe Eðitimi Kýbrýs Türk Sanayi Odasý (KTSO) Yaþam Boyu Eðitim Merkezi, muhasebe bilgisini geliþtirmek veya tazelemek isteyen firma çalýþanlarý ile yöneticilerine yönelik, muhasebe ve KKTC uygulamalarý ile ilgili temel bilgileri içeren eðitim düzenledi. Odadan verilen bilgiye göre, temel muhasebe kavram ve iþlemleri hakkýnda genel bilgi ve farkýndalýk saðlamak amacýyla düzenlenen eðitim, "Genel Muhasebe Eðitimi" konularýnda uzman eðitmenler Evren Erk ve Ceren Etçi tarafýndan gerçekleþtirildi. KTSO Yaþam Boyu Eðitim Merkezi organizasyonu ile 2 gün süren ve Sanayi Odasý'nda gerçekleþtirilen eðitimde; "þirket türleri ve hukuki yapýlarý, muhasebenin tanýmý ve iþlevleri, muhasebenin temel kavramlarý, bilanço denklemi, hesap kavramý ve hesaplarýn iþleyiþi, tek düzen hesap planý, KKTC mevzuatýna uygun günlük defter ve yevmiye kayýtlarý, muhasebe döngüsü ve kapanýþ kayýtlarý, KKTC vergi uygulamalarý ve vergi hesaplamasý (KDV, gelir ve kurumlar vergileri, stopaj, paye vs.), temel mali tablolar (mizan, gelir tablosu ve bilanço), sosyal güvenlik yükümlülükleri ve bordrolarýn hazýrlanmasý" gibi konular anlatýldý, uygulamalý örnekler verildi. Eðitime, Altýnbaþ Petrol, Doðpen Ltd, Aziz LÝMANLARDA EYLEM Öte yandan Alithia gazetesi de, Limasol ve Larnaka Limanlarý'nda önceki gün, 24 saatlik grev yapýldýðýný haber verdi. Gazete, liman personelinin ek mesai yapmayý reddetmeye devam ettiðini ve bu durumun endiþe yarattýðýný yazdý. KAYIP ÞAHISLAR KOMÝTESÝ'NÝN RUM ÜYESÝ ÝSTÝFA ETTÝ Kuaför, Dome Hotel, Girne Con Kahve, Tarmac Asfalt Beton Ýnþaat Ltd, Bilgi Teknolojileri ve Haberleþme Kurulu, Shipyard Famagusta, Ten Ten Gýda Ltd, Digitech Ýletiþim ve Aydýn Zeytinleri firmalarýndan yetkililer katýldý. Sanayi Odasý Baþkaný Ali Çýralý, eðitim sonunda katýlýmcýlara Milli Eðitim Bakanlýðý onaylý sertifikalarýný teslim etti. Çalýþanlara, çalýþma izinli olduðunu gösteren izin kartý Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý (KTEZO), Çalýþma Bakanlýðý'yla iþbirliði içerisinde kayýt dýþýlýðý önleme çabalarý çerçevesinde, çalýþanlara, çalýþma izinli olduðunu gösteren izin kartý vermeye baþlýyor. Denetimleri kolaylaþtýrmak amacýyla planlanan uygulama ilk önce "mobil sektör" olan inþaatla baþlayacak ardýndan da tüm iþyerlerinde hayata geçirilecek. Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý Baþkaný Hürrem Tulga ile Çalýþma Bakaný Aziz Gürpýnar, dün KTEZO'da basýn toplantýsý düzenledi ve uygulamanýn detaylarý hakkýnda bilgi verdi. Hürrem Tulga yaptýðý konuþmada, ülkenin en önemli sorununun istihdam ve üretim olduðuna iþaret ederek, kalkýnmanýn önündeki en büyük engelin de kayýt dýþýlýk olduðunu kaydetti. Güney Kýbrýs'taki Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri (KÝT) çalýþanlarý önceki gün, Rum Meclisi önünde, KÝT'lerin özelleþtirilmesiyle ilgili yasayý protesto etmek amacýyla büyük bir eylem düzenledi. Fileleftheros gazetesi ve diðer gazeteler, KÝT çalýþanlarýnýn, özelleþtirmelerle ilgili yasanýn oylanacaðý saat sularýnda, Meclis önünde toplandýklarýný ve ellerinde pankartlarla sloganlar attýklarýný yazdýlar. Habere göre, eylemciler ve polis arasýnda çatýþma çýkarken, bazý eylemciler polislere taþ, su þiþesi ve çatapat fýrlattý. Polisin geniþ çaplý güvenlik tedbirleri aldýðý eylemde, Meclis'in çevresine etten duvar örüldü, dikenli tel çekildi. 300 kadar polisin görev yaptýðý eylemde, 2 bin 500 kadar eylemci, özelleþtirmelerle ilgili yasanýn tartýþmasý bitmeden daðýldý. Öte yandan Haravgi gazetesi de, Rum polisinin Meclis'in çatýsýna çýkarak, eylemi kameraya çektiðini ve bu durumun, eylemcilerin tepkisine neden olduðunu yazdý. Haberde, polisin bu faaliyetini eylemcilere göstere göstere yaptýðý ve "buradayýz, sizi fiþliyoruz" mesajýný verdiði kaydedildi. Bu çerçevede Çalýþma Bakanlýðýyla iþbirliði içerisinde pek çok projeyi hayata geçirmek için uðraþtýklarýný belirten Tulga, bundan sonra denetimleri de birlikte koordine edeceklerini söyledi. Bugüne kadar odanýn sadece raporlama yaptýðýný ancak bundan sonra o raporlarý bakanlýðýn anýnda inceleyerek harekete geçeceðini de söyleyen Tulga, etkin denetimin baþka yolu olmadýðýný bir yaptýrým gerektiðini belirtti. GÜRPINAR Çalýþma Bakaný Aziz Gürpýnar ise, ülkenin en önemli sorunlarýndan birinin istihdam ve dolayýsýyla kayýt dýþýlýk olduðunu dile getirerek göreve geldiði andan beri bu konuya özel hassasiyet gösterdiklerini vurguladý. Kayýt dýþýlýðý engellemek için çeþitli çalýþmalar yaptýklarýný ve bunlarýn en etkininin de denetim olduðunu belirten Gürpýnar, bunu da ilgili örgütlerle iþbirliði içerinde yapmayý uygun gördüklerini anlattý. Gürpýnar, güçlerin birleþmesiyle daha etkin bir denetimin ortaya çýkacaðýný dile getirerek, bugünden itibaren her zaman var olan iþbirliklerini denetimler noktasýnda daha da ileri taþýyacaklarýný söyledi. Yerel iþgücü istihdamýný desteklemek için de çeþitli projeler hayata geçirdiklerini anýmsatan Gürpýnar, yoðun talepler olduðunu bunun bir bacaðýnýn da mesleki eðitime uzandýðýný söyledi. Örnek aldýklarý modelin okul deðil iþyeri odaklý olduðunu ifade ederek, paydaþlarla istiþare içerisinde hem eðitimi hem istihdamý öngördüklerini ve Tulga'yla bu konuda da görüþ alýþveriþinde bulunacaklarýný belirtti. Kayýp Þahýslar Komitesi'nin Kýbrýslý Rum üyesi Teofilos Teofilu, saðlýk sorunlarýný gerçekçe göstererek görevinden istifa etti. Fileleftheros gazetesi haberinde, Kayýp Þahýslar Komitesi'nin, 1 Eylül 2013'te atanan Kýbrýslý Rum Üyesi Theofilu'nun atanmasýndan yedi ay sonrasýnda Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'e istifasýný sunduðunu yazdý. Gazete, saðlýk sorunlarýný gerekçe gösteren Teofilu'nun istifasýnýn Anastasiadis tarafýndan kabul edildiðini ancak Anastasiadis'in Teofilu'dan yerine yeni birini atayana kadar görevinde kalmasýný rica ettiðini belirtti. ANASTASÝADÝS'TEN MARAÞ ÖNERÝSÝNÝ GERÝ ÇEKMESÝ ÝSTENDÝ Girne kökenli Rumlarýn örgütlü olduðu "Özgür Girne" isimli örgüt Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'ten, Maraþ'la ilgili önerisini geri çekmesini istedi. Fileleftheros'un haberine göre adý geçen örgüt tarafýndan yapýlan açýklamada, Maraþ önerisinin müzakerelerle baðdaþtýrýlmasýný tehlikeli ve yýkýcý olduðu belirterek, BM'nin Maraþ'la ilgili 1977 tarihli kararýnýn uygulanmasýnýn, yani Maraþ kentinin BM himayesinde yasal sahiplerine verilmesinin ilke olarak belirlenmesi talep edildi. "Özgür Girne" Maraþ kökenli Rumlarý da "Maraþ'la ilgili mevcut ilanýn, ne kendilerinin ne de insan haklarýnýn ne de 'Kýbrýs halkýnýn' genel çýkarýna olduðu gerekçesiyle bu ilanýn uygulanmasýna müsaade etmemeye" çaðýrdý. NEOFÝTU WASHINGTON'A GÝDÝYOR DÝSÝ Baþkaný Averof Neofitu, Rum Meclisi Dýþiþleri ve Avrupa Konularý Komitesi Baþkaný olarak, 1-4 Mart'ta yapýlacak Amerika Ýsrail Kamu Konularý Komitesi Uluslar Arasý Toplantýsý (AIPAC) çalýþmalarýna katýlmak üzere bugün Washington'a gidiyor. Fileleftheros AIPAC'ýn davetlisi olarak Washington'a gidecek Neofitu'nun ABD-Avrupa-Ýsrail Ulusal Güvenlik Forumu'nun kuruluþ toplantýsýna da katýlacaðýný yazdý. RUS UÇAK GEMÝSÝ LÝMASOL LÝMANI'NDA KREDÝ KARTI ÝLE ÖDEME KABUL EDÝLMEYE BAÞLANDI- Baþbakan Yardýmcýlýðý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlýðý'na baðlý Ticaret Dairesi ile Sanayi Dairesi'nde kredi kartý ile ödeme dönemi baþladý. Baþbakan Yardýmcýlýðý'nýn giriþimleri ile baþlatýlan bu uygulama neticesinde Ticaret Dairesi'ne ödenen ithalat-ihracat belgelerinin yenilenmesi, ithalatçý ve ihracatçý kayýtlarý ile Sanayi Dairesi'ne ödenen sanayi bölgelerinde yer alan arsalarýn kira iþemleri kolaylýkla yapýlabilecek. Baþbakan Yardýmcýlýðý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, nakit ödeme iþleminin yaný sýra vatandaþa daha kolaylýk saðlayacaðý düþünülen bu uygulama dün resmen hayata geçmiþ oldu. "Amiral Kuznetsov" adlý Rus uçak gemisinin, yakýt ikmali yapmak ve mürettebatýný dinlendirmek amacýyla önceki gün, Limasol Limaný'na demirlediði bildirildi. Alithia gazetesi, uçak gemisinin 340 metre uzunluðunda olduðunu ve 3 bin kiþilik kapasitesi bulunduðunu yazdý. Haberde, uçak gemisinin limanda 4 gün kalacaðý belirtildi.

11 1 Mart 2014 Cumartesi 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... OHA!!! Bakan çocuklarý ve Reza Zarrab tahliye edildi 17 Aralýk yolsuzluk soruþturmasý kapsamýnda tutuklu bulunan Reza Zarraf, bakan çocuklarý Barýþ Güler, Salih Kaan Çaðlayan ile Özgür Özdemir ve Hikmet Tuner'e tahliye kararý çýktý. 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet soruþturmasý kapsamýnda tutuklu bulunan Bakan çocuklarý ve Reza Zarrab tahliye edildi. 5 kiþi hakkýnda "sabit ikametgah ve konumlarý gereði kaçma ve delilleri karartma ihtimali bulunmadýðýndan" tahliyelerine karar verildi. Böylece 17 Aralýk rüþvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamýnda tutuklu kalmadý. Eski Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler'in oðlu Barýþ Güler ve eski Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan'ýn oðlu Kaan Çaðlayan "rüþvet almaya ve vermeye aracýlýk etmek"ten, iþadamý Reza Zarrab "rüþvet vermek ve suç iþlemek amacýyla örgüt kurmak" suçlarýndan 17 Aralýk 2013'te düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu kapsamýnda tutuklanmýþtý. Tahliye kararýnýn Ýstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi hakimi Ýslam Çiçek tarafýndan verildiði öðrenildi. Kararý veren mahkemenin esas hakiminin yýllýk izinde olduðu belirtildi. (odatv.com) ABD: 17 Aralýk'tan sonra yaþananlar skandal ABD Ýnsan Haklarý Raporu'nda 17 Aralýk'tan sonra yaþananlarý 'skandal' olarak nitelerken, Gezi eylemlerine geniþ yer verdi Raporun Türkiye bölümünde Gezi Olaylarý ve 17 Aralýk'ta baþlayan ve yolsuzluk ve rüþvet soruþturmalarý öne çýktý. Washington ilk kez 17 Aralýk'ta baþlayan yolsuzluk ve rüþvet operasyonundan sonra yaþananlarý "skandal" olarak nitelendirdi. Yolsuzluk, ilk kez Türkiye'nin en belirgin insan haklarý ihlallerinden biri olarak sýralandý. Bu konuda yeterince gözaltý ve soruþturma yapýlmadýðý belirtildi. Ve kolluk kuvvetleri ile yargýnýn, binlerce polis ve savcýnýn yerini deðiþtiren hükümetin etkisi altýnda olduðu açýkça vurgulandý. ABD Dýþiþleri'nin Demokrasi ve Ýnsan Haklarý'ndan sorumlu Bakan Yardýmcýsý Uzra Zeya þunlarý söyledi: "Türkiye'ye iliþkin bölüm yargýlama süreleri, baðýmsýz yargý süreci ile ilgili kaygýlarýmýzý yansýtýyor. Ýnsan haklarý, Türkiye ile stratejik ve karþýlýklý menfaatlere dayalý iliþkilerimizin bir parçasý." "Yetkililer, özellikle, yedi kiþinin ölümüne ve kitlesel yaralanmalara, ifade ve basýn özgürlüðünün aþýnmasýna neden olan Gezi Parký protestolarýna cevap verirken aþýrý güç kullandý" ifadelerinin yer aldýðý raporda þöyle denildi: "17 Aralýk Yolsuzluk operasyonu ve sonrasýndaki skandalda, hükümet binlerce polis ve yargýcýn yerini deðiþtirirken kolluk kuvvetleri ve yargý, yürütmenin etkisi altýndaydý." Economist: Erdoðan siyasi hayatýný kurtarmaya çalýþýyor Economist dergisi, Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn oðlu Bilal Erdoðan'la yaptýðý konuþmalara ait olduðu iddia edilen telefon kayýtlarýndan sonra siyasi geleceðini kurtarma mücadelesi verdiðini yazdý. Erdoðan'ýn bu kayýtlarý "alçakça bir montaj" olarak nitelediðini hatýrlatan dergi þöyle diyor: "Erdoðan, Gülen'e yakýn olduðu düþünülen binlerce polis memuruyla savcýlarýn görev yerlerini deðiþtirdi. Ýnternette sansürü aðýrlaþtýran, MÝT'in yetkilerini artýran yasalar geçirdi. Erdoðan bu önlemlerin Gülen'in paralel devletini daðýtmak için olduðunu söylüyor. Ama birçoklarý için bu Erdoðan'ýn yerini saðlamlaþtýrmak, yeni kayýtlarýn çýkmasýný engellemek ve kendisi ile ailesinin kovuþturulmasýný engellemek için yaptýðý giriþimler. Birçok kiþi Erdoðan'ýn, sahibi olduðu iddia edilen milyon dolarlarý dýþarý çýkarma görüntülerinin çýkmasýný bekliyor. Gül, hâlâ Erdoðan'ýn yerine geçebileceði düþünülen bir isim. Ama daha büyük mesele, Erdoðan'ýn nereye konulacaðý. Kýlýçdaroðlu, Erdoðan'a ne yapmasý gerektiðini söyledi: 'Helikoptere bin, yurt dýþýna kaç'." GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Çapraz görüþmeler "usulca ve sýcak..." MAVROYANNÝS ANKARA'DA SICAK KARÞILANDI, MÝTSÝALÝ ÖZERSAY'LA DIÞÝÞLERÝ BAKANLIÐI'NIN MERKEZ DIÞINDAKÝ OFÝSÝNDE GÖRÜÞTÜ ÖZERSAY'IN SÜRPRÝZÝ... YUNANÝSTAN'DAN AMBARGOLAR KONUSUNDA YARDIM ÝSTEDÝ MAVROYANNÝS GARANTÝLER, TOPRAK, TC KÖKENLÝLER VE MARAÞ KONUSUNU MASAYA KOYDU Derviþ Eroðlu'nun Özel Temsilcisi Kudret Özersay'ýn Atina, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis'in Ankara'ya önceki gün gerçekleþtirdiði ziyaret ve her ikisinin de Yunan ve Türk Dýþiþleri bakanlýðý genel müdürleriyle yaptýðý görüþmeler Rum basýnýnda geniþ yer buldu. Gazeteler çapraz görüþmelerin olumlu ortamda gerçekleþtiðini, resmi açýklama yapýlmayan görüþmelerde her iki tarafýn da ilk kez açýklama yasaðý anlaþmasýna tam uyduklarý yorumunu yaptýlar ve Özersay'ýn Atina'daki görüþmesi öncesinde sosyal medyadan paylaþtýðý "baðcýyý dövmeye deðil üzüm yemeye geldik" mesajýný öne çýkardýlar. Politis haberi "Usulca ve Sýcak... Atina ve Ankara'daki Görüþmeler Konusunda Bütün Taraflar Sessiz... Özersay ve Mavroyannis'ýn Ayrý Çapraz Görüþmeleri Basýna Kapalý ve Olumlu Ortamda... Müzakerecilerden ve Dýþiþleri Bakanlýklarýndan Temaslarýn Esasýyla Ýlgili Yorum Yok" baþlýk ve spotlarýyla aktardý. Gazete Rum tarafýnýn, Mavroyannis'in TC Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Feridun Sinirlioðlu ile Ankara'daki görüþmesi konusunda sessizliðini koruyor göründüðünü, Yunanistan Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn da yorum veya herhangi bir açýklama yapmaktan kaçýndýðýný yazdý. Kýbrýs Türk tarafýndan, Özersay'ýn Türk medyasý temsilcilerine açýklamada bulunmuþ olmasýna karþýn Yunanistan Dýþiþleri Bakanlýðý Genel Sekreteri Anastasi Mitsiali ile görüþmesi hakkýnda detaya girmekten kaçýndýðýný, görüþmenin beklentilerinin üzerinde olduðunu söylemekle yetindiðini okurlarýna aktaran gazete özetle þunlarý ekledi: "Bütün bilgiler görüþmelerin olumlu ve yapýcý ortamda gerçekleþtiði yolunda olsa da gerek Türk ve Yunan Dýþiþleri bakanlýklarý görüþmeler hakkýnda bilgilendirmeyi asgaride tuttu. Atina'da Dýþiþleri Bakanlýðý medyaya Özersay ile görüþmenin saatini bile vermekten kaçýndý, Ankara'da Türk Dýþiþleri Bakanlýðý'nda güvenlik en üst seviyedeydi. Kýbrýslý Türk ve yabancý gazetecilere uzak mesafeden sadece birkaç kare fotoðraf alma izni verildi. RÝK'e göre saat 11.00'de baþlayýp 12.30'a kadar süren ve çalýþma yemeðinin izlediði Mavroyannis-Sinirlioðlu görüþmesinde Mavroyannis Baþkan Nikos Anastasiadis'in Kýbrýs sorunuyla ilgili vizyonunu, bu sefer teknik konulara girmeden anlattý." Simerini haberi "Özersay 'Beþli Konferansa Gidiyoruz' Ýmasýnda Bulunuyor... Türkler Çapraz Görüþmelere Baþka Bir Boyut Katýyor" baþlýðýyla aktardý. Gazete Rum Yönetimi Sözcüsü Hristos Stilianidis'in Derviþ Eroðlu'nun Özel Temsilcisi Kudret Özersay ve Rum müzakereci Andreas Mavroyannis'in dün Atina ve Ankara'da yaptýðý çapraz görüþmelerin benzeri yeni görüþmeler yapýlmasý dileðinde bulunduðunu yazdý. Gazeteye göre Stiliandidis "Kýbrýslý müzakereci, Türk yetkiliyle böyle bir görüþme için ilk kez Ankara'ya ulaþýyor, bu nedenle bu görüþme çok önemlidir. Bu görüþmenin baþlangýç olmasý ve birçok benzer görüþmenin takip etmesini diliyoruz. Hükümetin ve bu prosedürü öneren Baþkan Nikos Anastasiadis'in niyeti buydu, daha birçok karþýlýklý olumlu sonucu olduðuna inanýyoruz" dedi. MAVROYANNÝS ANKARA'DA SICAK KARÞILANDI Gazete Rum Haber Ajansý'ný (KÝPE) kaynak göstererek Mavroyannis'in görüþmesinin çok olumlu bir havada geçtiðini, Rum müzakerecinin Ankara'da sýcak karþýlandýðýný, anlayýþ ve iþbirliði ortamýnda yapýcý bir görüþme gerçekleþtirdiðini belirterek þunlarý da ekledi: "KÝPE'ye söylendiðine göre bu birinci görüþmenin, olumlu sonuç olacak þekilde deðerlendirilmesi yönünde irade bulunduðu saptandý. Türk kaynaklar 'olumlu bir görüþme ve olumlu bir baþlangýçtý' ifadesini kullanarak, müzakerelere ivme katmasý ümidini dile getirdiler." Fileleftheros "Çapraz Görüþmelerle Zemin Yoklama... 'Buz Kýrýlsýn' Diye Görüþmeler Atina ve Ankara'ya Götürüldü... Müzakereler Esasa Girmedi" baþlýklý haberinde dün Atina ve Ankara'da gerçekleþen çapraz görüþmeleri, "buzu kýrmak" hedefli daha çok "zemin yoklama" ve tanýþma nitelikli olarak yorumladý, özetle þunlarý yazdý: "Kesin görülen odur ki Türk tarafý Kýbrýslý Türk müzakerecinin Atina'ya gidiþini, baþka örgüt ve hükümetlerle temaslarýn yolunu açarak siyasi avantajlar elde etmek için deðerlendirecek. Andreas Mavroyannis ve kendisine eþlik eden hukukçu Polis Poliviu ve diplomat Polis Yoannu dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Feridun Sinirlioðlu ile görüþtü. Beklendiði gibi Mavroyannis Kýbrýs Rum taleplerinin genel çerçevesini, yani Lefkoþa'nýn çözümle ilgili vizyonunu ortaya koydu. Türk kaynaklarý Ankara'nýn Kýbrýs müzakere sürecine destek beyan ettiðini savundular. Ayný Türk kaynaklarý 'olumlu bir görüþmeydi, olumlu bir baþlangýçtý' dediler. Ancak bir sonraki görüþmenin ne zaman olacaðý net deðil." MÝTSÝALÝ-ÖZERSAY Alithia "Kýbrýs Sorunu Ýçin Tarihi Gün" baþlýðýyla aktardýðý haberinde Ankara'ya giden Mavroyannis'in bavulunda Rum tarafýnýn Kýbrýs sorununun çözüm prosedürüyle ilgili düþünce ve görüþleri ve sürece toplum düzeyinde güven yaratýlmasý için Maraþ'ýn açýlmasý, Ankara Prokokolü'nün uygulanmasý gibi önemli güven yaratýcý önlemler alýnmasýnýn gerekliliðiyle ilgili argümanlar bulunduðunu yazdý. Rum Haber Ajansý'nýn (KÝPE) Ankara muhabiri Anna Andreu'yu kaynak gösteren gazete Türk kaynaklarýnýn çapraz görüþmeleri önemli adým olarak nitelediklerini, Atina Kýbrýslý Türk müzakereciyi hangi düzeyde kabul ederse Türkiye'nin de Rum müzakereciyi ayný düzeyde kabul edeceðini söylediklerini aktardý. Özersay'ýn Atina'daki görüþmesi öncesinde sosyal medyada paylaþtýðý "baðcýyý dövmeye deðil üzüm yemeye geldik" mesajýný öne çýkaran gazete Yunanistan Dýþiþleri Bakanlýðý Genel Sekreteri Anastasi Mitsiali'nin Özersay'la, Dýþiþleri Bakanlýðý (merkez dýþý) ofisinde görüþtüðüne dikkat çekti. Devamla Rum Yönetimi Sözcüsü Stilianidis'in açýklamasýna yer veren gazete dünkü görüþmelerle ilgili açýklamasýnda TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun "Kýbrýs Cumhuriyeti" 'ta iki toplum tarafýndan kuruldu diyerek "Kýbrýs Cumhuriyeti" ifadesini kullandýðýna dikkat çekti. ÖZERSAY'IN SÜRPRÝZÝ Haravgi "Ýlk Görüþme Konusunda Karþýlýklý Memnuniyet... Olumlu Ortam ve Masada Esaslý Konular... Özersay'ýn Sürprizi 'Ambargo' Ýdi" baþlýklý haberinde özetle þunlarý yazdý: "Özersay ve Mavroyannis Atina ve Ankara Dýþiþleri Bakanlýklarýnda yaptýklarý görüþmelerle ilgili hiçbir açýklama yapmadýlar, görüþmelerle ilgili hiçbir resmi açýklama yapýlmadý, fotoðraf çekilmedi ve kameralar izlemedi. ASTRA muhabirlerinin yaydýðý üzere Kýbrýs Rum tarafý, Ankara'daki görüþmenin olumlu ve yapýcý bir ortamda geçtiðini, 'ilk görüþmenin deðerlendirilmesi ve sonuç vermesi yönünde irade bulunduðunu' sýzdýrdý. Hükümet Sözcüsü Stilianidis Mavroyannis'in Türk Dýþiþleri Bakanlýðý'ndaki görüþmesini çok önemli diye niteledi ve 'Ýlk kez bir Kýbrýslý Rum müzakereci Türk yetkiliyle böyle bir görüþme yapmak için Ankara'ya eriþebiliyor. Bu görüþmenin baþlangýç olmasýný ve daha birçok görüþme olmasýný diliyoruz' dedi. MAVROYANNÝS Mavroyannis'in görüþmede garantiler, toprak, yerleþikler ve Maraþ'ýn iadesi konularýný görüþmesi bekleniyordu. Atina'dan aktarýldýðý üzere Özersay da 'ambargo' konusunu gündeme getirdi ve AB üyesi ve bu dönem Avrupa Konseyi baþkanlýðýný yürüten ülke olarak Yunanistan'dan bu konuda yardým istedi. Hükümet Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos RÝK'in, "bunun (ambargolar konusu) Kýbrýslý Türk müzakerecinin sürprizi mi olduðu?" sorusuna karþýlýk "ambargodan iþgalin sorumlu olduðunu ve kaldýrýlmasý için uluslar arasý topluma yönelmesi gerektiðini" söyledi.

12 12 1 Mart 2014 Cumartesi Tayyip'le Bilal arasýndaki telefon konuþmalarýný Barak Obama'ya dinletin... Ona bir okkalý aferim daha çeksin! Bizim Duvar Montajmýþ! Atma Recep... Biz din gardaþý deðilik!.. GIDI GIDI Mehmet Levent Pano Rum'dan Troyka'ya "Ohi". Bizden Türkiya'ya "Yes b'annem!" MUHABBETLÝLER GOSGOCA CAMLIÐIN ÝÇÝNE ZOR SIÐDIYDI VALLAHÝ! -Ne gülen be Raziye? Hayýrdýr!.. -Boþver be caným... Hade sefa geldin... Elini yüzünü yýkayana gadar gideyim goyum ben da pilâvý üsdüne! -Be Razi, dalga geçme beniminan ha... Söyle baa neyidi güldüðün? -Haticaným biþey gösderdi gazeddada da ona güldük... -Ne? -Aman be Kemal boþver yau... -Söyleycen yogsa gideyim ben sorayým Haticanýma! -Deli olma ha... Dur da ben aðnadýyorum iþde... Dünyanýn ilk þey müzesi açýlmýþ Ýzlanda'da. -Ne müzesi? -Þey yau... O mesele! -Hangý mesele be? -Þey... Penis müzesi!.. -E... Da buna gülerdiniz? -Ha yahu... -Allah vere resim da varýdý! -E ya... -Vay gâvvole vay... Utanmazlar da basdýlar gazeddaya öyle resimleri? Da siz da aldýnýz elinize da seyredersiniz ha... Sanki da hiç görmediniz! -E görmedik tabii... Nerde gördük? Hele bir tane var resimde... Gosgoca camlýðýn içine zor sýðdýydý vallahi!.. -Yörü be gid iþine da fotoraf hilesidir bunnar... Hiç öyle þey olur? -Ne bileyim be Kemal? Balinalarýn öyleymiþ iþde!.. -Allah canýný alsýn Raziye... Ma hayvan penisleri müzesi mi be bu? -E sen ne zaneddin? Ýnsanýnkýlarý? 143 hayvanýn penisi sergilenirmiþ müzede! -Ne söylemen be baþýndan da durdum ben da elleþirim senininan! Ýnsannar þaþýrddý artýk napacaklarýný! NE DERSÝN BABA? Karý-koca gezmeye gideceklerdi. Sokaða çýkmadan önce, annesi küçük çocuða sordu: -Yavrum biz bu gece babanla evde yokuz. Sen dadýnýn koynunda yatmak ister misin? Küçük afacan babasýna dönüp manalý manalý baktý. Sonra þeytanca gülümseyerek: -Sen ne dersin baba, yatayým mý? Asmaaltý konuþmalarý -Hade gene eyisin... Gözlerinin içi parlar ha bugün. -Ma kimin? Benim? Ne parlamasý? Ben bilmez miyim gendimi? En az 7 sahat uyumazsam salata gibiyim o gün. Yok parlaycak gözlerimin içi... Bir sebep mi var parlamasý için? -E var tabii... Aha 500 milyon dolar kredi veriyor bize anavatanýmýz... -E... Da sen zaneden gara gaþýmýza gara Haftanýn Gýdýgýdýsý Rum Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposu Hrisostomos'un "Türkiye'nin barýþ sürecinde pozitif bir rol oynayacaðýna inanýyorum" þeklindeki sözleri, 40 yýldýr negatif olan Türkiye'nin nasýl pozitifleþeceðini anlamayan vatandaþlarý da, kargalarý da güldürdüðü için bu haftanýn gýdýgýdsýsý seçilmeye lâyýk görülmüþtür. Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü.nden... Hikmet Cerrah (TÜRKÝYE) gözümüze veriyor? -Ya neçün? -Birkaç yiro daha döndürecek boynumuza sardýðý ipi. Hiçbiþeye baþýmýzý galdýramaylým diye. -Sanki çok galdýrýrdýk ha?! -Eyya belki da bu dolarlar, o potin kutularýnýn içine sagladýklarý dolarlardýr. -Acaba den? -Acabaya sorarsan o da öyle deycek. -Babacýðý bütün yeþilleri ortadan galdýr, sýfýrla dedi ya Bilal oðlana... Yeþiller o gadar çok ki n'apsýn biçare Bilal? Birkaç yüz milyoncuk da bu tarafa pas etmek istemiþ olamaz mý? -Vallahi þaka gibi yeðenim ama olmaycak þey deðil. Bunnardan herþey beglenir. Hem bizim Kakatece, Akepe sýnýrlarý dýþýnda olduðu için Fetullah bile þüpelenmez bundan! ANLAYIÞLI AMCA Delikanlýnýn biri üniversite tahsili için baþka bir þehre gitmiþti. Ýlk defa tek baþýna kaldýðý için bir türlü parasýný denk getiremiyordu. Nihayet bir gün amcasýna bir mektup yazdý. Sonunda þunlarý ilave etti: "Amcacýðým. Sizden para istediðim için bilseniz ne kadar mahcubum. Kimbilir hakkýmda neler düþünüyorsunuzdur... Ne kadar isterdim ki, mektubu görmemiþ olsanýz." -"Sevgili yeðenim. Kalbin ferah olsun. Postacý mektubunu kaybettiði için alamadým. Seni çok seven amcan." MÜNASEBETSÝZ Kadýn: "Ben ölürsem ne yapardýn?" Erkek: "Sen ne yaparsan ayný þeyi." Kadýn: "Münasebetsiz sen de..." Fikrinin Fikri "BARDONNUKSUN" VALLAHÝ Londra'daki Kýbrýs Türk Demokrasi Derneði, "Barýþýn temelini Kýbrýslýlarýn iradesi oluþturmalý" demiþ. -Ma siz hâlâ oraþdasýnýz be gardaþ?! Sibel Siber, "ÝSÝBAD konferansýnda kendimi gözlemci gibi deðil, tanýnmýþ bir devletin, üye devletin meclis baþkaný gibi hissettim" demiþ. -Ýnsanýn, olmayan bir þeyi hissetmesi, ne büyük bir yetenek ve baþarý deðil mi? Eroðlu, "Kýbrýs sorunu çözülmezse Türkiye AB'ye giremez þeklindeki ifadelere zaman zaman isyan ediyorum" demiþ. -Ýlâhi Derviþ bey... Memlekette isyan edecek o kadar çok þey varken, isyan ettiðin þeye bak. Ama gene de vatandaþlarý güldürdüðün için iyi oluyor iyi... Faiz Sucuoðlu, "Annan Planý referandumunda Türk tarafý evet dedi ancak adada hiçbir þey deðiþmedi" demiþ... -Ýlâhi doktor... Yani sen hâlâ daha o referandumdaki evetin adada birþeyin deðiþmesi için olduðunu mu sanýyorsun? O evetin, "anavatanýn" önünü açmak için söylendiðini sokaktaki çocuk bile bilir! E "bardonnuksun" vallahi!.. Aytaç Hýzlý hýzýný alamayarak arabasýyla bir evin damýna çýkmýþ! -Bravo! Tam adýna yakýþýr bir akrobasi! AB'nin geniþlemeden sorumlu üyesi Füle de Maraþ'ýn bütünlüklü çözümün parçasý olduðunu söylemiþ. -Bu durumda AB, güven yaratýcý önlemlerin en önemlisini ortadan kaldýrmýþ oluyor! Zaten hayal olan çözüm daha da hayal oluyor! TC, KKTC'ye 500 milyon dolar kredi veriyormuþ. -Elde ne var ne yoksa bütün yeþilleri sýfýrla dedi ya babacýðý, Bilal oðlanda "yeþil" o kadar çok ki ne yapsýn?.. Birkaç yüz milyon da KKTC'ye pas ediyor anlaþýlan!.. Rum milletvekilleri, Troyka'nýn dayattýðý özelleþtirmeye "hayýr" demiþ. -Biz ise, "Türkiya"nýn dayattýðý özelleþtirmeye "Yes b'annem!" diyoruz! Kaleburnu'nda bugüne kadarki en zengin tarihi eser bulunmuþ. -Þimdi Rumlar "bizim de hissemiz var" derlerse haksýz mýdýrlar? Eroðlu çapraz ziyareti "Bu görüþme bizim için bir avantajdýr" diye deðerlendirmiþ. -Vallahi ben bunun nasýl bir avantaj olduðunu anlayamadým. Anlayan varsa, hayýrýna bize de anlatsa keþke... Kaleburnu'nda bugüne kadarki en zengin tarihi eser bulunmuþ. Þimdi Rumlar "Bizim de hissemiz var" derlerse haksýz mýdýrlar?

13 1 Mart 2014 Cumartesi 13 ÇÖZÜM, BARIÞ VE KANATLI Dýþ güçlerin çýkarlarý için þimdi gaz veriyorlar çözüm ve barýþ olacakmýþ havasý yaratýlýyor. Bunun ismi "Gandýr çocuðu da taksim istesin"dir. Ben havada yaðmuru yaðdýracak bir bulut görmüyorum! Yaðmur duasýna çýkanlar var ama yaðmur yok. Barýþý bulup getiremeseler de çözümü yapalým telaþý içinde bir hareketlilik yaþanýyor. ABD devreye girdi ya bir telaþtýr yaþanýyor. Bunlara iyi çözümler dilemekten baþka bir þey gelmiyor elimden. Türkiye Kýbrýs'ta ne barýþ, ne de çözüm istemiyor Açýklamalarla ya da görüþür gibi yaparak barýþ olmaz. Ýþgalci iþgal altýndaki topraklarda halka karþý ekonomik ve siyasi baskýlar uygularken çözüm ve barýþ çaba ve söylemleri safsatadan öteye gitmiyor. Çözüm ve barýþa ulaþma çalýþmalarýnda ciddi olan bir iþgalci, yerli halka baský, iþkence yapar mý? Faþist askeri yönetim yasalarýný uygulamaya devam eder mi? O halde bu tür söylemlerin hepsi de yalandan ibaret olmaz mý? Tatile gelip yarým asra yakýndýr tatilini bitirmeyen Ayþe'ye "yeter artýk, çek git yoksa kötü olacak ha" dediðimizde haksýz mýyýz? Garantörlük hakkýný ileri sürerek bozulan anayasal düzeni tesis etmek için geldiler. Bir daha da gitmediler. "Sizi biz kurtardýk, gelmeseydik hepinizi keseceklerdi" diyerek hem ülkeyi böldüler hem de bizim irademizi iþgal ettiler Savaþ suçu iþleyen ve Lahey Adalet Divaný'nda yargýlanmasý gereken bu acýmasýz iþgalci dünya milletleri tarafýndan baþýmýza bela edildi. Ýlerici hareketin öncülerinden olan arkadaþýmýz Murat Kanatlý eline silah almayý ve kullanmayý reddettiði için GKK Askeri Mahkemesi'nde mahkûm edildi. Bu mahkûmiyeti de reddeden Kanatlý iþgal kelepçelenerek hapse kondu. Vicdani ret mücadelesi 4 yýldýr sürüyor, vicdani reddini açýklayarak 2009 yýlýndan itibaren seferberliðe gitmeyi rededen Murat Kanatlý'nýn 14 Haziran 2011 tarihinden beri Askeri Mahkeme'de devam etmekte olan davasýnda karar açýklandý. Mahkeme Kanatlý'nýn 500 TL para cezasý ödenmesine, ödememesi durumunda ise 10 gün hapis cezasý almasýna karar verdi. Askeri Mahkeme'nin aldýðý karara karþýlýk olarak Murat Kanatlý para cezasýný ödemeyi de reddetti. Verilen kararda Murat Kanatlý'nýn seferberlik görevine gitmemesinin kamu güvenliðini tehdit ettiði sonucunu doðurduðu açýklandý. Adalet yerine mi geldi böyle yapmakla? Yoksa adaletsizliðe bir yeni daha mý eklendi? Ýþgal ordusunun yargýlattýðý arkadaþýmýz için eylemler yapýlýyor, yapýlacak ve yaygýnlaþarak devam edecek. Ýlerici ve sol güçlerin bu vesile ile uyanarak iþgale karþý ortak bir cephede birleþip iþgalciye karþý bir direniþi örgütlemeleri gerekmiyor mu? Ayþe geldiði yere güzellikle gitmiyorsa halk direniþi ile gönderilmeli. Baþka yolu var mý? Yürekli olan varsa haydi meydana. Ama birkaç saatliðine deðil, sonuç alýnana kadar. Var mýsýnýz? Ev yangýnýnda tüm eþyasý yanan çifte eþya yardýmý Lefkoþa Türk Belediyesi'nin (LTB) giriþimleriyle, Lefkoþa'nýn Samanbahçe bölgesinde evlerinin tüm eþyasý yanan yeni evli çifte Kýbrýs Türk Eðitim Sevdalýlarý Derneði, Kimse Yok Mu Derneði ile Kýbrýs Türk Ýþadamlarý Konseyi'nin katkýsýyla yeni ev eþyasý yardýmý yapýldý. LTB Baþkaný Kadri Fellahoðlu, Filiz-Fýrat Horuz çiftinin Yeniþehir'de kiraladýklarý evi ziyaret ederek eþya yardým faaliyetlerini yerinde inceledi. LTB'den verilen bilgiye göre konuyla ilgili bir açýklama yapan Fellahoðlu, Özyiðit'ten sendikalarýn eylemine destek Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) ile Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) tarafýndan dün, meclis önünde gerçekleþtirilen eyleme destek belirtti. TDP Genel Baþkaný Cemal Özyiðit ile bazý parti yetkilileri eyleme katýlarak destek belirtirken, Özyiðit, öðretmen sendikalarýnýn ortaya koyduðu eylem ve mücadelenin haklý olduðunu söyledi. Özyiðit, "Göç Yasasý" olarak tanýmladýðý maaþlarla ilgili düzenleme hakkýnda muhalefette baþka, hükümette baþka konuþtuðunu ve baþka davrandýðýný iddia ettiði Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP-BG) ile Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP-UG)'yi ikiyüzlü davranmakla suçladý. "CTP hükümeti döneminde hazýrlanan, UBP döneminde ise hayat bulan 'Göç Yasasý'nýn eþit iþe eþit ücret prensibini ayaklar altýna aldýðýný, sosyal ve ekonomik eþitsizlik yarattýðýný, gençlerin göç etmesine neden olduðunu" savunan Özyiðit, yasada ýsrar etmenin emek düþmanlýðý olduðunu kaydetti. Geçtiði dönemde muhalefette olan DP-UG'nin bu yasaya olumsuz oy verdiðini, CTP-BG'nin ise oylamaya katýlmadýðýný anýmsatan Özyiðit, seçim dönemlerinde 'Göç Yasasýný' kaldýracaðýz diyen CTP-BG ile DP-UG'nin þimdi ikiyüzlü bir tavýr sergilediklerini ileri sürdü. Göç Yasasý'nýn devamýna onay veren Hükümet'in diðer yandan ekonomik krizi bahane ederek eðitimde tasarruf yapmaya çalýþtýðýný öne süren Özyiðit, müþavirlere, partizanlýða kaynak yaratan hükümetin eðitime kaynak yaratamamasýnýn manidar olduðunu iddia etti. Eðitim yýlýnýn son aylarýna girilmesine raðmen bazý okullarda halen müdür, öðretmen, hademe, sekreter ve bekçi olmamasýyla maaþlarla ilgili yasa yürürlüðe girmesinden sonra göreve baþlayan öðretmenlere hazýrlýk ödeneðinin ödenmemesinin kabul edilemez olduðunu söyleyen Özyiðit, "Bu kiþilere hem düþük ücret vereceksin, hem de hazýrlýk ödeneði vermeyeceksin, bu nasýl bir adalet anlayýþýdýr" sorusunu sordu. "EMEK DÜÞMANLIÐINDAN VAZGEÇÝN" Halkýn zamlarla fakirleþtirildiðini, asgari ücret belirlenirken hükümetin iþçi kesimini dýþlayarak iþverenlerle iþbirliði yaptýðýný, Göç Yasasý'nda ýsrar edildiðini, kýsacasý CTP-BG ile DP-UG hükümetinin göreve geldiði günden itibaren týpký yardýmýn Horuz çifti için önemine iþaret etti. Güç birliði yapýlmasý halinde her zorluðun üstesinden gelinebileceðini söyleyen Kadri Fellahoðlu, dayanýþmanýn örnek olduðunu belirtti, bunun toplumun tüm kesimlerine yayýlmasýný temenni etti Kýbrýs Türk Eðitim Sevdalýlarý Derneði Baþkaný Sedat Öðüt, Kýbrýs Türk Ýþadamlarý Konseyi Baþkaný Ýlker Züðürt, Kýbrýs Türk Ýþadamlarý Konseyin Baþkan Yardýmcýsý Sunalp Türkel ise konuþmalarýnda yardýmlaþma ve dayanýþmanýn önemine dikkat çekti. UBP döneminde olduðu gibi, emek düþmaný bir tavýr sergilediðini iddia eden Özyiðit, özellikle 43 yýldýr emek mücadelesi verdiðini söyleyen CTP-BG'nin hükümete geldikten sonra izlediði politikanýn ibretlik olduðunun ileri sürdü. Hükümete düþen görevin sözünün arkasýnda durarak bu yasayý iptal etmek olduðunu belirterek hükümet partilerine 'emek düþmanlýðýndan vazgeçin' çaðrýsý yapan Cemal Özyiðit, "Göç Yasasýna karþý verilen mücadelenin sonuç alýncaya dek süreceðini" kaydetti. ÝLÝK TARAMASI ÝÇÝN KAN ÖRNEÐÝ- Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Ýlçe yöneticileri, üyeleri ve sempatizanlarý, dün Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý'nda ilik taramasý için kan örneði verdi. CTP-BG Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Vakfýn çaðrýsýna kulak veren CTP'li gençler halka bir hafta daha sürecek olan kampanyaya destek vermesi için çaðrýda bulundu.

14 14 1 Mart 2014 Cumartesi Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Seval Eczanesi: 9 Yavuz Konnolu Sok. Kermiya (Özel Baþkent Hastanesi Yaný) Tel: Suzan Eczanesi: Þht. Ýbrahim Yusuf Sok. No:15 C Arý Apt. Þht. Tuncer Ýlkokulu Arkasý K. Çiftlik Tel: Maðusa Güloðlu Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Northerland Binalarý Alasya Park Sitesi Kaliland Apt. Karþýsý Tel: Demet Eczanesi: New Castle Apt. No:1 Bayraktar Yolu Eski Lemar Yaný Tel: Girne Enver Eczanesi: Mete Adanýr Cad. No:31 Tel: Aydýn Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Tel: Güzelyurt Sevil Eczanesi: Ecevit Cad. No:53 Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Hýzýný kesmek. 2-Eski 1 2 dilde "Adlar, siimler". Bir gösteri veya toplantý 1 binasýnda, temsil veya toplantý aralarýnda 2 kullanýlan dinlenme yeri. 3-Bir sebze. Eski dilde 3 "Doðu". 4-Türkiye'nin bir 4 ili. Kadýnlarýn omuzlarýný örtmek için kullandýklarý 5 geniþ atký. 5-Beyaz. Fazla bön, avanak. 6 Nikel'in kýsaltmasý. 6-Ters okunuþu "Perde 7 ayaklýlardan, suda ve karada yaþayan, uçan, 8 yabani veya evcil kuþ". Birini bir göreve getirme, 9 tayin etme. 7-Belli bir 10 yerde mezarý olan, doða üstü gücü bulunduðuna 11 ve insanlara yardým ettiðine inanýlan ölü, yatýr. Üye. 8-Ýlgilendiren, ilgili. Geyikgillerden, boynuzlarý küçük ve çatallý bir av hayvaný. 9-Birini veya bir þeyi akla getirerek sözünü etmek veya onu düþünmek, hatýrlamak. Bele dolayarak toka ile tutturulan bel baðý. 10-Yalnýz Güney Amerika'da yaþayan, zehirsiz, çok iri ve güçlü bir yýlan. Kýrmýzý. Kumaþla astar arasýna konularak giysinin dik durmasýný saðlayan kolalý bez. 11-Alýþýlmýþ olandan, umulandan ve gerekenden eksik. Soylu. Çabuk olan, süratli. Dünün çözümü Öðrenciler Bahar Konserine Hazýr Ledra Art Music & Fine Arts Studio Bahar Konseri, bugün Naci Talat Vakfý'nda dönem boyunca eðitim alan öðrencilerin performanslarýyla gerçekleþecek. 2 grup þeklinde gerçekleþecek Bahar Konseri'nin 1. grubunu 14:00-15:00 saatleri arasýnda, 2. Grubu ise :30 saatleri arasýnda sahne alacaklar. Ledra Art kurucularýndan Hüseyin Altan " Öðrencilerimiz için senede 2 sefer organize ettiðimiz konserlerimizin sadece müzik performansý açýsýndan deðil öðrencinin kiþisel geliþmini açýsýndan da faydasý büyüktür.konserler, öðrencinin kendine güvenini ve topluluk önünde kendini ifade etme gibi becerilerinin geliþimini destekler" diyerek müzikseverlere konseri kaçýrmama önerisi yaptý. Lha Yukarýdan Aþaðýya: 1-Sallandýðýnda küçük bir hava akýmý yapan ve özellikle yüzü serinletmeye yarayan, küçük, katlanabilir, taþýnabilir araç. Yünden dövülerek yapýlan kalýn ve kaba kumaþ. 2-Eskiden ihtiyarlarýn baston yerine kullandýklarý uzun sopa. Topraktan veya camdan, aðzý geniþ, orta veya ufak boyda kap. 3-Çöllerde çoðu kez yüze çýkan yeraltý sularýnýn yarattýðý tarým veya yerleþme bölgesi. Ýklimleme aracý. 4-Bir iþi yapmaya hazýr. Eski dilde "Verme, ödeme". 5-Halk dilinde "Sevinç, mutluluk, hoþnutluk" belirtir. Adale. 6-Ters okunuþu "Bir cins iri at". Lityum'un kýsaltmasý. 7-Baðýþlama. Elin parmak dipleriyle bilek arasýndaki iç bölümü, avuç içi. Beyaz. 8-Güreþte, oyun sýrasýnda iki omzun ayný anda yere deðmesiyle oluþan yenilgi. Yoksullara ve öðrencilere yiyecek daðýtmak için kurulmuþ hayýr kurumu. 9-Birine, görevi karþýlýðý olarak veya geçimi için her ay ödenen para, aylýk. Büyüklük, ululuk. 10-Yoðurdu sulandýrarak yapýlan içecek. Çabuk davranma zorunluðu, ivedi. 11-Sülüngillerden, güvercin büyüklüðünde, eti için avlanan bir kuþ. Hastalýk belirtileri, semptom. Surlariçi'ne yönelik özel bir proje Baþbakan Yardýmcýsý Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ, Lefkoþa Surlariçi'ndeki yayalaþtýrma projesinin, yeniden ele alýnacaðýný ve özel bir proje hazýrlanacaðýný söyledi. Baþbakan Yardýmcýlýðý, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlýðý Basýn Bürosu'nda yapýlan açýklamaya göre, Denktaþ, Lefkoþa'nýn Surlariçi esnafýndan oluþan bir heyeti kabul etti. Surlariçi esnafýnýn sýkýntýlarýný anladýðýný, yapýlan yayalaþtýrma projesinin yeterli alt yapý hazýrlanmadan yapýldýðýný söyleyen Denktaþ, bu proje için esnafýn hazýr olmadýðýný, binalarýn dýþ cephelerin düzenlenmesi gerektiðini kaydetti. Denktaþ, gelen turistler için özel düzenlemeler yapýlýp uzun soluklu bir çalýþmadan sonra projenin uygulanmasý gerektiðini söyledi. Yayalaþtýrma projesi ile ilgili olarak belediyeyle iþbirliði yapýlmasý için öneri sunduklarýný kaydeden Denktaþ, ayrýca Surlariçi Özel Ýdaresi oluþturulmasý gerektiðini de kendilerine ilettiklerini vurguladý. Denktaþ, insaný düþünmeden yapýlan projelerin fayda saðlayamayacaðýný söyledi. Bu konuyu tekrardan ele alacaklarýný ve özel bir proje hazýrlayacaklarýný söyleyen Denktaþ, hazýrlanacak projenin esnafa danýþarak yapýlacaðýný ve Surlariçi'nin capcanlý bir hale gelmesi için çalýþacaklarýný ifade etti. ÝMZA TOPLADILAR Surlariçi esnafýndan oluþan heyet yayalaþtýrma projesine karþý olduklarýný belirterek, esnaftan topladýklarý 180 imzayý da Serdar Denktaþ'a sundu. Surlariçi esnafý heyeti, ziyarette projenin altyapý hazýrlanmadan, esnafýn görüþün alýnmadan yapýldýðýný, iþlerinin çok düþtüðünü, yerli halkýn artýk bölgeye gelmediðini, Güney Kýbrýs'tan gelen turistlerin de Rum yönetiminin uyguladýðý politika yüzünden bir þey satýn almadýðýný ifade etti. Esnaf, sorunun çözülmemesi halinde kepenk kapatacaklarýný söyledi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 15 1 Mart 2014 Cumartesi KIBRISLI TÜRKLERÝN "KIBRIS CUMHURÝYETÝ" KÝMLÝK KARTLARINI NASIL ALDIKLARI ARAÞTIRILIYOR Avrupa Birliði Müktesebatýna Uyum Programý tanýtýldý Toplam 16 faslý kapsayan " Avrupa Birliði Müktesebatýna Uyum Programý" bilgilendirme toplantýsý Dýþiþleri Bakanlýðý Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Sunumda, program uyarýnca baþta kamu reformu olmak üzere toplam 83 yasanýn hayata geçirilmesinin planlandýðý ve bunlardan 30'unun son 3 ayda çýkarýldýðý belirtildi. Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, Baþbakan Yardýmcýsý Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ, Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami ve Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Erhan Erçin'in konuþma yaptýðý toplantýda, programýn önemi ve hedefleri anlatýldý. belirtti. Erçin, kamu yönetimi reformunun bel kemiðini oluþturan yeni Kamu Görevlileri Yasa Tasarýsý'nýn en kýsa sürede yasalaþarak yürürlüðe girmesinin Müktesebata Uyum Programý'nýn uygulanmasýndan elde edilecek faydanýn optimuma ulaþmasýný saðlayacaðýný kaydetti. Toplam 83 yasanýn hayata geçirilmesinin planlandýðýný belirten Erçin, halkýn daha iyi hizmet almasýný saðlamak adýna çalýþmalarýn yapýldýðýný ifade etti. Erçin, son üç ayda 30 yasa geçirildiðini, bunun da kararlýlýðýn göstergesi olduðunu söyledi. ERÇÝN Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami de, programýn AB'dan alýnan teknik yardým ve iþbirliði sonucu ortaya çýktýðýný, yasal deðiþikliklerin meclisten geçmesi ve uygulanmasý gerektiðini ifade etti. Nami, bu çalýþmalarýn Kýbrýs sorununa federal çözüm bulma çalýþmalarý ile paralel olduðunu belirtti. Müzakerelerin baþlamasýný memnuniyetle karþýladýklarýný kaydeden Nami, ortak açýklama metninde yer alan Avrupa Birliði vizyonunun iyi incelenmesi gerektiðini, gidilecek yol ve standardýn belli olduðunu ifade etti. Nami, vakit kaybetmeden AB'ye hazýrlanmak gerektiðini vurguladý. AB yetkililerine Kýbrýslý Türklerin müktesebatý hayata geçirmesini daha güçlü programlara Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Erhan Erçin, Avrupa Birliði'nin 50 yýldan beri ticaret, demokrasi, çevre gibi alanlarda uluslararasý standartlarý global anlamda düzenleyen, belirleyici bir örgüt olduðunu ifade etti. Erçin, Bakanlar Kurulu'nun son toplantýsýnda Müktesebata Uyum Programý'ný deðerlendirerek onayladýðýný anýmsattý. Son yýllarda AB'ye uyum alanýnda müktesebat uyum programlarý hazýrlanýp uygulamaya konulduðunu belirten Erçin, bu çalýþmalarýn devam ettiðini kaydetti. Hükümet programýnda da yer alan hedeflerin ileri götürülmesinin önemli olduðunu söyleyen Erçin, programýnýn 16 faslý kapsadýðýný NAMÝ desteklemeleri çaðrýsý yaptýklarýný belirten Nami, olumlu yanýtlar aldýklarýný ifade etti. Nami, "Bizi meþakkatli ve ayný zamanda ödüllendirici bir dönem bekliyor" dedi. DENKTAÞ Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi Turizm, Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ da, güçlü bir ekonomiye sahip olmak adýna pazarýn büyütülmesi gerektiðine inandýklarýný belirtti. Denktaþ, bunun yapýlabilmesi için AB standartlarýnda kalitenin tutturulmasýna ihtiyaç duyulduðunu, adým adým uygulamalara baþlandýðýný kaydetti. YORGANCIOÐLU Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu da, geliþen ve deðiþen dünyaya ayak uydurmak gerektiðini belirtti. Hükümetin görevinin, yönettiði insanlara hizmet vermek olduðunu söyleyen Yorgancýoðlu, dünyayý yakalama, halka daha iyi hizmet verme, demokrasiyi yaþam biçimine dönüþtürmeyi hedeflediklerini kaydetti. Yorgancýoðlu, yasalarýn geçirilmesinin yeterli olmadýðýný, uygulamaya geçirilmesi ve uygulanmadýðý takdirde de halkýn hakkýný arayacak noktaya getirilmesinin önemli olduðunu belirtti. Bu baðlamda kamu görevlilerine görevler düþtüðünü söyleyen Yorgancýoðlu, devlet dairelerine yönelik vatandaþ þikayetleri bulunduðunu kaydetti. RUM BAKANLAR KURULU ÝSTÝFA ETTÝ Koalisyon ortaðý DÝKO'nun Anastasiadis hükümetinden ayrýlmasýnýn ardýndan, bu partinin dört bakanýnýn dün sabah olaðanüstü toplanan Bakanlar Kurulu'nda istifalarýný Baþkan Nikos Anastasiadis'e sunduklarý, bunun ardýndan geriye kalan bakanlarýn da görevlerinden istifa ettikleri haber verildi. DÝKO'lu Enerji Bakaný Yorgos Lakkotripis, Savunma Bakaný Fotis Fotiu, Eðitim ve Kültür Bakaný Kiriakos Kenevezos ile Saðlýk Bakaný Petros Petridis'in görevlerinden istifa ettiklerini ifade eden Rum haber kaynaklarýna göre, Hükümeti Sözcüsü Hristos Stilyanidis toplantý sonrasýnda yaptýðý açýklamada, Anastasiadis hükümetinin bütün bakanlarýnýn DÝKO'da meydana gelen son geliþmelerin ardýndan Baþkan'a istifalarýný sunduklarýný söyledi. Stilyanidis, Rum Yönetimi Baþkaný Anastasiadis'in, kabine yeniden þekillenene kadar bakanlardan 15 Mart'a kadar görevlerinde kalmalarýný istediðini de söyledi. Anastasiadis de Baþkanlýk Sarayý'ndan ayrýlýþýnda basýna yaptýðý açýklamada, 15 Mart'a kadar kararýný vereceðini söylemekle yetindi. RUSYA KIRIM'I ELE GEÇÝRDÝ Ukrayna Sýnýr Koruma Birlikleri, 10'dan fazla Rus askeri helikopterinin iki ülke arasýndaki anlaþmayý ihlal ederek ülkeye giriþ yaptýðýný belirtti. Birlikten basýna yapýlan açýklamada, Rusya Karadeniz Donanmasý'nýn bugün 3 Rus askeri helikopterin ülkeye giriþ yapacaðý yönündeki bilgilendirmesi çerçevesinde saðlanan anlaþmaya raðmen, 10'dan fazla Rus askeri helikopterin ülke sýnýrlarýndan geçtiði kaydedildi. Açýklamada, Ukrayna sýnýr görevlilerinin 10'dan fazla Rus askeri helikopterin ülke sýnýrlarýný geçtiðini gördüðü belirtilirken, 3 askeri helikopterin izni bulunmasýna raðmen, diðer helikopterlerin iki ülke arasýndaki ikili anlaþmalarý ihlal ettiði bildirildi. Açýklamada ayrýca, Sivastopol'da bulunan Rus Karadeniz Donanmasý'nýn, Balaklav'daki Ukrayna sýnýr koruma birliklerini bloke ettiði ve sýnýr koruma görevlilerinin bulunduklarý yeri terk etmemeleri konusunda uyarýda bulunduklarý kaydedildi. Kýbrýslý Türklerin AP seçimlerinde oy kullanabilmeleri için Güney Kýbrýs'taki seçmen kütüðüne otomatik kayýt olmalarýný öngören yasanýn önceki gün yeniden Rum Meclisi Ýçiþleri Komitesi'nin gündemine geldiði, komite üyelerinin Kýbrýslý Türklerin "Kýbrýs Cumhuriyeti" kimlik kartlarýný nasýl aldýklarý konusunu da gündeme getirdikleri bildirildi. Fileleftheros gazetesi haberinde, EDEK Milletvekili Fidias Sarikas'ýn komite toplantýsýnda, Kýbrýslý Türklerin "Kýbrýs Cumhuriyeti" kimlik kartlarýný nasýl aldýklarý konusunu gündeme getirerek Kýbrýslý Türklerin KKTC resmi belgelerini sunarak bu kimlikleri aldýklarýný, bunun da "sahte devletin belgelerinin tanýnmasý" anlamýna geldiðini belirterek Rum yetkili makamlarýndan izahat talep ettiðini yazdý. Sarikas, KKTC belgelerinin tanýnmasýna yönelik siyasi kararýn kimin tarafýndan alýndýðýný da öðrenmek istediðini belirttiði toplantýda, Kýbrýslý Türklerle "eðitimleri sýrasýnda evlenen yerleþiklere (TC kökenli vatandaþlar) ve bunlarýn çocuklarýna da kimlik kartý verildiði" iddiasýnda bulundu. Gazete, Rum Seçim Kurulu Baþkaný yetkilisinin de komitenin bir önceki toplantýsýnda, sözde "Kýbrýs Cumhuriyeti" kimlik kartýna sahip Kýbrýslý Türklerin ikametgah adresine iliþkin bilgiler verdiðini yazdý. Habere göre söz konusu yetkili, bu Kýbrýslý Türklerden 10 bin 324'ünün sistemde adres kaydýnýn olmadýðýný, 28 bin 147'sinin ise adresinin Güney Kýbrýs'taki adresler olduðunu belirterek, bu durumun gerçekçi olmadýðý ve Güney'de ikamet eden Kýbrýslý Türklerin sayýsýnýn 2 bin ila 3 bin arasýnda deðiþtiðini ifade etti. Habere göre 38 bin Kýbrýslý Türk'ün ikametgah adresinin ise KKTC olduðu vurgulanýrken 18 bin 854 Kýbrýslý Türk'ün "Lefkoþa ve Ay. Demelt gibi yarý iþgal altýndaki belediyelerde ikamet ettikleri" vurgulandý. GÜÇ-SEN'DEN KANATLI'YA DESTEK Eþsiz Fýrýn Kebabýyla haftanýn her günü siz sayýn halkýmýzý aðýrlayan ALTINÖRE sizleri canlý müzikli, bol eðlenceli Kadýnlar Günü yemeðine davet ediyor. 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nde ALTIN'ýnýz bol olsun paranýz cebinizde kalsýn diyorsanýz; eþsiz tatlarýyla fix menü fýrýn kebap eþliðinde sýnýrsýz içecek dahil 50 TL. Üstelik ALTIN KOLYE çekiliþimiz de cabasý... ALTINÖRE CAFE & RESTAURANT Rezervasyon: Adres: Hamitköy/Lefkoþa. Facebook: ALTINÖRE CAFE Gümrük Çalýþanlarý Sendikasý(Güç-Sen) Murat Kanatlý'ya hapis cezasý verilmesinin "militarist ve antidemokratik" olduðunu savundu. Güç-Sen tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada "Güç-Sen olarak bu militarist ve antidemokratik tavrý þiddetle kýnýyoruz. Murat Kanatlý'nýn antidemokratik ve militarist düzene karþý verdiði mücadeleyi destekliyoruz" denildi. Cezanýn Kýbrýs sorununa çözüm bulmak amacýyla müzakerelerin yeniden baþladýðý bir dönemde verilmesinin de "manidar" olduðu ileri sürülen açýklamada, bazý kesimlerin çözümü engellemeye çalýþacaðý uyarýsýnda da bulunuldu. Murat Kanatlý'nýn mücadelesini sahiplenmek gerektiði savunulan açýklamada Kanatlý'nýn serbest býrakýlmasý da talep edildi. NARENCÝYE ÜRETÝCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ, KÝTLE TOPLANTISI YAPIYOR Narenciye Üreticileri Birliði, narenciyenin ve narenciye sektörünün içinde bulunduðu olumsuz ekonomik sorunlarý dile getirmek ve çare üretmek için kitle toplantýsý yapýyor. Güzelyurt AKM'de 4 Mart Salý günü saat 19.00'da gerçekleþtirilecek toplantýya, bölge bakanlarýnýn milletvekillerinin ve yetkililerinin katýlasý bekleniyor. CYPFRUVEX LTD, STANDART DIÞI VALENSÝYA ÜRÜNÜNE TON BAÞINA 300 TL VERECEÐÝNÝ AÇIKLADI Kýbrýs Meyve Sebze Cypfruvex Ltd, standart dýþý Valensiya ürünün fiyatýný açýkladý. Cypfruvex'den yapýlan açýklamaya göre, narenciye hasat sezonunda konsantre tesislerinde deðerlendirilmek üzere üreticiden alýnacak standart dýþý Valensiya ürününe ton baþýna 300 TL verilecek.

16

17 1 Mart 2014 Cumartesi 17

18 18 1 Mart 2014 Cumartesi

19 1 Mart 2014 Cumartesi VÝCDANÝ RET Tabipler: Yasalarýn çað dýþý olduðunun göstergesi MAÐUSA ÝNÝSÝYATÝFÝ: "MURAT KANATLI DAVASINDAKÝ HÜKMÜ KABUL ETMÝYORUZ" Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði ile Kýbrýs Türk Tabipleri Odasý, Murat Kanatlý'nýn "vicdani ret" hakkýný kullanmak istemesi nedeniyle ceza almasýnýn; hukuk devleti olma yolunda yasalarýn çað dýþý kaldýðýnýn göstergesi olduðunu savundu. Maðusa Ýnisiyatifi ise, Murat Kanatlý davasýnda verilen hükmü kabul etmediðini bildirdi. MAHALLAE ÝLE MAGEM'DEN ÇALIÞTAY Ýnternet platformu Mahallae ile Maðusa Gençlik Merkezi (MAGEM), "Toplumsal Sorunlara Yenilikçi Çözümler Çalýþtayý" düzenleyecek. Mahallae'den yapýlan açýklamaya göre çalýþtay, 4 Mart Salý günü saatleri arasýnda MAGEM binasýnda yer alacak. Ýngilizce dilinde yapýlacak çalýþtay etkinlikleri için detaylý bilgi, adresinden elde edilebilecek. GÝRNE BELEDÝYESÝ SANAT ATÖLYESÝ KURSLARI BAÞLIYOR Girne Belediyesi Sanat Atölyesi kurslarý baþlýyor. Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Sanat Atölyesi; fotoðraf, özgün baský, kara kalem, sulu boya, yaratýcý drama, Yunan ve Roman danslarý alanlarýnda kurs baþlatýyor. Sanat atölyesi çalýþmalarýna katýlmak isteyen vatandaþlarýn, Girne Belediyesi Kültür Ýþleri Bölümü'ne baþvurabileceði belirtilirken, 10 Mart tarihinde baþlayacak kurslara ücret, her ay için 50 TL olarak belirlendi. ULUÇAY, SERDARLI, GEÇÝTKALE VE YENÝBOÐAZÝÇÝ'NÝ ZÝYARET ETTÝ Ýçiþleri Bakaný Teberükken Uluçay, dün Serdarlý, Geçitkale ve Yeniboðaziçi köylerini ziyaret ederek, belediye baþkanlarý ile görüþtü. Ýlk olarak Serdarlý'yý ziyaret eden Bakan Uluçay, Serdarlý Belediye Baþkaný Mehmet Kerimoðlu ile belediye binasýnda bir araya geldi. Bakan Uluçay, yerinden yönetimi daha etkili ve daha çaðdaþ bir hale getirmek için çalýþtýklarýný ifade etti. Son günlerde ülke gündemini yoðun bir þekilde meþgul eden vicdani ret konusunda Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði ile Kýbrýs Türk Tabipleri Odasý ve Maðusa Ýnisiyatifi yazýlý açýklama yaptý. Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði ile ýbrýs Türk Tabipleri Odasý ortak açýklamasýnda, vicdani ret hakkýnýn Birleþmiþ Milletler Ýnsan Haklarý Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu tarafýndan temel insani hak olarak kabul edildiði vurgulanarak, "Biz Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði ve hekimler olarak insaný ve barýþý her zaman merkeze koyan bir meslek grubuyuz. 'Vicdani reddi tanýmamak bir insan Jokey Kulübü hipodrom istiyor Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, Zeki Ziya baþkanlýðýndaki KKTC Jokey Kulübü yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Kabulde ilk sözü alan Jokey Kulübü Baþkaný Ziya, her hükümet deðiþikliðinde atçýlýk camiasýnýn sorunlarýný dile getirdiklerini ancak bir sonuca varamadýklarýný ifade ederek, "Ümidimiz sizinle bir noktaya varmaktýr" dedi. Güney Kýbrýs'ta hipodrom olduðuna, yarýþlarýn yasalarla düzenlendiðine dikkat çeken Zeki Ziya, KKTC'deki eksikliklerden dolayý at severlerin haklarý ihlalidir ve bunu onaylamamýz mümkün deðildir" denildi. Açýklamada, vicdani ret konusunun bir an önce gündeme alýnarak gerekli yasal düzenlemelerin yapýlmasýnýn zorunluluk olduðu kaydedildi. Maðusa Ýnisiyatifi adýna açýklama yapan Mertkan Hamit de, Ýnisiyatif olarak vicdani ret talebi nedeniyle suçlu bulunan Murat Kanatlý davasýnda verilen hükmü kabul etmediklerini ifade etti. Hamit, kararýn, Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin 9. maddesi kapsamýnda yeniden görüþülmesi gerektiðini kaydetti. Güney'e gittiðini söyledi. Jokey Kulübü Baþkaný Zeki Ziya, KKTC'ye hipodrom yapýlmasý ve yarýþlarýn baþlamasýyla minimum 1400 kiþinin istihdam edilebileceðine iþaret ederek "Yarýþlar sadece at sevgisi deðil, ciddi bir istihdam ve gelir kaynaðýdýr" dedi. Türkiye'nin bu alanda dünyada önemli bir yere sahip olduðunu vurgulayan Ziya, "En büyük avantajýmýz Türkiye Jokey Kulübü'nün ülke için her türlü yardýma ve yatýrýma hazýr olmasýdýr" dedi. 19 MERKEZ BANKASI, ÇEYREK BÜLTENÝ YAYINLANDI Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankasý, 2013 yýlý sonunda enflasyonun yüzde 10,2 olarak gerçekleþmesinde elektrik ve akaryakýta yapýlan zamlar ile döviz kurunun yükselmesinin etkili olduðunu açýkladý. Merkez Bankasý, KKTC bankacýlýk sektörünün bilanço büyüklüðünün 2013 yýlýnda GSYH'nin 1,75 katýna ulaþarak önemli büyüklüðe eriþtiðini bildirdi.kktc Merkez Bankasý'nýn 2013 yýlý 4. Çeyrek Bülteni yayýnlandý. Banka'nýn web sitesi üzerinden yayýnlanan bültende, 2013 yýlýnýn son çeyreðinde dünya ekonomisinin genel görünümüne ve KKTC ekonomisi ile ilgili en güncel bilgiler yer alýrken, KKTC bankacýlýk sektörünün son durumu, veriler ve temel göstergeler üzerinden yapýlan analizlere yer verildi. Merkez Bankasý Baþkaný Bilal San, bültenin önsözünde ülke ekonomisinin son dönemlerde özellikle yurt dýþý ekonomik ve siyasi geliþmelerin etkisi altýnda kaldýðýný açýkladý. San, Merkez Bankasý'nýn sermaye hareketlerinin finansal istikrar üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerine yönelik olarak, temelde likidite saðlanmasý ve maliyetlerin azaltýlmasý gibi parasal önlemler içeren kararlar ürettiðini belirtti. BÜTÇE 45,3 MÝLYON TL AÇIK VERDÝ San'a göre, 2013 yýlýnda enflasyon oranýndaki artýþ trendi ekonomide sorunlarýn artýþ potansiyelini de beraberinde getirdi. Bütçe gelir ve giderlerinde artýþ meydana gelmesine raðmen, gider artýþ hýzýnýn gelir artýþ hýzýndan daha fazla olmasýna baðlý olarak bütçe dengesi 45,3 milyon TL açýk verdi.. BANKACILIK SEKTÖRÜ GÜÇLÜ YAPISINI KORUDU Bültende, 2013 yýlý genelinde KKTC bankacýlýk sektörünün kaynak yapýsý, aktif kalitesi, kârlýlýk ve özkaynak yeterliliði açýsýndan güçlü yapýsýnýn koruduðu kaydedildi. Bankacýlýk sektörü bilanço büyüklüðü 2013 yýlsonu itibarý ile GSYH'nýn 1,75 katýna ulaþarak önemli büyüklüðe eriþirken sektörün en önemli yabancý kaynaklarýný oluþturan mevduat, toplam aktifin yüzde 80'ini teþkil etti yýlý içerisinde mevduatýn ve buna paralel olarak toplam aktiflerin önemli oranda büyüme kaydettiði görülürken, sektör aktif kârlýlýðý yüzde 1,83 ve özkaynak kârlýlýðý ise yüzde 16,90 seviyelerinde seyretti. SATILIK ARSA Kermiya þehit çocuðu arsasý satýlýktýr. Tel: SATILIK ARAZÝ Kýrný da 8 dönüm 1 evlek arsa nitelikli Türk koçanlý arazi, içme suyu, elektrik ve su kuyusuyla birlikte satýlýktýr. Dönümü 30 bin Stg. Tel: DEVREN SATILIK Toptan kuruyemiþ daðýtýmý yapan iþyeri devren satýlýktýr MELÝ EMLAK Kurumumuz Basamak Ticaret Ltd. olarak Milli Eðitim Bakanlýðý 14 Ocak 2014 tarihli ve 589/14 numarasý ile bu tarihte özel eðitim ve/veya özel kurumu açma izin belgesini almýþtýr. AYZER EMLAK SATILIK Girne'de Çarþamba Pazarý'nda, camiye yakýn satýlýk daire. 2. kat, 2 tuvalet, banyo, 143 metrekare, Türk malý Stg. Tel: ( arasý) MÜNHAL Umut Eðitim ve Kültür Evi'nde iþ hacmine katký koyacak bayan takým arkadaþlarý aranýyor. Aranýlan teknik nitelikler: Ýyi derecede Ýngilizce bilgisine sahip olan, Ýyi derecede bilgisayar kullanabilen, diksiyonu düzgün ve insan iliþkileri iyi olan bayan takým arkadaþlarý arýyoruz. Adres: Ledra Palace, Server Somuncuoðlu sokak, No:10/A. Tel: SATILIK Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Lefkoþa da Türk malý 3+1 yeni apartman dairesi Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kermiya Sosyal Konutlarda 3+1 daire Stg Kiralýk Yenikent'te 3+1 zemin kat daire Hamitköy'de eþyalý stüdyo tipi daire 650 TL K. Kaymaklý'da 3+1 full eþyalý daire Ortaköy'de 3+1 zemin kat daire 800 TL Dumlupýnar'da 2+1 zemin kat daire 700 TL. K. Kaymaklý'da 228 m2 kuaför salonu veya spor salonu olabilecek mekan. Satýlýk K. Kaymaklý Ermataþ arkasýnda 3+1 Türk malý daire Hamitköy'de 3+1 lüks daire Ortaköy'de 2+1 zemin kat daire Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat daire Stg. Serdarlý yeni bölgede bahçeli, garajlý müstakil ev Aþaðý Dikmen'de bahçeli, dað manzaralý dubleks ev

20 Ortaokullar hentbol maçlarý tamamlandý Türkiye'de 23. hafta maçlarý oynanýyor Türkiye Spor Toto Süper Ligi'nde 23. hafta maçlarý oynanýyor. Bugün Karabükspor- Gaziantep, Eskiþehir-Kasýmpaþa ve Fenerbahçe-Gençlerbirliði maçlarý oynanacak. Yarýn Sivasspor- Elazýðspor, Kayserispor-Kayseri Erciyes, Torku Konya- Trabzonspor, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçlarý oynanacak. Yakýn Doðu ve Esentepe þampiyon Ortaokul Hentbol Þampiyonasý Atatürk Spor Salonu'nda oynanan final karþýlaþmalarýyla tamamlandý. Kýzlarda Yakýn Doðu Koleji, erkeklerde ise Esentepe Ortaokulu þampiyon oldular Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý Milli Günler Okul Sporlarý ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Birimi'nin düzenlediði Ortaokul Hentbol Þampiyonasý dün oynan final karþýlaþmalarýyla tamamlandý. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan final karþýlaþmalarýnda rakiplerine üstünlük saðlayan takýmlar, þampiyonluk kupalarýnýn sahipleri oldular. Kýzlarda Yakýn Doðu Koleji, erkeklerde ise, Esentepe Ortaokulu þampiyonluk kupalarýný okullarýna götürdüler. Ortaokullu Yýldýzlar Hentbol Þampiyonasý'nda baþarýlý olan takýmlara kupa ve madalyalarý, final karþýlaþmasý sonrasýnda düzenlenen ödül töreni ile verildi. Ortaokullu Yýldýzlar Hentbol Þampiyonasý'nda dünkü sonuçlar: Yýldýz Kýzlarda: Üçüncülük Maçýnda Bayraktar Ortaokulu - Demokrasi Ortaokulu: 8-12 Final Maçýnda Oðuz Veli Ortaokulu - Yakýn Doðu Koleji: 9-10 Yýldýz Erkeklerde: Üçüncülük Maçýnda Levent Koleji - Demokrasi Ortaokulu: 8-13 Final Maçýnda Esentepe Ortaokulu - Doða Koleji: Yaþinses derbide yok Küçük Kaymaklý futbolcusu Mustafa Yaþinses Yenicami maçýndaki sakatlýðýndan dolayý yarýn Çetinkaya derbisinde forma giyemeyecek. Mustafa Yaþinses'in sol iç yan baðlarda kopma þüphesi olduðu, ayak içinde kanamanýn devam etdiðinden MR sonucunun tam net olmadýðý öðrenildi. Yaþinses'in tedavisi devam ediyor. Afrika Spor Servisi olarak geçmiþ olsun der en erken bir zamanda sahalara dönmesini dileriz... Baþkentte derbi var Yenicami'ye farklý yenilerek kupaya veda eden Küçük Kaymaklý þimdi ligde ezeli rakibi Çetinkaya ile karþýlaþacak. Pazar günü Atatürk Stadý'nda saat 14.30'da baþlayacak bu karþýlaþmayý Mehmet Sezener yönetecek K-Pet Süper Lig'in 19'uncu haftasýnda iki Lefkoþa takýmý Çetinkaya ile Küçük Kaymaklý karþý karþýya gelecek. Hafta arasý kupada Yenicami'ye 7-0 maðlup olarak lige dönen Kaymaklý þimdi zorlu bir sýnava daha çýkacak. Yarýn Atatürk Stadý'nda oynanacak olan Çetinkaya ile Yenicami arasýndaki derbi karþýlaþmasýnýn orta hakemliðini Mehmet Sezener yapacak. Mehmet Sezener 18'inci haftada Batý Derbisi niteliðindeki Lefke - Bostancý Baðcýl karþýlaþmasýný da yönetmiþti. Ýkinci devre oynadýðý 5 karþýlaþmanýn dördünü kazanan, birinde ise lider Yenicami ile berabere kalan Çetinkaya ile puan cetvelinin ikinci sýrasýndaki K.Kaymaklý arasýnda oynanacak karþýlaþma, her derbi karþýlaþmasýnda olduðu gibi üç olasýlýklý bir karþýlaþma kabul ediliyor. Futbolda haftanýn programý ve hakemleri Bugün K-Pet Süper Lig Gençlik Gücü - Serdarlý (Ýhsan Payas) Mormenekþe - Cihangir (Serkan Durmaz) Hamitköy - Y.Boðaziçi (Serkan Þimþek) K-Pet 1'inci Lig'de Gençler B. - Lapta (Ali Özer) Akýncýlar - Türk O. L. (Hakan Muhtaroðlu) Deðirmenlik - Türkmenköy (Ecvet Kanatlý) Göçmenköy - Binatlý (Serdar Bilgimer) Yükselme 1'inci Lig 1'inci Grubu'nda Doðancý - Gayretköy (Tufan Çerçioðlu) Þirinevler - Gaziveren (Necmi Bulut) Aðýrdað - A. Yeþilova (Ömer Doðru) K-Pet 2'nci Lig'de Görneç - Karþýyaka (Emre Öztaþlý) Dipkarpaz - Mehmetçik (Osman Küçük) Denizli - Tatlýsu (Kerem Eran) Girne H.E. - Çanakkale (Hakký Emir) Yükselme 1'inci Lig 3'üncü Grubu'nda Pile - Yeniþehir (Ali Karahasan) 2 Mart 2014, Pazar K-Pet Süper Lig'de Yalova - Lefke (Fehim Dayý) Çetinkaya - K.Kaymaklý (Mehmet Sezener) Maðusa T.G. - Yenicami (Savaþ Tilki) Doðan T.B. - B.Baðcýl (Utku Hamamcýoðlu) K-Pet 1'inci Lig'de Dumlupýnar - Esentepe (Murat Sapsýzoðlu) Baf Ü.Y. - Ozanköy (Mehmet Malek) Gönyeli - Düzkaya (Osman Özpaþa) K-Pet 2'nci Lig'de Geçitkale - Zümrütköy (Evren Karademir) Çayönü - Gaziköy (Timur Ercan Bodi) Vadili - Ortaköy (Irmak Emin) Yükselme 1'inci Lig 1'inci Grubu'nda Aydýnköy - Pýnarbaþý (Turgay Misk) Yýlmazköy - Daðyolu (Mustafa Öztugay) Yükselme 1'inci Lig 3'üncü Grubu'nda Paþaköy - Alayköy (Ozan Kel) Ýncirli - Turunçlu Ulukýþla (Hüseyin Özkan) Haspolat - Aydoðan (Emre Çevikdal) Dörtyol - Maraþ (Hakan Gök) Not: A takým karþýlaþmalarý saat 14:30; A2 takým karþýlaþmalarý saat 12:00; Yükselme ligleri karþýlaþmalarý saat 10:00'da baþlayacak. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3918 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT FALCI KADIN...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3918 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT FALCI KADIN... "Mazi kalbimde bir yara" derler... Ama "Geçmiþe mazi, geleceðe gazi" diyenler de var. Veya kýsaca "Dün dündür, bugün de bugün"... Tükürdüðünü yalamasýný bilmeyenler bu sýnýfý hiç geçer mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

TARÝH: 20 Nisan 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4135 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) HAKKIMIZ. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 20 Nisan 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4135 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) HAKKIMIZ. Dolgun Dalgýçoðlu Kurultay sýrasýndaki usulsüz istihdamlardan herkes þikayetçi oldu, ancak kimse yargýya baþvurmadý. Bir tek Toparlanýyoruz Hareketi yaptý bunu. Demek kimisi toparlanýyor, kimisi de cirileniyor bu memlekette!

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Mart 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3750 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YAÐMALAYANA DÜN UMUT BUGÜN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Mart 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3750 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YAÐMALAYANA DÜN UMUT BUGÜN Eroðlu'nun doðum günü milli gün ilan edilsin ve her yýl kutlansýn. "Allahýn izniyle 7 Mart 2014'te, benim doðum günümde anavatandan Kýbrýs'a su akmaya baþlayacak" dedi. Anladýnýz mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars Hem sürat tutkunlarýmýz, hem de KKTC ateþi ile yananlarýmýz için ralli bayramý var bugün... Haritaya bizi de dahil ettiler ya, tanýnmýþ kadar olduk! Hele bir gün sahiden tanýrlarsa saðcýmýz solcumuz göbek

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Temmuz 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4594 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Temmuz 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4594 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Mehmet Ali Talat Ýsrail'i kýnadý, "bu vahþetten de öte bir þey" dedi... Ancak Amerika'ya laf etmedi. Neden? Çünkü Amerika daha önce dediði gibi "Ortadoðunun feneri" de ondan mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3984 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AÇ ÝNSAN VE BÝR GAMÝNÝLERDE KÖMÜR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3984 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AÇ ÝNSAN VE BÝR GAMÝNÝLERDE KÖMÜR Çörek yerine simit, börek yerine dürüm, þeftali yerine Adana ve þimdi de kahve yerine çay... Ona da amenna! Ama kahve falýna bakýp bize bir yol görünüp görünmediðini kim söyleyecek bundan sonra? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Þubat 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4434 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝMÝ KARGA GÝBÝ HÝSSEDÝYORUM!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Þubat 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4434 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝMÝ KARGA GÝBÝ HÝSSEDÝYORUM! Zorlu bir cümle kurdu Zorlu... Güzelyurt Omorfo, Gemikonaðý da Ksero olamazmýþ! Neden olamazmýþ? Omorfo Güzelyurt olur da, Güzelyurt Omorfo olamaz mý? Hem zaten Omorfo deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Istanbul mitingine Kýbrýs tan çýkarma

Istanbul mitingine Kýbrýs tan çýkarma KKTC'nin yeni baþbakanýnýn yapacaðý ilk iþ ne olmalý bilir misiniz? Ýstanbul'daki Gezi Parký direniþçilerine destek vermek ve Tayyip'e 'þiddeti durdur' çaðrýsý yapmak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4476 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEYÝN MÜCADELESÝ?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4476 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEYÝN MÜCADELESÝ? TC Dýþiþleri Bakanlýðý'ndaki 'çok gizli' konuþmalarýn ses kayýtlarýnýn dýþarýya sýzmasý TC'li yetkilileri þaþkýna çevirdi. Kim dinliyor diye merak ediyorlar. Allah dinliyor Allah! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mayýs 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4902 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mayýs 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4902 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Toplumsal eþitliði kuramadýðýmýz için cinsiyet eþitliði komitesi kurmaya karar verildi. Kýbrýs'taki mesele Türk-Rum meselesi mi, yoksa kadýn-erkek meselesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mayýs 2015

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TARÝH: 6 Mayýs 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4515 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) AÞK OLSUN SÝZE ÇOCUKLAR AÞK OLSUN... Mehmet Levent

TARÝH: 6 Mayýs 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4515 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) AÞK OLSUN SÝZE ÇOCUKLAR AÞK OLSUN... Mehmet Levent 1 Mayýs mitingine katýlmadýlar diye Eroðlu, Denktaþ ve Anastasiadis'e neden kýzdýn Tahir kardeþ? Katýlsalar, ne yüzle katýldýlar diye sormayacak mýydýk? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2014 Salý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Temmuz 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4946 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GAZETELERDEN. Ali Osman.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Temmuz 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4946 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GAZETELERDEN. Ali Osman. Talat "Özgür basýn özgür toplum demektir" derken, Akýncý da, "Özgür basýnýn olmadýðý yerde özgür toplum olamaz" dedi... Bize göre ise özgür toplumun olmadýðý yerde özgür basýn olamaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3946 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS TADIYLA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3946 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS TADIYLA... 3 Rum polisinin tutuklanmasýndan sonra güneyde sýkýntý yaþayan turizmcilerimiz ve taksicilerimiz Eroðlu'ndan destek istediler. Biz demedik mi, akýlsýz baþýn cezasýný hep akýllýlar çeker? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR UBP'li bakanlar küsmüþ ve koltuklarýný devretmeye gitmemiþ! Hiç þýk olmadý doðrusu... Bu küslük size hiç yakýþmadý... Koltuða kurulmak tatlý da, veda etmek bu kadar mý zor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Haziran 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4920 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Haziran 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4920 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Mustafa Akýncý ile Nikos Anastasiadis'in Nobel Barýþ Ödülü'ne aday gösterilecekleri söyleniyor. Bu konuda þimdiden yayýnlar var... Amerika ve Avrupa gaz vermeyi iyi biliyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TARÝH: 20 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3923 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) ÝLAHLAR NE DÜÞÜNÜYOR? Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman

TARÝH: 20 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3923 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) ÝLAHLAR NE DÜÞÜNÜYOR? Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman Haspolat'ta 200 dönüm, 76 evlek olan arazi külliye için bir Ýslam vakfýna kiralandý. 30 yýllýðýna 100 TL'ye. Ýlk inþa edilecek olan ilahiyat koleji ve 3 bin kiþilik cami! Takdir-i ilahi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Ankara Zaim'i istedi

Ankara Zaim'i istedi Üniversite ve hastaneden sonra bir müjde daha var Suat Hoca'dan hepinize... Kýbrýs'ýn en büyük camisini yapacak. Temeli 20 Temmuz'da atýlýyor... Þükranlarýnýzý esirgemeyin siz de! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Temmuz 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3846 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AKILSIZ BAÞIN DÜÞÜNDÜRDÜKLERÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Temmuz 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3846 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AKILSIZ BAÞIN DÜÞÜNDÜRDÜKLERÝ... Kaymak tükendikten sonra belediyeye bir kaymakam atandý... Þimdi de Cemal "Onlara filmin nasýl bittiðini göstereceðim" diyor... Anlaþýlan o da kendini Clint Eastwood sanýyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı