BİR E-DEVLET PROJESİ OLARAK EKAP

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİR E-DEVLET PROJESİ OLARAK EKAP"

Transkript

1 BİR E-DEVLET PROJESİ OLARAK EKAP Ferruh SOLAK - Kamu İhale Kurumu Başkanlık Müşaviri Dr. Güler KOÇBERBER - Kamu İhale Kurumu Yönetim Hizmetleri Uzmanı Türkiye de kamu alımları Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYİH) nın çok önemli bir bölümünü oluşturmaktadır yıl sonunda ve 2011 yılı 3.çeyrek sonunda kamu alımları ilgili dönemdeki GSYİH nın yaklaşık %6,3 lük kısmını oluşturmaktadır 1. Bu durum kamu alım masraflarının azaltılmasına yönelik yeniliklerin önemini ortaya koymaktadır. Böylesi geniş kitleleri etkileyen ve GSYİH içinde önemli bir paya sahip olan kamu alımı uygulamalarında bilgi ve iletişim teknolojilerinin doğru ve etkin şekilde kullanılması 4734 sayılı Kanunda belirtilen saydamlık, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması gibi temel ilkelerin uygulama boyutunda gerçekleştirilmesine olanak sağlar. 1 TUİK, harcamalar yöntemi ile GSYİH değerleri; gov.tr/veribilgi.do?tb_id=57&ust_id=16; Erişim tarihi: 19/12/2011. Ülkemizi bu hedefe götüren ilk adımlar Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından 2003 yılında bir elektronik uygulama aracı olarak önce İhale Kayıt Sisteminin (İKS) ve daha sonra bu sistem geliştirilerek oluşturulan Kamu Satınalma Platformu (KSP) nun işletilmeye başlanması ile atılmıştır. İKS ve KSP ile idareler tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin bazı işlemlerin (ihale kayıt numarası alma, ilan gönderme, yükleniciye ilişkin yasaklılık teyidi alınması, sözleşme sonuç bilgisi gönderilmesi gibi) kısmen elektronik ortamda gerçekleştirilmesine başlanmıştır. Söz konusu elektronik araçlar ile idareler üzerinden derlenen bilgiler neticesinde Türkiye de ilk defa 2003 yılından itibaren kamu alımlarına ilişkin detaylı istatistikler çıkarılmaya başlanmıştır. Derlenen bu bilgilerin ihale kayıt numarası bazında vatandaşlar tarafından da izlenmesi sağlanmıştır. Böylece; 2886 sayılı Kanunun yürürlükte olduğu dönemde yaşanan önemli sorunlardan biri olan ihalelere ilişkin istatistik oluştura- 53 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

2 Bir e-devlet Projesi Olarak EKAP mama sorunu büyük ölçüde aşılmıştır. Ancak, bu platformdan derlenen bilgilerin daha çok beyana dayalı olması zaman zaman ihale bilgilerinin eksik ya da hatalı olabilmesine ya da Kuruma geç ulaşmasına bağlı olarak zamanında değerlendirilememesine neden olmaktaydı. Daha da önemlisi kullanılan platform üzerinde tüm ihale işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilemediğinden kamu alımlarının hedeflendiği şekilde izlenebilirliği, denetlenebilirliği ve ölçülebilirliği sağlanamamaktaydı. 4 Aralık 2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesinden itibaren devlet dokümanlarında kamu alımlarına ilişkin elektronik uygulamalar zikredilmeye başlanmıştır. Ancak, elektronik ihale projesinin başarı ile hayata geçmesinde KİK dışında farklı Kurumların da alt yapılarının hazır olması gerekliliği, hukuki alt yapı eksikliği, elektronik ihale konusunda KİK de yürütülen çalışmaların daha çok teorik düzeyde kalması gibi nedenler ile 2009 yılına kadar bu konuda önemli bir gelişme sağlanamamıştır sayılı Kanun ile 2008 yılı sonunda Kamu İhale Kurumuna elektronik kamu alım sisteminin geliştirilmesi ile ilgili görev verilmiş olup, 2009 yılı Mayıs ayında konuya ilişkin çalışmalar başlatılmış, 24 Şubat 2010 tarihinde Kurum tarafından işletilen Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden idare ve istekli kayıtları alınmaya başlanmış ve 1 Eylül 2010 tarihinden itibaren tüm ihale işlemleri EKAP üzerinden yürütülmeye başlanmıştır. Kamu İhale Mevzuatı, oldukça karmaşık bir yapıya sahip olmasının yanı sıra sık sık değişikliğe uğraması bakımdan takibi ve ayrıntılarının bilinmesi uygulayıcıları açısından zor olan bir mevzuat alanıdır. Bu durum idarelerin ihale işlemlerini yürütürken sorun yaşamasına ve zaman zaman çeşitli hatalar yapmalarına neden olabilmektedir. Neticede hem idareler hem istekliler mağdur olmakta, idareye ve KİK e yapılan şikayetler artmakta, yargı kurumlarının iş yükü olumsuz etkilenmekte, ayrıca KİK e yapılan şikayet başvuruları dışında ihale mevzuatına uygunluğu kontrol edilemeyen ihaleler nedeniyle kamu zarar görmektedir. 54 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

3 Ferruh SOLAK - Dr. Güler KOÇBERBER EKAP ın devreye alınması idareler ve istekliler için bir yeniliktir. Söz konusu uygulama ile ihale sürecindeki tarafların hem zaman hem de ekonomik kazanımları olmuştur. EKAP ın devreye alınmasından önce pek çok kamu kurum ve kuruluşu ile iş birliği yapılmıştır. EKAP ın şu anki başarısının altında yatan önemli sebeplerden biri de mümkün olabildiği ölçüde ihale süreçleri için gerekli olan bilginin kaynağından alınma yoluna gidilmesi felsefesidir. Devletin farklı kurumları tarafından oluşturulan ve farklı amaçlar ile işletilen veri tabanları ile bağlantı kurularak, ihale süreçlerinde gerekli olan bilgiler kaynağından alınmaya çalışılmıştır. Bu uygulama ile devletin kaynakları optimum seviyede kullanılmış, kurumlar arası veri paylaşımına imkan sağlanmış, Kurumlar arası veri paylaşımının getirdiği sorumluluk neticesinde paylaşılan verinin kalitesinin arttırılmasına yönelik iyileştirmeler ve geliştirmeler sağlanmıştır. EKAP projesinin üzerinde yükseldiği yapı 4 ayaktan oluşmuştur. Söz konusu 4 ayak, bir ihaleyi tanımlayan 4 temel sorunun cevabının sayısallaştırılması anlamına gelir. Kim alacak?, Kim satacak?, Ne alınacak? Alım ve satımın usul ve esasları nelerdir? İdare bilgilerinin sayısallaştırılması (Kim alacak?) İstekli bilgilerinin sayısallaştırılması(kim satacak?) Ürün sayısallaştırılması(ne alınacak?) Mevzuatın sayısallaştırılması (alım ve satımın usul ve esasları nelerdir?) Ürün sayısallaştırılması dışındaki başlıklara ilişkin çalışmalar EKAP devreye alındığında tamamlanmış durumdaydı. İdare bilgilerinin sayısallaştırılması: Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yürütecek olan idareler 4734 sayılı Kanunun 2 inci maddesinde tanımlanmıştır. İlgili madde de görüleceği gibi, kamu kaynağı kullanan tüm genel ve özel bütçeli idareler ile düzenleyici denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, yerel idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), döner sermaye işletmeleri ve döner sermaye saymanlıkları, belediye iktisadi teşekküleri (BİT) ve BİT lerin %50 den fazla kamu payı olan şirketleri Kanun kapsamında ihale yapan idareler olarak tanımlanmıştır. Böylesi heterojen idare grubu için hem tekil kayıt tutmak ve hem de her kayda ilişkin saymanlık ve bütçe bilgilerini tutmak oldukça zahmetli bir uygulama olmuştur. İdare kayıtlarına ilişkin veri tabanını oluştururken de EKAP ın temel felsefesi göz önünde bulundurulmuş ve ülkemizdeki idare kayıtlarına ilişkin mevcut veri kaynakları değerlendirilmiştir. Yürütülen çalışmalar neticesinde 5018 sayılı Kanunun ekli cetvellerinde listelenen genel ve özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, yerel idareler ve döner sermaye saymanlıkları ile döner sermaye işletmelerine ilişkin kayıtlar Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından kurumlar arası oluşturulan web servis kanalı ile KİK e sağlanmıştır. İdarelerin saymanlık ve kurumsal kodları ile saymanlık adı ve idare adlarındaki değişiklikler otomatik kod güncelleme uygulamasının devreye alınması ile online olarak sağlanmaktadır. BİT ve BİT lerin şirketlerine ilişkin EKAP kayıtları Vergi Kimlik Numarası bazında alınmaktadır. Vergi Kimlik Numarası girildiğinde BİT in adı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Kurumumuz arasında var olan web servis üzerinden gelmekte ve BİT in ortaklık durumuna ilişkin bilgiler de sayısallaştırılmaktadır. Diğer idare tiplerine ilişkin kayıtlar KİK tarafından geliştirilen kodlama sistematiğine uygun olarak kaydedilmektedir. Bu çerçevede KİK in talebi üzerine Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO) tarafından Analitik Bütçe Kurumsal Sınıflandırma (ABKS) deki belirli bir kod aralığı KİT lerin EKAP a kaydı için kullanılmıştır. Tahsis edilen bu kod aralığı 233 ve 4046 sayılı Kanunlar kapsamındaki KİT lerin ABKS ye benzer bir sınıflandırma hiyerarşisi içinde EKAP a kaydolması için kullanılmıştır. İdare ve istekli kayıtlarının alınmaya başlandığı 24 Şubat 2010 tarihinden itibaren 2011 yılı Kasım ayı sonuna kadar EKAP a kayıt olan aktif idare sayısı tir. Bu idarelerden si en az bir ihaleye çıkmış, u ise doğrudan temin yolu ile gerçekleştirdiği alımların en az birini EKAP a kaydetmiştir. EKAP üzerinden hem ihale, hem de doğrudan temin işlemi yürüten idare sayısı ise dir. İdare kayıtlarının sayısallaştırılması neticesinde, özellikle 5018 sayılı Kanunun ekli cetvellerinde listelenen idareler tarafından yürütülen ihalelere ilişkin saymanlık bilgilerinin tutulması ile bu kapsamdaki idarele- 55 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

4 Bir e-devlet Projesi Olarak EKAP İstekli bilgilerinin sayısallaştırılması: Kamu ihalelerindeki taraflardan biri de ihalelere katılan istekli firmalardır. EKAP üzerinden istekliler gerçek kişi, tüzel kişi ve kamu kurum kuruluşları olmak üzere 3 kategoride kayıt olabilmektedirler. Gerçek kişi firmaları T.C. Kimlik Numarası (TCNO) ile EKAP a kayıt olurken, tüzel kişiler ve kamu kurum ve kuruluşları Vergi Kimlik Numarası (VKNO) ile kayıt olmaktadır. Kayıt sırasında girilen TCNO ve VKNO bilgileri MERNİS ve GİB den doğrulanmakta ve firma adı ilgili veri kaynağından otomatik olarak gelmektedir. İstekli kayıtları sırasında ayrıca isteklinin kayıtlı olduğu oda bilgisi, istekli firma adına imza atmaya yetkili kişi/kişilere ait yetki türü, yetki süresi bilgileri de alınarak sayısallaştırılmakta ve yetki süresi biten kişi ve kişilere e-imza ile doküman indirmeye izin verilmemektedir. Yetki süresinin bitimine bir ay kala firmaya gerek sms yolu ile gerekse mail yolu ile bilgilendirme mesajları gönderilmekte ve firma adına imza atmaya yetkili kişilerin yetki belgelerinin yenilenmesi istenmektedir. Bu uygulama ile hedeflenen, firmaların ihaleye katılırken idareye vermesi gereken belgelerin EKAP üzerinden ilgili idareye sağlanması, böylece her ihale için firmaların oda kayıt belgesi ve yetki belgelerini sunma zorunluluğunu ortadan kaldırarak belge hazırlama masrafının en aza indirilmesidir. rin yürüttüğü ihalelerdeki yüklenicilere hangi saymanlık üzerinden ödeme yapılacağı bilindiğinden, ihale bazında yüklenici ve saymanlık bilgilerinin Muhasebat Genel Müdürlüğü ile paylaşılması neticesinde devletin alacağı olan firmaların izlenebilirliği mümkün olacak, icra yoluna gidilmesine gerek kalmadan devlet alacaklarını kaynağından tahsil edebilecektir. Sadece bütçe türü bazında değil, saymanlık bazında ihale istatistikleri üretilebilecek ve ihtiyaç duyan kurumlar ile paylaşılabilecektir. Ayrıca, BÜMKO tarafından yürütülen bütçenin sayısal bir veritabanına dönüştürülmesi çalışmalarına bağlı olarak BÜMKO ile KİK arasında kurulacak bir web servis aracılığıyla online olarak ödenek provizyonu almak mümkün olacaktır. Bu uygulama sayesinde hem ödeneği olmayan işin ihalesine çıkılması önlenmiş olacak hem de idareler 4734 sayılı Kanunun 62 inci maddesinin (I) bendi kapsamında durumlarını EKAP üzerinden izleyebileceklerdir. 24 Şubat 2010 tarihinden itibaren yürütülmekte olan istekli kayıtları uygulaması ile hem isteklilerin idarelere ihaleye katılım sırasında sunmaları gereken belgelerdeki bilgiler sayısallaştırılmakta hem de uygunluğu KİK tarafından onaylanmış olarak aslı KİK in arşivinde saklı bulunan yetki ve oda kayıt belgelerinin taralı şekilde veri tabanında tutulması sağlanmaktadır. Bu çerçevede sertifikasyon uygulamasının ilk ve önemli adımları da KİK tarafından atılmış olmaktadır. Uygulamanın başlangıcından itibaren 12 Aralık 2011 tarihine kadar EKAP a kayıt olan aktif gerçek ve tüzel kişi sayısı tür. Ülkemizde ihalelere katılan (doküman alan ve/veya teklif veren) gerçek tüzel kişi sayısının yaklaşık olduğu tahmin edilmektedir. Dolayısıyla henüz 4 firmadan sadece 1 i EKAP a kayıtlıdır ve 4 firmadan sadece 1 ine ait yetkilendirme ve oda kayıt belgelerinin uygunluğu kontrol edilerek onaylanmış ve arşivlenmiştir. Aynı zamanda, uygun bulunan belgelerdeki bilgiler de sayısallaştırılmıştır. 56 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

5 Ferruh SOLAK - Dr. Güler KOÇBERBER EKAP a kayıtlı firma sayısının beklenen sayısının yaklaşık %25 i seviyesinde olması alt yapıdan kaynaklanan bir eksikliğe bağlı değildir. Halihazırda gerçek ve tüzel kişilerin EKAP a kayıt olma zorunluluğu yoktur. Bu konuda KİK in herhangi bir zorlaması da söz konusu değildir. EKAP a kayıt olmak söz konusu avantajların katkısıyla özendirilmektedir. Kayıt sayısının artması doğrudan istekli firmaların talebine bağlıdır tarihinde sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ile uygulamaya ilişkin pek çok hususun mevzuat desteğine kavuşturulması sağlanmıştır. EKAP ın devreye alınmasından sonra da ihaleye katılmak için istekli olabilecek sıfatının kazanılması zorunlu tutulmuştur. Bu sıfat, ihale dokümanının mevcut uygulamada olduğu gibi ihaleyi yapan idareden satın alınması ya da Güvenli Elektronik İmza kullanılarak indirilmesi ile kazanılabilecektir. EKAP a kayıtlı firmaların EKAP üzerinden aktif imza yetkililerinin e-imzaları ile doküman indirebilmeleri ülke ekonomisine pek çok açıdan katkı sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulama ile ihalelere katılım kolaylaşmış, teklif hazırlama maliyetleri azalmış bunun doğal bir sonucu olarak rekabet artmış ve böylece kamu idareleri ihtiyaçlarını daha düşük fiyatlara alabilir hale gelmiştir. Mevzuatın sayısallaştırılması: Kamu İhale Kanununun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. Oldukça karmaşık bir yapıya sahip olan Kamu İhale Mevzuatı sık sık değişikliğe uğramaktadır. Bu nedenle, uygulayıcıların takibi ve mevzuatın ayrıntılarına hakim olması oldukça güçtür. Bu durum, idarelerin ihale süreçlerini yürütürken sorun yaşamasına ve zaman zaman çeşitli hatalar yapmalarına neden olabilmektedir. EKAP ile ihale türü, usulü ve ihale konusu işin yaklaşık maliyetine göre değişkenlik gösteren idari şartnameler, sözleşme tasarıları ile standart formların ve ayrıntılı açıklamalarının yer aldığı yaklaşık 1000 sayfalık ikincil mevzuat (yönetmelikler, kamu ihale genel tebliği) sayısallaştırılmıştır. Böylece EKAP a kayıtlı idare kullanıcısı sisteme şifresi ile giriş yaptığında, seçtiği ihale türü, usulü ve girdiği yaklaşık maliyete göre idari şartnamede yer alması zorunlu olan alanlar ve isteğe bağlı alanlar idarenin önüne düşmekte ve idarenin seçimlerine bağlı olarak idari şartname sistem tarafından otomatik oluşturulmaktadır. İdare tarafından doldurulması zorunlu bir alan doldurulmadan idari şartname oluşturulamamakta ve idare ihale dokümanını ve dolayısıyla ihaleyi onaylayamadığından sonraki aşamalara geçememektedir. Ancak, mevzuata uygunluğu sistem tarafından kontrol edilmiş bir ihale dokümanının onaylanmasına izin verildiğinden, özellikle idari şartnamedeki zorunlu alanların unutulmasından ya da göz ardı edilmesinden kaynaklı hatalar bütünüyle ortadan kaldırılmış olmaktadır. Yine, idari şartname ile sözleşme tasarısı ve standart formlar arasında çelişki ve tutarsızlıkların oluşmasına sistem tarafından müsaade edilmemektedir. Aynı şekil- 57 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

6 Bir e-devlet Projesi Olarak EKAP de, yaklaşık maliyetler ile ilan süreleri ve itirazen şikâyet başvuru bedelleri; teklif bedelleri ile sözleşme bedeli ve nihayet 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca yükleniciden tahsil edilecek kurum payı miktarları arasında mevzuata uygun olarak tutarlılık kontrolleri yapılmaktadır. Diğer taraftan, uygulayıcıların zorluk yaşadığı diğer bir alan da ihale sürecinde yer alan işlemlerin hangi sırada yapılması gerektiği konusuydu. EKAP projesi ile mevzuatın sayısallaştırılması sonucunda ihale işlemlerinin mevzuata göre doğru sırada yapılması da sağlanmıştır. Konuyu ihale sürecinden örneklerle somutlaştırmak gerekirse, bir ihalede ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklifler için yasaklılık teyidi alınmadan sözleşme öncesi yasaklılık teyidi (ikinci teyit) alınmasına izin verilmemektedir. Sözleşme öncesi yasaklılık teyidi alınmadan ve yükleniciden kurum payı tahsilatı yapılmadan ihale sonucu gönderilmesine ve nihayet ihale sonuç bilgileri gönderilmeden yeni bir ihaleye çıkılmasına izin verilmemektedir. Ürün sayısallaştırılması: Gerçek anlamda kâğıtsız bir ihale gerçekleştirebilmek için yukarıda belirtilen 3 temel unsurun dışında alımı gerçekleşecek olan mal ve hizmet ile yapım işlerinin de sayısallaştırılması gerekmektedir. Ancak alımı yapılabilecek olan tüm mal ve hizmetler ile yapım işlerinin sayısallaştırılması çok kolay bir uygulama değildir. Alımı yapılabilecek çok sayıda ürün ve bu ürünlere ait çok farklı özellikler ve fonksiyonlar vardır. Ülkemizde ulusal bir sektör ve ürün sınıflandırması bulunmamaktadır. Tüm mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için ürün sınıflandırma çalışması yürütmek işin kapsamı düşünüldüğünde yoğun bir emek ve zaman gerektirir. Aynı zamanda böyle bir sınıflandırmanın geliştirilmesi Kamu İhale Kurumunun görev ve sorumlulukları arasında bulunmamasına rağmen, kâğıtsız bir ihale gerçekleştirebilmek için gerekli bir çalışmadır. Bunun için Türkiye de elektronik ihale uygulamasının gerçekleştirilebileceği bir sektör belirlenmiş ve öncelikle o sektör için ürün sayısallaştırılması çalışmalarının yürütülmesi hedeflenmiştir. Söz konusu sektör, hali hazırda Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan ve ürün sınıflandırma çalışmaları belirli bir aşamaya getirilmiş tıbbi cihaz ve sarf malzeme alımı sektörüdür yılında sağlıkta yeniden yapılanma projesi altında çalışmalarına başlanan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB), daha genel kullanılan ismi ile UBB, günümüzde proje hedefine tamamı ile ulaşmış ve tıbbi cihaz, satın alan, satan ve kullanan tarafları bir araya getirmekten öte, uluslararası standartlarda dünya çapında tıbbi cihaz bilgi bankası olmuştur yılı Aralık ayı ortasına kadar UBB de adet tekil ürün ve adet sektör firması bilgileri sayısallaştırılmış durumdadır. UBB deki ürün sınıflandırmaları Kamu İhale Kurumuna sağlanan web servisler ile EKAP tarafından ihalelerin birçok aşaması ile doğrudan temin bildirimlerinde kullanılmaktadır. Ürün sayısallaştırılması teknik şartnamenin sayısallaştırılabilmesi açısından büyük öneme sahiptir. Ürün sayısallaştırılması bütünüyle başarıldığında, kamu idarelerinin ihale sürecinde en çok zorlandıkları aşama olan teknik şartnamenin hazırlanması adımı büyük ölçüde ortadan kalkmış olacaktır. Ayrıca, idarelerin belirli bir marka ve modele işaret etmeden ihtiyaç duydukları ürünü ve teknik özelliklerini tarif etmeleri sağlanacağından bu yöndeki şikayet başvuruları ve ihale iptallerinin de önüne geçilmiş olacaktır. 58 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

7 Ferruh SOLAK - Dr. Güler KOÇBERBER Bugün gelinen noktada EKAP: Bütünüyle kağıtsız bir ihalenin gerçekleştirilmesi için yukarıda belirtilen 4 ayağın da sayısallaştırılması gerekmekteydi yılının Mart ayında pilot sektördeki ilk kağıtsız ihale uygulaması başarıyla gerçekleştirilmiştir. Uygulamanın yaygınlaştırılması için özellikle EKAP a kayıtlı olan istekli sayısının arttırılması gerekmektedir. Zira, herhangi bir firmanın EKAP kaydı bulunmadığı gerekçesi ile teklif verebilmesi engellenmemiş olmalıdır. Şu an EKAP üzerinde elektronik teklif gönderme uygulaması dışında tüm ihale süreçleri yürütülebilmektedir. EKAP ile hem idareler, hem istekliler hem de Türkiye ekonomisi önemli kazanımlar elde etmiştir. Bu kazanımlar aşağıda özet olarak belirtilmiştir. İhale dokümanı idareler tarafından EKAP üzerinden hazırlanıyor, doküman hazırlanırken sistem tarafından otomatik olarak mevzuata uygunluk kontrolü yapılıyor, hazırlanan doküman isteklilerce EKAP üzerinden görülebiliyor, istenirse firmanın imza yetkilileri tarafından e-imza kullanılarak EKAP üzerinden ücretsiz olarak indiriliyor ve idareden dokümanı satın almaya gerek kalmadan ihaleye katılım için istekli olabilecek sıfatı kazanılabiliyor. e-imza ile doküman indirme uygulaması aynı zamanda ihalelere katılmak isteyen firmaların ihale dokümanlarını satın almak için yaptıkları harcamaları da ortadan kaldırmıştır. EKAP üzerinden doküman indirme uygulaması 2011 yılı başında devreye alınmıştır. 1 Ocak Aralık 2011 tarihleri arasındaki 11,5 aylık dönemde, EKAP üzerinden sı gerçek kişi, si tüzel kişi olmak üzere toplam gerçek/tüzel kişi tarafından doküman indirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler ile firmaların doküman temin masraflarından, idarelerin de kırtasiye masraflarından toplam yaklaşık 13,5 milyon TL tasarruf edilmiştir. 1 Ocak Aralık 2011 tarihleri arasında ihalelere katılım için idarelerden satın alınan ve e-imza ile indirilen doküman sayısı toplam tür. e-imza ile indirilen doküman sayısı toplam doküman sayısının %24,4 üne eşittir. Tüm ihale dokümanlarının e-imza ile EKAP üzerinden indirilmesi durumunda istekli firmaların ve idarelerin toplam olarak yaklaşık 53,5 milyon TL tasarruf etmiş olacakları hesaplanmıştır. Ayrıca, aynı dönemde e-imzasız olarak da doküman indirildiği tespit edilmiştir. EKAP a kayıtlı olma zorunluluğu bulunmadan yararlanılan bu hizmet ile firmalar, dokümanını önceden inceledikleri ihalelerden teklif vermek istemedikleri için doküman temin masrafı yapmaktan kurtulmuş olmaktadırlar. EKAP ın geliştirilmesinden önce bazı idareler tarafından piyasadan temin edilen ve özellikle ihale dokümanı hazırlamaya yönelik yardımcı programlara her yıl ödenen temin, lisans yenileme ve bakım bedelleri toplamının 10 milyon TL yi aştığı tahmin edilmektedir. İstekli firmanın Gelir İdaresi Başkanlığından vergi borcu, bilanço ve gelir tablosu bilgilerini, Sosyal Güvenlik Kurumundan prim borcu bilgilerini idareye sunmak için günlerce önceden evrak hazırlamasına gerek kalmıyor. Bu konuda gerekli alt yapı çalışması 59 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

8 Bir e-devlet Projesi Olarak EKAP tamamlanmış ve kullanıcıların hizmetine sunulmak üzere uygulama geliştirilmiştir. KİK tarafından idarelere yapılacak bir duyurudan sonra söz konusu uygulama ile kağıt bazlı belge talebi tamamen ortadan kalkmış olacaktır. Bu çerçevede, Kamu İhale Kurumu ile Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında oluşturulan entegrasyonlar ile söz konusu sorgulamalar idareler tarafından EKAP üzerinden yapılabilmektedir. Bu uygulama saydamlaşmayı sağlarken, aynı zamanda istekliler ve idareler açısından zaman kazancı ve konfor da sağlamaktadır. Benzer uygulama geçici teminat mektupları ve banka referans mektupları için de geçerlidir. Kamu İhale Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankalar Birliği ile bu bankalara üye banka ve katılım bankaları ile sağlanan iş birliği neticesinde firmaların bankalardan aldıkları geçici teminat mektupları ve banka referans mektuplarına idareler KİK ile söz konusu bankalar arasında oluşturulan web servisler üzerinden erişebilecektirler. Bu konuda gerekli alt yapı çalışması tamamlanmış ve kullanıcıların hizmetine sunulmak üzere uygulama geliştirilmiştir. Geliştirilen uygulamanın testleri tamamlanmış ve gerçek bir ihalede başarılı bir şekilde kullanılmıştır. KİK tarafından idarelere yapılacak bir duyurudan sonra bahsi geçen uygulamanın devreye alınabileceği aşamaya gelinmiştir. Burada temel amaç kağıt bazlı belge talebini bütünüyle ortadan kaldırmaktır. EKAP ile ihale ve ön yeterlik dokümanları ile ihale ilanlarının elektronik ortamda hazırlanması mümkün hale geldiğinden, 4734 sayılı Kanunda belirtilen ihale ilan süreleri toplam 12 gün kısalmış, dolayısıyla 40 gün olan en uzun ilan süresi fiili olarak 28 güne indirilmiştir. Bu durum idareler için ciddi bir zaman tasarrufu anlamına gelmektedir. Teklif bilgilerinin tamamının firmanın T.C Kimlik Numarası ya da Vergi Numarası esas alınarak EKAP a kaydediliyor olması ve teklif değerlendirme uygulamasının EKAP üzerinden gerçekleştirilmesi, ihalelere ait daha fazla bilginin kayıt altında alınması bakımından ve özellikle Kanun kapsamındaki ihaleler için ihale komisyonunca yürütülen uygulamaların belirli bir tutarlılık kontrolü çerçevesinde yapılıyor olması sebebiyle ihale işlemlerinin daha titizlikle yürütülmesinin sağlanması bakımından önemli bir kazanımdır. EKAP ın uygulamaya konmasının ülke ekonomisine sağladığı en önemli kazanım, ihalelere katılımın kolaylaşmış olmasına bağlı olarak teklif sayılarının artması ve dolayısıyla rekabetin artmasıdır. Rekabetin artması fiyatların aşağı çekilmesini sağlayan en önemli unsurdur. Bu konuda 1 Eylül Eylül 2011 tarihleri arasında EKAP veri tabanında kayıtlı olan veriler üzerinde bir çalışması yapılarak, teklif değerlendirme işlemi tamamlanarak sözleşme bilgisi Kamu İhale Kurumuna gönderilmiş ihaleye ilişkin teklif sayıları analiz edilmiştir. Analiz sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Burada ihale tüm dokümanların idareden satın alındığı ve en az bir ihale dokümanının e-imza ile indirildiği ihaleler diye iki kategoriye ayrılarak değerlendirilmiştir. Tüm ihale dokümanlarının idareden satın alındığı ihaleler EKAP öncesi uygulamanın bir simülasyonu olarak kabul edilmiştir. İhale dokümanlarının tamamının idareden satın alındığı ihalelerde ortalama teklif sayısı 3,30 olurken, EKAP üzerinden en az bir e-imza ile doküman indirme uygulamasının gerçekleştirildiği ihalelerde ortalama teklif sayısı 5,61 olmuştur. Bu rakamlar henüz e-imza ile doküman indirme uygulamasının 4 ihaleden birinde var olmasına rağmen, uygulamanın ihale başına teklif sayısında gözle görülür (%70 oranında) bir artış sağladığını göstermektedir. EKAP ın devreye alınması ile teklif sayılarında yaşanan bu artışın teklif fiyatlarına, yansıyıp yansımadığı da sözleşme bedeli yaklaşık maliyet oranları analiz edilerek değerlendirilmiştir. Yaklaşık maliyetin piyasa rayiçlerine uygun şekilde belirlenmesi durumunda sözleşme bedeli yaklaşık maliyet oranı (SB/YM) kamunun gerçekleştirilen ihalelerden ne kadar tasarruf ettiğini ve istekliler açısından rekabetin nasıl yaşandığını belirleyen çok önemli bir göstergedir. Bu nedenle son 4 yıl içinde Kanun kapsamında belirtilen ihale usullerinde gerçekleştirilen ihaleler için SB/YM oranı incelenmiş ve sonuçlar aşağıdaki tabloda sunulmuştur 2. Tablo 2 den SB/YM oranlarının 2011 yılında önemli bir oranda azaldığı görülmektedir. Bu değişim EKAP üzerinden e-imza ile doküman indirme uygulamasının getirdiği ihaleye katılımın kolaylaşmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Katılımın kolaylaşması teklif sayılarındaki artışı ve dolayısıyla rekabetin artmasına bağlı fiyat azalışını beraberinde getirmiştir. Kanun kapsamında belirtilen usuller ile yürütülen ihalelerin yıllık toplam bedelinin 60 milyar TL seviyelerinde olduğu, son 4 yıllık SB/YM 2 KİK, 60 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

9 Ferruh SOLAK - Dr. Güler KOÇBERBER Tablo 1. İhale Dokümanın İdareden Satın Alınması ve EKAP Üzerinden E-imza ile İndirilmesi Durumunda Teklif Sayılarındaki Değişiklik Dokuman Alma/İndirme Göstergeler İhale Türü Mal Yapım Hizmet Danışmanlık Toplam İhale Dokümanların Tamamının İdareden Satın Alındığı İhaleler En Az bir ihale dokümanının EKAP üzerinden firma yetkilisinin e-imzası ile indirildiği ihaleler Ortalama teklif sayısı 3,04 5,51 2,61 4,97 3,3 Toplam Teklif Sayısı Toplam İhale Sayısı Ortalama teklif sayısı 5,24 6,59 4,24 5,22 5,61 Toplam Teklif Sayısı Toplam İhale Sayısı Ortalama teklif sayısı 3,3 5,81 2,73 5 3,61 Toplam Toplam Teklif Sayısı Toplam İhale Sayısı oranının %80 düzeyinde olduğu ve ihaleye ilişkin yaklaşık maliyetin idarelerce doğru hesaplandığı varsayımı altında, Ekap taki uygulama ile sağlanan rekabet artışına bağlı olarak fiyatların aşağı çekilmesi neticesinde kamunun mevcut tasarrufunda 2011 yılı için yaklaşık 1,3 milyar TL lik bir artış olduğu tahmin edilmektedir. Özellikle proje kapsamında aşamalı olarak devreye alınması planlanan elektronik teklif ve elektronik eksiltme uygulamalarının hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılması ile ihalelere katılım daha da kolaylaşacağından rekabet artışlarına paralel olarak yaşanacak muhtemel fiyat düşüşlerinin Türkiye ekonomisine daha fazla katkısı olacağı değerlendirilmiştir. Dönem Tablo 2. Sözleşme Bedeli Yaklaşık Maliyet Oranındaki Değişim SB/YM oranı(%) 2008 yılı 3. çeyrek yılı 3. çeyrek yılı 3. çeyrek yılı 3. çeyrek yılı değişim oranı (%) -8,64 Teklif sayılarındaki artışın rekabet artışı sağlamasına paralel olarak teklif edilen fiyatların aşağı çekilmesinde önemli bir etken olduğu bilinmektedir. Çalışmada EKAP ın devreye alınmasından bu yana idareler tarafından ihale süreci tamamlanarak sözleşme bilgisi KİK e gönderilmiş ihalenin SB/YM oranı incelenmiş ve Tablo 3 deki sonuçlara ulaşılmıştır. Sonuçlar 2 önemli noktaya işaret etmektedir. Birincisi, bir ihaleye teklif veren firma sayısı arttıkça SB/YM oranı azalmaktadır. Bu durum teklif sayısının artmasının fiyatların aşağı çekilmesindeki etkisini göstermektedir. Ancak, teklif sayısının belirli bir doygunluğa ulaşmasından sonra teklif sayısının artmasının fiyatların aşağı çekilmesinde etken olmadığı gözlenmiştir. İkinci önemli husus, en az bir ihale dokümanının e-imza ile indirildiği ihalelerde, tüm ihale dokümanlarının idareden satın alındığı ihalelere kıyasla SB/YM oranı daha düşük olmaktadır. 61 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

10 Bir e-devlet Projesi Olarak EKAP Tablo 3. Teklif sayısına bağlı olarak SB/YM oranı (%) Teklif veren firma sayısı İhale dokümanlarının tamamının idareden satın alındığı ihaleler SB/YM oranı(%) En az bir ihale dokümanının EKAP üzerinden firma yetkilisinin e-imzası ile indirildiği ihaleler SB/YM oranı(%) Türkiye nin bu alanda biriken bilgisinin dost ve kardeş ülkelerle paylaşılması konusunda projenin kıymeti teslim edilmelidir. EKAP projesinin potansiyel faydalarının tamamıyla ortaya çıkarılabilmesi yukarıda zikredilen çalışmaların dışında isteklilerin yeterliklerinin tespitine ilişkin olarak kurulacak ve EKAP üzerinden işleyecek bir yeterlik sistemi ile mümkün olabilecektir. Sektörün düzenleyici otoritesi olarak Kamu İhale Kurumunun bu konuda da öncülük etmesinin ülke ekonomisine büyük katkıları olacaktır Sonuç: Kamu İhale Kurumu tarafından bir e-devlet projesi olarak yürütülen çalışmaların neticesinde devreye alınan EKAP ın hem idareler hem istekliler hem de Türkiye ekonomisi açısından getirdiği önemli katkılar bulunmaktadır. Bu açıdan, EKAP ın ihalelere katılan daha fazla gerçek ve tüzel kişi tarafından kullanılmasının sağlanması ve bunun için tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine daha fazla önem verilmesi yararlı olacaktır. Çok kısa bir geçmişe sahip olan ve daha şimdiden üçyüzbini ( ) aşkın kullanıcı sayısına ulaşan EKAP Türkiye nin en önemli e-devlet projelerinden birisi haline gelmiştir. Gerek kamu alımları sektörünün regülasyonu konusunda, gerek doğru ve tutarlı bilgilerin derlenmesine sağladığı katkı konusunda, gerekse 62 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU

ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Ferruh Solak Kamu İhale Kurumu,Daire Başkanı Dr. Güler Koçberber Kamu İhale Kurumu, İstatistikçi 1. Giriş Bilgi ve teknoloji alanında 1990 lardan itibaren her geçen gün

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2014 Dönem 01.01.2014-31.12.2014 KURUMSAL GELİŞİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT 2015 - ANKARA ÖNSÖZ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu 01 Ocak 31 Aralık 2011 İÇİNDEKİLER 1 Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 2 Giriş...

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2011 FAALİYET RAPORU Yayın No: 28 Nisan 2012 - Ankara KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat-ANKARA Tel: 0 312 218 45 00 www.kik.gov.tr

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 3 Aynı Tebliğin 16.2.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 3 Aynı Tebliğin 16.2.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: KAM U İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILM ASINA DAİR TEBLİĞ TEBLİĞ MADDE 1 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara TC kamu ihale kurumu faaliyet raporu Haziran 2014 - Ankara Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemigidir. faaliyet raporu 6 13 21

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ

HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ SEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER POLİTİKA VE DÜZENLEMELER PROJE VE FAALİYETLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME FAALİYETLERİ Bilgi, tarihin her döneminde toplumsal gelişim ve refahın sağlanmasındaki

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi, kullanılması ve

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ İsmail DESTAN Sayıştay Üyesi GİRİŞ Dar anlamda devlete ait ekonomik varlıkların özel sektöre devri olarak görülen özelleştirme, geniş anlamıyla devletin ekonomik

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu Güncelleştirilmiş Sürüm Temmuz 2015 Kılavuzla ilgili sorularınız ve güncelleştirme

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU TR 07-IB-FI-02- Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU Çalışma ziyaretine katılanlar: Sn Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe

Detaylı

TÜRMOB 2014 ÇALIŞMA RAPORU TESMER. (Temel Eğitim ve Staj Merkezi

TÜRMOB 2014 ÇALIŞMA RAPORU TESMER. (Temel Eğitim ve Staj Merkezi TESMER (Temel Eğitim ve Staj Merkezi 1 TESMER YÖNETİM KURULU Merkez Başkanı Merkez Başkan Yardımcısı Merkez Sekreteri Merkez Saymanı Üye Üye Üye Nail SANLI Yücel AKDEMİR Rıfat T. NALBANTOĞLU Ali Rıza AKDORA

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 2 BAKAN SUNUŞU TÜRKAK bakımından 2014 yılındaki en önemli gelişme, günden güne artan akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için Kurumun ihtiyaç

Detaylı

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.04.1987 tarih ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı