.. SULH CEZA MAHKEMESĠ HAKĠMLĠĞĠ NE ĠSTANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ".. SULH CEZA MAHKEMESĠ HAKĠMLĠĞĠ NE ĠSTANBUL 04.06.2013"

Transkript

1 .. SULH CEZA MAHKEMESĠ HAKĠMLĠĞĠ NE ĠSTANBUL ĠTĠRAZ EDEN : ġaban KARATAY T.C No: 6.8 YENĠDOĞAN MAH. 50/1 SOK. NO 3/A ZEYTĠNBURNU /ĠSTANBUL Cep Tel: DAVA KONUSU DAVALI ĠDARE : Ġnternet kafemde tarihinde denetim usul ve esasları ile birlikte, ilgili yasalara aykırı olduğu açıkça belli olan denetim gerçekleģtirilmiģtir. Denetime istinaden; ZEYTĠNBURNU Kaymakamlığı tarih ve 2013/10 sayılı idari para cezası uygulanması kararı ile TL idari para cezası verilmiģtir. Ġdari para cezasının hukuki dayanağı ve hukuka uyarlığı olmadığından iptali istemimdir. : ZEYTĠNBURNU Kaymakamlığı ZEYTĠNBURNU/ĠSTANBUL TEBLĠĞ TARĠHĠ : AÇIKLAMALAR : Zeytinburnu Kaymakamlık Makamının oluru ile oluşturulan internet kafe denetim komisyonu; tarihinde saat 11:10 da denetim gerçekleştirmiştir. Denetim ekibince hazırlanan tutanağın içeriğine..işyerinde bulunan kullanıcı bilgisayarlarında (2 4 nolu) yapılan kontrolde porno içerikli sitelere rahatlıkla erişimin sağlandığı tespit edilmiş..iş yeri sahibi işyerinde tüm bilgisayarlarda porno siteleri engelleyici NETPATRON isimli yazılım kurduklarını buna rağmen sitelere girdiği, tarafımızdan görülmüştür. şeklinde ifade yazılmıştır. Ek.01(Tutanak) Netice itibari ile yukarıda ki tespite istinaden; ZEYRĠNBURNU Kaymakamlığı tarih ve 2013/10 sayılı kararı ile tarafıma TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiģtir. Ek.02/1 Kaymakamlığın tarafıma dört bin yediyüz dokuz TL (4.709 TL) idari para cezası uygulandığını tebliğ eden tarih ve 2013/10 sayılı yazıyı tarihinde teslim aldım. Ek.02/2 (Tebliğ Tebellüğ Belgesi) İdari Para cezası kararına dayanak olarak İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesi yer alan Başkanlık Tarafından onaylanan içerik filtreleme yazılımı kullanmak ( [c] bendini) ihlal ettiğim gösterilmiştir. Tutanakla tespit edildiği iddia edilen konuda tarafıma idari para cezası verilmesi olayı aşağıda açıklayacağım sebeplerle hukuki dayanaktan yoksundur ve hukuka uyarlı değildir. İptali gerekmektedir. ĠTĠRAZ NEDENLERĠ : 1- ĠĢletmemde tarihinden bu yana (5 aydır) Telekomünikasyon ĠletiĢi BaĢkanlığı (TĠB) TĠB tarafından onaylanmıģ olan Net Patron isimli ücretli satılan yazılımı kullanmaktayım. ĠĢime saygı duyan ve özen gösteren bir iģletmeciyim. Bu itibarla

2 HandyFiltre, Pan Web Filtre, Tred Filtre gibi ücretsiz onaylı filtrelerin eksik kalacağını düģündüm. Ücretini ödeyerek yazılım satın aldım ve tüm bilgisayarlarıma da kurdum. Faturası ve Lisans belgesi Ektedir. Ek.03/1/2 2- Denetim günü tutanakta bahsi edilen iki (2) ve dört (4) nolu bilgisayarlarda porno site açıldığı gözlemlenmesi ile ve yazılımın yüklü olduğu denetim memurları tarafından görüldüğü yazılmasına rağmen idari para cezası uygulanmıģtır. Açılan porno sitelerin suç oluģturduğu Kanaati ile idari para cezası verildiği de açıkça anlaģılmaktadır. Düzenlenen olumsuz tutanak bu yönüyle eksik/hatalıdır ve cezanın iptalini gerektirmektedir. ġöyle ki; Ġnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin (c) bendinde BaĢkanlık (Telekomünikasyon ĠletiĢi BaĢkanlığı TĠB) tarafından onaylanan içerik filtreleme yazılımını kullanmak. ile zorunlu tutulmuģlardır. Diğer yandan; Ġnternet Ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ile internet yoluyla iģlenen suçlarla mücadele edilmesi konusunda ve alınacak tedbirler hususunda yetkili tek merci TĠB dir. Bu itibarla internet kafelerin tabii olduğu; Ġnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin hazırlanması, uygulanması ve denetim usul ve esaslarının belirlenmesi hususlarını belirlemede, TĠB birincil ve tek danıģma merciidir. Kanundan aldıkları yetkiye istinaden; Yönetmeliğin 5. Maddesinin b bendinin ve c bendinin ne Ģekilde uygulanması gerektiği hususlarında TĠB in belirleyici açıklamaları mevcuttur. Ġnternet Kafeciler Meslek Odalarına gönderdiği resmi yazılarda TĠB; 5. Maddenin (b) ve c) benleri uygulaması için net ifadelerle açıklık getirmiģtir. Ek04. (TİB - İstanbul İnternet Kafeciler Meslek Odası) Ek05 (TİB -Ankara İnternet Kafeciler Meslek Odası) TĠB Ġlgili yazılarında; a- Ek04 konusu suç teşkil eden içeriklere yönelik önlemlerin alınması ve bu konuda ki sorumluluğun yerine getirilmiş olunması bakımından; filtre programının önemli bir işlev gördüğü ve dolayısıyla bahse konu denetim süreçlerinde işletmeciler lehine gözetilmesi gerektiği bir durum olduğu açıktır. b- Ek04 Filtreleme işlemi, kara listeye alınan web sitelerinin onaylı programlar eliyle engellenmesi şeklinde gerçekleşmekte olup kara listeye alınmamış olan web sitelerine İnternet Kafelerden erişilmesi doğal olarak mümkün olabilmektedir. c- Ek.04 Başkanlığın kara listesine onaylı program içerisinden müdahale edilememekte, Başkanlık kara listesine ilişkin güncelleme Başkanlıkça görevlendirilmiş personelce gerçekleştirilmektedir.

3 d- Ek05 Bununla birlikte, çok hızlı değişen, takip edilemeyecek kadar çok alan adını barındıran ve her an yeni sitelerin oluşturulduğu internet ortamında zararlı içeriğin yüzdeyüz engellenmesi mümkün değildir. Bu itibarla, Başkanlığımızca onaylı programların kullanımının, Türkiye den erişimin yoğun olduğu sitelerin filtrelenmesine öncelik verildiği göz önüne alınarak konusu suç oluşturan sitelere erişimin engellenmesi hususunda tedbirleri almak hususunda önemli bir tedbir olarak görüleceği ve işyerinde TİB onaylı içerik filtreleme yazılımının kullanılmasının Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin b ve c bendinde getirilen yükümlülükler kapsamında yeterli olduğu, ayrıca konunun yargı mercilerine intikal etmesi durumunda da lehe değerlendirilebileceği düşünülmektedir. demektedir. Ġnternet Kafemede gerçekleģtirilen denetim esnasında TĠB onaylı filtre yazılımının 2 ve 4 nolu bilgisayarda yüklü olduğu tespit edildiği halde bilgisayarın porno siteye girdiğinden bahis ile tutanak düzenlenmiģtir. Ek.01 Konu hakkında yetki ve irade sahibi olan TĠB in açıklamaları göz ardı edilerek tutanak düzenlenmiģtir. TĠB yazılarından açıkça anlaģıldığı üzere internet kafemde gerçekleģtirilen denetim hatalıdır. Yönetmelik hükümlerinin nasıl uygulanması gerektiği yönünde yetkili idarenin resmi açıklamalarına ve ayrıca denetim usul ve esaslarına riayet edilmemiģtir. Denetimde memurlarının yetki sınırlarını aģarak Ģahsi kanaatleri üzere olumsuz tutanak düzenledikleri Ek.04 ve Ek.05 de sunduğum açık delillerle sabittir ve cezanın iptali gerekmektedir sayılı yasanın 8. Maddesinin amir hükümleri gereğince bir web sitesi içeriğinin suç oluģturup oluģturmadığı ve eriģimin engellenmesine karar verme hususlarında ancak ve ancak devletin yetkili mahkemeleri ve 5651 sayılı kanunla belirlenmiģ bazı konularda TĠB karar verebilir. Bu iki makam dıģında (söz konusu olan porno siteler de olsa) karar vererek siteleri engellenmesini talep/temin edecek ya da yaptırım uygulayacak yetkili merci yoktur. ĠĢletmemde sakıncalı içeriklere eriģim sağlayan Ģahıs veya Ģahıslar tutanakla tespit edilmemiģtir. Konusunun suç oluģturduğu iddia edilen sitelerin adres adları da (talep etmeme rağmen) tutanağa iģlenmemiģtir. Somut delil olmadan ve konusu suç oluģturan siteyi belirleme/yasaklama yetkisi yasaların amir hükümlerince kendilerine verilmediği halde; sadece bir iddia üzere tarafıma idari iģlem uygulanmıģtır. Denetim memurlarının kendi Ģahsi düģüncelerine istinaden ve iddiaları üzere düzenledikleri tutanak öncelikle Anayasaya, 5651 sayılı yasaya ve akabinde denetim usul ve esaslarına aykırıdır. Ġdari iģlemin hukuka uyarlığı yoktur ve cezanın iptali gerekmektedir. 4- Kendisi aynı zamanda değerli bir hukuk adamı ve akademisyen olan TĠB baģkanı Fethi ġġmġek internet kafe denetim ekibi mensupları için düzenledikleri eğitim semineri esnasında internet kafe iģletmecilerinin sürekli haksız cezalara maruz kaldıklarını belirtmiģ

4 ve önemli açıklamalarda bulunmuģtur. Ek.05 (Sayfa ün Üzerinde Ġnternet Kafe) Açıklamada Fethi ġġmġek;..sakıncalı site açılsa dahi internet kafenin onaylı filtreleme program kullanması, mevzuat yönüyle yeterlidir. Yani kolluk mensubu arkadaģımızın, orada denetim yapan heyetin, denetim sırasında öncelikli bakması gereken konu, onaylı filtreleme programı var mı yok mudur. Kendisi manuel, nereden tespit ettiğini bilmediğimiz, bir siteye girerek, 'Burada sakıncalı içerik var, böyle bir site var, niye bunu filtre programına almadın' deme hakkına sahip değildir. Filtreleme programını onaylayan, hazırlayan Telekomünikasyon ĠletiĢim BaĢkanlığıdır. Burada arkadaģımızın yapacağı denetleme, onaylı filtreleme programı var mı yok mu konusudur. Filtre varsa, konusuyla ilgili herhangi bir ceza yazma yetkisi yoktur.'' diyor Sayılı Kanunun hazırlanması esnasında bilirkiģi sıfatıyla görev alan TĠB baģkanı Fethi ġġmġek Beyin açıklamalarının denetim komisyonunca ve Mülki Amirlikçe dikkate alınmamıģ olması olayı; idarenin yetki sınırlarını aģtığını ve Ģahsi kanaatleri üzere idari para cezasına hükmedildiğini açıkça göstermektedir ve tarafıma verilen idari para cezasının iptali gerekmektedir. 5- Benim idari yaptırıma maruz kaldığım idari para cezasıyla aynı konuda ve aynı yasal mevzuatın aynı maddesine istinaden daha öncede idari para cezasının iptali davaları açılmıģtır. Tuzla Sulh Ceza Mahkemesinin tarih ve 2011/8 MÜT. K ile itirazı yapan lehine idari yaptırımın iptal edilmesi ile sonuçlanmıģtır Ek.06. Aynı konuda baģka Mahkemelerin idari yaptırımın iptali yönünde verdiği daha pek çok karar bulunmaktadır. Ek.07 SONUÇ VE ĠSTEM Adaletin tahakkuku için, yukarıda arz ve izah etmeye çalıģtığım hukuki nedenler ve sayın mahkemenizin tespit edeceği hukuki nedenlerle, ZEYTĠNBURNU Kaymakamlığının tarih ve 2013/10 sayılı idari para cezası kararının iptaline karar verilmesini, yargılama giderlerinin davalı taraftan alınarak tarafıma iadesi yönünde karar verilmesini, Saygılarımla arz ve talep ederim ġaban KARATAY DĠLEKÇE EKLERĠ ve SAĠR DELĠLLER: Ek.01 : Tarihli ĠĢyeri Denetim Tutanağı Fotokopisi

5 Ek.02-1 : tarih ve B.05.4.VLK Sayılı TUZLA Kaymakamlığı Bilgi iģlem ġefliğin Yazısı ve Kaymakamlık Oluru Ek.02-1 : Tarih ve B.05.4.VLK sayılı yazı ve tarihli Tebliğ Yazısı Ek.03 : TĠB yazısı Ġstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Ek.04 : TĠB yazısı Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Ek.05 : Fethi ġġmġek Tarihli Açıklaması Ek.06 : Tuzla Sulh Ceza Mahkemesi Ġptal Kararı Ek.07 : Çorum 1. Sulh Ceza Mahkemesinin Ġptal Kararı 2008/708

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. 688 Sıra Sayılı Kanun uyarınca, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Detaylı

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini,

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini, Rev.1-5 Şubat 2014 TS/BTK/14-01 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKL İK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*)

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Ayhan TÖZER,

Detaylı

öğreticilik ve uyarıcılık fonksiyonunun

öğreticilik ve uyarıcılık fonksiyonunun ADALET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ NİN YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI VE İPTALİ İSTEMİYLE YARSAV TARAFINDAN AÇILAN DAVAYA İLİŞKİN GELİŞMELER HAKKINDA ÖZET BİLGİ Bilindiği üzere, 24.01.2007 tarihli,

Detaylı

5651 SAYILI KANUN Erişim ve Yer sağlayıcıların Yükümlülükleri

5651 SAYILI KANUN Erişim ve Yer sağlayıcıların Yükümlülükleri 5651 SAYILI KANUN Erişim ve Yer sağlayıcıların Yükümlülükleri Mehmet Ali BOZTEPE İnternet Daire Başkanlığı Uzman mehmetali.boztepe@tib.gov.tr 01-02 Mayıs 2008 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜNDEM 5651 SAYILI İnternet

Detaylı

İÇİNDEKİLER KİTLE İLETİŞİM VE İNTERNET HUKUKU FİNAL. Ücretsiz olarak salthukuk.com dan indirebilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz.

İÇİNDEKİLER KİTLE İLETİŞİM VE İNTERNET HUKUKU FİNAL. Ücretsiz olarak salthukuk.com dan indirebilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz. www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İÇİNDEKİLER KİTLE İLETİŞİM VE İNTERNET HUKUKU FİNAL Ücretsiz olarak salthukuk.com dan indirebilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz. 1 www.salthukuk.com

Detaylı

6216 Sayılı Yasanın 49. maddesinin 5. fıkrası uyarınca tedbir, İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi talebi vardır TEDBİR TALEPLİDİR

6216 Sayılı Yasanın 49. maddesinin 5. fıkrası uyarınca tedbir, İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi talebi vardır TEDBİR TALEPLİDİR KEREM ALTIPARMAK & YAMAN AKDENİZ TARAFINDAN 24.3.214 TARİHİNDE ANAYASA MAHKEMESİ NE SUNULAN DİLEKÇENİN KOPYASIDIR. I- KİŞİSEL BİLGİLER A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN BİREYSEL BAŞVURU FORMU BAŞVURUCUNUN 1- T.C.

Detaylı

İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi ve Mahkemenizde derdest 2014/ nolu başvuruyla birleştirilme talebi vardır

İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi ve Mahkemenizde derdest 2014/ nolu başvuruyla birleştirilme talebi vardır EK-1 BİREYSEL BAŞVURU FORMU I- KİŞİSEL BİLGİLER KEREM ALTIPARMAK & YAMAN AKDENİZ TARAFINDAN 2..21 TARİHİNDE ANAYASA MAHKEMESİ NE SUNULAN DİLEKÇENİN KOPYASIDIR. A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN Başvurucu 1- T.C.

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI AMAÇ ve KAPSAM 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik

Detaylı

KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ

KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ HAZIRLAYANLAR Sena Gözde YELEK. ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. Gülsen AYHAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE

Detaylı

Ayrıca, 21.02.2012 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi nde grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak iradelerini yansıtan araştırma önergeleri

Ayrıca, 21.02.2012 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi nde grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak iradelerini yansıtan araştırma önergeleri 524 SIRA SAYILI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

Detaylı

İSTANBUL NOTER ODASI HUKUKİ YARDIM KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

İSTANBUL NOTER ODASI HUKUKİ YARDIM KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. İSTANBUL NOTER ODASI HUKUKİ YARDIM KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. İÇİNDEKİLER NOTER HARÇLARI VE DAMGA VERGİSİ İLE İLGİLİ İDARI YARGI KARARLARI Sayfa 1- Genelgelerin Yargı Denetimi, Bu Konudaki Kararların

Detaylı

(4628 S. K. m. 4) (4077 S. K. m. 6, 22) (6100 S. K. Geç. m. 3) (YHGK. 24.04.2013 T. 2012/13-1229 E. 2013/577 K.)

(4628 S. K. m. 4) (4077 S. K. m. 6, 22) (6100 S. K. Geç. m. 3) (YHGK. 24.04.2013 T. 2012/13-1229 E. 2013/577 K.) HAKEM HEYETİ KARARINI ŞİKAYET DAVASI - KARARDA KAYIP KAÇAK ADI ALTINDA ALINAN BEDELİN DAVALIYA İADESİNE KARAR VERİLDİĞİ - UYUŞMAZLIK HAKKINDA GENEL HÜKÜMLERDEKİ SÜRELERE TABİ OLARAK DAVA AÇILABİLECEĞİ

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile BaĢbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ANKARA

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ANKARA T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :01.2013/289 KARAR TARİHİ : 18/03/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : N.A. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ANKARA ŞİKAYETİN

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/920 Karar No : 2007/1072 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 15. Daire : İdare Hukuku : Süleyman Hilmi AYDIN (Danıştay Üyesi)

Detaylı

İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ

İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ Çınar Can EVREN * ÖZET Uygulama işlemi, dayanağı düzenleyici işleme karşı dava açma süresi geçtikten sonra iki işlemin birden dava edilebilmesine imkân veren bir müessesedir.

Detaylı

TÜRK İNTERNET HUKUKU UYGULAMASININ VE MEVZUATININ EVRİMİNİN İLK DÖNEMİNİ TAMAMLAMASI İÇİN ÖNERİLER VE GÖZLEMLER

TÜRK İNTERNET HUKUKU UYGULAMASININ VE MEVZUATININ EVRİMİNİN İLK DÖNEMİNİ TAMAMLAMASI İÇİN ÖNERİLER VE GÖZLEMLER TÜRK İNTERNET HUKUKU UYGULAMASININ VE MEVZUATININ EVRİMİNİN İLK DÖNEMİNİ TAMAMLAMASI İÇİN ÖNERİLER VE GÖZLEMLER SUGGESTIONS AND OBSERVATIONS FOR THE COMPLETION OF FIRST PHASE OF EVOLUTION OF TURKISH INTERNET

Detaylı

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ :

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : RED KARARI KARAR NO :2013/59 ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI :.. ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE :Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Ankara ŞİKAYET KONUSU :Başbakanlık ve Çalışma Sosyal Güvenlik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Üniversitemiz yönetici, öğretim elemanı ve memuru ile ilgili disiplin işlemleri, 2547 sayılı

Detaylı

HACİZ TESLİM HARCININ BİRDEN FAZLA ALINMASI UYGULAMASI

HACİZ TESLİM HARCININ BİRDEN FAZLA ALINMASI UYGULAMASI HACİZ TESLİM HARCININ BİRDEN FAZLA ALINMASI UYGULAMASI SAKARYA 2. İCRA MÜDÜR YARDIMCISI ATİLLA DİNGİL GSM:0 507 463 78 02 Harç, yapılan bir hizmet karşılığı olarak Devletin aldığı bir paradır. Yargı kararları

Detaylı

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni sürecinde elde edilen deneyimlerin aktarılması ve yeni tedbirler alarak daha ileri düzeyde tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında kanun değişikliğine gidilmiştir. YENĠ KANUNLA BĠRLĠKTE

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun

Detaylı