ASĠMETRĠK LOJĠSTĠK FAALĠYETLERE YÖNELĠK ÖNCELĠKLĠ DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELĠ UYGULAMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASĠMETRĠK LOJĠSTĠK FAALĠYETLERE YÖNELĠK ÖNCELĠKLĠ DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELĠ UYGULAMASI"

Transkript

1 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEDARĠK VE LOJĠSTĠK YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI ASĠMETRĠK LOJĠSTĠK FAALĠYETLERE YÖNELĠK ÖNCELĠKLĠ DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELĠ UYGULAMASI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Tarık Ziya KOYUNCU Tez DanıĢmanı Yrd.Doç.Dr. Hakan Soner APLAK EĢ DanıĢman Dr. Orhan GERDAN ANKARA 2014

2

3 TEZ TANITIM FORMU TEZĠN TARĠHĠ : TEZĠN TĠPĠ : Yüksek Lisans Tezi. TEZĠN BAġLIĞI : Asimetrik Lojistik Faaliyetlere Yönelik Öncelikli Doğrusal Programlama Modeli Uygulaması TEZĠN YAPILDIĞI BĠRĠM : Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Tedarik ve Lojistik Yönetimi Ana Bilim Dalı. SPONSOR KURULUġ : - DAĞITIM LĠSTESĠ belirtilen yerlere. : Kara Harp Okulu Tez Basım Kılavuzunda TEZĠN ÖZETĠ : Bu çalıģmada, terör örgütlerinin günümüz savaģ konseptindeki yeri, lojistik teģkilatlanmaları, kaynakları ve faaliyetleri ile faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan ikmal maddeleri metodolojik bir yaklaģımla incelenmiģ; terör örgütlerinin lojistik faaliyetlerinin engellenmesinde önceliklerin belirlenmesi maksadıyla, tespit edilen ikmal maddelerinin, öncelikli doğrusal programlama modeli kullanılarak sınıflandırılması için bir yöntem önerilmiģtir. ÇalıĢmada, Wan Lung Ng (2007) tarafından geliģtirilen ve tek bir kriter öncelik sıralamasına dayanan doğrusal programlama modeli esas alınmıģtır. Ancak, etkinlik değerlerinin hesaplanmasında, tek kriter öncelik sıralamasının neden olduğu sübjektiflikten kaçınmak maksadıyla, muhtemel tüm alternatif kriter sıralamalarının dikkate alınması sağlanmıģtır. ANAHTAR KELĠMELER : ABC Analizi, Askeri Lojistik, Asimetrik Lojistik, Çok Kriterli Envanter Sınıflandırma, Tedarik Zinciri Yönetimi, Öncelikli Doğrusal Programlama. SAYFA SAYISI : 133 GĠZLĠLĠK DERECESĠ : Tasnif DıĢı * * : Bu tezde belirtilen görüģ ve yorumlar yazana aittir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ya da diğer kamu kuruluģlarının görüģlerini yansıtmaz.

4 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEDARĠK VE LOJĠSTĠK YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI ASĠMETRĠK LOJĠSTĠK FAALĠYETLERE YÖNELĠK ÖNCELĠKLĠ DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELĠ UYGULAMASI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Tarık Ziya KOYUNCU Tez DanıĢmanı Yrd.Doç.Dr. Hakan Soner APLAK EĢ DanıĢman Dr. Orhan GERDAN ANKARA 2014

5

6 TEġEKKÜR BaĢta Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Yılmaz UYAR olmak üzere tüm Kara Harp Okulu Komutanlığı na, bu çalıģmanın ortaya çıkmasında engin tecrübeleri ile bana yol gösteren ve bir eğitimciden daha yakın bir ilgi ile destek olan tez danıģmanım Yrd.Doç.Dr. Hakan Soner APLAK ve eģ danıģmanım Dr. Orhan GERDAN a, çok kıymetli önerilerini esirgemeyen Ana Bilim Dalı BaĢkanı Yrd.Doç.Dr. Özkan BALĠ ye teģekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Eğitimim süresince bana hep destek veren, anlayıģ gösteren sevgili eģime ve kendilerinden çaldığım zaman için sabır gösteren çocuklarıma minnettarım. Son olarak, gerek derslerde, gerek Kara Harp Okulu na oryantasyon sürecimde, gerekse tez çalıģmamda desteklerini, ilgi ve alakalarını esirgemeyen öncelikle değerli öğretim elemanlarımıza ve değerli arkadaģlarıma Ģükranlarımı sunarım. i

7 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEDARĠK VE LOJĠSTĠK YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI ANKARA 2014 ASĠMETRĠK LOJĠSTĠK FAALĠYETLERE YÖNELĠK ÖNCELĠKLĠ DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELĠ UYGULAMASI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Tarık Ziya KOYUNCU ÖZET Günümüz koģullarında yürütülen 4. nesil savaģlar kapsamında, yüksek maliyet ve tahribattan kaçınmak maksadıyla tercih edilen konvansiyonel olmayan asimetrik yöntemler kapsamında terör faaliyetlerine yaygın olarak baģvurulduğu görülmektedir. Buna karģı, terörle mücadele faaliyetleri kapsamında, silahlı kuvvetlerce doğrudan teröristlerin silahlı unsurlarına yöneltilen mücadele yüksek zayiata neden olması, yüksek maliyet getirmesi, toplumsal baskı oluģturması ve toplumsal huzuru tehdit etmesi nedeniyle, askeri yöntemlere destek olarak, terörün lojistik desteği hedef alınarak terörün etkisiz hale getirilmesine katkıda bulunulabileceği öngörülmektedir. Bu çalıģmada, terör örgütlerinin lojistik teģkilatlanmaları, kaynakları ve faaliyetleri ile terör faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan ikmal maddeleri açık kaynaklardan, uzman personel görüģüleri ve dünyadaki örnekler baz alınarak tespit edilmeye çalıģılmıģ; bu örgütlerin lojistik faaliyetlerinin engellenmesi maksadıyla, belirlenen ikmal maddelerinin öncelikli doğrusal programlama modeli kullanılarak sınıflandırılması için bir yöntem önerilmiģtir. ÇalıĢmada, terör örgütünün lojistik faaliyetleri ve ikmal maddesi envanteri tespit edilmeye çalıģılmıģ, ikmal maddelerinin sınıflandırılmasına iliģkin 5 kriter için muhtemel 120 kombinasyona göre, çok kriterli envanter ii

8 sınıflandırma yönteminin asimetrik örgütlerin envanter sınıflandırmasına uygulanması için bir yöntem önerilmiģtir. ÇalıĢmamızda çok kriterli envanter sınıflandırma yöntemleri, ABC sınıflandırma yöntemleri ve Veri Zarflama Analizi incelenmiģ; Wan Lung Ng tarafından geliģtirilen; tek bir kriter öncelik sıralamasına ve etkinlik değerine göre doğrusal programlamaya dayanan, tüm kriterlerin ölçülebilir değerlere dönüģtürüldüğü, ABC analizi kullanılan sınıflandırma yöntemi esas alınmıģtır. Kriterlerin öncelik sıralaması, kısmi ortalama değerlerinin belirlenmesinde etkili olduğundan, sübjektif yargılardan kaçınmak maksadıyla, kriterler muhtemel tüm alternatiflere göre sıralanarak sınıflandırma yapılmıģtır. Terör örgütlerinin ihtiyaç duyduğu tespit edilen 194 kalem ikmal maddesi, belirlenen 5 kriter esas alınarak etkinlik değeri ortalamasına göre sıralanmıģ ve 5 basamaklı algoritma kullanılarak çok kriterli envanter sınıflandırma yöntemi ile sınıflandırılmıģtır. Sınıflandırma öncelikle etkinlik değerleri ortalamasına göre yapılmıģ, etkinlik değeri ortalamasının istatistikî olarak analizi için, etkinlik değerleri ortalamasının standart sapmaya oranının karesine (DeğiĢim Katsayısı) bakılmıģtır. Bu yöntemle A ve B sınıflarına ayrılan 59 kalem (194 ün %30 u) ikmal maddesinden 18 kalemi için "DK > 0,2" olduğundan, sıralama frekansına göre sınıflandırma yapılmıģtır. Lojistik referanslar öne alınarak yapılan çalıģmamıza göre, terörün lojistik desteği açısından A ve B sınıfında ağırlıklı olarak ticari varlıklar ve silahlar ile kamp malzemeleri yer almıģtır. Bu kapsamda, lojistik desteğin engellenmesi, kaçakçılıkla mücadele, mali denetim, asayiģin sağlanması, tarımsal alanların kontrolü vb. ile yakından ilgili olduğu görülmüģtür. Anahtar Kelimeler : ABC Analizi, Askeri Lojistik, Asimetrik Lojistik, Çok Kriterli Envanter Sınıflandırma, Tedarik Zinciri Yönetimi, Öncelikli Doğrusal Programlama. Tez Yöneticisi (EĢ DanıĢman) : Yrd.Doç.Dr. Hakan Soner APLAK, Dr.Orhan GERDAN Sayfa Sayısı : 133 iii

9 T.C. TURKISH MILITARY ACADEMY DEFENSE SCIENCE INSTITUTE SUPPLY AND LOGISTICS MANAGEMENT DEPARTMENT ANKARA 2014 APPLICATION OF PRIORITIZED LINEAR PROGRAMMING METHOD FOR ASYMMETRIC LOGISTIC ACTIVITIES MASTER THESIS Tarık Ziya KOYUNCU ABSTRACT In current concept of warfare, called as 4th generation, preferred among nonconventional asymmetric methods in order to avoid high level of costs and damage, terrorist activities are common all over the world. On the contrary, because, while combating against armed terrorist activities, using armed forces directly against such asymmetric assaults causes high casualties, besides high costs, social pressure, and constitutes a threat for social peace; it is expected that by making target the logistic support of terrorist activities, besides using armed forces against armed terrorists themselves, it will be possible to contribute in defusing terrorists. In this thesis, logistic structures of terrorist organizations, logistic resources, logistic activities, and supply material requirements for terrorist activities are investigated from unclassified sources, interviews with specialist personnel and chosen samples of asymmetric activities all around the world. For eliminating logistic support of terrorists, after revealing items of supply materials, we proposed a method of prioritized linear programming for classifying those materials into different classes. After defining logistic activities of terrorist organizations and inventory of supply materials, here we proposed an application of multi-criteria inventory iv

10 classification method for controlling asymmetric organizations inventory, by taking into consideration all probable rankings for 5 criteria (5! = 120). We examined multi-criteria inventory classifying methods, ABC classification methods, Data Envelopment Analysis, and used classification methodology of linear programming improved by Wan Lung Ng (2007), based on single ranked criteria and efficacy values in which all criteria are converted into measurable values by using ABC analysis. Since criteria ranking is effective on determining partial average values, to avoid any subjective judgment, we took all probable combinations of rankings into consideration. 194 items of supply materials, which are needed by any terrorist organization, are ranked according to the average of efficacy values with respect to 5 criteria and classified by multi-criteria inventory classification method following 5 step algorithm. In classification we used average of efficacy values as reference, then to evaluate the consistency degree of efficacy values average statistically, we used square of average value ratio to standard deviation called as Coefficient of Variation (CV). Since "CV > 0,2" for 18 of 59 items (30% of 194) are classified as A or B in this classification method, we used ranking frequency for classification. In this study, through logistic references, commercial assets, weapons and camp equipments took part in A and B classes. With this respect, we concluded that impeding supply chain of any terrorist organizations is closely related with fighting against smuggling, fiscal control, establishing public security, etc.. Keywords : ABC Analysis, Military Logistics, Asymmetric Logistics, Multi-Criteria Inventory Classification, Supply Chain Management, Prioritized Linear Programming. Advisor Co-supervisor : Asst.Prof.Dr. Hakan Soner APLAK : Dr. Orhan GERDAN Number of Pages : 133 v

11 ĠÇĠNDEKĠLER TEġEKKÜR.. i ÖZET ii ABSTRACT iv ĠÇĠNDEKĠLER vi TABLOLAR LĠSTESĠ ıx ġekġller LĠSTESĠ.... xi KISALTMALAR LĠSTESĠ.... xiii GĠRĠġ BĠRĠNCĠ BÖLÜM LOJĠSTĠK VE TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ 1. LOJĠSTĠK VE TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ.. 6 a. Lojistik Kavramı... 6 b. Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı c. Lojistik ve Tedarik Zinciri Kapsamında Yer Alan Faaliyetler ASKERĠ LOJĠSTĠK VE TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ.. 14 a. Askeri Lojistik ve TZY nin Kapsamı b. Lojistik Yönetim Seviyeleri ĠKĠNCĠ BÖLÜM ASĠMETRĠK HAREKAT LOJĠSTĠĞĠ 1. ASĠMETRĠK HAREKÂT a. SavaĢın Evrimi b. Asimetrik Harekât c. Asimetrik Tehdit Vasıta ve Yöntemleri TERÖR FAALĠYETLERĠNE YÖNELĠK LOJĠSTĠK DESTEK a. Terör Faaliyetlerine Yönelik Lojistik Ġhtiyaç ve Prensipler vi

12 (1) Lojistik Ġhtiyaç ve Prensipler.. 30 (2) PTÖ nün Lojistik Ġhtiyaçları (a) Eylemlerde Kullanılan Malzemeler (b) Barınma/Beslenme ve Diğer Ġhtiyaç Malzemeleri b. Terör Faaliyetlerine Yönelik Lojistik Destek TeĢkilatı ve Faaliyetleri.. 43 (1) Lojistik TeĢkilatlanma ve Lojistik Faaliyetler (2) PTÖ nün Lojistik TeĢkilatlanması ve Lojistik Faaliyetleri.. 45 (a) Stratejik/Operatif Faaliyetleri. 48 (b) Taktik Lojistik Faaliyetler (i) PTÖ Üs Bölgeleri (ii) Bölge Halkının Lojistik Desteği (iii) Sığınak, Mağara ve Barınaklar (iv) Ġkmal Maddelerinin Depolanması (v) Sağlık Hizmetleri c. Terör Faaliyetlerine Yönelik Lojistik Destek Kaynakları (1) Lojistik Destek Kaynakları.. 64 (2) PTÖ nün Lojistik Destek Kaynakları (a) Bölge Halkı (b) YurtdıĢı Lojistik Destek (c) Gelir Kaynakları (i) UyuĢturucu Ticareti.. 79 (ii) Silah Kaçakçılığı (iii) Haraç / BağıĢ / Vergi Toplama (iv) Sahte/Kara Para Aklama, Naylon Fatura.. 83 (v) Gasp Edilen Ġkmal Maddeleri/ Mali Kaynak.. 84 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ASĠMETRĠK LOJĠSTĠK FAALĠYETLERE YÖNELĠK ÖNCELĠKLĠ DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELĠNĠN UYGULANMASI 1. ÇOK KRĠTERLĠ ENVANTER SINIFLANDIRMA YÖNTEMLERĠ TERÖR ÖRGÜTLERĠNĠN ĠHTĠYAÇ DUYDUKLARI ĠKMAL MADDELERĠNĠN SINIFLANDIRILMASI vii

13 a. AraĢtırmanın Kapsamı ve Çerçevesi b. AraĢtırmada Kullanılan Verilerin Toplanması c. Yöntemin Varsayımları ç. Yöntemde Kullanılan Kriterlerin Tespiti (1) Birim Tedarik Maliyeti (2) TaĢıma ve Dağıtım Maliyeti (3) Tedarikçinin Uzaklığı (4) Temin Süresi (5) Ġkame Edilebilirlik d. Wan Lung Ng Tarafından GeliĢtirilen Yöntem e. Önerilen Yöntem (1) Yöntemin Uygulanması (a) Normalizasyon, Kriterlerin Öncelikli Sıralanması ve Kısmi Ortalama (b) En Büyük Değerlerin Belirlenmesi (c) Etkinlik Değeri Ortalamasına Göre Sıralama (ç) Sıralama Frekansına Göre Sıralama (d) ABC Analizi Prensiplerine Göre Sınıflandırma (2) Yöntemin Sonuçlarının Değerlendirilmesi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERĠLER SONUÇ VE ÖNERĠLER KAYNAKÇA EKLER viii

14 TABLOLAR LĠSTESĠ Sayfa Tablo-1 : Askeri ve Sivil Lojistik Faaliyetlerin Tasnifi Tablo-2 : Ticari Organizasyon Seviyelerinin Görev ve Karakteristikleri.. 18 Tablo-3 : SavaĢın Doğasını ve Evrimini Açıklamaya ÇalıĢan Teoriler Tablo-4 : PTÖ Faaliyetleri ve Lojistik Ġhtiyaçları Tablo-5 : Tablo-6 : Tablo-7 : PTÖ ne Ait Tam Tespiti Yapılan Silahların Ülkelere Göre Ağırlıklı Dağılım Çizelgesi PTÖ ne Ait Tam Tespiti Yapılan Silahların Ülkelere Göre Mukayesesi Literatürde Yer Alan Envanter Sınıflandırma Yöntemlerinin Özeti Tablo-8: TaĢıma ve Dağıtım Maliyetleri Çizelgesi Tablo-9: Tedarikçi Uzaklığı Çizelgesi Tablo-10: Temin Süresi Çizelgesi Tablo-11: Ġhtiyaç Duyulan Ġkmal Maddeleri (Örnek) Tablo-12: Terör Faaliyetlerinde Ġhtiyaç Duyulan Ġkmal Maddeleri (Örnek-Normalize Değerlerle) Tablo-13: Kısmi Ortalamalarının Alınmasına ĠliĢkin Bir Alternatif (örnek) 115 Tablo-14: Ġstatistiki Analiz Çizelgesi (örnek) 118 Tablo-15: Ġkmal Maddelerinin Sıralama Frekanslarına Göre Sıralanması 119 Tablo 16: Ġkmal Maddelerinin Sıralama Frekanslarına Göre Aynı Sırada Bulunması Hali Tablo-17: Ġkmal Maddelerinin Sıralama Frekanslarına Göre Sıralanması 120 Tablo-18: Sıralama Çizelgesi Tablo-19: ABC Sınıflandırma KarĢılaĢtırma Çizelgesi (Sıralama Frekansı & Ortalama). 124 ix

15 Tablo-20: ABC Sınıflandırma KarĢılaĢtırma Çizelgesi (Sıralama Sayfa Frekansı & Ortalama, A-B & C) 125 Tablo 21: Sıralama Frekansına Göre A Sınıfı Malzemelerin Etkinlik Değeri Ortalamasına Göre Durumu Tablo-22: Sıralama Frekansına Göre B Sınıfı Malzemelerin Etkinlik Değeri Ortalamasına Göre Durumu 126 Tablo- 23: Sıralama Frekansına Göre C Sınıfı Malzemelerin Etkinlik Değeri Ortalamasına Göre Durumu. 127 x

16 ġekġller LĠSTESĠ Sayfa ġekil-1 : Lojistik Yönetimin BileĢenleri... 9 ġekil-2 : Tedarik Zinciri Modeli. 10 ġekil-3 : GenelleĢtirilmiĢ Tedarik Zinciri Modeli (ĠliĢkilerin Yönetimi) ġekil-4 : Ticari ve Savunma Örgütlerinin Yönetim Seviyeleri. 17 ġekil-5 : Toplumsal Sistem Analizinin Anahtar Boyutları ġekil-6 : Bir sığınak ve Sığınakta Ele Geçirilen Malzemeler ġekil-7 : Bir Terörist Tarafından Kullanılan KiĢisel Malzemeler.. 41 ġekil-8 : Türkiye de ĠĢbirlikçi Faaliyetleri 47 ġekil-9 : Getis-Ord G i Analizi ile Tespit Edilen Sıcak Noktalar ġekil-10 : Asimetrik Grupların Lojistik Yönetiminin BileĢenleri. 49 ġekil-11 : Asimetrik Grupların GenelleĢtirilmiĢ Tedarik Zinciri Modeli ġekil-12 : PTÖ Silah Sevkıyat Güzergahı 52 ġekil-13 : PTÖ nün KomĢu Ülkelerdeki Bazı Kampları ġekil-14 : Operasyonlarda Ele Geçirilen Bir Sığınağa Ait Resimler ġekil-15 : PTÖ nün uluslararası iliģkileri ġekil-16 : PTÖ nün DıĢ Desteği ġekil-17 : PTÖ nün Bazı Sınır GeçiĢ Yerleri.... ġekil-18 : PTÖ nün Suriye Sınırı GeçiĢlerinde Kullandığı Bazı Ana Güzergâhlar ġekil-19 : PTÖ nün Irak Sınırı GeçiĢlerinde Kullandığı Bazı Ana Güzergâhlar ġekil-20 : PTÖ nün Bazı Sınır GeçiĢ Yerleri.... ġekil-21 : PTÖ nün Sınır DıĢı Kamplarına Yönelik Bir Harekâtın Krokisi xi

17 ġekil-22: PTÖ nün Kullandığı Bazı Ġran Kampları.... ġekil-23 : UyuĢturucu Kaçakçılığının Balkan Güzergahı ġekil-24 : Çok kriterli ABC Analizinde Karar HiyerarĢisi Sayfa ġekil-25 : Yeniden SipariĢ Noktasının Belirlenmesinde Temin Süresinin Gösterimi xii

18 KISALTMALAR LĠSTESĠ ABC FC AHP Al ALN ANN ANOVA ASALA AUC B.D. BP BPNs DDKD DEA DHKP-C DK EBDSN EEL EGM EOQ ERNK ERP EYP FAHP FARC FED-BIR FED-KA FED-KOM : ABC-Fuzzy Classification (ABC Bulanık Sınıflandırma) : Analytic Hierarchy Process (Analitik HiyerarĢi Prosesi) : Artificial Intelligence (Yapay Zeka) : Brazil s Acao Libertadora Nacional (Brezilya Ulusal Özgürlük Hareketi) : Artificial Neural Network-Yapay Sinir Ağları : Analysis Of Variance (Varyans Analizi) : Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia (Ermenistan Bağımsızlık Ermeni Gizli Ordusu Ermeni Terör Örgütü) : United Self-Defence Forces of Colombia (Kolombiya Öz Savunma Kuvvetleri Birliği) : (En) Büyük Değer : Back Propagation (Geri Yayılım) : Backpropagation Networks (Ters Yayılım Ağları) : Devrimci Demokrat Kürt Derneği : Data Envelopment Analysis (VZA) : Devrimci Halk KurtuluĢ Partisi-Cephesi : DeğiĢim Katsayısı : En Büyük Değer Sıra Numarası : Energypac Engineering Limited : Emniyet Genel Müdürlüğü : Optimize ekonomik sipariģ miktarı : Eniya Rızgariye Neteva Kurdistan (Kürdistan Ulusal KurtuluĢ Cephesi) : Enterprise Resource Planning (ĠĢletme Kaynak Planlaması) : El Yapımı Patlayıcı : Fuzzy Analytic Hierarchy Process (Bulanık Analitik HiyerarĢi Prosesi) : Revolutionary Armed Forces of Colombia - People's Army (Kolombiya Devrimci Silahlı Gücü Ġspanyolca: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) : Britanya Kürt Dernekleri Federasyonu : Avustralya Kürt Dernekleri Federasyonu : Hollanda Kürt Dernekleri Federasyonu xiii

19 FEKARKUR DISTAN FEK-BEL FEYKA- KÜRDĠSTAN FEY-KOM FEY-KURD FFEA FM GA GAO HRK IED IJU IKDP IKP Ġml.Kull.Mlz. Ġk. ĠMSN JP KCK k-nn KON-KURD KUK MCDM MCIC Md. MDA Mk. Mlz. MMWAE MOSSAD NiĢ. : Ġsviçre Kürdistan Kültür ve Ġçi Federasyonu : Belçika Kürt Dernekleri Federasyonu : Fransa Kürdistan Dernekleri Federasyonu : Avusturya Kürt Dernekleri Federasyonu : Danimarka Kürt Dernekleri Federasyonu : Food, Fuel, Equipment, Ammunition (YYTM) : Field Manuel (Sahra Talimnamesi) : Genetic Algorithms (Genetik Algoritma) : U.S. Government Accountability Office (ABD SayıĢtayı) : Hezer Rızgariye Kurdistan (Kürdistan KurtuluĢ Birliği) : Improvised Explosive Device (EYP) : Islamic Jihad Union (Ġslami Cihat Birliği) : Irak Kürdistan Demokrat Partisi : Irak Komünist Partisi : Ġmalatında Kullanılan Malzeme : Ġkmal : Ġkmal Maddesi Sıra Numarası : Joint Publication : Koma Civakên Kurdistan (Kürdistan Topluluklar Birliği) : k-nearest Neighbor (k-enyakın KomĢu) : Avrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonu : Kürdistan Ulusal Kongresi : Multiple Criteria Decision Making (Çok Kriterli Karar Verme) : Multi-Criteria Inventory Classification (Çok Kriterli Envanter Sınıflandırma) : Madde : Multiple Discriminant Analysis (Çoklu Dikriminant Analizi) : Makineli : Malzeme : Mechanization, Money, Weapons, Ammunition, Explosives (MPSMP) : Israel's Most Secret Service Mossad (Ġsrail Entelijans ve Özel Operasyonlar Enstitüsü-Ġbranice: 'Ha-Mossad le-modi'in u-letafkidim meyuhadim') : NiĢancı xiv

20 PKK PTÖ SAW SKU SSCB SVMs Tab. TEKK Tf. TNT TOPSIS TZ TZY UNODC Ve. diğ. VZA YDK YEK-KOM : Partiya Karkeren Kurdistan - Kürdistan ĠĢçi Partisi : PKK Terör Örgütü : Simple Additive Weighting (Basit Katkılı Ağırlıklandırma) : Stock Keeping Units (Stok Koruma Birimleri) : Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği : Support Vector Machines (Destek Vektör Makineleri) : Tabanca : Tamil Elam KurtuluĢ Kaplanları : Tüfek : Trinitrotoluen : Technique for Order Preferences By Similarity To The Ideal Solution (Ġdeal Çözüm Ġçin Benzerliğe Göre Tercih Sıralama Tekniği) : Tedarik Zinciri : Tedarik Zinciri Yönetimi : United Nations- Office on Drugs and Crime (BirleĢmiĢ Milletler UyuĢturucu ve Suç Ofisi) : Ve diğerleri : Veri Zarflama Analizi : Kürt Demokratik Halk Birliği : Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu xv

21 GĠRĠġ SavaĢ, düģmanlarımızı bizim hedeflerimiz doğrultusunda mecbur bırakma eylemidir (Clausewitz, 1976:13). Her bir taraf, karģı tarafın direncini kırarak kendi istediği Ģekilde davranmaya yönlendirmeyi amaçlamaktadır (Clausewitz, 1976:xxvii). SavaĢ, iki karģıt cephe olarak Hz. Adem in iki oğlundan Kabil in kardeģi Habil i öldürmesiyle baģlamıģtır (Yetik, 2012). Bir diğer deyiģle, savaģ insanlığın var oluģu ile baģlamıģ ve bugün de, araçlarını ve etki alanını artırarak varlığını sürdürmektedir. Günümüz siyasi ve askeri alanlarında da derin etkileri devam etmekte olan soğuk savaģ döneminde asimetrik gruplar, özellikle, komünist hareketin yaygınlaģtırılması maksadıyla SSCB nin yaygın olarak desteklediği gerilla tipi hareketlere yönelmiģlerdir. Mao nun kırsal ve uzun süreli halk savaģı, Che Guevara tipi focoist mücadele, Ģehir gerillacılığı gibi pek çok farklı ekolü takip eden gerilla hareketleri bu dönemde kendilerinden kat kat üstün konvansiyonel ordulara karģı baģarıya ulaģmıģtır (Tse-Tung ve diğ., 1967'den aktaran Gürcan, 2011:143). Soğuk savaģın sonu, ülke yönetimlerine ve güvenliğine iliģkin anarģizm ile 17. yüzyılda temelleri Avrupa da atılan ve 20. Yüzyıl sonuna değin özünü koruyan Westphalian devletler sistemi nin (KurubaĢ, 2012:15) de sembolik olarak son örneğini teģkil eder (Marshall ve diğ., 2008: 3). Devletler, isteklerini karģı tarafa kabul ettirebilmek için, konvansiyonel olmayan metotların potansiyelinin farkına varmıģlardır. Uluslararası aktörler, geliģmiģ askeri güçlerin avantajlarını bertaraf edebilme yollarını aramakta, diğer güç enstrümanlarını kullanarak özellikle bilgiye dayalı olanları "düzensiz", "asimetrik" ya da "sınırsız" olarak tanımlanan savaģ türünü yürütmektedir (FM 3-05, 2006, 2008). Günümüzde yaģanan savaģlar 4. nesil savaģ olarak literatürde geçmektedir. Ġlk üç nesil savaģın aksine 4. nesil savaģta düģmandan hem nicel hem de nitel anlamda daha güçlü olmak yerine düģmanın savaģma azmini kırmak için doğrudan düģman ordusunu değil ordunun içinden çıktığı

22 toplumun kendisi hedef seçilebilmektedir. ĠĢte bunun için hedef, daha çabuk neticeler veren, maliyeti ve riski daha az, daha dramatik sonuçlar doğurarak daha çok medya ilgisi çeken bir seçenek olarak terörizmle amaçlanan toplumda dehģet ve korku yaratarak hedef ülkenin toplum nezdindeki politik meģruiyetini yıpratmaktır (Gürcan, 2011: 143). 4. nesil, terörizm ile düģman askeri birliklerinden kaçınarak doğrudan düģman ana topraklarında sivil hedefleri vurmayı hedef almaktadır (Lind ve diğ., 1989: 25). 4.Nesil savaģlarda merkezileģmiģ lojistik sisteme bağımlılık azalmıģtır. Kapsama alanının artması, artan tempo ile birleģtiğinde her türlü arazi ve düģman yapısına karģı yüksek kabiliyetli birliklerin varlığını gerektirmektedir. Yüksek ateģ gücü etkili faktör olmaktan çıkmıģtır. Hatta, yoğunluk kolay hedef teģkiline neden olduğundan dezavantaj haline gelmiģtir. Hedef, düģmanın fiziken yok edilmesinden çok savaģma azminin çökertilmesine yönelmiģtir. Halkın savaģa verdiği desteğin azaltılması ve kültürel değerlerinin yok edilmesi bu doğrultuda birer hedef olmuģtur (Lind ve diğ., 1989: 23). 11 Eylül saldırıları sonrasında hızlı bir değiģime sahne olan modern küresel güvenlik ortamında savaģın tanımı, doğası, orduların silahlanması, teģkilatlanması ve eğitiminde köklü değiģiklikleri gerektiren yeni bir sürece girilmiģ (Gürcan, 2011) ve asimetrik savaģ kavramı karģımıza çıkmıģtır. Bu yeni savaģ stratejisi ile birlikte oluģan kimliksiz düģman, devlet dıģı aktörler, meskun mahallerde muharebe kavramları önem kazanmıģtır (Özgül, 2005: iii). Günümüz dünya devletlerinin artık konvansiyonel savaģ yerine daha az maliyeti olan nükleer güç, terörizm ve ekonomik savaģ gibi yöntemlere baģvurma eğiliminde oldukları görülmektedir (Özgül, 2005: 8). Bir diğer ifade ile günümüz dünya devletleri, savaģı öncelikle asimetrik yöntemlerle sürdürme eğilimindedir. Türkiye de bulunduğu coğrafi bölgenin jeopolitik önemi nedeniyle, tarihinin her döneminde asimetrik mücadelenin bir hedefi olmuģtur. Yerel veya uluslararası terörist gruplar, 40 yıldır Türkiye yi hedef almıģtır. Türkiye deki en belirgin terörist grup Partiya Karkeren Kürdistan (PKK) dır. Diğer belli baģlı terörist gruplar, Türkiye yi yıkmaya çalıģan saldırgan Marxist-Leninist anti- 2

23 Amerikancı, anti NATO meyilli ve 30 Mart 1994 tarihinde Devrimci-Sol örgütünün partileģme kararı ile kurulan Devrimci Halk KurtuluĢ Partisi-Cephesi (DHKP-C) ile Türk Hizbullah tır. Açık kaynaklar, El-Kaide taraftarları ve bazı diğer grupların yanında ayrıca Ġslami Cihad Birliği (IJU- Islamic Jihad Union) bulunduğunu da belirtmektedir. Türk ĠĢçi ve Köylü KurtuluĢ Ordusu, fazla etkin olmamasına rağmen, Türk hükümeti tarafından potansiyel bir tehdit olarak görülmektedir (US CRT, 2011: 86). Asimetrik tehditlerle etkin bir Ģekilde mücadele edebilmek için, asimetrik güçlerin tayin ettikleri yer, zaman ve belirledikleri güç unsurlarıyla karģı karģıya gelmenin, konvansiyonel birlikler açısından dezavantaj oluģturduğu dünyadaki örneklerinden görülmektedir. Terör örgütlerinin faaliyetlerinin bertaraf edilebilmesi için bu örgütlerin lojistik destek faaliyetleri de birer hedeftir. Bu çalıģmada da, asimetrik gruplarla mücadele lojistik yönden ele alınmıģtır. Lojistik ve Tedarik Zinciri (TZ) açısından, Mısır piramitlerinin inģasından günümüze kadar, tüketici ihtiyaçlarının önündeki engeller çok az değiģikliğe uğramıģtır (Christopher, 1998: 14). Lojistiğin esas önemi ise 2. Dünya SavaĢında anlaģılmıģ ve sonrasında lojistiğe bilimsel bir konu gözüyle bakılmaya baģlanmıģ (Logistics Club [web], 2012), Müttefiklerin Avrupa yı iģgali, Rommel çöllerde yenilgiye uğradığı dönemde, yüksek yetenekli bir lojistik uygulama ile sağlanabilmiģtir (Christopher, 1998: 14). Asimetrik harekat tarzını benimseyen gruplardan olan terörist unsurlarla mücadele kapsamında; arama/tarama, yol/kritik üs emniyeti, baskın, pusu, taktik akın gibi faaliyetlerin icrasında kullanılan kuvvet, destek ve lojistik kaynaklar sınırlı olduğundan, kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ile gayret israfının önlenmesi, baģarının kilit noktalarından birini teģkil etmektedir. Dünyada icra edilen savaģın türü ne olursa olsun, terörizm, sabotaj, ayaklanma, yıkıcılık gibi asimetrik faaliyetler dahil, etkili bir lojistik desteğe ve Tedarik Zinciri Yönetimine (TZY) dayandıkları görülmektedir. 3

24 Terörle etkin mücadele için, Mao nun deyimiyle, bataklık-sivrisinek örneğindeki bataklığın kurutulması (wordpress [web], 2011) gerekmektedir. Bu maksatla, tüm ikmal maddelerinin TZ nin engellenmesi, mevcut kaynaklar dikkate alındığında mümkün olmayabilir. Ancak, terör örgütlerinin lojistik desteğinde ihtiyaç duyduğu tüm ikmal maddesi kalemlerinin etkinliğinin aynı değerde olmadığı düģünüldüğünde, sistematik bir çalıģma kapsamında tespit edilecek bazı ikmal maddesi kalemleri üzerinde öncelikle kontrol sağlanması durumunda, terör örgütlerinin lojistik desteğinin etkinliğinin ve dolayısıyla eylemsel etkinliklerinin azaltılabileceği değerlendirilmektedir. Bu çalıģma ile, terör örgütlerinin lojistik desteğinin engellenmesi maksadıyla, terör örgütlerinin ihtiyaç duydukları ikmal maddelerini tespit edip belirlenen kriterlere göre sınıflandırarak, terörist unsurların öncelikle hangi tip ikmal maddelerine ulaģmasının engellenmesi gerektiği tespit edilmeye çalıģılmıģtır. Türkiye de karģılaģılan terör eylemlerinin lojistik yapılanmasını, yeraltı ve hücre tipi yapılanmaları nedeniyle tam olarak tespit edip ortaya çıkarmak mümkün olmadığından, bu çalıģma kapsamında, terör örgütlerince lojistik faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ve envanterlerinde bulunan ikmal maddeleri, lojistik ve TZY prensipleri esas alınarak; açık kaynaklardan, bölgede görev yapan personelin tecrübesinden ve dünyanın diğer bölgelerinde asimetrik gruplardan edinilen tecrübeler doğrultusunda belirlenmiģ, Öncelikli Doğrusal Programlama Modeli kullanılarak ikmal maddelerinin 5 kriter doğrultusunda sınıflandırılması için bir yöntem önerilmiģtir. Birinci bölümde, sivil/askeri lojistik ve TZY kavramları incelenmiģ, bu kapsamda yer alan faaliyetler belirtilmiģtir. Ġkinci bölümde, asimetrik savaģ vasıta ve yöntemleri incelenmiģ, özellikle terörist örgütlerin lojistik destek ihtiyaçları, teģkilatlanması ve faaliyetleri PKK Terör Örgütü (PTÖ) örneği üzerinden tespit edilmeye çalıģılmıģtır. Üçüncü bölümde, çok kriterli envanter sınıflandırma yöntemleri ve Veri Zarflama Analizi (VZA) incelenmiģ; müteakiben, terör örgütleri tarafından yürütülen faaliyetlerin lojistik desteğinin engellenmesinde önceliklerin belirlenmesi maksadıyla, tespit edilen ikmal maddeleri, önerilen 5 kritere göre ve öncelikli doğrusal programlama yöntemi 4

25 ile ortalama etkinlik değerlerine göre A, B, C sınıflarına ayrılmıģtır. A ve B sınıfı malzemelerin, etkinlik değeri ortalaması DeğiĢim Katsayısına (etkinlik değerleri ortalamasının standart sapmaya oranının karesi) göre istatistikî olarak analiz edildiğinde tamamı 0,2 den küçük olmadığından sınıflandırma sıralama frekanslarına göre yapılmıģ ve müteakiben uygulama sonuçları değerlendirilmiģtir. 5

26 BĠRĠNCĠ BÖLÜM LOJĠSTĠK VE TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ 1. LOJĠSTĠK VE TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ a. Lojistik Kavramı Lojistik ve TZ yeni fikirler değildir. Mısır piramitlerinin inģasından Afrika da açlıktan kurtuluģa kadar, tüketici ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik malzeme ve bilgi akıģının sağlıklı olarak yapılabilmesinin önündeki engeller çok az değiģikliğe uğramıģtır (Christopher, 1998: 14). Lojistik kelime kökeni itibariyle Latin dilinde lojik (mantık) ve static (istatistik) kelimelerinin birleģmesinden meydana gelmiģtir ve sözlük anlamı olarak mantıki istatistik demektir. Eski Yunanlılar, logistikos kelimesini, seferde askeri ihtiyaçları hesaplamada uzmanlaģmıģ subayları kastetmek için kullanmıģlardır (Farahani ve diğ., 2011: 3). Lojistik esas olarak askerî bir terimdir ve ilk uygulamaları da askerî alanlar ve savaģ alanlarında olmuģtur. Lojistiğin esas önemi ise, 2. Dünya SavaĢında anlaģılmıģ ve sonrasında lojistiğe bilimsel bir konu gözüyle bakılmaya baģlanmıģtır. 2. Dünya SavaĢı sonrası ABD'de birçok iģletme lojistiğin önemini kavramıģ ve 1960'dan günümüze kadar süren geliģim süreci içerisinde lojistik hizmetlerden faydalanmaya baģlamıģtır (Logistics Club [web], 2012) da Fransız Akademisi tarafından taģımacılık Ģekillerini birleģtiren ve koordine eden anlamına gelen logistique kavram olarak ilk defa karģımıza çıkmaktadır yılları arasında 2.Dünya SavaĢında lojistik kavramının askeri çevrelerce sıkça kullanılmaya baģlandığını, yılları arasında Akademik çevrelerce ilk defa kullanılmaya baģlandığını görmekteyiz li yıllardan sonra, lojistik, süreç iģbirliği ve kombinasyonuna dayalı bütüncül bir yapıya dönüģmüģtür. Bu dönemde lojistiğin; stratejik planlama, bilgi teknolojileri, pazarlama, ürün, piyasa, satın alma, satıģ, müģteri hizmetleri,

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

BÖLÜMLER. Birinci Bölüm TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ. İkinci Bölüm DIŞ KAYNAK KULLANIMI. Üçüncü Bölüm ENVANTER YÖNETİMİ

BÖLÜMLER. Birinci Bölüm TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ. İkinci Bölüm DIŞ KAYNAK KULLANIMI. Üçüncü Bölüm ENVANTER YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ARKA PLANI, GELİŞİMİ, GÜNCEL UYGULAMALARI BÖLÜMLER Birinci Bölüm TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ İkinci Bölüm DIŞ KAYNAK KULLANIMI Üçüncü Bölüm ENVANTER YÖNETİMİ Dördüncü Bölüm

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Mehmet TANYAŞ İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Lojistik Derneği (LODER) Başkanı ORACLE Applications Day 14.03.2006, İSTANBUL SUNUM PLANI Lojistik Yönetimi

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ Hafta 1 Prof. Dr. İsmail Hakkı CEDİMOĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim"

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg.

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı : 1. Yarıyıl : 1. EġDEĞER Türk Dili I Z 2 0 2 2 2 EġDEĞER Yabancı Dil I Z 3 0 3 3 3 EġDEĞER Atatürk

Detaylı

GRUP TEKNOLOJİSİ VE HÜCRESEL ÜRETİM

GRUP TEKNOLOJİSİ VE HÜCRESEL ÜRETİM GRUP TEKNOLOJİSİ VE HÜCRESEL ÜRETİM GRUP TEKNOLOJİSİ VE HÜCRESEL ÜRETİM Grup Teknolojisi Ve Hücresel Üretim Kavramları Grup teknolojisi oldukça geniş bir kavramdır. Üretim ve endüstri mühendisliği alanlarında

Detaylı

There is an old saying: Without supplies, neither a general nor a soldier is good for anything.

There is an old saying: Without supplies, neither a general nor a soldier is good for anything. There is an old saying: Without supplies, neither a general nor a soldier is good for anything. Eski bir deyim var: Malzemeleri olmadan, ne bir general ne de bir asker herhangi bir şey için iyidir. Giriş

Detaylı

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir KURULUġ Çelik Tekne San. ve Tic.A.ġ. 1972 yılında kurulmuģtur Ġlk olarak Haliç Sütlüce mevkiinde faaliyete geçmiģ ve 1980 yıllarına kadar bu bölgede faaliyetine

Detaylı

Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi. Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK YAEM, 2010

Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi. Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK YAEM, 2010 Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK Sunum Plânı Tedârik Zinciri ve Tedârik Zinciri Yönetimi Lojistik

Detaylı

1.Lojistiğin Temel Kavramları. 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri. 3.Lojistik Ekonomisi. 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

1.Lojistiğin Temel Kavramları. 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri. 3.Lojistik Ekonomisi. 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 1.Lojistiğin Temel Kavramları 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri 3.Lojistik Ekonomisi 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 5.Lojistik ve Maliyet Yönetimi 1 6.Lojistikte Müşteri İlişkileri 7.Lojistikte

Detaylı

HIZLI SERVİS RESTORANLARINDA SOĞUK ZİNCİR

HIZLI SERVİS RESTORANLARINDA SOĞUK ZİNCİR SÖZÜMÜZÜ TUTARIZ HIZLI SERVİS RESTORANLARINDA SOĞUK ZİNCİR DERMAN AYDOĞAN 0 530 662 91 88 İŞ GELİŞTİRME DIREKTÖRÜ DERMAN.AYDOGAN@HAVILOG.COM AJANDA HAVI LOJİSTİK HAVI LOJİSTİK HİZMETLERİMİZ MÜŞTERİLERİMİZ

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI Program 1: Program 2: Taşımacılık Yönetimi Depo Yönetimi Stok Yönetimi Satınalma ve Tedarik

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

Depolama ve Envanter Yönetimi (LOJ 306) Ders Detayları

Depolama ve Envanter Yönetimi (LOJ 306) Ders Detayları Depolama ve Envanter Yönetimi (LOJ 306) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Depolama ve Envanter Yönetimi LOJ 306 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

LOJİSTİĞİN TEMEL KAVRAMLARI

LOJİSTİĞİN TEMEL KAVRAMLARI LOJİSTİĞİN TEMEL KAVRAMLARI 17.10.2016 Lojistik Nedir? Lojistik, Yunanca Logistikos kelimesinden gelmektedir. Ansiklopedilerde hesap kitap yapma bilimi, hesapta becerikli anlamına geldiği yazılan lojistik,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Nedir? Hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. TARLADAN

Detaylı

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması 49 Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması Cemil Akçay 1, A.Sertaç KarakaĢ 2, BarıĢ Sayın 3, Ekrem

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii BÖLÜM I TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROLÜ: TEMEL KAVRAMLAR GİRİŞ... 22

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii BÖLÜM I TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROLÜ: TEMEL KAVRAMLAR GİRİŞ... 22 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii BÖLÜM I TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROLÜ: TEMEL KAVRAMLAR GİRİŞ... 2 A-AĞIRLAMA VE TURİZM ENDÜSTRİSİ... 2 B-TURİZM ENDÜSTRİSİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ... 3 C-TURİZM İŞLETMELERİNDE

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Lojistik Dersi Konuşmacı - Ali KAHRAMAN Danışman - Yrd.Doç.Dr. Nevin ALTUĞ İÇİNDEKİLER

Detaylı

TREND LOJİSTİK. Gelişen Lojistik Uygulamalar. ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik Yönetim Danışmanı atillayildiztekin@yahoo.com

TREND LOJİSTİK. Gelişen Lojistik Uygulamalar. ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik Yönetim Danışmanı atillayildiztekin@yahoo.com TREND LOJİSTİK Gelişen Lojistik Uygulamalar Depo Yönetimi LOGIMEX 11 1 Mart 2012 ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik Yönetim Danışmanı atillayildiztekin@yahoo.com 1 Depolamanın Yeri Tedarik Zinciri Lojistik Depolama

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Modern Pazarlama ve Pazar Yönlülük Sosyal Bilimlerde Araştırmaya Giriş Tüketici Araştırmaları dersine giriş Giriş : Temel kavram

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri. SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Dikbıyık

Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri. SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Dikbıyık Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Siber Savaş Kabiliyeti Nasıl Ölçülür? Cyber War The Next Threat to National Security and What to Do about it, Richard Clarke, 2010. Siber

Detaylı

Geçmiş ve Gelecek. Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak. Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015

Geçmiş ve Gelecek. Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak. Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015 Geçmiş ve Gelecek Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015 ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik YönetimDanışmanı atilla@yildiztekin.com Nasıl Bir Değişim Yaşıyoruz?

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Endüstri Mühendisliğine Giriş Endüstri Mühendisliğine Giriş 5 ve 19 Aralık 2012, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye. Yard. Doç. Dr. Kamil Erkan Kabak Endüstri Mühendisliği Bölümü,, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye erkankabak@beykent.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İPEK EKER 2. Doğum Tarihi: 31.01.1980 3. Ünvanı: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ENDÜSTRİ İSTANBUL KÜLTÜR 2003 MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTESİ Y.Lisans

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır.

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır. SUNUŞ Türk hazır giyim sektörü her dönem sürdürdüğü yatırım eğilimi ve özellikle dıģ talebe bağlı üretim artıģı ile ekonomik büyümenin itici gücü olmakta, yatırım, kapasite ve üretim artıģı ile emek yoğun

Detaylı

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 1

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 1 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 1 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ENTEGRE LOJİSTİK DESTEK (ELD) UYGULAMALARINDA MKEK İN ROLÜ Evren ERKEK Memur Pazarlama ve İhracat Daire Başkanlığı 28 ŞUBAT 2012 2

Detaylı

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ 10.05.2013 EnerjiSA & Başkent Elektrik Dağıtım AŞ Türkiye nin en büyük sanayi ve finans topluluklarından

Detaylı

LOJİSTİK KAVRAMI VE KAPSAMI LOJİSTİK KAVRAMI VE KAPSAMI. 1. Lojistik Kavramı ve Tarihsel Gelişimi 1.1. Lojistik Kavramı ve Tanımı

LOJİSTİK KAVRAMI VE KAPSAMI LOJİSTİK KAVRAMI VE KAPSAMI. 1. Lojistik Kavramı ve Tarihsel Gelişimi 1.1. Lojistik Kavramı ve Tanımı Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Lojistik dünya üzerinde hiçbir zaman durmadan yılın 52 haftası, haftanın 7 günü ve günün 24 saati devam eden eşi benzeri olmayan bir faaliyettir. Lojistik nasıl durmadan devam

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POSTA HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Öğr. Gör. MURAT BURUCUOĞLU 1 Ünite: 3 TEDARİZ ZİNCİRİNİN TEMEL FONKSİYONLARI Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU İçindekiler 3.1. TEDARİZ ZİNCİRİNİN

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

Lojistik ve Depolama Çözümleri

Lojistik ve Depolama Çözümleri Lojistik ve Depolama Çözümleri Hakkımızda MLA Logistics olarak sektörümüzde ki tecrübelerimizin bize kattığı duyarlılığı her alanda korumayı amaç edinmiş yapımız ve siz değerli müşterilerimizle uzun soluklu

Detaylı

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1.1. Lojistik Kavramı 1.2. İş Hayatında Lojistiğin Artan Önemi 1.3. Lojistik

Detaylı

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ. ĠġLETME ANA BĠLĠM DALI ÜRETĠM YÖNETĠMĠ VE PAZARLAMA BĠLĠM DALI

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ. ĠġLETME ANA BĠLĠM DALI ÜRETĠM YÖNETĠMĠ VE PAZARLAMA BĠLĠM DALI ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANA BĠLĠM DALI ÜRETĠM YÖNETĠMĠ VE PAZARLAMA BĠLĠM DALI LOJĠSTĠK VE LOJĠSTĠK BĠLĠġĠM SĠSTEMLERĠ, GIDA TOPTANCILIK SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA Zihni ÖKSÜZ

Detaylı

YAZARLARIN ÖZGEÇMİŞİ... İİİ ÖN SÖZ... V İÇİNDEKİLER... Vİİ TABLO LİSTESİ... XV ŞEKİL LİSTESİ... XVİİ

YAZARLARIN ÖZGEÇMİŞİ... İİİ ÖN SÖZ... V İÇİNDEKİLER... Vİİ TABLO LİSTESİ... XV ŞEKİL LİSTESİ... XVİİ İÇİNDEKİLER YAZARLARIN ÖZGEÇMİŞİ... İİİ ÖN SÖZ... V İÇİNDEKİLER... Vİİ TABLO LİSTESİ... XV ŞEKİL LİSTESİ... XVİİ 1. BÖLÜM: LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ... 1 1.1. LOJİSTİK YÖNETİMİ... 1 1.1.1. Lojistik

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü 21. yüzyılda Ģirketlerin kurumsallaģmasında, insan kaynakları yönetiminin Ģirketlerde etkin bir Ģekilde iģlemesi, giderek

Detaylı

ÖN SÖZ. Bilmek değil, uygulamak gerekli, İstemek değil, yapmak gerekli. GOETHE

ÖN SÖZ. Bilmek değil, uygulamak gerekli, İstemek değil, yapmak gerekli. GOETHE Bilmek değil, uygulamak gerekli, İstemek değil, yapmak gerekli. GOETHE ÖN SÖZ Bu kitap konu ile ilgili değiģik kitapların fikirlerinden yararlanılarak, i Ģ- letme ve endüstri mühendisliği lisans ve lisansüstü

Detaylı

Deprem Tehlike Yönetimi ( )

Deprem Tehlike Yönetimi ( ) Deprem Tehlike Yönetimi ( ) Prof. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 3.4.2016 Murat UTKUCU 1 (Adjustment to Hazard) A. Kayıpların kabulü ve paylaģılması 1. Kayıpların kabulü:

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... vii BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ 1.1 Tedarik Zincirinin Temel Fonksiyonları... 8 1.1.1 Üretim... 8 1.1.2 Envanter Yönetimi... 16 1.1.3 Taşıma ve

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makina İkmal Dairesi Başkanlığı 2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 2010 YILI MAKİNA İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI 01 OCAK-30 HAZİRAN

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Hukuku (LOJ 305) Ders Detayları

Lojistik ve Taşımacılık Hukuku (LOJ 305) Ders Detayları Lojistik ve Taşımacılık Hukuku (LOJ 305) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Lojistik ve Taşımacılık Hukuku LOJ 305 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

1 1. BÖLÜM ASKERLİKTE ÖZELLEŞTİRMENİN TARİHİ

1 1. BÖLÜM ASKERLİKTE ÖZELLEŞTİRMENİN TARİHİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii KISALTMALAR...xiii TABLOLAR LİSTESİ... xv ŞEKİLLER LİSTESİ... xvii GİRİŞ... 1 1. BÖLÜM ASKERLİKTE ÖZELLEŞTİRMENİN TARİHİ 1.1. ANTİK VE ORTA ÇAĞ... 9 1.1.1. Antik Çağ... 9 1.1.2.

Detaylı

2 SAP ERP SISTEMINDE ÜRETIM PLANLAMA VE KONTROL

2 SAP ERP SISTEMINDE ÜRETIM PLANLAMA VE KONTROL İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 SAP TARIHÇESI 1 Temel SAP ERP Yapısı 3 Lojistik Uygulamalar ve Tedarik Zinciri 6 SAP ERP Lojistik Modülleri 8 Malzeme Yönetimi (MM) 8 Satış ve Dağıtım (SD) 8 Üretim Planlama

Detaylı

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU HAZIRLAYAN: MUSTAFA KARAKAYA İÇ DENETÇİ Eylül 2011 SUNUM PLANI GiriĢ 25 adet sunu bulunmaktadır. Kısaca

Detaylı

Tedarik Zincirlerinde Yer Seçimi Kararları (Location Decisions)

Tedarik Zincirlerinde Yer Seçimi Kararları (Location Decisions) Tedarik Zincirlerinde Yer Seçimi Kararları (Location Decisions) Öğr. Üyesi: Öznur Özdemir Kaynak: Waters, D. (2009). Supply Chain Management: An Introduction to Logistics, Palgrave Macmillan, New York

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

TEDATİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDATİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDATİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri: Mal ve hizmetlerin tedarik aşamasından, üretimine ve nihai tüketiciye ulaşmasına kadar birbirini izleyen tüm halkaları kapsar. İş süreçleri açısından bakıldığında,

Detaylı

TERSĠNE LOJĠSTĠK KAVRAMI ve 3PL ġġrketlerġnde TERSĠNE LOJĠSTĠK KARAR VERME MODELĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ. Elk.Müh. Erkan TOSUN (507001112)

TERSĠNE LOJĠSTĠK KAVRAMI ve 3PL ġġrketlerġnde TERSĠNE LOJĠSTĠK KARAR VERME MODELĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ. Elk.Müh. Erkan TOSUN (507001112) ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TERSĠNE LOJĠSTĠK KAVRAMI ve 3PL ġġrketlerġnde TERSĠNE LOJĠSTĠK KARAR VERME MODELĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Elk.Müh. Erkan TOSUN (507001112) Tezin Enstitüye

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

1. Kavramsal Olarak Terör ve Terörizm...74 A. Tarihsel Süreç İçerisinde Değişen Anlam...76

1. Kavramsal Olarak Terör ve Terörizm...74 A. Tarihsel Süreç İçerisinde Değişen Anlam...76 İçindekiler Giriş...1 Birinci Bölüm: Etnisite ve Milliyetçilik...9 1. Kavramsal Boyut...10 A. Etnisite, Etnik Grup ve Etnik Kimlik...11 B. Millet ve Milliyetçilik...17 2. Kuramsal Tartışmalar...23 A. İlkçi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GİRİŞ... 1 BÖLÜM II: STRATEJİ VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÜZERİNE TEMEL KAVRAMLAR... 5 2.1 STRATEJİ KAVRAMI VE TEMEL TANIMLAR... 5 2.1.1 Ekonomik Örgütler Kapsamında Strateji... 6 2.1.2

Detaylı

YONCA-ONUK AO. SAVUNMA SANAYĠĠ MÜSTEġARLIĞI 2NCĠ TEDARĠK KURULTAYI

YONCA-ONUK AO. SAVUNMA SANAYĠĠ MÜSTEġARLIĞI 2NCĠ TEDARĠK KURULTAYI SAVUNMA SANAYĠĠ MÜSTEġARLIĞI 2NCĠ TEDARĠK KURULTAYI BAKIM / ONARIM TADİLAT / MODERNİZASYON KABİLİYETLERİNE DE SAHİP TERSANE KONSEPTİ Gemi tipi ve dizayn aģamasındaki kriterlere bağlı olarak günümüz teknolojisindeki

Detaylı

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14)

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) ÜRETİM YÖNETİMİ: SİSTEMSEL BİR YAKLAŞIM İÇİNDEKİLER sayfa no 3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) 1. Sistem Teorisine Giriş 3 1.1 Sistemin Tanımı 4 1.2 Sistemlerin Temel Yapısı 6 1.3 Sistemlerin Önemli Özellikleri

Detaylı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı SUNUŞ Denetim, kurumsal iģ ve iģlemlerin öngörülen amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. ĠĢlem ve hata tespit odaklı denetim/teftiģ uygulamaları zamanla süreç

Detaylı

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK Tezleri Proje Kelimesi Taraması Sonuçları Toplam Çalışma Sayısı 1833 İncelenen 1673 İlgisiz 372 Toplam İncelenen 1301 X Projesi 720 Proje Yönetimi 123 Yatırım Projeleri

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI TEBLĠĞ TEMEL ÖZELLĠKLER Hizmet Sektörlerinin Desteklenmesine Yönelik En Kapsamlı Tebliğ Hedef Sektörlerin

Detaylı

Editörler M. Ali Mordogan /Nalan Üstüntaş ÜRETİM YÖNETİMİ

Editörler M. Ali Mordogan /Nalan Üstüntaş ÜRETİM YÖNETİMİ Editörler M. Ali Mordogan /Nalan Üstüntaş ÜRETİM YÖNETİMİ Yazarlar Abdurrahman Gümrah Ayşe Anıl Betül Şahin Ensari Şahin Gökay Civelek M. Ali Mordogan Nalan Üstüntaş Oğuz Yavuzyılmaz Özlem Akbulut Dursun

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -41 AMAÇ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ Bu faaliyet sonunda

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak,

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir:

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir: A- Şirket Hakkında Şirketin Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi Endüstriyel ve ticari Ģirketlere faktoring hizmeti sunmak amacıyla 2 Haziran 2000 tarihinde kurulan Ekspo Faktoring A.ġ. yurtiçinde ve yurtdıģında

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

ĠYONLAġTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKĠLERĠNDEN ÇEVRE VE HALKIN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELĠK ALINMASI GEREKEN TEDBĠRLERE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠYONLAġTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKĠLERĠNDEN ÇEVRE VE HALKIN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELĠK ALINMASI GEREKEN TEDBĠRLERE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠYONLAġTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKĠLERĠNDEN ÇEVRE VE HALKIN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELĠK ALINMASI GEREKEN TEDBĠRLERE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ GİRİŞ... 5 1.1. GENEL KAVRAMLAR... 6 1.1.1. Gelir ve Kâr Kavramları... 6 1.1.2. Maliyet, Gider, Harcama ve

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

Eğitim Programları SATIŞ VE OPERASYON PLANLAMA (S&OP) LOJİSTİK PLANLAMA ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ

Eğitim Programları SATIŞ VE OPERASYON PLANLAMA (S&OP) LOJİSTİK PLANLAMA ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ Kurumsal Süreçlerinde Optimizasyon Eğitim Programları 2016 ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ SATIŞ VE OPERASYON PLANLAMA (S&OP) KAPASİTE & MALZEME PLANLAMA

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik Kelimesi ulojistik (Logictics) kelime kökü itibariyle Latin dilinden Logic (mantık) ve statics (istatistik)

Detaylı

Savunma Uygulamalarında Mühendislik ve Yönetim İş Süreçlerinin Çalışanlar Tarafından Benimsenmesi için Bir Model Mustafa DEĞERLİ

Savunma Uygulamalarında Mühendislik ve Yönetim İş Süreçlerinin Çalışanlar Tarafından Benimsenmesi için Bir Model Mustafa DEĞERLİ Savunma Uygulamalarında Mühendislik ve Yönetim İş Süreçlerinin Çalışanlar Tarafından Benimsenmesi için Bir Model Mustafa DEĞERLİ 5. Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı (USMOS

Detaylı

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Gökhan Özertan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 6 Mart 2017 Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 1 / 13 Dünya Tarımında Gelişmeler Tarımın fiziksel, sosyal

Detaylı

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ 1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ ĠÇĠNDEKĠLER 1.GAZĠANTEP SANAYĠDE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ... 2 NEDEN BAġVURMALI?... 3 BAġVURU SÜRECĠ... 4 Hangi kurumlar baģvurabilir?... 4 Büyük Ölçekli ĠĢletmeler...

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı