Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli"

Transkript

1 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 Bu Tebliin amacı, hisse senetleri Borsa da ilem gören ortaklıklar ile aracı kurumlar ve katılma payları Borsa da ilem gören fonların kurucuları tarafından Kurul a ve/veya Borsa ya bu Tebli kapsamında gönderilecek her türlü bilgi, belge ve açıklama ile baımsız denetim raporlarının ortaklıklar, aracı kurumlar ve fonlara elektronik ortamda gönderilmesine ve imzalanmasına ilikin esasları belirlemektir. Dayanak Madde 2 Bu Tebli, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 6, 16, 16/A ve 38 inci maddeleri ile 22 nci maddesinin (e) ve (u) bentlerine dayanılarak hazırlanmıtır. Tanımlar Madde 3 - Bu Teblide geçen; Kanun : 28/07/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu, Kurul : Sermaye Piyasası Kurulunu, Borsa : stanbul Menkul Kıymetler Borsasını, Ortaklık : Hisse senetleri Borsa da ilem gören halka açık anonim ortaklıkları, Fon : Katılma payları Borsa da ilem gören fonları, Elektronik mza : 5070 sayılı Elektronik mza Kanununun 4 üncü maddesinde belirtilen güvenli elektronik imzayı, mza Sahibi : Bildirimlerini elektronik imzalı olarak göndermek zorunda olan ortaklıklar, aracı kurumlar ve fon kurucuları ile baımsız denetim kurulularının yönetim kurulları tarafından yetkili kılınan ve elektronik imza oluturmak amacıyla, bir imza oluturma aracını kullanan gerçek kiiyi ve baımsız denetim kurulularında sorumlu ortak badenetçiyi, Elektronik Sertifika : 5070 sayılı Elektronik mza Kanununun 9 uncu maddesinde belirtilen nitelikli elektronik sertifikayı ifade eder.

2 Elektronik veri, imza oluturma verisi, imza oluturma aracı, imza dorulama verisi, imza dorulama aracı ve zaman damgası, 5070 sayılı Elektronik mza Kanununun 3 üncü maddesindeki anlamlarıyla kullanılmıtır. KNC BÖLÜM Elektronik mzanın Kullanım Alanları ve Hukuki Sonucu Elektronik imzanın kullanım alanları Madde 4 Aaıda belirtilen ve elektronik veri olarak hazırlanan bildirimlerde, imza oluturma aracı ile oluturulan elektronik imza kullanılır: a) Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gönderilmesi gereken, mali tablolar ve baımsız denetim raporları, b) Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilikin düzenlemeleri uyarınca gönderilmesi gereken özel durum açıklamaları, c) Kurul düzenlemeleri uyarınca hazırlanan izahname, sirkülerler ve dier duyuru metinleri, d) Kurulun yatırım ortaklıklarına ve fonlara ilikin düzenlemeleri uyarınca yapılması gereken bildirimler, e) Ortaklıkların genel kurul toplantı tutanakları, hazirun cetvelleri ve yıllık faaliyet raporları, f) Ortaklıkların esas sözlemeleri ve fonların iç tüzükleri, g) Kurul ve/veya Borsa tarafından belirlenen ve elektronik veri olarak düzenlenmesi istenen dier bildirimler. Yukarıda belirtilen bildirimler, ortaklıklar, aracı kurumlar ve fon kurucuları tarafından Kurulca belirlenen biçim, içerik ve süreye uygun ekilde elektronik imza ile imzalanarak elektronik ortamda gönderilir. Ayrıca, (a) bendinde belirtilen mali tablo ve raporlara ilikin olarak baımsız denetim kuruluları tarafından düzenlenerek ortaklıklara, aracı kurumlara ve fon kurucularına elektronik ortamda gönderilen baımsız denetim raporlarında da imza oluturma aracı ile oluturulan elektronik imza kullanılır. Kurul, Borsa, MKB Takas ve Saklama Bankası A.., Merkezi Kayıt Kuruluu A.., Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluları Birlii ve Kurulca belirlenecek dier kurumlar tarafından yapılacak duyurular da elektronik imzalı olarak kamuya duyurulur. Elektronik imzayla gönderilen belgelerin elle atılan imza ile düzenlenmi nüshasının Kurul, Borsa ve bilgi isteme konusunda kanun ile yetkili kılınan kamu kurumları tarafından istendiinde ibraz edilmek üzere 10 yıl süreyle saklanması zorunludur. Taahhütname imzalama yükümlülüü Madde 5 mza sahipleri, bu Tebli ekinde yer alan Sertifika Sahibi Taahhütnamesini elektronik sertifikalarını teslim almadan önce imzalayarak, elektronik sertifika hizmet salayıcısına vermek zorundadırlar. Sertifika bavurusu yapma zorunluluu Madde 6 Borsada ilem görmek üzere hisse senetlerini ilk defa halka arz edecek ortaklıkların hisse senetlerinin ve ilk defa kayda alma bavurusunda bulunacak fonların katılma paylarının kayda alınma bavurusunda bulunulduu tarihte, bu Tebliin 7 nci maddesinde esasları belirtilen elektronik sertifika hizmet 2

3 salayıcısına elektronik sertifika bavurusunda bulunulmu olması zorunludur. Borsa ya yapılacak kotasyon bavurularında elektronik sertifikaların alınmı olunması artı aranır. Aracı kurumlar ve baımsız denetim kuruluları tarafından ise, Kurulca yetkilendirildikleri tarihten itibaren 15 gün içinde bu Tebliin 7 nci maddesinde esasları belirtilen elektronik sertifika hizmet salayıcısına elektronik sertifika bavurusunda bulunulması zorunludur. Bavurular en çok 15 gün içerisinde sonuçlandırılır. Elektronik sertifikaların yenilenmesini gerektiren durumlarda, sertifika bavurusunun, deiikliin meydana geldii tarihte yapılması zorunludur. Ortaklıklar ve aracı kurumların ticaret unvanları ile fonların unvan deiikliklerinde Kurula bavuruda bulunulduu tarihte, baımsız denetim kurulularının ticaret unvan deiikliklerinde ise unvan deiikliine ilikin genel kurul tarihinde sertifika bavurusunun yapılması ve bavurulduuna dair Kurula derhal bilgi verilmesi gereklidir. Esas sözleme/fon iç tüzük deiikliinin ticaret siciline tescilinin ilan edildii Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin, yayım tarihinde, ilgili ortaklık, aracı kurum ve baımsız denetim kuruluu ile fon kurucusu tarafından elektronik sertifika hizmet salayıcısına iletilmesi üzerine, eski sertifika iptal edilerek yeni sertifika kullanıma açılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Dier Hükümler Elektronik sertifika hizmet salayıcısı Madde 7 Elektronik sertifika hizmet salayıcısı, elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri salayan gerçek veya tüzel kiidir. Kurul, bu Tebli kapsamındaki hizmetleri verebilecek elektronik sertifika hizmet salayıcısında aranan koulları belirler. Elektronik sertifika hizmet salayıcılarının adı ve sertifikasının ayırt edici bilgileri Kurulca kamuya duyurulur. Elektronik sertifika tahsis edilmeyecek kiiler Madde 8 Kanunun 46 ncı maddesinin (g) veya (h) bentleri veya dier yasal düzenlemeler çerçevesinde imza yetkileri kaldırılan veya sınırlandırılan kiilere elektronik sertifika tahsis edilmez. mza yetkisinin kaldırılması veya sınırlandırılması veya baımsız denetim kuruluunun baımsız denetimle yetkili kurulular listesinden çıkarılması halinde, daha önce tahsis edilen elektronik sertifikalar Kurulun bildirimi üzerine, elektronik sertifika hizmet salayıcısı tarafından derhal iptal edilerek, durum ilgili kurulu ve sertifika sahibine bildirilir. Elektronik ortamda bildirim yapılamaması Madde 9 Ortaklık, aracı kurum ve fon kurucusu tarafından elektronik ortamda bildirim yapılamaması veya baımsız denetim kuruluu tarafından bu Tebliin 4 üncü maddesi uyarınca ortaklıa, aracı kuruma ve fon kurucusuna gönderilecek bildirimin elektronik imzalı olarak yapılamaması durumunda, ortaklık, aracı kurum ve fon kurucusu tarafından en seri haberleme vasıtasıyla bildirim yapılır. Bu durumda ortaklık, aracı kurum ve fon kurucusu tarafından gönderilen bildirim en kısa süre içinde Borsa tarafından elektronik ortama aktarılır. Bildirimlerin bu Tebli uyarınca elektronik ortamda gönderilmemesi halinde ilgili gerçek ya da tüzel kiilerin sorumluluu saklıdır. 3

4 Bu Tebli in 3 üncü maddesinde imza sahibi olarak tanımlanan kiiler dıındakilerce yapılacak bildirimler en seri haberleme vasıtasıyla Borsaya iletilir. Bu durumda bildirim en kısa süre içinde Borsa tarafından elektronik ortama aktarılır. Geçici Madde 1 Bu Tebli hükümleri çerçevesinde elektronik imzalı olarak gönderilmesi gereken bildirimlerin, bu Tebli in yürürlüe girmesinden itibaren Kurulca belirlenecek tarihe kadar, Kurulun ilgili dier düzenlemelerinde yer alan usul ve esaslara uygun olarak Kurula ve/veya Borsaya gönderilmesine de devam edilir. Bu süre boyunca elektronik imzalı olarak gönderilecek bildirimler, Kurulun ilgili dier düzenlemelerinde yer alan usul ve esaslara uygun olarak gönderilen bildirimlerden herhangi bir farklılık içermeyecek ekilde yapılır. Her iki bildirim arasında farklılık olmasından kaynaklanabilecek zararlardan bildirimde bulunan ilgili gerçek ya da tüzel kiiler sorumludur. Geçici Madde 2 Bu Tebliin yürürlük tarihinden itibaren 2 yıl süresince bu Tebli kapsamındaki hizmetler Tübitak-Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Aratırma Enstitüsü tarafından yerine getirilir. Yürürlük Madde 10 Bu Tebli yayımı tarihinde yürürlüe girer. Yürütme Madde 11 Bu Tebli hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür. 4

5 Ek-1: Taahhütname SERTFKA SAHB TAAHHÜTNAMES (Ortaklıklar, Aracı Kurumlar, Baımsız Denetim Kuruluları ve Fon Kurucuları için) 1. Bu taahhütnamede geçen sertifika sahibi ibaresi, ortaklıklar, aracı kurumlar, baımsız denetim kuruluları ve fon kurucuları tarafından Seri:VIII, No:?? sayılı Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli kapsamında gönderilecek her türlü bilgi, belge ve açıklamaların elektronik ortamda imzalanması hususunda, irketlerin ve fon kurucularının yönetim kurulları tarafından yetkili kılınarak elektronik imza oluturma amacıyla bir imza oluturma aracını kullanacak olan gerçek kiiyi ve baımsız denetim kurulularında sorumlu ortak badenetçiyi ifade etmektedir. 2. Sertifika Sahibi, 5070 sayılı Elektronik mza Kanunu ve ilgili düzenlemelerdeki yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, a) Adına düzenlenen akıllı kart ve akıllı karta ait kapalı ifre zarfını ahsen teslim almayı, b) Bu taahhütnameyi okuduunu; sertifika yönetim sisteminden kaynaklanabilecek teknik hatalar dıında bu taahhütname kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu olduunu; c) Elektronik sertifikasını, imza oluturma aracı ve imza oluturma verisini Teblide belirtilen amaçlar dıında kullanmayacaını, d) SPK veya sertifika hizmet salayıcısı tarafından yapılacak güvenlik uyarıları sonucu internet eriimi için kullanılan tarayıcı programlarda gerekli güncellemeleri zamanında yapacaını, e) Gizlilik ve kısıtlamalara uyulmaması sonucu veya kendisinden kaynaklanabilecek baka nedenlerle üçüncü kiilerin Kurul'a ve MKB ye yöneltecekleri her türlü hukuki ve cezai sorumluluun kendisine ait olacaını, f) Yukarıda belirtilen taahhütleri yerine getirmemesi halinde doan zararlardan sorumlu olduunu, bu hususta SPK, MKB ve elektronik sertifika hizmet salayıcısına sorumluluk yüklenemeyeceini kabul ve taahhüt eder. 3. Sertifika sahibi, Tebli çerçevesinde, elektronik sertifika hizmet salayıcısının elektronik imza ile ilgili her türlü evrakının, bilgisayar ortamında tutulan kayıtlarının ve elektronik verilerinin delil niteliini taıyacaını ve bunun bir delil anlaması niteliinde olduunu kabul eder. 4. Bu taahhütname, imza tarihinde yürürlüe girer. mza Tarihi Sertifika Sahibinin Adı-Soyadı mzası 5

6 Ek-2: Taahhütname SERTFKA SAHB TAAHHÜTNAMES (SPK, MKB, MKB Takas ve Saklama Bankası A.., Merkezi Kayıt Kuruluu A.. ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluları Birlii ve Kurulca Belirlenen Dier Kurumlar için) 1. Bu taahhütnamede geçen sertifika sahibi ibaresi, SPK, MKB, MKB Takas ve Saklama Bankası A.., Merkezi Kayıt Kuruluu A.. ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluları Birlii tarafından yetkili kılınarak Seri:VIII, No:?? sayılı Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli kapsamında elektronik imza oluturma amacıyla bir imza oluturma aracını kullanacak olan gerçek kiiyi ifade etmektedir. 2. Sertifika Sahibi, 5070 sayılı Elektronik mza Kanunu ve ilgili düzenlemelerdeki yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, a) Adına düzenlenen akıllı kart ve akıllı karta ait kapalı ifre zarfını ahsen teslim almayı, b) Bu taahhütnameyi okuduunu; sertifika yönetim sisteminden kaynaklanabilecek teknik hatalar dıında bu taahhütname kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu olduunu; c) Elektronik sertifikasını, imza oluturma aracı ve imza oluturma verisini Teblide belirtilen amaçlar dıında kullanmayacaını, d) SPK veya sertifika hizmet salayıcısı tarafından yapılacak güvenlik uyarıları sonucu internet eriimi için kullanılan tarayıcı programlarda gerekli güncellemeleri zamanında yapacaını, e) Gizlilik ve kısıtlamalara uyulmaması sonucu veya kendisinden kaynaklanabilecek baka nedenlerle üçüncü kiilerin Kurul'a ve MKB ye yöneltecekleri her türlü hukuki ve cezai sorumluluun kendisine ait olacaını, f) Yukarıda belirtilen taahhütleri yerine getirmemesi halinde doan zararlardan sorumlu olduunu, bu hususta SPK, MKB ve elektronik sertifika hizmet salayıcısına sorumluluk yüklenemeyeceini kabul ve taahhüt eder. 3. Sertifika sahibi, Tebli çerçevesinde, elektronik sertifika hizmet salayıcısının elektronik imza ile ilgili her türlü evrakının, bilgisayar ortamında tutulan kayıtlarının ve elektronik verilerinin delil niteliini taıyacaını ve bunun bir delil anlaması niteliinde olduunu kabul eder. 4. Bu taahhütname, imza tarihinde yürürlüe girer. mza Tarihi Sertifika Sahibinin Adı-Soyadı mzası 6

8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 61) (30/5/2009 tarihli ve 27243 sayılı

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A..'NN B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU 1.000.000 ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A..'NN B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU 1.000.000 ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 34) (11/8/2001 tarihli ve24490 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: X, NO:22) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: X, NO: 28) YAYIMLANDI

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: X, NO:22) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: X, NO: 28) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 01.07.2013/144-1 SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: X, NO:22) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: X, NO: 28) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde 6102

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili

TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili kayıtlarının tam ve salıklı tutulmasını ve emredici hukuk

Detaylı

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ BÖLÜM

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ

Detaylı

23 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28891 TEBLİĞ

23 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28891 TEBLİĞ 23 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28891 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, yatırımcıların

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye

Detaylı

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı. (Seri: VIII, No: @) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı. (Seri: VIII, No: @) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı (Seri: VIII, No: @) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, tasarruf sahipleri, ortaklar ve diğer ilgililerin

Detaylı

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2.1. HİSSE SENETLERİ 2.1.1. SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞLERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER 1 a) 24.3.1982 tarih ve 17643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan :

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan : 13 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28676 Sermaye Piyasası Kurulundan : TEBLİĞ SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 BZM MENKUL DEERLER A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1. Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40)

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) 3 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27541 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ

ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ Belge Adı ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI Türü UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI Kodu 31.UUE.01 Onay Tarihi 21/01/2015 Revizyon Tarihi 03/07/2015 Revizyon Numarası 02 Hazırlayan KIYMETLİ

Detaylı

12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME

12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME 12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME 12.1 Kotasyon, Pazar Açılması, Halka Arz Ve İMKB de İşlem Görme 12.1.1 Genel Anlamda Kotasyon Kotasyon, menkul kıymetler borsalarındaki sürekli işlem görmesi talep

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3)

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3) 9 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28790 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ekim 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 17 Ekim 2014 69471265-305-9397

Detaylı

ORTAKLIKLARIN KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI VE BORSADA İŞLEM GÖRMESİ TEBLİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ORTAKLIKLARIN KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI VE BORSADA İŞLEM GÖRMESİ TEBLİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ORTAKLIKLARIN KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI VE BORSADA İŞLEM GÖRMESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ in amacı, halka açık

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2013-49)

SİRKÜLER RAPOR (2013-49) DMF SİSTEM ULUSLARARASIBAĞIMSIZDENETİMDANIŞMANLIKVE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKA.Ş. www.dmf.com.tr& dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara :Eskişehir Yolu 9. Km. Tepe Prime B Blok No: 100

Detaylı

Kurucunun Adı ve Soyadı

Kurucunun Adı ve Soyadı GELEN LETMELER BORSASI A.. ANA SÖZLEMES (TASLAK) KURULU Madde 1- Aaıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

Detaylı

12.1.2 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Genel Kotasyon Esasları

12.1.2 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Genel Kotasyon Esasları 12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME 12.1 Kotasyon, Pazar Açılması, Halka Arz Ve İMKB de İşlem Görme 12.1.1 Genel Anlamda Kotasyon Kotasyon, menkul kıymetler borsalarındaki sürekli işlem görmesi talep

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP DEKEN FONU BEYÜZ MLYON PAY 1. TERTP KATILMA BELGELERNN HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP DEKEN FONU BEYÜZ MLYON PAY 1. TERTP KATILMA BELGELERNN HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA BELGELERNN SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları*

Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları* GÜNDEM Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2011 Cilt: 48 Sayı: 557 Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları* Y. AKBULAK Yavuz AKBULAK SPK Başkanlık Danışmanı 5 Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK/Kurul) son yıllarda

Detaylı

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 ÖLÇME, SEÇME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLIININ TEKLAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 BRNC BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, Ölçme, Seçme ve Yerletirme

Detaylı

www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik

www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik Birinci Bölüm Amaç,

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARA DEĞERLEME HĠZMETĠ VERECEK KURULUġLARIN YETKĠLENDĠRĠLMESĠ VE FAALĠYETLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES

VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES Bir taraftan; Tevikiye Caddesi kbal Merkezi No: 103 Kat: 6 Tevikiye / stanbul adresinde mukim DELTA MENKUL DEERLER A.. (bundan böyle kısaca

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YERALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı