BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 1. SER:XI No:25 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 1. SER:XI No:25 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR"

Transkript

1 BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 1 NOT 1 ORGANZASYON VE FAALYET KONUSU Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 1998 yılında kurulmu olup fiili faaliyet konusu sınai vana üretimi ve ticaretidir. 31 Mart 2006 itibariyle irket in bünyesinde çalıan personel sayısı 67 dır. irket in ana ortaı %50,22 paya sahip olan Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A..dir. irketin merkezi stanbul olup, Bursa Organize Sanayi Bölgesinde üretim tesisleri bulunmaktadır. irket halka açık olup hisse senetleri stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Ulusal Pazarda ilem görmektedir NOT 2 ÖNEML MUHASEBE POLTKALARININ ÖZET Bu mali tabloların hazırlanmasında uygulanan önemli muhasebe politikaları aaıda belirtilmitir: Yeni Türk Lirası 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti nin Para Birimi Hakkında Kanun un yürürlük tarihi 1 Ocak 2005 olarak belirlenmi olup, bu tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti nin yeni para birimi Yeni Türk Lirası (YTL) ve alt birimi ise Yeni Kuru (YKr) olarak tanımlanmıtır. lgili Kanun un 2.maddesi ile Türk Lirası yeni para birimi olan Yeni Türk Lirası na dönütürülmü ve Türk Lirası ndan altı sıfır kaldırılarak, bir milyon Türk Lirası eittir bir Yeni Türk Lirası ( TL= 1 YTL) deiim oranında yeni bir deer getirilmitir. Babakanlık Sermaye Piyasası Kurulu nun MSD-10/ sayılı ve 1 Aralık 2004 tarihli yazısına istinaden, 2006 yılı içerisinde kamuya açıklanacak olan hesap dönemlerine ilikin mali tabloların karılatırma amacıyla kullanılacak olan bir önceki döneme ait finansal veriler de dahil olmak üzere iliikteki mali tablolar sadece karılatırma yapmak amacıyla YTL cinsinden ifade edilmitir. Enflasyon Düzeltmesi irketin tarihinde sona eren döneme ait mali tabloları SPK Seri XI No20 Tebliinde belirtilen esaslar dahilinde enflasyon düzeltmesine tabi tutularak hazırlanmıtır mali tablolarının enflasyon düzeltmesinde aaıdaki usul ve esaslara uyulmutur: i) Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: XI No:20 Teblii, bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının, ilgili hesap dönemi dahil önceki üçüncü hesap döneminin baındaki fiyat endeksi rakamının iki katını aması ve ilgili dönemin bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının dönemin baına göre %10 veya daha fazla bir oranda artması halinde, içinde bulunulan dönemin enflasyona göre düzeltilmesini öngörmektedir. Anılan Tebli, mali tabloların düzenlendii tarihte geçerli olan Türk Lirasının cari satın alma gücünün esas alınarak hazırlanmasını amirdir tarihi itibariyle Devlet statistik Enstitüsünün Toptan Eya Fiyat Endeksi, önceki üçüncü hesap dönemi baına göre %69,7 oranında, bir önceki yıla göre de %13,8 oranında artmıtır. Tebliin 6. maddesi ikinci fıkrası hükmü gerei, bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının dönemin baına göre %10 veya daha az oranda artmı olması halinde yüksek enflasyon dönemi devam etmi sayılacaından tarihli mali tablolar da enflasyon düzeltmesine tabi tutulmutur. Kurulun Seri: XI No:26 Teblii hükmüne göre tarihli bilançolarda özsermaye kalemleri kayıtlı deerleri üzerinden gösterilmi, bunların düzeltilmesi sonucu oluan farklar, toplu halde Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları hesabına kaydedilmitir. ii) Cari satın alma gücü cinsinden ifade edilmeyen, parasal olmayan aktif, pasif ve özsermaye kalemleri (kayıttan silinen yeniden deerleme fonu hariç) Tebli hükümleri çerçevesinde düzeltme katsayıları kullanılarak paranın cari satın alma gücü cinsinden ifade edilmitir. Parasal kalemler, bilanço tarihindeki cari satın alma gücü cinsinden ifade edildiinden düzeltme ilemine tabi tutulmamıtır. Tutarı dönem sonunda kesinleen vergi karılıı ve kıdem tazminatı karılıı dönem sonunda hesaplanan deerleri üzerinden mali tablolara yansıtılmıtır. Gelir tablosunda amortisman ve itfa payları, satıların maliyeti ve gelir veya gider olarak dorudan gelir tablosuyla ilikilendirilen parasal olmayan kalemler dıındaki tüm kalemler gelir ve gider kalemlerinin olutuu ayda geçerli olan enflasyon katsayıları ile düzeltme ilemine tabi tutulmutur. Satıların maliyeti, stokların ve dier maliyet unsurlarının düzeltilmi tutarlarının dikkate alınması suretiyle hesaplanmıtır.

2 BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 2 iii) Enflasyon düzeltmesi aylık düzeltme katsayıları ile yapılmı, toplu düzeltme katsayıları kullanılmamıtır. Düzeltme katsayılarının tespitinde, ay balarına yakın olan tarihlerde o ayın baındaki düzeltme endeksi, ayın ortalarındaki tarihlerlerde gerçekleen ilemler için aylık ortalama endeks esas alınmıtır. iv) Parasal varlık bulundurmaktan doan kayıplar ile parasal yükümlülük bulundurmaktan doan kazançlar net parasal pozisyon zararı hesabına yansıtılmıtır. SPK Karar Organının tarih ve 11/367 sayılı toplantısında, Seri:XI, No:20 sayılı Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine likin Usul ve Esaslar Hakkında Tebli in 6 ncı maddesi ile Seri:XI, No:25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebli in buna tekabül eden 375 inci maddesi uyarınca; üst paragraftaki kriterler dikkate alındıında yüksek enflasyon döneminin sona erdii; ayrıca, yüksek enflasyon döneminin devamına ilikin dier emarelerin de büyük ölçüde ortadan kalktıı hususları çerçevesinde, 2005 yılında mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesi uygulamasına son verilmesine karar verilmitir. Bu nedenle dönemine ait mali tablolar da enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamıtır. Seri XI No:25 Uygulaması SPK nın, 15 Kasım 2003 tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebli (SPK nın Seri XI, No 25 sayılı teblii) i 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüe girmitir. Bu kapsamda, irket mali tablolarını ilk kez 2005 yılı ara hesap dönemleri itibariyle Seri XI No:25 tebli e göre hazırlamı olup bilanço 31 Aralık 2005 tarihli deerleri ile karılatırmalı olarak verilmi, dier mali tablolardaki deerler cari dönem olarak düzenlenmitir. NOT 3 UYGULANAN DEERLEME LKELER MUHASEBE POLTKALARI 3.1 Gelirlerin tanımı Satılar teslimat yapıldıı yada hizmet sunulduunda gelir tutarının güvenilir ekilde belirlenebilmesi ve ilemle ilgili ekonomik yararların irket e akmasının kuvvetle olası olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin rayiç deeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satılar satılmı ürün yada tamamlanmı hizmetin satı vergisi hariç faturalanmı deerinden, iadeler ve komisyonların indirilmi eklini gösterir. Faiz geliri, toplanması üpheli duruma dümedii sürece, tahakkuk ettii dönemde etkin faiz yöntemi esasına göre kaydedilir. 3.2 Stoklar Stoklar elde etme maliyeti veya net gerçekleebilir deerin düük olanıyla mali tablolarda yansıtılır. Maliyet, hareketli ortalama metodu ile hesaplanmaktadır. Mamul ve yarı mamul maliyeti hammadde, dorudan içilik, dier dorudan giderler ve ilgili genel üretim giderlerini içerirken borçlanma maliyetlerini içermez. Net gerçekleebilir deer, irketin satı fiyatından satı masraflarının düülmesiyle bulunur. 3.3 Maddi duran varlıklar : Mali tablolarda 2005 yılından önce aktife giren maddi duran varlıklar enflasyona göre düzeltilmi maliyet deerlerinden, 2005 ve 2006 yılları içinde aktife girenler ise maliyet deerlerinden birikmi amortismanların düülmesi suretiyle gösterilmektedir. Amortisman, normal amortisman metodu ile, ekonomik ömürler esas alınarak aaıdaki oranlara göre hesaplanmaktadır. Amortisman Uygulanan Varlıklar Faydalı Ömür Oranları (%) Binalar 40 2,5 Makine ve Tesisler ,66 Döeme ve Demirbalar ,66 Nakil Vasıtaları 5 20 Bo arazi ve arsalar için sınırsız ömürleri olması sebebiyle amortisman ayrılmamaktadır. Bir maddi duran varlıın kayıtlı deeri, tahmini geri kazanılabilir tutarından fazla ise, karılık ayrılmak suretiyle defter deeri, geri kazanılabilir deerine indirilir.

3 BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 3 Sabit kıymetlerin satıı dolayısıyla oluan kar ve zararlar net defter deerleriyle satı fiyatının karılatırılması sonucunda belirlenir ve faaliyet karına dahil edilir. Bakım ve onarım giderleri gerçekletii tarihte gider yazılır. Eer bakım ve onarım gideri ilgili aktifte genileme veya gözle görünür bir gelime salıyorsa aktifletirilir. 3.4 Maddi olmayan duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar bilgisayar programlarını,kalitelendirme sertifikalarını, gelitirme giderlerini,özel maliyet bedellerini ve finansal kiralama varlıklarını içermektedir. Maddi olmayan duran varlıklar maliyetten itfa ve tükenme paylarının düülmesiyle ifade edilir. tfa ve tükenme payları be yılı amayan bir sürede normal amortisman yöntemiyle hesaplanır, finansal kiralama konusu varlıklar faydalı ömürlerine göre itfa edilir. 3.5 Varlıkların deer düüklüü Maddi duran varlıklar ile maddi olmayan duran varlıkları da içeren dier duran varlıkların kayıtlı deerlerinin herhangi bir olay ve deiiklik sonucunda geri kazanım tutarlarının altında kalıp kalmadıı incelenir. Net satı fiyatı ile kullanım deerinin yüksek olanı olarak belirlenen geri kazanım tutarının, kayıtlı deerin altında kalması durumunda, kayıtlı deeri geri kazanım tutarına getirecek deer düüklüü mali tablolara dahil edilir. 3.6 Borçlanma Maliyetleri irket, borçlanma maliyetlerini, kar/zarar tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtır. Kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti, olutuunda kar/zarar tablosuna kaydedilir. 3.7 Finansal Araçlar ve Risk Yönetimi irket faaliyetleri ve kullandıı finansal borçlardan dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki deiimlerin etkileri dahil çeitli finansal risklere maruz kalmaktadır. irket in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların belirsizliine odaklanmakta olup, irket in mali performansı üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıtır. Likidite Riski irket in fon kaynaı olarak bankaları, satıcılarını ve hissedarlarını kullanma hakkı vardır. irket, stratejisi dahilinde belirlenen hedeflerini gerçekletirmek için gerekli olan fonlama artlarındaki deiimleri saptayarak ve izleyerek likidite riskini sürekli olarak deerlendirmektedir. Faiz Oranı Riski irket, faiz douran varlık ve borçları sebebiyle faiz riskine maruz kalmaktadır. irket in faaliyetleri, faize duyarlı varlıklar ve borçlarının farklı zaman veya miktarlarda itfa oldukları ya da yeniden fiyatlandırıldıklarında faiz oranlarındaki deiim riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu faiz oranı riski, faiz oranı duyarlılıı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle yönetilmektedir. Alacak riski Finansal varlıkları elinde bulundurma, karı tarafın anlamanın gereklerini yerine getirememe riski de taınmaktadır. irket yönetimi bu riskleri, her anlamada bulunan karı taraf (ilikili taraflar hariç) için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektii takdirde teminat alarak karılamaktadır.

4 BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 4 Döviz kuru riski irketin, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblaların Yeni Türk Lirası na çevrilmesinden kaynaklanan kur riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır. 3.8 letme birlemeleri irket in 31 Mart Aralık 2005 döneminde iletme birlemeleri kapsamında herhangi bir ilemi bulunmamaktadır Hisse baına kazanç Gelir tablosunda belirtilen hisse baına kazanç, dönem net karının, dönem boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin aırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmutur Bilanço tarihinden sonraki olaylar irket; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, mali tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun ekilde düzeltmekle yükümlüdür. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan düzeltme gerektirmeyen hususlar, mali tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını etkileyen hususlar olmaları halinde mali tablo dipnotlarında açıklanır Karılıklar, arta balı yükümlülükler ve arta balı varlıklar irket in, geçmiteki ilemlerinin sonucunda mevcut hukuki veya geçerli bir yükümlülüünün bulunması ve yükümlülüün yerine getirilmesi için kaynakların dıa akmasının gerekli olabilecei ve tutar için güvenilir bir tahminin yapılabilecei durumlarda karılıklar oluturulur. Geçmi olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan, gerçekleip gerçeklememesi öngörülemeyen olaylara balı yükümlülük veya kazançlar, mali tablolar da yer almakta, arta balı yükümlülükler ve varlıklar olarak deerlendirilmekte, dipnotlarda açıklanmaktadır Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde deiiklik ve hatalar Gerekli görülen hallerde, karılatırma amacıyla sunulan geçmi yıl bilanço tutarları cari dönemde yapılan gösterim deiikliklerine uyması açısından düzeltilir ve/veya yeniden sınıflandırılır Kiralamalar irket e kiralanan varlıın mülkiyeti ile ilgili bütün risk ve faydaların devrini öngören finansal kiralamalar, finansal kiralamanın balangıç tarihinde, kiralamaya söz konusu olan varlıın rayiç deeri ile kira ödemelerinin bugünkü deerinden küçük olanı esas alınarak yansıtılmaktadır. Finansal kira ödemeleri kira süresi boyunca, her bir dönem için geriye kalan borç bakiyesine sabit bir dönemsel faiz oranı üretecek ekilde anapara ve finansman gideri olarak ayrılmaktadır. Finansman giderleri dönemler itibariyle dorudan gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Aktifletirilen kiralanmı varlıklar, varlıın tahmin edilen ömrü üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır. Kiraya veren tarafın kiralanan varlıın tüm risk ve menfaatlerini kendinde tuttuu kiralamalar operasyonel kiralama olarak sınıflandırılmaktadır. Operasyonel kira ödemeleri gelir tablosunda kira süresi boyunca dorusal olarak gider kaydedilmektedir likili taraflar Bu mali tablolar açısından, irketin kontrolünde olan dier irketler, yönetim kurulu ve üst düzey yönetim ve yöneticiler tarafından kontrol edilen irketler ilikili taraflar olarak kabul edilir. Olaan faaliyetler nedeniyle ilikili taraflarla dönem içerisinde yapılan ilemler genel olarak piyasa koullarına uygun olarak gerçekletirilmitir.

5 BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması irket in tek bir faaliyet konusu olması nedeniyle böyle bir ayırıma gidilmemitir naat sözlemeleri irket in faaliyet konusu gerei inaat sözlemelerine ilikin hükümler kapsamında deerlenebilecek herhangi bir ilemi bulunmamaktadır Durdurulan faaliyetler letmelerin, durdurulan faaliyetle dorudan ilikilendirilebilen varlıklarının hemen hemen bütününe ilikin balayıcı bir satı sözlemesine taraf olması ya da yönetim kurulu veya benzer nitelikteki yönetim organının durdurma ile ilgili olarak ayrıntılı ve resmi bir planı onaylaması veya söz konusu planla ilgili duyuru yapması halinde kamuya açıklama yapılır Devlet tevik ve yardımları irket makul deerleri ile izlenen parasal olmayan devlet tevikleri de dahil olmak üzere tüm devlet teviklerini, elde edilmesi için gerekli artların irket tarafından yerine getirileceine ve teviin iletme tarafından elde edilebileceine dair makul bir güvence olutuunda mali tablolara alınır. Devlet tevikleri nakden veya devlete karı olan bir yükümlülüün azaltılması eklinde elde edilmi olsa dahi aynı ekilde mali tablolarda gösterilir Yatırım amaçlı gayrimenkuller irketin yatırım amaçlı gayrımenkulü bulunmamaktadır Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler Mali tablolarda yer alan gelir vergileri, cari yıl vergisi ile ertelenmi vergilerdeki deiimi içermektedir. irket, Seri XI No:25 tebliine uygun olacak ekilde, dönem sonuçları üzerinden cari ve ertelenmi vergileri hesaplamaktadır. Hazırlanan mali tablolarda, irket in yıl sonu itibariyle dönem sonuçlarına dayanılarak tahmin edilen Kurumlar Vergisi yükümlülüü için karılık ayrılmaktadır. Kurumlar Vergisi yükümlülüü dönem sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler ve indirimler dikkate alınarak düzeltilmesinden sonra bulunan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. Ertelenmi vergi aktifi ve pasifi, bazı gelir ve gider kalemlerin muhasebe ve vergisel açılardan farklı deerlendirilmeleri sonucunda ortaya çıkan zamanlama farklılıklarını baz alarak, yükümlülük metoduna göre hesaplanmaktadır. Ertelenmi vergi pasifi, oluan vergilendirilebilir tüm zamanlama farklılıkları için hesaplanmakta olup, ertelenmi vergi aktifi ise sadece ortaya çıkacak bu aktifin itfa edilebilecei, vergilendirilebilir bir karın gelecekte oluması beklendiinde kayıtlara alınmaktadır. Ertelenmi vergi, varlıkların olutuu veya yükümlüklüklerin yerine getirildii dönemde geçerli olan vergi oranları üzerinden hesaplanır ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir. Ödenecek Kurumlar Vergisi tutarları, pein ödenen Kurumlar Vergisi tutarlarıyla, ilikili olduundan netletirilmektedir. Ertelenmi vergi aktif ve pasifi de aynı ekilde netletirilmektedir Çalıanlara salanan faydalar / Kıdem tazminatları Yürürlükteki kanunlara göre, irket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve i kanununda belirtilen davranılar dıındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalıanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarları bilanço tarihi itibariyle geçerli olan kıdem tazminat tavanı esas alınarak hesaplanır. Kıdem tazminatı karılıı, tüm çalıanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doacak yükümlülük tutarları bugünkü net deerine göre hesaplanarak iliikteki mali tablolarda yansıtılmıtır.

6 BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: Emeklilik Planları irket in emeklilik planları balıklı kısım kapsamında deerlemeye tabi tutulacak ilemi bulunmamaktadır Tarımsal faaliyetler irket in faaliyet konusu gerei tarımsal faaliyetler kapsamında herhangi bir ilemi bulunmamaktadır Nakit Akım Tablosu Nakit akım tablosunda, döneme ilikin nakit akımları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. Nakit akım tablosunda yer alan nakit ve nakit benzerleri, nakit ve banka mevduatı ile vadesi 3 ay veya daha kısa olan menkul kıymetleri içermektedir. NOT 4 NAKT VE NAKT BENZER DEERLER Dönem sonları itibariyle nakit ve nakit benzeri deerler aaıda sunulmutur Nakit Banka (Vadesiz Mevduat ) Dier Hazır Deerler Nakit ve Nakit Benzerleri tarihi itibarı ile bankalarda bloke mevduat bulunmamaktadır. NOT 5 MENKUL KIYMETLER tarihi itibariyle menkul kıymetler bulunmamaktadır. NOT 6 FNANSAL BORÇLAR tarihi itibariyle banka kredileri ve dier finansal borçlar bakiyeleri aaıda sunulmutur Kısa vadeli banka kredileri Tutarı YTL - Türk lirası yabancı para,: yabancı para,: $ TOPLAM Kısa vadeli banka kredileri Tutarı YTL - Türk lirası yabancı para,: yabancı para,: $ TOPLAM NOT 7 TCAR ALACAK VE BORÇLAR tarihi itibariyle ticari alacaklar aaıda sunulmutur.

7 BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 7 Kredi FaizOranı (40.930,-EUR) LeasingBorcu9/2646/4964- Cinsi %(24aylık)Tutarı YTL LeasingBorcu9/2646/4964Faiz(28,- (4.682) EURO) LeasingBorcu9/2646/4964A(74.706, Faiz(5231,-)EURO TOPLAM 7, (8626) Kredi Cinsi %(24aylık)Tutarı FaizOranı YTL (52.878,98-EUR) LeasingBorcu9/2646/ Faiz(2.813-EURO) (4.683) (96.485,65-EURO) LeasingBorcu9/2646/4964A Faiz(5.182)EURO UzunVadeli TOPLAM LeasingBorcu9/2646/4964A 7,35 (8.626) NOT9-LKL TARAFLARDANALACAKLARVEBORÇLAR Ticari alacaklar Alacak senetleri - - Alınan Çekler - - üpheli Alacaklar üpheli Alacak Karılıı (31.976) (31.976) Alacak Çek ve Senet Reeskontları - - Toplam Ticari Alacaklar *Alacak çek ve senetleri iskontosu için uygulanan faiz oranı %30 dur tarihi itibariyle ticari borçlar aaıda sunulmutur. Hesap ismi Ticari borçlar Borç Reeskontu(-) 0 0 Toplam Ticari Borçlar NOT 8 FNANSAL KRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI tarihi itibariyle leasing borcumuz aaıda sunulmutur

8 BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: tarihi itibariyle ilikili taraflardan alacaklar ve ilikili taraflara borçlar bakiyeleri ile aaıda sunulmutur BAKYE ALACAK BAKYE BORÇ Ticari Ticari Ticari Olmayan Ticari Olmayan Toplam Burçelik Bursa Çelik Döküm San.A Personele Borçlar / Alacaklar Toplam BAKYE ALACAK BAKYE BORÇ Ticari Ticari Ticari Olmayan Ticari Olmayan Toplam Burçelik Bursa Çelik Döküm San.A Personele Borçlar / Alacaklar Toplam likili taraflara yapılan satılar ve alılar: Alılar Burçelik Bursa Çelik Döküm San.A Toplam Satılar Burçelik Bursa Çelik Döküm San.A Toplam Faiz ve Kira Gelirleri Faiz Kira Faiz Kira Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Sabit Kıymet Alımları ve Satları Alım Satım Alım Satım Burçelik Bursa Çelik Döküm San.A.. Yoktur Yoktur Yoktur Toplam Yoktur NOT 10 DER ALACAKLAR VE BORÇLAR tarihi itibariyle dier alacak aaıda sunulmutur. Hesap ismi Vergi Dairesinden Alacaklar ,873 Personelden Alacaklar Dier Çeitli Alacaklar Toplam tarihi itibariyle dier borçlarımız aaıda sunulmutur. Hesap ismi Ödenecek Vergi ve Dier Yasal Yükümlülükler

9 BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 9 Toplam tarihi itibariyle dier alacaklarımız aaıda sunulmutur Hesap smi Gelecek Aylara Ait Giderler Devreden KDV Pein ödenen vergi ve fonlar Dier Toplam NOT 11-CANLI VARLIKLAR irketin aktifi içerisinde, canlı varlık bulunmamaktadır. NOT 12-STOKLAR Dönem sonu itibariyle stokların bakiyeleri aaıda sunulmutur Hesap smi Hammaddeler Yarı Mamuller Mamuller Ticari Mallar Verilen Sipari Avansları Toplam Stoklar NOT 13 DEVAM EDEN NAAT SÖZLEMELER ALACAKLARI VE HAKED BEDELLER tarihi itibariyle bulunmamaktadır. NOT 14 VERG KARILIKLARI, ERTELENEN VERG VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER 14.1 Cari vergi yükümlülüü Kurumlar Vergisi: irket, Türkiye de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. irket in cari dönem faaliyet sonuçlarına ilikin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli mali tablolarda gerekli karılıklar ayrılmıtır. Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi, ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve yurtiçinde yerleik irketlerden alınan temettüler, vergiye tabi olmayan gelirler ve kullanılan yatırım indirimleri düüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. Geçerli olan Kurumlar Vergisi oranları: 2002 ve önceki yıllar: %30 u kurumlar vergisi ve ilave %10 fon payı olmak üzere toplam % yılı: %30 (%10 oranındaki fon payı kaldırılmıtır.) 2004 yılı: %33 (Resmi Gazete nin 2 Ocak 2004 tarihli sayısında yayınlanan 5035 sayılı kanun ile kurumlar vergisi oranı 30% dan %33 e yükseltilmitir.) 2005 yılı: Kurumlar vergisi 1 Ocak 2005 den balayarak, %30 a düürülmütür.

10 BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 10 Türkiye de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. Geçici kurumlar vergisi oranı 24 Nisan 2003 tarihinden geçerli olmak üzere %25 den % 30 a yükseltilmitir. Bu oran 2004 yılında ise %33 olarak belirlenmitir.2005 yılından itibaren geçici vergi oranı % 30 a düürülmütür. Zararlar, gelecek yıllarda oluacak vergilendirilebilir kardan düülmek üzere, maksimum 5 yıl taınabilir. Ancak oluan zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluan karlardan düülemez. irket ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 15 Nisan tarihine kadar kurumlar vergisi beyannamesini hazırlamaktadır. Gelir Vergisi Stopajı: Kurumlar vergisine ek olarak, tam mükellef kurumlara ve yabancı irketlerin Türkiye deki ubelerine daıtılanlar hariç olmak üzere daıtılan kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren %10 olarak ilan edilmitir. Daıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi deildir ve öncesinde kurumlar vergisinden istisna edilen bazı kazançlar üzerinden daıtıma balı olmaksızın yapılan istisna kazanç stopajı genel olarak kaldırılmıtır. Ancak, 24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmı yatırım tevik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden hala %19,8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. irket, karı yatırım indirimi istisnası tutarına ulaıncaya dek, bu indirimden yararlanılabilir. irketin kar etmemesi ya da zararda olması durumunda bu indirim hakkı sonraki yıllarda elde edilecek karlar üzerinden hesaplanacak vergiden düülmek üzere sonraki yıllara taınabilir. Bu durumda sonraki yıla taınan yatırım indirimi tutarı önceki yılın TEFE artı oranında artırılır. Vergi Hesaplaması: 2003 yılı ve önceki dönemlerde, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve buna balı olarak amortismanlarının senelik olarak yeniden deerlemeye tabi tutulmaları haricinde; vergiye esas dönem karı enflasyona göre düzeltilmi tutarları üzerinden hesaplanmamaktaydı. 30 Aralık 2003 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5024 sayılı Kanun Türkiye de enflasyon muhasebesi uygulamasının 2004 yılı ve gelecek dönemlerde geçerli olacak ekilde; enflasyon oranının kanunda belirlenen sınırlara ulaması durumunda uygulanmasını gerektirmektedir. Gerekli artların oluması sebebiyle irket, 31 Aralık 2004 tarihli mali tablolarını VUK un enflasyon muhasebesi ile ilgili hükümleri çerçevesinde düzeltmi ve cari dönem vergi matrahını bu mali tablolar üzerinden hesaplamıtır.spk Kurulu Karar Organının tarih ve 11/367 sayılı toplantısında Seri : XI, No: 25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebli in buna tekabül eden 375 inci maddesi uyarınca; 2005 yılında mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesi uygulamasına son verilmesine karar verilmitir 31 Mart 2006 itibariyle Mali karın hesaplanmasına konu kalemler ile hesaplanan kurumlar ve stopaj gelir vergisi aaıdaki gibidir: Vergi öncesi kar: 22,965 Matraha laveler Kıdem Tazminatı Karılık Gideri Çek Reeskontu Gideri 0 Alıcılar Hesabı Reeskontu 0 Önceki Yıl Satıcılar Hesabı Reeskontu 0 arta Balı Zarar Karılıı 0 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Kur Farkları Matrahtan ndirimler Kullanılan Yatırım ndirimi 41,634 Aktüeryal Gelir Önceki Yıl Çek Reeskontu 0 Satıcılar Hesabı Reeskontu

11 BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 11 Konusu Kalmayan Karılıklar 0 Kurumlar Vergisi Matrahı 0 Cari Kurumlar Vergisi Karılıı 0 Yatırım ndirimi Stopajı 8,243 Devreden Yatırım ndirimi Ertelenmi Vergi irket, 2005 yılından itibaren vergiye esas yasal mali tabloları ile Seri XI No:25 tebliine göre hazırlanmı mali tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmi vergi aktifi ve pasifini muhasebeletirmitir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile Seri XI No:25 tebliine göre hazırlanan mali tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup aaıda açıklanmaktadır. Zamanlama farklılıkları, muhasebe ve vergi amaçlı kaydedilen gelir ve giderlerin yıllar arasında meydana gelen farklarından kaynaklanmaktadır. Ertelenmi vergiye baz tekil eden kalemler aaıda belirtilmitir Birikmi geçici Ertelenmi vergi borcu Birikmi geçici Ertelenmi vergi borcu Farklar (alacaı) Farklar (alacaı) Alacak reeskont faiz gideri Önceki dönem borç reeskont geliri Kıdem Tazminatı Karılıı Döviz deerleme farkı zararı Dava tazminat karılıı Geçmi dönem alacak reeskont gideri 0 0 (6.424) (1.927) Konusu kalmayan karılık geliri 0 0 (679) (204) Kullanılmayan yatırım indirimi Toplam Ertelenmi vergi alacaı/(borcu) Ertelenmi vergi hareketleri: Ocak, açılı bakiyesi Ertelenmi vergi (14.212) Bakiye NOT 15 DER CAR/CAR OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER Hesap smi Verilen Tepozito ve Teminatlar Hesap smi Gelecek Yıllara Ait Giderler NOT 16 FNANSAL VARLIKLAR tarihi itibariyle balı ortaklıklar aaıdaki gibidir Pay Tutarı Pay Tutarı Balı Ortaklıklar

12 BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 12 Alı Ortaklık Serm.Taahhüdü (-) (18.750) (18.750) Toplam NOT 17 POZTF/NEGATF EREFYE tarihi itibariyle pozitif/negatif erefiye bulunmamaktadır. NOT 18 YATIRIM AMAÇLI GAYRMENKULLER tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkul bulunmamaktadır. NOT 19 MADD VARLIKLAR Maddi Varlıkların net deerleri aaıdaki gibidir. Hesap smi Arsalar ve Araziler 0 0 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 0 0 Binalar Makine ve Teçhizat Taıt Araçları Demirbalar Verilen Avanslar Toplam Maddi Varlıklar Maddi Duran Varlık Amortisman Gideri Hesap smi Arsalar ve Araziler 0 0 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 0 0 Binalar Makine ve Teçhizat Taıt Araçları Demirbalar Toplam NOT 20 MADD OLMAYAN VARLIKLAR Maddi Olmayan Varlıkların net deerleri aaıdaki gibidir. Hesap ismi Haklar Özel Maliyetler Finansal Kiralama Verilen Avanslar Toplam Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman Gideri

13 BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: Haklar Özel Maliyetler Finansal Kiralama Toplam NOT 21- ALINAN AVANSLAR Hesap ismi Alınan Müteri Avansları ,039 Toplam Müteri Avansları NOT 22- EMEKLLK PLANLARI irket in emeklilik planları balıklı kısım kapsamında deerlemeye tabi tutulacak ilemi bulunmamaktadır NOT 23- BORÇ KARILIKLARI Dönem sonları itibariyle borç ve gider karılıkları bakiyeleri ile aaıda sunulmutur Hesap ismi Vergi Karılıı Kredi Faiz Karılıkları Dier Toplam Borç ve Gider Karılıkları Hesap ismi Kıdem Tazminatı Kıdem Tazminatı Karılıı Türkiye de mevcut kanunlar çerçevesinde, irket bir yıllık hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene balı olmaksızın iine son verilen, askerlik hizmeti için göreve çarılan, vefat eden, erkekler için 25 kadınlar için 20 yıllık hizmet süresini dolduran yada emeklilik yaına gelmi (kadınlarda 58, erkeklerde 60 ya) personeline kıdem tazminatı ödemesi yapılmak zorundadır. Kıdem tazminatı ödemeleri, her hizmet yılı için 30 günlük brüt maa üzerinden hesaplanmaktadır. lgili bilanço tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, 2006 senesi aylık 1.770,63 YTL tavanına tabidir (31 Aralık 2005: 1.727,15 YTL). Türkiye de kıdem tazminatı karılıı için fon oluturma zorunluluu olmadıından dolayı mali tablolarda herhangi bir özel fon ayrılmamıtır. Yeniden düzenlenmi UMS 19 ( Personele Salanan Haklar ) ilk kez 1999 yılında uygulanmaya balanmıtır. Temel uygulama prensiplerini deitirmemekle birlikte, yeniden düzenlenmi standart yükümlülüün gelecek dönemlere ait olduunu dikkate alarak, yükümlülüün muhasebeletirilmesini daha açık hale getirmitir:

14 BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 14 Netinin reel iskonto oranını verecei tahmini bir enflasyon beklentisi ve uygun bir iskonto oranı belirlenmelidir. Hesaplanan reel iskonto oranı gelecekte ödenecek kıdem tazminatı ödemelerinin bilanço tarihi itibariyle bugünkü deerlerinin hesaplanmasında kullanılmalıdır. stee balı iten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, irket e kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da dikkate alınmalıdır. Sonuç olarak, 31 Mart 2006 itibariyle Enflasyon oranı %10 skonto oranı %16 Emekli olma olasılıına ilikin kullanılan oran %99 Olacaı varsayımı ile kıdem tazminatı karılıı aaıdaki ekilde hesaplanmıtır Ocak itibariyle karılık Dönem karılık gideri Toplam Geçen yıl aktüeryal geliri -31, Aktüeryal gelir Dönem sonu karılık tutarı NOT 24 SERMAYE / KARILIKLI TRAK SERMAYE DÜZELTMES 31 Mart 2006 tarihi itibariyle satılmaya hazır menkul deerler ve itirakleri yoktur 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle sermaye yapısı aaıdaki gibidir: Tarihi Deer Ortakların Adı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı (%) (%) Burçelik Bursa Çelik Dök.San.A.. 50, , Renan Kömürcüolu 2, , Canan Zihniolu 2, , Dilek bilen 2, , Ragıp Ergün Serdarolu 0, , Halka Arz 41, , TOPLAM 100, , Enflasyon Düzeltmesi Yeniden Düzenlenmi Sermaye 100, , Sermaye enflasyon düzeltme farkı, ödenmi sermayeye yapılan nakit ilavelerin enflasyon muhasebesi uygulanan 2004 yılı sene sonu satın alma gücüyle yeniden düzeltilmesi etkisini ifade eder. irket kayıtlı sermaye sistemine tabi deildir. irket, hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır NOT 25 SERMAYE YEDEKLER Hisse Senedi hraç Primleri

15 BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 15 Toplam NOT 26 KAR YEDEKLER Kanuni defterlerdeki birikmi kârlar, aaıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde daıtılabilirler. Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden olumaktadır. Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler tarihi ödenmi sermayenin %20 sine eriene kadar, geçmi dönem ticari karından yıllık %5 oranında ayrılır. kinci tertip yasal yedekler, birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü daıtımları üzerinden yıllık %10 oranında ayrılır. 31 Mart 2005 tarihi itibariyle (yasal mali tablolara göre) önceki özkaynak hareketleri aaıdaki gibidir. Özkaynak Hareket Tablosu Sermaye Emisyon Primi Yasal Yedekler Olaanüstü Yedekler Dönem Karı Geçmi Yıllar Kar/Zaraları Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları Toplam Dönem kar /zararı NOT 27 GEÇM YIL KAR / ZARARLARI S.P.K Seri XI No:20 tebliine göre düzenlenen 2004 yılı bilançosunda oluan YTL dönem karının, tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul toplantısında yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olaan üstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmitir.2005 yılı genel kurulu henüz yapılmamıtır. Dönem mali tablolarının Seri XI No:25 teblii hükümlerine uyarlanması sebebi ile 2004 yılı ertelenmi vergi varlıı için YTL ve kıdem tazminatı düzeltilmesi için YTL olmak üzere toplam YTL geçmi yıl karları oluturulmutur. NOT 28 YABANCI PARA POZSYONU Aaıdaki tablo 31 Mart 2006 itibariyle irket in yabancı para pozisyonu riskini özetlemektedir. irket tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların kayıtlı tutarları yabancı para cinslerine göre aaıdaki gibidir: BANKALAR Cinsi Yabancı Para Tutarı Kur YTL Karılıı EURO , USD - - TOPLAM Cinsi Yabancı Para Tutarı Kur YTL Karılıı EURO , USD , TOPLAM ALACAKLAR Cinsi Yabancı Para Tutarı Kur YTL Karılıı USD , EURO , TOPLAM

16 BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: Cinsi Yabancı Para Tutarı Kur YTL Karılıı USD EURO TOPLAM BORÇLAR Cinsi Yabancı Para Tutarı Kur YTL Karılıı USD EURO GBP TOPLAM Cinsi Yabancı Para Tutarı Kur YTL Karılıı USD EURO GBP TOPLAM BANKA KREDLER Cinsi Yabancı Para Tutarı Kur YTL Karılıı USD EURO TOPLAM Cinsi Yabancı Para Tutarı Kur YTL Karılıı USD EURO TOPLAM NOT 29 DEVLET TEVK VE YARDIMLARI irketin 2002 yılında alınan yatırım tevik belgesi bulunmaktadır yılından devreden yatırım indirimi YTL olup bu dönem yatırım harcaması yapılmamıtır.devreden yatırım indiriminden 41,634,-YTL kullanılmıtır.gelecek döneme devreden yatırım indirimi YTL dir irketin 2002 yılında alınan yatırım tevik belgesi bulunmaktadır yılından devreden yatırım indirimi YTL olup bu dönem yatırım harcaması yapılmamıtır.devreden yatırım indiriminden ,-YTL kullanılmıtır.gelecek döneme devreden yatırım indirimi YTL dir.

17 BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 17 NOT 30 KARILIKLAR, ARTA BALI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER Barı Dinç tarafından 7.701,67-YTL alacak için Istanbul2. Mah sayılı dosya ile açılmı olan itirazın iptali davası sürmektedir.(önceki dönemlerde karılık ayrılmıtır) Salamlar LTD.T tarafından 3.810,47-YTL alacakla ilgili açılmı olan itirazın iptali davası Bursa 1.Tic Mah 03/715 sayılı dosya ile halen sürmektedir..(önceki dönemlerde karılık ayrılmıtır) Üçbilek-Adnan nhanda tarafından ,38 YTL alacakla ilgili olarak Bursa As.2.Tic.Mah. 04/40 sayılı dava aynı mahkemenin 04/38 sayılı dosyası ile birletirilmitir..(önceki dönemlerde karılık ayrılmıtır) Üçbilek-Adnan nhanda tarafından ,89-YTL alacakla ilgili olarak Bursa As.2.Tic.Mah 04/38 sayılı dosya ile açılmı olan itirazın iptali davası halen sürmektedir..(önceki dönemlerde karılık ayrılmıtır) Akbaolu LTD.T. tarafından Kadıköy As.4. Tic. Mah de açılmı olan YTL tazminat davası halen sürmektedir. (Bu dönem karılık ayrılmıtır) Kafsan LTD.T nden olan ,92-YTL alacaımız için açtıımız itirazın iptali davası stanbul Asliye 9. Ticaret Mah. 04/623 sayılı dosya ile sürmektedir. (Önceki dönemlerde karılık ayrılmıtır) Emrah Kaba tarafından stanbul 2. mahkemesinde açılmı olan YTL tazminat davası açılmıtır. (Önceki dönemlerde karılık ayrılmıtır) NOT 31 LETME BRLEMELER irket birlemesi bulunmamaktadır. NOT 32 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA irketin operasyonel faaliyetleri tek bir alanda örgütlenmekte ve yönetilmektedir. NOT 33 BLANÇO TARHNDEN SONRAK OLAYLAR Bilanço tarihinden sonra bildirilecek olay bulunmamaktadır. NOT 34 DURDURULAN FAALIYETLER irketin durdurulan faaliyeti bulunmamaktadır. NOT 35 ESAS FAALYET GELRLER tarihi itibariyle satılar bakiyeleri ile aaıda sunulmutur Satılar Yurtiçi satılar Yurtdıı satılar Dier Satılar - ndirimler ( ) Net Satılar Satıların Maliyeti ( ) Brüt Satı Karı/Zararı Üretim Miktarları Mamul Cinsi Birim Deiim Oranı Deiim (%) Vana Adet

18 BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 18 Satı Miktarları Deiim Mamul Cinsi Birim Deiim Oranı (%) Vana Adet NOT 36 FAALYET GDERLER tarihi itibariyle faaliyet giderleri bakiyeleri ile aaıda sunulmutur. Hesap ismi Satı ve pazarlama giderleri ( ) Genel yönetim giderleri Toplam Faaliyet Giderleri ( ) ( ) NOT 37 DER GELRLER/GDERLER VE KAR ZARARLAR tarihi itibariyle dier gelirler ve giderler bakiyeleri ile aaıda sunulmutur. Dier gelirler: Faiz Gelirleri (Menkul Kıymet Satı Karı) Kambiyo Karları Reeskont Faaliyetle lgili Dier Gelir ve Karlar 8 Dier Olaanüstü Gelirler Ve Karlar Konusu Kalmayan Karılık Toplam Dier gelirler: Dier giderler: Kambiyo Zararı (7.456) Reeskont Faiz Giderleri Dier Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (261) Dier Olaanüstü Giderler Ve Zararlar (850) Toplam Dier Giderler: (8.567) NOT 38 FNANSMAN GDERLER tarihi itibariyle finansman giderleri bakiyeleri ile aaıda sunulmutur Kısa Vadeli Finansman Giderleri ( ) Toplam Finansman Gideri ( ) NOT 39 VERGLER Dipnot 14 de ayrıntısı açıklandıı üzere irketin cari vergi yükümlülüü ile ertelenen vergi yükümlülükleri toplamı aaıdaki gibidir: Cari vergi yükümlülüü (Yatırım indirimi stopajı) 8,243 Ertelenen vergi Toplam

19 BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 19 NOT 40 HSSE BAINA KAZANÇ 1 YTL Nominal Deerdeki 510 : 0, NOT 41 NAKT AKIM TABLOSU irket 31 Mart 2006 tarihi itibariyle nakit akım tablosu hazırlamıstır.irketin Nakit ve nakit benzeri deerlerinin dönem sonu bakiyesi YTL dir. NOT 42 DER HUSUSLAR Aktif deerlerin toplam sigorta tutarı; Aktif deerlerin toplam tarihi sigorta tutarı EURO ( : EURO) Alacaklar için alınmı olan ipotek ve dier teminatlar; Alacaklar için alınmı kefaletler toplamı YTL ( : YTL) NOT 45 TAAHHÜTLER VE MUHTEMEL YÜKÜMLÜLÜKLER Pasifte yer almayan taahütlerin toplam tutarı aaıdaki gibidir YTL Tutarı YTL Tutarı Pasifte yer almayan taahhütler Teminat Mektupları ,- YTL ,- YTL

20 BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 20

BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 1. SER:XI No:25 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR

BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 1. SER:XI No:25 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 1 NOT 1 ORGANZASYON VE FAALYET KONUSU Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 1998 yılında kurulmu olup fiili faaliyet konusu sınai vana üretimi ve ticaretidir.

Detaylı

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.. 31 Aralık 2008 Tarihi tibariyle Bilanço (Para birimi: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.) Dipnot Tasfiye Dönemi Baımsız Denetimden

Detaylı

BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 1. SER:XI No:25 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR

BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 1. SER:XI No:25 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 1 NOT 1 ORGANZASYON VE FAALYET KONUSU Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 1998 yılında kurulmu olup fiili faaliyet konusu sınai vana üretimi ve ticaretidir.

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A..

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. LASTK SANAY VE TCARET A.. tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartlarına göre düzenlenmi mali tablolar 0 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE BLANÇOLAR (Tutarlar, Birim olarak ifade

Detaylı

BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 1. SER:XI No:25 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR

BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 1. SER:XI No:25 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 1 NOT 1 ORGANZASYON VE FAALYET KONUSU Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 1998 yılında kurulmu olup fiili faaliyet konusu sınai vana üretimi ve ticaretidir.

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1. SERİ:XI No:25 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1. SERİ:XI No:25 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 NOT 1 ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1998 yılında kurulmuş olup fiili faaliyet konusu sınai vana üretimi

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A..

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. LASTK SANAY VE TCARET A.. Tarihi tibariyle Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartlarına Göre Düzenlenmi Mali Tablolar 30 EYLÜL VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE BLANÇOLAR (Tutarlar, Birim olarak ifade edilmitir

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. Bilanço (Birim:Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.)

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A..

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. LASTK SANAY VE TCARET A.. Tarihi tibariyle Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartlarına Göre Düzenlenmi Mali Tablolar BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve

Detaylı

TAR HL AYRINTILI B LANÇOLAR (Milyon TL)

TAR HL AYRINTILI B LANÇOLAR (Milyon TL) 31.03.2003-31.03.2002 TARHL AYRINTILI BLANÇOLAR (Milyon TL) Baımsız Denetim'den Geçmemi Geçmemi AYRINTILI BLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 93.048.776 61.367.042 A. Hazır Deerler

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A..

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmi tir) Enflasyona Göre Düzeltilmi (Seri XI No:20) Ba ımsız Denetim'den Geçmemi AYRINTILI GEL R TABLOSU

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A..

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.. tarihinde Ayrıntılı Gelir Tablosu ( tarihindeki Türk Lirası'nın alım gücüne göre düzeltilmi ) (Milyon TL) A- BRÜT SATI LAR 171.484.232 1- Yurtiçi Satı lar 144.218.835 2- Yurtdı ı Satı lar 24.439.181 3-

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800.

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Mali Tablolar ve Denetim Raporu BLANÇO (Para Birimi- Yeni Türk Lirası (YTL, No 2)) Baımsız Denetim'den Geçmemi Geçmi Dipnot Referansları 30.09.2005 31.12.2004 VARLIKLAR

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Haziran 2006 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci ve Mali Müavirlik A..

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları 1 irket in organizasyonu ve faaliyet konusu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi ( irket ) 1992

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART TARHNDE SONA EREN DÖNEME AT TRAKN ÖZSERMAYE YÖNTEMNE GÖRE DEERLEMEYE TAB TUTULDUU MAL TABLOLAR 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010

Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010 Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010 1 Şirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 2 Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar Sunuma İlişkin Temel Esaslar Muhasebe Politikalarında Değişiklikler Muhasebe

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart 2012

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ÇNDEKLER SAYFA BLANÇO... 1-2 GELR TABLOSU... 3 ÖZSERMAYE DEM TABLOSU... 4 NAKT AKIM TABLOSU... 5 MAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR... 6-38 NOT 1 RKET

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu İçindekiler Sayfa Özet finansal durum tablosu 1 Özet gelir

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMNE AT. FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ NCELEME RAPORU

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMNE AT. FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ NCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na 1 OCAK 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR NCELEME RAPORU Giri 1. Delta Menkul Deerler A.. nin

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK 30 HAZRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETÇ NCELEME RAPORU

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK 30 HAZRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETÇ NCELEME RAPORU 1 OCAK 30 HAZRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETÇ NCELEME RAPORU ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU Delta Menkul Deerler A.. Yönetim Kurulu na Giri 1. Delta

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1. SERİ:XI No:25 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1. SERİ:XI No:25 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 NOT 1 ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1998 yılında kurulmuş olup fiili faaliyet konusu sınai vana üretimi

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN MAL TABLOLAR

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN MAL TABLOLAR OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER Yönetim Kurulu na

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETM RAPORU

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETM RAPORU Yönetim Kurulu na 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE LKN FNANSAL TABLOLARLA LGL BAIMSIZ DENETM RAPORU 1. Delta Menkul

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

AKSU PLK DOKUMA VE BOYA APRE FABRKALARI T.A.. ve TRAK

AKSU PLK DOKUMA VE BOYA APRE FABRKALARI T.A.. ve TRAK FABRKALARI T.A.. ve TRAK 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihlerinde sona eren yıllara ait Konsolide Mali Tablolar (31 Aralık 2004 tarihindeki Türk Lirası nın alım gücüne göre düzeltilmi) (Baımsız Denetim Raporu

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa ------- Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2-3 Gelir Tablosu 4 Mali Tablolara likin Dipnotlar

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2006 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2006 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Mali Tablolar ve Denetim Raporu BLANÇO Dipnot Referansları Baımsız Denetimden Geçmemi Baımsız Denetimden Geçmi VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 25,438,799 25,150,983

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı