BİR E-DEVLET PROJESİ OLARAK EKAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİR E-DEVLET PROJESİ OLARAK EKAP"

Transkript

1 BİR E-DEVLET PROJESİ OLARAK EKAP Ferruh SOLAK - Kamu İhale Kurumu Başkanlık Müşaviri Dr. Güler KOÇBERBER - Kamu İhale Kurumu Yönetim Hizmetleri Uzmanı Türkiye de kamu alımları Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYİH) nın çok önemli bir bölümünü oluşturmaktadır yıl sonunda ve 2011 yılı 3.çeyrek sonunda kamu alımları ilgili dönemdeki GSYİH nın yaklaşık %6,3 lük kısmını oluşturmaktadır 1. Bu durum kamu alım masraflarının azaltılmasına yönelik yeniliklerin önemini ortaya koymaktadır. Böylesi geniş kitleleri etkileyen ve GSYİH içinde önemli bir paya sahip olan kamu alımı uygulamalarında bilgi ve iletişim teknolojilerinin doğru ve etkin şekilde kullanılması 4734 sayılı Kanunda belirtilen saydamlık, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması gibi temel ilkelerin uygulama boyutunda gerçekleştirilmesine olanak sağlar. 1 TUİK, harcamalar yöntemi ile GSYİH değerleri; gov.tr/veribilgi.do?tb_id=57&ust_id=16; Erişim tarihi: 19/12/2011. Ülkemizi bu hedefe götüren ilk adımlar Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından 2003 yılında bir elektronik uygulama aracı olarak önce İhale Kayıt Sisteminin (İKS) ve daha sonra bu sistem geliştirilerek oluşturulan Kamu Satınalma Platformu (KSP) nun işletilmeye başlanması ile atılmıştır. İKS ve KSP ile idareler tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin bazı işlemlerin (ihale kayıt numarası alma, ilan gönderme, yükleniciye ilişkin yasaklılık teyidi alınması, sözleşme sonuç bilgisi gönderilmesi gibi) kısmen elektronik ortamda gerçekleştirilmesine başlanmıştır. Söz konusu elektronik araçlar ile idareler üzerinden derlenen bilgiler neticesinde Türkiye de ilk defa 2003 yılından itibaren kamu alımlarına ilişkin detaylı istatistikler çıkarılmaya başlanmıştır. Derlenen bu bilgilerin ihale kayıt numarası bazında vatandaşlar tarafından da izlenmesi sağlanmıştır. Böylece; 2886 sayılı Kanunun yürürlükte olduğu dönemde yaşanan önemli sorunlardan biri olan ihalelere ilişkin istatistik oluştura- 53 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

2 Bir e-devlet Projesi Olarak EKAP mama sorunu büyük ölçüde aşılmıştır. Ancak, bu platformdan derlenen bilgilerin daha çok beyana dayalı olması zaman zaman ihale bilgilerinin eksik ya da hatalı olabilmesine ya da Kuruma geç ulaşmasına bağlı olarak zamanında değerlendirilememesine neden olmaktaydı. Daha da önemlisi kullanılan platform üzerinde tüm ihale işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilemediğinden kamu alımlarının hedeflendiği şekilde izlenebilirliği, denetlenebilirliği ve ölçülebilirliği sağlanamamaktaydı. 4 Aralık 2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesinden itibaren devlet dokümanlarında kamu alımlarına ilişkin elektronik uygulamalar zikredilmeye başlanmıştır. Ancak, elektronik ihale projesinin başarı ile hayata geçmesinde KİK dışında farklı Kurumların da alt yapılarının hazır olması gerekliliği, hukuki alt yapı eksikliği, elektronik ihale konusunda KİK de yürütülen çalışmaların daha çok teorik düzeyde kalması gibi nedenler ile 2009 yılına kadar bu konuda önemli bir gelişme sağlanamamıştır sayılı Kanun ile 2008 yılı sonunda Kamu İhale Kurumuna elektronik kamu alım sisteminin geliştirilmesi ile ilgili görev verilmiş olup, 2009 yılı Mayıs ayında konuya ilişkin çalışmalar başlatılmış, 24 Şubat 2010 tarihinde Kurum tarafından işletilen Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden idare ve istekli kayıtları alınmaya başlanmış ve 1 Eylül 2010 tarihinden itibaren tüm ihale işlemleri EKAP üzerinden yürütülmeye başlanmıştır. Kamu İhale Mevzuatı, oldukça karmaşık bir yapıya sahip olmasının yanı sıra sık sık değişikliğe uğraması bakımdan takibi ve ayrıntılarının bilinmesi uygulayıcıları açısından zor olan bir mevzuat alanıdır. Bu durum idarelerin ihale işlemlerini yürütürken sorun yaşamasına ve zaman zaman çeşitli hatalar yapmalarına neden olabilmektedir. Neticede hem idareler hem istekliler mağdur olmakta, idareye ve KİK e yapılan şikayetler artmakta, yargı kurumlarının iş yükü olumsuz etkilenmekte, ayrıca KİK e yapılan şikayet başvuruları dışında ihale mevzuatına uygunluğu kontrol edilemeyen ihaleler nedeniyle kamu zarar görmektedir. 54 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

3 Ferruh SOLAK - Dr. Güler KOÇBERBER EKAP ın devreye alınması idareler ve istekliler için bir yeniliktir. Söz konusu uygulama ile ihale sürecindeki tarafların hem zaman hem de ekonomik kazanımları olmuştur. EKAP ın devreye alınmasından önce pek çok kamu kurum ve kuruluşu ile iş birliği yapılmıştır. EKAP ın şu anki başarısının altında yatan önemli sebeplerden biri de mümkün olabildiği ölçüde ihale süreçleri için gerekli olan bilginin kaynağından alınma yoluna gidilmesi felsefesidir. Devletin farklı kurumları tarafından oluşturulan ve farklı amaçlar ile işletilen veri tabanları ile bağlantı kurularak, ihale süreçlerinde gerekli olan bilgiler kaynağından alınmaya çalışılmıştır. Bu uygulama ile devletin kaynakları optimum seviyede kullanılmış, kurumlar arası veri paylaşımına imkan sağlanmış, Kurumlar arası veri paylaşımının getirdiği sorumluluk neticesinde paylaşılan verinin kalitesinin arttırılmasına yönelik iyileştirmeler ve geliştirmeler sağlanmıştır. EKAP projesinin üzerinde yükseldiği yapı 4 ayaktan oluşmuştur. Söz konusu 4 ayak, bir ihaleyi tanımlayan 4 temel sorunun cevabının sayısallaştırılması anlamına gelir. Kim alacak?, Kim satacak?, Ne alınacak? Alım ve satımın usul ve esasları nelerdir? İdare bilgilerinin sayısallaştırılması (Kim alacak?) İstekli bilgilerinin sayısallaştırılması(kim satacak?) Ürün sayısallaştırılması(ne alınacak?) Mevzuatın sayısallaştırılması (alım ve satımın usul ve esasları nelerdir?) Ürün sayısallaştırılması dışındaki başlıklara ilişkin çalışmalar EKAP devreye alındığında tamamlanmış durumdaydı. İdare bilgilerinin sayısallaştırılması: Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yürütecek olan idareler 4734 sayılı Kanunun 2 inci maddesinde tanımlanmıştır. İlgili madde de görüleceği gibi, kamu kaynağı kullanan tüm genel ve özel bütçeli idareler ile düzenleyici denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, yerel idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), döner sermaye işletmeleri ve döner sermaye saymanlıkları, belediye iktisadi teşekküleri (BİT) ve BİT lerin %50 den fazla kamu payı olan şirketleri Kanun kapsamında ihale yapan idareler olarak tanımlanmıştır. Böylesi heterojen idare grubu için hem tekil kayıt tutmak ve hem de her kayda ilişkin saymanlık ve bütçe bilgilerini tutmak oldukça zahmetli bir uygulama olmuştur. İdare kayıtlarına ilişkin veri tabanını oluştururken de EKAP ın temel felsefesi göz önünde bulundurulmuş ve ülkemizdeki idare kayıtlarına ilişkin mevcut veri kaynakları değerlendirilmiştir. Yürütülen çalışmalar neticesinde 5018 sayılı Kanunun ekli cetvellerinde listelenen genel ve özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, yerel idareler ve döner sermaye saymanlıkları ile döner sermaye işletmelerine ilişkin kayıtlar Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından kurumlar arası oluşturulan web servis kanalı ile KİK e sağlanmıştır. İdarelerin saymanlık ve kurumsal kodları ile saymanlık adı ve idare adlarındaki değişiklikler otomatik kod güncelleme uygulamasının devreye alınması ile online olarak sağlanmaktadır. BİT ve BİT lerin şirketlerine ilişkin EKAP kayıtları Vergi Kimlik Numarası bazında alınmaktadır. Vergi Kimlik Numarası girildiğinde BİT in adı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Kurumumuz arasında var olan web servis üzerinden gelmekte ve BİT in ortaklık durumuna ilişkin bilgiler de sayısallaştırılmaktadır. Diğer idare tiplerine ilişkin kayıtlar KİK tarafından geliştirilen kodlama sistematiğine uygun olarak kaydedilmektedir. Bu çerçevede KİK in talebi üzerine Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO) tarafından Analitik Bütçe Kurumsal Sınıflandırma (ABKS) deki belirli bir kod aralığı KİT lerin EKAP a kaydı için kullanılmıştır. Tahsis edilen bu kod aralığı 233 ve 4046 sayılı Kanunlar kapsamındaki KİT lerin ABKS ye benzer bir sınıflandırma hiyerarşisi içinde EKAP a kaydolması için kullanılmıştır. İdare ve istekli kayıtlarının alınmaya başlandığı 24 Şubat 2010 tarihinden itibaren 2011 yılı Kasım ayı sonuna kadar EKAP a kayıt olan aktif idare sayısı tir. Bu idarelerden si en az bir ihaleye çıkmış, u ise doğrudan temin yolu ile gerçekleştirdiği alımların en az birini EKAP a kaydetmiştir. EKAP üzerinden hem ihale, hem de doğrudan temin işlemi yürüten idare sayısı ise dir. İdare kayıtlarının sayısallaştırılması neticesinde, özellikle 5018 sayılı Kanunun ekli cetvellerinde listelenen idareler tarafından yürütülen ihalelere ilişkin saymanlık bilgilerinin tutulması ile bu kapsamdaki idarele- 55 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

4 Bir e-devlet Projesi Olarak EKAP İstekli bilgilerinin sayısallaştırılması: Kamu ihalelerindeki taraflardan biri de ihalelere katılan istekli firmalardır. EKAP üzerinden istekliler gerçek kişi, tüzel kişi ve kamu kurum kuruluşları olmak üzere 3 kategoride kayıt olabilmektedirler. Gerçek kişi firmaları T.C. Kimlik Numarası (TCNO) ile EKAP a kayıt olurken, tüzel kişiler ve kamu kurum ve kuruluşları Vergi Kimlik Numarası (VKNO) ile kayıt olmaktadır. Kayıt sırasında girilen TCNO ve VKNO bilgileri MERNİS ve GİB den doğrulanmakta ve firma adı ilgili veri kaynağından otomatik olarak gelmektedir. İstekli kayıtları sırasında ayrıca isteklinin kayıtlı olduğu oda bilgisi, istekli firma adına imza atmaya yetkili kişi/kişilere ait yetki türü, yetki süresi bilgileri de alınarak sayısallaştırılmakta ve yetki süresi biten kişi ve kişilere e-imza ile doküman indirmeye izin verilmemektedir. Yetki süresinin bitimine bir ay kala firmaya gerek sms yolu ile gerekse mail yolu ile bilgilendirme mesajları gönderilmekte ve firma adına imza atmaya yetkili kişilerin yetki belgelerinin yenilenmesi istenmektedir. Bu uygulama ile hedeflenen, firmaların ihaleye katılırken idareye vermesi gereken belgelerin EKAP üzerinden ilgili idareye sağlanması, böylece her ihale için firmaların oda kayıt belgesi ve yetki belgelerini sunma zorunluluğunu ortadan kaldırarak belge hazırlama masrafının en aza indirilmesidir. rin yürüttüğü ihalelerdeki yüklenicilere hangi saymanlık üzerinden ödeme yapılacağı bilindiğinden, ihale bazında yüklenici ve saymanlık bilgilerinin Muhasebat Genel Müdürlüğü ile paylaşılması neticesinde devletin alacağı olan firmaların izlenebilirliği mümkün olacak, icra yoluna gidilmesine gerek kalmadan devlet alacaklarını kaynağından tahsil edebilecektir. Sadece bütçe türü bazında değil, saymanlık bazında ihale istatistikleri üretilebilecek ve ihtiyaç duyan kurumlar ile paylaşılabilecektir. Ayrıca, BÜMKO tarafından yürütülen bütçenin sayısal bir veritabanına dönüştürülmesi çalışmalarına bağlı olarak BÜMKO ile KİK arasında kurulacak bir web servis aracılığıyla online olarak ödenek provizyonu almak mümkün olacaktır. Bu uygulama sayesinde hem ödeneği olmayan işin ihalesine çıkılması önlenmiş olacak hem de idareler 4734 sayılı Kanunun 62 inci maddesinin (I) bendi kapsamında durumlarını EKAP üzerinden izleyebileceklerdir. 24 Şubat 2010 tarihinden itibaren yürütülmekte olan istekli kayıtları uygulaması ile hem isteklilerin idarelere ihaleye katılım sırasında sunmaları gereken belgelerdeki bilgiler sayısallaştırılmakta hem de uygunluğu KİK tarafından onaylanmış olarak aslı KİK in arşivinde saklı bulunan yetki ve oda kayıt belgelerinin taralı şekilde veri tabanında tutulması sağlanmaktadır. Bu çerçevede sertifikasyon uygulamasının ilk ve önemli adımları da KİK tarafından atılmış olmaktadır. Uygulamanın başlangıcından itibaren 12 Aralık 2011 tarihine kadar EKAP a kayıt olan aktif gerçek ve tüzel kişi sayısı tür. Ülkemizde ihalelere katılan (doküman alan ve/veya teklif veren) gerçek tüzel kişi sayısının yaklaşık olduğu tahmin edilmektedir. Dolayısıyla henüz 4 firmadan sadece 1 i EKAP a kayıtlıdır ve 4 firmadan sadece 1 ine ait yetkilendirme ve oda kayıt belgelerinin uygunluğu kontrol edilerek onaylanmış ve arşivlenmiştir. Aynı zamanda, uygun bulunan belgelerdeki bilgiler de sayısallaştırılmıştır. 56 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

5 Ferruh SOLAK - Dr. Güler KOÇBERBER EKAP a kayıtlı firma sayısının beklenen sayısının yaklaşık %25 i seviyesinde olması alt yapıdan kaynaklanan bir eksikliğe bağlı değildir. Halihazırda gerçek ve tüzel kişilerin EKAP a kayıt olma zorunluluğu yoktur. Bu konuda KİK in herhangi bir zorlaması da söz konusu değildir. EKAP a kayıt olmak söz konusu avantajların katkısıyla özendirilmektedir. Kayıt sayısının artması doğrudan istekli firmaların talebine bağlıdır tarihinde sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ile uygulamaya ilişkin pek çok hususun mevzuat desteğine kavuşturulması sağlanmıştır. EKAP ın devreye alınmasından sonra da ihaleye katılmak için istekli olabilecek sıfatının kazanılması zorunlu tutulmuştur. Bu sıfat, ihale dokümanının mevcut uygulamada olduğu gibi ihaleyi yapan idareden satın alınması ya da Güvenli Elektronik İmza kullanılarak indirilmesi ile kazanılabilecektir. EKAP a kayıtlı firmaların EKAP üzerinden aktif imza yetkililerinin e-imzaları ile doküman indirebilmeleri ülke ekonomisine pek çok açıdan katkı sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulama ile ihalelere katılım kolaylaşmış, teklif hazırlama maliyetleri azalmış bunun doğal bir sonucu olarak rekabet artmış ve böylece kamu idareleri ihtiyaçlarını daha düşük fiyatlara alabilir hale gelmiştir. Mevzuatın sayısallaştırılması: Kamu İhale Kanununun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. Oldukça karmaşık bir yapıya sahip olan Kamu İhale Mevzuatı sık sık değişikliğe uğramaktadır. Bu nedenle, uygulayıcıların takibi ve mevzuatın ayrıntılarına hakim olması oldukça güçtür. Bu durum, idarelerin ihale süreçlerini yürütürken sorun yaşamasına ve zaman zaman çeşitli hatalar yapmalarına neden olabilmektedir. EKAP ile ihale türü, usulü ve ihale konusu işin yaklaşık maliyetine göre değişkenlik gösteren idari şartnameler, sözleşme tasarıları ile standart formların ve ayrıntılı açıklamalarının yer aldığı yaklaşık 1000 sayfalık ikincil mevzuat (yönetmelikler, kamu ihale genel tebliği) sayısallaştırılmıştır. Böylece EKAP a kayıtlı idare kullanıcısı sisteme şifresi ile giriş yaptığında, seçtiği ihale türü, usulü ve girdiği yaklaşık maliyete göre idari şartnamede yer alması zorunlu olan alanlar ve isteğe bağlı alanlar idarenin önüne düşmekte ve idarenin seçimlerine bağlı olarak idari şartname sistem tarafından otomatik oluşturulmaktadır. İdare tarafından doldurulması zorunlu bir alan doldurulmadan idari şartname oluşturulamamakta ve idare ihale dokümanını ve dolayısıyla ihaleyi onaylayamadığından sonraki aşamalara geçememektedir. Ancak, mevzuata uygunluğu sistem tarafından kontrol edilmiş bir ihale dokümanının onaylanmasına izin verildiğinden, özellikle idari şartnamedeki zorunlu alanların unutulmasından ya da göz ardı edilmesinden kaynaklı hatalar bütünüyle ortadan kaldırılmış olmaktadır. Yine, idari şartname ile sözleşme tasarısı ve standart formlar arasında çelişki ve tutarsızlıkların oluşmasına sistem tarafından müsaade edilmemektedir. Aynı şekil- 57 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

6 Bir e-devlet Projesi Olarak EKAP de, yaklaşık maliyetler ile ilan süreleri ve itirazen şikâyet başvuru bedelleri; teklif bedelleri ile sözleşme bedeli ve nihayet 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca yükleniciden tahsil edilecek kurum payı miktarları arasında mevzuata uygun olarak tutarlılık kontrolleri yapılmaktadır. Diğer taraftan, uygulayıcıların zorluk yaşadığı diğer bir alan da ihale sürecinde yer alan işlemlerin hangi sırada yapılması gerektiği konusuydu. EKAP projesi ile mevzuatın sayısallaştırılması sonucunda ihale işlemlerinin mevzuata göre doğru sırada yapılması da sağlanmıştır. Konuyu ihale sürecinden örneklerle somutlaştırmak gerekirse, bir ihalede ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklifler için yasaklılık teyidi alınmadan sözleşme öncesi yasaklılık teyidi (ikinci teyit) alınmasına izin verilmemektedir. Sözleşme öncesi yasaklılık teyidi alınmadan ve yükleniciden kurum payı tahsilatı yapılmadan ihale sonucu gönderilmesine ve nihayet ihale sonuç bilgileri gönderilmeden yeni bir ihaleye çıkılmasına izin verilmemektedir. Ürün sayısallaştırılması: Gerçek anlamda kâğıtsız bir ihale gerçekleştirebilmek için yukarıda belirtilen 3 temel unsurun dışında alımı gerçekleşecek olan mal ve hizmet ile yapım işlerinin de sayısallaştırılması gerekmektedir. Ancak alımı yapılabilecek olan tüm mal ve hizmetler ile yapım işlerinin sayısallaştırılması çok kolay bir uygulama değildir. Alımı yapılabilecek çok sayıda ürün ve bu ürünlere ait çok farklı özellikler ve fonksiyonlar vardır. Ülkemizde ulusal bir sektör ve ürün sınıflandırması bulunmamaktadır. Tüm mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için ürün sınıflandırma çalışması yürütmek işin kapsamı düşünüldüğünde yoğun bir emek ve zaman gerektirir. Aynı zamanda böyle bir sınıflandırmanın geliştirilmesi Kamu İhale Kurumunun görev ve sorumlulukları arasında bulunmamasına rağmen, kâğıtsız bir ihale gerçekleştirebilmek için gerekli bir çalışmadır. Bunun için Türkiye de elektronik ihale uygulamasının gerçekleştirilebileceği bir sektör belirlenmiş ve öncelikle o sektör için ürün sayısallaştırılması çalışmalarının yürütülmesi hedeflenmiştir. Söz konusu sektör, hali hazırda Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan ve ürün sınıflandırma çalışmaları belirli bir aşamaya getirilmiş tıbbi cihaz ve sarf malzeme alımı sektörüdür yılında sağlıkta yeniden yapılanma projesi altında çalışmalarına başlanan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB), daha genel kullanılan ismi ile UBB, günümüzde proje hedefine tamamı ile ulaşmış ve tıbbi cihaz, satın alan, satan ve kullanan tarafları bir araya getirmekten öte, uluslararası standartlarda dünya çapında tıbbi cihaz bilgi bankası olmuştur yılı Aralık ayı ortasına kadar UBB de adet tekil ürün ve adet sektör firması bilgileri sayısallaştırılmış durumdadır. UBB deki ürün sınıflandırmaları Kamu İhale Kurumuna sağlanan web servisler ile EKAP tarafından ihalelerin birçok aşaması ile doğrudan temin bildirimlerinde kullanılmaktadır. Ürün sayısallaştırılması teknik şartnamenin sayısallaştırılabilmesi açısından büyük öneme sahiptir. Ürün sayısallaştırılması bütünüyle başarıldığında, kamu idarelerinin ihale sürecinde en çok zorlandıkları aşama olan teknik şartnamenin hazırlanması adımı büyük ölçüde ortadan kalkmış olacaktır. Ayrıca, idarelerin belirli bir marka ve modele işaret etmeden ihtiyaç duydukları ürünü ve teknik özelliklerini tarif etmeleri sağlanacağından bu yöndeki şikayet başvuruları ve ihale iptallerinin de önüne geçilmiş olacaktır. 58 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

7 Ferruh SOLAK - Dr. Güler KOÇBERBER Bugün gelinen noktada EKAP: Bütünüyle kağıtsız bir ihalenin gerçekleştirilmesi için yukarıda belirtilen 4 ayağın da sayısallaştırılması gerekmekteydi yılının Mart ayında pilot sektördeki ilk kağıtsız ihale uygulaması başarıyla gerçekleştirilmiştir. Uygulamanın yaygınlaştırılması için özellikle EKAP a kayıtlı olan istekli sayısının arttırılması gerekmektedir. Zira, herhangi bir firmanın EKAP kaydı bulunmadığı gerekçesi ile teklif verebilmesi engellenmemiş olmalıdır. Şu an EKAP üzerinde elektronik teklif gönderme uygulaması dışında tüm ihale süreçleri yürütülebilmektedir. EKAP ile hem idareler, hem istekliler hem de Türkiye ekonomisi önemli kazanımlar elde etmiştir. Bu kazanımlar aşağıda özet olarak belirtilmiştir. İhale dokümanı idareler tarafından EKAP üzerinden hazırlanıyor, doküman hazırlanırken sistem tarafından otomatik olarak mevzuata uygunluk kontrolü yapılıyor, hazırlanan doküman isteklilerce EKAP üzerinden görülebiliyor, istenirse firmanın imza yetkilileri tarafından e-imza kullanılarak EKAP üzerinden ücretsiz olarak indiriliyor ve idareden dokümanı satın almaya gerek kalmadan ihaleye katılım için istekli olabilecek sıfatı kazanılabiliyor. e-imza ile doküman indirme uygulaması aynı zamanda ihalelere katılmak isteyen firmaların ihale dokümanlarını satın almak için yaptıkları harcamaları da ortadan kaldırmıştır. EKAP üzerinden doküman indirme uygulaması 2011 yılı başında devreye alınmıştır. 1 Ocak Aralık 2011 tarihleri arasındaki 11,5 aylık dönemde, EKAP üzerinden sı gerçek kişi, si tüzel kişi olmak üzere toplam gerçek/tüzel kişi tarafından doküman indirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler ile firmaların doküman temin masraflarından, idarelerin de kırtasiye masraflarından toplam yaklaşık 13,5 milyon TL tasarruf edilmiştir. 1 Ocak Aralık 2011 tarihleri arasında ihalelere katılım için idarelerden satın alınan ve e-imza ile indirilen doküman sayısı toplam tür. e-imza ile indirilen doküman sayısı toplam doküman sayısının %24,4 üne eşittir. Tüm ihale dokümanlarının e-imza ile EKAP üzerinden indirilmesi durumunda istekli firmaların ve idarelerin toplam olarak yaklaşık 53,5 milyon TL tasarruf etmiş olacakları hesaplanmıştır. Ayrıca, aynı dönemde e-imzasız olarak da doküman indirildiği tespit edilmiştir. EKAP a kayıtlı olma zorunluluğu bulunmadan yararlanılan bu hizmet ile firmalar, dokümanını önceden inceledikleri ihalelerden teklif vermek istemedikleri için doküman temin masrafı yapmaktan kurtulmuş olmaktadırlar. EKAP ın geliştirilmesinden önce bazı idareler tarafından piyasadan temin edilen ve özellikle ihale dokümanı hazırlamaya yönelik yardımcı programlara her yıl ödenen temin, lisans yenileme ve bakım bedelleri toplamının 10 milyon TL yi aştığı tahmin edilmektedir. İstekli firmanın Gelir İdaresi Başkanlığından vergi borcu, bilanço ve gelir tablosu bilgilerini, Sosyal Güvenlik Kurumundan prim borcu bilgilerini idareye sunmak için günlerce önceden evrak hazırlamasına gerek kalmıyor. Bu konuda gerekli alt yapı çalışması 59 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

8 Bir e-devlet Projesi Olarak EKAP tamamlanmış ve kullanıcıların hizmetine sunulmak üzere uygulama geliştirilmiştir. KİK tarafından idarelere yapılacak bir duyurudan sonra söz konusu uygulama ile kağıt bazlı belge talebi tamamen ortadan kalkmış olacaktır. Bu çerçevede, Kamu İhale Kurumu ile Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında oluşturulan entegrasyonlar ile söz konusu sorgulamalar idareler tarafından EKAP üzerinden yapılabilmektedir. Bu uygulama saydamlaşmayı sağlarken, aynı zamanda istekliler ve idareler açısından zaman kazancı ve konfor da sağlamaktadır. Benzer uygulama geçici teminat mektupları ve banka referans mektupları için de geçerlidir. Kamu İhale Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankalar Birliği ile bu bankalara üye banka ve katılım bankaları ile sağlanan iş birliği neticesinde firmaların bankalardan aldıkları geçici teminat mektupları ve banka referans mektuplarına idareler KİK ile söz konusu bankalar arasında oluşturulan web servisler üzerinden erişebilecektirler. Bu konuda gerekli alt yapı çalışması tamamlanmış ve kullanıcıların hizmetine sunulmak üzere uygulama geliştirilmiştir. Geliştirilen uygulamanın testleri tamamlanmış ve gerçek bir ihalede başarılı bir şekilde kullanılmıştır. KİK tarafından idarelere yapılacak bir duyurudan sonra bahsi geçen uygulamanın devreye alınabileceği aşamaya gelinmiştir. Burada temel amaç kağıt bazlı belge talebini bütünüyle ortadan kaldırmaktır. EKAP ile ihale ve ön yeterlik dokümanları ile ihale ilanlarının elektronik ortamda hazırlanması mümkün hale geldiğinden, 4734 sayılı Kanunda belirtilen ihale ilan süreleri toplam 12 gün kısalmış, dolayısıyla 40 gün olan en uzun ilan süresi fiili olarak 28 güne indirilmiştir. Bu durum idareler için ciddi bir zaman tasarrufu anlamına gelmektedir. Teklif bilgilerinin tamamının firmanın T.C Kimlik Numarası ya da Vergi Numarası esas alınarak EKAP a kaydediliyor olması ve teklif değerlendirme uygulamasının EKAP üzerinden gerçekleştirilmesi, ihalelere ait daha fazla bilginin kayıt altında alınması bakımından ve özellikle Kanun kapsamındaki ihaleler için ihale komisyonunca yürütülen uygulamaların belirli bir tutarlılık kontrolü çerçevesinde yapılıyor olması sebebiyle ihale işlemlerinin daha titizlikle yürütülmesinin sağlanması bakımından önemli bir kazanımdır. EKAP ın uygulamaya konmasının ülke ekonomisine sağladığı en önemli kazanım, ihalelere katılımın kolaylaşmış olmasına bağlı olarak teklif sayılarının artması ve dolayısıyla rekabetin artmasıdır. Rekabetin artması fiyatların aşağı çekilmesini sağlayan en önemli unsurdur. Bu konuda 1 Eylül Eylül 2011 tarihleri arasında EKAP veri tabanında kayıtlı olan veriler üzerinde bir çalışması yapılarak, teklif değerlendirme işlemi tamamlanarak sözleşme bilgisi Kamu İhale Kurumuna gönderilmiş ihaleye ilişkin teklif sayıları analiz edilmiştir. Analiz sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Burada ihale tüm dokümanların idareden satın alındığı ve en az bir ihale dokümanının e-imza ile indirildiği ihaleler diye iki kategoriye ayrılarak değerlendirilmiştir. Tüm ihale dokümanlarının idareden satın alındığı ihaleler EKAP öncesi uygulamanın bir simülasyonu olarak kabul edilmiştir. İhale dokümanlarının tamamının idareden satın alındığı ihalelerde ortalama teklif sayısı 3,30 olurken, EKAP üzerinden en az bir e-imza ile doküman indirme uygulamasının gerçekleştirildiği ihalelerde ortalama teklif sayısı 5,61 olmuştur. Bu rakamlar henüz e-imza ile doküman indirme uygulamasının 4 ihaleden birinde var olmasına rağmen, uygulamanın ihale başına teklif sayısında gözle görülür (%70 oranında) bir artış sağladığını göstermektedir. EKAP ın devreye alınması ile teklif sayılarında yaşanan bu artışın teklif fiyatlarına, yansıyıp yansımadığı da sözleşme bedeli yaklaşık maliyet oranları analiz edilerek değerlendirilmiştir. Yaklaşık maliyetin piyasa rayiçlerine uygun şekilde belirlenmesi durumunda sözleşme bedeli yaklaşık maliyet oranı (SB/YM) kamunun gerçekleştirilen ihalelerden ne kadar tasarruf ettiğini ve istekliler açısından rekabetin nasıl yaşandığını belirleyen çok önemli bir göstergedir. Bu nedenle son 4 yıl içinde Kanun kapsamında belirtilen ihale usullerinde gerçekleştirilen ihaleler için SB/YM oranı incelenmiş ve sonuçlar aşağıdaki tabloda sunulmuştur 2. Tablo 2 den SB/YM oranlarının 2011 yılında önemli bir oranda azaldığı görülmektedir. Bu değişim EKAP üzerinden e-imza ile doküman indirme uygulamasının getirdiği ihaleye katılımın kolaylaşmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Katılımın kolaylaşması teklif sayılarındaki artışı ve dolayısıyla rekabetin artmasına bağlı fiyat azalışını beraberinde getirmiştir. Kanun kapsamında belirtilen usuller ile yürütülen ihalelerin yıllık toplam bedelinin 60 milyar TL seviyelerinde olduğu, son 4 yıllık SB/YM 2 KİK, 60 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

9 Ferruh SOLAK - Dr. Güler KOÇBERBER Tablo 1. İhale Dokümanın İdareden Satın Alınması ve EKAP Üzerinden E-imza ile İndirilmesi Durumunda Teklif Sayılarındaki Değişiklik Dokuman Alma/İndirme Göstergeler İhale Türü Mal Yapım Hizmet Danışmanlık Toplam İhale Dokümanların Tamamının İdareden Satın Alındığı İhaleler En Az bir ihale dokümanının EKAP üzerinden firma yetkilisinin e-imzası ile indirildiği ihaleler Ortalama teklif sayısı 3,04 5,51 2,61 4,97 3,3 Toplam Teklif Sayısı Toplam İhale Sayısı Ortalama teklif sayısı 5,24 6,59 4,24 5,22 5,61 Toplam Teklif Sayısı Toplam İhale Sayısı Ortalama teklif sayısı 3,3 5,81 2,73 5 3,61 Toplam Toplam Teklif Sayısı Toplam İhale Sayısı oranının %80 düzeyinde olduğu ve ihaleye ilişkin yaklaşık maliyetin idarelerce doğru hesaplandığı varsayımı altında, Ekap taki uygulama ile sağlanan rekabet artışına bağlı olarak fiyatların aşağı çekilmesi neticesinde kamunun mevcut tasarrufunda 2011 yılı için yaklaşık 1,3 milyar TL lik bir artış olduğu tahmin edilmektedir. Özellikle proje kapsamında aşamalı olarak devreye alınması planlanan elektronik teklif ve elektronik eksiltme uygulamalarının hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılması ile ihalelere katılım daha da kolaylaşacağından rekabet artışlarına paralel olarak yaşanacak muhtemel fiyat düşüşlerinin Türkiye ekonomisine daha fazla katkısı olacağı değerlendirilmiştir. Dönem Tablo 2. Sözleşme Bedeli Yaklaşık Maliyet Oranındaki Değişim SB/YM oranı(%) 2008 yılı 3. çeyrek yılı 3. çeyrek yılı 3. çeyrek yılı 3. çeyrek yılı değişim oranı (%) -8,64 Teklif sayılarındaki artışın rekabet artışı sağlamasına paralel olarak teklif edilen fiyatların aşağı çekilmesinde önemli bir etken olduğu bilinmektedir. Çalışmada EKAP ın devreye alınmasından bu yana idareler tarafından ihale süreci tamamlanarak sözleşme bilgisi KİK e gönderilmiş ihalenin SB/YM oranı incelenmiş ve Tablo 3 deki sonuçlara ulaşılmıştır. Sonuçlar 2 önemli noktaya işaret etmektedir. Birincisi, bir ihaleye teklif veren firma sayısı arttıkça SB/YM oranı azalmaktadır. Bu durum teklif sayısının artmasının fiyatların aşağı çekilmesindeki etkisini göstermektedir. Ancak, teklif sayısının belirli bir doygunluğa ulaşmasından sonra teklif sayısının artmasının fiyatların aşağı çekilmesinde etken olmadığı gözlenmiştir. İkinci önemli husus, en az bir ihale dokümanının e-imza ile indirildiği ihalelerde, tüm ihale dokümanlarının idareden satın alındığı ihalelere kıyasla SB/YM oranı daha düşük olmaktadır. 61 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

10 Bir e-devlet Projesi Olarak EKAP Tablo 3. Teklif sayısına bağlı olarak SB/YM oranı (%) Teklif veren firma sayısı İhale dokümanlarının tamamının idareden satın alındığı ihaleler SB/YM oranı(%) En az bir ihale dokümanının EKAP üzerinden firma yetkilisinin e-imzası ile indirildiği ihaleler SB/YM oranı(%) Türkiye nin bu alanda biriken bilgisinin dost ve kardeş ülkelerle paylaşılması konusunda projenin kıymeti teslim edilmelidir. EKAP projesinin potansiyel faydalarının tamamıyla ortaya çıkarılabilmesi yukarıda zikredilen çalışmaların dışında isteklilerin yeterliklerinin tespitine ilişkin olarak kurulacak ve EKAP üzerinden işleyecek bir yeterlik sistemi ile mümkün olabilecektir. Sektörün düzenleyici otoritesi olarak Kamu İhale Kurumunun bu konuda da öncülük etmesinin ülke ekonomisine büyük katkıları olacaktır Sonuç: Kamu İhale Kurumu tarafından bir e-devlet projesi olarak yürütülen çalışmaların neticesinde devreye alınan EKAP ın hem idareler hem istekliler hem de Türkiye ekonomisi açısından getirdiği önemli katkılar bulunmaktadır. Bu açıdan, EKAP ın ihalelere katılan daha fazla gerçek ve tüzel kişi tarafından kullanılmasının sağlanması ve bunun için tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine daha fazla önem verilmesi yararlı olacaktır. Çok kısa bir geçmişe sahip olan ve daha şimdiden üçyüzbini ( ) aşkın kullanıcı sayısına ulaşan EKAP Türkiye nin en önemli e-devlet projelerinden birisi haline gelmiştir. Gerek kamu alımları sektörünün regülasyonu konusunda, gerek doğru ve tutarlı bilgilerin derlenmesine sağladığı katkı konusunda, gerekse 62 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu), Kayıt Esasları ve Kayıtlı İsteklilerin Yararlanabileceği Avantajlar

EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu), Kayıt Esasları ve Kayıtlı İsteklilerin Yararlanabileceği Avantajlar EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu), Kayıt Esasları ve Kayıtlı İsteklilerin Yararlanabileceği Avantajlar Ferruh SOLAK Kamu İhale Kurumu Kamu Alımlarını İzleme ve Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanı

Detaylı

ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU

ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Ferruh Solak Kamu İhale Kurumu,Daire Başkanı Dr. Güler Koçberber Kamu İhale Kurumu, İstatistikçi 1. Giriş Bilgi ve teknoloji alanında 1990 lardan itibaren her geçen gün

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Kavramsallaştırma İhale Kamu İhalesi; Kamu Alımı; Devletin kamu hizmeti sunma sorumluluğu

Detaylı

EKAP Elektronik Kamu Alımları Platformu

EKAP Elektronik Kamu Alımları Platformu EKAP Elektronik Kamu Alımları Platformu Ferruh SOLAK, Elektronik İhale Dairesi Başkanı Kamu İhale Kurumu 2 Ekim 2013 e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 1 Kullanıcı 425.200

Detaylı

EKAP ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU 27.12.2013

EKAP ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU 27.12.2013 EKAP ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU 27.12.2013 Harun DOLAŞAN & Masar KARABACAK harundolasan@hotmail.com & mazhar_karabacak@hotmail.com ECE 581 1 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ SUNUM BAŞLIKLARI EKAP

Detaylı

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci Açık İhale Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin incelenmesi Ödenek kontrolünün yapılması Ödenek yeterliyse; Ödenek yetersizse; Yaklaşık maliyet değerlendirme formunun düzenlenmesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/27 İlgi: a) 23/07/2009 tarihli ve 2009/45 Sıra Nolu Genelge. b) 23/11/2009 tarihli ve 2009/71 Sıra Nolu Genelge. Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı

Detaylı

3.1. İdareler tarafından gerçekleştirilecek iş ve işlemler

3.1. İdareler tarafından gerçekleştirilecek iş ve işlemler RESMİ GAZETE SAYISI: 27788 RESMİ GAZETE TARİHİ: 17.12.2010 ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNUN KULLANILMASINA İLİŞKİN 1 NOLU TEBLİĞ Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 1/9/2010 tarihinde devreye

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

Türkiye de Tıbbi Tedarik Zincirinin Büyüklüğü ve Kamu İhale Kurumun Rolü

Türkiye de Tıbbi Tedarik Zincirinin Büyüklüğü ve Kamu İhale Kurumun Rolü Türkiye de Tıbbi Tedarik Zincirinin Büyüklüğü ve Kamu İhale Kurumun Rolü Mehmet ATASEVER Kamu İhale Kurul Üyesi 08.12.2016,Antalya Türkiye Sağlık Harcamaları ve Tıbbi Tedarik Zincirinin Büyüklüğü Yıllara

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNU KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNU KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Protokol No : 4250759 0000004250759 İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNU KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Madde 1-Taraflar Bu Protokol Kamu İhale Kurumu (bundan

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satın Alma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu 14 Kasım 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete 28467 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

EKAP İdare ile Gerçek ve Tüzel Kişi Kayıtlarına ilişkin Sık Sorulan Sorular

EKAP İdare ile Gerçek ve Tüzel Kişi Kayıtlarına ilişkin Sık Sorulan Sorular EKAP İdare ile Gerçek ve Tüzel Kişi Kayıtlarına ilişkin Sık Sorulan Sorular 1. EKAP ne zaman devreye alınacaktır? 24.02.2010 tarihi itibariyle EKAP ta idare ile gerçek ve tüzel kişi kayıtlarına başlanmıştır.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satın Alma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2012 Dönem 01.01.2012-31.03.2012 KAMU ALIMLARINI İZLEME VE BİLGİ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 2012 - ANKARA ÖNSÖZ Bu çalışma, 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

İÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA (İHALE) BÜROSU MAL / HİZMET ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA (İHALE) BÜROSU MAL / HİZMET ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Adı Soyadı Unvanı / Görev Unvanı Amiri Üst Amiri Vekili Nitelikler Görev ve Sorumluluklar Seher CAN ÇEVİK Bilgisayar İşletmeni / Satınalma (İhale) Bürosu Mal / Hizmet Alımları Personeli Şube Müdürü Nüket

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2012 Dönem 01.01.2012-30.06.2012 KAMU ALIMLARINI İZLEME VE BİLGİ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ağustos 2012 - ANKARA ÖNSÖZ Bu çalışma, 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29959 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 30 (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2014 Dönem 01.01.2014-30.06.2014 KURUMSAL GELİŞİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2014 - ANKARA ÖNSÖZ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 16 Mart 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27876 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE HALK SAĞLIIĞII KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2011 Dönem 01.01.2011-30.06.2011 KAMU ALIMLARINI İZLEME VE BİLGİ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ağustos 2011 - ANKARA ÖNSÖZ Bu çalışma, 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO Unvanı: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Vekili: 1. Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: Sayfa No : 1

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri www.itirazci.com 25.01.2017 Tarihli Değişiklikleri DEĞİŞEN MEVZUAT DEĞİŞEN MADDE YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ MADDENİN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HALİ 30. Madde 25.1.2017 İstenecek belgeler MADDE 30 (1) Ekonomik ve

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Giresun, 13 Haziran 2012 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Mehmet Akif OSMANOĞLU Tedarik Yöntemleri Düzenleme Daire Başkanlığı 28-30 Mayıs 2013 AFYONKARAHİSAR 1 Sunum Planı -1- TANIMLAR a. Doğrudan Temin

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2013 Dönem 01.01.2013-30.06.2013 KURUMSAL GELİŞİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2013 - ANKARA ÖNSÖZ Bu çalışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı

e-fatura e-arşiv Fatura e-defter

e-fatura e-arşiv Fatura e-defter 1 E - D E V L E T U Y G U L A M A L A R I e-fatura e-arşiv Fatura e-defter D İ R E K E N T E G R A S Y O N T A N I T I M B Ü L T E N İ Hazırlayan: Ankara Yazılım A.Ş. ANKARA, AĞUSTOS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Biosidal Ürün Alım Süreci

Biosidal Ürün Alım Süreci Biosidal Ürün Alım Süreci 21.03.2014 Yavuz ATEŞ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Türk İhale Sisteminin Gelişimi 2886 sayılı Kanunun uygulamasında ortaya çıkan problemler, Türkiye deki Kamu ihaleleri alanındaki

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELTAŞ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELTAŞ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELTAŞ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2014 Dönem 01.01.2014-31.12.2014 KURUMSAL GELİŞİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT 2015 - ANKARA ÖNSÖZ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi

Detaylı

16- ĠHALE VE ÖN YETERLĠK DOKÜMANININ GÖRÜLMESĠ, SATIN ALINMASI VE EKAP ÜZERĠNDEN ĠNDĠRĠLMESĠ TUTANAKTIR

16- ĠHALE VE ÖN YETERLĠK DOKÜMANININ GÖRÜLMESĠ, SATIN ALINMASI VE EKAP ÜZERĠNDEN ĠNDĠRĠLMESĠ TUTANAKTIR 16- ĠHALE VE ÖN YETERLĠK DOKÜMANININ GÖRÜLMESĠ, SATIN ALINMASI VE EKAP ÜZERĠNDEN ĠNDĠRĠLMESĠ İdari şartname ve ihale ilanında ihale dokümanının posta yolu ile satılması öngörülmüş olup, ihale dokümanın

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2015 Dönem 01.01.2015-30.06.2015 KURUMSAL GELİŞİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI EYLÜL 2015 - ANKARA ÖNSÖZ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİÇİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KOBİ lerin Kamu Alım İhalelerine Katılımının Artırılmasına Yönelik Çalışmalar. Dr. Bülent BÜBER Kamu İhale Kurumu

KOBİ lerin Kamu Alım İhalelerine Katılımının Artırılmasına Yönelik Çalışmalar. Dr. Bülent BÜBER Kamu İhale Kurumu KOBİ lerin Kamu Alım İhalelerine Katılımının Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Dr. Bülent BÜBER Kamu İhale Kurumu 1 Sununun Amacı Bu sunumun amacı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapılan ihalelere

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması İHALE İŞLEM ADIMLARI 2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU Dönem

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU Dönem KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2010 Dönem 01.01.2010-30.06.2010 KAMU ALIMLARINI İZLEME VE BİLGİ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ağustos 2010 - ANKARA ÖNSÖZ Bu çalışma, 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ. Kamu Harcama Yöntemi

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ. Kamu Harcama Yöntemi T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ Kamu Harcama Yöntemi 1 Kamu harcama yönetim sistemi, kamu kaynaklarının yönetimi ile ilgili kararların nasıl alınacağına

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 1 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU Doğrudan temin Madde 22- f) (Değişik: 20/11/2008-5812/8 md.) Özelliğinden

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00:

Detaylı

DOĞRUDAN TEMĠN BĠR ĠHALE USULÜ DEĞĠLDĠR.

DOĞRUDAN TEMĠN BĠR ĠHALE USULÜ DEĞĠLDĠR. DOĞRUDAN TEMĠN BĠR ĠHALE USULÜ DEĞĠLDĠR. I- GĠRĠġ 4734 1 sayılı Kamu İhale Kanunu nda 4964 2 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu, daha önce ihale usulleri arasında sayılan doğrudan temin usulü ihale

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Kamu Satınalma Platformu nda Devam Eden İhalelerin Elektronik Kamu Alımları Platformu Üzerinde Yürütülmesi KAP Kullanım

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uygulama İlkeleri Madde 1-Amaç 15 Madde 2- Kapsam 15 Madde 3- İstisnalar 16 Madde 4-Tanımlar 19 Madde 5- Temel İlkeler 22 Madde 6- İhale Komisyonu

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Bu Yönetmeliğin 9 uncu Maddesi

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

DUYURU. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (1) nolu alt bendine göre yapılan ilanlar.

DUYURU. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (1) nolu alt bendine göre yapılan ilanlar. DUYURU I- KONU: 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesi ile aynı Kanunun 5812 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile değişik Ek 1 Maddesi uyarınca, mahalli gazetede ya da mahalli

Detaylı

PERFORMANS. Mayıs 2009 - Antalya

PERFORMANS. Mayıs 2009 - Antalya PERFORMANS BÜTÇE E MODÜLÜ Mayıs 2009 - Antalya 1 SUNUM PLANI e-bütçe sistemi hakkında genel bilgiler e-bütçe sistemine giriş ve yetkilendirme performans bütçe modülü -stratejik plan -performans raporu

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU Kapsam ve istisnalar Tanımlar Temel ilkeler

KAMU İHALE KANUNU Kapsam ve istisnalar Tanımlar Temel ilkeler KAMU İHALE KANUNU Kapsam ve istisnalar Tanımlar Temel ilkeler Prof.Dr.Faruk AYDIN KTÜ TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı faraydin@ktü.edu.tr faraydin@yahoo.com TRABZON KAMU İHALE KANUNU VE

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I. İHALE ÖNCESİ II. İHALE AŞAMASI III. İHALE SONRASI I.İHALE ÖNCESİ A. TALEPLERİN ALINMASI VE İHTİYACIN BELİRLENMESİ

Detaylı

Sayfa 1/10

Sayfa 1/10 Kurumsal Müşteri İlişkileri İK Bize Ulaşın Beni Hatırla Şifremi Unuttum Deneme Kullanımı Yayınlarımız Eğitimlerimiz Abone Olun Çeşitli Bilgiler > MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER > 2017 Mevzuattaki Son Değisiklikler

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

YAPIM İȘLERİNDE AȘIRI DÜȘÜK TEKLİFLER

YAPIM İȘLERİNDE AȘIRI DÜȘÜK TEKLİFLER YAPIM İȘLER LERİNDE AȘIRI A DÜȘÜK D K TEKLİFLER AȘIRI DÜȘÜK D K TEKLİF F NEDİR? Diğer tekliflere veya idarenin maliyet öngörüsüne göre aşırı düşük olduğu görünen ve kabul edilebilir bir açıklama ile izah

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Danışmanlık Hizmeti Verilmesi Birimin Bilgi Görüş Talep Yazısı. (Yazılı bilgi istenmesi durumunda) Yazılı talep halinde; en fazla Değer Durumda; en fazla 4 iş günü 2 İç Kontrol Sisteminin kurulması,

Detaylı

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu 8 Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu 1 İçindekiler 1. Ön Yeterlik Doküman Satış İşlemleri......3 2. Ön Yeterlik Doküman Alanların Listelenmesi. 6 3. İhale Komisyonu İşlemleri...8

Detaylı

YAPIM İŞLERİNDE İHALE VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI KAMURAN YAZICI PROGRAM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

YAPIM İŞLERİNDE İHALE VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI KAMURAN YAZICI PROGRAM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMURAN YAZICI PROGRAM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Karayolları Genel Müdürlüğü 6001 sayılı kanunla yönetilen özel bütçeli bir kurum olup 4734 sayılı kamu İhale Kanunu kapsamındaki

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

ÖNSÖZ. Raporun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor ve raporun tüm kullanıcılara faydalı olmasını diliyorum. Dr.

ÖNSÖZ. Raporun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor ve raporun tüm kullanıcılara faydalı olmasını diliyorum. Dr. ÖNSÖZ Bu çalışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi ve Kamu İhale Kurumunun Teşkilatı İle Kurum Personelinin Mali - Sosyal Hakları, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 25 inci

Detaylı

Muş Defterdarlığı Personel Müdürlüğü

Muş Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Talep yazısının Gelmesi (İhtyacın ortaya çıkması) Gelen Evrak İhale türünün belirlenmesi (MAL/HİZMET/YAPIM) Alım için bütçe tertiplerinde ödenek olup olmadığının kontrol edilmesi ve ödeneğin olup olmadığı

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 26/01/2017-E.560 *BE5N5NY3* T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı :47680386-010.05- Konu :4734 sayılı Kanun'un 62'nci Maddesinin

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

İhale Bilgi Görüntüleme Modülü Kullanıcı Kılavuzu

İhale Bilgi Görüntüleme Modülü Kullanıcı Kılavuzu İhale Bilgi Görüntüleme Modülü Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş... 2 2. İdareler İçin Kullanıcılara Toplu Bilgi Raporlama Kullanıcısı Rolü Verilmesi İşlemleri... 3 3. İdarelerin İhale Bilgi Görüntüleme

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı