KASIM 2012 DİYARBAKIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KASIM 2012 DİYARBAKIR"

Transkript

1 T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Planlama Programlama Koordinasyon i İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI ( ) KASIM 2012 DİYARBAKIR

2 T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Planlama Programlama Koordinasyon i İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GİRİŞ tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Beşinci Kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. Bu kısımda, iç kontrol sistemine ilişkin olarak; iç kontrolün tanımı ve amacı, kontrolün yapısı ve işleyişi, ön mali kontrol, mali hizmetler birimi, muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları, muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanması, iç denetim, iç denetçinin görevleri, iç denetçilerin nitelikleri ve atanması, iç denetim koordinasyon kurulu, iç denetim koordinasyon kurulunun görevleri hususlarına yer verilmiştir. Kanun un 55 inci maddesinde iç kontrol, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü olarak tanımlanmıştır. Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, Sağlamak olarak belirlenmiştir. Kanunun 57 nci maddesinde ise, kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemlerinin harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluştuğu belirtilmiş, yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, Malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi, Kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması, Bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemlerin alınması öngörülmüştür. Kanun un 11 inci maddesinde, üst yöneticilerin, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumlu oldukları ve bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri hükme bağlanmıştır. Karacadağ KA ( ) 1

3 T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Planlama Programlama Koordinasyon i Buna göre üst yöneticilere, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesi, iç kontrol sisteminin bir gereği olarak yazılı prosedür ve talimatların oluşturulması gibi her türlü düzenlemelerin yapılması, harcama yetkililerine ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sağlama sorumluluğu verilmiş bulunmaktadır. Kanunun 60, 61, 63 ve 64 üncü maddelerinde, mali hizmetler birimleri, muhasebe yetkilileri ve iç denetçilerin iç kontrol alanındaki görev ve sorumluluklarına yer verilmiştir. Buna göre; mali hizmetler birimleri, idarenin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve ön mali kontrol faaliyetini yürütmekten; muhasebe yetkilileri, ödeme emri belgesi ve eklerinin kontrolünden, muhasebe işlemlerinin belirlenmiş standartlara ve usulüne uygun olarak kaydedilmesinden, raporlanmasından, muhafazasından ve denetime hazır halde bulundurulmasından; iç denetçiler ise, idarelerin iç kontrol sistemlerinin denetlenmesinden ve geliştirilmesi yönünde önerilerde bulunulmasından sorumludurlar. Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında, görev ve yetkileri çerçevesinde, mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standart ve yöntemler Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standart ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir hükmü yer almaktadır. Buna göre, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun tarihli ve (12) sayılı kararı ile Kamu İç Denetim ları belirlenmiş bulunmaktadır. Kamu İç Kontrol ları ise COSO modeli, INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol ları Rehberi ve Avrupa Birliği İç Kontrol ları çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Kamu İç Kontrol ları Tebliği yayınlanmıştır sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, kamu idaresinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi çalışmaları ilgili kamu idaresinin yönetim sorumluluğu kapsamında olmakla birlikte, iç kontrole ilişkin çalışmalarında kamu idarelerine rehberlik yapması amacıyla Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nce, Kamu İç Kontrol ları Uyum Planı Rehberi hazırlanarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün tarih ve 1205 sayılı yazısı ile yayınlanmıştır tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayınlanan Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin İç Kontrol Sistemi başlıklı 11 inci maddesi aşağıdaki gibidir: (1) İç kontrol sistemi, Ajans gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi, Ajansın mevzuata uygun olarak faaliyet göstermesi, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi edinilmesi amaçlarını gerçekleştirmek üzere, iç denetçinin görüşü alınmak suretiyle, Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. (2) İç kontrol sistemi, iç ve dış denetim raporları, öneriler, ihtiyaçlar ve şikâyetler çerçevesinde yılda en az bir defa Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve Müsteşarlığa rapor hâlinde sunulur tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği nin Mali Yönetim Yeterliği başlıklı 4/5 inci maddesinde, Ajansın mali yönetim yeterliği tespit edilirken Yeterlik Komisyonu nca esas alınacak kriterler sayılmış olup bu kriterlerden biri de, iç kontrol ve risk değerlendirmesi yapabilme kapasitesi dir. Yukarıda sayılan mevzuat çerçevesinde, yıllarını kapsayan Ajansımız Kamu İç Kontrol larına Uyum Planı (KİKSUEP) hazırlanarak uygulanmıştır. Karacadağ KA ( ) 2

4 T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Planlama Programlama Koordinasyon i Planının uygulama süresi sona erdiğinden, yıllarını kapsayacak Ajansımızın Kamu nı (KİKSUEP) hazırlamak amacıyla; Genel Sekreterliğin tarih ve B.22.2.KKA /187 sayılı onayıyla, 1. Aşağıda isim ve unvanları yer alan Başkanları ve YDO Koordinatörlerinden müteşekkil bir İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu S. N. Adı-Soyadı Unvanı i Kurul daki Görevi 1 Dr. İlhan KARAKOYUN Genel Sekreter Genel Sekreterlik Başkan 2 Ayşegül ÖZBEK Başkan PPKB Üye 3 Adnan TUZCU Başkan Program Yönetimi i Üye 4 A. Önder ÖZKUL Başkan İzleme Değerlendirme i Üye 5 Dr. Hasan MARAL Başkan Destek i Üye 6 Hüseyin AKDOĞAN Koordinatör Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Üye 7 Yunus ÇOLAK Koordinatör Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Üye 2. Aşağıda isim ve unvanları yer alan Ajans personelinden müteşekkil bir Kamu İç Kontrol larına Uyum Planı Hazırlama Grubu, Kamu Hazırlama Grubu S. N. Adı-Soyadı Unvanı i Gruptaki Görevi 1 Veysi DANIŞMAN Hukuk Müşaviri Hukuk Müşavirliği Başkan 2 Selman DELİL Uzman PPKB Üye 3 Mustafa AVCI İK Görevlisi Destek i Üye 4 Sevin DEMİRBAŞ Bilgi İşlem Görevlisi Destek i Üye 5 Alper ATEŞ Muhasebe Yetkilisi Destek i Üye Oluşturulmuştur. Ayrıca, Ajansımızda henüz İç Denetçi istihdam edilemediği için Kurul ve Grubun çalışmalarının koordinasyonu ile sekretarya hizmetlerinin Planlama Programlama ve Koordinasyon i ( Uzmanı Selman DELİL) tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Grup tarafından yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan Kamu İç Kontrol larına Uyum Planı ( ), İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından incelenerek uygun görülmüş ve Genel Sekreter tarafından onaylanmıştır. Daha sonra, tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayınlanan Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin İç Kontrol Sistemi başlıklı 11 inci maddesi gereği, Yönetim Kurulu na sunulmuş ve tarih ve 2012/11-7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülmüştür. Karacadağ KA ( ) 3

5 KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI ( ) Kod No Kamu İç Kontrol ı sı Genel Şart Sayısı Öngörülen Sayısı KOS-1 Etik Değerler ve Dürüstlük Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır KOS-2 Misyon, organizasyon yapısı ve görevler İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. 7 9 KOS-3 Personelin yeterliliği ve performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır KOS-4 Yetki Devri RDS-5 Planlama ve Programlama RDS-6 Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır. İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır. İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir KFS-7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır. 4 6 KFS-8 KFS-9 Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi Görevler ayrılığı İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır. Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır KFS-10 Hiyerarşik kontroller Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir. 2 2 KFS-11 Faaliyetlerin sürekliliği İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır. 3 3 KFS-12 Bilgi sistemleri kontrolleri İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir. 3 7 BİS-13 Bilgi ve iletişim İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır BİS-14 Raporlama İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır. 4 4 BİS-15 Kayıt ve dosyalama sistemi İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır. 6 9 BİS-16 Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır. 3 2 İZS-17 İç kontrolün değerlendirilmesi İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir. 5 5 İZS-18 İç denetim İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır. 2 2 TOPLAM Dr. İlhan KARAKOYUN Genel Sekreter İç Kontrol larına Uyum planı

6 Kısaltmalar İKSHG : İç Kontrol ları Hazırlama Grubu Gen.Sek. : Genel Sekreterlik Huk.Müş. : Hukuk Müşavirliği İD : İç Denetçi PPKB : Planlama Programlama ve Koordinasyon i PYB : Program Yönetimi i İDB : İzleme Değerlendirme i DB : Destek i D.BAKIR YDO : Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Ş.URFA YDO : Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi İKG : İnsan Kaynakları Görevlisi MY : Muhasebe Yetkilisi BMFG : Bütçe Muhasebe ve Finans Görevlisi BİG : Bilgi İşlem Görevlisi YA : Yönetici Asistanı BHİG : Basın ve Halkla İlişkiler Görevlisi

7 KOS-1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. I- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Öngörülen veya ler KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. İç kontrol sisteminin kurulması, üst yönetim tarafından sahipleniliyor ve destekleniyor. Personelin önemli bir kısmı yeterli bilgiye sahip. KOS 1.1 İç Kontrol Sistemi ve İç Kontrol ları ile ilgili temel bilgilerin, kavramların, sistemin unsurları arasındaki ilişkilerin ve mevcut durum ile ulaşılmak istenen durum arasındaki farklılıkların anlaşılması amacıyla bütün personele yönelik her yıl Hizmetiçi Eğitim Programı kapsamında eğitim seminerleri düzenlenecektir. PPKB * 4 adet bilgilendirme toplantısı, * İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında tüm çalışanlar bilgilendirilmiş olacaktır. KOS 1.2 İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. Ajansımızda iç kontrol sisteminin uygulanmasında yöneticiler personele örnek olacak şekilde çalışmaktadır. KOS 1.2 İç Kontrol Sistemi oluşturulduktan sonra, KOS 1.1 çerçevesinde yapılacak eğitim seminerlerine tüm yöneticilerin de katılımı sağlanacaktır. PPKB Yöneticiler, iç kontrol sisteminin işleyişinde personeline örnek olacaktır. KOS 1.3 Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. "Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi" çerçevelettirilerek Ajans hizmet binası ve Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi'nde duvara asılmak suretiyle duyurulmaktadır. Ayrıca, Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hazırlanan "Kamu Görevlileri Etik Rehberi" Ajansın internet sitesinde yayınlanmaktadır. KOS KOS KOS Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Ajansın tüm personeline "Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi" nin imzalattırılmış olup, Ajansa yeni gelen personele de imzalatılması uygulamasına devam edilecektir. Etik kurallar biliniyor; ancak farkındalığın artırılması, yeni istihdam edilecek personele öğretilmesi ve bütün personel tarafından içselleştirilmesi için faaliyetler planlanacaktır. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin "Personeli Bilgilendirme" başlıklı 24. maddesi çerçevesinde Ajans personeline 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve Yönetmelik ile "etik davranış ilkeleri ve bu ilkelere ilişkin sorumluluklar" hakkında her yıl Hizmetiçi Eğitim Programı kapsamında eğitim verilmeye devam edilecektir. İKG Etik Komisyonu Tüm personelce imzalanmış ve benimsenmiş Etik Sözleşmesi Genel katılımlı 4 eğitim toplantısı. KOS 1.4 Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış olup personelde bilinç oluşturma ve bunları davranışa dönüştürmeye yönelik çalışmalar devam etmektedir. KOS 1.4 Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanması için personel sürekli olarak uyarılacak ve toplantılarda bu konu gündemde tutulacaktır. İKG * Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanacaktır. KOS 1.5 İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. Bu şarta uyum sağlanması için azami özen gösterilmektedir. Ajans personeline yönelik yılda en az bir defa "Personel Memnuniyet Anketi" düzenlenmektedir. Anket sonucuna göre, varsa herhangi bir sorun, giderilmesine ilişkin tedbirler alınmaktadır.ajans çalışanlarına yönelik, şeffaf bir dilek / şikayet değerlendirme prosedürü oluşturulmuştur. Ajans tarafından, Bölgedeki paydaşların tespiti ve analizi yapılmış; bir Paydaş Veri Tabanı oluşturulmuştur. İç Paydaş ve Dış Paydaş Analizleri vasıtası ile hizmet verilen kesimlerin verilen hizmet ile ilgili görüşleri alınmaktadır. KOS KOS KOS KOS Paydaş Veri Tabanı meydana gelen değişikliklere göre güncellenecektir. Paydaş Analizi sonuçları adil davranma ve eşitlik yönünyle değerlendirilecektir. 10 Kalkınma Planı ile Bölge Planı hazırlama ve revizyonu çalışmalarında Bölgedeki paydaşların katılım ve katkılarının sağlanması amacıyla çeşitli toplantılar yapılacak ve elde edilen çıktılar paydaşlarla paylaşılacaktır. Ajans personeline yönelik yılda en az bir defa "personel memnuniyet anketi" sonucuna göre, varsa herhangi bir sorun, giderilmesine ilişkin tedbirler alınacaktır. Ajans çalışanlarına yönelik, şeffaf bir dilek / şikayet değerlendirme prosedürü oluşturulmuştur. İhtiyaca göre güncellenecektir. PPKB PPKB Paydaş Analizi, Paydaş Veri Tabanı 10. Kalkınma Planı'nın hazırlanmasına katkı ve Bölge Planı İKG Memnuniyet anketi Gen.Sek. Dilek / şikayet değerlendirme prosedürü KOS 1.6 İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır. İdare faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeler Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (KBGYS) doğrultusunda bütünüyle güncellenmiştir. KOS Ajans faaliyetlerine yönelik bilgi ve belgelerin kalitesinin arttırılması, doğru ve güvenilir olması için KBGYS çalışmaları sürdürülecektir.

8 KOS-2 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı I- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Öngörülen veya ler Etik Misyon, Değerler organizasyon ve Dürüstlük: yapısı Personel ve görevler: davranışlarını İdarelerin belirleyen misyonu ile kuralların birimlerin personel ve personelin tarafından görev bilinmesi tanımları sağlanmalıdır. yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. KOS 2.1 İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. Ajansın misyonu yazılı olarak belirlenmiştir. Ajans Dönemi Stratejik Planı çalışmaları tamamlanarak personel ile paylaşılmış ve Ajans internet sitesinde yayınlanmıştır. KOS KOS Ajans misyon ve vizyonunun personel ve yönetim birimleri tarafından daha iyi benimsenmesi için Genel Değerlendirme Toplantılarında gündemde tutulacaktır. Ajans Dönemi Stratejik Planında belirlenen Misyon, Vizyon, Temel İlkeler ve Stratejik Amaçların personel tarafından bilinmesi ve benimsenmesi amacıyla bilgilendirme toplantıları yapılması uygulaması sürdürülecektir. PPKB Ajans Stratejik Planı Bilgilendirme Toplantısı KOS 2.2 Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Ajans birimleri tarafından yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmış ve personele duyurulmuştur. KOS KOS Ajans misyonunun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere birimlerce/ydo'larca yürütülen görevler ihtiyaca göre gözden geçirilecek ve gerekirse yazılı olarak yeniden tanımlanacaktır. KOS 2.2.1'de tanımlanan görevler tüm personele duyurulmuştur. Yeni istihdam edilecek personele de gerekli duyuru ve bilgilendirme yapılacaktır. Gen.Sek. İKG Görev tanımları belirlenmiş olacaktır. KOS 2.3 İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır.yürütmekte oldukları görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklar tüm personele yazılı olarak tebliğ kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve edilmiştir. personele bildirilmelidir. KOS KOS Tüm personelin görev tanımları yapılmıştır. Yürütmekte oldukları görevlere ilişkin yetki personel için de yapılmasına devam edilecektir. ve sorumluluklar yeni istihdam edilecek KOS 2.4 KOS 2.5 İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır.teşkilat şeması ve birimlerin görev dağılımı kurumun faaliyetlere başlamasından önce belirlenmiştir. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır.iş süreçleri ile ilgili süreç kartları hazırlanmış her birim için iş akış prosedürleri belirlenmiştir. ler arası raporlama ilişkisi "KBY.PR.02 Süreç ve Performans Yönetim Prosedürü" ile düzenlenmektedir. KOS Teşkilat şeması ve birimlerin görev dağılımında meydana gelen değişikliklere göre güncelleme yapılacaktır. Genel Sekreterlik KOS Prosedür ve süreç kartları ihtiyaca göre güncellenecektir. DB KOS 2.6 İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde Hassas görevlerin tespiti yapılmıştır. Hassas görevler belirlenmiş buna hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve ilişkin "DB.PR.01 Hassas Görevler Prosedürü" yayınlanmıştır. personele duyurmalıdır. KOS Hassas görevler değişen şartlara ve ihtiyaca göre prosedürdeki şartlara göre güncellenecek ve ilgili personele duyurulacaktır. DB Güncel "Hassas Görevler Prosedürü" KOS 2.7 Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır.ajans Yönetim Kurulu ve Genel Sekreteri ile /YDO Yöneticileri tarafından verilen görevlerin sonucunu izlemek amacıyla raporlama sistemi oluşturulmuştur. Ajans personel ve birim seviyesinde faaliyet raporları haftalık, aylık ve yıllık olarak "PPKB.PR.02 Faaliyet Raporları Prosedürü"ne ve ilgili mevzuaata göre hazırlanmaktadır. Yıllık ve 6 aylık faaliyet raporları Ajansın internet sitesinde de yayınlanmaktadır sayılı Kanun gereği YDO'lar tarafından hazırlanan Aylık Faaliyet Raporları İl Valiliklerine gönderilmektedir. KOS Ajans faaliyet raporlama süreçleri ilgili prosedürlere göre uygulama devam edilecektir. PPKB KOS E-imza tabanlı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kurulmuş olup Mayıs 2012 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Resmi yazılarla gelen görevler EBYS havale sistemi ile izlenmektedir. Sistem kullanılmaya devam edecektir. DB BİG KOS-3 Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır. KOS 3.1 İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır.insan Kaynakları Yönetimi "KBY.PR.İnsan Kaynakları Prosedürü"ne göre gerçekleştirilmektedir. Ajansın misyon, amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere gerekli sayıda ve nitelikte personel ihtiyacı İnsan Kaynakları Raporuna göre belirlenmekte ve istihdam edilmektedir.aday olarak istihdam edilecek personelin 2 aylık deneme süresince Kalkınma Ajansları mevzuatı açısından yeterli eğitimden geçirilmesi, Ajansın Misyon, Vizyon ve Amaçlarını öğrenmesi ve benimsemesi sağlanacaktır. KOS KOS KOS Değişen şartlara ve ihtiyaca göre yeni personel istihdamı ilgili prosedürlere ve politika belgelerine göre devam edilecektir. Ajans çalışma birimlerinin/ydo'ların personel ihtiyacı, nitelik ve nicelik yönünden belirlenmiştir. Değişen şartlara ve ihtiyaca göre gerekli değişiklikler yapılacaktır. Ajansın bütün personeli yılda en az bir defa Kalkınma Ajanslarını ilgilendiren kanun ve mevzuat açısından yılda en az 10 gün olmak üzere hizmet içi eğitime tabi tutulacaktır. İKG KOS Personel Yeterlilik Matrisi her yıl ve yeni personel istihdamından sonra güncellenecektir. KOS 3.2 İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır.ajans'ta verilen tüm görevler için asgari personel nitelikleri (eğitim düzeyi, bilgi, deneyim vs.) "Personel Yeterlilik Matrisi"ne göre belirlenmiştir.aynı zamanda, isteyen personelin akademik çalışması yapması, Ajanstaki işini aksatmamak şartıyla, teşvik edilmektedir. Akademik eğitimi için ders takibi yapmak isteyen personele mesai telafisi uygulaması ile destek olunmaktadır. KOS KOS Ajans personelinin bilgi ve becerilerini yükseltmeye yönelik yılda en az 10 günlük hizmet içi eğitim verilmesi uygulaması sürdürülecektir Personelin çalıştığı konu hakkında sürekli olarak eğitim alması, bu alanlarda düzenlenen eğitimlere, seminerlere, kongrelere, sempozyumlara ve toplantılara katılması sağlanacaktır. Aynı zamanda, isteyen personelin akademik çalışması yapması, Ajanstaki işini aksatmamak şartıyla, teşvik edilecektir. Akademik eğitimi için ders takibi yapmak isteyen personele mesai telafisi uygulaması ile destek olunacaktır. KOS 3.3 Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır. KOS Ajans tarafından yapılacak personel alımı sınavlarında mesleki yeterliliğe geçerli mevzuat hükümleri ve İnsan Kaynakları Politikasına uygun olarak önem verilecek ve her görev için en uygun personel seçilmesine özen gösterilecektir. İKG gözden geçirilecek.

9 KOS 3.4 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Personelin Etik Değerler işe alınması ve Dürüstlük: ile görevinde Personel ilerleme davranışlarını ve belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır. Personel için yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve Performans Değerlendirme Sistemi oluşturulmuş ve görevde bireysel performansı göz önünde yükselmede göz önünde tutulmaktadır. bulundurulmalıdır. I- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Öngörülen veya ler Ajansımızca personelin işe alınması, görevinde ilerleme ve yükselmelerinde İnsan KOS Kaynakları Politikası'na göre liyakat ve performans ilkesine uyulmaya devam edilecektir. İKG Liyakata uygun görevlendirmeler gözden geçirilecek. KOS 3.5 Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır. Ajans'ta istihdam edilen personele yönelik Personel Yeterlilik Matrisi ve Eğitim Takip Formuna göre çeşitli eğitimler verilmiş olup Personel Eğitim Anketi'ne göre eğitim programları uygulanmaktadır. KOS KOS Ajans'ta istihdam edilen personele yönelik Personel Yeterlilik Matrisi ve Eğitim Takip Formuna göre çeşitli eğitimler verilmiş olup Personel Eğitim Anketi'ne göre mevcut ve yeni istihdam edilecek personel için devamlı eğitim programları uygulanacaktır. Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı Personel Eğitim Anketi'ne göre belirlenecek, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülecek, eğitim programları güncellenecek ve personelin yetkinlikleri arttırılacaktır. İKG gözden geçirilecek. KOS 3.6 Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. Personel için Performans Değerlendirme Sistemi oluşturulmuş, 6 ayda bir Performans Değerlendirme Raporu hazırlanmaktadır. KOS Performans Değerlendirme Sistemi ihtiyaç halinde güncellenecektir. DB KOS 3.7 Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. Bu şarta uyum sağlanmıştır.performans Değerlendirme Sistemi oluşturma çalışmaları 2011 yılında tamamlanmış olup, Yönetim Kurulu'nun tarih ve 2009/08-13 sayılı Kararı çerçevesinde, altı ayda bir yapılan değerlendirme sonucuna göre yüksek performans gösteren personele performans primi ödenmektedir. Ayrıca, personelin performansını arttırmaya yönelik diğer teşvik edici yöntemlere başvurulmaktadır. KOS Uygulama geliştirilerek sürdürülecektir. DB Çalışanların performansı artmış olacaktır. gözden geçirilecek. KOS 3.8 Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. Personelin istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, özlük hakları Kalkınma Ajansları Mevzuatı ve Ajans ile Personel arasında imzalanan İş Sözleşmesi ile belirlenmiş ve personel tarafından bilinmektedir. KOS Performans Değerlendirme Sisteminde yer alan değerlendirmeye ilişkin önemli hususlar tüm personele duyurulacak değerlendirme sonuçları yılda en az iki kez ilgili personel ile paylaşılacaktır. DB

10 KOS-4 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı I- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Etik Yetki Değerler Devri: İdarelerde ve Dürüstlük: yetkiler Personel ve yetki davranışlarını devrinin sınırları belirleyen açıkça kuralların belirlenmeli personel ve yazılı tarafından olarak bildirilmelidir. bilinmesi sağlanmalıdır. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır. Öngörülen veya ler KOS 4.1 İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır.iş süreçleri ile ilgili süreç kartları hazırlanmış her birim için iş akış prosedürleri belirlenmiştir. ler arası raporlama ilişkisi "KBY.PR.02 Süreç ve Performans Yönetim Prosedürü" ile düzenlenmektedir. KOS KOS KOS İhtiyaca göre güncellemeler yapılacaktır. Tespit edilecek aksaklıkların asgariye indirilmesi için iş akış süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır. İş akış süreçlerindeki mevcut imza ve onay listeleri ihtiyaca göre yeniden ele alınacak, iş akışı ve süreç yönetimi etkinleştirilecektir. Gen.Sek. KOS 4.2 Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. KOS 4.3 KOS 4.4 Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. İmza Yetkileri ve Yetki Devri Genelgesi hazırlanmış ve personele duyurulmuştur. KOS İmza Yetkileri ve Yetki Devri Genelgesi; ihtiyaca göre, yetki devrinin sınırlarına, devredilen yetkinin önemine ve riskine, yetki devrini belirleyen süreçlerde sorumlulukların yetki ile orantılı olmasına ve yetki devrinde yetki devredilecek kişide bulunacak asgari bilgi, deneyim ve nitelikler ve devir alan ile devir eden arasında bilgi akışı sağlanacak şekilde güncellenecektir. Huk.Müş. DB KOS 4.5 Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır.

11 II- RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI RDS-5 Kamu İç Kontrol ı ve Genel Şartı Öngörülen veya ler Planlama ve Programlama: İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır. RDS 5.1 İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır. Ajans Dönemi için katılımcı yöntemlerle Stratejik Planını hazırlamıştır. RDS İhtiyaca göre Stratejik Planda revizyon yapılacaktır. PPKB RDS 5.2 Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır.ajans, yürüteceği program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren Çalışma bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve Programını her yıl mevzuatta öngörülen takvim çerçevesinde göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. hazırlamaktadır. Ajansın performans denetimi Kalkınma Bakanlığınca yapılmaktadır. RDS Ajans Çalışma Programı ve Bütçe hedefleri ile performans ölçümüne ilişkin veriler Kalkınma Bakanlığına zamanında iletilecektir. RDS 5.3 RDS 5.4 İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır. Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır. RDS Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır. RDS Ajansımız yılları arasında yıllık bütçelerini, Ajans Dönemi Stratejik Planı, Dönemi Bölge Planı ile Kalkınma Bakanlığınca belirlenen performans programlarına uygun olarak hazırlayacaktır. Ajans Yöneticileri, Ajans faaliyetlerinin ilgili mevzuat, Dönemi Stratejik Planı, Dönemi Bölge Planı ve Performans Programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunun sağlanması için gerekli tedbirleri alacaktır. RDS 5.5 Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır.ajansımız Dönemi Stratejik Planı ve Dönemi Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin Bölge Planı'nda belirlenen hedeflere uygun olarak Kalkınma hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline Kurulu'nun tavsiyeleri ve Yönetim Kurulu'nun kararları duyurmalıdır. çerçevesinde Genel Sekreterin başkanlığında Başkanlarınca/YDO Koordinatörlerince katılımcı yöntemlerle belirlenen birim/ydo hedefleri personele duyurulmuştur. RDS Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre bu hedeflerde revizyon yapılacak ve personele gerekli duyuru yapılacaktır. RDS 5.6 İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. Ajans Stratejik Planı'nda bu hususlara dikkat edilmiştir. RDS Ajansımız Dönemi Stratejik Planı'nda belirlenen hedefler ihtiyaca göre yeniden belirlenecek ve bu hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmasına özen gösterilecektir. RDS-6 Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir. RDS 6.1 İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır. Ajans Risk Analizi yapılmış olup Risk İşleme ve Değerlendirme Planı hazırlanmıştır. RDS RDS Ajansın Stratejik Planı, Bölge Planı ve Performans Programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşmasına yönelik riskleri belirlemek amacıyla her /YDO kendi içinde her yıl başında (Ocak ayı içerisinde) toplanacaktır. Bu toplantılarda /YDO için tespit edilen riskler, Genel Sekreter ve Başkanları/YDO Koordinatörlerinin katılımı ile yapılacak toplantıda (Şubat ayı başında) Ajans açısından değerlendirilecektir. Risk Analizi ile Risk Değerlendirme ve İşleme Planında gerekli revizyonlar yapılacaktır. Ajans açısından önemli risk oluşturan hususların İş Akış Süreçlerine etkileri tespit edilmiş olup ihtiyaca göre revizyon yapılacaktır. RDS Ajans açısından önemli bulunan riskleri gidermek veya asgariye indirmek amacıyla gerekli tedbirler alınacaktır. RDS 6.2 Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. Ajansın risk analizi yapılmıştır. RDS Ajans açısından önemli bulunan riskleri gidermek veya asgariye indirmek amacıyla, yıl içerisinde alınan tedbirler yıl sonunda gözden geçirilerek analiz edilecek ve Risk Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır. Hazırlanan Risk Değerlendirme Raporu (İç Denetçi raporu dahil), Genel Sekreter ve Başkanları/YDO Koordinatörlerinin katılımı ile yapılacak toplantıda (Şubat ayı başında) değerlendirilecektir. RDS Ocak ayı içerisinde Ajans açısından değerlendirilen ve önemli bulunan riskler, gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yönünden 6 ayda bir düzenli olarak ilgili ler/ydo'lar tarafından gözden geçirilecek ve değerlendirilecektir. RDS Ajans açısından önemli olduğu değerlendirilen riskleri asgariye indirmek veya ortadan kaldırmak için Yıllık Planları ve Risk Haritaları hazırlanacaktır. RDS 6.3 Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır. RDS Yıllık Planları ve Risk Haritalarında, lerin/ydo'ların alması gereken tedbirlere yer verilecektir. RDS Olası risklerin gerçekleşmesi dikkate alınarak hazırlanan planlarda yeni sapmaların olması halinde plan yeniden gözden geçirilerektir.

12 III- KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI Kamu İç Kontrol ı ve Genel Şartı Öngörülen veya ler KFS-7 Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır. KFS 7.1 Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır.ajansımız iş akış süreçleri, birimler örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, bazında analiz edilmiştir. Bu çerçevede süreçlere ilişkin riskler tespit edilmiş ve onaylama, raporlama, koordinasyon, risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik uygun strateji ve kontrol mekanizmaları Risk doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, Analizi Prosedürü ile geliştirilmiştir. gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. KFS KFS KFS Ajans faaliyet riskleri Risk Değerlendirme ve İşleme Planındaki kotrol yöntemleri tekrar gözden geçirilecek 6 ayda bir güncellenecektir. Süreç ve risklerin izlenmesi, karşılaştırılması, analizi ve raporlanması için Risk Analizi Prosedürü uygulanacaktır. Risk Değerlendirme ve İşleme Planı takip edilecektir. Analiz ve Raporlar. KFS 7.2 Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır. KFS İşlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrollerin daha sağlıklı bir şekilde yapılması için Risk Analizi her yıl güncellenecektir. KFS 7.3 Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır.ajans varlıklarının dönemsel kontrolü ve güvenliğinin sağlanması için "KBY.PR.07 Varlık Yönetimi Prosedürü" hazırlanmıştır. KFS Varlık Yönetimi Prosedürüne göre sistem kabul işlemleri gerçekleştirilecektir. KFS 7.4 Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır. KFS Belirlenen ve uygulanan kontrol faaliyetlerinin maliyetinin beklenen faydayı aşmaması için gerekli özen gösterilecektir. KFS-8 Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır. KFS 8.1 İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır. KFS Faaliyetler, mali karar ve işlemlere ilişkin mevcut olmayan yazılı prosedürler oluşturulmuş olup ihtiyaca ve değişen mevzuata göre geliştirilecektir. KFS 8.2 KFS 8.3 Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır. Kalite Sistemi çerçevesinde oluşturulan prosedürler ile Mali Karar ve İşlemler için hazırlanan Süreç Akım Şeması, faaliyet veya mali karar ve işlemlerin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamaktadır. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır.güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve anlaşılabilir olarak hazırlanan prosedürler, ilgili personel tarafından anlaşılması için gerekli açıklamalar ile bilgilendirmeler yapılmakta olup personel tarafından kolay ulaşılabilmesini teminen M-Files Programı ile oluşturulan alana elektronik olarak eklenmiştir. KFS KFS İlgili prosedürler ihtiyaca ve mevzuattaki değişikliklere göre güncellenecektir. Prosedürlerdeki güncellemeler dosya yönetim sistemi ve e-posta ile tüm personele duyurulacaktır. Mali Karar ve İşlemlerin Süreç Akım Şeması KFS-9 Görevler Ayrılığı: Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır. KFS 9.1 Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. Ajansta genel olarak bu şart sağlanmıştır.ajansımızda mali karar ve işlemler ile kontroller, Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Harcama Esas ve Usulleri çerçevesinde farklı kişiler tarafından görevler ayrılığı ilkesi doğrultusunda yapılmaktadır. KFS ler/ydo'lar tarafından yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri için iş akış şemaları doğrultusunda otokontrolü sağlayacak şekilde, işlerin farklı kişiler tarafından yapılmasına devam edilecektir. KFS 9.2 Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır. Ajansta ihtiyaça cevap verecek uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin personel istihdam edilmiştir. farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. KFS Çeşitli sebeplerle Ajanstan ayrılan personelin yerine, ihtiyaç olan branşlarda personel istihdam edilecektir. Yeni personel istihdam edilene kadar, ortaya çıkabilecek risklerin ortadan kaldırılması için gerekli tedbirler alınacaktır. Bu konuda İş liği Prosedürü uygulanacaktır. Gen. Sek.

13 III- KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI KFS-10 Kamu İç Kontrol ı ve Genel Şartı Kontrol Hiyerarşik Stratejileri Kontroller: ve Yöntemleri: Yöneticiler, iş İdareler, ve işlemlerin hedeflerine prosedürlere ulaşmayı uygunluğunu amaçlayan ve sistemli riskleri bir karşılamaya şekilde kontrol uygun etmelidir. kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır. Öngörülen veya ler KFS 10.1 İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır.ajansın Bütçe Uygulama Sonuçları 3'er aylık periyotlarla Ajansın internet sitesinde yayınlanmaktadır. Ayrıca, ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanan Ajansın 6 aylık ve yıllık faaliyet raporları bastırılarak Kalkınma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Kalkınma Kurulu üyeleri başta olmak üzere kamuoyu ile paylaşılmakta ve Ajansın internet sitesinde yayınlanmaktadır. KFS Bütçe uygulama sonuçları kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir. KFS 10.2 Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır.ajanstaki Yöneticiler, personelin iş Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini ve işlemlerini izlemekte ve onaylamaktadır. Hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin "HM.PR.02 Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesine ve Bilgi Edinme giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir. Hakkına Dair Prosedürü" oluşturulmuştur. KFS İlgili prosedürler uygulanmaya ve ihtiyaca göre güncellenmeye devam edilecektir. KFS-11 Faaliyetlerin liği: İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır. KFS 11.1 KFS 11.2 KFS 11.3 KFS-12 KFS 12.1 KFS 12.2 Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır. Personel yetersizliği, geçici veya yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli karşı "KBY.PR.17 İş liği Prosedürü" hazırlanmıştır. önlemler alınmalıdır. Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir. Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır. Personelin görevli veya izinli olarak Ajansta bulunmadığı zamanlarda yerlerine vekil görevlendirilmektedir. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır. KFS Bilgi Sistemleri Kontrolleri: İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir. Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır. Ajans Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (KBGYS) oluşturulmuş bu kapsamda uluslar arası standartlara uyum için TSE 9001 & belgeleri alınmıştır. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır. Ajans Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (KBGYS) oluşturulmuş bu kapsamda ilgili prosedürler hazırlanmıştır. Bilgi sistemlerine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda alınan güvenlik önlemleri "KBY.PR.13 Erişim Kontrolu Prosedürü" KFS İlgili prosedürler uygulanmaya ve ihtiyaca göre güncellenmeye devam edilecektir. KFS İlgili prosedürler uygulanmaya ve ihtiyaca göre güncellenmeye devam edilecektir. Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi uygulaması Genel Sekreter, Başkanları ve YDO Koordinatörleri tarafından sürdürülecektir. KFS KBGYS prosedürleri uygulanmaya devam edilecek ve ihtiyacak göre güncellenecektir. KFS KFS KFS Uygulanmakta olan bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayan kontroller KBGYS ile yazılı hale getirilmiş ve teknolojik gelişmeler takip edilip gerekli güncellemeler yapılacaktır. Bilgi sistemlerine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda alınan güvenlik önlemleri "KBY.PR.13 Erişim Kontrolu Prosedürü"ne göre uygulanmaya devam edilecektir. Bilgi sistemlerine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yapılan yetkilendirmeler ve sözkonusu mekanizmalar (şifreleme, e-imza, yetkilendirme vs.) ve politikaları ile ilgili prosedürler uygulanmaya devam edecektir. BİG BİG KFS Bilişim yönetişimine destek mekanizmaların geliştirilmesi çalışmaları sürdürülecektir. KFS 12.3 İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır. KFS Bu amaçla, Bilgi İşlem Görevlisi ile diğer Bilgisayar Mühendisi Uzmanların ihtiyaç duyacağı eğitimler verilmeye devam edilecektir. DB KFS Bilişim yönetişimi araçlarının yaygın kullanımı için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

14 BİS-13 BİS 13.1 Kamu İç Kontrol ı ve Genel Şartı BİS BİS IV- BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI Öngörülen veya ler Ajansımızda ve birimlerimizde/ydo'larda, yatay ve dikey iç iletişimi ve paydaşlarla dış iletişimi kapsayan etkili, sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi oluşturulmuş olup sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Ajansımızın faaliyet ve projeleri hakkında kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olarak Ajans ve YDO'lar internet sayfalarında verilen bilgilerin yayımlanmasına devam edilecektir. Bilgi ve İletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır. İdarelerde, yatay ve dikey iç Bu şarta genel olarak iletişim ile dış iletişimi kapsayan uyum sağlanmış etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim durumdadır. sistemi olmalıdır. PPKB, BHİG ve BİG uyum BİS Ajans personelinin görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmeleri amacıyla; Ajans Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) son kullanıcı bazında tam olarak kullanılmaya başlanmıştır. Uygulama devam ettirilecektir. BİS 13.2 Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır. BİS BİS BİS Gerekli ve yeterli bilgiye ulaşmada yaşanan sorunların tespiti ile göderilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir. Yönetim Bilgi Sistemlerinin etkin kullanılması sağlanacaktır (kullanım kılavuzları, elektronik eğitim vb). Ajans'ta sağlıklı bir arşiv sistemi oluşturulmuş ve Arşiv Yönergesi hazırlanmıştır. DB uyum BİS Kalkınma Ajanslarını ilgilendiren tüm ana ve ilgili mevzuat Ajans internet sitesinde yayınlanmaktadır. Mevzuatın uygulanmasına ilişkin örnekler ve yargı kararları da personel için ulaşılabilir hale getirilmektedir. BİS 13.3 Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır. BİS BİS BİS Personelin branşına göre faydalı olacağı değerlendirilen süreli yayınlara abonelik sürdürülecektir. Kurumsal olarak üretilen ve ulaşıma açılan bilgilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanması için Genel Sekreter'den onay (form, e-imza vb.) mekanizması oluşturulmuştur. E-devlet projesine entegre edilebilir sistemler geliştirilmesi sağlanacaktır. Veri kaynağındaki bilgi kirliliğini önleyici tedbirler (veri madenciliği, veri ambarları, RSS vb.) alınması sağlanacaktır. BHİG uyum BİS 13.4 Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. BİS BİS Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreter ve Başkanları/YDO Koordinatörlerinin performans programı ve bütçe uygulamaları ile kaynak kullanımına ilişkin bilgilere özet bir şekilde ulaşabilmeleri amacıyla Bütçe Muhasebe ve Finans Görevlisi gerekli çalışmaları gerçekleştirmektedir. Önümüzdeki dönemlerde de bu çalışmaların devam etmesi sağlanacaktır. Ajans tarafından yürütülen faaliyet ve projeler ile bunlar için ayrılan kaynağa ilişkin bilgiler, Ajans internet sayfasında düzenli olarak yayımlanmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde de bu çalışmaların devam etmesi sağlanacaktır. uyum

15 BİS 13.5 BİS 13.6 BİS 13.7 Kamu İç Kontrol ı ve Genel Şartı IV- BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI Öngörülen veya ler Bilgi ve İletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim KAYS'ın tam olarak kullanılmaya başlamasıyla, yönetimin ihtiyaç sistemine sahip olmalıdır. duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz BİS yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmış bir sistem kurulmuş olacaktır. Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. BİS BİS BİS BİS Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) geliştirme çalışmaları tamamlanacaktır. Ajans'ta kullanılan Muhasebe Sistemi, Program Yönetim Sistemi (PYS) ve İzleme Bilgi Sistemi (İBS) ile Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) değişen ihtiyaçlara göre geliştirilecektir. Genel Sekreter, Başkanları/YDO Koordinatörleri ve Ajans personeli ile Ajansın misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde belli periyotlar halinde toplantılar düzenleyerek, somut beklentilerini personele duyuramaktadır. Ajans personelinin değerlendirme, öneri ve sorunlarının belirlenebilmesi için yıllık memnuniyet anket çalışmaları, yüz yüze görüşmeler, elektronik olarak yazışma ve toplantılar yapılması sürdürülecektir. Yatay ve dikey iletişime ait değerlendirme ve öneriler kayıt altında tutulması ve değerlendirilmesi sağlanacaktır. Gen. Sek. uyum uyum uyum BİS-14 Raporlama: İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır. BİS 14.1 İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır. Kalkınma Ajansları mevzuat çerçevesinde Ajansın amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri, çalışmaları düzenli olarak (6 aylık ve yıllık) Faaliyet Raporları olarak düzenlenerek kamuoyuna açıklanmakta ve Ajansın internet sayfasında yayımlanmaktadır. BİS Faaliyet Raporlarının düzenli olarak yayınlanmasına devam edilecektir. PPKB uyum BİS 14.2 İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. BİS Ajansın Bütçe Uygulama Sonuçları 3'er aylık periyotlarla Ajansın internet sitesinde yayınlanmaktadır. DB (BMFG) Rapor BİS 14.3 Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır. BİS Altı aylık ve yıllık Ajans Faaliyet Raporu'nun hazırlanarak Ajans internet sayfasında yayımlanması ve bastırılarak ilgili aktörlerle paylaşılması uygulamasına devam edilecektir. PPKB Yılı Faaliyet Raporu BİS 14.4 Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. BİS Görev ve faaliyetlere ilişkin hazırlanması gereken raporlar hakkında yazılı olarak ve bilgilendirme toplantılarıyla ilgili personelin bilgilendirilmesine devam edilecektir. - Bilgilendirme Toplantısı, - Rapor Formatları

16 BİS-15 BİS 15.1 Kamu İç Kontrol ı ve Genel Şartı IV- BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI Öngörülen veya ler Bilgi Kayıt ve ve İletişim: Dosyalama İdareler, Sistemi: birimlerinin İdareler, ve gelen çalışanlarının ve giden her performansının türlü evrak dahil izlenebilmesi, iş ve işlemlerin karar kaydedildiği, alma süreçlerinin sınıflandırıldığı sağlıklı bir ve şekilde dosyalandığı işleyebilmesi kapsamlı ve hizmet ve güncel sunumunda bir sisteme etkinlik sahip ve olmalıdır. memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır. Kayıt ve dosyalama sistemi, Gelen ve giden her türlü evrakın kayıt edildiği ve arşivlendiği, e- elektronik imza tabanlı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ortamdakiler dahil, gelen ve giden BİS DB kurulmuş olup Mayıs 2012'den itibaren kullanılmaya uyum evrak ile idare içi haberleşmeyi başlanmıştır. kapsamalıdır. BİS 15.2 Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. BİS EBYS çerçevesinde, kayıtlar ve dosyalama güncel bir şekilde tutulmakta olup yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir durumdadır. İhtiyaca göre sistemde gerekli revizyon ve güncellemeler yapılacaktır. DB-İKG uyum BİS 15.3 Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır. BİS Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlayacak şekilde oluşturulmuş olup bu yönde iyileştirme çalışmaları sürdürülecektir. DB-İKG uyum BİS 15.4 Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. BİS Ajans evraklarının kayıt ve dosyalama sistemi, Başbakanlık tarafından belirlenmiş standartlara uygun olarak oluşturulmuş olup değişen mevzuat ve ihtiyaçlara göre güncellenecektir. DB-İKG uyum BİS Arşiv Yönergesi hazırlanmıştır. BİS 15.5 Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. Şarta genel olarak uyum sağlanmıştır. BİS BİS Ajansa gelen ve Ajanstan giden tüm evraklar zamanında kaydedilmekte, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırırlmakta ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmektedir. Evrak birimlerinde çalışan personele, evrağın kaydedilmesi, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılması, arşiv sistemine uygun muhafaza edilmesi konusunda bilgilendirilme faaliyetleri yapılacak ve eğitim verilecektir. DB-İKG uyum BİS 15.6 İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır. Şarta genel olarak uyum sağlanmıştır. BİS BİS Arşiv ve Dokümantasyon Sistemi standart hale getirilmiş ve gerekli prosedürler hazırlanmıştır. EBYS çerçevesinde, bütün kayıtlar elektronik ortamda da arşivlenmektedir. DB-İKG-BIG uyum

17 BİS-16 BİS 16.1 Kamu İç Kontrol ı ve Genel Şartı IV- BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI Öngörülen veya ler Bilgi Hata, ve Usulsüzlük İletişim: İdareler, ve Yolsuzlukların birimlerinin Bildirilmesi: ve çalışanlarının İdareler, performansının hata, usulsüzlük izlenebilmesi, ve yolsuzlukların karar alma belirlenen süreçlerinin bir düzen sağlıklı içinde bir şekilde bildirilmesini işleyebilmesi sağlayacak ve hizmet yöntemler sunumunda oluşturmalıdır. etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır. BİS BİS Yönetişimin ilkeleri olan katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, yasal düzenlemelere uyumluluk temel unsurlarının tüm personele benimsetilmesi amacıyla eğitim faaliyetleri sürdürülecektir. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi amacıyla gerekli prosedür belirlenmiş olup personele hata, usulsüzlük ve yolsuzluk durumunda mevzuat çerçevesinde yapılması gerekenlerin öğretilmesi amacıyla bilgilendirme ve eğitim çalışmaları sürdürülecektir. PYB uyum BİS 16.2 BİS 16.3 Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır. Bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli inceleme yapılmaktadır. Haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamaktadır. Hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için "HM.PR.02 Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesine ve Bilgi Edinme Hakkına Dair Prosedürü" uygulanmaya devam edilecektir. Gen. Sek.

18 V- İZLEME STANDARTLARI Kamu İç Kontrol ı ve Genel Şartı Kod No Öngörülen veya ler veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak İZS-17 İç Kontrolün Değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir. İZS 17.1 İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. İZS Sistem yılda en az bir defa Genel Sekreter, Başkanları ve YDO Koordinatörleri tarafından değerlendirilecektir. Yıllık değerlendirme raporları Ajans Yönetim Kurulu'na sunulacaktır. İZS 17.2 İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir. İZS Yapılacak değerlendirme toplantıları ile iç kontrol sisteminin eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemleri belirlenecek ve bu eksiklikleri giderici tedbirler alınacaktır. İZS 17.3 İZS 17.4 İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır. İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır. Ancak, henüz İç Denetçi istihdam edilememiştir. İZS İZS İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi çalışmalarına Ajans leri ve YDO'ların katılımı sağlanacaktır. İç kontrol sisteminin değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınacaktır. PPKB İZS 17.5 İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır. İZS İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda, alınması gereken önlemler belirlenecek ve eylem planı çerçevesinde uygulanacaktır. İZS-18 İç Denetim: İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır. İZS 18.1 İZS 18.2 İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir. İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir. Ancak, henüz İç Denetçi istihdam edilememiştir. İZS İZS Ajansta henüz İç Denetçi istihdam edilememiştir. Ancak, Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği gereği, Valilik Onayı ile Diyarbakır İl Özel İdaresi İç Denetçisi görevlendirilerek 6 aylık ve yıllık periyotlarla gerekli iç denetim yapılmaktadır. Bu denetimler sonucunda, alınması gereken tedbirleri içeren Planları hazırlanmakta ve uygulamaya konulmaktadır. Ayrıca, İç Denetim Raporları Yönetim Kurulu ile Kalkınma Kurulu'na sunulmaktadır. Gen. Sek.

19 KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI ( ) TAKVİMİ EYLEM EYLEM EYLEM : : Süreli

20 AJANSI EYLEM PLANI ( ) EYLEM EYLEM

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KOCAELİ 30.06.2010 RAPORU II. KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Detaylı

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ Bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

T. C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T. C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞININ İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUMUNU SAĞLAMAK ÜZERE YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN EYLEM PLANI Başkanlığımız iç kontrol sistemiyle

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI (Uygulamalar) Süleyman MANTAR ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI (Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KALKINMA BAKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KALKINMA BAKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Ocak 016 - Aralık 016) Genel Şartların Dağılımı 4 0 5 Güvence Sağlananlar Öngörülenler Sonraki Döneme Bırakılanlar Sürekli İzleme 70 KAMU

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Sorumlu veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği

Detaylı

T.C. AKÇAABAT BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014)

T.C. AKÇAABAT BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014) T.C. AKÇAABAT BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014) İÇİNDEKİLER A. İç Kontrol Sistemi Genel Esasları... 1 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı ve Amaçları... 1 2. İç Kontrol Sisteminde

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Çıktı/ Sonuç

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

2016 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

2016 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 2016 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı 1 1.1 1.2 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve

Detaylı

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI KONTROL ORTAMI KOS 01 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (KONTROL FAALİYETLERİ) Sorumlu KFS 7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Mevcut Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Kod No Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Standart Kod No. Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı

1- KONTROL ORTAMI. Standart Kod No. Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı 253 1- KONTROL ORTAMI KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 KOS 1.2 KOS 1.3 KOS 1.4 İç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Mevcut Durum Eylem Kod No Eylem Planı Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç

1- KONTROL ORTAMI. Mevcut Durum Eylem Kod No Eylem Planı Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç KOS 1 Mevcut Durum Eylem Eylem Planı Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI veya Tamamlanm a KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri Tüm birimler İKİYK

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri Tüm birimler İKİYK 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler No Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/

Detaylı

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tamamlan ma Tarihi. Çıktı/ Sonuç. 1-İç Kontrol SGDB

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tamamlan ma Tarihi. Çıktı/ Sonuç. 1-İç Kontrol SGDB KOS 1.3 KOS 1.2 KOS 1.1 KOS 1 Standart Kod No SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim

Detaylı

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI II KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS1 KOS 11 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük:

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/

Detaylı

T.C. KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI

T.C. KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI A. GENEL BİLGİLER Kayseri iline bağlı Talas Belediyesi Merkez İlçe belediyesi olup, 2010 yılı nüfus sayısı merkez nüfusu 93.769, köylerin nüfusu 6.081

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç kontrol standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Tamamlanm

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

KARABAĞLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KARABAĞLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart İS1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartları Etik Değerler ve Dürüstlük Mevcut Durum Eylem Öngörülen

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu 2016 YILI KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu 2016 YILI KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu 2016 YILI KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 95347179-612.01-87 24/01/2014 Konu : İç Kontrol ları Uyum Eylem Planı Revizesi Hk. REKTÖRLÜK MAKAMINA Bilindiği üzere;

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ekim 2014 i İÇİNDEKİLER TABLOSU İÇİNDEKİLER TABLOSU... İ GİRİŞ... 1 1. İÇ KONTROLÜN TANIMI VE YASAL ÇERÇEVE... 2 2. İÇ KONTROLÜN

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI KOS 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Kod KOS 1.5 Kamu İç Kontrol Standardı Ve Şartı İdarenin personeline

Detaylı

T.C. BARBAROS DENĐZCĐLĐK YÜKSEKOKULU KAMU ĐÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

T.C. BARBAROS DENĐZCĐLĐK YÜKSEKOKULU KAMU ĐÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ BARBAROS DENĐZCĐLĐK YÜKSEKOKULU KAMU ĐÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KOCAELĐ 2013 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa I.GĐRĐŞ 2 II. KOÜ KAMU ĐÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (BİLGİ VE İLETİŞİM) Standart Kod No veya BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi,

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS1 KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 07 YILI İÇ KONTROL EYLEM PLANI KOS Standardı ve Genel Şartı KOS. KOS. KOS.3 KOS.4 İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde

Detaylı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

4- BİLGİ VE İLETİŞİM 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü

İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STANDARTLARI Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü Neden İç Kontrol Harcama Yetkilisi Harcama Talimatı - İhale onay

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol Eylem Planı elektronik ortama taşınacak ve tüm personel tarafından paylaşıcacaktır.

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol Eylem Planı elektronik ortama taşınacak ve tüm personel tarafından paylaşıcacaktır. 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem ya Eylemler Sorumlu ya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanm

Detaylı

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Sibernetik Sistemler İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Yönetimin Tarihsel Gelişimi Bilimsellik Çarpanı İnovasyon Yeteneği NEWYORK + KABİL - Öğrenen Organizasyon

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAYAN BİRİM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Haziran- 2009 I- KAMU YÖNETİMİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ A. Giriş 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014 YILI)

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014 YILI) T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014 YILI) 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel

Detaylı

4- BİLGİ VE İLETİŞİM(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

4- BİLGİ VE İLETİŞİM(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI) 4- BİLGİ VE İLETİŞİM(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI) Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma

Detaylı

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2009-2011

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2009-2011 SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2009-2011 1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 1.1.Etik Değerler ve Dürüstlük 1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016 T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016 (HAZİRAN-ARALIK) YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Üniversitemiz Kamu İç Kontrol

Detaylı

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim BİE Bilgisayar Bilimleri. 1-Bilgisayar Bilimleri

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim BİE Bilgisayar Bilimleri. 1-Bilgisayar Bilimleri 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda

Detaylı

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Sorumlu veya 1.1 Đç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL Doç. Dr. Harun YALÇIN (E. Ü. ADEK Üyesi) Doç. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ Doç. Dr. Şule IŞIN Arş. Gör. Dr. Ö. Hakan BAYRAKTAR Arş.

Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL Doç. Dr. Harun YALÇIN (E. Ü. ADEK Üyesi) Doç. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ Doç. Dr. Şule IŞIN Arş. Gör. Dr. Ö. Hakan BAYRAKTAR Arş. Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL Doç. Dr. Harun YALÇIN (E. Ü. ADEK Üyesi) Doç. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ Doç. Dr. Şule IŞIN Arş. Gör. Dr. Ö. Hakan BAYRAKTAR Arş. Gör. Tansel KAYGISIZ AŞÇIOĞUL Arş. Gör. Pınar GÜNEYİ

Detaylı

4-BİLGİ VE İLETİŞİM. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler

4-BİLGİ VE İLETİŞİM. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler 4-BİLGİ VE İLETİŞİM Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/Sonuç

Detaylı

EK:1 1- KONTROL ORTAMI

EK:1 1- KONTROL ORTAMI EK:1 1- KONTROL ORTAMI KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 KOS 1.5 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler 2014-2016 SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI SONUÇLARI RAPORU HAZİRAN 2016 İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ İÇİNDEKİLER TANIMLAR... ii KISALTMALAR... iii GİRİŞ...

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI EK:2- ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Öngörülen Eylem veya Eylemler.

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Öngörülen Eylem veya Eylemler. 1- KONTROL ORTAMI KOS1 KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 İÇİNDEKİLER A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠNĠN GENEL ESASLARI 1-Amaç 2-Kapsam 3-Dayanak 4- Ġç Kontrolün Temel Ġlkeleri 5- Ġç Kontrol Sisteminin BileĢenleri

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EYLEM PLANI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EYLEM PLANI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EYLEM PLANI KOD NO KONTROL STANDARTLARI EYLEMLER SÜREÇ SORUMLULARI SÜRE Bu standardın yerine getirilebilmesi için en az üç kişinin yer alacağı

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAKÜLTESİ ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ Sorumlu Birim Eylem Kod No SORUMLU BİRİMLER VE TAMAMLANMA TARİHLERİ Tamamlanma Tarihi

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2016 YILI)

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2016 YILI) T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2016 YILI) 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel

Detaylı

2015-2016 İ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

2015-2016 İ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016 İ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1.KONTROL ORTAMI Standart KOS1 Kamu İç Kontrol Standartı ve Genel Şsartı Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylemler Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI STANDART TANIM 1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır.

Detaylı

T.C AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen 1 kuralların personel tarafından

Detaylı

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve İlgili Mevzuatı Kapsamında İç Kontrol

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve İlgili Mevzuatı Kapsamında İç Kontrol Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve İlgili Mevzuatı Kapsamında İç Kontrol MURATPAŞA BELEDİYESİ 20 KASIM 2014 AŞAĞIDAKİLERİN HANGİLERİ İÇ KONTROL EYLEMİDİR? 01. Görev Ayrımı ve Dağılımına Dair Yıllık

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI REVİZE ( ) Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI REVİZE ( ) Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Öngörülen veya ler Sorumlu 1- KONTROL ORTAMI 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Standart Standartı Standart sı Genel Şart Sayısı Öngörülen Sayısı KOS-1 Etik Değerler ve Dürüstlük Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tüm Birim ve Bölümler. Tüm Personel

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tüm Birim ve Bölümler. Tüm Personel 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart Öngörülen veya ler Sorumlu veya BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DÖNEMİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DÖNEMİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2017- DÖNEMİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KOS1.1 KOS1.2 KOS1.3 KOS1.4 / Şart 1.1.İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.

Detaylı

Başaran YAŞLI Belediye Başkanı. Sayfa 1

Başaran YAŞLI Belediye Başkanı. Sayfa 1 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile, her kamu idaresinde geleneksel kontrol mekanizmaları yerine iç kontrol alanında yaşanan çağdaş gelişme ve uygulamalardan ve uluslararası örgütlerce oluşturulan

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - KONTROL ORTAMI KOS Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Sorumlu Kod No Öngörülen veya ler veya Çalışma Kurul ve Grup

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1-KONTROL ORTAMI STANDAR T KOD NO KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI MEVCUT DURUM EYLEM KOD NO ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER SORUMLU BİRİM VEYA ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM ÇIKTI/

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GİRİŞ Kamu kaynaklarının etkin, etkili ve verimli kullanılması sadece günümüzde değil, öteden beri kamu kurum ve kuruluşlarının temel amaçlarından bir tanesidir. Bu amaç doğrultusunda ortaya koyulan temel

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler KOS 1.3-E1. verilecektir. İlgili personele eğitim. KOS 1.2-E1 verilecektir.

1- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler KOS 1.3-E1. verilecektir. İlgili personele eğitim. KOS 1.2-E1 verilecektir. 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

T. C. AKYAZI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

T. C. AKYAZI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1 - KONTROL ORTAMI KOS.01 - ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK KOS.01.1 - İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. KOS 1.1.1 / Müdürlüğü tüm birim müdürlerini

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI (ÜNİVERSİTEMİZE AİT EYLEM PLANINDAN YÜKSEKOKULUMUZLA İLGİLİ KISIMLAR SEÇİLEREK HAZIRLANMIŞTIR) 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı KOS1 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol

Detaylı

TOROSLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

TOROSLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI TOROSLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu

Detaylı

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (TASLAK) TEMMUZ 2011

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (TASLAK) TEMMUZ 2011 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (TASLAK) TEMMUZ 2011 GİRİŞ Temel kavramlar ve Tanımlar İç kontrol, çok genel bir ifadeyle kurumların ya da şirketlerin iç işleyişlerindeki aksaklıkların ve olası

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYESİ İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI

İZMİR KONAK BELEDİYESİ İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI İZMİR KONAK BELEDİYESİ İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI 2017-2018 İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI SAYISAL VERİLERİ STANDART KODU STANDART ADI GENEL ŞART SAYISI BELİRLENEN EYLEM

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI Standart Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU 2016 ARALIK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU 2016 ARALIK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU 2016 ARALIK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 1 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...3 KISALTMALAR...3 GİRİŞ...4 DEVAM EDEN EYLEMLER...5 GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1 İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1.1. Etik Değerler ve Dürüstlük 7 1.2. Personelin Yeterliliği ve Performansı 7 1.3.

Detaylı

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU Konya 2014 İçindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 A- ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı 2 2. İç Kontrol Sisteminin Amacı

Detaylı

KONTROL ORTAMI KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

KONTROL ORTAMI KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI KONTROL ORTAMI KOS 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından

Detaylı