- T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜŞTEŞARLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜŞTEŞARLIĞI"

Transkript

1 22-28 Kasım T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜŞTEŞARLIĞI - FAS TUNUS TİCARET HEYETİ - İTHAL TALEPLERİ - İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ 1

2 Kasım 2010 Sayı 18 İÇİNDEKİLER T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müşteşarlığı. 4 Fas Tunus Ticaret Heyeti 10 İthal Talepleri İşbirliği Teklifleri 11 2

3 Değerli üyemiz, Eskişehir Ticaret Odası olarak Türkiye de bulunan yabancı misyon temsilcileri ile her zaman yakın işbirliği içinde olduk. Elbette yabancı misyonlarla ilişkilerimizi sıcak tutmaktaki amacımız sizler için yeni iş fırsatları yaratmak ve ilimizin uluslararası tanıtımına katkıda bulunmak. Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçisi Ekselansları Sayın Jan Paul DIRKSE ve beraberindeki Büyükelçilik Heyeti 25 Kasım 2010 tarihinde Odamızın konuğu olarak şehrimizi ziyaret edecekler. Odamız bünyesinde düzenlenen programda, Hollanda yatırım iklimi hakkında Büyükelçilik Yetkilileri sizlere bilgi aktaracaklar ve Hollanda ile iş yapan üyelerimiz bu süreçte karşılaştıkları sorunları Büyükelçilik yetkililerine aktarma imkânı bulacaklar. Elçilik yetkilileri bu ülke ile ticari ilişki geliştirmek isteyen üyelerimizin taleplerini toplayacaklar. Harun KARACAN Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Ticari anlamda bu ülke ilginizi çekiyorsa, mutlaka toplantıya katılmanızı tavsiye ederim. Saygılarımla, 3

4 Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) bünyesinde, ihracat ve ithalat denetimlerinin risk esaslı olarak elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayacak olan ve Dış Ticaret Veri Sistemi (DTVS) olarak adlandırılan bir yazılım çalışması sürdürülmektedir. Bu sistem ile tüm izin ve uygunluk başvurularının belge üretilmeksizin yapılıp sonuçlandırılması ve firmalarla iletişimin elektronik ortama taşınması öngörülmektedir. Konu ile ilgili yayınlanan tebliğ aşağıdadır; Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2010/41) Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Mevzuatı uyarınca gerçekleştirilen izin ve uygunluk işlemlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi aracılığıyla yerine getirilmesini sağlamak üzere, firmaların elektronik ortamda tanımlanmasına ve firmalar adına işlem yapması öngörülen kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı nın 4 üncü maddesinin (f) bendine istinaden hazırlanmıştır. Tanım ve Kısaltmalar MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen; a) DTVS: Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon mevzuatı uyarınca gerçekleştirilen izin ve uygunluk işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan web tabanlı Dış Ticaret Veri Sistemi uygulamasını, b) Elektronik İmza: Kanunda tanımlanan şekilde başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi, c) ESHS: Kanun uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimini yapmış, elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişiler olan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarını, 4

5 ç) Firma: Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği nin İhracatta Zorunlu Standart Denetimiyle ilgili hükümleri ile (2009/33), (2010/2), (2010/8), (2010/10), (2010/11), (2010/14), (2010/15) ve (2010/16) sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri uyarınca Müsteşarlığa izin ve uygunluk işlemi için başvuran, kamu kurumları dahil, tüm gerçek ve tüzel kişileri, d) Grup Başkanlıkları: Müsteşarlık Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarını, e) Kamu Kurumu kullanıcıları: DTVS kapsamında firmaların izin ve uygunluk işlemlerinde görev alan ve Müsteşarlık personeli hariç olmak üzere kamu kurumları adına işlem yapan kişi veya kişileri, f) Kanun: 23/01/2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ile bu Kanuna istinaden yürürlüğe konulan tüm mevzuat düzenlemelerini, g) Kullanıcı: DTVS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişi veya kişileri, ğ) Mobil Elektronik İmza: Müsteşarlık ile mobil elektronik imza kullanımına ilişkin sözleşmesi bulunan GSM Operatörlerince verilen SIM Kartı kullanarak yaratılan ve Kanunca tanımlanan güvenli elektronik imza niteliğindeki elektronik sertifikayı, h) Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını, ı) Müsteşarlık web sayfası: Müsteşarlığın internet üzerinden hizmet verdiği adresinden girilen web sayfasını, i) Nitelikli Elektronik Sertifika: Kanunun 9 uncu maddesinde sayılan nitelikleri haiz elektronik sertifikayı,ifade eder. Nitelikli Elektronik Sertifika veya Mobil Elektronik İmza Temini MADDE 4- (1) Kullanıcılar, ESHS lerden alınan Nitelikli Elektronik Sertifikaya ya da Mobil Elektronik İmzaya sahip olmalıdır. (2) Başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlilik süresi dolmamış veya geçerlilik süresi dolmuş olmakla birlikte yenilenen Nitelikli Elektronik Sertifika ya da Mobil Elektronik İmza DTVS uygulaması için kullanılabilir. Firmaların Tanımlanması MADDE 5- (1) Firmalar, İnternet üzerinden Müsteşarlık web sayfasındaki DTM E-İmza Uygulamaları bölümünde yer alan Firma Tanımlama uygulamasında açılan ekranda istenen bilgileri girer. 5

6 (2) Firma tanımlaması, firmanın imza sirkülerinde yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiler ya da bunların noter kanalıyla düzenlenmiş taahhütname çerçevesinde görevlendirdiği kişiler tarafından yapılır. Kullanıcıların Yetkilendirilmesi MADDE 6- (1) Firma tanımlaması yapılmış firmalar adına DTVS vasıtasıyla işlem yapmak isteyen kişiler kullanıcı olarak yetkilendirilir. Bu kapsamda, söz konusu kişiler sahip oldukları Nitelikli Elektronik Sertifikayı ya da Mobil Elektronik İmzayı kullanarak, internet üzerinden Müsteşarlık web sayfasındaki DTM E-İmza Uygulamaları bölümünde yer alan Yetkilendirme Başvurusu uygulaması ile başvuruda bulunur. (2) İnternet üzerinden bir firmaya ilişkin olarak yapılan ilk yetkilendirme başvurusunda; aşağıda sıralanan belgeler dilekçe ekinde Grup Başkanlıklarından yalnız birine iletilir. Başvuru bir veya birden fazla kişinin yetkilendirilmesi için yapılabilir. Söz konusu belgeler arasında yer alan taahhütname, başvuru yapan her bir kişi için ayrı ayrı olmak üzere düzenlenir. Taahhütnamenin geçerli olacağı süre firma tarafından belirlenir ve taahhütname üzerinde belirtilir. a) İmza Sirküleri: Ana sözleşmede firmayı temsil ve ilzama yetkili kılınan kişi/kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti, b) Ticaret Sicili Gazetesi: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin aslı ya da noter veya Ticaret ve/veya Sanayi Odaları ile Ticaret Sicil Memurluklarından tasdikli örneği (kuruluş ve varsa ana sözleşme değişiklikleri ile son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin her biri), c) Taahhütname: Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanarak Müsteşarlık web sayfasındaki DTM E-İmza Uygulamaları bölümünde yer alan örneğe uygun olarak noterde her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenecek olan taahhütnamenin aslı. (3) Aynı firmaya yönelik olarak başka kişiler için sonradan yetkilendirme başvurusu yapılabilir. Bu durumda, geçerli oldukları sürece İmza Sirküleri ve Ticaret Sicili Gazetesi nin tekrar ibrazı gerekmez. (4) Yetkilendirme başvurusu üzerine, firma tarafından sunulan belgelerin usulüne uygun olup olmadığı kontrol edildikten sonra, Grup Başkanlıklarınca DTVS aracılığıyla onay işlemi başlatılır. Usulüne uygun hazırlanmamış belgeleri içeren başvurular işleme alınmaz. (5) Grup Başkanlıklarına sunulan belgelerin eksik ya da usulüne uygun şekilde hazırlanmamış olması ya da internet üzerinden girilen bilgilerin söz konusu belgelere uygun olmaması durumunda, firma tarafından eksik ve/veya usulüne uygun olmayan belgeler tamamlanır ve/veya firma tanımlamasına dair bilgilerde gerekli değişiklikler yapılır. 6

7 (6) Grup Başkanlıkları, dilekçe ekinde sunulan belgeler doğrultusunda ve/veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde firma tanımlamasına ilişkin bilgi ve belgelerde değişiklik ve güncelleme hakkına sahiptir. Söz konusu değişiklik ve güncelleme talepleri firmaya elektronik posta yoluyla bildirilir. (7) Müsteşarlık Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezi, onaylanan yetkilendirme talebinin sonucunu başvuru sahibinin Yetkilendirme Başvurusu uygulamasında beyan ettiği elektronik posta adresine bildirir. Başvuru sonucuna ilişkin ulaşmayan bildirimlerden Müsteşarlık sorumlu değildir. (8) Kullanıcıların, geçerlilik süresi dolmuş olan sertifikalarını yenilemesi veya başka bir Nitelikli Elektronik Sertifika ya da Mobil Elektronik İmza temin etmesi durumlarında yeniden yetkilendirme başvurusu yapması gerekmez. Yetki Süresinin Uzatılması MADDE 7- (1) Kullanıcıların yetkileri taahhütnamede belirtilen süreyle sınırlıdır. Yetki süresi dolan kullanıcıların, sürenin uzatılması için ilgili Grup Başkanlığına taahhütname ile tekrar başvurması gerekir. Söz konusu taahhütname, süre uzatımı başvurusu yapan her bir kişi için yine ayrı ayrı olmak üzere verilir. (2) Yetki süresinin uzatılması sırasında, daha önce firma tarafından sunulan İmza Sirküleri ve Ticaret Sicili Gazetesi tekrar istenmez. Ancak, söz konusu belgelerin geçerlilik süresinin dolması, belgelerde değişiklik olması veya belgeler üzerindeki bilgilerin taahhütname ile farklı hale gelmesi durumunda belgelerin yeniden ibrazı zorunludur. (3) İflas etmiş ya da iflas süreci devam eden firmalar adına işlem yapan kullanıcıların, yetki süresinin uzatılması ya da yeni bir kişinin yetkilendirilmesi için gereken taahhütnameyi noter kanalıyla temin edememesi durumunda, iflas idaresinin kararına dayanarak İflas Müdürlüklerince usulüne uygun olarak düzenlenen taahhütname kabul edilir. Yetkinin İptali MADDE 8- (1) Kullanıcıların yetkisi, firmanın ilgili Grup Başkanlığına yazılı olarak başvurması halinde iptal edilir. Başvuru sırasında, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerce noter kanalıyla düzenlenmiş ve Müsteşarlık web sayfasındaki DTM E-İmza Uygulamaları bölümünde yer alan örneğe uygun olarak düzenlenmiş azilname aranır. (2) Yetki sahibi kişinin yetkisini kullanmaktan vazgeçmesi halinde, firmaya yapılan bildirim ile bu bildirimin noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü olarak firmaya gönderildiğini tevsik eden belgelerin ilgili Grup Başkanlığına sunulması gerekir. (3) Firma tanımlaması iptal edilen veya vergi numarası değişen firmanın DTVS için verilmiş olan tüm kullanıcı yetkileri Müsteşarlık tarafından re sen iptal edilir. 7

8 Yetkinin Askıya Alınması MADDE 9- (1) Firmanın Müsteşarlık web sayfası DTM E-İmza Uygulamaları bölümünde yer alan telefon numaralarını arayarak yapacağı başvuru ile firma adına işlem yapan kullanıcıların DTVS yi kullanma yetkisi geçici süreyle askıya alınabilir. (2) Askıya alınan kullanım yetkisinin iptal edilebilmesi için 7 (yedi) iş günü içinde Müsteşarlık web sayfasındaki DTM E-İmza Uygulamaları bölümünde yer alan örneğe uygun olarak düzenlenmiş azilname ile birlikte ilgili Grup Başkanlığına başvurulur. Aksi durumda, yetkinin askıya alınması işlemi kaldırılır ve kişinin DTVS kullanım yetkisi tekrar açılır. Güncelleme İşlemleri MADDE 10- (1) Firma bilgilerinin değiştirilmesi, güncellenmesi ya da firma tanımlamasının tamamıyla kayıttan düşürülmesi Firma Tanımlama uygulaması aracılığıyla yapılır. Bu işlemler, Nitelikli Elektronik Sertifika ya da Mobil Elektronik İmza ile imzalanarak gerçekleştirilir. (2) Vergi numarası ve/veya firma unvanı dışında yapılan değişiklikler için ayrıca belge ibrazı gerekmez. (3) Firma unvanında değişiklik yapılması durumunda, firma kullanıcılarının yetkileri askıya alınır. Söz konusu değişikliğe dair 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca aranan belgelerin, usulüne uygun şekilde firma tarafından dilekçe ekinde ilgili Grup Başkanlığına sunulması sonrasında, askıya alınan kullanıcı yetkilerinin tekrar kullanıma açılması için onay işlemi DTVS aracılığıyla başlatılır. (4) Vergi numarası değişikliği durumunda, firma tarafından bu durumu tevsik eden belgeler ilgili Grup Başkanlığına sunulur. Firmanın önceki vergi numarası ile yaptığı firma tanımlamasının kayıttan düşürülmesi ve bu firmanın kullanıcı yetkilerinin iptali için Grup Başkanlığınca onay işlemi başlatılır. Bu Tebliğin ilgili maddelerince yeni vergi numarasına sahip firmanın tanımlanması, ayrıca kullanıcılar için yeniden yetkilendirme başvurusunda bulunulması gerekir. Vergi numarası değişikliği sonrasında önceki vergi numarasına sahip firmanın faaliyetine devam etmesi halinde, Tebliğin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, firma tanımı düşürülmez ve kullanıcı yetkileri iptal edilmez. (5) Firmanın faaliyetine son vermesi durumunda, firma tarafından bu durumu tevsik eden belgeler ilgili Grup Başkanlığına sunulur. Bu çerçevede, firmanın kayıttan düşürülmesi ve bu firmanın kullanıcı yetkilerinin iptali için Grup Başkanlığınca onay işlemi başlatılır. (6) Firma tanımlaması ile kullanıcılara dair bilgi ve belgelerde meydana gelecek değişiklikler bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde firma tarafından en geç 5 (beş) iş günü içerisinde bildirilir. Bildirimin yapılmaması ve bu değişikliklerin Müsteşarlık tarafından öğrenilmesi durumunda, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, firmanın DTVS kapsamındaki işlemleri ve kullanıcı yetkileri askıya alınır. 8

9 Grup Başkanlıklarına Yapılacak Başvurular MADDE 11 - (1) Bir firmaya yönelik firma tanımlaması, yetki süresinin uzatılması ve yetkinin iptaline ilişkin değişiklik ve güncelleme işlemleri aynı Grup Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir. Bu kapsamda, söz konusu işlemlere ilişkin yazılı tüm başvurular, kullanıcıların yetkilendirilmesi için ilk kez müracaat edilen Grup Başkanlığına yapılır. Yetki MADDE 12 - (1) Müsteşarlık bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye ve DTVS ile ilgili yaşanacak teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada yaşanabilecek sorunları gidermeye yönelik uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkilidir. (2) DTVS nin uygulamaya geçmesini müteakip, Müsteşarlıktan kaynaklanmayan nedenlerle elektronik iletişimde yaşanan aksaklıklardan Müsteşarlık sorumlu değildir. (3) Nitelikli Elektronik Sertifika ya da Mobil Elektronik İmza sahibinin fiil ehliyetinin sınırlandığının, gaipliğinin, ölümünün veya adına işlem yaptığı firmanın tüzel kişiliğini kaybettiğinin öğrenilmesi halinde, bu kişinin ya da firmaların yetkilendirdiği kişilerin uygulamaya giriş yetkileri Müsteşarlıkça iptal edilir. (4) Kamu Kurumu kullanıcılarının yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurumlarca yapılacak protokoller çerçevesinde Müsteşarlıkça ayrıca belirlenir. Yürürlük MADDE 13- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 14- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. 9

10 FAS - TUNUS TİCARET HEYETİ 29 Kasım - 03 Aralık 2010 tarihleri arasında Türkiye ile Fas ve Tunus arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği imkanlarının artırılması ve ihracatçı firmalarımızın dış pazar paylarında artış sağlanması amacıyla, Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinatörlüğü ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonu ile Uludağ İhracatçı Birlikleri tarafından Devlet Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN başkanlığında, Fas ve Tunus a yönelik olarak bir Ticaret Heyeti Programı gerçekleştirilecektir. Girişimcilerimize potansiyel iş fırsatları sunan Fas ve Tunus ta, pazar payımızın arttırılması ve bölgeye yönelik yeni ihracat imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek söz konusu Ticaret Heyetine tekstil ve hazır giyim, demir-çelik ürünleri, otomotiv ve yan sanayi ürünleri, elektrik ve elektronik eşya, makine ve aksamları, kimyasal ürünler ve plastikler, gıda ürünleri, ev tekstili, mücevherat ve inşaat malzemeleri sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmalarımız katılabilecektir. Söz konusu Ticaret Heyeti Programı kapsamında, Türkiye den ve anılan ülkeden üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenecek İş Forumunun yanı sıra, Türk ve Faslı/Tunuslu girişimciler arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede, söz konusu Ticaret Heyeti Programı, gerek anılan pazara girmek isteyen gerekse pazar paylarını daha da arttırmayı amaçlayan firmalar için önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Bu kapsamda; programa katılmak isteyen firmaların ekte yer alan Fas - Tunus Ticaret Heyeti Başvuru Formu nu eksiksiz doldurarak, kişi başına tutarındaki avansı Uludağ İhracatçı Birlikleri nin Vakıflar Bankası Bursa Organize San. Şubesi (Şube Kodu:398) ( Hesap No: ) (IBAN NO: TR ) banka hesabına yatırmaları ve ilgili banka dekontu ile başvuru formunu adresine veya no.lu faksa en geç 23 Kasım 2010 Salı günü mesai bitimine kadar iletmeleri gerekmektedir. UİB Fuarlar ve Tanıtım Şubesi Sevcan ÖZKÖK Tel: (dahili 1906 ve 1904 ) Fas Pazarı Hakkında Detaylı Bilgi İçin: Evren SUBAŞI / Fas Ülke Masası Uzmanı (İGEME) Tel: / 317 Tunus Pazarı Hakkında Detaylı Bilgi İçin: Tarhan SEZGİN / Tunus Ülke Masası Uzmanı (İGEME) Tel: /

11 İTHAL TALEPLERİ İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ AĞAÇ MAMULLERĠ VE ORMAN ÜRÜNLERĠ KARTON KUTU - AMBALAJ A.B.D. LĠAKOPOULOS ANTONĠS LĠAKOPOULOS ANTONĠS THESSALONĠKĠ / GREECE Telefon: 30 - (2310) HAZIR GĠYĠM VE KONFEKSĠYON ÇOCUK GĠYĠM ROUPAS NĠKOLAOS ROUPAS NĠKOLAOS Telefon: 30 - (210) Fax: 30 - (210) OTOMOTĠV VE YAN SANAYĠ ÜRÜNLERĠ YEDEK PARÇA YAKIT SĠSTEMLERĠ KONSTANTĠNOU S.A. BANĠA MEGREMĠ CANLI HAYVAN VE SU ÜRÜNLERĠ TAZE VE DONDURULMUġ BALIK KOKKALĠS A.E. KOKKALĠ KĠRĠAKĠ ĠRAKLEĠO / KRĠTĠ / GREECE Telefon: 30 - (2810) Fax: 30 - (2810) CANLI HAYVAN VE SU ÜRÜNLERĠ ET, BAHARAT, PĠDE MARĠA GAROU MARĠA GAROU ATHENS / GREECE Telefon: 30 - (210) Fax: 30 - (210) HALI HALI PĠSĠNA ANASTASĠA KĠOURTZĠ THESSALONIKI / GREECE Telefon: 30 - (2310) Fax: 30 - (2310)

12 HAZIR GĠYĠM VE KONFEKSĠYON HAZIR GĠYĠM PRĠME FASHĠON A.E SKODRAS GRĠGORĠS THESSALONĠKĠ / GREECE Telefon: 30 - (2310) Fax: 30 - (2310) Web Adresi MUHTELĠF NAKLĠYE TALOS ATTIKIS LTD GEORGĠOS MAVRĠDĠS Telefon: 30 - (210) Fax: 30 - (210) Web Adresi YAġ MEYVE - SEBZE VE MAMULLERĠ BAHARAT,ÇAY PAPADĠMĠTRĠOU A.B.E.E PAPADĠMĠTRĠOU ARĠSTOTELĠS THESSALONIKI / GREECE Telefon: 30 - (2310) Fax: 30 - (2310) Web Adresi MAKĠNE VE AKSAMLARI LOKMA MAKĠNASI A&D VARANAKĠS O.E. HRĠSTOS VARANAKĠS ATHENS / GREECE Telefon: 30 - (210) OTOMOTĠV VE YAN SANAYĠ ÜRÜNLERĠ OTOMOTĠV YEDEK PARCA, ARABA LASTĠGĠ STRATOS BAZĠOS SĠA O.E STRATOS BAZĠOS THESSALONIKI / GREECE Telefon: 30 - (2310) Fax: 30 - (2310) MUHTELĠF BORU THOMAS PAPASTĠLĠANOS THOMAS PAPASTĠLĠANOS Fax: 30 - (210) Web Adresi 12

13 ELEKTRĠK, ELEKTRONĠK VE MAKĠNA SANAYĠ ÜRÜNLERĠ Gaz analiz sistemleri alımı BĠRLEġĠK ARAP EMĠRLĠĞĠ POWER STAR AC SYSTEMS L.L.C. MR.ASAD SHAIKH/DIRECTOR 504 AL-OWAIS BLDG.BUR.DUBAI, DUBAI/U.A.E. P.O Telefon: 92 - (21) Fax: 92 - (21) DERĠ VE MAMULLERĠ EĢĢek Derisi AVUSTRALYA KP LAWYERS AND BARRISTERS CHRISTINE JIANG Telefon: 61 - (2) Tarihi: Melburn Ticaret AtaĢeliği Tarihi: ashaikh.psacs.com; Karaçi Ticaret AtaĢeliği Detay: Mobile: Detay: Yukarıda adıgeçen firma, tıbbi üretimde kullanılmak üzere "eģģek derisi" ithal eden çeģitli ithalatçıları temsil etmekte olup, ülkemizden konu ile ilgili olabilecek ihracatçı firmalarla irtibata geçmeyi talep etmektedir. MAKĠNE VE AKSAMLARI Kahve iģleme makinesi alımı AVUSTRALYA JIASHAN JINGCHENG MACHINERY LTD MR ROBERT YOU Telefon: 86 - (573) Fax: 86 - (573) Web Adresi Tarihi: Melburn Ticaret AtaĢeliği KURU MEYVE VE MAMULLERĠ Her çeģit kuru meyve alımı KUVEYT STAR FRUIT FOR FOOD PRODUCTS, VEGETABLES, FRUITS CO. W.L.L. MR.ABDULRAHMAN SROUR/GENERAL MANAGER Telefon: () Fax: () Tarihi: Detay: Kuveyt Ticaret MüĢavirliği Cep: Tel: Kuveyt'te beģ yıldızlı otellerle taze meyve sebze ve kuru meyve tedariki iģinde anlaģmaları bulunan, havayoluyla Amerika ve Avrupa'dan meyve sebze ithal eden firma Türkiye?den hava ve kara yoluyla her çeģit taze meyve sebze ve kuru meyve ithal etmek ister. 13 OTOMOTĠV VE YAN SANAYĠ ÜRÜNLERĠ Otomobil alımı ĠRAN SAMIM KHODRO NAFIS CO. ESMAIL HEDAYATZADEH COMM.DEPT. TEHRAN Telefon: 98 - (21) Fax: 98 - (21) Web Adresi Tarihi: Tahran Ticaret MüĢavirliği OTOMOTĠV VE YAN SANAYĠ ÜRÜNLERĠ Oto lastiği alımı ĠRAN ARIAN JAHAN ENERGY CO. MAHMOUD MEHDIZADEH MAN.DIR. TEHRAN Telefon: 98 - (21) Fax: 98 - (21) Tarihi: Tahran Ticaret MüĢavirliği

14 MUHTELĠF GüneĢ enerjisi ekipmanları ve sistemi (aydınlatma, ısıtma, soğutma vb.) alımı ĠRAN KAMRAN TOOLS CO. LOTFI TEHRAN Telefon: 98 - (21) Fax: 98 - (21) Tarihi: Tahran Ticaret MüĢavirliği ELEKTRĠK, ELEKTRONĠK VE MAKĠNA SANAYĠ ÜRÜNLERĠ Side-by-side buzdolabı üretimi için Türk firmalarıyla iģbirliği yapmak ĠRAN IRAN POUYA CO. M.HAGHPARAST FOREIGN COMM.MAN. TEHRAN Telefon: 98 - (21) Fax: 98 - (21) Tarihi: Tahran Ticaret MüĢavirliği MUHTELĠF Çikolata, Ģekerleme, meyve suyu ve kuru meyve üretici Türk firmalarının temsilciliğini almak ĠRAN ADELIA TOWSEE CO. MS.PARINAZ SHEKARCHIAN MAN.DIR. TEHRAN Telefon: 98 - (21) Fax: 98 - (21) Tarihi: Tahran Ticaret MüĢavirliği MAKĠNE VE AKSAMLARI Meyve ve narenciye paketleme makinaları ile tarım ve bahçe makinaları üretmekte olup, Türkiye'de aynı alandaki makinaların üretim hattı ve teknolojileri hususunda iģbirliği amacıyla Türk firmalarıyla temas kurmak ĠRAN BANAVAR MANUFACTURE MACHINE CO. RAMAZAN BAHRAMI MAN.DIR. BANDAR TOURKMAN Telefon: 98 - (173) Fax: 98 - (171) Web Adres Tarihi: Tahran Ticaret MüĢavirliği MUHTELĠF Türk firmalarının her tür mobilya, dekoratif malzemeler (taģ, Ģömine, kapı, eskrim), tekstil (perde, masa örtüsü, döģemelik kumaģ) ürünlerini Ġran?da pazarlamak amacıyla Türk firmalarıyla temas kurmak ĠRAN ASRE TEJARAT JAHAN ARIAN CO. EBRAHIM ALIZADEH TEHRAN Telefon: 98 - (21) Fax: 98 - (21) Tarihi: Tahran Ticaret MüĢavirliği 14

15 15

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21)

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Ekonomi Bakanlığından: BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1 ve ek-2 de belirtilen

Detaylı

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN

Detaylı

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI Amaç ve kapsam AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA

Detaylı

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/22) Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

DÜZENLENMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE

DÜZENLENMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE 7 Mayıs 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27574 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: YURT DIġINDA FUAR DÜZENLENMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (ĠHRACAT: 2010/5) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak ve Tanımlar BAKANLIK MAKAMININ 22/06/2015 TARİHLİ VE 4238 SAYILI ONAYI İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN 2009/5 SAYILI YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

Detaylı

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, Bakanlar

Detaylı

TIBBİ CİHAZLAR İÇİN KAYIT TEBLİĞİ TASLAĞI

TIBBİ CİHAZLAR İÇİN KAYIT TEBLİĞİ TASLAĞI TIBBİ CİHAZLAR İÇİN KAYIT TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği

Detaylı

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal 4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME ANKARA WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS) HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Telekomünikasyon Kurumundan: Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik imzanın hukuki

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; doğal gaz

Detaylı

Sirküler 2015 / 150 Konu : Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik

Sirküler 2015 / 150 Konu : Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Ankara, 25 Nisan 2015, Perşembe Sirküler 2015 / 150 Konu : Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Sayın Üyemiz; 25 Haziran 2015 Tarihli ve 29397 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA MEVZUATI

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA MEVZUATI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TÜRK TİCARET KANUNU... 5 C) Tacir olmanın hükümleri... 5 II - Beyanlar, belgeler ve senetler... 5 KEP SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK... 6 Amaç, Kapsam,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 KONU Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Şirketler ile Bazı Kuruluşların Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Faaliyetlerine İlişkin Giderlerinin

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; doğal gaz

Detaylı

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm : 1.1 Yayınlanma Tarihi : 16.10.2014 İÇİNDEKİLER 1. TANIM VE KISALTMALAR... 3 1.1. Kısaltmalar...

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI MEVCUT YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevre görevlilerinin

Detaylı

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 2002/1)...Error! Bookmark

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı

Detaylı