ONAYLI FİRMA REPERTUARININ OLUŞTURULMASI İÇİN YETERLİLİK ŞARTNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ONAYLI FİRMA REPERTUARININ OLUŞTURULMASI İÇİN YETERLİLİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 İçindekiler 1. ONAYLI FİRMA REPERTUARININ OLUŞTURULMASI İŞİNİN KONUSU VE YETERLİLİK BAŞVURUSU YAPMAYA İLİŞKİN BİLGİLER İşverene ilişkin Bilgiler Yeterlilik Verilecek İşlere İlişkin Bilgiler Yeterlilik Dokümanının Görülmesi Ve Temini Yeterlilik Dosyası Verme Son Başvuru Tarih ve Saati Yeterlilik Dokümanının Kapsamı Bildirim ve Tebligat Esasları YETERLİLİK BAŞVURUSU YAPMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR Yeterlilik Başvurusu yapabilmek İçin Gereken Belgeler ve Kriterleri İş Ortaklığı olarak Yeterlilik alınması Konsorsiyum olarak Yeterlilik alınması Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler Belgelerin Geçerlilik Şartı Belgelerin Sunuluş Şekli Tekliflerin Dili YETERLİLİĞE ESAS PUANLAMA YETERLİLİK VERİLMEYECEK TALEPLER İSTEKLİYE YETERLİLİK VERİLMESİ YETERLİLİK TALEP VE TEKLİF DOSYASININ AÇILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ ONAYLI FIRMA REPERTUARININ OLUŞTURULMASI VE GÜNCELLEŞTİRİLMESİ ÖNCEDEN YETERLİ OLDUĞU BİLİNEN FİRMALARDAN DOĞRUDAN TEKLİF ALMA (DAVETİYE) USULÜ İLE YAPILACAK İHALELERDE, TEKLİF VERECEKLERDEN İSTENECEK BELGELER KANUNİ İKAMETGAH ADRESİ VE YAZIŞMALAR BİLDİRİM VE TEBLİGAT ESASLARI DOLDURULACAK ÖRNEKLER... 15

2 ONAYLI FİRMA REPERTUARININ OLUŞTURULMASI İÇİN YETERLİLİK ŞARTNAMESİ 1. ONAYLI FİRMA REPERTUARININ OLUŞTURULMASI İŞİNİN KONUSU VE YETERLİLİK BAŞVURUSU YAPMAYA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. İşverene ilişkin Bilgiler İşverenin; a) Adı : Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi b) Adresi : Edip Somunoğlu mah. Şıh Köyü yolu Yakutiye / Erzurum c) Telefon numarası : ç) Faks numarası : d) Elektronik posta adresi : e) İlgili personel : Yusuf Parlak (Satın Alma Müdürü) İstekliler, Yeterlilik başvurusuna ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler Yeterlilik Verilecek İşlere İlişkin Bilgiler Bu yeterlilik bir işin veya grup işin keşif bedeli ,00 TL tutarına kadar A : ARAS EDAŞ sorumluluk alanındaki İl, İlçe, Kasaba, Köy ve Bağlılarına ait AG-OG Elektrik Dağıtım Şebekeleri ve OG Dağıtım Hatları ( ENH ) Tesis Yapım İşlerinin şartnamelere ve tekniğe uygun yapılması, bu şartname hükümlerine uygun olarak, birim fiyat esasına göre kapalı zarfla teklif alınarak ihale edilecek işler içindir Yeterlilik Dokümanının Görülmesi Ve Temini Yeterlilik dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve internet adresinde görülebilir. Yeterlilik dosyasının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır Yeterlilik Dosyası Verme Son Başvuru Tarih ve Saati a- Yeterlilik Dosyalarının sunulacağı adres : Edip Somunoğlu Mah. Şıh Köyü yolu Yakutiye / Erzurum adresinde bulunan Genel Müdürlük Binasında 208 nolu muhaberat servisi. b- Yeterlilik dosyalarının değerlendirileceği adres : Edip Somunoğlu Mah. Şıh Köyü yolu Yakutiye / Erzurum adresinde bulunan Genel Müdürlük İhale komisyonu c- Yeterlilik dosyalarının son verilme tarihi : 26/05/2014 d- Yeterlilik dosyalarının son verilme saati : Yeterlilik dosyaları, son verilme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Yeterlilik dosyalarının son verilme saatine kadar İşverene ulaşmaması durumunda yeterlilik dosyaları değerlendirmeye alınmaz. Verilen dosyalar, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz. 1

3 Yeterlilik dosyalarının son verilme tarihinin tatil gününe rastlaması halinde değerlendirme, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen dosyalar kabul edilir Yeterlilik Dokümanının Kapsamı İhale yeterlilik dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: a- Yeterlilik Şartnamesi. b- Taahhütname. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İşverenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İşveren tarafından yapılan yazılı açıklamalar, Yeterlilik dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır. İstekli tarafından, Yeterlilik dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Yeterlilik dosyası verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk yeterlilik dosyası verene aittir. Yeterlilik dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan dosyalar değerlendirmeye alınmaz Bildirim ve Tebligat Esasları Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır. İşveren tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir. Teklif mektubunda yazılı ikametgâh adresi isteklinin kanuni ikametgâh adresi olarak kabul edilir. Bu adres, isteklinin ARAS EDAŞ a yapacağı tebligatla değiştirilebilir. Aksi takdirde, isteklinin adres değişikliği, kanuni ikametgâh adresini değiştirdiği anlamına gelmez. Her türlü tebligat isteklinin kanuni ikametgâh adresine yapılır. Bu adrese ARAS EDAŞ ın noter aracılığı ile veya taahhütlü mektupla yapacağı tebligatlar ile mahkeme veya İcra Dairelerince yapacağı resmi veya özel tebligatlar, isteklinin her ne sebeple olursa olsun bu adreste bulunmaması durumunda, ayrıca hiçbir işleme gerek kalmaksızın istekliye yapılmış sayılır. İstekliler tarafından İşverenle yapılacak yazışmalarda, elektronik posta kullanılabilir. 2. YETERLİLİK BAŞVURUSU YAPMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR Bu Yeterliliğe katılmak için müracaat edecek isteklilerin, belgelerini bu şartnamede istenen özellik ile şartları dikkate alarak, belirtilen süre içerisinde kapalı bir zarf içerisinde vermeleri gerekmektedir. Ancak yeterliliğin ihaleyle birlikte yapılması halinde teklif mektubu da ayrı bir zarf içerisinde ana zarf içerisine konularak verilecektir. Noter onayı gereken belgelerin ilk suretleri onaylattırılacak, verilen belgelerdeki yazı ve rakamlar tam okunaklı olacak, noter kaşeleri ile kapanmamasına özen gösterilecektir. İş bitirme belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ve/veya Elektrik Dağıtım Şirketlerinde yapılan bu şartnamedeki benzer iş kapsamında yapılan ve bitirilen işler için iş tamamlama belgesi ve hakedişlerinin ön ve arka sayfası ile faturaların onaylı sureti ve/veya bu şartnamedeki benzer iş kapsamında devam eden işler için,en az işin % 80 inin yapıldığına dair iş durum belgesinin aslı ve yapılan işlerin hakedişlerinin ön ve arka sayfası ile faturaların onaylı sureti verilecektir. 2

4 İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine yeterlilik başvurusu tarihinden önce İşveren tarafından aslı İşverence görülmüştür veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini yeterlilik başvurusuna ekleyebilirler. Bu belge asılları, isteklinin talebi halinde dış zarfların ihale komisyonunda açılmasını ve bu belgelerin aslına uygun fotokopilerinin alınmasına müteakip yeterlilik sonuçları beklenilmeden iade edilecektir Yeterlilik Başvurusu yapabilmek İçin Gereken Belgeler ve Kriterleri İsteklilerin yeterlilik başvurusu yapabilmek için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi; a- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale ilan tarihinde veya bu tarihten sonra alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale ilan tarihinde veya bu tarihten sonra alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge Yeterlilik Dosyası vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli teklif tarihinden geriye doğru en fazla 1 yıl içinde alınmış imza sirküleri. c- Vekaleten ihaleye katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye başvurmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli teklif tarihinden geriye doğru en fazla 1 yıl içinde alınmış imza beyannamesi Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun taahhütname (Önek 1), İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun (Önek 2) iş ortaklığı beyannamesi Ortaklar ve Yöneticiler Bildirimi; İstekli, şirket ise yeterlilik müracaat tarihi itibariyle ortaklarının ve yöneticilerinin isim, meslek ve hisse oranlarını gösteren örneğine uygun (Önek 3) bildirim formunu doldurarak verecektir. İstekli, şahıs firması ise ortaklar ve yöneticiler bildirimini vermeyecektir. Ayrıca; Anonim Şirketler; Ortaklarının en son hisse oranlarını gösteren ortaklık pay defterinin ( Hazirun cetveli dikkate alınmaz ) noter onaylı suretini, Limited, Kolektif ve Komandit şirketler; ortaklarının en son genel kurula ait hisse oranlarını gösteren ve ihalenin ilk ilan tarihinde veya bu tarihten sonra, kayıtlı bulundukları Ticaret Odasından alınmış belgenin aslını, verecektir. 3

5 2.1.6 Vergi Bildirimi a- Sözleşme tarihi itibari ile (en fazla 30 gün öncesine ait olacak), tahakkuk etmiş ve ödenmemiş vergi borcu olmadığına dair, yılı içinde ilgili vergi dairesinden alınmış belgenin aslı verilecektir. b- SGK vergi borcu olmadığına dair, ihaleye yeterlilik müracaatının yapıldığı tarih itibari ile (en fazla 30 gün öncesine ait olacak) SGK dan alınmış belgenin aslı verilecektir. c-tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan İş bitirme belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir tarafından yeterlilik ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge İş Ortaklığı olarak Yeterlilik alınması İş ortaklığının her bir ortağı tarafından maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine (en az % 51 hissesine) sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (c) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. İş ortaklığı olarak yeterlilik alınması durumunda ARAS EDAŞ ca yapılacak tüm ihalelere ancak bu iş ortaklığı olarak teklif verebilecektir. İş ortaklığının bozulması durumunda yeterlilik portföyünden çıkarılacaktır Konsorsiyum olarak Yeterlilik alınması İhaleye konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler Mali Durum Bildirimi, Banka Referans Mektubu ve Teyit Yazısı B İstekli mali referans mektubu getireceği bankaların isimlerini ve bankaların her birinden alabileceği kullanılmamış nakit ve teminat mektubu kredi miktarlarını belirten, Mali Durum Bildirisi ni düzenleyerek verecektir. İsteklinin Mali Durum Bildirisi nde belirtilen nakit ve teminat mektubu kredi toplamı Mali Referansı dır. İstekliler, yeterlilik için her an kullanabileceği, kredi miktarını ve nakit durumunu belirten bu ihalenin ilk ilan tarihinden sonra ( ilk ilan tarihi dahil ) alınmış banka referans mektupları ile ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden veya Bölge Müdürlüğünden alınmış teyit yazılarının aslını mali durum bildirisine ekleyeceklerdir. İlgili bankanın Genel Müdürlüğünden veya Bölge Müdürlüğünden faks ile yapılan teyitler, referansı veren banka şubesince en az iki yetkilinin imzası ile onaylanmış olacaktır. Bu hususları içermeyen teyit yazıları dikkate alınmaz ve yeterlilik verilmez. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlilik kriteri sağlanabilir. Mali referansın Yeterlilik istenen işe ait; iş veya grup işlerin ihale bedelinin % 20 sinden( ,00 TL den), az olması halinde yeterlilik verilmez. Kullanılmamış nakit kredilerinin toplamı, yeterlilik istenen iş veya grup işlerin ihale bedeli toplamının %10 undan ( ,00 TL den) az olması halinde, yeterlilik verilmez. 4

6 İsteklinin Bilançosu veya Eşdeğer Belgeleri 1- Yeterliliğin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümlerinin veya bu belgelere eşdeğer belgelerden birini sunması zorunludur. 2- İsteklinin (1) inci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması halinde; a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 den küçük olması, yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. 3- Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4-4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır. 5- Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. 6- Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir. 7- İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve ikinci fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler (1) İş hacmini gösteren belgeler; a) Yeterliliğin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları gösteren gelir tabloları, b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmiş faturalardır. (2) İsteklilerin üçüncü fıkradaki yeterlik kriterini sağladıklarını göstermek üzere bu iki belgeden birini sunmaları yeterlidir. 5

7 (3) Birinci fıkrada sayılan belgelerin istenildiği durumlarda; belgeleri sunulan yıllara ait tutarların toplamının 1/3 ünün; a) Ciro için, teklif edilen bedelin % 25 inden ( ,00 TL den,) b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden ( ,00 TL den,) az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir. (4) Üçüncü fıkradaki kriterleri son üç yılda sağlayamayanlar, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. (5) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur. (6) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır. (7) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen yapım işi faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır. (8) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır. (9) Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun, o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. (10) İş ortaklığı olarak yeterliliğe katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. (11) Konsorsiyum olarak ihaleye katılamaz. (12) Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal tutarı, iş ortaklığındaki hissesi oranı üzerinden hesaplanır İş Hacmine İlişkin Belge Tutarlarının Güncellemesi (1) İş hacmine ilişkin belge tutarları aşağıdaki şekilde güncellenir: a) Yıllık toplam ciro, gelirin elde edildiği yılın Haziran ayına ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun Genel sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir. b) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarı, fatura tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun Genel sütunundaki (2003=100 6

8 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler Araç parkı bildirimi C İstekli, ilan tarihinden en az 120 (yüz yirmi) gün öncesinden kendi adına kayıtlı araç parkında bulunan araçlardan; Beko loader ve Mobil vinç sayısını bildirerek araçlara ilişkin ruhsat belgelerini de vereceklerdir Faaliyet Süresi Bildirimi D İstekli, yüklenici olarak çalıştığı süreyi belirlemek üzere; faaliyete başladığı benzeri konudaki elektrik tesisi işine ait ilk sözleşme tarihini kanıtlayan iş bitirme belgesinin aslını veya noter onaylı suretini verecektir. Faaliyet süresi; Faaliyete başladığını kanıtlayan benzeri konudaki işlere ait ilk sözleşme tarihinden, yeterlilik talep edilen ilk ilan tarihine kadar olan süredir Yönetim Sistem Belgesinin Sunumu E a) ISO 9001 kalite yönetim sistem belgesi, b) ISO çevre yönetim sistem belgesi, c) OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Yukarıdaki a ve b şıkkında belirtilen belgelerin; Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Son başvuru tarihi veya bu tarihten önce bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu [belgenin/belgelerin] son başvuru tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: F Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: AG-OG Elektrik Dağıtım Tesisi ( AG- OG Elektrik Şebekesi, Trafo Postası, Yeraltı Kablo Tesisi, Dağıtım Merkezi, KÖK, Aydınlatma Şebekesi ve OG Kompanzasyon Tesisi ) ve YG Şalt Tesisi, OG Dağıtım Hatları (ENH) ve Enerji İletim Hatları (EİH) Tesisi işleridir. İş Deneyim Belgesi: İstekli tarafından iş veya grup iş bedelinin en az %50 (yüzde elli) sini ( ,00 TL yi) karşılayacak şekilde aşağıdaki benzer işe ait belgelerin aslını veya noter 7

9 onaylı suretini vermek zorundadır. Verilecek bu belgeler, Yeterlilik yılı baz fiyatları ile değerlendirildiğinde, en az aşağıdaki şartları sağlayacak miktarda olacaktır. a) Yeterlilik ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlere ait İş deneyim belgesi vermeye yetkili kurum tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış veya Dağıtım Şirketleri tarafından verilen iş tamamlama belgesinin tek bir taahhüde ait İş deneyim ( İş Tamamlama ) Belgesinin, b) Devam eden işlerde; İsteklinin taahhüdünde benzer iş niteliğinde devam eden işin en az %80 ini tamamladığını gösteren ihale makamının yazısı, Hakediş ve fatura ile belgelemesi ve bu belgelerin aslını veya noter onaylı kopyasının verilmesi halinde bitirilen iş tutarı iş bitirme belgesi olarak değerlendirilir. c) Ek iş bitirme belgesi: İsteklinin, değerlendirmeye esas alınacak benzeri konudaki ana iş bitirme belgesi dışında, ayrıca vereceği İş Bitirme veya Dağıtım Şirketleri tarafından verilen iş tamamlama belgesi veya sözleşme bedelinin en az % 80 ini tamamladığına ait iş durum belgesi de değerlendirilecektir. Bu belge tutarı, birim fiyat esasına göre ihale edilen iş için, yeterlilik istenen en büyük işin keşif bedelinin % 25 inden ( ,00 TL den) az olamaz. (Örnek 4) beyan edilen belgelerden en fazla üç adedi, ek İş Bitirme Belgesi olarak dikkate alınır. Beyan edilen Ek İş Bitirme belgeleri, ana iş bitirme belgesi olarak dikkate alınmaz. d) Belgelerin Geçerlilik Şartı : 1.Şirketlerin ibraz edeceği iş bitirme ve devam eden iş belgelerinden birinin ANA İŞ BİTİRME belgesi olarak geçerli olabilmesi için belgenin aşağıda belirtilenlerden; Şirketin, Şirketin en az % 51 hissesine sahip ortağından, Herhangi birine ait olması şarttır. 2.Faaliyet süresine ilişkin belgenin geçerli olabilmesi için belgenin; istekli şahıs ise kendisine, şirket ise şirkete veya şirketin en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması şarttır. 3.Ek iş bitirmeye ilişkin belgelerin geçerli olabilmesi için belgenin; istekli şahıs ise kendisine, şirket ise şirkete veya şirketin en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması şarttır. 4.Belge sahipleri iş bitirme ve devam eden iş belgelerini; sadece bir tek firmada kullanabilirler. 5. Firmalarda mahkeme kararı alınarak yapılan isim ve statü (nev i) değişikliklerinde; Firmanın değişiklikten önceki yukarıda belirtilen belgeleri, yeni firmanın da belgesi olarak kabul edilir ve değerlendirmeye alınır. Tesis işlerinde, iş bitirme belgesindeki tutarlar geçici kabul tarihi ile ÜFE Tablosunun Genel sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir. İş bitirme belgelerinde belirtilmiş İşveren malzemesi var ise, bu malzemelerin bedelinin %30 u DİE ÜFE Tablosunun Genel sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir. (Birim Fiyat Yılı belirtilmemiş malzeme bedelleri için geçici kabulün yapıldığı yılın ÜFE Tablosunun Genel sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin artış oranı esas alınır.) bu değerin tamamı belgesindeki yılı bazına getirilmiş son keşif tutarına eklenerek bulunan bedel puanlamaya esas alınır. Ancak, bu malzeme bedelleri, belgedeki son keşif tutarının dört katından fazla olamaz. Fazla olması halinde aşan kısım dikkate alınmaz. 8

10 Anahtar Teknik personel ve taahhüt edilecek teknik personel. H İstekli benzer işte en az beş yıl deneyime sahip Elektrik veya Elektrik-Elektronik mühendisini işin başlamasından bitimine kadar sözleşme konusu iş mahallinde bulunduracaktır. İstekli kendisi veya şirketin en az % 15 hissesine sahip ortağı veya çalışanlardan birinin Benzer işte en az beş yıl deneyime sahip Elektrik veya Elektrik-Elektronik mühendisi Anahtar Teknik personeli (işin başlamasından bitimine kadar sözleşme konusu iş mahallinde bulunduracaktır) olması şartı ile; Elektrik ve Elektrik-Elektronik mühendislerinin tümünü, makina ve inşaat mühendisleri ile Elektrik veya Elektrik-Elektronik teknikerlerinden ise birer adedini Teknik Personel Bildirimi formuna (Örnek-5) göre bildirecek ve bu personelin mezuniyet belgesi (diploma veya geçici mezuniyet belgesi) ile teknik personelin firmada en az 4 aydır aralıksız çalıştıklarını kanıtlayan, SGK dan onaylanmış son bildirge dönemine ait 4 aylık (120 gün) sigorta pirim bordrolarının, SGK sosyal destekleme prim bordrosu verenlerin ise son 4 aya ait (120 gün) bordrolarının noter onaylı suretlerini verecektir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limitet şirketlerde Müdürlük görevini yapan ortaklardan, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarından yukarıda sayılan unvanları taşıyanlardan isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. Firmada teknik personel olarak çalıştığı beyan edilenler (Firma sahibi veya şirketin en az % 15 hissesine sahip ortağı ile firmasında çalışan teknik personel), başka firma veya şirketlerde teknik personel olarak gösterildiği takdirde, bu Teknik personel değerlendirmede dikkate alınmaz ve bu teknik personel için firmalara teknik personel puanı verilmez Belgelerin Geçerlilik Şartı : Şirketlerin ibraz edeceği iş bitirme ve/veya iş tamamlama ve/veya devam eden iş belgelerinden birinin ANA İŞ BİTİRME belgesi olarak geçerli olabilmesi için belgenin aşağıda belirtilenlerden; Şirketin, Şirketin en az % 51 hissesine sahip ortağından, herhangi birine ait olması şarttır Faaliyet süresine ilişkin belgenin geçerli olabilmesi için belgenin; istekli şahıs ise kendisine, şirket ise şirkete veya şirketin en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması şarttır Ek iş bitirmeye ilişkin belgelerin geçerli olabilmesi için belgenin; iştekli şahıs ise kendisine, şirket ise şirkete veya şirketin en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması şarttır Belge sahipleri iş bitirme ve ve/veya iş tamamlama ve/veya devam eden iş belgelerini; sadece bir tek firmada kullanabilirler Firmalarda mahkeme kararı alınarak yapılan isim ve statü (nev i) değişikliklerinde; Firmanın değişiklikten önceki yukarıda belirtilen belgeleri, yeni firmanın da belgesi olarak kabul edilir ve değerlendirmeye alınır Belgelerin Sunuluş Şekli İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış suretlerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar 9

11 Birliğine bağlı odalarca aslının aynıdır şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurumlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İşveren tarafından aslı idarece görülmüştür veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini yeterlilik taleplerine ekleyebilirler Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli: Aşağıda sayılan belgelerden biri veya tamamı yoksa sunmaları mecbur değil ancak varsa iade edilmek üzere asılları sunulacaktır. a) ISO 9001 kalite yönetim sistem belgesi, b) ISO çevre yönetim sistem belgesi, c) OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi 2.8. Tekliflerin Dili Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. 3. YETERLİLİĞE ESAS PUANLAMA İstekliler, yukarıdaki maddelere uygun olarak verecekleri belgelerdeki bilgileri puanlama formuna (Örnek-7-) aşağıda belirtilen esaslarla dolduracak, kaşeleyecek ve imzalayarak vereceklerdir. Yeterlilik baraj puanı 100 üzerinden, 2014 yılı bazında tüm işlerde; - Keşif bedeli TL.ye kadar olan Tesis işlerinde 70 puandan, - Keşif bedeli TL.ye kadar olan Tesis işlerinde 75 puandan, - Keşif bedeli TL.ye kadar olan Tesis İşlerinde 80 puandan, - Keşif bedeli TL.nin üzerinde olan Tesis işlerinde 85 puandan, az olamaz yılından sonraki yıllar için yukarıdaki keşif bedelleri, TUİK tarafından yayınlanacak ÜFE artış oranı kadar arttırılır. Grup işin ihaleye çıkarılması halinde; yeterlilik puanı, grup işin toplam keşif miktarına göre değerlendirilir ve bulunan bu puan firmanın o ihaledeki yeterlilik puanıdır. Puanı, baraj puanının altında olanlara yeterlilik verilmez. Ancak isteklinin talep etmiş olması kaydıyla ARAS EDAŞ değerlendirme puanı veya belgelerindeki Yeterlilik Komisyonunca düzeltilen puanı hangi işe yetiyorsa o işler için yeterlilik verilir. Puanlamaya tabi tutulacak isteklilerin 2. madde hükümlerine uygun olarak vermiş olduğu belgelerdeki ; A : Birim fiyat esasına göre ihaleye çıkılanlarda, yeterlilik verilen en büyük işin veya grup işin keşif bedeli( tl,) B : Mali referansı, C : Araç parkı bildirimi, D : Faaliyet süresi (yıl), 10

12 E: Yönetim sistem belgesinin sunumu, F: İş deneyim, F = F1+F2 F1 : İhale ve benzeri konuda bitirilen işin keşif tutarı, F2 : Benzer işlere ait olmak üzere ek iş bitirme belgesi olarak, en az A x 0,25 i tutarındaki en çok üç adet belge, G : Teknik personel sayısı, olarak ifade edilmiştir. Bu değerler esas alınarak istekliler aşağıdaki gibi puanlamaya tabi tutulur. a ) Mali Güçleri İçin Puan Bp 16 puanı geçmemek üzere Mali referans (mr) puanı 2 yi geçmemek üzere; C(mr)/ x 1 puan = Ciro puanı 14 ü geçmemek üzere; (Ciro/ )x0.8 puan= b ) Araç parkı bildirimi Cp Araç puanı 6 puanı geçmemek üzere; C: Beko loader veya Mobil vinç Ad x 1puan= C: Beko loader ve Mobil vinç birlikte Adx3 puan=.. d) Faaliyet Süresi İçin Puan Dp Faaliyet Süresi puanı 10 puanı geçmemek üzere; D: 5 yıla kadar olanlara Dp = 2 puan D: 5 yılını bitirenlere Dp = 6 puan D: 10 Yılını bitirenlere Dp = 10 puan d) Yönetim sistem belgesinin sunumu Ep Yönetim sistem belgesi 3 puanı geçmemek üzere; 1) ISO 9001 kalite yönetim sistem belgesi olana 1 puan 2) ISO çevre yönetim sistem belgesi olana 1 puan 3) OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi olana 1 puan e ) İş Bitirme Belgesi veya işin %80 ini tamamlamış olması kaydıyla iş durum belgesi veya Dağıtım Şirketleri tarafından verilen iş tamamlama belgesinin ihale yılı bazına getirilmiş fiyatlara göre Puanı Fp İş deneyim belgesi 55 puanı geçmemek üzere; e.1 ) Ana iş deneyim belgesi puanı : (maksimum 40 puan olacak.) İş deneyim tutarı : (ib) F1 =(ib-ax0,5)/ x 2 puan =.puan e.2 ) Ek iş bitirme belgeleri puanı : (maksimum 15 puan olacak.) F2 = (Eib1+Eib2+Eib3-Ax0,25)/ x1 puan =.. puan f ) Teknik Personel İçin Puan Gp Teknik Personel 10 puan geçmemek üzere; G: Teknik personel sayısı Gp = G x1,5 puan=..puan Toplam Puan P 11

13 P =..Bp +.Cp +..Dp+. Ep +.. Fp +..Gp =. 4. YETERLİLİK VERİLMEYECEK TALEPLER 4.1. İsteklinin, Ortak girişim (konsorsiyum) olması, 4.2. İstekli puanının, yeterlilik/ baraj puanının altında olması, 4.3. Mali referans belgelerinin yeterlilik talep dosyasında bulunmaması veya bu şartnamedeki şartları taşımaması, 4.4. İş hacmini gösteren belgelerinin yeterlilik talep dosyasında bulunmaması veya bu şartnamedeki şartları taşımaması, 4.5. Belgelerin gerçeğe aykırı verilmesi veya gerçeğe aykırı beyanda bulunulması, İsteklinin yeterlilik talebinde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiğinin anlaşılması durumunda Yeterlilik durumunda dikkate alınmaz. Bu durumun yapılacak ihale tekliflerin açılmasından sonra tespiti halinde, teklifi iptal edilerek isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Aynı durumun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, sözleşme fesih edilir. 4.6 Gelir veya Kurumlar vergi borcu olmadığına ilişkin belge vermemesi veya borçlu olması, 4.7 İstekli, kendisi veya şirketin en az % 15 hissesine sahip ortağı veya çalışanlardan birinin Elektrik veya Elektrik-Elektronik mühendisi olmaması, 4.8. TEDAŞ ve/veya Resmi Gazetede yayımlanmış olması şartıyla Kamu İhalelerine katılma yasağının olması, 4.9. Yeterlilik talebinde bulunan isteklilerin, firmalarında kullanılan belgeleri başka bir firmada kullanmaları, ayrıca istekli firmada belgesi kullanılan belge sahiplerine ait diğer belgelerin de başka firmalarda kullanılması, Gerçek veya tüzel kişilerin; kendileri ile ortağı olduğu şirketlerinin aynı ihale ilanında belirtilen işler için ayrı ayrı müracaat etmeleri, (Grup içindeki aynı iş için müracaat etmemiş olsalar dahi) Yukarıda belirtilen hallerde isteklilere yeterlilik verilmez. 5. İSTEKLİYE YETERLİLİK VERİLMESİ Tesis Yapım işlerinde; İstenen belgeleri sağlayan ve yeterlilik baraj puanının üzerinde puan alan istekliye yeterlilik verilir; Aynı ihale ilanında birden fazla iş veya grup işin ihaleye çıkarılması halinde; firmanın talep etmiş olması kaydıyla yeterli olduğu işlerin sayısında kısıtlama getirilmez. Ancak İşveren menfaatine uygun, en fazla bir iş ve/veya grup iş verilir. Firma puanı yeterlilik baraj puanının üstünde olsa dahi ARAS EDAŞ ın uygun görmemesi halinde yeterlilik Komisyonu yeterlilik vermeyebilir. 6. YETERLİLİK TALEP VE TEKLİF DOSYASININ AÇILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İhaleye katılmaya hak kazanan veya davet edilmiş isteklilere ait geçerli teklifler ile istekliye ait diğer hususlar da dikkate alınarak yapılan pazarlık sonucu bulunan teklif Uygun Bedel kabul edilir. 12

14 Birim fiyata tenzilat uygulanan işlerde İndirim oranlarında virgülden sonra en çok üç basamak değerlendirmede dikkate alınır. Zamlı teklif veren isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmaz. Tekliflerin eşit olması halinde, yeterlilik puanı yüksek olan firma tercih edilir. Yeterlilik puanlarının da eşit olması halinde, a)teknik eleman sayısına, b)mali referansına, c)tecrübesine, bakılarak sonuçlandırılır. Aras Edaş ın 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Tabi Olmadığı : ARAS EDAŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine kısmen veya tamamen verip, vermemekte serbesttir. 7. ONAYLI FIRMA REPERTUARININ OLUŞTURULMASI VE GÜNCELLEŞTİRİLMESİ Bu şartname hükümlerine göre Firma Repertuarı ARAS EDAŞ tarafından oluşturulur. Repertuara girmek isteyen firmalardan ilan yoluyla müracaat dosyası istenir ve Teklif İsteme Şartnamesi hükümlerine göre yeterli görülenler Firma Repertuarına alınır. Repertuara giremeyen firmalara ise dosyalarındaki noksan veya bu şartnamedeki şartları taşımayan belgelerini tamamlaması için belli bir süre verilebilir. Verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamlayan firmalar Repertuara dahil edilir. Repertuara giren firmaların dosyalarındaki belgelerde bir değişiklik olmaması halinde, bu dosyadaki belgeler, daha sonra ilan yoluyla güncelleştirilmesi isteninceye kadar geçerli sayılır ve Repertuarın oluşturulmasından sonra yapılacak ihalelere katılmak isteyen firmaların repertuar dosyalarındaki belgeler için Madde (2) hükümleri uygulanmaz. Firma Repertuarında yer alan firmalardan yeterlilik/ durumunda değişiklik olanlar, yeni durumlarını ARAS EDAŞ a bildirmekle yükümlü olup, aksi halde Madde (4. 5) hükümleri uygulanır. Firma Repertuarına giren gerçek veya tüzel kişilerin; Firmalarında kullanılan belgeleri başka bir firmada kullanmamaları, ayrıca Repertuardaki firmada belgesi kullanılan belge sahiplerine ait diğer belgelerin de başka firmalarda kullanılmaması esastır. Aksi halde bu firmalar Repertuara alınmaz. Repertuarda yer alan firmaya ait ana ve ek iş bitirme belgelerinin yerleri, farklı ihaleler için firmanın talebi üzerine değiştirilebilir. Bu durumda değiştirilen son durum Repertuarda aynen muhafaza edilir. Repertuardaki istekli firmalar ihale ilanında belirtilen müracaat tarihine kadar dosyalarındaki bilgi ve belge değişikliklerini bildirecek olup, yeterlilik değerlendirmesi aşamasında, firmaların bilgi ve belgelerinde yapılacak değişiklik talepleri dikkate alınmaz. Firma Repertuarında yer alan firmaların, ARAS EDAŞ, TEDAŞ ve / veya Resmi Gazetede yayımlanmış olması şartıyla Kamu ihalelerine katılmasının yasaklanması durumunda, bu firmalar Repertuardan çıkartılır. 13

15 İstekliler, Repertuara katılma veya Repertuar güncelleştirme müracaat dosyalarında (Örnek: 6) formu doldurarak vereceklerdir. 8. ÖNCEDEN YETERLİ OLDUĞU BİLİNEN FİRMALARDAN DOĞRUDAN TEKLİF ALMA (DAVETİYE) USULÜ İLE YAPILACAK İHALELERDE, TEKLİF VERECEKLERDEN İSTENECEK BELGELER a) İhaleye Katılma Belgesi : ARAS EDAŞ tarafından verilecek Davet Mektubu, b) İhale Dosyası : İstekli tarafından satın alınan/alınan dosya muhteviyatı kaşelenecek ve imzalanacaktır. c) İhale Dosyası Alındı Makbuzu : İsteklinin teklif verebilmesi için, ihale dosyasını bedeli karşılığında satın alması/alınması şarttır. İstekli, ihale dosyasını satın aldığına dair makbuzun suretini teklifi ile birlikte verecektir. d ) Geçici Teminat : Geçici teminat, işin toplam keşif bedelinin % 3 nden az olamaz. (Verilecek geçici teminat tutarı davet mektubunda belirtilmiştir.) Birden fazla iş veya grup iş için teklif vermiş bulunan istekli, her iş veya grup iş için ayrı ayrı geçici teminat verecektir. Geçici teminat hangi iş için verilmiş ise, o işin adı ve/veya grup numaraları belirtilecektir. d.1) Geçici ve Kesin Teminatla İlgili Geçerli Olan Belgeler Aşağıda Belirtilmiştir i ) Tedavüldeki Türk parası, ii ) Devletçe kabul edilen esaslara uygun olarak bankalar tarafından verilmiş süresiz teminat mektupları ; dış alımlarda teminat mektuplarının yabancı bir bankanın kontr garantisini taşıyan bir Türk bankasından alınması esastır, iii) Devletçe kabul edilen esaslara uygun olarak Özel Finans kuruluşlarınca verilmiş süresiz teminat mektupları, iv ) Devlet tahvilleri ve hazine bonosu, v ) Tahviller, bonolar ve menkul kıymetlerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden, teminat olarak kabul edilir. Teminat mektupları dışındaki teminatların, istekliler tarafından ARAS EDAŞ Muhasebesine yatırılması ve alınacak makbuzların teklif dosyası zarfı içine konulması gerekir. Her ne suretle olursa olsun, alınan teminatlar haczedilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz. e ) İmza Sirküleri veya Vekaletname : İstekli şahıs ise noterden onaylı imza sirkülerini, istekli şirket ise şirketi temsil eden yetkililerin isim ve unvanlarını belirten noterden onaylı son imza sirkülerini, istekli şahıs veya şirket adına vekalet ediyorsa bu hususu belirten ve teklif alma tarihinden en çok bir yıl önce alınmış vekaletnamenin noter onaylı kopyasını ve vekilin noter onaylı imza sirkülerini verecektir. 9. KANUNİ İKAMETGAH ADRESİ VE YAZIŞMALAR BİLDİRİM VE TEBLİGAT ESASLARI 1. Bildirim ve tebligat, isteklinin teklifinde belirteceği elektronik posta adresine ve/veya faks numarasına yapılacaktır. 2. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. 14

16 3. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İş Verenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılır. 4. İş Veren tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara göre pilot/koordinatör ortağa yapılır. Teklif mektubunda yazılı ikametgah adresi isteklinin kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilir. Bu adres, isteklinin ARAS EDAŞ a noter aracılığı ile yapacağı tebligatla değiştirilebilir. Aksi taktirde, isteklinin başka şekilde yapacağı adres değişikliği, kanuni ikametgah adresini değiştirdiği anlamına gelmez. Her türlü tebligat isteklinin kanuni ikametgah adresine yapılır. Bu adrese ARAS EDAŞ ın noter aracılığı ile veya taahhütlü mektupla yapacağı tebligatlar ile mahkeme veya İcra Dairelerince yapacağı resmi veya özel tebligatlar, isteklinin her ne sebeple olursa olsun bu adreste bulunmaması durumunda, ayrıca hiçbir işleme gerek kalmaksızın istekliye yapılmış sayılır. 10. DOLDURULACAK ÖRNEKLER Yeterlilik ve Teklif Verme Aşamalarında Aşağıdaki Belgeler İlgili Evrakların Ekine Konulacaktır. a) Taahhütname Örnek -1 b) İş ortaklığı Örnek -2 c) Kurucu Ortaklar, Ortaklar ve Yöneticiler Bildirimi Örnek -3 d) Benzeri Konudaki İş Belgesi Örnek -4 e) Teknik Personel Bildirimi Örnek -5 f) Güncelleme Örnek -6 g) Puanlama Formu Örnek -7 İSTEKLİNİN Adı Soyadı : İmza : 15

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06530 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası : Telefon:

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mühendislik Laboratuvar Binası Yapım İşi Açık

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06100 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA TABLET BİLGİSAYAR SETİ ALIMI İHALESİ İLANI. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA TABLET BİLGİSAYAR SETİ ALIMI İHALESİ İLANI. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA TABLET BİLGİSAYAR SETİ ALIMI İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya Çevre Yolu Etüt Proje Danışmanlık Hizmetleri danışmanlık

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin AKARÇAY HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOL YAPIM VE BÜYÜK ONARIM ÇALIġMALARINDA ARAġTIRMA, KALĠTE KONTROL, YAPIM PROJE KONTROL ĠZLEME VE ETÜT PROJE KONTROLLÜK DANIġMANLIK HĠZMETĠ ALINACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bölge Müdürlüğü-3.Bölge

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI ADANA TİCARET ODASI HİZMET BİNASI yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 - İdarenin a) Adresi Abidinpaşa

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI ADANA TİCARET ODASI HİZMET BİNASI yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 - İdarenin a) Adresi Abidinpaşa

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920 Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği, Sera, Fidanlık ve Atölyelerde Üretim Hizmeti Alınacaktır TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ DESTEK HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon

Detaylı

İHALEYE KATILMADA YETERLİK KURALLARI 1- EKONOMİK VE MALÎ YETERLİK 2- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK

İHALEYE KATILMADA YETERLİK KURALLARI 1- EKONOMİK VE MALÎ YETERLİK 2- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK İHALEYE KATILMADA YETERLİK KURALLARI 1- EKONOMİK VE MALÎ YETERLİK 2- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK EKONOMİK VE MALİ YETERLİK İhaleye girecek firmaların mali olarak, üstlendiği işi gerçekleştirecek mali yeterliğe

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL EĞİTİM TAŞIMALI ÖĞRENCİLERİNE ÖĞLE

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI 1. FİRMA TANITIM DOSYASINA KONULACAK BELGELER : a. Firma Tanıtıcı Bilgi Formu (EK-1), b. Firmanın, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret

Detaylı

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAKÖY HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

İSTEKLİNİN İŞ HACMİNİ GÖSTEREN BELGELER

İSTEKLİNİN İŞ HACMİNİ GÖSTEREN BELGELER İSTEKLİNİN İŞ HACMİNİ GÖSTEREN BELGELER Aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından,

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından: İRTİFAK HAKKI TESİSİ YÖNTEMİ İLE MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNE 3.000 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU, MİSAFİRHANE VE SOSYAL TESİSLERİ TİCARİ ALANLAR İLE TURİZM YÜKSEKOKULU UYGULAMA ALANLARI VE MİSAFİRHANE YAPTIRILACAKTIR

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ÇAMAŞIRLARIN YIKANMASI, KURUTULMASI, ÜTÜLENMESİ, ONARILMASI VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1 (BİR) YIL SÜRE İLE ÇAMAŞIRLARIN

Detaylı

TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU BAŞKANLIĞI İHALE İLANI İHALEYİ YAPACAK KURUM VE ADRESİ Türkiye Judo Federasyonu, Spor Genel Müdürlüğü Ek hizmet binası Süleyman Sırrı Sok. No: 3 Kat: 7 YENİŞEHİR / ANKARA Tel:0.312.309 10 71 Fax: 0.312.311 62 08

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 30 (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ

ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ İŞİN ADI : YÜKLENİCİ :...................... TEKLİF TARİHİ :..................... YATIRIMLAR VE TESİS KOORDİNATÖRLÜĞÜ././201.. tarih

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri www.itirazci.com 25.01.2017 Tarihli Değişiklikleri DEĞİŞEN MEVZUAT DEĞİŞEN MADDE YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ MADDENİN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HALİ 30. Madde 25.1.2017 İstenecek belgeler MADDE 30 (1) Ekonomik ve

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

MİMARLIK MERKEZİ RESTORASYONU KABA İNŞAAT İŞLERİ İHALESİ ÖN YETERLİLİK İLANI

MİMARLIK MERKEZİ RESTORASYONU KABA İNŞAAT İŞLERİ İHALESİ ÖN YETERLİLİK İLANI MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ MİMARLIK MERKEZİ RESTORASYONU KABA İNŞAAT İŞLERİ İHALESİ ÖN YETERLİLİK İLANI Mimarlar Odası İzmir Şubesi Mimarlık Merkezi Restorasyonu Kaba İnşaat İşlerinin yapılması işi davetiye

Detaylı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı ERZĠNCAN HAVAALANI LOJMAN YAPIMI ĠġĠ. yapım iģi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Ankara'daki birimlerin (ULAKBİM, UZAY, SAGE, MAM EE Ankara birimi) araç kiralama

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

44- MESLEKĠ VE TEKNĠK YETERLĠĞE ĠLĠġKĠN BELGELER. (Ġġ BĠTĠRME BELGESĠ) KAMU ĠHALE MEVZUATI

44- MESLEKĠ VE TEKNĠK YETERLĠĞE ĠLĠġKĠN BELGELER. (Ġġ BĠTĠRME BELGESĠ) KAMU ĠHALE MEVZUATI 44- MESLEKĠ VE TEKNĠK YETERLĠĞE ĠLĠġKĠN BELGELER (Ġġ BĠTĠRME BELGESĠ) KAMU ĠHALE MEVZUATI HĠZMET ALIMI ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ ĠĢ deneyimini gösteren belgeler (DeğiĢik 3/7/2009 27277 R.G. / 2. md.)

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI Şirketimiz 2017 yılı Yatırımları kapsamında; 2017.TES.YAT.29 VAN ŞEHİR MERKEZİ TRAFO İLAVELERİ(BİNA ALTI) ELK. TESİSİ YAPIM İŞİ, 2017.TES.YAT.30 BİTLİS İLİ VE

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

42-d) 6. sırada teklif veren Deniz Özel Bakım Temizlik İlaçlama Sanayi Ticaret Limited Şirketinin Bilanço veya Eşdeğer Belgeleri incelenir.

42-d) 6. sırada teklif veren Deniz Özel Bakım Temizlik İlaçlama Sanayi Ticaret Limited Şirketinin Bilanço veya Eşdeğer Belgeleri incelenir. 42-d) 6. sırada teklif veren Deniz Özel Bakım Temizlik İlaçlama Sanayi Ticaret Limited Şirketinin Bilanço veya Eşdeğer Belgeleri incelenir. BİLANÇO BİLGİLERİ TABLOSU Bilançosu İncelenen Kişinin Adı ve

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 207.MLZ.İŞL.7 4 GRUP MUHTELİF AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. -Şirketin

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 017.MLZ.İŞL.19 İLETKEN, NYY KABLO, AER KABLO ve XLPE KABLO ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 1 İdarenin: a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 -

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

15 ARALIK 2015 Sayı 3001

15 ARALIK 2015 Sayı 3001 15 ARALIK 2015 Sayı 3001 İÇİNDEKİLER A- 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İLANLAR... 4 1. İHALE ÖN İLANLARI... 4 1.1.... 4 2. İHALE İLANLARI... 4 2.1.... 4 S.NO İHALE KAYIT NO İŞİN ADI SAYFA 1. 2015/175079

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAK ĠġLERĠ, SANAT YAPILARI, ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ-Muratlı-D-100 Ayr. (Muratlı Çevre Yolu Dahil) Bölünmüş Yolu Km: 0+000-36+479,45 Arası

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

KAMU İHALE KURUL KARARI

KAMU İHALE KURUL KARARI İstekli Tarafından İhalede Sunulan Geçmiş Yıllara Yönelik Gelir Tablosunun Sıfır Olması Halinde İlgili Belge Bilgi Eksikliği Kapsamında Sonradan Tamamlatılabilir Mi? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 2017.MLZ.YAT.12 KÖŞK, HÜCRE VE REDRESÖR ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. 1-Şirketin a)

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

İHALE İŞLEMLERİNDE BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNUN İBRAZI

İHALE İŞLEMLERİNDE BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNUN İBRAZI İHALE İŞLEMLERİNDE BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNUN İBRAZI Ömer KÖSE * I-GİRİŞ İhaleye girecek firmaların mali olarak, üstlendiği işi gerçekleştirecek mali yeterliğe sahip olması ve sahip olunan mali yeterliğin

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ SEYHAN BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ hizmet

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Bu Yönetmeliğin 9 uncu Maddesi

Detaylı

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletm e Müdürlüğü II Ünite kazan binasında

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EDREMİT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EDREMİT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KATI ATIKLARIN TOPLANMASI VE NAKLİ İLE KENTSEL TEMİZLİĞİN YAPILMASI HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 9 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı