The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions*"

Transkript

1 Elementary Education Online, 7(1), , lköretim Online, 7(1), , [Online]: The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions* Ali Günay BALIM 1 Didem NEL 2 Ertu EVREKL 2 ABSTRACT. In our country, the necessity of science education has been realized to be able to keep in step with the advances in science and technology. Therefore, the content and philosophy of Science Education Programme have rearranged. Science and Technology Education Programme in Turkey has been organized in the basis of constructivist approach. The techniques and methods aimed at providing the active participation of students to the learning process have been taken part in the new programme. According to constructivist approach, students are supposed to be active in the construction process of their knowledge and therefore the use of visual tools which provide students to participate in learning process and to help them learn in a more concrete way to learn meaningful by creating a discussion environment is of great importance. One of the so-called tools is concept cartoons. In this study, the effect of concept cartoons which is used in science education on students academic achievement and enquiry learning skill perceptions were tried to be determined. According to data obtained from this study, there is no difference between the experiment group and the control group with respect to the students academic achievement, however there is a meaningful difference in favour of the experiment group with respect to the students enquiry learning skill perceptions. As a result of this study, it has been determined that concept cartoons have affected students enquiry learning skill perceptions by helping students to enquire new knowledge with their existing experiences. Key Words: Science Education, Concept Cartoons and Enquiry Learning Purpose and significance: Science and Technology Education Programme in Turkey has been organized in the basis of constructivist approach. The techniques and methods aimed at providing the active participation of students to the learning process have been taken part in the new programme. According to constructivist approach, students are supposed to be active in the construction process of their knowledge. Therefore, the use of visual tools which provide students to participate in learning process and to help them learn in a more concrete way to learn meaningful by creating a discussion environment is of great importance. One of the so-called tools is concept cartoons. In this study, it is aimed to determine the effect the use of concept cartoons in the unit of if there was no pressure, what would happen? in science course on the enquiry learning skills perceptions and academic achievement of students in a primary school in Izmir. Methods: In this study, pre test-post test quasi-experimental design is used to determine the differences between experimental group and control groups enquiry learning skills perceptions points and post test-only design is used to determine the differences between control and experimental groups academic acheivement points. Because this study is experimental, the study group was choosen instead of the selection of sample and universe. 1 Assist. Prof. Dr. Dokuz Eylul University, Buca Education Faculty, 2 Dokuz Eylul University, Buca Education Faculty, *This study is supported by TUBTAK.

2 The academic achievement test developed by researcher and the enquiry learning skills perceptions scale developed by Takoyan (2007) is used as data collecting tools in this study. The KR-20 reliability of the academic achievement test was determined as.80. the items taking part in academic achievement test is changed.303 to.641. The factors about the enquiry learning skill perceptions scale are negative perceptions, positive perceptions and enquiring correct perceptions items. The factors reliability of the enquiry learning skills perceptions scale are.73,.67 and.71. Cronbach alpha reliability of the scale is.84; the split half Spearman-Brown coefficient is.82. The analyses about sub-problems taking part in this study is done by using t tests for independent and dependent groups on SPSS 15 programme. Results: In the result of this study, according to data which was obtained from this study, there is no differences between the experimental group and the control group with respect to the students academic achievement (t=.019; p=.890>.05), however there is a meaningful difference in favour of the experiment group with respect to the students enquiry learning skill perceptions (t=7.420; p=.011<.05). In addition to this, there is no meaningful differences between control groups pre and post test in students enquiry learning skill perceptions (t=-.489; p=.633>.05), nonetheless, there is a meaningful differences between experiments group pre and post test in students enquiry learning skill perceptions (t=5,660; p=.957>.05). Besides, there is no meaningful correlation between groups post test enquiry learning skill perceptions points and academic achievement points (r=.175; p=.502>.05). In the result of analyses, it has been determined that concept cartoons have affected students enquiry learning skill perceptions and only the use of concept cartoons haven t affected students academic achievements. Discussion and Conclusions: Constructivist approach consists of the methods and techniques basing on the enquiring and thinking of students as a scientist. In this approach, because the constructer of knowledge is students the use of methods, techniques and visual tools providing students active participations to learning process is of great importance. One of the so-called visual tools is concept cartoons. In this study, the effect the use of concept cartoons in science education on students academic achievement and enquiry learning skill perceptions were tried to be determined. According to data obtained from this study, it is thought that the use of concept cartoons in science education provides the students to enquire the daily life problems, so it has the positive effect on students enquiry learning skill perceptions. In addition the this, there is no effect only the use of concept cartoons in science education on students academic achievements. Therefore, it is thought that the use of concept cartoons along with other techniques and methods may affect students academic achievements. Besides, there is no meaningful corralation between post test enquiry learning skill perceptions and academic achievements of students in control and experiment groups. As a result, the use of concept cartoons in science education may provide students thinking skills to reflect their academic achievements by helping them to enquire and think is thought.

3 Fen Öretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Örencilerin Akademik Baarılarına ve Sorgulayıcı Örenme Becerileri Algılarına Etkisi* Ali Günay BALIM 1 Didem NEL 2 Ertu EVREKL 2 ÖZ. Ülkemizde bilim ve teknolojideki gelimelere ayak uydurabilmek için fen öretiminin gerekliliinin farkına varılmı, fen öretim programının içeriinde ve felsefesinde deiimlere gidilmitir. Fen ve Teknoloji öretim programı yapılandırmacı yaklaım temelinde düzenlenmi ve içeriinde örencilerin sürece aktif katılımını salamaya yönelik yöntem ve tekniklere yer verilmitir. Yapılandırmacı yaklaıma göre örencilerin bilgiyi yapılandırma sürecinde aktif olmaları gerektiinden örenme sürecinde örencileri derse katabilecek, tartıma ortamları yaratarak onların daha anlamlı örenmelerini salayabilecek görsel araçların kullanımı önem taımaktadır. Söz konusu araçlardan biri de kavram karikatürleridir. Aratırmada fen öretiminde kullanılan kavram karikatürlerinin, örencilerin akademik baarılarına ve sorgulayıcı örenme becerileri algılarına etkisi belirlenmeye çalıılmıtır. Aratırmadan elde edilen bulgulara göre, deney grubu ile kontrol grubu arasında akademik baarı puanları bakımından anlamlı bir farklılık bulunamazken, sorgulayıcı örenme becerileri algı puanları bakımından deney grubu lehinde anlamlı bir fark bulunmutur. Aratırmadan elde edilen sonuçlara göre, kavram karikatürlerinin örencilerin var olan deneyimleriyle, yeni karılatıkları bilgileri sorgulamalarına yardımcı olarak, örencileri bu yöndeki algılarını etkiledii belirlenmitir. Anahtar Sözcükler: Fen Öretimi, Kavram Karikatürleri ve Sorgulayıcı Örenme GR Fen öretiminde örencilerin sürece aktif katılımını temel alan yaklaım ve yöntemler ülkelerin öretim programlarında yerini almaktadır. Örencilerin yaparak yaayarak ve ön bilgileriyle yeni bilgiler arasında ilikiler kurarak örenmelerini temel alan bu öretim programları bilgiyi aratıran ve üreten bireyler yetitirmeyi amaçlamaktadır. Olayları aratıran, fikirleri inceleyen, üretken bireyler yetitirebilmek için fen öretiminin gereklilii ve önemi bilinmektedir (Köseolu ve Kavak, 2001). Bu nedenle ülkemizde Fen Bilgisi Öretim Programı yürürlükten kaldırılarak karılatıı problemleri sorgulayan ve çözebilen, Fen okuryazarı bireyler yetitirmeyi amaçlayan Fen ve Teknoloji Öretim Programı olarak deitirilmitir. Fen konuları açısından incelendiinde, sorgulamalı-aratırmalı öretim bugün pek çok gelimi ülkenin fen öretim programının temelini oluturmaktadır (Köseolu ve dierleri, 2003). Yapılandırmacı yaklaım temelinde düzenlenen Fen ve Teknoloji Öretim Programı, örencilerin günlük yaamda karılatıı olayları sorgulamalarını ve sınıf ortamlarında örendikleriyle ilikilendirmelerini amaçlamaktadır. Yapılandırmacı yaklaımın temel alındıı Fen öretiminin temelinde doada gerçekleen olayları anlamak ya da anlaılır hale getirmek vardır ve fen doası gerei sorgulamaya dayalı bir bilim dalıdır. Fen de sorgulama, deneyler ve yüksek düzey düünce yoluyla doal olayların aratırılmasını içermektedir (Lee ve dierleri, 2004). Bu nedenle sorgulayıcı örenme örencilerin sürece aktif katılımını gerektirmektedir (Tüzün, 2006; Matson, 2006). Matson (2006) a göre sorgulamaya dayalı fen öretimi; evrenin doasını ve yapısını sorgulama sürecidir. Sorgulayıcı örenme, örencilerin günlük hayatta karılatıkları olaylar üzerinde denenceler kurarak 1 Yrd. Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi, 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi, *Bu aratırma TÜBTAK tarafından desteklenmektedir.

4 bu denenceleri sınamalarını ve bu süreçte bilim adamı gibi davranmalarını, aynı zamanda üst düzey düünce becerilerini kazanmalarını temel almaktadır. Zion, Michalsky ve Mevarech (2005) e göre sorgulayıcı örenme (inquiry-enquiry learning) yapılandırmacı yaklaımı ifade etmektedir. Bu balamda örenme sürecinde bireyin yeni karılatıı ve var olan bilgilerini sorgulamasını, bu sayede bilgileri ilikilendirerek anlamlı örenmesini temel alan yapılandırmacılık, modern Fen öretiminde önemli bir etkiye sahiptir (Matthews, 1997; 2002). Yapılandırmacı Yaklaım ve Fen Öretimi Fen Öretim Programı; örencilerin yaparak-yaayarak örenmelerini, ön bilgileriyle yeni bilgilerini anlamlı olarak ilikilendirmelerini ve onların aktif olarak sürece katılımını amaçlamaktadır. Fen eitimi ve öretimi; eletirel ve sorgulayıcı örenme becerilerinin kazandırılmasıyla sebep-sonuç ilikilerin çözümüne yönelik yöntemlerin öretimini temel almaktadır (Aydodu, 2003). Bu nedenle yapılandırmacılık, fen öretimindeki aratırmalar ve uygulamalar için önemli bir yöneltici olmutur (Geelan, 1997). Yapılandırmacılık, genel anlamıyla öretmen tarafından aktarılan bilgiyi almak ve depolamaktan çok örencilerin yeni fikirlerini veya yeni örendii kavramları önceki bilgileri üzerine yapılandırdıını savunan bir örenme yaklaımıdır (Ben-Ari, 2001; Hsu, 2004). Yapılandırmacılık bilginin, kiilerarası deiim ve fiziksel olgularla etkileim yardımıyla birey tarafından yapılandırılan sürekli aktif bir süreç sonucunda meydana geldiini savunur (Watts, 1997; Spigner-Littles ve Anderson, 1999). Yapılandırmacı yaklaım, örencilerin zihinlerini bo bir levha ve bilgi aktarılacak yapılar olarak görmekten çok her örencinin belli yaantılara sahip olduunu ve bu yaantıların örenmeye etki ettiini savunmaktadır. Yapılandırmacı yaklaımın savunucularından kabul edilen Ausubel e göre örenmede önemli olan örenmenin anlamlı olmasıdır (Özmen, 2004). Örenmeyi etkileyen en önemli faktör örencinin mevcut bilgi birikimidir (Akgün, 2004). Brooks ve Brooks (1993) a göre her birey, önceki bilgileriyle yeni deneyimlerini birletirerek dünyayı anlamaya çalıır. Bu nedenle örencilerin ön bilgileri, bilgilerin anlamlandırılmasında ve yeni bilgilere ulaılmasında önemli yer tutmaktadır. Yapılandırmacı yaklaımda örenme, bireyin kavramsal yapılarını yeni bilgilerle ilikilendirmesine balıdır ve bilginin yapılandırılması bireyin çevre deneyimleriyle, sahip olduu bilgi emaları arasındaki iletiim yoluyla olumaktadır (Naylor ve Keogh, 1999; Valanides, 2002). Yapılandırmacı yaklaıma göre örenme, örenenin hali hazırda bildikleriyle yeni düünce ve deneyimlerini ilikilendirmesini içeren bireysel bir süreçtir (Liang ve Gabel, 2005). Yani bireyler örenirken çevrelerindeki dünyaya yükledikleri anlamı yapılandırmaktadırlar (Chee, 1997). Yapılandırmacı yaklaım dier bireylerin bilgisinin aynen alınmasından çok, bilginin birey tarafından yapılandırılmasını temel almaktadır (Horstman ve White, 2002). Yapılandırmacı yaklaıma göre bilginin örenen tarafından oluturulması, öretmen tarafından örenciye aktarılmasından daha yararlıdır (Güçlü, 1998). Bu nedenle tüm örenmelerin zihindeki bir yapılandırma sonucu oluturulmasına dayanan yapılandırmacılık, bireylerin örenme sürecinde daha fazla sorumluluk almalarını ve etkin olmalarını gerektirir (Yaar, 1998). Yapılandırmacı yaklaımda örenci-örenci ve öretmen-örenci etkileimleri örenmenin önemli bileenleridir (Liang ve Gabel, 2005). Öretmen süreçte örencilerin bilgileri ilikilendirmesinde ve yeni bilgilere ulamasında yönlendirici rolünü üstlenirken örenci ise örenme sürecinde aktif bir rol üstlenmektedir. Örenci aktif örenen olmak ve bilgiyi yapılandırmak için örenme sürecine aktif katılmalıdır (Kroasbergen ve Van Luit, 2005). Ayrıca örencilerin karılatıı problemleri sorgulamalarının salanması bilginin yapılandırılması için önemlidir. Bu nedenle yapılandırmacı yaklaıma göre düzenlenmi fen derslerinde kavram karikatürleri gibi örencilerin sürece aktif katılımını salayabilecei düünülen ve günlük hayatta karılatıkları problemleri sorgulayarak çözüme ulamalarını destekleyen görsel araçların kullanılması önemlidir.

5 Yapılandırmacı Fen Öretiminde Kavram Karikatürleri Fen öretim programının yapılandırmacı yaklaım temelinde yeniden düzenlenmesiyle, örenme ortamlarında örencilerin derse aktif katılımını salayan görsel araçlar üzerindeki çalımalar artmıtır. Söz konusu araçlardan biri de kavram karikatürleridir. Brenda Keogh ve Stuart Naylor tarafından 1990 lı yıllarda gelitirilen kavram karikatürleri; günlük yaamdan bilimsel bir olayı karikatür biçimindeki karakterler yardımıyla tartıma biçiminde ifade eden ve olaya ilikin farklı bakı açıları sunan görsel araçlardır (Keogh ve Naylor, 2000; Naylor, Downing ve Keogh, 2001; Stephenson ve Warwick, 2002; Coll, 2005). Kavram karikatürleri görsel bir uyaran ile konuma formunda yazılmı metinlerin birlikte kullanımından meydana gelmekte ve günlük yaamdan olayları yansıtan karikatür biçiminde çizimleri içermektedir (Keogh, Naylor ve Wilson, 1998; Keogh ve Naylor, 1999). Kavram karikatürlerinde günlük hayattan alınan konuya ilikin düünceler tartıma eklindeki karikatür karakterleri tarafından ileri sürülür. Daha sonra örenenler karikatür karakterleriyle tartımaya davet edilir (Kabapınar, 2005). Bu araçlar örencilerin düüncelerini ortaya çıkarmak ve örencileri tartımaya tevik etmek için bir balangıç noktası olarak kullanılabilmektedir (Bing ve Tam, 2003). Kinchin (2004) e göre kavram karikatürleri; sınıf tartımalarında konuya odaklanmayı ve katılımı salayan yararlı araçlardır. Keogh, Naylor ve Wilson (1998) a göre kavram karikatürlerinde; Her yataki örenene çekici ve ulaılabilir gelmesi için kısa metinler kullanılır. Örenenlerin bilimsel bilgiyle günlük yaam arasında oluturduu ilikilerin doruluunu sorgulayabilmesi için bilimsel düünceler günlük olaylara uygun olarak tasarlanır. Örenenlerin birçok farklı düünceyi savunması mümkün olduundan, alternatif düünceler gelitirmeye ve yanlı anlamaları gidermeye yönelik aratırma temelli olmalıdır. Bilimsel olarak uygun görü ya da görüler, alternatif düünceler arasında yer alır. Karikatür içeriinde yer alan karakterler tarafından ileri sürülen düünceler, örencilerin doru düünceye kolayca ulaamamaları ve örencilerin zihninde bilisel çatıma yaratılabilmesi için eit olasılıkta düzenlenmelidir. Kavram karikatürleri bilimsel düünceler üretmek, tartımaya yol açmak, ilgi çekmek ve soru sormak için bir uyaran olarak düzenlenmi karikatür biçimindeki çizimlerdir (Keogh ve dierleri, 2001; Long ve Marson, 2003). Dabell (2004) e göre kavram karikatürleri; Örencilerin fikirlerini sorgulamalarına yardımcı olur, düüncelerini geniletir ve olaylara farklı bakı açılarını gösterir. Tartıma ortamının oluması için uyarıcı görevi yapar ve örencilerin derse katılımını salar. Örencilerin günlük hayatta karılatıkları sorunları çözmelerinde onlara yol gösterir. Örencilerin zihnindeki belirsizlikleri ve yanlı kavramaları ortaya çıkarır. Konuları birletirme ve konuyu geniletme etkinliklerinde kullanılabilir. Kavram karikatürleri Fen öretiminde etkili ve yenilikçi bir yaklaım salamak için ortaya çıkmıtır (Keogh ve Naylor, 1996). Kavram karikatürleri, Fen dersleri içeriinde tartımayı balatmak için bir uyaran olarak kullanılabilir (Keogh, Naylor ve Downing, 2003). Fen derslerinde kavram karikatürleri kullanımının, örencilerin dikkatlerini derse younlatırarak elenceli, görsel ve görülerini tartıabilecekleri örenme ve bilgiyi yapılandırma ortamları yaratabilecei düünülmektedir.

6 Aratırmanın Amacı ARATIRMANIN AMACI, PROBLEMLER VE ALT PROBLEMLER Aratırmada; fen dersi Ya Basınç Olmasaydı? ünitesinde kavram karikatürü kullanımının, zmir ilindeki bir ilköretim okulunda 7. sınıfta örenim gören örencilerin akademik baarı ve sorgulayıcı örenme becerisi algıları üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Aratırmanın Problemi Aratırmanın problem cümlesi; Fen derslerinde kullanılan kavram karikatürlerinin örencilerinin akademik baarıları ve sorgulayıcı örenme becerileri algıları üzerinde etkisi var mıdır? olarak belirlenmitir. Aratırmanın Alt Problemleri Yukarıda belirtilen problem dorultusunda aratırmanın alt problemleri; Deney grubu ile kontrol grubu son test akademik baarı puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Deney grubu ile kontrol grubu son test sorgulayıcı örenme becerileri algı puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Deney grubu ve kontrol grubu ön test-son test sorgulayıcı örenme becerileri algı puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Deney ve kontrol grubundaki örencilerin son test sorgulayıcı örenme becerileri algı ve akademik baarı puanları arasında anlamlı bir iliki var mıdır? olarak belirlenmitir Aratırmanın Deseni YÖNTEM Aratırmada örencilerin akademik baarılarındaki farklılıın belirlenmesinde kontrol gruplu ön test eliine dayalı sadece son test; sorgulayıcı örenme becerileri algılarındaki farklılıı belirlemek amacıyla ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıtır. Son test kontrol gruplu modelde yansız atama ile oluturulmu iki grup bulunur. Gruplara yalnızca son test uygulanır. Çou denemelerde ön testin uygulanması ya olanaksız ya da gereksizdir. Bu modelde deney öncesi ölçmenin iç ve dı geçerlilik üzerindeki olumsuz etkileri önlenebilir (Karasar, 2006). Ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desende ise baımsız deikene maruz kalan deney grubunun yanı sıra baımsız deiken etkisinde kalmayan ilave bir grup bulunur. Bu desen bir deney ve bir kontrol grubu içerir ancak katılımcılar rastgele belirlenmez. Grupların ön test puanları arasında anlamlı bir farklılık yoksa göreceli olarak grupların denkliinden bahsedilebilir. Denencelerin test edilmesinde, her iki grubun ön testten son teste deiim gösteren puanları anlamlı bir farkın olup olmadıını belirlemek için karılatırılır. (Bulduk, 2003; Christensen, 2004). Aratırmanın baımlı deikeni örencilerin akademik baarıları ve sorgulayıcı örenme becerileri algıları; baımsız deikeni ise kavram karikatürleri olarak belirlenmitir. Sönmez (2005) e göre; deneysel aratırmalarda evren ve örneklem seçimine gidilmemelidir. Bu nedenle aratırmada evren genellenebilirlii göz ardı edilmi ve çalıma grubu seçilmitir. Aratırmadaki yer alan deney grubu n=15; kontrol grubu n=15 örenciden olumaktadır. Aratırmanın simgesel görünümü Tablo.1 de belirtilmitir.

7 Tablo. 1 Aratırmanın deseninin simgesel gösterimi T1= Ya Basınç Olmasaydı? Ünitesi Akademik Baarı Testi, T2= Fen e Yönelik Sorgulayıcı Örenme Becerileri Algısı Ölçei Gruplar Ön Test Süreç Son Test Deney Grubu T2 Yapılandırmacı Yaklaım- Kavram Karikatürleri T1, T2 Kontrol Grubu T2 Yapılandırmacı Yaklaım T1, T2 Veri Toplama Araçları Aratırmada kullanılan veri toplama araçları ve gelitirilme aamaları aaıda verilmitir. Ya Basınç Olmasaydı? Ünitesine likin Akademik Baarı Testi Testin gelitirilme aamasında geçerlilik ve güvenirlik sürecine yer verilmi, madde analizi yapılmıtır. Testin geçerlilii için kapsam ve yüz görünü geçerliliine, güvenirlii için KR-20 güvenirlik katsayısına bavurulmutur. Kapsam geçerliliinin salanabilmesi için baarı testi ünitedeki her hedef-davranıa en az bir soru düecek biçimde hazırlanmı, belirtke tablosu üzerinde soruların hangi bilisel düzeye ait olduu aratırmacılar tarafından belirlenmitir (Özgüven, 1998). lk ekli 44 çoktan seçmeli soru içeren akademik baarı testi hedef-davranıa uygun sorular yazılıp madde havuzu oluturulduktan sonra yüz-görünü geçerliliinin salanması amacıyla uzman görüü alınarak sorularda gerekli düzenlemeler yapılmıtır. Tavancıl (2005) a göre genelde kapsam geçerlii içinde deerlendirilen bu geçerlik türü, bir ölçme aracının hangi özellii ölçtüü hakkındaki uzman görüüdür ve geçerlik düzeyi sayısal deerlerle belirlenemez, kanaatlere göre bir kabul söz konusudur. Uzmanların görüü dorultusunda yeniden düzenlenen baarı testinin ön uygulamaları, rastgele belirlenen farklı sosyoekonomik düzeye sahip zmir ili merkez ve ilçe ilköretim okullarında örenim gören 145 sekizinci sınıf örencisi üzerinde gerçekletirilmitir. Daha sonra ön uygulamaları gerçekletirilen akademik baarı testinde yer alan soruların ayırt ediciliinin belirlenmesi için örencilerin, testten aldıkları puanlar sıralanarak üst %27, alt %27 olmak üzere iki gruba ayrılmı ve madde ayırt edicilii.25 in altında olan maddeler testten çıkarılmıtır. Ayırıcılık gücü.20 nin altında olan maddeler atılması gereken maddeler; arasındaki maddeler düzeltilmesi gereken maddeler ve.40 ın üzerindeki maddeler çok iyi maddelerdir (Tan, 2005). Ayrıca testteki soruların madde güçlükleri belirlenerek deeri.30 un altında ve.70 in üstünde olan maddeler testten çıkarılmıtır. Özgüven (1998) e göre madde güçlüü, test verilen gruptaki bireylerin maddeyi doru olarak cevaplandırma yüzdesidir. Madde güçlüü 0,00 a yaklatıkça madde zor, 1,00 a yaklatıkça madde kolay olarak yorumlanır. Test gelitirilirken bir maddenin bilenle bilmeyeni ayırma gücü ve madde güvenirliinin yüksek olması açısından; güçlüü 0,5 civarı maddeler tercih edilir (Tan, 2005). Son olarak iç tutarlılıın yükseltilmesi için testte madde-toplam puan korelasyonunda.20 in altındaki maddeler testten çıkarılmıtır. Madde-toplam puan korelasyonu.20 ile.30 olan sorular üzerinde düzeltmeler yapılmıtır. Büyüköztürk (2006) genel olarak madde toplam korelasyonu.30 ve daha yüksek maddelerin bireyleri iyi derecede ayırt ettii arasında kalan maddelerin gerekirse testten atılabileceini,.20 den düük maddelerin ise teste alınmaması gerektiini belirtmektedir. Ölçein son ekli 24 çoktan seçmeli sorudan olumaktadır. Ölçein KR-20 güvenirlii.80 olarak hesaplanmıtır. Güvenirlik bir ölçme aracının ölçme sonuçlarındaki kararlılık derecesidir (Özgüven, 1998: 83). Testteki soruların güçlükleri.303 ile.641 arasında deimektedir. Testin ortalama güçlüü.455 olarak belirlenmitir. Testten alınacak en yüksek puan 24; en düük puan ise 0 dır. Tablo. 9 da testteki maddelere ilikin madde güçlükleri, toplam puan-madde korelasyonları ve ayırt edicilikleri belirtilmitir.

8 Sorgulayıcı Örenme Becerileri Algısı Ölçei Fen öretiminde sorgulayıcı örenmenin önemi ve yeri göz önüne alındıında örencilerin bu yönelimdeki algılarının belirlenmesi önem taımaktadır. Bu nedenle aratırmada kavram karikatürlerinin örencilerin sorgulayıcı örenme becerilerine etkisi belirlenmeye çalıılmıtır. Sorgulayıcı örenme becerileri algısı ölçei Takoyan (2007) tarafından gelitirilmitir. Ölçek 22 algı maddesinden olumaktadır. Aratırmacı tarafından ölçei oluturan faktörler olumsuz algı maddeleri, olumlu algı maddeleri ve doruluunu sorgulama algı maddeleri olarak belirlenmitir. Ölçee ait faktörlerin sırasıyla güvenirlikleri.73,.67 ve.71 dir. Ölçein tamamına ilikin Cronbach alfa güvenilirlii.84; Spearman-Brown testi yarılama iç tutarlılık katsayısı.82 olarak bulunmutur. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 110; en düük puan ise 0 dır. Derslerin lenii ve Örenme Süreci Aratırma yedinci sınıf fen dersi Ya Basınç Olmasaydı? ünitesi üzerinde yürütülmü ve dört hafta boyunca (12 ders saati) deney ve kontrol grubunda ders planları ve etkinlikler, yapılandırmacı yaklaıma dayalı 7E örenme modeli temel alınarak hazırlanmıtır. En az üç ders saati süresi aratırmaya katılmayan örenciler deerlendirmeden çıkarılmıtır. Deney grubu ile kontrol grubu arasında herhangi bir bozucu etkinin olmaması amacıyla her iki sınıfa da aynı öretmen girmitir. Deney grubunda, kontrol grubundan farklı olarak etkinlikler yapılırken tartıma ortamı yaratılabilmesi ve örencilerin derse katılımlarının salanabilmesi için aratırmanın baımsız deikeni olan kavram karikatürleri ile dersler ilenmitir. 7E örenme modeline uygun olarak hazırlanan etkinlikler ve kavram karikatürlerinde ele alınan konular genellikle günlük hayattan olayları içermektedir. Etkinlikler programın içerdii hedef kazanımlara uygun olarak hazırlanmıtır. BULGULAR Bu kısımda, bulgular ve bulgulara ilikin yorumlara yer verilmitir ve verilerin analizi belirtilen alt problemler altında incelenmitir. statistiksel yöntemin seçimi için, deney ve kontrol gruplarındaki örenci sayısının az olması nedeniyle gruplardan elde edilen tüm verilerin parametrik olup olmadıı, varyansların homojenlii testiyle (Levene testi) analiz edilmitir. Anlamlılık düzeyi tüm veriler için p>0.05 olarak bulunmutur. Ayrıca puan daılım grafikleri incelenerek verilerin parametrik özellik gösterdii belirlenmitir. Bu nedenle aratırmada parametrik istatistiksel yöntemler kullanılmıtır. ki grup arasındaki analizler ilikisiz örneklemler t testi kullanılarak yapılmıtır. Aynı grup içindeki ön test- son test puanlarının karılatırılması için ilikili örneklemler için t testi kullanılmıtır. likili örneklemler için t testi, ilikili iki örneklem; ilikisiz örneklemler için t testi ise iki ilikisiz örneklem ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadıını test etmek için kullanılır (Büyüköztürk, 2006). Örencilerin son test akademik baarı testi ile sorgulayıcı örenme becerileri algısı ölçeinden aldıkları puanlar arasındaki iliki ise Pearson momentler çarpımı hesaplanarak belirlenmitir. Tüm verilerin çözümlenmesi ve analizlerin yapılmasında SPSS 15 programından yararlanılmıtır. Aratırmada öncelikle örencilerin birinci döneme ait not ortalamaları incelenmitir. Örencilerin notlarına ilikin veriler Tablo. 2 de belirtilmektedir. Tablo. 2 Deney ve Kontrol grubundaki örencilerin ilk dönem fen dersi not ortalamaları ve arasındaki iliki GRUPLAR N ARTMETK ORTALAMA STANDART SAPMA t deeri p* DENEY 15 54,66 22,75 KONTROL 15 52,00 20,42 *p>.05 olduundan fark anlamlı deildir *

9 Yapılan analiz sonucunda örencilerin not ortalamalarının bir birine yakın olduu görülmü, yapılan t testi sonucuna göre (t=.114; p=.738>.05) iki grubun puanları arasında.05 düzeyinde anlamlı bir ilikinin bulunmadıı bu nedenle gruplar arasında yansız atama yapılabilecei sonucuna ulaılmıtır. Aratırmada örencilere Sorgulayıcı Örenme Becerileri Algısı Ölçei ön test olarak uygulanmıtır. Deney ve kontrol grubundaki örencilerin aldıkları puanlara Tablo. 3 te yer verilmitir. Tablo. 3 Deney ve Kontrol grubu ön test sorgulayıcı örenme becerileri algı puanlarının karılatırılması ARTMETK STANDART GRUPLAR N t deeri p* ORTALAMA SAPMA DENEY 15 74,80 5,85 KONTROL 15 73,86 9,86 *p>.05 olduundan fark anlamlı deildir * Deney ve kontrol grubundaki örencilerin aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılık olmadıı yapılan t testi sonucunda belirlenmitir (t=.109; p=.744>.05). Örencilerin I. dönem sonu notları temel alınarak belirlenen akademik baarı puanları ile sorgulayıcı örenme becerileri algısı ölçeinden aldıkları ön test puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadıı belirlenmitir. Bu sonuçlar dorultusunda gruplar kendi arasında rastgele deney grubu ve kontrol grubu olarak atanmıtır. Alt problem 1: Deney ile kontrol grubu arasında son test akademik puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? alt probleminin çözümü dorultusunda örencilerin son test akademik baarı testinden aldıkları puanların aritmetik ortalamaları ve t testi sonuçları Tablo. 4 te belirtilmitir. Tablo. 4 Deney ve Kontrol grubu son test akademik baarı puanlarının karılatırılması GRUPLAR DENEY N ARTMETK ORTALAMA STANDART SAPMA 15 10,66 4,22 KONTROL 15 10,86 3,62 *p>.05 olduundan fark anlamlı deildir. t deeri p* * Yapılan t testi sonucunda grupların son test akademik baarı puanları anlamlılık deerinin.05 ten büyük olması nedeniyle (t=.019; p=.890>.05) grupların akademik baarı puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadıı görülmektedir. Alt problem 2: Deney ile kontrol grubu arasındaki son test sorgulayıcı örenme becerileri algı ölçei puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? alt probleminin çözümü dorultusunda örencilerin son test sorgulayıcı örenme becerileri algısı ölçeinden aldıkları puanların aritmetik ortalamaları ve t testi sonuçları Tablo. 5 te belirtilmitir.

10 Tablo. 5 Deney ve Kontrol grubu son test sorgulayıcı örenme becerileri algı puanlarının karılatırılması GRUPLAR DENEY N ARTMETK ORTALAMA STANDART SAPMA 15 83,87 6,70 KONTROL 15 74,93 10,78 *p<.05 olduundan fark anlamlıdır. t deeri p* 7, * Örencilere uygulanan Sorgulayıcı Örenme Becerileri Algısı Ölçei nden aldıkları son test puan ortalamaları arasındaki farklılıın.05 düzeyinde anlamlı olduu belirlenmitir (t=7,420; p=.011<.05). Alt problem 3: Deney ve kontrol grubunun ön test-son test sorgulayıcı örenme becerileri algısı ölçei puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? alt problemlerinin çözümleri dorultusunda deney ve kontrol grubundaki örencilerin ön test-son test sorgulayıcı örenme becerileri algısı ölçeinden aldıkları puan ortalamaları Tablo. 7 ve 8 de verilmi ve aralarındaki farklılıın anlamlı olup olmadıı t testi yardımıyla belirlenmitir. Tablo.6 Deney grubu ön test ve son test sorgulayıcı örenme becerileri algı puanlarının karılatırılması GRUPLAR ARTMETK STANDART ORTALAMA SAPMA t deeri p** DENEY ÖN TEST 74,80 5,86 DENEY SON TEST 83,87 6,71 5, ** **p<.001 olduundan fark çok anlamlıdır. Deney grubundaki örencilerin Sorgulayıcı Örenme Becerileri Algısı Ölçei ön test- son test puanları arasında.001 düzeyinde anlamlı bir farklılıın olduu belirlenmitir (t=5,660; p=.000<.001). Tablo 7. Kontrol grubu ön test ve son test sorgulayıcı örenme becerileri algı puanlarının karılatırılması GRUPLAR ARTMETK STANDART ORTALAMA SAPMA t deeri p* KONTROL ÖN TEST 73,87 9,26 KONTROL SON TEST 74,93 10, *p>.05 olduundan fark anlamlı deildir. Kontrol grubundaki örencilerin sorgulayıcı örenme becerileri algı ön test-son test puanları arasında anlamlı bir farklılıın olmadıı belirlenmitir (t=-.489; p=.633>.05). Tablo 6 ve 7 deki bulgular göz önüne alındıında kavram karikatürleriyle etkinliklerin ilendii deney grubunun ön test son test puanları arasındaki anlamlılık düzeyinin, kontrol grubuna göre daha yüksek olduu belirlenmitir.

11 ekil 1. Deney ve Kontrol grubu ön test-son test sorgulayıcı örenme becerileri algı puanlarının karılatırılması Alt problem 4: Deney ve kontrol grubundaki örencilerin son test sorgulayıcı örenme becerileri algı ölçeinden aldıkları puanlar ile akademik baarı testinden aldıkları puanlar arasında bir iliki var mıdır? alt probleminin çözümü dorultusunda deney ve kontrol grubundaki örencilerin son test sorgulayıcı örenme becerileri algısından aldıkları puanlar ve son test akademik baarı testinden aldıkları puanlar arasındaki iliki ve bu ilikinin anlamlılıı Pearson momentler çarpımıyla hesaplanmıtır (Tablo. 8). Tablo 8. Deney ve Kontrol grubu son test sorgulayıcı örenme becerileri algı puanları ile son test akademik baarı puanları arasındaki iliki GRUPLAR r p* DENEY KONTROL *p>.05 olduundan fark anlamlı deildir. Deney grubu ve kontrol grubundaki örencilerin Sorgulayıcı Örenme Becerileri Algısı Ölçei nden aldıkları puanlar ile akademik baarı testinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir ilikinin olmadıı görülmektedir. Kontrol grubundaki puanlar arasında hemen hemen negatif ya da pozitif bir iliki bulunmazken (r=.015; p=.957>.05); deney grubundaki puanlar arasında pozitif yönde ancak zayıf bir iliki bulunmaktadır (r=.175; p=.502>.05). TARTIMA, SONUÇ VE ÖNERLER Yapılandırmacı yaklaım, örencilerin örenme sürecinde bir bilim insanı gibi düünmesini ve sorgulamasını temel alan yöntem ve teknikleri beraberinde getirmitir. Bu yaklaımda bilginin yapılandırıcısı örenci olduundan, örencilerin sürece aktif katılımlarını salayan yöntem, teknik ve görsel araçların kullanımı büyük önem taımaktadır. Söz konusu araçlardan biri de kavram karikatürleridir. Bu aratırmada fen öretiminde kavram karikatürleri kullanımının, örencilerin akademik baarılarına ve sorgulayıcı örenme becerileri algılarına etkisi incelenmeye çalıılmıtır. Aratırmadan edinilen bulgular sonucunda u veriler elde edilmitir: Deney grubu ile kontrol grubu son test akademik baarı puanları arasında anlamlı bir fark yoktur: Deney grubu ve kontrol grubu için hazırlanan etkinliklerin tamamı aynı yöntem ve teknikleri içermekte olup etkinliklerin tamamı yapılandırmacı yaklaım temelinde düzenlenmitir. Aratırmada baımsız deiken kavram karikatürleridir. Yapılan analizler sonucunda kavram karikatürlerinin tek baına akademik baarıya etkisinin bulunmadıı belirlenmitir. Ancak kavram karikatürlerinin farklı

12 yöntem ve tekniklerle birlikte kullanıldıında akademik baarıya olumlu katkı salayabilecei düünülmektedir. Deney grubu ön test-son test sorgulayıcı örenme becerileri algı puanları arasında anlamlı bir farklılık vardır: Deney grubundaki örenciler derslerin tamamında kavram karikatürleriyle karı karıya bırakılmı ve sürekli olarak konuya ilikin sorular sormaya, karısındakinin savunduu görüü sorgulamaya istekli hale gelmilerdir. Bazı örenciler süreçte yaantılarını göz önüne alarak görülerini savunmu dier örencilerse zıt görüler bildirerek karısındakinin düüncelerini sorgulama fırsatı bulmulardır. Daha sonra örenciler, konuya ilikin deneyler yaparak hangi görüün doruyu yansıttıını bulma fırsatını yakalamılardır. Bu nedenle deney grubu ön test-son test sorgulayıcı örenme becerileri algı puanları bakımından anlamlı bir farklılık olduu düünülmektedir. Kontrol grubu ön test-son test sorgulayıcı örenme becerileri algı puanları arasında anlamlı bir farklılık yoktur: Kontrol grubundaki örencilerin ön test-son test puan ortalamaları arasında az da olsa bir farklılık bulunmaktadır ancak bu farklılık anlamlı düzeyde deildir. Bunun nedeni her iki gruba yapılandırmacı yaklaıma yönelik etkinlikler verilmi olması gerekçesiyle açıklanabilir. Ancak kontrol grubunda her ne kadar öretmen örencilere sorular yöneltse de örencilerin derse katılımının tam olarak salanması ve birbirleriyle tartıma ortamının yaratılması zor olmutur. Bu nedenle kontrol grubu örencilerinin, ön test-son test sorgulayıcı örenme becerileri algı puanları arasında anlamlı bir fark bulunmadıı söylenebilir. Deney grubu ile kontrol grubu son test sorgulayıcı örenme becerileri algı puanları arasında anlamlı bir fark vardır: Deney grubunda ilenen etkinliklerin içerisinde kullanılan kavram karikatürleri örencilere konuya ilikin bilgilerini tartıma olanaı sunmu ve örencilerin derse aktif katılımını salamıtır. Ayrıca kavram karikatürlerinin örencilerin sınıf içerisinde kendi aralarında da tartıarak ve sorgulayarak bilgilerini sosyal ortamlarda yapılandırmalarına yardımcı olduu düünülmektedir. Bu nedenle deney ile kontrol grubu arasında sorgulayıcı örenme becerileri algısı bakımından anlamlı bir fark olutuu tahmin edilmektedir. Deney ve kontrol grubu son test sorgulayıcı örenme becerileri algısı ölçei puanları ile akademik baarı testi puanları arasında anlamlı bir ilikinin olmadıı belirlenmitir: Tablo. 8 deki bulgular dorultusunda, deney grubunun son test akademik baarı puanları ile sorgulayıcı örenme becerileri algı son test puanları arasında, kontrol grubuna göre daha pozitif ve güçlü bir ilikinin bulunduu görülmektedir. Bu sonuçlar dorultusunda ilköretim örencilerine sorgulama becerilerinin örencilere kazandırılmasında belirli bir sürece gereksinim olduu tahmin edilmekte; örencilere uzun süreli sorgulamaya dayalı tekniklerin uygulanmaması nedeniyle örencilerin akademik baarı testindeki sorulara ilikin gerekli yorumlamaları yapamadıkları düünülmektedir. Elde edilen bu sonuçlara göre; Öretmenlere ve öretmen adaylarına hizmet içi eitimlerde kavram karikatürlerinin tanıtılması, içeriinde kavram karikatürlerine yer verilmi örnek planlar oluturulması gerektii, Örencilerin olayları sorgulaması ve olaylara ilikin çözüm yolları gelitirebilmeleri için yapılandırmacı yaklaıma dayalı fen öretiminde kavram karikatürlerinin kullanılmasının gerekli olduu, Öretmenlerin, örencilerin derse ilgilerini çekmek ve örencilerin derse katılımlarını salamak amacıyla kavram karikatürlerini kullanabilecei, Yapılandırmacı yaklaıma dayalı olarak düzenlenen Fen ve Teknoloji Öretim Programı nda kavram karikatürleri gibi örencilerin ilgilerini çeken ve derse katılımlarını salayan görsel teknik ve araçlara yer verilmesi gerektii düünülmektedir.

13 KAYNAKÇA Akgün,. (2004). Fen Bilgisi Öretimi. Ankara: Nasa Yayıncılık. Aydodu, C. (2003). Kimya Eitiminde Yapılandırmacı Metoda Dayalı Labaratuar ile Dorulama Metoduna Dayalı Labartuar Eitiminin Örenci Baarısı Bakımından Karılatırılması. Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi Ben-Ari, M. (2001). Constructivism in Computer Science Education. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching. 20(1) Bing K. W. ve Tam, C. H. (2003). A Fresh Look at Cartoons as a Media of Instruction in Teaching Mathematics and Science in Malaysian Schools: A Hands-on Experience. ELTC, Malaysia: Conference: Managing Curricular Change. Brooks, J. G. ve Brooks, M. G. (1993). In Search for Understanding the Case for Constructivist Classrooms. Alexandria, Virginia: ASCD. Bulduk, S. (2003). Psikolojide Deneysel Aratırma Yöntemleri. stanbul: Çantay Kitabevi. Büyüköztürk,. (2006). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık Chee, Y. S. (1997). Toward Social Constructivism: Changing the Culture of Learning in Schools. Malaysia, Kuching: International Conference on Computers in Education Christensen, L. B. (2004). Experimental Methodology. United States of America: Pearson Education Coll, R. K. (2005). The Role of Models/and Analogies in Science Education: Implications from Research. International Journal of Science Education. 27(2) Dabell, J. (2004). The Maths Coordinator s File- Using Concept Cartoons. London: PFP Publishing. Geelan, D. R. (1997). Epistemological Anarchy and the Many Forms of Constructivism. Science and Education Güçlü, N. (1998). Örenme ve Öretme Sürecinde Yapısalcı Yöntem. Gazi Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi. 18(3) Horstman, B. ve White, W. (2002). Best Practice Teaching in Collage Success Courses: Integrating Best Practice Teaching Methods into College Success Courses. The Journal Teaching and Learning. 6(1) Hsu, L. (2004). Developing Concept Maps from Problem-Based Learning Scenario Discussions. Issues and Innovations in Nursing Education. 48(5) Kabapınar, F. (2005). Effectiveness of Teaching Via Concept Cartoons From the Point of View of Constructivist Approach. Kuram ve Uygulamada Eitim Bilimleri Dergisi. 5(1) Karasar, N. (2006). Bilimsel Aratırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Daıtım. Keogh, B. ve Naylor, S. (1996). Teaching and Learning in Science: a New Perspective. Lancaster: British Educational Research Association Conference. Keogh, B., Naylor, S. ve Wilson, C. (1998). Concept Cartoons: a New Perspective on Physics Education. Physics Education. 33(4) Keogh, B. ve Naylor, S. (1999). Concept Cartoons, Teaching and Learning in Science: an Evaluation. International Journal of Science Education. 21(4) Keogh, B. ve Naylor, S. (2000). Teacher and Learning in Science Using Concept Cartoons: Why Dennis Wants to Stay in at Playtime. Australian Primary and Junior Science Journal. 16(3). Keogh, B., Naylor, S., de Boo, M. ve Feasey, R. (2001). (Ed: B, Helgard) Research in Science Education- Past, Present and Future, Formative Assesment Using Concept Cartoons: Initial Teacher Training in the UK. Hingham, USA: Kluwer Academic Publishers.

14 Keogh, B., Naylor, S. ve Downing, B. (2003). Children s Interactions in the Classroom: Argumentation in Primary Science. Noordwijkerhout, Netherlands: 4th European Science Education Research Association Conference. Kinchin, I. M. (2004). Investigating Students Beliefs about Their Preferred Role as Learners. Educational Research. 46(3) Köseolu, F. ve Kavak, N. (2001). Fen Öretiminde Yapılandırmacı Yaklaım. Gazi Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi. 21(1) Köseolu, F., Atasoy, B., Kavak, N., Akku, H., Budak, E., Tümay, H., Kadayıfçı, H. ve Tadelen, U. (2003). Yapılandırmacı Örenme Ortamı için Bir Fen Ders Kitabı Nasıl Olmalı. Ankara: Asil Yayın Daıtım. Kroasbergen, E. H. ve Van Luit, J. E. (2005). Constructivist Mathematics Education for Students with Mental Reterdation. European Journal of Special Needs Education. 20(1) Lee, O., Hart, J. E., Cuevas, P. ve Enders, C. (2004). Professional Development in Inquiry-Based Science for Elementary Teachers of Diverse Student Groups. Journal of Research in Science Teaching. 41(10) Liang, L. L. ve Gabel, D. L. (2005). Effectiveness of a Constructivist Approach to Science Instruction for Prospective Elementary Teachers. International Journal of Science Education. 27(10) Long, S. ve Marson, K. (2003). Concept Cartoons. Hands on Science. 19(3). Matson, J. O. (2006). Misconceptions about the Nature of Science, Inquiry-Based Instruction, and Constructivism: Creating Confusion in the Science Classroom. Electronic Journal of Literacy through Science. 5(6) Matthews, M. R. (1997). Introductory Comments on Phılosophy and Constrcutivism in Science Education. Science and Education Matthews, M. R. (2002). Constructivism and Science Education: A Futher Appraisal. Journal of Science and Technology. 11(2) Naylor, S., ve Keogh, B. (1999). Constructivism in Classroom: Theory into Practice. Journal of Science Teacher Education. 10(2) Naylor, S., Downing, B. ve Keogh, B. (2001). An Empirical Study of Argumentation in Primary Science, Using Concept Cartoons as The Stimulus. Greece, Thessaloniki: 3 rd European Science Education Research Association Conference. Özgüven,. E. (1998). Psikolojik Testler. Ankara: Pdrem Yayınları. Özmen, H. (2004). Fen Öretiminde Örenme Teorileri ve Teknoloji Destekli Yapılandırmacı (Constructivist) Örenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology. 3(1). Sönmez, V. (2005). Bilimsel Aratırmalarda Yapılan Yanlılıklar. Eitim Aratırmaları Dergisi Spigner-Littles, D. ve Anderson, C. E. (1999). Constructivism: A Paradigm for Older Learners. Educational Gerontology Stephenson, P. ve Warwick, P. (2002). Using Concept Cartoons to Support Progression in Students Understanding of Light. Physics Education. 37(2) Tan,. (2005). Öretimi Planlama ve Deerlendirme. Ankara: Pegema Yayıncılık. Takoyan, N. S. (2007). Fen ve Teknoloji Öretiminde Sorgulayıcı Örenme Stratejilerinin Örencilerin Sorgulayıcı Örenme Becerileri, Akademik Baarıları ve Tutumları Üzerindeki Etkisi. (Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi). zmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eitim Bilimleri Enstitüsü

15 Tavancıl, E. (2005). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınevi Tüzün, H. (2006). Eitsel Bilgisayar Oyunları ve Bir Örnek: Quest Atlantis. Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi Valanides, N. (2002). Aspects of Constructivism. Journal of Baltic Science Education Watts, M. (1997). A Case for Critical Constructivism and Critical Thinking in Science Education. Research in Science Education. 27(2) Yaar,. (1998). Yapısalcı Kuram ve Örenme-Öretme Süreci. Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi. 8(1-2) Zion, M., Michalsky, T. ve Mevarech, Z. R. (2005). The Effects of Metacognitive Instruction Enbedded Within an Asynchronous Learning Network on Scientific Inquiry Skills. International Journal of Science Education. 27(8) Tablo 9. Ya Basınç Olmasaydı? Ünitesine ilikin akademik baarı testi analiz sonuçları Madde no Madde güçlüü Toplam puan -Madde korelasyonu Ayırtedicilik gücü Testin tamamına ilikin KR-20 güvenirlii:.80

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi lköretim-online, 4(2), 32-45, 2005 [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Yard. Doç. Dr. brahim BLGN ABÜ, Eitim Fakültesi, lköretim Böl. Fen

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching

Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching Elementary Education Online, 6(2), 264-283, 2007. lköretim Online, 6(2), 264-283, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALMANCA ÖRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJK

Detaylı

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES Dr. Cevdet EPÇAÇAN** Özet Bu aratırmanın amacı, okuduunu anlamaya katkısı olduu, bilimsel çalımalarla

Detaylı

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION Yrd. Doç. Dr. Nazlı GÖKÇE Özet Çevre sorunlarının hızla artıı günümüzde çevre eitimi giderek daha önemli duruma gelmektedir.

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli. Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Tablet PC Uygulaması

Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli. Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Tablet PC Uygulaması Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Tablet PC Uygulaması İsmail KENAR 1 ÖZET Bu araştırmada, ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrenci velilerinin teknoloji

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri R.Levent VEZNEDAROLU, A. Oytun ÖZGÜR Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları lveznedarolu@yahoo.com ÖZ: Bu makalede, örenme stillerinin ne olduu, öretim sürecini

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL ALANIN BİLGİ VE KAVRAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE, YAPISALCI ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ. Selda Süzen

FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL ALANIN BİLGİ VE KAVRAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE, YAPISALCI ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ. Selda Süzen Fen Eğitiminde Öğrencilerin Bilişsel Alanın Bilgi Ve Kavrama Düzeyleri Selda SÜZEN FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL ALANIN BİLGİ VE KAVRAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE, YAPISALCI ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ Selda

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki Mustafa KAHYAOĞLU 1 ÖZET Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile çevre eğitimine yönelik

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES*

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* A Study on Problem Behavior of 60-72 Months Children Who Attending Public Early Childhood

Detaylı

Yapılandırmacı Bilim Eğitimi Programı nın 6 Yaş Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

Yapılandırmacı Bilim Eğitimi Programı nın 6 Yaş Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Eğitim ve Bilim 2012, Cilt 37, Sayı 165 Education and Science 2012, Vol. 37, No 165 Yapılandırmacı Bilim Eğitimi Programı nın 6 Yaş Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi The Effects of Constructivist

Detaylı

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers Elementary Education Online, 7(3), 680-692, 2008. lköretim Online, 7(3), 680-692, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies

Detaylı

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmutur. ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Uzm. Psk.

Detaylı

Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer Assisted Instruction

Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer Assisted Instruction Elementary Education Online, 10(3), 934-950, 2011. İlköğretim Online, 10(3), 934-950, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer

Detaylı

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 43: 37-49 [2012] AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF ACTIVE LEARNING

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÇEVR ETMNDE EDNÇ KAVRAMININ DEERLENDRLMES

Detaylı

7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6

7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1459-1475, ANKARA-TURKEY 7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr * Why do teacher candidates cheat? Aykut Emre Bozdoan* Çarı Öztürk** ABSTRACT.

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey ISSN: 2146 684X http://www.majersite.org Editorial Board Dr. Ahmet Baytak - Harran

Detaylı

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 215-227 [Nisan 2014] Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Detaylı

Adaptation of Motivational, Cognitive and Metacognitive Competencies Invertory/Scale to Turkish *

Adaptation of Motivational, Cognitive and Metacognitive Competencies Invertory/Scale to Turkish * Elementary Education Online, 9(3), 980-989, 2010. İlköğretim Online, 9(3), 980-989, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Adaptation of Motivational, Cognitive and Metacognitive Competencies

Detaylı