KASIM 2012 DİYARBAKIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KASIM 2012 DİYARBAKIR"

Transkript

1 T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Planlama Programlama Koordinasyon i İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI ( ) KASIM 2012 DİYARBAKIR

2 T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Planlama Programlama Koordinasyon i İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GİRİŞ tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Beşinci Kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. Bu kısımda, iç kontrol sistemine ilişkin olarak; iç kontrolün tanımı ve amacı, kontrolün yapısı ve işleyişi, ön mali kontrol, mali hizmetler birimi, muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları, muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanması, iç denetim, iç denetçinin görevleri, iç denetçilerin nitelikleri ve atanması, iç denetim koordinasyon kurulu, iç denetim koordinasyon kurulunun görevleri hususlarına yer verilmiştir. Kanun un 55 inci maddesinde iç kontrol, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü olarak tanımlanmıştır. Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, Sağlamak olarak belirlenmiştir. Kanunun 57 nci maddesinde ise, kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemlerinin harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluştuğu belirtilmiş, yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, Malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi, Kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması, Bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemlerin alınması öngörülmüştür. Kanun un 11 inci maddesinde, üst yöneticilerin, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumlu oldukları ve bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri hükme bağlanmıştır. Karacadağ KA ( ) 1

3 T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Planlama Programlama Koordinasyon i Buna göre üst yöneticilere, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesi, iç kontrol sisteminin bir gereği olarak yazılı prosedür ve talimatların oluşturulması gibi her türlü düzenlemelerin yapılması, harcama yetkililerine ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sağlama sorumluluğu verilmiş bulunmaktadır. Kanunun 60, 61, 63 ve 64 üncü maddelerinde, mali hizmetler birimleri, muhasebe yetkilileri ve iç denetçilerin iç kontrol alanındaki görev ve sorumluluklarına yer verilmiştir. Buna göre; mali hizmetler birimleri, idarenin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve ön mali kontrol faaliyetini yürütmekten; muhasebe yetkilileri, ödeme emri belgesi ve eklerinin kontrolünden, muhasebe işlemlerinin belirlenmiş standartlara ve usulüne uygun olarak kaydedilmesinden, raporlanmasından, muhafazasından ve denetime hazır halde bulundurulmasından; iç denetçiler ise, idarelerin iç kontrol sistemlerinin denetlenmesinden ve geliştirilmesi yönünde önerilerde bulunulmasından sorumludurlar. Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında, görev ve yetkileri çerçevesinde, mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standart ve yöntemler Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standart ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir hükmü yer almaktadır. Buna göre, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun tarihli ve (12) sayılı kararı ile Kamu İç Denetim ları belirlenmiş bulunmaktadır. Kamu İç Kontrol ları ise COSO modeli, INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol ları Rehberi ve Avrupa Birliği İç Kontrol ları çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Kamu İç Kontrol ları Tebliği yayınlanmıştır sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, kamu idaresinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi çalışmaları ilgili kamu idaresinin yönetim sorumluluğu kapsamında olmakla birlikte, iç kontrole ilişkin çalışmalarında kamu idarelerine rehberlik yapması amacıyla Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nce, Kamu İç Kontrol ları Uyum Planı Rehberi hazırlanarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün tarih ve 1205 sayılı yazısı ile yayınlanmıştır tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayınlanan Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin İç Kontrol Sistemi başlıklı 11 inci maddesi aşağıdaki gibidir: (1) İç kontrol sistemi, Ajans gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi, Ajansın mevzuata uygun olarak faaliyet göstermesi, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi edinilmesi amaçlarını gerçekleştirmek üzere, iç denetçinin görüşü alınmak suretiyle, Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. (2) İç kontrol sistemi, iç ve dış denetim raporları, öneriler, ihtiyaçlar ve şikâyetler çerçevesinde yılda en az bir defa Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve Müsteşarlığa rapor hâlinde sunulur tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği nin Mali Yönetim Yeterliği başlıklı 4/5 inci maddesinde, Ajansın mali yönetim yeterliği tespit edilirken Yeterlik Komisyonu nca esas alınacak kriterler sayılmış olup bu kriterlerden biri de, iç kontrol ve risk değerlendirmesi yapabilme kapasitesi dir. Yukarıda sayılan mevzuat çerçevesinde, yıllarını kapsayan Ajansımız Kamu İç Kontrol larına Uyum Planı (KİKSUEP) hazırlanarak uygulanmıştır. Karacadağ KA ( ) 2

4 T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Planlama Programlama Koordinasyon i Planının uygulama süresi sona erdiğinden, yıllarını kapsayacak Ajansımızın Kamu nı (KİKSUEP) hazırlamak amacıyla; Genel Sekreterliğin tarih ve B.22.2.KKA /187 sayılı onayıyla, 1. Aşağıda isim ve unvanları yer alan Başkanları ve YDO Koordinatörlerinden müteşekkil bir İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu S. N. Adı-Soyadı Unvanı i Kurul daki Görevi 1 Dr. İlhan KARAKOYUN Genel Sekreter Genel Sekreterlik Başkan 2 Ayşegül ÖZBEK Başkan PPKB Üye 3 Adnan TUZCU Başkan Program Yönetimi i Üye 4 A. Önder ÖZKUL Başkan İzleme Değerlendirme i Üye 5 Dr. Hasan MARAL Başkan Destek i Üye 6 Hüseyin AKDOĞAN Koordinatör Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Üye 7 Yunus ÇOLAK Koordinatör Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Üye 2. Aşağıda isim ve unvanları yer alan Ajans personelinden müteşekkil bir Kamu İç Kontrol larına Uyum Planı Hazırlama Grubu, Kamu Hazırlama Grubu S. N. Adı-Soyadı Unvanı i Gruptaki Görevi 1 Veysi DANIŞMAN Hukuk Müşaviri Hukuk Müşavirliği Başkan 2 Selman DELİL Uzman PPKB Üye 3 Mustafa AVCI İK Görevlisi Destek i Üye 4 Sevin DEMİRBAŞ Bilgi İşlem Görevlisi Destek i Üye 5 Alper ATEŞ Muhasebe Yetkilisi Destek i Üye Oluşturulmuştur. Ayrıca, Ajansımızda henüz İç Denetçi istihdam edilemediği için Kurul ve Grubun çalışmalarının koordinasyonu ile sekretarya hizmetlerinin Planlama Programlama ve Koordinasyon i ( Uzmanı Selman DELİL) tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Grup tarafından yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan Kamu İç Kontrol larına Uyum Planı ( ), İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından incelenerek uygun görülmüş ve Genel Sekreter tarafından onaylanmıştır. Daha sonra, tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayınlanan Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin İç Kontrol Sistemi başlıklı 11 inci maddesi gereği, Yönetim Kurulu na sunulmuş ve tarih ve 2012/11-7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülmüştür. Karacadağ KA ( ) 3

5 KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI ( ) Kod No Kamu İç Kontrol ı sı Genel Şart Sayısı Öngörülen Sayısı KOS-1 Etik Değerler ve Dürüstlük Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır KOS-2 Misyon, organizasyon yapısı ve görevler İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. 7 9 KOS-3 Personelin yeterliliği ve performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır KOS-4 Yetki Devri RDS-5 Planlama ve Programlama RDS-6 Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır. İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır. İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir KFS-7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır. 4 6 KFS-8 KFS-9 Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi Görevler ayrılığı İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır. Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır KFS-10 Hiyerarşik kontroller Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir. 2 2 KFS-11 Faaliyetlerin sürekliliği İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır. 3 3 KFS-12 Bilgi sistemleri kontrolleri İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir. 3 7 BİS-13 Bilgi ve iletişim İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır BİS-14 Raporlama İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır. 4 4 BİS-15 Kayıt ve dosyalama sistemi İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır. 6 9 BİS-16 Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır. 3 2 İZS-17 İç kontrolün değerlendirilmesi İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir. 5 5 İZS-18 İç denetim İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır. 2 2 TOPLAM Dr. İlhan KARAKOYUN Genel Sekreter İç Kontrol larına Uyum planı

6 Kısaltmalar İKSHG : İç Kontrol ları Hazırlama Grubu Gen.Sek. : Genel Sekreterlik Huk.Müş. : Hukuk Müşavirliği İD : İç Denetçi PPKB : Planlama Programlama ve Koordinasyon i PYB : Program Yönetimi i İDB : İzleme Değerlendirme i DB : Destek i D.BAKIR YDO : Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Ş.URFA YDO : Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi İKG : İnsan Kaynakları Görevlisi MY : Muhasebe Yetkilisi BMFG : Bütçe Muhasebe ve Finans Görevlisi BİG : Bilgi İşlem Görevlisi YA : Yönetici Asistanı BHİG : Basın ve Halkla İlişkiler Görevlisi

7 KOS-1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. I- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Öngörülen veya ler KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. İç kontrol sisteminin kurulması, üst yönetim tarafından sahipleniliyor ve destekleniyor. Personelin önemli bir kısmı yeterli bilgiye sahip. KOS 1.1 İç Kontrol Sistemi ve İç Kontrol ları ile ilgili temel bilgilerin, kavramların, sistemin unsurları arasındaki ilişkilerin ve mevcut durum ile ulaşılmak istenen durum arasındaki farklılıkların anlaşılması amacıyla bütün personele yönelik her yıl Hizmetiçi Eğitim Programı kapsamında eğitim seminerleri düzenlenecektir. PPKB * 4 adet bilgilendirme toplantısı, * İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında tüm çalışanlar bilgilendirilmiş olacaktır. KOS 1.2 İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. Ajansımızda iç kontrol sisteminin uygulanmasında yöneticiler personele örnek olacak şekilde çalışmaktadır. KOS 1.2 İç Kontrol Sistemi oluşturulduktan sonra, KOS 1.1 çerçevesinde yapılacak eğitim seminerlerine tüm yöneticilerin de katılımı sağlanacaktır. PPKB Yöneticiler, iç kontrol sisteminin işleyişinde personeline örnek olacaktır. KOS 1.3 Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. "Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi" çerçevelettirilerek Ajans hizmet binası ve Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi'nde duvara asılmak suretiyle duyurulmaktadır. Ayrıca, Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hazırlanan "Kamu Görevlileri Etik Rehberi" Ajansın internet sitesinde yayınlanmaktadır. KOS KOS KOS Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Ajansın tüm personeline "Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi" nin imzalattırılmış olup, Ajansa yeni gelen personele de imzalatılması uygulamasına devam edilecektir. Etik kurallar biliniyor; ancak farkındalığın artırılması, yeni istihdam edilecek personele öğretilmesi ve bütün personel tarafından içselleştirilmesi için faaliyetler planlanacaktır. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin "Personeli Bilgilendirme" başlıklı 24. maddesi çerçevesinde Ajans personeline 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve Yönetmelik ile "etik davranış ilkeleri ve bu ilkelere ilişkin sorumluluklar" hakkında her yıl Hizmetiçi Eğitim Programı kapsamında eğitim verilmeye devam edilecektir. İKG Etik Komisyonu Tüm personelce imzalanmış ve benimsenmiş Etik Sözleşmesi Genel katılımlı 4 eğitim toplantısı. KOS 1.4 Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış olup personelde bilinç oluşturma ve bunları davranışa dönüştürmeye yönelik çalışmalar devam etmektedir. KOS 1.4 Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanması için personel sürekli olarak uyarılacak ve toplantılarda bu konu gündemde tutulacaktır. İKG * Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanacaktır. KOS 1.5 İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. Bu şarta uyum sağlanması için azami özen gösterilmektedir. Ajans personeline yönelik yılda en az bir defa "Personel Memnuniyet Anketi" düzenlenmektedir. Anket sonucuna göre, varsa herhangi bir sorun, giderilmesine ilişkin tedbirler alınmaktadır.ajans çalışanlarına yönelik, şeffaf bir dilek / şikayet değerlendirme prosedürü oluşturulmuştur. Ajans tarafından, Bölgedeki paydaşların tespiti ve analizi yapılmış; bir Paydaş Veri Tabanı oluşturulmuştur. İç Paydaş ve Dış Paydaş Analizleri vasıtası ile hizmet verilen kesimlerin verilen hizmet ile ilgili görüşleri alınmaktadır. KOS KOS KOS KOS Paydaş Veri Tabanı meydana gelen değişikliklere göre güncellenecektir. Paydaş Analizi sonuçları adil davranma ve eşitlik yönünyle değerlendirilecektir. 10 Kalkınma Planı ile Bölge Planı hazırlama ve revizyonu çalışmalarında Bölgedeki paydaşların katılım ve katkılarının sağlanması amacıyla çeşitli toplantılar yapılacak ve elde edilen çıktılar paydaşlarla paylaşılacaktır. Ajans personeline yönelik yılda en az bir defa "personel memnuniyet anketi" sonucuna göre, varsa herhangi bir sorun, giderilmesine ilişkin tedbirler alınacaktır. Ajans çalışanlarına yönelik, şeffaf bir dilek / şikayet değerlendirme prosedürü oluşturulmuştur. İhtiyaca göre güncellenecektir. PPKB PPKB Paydaş Analizi, Paydaş Veri Tabanı 10. Kalkınma Planı'nın hazırlanmasına katkı ve Bölge Planı İKG Memnuniyet anketi Gen.Sek. Dilek / şikayet değerlendirme prosedürü KOS 1.6 İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır. İdare faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeler Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (KBGYS) doğrultusunda bütünüyle güncellenmiştir. KOS Ajans faaliyetlerine yönelik bilgi ve belgelerin kalitesinin arttırılması, doğru ve güvenilir olması için KBGYS çalışmaları sürdürülecektir.

8 KOS-2 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı I- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Öngörülen veya ler Etik Misyon, Değerler organizasyon ve Dürüstlük: yapısı Personel ve görevler: davranışlarını İdarelerin belirleyen misyonu ile kuralların birimlerin personel ve personelin tarafından görev bilinmesi tanımları sağlanmalıdır. yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. KOS 2.1 İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. Ajansın misyonu yazılı olarak belirlenmiştir. Ajans Dönemi Stratejik Planı çalışmaları tamamlanarak personel ile paylaşılmış ve Ajans internet sitesinde yayınlanmıştır. KOS KOS Ajans misyon ve vizyonunun personel ve yönetim birimleri tarafından daha iyi benimsenmesi için Genel Değerlendirme Toplantılarında gündemde tutulacaktır. Ajans Dönemi Stratejik Planında belirlenen Misyon, Vizyon, Temel İlkeler ve Stratejik Amaçların personel tarafından bilinmesi ve benimsenmesi amacıyla bilgilendirme toplantıları yapılması uygulaması sürdürülecektir. PPKB Ajans Stratejik Planı Bilgilendirme Toplantısı KOS 2.2 Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Ajans birimleri tarafından yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmış ve personele duyurulmuştur. KOS KOS Ajans misyonunun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere birimlerce/ydo'larca yürütülen görevler ihtiyaca göre gözden geçirilecek ve gerekirse yazılı olarak yeniden tanımlanacaktır. KOS 2.2.1'de tanımlanan görevler tüm personele duyurulmuştur. Yeni istihdam edilecek personele de gerekli duyuru ve bilgilendirme yapılacaktır. Gen.Sek. İKG Görev tanımları belirlenmiş olacaktır. KOS 2.3 İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır.yürütmekte oldukları görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklar tüm personele yazılı olarak tebliğ kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve edilmiştir. personele bildirilmelidir. KOS KOS Tüm personelin görev tanımları yapılmıştır. Yürütmekte oldukları görevlere ilişkin yetki personel için de yapılmasına devam edilecektir. ve sorumluluklar yeni istihdam edilecek KOS 2.4 KOS 2.5 İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır.teşkilat şeması ve birimlerin görev dağılımı kurumun faaliyetlere başlamasından önce belirlenmiştir. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır.iş süreçleri ile ilgili süreç kartları hazırlanmış her birim için iş akış prosedürleri belirlenmiştir. ler arası raporlama ilişkisi "KBY.PR.02 Süreç ve Performans Yönetim Prosedürü" ile düzenlenmektedir. KOS Teşkilat şeması ve birimlerin görev dağılımında meydana gelen değişikliklere göre güncelleme yapılacaktır. Genel Sekreterlik KOS Prosedür ve süreç kartları ihtiyaca göre güncellenecektir. DB KOS 2.6 İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde Hassas görevlerin tespiti yapılmıştır. Hassas görevler belirlenmiş buna hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve ilişkin "DB.PR.01 Hassas Görevler Prosedürü" yayınlanmıştır. personele duyurmalıdır. KOS Hassas görevler değişen şartlara ve ihtiyaca göre prosedürdeki şartlara göre güncellenecek ve ilgili personele duyurulacaktır. DB Güncel "Hassas Görevler Prosedürü" KOS 2.7 Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır.ajans Yönetim Kurulu ve Genel Sekreteri ile /YDO Yöneticileri tarafından verilen görevlerin sonucunu izlemek amacıyla raporlama sistemi oluşturulmuştur. Ajans personel ve birim seviyesinde faaliyet raporları haftalık, aylık ve yıllık olarak "PPKB.PR.02 Faaliyet Raporları Prosedürü"ne ve ilgili mevzuaata göre hazırlanmaktadır. Yıllık ve 6 aylık faaliyet raporları Ajansın internet sitesinde de yayınlanmaktadır sayılı Kanun gereği YDO'lar tarafından hazırlanan Aylık Faaliyet Raporları İl Valiliklerine gönderilmektedir. KOS Ajans faaliyet raporlama süreçleri ilgili prosedürlere göre uygulama devam edilecektir. PPKB KOS E-imza tabanlı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kurulmuş olup Mayıs 2012 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Resmi yazılarla gelen görevler EBYS havale sistemi ile izlenmektedir. Sistem kullanılmaya devam edecektir. DB BİG KOS-3 Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır. KOS 3.1 İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır.insan Kaynakları Yönetimi "KBY.PR.İnsan Kaynakları Prosedürü"ne göre gerçekleştirilmektedir. Ajansın misyon, amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere gerekli sayıda ve nitelikte personel ihtiyacı İnsan Kaynakları Raporuna göre belirlenmekte ve istihdam edilmektedir.aday olarak istihdam edilecek personelin 2 aylık deneme süresince Kalkınma Ajansları mevzuatı açısından yeterli eğitimden geçirilmesi, Ajansın Misyon, Vizyon ve Amaçlarını öğrenmesi ve benimsemesi sağlanacaktır. KOS KOS KOS Değişen şartlara ve ihtiyaca göre yeni personel istihdamı ilgili prosedürlere ve politika belgelerine göre devam edilecektir. Ajans çalışma birimlerinin/ydo'ların personel ihtiyacı, nitelik ve nicelik yönünden belirlenmiştir. Değişen şartlara ve ihtiyaca göre gerekli değişiklikler yapılacaktır. Ajansın bütün personeli yılda en az bir defa Kalkınma Ajanslarını ilgilendiren kanun ve mevzuat açısından yılda en az 10 gün olmak üzere hizmet içi eğitime tabi tutulacaktır. İKG KOS Personel Yeterlilik Matrisi her yıl ve yeni personel istihdamından sonra güncellenecektir. KOS 3.2 İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır.ajans'ta verilen tüm görevler için asgari personel nitelikleri (eğitim düzeyi, bilgi, deneyim vs.) "Personel Yeterlilik Matrisi"ne göre belirlenmiştir.aynı zamanda, isteyen personelin akademik çalışması yapması, Ajanstaki işini aksatmamak şartıyla, teşvik edilmektedir. Akademik eğitimi için ders takibi yapmak isteyen personele mesai telafisi uygulaması ile destek olunmaktadır. KOS KOS Ajans personelinin bilgi ve becerilerini yükseltmeye yönelik yılda en az 10 günlük hizmet içi eğitim verilmesi uygulaması sürdürülecektir Personelin çalıştığı konu hakkında sürekli olarak eğitim alması, bu alanlarda düzenlenen eğitimlere, seminerlere, kongrelere, sempozyumlara ve toplantılara katılması sağlanacaktır. Aynı zamanda, isteyen personelin akademik çalışması yapması, Ajanstaki işini aksatmamak şartıyla, teşvik edilecektir. Akademik eğitimi için ders takibi yapmak isteyen personele mesai telafisi uygulaması ile destek olunacaktır. KOS 3.3 Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır. KOS Ajans tarafından yapılacak personel alımı sınavlarında mesleki yeterliliğe geçerli mevzuat hükümleri ve İnsan Kaynakları Politikasına uygun olarak önem verilecek ve her görev için en uygun personel seçilmesine özen gösterilecektir. İKG gözden geçirilecek.

9 KOS 3.4 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Personelin Etik Değerler işe alınması ve Dürüstlük: ile görevinde Personel ilerleme davranışlarını ve belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır. Personel için yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve Performans Değerlendirme Sistemi oluşturulmuş ve görevde bireysel performansı göz önünde yükselmede göz önünde tutulmaktadır. bulundurulmalıdır. I- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Öngörülen veya ler Ajansımızca personelin işe alınması, görevinde ilerleme ve yükselmelerinde İnsan KOS Kaynakları Politikası'na göre liyakat ve performans ilkesine uyulmaya devam edilecektir. İKG Liyakata uygun görevlendirmeler gözden geçirilecek. KOS 3.5 Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır. Ajans'ta istihdam edilen personele yönelik Personel Yeterlilik Matrisi ve Eğitim Takip Formuna göre çeşitli eğitimler verilmiş olup Personel Eğitim Anketi'ne göre eğitim programları uygulanmaktadır. KOS KOS Ajans'ta istihdam edilen personele yönelik Personel Yeterlilik Matrisi ve Eğitim Takip Formuna göre çeşitli eğitimler verilmiş olup Personel Eğitim Anketi'ne göre mevcut ve yeni istihdam edilecek personel için devamlı eğitim programları uygulanacaktır. Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı Personel Eğitim Anketi'ne göre belirlenecek, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülecek, eğitim programları güncellenecek ve personelin yetkinlikleri arttırılacaktır. İKG gözden geçirilecek. KOS 3.6 Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. Personel için Performans Değerlendirme Sistemi oluşturulmuş, 6 ayda bir Performans Değerlendirme Raporu hazırlanmaktadır. KOS Performans Değerlendirme Sistemi ihtiyaç halinde güncellenecektir. DB KOS 3.7 Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. Bu şarta uyum sağlanmıştır.performans Değerlendirme Sistemi oluşturma çalışmaları 2011 yılında tamamlanmış olup, Yönetim Kurulu'nun tarih ve 2009/08-13 sayılı Kararı çerçevesinde, altı ayda bir yapılan değerlendirme sonucuna göre yüksek performans gösteren personele performans primi ödenmektedir. Ayrıca, personelin performansını arttırmaya yönelik diğer teşvik edici yöntemlere başvurulmaktadır. KOS Uygulama geliştirilerek sürdürülecektir. DB Çalışanların performansı artmış olacaktır. gözden geçirilecek. KOS 3.8 Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. Personelin istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, özlük hakları Kalkınma Ajansları Mevzuatı ve Ajans ile Personel arasında imzalanan İş Sözleşmesi ile belirlenmiş ve personel tarafından bilinmektedir. KOS Performans Değerlendirme Sisteminde yer alan değerlendirmeye ilişkin önemli hususlar tüm personele duyurulacak değerlendirme sonuçları yılda en az iki kez ilgili personel ile paylaşılacaktır. DB

10 KOS-4 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı I- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Etik Yetki Değerler Devri: İdarelerde ve Dürüstlük: yetkiler Personel ve yetki davranışlarını devrinin sınırları belirleyen açıkça kuralların belirlenmeli personel ve yazılı tarafından olarak bildirilmelidir. bilinmesi sağlanmalıdır. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır. Öngörülen veya ler KOS 4.1 İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. Bu şarta genel olarak uyum sağlanmış durumdadır.iş süreçleri ile ilgili süreç kartları hazırlanmış her birim için iş akış prosedürleri belirlenmiştir. ler arası raporlama ilişkisi "KBY.PR.02 Süreç ve Performans Yönetim Prosedürü" ile düzenlenmektedir. KOS KOS KOS İhtiyaca göre güncellemeler yapılacaktır. Tespit edilecek aksaklıkların asgariye indirilmesi için iş akış süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır. İş akış süreçlerindeki mevcut imza ve onay listeleri ihtiyaca göre yeniden ele alınacak, iş akışı ve süreç yönetimi etkinleştirilecektir. Gen.Sek. KOS 4.2 Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. KOS 4.3 KOS 4.4 Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. İmza Yetkileri ve Yetki Devri Genelgesi hazırlanmış ve personele duyurulmuştur. KOS İmza Yetkileri ve Yetki Devri Genelgesi; ihtiyaca göre, yetki devrinin sınırlarına, devredilen yetkinin önemine ve riskine, yetki devrini belirleyen süreçlerde sorumlulukların yetki ile orantılı olmasına ve yetki devrinde yetki devredilecek kişide bulunacak asgari bilgi, deneyim ve nitelikler ve devir alan ile devir eden arasında bilgi akışı sağlanacak şekilde güncellenecektir. Huk.Müş. DB KOS 4.5 Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır.

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ Bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016)

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) İÇİNDEKİLER 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 1.1. İç Kontrolün Tanımı Ve Amacı... 2 1.2. İç Kontrol Sistemine İlişkin Yasal Mevzuat... 2

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI EK:2- ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını

Detaylı

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU Konya 2014 İçindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 A- ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı 2 2. İç Kontrol Sisteminin Amacı

Detaylı

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI KONTROL ORTAMI KOS 01 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI

AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI (ARALIK 2014) 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1.GĠRĠġ 3 2.KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARI...3 2.1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 4 2.2. RĠSK DEĞERLENDĠRME STANDARTLARI...6

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI - 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Öngörülen veya ler Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama KOS1 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır.

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır. KOS 1 1. Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS 1.1 İç genelge yayımlandı. KOS 1.1.1

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI I. K O N T R O L O R T A M I S T A N D A R T L A R I Sorumlu veya KOS1 1.Etik Değerler ve Dürüstlük:Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 01.01.2015-31.12.2016 ĠÇĠNDEKĠLER Misyon,Vizyon ve Temel Değerler...1 A. İç Kontrol Sisteminin Genel Esasları...2 B. İç Kontrol

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI

İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI SİNOP 20.04.2015 I.GİRİŞ 5018 sayılı Kanunun 55. maddesinde iç kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı 2012 Fiziki Sosyal Kültürel Ekolojik e-belediyecilik Başkanın Sunuşu Dünyada mali yönetim sistemine ilişkin yaşanan deneyimlerin ve reformların öğretisinde iç kontrol; kamu kaynaklarının amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KOS1 Öngörülen ler KONTROL ORTAMI Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ

1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ T.C. İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İÇ KONTROL EYLEM PLANI - KONTROL ORTAMI BİLEŞENİ 1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ ARALIK 2014 Kamu Ġç Kontrol Standardı ve Genel ġartı Yapılacak 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel

Detaylı

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI STANDART TANIM 1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır.

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2011-2013 İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI REHBERİ

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2011-2013 İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI REHBERİ BAĞCILAR BELEDİYESİ 2011-2013 İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI REHBERİ İçindekiler 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1. COSO Modeli... 1 1.1.1. COSO piramidi... 2 1.1.2. COSO küpü... 2 2. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠN

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI Standart Kod No KOS1 KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır.

c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır. c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır. d) Bilgi ve iletişim: İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun bir şekilde kaydedilir,

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KOS HEDEF 6 KOS HEDEF 5 1. KONTROL ORTAMI LARI (KOS) KOS 1.1.Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranıģlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS HEDEF 4 KOS HEDEF

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart KOS1 KOS 1.1 KOS 1.2 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KAABÜK ÜNİVESİTESİ İÇ KONTOL I EYLEM PLANI UNSULA KAMU İÇ KONTOL GENEL ŞATLA HEDEF EYLEM PLANI SOUMLU BİİM SÜESİ AÇIKLAMA (BEKLENTİLE, SONUÇLA, ÇÖZÜM ÖNEİLEİ) 1.1.1. İç Kontrol Sistemi ve işleyişi yönetici

Detaylı

İç Kontrol EylEm Planı

İç Kontrol EylEm Planı KİLİS BELEDİYESİ İç Kontrol EylEm Planı Mali (Strateji Geliştirme Birimi) 2014-2016 KİLİS BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2014-2016) KİLİS BELEDİYESİ Adres : Tekye Mah. Belediye Sarayı Sok. No:2 KİLİS

Detaylı

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER A. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI 3 1. Amaç 3 2. Kapsam 3 3. Dayanak 4 4. Unsurları ve Genel Koşulları: 4 5.

Detaylı