ONAYLI FİRMA REPERTUARININ OLUŞTURULMASI İÇİN YETERLİLİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ONAYLI FİRMA REPERTUARININ OLUŞTURULMASI İÇİN YETERLİLİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 İçindekiler 1. ONAYLI FİRMA REPERTUARININ OLUŞTURULMASI İŞİNİN KONUSU VE YETERLİLİK BAŞVURUSU YAPMAYA İLİŞKİN BİLGİLER İşverene ilişkin Bilgiler Yeterlilik Verilecek İşlere İlişkin Bilgiler Yeterlilik Dokümanının Görülmesi Ve Temini Yeterlilik Dosyası Verme Son Başvuru Tarih ve Saati Yeterlilik Dokümanının Kapsamı Bildirim ve Tebligat Esasları YETERLİLİK BAŞVURUSU YAPMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR Yeterlilik Başvurusu yapabilmek İçin Gereken Belgeler ve Kriterleri İş Ortaklığı olarak Yeterlilik alınması Konsorsiyum olarak Yeterlilik alınması Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler Belgelerin Geçerlilik Şartı Belgelerin Sunuluş Şekli Tekliflerin Dili YETERLİLİĞE ESAS PUANLAMA YETERLİLİK VERİLMEYECEK TALEPLER İSTEKLİYE YETERLİLİK VERİLMESİ YETERLİLİK TALEP VE TEKLİF DOSYASININ AÇILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ ONAYLI FIRMA REPERTUARININ OLUŞTURULMASI VE GÜNCELLEŞTİRİLMESİ ÖNCEDEN YETERLİ OLDUĞU BİLİNEN FİRMALARDAN DOĞRUDAN TEKLİF ALMA (DAVETİYE) USULÜ İLE YAPILACAK İHALELERDE, TEKLİF VERECEKLERDEN İSTENECEK BELGELER KANUNİ İKAMETGAH ADRESİ VE YAZIŞMALAR BİLDİRİM VE TEBLİGAT ESASLARI DOLDURULACAK ÖRNEKLER... 15

2 ONAYLI FİRMA REPERTUARININ OLUŞTURULMASI İÇİN YETERLİLİK ŞARTNAMESİ 1. ONAYLI FİRMA REPERTUARININ OLUŞTURULMASI İŞİNİN KONUSU VE YETERLİLİK BAŞVURUSU YAPMAYA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. İşverene ilişkin Bilgiler İşverenin; a) Adı : Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi b) Adresi : Edip Somunoğlu mah. Şıh Köyü yolu Yakutiye / Erzurum c) Telefon numarası : ç) Faks numarası : d) Elektronik posta adresi : e) İlgili personel : Yusuf Parlak (Satın Alma Müdürü) İstekliler, Yeterlilik başvurusuna ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler Yeterlilik Verilecek İşlere İlişkin Bilgiler Bu yeterlilik bir işin veya grup işin keşif bedeli ,00 TL tutarına kadar A : ARAS EDAŞ sorumluluk alanındaki İl, İlçe, Kasaba, Köy ve Bağlılarına ait AG-OG Elektrik Dağıtım Şebekeleri ve OG Dağıtım Hatları ( ENH ) Tesis Yapım İşlerinin şartnamelere ve tekniğe uygun yapılması, bu şartname hükümlerine uygun olarak, birim fiyat esasına göre kapalı zarfla teklif alınarak ihale edilecek işler içindir Yeterlilik Dokümanının Görülmesi Ve Temini Yeterlilik dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve internet adresinde görülebilir. Yeterlilik dosyasının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır Yeterlilik Dosyası Verme Son Başvuru Tarih ve Saati a- Yeterlilik Dosyalarının sunulacağı adres : Edip Somunoğlu Mah. Şıh Köyü yolu Yakutiye / Erzurum adresinde bulunan Genel Müdürlük Binasında 208 nolu muhaberat servisi. b- Yeterlilik dosyalarının değerlendirileceği adres : Edip Somunoğlu Mah. Şıh Köyü yolu Yakutiye / Erzurum adresinde bulunan Genel Müdürlük İhale komisyonu c- Yeterlilik dosyalarının son verilme tarihi : 26/05/2014 d- Yeterlilik dosyalarının son verilme saati : Yeterlilik dosyaları, son verilme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Yeterlilik dosyalarının son verilme saatine kadar İşverene ulaşmaması durumunda yeterlilik dosyaları değerlendirmeye alınmaz. Verilen dosyalar, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz. 1

3 Yeterlilik dosyalarının son verilme tarihinin tatil gününe rastlaması halinde değerlendirme, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen dosyalar kabul edilir Yeterlilik Dokümanının Kapsamı İhale yeterlilik dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: a- Yeterlilik Şartnamesi. b- Taahhütname. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İşverenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İşveren tarafından yapılan yazılı açıklamalar, Yeterlilik dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır. İstekli tarafından, Yeterlilik dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Yeterlilik dosyası verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk yeterlilik dosyası verene aittir. Yeterlilik dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan dosyalar değerlendirmeye alınmaz Bildirim ve Tebligat Esasları Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır. İşveren tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir. Teklif mektubunda yazılı ikametgâh adresi isteklinin kanuni ikametgâh adresi olarak kabul edilir. Bu adres, isteklinin ARAS EDAŞ a yapacağı tebligatla değiştirilebilir. Aksi takdirde, isteklinin adres değişikliği, kanuni ikametgâh adresini değiştirdiği anlamına gelmez. Her türlü tebligat isteklinin kanuni ikametgâh adresine yapılır. Bu adrese ARAS EDAŞ ın noter aracılığı ile veya taahhütlü mektupla yapacağı tebligatlar ile mahkeme veya İcra Dairelerince yapacağı resmi veya özel tebligatlar, isteklinin her ne sebeple olursa olsun bu adreste bulunmaması durumunda, ayrıca hiçbir işleme gerek kalmaksızın istekliye yapılmış sayılır. İstekliler tarafından İşverenle yapılacak yazışmalarda, elektronik posta kullanılabilir. 2. YETERLİLİK BAŞVURUSU YAPMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR Bu Yeterliliğe katılmak için müracaat edecek isteklilerin, belgelerini bu şartnamede istenen özellik ile şartları dikkate alarak, belirtilen süre içerisinde kapalı bir zarf içerisinde vermeleri gerekmektedir. Ancak yeterliliğin ihaleyle birlikte yapılması halinde teklif mektubu da ayrı bir zarf içerisinde ana zarf içerisine konularak verilecektir. Noter onayı gereken belgelerin ilk suretleri onaylattırılacak, verilen belgelerdeki yazı ve rakamlar tam okunaklı olacak, noter kaşeleri ile kapanmamasına özen gösterilecektir. İş bitirme belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ve/veya Elektrik Dağıtım Şirketlerinde yapılan bu şartnamedeki benzer iş kapsamında yapılan ve bitirilen işler için iş tamamlama belgesi ve hakedişlerinin ön ve arka sayfası ile faturaların onaylı sureti ve/veya bu şartnamedeki benzer iş kapsamında devam eden işler için,en az işin % 80 inin yapıldığına dair iş durum belgesinin aslı ve yapılan işlerin hakedişlerinin ön ve arka sayfası ile faturaların onaylı sureti verilecektir. 2

4 İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine yeterlilik başvurusu tarihinden önce İşveren tarafından aslı İşverence görülmüştür veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini yeterlilik başvurusuna ekleyebilirler. Bu belge asılları, isteklinin talebi halinde dış zarfların ihale komisyonunda açılmasını ve bu belgelerin aslına uygun fotokopilerinin alınmasına müteakip yeterlilik sonuçları beklenilmeden iade edilecektir Yeterlilik Başvurusu yapabilmek İçin Gereken Belgeler ve Kriterleri İsteklilerin yeterlilik başvurusu yapabilmek için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi; a- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale ilan tarihinde veya bu tarihten sonra alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale ilan tarihinde veya bu tarihten sonra alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge Yeterlilik Dosyası vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli teklif tarihinden geriye doğru en fazla 1 yıl içinde alınmış imza sirküleri. c- Vekaleten ihaleye katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye başvurmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli teklif tarihinden geriye doğru en fazla 1 yıl içinde alınmış imza beyannamesi Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun taahhütname (Önek 1), İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun (Önek 2) iş ortaklığı beyannamesi Ortaklar ve Yöneticiler Bildirimi; İstekli, şirket ise yeterlilik müracaat tarihi itibariyle ortaklarının ve yöneticilerinin isim, meslek ve hisse oranlarını gösteren örneğine uygun (Önek 3) bildirim formunu doldurarak verecektir. İstekli, şahıs firması ise ortaklar ve yöneticiler bildirimini vermeyecektir. Ayrıca; Anonim Şirketler; Ortaklarının en son hisse oranlarını gösteren ortaklık pay defterinin ( Hazirun cetveli dikkate alınmaz ) noter onaylı suretini, Limited, Kolektif ve Komandit şirketler; ortaklarının en son genel kurula ait hisse oranlarını gösteren ve ihalenin ilk ilan tarihinde veya bu tarihten sonra, kayıtlı bulundukları Ticaret Odasından alınmış belgenin aslını, verecektir. 3

5 2.1.6 Vergi Bildirimi a- Sözleşme tarihi itibari ile (en fazla 30 gün öncesine ait olacak), tahakkuk etmiş ve ödenmemiş vergi borcu olmadığına dair, yılı içinde ilgili vergi dairesinden alınmış belgenin aslı verilecektir. b- SGK vergi borcu olmadığına dair, ihaleye yeterlilik müracaatının yapıldığı tarih itibari ile (en fazla 30 gün öncesine ait olacak) SGK dan alınmış belgenin aslı verilecektir. c-tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan İş bitirme belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir tarafından yeterlilik ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge İş Ortaklığı olarak Yeterlilik alınması İş ortaklığının her bir ortağı tarafından maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine (en az % 51 hissesine) sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (c) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. İş ortaklığı olarak yeterlilik alınması durumunda ARAS EDAŞ ca yapılacak tüm ihalelere ancak bu iş ortaklığı olarak teklif verebilecektir. İş ortaklığının bozulması durumunda yeterlilik portföyünden çıkarılacaktır Konsorsiyum olarak Yeterlilik alınması İhaleye konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler Mali Durum Bildirimi, Banka Referans Mektubu ve Teyit Yazısı B İstekli mali referans mektubu getireceği bankaların isimlerini ve bankaların her birinden alabileceği kullanılmamış nakit ve teminat mektubu kredi miktarlarını belirten, Mali Durum Bildirisi ni düzenleyerek verecektir. İsteklinin Mali Durum Bildirisi nde belirtilen nakit ve teminat mektubu kredi toplamı Mali Referansı dır. İstekliler, yeterlilik için her an kullanabileceği, kredi miktarını ve nakit durumunu belirten bu ihalenin ilk ilan tarihinden sonra ( ilk ilan tarihi dahil ) alınmış banka referans mektupları ile ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden veya Bölge Müdürlüğünden alınmış teyit yazılarının aslını mali durum bildirisine ekleyeceklerdir. İlgili bankanın Genel Müdürlüğünden veya Bölge Müdürlüğünden faks ile yapılan teyitler, referansı veren banka şubesince en az iki yetkilinin imzası ile onaylanmış olacaktır. Bu hususları içermeyen teyit yazıları dikkate alınmaz ve yeterlilik verilmez. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlilik kriteri sağlanabilir. Mali referansın Yeterlilik istenen işe ait; iş veya grup işlerin ihale bedelinin % 20 sinden( ,00 TL den), az olması halinde yeterlilik verilmez. Kullanılmamış nakit kredilerinin toplamı, yeterlilik istenen iş veya grup işlerin ihale bedeli toplamının %10 undan ( ,00 TL den) az olması halinde, yeterlilik verilmez. 4

6 İsteklinin Bilançosu veya Eşdeğer Belgeleri 1- Yeterliliğin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümlerinin veya bu belgelere eşdeğer belgelerden birini sunması zorunludur. 2- İsteklinin (1) inci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması halinde; a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 den küçük olması, yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. 3- Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4-4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır. 5- Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. 6- Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir. 7- İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve ikinci fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler (1) İş hacmini gösteren belgeler; a) Yeterliliğin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları gösteren gelir tabloları, b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmiş faturalardır. (2) İsteklilerin üçüncü fıkradaki yeterlik kriterini sağladıklarını göstermek üzere bu iki belgeden birini sunmaları yeterlidir. 5

7 (3) Birinci fıkrada sayılan belgelerin istenildiği durumlarda; belgeleri sunulan yıllara ait tutarların toplamının 1/3 ünün; a) Ciro için, teklif edilen bedelin % 25 inden ( ,00 TL den,) b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden ( ,00 TL den,) az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir. (4) Üçüncü fıkradaki kriterleri son üç yılda sağlayamayanlar, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. (5) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur. (6) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır. (7) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen yapım işi faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır. (8) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır. (9) Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun, o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. (10) İş ortaklığı olarak yeterliliğe katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. (11) Konsorsiyum olarak ihaleye katılamaz. (12) Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal tutarı, iş ortaklığındaki hissesi oranı üzerinden hesaplanır İş Hacmine İlişkin Belge Tutarlarının Güncellemesi (1) İş hacmine ilişkin belge tutarları aşağıdaki şekilde güncellenir: a) Yıllık toplam ciro, gelirin elde edildiği yılın Haziran ayına ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun Genel sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir. b) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarı, fatura tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun Genel sütunundaki (2003=100 6

8 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler Araç parkı bildirimi C İstekli, ilan tarihinden en az 120 (yüz yirmi) gün öncesinden kendi adına kayıtlı araç parkında bulunan araçlardan; Beko loader ve Mobil vinç sayısını bildirerek araçlara ilişkin ruhsat belgelerini de vereceklerdir Faaliyet Süresi Bildirimi D İstekli, yüklenici olarak çalıştığı süreyi belirlemek üzere; faaliyete başladığı benzeri konudaki elektrik tesisi işine ait ilk sözleşme tarihini kanıtlayan iş bitirme belgesinin aslını veya noter onaylı suretini verecektir. Faaliyet süresi; Faaliyete başladığını kanıtlayan benzeri konudaki işlere ait ilk sözleşme tarihinden, yeterlilik talep edilen ilk ilan tarihine kadar olan süredir Yönetim Sistem Belgesinin Sunumu E a) ISO 9001 kalite yönetim sistem belgesi, b) ISO çevre yönetim sistem belgesi, c) OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Yukarıdaki a ve b şıkkında belirtilen belgelerin; Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Son başvuru tarihi veya bu tarihten önce bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu [belgenin/belgelerin] son başvuru tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: F Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: AG-OG Elektrik Dağıtım Tesisi ( AG- OG Elektrik Şebekesi, Trafo Postası, Yeraltı Kablo Tesisi, Dağıtım Merkezi, KÖK, Aydınlatma Şebekesi ve OG Kompanzasyon Tesisi ) ve YG Şalt Tesisi, OG Dağıtım Hatları (ENH) ve Enerji İletim Hatları (EİH) Tesisi işleridir. İş Deneyim Belgesi: İstekli tarafından iş veya grup iş bedelinin en az %50 (yüzde elli) sini ( ,00 TL yi) karşılayacak şekilde aşağıdaki benzer işe ait belgelerin aslını veya noter 7

9 onaylı suretini vermek zorundadır. Verilecek bu belgeler, Yeterlilik yılı baz fiyatları ile değerlendirildiğinde, en az aşağıdaki şartları sağlayacak miktarda olacaktır. a) Yeterlilik ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlere ait İş deneyim belgesi vermeye yetkili kurum tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış veya Dağıtım Şirketleri tarafından verilen iş tamamlama belgesinin tek bir taahhüde ait İş deneyim ( İş Tamamlama ) Belgesinin, b) Devam eden işlerde; İsteklinin taahhüdünde benzer iş niteliğinde devam eden işin en az %80 ini tamamladığını gösteren ihale makamının yazısı, Hakediş ve fatura ile belgelemesi ve bu belgelerin aslını veya noter onaylı kopyasının verilmesi halinde bitirilen iş tutarı iş bitirme belgesi olarak değerlendirilir. c) Ek iş bitirme belgesi: İsteklinin, değerlendirmeye esas alınacak benzeri konudaki ana iş bitirme belgesi dışında, ayrıca vereceği İş Bitirme veya Dağıtım Şirketleri tarafından verilen iş tamamlama belgesi veya sözleşme bedelinin en az % 80 ini tamamladığına ait iş durum belgesi de değerlendirilecektir. Bu belge tutarı, birim fiyat esasına göre ihale edilen iş için, yeterlilik istenen en büyük işin keşif bedelinin % 25 inden ( ,00 TL den) az olamaz. (Örnek 4) beyan edilen belgelerden en fazla üç adedi, ek İş Bitirme Belgesi olarak dikkate alınır. Beyan edilen Ek İş Bitirme belgeleri, ana iş bitirme belgesi olarak dikkate alınmaz. d) Belgelerin Geçerlilik Şartı : 1.Şirketlerin ibraz edeceği iş bitirme ve devam eden iş belgelerinden birinin ANA İŞ BİTİRME belgesi olarak geçerli olabilmesi için belgenin aşağıda belirtilenlerden; Şirketin, Şirketin en az % 51 hissesine sahip ortağından, Herhangi birine ait olması şarttır. 2.Faaliyet süresine ilişkin belgenin geçerli olabilmesi için belgenin; istekli şahıs ise kendisine, şirket ise şirkete veya şirketin en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması şarttır. 3.Ek iş bitirmeye ilişkin belgelerin geçerli olabilmesi için belgenin; istekli şahıs ise kendisine, şirket ise şirkete veya şirketin en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması şarttır. 4.Belge sahipleri iş bitirme ve devam eden iş belgelerini; sadece bir tek firmada kullanabilirler. 5. Firmalarda mahkeme kararı alınarak yapılan isim ve statü (nev i) değişikliklerinde; Firmanın değişiklikten önceki yukarıda belirtilen belgeleri, yeni firmanın da belgesi olarak kabul edilir ve değerlendirmeye alınır. Tesis işlerinde, iş bitirme belgesindeki tutarlar geçici kabul tarihi ile ÜFE Tablosunun Genel sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir. İş bitirme belgelerinde belirtilmiş İşveren malzemesi var ise, bu malzemelerin bedelinin %30 u DİE ÜFE Tablosunun Genel sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir. (Birim Fiyat Yılı belirtilmemiş malzeme bedelleri için geçici kabulün yapıldığı yılın ÜFE Tablosunun Genel sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin artış oranı esas alınır.) bu değerin tamamı belgesindeki yılı bazına getirilmiş son keşif tutarına eklenerek bulunan bedel puanlamaya esas alınır. Ancak, bu malzeme bedelleri, belgedeki son keşif tutarının dört katından fazla olamaz. Fazla olması halinde aşan kısım dikkate alınmaz. 8

10 Anahtar Teknik personel ve taahhüt edilecek teknik personel. H İstekli benzer işte en az beş yıl deneyime sahip Elektrik veya Elektrik-Elektronik mühendisini işin başlamasından bitimine kadar sözleşme konusu iş mahallinde bulunduracaktır. İstekli kendisi veya şirketin en az % 15 hissesine sahip ortağı veya çalışanlardan birinin Benzer işte en az beş yıl deneyime sahip Elektrik veya Elektrik-Elektronik mühendisi Anahtar Teknik personeli (işin başlamasından bitimine kadar sözleşme konusu iş mahallinde bulunduracaktır) olması şartı ile; Elektrik ve Elektrik-Elektronik mühendislerinin tümünü, makina ve inşaat mühendisleri ile Elektrik veya Elektrik-Elektronik teknikerlerinden ise birer adedini Teknik Personel Bildirimi formuna (Örnek-5) göre bildirecek ve bu personelin mezuniyet belgesi (diploma veya geçici mezuniyet belgesi) ile teknik personelin firmada en az 4 aydır aralıksız çalıştıklarını kanıtlayan, SGK dan onaylanmış son bildirge dönemine ait 4 aylık (120 gün) sigorta pirim bordrolarının, SGK sosyal destekleme prim bordrosu verenlerin ise son 4 aya ait (120 gün) bordrolarının noter onaylı suretlerini verecektir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limitet şirketlerde Müdürlük görevini yapan ortaklardan, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarından yukarıda sayılan unvanları taşıyanlardan isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. Firmada teknik personel olarak çalıştığı beyan edilenler (Firma sahibi veya şirketin en az % 15 hissesine sahip ortağı ile firmasında çalışan teknik personel), başka firma veya şirketlerde teknik personel olarak gösterildiği takdirde, bu Teknik personel değerlendirmede dikkate alınmaz ve bu teknik personel için firmalara teknik personel puanı verilmez Belgelerin Geçerlilik Şartı : Şirketlerin ibraz edeceği iş bitirme ve/veya iş tamamlama ve/veya devam eden iş belgelerinden birinin ANA İŞ BİTİRME belgesi olarak geçerli olabilmesi için belgenin aşağıda belirtilenlerden; Şirketin, Şirketin en az % 51 hissesine sahip ortağından, herhangi birine ait olması şarttır Faaliyet süresine ilişkin belgenin geçerli olabilmesi için belgenin; istekli şahıs ise kendisine, şirket ise şirkete veya şirketin en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması şarttır Ek iş bitirmeye ilişkin belgelerin geçerli olabilmesi için belgenin; iştekli şahıs ise kendisine, şirket ise şirkete veya şirketin en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması şarttır Belge sahipleri iş bitirme ve ve/veya iş tamamlama ve/veya devam eden iş belgelerini; sadece bir tek firmada kullanabilirler Firmalarda mahkeme kararı alınarak yapılan isim ve statü (nev i) değişikliklerinde; Firmanın değişiklikten önceki yukarıda belirtilen belgeleri, yeni firmanın da belgesi olarak kabul edilir ve değerlendirmeye alınır Belgelerin Sunuluş Şekli İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış suretlerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar 9

11 Birliğine bağlı odalarca aslının aynıdır şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurumlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İşveren tarafından aslı idarece görülmüştür veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini yeterlilik taleplerine ekleyebilirler Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli: Aşağıda sayılan belgelerden biri veya tamamı yoksa sunmaları mecbur değil ancak varsa iade edilmek üzere asılları sunulacaktır. a) ISO 9001 kalite yönetim sistem belgesi, b) ISO çevre yönetim sistem belgesi, c) OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi 2.8. Tekliflerin Dili Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. 3. YETERLİLİĞE ESAS PUANLAMA İstekliler, yukarıdaki maddelere uygun olarak verecekleri belgelerdeki bilgileri puanlama formuna (Örnek-7-) aşağıda belirtilen esaslarla dolduracak, kaşeleyecek ve imzalayarak vereceklerdir. Yeterlilik baraj puanı 100 üzerinden, 2014 yılı bazında tüm işlerde; - Keşif bedeli TL.ye kadar olan Tesis işlerinde 70 puandan, - Keşif bedeli TL.ye kadar olan Tesis işlerinde 75 puandan, - Keşif bedeli TL.ye kadar olan Tesis İşlerinde 80 puandan, - Keşif bedeli TL.nin üzerinde olan Tesis işlerinde 85 puandan, az olamaz yılından sonraki yıllar için yukarıdaki keşif bedelleri, TUİK tarafından yayınlanacak ÜFE artış oranı kadar arttırılır. Grup işin ihaleye çıkarılması halinde; yeterlilik puanı, grup işin toplam keşif miktarına göre değerlendirilir ve bulunan bu puan firmanın o ihaledeki yeterlilik puanıdır. Puanı, baraj puanının altında olanlara yeterlilik verilmez. Ancak isteklinin talep etmiş olması kaydıyla ARAS EDAŞ değerlendirme puanı veya belgelerindeki Yeterlilik Komisyonunca düzeltilen puanı hangi işe yetiyorsa o işler için yeterlilik verilir. Puanlamaya tabi tutulacak isteklilerin 2. madde hükümlerine uygun olarak vermiş olduğu belgelerdeki ; A : Birim fiyat esasına göre ihaleye çıkılanlarda, yeterlilik verilen en büyük işin veya grup işin keşif bedeli( tl,) B : Mali referansı, C : Araç parkı bildirimi, D : Faaliyet süresi (yıl), 10

ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ

ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ İŞİN ADI : YÜKLENİCİ :...................... TEKLİF TARİHİ :..................... YATIRIMLAR VE TESİS KOORDİNATÖRLÜĞÜ././201.. tarih

Detaylı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 170 İşçi ile 01/08/2014-31/12/2015 tarihleri arası Genel Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 16,5mm x 16,5mm ebadında 2D/3D ve demetalizasyon teknolojileri kullanılarak hazırlanan holografik bandrol basım HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ

ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a)adı: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Çorlu Deri Organize Sanayi

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal 4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İzmir Selçuk 50 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

a) TPAO Konsolide Tam Kapsamlı Bağımsız Denetim Raporu b) TPPD Tam Kapsamlı Bağımsız Denetim Raporu (TPIC Bağlı Ortağıdır)

a) TPAO Konsolide Tam Kapsamlı Bağımsız Denetim Raporu b) TPPD Tam Kapsamlı Bağımsız Denetim Raporu (TPIC Bağlı Ortağıdır) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MALİ DENETİM HİZMET ALIMI HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME İhale Kayıt Numarası:203/984 MALİ DENETİM HİZMET ALIMI I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı

ÇELĠK ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ A. NURĠ ÇOLAKOĞLU ANADOLU VE. ÖN YETERLĠLĠK ġartnamesġ

ÇELĠK ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ A. NURĠ ÇOLAKOĞLU ANADOLU VE. ÖN YETERLĠLĠK ġartnamesġ ÇELĠK ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ A. NURĠ ÇOLAKOĞLU ANADOLU VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ YAPIM ĠġĠ ÖN YETERLĠLĠK ġartnamesġ I- ĠHALENĠN KONUSUNA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1- Ġdareye iliģkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK HABERLEŞME ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ (EHABS) KURULMASI İŞİNE AİT İHALE DOKÜMANI İHALENİN YAPILACAĞI ADRES Hakkı Turayliç

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Temizlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME ANKARA WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS) HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR

I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AŞAĞI FIRAT HAVZASI TURİZM GELİŞİM KORİDORU VE EYLEM PLANI (2014-2023) HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının hizmet ve alan çalışmalarında kullanılmak üzere 02/01/2014

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06100 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1 - Ġdareye iliģkin bilgiler

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İZMİR

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1- Ġdareye iliģkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Türkiye

Detaylı

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI 1. FİRMA TANITIM DOSYASINA KONULACAK BELGELER : a. Firma Tanıtıcı Bilgi Formu (EK-1), b. Firmanın, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İHALESİ YAPILACAK İŞİN ADI : CENAZE ARACI ALIMI İKN. : 2010/ 543822 YERİ :Bandırma Belediyesi TARİHİ :23/11/2010 SAATI:14.00 İHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu DİZİ PUSULASI a)idari Şartname,

Detaylı

İzmir İş Şehri. İhale Şehri. İzmir Kurum. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi

İzmir İş Şehri. İhale Şehri. İzmir Kurum. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi İhale Şehri İzmir İş Şehri İzmir Kurum İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi Uygulama Projesi Hazırlanması Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 28.03.2013 15:00 İhale

Detaylı