Çeviride Kültürlerarası Aktarım ve Yeniden Bağlamlaştırma: Hollandacadan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çeviride Kültürlerarası Aktarım ve Yeniden Bağlamlaştırma: Hollandacadan"

Transkript

1 Çeviride Kültürlerarası Aktarım ve Yeniden Bağlamlaştırma: Hollandacadan Türkçeye Ergenlere Yönelik Bilgilendirici Bir Halk Sağlığı Kitapçığı Çevirisi Örneği Cross-Cultural Transfer and Recontextualization in Translation Studies: A Case Study on the Translation of an Adolescent-oriented, Informative Public Health Brochure from Dutch into Turkish Neslihan Kansu-Yetkiner İzmir University of Economics, TURKEY ABSTRACT Text production across languages through translation is not just language, but social interaction between participants and cultures representing different, even incompatible worlds. The present paper illustrates some of the ways in which cultural norms and the process of norm-construction are manifested in the translation of a specific culture-bound topic generating norm-governed behavioral patterns different than its source text. Primary aim of this study is to analyze an adolescent-oriented public health brochure titled Feiten en Fabels over het Maagdenvlies (Facts and Fiction about Hymen) and its Turkish version converted into a web site (Kızlık zarı Hakkında Doğrular ve Yanlışlar) by being summarized, distorted and manipulated to adapt Turkish culture. The analysis will be conducted under the light of House s recontextualization model (1977/1981, 1997, 2001a, 2001b, 2006, 2008) and register analysis which she directly correlates with contextual interpretation. Fictitious stories, their characters and informative text within the brochure and their translation into Turkish will be discussed in terms of Field, Mode and Tenor by giving special emphasis upon the equivalence of ideational and interpersonal functions. KEYWORD: Recontextualization model, register analysis, field, mode, tenor, cultural filter, ideational function, interpersonal function, public health texts. 1. Giriş Dünyanın her yerinde vatandaşlar sağlık konusunda bilinçlenmek, ilaçlarını doğru kullanmak, sağlık hizmetlerinden doğru bir şekilde yararlanmak için etkin bir bilgi akışına gereksinim duymaktadır. Hastaları ve halkı sağlık konusunda bilgilendirme ve sağlık bilinci oluşturmada en etkin yöntem yazılı ve sözlü bilgilendirme yapmaktır. Hollanda gibi göç alan çok kültürlü toplumlarda, farklı kültür ve dile sahip azınlıklar için bu hizmeti vermek vatandaşlara eşit hizmet ve fırsat sunmak açısından sıkıntı 1

2 yaratmaktadır. Azınlık olarak adlandırdığımız kesimin ortak özellikleri düşük sosyo ekonomik statünün yanında, etnik grup olarak da ev sahibi toplumdan farklı bir biçimde kendi dil, din, kültür, değer yargıları, gelenek ve göreneklerine sahip olmalarıdır. Azınlıkların ev sahibi toplumun dilini yetkin bir şekilde konuşamamaları, iletişim kalitesini ve bilgi paylaşımını etkilemekte, hasta doktor ilişkisi sırasında, halk sağlığı ile ilgili halkı aydınlatmada azınlıklar için sözlü çevirmen sağlanmasına veya Hollandaca yazılan metinlerin tüm azınlık dillerine çevrilmesine neden olmaktadır. Söz konusu yazılı ve sözlü çevirilerin niteliği, yararları ve sosyal etkilerine yönelik olarak alan yazındaki çeviri çalışmaları iki temel konuya odaklanmaktadır: (i) Hollandaca yazılmış olan halk sağlığı metinlerinin azınlık dillerine yapılan çevirilerinin uygunluğunu ve çeviri metnin ardındaki politik temelli söylem dayanaklı uygulamalar (Kansu-Yetkiner, 2005), (ii) halk sağlığı konusunda halkı doğru bilgilendirme ve bilinçlendirmede önemli faktörlerden biri olarak sözlü/yazılı çeviri olgusu ve bunların nasıl gerçekleşmesi gerektiği (Schaafsma ve diğerleri, 2003, Uiters, 2007, Reijneveld, 1998, Maltby, 1999). Fairclough (1995) dilin önceden var olan bir kod olmaktan ziyade farklı dünyaların ve deneyimlerin bir temsilcisi olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla metinler sadece terminolojik dizgeler olmayıp, bilgi ve inanç dizgelerini de içlerinde barındırırlar. Bekaret ve cinselliğin, kültür kaynaklı kavramlaştırmalar nedeniyle Türkiye için önemli ve hassas bir konu olması ve inceleyeceğimiz metnin doğduğu kültürde son derece farklı bir bakış açısıyla değerlendirilmesi bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Özgürlükler ülkesi olarak adlandırılan Hollanda da geniş bireysel özgürlükler temelinde tanımlanan cinsellikle ilgili bilgilendirici bir metin, aynı kavramın sınırlı özgürlüklerle ve kimi zaman son derece katı toplumsal uygulamalarla yaşandığı bir başka toplumun okuru için çevrilirken ne tür sorunların doğduğu ve bu kültürel uyumsuzluğun yorumlama ve çeviri sürecine nasıl yansıtıldığı çalışmanın temel sorunsalını oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, Hollandaca olarak yazılıp basılan ve ergenlik çağındaki kız/erkek çocuklarını hedef kitle olarak seçen Feiten en Fabels over het Maaagdenvlies (Kızlık 2

3 zarı Hakkında Gerçekler ve Masallar) başlıklı kitapçığı ve bir web sitesine dönüştürülerek (Kızlık Zarı Hakkında Doğrular ve Yanlışlar), kısaltılarak, değişikliklere uğratılarak oluşturulan Türkçe çevirisini House un (1977/1981, 1997, 2001a, 2001b, 2006, 2008) yeniden bağlamlaştırma modeli ve bağlamla doğrudan ilişkilendirdiği kesit dil çözümlemesi temelinde incelemektir. Kitapçıkta ve çevirisinde yer alan kurmaca öykülerin, öykü kahramanlarının karakterlerinin ve verilen bilgilerin Türkçedeki izdüşümleri House un söylem alanı, söylem tarzı ve söylem doğasına dayalı sınıflandırması temelinde irdelenecektir. Çalışmamızın bundan sonraki bölümünde House un yeniden bağlamlaştırma modeli tanıtılacaktır. Veri ve yöntemin açıklanmasından sonra dördüncü bölümdeki çözümlemeler kısmında önce özgün metin içerik çözümlemesi yapılarak söylem alanı, söylem tarzı ve söylem doğası temelinde incelenecek, ardından çeviri metnin ve özgün metnin içeriği karşılaştırmalı olarak üstte belirtilen kesit dil bileşenleri ışığında çözümlenecektir. Özgün metin ve çeviri metin karşılaştırmasında, kişilerarası ve düşünsel işlev açısından eşdeğerliliğin sağlanıp sağlanamadığı önemli bir ölçüt olarak irdelenmektedir. 2. Çeviride Bağlam ve Yeniden Bağlamlaştırma Bağlam, farklı disiplinlerde çeşitli biçimlerde kavramlaştırılan ancak çeviri çalışmalarında ihmal edilmiş bir olgudur (Baker, 2006). Leech e (1999: 13) göre bağlam, konuşmacı ve dinleyici tarafından dinleyicinin yorumuna katkı sağlayan herhangi bir art alan bilgisidir. Ochs a (1979:1) göre ise bağlam dil kullanıcılarının belli bir zaman içinde sahip oldukları sosyal ve psikolojik dünyayı kapsar. Bir başka deyişle bağlam, iletişim halindeki bireylerin zamansal, uzamsal ve sosyal düzenlemelerini, geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki sözlü veya sözlü olmayan eylemlerini, konuşmacı ve dinleyicinin statüsünü, etkileşiminin resmiyetini, iletişim biçimini, iletişim konusunu, kesit dilin 3

4 kullanımında belirleyici olacak olan konuşmacının konu alanına ilişkin bilgi, inanç ve varsayımlarını içermektedir. Dil çalışmalarında, anlamın bağlama dayalı olarak geniş kültür bağlamı içinde kavramlaştırılması yeni bir olgu olmayıp, Rus Formalistlerden başlayarak Prag okulu, Firth in dilbilimsel anlayışı ve Amerikalı dilbilimcilerin ortaya attığı dil sosyolojisi, söz eylem kuramı ve söylem çözümlemesi çalışmalarında farklı bakış açılarıyla ele alınmış bir konudur. Özellikle Firth (1968) ve Halliday (1978) antropolog Malinowski den (1935) büyük ölçüde etkilenerek dili, sosyo-kültürel durum bağlamı içindeki kullanım ve işlevleri açısından kendi kültürel bağlamı çerçevesinde tanımlayan bağlama dayalı anlam anlayışını benimsemişlerdir (Bakınız Baker 1998). House a (2006) göre çeviri, bir dil kullanımı performansı olmasına karşın, çeviri sürecinde kaynak dil bağlamının erek dilde yeniden bir başka bağlam üzerine oturtulması, bir başka deyişle yeniden bağlamlaştırılması gerekmektedir. Çünkü çeviri sürecinde metin erek dilde sadece yeni bir şekle sokulmaz, aynı zamanda daha önceki özgün bağlamının dışına çıkartılarak iletişim kuralları, metin türü, okuyucu beklenti normları gibi etkenlerle belirlenen farklı değerlerin yer aldığı bir başka bağlama dönüştürülür. House yeniden bağlamlaştırma modelinin temellerini 80 li yılların başında (1977/1981) atmış ve daha sonra (1997) modelin genişletilmiş versiyonunu yayınlamıştır. Temel olarak Halliday in (2004) dizgeci işlevsel dilbilgisi kuramına dayanan bu bağlam anlayışı, ayrıca seçmeci olarak söylem çözümlemesi ve işlevsel-edimbilimsel yaklaşımları da benimsemektedir. Yeniden bağlamlaştırma modeli, çeviri çalışmalarında ele alınan temel konulardan biri olan eşdeğerlilik kavramını salt bir başka dilde oluşturulan bir metnin yeniden üretimi şeklinde yorumlamak yerine, bir çeviri metnin özgün metinle kıyaslandığında aynı işlevsellikle iş görmesi şeklinde değerlendirmektedir. Bir başka deyişle, eşdeğerlilik iki farklı bağlam arasında anlamı belirgin bir şekilde yeniden yapılandırma yolunu ortaya 4

5 koyan çabadır. House (2008) çeviri edimiyle bir dilde var olan bir metnin bir diğer dilde işlevsel olarak eşdeğer olan bir başka metinle yer değiştirmesini ifade etmektedir. İşlevsel eşdeğerlilik çevirideki işlevci bakış açısı için çeviri edimi ve eleştirisinin kilit nosyonudur. House (2008:115) ancak özgün metnin ve çeviri metnin onları çevreleyen durum bağlamı ile ilişkilendirilmesi ve metinde yansıtılan ve aynı zamanda onu şekillendiren farklı boyutların veya farklı bağlamsal etkenlerin karşılıklı etkileşimini incelenmesi durumunda işlevsel eşdeğerliliğin oluşturulabileceğini ve değerlendirilebileceğini ifade etmektedir. House (1977), özgün ve çeviri metinleri kişilerarası ve düşünsel işlev temelinde karşılaştırırken, çevirmenlerin bir çeşit görünmez kültürel filtre kullandıklarının ayırdına varmıştır. Bir başka deyişle, çevirmen kaynak metne erek metin okuru gözüyle bakarak, işlevsel bir metin yaratma kaygısıyla erek dil kültüründeki geçerli kuralları, etkileşim normları, söylem düzenini göz önüne alarak yeni bir metin oluşturmaktadır. Kültürel filtrelemede bir kültüre özgü kişilerarası işlev özellikleri önem kazandığı için kesit dilinin söylem doğası ve söylem tarzı bileşenleri öne çıkmaktadır. Bununla beraber, sosyal rollerin ve ilişkilerin düzenlenmesi, sosyal tutum, yazarın kişisel tutumu gibi konular değerlendirme kapsamına girmektedir. Bütün bu parametreleri göz önüne alarak oluşturulan kültürel filtre ile çevirmen, sosyo-kültürel normlar, metin oluşturma kuralları ve iletişimsel tercihlerdeki farklılıklardan kaynaklanan kültüre özgü olma durumuna yönelik dizgisel karşılıklar oluşturabilirler (House, 2008:119). House ın yeniden bağlamlaştırma yaklaşımında, çevirmenin çevrilecek metni yorumlama sürecinde bir metin çevirmene düşünsel işlev (ideational function) ve kişilerarası işlev (interpersonal function) temelinde veriler sunar. Düşünsel işlevin erek dile aktarımı bilgi yapısının çözümlenmesiyle ilgili olduğu için, dilbilimsel metin analizleri, dil yapılarının incelenmesi, karşılaştırılması ile çözümlenebilir. Kişilerarası işlev ise, metnin yansıttığı kültürün değer yargıları, sosyal, kişilerarası ilişkileri, etkileşim normları, ahlaki ve ideolojik öğretilerini incelemeyi gerektirir. Düşünsel işlev temel aşama olmakla birlikte, 5

6 kişilerarası edimsel eşdeğerlilik erek kültürde sağlanamadığı sürece, bir metnin nedenlerini ve niçinlerini bilmeden orada yer alan dilbilimsel bir dizgenin başka bir dizgeye dönüştürülmesi mekanik bir süreçtir. Hallidayci bakış açısıyla bağlam çalışmalarını çeviribilime uygulayan House a göre (1977/1981, 1997, 2001a, 2001b, 2006, 2008) yeniden bağlamlaştırma modeli kaynak metin ve erek metin arasındaki bağlamsal ilişkiyi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan işlevsel eşdeğerliliği üç temel düzeyde gerçekleştirmektedir: dil/metin, kesit dil ve metin türü. Kaynak metin ve erek metin arasındaki bağlam ilişkisini Halliday in dizgeci işlevsel kuramından yola çıkarak Söylem Tarzı, Söylem Alanı, Söylem Doğası kavramlarını kullanarak, kesit dil çözümlemesinde ortaya koymuştur. Kesit dil çözümlemesinin tek başına bir metnin bireysel işlevini sunduğunu düşünerek, metin türü ile metnin içindeki herhangi bir metinsel öğeyi bağdaştırabilmek için sınıflamasına metin türü (genre) boyutunu da eklemiştir. Metin ve durumsal bağlam birbirinden farklı olarak düşünülemeyeceği için, metin onu çevreleyen bir durumsal bağlama işaret etmelidir. Durumsal bağlam da söylem alanı, söylem tarzı ve söylem doğası gibi kesit dilinin bileşenlerinin irdelenmesiyle çözümlenebilir. Bu noktada eşdeğerlilik mutlak olarak görülmekten çok, çeşitli etkenlerin rol oynadığı durumsal bağlamdan kaynaklanan bir olgu olarak görülmektedir. Kesit dili mikro bağlamda metnin içindeki iç öğelerle ilişkilendirilmesini sağlarken, makro bağlamda metin türü metin ile daha derin ve geniş boyutlu metinsel yapılar ve kalıplar ilişkilendirilmektedir. Kesit dili ve metin türü, göstergebilimsel dizgeler olarak bir dil/metin yoluyla ifade edilmektedir. Söylem alanı, metin içinde yer alan konu alanı, sosyal eylem ve ilişkilerin doğasını ifade etmektedir. Söylem doğası boyutunda ise yazarın coğrafi ve sosyal kökeni, düşünsel ve duyuşsal duruşu, dünya görüşü, yazarın ele aldığı içerik ile karşılıklı olarak göz önüne alınır. Ayrıca söylem doğası yazar ve okurlar arasındaki ilişkiyi, kurgulanmış karakterler arasındaki sosyal rolleri ve ilişkileri, metinde resmi, resmi olmayan ve istişari bir biçemle dillendirilen sosyal tutumu ele almaktadır. Söylem tarzı çerçevesinde House, Biber ın 6

7 (1988) sınıflamasından yararlanarak etkileşimsel-bilgilendirici metin üretimi, açıkduruma bağlı gönderim, soyut-somut bilgi sunumu karşıtsallığı içinde iletişiminin oluş biçimini irdelemiştir. Metin türü, metnin geneline dağılmış olan iletişimsel amacı yansıtır. 3.Veri ve Yöntem Bu çalışmanın veri tabanını Hollanda da 2007 yılında Rutgers Nisso grubu tarafından basılan Feiten en Fabels over het Maagdenvlies (Kızlık Zarı Hakkında Gerçekler ve Masallar) başlıklı, bilgilendirici işlevi öne çıkan toplam 14 sayfalık bir kitapçık ve bu kitapçığın web sitesine dönüştürülen Türkçe sürümü (Kızlık zarı Hakkında Doğrular ve Yanlışlar) oluşturmaktadır. Hollandaca özgün metni tanıtmak ve konu kapsamını ortaya koymak amacıyla içerik analizi yapılacak, ardından Hollandaca yazılan kaynak metin ve bunun Türkçe çevirisi House ın yeniden bağlamlaştırma modeli içinde metnin özelliklerini sosyal ve kişilerarası boyutta ilişkilendirdiği kesit dilin üç bileşeni (söylem alanı, söylem doğası, söylem tarzı) temelinde incelenecektir. 4. Çözümlemeler: 4.1. Özgün Metin Çalışmanın veri tabanını oluşturan özgün metin, çeşitli resimler ve desenlerle desteklenmiş bir şekilde, açıklayıcı tablolar ve şemalar eşliğinde soru-yanıt şeklinde düzenlenmiştir. Kimi soruların arasına kahramanların ağızlarından anlatılan 10 adet kurmaca öykü yerleştirilmiştir. Sekizi kız, ikisi erkek olan on kahraman, kendi açılarından kızlık zarına ilişkin yaşadıkları olayları, deneyimlerini, konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini aktarmaktadır. Hollanda nın çokkültürlü ulus olma kavramından hareketle, verilen isimlerden bu kahramanların Hollanda da yaşayan farklı etnik gruplara ait kişilikler olduğunu görülmektedir. Kitapçığın ön kapağında el ele tutuşmuş, sadece belden aşağısı gözüken mayolu bir ergen kız-erkek resmi yer almaktadır. Arka kapakta ise, kitapçığın son sorusu olarak kızlık zarı 7

8 ve cinsellikle ilgili (doğum kontrolü, kürtaj ve güvenli cinsellik) başka sorular için bir internet sitesi ve bir danışma hattı önerilmektedir. Böyle bir konu başlığının seçilme nedenini ve kitapçığın basılma amacını anlatan kısa bir girişten sonra, kitapçıkta kızlık zarı hakkında toplam sekiz soru sorulmaktadır. Soruların yanıtları arasına serpiştirilmiş olarak bir açıklayıcı şema ve bir tablo ile 10 adet öykü yer almaktadır. Kitapçığın içeriği aşağıdaki tabloda kısaca özetlenmiştir: Tablo1: Özgün metnin içerik çözümlemesi Giriş -Samira nın Öyküsü-Yaşadıklarını paylaşma (teyzesinin yanlış bilgilendirmesi nedeniyle yaşadığı korkular) Soru1: Kızlık zarı nedir? Nerededir? -Açıklayıcı şema Soru 2: Bakirelik nedir? -Açıklayıcı tablo -Miriam ın öyküsü-duyduklarını paylaşma (bakire kalabilmek için alternatif öneriler) -Carmen in öyküsü- Yaşadıklarını paylaşma (evde aile baskısı) Soru 3: Kanamanın olması gerekiyor mu? -Malika nın öyküsü- Yaşadıklarını paylaşma (Bakire olmadan yaşanılan ilk gece deneyiminde alternatifler) Soru 4: Kızlık zarını diktirme operasyonu nedir? -Amina nın öyküsü:-duygu ve düşünceleri paylaşma (Bakirelik hakkındaki görüşleri ve bakire olduğunu inandırmaya yönelik sahte kanama yöntemleri) Soru 5: Bakirelik Testi nedir? -Yasmina nın öyküsü- Yaşadıklarını paylaşma (Sevdiği çocuğun ailesinin, evlilik onayı vermek için bakirelik testi istemesi) -Kızlık zarı ile ilgili çok duyulan üç hurafe a-spor yaparak ve tampon kullanarak bakireliğin girmesi -Ingrid ın öyküsü-okuduklarını ve yaşadıklarını aktarma (spor yapma-bakirelik ilişkisi, ilk cinsel deneyim) b-bir erkeğin bir kızın bakire olup olmadığını anlayabilmesi -Rick in öyküsü-duyduğunu aktarma (erkeğin kadının daha önce deneyimli olup olmadığını anlaması) c-bir erkeğin ilk birliktelikte aşırı kuvvet harcaması -Rachid in öyküsü- Duyduğunu aktarma (İlk cinsel deneyimde erkeğin yapması gerekenler) Soru 6: Güvenli Cinsel Birliktelik Nedir? -Tülay ın Öyküsü-Yaşadıklarını aktarma (spor yapma, tampon kullanma-bakirelik ilişkisi) Soru 7: Bakirelik, peki ya siz? Bakirelik ile ilgili dış çevrenin değil, bireyin kendisinin neler hissettiğinin önemi. Soru 8: Kızlık zarı ile ilgili diğer sorularınızı kime yöneltebilirsiniz?-arka Kapak (bir web sitesine ve danışma hattına yönlendirme) 8

9 Söylem Alanı Söylem alanı ile bir metnin meydana geldiği sosyal bağlam ve iletişim olayı ifade edilmektedir (Halliday, 1973, 1975). Söylem alanı sanılanın aksine, bir metnin konusuna değil, metnin sosyal işlevi ve metni oluşturmada güdülen amaca gönderme yapmaktadır (Hatim ve Mason, 1990:48). Bu tanımlamalardan hareketle, öncelikle metnin oluşturulduğu ve alımlandığı sosyo-kültürel ortam tanıtılacaktır. Nüfusunun %10 unu göçmenlerin oluşturduğu Hollanda, son yıllarda giderek artan ölçüde çok kültürlü bir toplum halini almaktadır. Bu göçmen nüfusunda ana grupları Türkiye, Surinam, Fas ve Antil Adalarından gelen göçmenler oluşturmaktadır. Fas tan ve Türkiye den gelen göçmenler 1960 ların sonu, 70 lerin başlarında işçi olarak Hollanda ya ayak basmıştır. Etnik azınlık kavramıyla yaşadıkları topluma kıyasla etnik kökenleri, doğum yerleri, dilleri, dinleri ve diğer kültürel farklılıkları nedeniyle azınlık statüsünü paylaşan gruplar ifade edilmektedir. Hasta ya da sağlık hizmetleri açısında bakıldığında farklı kültürel normlara ve değer yargılarına sahip olmanın, farklı bir dil konuşmanın ve Hollanda dili konusunda yeterince yetkin olmamanın getirdiği iletişim sorunları kaçınılmazdır. Scheppers ve diğerleri (2006) tarafından yapılan kapsamlı araştırmada, göçmenlerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını etkileyen etkenler; cinsiyet, medeni durum, eğitim, sosyal çevre desteği, kültürel uyum, göçmenin kendi kültürü ile ev sahibi kültür arasındaki uzaklık ve yakınlık ve en önemlisi sınırlı dil becerileri olarak ifade edilmiştir. Dil becerilerindeki yetersizlik hem Hollandalı sağlık çalışanlarının azınlık dil ve kültürünü iyi bilmemelerine hem de göçmenlerin kendilerini Hollandacada yetkin bir biçimde ifade edememelerine bağlıdır (Diaz, 2002). Sözlü iletişim sırasında, sağlık sorunlarını dile getirmede profesyonel bir tercüman kullanmama eğilimi sağlık iletişimi engelleyen bir unsur olarak yer almaktadır. Etnik azınlıklarda tercümeyi yapan genellikle bir aile bireyi, arkadaş, eş veya çocuklar olduğu 9

10 için muayene sırasındaki dilek ve şikâyetlerin sağlık çalışanlarına tam olarak iletilmesinde sorunlar yaşanmaktadır. Profesyonel bir çevirmenle çalışmak bu tür sorunları ortadan kaldırabilecekken (Angelelli, 2004) göçmenler özel ve gizli gördükleri sağlık sorunlarını bir yabancıyla paylaşmaya yanaşmamakta, çevirmenin tüm söylenenleri iletmediğine dair kuşkularını dile getirmektedir. Soruna sağlık çalışanları ve genel olarak ev sahibi toplum açısından baktığımızda, farklı kültürlerin ve değer yargılarının ayırdına varma ve bunlara saygı duyma, azınlıklara karşı tarafsız tutum ve davranış sergileme ve bu gruba doğru ve eksiksiz bilgi sunma gibi sorunlarla karşılaşmaktayız. Scheppers ve diğerlerinin de (2006: 343) ifade ettiği gibi sağlık çalışanları ve yetkililer çevirinin öneminin çok fazla farkında olmayıp ellerindeki bilgilendirici yazılı malzemeyi, el ilanlarını ve kitapçıkları profesyonel çevirmen olmayan ve hedef azınlık dilinde hiç de yetkin olmayan kişilere sözcüğü sözcüğüne çevirtmekte, bu çevirilerin sadece çok az bir bölümünde kültürel bağlam göz önüne alınmaktadır. Ayrıca azınlıkların kültürel kimliğini göz önüne alınarak yapıldığını varsaydığımız diğer çalışmalarda ise taraflı bir öteki kurgulamasıyla metinlerde gerçeği yansıtmayan dönüşümlerle tahrifatlar yapılmaktadır (bakınız Kansu-Yetkiner, 2005) Söylem Tarzı Oliviera ve diğerlerine (2009: 93) göre, söylem tarzı işlevci bakış açısı temelinde eylem içinde sadece bir ek veya eylemin ana unsuru olsun, yazılı ya da sözlü olsun, eylem içindeki dilin önemini ifade eder. Kitapçık yazılı metin olarak okunmak üzere basılmıştır. Yazılı söylem tarzının resmi, planlı, etkileşimden uzak olduğuna dair genel kanının doğruluğunu zorlayan kimi araştırmalar, sözlü söylemde yer aldığı düşünülen birçok dilbilimsel yapının yazılı söylemde de yer aldığını göstermektedir (Tannen 1982). Nitekim özgün metin, verdiği önemli tıbbi, anatomik bilgilerin yanı sıra oluşturduğu öykülemeler ve rahat konuşma dilindeki biçemiyle bir açıklayıcı bilimsel metinden çok yaratıcı, kolay okunan bir anlatı şeklindedir. Günlük konuşma tarzındaki on öykü, 10

11 etkileşime ve duygudaşlık kurmaya dayalı biçemiyle okura yakınlaşarak en üst düzeyde bağlamsal bilgi akışına olanak vermektedir Söylem Doğası Söylem doğası etkileşime katılan taraflar arasındaki ilişkileri, tarafların kişisel özelliklerini, özelikle sahip oldukları sosyal rolleri ve sosyal statüyü ifade etmektedir. Özgün metindeki söylem doğası öncelikle okur-yazar ilişkisi açısından, daha sonra öykülerde bize sunulan karakterler açısından ele alınacaktır. Akademik amaçlı makaleler üzerine yapılan çalışmalarda yazarların okurla sosyal ilişki kurmak ve bunu sürdürmek için bir dizi dilbilimsel strateji kullandıkları bilinmektedir (Hyland, 1999, 2005). Sen/siz /biz ayrımının ortaya konması da yazarın okurla bütünleştirici mi yoksa ayrıştırıcı bir statü mü belirleme çabasına girdiğinin bir göstergesidir. Oliviera ve diğerleri (2009) sıkça kullanılan diğer etkileşim stratejileri olarak bireyin açıklayıcı söylemi kesip kendi görüşlerine, deneyimlerine yer vermesi, paylaşılan bilginin vurgulanması ve retorik soruların sorulmasını sıralamaktadır. Böylesine bir söylem biçeminde yazar, okuru kendisiyle eşit statüdeki bir iletişim tarafı olarak yazdıklarını okumaya davet etmektedir. Yazarı belli olmayan bir çalışma olarak bu metin, belirgin bir yazar ve onun okurları arasında bir profil çizmekten çok, bilgilendirmek amacıyla ergenlik çağındaki çocukları hedef alan anonim bir çalışma olarak bizlere sunulmaktadır. Bu nedenle, metnin çeşitli bölümlerine serpiştirilmiş olan ve kızlık zarı ve bakirelik konusunu farklı deneyimler temelinde farklı boyutlarıyla ele alan ve dolayısıyla bu yanıyla bilgilendirici-açıklayıcı metin yapısından uzaklaştıran öykücükler karşımıza çıkmaktadır. Öyküler aslında konuyla ilgili yanlış bilgilenmenin çeşitli örneklerini vermekte, öyküden önce veya sonra gelen metin bir öğretmen edası takınmadan, belli etmeden doğruları göstermektedir. Metinde okura jej (sen) şeklinde hitap edilmekte ve okura karşı arkadaşça bir 11

12 yaklaşım sergilenmektedir. Hitap ettiği yaş grubu ve ele aldığı hassas konu göz önüne alındığında, basit, eğlenceli, okunması ve takip etmesi kolay bir metin oluşturulmuştur Çeviri Metin Türkçede Kızlık Zarı Hakkında Doğrular ve Yanlışlar başlıklı bir web sitesine dönüştürülen metin (http://www.kizlikzari.eu/contact), kültürel olarak hassas olan ve ergenlerin geleneksel toplumda büyüklerle paylaşamadığı bir konuda bilgilendirilmelerini amaçlamaktadır. Web sitesinin giriş sayfası oryantalist desenlerle süslenmiştir ve özgün metindeki el ele tutuşmuş kız-erkek fotoğrafı yerine dört kadın fotoğrafı yer almaktadır. Biri başörtülü olmak üzere üç adet Ortadoğulu profili çizen esmer kadının gözlerine odaklanılarak, göz etrafına bir çerçeve çizilmiştir. Diğer fotoğraf uzaktan ve flu olarak çekilmiş olup, bir dansözü arkadan görüntülemektedir. Hollandaca metindeki modern eşitlikçi havanın yerini, Hollandalı gözüyle resmedilmiş bir profile yerleştirilmiş olan yalnız kadınlar almıştır. Bu web sitesinde, özgün metinde yer alan soru-cevaba dayalı metnin içeriğinin büyük ölçüde kısaltıldığı görülmektedir. Ancak, özgün metinden farklı olarak oluşturulan 14 adet soru, sitenin açılış sayfasının solundaki menüde yer almakta ve okur öğrenmek istediği sorunun yanıtı için ilgili sorunun üzerini tıklamaktadır. Özgün metindeki kimi soruların arasına serpiştirilen ve kahramanların ağızlarından anlatılan on adet kurmaca öykü, dörde indirilmiştir. Üçü kız, biri erkek olan dört kahramanın kendi açılarından kızlık zarına ilişkin yaşadıkları olayları, deneyimlerini, konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini aktardıkları öykülerinin özgün metinle karşılaştırıldığında içerik ve bilgi akışı açısından değiştirildiği, kimi öykülerde müstehcen ayrıntıların özetlendiği gözlenmektedir. 12

13 Tablo2: Çeviri metnin içerik çözümlemesi Giriş Bekaretin önemi ve yanlış kanılar Oysa: Bekaret konusundaki gerçeklerin maddeler halinde verilmesi -Bunları bilmiyor muydun? Bilgilerin okunması için okura davet Soru 1: Ne zaman bakiresindir? -Açıklayıcı bilgi Soru 2: Kızlık zarının görünümü nasıldır? -Açıklayıcı bilgi Soru 3: Kızlık zarı nerede bulunur? -Açıklayıcı şema Soru 4: Kızlarda ilk cinsel ilişkide kanama olmamasının nedeni nedir? --Açıklayıcı bilgi Soru 5: Kızlarda ilk cinsel ilişkide neden kanama olur? -Açıklayıcı bilgi Soru 7: Erkekler cinsel ilişkide kızın bakire olup olmadığının anlayabilirler mi? -Açıklayıcı bilgi -Tülay ın öyküsü-spor yapma/tampon kullanma ve bakirelik ilişkisi. Soru 8: Bir doktor muayene ile hala kızın bakire olduğunu tespit edebilir mi? -Açıklayıcı bilgi Soru 9: Kızlık zarı, spor yaparken veya tampon kullanınca yırtılabilir mi? -Açıklayıcı bilgi -Ingrid ın öyküsü-spor yapma ve bakirelik ilişkisi, ilk cinsel deneyim Soru 10: Sertleşmiş penis hazneye girerken kuvvet uygulamak gerekir mi? -Açıklayıcı bilgi -Reşit in öyküsü-duyduğu yanlış bilgiler ve ilk cinsel deneyim Soru 11: Kızlık zarı neden önemli -Açıklayıcı bilgi -Emine nin öyküsü-gerdek gecesi ile ilgili duygu ve düşünceler. Soru 12: Gerdek gecesinde kanama nasıl olur? -Açıklayıcı bilgi, ilk gece için bazı aldatmacalar Soru 13: Kızlık zarının tamiri nedir? -Açıklayıcı bilgi Soru 14: Kızlık zarı ile ilgili nereden bilgi alınabilir? -Farklı web sitelerine link bağlantısı 4.3. Özgün Metnin ve Çeviri Metnin Karşılaştırmalı Çözümlemesi Söylem Alanı: Farklı Öncelikler, Farklı Yaklaşımlar Özgün metnin aksine, çeviri metnin söylem alanı genişleyerek azınlıklar için yazılmış olan ve onlar için erişilebilir bir metin olmaktan çıkmış, dünyanın her yerindeki Türkçe konuşan internet kullanıcılarına yönelmiştir. 13

14 Özgün metnin temel amacı, açıkça görüldüğü gibi kızlık zarına ilişkin bilgi kirliliği nedeniyle ortaya çıkan yanlış bilgilendirme öykülerini çürüterek gençler için öncelikle doğru ve yanlış bilgileri ayıklamak, ardından konu ile ilgili doğru bilgileri ayrıntılı bir şekilde aktarmak, gençlerin aklına takılabilecek olası diğer sorular için onları web sitesine ve telefon bilgi hattına yönlendirmektir. Metnin düşünsel işlevi, sorulan soruları ve bunların yanıtlarının metinde verilmesi şeklinde ortaya konmaktadır. Düşünsel işleve, 10 kahramanın anlattığı öykülerle kişilerarası işlev de eklenerek metnin akıcı olarak okunmasına, okur ve metinde anlatılanlar arasında bir empati oluşmasına neden olmaktadır. Metindeki kişilerarası işlev, cinsellikle ilgili kararların kişisel tercihler olduğunun altının çizildiği giriş bölümü ve 7. soruda, metin bilgilendirici boyuttan çıkıp okuru özgür irade kullanmaya sevk eden bir yönlendirmeyle kendini göstermektedir.. Ancak özgün metinde yer alan bazı ayrıntıların kültürel filtreleme yoluyla ayıklandığı, kimi bilgilendirmenin değişikliğe uğratıldığı gözlemlenmektedir. Metnin düşünsel işlevinin eşdeğerliliğinin bilgilendirme boyutuyla ve soru-cevap şeklindeki metin kurgusuyla korunduğu gözlenirken özgün metindeki öykülemenin dört öyküye indirilmesi iletişimin etkileşimsel boyutunu azaltmaktadır. Kişilerarası işlevdeki bu kayıp, özellikle cinsellikle ilgili bireysel kararların ve tercihlerin öncelendiği özgün metnin son bölümünün Türkçe metinden tamamen çıkarılmasıyla daha da belirgin bir hale gelmektedir. Çıkarılan bölüm: Örnek 1 Özgün Metin: Maagdelijkheid: en jij? Het is belangrijk dat je nadenkt over wat jij wilt en wat maagd zijn voor jou inhoudt. Je hebt verschillende keuzenmogelijkheiden zoals je gelezen hebt. Jij bepallt natuurlijk hoe jij met jouw maagdelijkheid omgaat. En je bepaalt ook of je overjouw keuzes wel of niet praat met anderen, met familie bijvoorbield. Het kan zijn dat je achter de regels van jouw familie, cultuur and religie staat en dat jij je daran wilt houden. Je hebt ook gelezen dat er meisjes zijn die doen alsof ze zich eraan houden, maar die toch hun eigen weg gaan. En dan is er natuurlijk de keuze dat je met seks omgaat op een manier waarbij jij je zelf prettig voelt, ook al zijn anderen het er niet mee eens.[ ] 14

15 Yazarın Çevirisi Bakirelik: Peki ya sen? Senin ne istediğin ve bakireliğin senin için ne anlama geldiği konusunda düşünmek önemlidir. Okuduğun gibi, farklı seçeneklere sahipsin. Elbette bakireliğin konusunda sen karar vereceksin. Ve seçimlerini başkalarıyla, örneğin ailenle paylaşıp paylaşmamak konusunda da belirleyici olan sensin. Ailenin, ait olduğun kültürün ve dinin kurallarına uymak isteyebilirsin. Bu kitapçıkta okuduğun gibi, bu kurallara uyan kızlar da var, kendi istediği gibi davrananlar da. Ayrıca, senin çok hoşuna giden bir birliktelik biçimi konusunda başkaları aynı fikirde olmayabilir. Seçim insiyatifinin özgün metni okuyan okura bırakıldığı sonsöz niteliğindeki bu satırların Türkçe metinden çıkarıldığı ve bunun yerine Kızlık Zarı Neden Önemli? başlığı altında çeviri metne eklemeler yapıldığı görülmektedir: Bazı dini inançlarda ve kültürlerde, bir kızın bakire olarak evlenmesi çok önemlidir. Yani, evlenmeden önce bir erkekle yatmamış olması gerekir [ ] Örnekten görüleceği üzere, Hollanda nın aşırı özgürlükçü ortamında yazılmış olan son söz niteliğindeki telkinler ve yönlendirmeler yeni kültürel bağlamı içinde fazla liberal bulunarak çıkartılmıştır. Özgün bağlamdaki bilgi aktarımının genel olarak karşılandığı dolayısıyla düşünsel işlevin karşılandığı söylenebilirken, kişilerarası işlev temelinde öyküler azaltılmakta ve kararların gençlere bırakıldığı bir dostça söyleşi yerine mekanik bilgi akışı oluşturulmaktadır Söylem Tarzı: Kitapçıktan Web Sitesine Özgün metin kitapçık olarak okunmak üzere basılmıştır. Hollandaca bilen herkesin ulaşabileceği bir biçimde dağıtımı yapılmaktadır. Çeviri metnin bir web sitesine dönüştürülmesinde mali kaygıların yanı sıra böylesine hassas bir konuda iletişimi daha dolaylı, istendiği zamanda ulaşılabilir kılma çabası da yatabilir. Bakirelik gibi konuların hassas kabul edildiği geleneksel toplumlarda böyle bir metne sahip olmak ve onu gözlerden uzak muhafaza etmek sıkıntı yaratabilir. Ancak iletişim biçiminin değiştirilmesiyle okur yazar ilişkisi daha dolaylı hale gelmekte ve somut bir bilgilendirme 15

16 aracı olarak kitap yerine bir web sitesi aracılığı ile bilgilenmek iletişimi daha az kişisel kılmaktadır. Web sitesinde söylem düzeninin farklı bir biçimde oluşturulması nedeniyle, özgün metindeki o neşeli ve çocuksu hava web sitesinde kaybolmuş, bilgilendirme daha ciddi, resmi bir söylemle yapılmaya başlanmıştır. Örneğin, sitenin giriş sayfasında, özgün metinde yer almamasına karşın, metnin hazırlanmasına emeği geçenler akademik ünvanları ile yazılarak yetkin, profesyonel bir ekiple çalışıldığı dolaylı olarak belirtilmiştir. Ancak bu bilgilendirme içinde metnin kimler tarafından çevrildiğine dair bir açıklama yoktur Söylem Doğası (i) Öyküler ve kahramanlar Türkçede Kızlık Zarı Hakkında Doğrular ve Yanlışlar başlıklı bir web sitesine dönüştürülen metin, kültürel olarak hassas olan ve ergenlerin geleneksel toplumda büyüklerle paylaşmadığı bir konuda bilgilendirilmelerini amaçlamaktadır. Arkadaşça ve resmi olmayan bir söylemle yazılan özgün metinde bilgilendirici bölüme eşlik eden 10 adet öykü bulunmaktadır. Öykülerin karakterleri Samira (17), Miriam (17), Carmen (23), Malika (23), Amina (18) Yasmina (21), Ingrid (16), Raschid(17), Rick (22) ve Tülay(17) dan sadece Amina (16), Tülay (17), Ingrid (14) ve Raschid (17) Türkçe metinde sırasıyla Emine, Tülay, Ingrid ve Reşit e dönüşerek yer almıştır. Ingrid ve Emine nin yaşları da değiştirilmiştir. İsimlerden anlaşılacağı üzere Türkçe metinlerdeki tek yabancı (Hollandalı) Ingrid olup, kadın kahramanlardan içinde aktif cinsel yaşamdan söz eden sadece kendisidir. Buna karşın Emine ve Tülay bakireliğin kendileri için önemine ve bakireliği koruma yollarına vurgu yaparak bu konudaki bazı endişelerini dile getirmektedir. Ingrid in cinsel yaşamını daha açık bir dille anlattığı öyküsünün Türkçe bölümünde bazı tümcelerin atlandığını ve daha örtük ifadelerle Türkçeye aktarıldığını görmekteyiz: 16

17 Örnek 2: Özgün Metin Ingrid (16 jaar) Ik had eens gelezen dat door sport je maagdenvlies kan scheuren. Nou judo ik drie keer per week heel fanatiek. Ik vond het wel een prettig idee dat ik daardoor dat ik gedoe met dat maagdenvlies misschien niet zou hebben tijdens de eerste keer. Maar viel tegen. Toen het zoveer was dat ik voor het eerst met Tim naar bed ging, vond ik dat best spannend. En daardoor blokkeerde ik gewoon en kon ik me niet meer ontspannnen. Het voelde stroef en deed ook pijn. Eigenlijk ging het helemaal niet lekker en hadden we moeten stoppen. Later zag ik een beetje bloed in de slaapzak. Ik weet nu dat het kwam doordat ik zo gespannen was en dat het niets met mijn maagdenvlies te maken had. Nu is die gespannenheid gelukkig over en vrijen we wel lekker mer elkaar. Yazarın Çevirisi Ingrid (16 ) Spor yaparak kızlık zarının yırtılabileceğini okumuştum. Ben de haftada üç kez düzenli olarak judo yapıyorum. Kızlık zarım çoktan yırtılmıştır diye düşünerek ilk cinsel birliktelikte bakireliği dert etmeyecek olmam çok hoşuma gitti. Ama hiç de öyle olmadı. Tim le ilk beraber olduğumda çok gerilmiştim. Bu nedenle istemedim ve üzerimdeki gerginliği atamadım. Zorlandık ve canım acıdı. Aslında hiç iyi gitmedi ve durmak zorunda kaldık. Daha sonra uyku tulumunda birkaç damla kan lekesi olduğunu gördüm. Şimdi bunun benim kızlık zarımdan değil, çok gergin olmamdan kaynaklandığını biliyorum. Neyse ki gerginlik artık sona erdi ve güzel bir şekilde birlikte oluyoruz. Web sitesinde yer alan Türkçe Metin Ingrid (14 Yaşında) Judo yapınca kızlık zarının yırtılabileceğini okumuştum. Ben de çok judo yaptım ve düşünmüştüm ki Güzel, kızlık zarım çoktan yırtılmıştır, böylece bir erkekle ilk defa yattığımda canım acımayacak. Ama öyle olmadı. Tim ile ilk defa yattığımda çok heyecanlanmış ve gerilmiştim. Zorlandık ve canım acıdı. Sonra uyku tulumunda kan lekesi olduğunun gördüm. Şimdi, o zaman çok heyecanlanmış ve gergin olduğumdan bunun olduğunu biliyorum. Türkçe çeviri metinde yaşı küçültülen Ingrid in kendi dilinde daha ayrıntılı anlattığı ilk birliktelik deneyiminin ince ayrıntılarının ve Ingrid in bakirelik sorunu çözdükten sonra erkek arkadaşı ile sorunsuz bir cinsel yaşamı olduğuna dair son tümcenin çıkarıldığını görmekteyiz. Türkçe çeviride Ingrid böyle bir deneyim yaşamış küçük Hollandalı bir kız olarak karşımıza çıkıyor. Hollandaca metinde bundan kurtuldum ve rahatladım iletisinin Türkçe çeviride yer almadığını ve öykünün sadece gerginlik ve acı dolu bir deneyime odaklandığını görmekteyiz. Bir başka deyişle, Hollandaca öyküde yer alan 17

18 mutlu son un kültürel normlara ters düşmesi ve özellikle özendirici olmaması için Türkçe çeviride sansürlendiğini düşünebiliriz. (ii) Söylem Tonu Özgün metninde kişilerarası işlevi güçlendirdiğini düşündüğümüz on öykünün sınırlı ve kontrollü bir şekilde Türkçeye aktarılması, özgün metinde oluşturulan samimi ve arkadaşça ilişkinin çeviri metinde kurulmasına ket vurmaktadır. Her iki metinde de okura sen jej şeklinde hitap edilmesine karşın, iki farklı metin için düşünsel ve kişilerarası işlevin dengeleri farklı kurulmuştur. Çeviri metnin genelinde bilgilendirici metnin ağırlığı hâkimdir. Düşünsel ve kişilerarası işlevin dengelendiğini düşündüğümüz özgün metne karşılık çeviri metinde az öykü çok bilgi anlayışıyla düşünsel işlev öncelenmektedir. Ancak bu durum bilgilendirici metinlerin eksiksiz çevrildiği anlamına gelmemektedir. Verilen bilgiler yine kültürel filtreleme işleminden geçirilerek, kimi zaman Türk kültürüne özgü inanışlarla yer değiştirmiş, kimi zaman uyarıcı eklemelerde bulunulmuş, kimi zaman da ayıklanmış ve/veya sansürlenmiştir. Öte yandan, özgün metnin sahip olduğu samimi ve içten söylem tonu, çeviri metinde daha yapay ve zorlayıcı bir hal almıştır. (iii) Bilgilendirici Metindeki Değişiklikler Tampon kullanımı ile ilgili olarak çeviri metinde özgün eserde olmayan eklemelerin yapıldığı belirlenmiştir. Türk kültüründe genç kızlar tarafından tampon kullanımının uygun görülmemesi nedeniyle, Hollandaca metinde tampon ve bekâretin yitirilmesi konusunda kesinlikle bir ilişki bulunmadığı ifade edilmesine karşın bu ifade göz ardı edilerek çevirinin olasılık kipiyle ve altı çizili bir şekilde bir uyarıya dönüştüğünü ve özgün metnin aksine çeviri metnin bazı olasılıklar üzerinde durduğunu görmekteyiz: Örnek 3 Özgün Metin Ontmaagd worden door sporten of tampons 18

19 Je kunt nooit je maagdelijkheid verliezen door sport of door tampongebruik. Je verliest je maagdelikheid als je seks hebt met een ander. Wat er kan gebueren is dat het maagdenvlies (dat randje weefsel) wat oprekt door bijvoorbeeld tampongebruik. Maar je maagdenvlies niets te maken heeft met de maagdelijkheid. Dus al zou dat randje wat optrekken, dan is er nog niets aan de hand. En alle vormen van sporten zijn echt onschulding. Blijf dat dus gewoon doen als j edat leuk vindt. Yazarın Çevirisi Spor Yaparak veya Tampon Kullanarak Bekâretini Kaybetmek Spor yaparak veya tampon kullanarak asla bekâretinizi kaybetmezsin. Bekâretini bir başkasıyla cinsel ilişkiye girersen kaybedersin. Olabilecek şey, örneğin tampon kullanımı nedeniyle kızlık zarının (sadece dış dokusu) biraz esnemesidir. Ama senin de bildiğin gibi kızlık zarının biraz esnemesi senin bekâretini etkilemez. Çok azıcık esnese bile senin kızlık zarına hiçbir şey olmayacaktır. Ayrıca bütün spor çeşitleri gerçekten zararsızdır. Spor yapmak hoşuna gidiyorsa, yapmayı sürdür. Web Sitesinde Yer Alan Türkçe Metin Kızlık zarı spor yaparken veya tampon kullanınca yırtılabilir mi? Hayır, hangi sporu yaparsan yap, hatta bacaklarını tamamen ayırsan da hiçbir şey olmaz. Kızlık zarı yuvarlak, dolunay veya yarım ay şeklinde ve esnek ise tampon uygun bir şekilde kullanıldığında hiçbir şey olmayabilir. Ancak kızlık zarının tipinin bilinmediği durumlarda yırtılma olasılığı olabilir. Esnek değilse, düz çizgi gibi veya elek gibi küçük deliklerden oluşmuşsa, bazı kızlar yine de emin olmak için tampon kullanmazlar. Görüldüğü gibi web sitesinde yer alan metinde soru tampon kullanımı ve spor yapmaya odaklanmışken verilen yanıtta kesin bir şekilde sporun zararlı olmadığı ifade edilmektedir. Ancak aynı kararlılık tampon kullanımı için söz konusu olmayıp bir uyarı niteliğinde hiçbir şey olmayabilir tümcesinde, olma olasılığını öncelemek için eylemin altı çizilmiştir. Ayrıca Türkçe metinde, özgün metinden farklı olarak, kızlık zarı şekilleri ayrıntılı bir biçimde anlatılmış ve yine uyarıcı olmak adına Bazı kızlar yine de emin olmak için tampon kullanmazlar şeklinde bir tümceye yer verilmiştir. Çeviri metine yapılan eklemelerin aksine, özgün metinde yer alan ancak çeviri metine konulmayan oldukça fazla bilgi vardır. Cinsel ilişki ile ilgili ayrıntılar, hangi tür cinsel ilişki ile bekâretin yitirileceği, gerdek gecesi yapılan kandırma yöntemleri Türkçe metinden çıkarılan bazı bilgilendirici metin başlıklarıdır. Türkçe metin temel olarak daha az etkileşime dayalı ve bilgilendirici odaklı olmasına karşın, bu eleme veya ayıklama 19

20 yöntemi ile Türk kültüründe genç kızlar için paylaşılması veya öğrenilmesi sakıncalı olan bilgiler belirlenmiş, bazı bilgiler bizim gelenek ve göreneklerimize, inanışlarımıza ters düştüğü için değiştirilerek farklı bilgiler verilmiştir. 5. Sonuç Bu çalışmada bekâret ve cinselliğe farklı pencereden bakan iki toplum arasında söz konusu konuda yazılmış bir metnin çevirisi ele alınmıştır. Bireyci bir toplum olmanın verdiği anlayışla, Hollandaca metinde sürekli olarak bireyin tercihleri, inisiyatifi öncelenip cinsellik kişinin bireysel özgürlüğü olarak gösterilirken, Türkçe metinde özellikle bekâret neden önemli? bölümünde geleneklerin ve dini inançların, anlatılan öykülerle de bireylerin bu kurallara uyma gerekliliğinin altı çeviri metinde yapılan değişikliklerle çizilmektedir. İki farklı dünya görüşüne ve bekâret konusunda ayrı bakış açılarına sahip toplumlar arasında bir aktarıcı görevi gören çevirmen(ler) çözümlemelerimizden de görüleceği gibi metni bir durum bağlamı içinde değerlendirirken aynı zamanda daha geniş içerikli kültür bağlamını da ele almaktadır. İki kültür arasındaki sosyokültürel norm çatışmasının çeviri kararlarına etkisi çevirmenlerin bir metnin doğduğu kültürden başka bir kültüre taşınmasında seçici geçirgen yapıdaki kültürel filtreleme sürecini başlatması yönündedir. Metnin bize sunduğu düşünsel ve kişilerarası işlev yoğunluğu, çevirmenlerin gerekli ve uygun ileti sunma kaygısı nedeniyle, özgün metin ve çeviri metin arasında farklılık göstermektedir. Özgün metinde on kahramanın anlattığı öykülerle ve bilgilendirici metnin eşit dağılımıyla, kişilerarası işlev ve düşünsel işlev dengeli bir şekilde metnin bütününe yayılmıştır. Özgün metin, hitap ettiği yaş grubu ve ele aldığı hassas konu göz önüne alındığında; basit, eğlenceli, okunması ve takip etmesi kolay bir dille yazılmıştır. Sorucevap şeklindeki metin kurgusu kısaltılmış olsa da, çeviri metindeki düşünsel işlevin eşdeğerliliğinin korunduğu gözlenmiş, öte yandan, özgün metindeki öyküleme sayısının çeviri metinde azaltılması iletişimin etkileşimsel boyutunu gölgelemiştir. Kişilerarası 20

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

WEB 1.0 DAN WEB 2.0 A BARIŞ ve DEMOKRASI PARTİSİ: 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE FACEBOOK KULLANIMINDAN BİR KESİT

WEB 1.0 DAN WEB 2.0 A BARIŞ ve DEMOKRASI PARTİSİ: 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE FACEBOOK KULLANIMINDAN BİR KESİT WEB 1.0 DAN WEB 2.0 A BARIŞ ve DEMOKRASI PARTİSİ: 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE FACEBOOK KULLANIMINDAN BİR KESİT Doç. Dr. Günseli BAYRAKTUTAN Prof. Dr. Mutlu BİNARK Tuğrul ÇOMU Gözde İSLAMOĞLU Burak DOĞU Yard.

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i İÇİNDEKİLER 1. Siyasal ve eğitimsel bağlamda diller için

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ÖĞRENME STRATEJİLERİ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Yorumlayıcı Çeviri Kuramı ndan Çeviri Eğitimine: Yorumlayıcı Çeviri Yöntemi

Yorumlayıcı Çeviri Kuramı ndan Çeviri Eğitimine: Yorumlayıcı Çeviri Yöntemi Diyalog 2014/2: 46-60 Yorumlayıcı Çeviri Kuramı ndan Çeviri Eğitimine: Yorumlayıcı Çeviri Yöntemi Nazik Göktaş, Mersin Öz D. Seleskovitch ve M. Lederer in birlikte geliştirmiş oldukları Yorumlayıcı Çeviri

Detaylı

Tür Çözümlemesi: Yönelimler, Yöntem ve Sınırlamalar

Tür Çözümlemesi: Yönelimler, Yöntem ve Sınırlamalar Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 18 / Sayı: 2 / ss. 67-78 Tür Çözümlemesi: Yönelimler, Yöntem ve Sınırlamalar YrdDoçDr.lşll ÖZYILDlRIM* Özet Bu çalışmanın amacı son yıllarda çok

Detaylı

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI 1 21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI Medya Okuryazarlığına Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler Tessa Jolls Elizabeth Thoman Ders Plan Tasarımı / Yazımı: Jeff Share Çevirenler Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA Yrd.

Detaylı

ISSN : 1308-7320 mertgunes2003@gmail.com 2010 www.newwsa.com Sivas-Turkey

ISSN : 1308-7320 mertgunes2003@gmail.com 2010 www.newwsa.com Sivas-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4C0118 HUMANITIES Received: May 2011 Accepted: October 2011 Ahmet Güneş Series : 4C Cumhuriyet University

Detaylı

AİLE İLETİŞİMİ-REKLAM MESAJLARI ETKİLEŞİMİ: TELEVİZYON REKLAMLARINA AİLE İÇİ İLİŞKİ KALIPLARI VE ROL DAĞILIMLARININ YANSIMALARI

AİLE İLETİŞİMİ-REKLAM MESAJLARI ETKİLEŞİMİ: TELEVİZYON REKLAMLARINA AİLE İÇİ İLİŞKİ KALIPLARI VE ROL DAĞILIMLARININ YANSIMALARI AİLE İLETİŞİMİ-REKLAM MESAJLARI ETKİLEŞİMİ: TELEVİZYON REKLAMLARINA AİLE İÇİ İLİŞKİ KALIPLARI VE ROL DAĞILIMLARININ YANSIMALARI MÜGE ELDEN, Ph.D. elden@iletisim.ege.edu.tr Ege University (Turkey) Abstract

Detaylı

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMINA SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR TEMELLİ BİR ELEŞTİRİ

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMINA SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR TEMELLİ BİR ELEŞTİRİ Ocak 2012 Cilt:20 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 271-290 İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMINA SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR TEMELLİ BİR ELEŞTİRİ Özet Bayram BAŞ Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü,

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G YÜKSEK LİSANS TEZİ GÜZİN TARHAN 610050004 Anabilim Dalı: İletişim

Detaylı

Blogların Cinsiyeti: Toplumsal Cinsiyet Kimliğinin Bloglarda Sunumu

Blogların Cinsiyeti: Toplumsal Cinsiyet Kimliğinin Bloglarda Sunumu Blogların Cinsiyeti: Toplumsal Cinsiyet Kimliğinin Bloglarda Sunumu Sibel Fügan Varol Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İletişim Fakültesi, sfzvarol@hotmail.com Neşe Kars Tayanç İstanbul Üniversitesi, İletişim

Detaylı

Erben & Balaban-Salı Global Media Journal TR Edition, 5 (10) Spring 2015 BLOGALANDA BLOG YAZARLARININ ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ VE

Erben & Balaban-Salı Global Media Journal TR Edition, 5 (10) Spring 2015 BLOGALANDA BLOG YAZARLARININ ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ VE BLOGALANDA BLOG YAZARLARININ ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ VE GÖRSEL ÖGELERİN KULLANIMI 1 Şeyma Esin ERBEN Nişantaşı Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi İstanbul Jale BALABAN-SALI Anadolu Üniversitesi, İletişim

Detaylı

Sait TÜZEL a Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sait TÜZEL a Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2291-2316 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1825

Detaylı

Eğitim Özel Derlemine Ait Söylem Çözümlemeleri. Discourse Analyses on a Special Corpus of Education

Eğitim Özel Derlemine Ait Söylem Çözümlemeleri. Discourse Analyses on a Special Corpus of Education Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 13, Sayı 2, Ağustos 2012, Sayfa 205-230 Eğitim Özel Derlemine Ait Söylem Çözümlemeleri Serkan ÇELİK 1 ÖZ Derlem destekli söylem çözümleme

Detaylı

KÜLTÜREL KİMLİKTE DOĞU-BATI İKİLEMİNİN ÇÖZÜLMESİNDE MÜZİĞİN ROLÜ

KÜLTÜREL KİMLİKTE DOĞU-BATI İKİLEMİNİN ÇÖZÜLMESİNDE MÜZİĞİN ROLÜ 277 ÖZET KÜLTÜREL KİMLİKTE DOĞU-BATI İKİLEMİNİN ÇÖZÜLMESİNDE MÜZİĞİN ROLÜ EROL, İ. Lütfü -HELVACI, Zeynep TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Türkiye nin hangi kültürel alana dâhil olduğu uzun zamandır devam eden ve çeşitli

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

ACADEMICIANS MOTIVATION FOR BEING ONLINE ON THE SOCIAL NETWORK: A FACEBOOK EXAMPLE

ACADEMICIANS MOTIVATION FOR BEING ONLINE ON THE SOCIAL NETWORK: A FACEBOOK EXAMPLE DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SAYI 40, NİSAN 2014 AKADEMİSYENLERİN SOSYAL AĞLARDA BULUNMA MOTİVASYONLARI: FACEBOOK ÖRNEĞİ 1 Araş. Gör. Dr.,Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi, srknbcr@gmail.com

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA İLETİŞİM: DİVRİĞİ ÖRNEĞİ ÖZET

ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA İLETİŞİM: DİVRİĞİ ÖRNEĞİ ÖZET ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA İLETİŞİM: DİVRİĞİ ÖRNEĞİ Zekiye TAMER GENCER I ÖZET Günümüz Türkiye sinde, yaşanan çok kültürlü bir yapıdan ve bu yapının beraberinde getirdiği kültürel zenginlikten bahsetmek

Detaylı

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Filiz METE Özet Araştırmanın amacı, yabancı

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü

Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü Fırat TUFAN 2501070651 Tez Danışmanı:

Detaylı

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2012 Volume 7 Number 3

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2012 Volume 7 Number 3 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2012 Volume 7 Number 3 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TEMMUZ 2012 Cilt 7 Sayı 3 ISSN 1302-2865 Sahibi Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Detaylı

SOME THOUGHTS ON EDUCATIONAL SCRIPT, A SYSTEMS APPROACH

SOME THOUGHTS ON EDUCATIONAL SCRIPT, A SYSTEMS APPROACH İçindekiler Coşgül Yüksel 4-16 Eğitim Senaryosu Üzerine Bazı Düşünceler Bir Sistemler Yaklaşımı- Celalettin Aktaş 17-21 Journalism in The Age Of The Internet Abdülgani Arıkan 22-29 Yedi Oniki Yaş Grubu

Detaylı

Proje No: 2009BSP012

Proje No: 2009BSP012 İnternet Üzerinde Semiyotik Pazarlama Üzerine Bir Araştırma Proje No: 2009BSP012 Yr.Doç.Dr.Selçuk Burak Haşıloğlu OCAK 2011 DENİZLİ 1 İnternet Üzerinde Semiyotik Pazarlama Üzerine Bir Araştırma Proje No:

Detaylı

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Doç. Dr. Havva YAMAN Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe

Detaylı

Görsel Okuma Eğitimi. Visual Reading Education

Görsel Okuma Eğitimi. Visual Reading Education Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 1, s. 1 17, Yaz 2013 BARTIN - TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 2, Issue 1, p. 1 17, Summer 2013

Detaylı