Çeviride Kültürlerarası Aktarım ve Yeniden Bağlamlaştırma: Hollandacadan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çeviride Kültürlerarası Aktarım ve Yeniden Bağlamlaştırma: Hollandacadan"

Transkript

1 Çeviride Kültürlerarası Aktarım ve Yeniden Bağlamlaştırma: Hollandacadan Türkçeye Ergenlere Yönelik Bilgilendirici Bir Halk Sağlığı Kitapçığı Çevirisi Örneği Cross-Cultural Transfer and Recontextualization in Translation Studies: A Case Study on the Translation of an Adolescent-oriented, Informative Public Health Brochure from Dutch into Turkish Neslihan Kansu-Yetkiner İzmir University of Economics, TURKEY ABSTRACT Text production across languages through translation is not just language, but social interaction between participants and cultures representing different, even incompatible worlds. The present paper illustrates some of the ways in which cultural norms and the process of norm-construction are manifested in the translation of a specific culture-bound topic generating norm-governed behavioral patterns different than its source text. Primary aim of this study is to analyze an adolescent-oriented public health brochure titled Feiten en Fabels over het Maagdenvlies (Facts and Fiction about Hymen) and its Turkish version converted into a web site (Kızlık zarı Hakkında Doğrular ve Yanlışlar) by being summarized, distorted and manipulated to adapt Turkish culture. The analysis will be conducted under the light of House s recontextualization model (1977/1981, 1997, 2001a, 2001b, 2006, 2008) and register analysis which she directly correlates with contextual interpretation. Fictitious stories, their characters and informative text within the brochure and their translation into Turkish will be discussed in terms of Field, Mode and Tenor by giving special emphasis upon the equivalence of ideational and interpersonal functions. KEYWORD: Recontextualization model, register analysis, field, mode, tenor, cultural filter, ideational function, interpersonal function, public health texts. 1. Giriş Dünyanın her yerinde vatandaşlar sağlık konusunda bilinçlenmek, ilaçlarını doğru kullanmak, sağlık hizmetlerinden doğru bir şekilde yararlanmak için etkin bir bilgi akışına gereksinim duymaktadır. Hastaları ve halkı sağlık konusunda bilgilendirme ve sağlık bilinci oluşturmada en etkin yöntem yazılı ve sözlü bilgilendirme yapmaktır. Hollanda gibi göç alan çok kültürlü toplumlarda, farklı kültür ve dile sahip azınlıklar için bu hizmeti vermek vatandaşlara eşit hizmet ve fırsat sunmak açısından sıkıntı 1

2 yaratmaktadır. Azınlık olarak adlandırdığımız kesimin ortak özellikleri düşük sosyo ekonomik statünün yanında, etnik grup olarak da ev sahibi toplumdan farklı bir biçimde kendi dil, din, kültür, değer yargıları, gelenek ve göreneklerine sahip olmalarıdır. Azınlıkların ev sahibi toplumun dilini yetkin bir şekilde konuşamamaları, iletişim kalitesini ve bilgi paylaşımını etkilemekte, hasta doktor ilişkisi sırasında, halk sağlığı ile ilgili halkı aydınlatmada azınlıklar için sözlü çevirmen sağlanmasına veya Hollandaca yazılan metinlerin tüm azınlık dillerine çevrilmesine neden olmaktadır. Söz konusu yazılı ve sözlü çevirilerin niteliği, yararları ve sosyal etkilerine yönelik olarak alan yazındaki çeviri çalışmaları iki temel konuya odaklanmaktadır: (i) Hollandaca yazılmış olan halk sağlığı metinlerinin azınlık dillerine yapılan çevirilerinin uygunluğunu ve çeviri metnin ardındaki politik temelli söylem dayanaklı uygulamalar (Kansu-Yetkiner, 2005), (ii) halk sağlığı konusunda halkı doğru bilgilendirme ve bilinçlendirmede önemli faktörlerden biri olarak sözlü/yazılı çeviri olgusu ve bunların nasıl gerçekleşmesi gerektiği (Schaafsma ve diğerleri, 2003, Uiters, 2007, Reijneveld, 1998, Maltby, 1999). Fairclough (1995) dilin önceden var olan bir kod olmaktan ziyade farklı dünyaların ve deneyimlerin bir temsilcisi olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla metinler sadece terminolojik dizgeler olmayıp, bilgi ve inanç dizgelerini de içlerinde barındırırlar. Bekaret ve cinselliğin, kültür kaynaklı kavramlaştırmalar nedeniyle Türkiye için önemli ve hassas bir konu olması ve inceleyeceğimiz metnin doğduğu kültürde son derece farklı bir bakış açısıyla değerlendirilmesi bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Özgürlükler ülkesi olarak adlandırılan Hollanda da geniş bireysel özgürlükler temelinde tanımlanan cinsellikle ilgili bilgilendirici bir metin, aynı kavramın sınırlı özgürlüklerle ve kimi zaman son derece katı toplumsal uygulamalarla yaşandığı bir başka toplumun okuru için çevrilirken ne tür sorunların doğduğu ve bu kültürel uyumsuzluğun yorumlama ve çeviri sürecine nasıl yansıtıldığı çalışmanın temel sorunsalını oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, Hollandaca olarak yazılıp basılan ve ergenlik çağındaki kız/erkek çocuklarını hedef kitle olarak seçen Feiten en Fabels over het Maaagdenvlies (Kızlık 2

3 zarı Hakkında Gerçekler ve Masallar) başlıklı kitapçığı ve bir web sitesine dönüştürülerek (Kızlık Zarı Hakkında Doğrular ve Yanlışlar), kısaltılarak, değişikliklere uğratılarak oluşturulan Türkçe çevirisini House un (1977/1981, 1997, 2001a, 2001b, 2006, 2008) yeniden bağlamlaştırma modeli ve bağlamla doğrudan ilişkilendirdiği kesit dil çözümlemesi temelinde incelemektir. Kitapçıkta ve çevirisinde yer alan kurmaca öykülerin, öykü kahramanlarının karakterlerinin ve verilen bilgilerin Türkçedeki izdüşümleri House un söylem alanı, söylem tarzı ve söylem doğasına dayalı sınıflandırması temelinde irdelenecektir. Çalışmamızın bundan sonraki bölümünde House un yeniden bağlamlaştırma modeli tanıtılacaktır. Veri ve yöntemin açıklanmasından sonra dördüncü bölümdeki çözümlemeler kısmında önce özgün metin içerik çözümlemesi yapılarak söylem alanı, söylem tarzı ve söylem doğası temelinde incelenecek, ardından çeviri metnin ve özgün metnin içeriği karşılaştırmalı olarak üstte belirtilen kesit dil bileşenleri ışığında çözümlenecektir. Özgün metin ve çeviri metin karşılaştırmasında, kişilerarası ve düşünsel işlev açısından eşdeğerliliğin sağlanıp sağlanamadığı önemli bir ölçüt olarak irdelenmektedir. 2. Çeviride Bağlam ve Yeniden Bağlamlaştırma Bağlam, farklı disiplinlerde çeşitli biçimlerde kavramlaştırılan ancak çeviri çalışmalarında ihmal edilmiş bir olgudur (Baker, 2006). Leech e (1999: 13) göre bağlam, konuşmacı ve dinleyici tarafından dinleyicinin yorumuna katkı sağlayan herhangi bir art alan bilgisidir. Ochs a (1979:1) göre ise bağlam dil kullanıcılarının belli bir zaman içinde sahip oldukları sosyal ve psikolojik dünyayı kapsar. Bir başka deyişle bağlam, iletişim halindeki bireylerin zamansal, uzamsal ve sosyal düzenlemelerini, geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki sözlü veya sözlü olmayan eylemlerini, konuşmacı ve dinleyicinin statüsünü, etkileşiminin resmiyetini, iletişim biçimini, iletişim konusunu, kesit dilin 3

4 kullanımında belirleyici olacak olan konuşmacının konu alanına ilişkin bilgi, inanç ve varsayımlarını içermektedir. Dil çalışmalarında, anlamın bağlama dayalı olarak geniş kültür bağlamı içinde kavramlaştırılması yeni bir olgu olmayıp, Rus Formalistlerden başlayarak Prag okulu, Firth in dilbilimsel anlayışı ve Amerikalı dilbilimcilerin ortaya attığı dil sosyolojisi, söz eylem kuramı ve söylem çözümlemesi çalışmalarında farklı bakış açılarıyla ele alınmış bir konudur. Özellikle Firth (1968) ve Halliday (1978) antropolog Malinowski den (1935) büyük ölçüde etkilenerek dili, sosyo-kültürel durum bağlamı içindeki kullanım ve işlevleri açısından kendi kültürel bağlamı çerçevesinde tanımlayan bağlama dayalı anlam anlayışını benimsemişlerdir (Bakınız Baker 1998). House a (2006) göre çeviri, bir dil kullanımı performansı olmasına karşın, çeviri sürecinde kaynak dil bağlamının erek dilde yeniden bir başka bağlam üzerine oturtulması, bir başka deyişle yeniden bağlamlaştırılması gerekmektedir. Çünkü çeviri sürecinde metin erek dilde sadece yeni bir şekle sokulmaz, aynı zamanda daha önceki özgün bağlamının dışına çıkartılarak iletişim kuralları, metin türü, okuyucu beklenti normları gibi etkenlerle belirlenen farklı değerlerin yer aldığı bir başka bağlama dönüştürülür. House yeniden bağlamlaştırma modelinin temellerini 80 li yılların başında (1977/1981) atmış ve daha sonra (1997) modelin genişletilmiş versiyonunu yayınlamıştır. Temel olarak Halliday in (2004) dizgeci işlevsel dilbilgisi kuramına dayanan bu bağlam anlayışı, ayrıca seçmeci olarak söylem çözümlemesi ve işlevsel-edimbilimsel yaklaşımları da benimsemektedir. Yeniden bağlamlaştırma modeli, çeviri çalışmalarında ele alınan temel konulardan biri olan eşdeğerlilik kavramını salt bir başka dilde oluşturulan bir metnin yeniden üretimi şeklinde yorumlamak yerine, bir çeviri metnin özgün metinle kıyaslandığında aynı işlevsellikle iş görmesi şeklinde değerlendirmektedir. Bir başka deyişle, eşdeğerlilik iki farklı bağlam arasında anlamı belirgin bir şekilde yeniden yapılandırma yolunu ortaya 4

5 koyan çabadır. House (2008) çeviri edimiyle bir dilde var olan bir metnin bir diğer dilde işlevsel olarak eşdeğer olan bir başka metinle yer değiştirmesini ifade etmektedir. İşlevsel eşdeğerlilik çevirideki işlevci bakış açısı için çeviri edimi ve eleştirisinin kilit nosyonudur. House (2008:115) ancak özgün metnin ve çeviri metnin onları çevreleyen durum bağlamı ile ilişkilendirilmesi ve metinde yansıtılan ve aynı zamanda onu şekillendiren farklı boyutların veya farklı bağlamsal etkenlerin karşılıklı etkileşimini incelenmesi durumunda işlevsel eşdeğerliliğin oluşturulabileceğini ve değerlendirilebileceğini ifade etmektedir. House (1977), özgün ve çeviri metinleri kişilerarası ve düşünsel işlev temelinde karşılaştırırken, çevirmenlerin bir çeşit görünmez kültürel filtre kullandıklarının ayırdına varmıştır. Bir başka deyişle, çevirmen kaynak metne erek metin okuru gözüyle bakarak, işlevsel bir metin yaratma kaygısıyla erek dil kültüründeki geçerli kuralları, etkileşim normları, söylem düzenini göz önüne alarak yeni bir metin oluşturmaktadır. Kültürel filtrelemede bir kültüre özgü kişilerarası işlev özellikleri önem kazandığı için kesit dilinin söylem doğası ve söylem tarzı bileşenleri öne çıkmaktadır. Bununla beraber, sosyal rollerin ve ilişkilerin düzenlenmesi, sosyal tutum, yazarın kişisel tutumu gibi konular değerlendirme kapsamına girmektedir. Bütün bu parametreleri göz önüne alarak oluşturulan kültürel filtre ile çevirmen, sosyo-kültürel normlar, metin oluşturma kuralları ve iletişimsel tercihlerdeki farklılıklardan kaynaklanan kültüre özgü olma durumuna yönelik dizgisel karşılıklar oluşturabilirler (House, 2008:119). House ın yeniden bağlamlaştırma yaklaşımında, çevirmenin çevrilecek metni yorumlama sürecinde bir metin çevirmene düşünsel işlev (ideational function) ve kişilerarası işlev (interpersonal function) temelinde veriler sunar. Düşünsel işlevin erek dile aktarımı bilgi yapısının çözümlenmesiyle ilgili olduğu için, dilbilimsel metin analizleri, dil yapılarının incelenmesi, karşılaştırılması ile çözümlenebilir. Kişilerarası işlev ise, metnin yansıttığı kültürün değer yargıları, sosyal, kişilerarası ilişkileri, etkileşim normları, ahlaki ve ideolojik öğretilerini incelemeyi gerektirir. Düşünsel işlev temel aşama olmakla birlikte, 5

6 kişilerarası edimsel eşdeğerlilik erek kültürde sağlanamadığı sürece, bir metnin nedenlerini ve niçinlerini bilmeden orada yer alan dilbilimsel bir dizgenin başka bir dizgeye dönüştürülmesi mekanik bir süreçtir. Hallidayci bakış açısıyla bağlam çalışmalarını çeviribilime uygulayan House a göre (1977/1981, 1997, 2001a, 2001b, 2006, 2008) yeniden bağlamlaştırma modeli kaynak metin ve erek metin arasındaki bağlamsal ilişkiyi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan işlevsel eşdeğerliliği üç temel düzeyde gerçekleştirmektedir: dil/metin, kesit dil ve metin türü. Kaynak metin ve erek metin arasındaki bağlam ilişkisini Halliday in dizgeci işlevsel kuramından yola çıkarak Söylem Tarzı, Söylem Alanı, Söylem Doğası kavramlarını kullanarak, kesit dil çözümlemesinde ortaya koymuştur. Kesit dil çözümlemesinin tek başına bir metnin bireysel işlevini sunduğunu düşünerek, metin türü ile metnin içindeki herhangi bir metinsel öğeyi bağdaştırabilmek için sınıflamasına metin türü (genre) boyutunu da eklemiştir. Metin ve durumsal bağlam birbirinden farklı olarak düşünülemeyeceği için, metin onu çevreleyen bir durumsal bağlama işaret etmelidir. Durumsal bağlam da söylem alanı, söylem tarzı ve söylem doğası gibi kesit dilinin bileşenlerinin irdelenmesiyle çözümlenebilir. Bu noktada eşdeğerlilik mutlak olarak görülmekten çok, çeşitli etkenlerin rol oynadığı durumsal bağlamdan kaynaklanan bir olgu olarak görülmektedir. Kesit dili mikro bağlamda metnin içindeki iç öğelerle ilişkilendirilmesini sağlarken, makro bağlamda metin türü metin ile daha derin ve geniş boyutlu metinsel yapılar ve kalıplar ilişkilendirilmektedir. Kesit dili ve metin türü, göstergebilimsel dizgeler olarak bir dil/metin yoluyla ifade edilmektedir. Söylem alanı, metin içinde yer alan konu alanı, sosyal eylem ve ilişkilerin doğasını ifade etmektedir. Söylem doğası boyutunda ise yazarın coğrafi ve sosyal kökeni, düşünsel ve duyuşsal duruşu, dünya görüşü, yazarın ele aldığı içerik ile karşılıklı olarak göz önüne alınır. Ayrıca söylem doğası yazar ve okurlar arasındaki ilişkiyi, kurgulanmış karakterler arasındaki sosyal rolleri ve ilişkileri, metinde resmi, resmi olmayan ve istişari bir biçemle dillendirilen sosyal tutumu ele almaktadır. Söylem tarzı çerçevesinde House, Biber ın 6

7 (1988) sınıflamasından yararlanarak etkileşimsel-bilgilendirici metin üretimi, açıkduruma bağlı gönderim, soyut-somut bilgi sunumu karşıtsallığı içinde iletişiminin oluş biçimini irdelemiştir. Metin türü, metnin geneline dağılmış olan iletişimsel amacı yansıtır. 3.Veri ve Yöntem Bu çalışmanın veri tabanını Hollanda da 2007 yılında Rutgers Nisso grubu tarafından basılan Feiten en Fabels over het Maagdenvlies (Kızlık Zarı Hakkında Gerçekler ve Masallar) başlıklı, bilgilendirici işlevi öne çıkan toplam 14 sayfalık bir kitapçık ve bu kitapçığın web sitesine dönüştürülen Türkçe sürümü (Kızlık zarı Hakkında Doğrular ve Yanlışlar) oluşturmaktadır. Hollandaca özgün metni tanıtmak ve konu kapsamını ortaya koymak amacıyla içerik analizi yapılacak, ardından Hollandaca yazılan kaynak metin ve bunun Türkçe çevirisi House ın yeniden bağlamlaştırma modeli içinde metnin özelliklerini sosyal ve kişilerarası boyutta ilişkilendirdiği kesit dilin üç bileşeni (söylem alanı, söylem doğası, söylem tarzı) temelinde incelenecektir. 4. Çözümlemeler: 4.1. Özgün Metin Çalışmanın veri tabanını oluşturan özgün metin, çeşitli resimler ve desenlerle desteklenmiş bir şekilde, açıklayıcı tablolar ve şemalar eşliğinde soru-yanıt şeklinde düzenlenmiştir. Kimi soruların arasına kahramanların ağızlarından anlatılan 10 adet kurmaca öykü yerleştirilmiştir. Sekizi kız, ikisi erkek olan on kahraman, kendi açılarından kızlık zarına ilişkin yaşadıkları olayları, deneyimlerini, konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini aktarmaktadır. Hollanda nın çokkültürlü ulus olma kavramından hareketle, verilen isimlerden bu kahramanların Hollanda da yaşayan farklı etnik gruplara ait kişilikler olduğunu görülmektedir. Kitapçığın ön kapağında el ele tutuşmuş, sadece belden aşağısı gözüken mayolu bir ergen kız-erkek resmi yer almaktadır. Arka kapakta ise, kitapçığın son sorusu olarak kızlık zarı 7

8 ve cinsellikle ilgili (doğum kontrolü, kürtaj ve güvenli cinsellik) başka sorular için bir internet sitesi ve bir danışma hattı önerilmektedir. Böyle bir konu başlığının seçilme nedenini ve kitapçığın basılma amacını anlatan kısa bir girişten sonra, kitapçıkta kızlık zarı hakkında toplam sekiz soru sorulmaktadır. Soruların yanıtları arasına serpiştirilmiş olarak bir açıklayıcı şema ve bir tablo ile 10 adet öykü yer almaktadır. Kitapçığın içeriği aşağıdaki tabloda kısaca özetlenmiştir: Tablo1: Özgün metnin içerik çözümlemesi Giriş -Samira nın Öyküsü-Yaşadıklarını paylaşma (teyzesinin yanlış bilgilendirmesi nedeniyle yaşadığı korkular) Soru1: Kızlık zarı nedir? Nerededir? -Açıklayıcı şema Soru 2: Bakirelik nedir? -Açıklayıcı tablo -Miriam ın öyküsü-duyduklarını paylaşma (bakire kalabilmek için alternatif öneriler) -Carmen in öyküsü- Yaşadıklarını paylaşma (evde aile baskısı) Soru 3: Kanamanın olması gerekiyor mu? -Malika nın öyküsü- Yaşadıklarını paylaşma (Bakire olmadan yaşanılan ilk gece deneyiminde alternatifler) Soru 4: Kızlık zarını diktirme operasyonu nedir? -Amina nın öyküsü:-duygu ve düşünceleri paylaşma (Bakirelik hakkındaki görüşleri ve bakire olduğunu inandırmaya yönelik sahte kanama yöntemleri) Soru 5: Bakirelik Testi nedir? -Yasmina nın öyküsü- Yaşadıklarını paylaşma (Sevdiği çocuğun ailesinin, evlilik onayı vermek için bakirelik testi istemesi) -Kızlık zarı ile ilgili çok duyulan üç hurafe a-spor yaparak ve tampon kullanarak bakireliğin girmesi -Ingrid ın öyküsü-okuduklarını ve yaşadıklarını aktarma (spor yapma-bakirelik ilişkisi, ilk cinsel deneyim) b-bir erkeğin bir kızın bakire olup olmadığını anlayabilmesi -Rick in öyküsü-duyduğunu aktarma (erkeğin kadının daha önce deneyimli olup olmadığını anlaması) c-bir erkeğin ilk birliktelikte aşırı kuvvet harcaması -Rachid in öyküsü- Duyduğunu aktarma (İlk cinsel deneyimde erkeğin yapması gerekenler) Soru 6: Güvenli Cinsel Birliktelik Nedir? -Tülay ın Öyküsü-Yaşadıklarını aktarma (spor yapma, tampon kullanma-bakirelik ilişkisi) Soru 7: Bakirelik, peki ya siz? Bakirelik ile ilgili dış çevrenin değil, bireyin kendisinin neler hissettiğinin önemi. Soru 8: Kızlık zarı ile ilgili diğer sorularınızı kime yöneltebilirsiniz?-arka Kapak (bir web sitesine ve danışma hattına yönlendirme) 8

9 Söylem Alanı Söylem alanı ile bir metnin meydana geldiği sosyal bağlam ve iletişim olayı ifade edilmektedir (Halliday, 1973, 1975). Söylem alanı sanılanın aksine, bir metnin konusuna değil, metnin sosyal işlevi ve metni oluşturmada güdülen amaca gönderme yapmaktadır (Hatim ve Mason, 1990:48). Bu tanımlamalardan hareketle, öncelikle metnin oluşturulduğu ve alımlandığı sosyo-kültürel ortam tanıtılacaktır. Nüfusunun %10 unu göçmenlerin oluşturduğu Hollanda, son yıllarda giderek artan ölçüde çok kültürlü bir toplum halini almaktadır. Bu göçmen nüfusunda ana grupları Türkiye, Surinam, Fas ve Antil Adalarından gelen göçmenler oluşturmaktadır. Fas tan ve Türkiye den gelen göçmenler 1960 ların sonu, 70 lerin başlarında işçi olarak Hollanda ya ayak basmıştır. Etnik azınlık kavramıyla yaşadıkları topluma kıyasla etnik kökenleri, doğum yerleri, dilleri, dinleri ve diğer kültürel farklılıkları nedeniyle azınlık statüsünü paylaşan gruplar ifade edilmektedir. Hasta ya da sağlık hizmetleri açısında bakıldığında farklı kültürel normlara ve değer yargılarına sahip olmanın, farklı bir dil konuşmanın ve Hollanda dili konusunda yeterince yetkin olmamanın getirdiği iletişim sorunları kaçınılmazdır. Scheppers ve diğerleri (2006) tarafından yapılan kapsamlı araştırmada, göçmenlerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını etkileyen etkenler; cinsiyet, medeni durum, eğitim, sosyal çevre desteği, kültürel uyum, göçmenin kendi kültürü ile ev sahibi kültür arasındaki uzaklık ve yakınlık ve en önemlisi sınırlı dil becerileri olarak ifade edilmiştir. Dil becerilerindeki yetersizlik hem Hollandalı sağlık çalışanlarının azınlık dil ve kültürünü iyi bilmemelerine hem de göçmenlerin kendilerini Hollandacada yetkin bir biçimde ifade edememelerine bağlıdır (Diaz, 2002). Sözlü iletişim sırasında, sağlık sorunlarını dile getirmede profesyonel bir tercüman kullanmama eğilimi sağlık iletişimi engelleyen bir unsur olarak yer almaktadır. Etnik azınlıklarda tercümeyi yapan genellikle bir aile bireyi, arkadaş, eş veya çocuklar olduğu 9

10 için muayene sırasındaki dilek ve şikâyetlerin sağlık çalışanlarına tam olarak iletilmesinde sorunlar yaşanmaktadır. Profesyonel bir çevirmenle çalışmak bu tür sorunları ortadan kaldırabilecekken (Angelelli, 2004) göçmenler özel ve gizli gördükleri sağlık sorunlarını bir yabancıyla paylaşmaya yanaşmamakta, çevirmenin tüm söylenenleri iletmediğine dair kuşkularını dile getirmektedir. Soruna sağlık çalışanları ve genel olarak ev sahibi toplum açısından baktığımızda, farklı kültürlerin ve değer yargılarının ayırdına varma ve bunlara saygı duyma, azınlıklara karşı tarafsız tutum ve davranış sergileme ve bu gruba doğru ve eksiksiz bilgi sunma gibi sorunlarla karşılaşmaktayız. Scheppers ve diğerlerinin de (2006: 343) ifade ettiği gibi sağlık çalışanları ve yetkililer çevirinin öneminin çok fazla farkında olmayıp ellerindeki bilgilendirici yazılı malzemeyi, el ilanlarını ve kitapçıkları profesyonel çevirmen olmayan ve hedef azınlık dilinde hiç de yetkin olmayan kişilere sözcüğü sözcüğüne çevirtmekte, bu çevirilerin sadece çok az bir bölümünde kültürel bağlam göz önüne alınmaktadır. Ayrıca azınlıkların kültürel kimliğini göz önüne alınarak yapıldığını varsaydığımız diğer çalışmalarda ise taraflı bir öteki kurgulamasıyla metinlerde gerçeği yansıtmayan dönüşümlerle tahrifatlar yapılmaktadır (bakınız Kansu-Yetkiner, 2005) Söylem Tarzı Oliviera ve diğerlerine (2009: 93) göre, söylem tarzı işlevci bakış açısı temelinde eylem içinde sadece bir ek veya eylemin ana unsuru olsun, yazılı ya da sözlü olsun, eylem içindeki dilin önemini ifade eder. Kitapçık yazılı metin olarak okunmak üzere basılmıştır. Yazılı söylem tarzının resmi, planlı, etkileşimden uzak olduğuna dair genel kanının doğruluğunu zorlayan kimi araştırmalar, sözlü söylemde yer aldığı düşünülen birçok dilbilimsel yapının yazılı söylemde de yer aldığını göstermektedir (Tannen 1982). Nitekim özgün metin, verdiği önemli tıbbi, anatomik bilgilerin yanı sıra oluşturduğu öykülemeler ve rahat konuşma dilindeki biçemiyle bir açıklayıcı bilimsel metinden çok yaratıcı, kolay okunan bir anlatı şeklindedir. Günlük konuşma tarzındaki on öykü, 10

11 etkileşime ve duygudaşlık kurmaya dayalı biçemiyle okura yakınlaşarak en üst düzeyde bağlamsal bilgi akışına olanak vermektedir Söylem Doğası Söylem doğası etkileşime katılan taraflar arasındaki ilişkileri, tarafların kişisel özelliklerini, özelikle sahip oldukları sosyal rolleri ve sosyal statüyü ifade etmektedir. Özgün metindeki söylem doğası öncelikle okur-yazar ilişkisi açısından, daha sonra öykülerde bize sunulan karakterler açısından ele alınacaktır. Akademik amaçlı makaleler üzerine yapılan çalışmalarda yazarların okurla sosyal ilişki kurmak ve bunu sürdürmek için bir dizi dilbilimsel strateji kullandıkları bilinmektedir (Hyland, 1999, 2005). Sen/siz /biz ayrımının ortaya konması da yazarın okurla bütünleştirici mi yoksa ayrıştırıcı bir statü mü belirleme çabasına girdiğinin bir göstergesidir. Oliviera ve diğerleri (2009) sıkça kullanılan diğer etkileşim stratejileri olarak bireyin açıklayıcı söylemi kesip kendi görüşlerine, deneyimlerine yer vermesi, paylaşılan bilginin vurgulanması ve retorik soruların sorulmasını sıralamaktadır. Böylesine bir söylem biçeminde yazar, okuru kendisiyle eşit statüdeki bir iletişim tarafı olarak yazdıklarını okumaya davet etmektedir. Yazarı belli olmayan bir çalışma olarak bu metin, belirgin bir yazar ve onun okurları arasında bir profil çizmekten çok, bilgilendirmek amacıyla ergenlik çağındaki çocukları hedef alan anonim bir çalışma olarak bizlere sunulmaktadır. Bu nedenle, metnin çeşitli bölümlerine serpiştirilmiş olan ve kızlık zarı ve bakirelik konusunu farklı deneyimler temelinde farklı boyutlarıyla ele alan ve dolayısıyla bu yanıyla bilgilendirici-açıklayıcı metin yapısından uzaklaştıran öykücükler karşımıza çıkmaktadır. Öyküler aslında konuyla ilgili yanlış bilgilenmenin çeşitli örneklerini vermekte, öyküden önce veya sonra gelen metin bir öğretmen edası takınmadan, belli etmeden doğruları göstermektedir. Metinde okura jej (sen) şeklinde hitap edilmekte ve okura karşı arkadaşça bir 11

12 yaklaşım sergilenmektedir. Hitap ettiği yaş grubu ve ele aldığı hassas konu göz önüne alındığında, basit, eğlenceli, okunması ve takip etmesi kolay bir metin oluşturulmuştur Çeviri Metin Türkçede Kızlık Zarı Hakkında Doğrular ve Yanlışlar başlıklı bir web sitesine dönüştürülen metin (http://www.kizlikzari.eu/contact), kültürel olarak hassas olan ve ergenlerin geleneksel toplumda büyüklerle paylaşamadığı bir konuda bilgilendirilmelerini amaçlamaktadır. Web sitesinin giriş sayfası oryantalist desenlerle süslenmiştir ve özgün metindeki el ele tutuşmuş kız-erkek fotoğrafı yerine dört kadın fotoğrafı yer almaktadır. Biri başörtülü olmak üzere üç adet Ortadoğulu profili çizen esmer kadının gözlerine odaklanılarak, göz etrafına bir çerçeve çizilmiştir. Diğer fotoğraf uzaktan ve flu olarak çekilmiş olup, bir dansözü arkadan görüntülemektedir. Hollandaca metindeki modern eşitlikçi havanın yerini, Hollandalı gözüyle resmedilmiş bir profile yerleştirilmiş olan yalnız kadınlar almıştır. Bu web sitesinde, özgün metinde yer alan soru-cevaba dayalı metnin içeriğinin büyük ölçüde kısaltıldığı görülmektedir. Ancak, özgün metinden farklı olarak oluşturulan 14 adet soru, sitenin açılış sayfasının solundaki menüde yer almakta ve okur öğrenmek istediği sorunun yanıtı için ilgili sorunun üzerini tıklamaktadır. Özgün metindeki kimi soruların arasına serpiştirilen ve kahramanların ağızlarından anlatılan on adet kurmaca öykü, dörde indirilmiştir. Üçü kız, biri erkek olan dört kahramanın kendi açılarından kızlık zarına ilişkin yaşadıkları olayları, deneyimlerini, konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini aktardıkları öykülerinin özgün metinle karşılaştırıldığında içerik ve bilgi akışı açısından değiştirildiği, kimi öykülerde müstehcen ayrıntıların özetlendiği gözlenmektedir. 12

13 Tablo2: Çeviri metnin içerik çözümlemesi Giriş Bekaretin önemi ve yanlış kanılar Oysa: Bekaret konusundaki gerçeklerin maddeler halinde verilmesi -Bunları bilmiyor muydun? Bilgilerin okunması için okura davet Soru 1: Ne zaman bakiresindir? -Açıklayıcı bilgi Soru 2: Kızlık zarının görünümü nasıldır? -Açıklayıcı bilgi Soru 3: Kızlık zarı nerede bulunur? -Açıklayıcı şema Soru 4: Kızlarda ilk cinsel ilişkide kanama olmamasının nedeni nedir? --Açıklayıcı bilgi Soru 5: Kızlarda ilk cinsel ilişkide neden kanama olur? -Açıklayıcı bilgi Soru 7: Erkekler cinsel ilişkide kızın bakire olup olmadığının anlayabilirler mi? -Açıklayıcı bilgi -Tülay ın öyküsü-spor yapma/tampon kullanma ve bakirelik ilişkisi. Soru 8: Bir doktor muayene ile hala kızın bakire olduğunu tespit edebilir mi? -Açıklayıcı bilgi Soru 9: Kızlık zarı, spor yaparken veya tampon kullanınca yırtılabilir mi? -Açıklayıcı bilgi -Ingrid ın öyküsü-spor yapma ve bakirelik ilişkisi, ilk cinsel deneyim Soru 10: Sertleşmiş penis hazneye girerken kuvvet uygulamak gerekir mi? -Açıklayıcı bilgi -Reşit in öyküsü-duyduğu yanlış bilgiler ve ilk cinsel deneyim Soru 11: Kızlık zarı neden önemli -Açıklayıcı bilgi -Emine nin öyküsü-gerdek gecesi ile ilgili duygu ve düşünceler. Soru 12: Gerdek gecesinde kanama nasıl olur? -Açıklayıcı bilgi, ilk gece için bazı aldatmacalar Soru 13: Kızlık zarının tamiri nedir? -Açıklayıcı bilgi Soru 14: Kızlık zarı ile ilgili nereden bilgi alınabilir? -Farklı web sitelerine link bağlantısı 4.3. Özgün Metnin ve Çeviri Metnin Karşılaştırmalı Çözümlemesi Söylem Alanı: Farklı Öncelikler, Farklı Yaklaşımlar Özgün metnin aksine, çeviri metnin söylem alanı genişleyerek azınlıklar için yazılmış olan ve onlar için erişilebilir bir metin olmaktan çıkmış, dünyanın her yerindeki Türkçe konuşan internet kullanıcılarına yönelmiştir. 13

14 Özgün metnin temel amacı, açıkça görüldüğü gibi kızlık zarına ilişkin bilgi kirliliği nedeniyle ortaya çıkan yanlış bilgilendirme öykülerini çürüterek gençler için öncelikle doğru ve yanlış bilgileri ayıklamak, ardından konu ile ilgili doğru bilgileri ayrıntılı bir şekilde aktarmak, gençlerin aklına takılabilecek olası diğer sorular için onları web sitesine ve telefon bilgi hattına yönlendirmektir. Metnin düşünsel işlevi, sorulan soruları ve bunların yanıtlarının metinde verilmesi şeklinde ortaya konmaktadır. Düşünsel işleve, 10 kahramanın anlattığı öykülerle kişilerarası işlev de eklenerek metnin akıcı olarak okunmasına, okur ve metinde anlatılanlar arasında bir empati oluşmasına neden olmaktadır. Metindeki kişilerarası işlev, cinsellikle ilgili kararların kişisel tercihler olduğunun altının çizildiği giriş bölümü ve 7. soruda, metin bilgilendirici boyuttan çıkıp okuru özgür irade kullanmaya sevk eden bir yönlendirmeyle kendini göstermektedir.. Ancak özgün metinde yer alan bazı ayrıntıların kültürel filtreleme yoluyla ayıklandığı, kimi bilgilendirmenin değişikliğe uğratıldığı gözlemlenmektedir. Metnin düşünsel işlevinin eşdeğerliliğinin bilgilendirme boyutuyla ve soru-cevap şeklindeki metin kurgusuyla korunduğu gözlenirken özgün metindeki öykülemenin dört öyküye indirilmesi iletişimin etkileşimsel boyutunu azaltmaktadır. Kişilerarası işlevdeki bu kayıp, özellikle cinsellikle ilgili bireysel kararların ve tercihlerin öncelendiği özgün metnin son bölümünün Türkçe metinden tamamen çıkarılmasıyla daha da belirgin bir hale gelmektedir. Çıkarılan bölüm: Örnek 1 Özgün Metin: Maagdelijkheid: en jij? Het is belangrijk dat je nadenkt over wat jij wilt en wat maagd zijn voor jou inhoudt. Je hebt verschillende keuzenmogelijkheiden zoals je gelezen hebt. Jij bepallt natuurlijk hoe jij met jouw maagdelijkheid omgaat. En je bepaalt ook of je overjouw keuzes wel of niet praat met anderen, met familie bijvoorbield. Het kan zijn dat je achter de regels van jouw familie, cultuur and religie staat en dat jij je daran wilt houden. Je hebt ook gelezen dat er meisjes zijn die doen alsof ze zich eraan houden, maar die toch hun eigen weg gaan. En dan is er natuurlijk de keuze dat je met seks omgaat op een manier waarbij jij je zelf prettig voelt, ook al zijn anderen het er niet mee eens.[ ] 14

15 Yazarın Çevirisi Bakirelik: Peki ya sen? Senin ne istediğin ve bakireliğin senin için ne anlama geldiği konusunda düşünmek önemlidir. Okuduğun gibi, farklı seçeneklere sahipsin. Elbette bakireliğin konusunda sen karar vereceksin. Ve seçimlerini başkalarıyla, örneğin ailenle paylaşıp paylaşmamak konusunda da belirleyici olan sensin. Ailenin, ait olduğun kültürün ve dinin kurallarına uymak isteyebilirsin. Bu kitapçıkta okuduğun gibi, bu kurallara uyan kızlar da var, kendi istediği gibi davrananlar da. Ayrıca, senin çok hoşuna giden bir birliktelik biçimi konusunda başkaları aynı fikirde olmayabilir. Seçim insiyatifinin özgün metni okuyan okura bırakıldığı sonsöz niteliğindeki bu satırların Türkçe metinden çıkarıldığı ve bunun yerine Kızlık Zarı Neden Önemli? başlığı altında çeviri metne eklemeler yapıldığı görülmektedir: Bazı dini inançlarda ve kültürlerde, bir kızın bakire olarak evlenmesi çok önemlidir. Yani, evlenmeden önce bir erkekle yatmamış olması gerekir [ ] Örnekten görüleceği üzere, Hollanda nın aşırı özgürlükçü ortamında yazılmış olan son söz niteliğindeki telkinler ve yönlendirmeler yeni kültürel bağlamı içinde fazla liberal bulunarak çıkartılmıştır. Özgün bağlamdaki bilgi aktarımının genel olarak karşılandığı dolayısıyla düşünsel işlevin karşılandığı söylenebilirken, kişilerarası işlev temelinde öyküler azaltılmakta ve kararların gençlere bırakıldığı bir dostça söyleşi yerine mekanik bilgi akışı oluşturulmaktadır Söylem Tarzı: Kitapçıktan Web Sitesine Özgün metin kitapçık olarak okunmak üzere basılmıştır. Hollandaca bilen herkesin ulaşabileceği bir biçimde dağıtımı yapılmaktadır. Çeviri metnin bir web sitesine dönüştürülmesinde mali kaygıların yanı sıra böylesine hassas bir konuda iletişimi daha dolaylı, istendiği zamanda ulaşılabilir kılma çabası da yatabilir. Bakirelik gibi konuların hassas kabul edildiği geleneksel toplumlarda böyle bir metne sahip olmak ve onu gözlerden uzak muhafaza etmek sıkıntı yaratabilir. Ancak iletişim biçiminin değiştirilmesiyle okur yazar ilişkisi daha dolaylı hale gelmekte ve somut bir bilgilendirme 15

16 aracı olarak kitap yerine bir web sitesi aracılığı ile bilgilenmek iletişimi daha az kişisel kılmaktadır. Web sitesinde söylem düzeninin farklı bir biçimde oluşturulması nedeniyle, özgün metindeki o neşeli ve çocuksu hava web sitesinde kaybolmuş, bilgilendirme daha ciddi, resmi bir söylemle yapılmaya başlanmıştır. Örneğin, sitenin giriş sayfasında, özgün metinde yer almamasına karşın, metnin hazırlanmasına emeği geçenler akademik ünvanları ile yazılarak yetkin, profesyonel bir ekiple çalışıldığı dolaylı olarak belirtilmiştir. Ancak bu bilgilendirme içinde metnin kimler tarafından çevrildiğine dair bir açıklama yoktur Söylem Doğası (i) Öyküler ve kahramanlar Türkçede Kızlık Zarı Hakkında Doğrular ve Yanlışlar başlıklı bir web sitesine dönüştürülen metin, kültürel olarak hassas olan ve ergenlerin geleneksel toplumda büyüklerle paylaşmadığı bir konuda bilgilendirilmelerini amaçlamaktadır. Arkadaşça ve resmi olmayan bir söylemle yazılan özgün metinde bilgilendirici bölüme eşlik eden 10 adet öykü bulunmaktadır. Öykülerin karakterleri Samira (17), Miriam (17), Carmen (23), Malika (23), Amina (18) Yasmina (21), Ingrid (16), Raschid(17), Rick (22) ve Tülay(17) dan sadece Amina (16), Tülay (17), Ingrid (14) ve Raschid (17) Türkçe metinde sırasıyla Emine, Tülay, Ingrid ve Reşit e dönüşerek yer almıştır. Ingrid ve Emine nin yaşları da değiştirilmiştir. İsimlerden anlaşılacağı üzere Türkçe metinlerdeki tek yabancı (Hollandalı) Ingrid olup, kadın kahramanlardan içinde aktif cinsel yaşamdan söz eden sadece kendisidir. Buna karşın Emine ve Tülay bakireliğin kendileri için önemine ve bakireliği koruma yollarına vurgu yaparak bu konudaki bazı endişelerini dile getirmektedir. Ingrid in cinsel yaşamını daha açık bir dille anlattığı öyküsünün Türkçe bölümünde bazı tümcelerin atlandığını ve daha örtük ifadelerle Türkçeye aktarıldığını görmekteyiz: 16

17 Örnek 2: Özgün Metin Ingrid (16 jaar) Ik had eens gelezen dat door sport je maagdenvlies kan scheuren. Nou judo ik drie keer per week heel fanatiek. Ik vond het wel een prettig idee dat ik daardoor dat ik gedoe met dat maagdenvlies misschien niet zou hebben tijdens de eerste keer. Maar viel tegen. Toen het zoveer was dat ik voor het eerst met Tim naar bed ging, vond ik dat best spannend. En daardoor blokkeerde ik gewoon en kon ik me niet meer ontspannnen. Het voelde stroef en deed ook pijn. Eigenlijk ging het helemaal niet lekker en hadden we moeten stoppen. Later zag ik een beetje bloed in de slaapzak. Ik weet nu dat het kwam doordat ik zo gespannen was en dat het niets met mijn maagdenvlies te maken had. Nu is die gespannenheid gelukkig over en vrijen we wel lekker mer elkaar. Yazarın Çevirisi Ingrid (16 ) Spor yaparak kızlık zarının yırtılabileceğini okumuştum. Ben de haftada üç kez düzenli olarak judo yapıyorum. Kızlık zarım çoktan yırtılmıştır diye düşünerek ilk cinsel birliktelikte bakireliği dert etmeyecek olmam çok hoşuma gitti. Ama hiç de öyle olmadı. Tim le ilk beraber olduğumda çok gerilmiştim. Bu nedenle istemedim ve üzerimdeki gerginliği atamadım. Zorlandık ve canım acıdı. Aslında hiç iyi gitmedi ve durmak zorunda kaldık. Daha sonra uyku tulumunda birkaç damla kan lekesi olduğunu gördüm. Şimdi bunun benim kızlık zarımdan değil, çok gergin olmamdan kaynaklandığını biliyorum. Neyse ki gerginlik artık sona erdi ve güzel bir şekilde birlikte oluyoruz. Web sitesinde yer alan Türkçe Metin Ingrid (14 Yaşında) Judo yapınca kızlık zarının yırtılabileceğini okumuştum. Ben de çok judo yaptım ve düşünmüştüm ki Güzel, kızlık zarım çoktan yırtılmıştır, böylece bir erkekle ilk defa yattığımda canım acımayacak. Ama öyle olmadı. Tim ile ilk defa yattığımda çok heyecanlanmış ve gerilmiştim. Zorlandık ve canım acıdı. Sonra uyku tulumunda kan lekesi olduğunun gördüm. Şimdi, o zaman çok heyecanlanmış ve gergin olduğumdan bunun olduğunu biliyorum. Türkçe çeviri metinde yaşı küçültülen Ingrid in kendi dilinde daha ayrıntılı anlattığı ilk birliktelik deneyiminin ince ayrıntılarının ve Ingrid in bakirelik sorunu çözdükten sonra erkek arkadaşı ile sorunsuz bir cinsel yaşamı olduğuna dair son tümcenin çıkarıldığını görmekteyiz. Türkçe çeviride Ingrid böyle bir deneyim yaşamış küçük Hollandalı bir kız olarak karşımıza çıkıyor. Hollandaca metinde bundan kurtuldum ve rahatladım iletisinin Türkçe çeviride yer almadığını ve öykünün sadece gerginlik ve acı dolu bir deneyime odaklandığını görmekteyiz. Bir başka deyişle, Hollandaca öyküde yer alan 17

18 mutlu son un kültürel normlara ters düşmesi ve özellikle özendirici olmaması için Türkçe çeviride sansürlendiğini düşünebiliriz. (ii) Söylem Tonu Özgün metninde kişilerarası işlevi güçlendirdiğini düşündüğümüz on öykünün sınırlı ve kontrollü bir şekilde Türkçeye aktarılması, özgün metinde oluşturulan samimi ve arkadaşça ilişkinin çeviri metinde kurulmasına ket vurmaktadır. Her iki metinde de okura sen jej şeklinde hitap edilmesine karşın, iki farklı metin için düşünsel ve kişilerarası işlevin dengeleri farklı kurulmuştur. Çeviri metnin genelinde bilgilendirici metnin ağırlığı hâkimdir. Düşünsel ve kişilerarası işlevin dengelendiğini düşündüğümüz özgün metne karşılık çeviri metinde az öykü çok bilgi anlayışıyla düşünsel işlev öncelenmektedir. Ancak bu durum bilgilendirici metinlerin eksiksiz çevrildiği anlamına gelmemektedir. Verilen bilgiler yine kültürel filtreleme işleminden geçirilerek, kimi zaman Türk kültürüne özgü inanışlarla yer değiştirmiş, kimi zaman uyarıcı eklemelerde bulunulmuş, kimi zaman da ayıklanmış ve/veya sansürlenmiştir. Öte yandan, özgün metnin sahip olduğu samimi ve içten söylem tonu, çeviri metinde daha yapay ve zorlayıcı bir hal almıştır. (iii) Bilgilendirici Metindeki Değişiklikler Tampon kullanımı ile ilgili olarak çeviri metinde özgün eserde olmayan eklemelerin yapıldığı belirlenmiştir. Türk kültüründe genç kızlar tarafından tampon kullanımının uygun görülmemesi nedeniyle, Hollandaca metinde tampon ve bekâretin yitirilmesi konusunda kesinlikle bir ilişki bulunmadığı ifade edilmesine karşın bu ifade göz ardı edilerek çevirinin olasılık kipiyle ve altı çizili bir şekilde bir uyarıya dönüştüğünü ve özgün metnin aksine çeviri metnin bazı olasılıklar üzerinde durduğunu görmekteyiz: Örnek 3 Özgün Metin Ontmaagd worden door sporten of tampons 18

19 Je kunt nooit je maagdelijkheid verliezen door sport of door tampongebruik. Je verliest je maagdelikheid als je seks hebt met een ander. Wat er kan gebueren is dat het maagdenvlies (dat randje weefsel) wat oprekt door bijvoorbeeld tampongebruik. Maar je maagdenvlies niets te maken heeft met de maagdelijkheid. Dus al zou dat randje wat optrekken, dan is er nog niets aan de hand. En alle vormen van sporten zijn echt onschulding. Blijf dat dus gewoon doen als j edat leuk vindt. Yazarın Çevirisi Spor Yaparak veya Tampon Kullanarak Bekâretini Kaybetmek Spor yaparak veya tampon kullanarak asla bekâretinizi kaybetmezsin. Bekâretini bir başkasıyla cinsel ilişkiye girersen kaybedersin. Olabilecek şey, örneğin tampon kullanımı nedeniyle kızlık zarının (sadece dış dokusu) biraz esnemesidir. Ama senin de bildiğin gibi kızlık zarının biraz esnemesi senin bekâretini etkilemez. Çok azıcık esnese bile senin kızlık zarına hiçbir şey olmayacaktır. Ayrıca bütün spor çeşitleri gerçekten zararsızdır. Spor yapmak hoşuna gidiyorsa, yapmayı sürdür. Web Sitesinde Yer Alan Türkçe Metin Kızlık zarı spor yaparken veya tampon kullanınca yırtılabilir mi? Hayır, hangi sporu yaparsan yap, hatta bacaklarını tamamen ayırsan da hiçbir şey olmaz. Kızlık zarı yuvarlak, dolunay veya yarım ay şeklinde ve esnek ise tampon uygun bir şekilde kullanıldığında hiçbir şey olmayabilir. Ancak kızlık zarının tipinin bilinmediği durumlarda yırtılma olasılığı olabilir. Esnek değilse, düz çizgi gibi veya elek gibi küçük deliklerden oluşmuşsa, bazı kızlar yine de emin olmak için tampon kullanmazlar. Görüldüğü gibi web sitesinde yer alan metinde soru tampon kullanımı ve spor yapmaya odaklanmışken verilen yanıtta kesin bir şekilde sporun zararlı olmadığı ifade edilmektedir. Ancak aynı kararlılık tampon kullanımı için söz konusu olmayıp bir uyarı niteliğinde hiçbir şey olmayabilir tümcesinde, olma olasılığını öncelemek için eylemin altı çizilmiştir. Ayrıca Türkçe metinde, özgün metinden farklı olarak, kızlık zarı şekilleri ayrıntılı bir biçimde anlatılmış ve yine uyarıcı olmak adına Bazı kızlar yine de emin olmak için tampon kullanmazlar şeklinde bir tümceye yer verilmiştir. Çeviri metine yapılan eklemelerin aksine, özgün metinde yer alan ancak çeviri metine konulmayan oldukça fazla bilgi vardır. Cinsel ilişki ile ilgili ayrıntılar, hangi tür cinsel ilişki ile bekâretin yitirileceği, gerdek gecesi yapılan kandırma yöntemleri Türkçe metinden çıkarılan bazı bilgilendirici metin başlıklarıdır. Türkçe metin temel olarak daha az etkileşime dayalı ve bilgilendirici odaklı olmasına karşın, bu eleme veya ayıklama 19

20 yöntemi ile Türk kültüründe genç kızlar için paylaşılması veya öğrenilmesi sakıncalı olan bilgiler belirlenmiş, bazı bilgiler bizim gelenek ve göreneklerimize, inanışlarımıza ters düştüğü için değiştirilerek farklı bilgiler verilmiştir. 5. Sonuç Bu çalışmada bekâret ve cinselliğe farklı pencereden bakan iki toplum arasında söz konusu konuda yazılmış bir metnin çevirisi ele alınmıştır. Bireyci bir toplum olmanın verdiği anlayışla, Hollandaca metinde sürekli olarak bireyin tercihleri, inisiyatifi öncelenip cinsellik kişinin bireysel özgürlüğü olarak gösterilirken, Türkçe metinde özellikle bekâret neden önemli? bölümünde geleneklerin ve dini inançların, anlatılan öykülerle de bireylerin bu kurallara uyma gerekliliğinin altı çeviri metinde yapılan değişikliklerle çizilmektedir. İki farklı dünya görüşüne ve bekâret konusunda ayrı bakış açılarına sahip toplumlar arasında bir aktarıcı görevi gören çevirmen(ler) çözümlemelerimizden de görüleceği gibi metni bir durum bağlamı içinde değerlendirirken aynı zamanda daha geniş içerikli kültür bağlamını da ele almaktadır. İki kültür arasındaki sosyokültürel norm çatışmasının çeviri kararlarına etkisi çevirmenlerin bir metnin doğduğu kültürden başka bir kültüre taşınmasında seçici geçirgen yapıdaki kültürel filtreleme sürecini başlatması yönündedir. Metnin bize sunduğu düşünsel ve kişilerarası işlev yoğunluğu, çevirmenlerin gerekli ve uygun ileti sunma kaygısı nedeniyle, özgün metin ve çeviri metin arasında farklılık göstermektedir. Özgün metinde on kahramanın anlattığı öykülerle ve bilgilendirici metnin eşit dağılımıyla, kişilerarası işlev ve düşünsel işlev dengeli bir şekilde metnin bütününe yayılmıştır. Özgün metin, hitap ettiği yaş grubu ve ele aldığı hassas konu göz önüne alındığında; basit, eğlenceli, okunması ve takip etmesi kolay bir dille yazılmıştır. Sorucevap şeklindeki metin kurgusu kısaltılmış olsa da, çeviri metindeki düşünsel işlevin eşdeğerliliğinin korunduğu gözlenmiş, öte yandan, özgün metindeki öyküleme sayısının çeviri metinde azaltılması iletişimin etkileşimsel boyutunu gölgelemiştir. Kişilerarası 20

ÖNSÖZ 5 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM...

ÖNSÖZ 5 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 Bölüm 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM... 13 İletişim Sürecinin Ögeleri... 13 İletişim Sürecinin İşleme Süreci... 14 Kod ve Kodlama... 14 Etkili İletişimde Kodlama ve Kod Açımlama... 15

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Toplum Çevirmenliği 222000000001207 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Öğretim planındaki AKTS Toplum Çevirmenliği 222000000001207 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Toplum Çevirmenliği 222000000001207 2 0 0 2 5 Ön Koşullar : None c) Yok: Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen

Detaylı

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Söylem Çözümlemesi ETI205 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Çeviri Kuramı (ETI319) Ders Detayları

Çeviri Kuramı (ETI319) Ders Detayları Çeviri Kuramı (ETI319) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çeviri Kuramı ETI319 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Doç. Dr. Ender ATEŞMAN

Doç. Dr. Ender ATEŞMAN Doç. Dr. Ender ATEŞMAN Hacettepe Üniversitesi AB Bakanlığı, 07.05.2015 Çeviride Kalite Kalite nedir? Kalite nasıl ölçülür? Ürün Standartları Hizmet Standartları TS EN 15038 ISO 17100 Sonuç Her şeyden önce

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar

Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal Hollandaca hepimizi birbirimize baglar Wat leest u in deze folder? 1.

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5 Ön Koşullar : Yok Önerilen Dersler : Yok Dersin

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Öğretim Kredi planındaki AKTS Çeviriye Kuramsal Yaklaşımlar 222000000001309 3 0 0 3 5 Ön Koşullar : c) Yok: Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen

Detaylı

MÜTERCĐM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ĐNTĐBAK ÇĐZELGESĐ

MÜTERCĐM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ĐNTĐBAK ÇĐZELGESĐ MÜTERCĐM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ĐNTĐBAK ÇĐZELGESĐ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMĐ IEU 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Değişmedi. ETI 101 ETI 105 Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları Dilbilime Giriş

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg.

Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg. 4. SINIF ÖĞRENCĐLERĐ GÜZ DÖNEMĐ ESKĐ PROGRAM Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg. ELEC 002 ETI 401 ETI 403 ETI 451 EU 403 SFL 401 Seçmeli Ders II Elective Course II Çözümlemeli Çeviri Uygulamaları Analyzing

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş Bütün araştırmalar kendilerinden önce yapılan araştırmalara, bir başka deyişle, var olan bilgi birikimine dayanırlar. Bir araştırmaya başlarken yapılacak ilk iş, daha önce

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Performans Teori Teorinin ortaya çıkışı ve tarihçesi Alan Dundes ve Üçlü Araştırma Modeli Performans Teori nin İcra Olayı Tahlil

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

Eğiticilerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Geliştirilmesi. Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Eğiticilerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Geliştirilmesi. Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğiticilerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Geliştirilmesi Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İçerik Sınıf ve sınıf yönetimi kavramları Sınıf yönetiminin boyutları Düzeni oluşturma

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 10. DERS İKY - Teknik (Fonksiyonel) Kapsamı 6. Fonksiyon: KARİYER YÖNETİMİ (DEVAMI) Kariyer Aşamaları (4 Adet)

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI 2016 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS/ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM

Detaylı

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012)

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) 3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview)

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview) Görüşme Görüşme Türleri Görüşme Süreci (mülakat-interview) Nitel araştırmada en sık kullanılan veri veri toplama aracıdır. Amacı, bir bireyin iç dünyasına girmek ve onun bakış açısını anlamaktır. Odak

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü GENEL BĐLGĐLER T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Đngilizce Mütercim-Tercümanlık Bilim Dalı YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Edebiyat

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER

DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER TRE 111 223000000000111 Çevirmenler İçin Türkçe 3 0 3 Bu dersin amacı, geleceğin çevirmenlerinin Türkçe yi doğru ve arı kullanımına katkı sağlamaktır. Türkçe nin yapısal

Detaylı

İletişim Kuramı. Umut Al BBY 166, 28 Şubat 2014

İletişim Kuramı. Umut Al BBY 166, 28 Şubat 2014 İletişim Kuramı Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 İletişim kavramı İletişim tarihi İletişim modelleri İletişimin ögeleri Plan - 2 İletişim - 3 İletişim: Etimolojik Yaklaşım Fransızca ve İngilizce da

Detaylı

İçindekiler. Teşekkür, xiii Giriş, xv. Öykü 1 Öykünün Öyküsü, xxi. Bölüm 1 Metaforun Büyüsü, 3

İçindekiler. Teşekkür, xiii Giriş, xv. Öykü 1 Öykünün Öyküsü, xxi. Bölüm 1 Metaforun Büyüsü, 3 İçindekiler Teşekkür, xiii Giriş, xv Kitabın Sundukları, xv Kelimeler Hakkında Bir İki Kelime, xvii Sözlü ve Yazılı Öyküler, xvii Kitabın Yapısı, xviii Öykü 1 Öykünün Öyküsü, xxi kısım BİR Çocuk ve ergenlere

Detaylı

İngilizce Yazı Becerisi II (ETI102) Ders Detayları

İngilizce Yazı Becerisi II (ETI102) Ders Detayları İngilizce Yazı Becerisi II (ETI102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce Yazı Becerisi II ETI102 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM KURAMSAL ÇEVİRİ YAKLAŞIMLARI

BİRİNCİ BÖLÜM KURAMSAL ÇEVİRİ YAKLAŞIMLARI İÇİNDEKİLER Tablolar ve Şekiller Cetveli...10 Kısaltmalar...12 Transkripsiyon Sistemi...13 Giriş...19 BİRİNCİ BÖLÜM KURAMSAL ÇEVİRİ YAKLAŞIMLARI 1.1 Çeviribilim Neyin Bilimidir?...25 1.2 Dil Odaklı Yaklaşımlar...28

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI. Güz Yarıyılı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI. Güz Yarıyılı T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı PROVA OYU 425 6 AKTS Kredisi 4. yıl 7. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 s/hafta Teorik: 2 s/hafta Uygulama: 2 s/hafta

Detaylı

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989.

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989. Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Temmuz-Aralık 2002 KİTAP TANITIMI Yrd. Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZCE MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZCE MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZCE MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DERS KODU DERS ADI DERS İÇERİĞİ IMT 101-102 İngilizce Dilbilgisi I - II Bu dersin amacı, öğrencilere daha

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg.

Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg. Not: 2. SINIF ÖĞRENCĐLERĐ GÜZ DÖNEMĐ ESKĐ PROGRAM Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg. ECON 100 ETI 203 ETI 207 ETI 209 ETI 201 HIST 201 HUM 101 SFL 201 Ekonominin Đlkeleri Principles of Economics Ekonomi Metinleri

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları:

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları: OYUN VE ÇOCUK Çocuklar oyunla dünyayı keşfederler, diğer kişilerle kuracakları ilişkileri öğrenirler, kendi yeteneklerini ve güçlerini test ederler, yeni fikirleri denerler ve farklı aktiviteleri deneyecek

Detaylı

Programın Denenmesi. Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır.

Programın Denenmesi. Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır. Programın Denenmesi Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır. Deneme sonuçlarından yararlı bilgiler edinilmesi için program

Detaylı

SUNUMUN ÖNEMİ VE SUNUM TÜRLERİ

SUNUMUN ÖNEMİ VE SUNUM TÜRLERİ Ünite 1 SUNUMUN ÖNEMİ VE Öğr. Gör. Şadiye Nur GÜLEÇ SUNUŞ VE ÖNEMİ Eğitim ve/veya meslek yaşamımız boyunca başarımızın önemli bir kısmı, yazılı, sözlü ve görsel iletişimi ne derece iyi yapabildiğimiz ile

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

yazılı karneler and secondary school students

yazılı karneler and secondary school students New written reports for primary and secondary school students New İlkokul, written ortaokul reports ve lise for öğrencileri için yeni primary yazılı karneler and secondary school students NSW Kamu Public

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜMÜN MUCİTLERİ 3. ATIK MALZEME PROJE YARIŞMASI 2014-2015

GERİ DÖNÜŞÜMÜN MUCİTLERİ 3. ATIK MALZEME PROJE YARIŞMASI 2014-2015 GERİ DÖNÜŞÜMÜN MUCİTLERİ 3. ATIK MALZEME PROJE YARIŞMASI 2014-2015 YARIŞMANIN ADI: GERİ DÖNÜŞÜMÜN MUCİTLERİ MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu nun düzenlediği 3. Atık Malzeme Proje Yarışması YARIŞMANIN

Detaylı

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Doç. Dr. Ender Ateşman Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Gündem Dil Politikası Terminoloji Politikası Dil Planlaması Terminoloji

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

Çocuklar için Çeviri (ETI432) Ders Detayları

Çocuklar için Çeviri (ETI432) Ders Detayları Çocuklar için Çeviri (ETI432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çocuklar için Çeviri ETI432 Bahar 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

Dünya nüfusunun 1.2 milyarını adolesanlar oluşturmaktadır (dünya tarihindeki en yüksek rakam..) Bu nüfusun %85 i gelişmekte olan ülkelerde.

Dünya nüfusunun 1.2 milyarını adolesanlar oluşturmaktadır (dünya tarihindeki en yüksek rakam..) Bu nüfusun %85 i gelişmekte olan ülkelerde. Dünya nüfusunun 1.2 milyarını adolesanlar oluşturmaktadır (dünya tarihindeki en yüksek rakam..) Bu nüfusun %85 i gelişmekte olan ülkelerde. Yaşadıkları toplumlardaki birbirinden çok farklı politik, ekonomik,

Detaylı

amase: advancing Migrant Access to health Services in Europe

amase: advancing Migrant Access to health Services in Europe amase: advancing Migrant Access to health Services in Europe (Avrupada' daki Sağlık Hizmetlerine Göçmenlerin Erişimini Kolaylaştırmak) Study Information Sheet Version 3 30.01.2012 Turkish Web Questionnaire

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sosyal Psikoloji-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya Metin Yazarlığı PR 427 Güz 0 3 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

Avrupa da göçmen kadinlar ve is pazari : genel bir bakis. Dr. Altay Manço IRFAM, Belçika - www.irfam.org

Avrupa da göçmen kadinlar ve is pazari : genel bir bakis. Dr. Altay Manço IRFAM, Belçika - www.irfam.org Avrupa da göçmen kadinlar ve is pazari : genel bir bakis Dr. Altay Manço IRFAM, Belçika - www.irfam.org Konumuz genis oldugu için, bu kisa özet çerçevesinde, bakisimizi kimi genel hedef kitleler dogrultusunda

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

Yöneticiye Rapor Osman Şahin

Yöneticiye Rapor Osman Şahin Yöneticiye Rapor Osman Şahin Focus Styles 22-May-203'de Hazırlanmıştır Sayfa 2 2005-2009 Saville Consulting. Tüm hakları saklıdır. Bu Rapor Hakkında Bu Rapor, bir kişinin önemli çalışma alanlarındaki motivasyonlarını,

Detaylı

Yazın ve Çeviri II (ETI408) Ders Detayları

Yazın ve Çeviri II (ETI408) Ders Detayları Yazın ve Çeviri II (ETI408) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yazın ve Çeviri II ETI408 Bahar 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5. Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3 A,C

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5. Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3 A,C DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Dersin Adı Kodu Yarıyıl (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar

Dersin Adı Kodu Yarıyıl (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar Yabancı Dil III Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Uygulama Laboratuar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili İngilizce Dersin Türü Zorunlu Dersin

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ FRANSIZCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ FRANSIZCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ FRANSIZCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI 2016 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0108102

Detaylı

DERS KODU DERS ADI DERS İÇERİĞİ

DERS KODU DERS ADI DERS İÇERİĞİ DERS KODU DERS ADI DERS İÇERİĞİ IMT 101-102 İngilizce Dilbilgisi I - II Bu dersin amacı, öğrencilere daha önceden öğrenmiş oldukları İngilizce dil bilgisi yapılarını tekrar gözden geçirerek hatırlatmak

Detaylı

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Kütüphaneler kullanıcılarının gereksinimlerini anlamak ve bu gereksinimleri karşılamada etkin bir rol üstlenebilmek amacıyla pazarlama stratejilerinden

Detaylı

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ: Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri

Detaylı

Yönetim Dilemmaları TM

Yönetim Dilemmaları TM Yönetim Dilemmaları TM için Değerlendirici Raporu ASLI KUBAN Değerlendirme tarihi: 6 Ağustos 215 Perşembe Karşılaştırma grubu: Norm 1 - Yöneticiler (Tüm Düzeyler) GizlilikAnlaşması Bu rapor gizlidir. Raporun

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

SİZİN WEB SİTENİZ BİR TANEDİR!

SİZİN WEB SİTENİZ BİR TANEDİR! 1 SİZİN WEB SİTENİZ BİR TANEDİR! Tabi şu da bir gerçek ki, sizin siteniz 350 milyon ve hala artmakta olan siteden bir tanesidir. Sitenizin diğerlerinden ayrılması ve ayakta kalması için ne yapabilirsiniz?

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

ICF Etik Kuralları. Müşteri: Müşteri / Koçluk Alan koçluk hizmeti verilen kişidir.

ICF Etik Kuralları. Müşteri: Müşteri / Koçluk Alan koçluk hizmeti verilen kişidir. ICF Etik Kuralları Önsöz ICF, koçlukta mükemmelliğin korunması ve teşvik edilmesinde kararlıdır. Bu nedenle, ICF tüm üyeleri ve unvanlı koçlarından (koçlar, mentor koçlar, koç süpervizörleri, koçluk eğitmenleri

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM Öğretim teknolojisi, öğrenmenin amaçlı ve kontrollü olduğu durumlarda öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri,

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ İNTİHAR RAPORU 24. 09.2014 GİRİŞ: En basit anlamda insanın kendi

Detaylı

Medya Okuryazarlığı Programı NİLÜFER PEMBECİOĞLU

Medya Okuryazarlığı Programı NİLÜFER PEMBECİOĞLU Medya Okuryazarlığı Programı NİLÜFER PEMBECİOĞLU İletişim Nedir? Değişen İletişim Kavramı Yalnızlaşma ve Yabancılaşma Yüzeysel Etkileşim İlgi Eksik Etkileşim Otomatik Etkileşim İletişim Herşeydir! Değişen

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İleri Okuma Ve Yazma I YDI Yarıyıl Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. İleri Okuma Ve Yazma I YDI Yarıyıl Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İleri Okuma Ve Yazma I YDI 107 1.Yarıyıl 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNDE ARACILIK ve ASİSTAN KURULUŞLAR. Ahmet Genç, MSc, MBA

SAĞLIK TURİZMİNDE ARACILIK ve ASİSTAN KURULUŞLAR. Ahmet Genç, MSc, MBA SAĞLIK TURİZMİNDE ARACILIK ve ASİSTAN KURULUŞLAR Ahmet Genç, MSc, MBA Tıp Turizmi... süreci yurtdışında tedavi seçeneklerini araştırma ile başlar Yurtdışından bir hastanın bir başka ülkeye seyahat etmesini,

Detaylı

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik İdari Özet Türkçe Avustralya Hükümet hizmetlerinin Avustralya nın kültür ve dil bakımından çeşitlilikler gösteren nüfusuna duyarlılığı üzerine bir araştırma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

Mesleki İngilizce-II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Mesleki İngilizce-II FTR 310 Bahar 3 0 3 4 Önkoşullar

Mesleki İngilizce-II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Mesleki İngilizce-II FTR 310 Bahar 3 0 3 4 Önkoşullar Mesleki İngilizce-II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Uygulama Laboratuar AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Mesleki İngilizce-II FTR 310 Bahar 3 0 3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili İngilizce Dersin

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi (EUİGE)

Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi (EUİGE) 2015 İGR Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi (EUİGE) Sıkça Sorulan Sorular Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksinin amacı nedir? İGE üç temel boyutta insani gelişmeye ilişkin kazanımların

Detaylı

KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin!

KİŞİSEL GÜÇ KİTABINIZ Güçlenin! KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin! Hangi alanlarda başarılıyım? Ne yapacağım? Okul hayatınız bittiğinde, önünüze gerçekleştirebileceğiniz çok sayıda fırsat çıkar. Kendi iş yerlerini açan insanların ne tür

Detaylı

UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU. TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu

UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU. TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu 31 Ekim 2009 TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLARI GENEL OLARAK ETİK KURULLAR Etik Kurullar: Tanım Etik

Detaylı

Sağlık Hizmetinde Bilişim Teknolojileri (ISE 553) Ders Detayları

Sağlık Hizmetinde Bilişim Teknolojileri (ISE 553) Ders Detayları Sağlık Hizmetinde Bilişim Teknolojileri (ISE 553) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Sağlık Hizmetinde Bilişim Teknolojileri ISE 553 Seçmeli

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Ü s t S ı n ı f Orta Sınıf Alt Sınıf TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Toplumsal tabakalaşma dünya yüzeyindeki jeolojik katmanlara benzetilebilir. Toplumların,

Detaylı