YERKABUĞU HAREKETLERİNİN KALMAN FİLTRESİ İLE İZLENMESİ MONITORING OF CRUSTAL MOVEMENTS BY USING KALMAN FILTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YERKABUĞU HAREKETLERİNİN KALMAN FİLTRESİ İLE İZLENMESİ MONITORING OF CRUSTAL MOVEMENTS BY USING KALMAN FILTER"

Transkript

1 ERKBUĞU HREKETLERİNİN KLMN FİLTRESİ İLE İLENMESİ MONITORING OF CRUSTL MOVEMENTS B USING KLMN FILTER KURT O., İNCE C.D., KONK H., ÇEPNİ M.S., Posta resi: KOÜ Veziroğlu erleşesi Müh. Fa. Jeoezi ve Fotog. Müh. Böl. İzmit. E-posta: nahtar Kelimeler: Deformason, Kalman Filtresi, GPS, Simülason, Miro Jeoezi GPS ğı, Hız Vetörleri, erabuğu Hareeti Ö Ülemiz atif tetoni etilere sahip bir bölge üzerineir. Genel olara Doğu eniz in tetoni apısı, rabistan ve fria plaalarının vrasa plaası ile çarpışmasının sonucuna şeillenmeteir. Son önemlerei GPS çalışmaları bu atif bölgenin inematiğini ortaa omuştur. tif tetoni apı jeoezi ontrol notalarının a er eğiştirmesine neen olmataır. Bu neenle, Türie Ulusal Temel GPS ğı (TUTG olara alanırılan eni bir inami ata ontrol ağı urulmuştur. TUTG notaları her üç ıla bir ölçülmete ve her bir notanın oorinat ve hız bileşenleri estirilmeteir. Bu GPS gözlemleri, notaların inemati özellilerini maro üzee ortaa çıarır. 9 notaa sahip Türie Ulusal Süreli GPS İstasonları ğı (TUSG a erabuğu hareetlerini maro seviee süreli izleme olanağını sağlamataır. Günümüze, erabuğu hareetlerinin süreli olara izlenmesi, süreli gözlem apabilen miro jeoezi GPS ağları arımıla mümün olmataır. Bu tenoloji gelişimin bir sonucu olara, algoritmaların a inami moellerle urulması gereliliği ortaa çımıştır. Bu çalışmaa, tetoni eformason vetörleri ve bu vetörlerin inami bileşenleri Kalman Filtresi ullanılara estirilmete ve ullanılan moelin oğruluğu simülasonla ele eilmiş GPS gözlemleri ile test eilmeteir. BSTRCT Our countr has active tectonic entities. Generall, the tectonic framewor of the Eastern Meiterranean is ominate b the collision of the rabian an frican plates with the Eurasia. Recent GPS stuies inicate inematics of this active region. The active tectonic framewor also cause to move geoetic networ points. Therefore, a new namic horizontal control networ calle Ture National Funamental GPS Networ (TNFGN was set up. TNFGN points are measure ever three ears an coorinates an velocit components of each point are estimate. The GPS observations expose inematic features of the points as macro levelling. Turish National Continuous GPS Networ (TNCGN with 9 points also enables to continuousl monitor crustal movements as macro levelling. Nowaas, continuousl monitoring of the earth s crustal movements is possible b micro geoetic continuous GPS networs. s a result of this technologic evelopment, settings of algorithms with namic moels is neee. In this stu, tectonic eformation vectors an inematic components of these vectors is estimate b using Kalman Filter an the accurac of the using moel is teste b simulate GPS ata. GİRİŞ Ülemiz, atif tetoni apıa sahip bir bölge üzerineir. Genel olara, Doğu eniz in tetoni apısı, fria ve rabistan Levhaları ile vrasa Levhasının çarpışması sonucuna şeillenmeteir. aın zamana naolu'nun çeşitli esimlerine apılan GPS ölçme ve eğerlenirme sonuçlarına göre, ülemizei tetoni ativite genel hatlarıla belirlenmiştir (McClus v.,. 75

2 Ülemiz coğrafasının atif tetoni apısı, üle temel jeoezi ağlarınai ontrol notalarının a zaman içerisine er eğiştirmesine neen olmataır. Bu neenle ılları arasına oğun jeoezi çalışmalar sonucu oluşturulan ülemiz ata Kontrol ğ notalarının stati oluğu varsaımı ter eilere, eni bir inami ata ontrol ağı, TUTG (Türie Ulusal Temel GPS ğı urulmuştur. ğ notalarına üç ıllı periotlarla GPS ölçmelerinin terarlanması ve ağa ait sonuçların güncellenmesi planlanmıştır. Bu periot ölçmeleri sonucuna her notanın oorinat bileşenleri (,, için ıllı hız vetörleri (V, V, V estirilmeteir. Kurulan bu ağ ile ülemizin tetoni özellileri haına anca maro üzee sonuçlar üretebilmeteir. Ülemizei jeoezi amaçlı birço ugulamaa altlı oluşturmaı amaçlaan TUSG (Türie Ulusal Sabit GPS İstasonları ğı a tetoni hareetlerin süreli izlenebilmesi olanağını maro üzee sağlamataır. Şu ana üle üzeine faal 9 aet TUSG istasonun, ğ prensibine çalışan gerçe zamanlı inemati (RTK/DGPS prensipli sabit GPS istasonlarının urulması ve hücresel önüşüm parametrelerinin belirlenmesine ilişin araştırma ve ugulama projesi (TUSG tif, CORS-TR Projesi ile birleştirilere üle çapına geliştirilmesi planlanmıştır (Teni Rapor, HKMO, 7. Proje sonuçlanığına 5-6 civarına süreli GPS istasonunan ele eilen veriler ile ülemiz tetoni hareetlerinin orta ölçete belirlenmesinin e mümün olacağı üşünülmeteir. Günümüze süreli GPS ağları ile eprem öncesi ve sonrası tetoni hareetlerin miro üzee belirlenmesi çalışmaları oğunlaşara artmataır. Bu çalışmalar, San Fracisco Körfezi gibi belli bir alanai tetoni hareetlerin izlenmesi amacıla apılığı gibi Japona örneğinei gibi tüm ülei apsaaca şelilere e planlanabilmeteir (Şahin v., 999. Görülüğü üzere tetoni hareetlerin belirlenmesi için artı günümüze ço oğun GPS verilerinin ele eilmesi mümün olmataır. Hareetlerin süreli izlenebilmesi için algoritmaların inami moelleri içermesi ve inemati/inami bileşenlerin orumlanması ihtiacı oğmuştur. Bu çalışmaa Kalman Filtresi ullanılara tetoni hareet vetörlerinin anı sıra bu vetörlerin inemati bileşenleri e estirilecetir. Moelin oğruluğu simülasonla üretilmiş GPS verileri ile test eilecetir. TEORİ GPS Verilerinin Simülasonu GPS ölçüleri ii aşamalı olara eğerlenirilir. Birinci aşamaa notalar arası baz bileşenlerinin eğerleri faz ve o ölçülerinin oğrusal ombinasonlarınan {genellile çiftli falaran DD(ouble ifferences} ararlanılara hesaplanır. Baz bileşenleri ve bunların varans-ovaransları ile ağ engelemesi apılara notaların onum bilgileri ve bunların varans-ovarans matrisleri ele eilir (çıcı v. 3. Baz uzunluları 3m en üçü GPS ağlarına urulan matemati moele, sistemati (saat hataları, örünge, hataları, atmosferi etiler vb. hataların etisi göz arı eilece aar üçülmete ve ağ notaların uarlıları cm altına inmeteir. Bu çalışmaa a ısa bazlara göre urulmuş geometrie aalı (Geometr-Base DD matemati moel ullanılmıştır. Çift freanslı bir alıcıan alınan o ve faz ölçüleri için urulan Geometrie aalı DD Gauss-Marof moeli aşağıai gibi urulur. Φ λli Φ P P E {} a + B b B a λl I L B + a L B B b Σ σ Φ σ Φ σ P σ P Σ σ σ σ Φ ( 76

3 77 Buraa, (Φ,Φ,P,P ötelenmiş DD faz ve o ölçülerinin toplanığı vetörü, a; DD-BFB (Başlangıç Faz Belirsizliği vetörünü, b; (ısa bazlara oorinat bilinmeenlerini,, B; sırası ile a ve b vetörlerinin atsaılar matrislerini, ; DD ölçülerin ters ağırlı matrisini göstermeteir. ( eşitliğine, I birim matris, matrisi sabit saılaran oluşturuluren, B matrisi ölçü notalarının alaşı oorinatları ile uarlı uu örünge bilgilerinen ele eilen uu oorinatları ile oluşturulmataır. Bu örünge bilgilerine (SP3 formatlı osalara internet ortamınan olaca ulaşılabilir []. Stoasti bilgilerin toplanığı ters ağırlı matrisi, eşit ağırlılı ve orelasonsuz abul eilen il ölçülerin oğrusal ombinasonlarınan ararlanılara ele eilen matrisinin her bir ölçü grubunun öncül uarlıları ile ölçelenirilere ele eilir. Bu çalışmaa faz ve o ölçülerinin uarlıları σ Φ ±.4m, σ Φ ±.6m, σ P ±.8m, σ P ±.m olara ön görülmüştür. σσ Φ ±.4m birim ağırlılı ölçü seçilmiş iğer ölçü büülüleri bu öncül eğere göre oranlanmıştır (Kurt, 3;5. b ( K âbˆ â bˆâ bˆâ σ bˆ bˆâ âbˆ â T T T T B B B B ( uarıa ele eilen baz bileşenleri ölçüler olara ele alınır, tüm ağ notaları bilinmeen olara seçilir ve tüm iz minimum oşulu altına eğerlenirilir. [ ] j i ij j i ij I I ij K σ (3 + ( K T σ ğ notalarının ( varans-ovaranslarını (K ele eebilme için; ağ notalarının alaşı oorinatları, uu örünge bilgileri ve 3 GPS ile ölçülebilen il faz ve o ölçülerinin öncül uarlılarının bilinmesi eterliir (Kurt 3, 5; Kona v. 4, 5; Kurt v. 5. Deformason Vetörünün Simülasonu Basit anlama eformason; ii farlı zamana ölçülen nota onum bilgileri arasınai far olara alanırılabilir ve aşağıai gibi moellenir. v v v t (t (t (t (t (t (t (t (t (t (t (4 v t (t (t (t (t Buraa, (,,,m notasının eformason vetörü, zamana bağlı (tetoni eti (tt v (nota saısı*3 olara üşünülmüştür. Buraai eformason vetörü bileşenlerinin ve farlı notalara ait eformason vetörlerinin orelasonlu oluları ve K (t matrisinin her ölçme periouna eğiştiği göz önüne bulunurulmalıır.

4 (t { K (t + K (t } (t j (t j (t j,,, n j j σ (5 Buraa, ağ notalarının t j periounai eformason vetörü (t j şeline ve t j periounai onum vetörü e (t j şeline gösterilmiştir. Çalışmaa eformason etileri, oluşturulan simülasona öngörülmüş ve zamanın bir fonsionu olara nota oorinatları üzerine elenmiştir. GPS ile ölçülüğü varsaılan bir jeoezi ağ oluşturulmuş ve eformason notalarınai anlamlı eğişimin açıncı ölçü periounan sonra belirlenebileceği tartışılmıştır. Farlı n aet periotlara toplanan eformason vetörü; (t (t L (tn (t L (t L L L L L L (t n (6 şelineir. Kalman Filtresi Kalman Filtresi üç temel aşamaan oluşur. t< t j oşulula bir inami sistemin t j anınai urum eğişenlerinin, sistemin öncei özellilerinen faalanara hesaplanmasına öncül estirim (preiction, extrapolation aşaması enir. Eğer herhangi bir t anına bir inami sistemin t j anınai urum eğişenleri tt j oşulu ile t j anınai ölçüler e ullanılara hesaplanıorsa, bu aşamaa filtre aşaması (upate enir. Eğer herhangi bir t anına bir inami sistemin t j anınai urum eğişenleri t>t j oşulula, t j anına aari tüm ölçülerle birlite hesaplanıorsa bu aşamaa a umuşatma aşaması enir (Kalman, 96. Kalman Filtresinin il aşaması olan öncül estirim (preiction, time upate eşitlileri; xˆ Φ (8, xˆ l xˆ (9 şeline azılabilir. Buraa, xˆ, t anı için urum vetörünün öncül estirimini; xˆ, t anınai urum vetörünün filtre eilmiş (engelenmiş estirimini; Φ,, t - anınan t anına geçiş matrisini; l, t anınai ölçü vetörünü;, ölçme moeline ait şeil (izan matrisini gösterir. Doğal olara filtre il çalışmaa başlaığına t anı için başlangıç eğerlerine ihtiaç uar. Eşitli (8 en e görülüğü gibi il öncül estirimin apılabilmesi için, urum vetörünün bir öncei peroa ait estiriminin bilinmesi gereir. Bu üzen e başlangıç eğerleri sisteme verilme zorunaır. Öncül estirimin varans-ovarans matrisi: T, Φ, Φ + ( w 78

5 şeline hesaplanabilir. Buraa inami sistemin rasgele hatasının varans-ovarans T matrisi, σ w a w w eşitliğinen bulunabilir. Buraa σ a rasgele hata olara üşünülen inami eğişenin varansıır, bu üzen e ço üçü bir eğer alması belenir. uarıai eşitliler arımıla öncül estirim aşaması gerçeleştiriliten sonra, t anı için hesaplanan öncül estirim ile ine t anına apılan ölçü vea ölçülerle birlite filtre aşamasına geçilir. Kalman Filtre eşitlileri: xˆ xˆ + K ( l xˆ (I K ( şeline verilir. Buraa K, Kalman azanç (gain matrisi olara isimlenirilir aşağıai gibi verilir. T T K ( + l ( Sonuç olara Kalman Filtresi, her eni periotta terar başa önere çalışmasına evam eer. Bu terarlı apı Kalman Filtresinin en önemli özellilerinen biriir. Bunun anı sıra filtre terarlı apısı içerisine her aposteriori estirimini, o ana aar apılmış tüm ölçüleri ullanara hesaplar. ma bunu apması için bütün ölçülerin bilgisaarın hafızasına te te tutulmasına gere otur. Bu a filtrenin önemli bir avantajı olara arşımıza çıar. (İnce, 999 Örneler Saısal ugulama bölümüne bağıl hareetlerin izlenebilmesi amacıla Kuze naolu Fa ının (KF her ii tarafını apsaan bir ağ tasarlanmıştır. (Şeil. NN L [ o ] B [ o ] h [m] N N N N N N N N Dilim Orta Merieni : L 3 o Şeil-. Süreli Miro Jeoezi Deformason ğı. 79

6 ğ Notalarınai Ölçme Hatalarının ve Hareet Belenen Notalarai Deformasonun Simülasonu * ataai eformason vetörü ıla 3 cm sabit eğer olara ön görülmüştür. ata eformasonun bileşenleri aşağıa ön görülen ilişi üzerinen hesaplanmıştır. Bu çalışmaa S 3 cm/ıl Φ arctan(6/4 x S *cosφ KuzeGüne Bileşeni Kuze x Φ S S *sinφ Bileşeni DoğuBatı Doğu * Bu çalışmaa üşe eformason ön görülmemiştir. * Bağıl eformasonları belirleme amacıla şeillenirilen jeoezi ağa, ön görülen eformasonlar İzmit Körfezinin (ve KF nın Güne Kısmına üşen N6, N7, N8 üzerine elenmiş, uze ısma üşen notalara (N, N, N3, N4, N5 elenmemiştir. * GPS alıcısınan ve operatören analanan faz merezi eğişimi ve alet üseliği ölçme hataları için σ a ±.cm ve GPS ölçülerinin rasgele hatalarınan analanan ölçme hataları için ataa σ Φ ±.3cm ve üşee ±*σ Φ uarlılı rasgele üzeltmeler elenere, eformason notalarının ata oorinatları (projesion oorinatları aşağıai gibi ele eilmiştir. ε a ~N (.cm,σ a.cm ε x, ~N (.cm,σ Φ.3cm ε h ~N (.cm,*σ Φ.6cm let üseliği ölçü hatası ve faz merezi eğişimi hatası Ölçü hatalarının ata (x, oorinatlar üzerinei etisi Ölçü hatalarının üşe (h oorinatlar üzerinei etisi N, N, N3, N4, N5 (KF ın Kuzei N6, N7, N8 (KF ın Günei δ x (t ε a (t + ε x (t δ x (t ε a (t + ε x (t + (t-t * x δ (t ε a (t + ε (t δ (t ε a (t + ε (t + (t-t * δ h (t ε a (t + ε h (t δ h (t ε a (t + ε h (t x(t x + δ x (t (t + δ (t h(t h + δ h (t { x(t, (t, h(t } WGS84 { B(t, L(t, h(t } WGS84 { (t, (t, (t } WGS84 ğ Optimizasonu ve Baz Optimizasonu * ğ ölçme planı ağ optimizasonu apılara oluşturulmuştur. Gerçeleştirilen Duarlı Optimizasonu sonucuna 7 aet baz ölçüsü, eformason mitarları elenmiş nota oorinatlarınan ararlanılara gerçeleştirilmiştir (Şeil-. 8

7 (t 6 (t 67 Şeil-. ğ Otimizasonu Sonucu (pembe ve Baz Optimizasonu Sonucu (mavi hata elipsleri. * Ölçme hatalarının ve eformasonların etileri jeoezi ağ notalarına ansıtılıtan sonra, uu ve ağ ölçme planının varans-ovarans matrisine etilerini hesaplaabilme için, uu örünge bilgilerine ve ölçülerin birim ağırlığına (σφ±.3cm ihtiaç uulur. aın ve uarlı olma üzere örünge bilgilerine internette ulaşılabilir [], [] (Tablo-. t j tt j -t (gün Tablo-. 3 Gün aralılı tasarlanan ölçme perotları. tt j -t Ölçü ralığı (ılgün/365.5 Sivil Tavim 8 Gps Günü GPS Efemerisleri (İGS. 6 6 brc.6n brc3.6n brc6.6n brc9.6n brc.6n brc5.6n brc8.6n brc.6n brc4.6n brc7.6n brc3.6n brc33.6n brc36.6n brc5.7n brc55.7n brc85.7n brc5.7n brc45.7n brc75.7n brc5.7n brc35.7n brc65.7n brc89.7n

8 * uarıa verilen ölçme planına göre uu örünge bilgilerinen ararlanara gün içine (8:8: 3 aialı epolarla ele eilen GPS ölçülerinen, amaca en ugun bazlar, baz optimizasonuna göre belirlenmiştir. (t 6 (t 67 Şeil-3 t ve t periotlarai saat 8:8: arasına uu ağılımı * Baz optimizasonuna L ve L faz ölçülerinin ullanılığı öngörülmüş ve bu ölçülerin uarlıları σ L ±.3cm ve σ L ±.4cm olara alınmıştır. σ L birim ölçünün uarlığı olara belirlenmiştir. Bu abuller altına notaların her bir periotai onum bilgileri ve bunlara ait varans-ovarans bilgileri ele eilmiştir (Tablo-. Tablo-. Deformason notalarının il (t ve son (t periottai onum bilgileri t j NN x [m] [m] K xx [cm ] Kalman Filtrelemesi İle Deformasonların İzlenmesi * Her bir ölçme periouna ele eilen baz bileşenleri ve varans-ovarans matrisleri Kalman Filtreleme öntemine göre eğerlenirilmiş ve aşağıai sonuçlara ulaşılmıştır. 8

9 [cm] 6 5 N[cm] E[cm] 4 S[cm] t [] [cm/il] t [] vn[cm/] ve[cm/] vs[cm] (a (b Şeil-4. N6 Notasının (a ıllı Konumunun ve (b ıllı Konum Hızının Kalman Filtrelemesi İle İzlenmesi *Kalman Filtreleme öntemi; başlangıç oorinatları sıfır olara giriliğine ahi onum ve hız eğerlerini 7~9 periotları arasına aalaabilmeteir. Bu urum, problemin apısına göre bir ii periot uzaabilmete aa ısalabilmeteir. Başlangıç oorinatları için alaşı eğerlerin verilmesi urumuna aınsama 4~6 perotları arasına gerçeleşmeteir. *Kalman Filtre sonuçlarının güvenirliği, her periot için hesaplanan öncül estirim ile ölçme eğerlerinin farlarını ansıtan (innovations l xˆ eğerleri üzerinen test eilir. İnnovason eğerlerinin umut eğerinin sıfır olması, testin sıfır hipotezini oluşturur. Sıfır hipotezinin geçerli olmaığı uruma, filtrenin inami moeli geçersizir. Bu çalışmaa N6 notasına gerçeleştirilen perotlara ait innovason vetörünün grafiği Şeil-5 te verilmiştir. [cm].5. inov_n inov_e t [] Şeil-5. N6 Notasınai Periotlara İnnovason Vetörünün ( l xˆ Grafiği * Kalman filtrelemesi sonucu her periot için ele eilen nota onum ve varansovarans bilgilerinen ararlanılara eformason analizi apılır ve zamana göre eformason mitarının grafiği çizilir (Şeil-6. 83

10 6 5 S[cm] ms*t(.5,9 4 [cm] t [] Şeil-6. N6 Notasının %95 Güvenle Deformason nalizi Grafiği * N6 notasının onum eğişimine göre çizilen eformason grafiği bütün notalara göre çizilir ve orumlanır (Şeil-6. Şeil-6 inceleniğine anlamlı eformason büülüğünün 4. aan itibaren belirlenebileceğini görülmeteir. KF ın bağıl hareetlerini belirleebilme için urulaca olan bir Miro GPS ğının 6 alı periotlara anlamlı eğişimleri ortaa çıarabileceği görülmeteir. SONUÇ Çalışmaa GPS ile ele eilen onum bilgilerinen ararlanılara, Kalman Filtreleme öntemi ile bölgesel bağıl eformasonların izlenebilmesi aşamaları tartışılmıştır. Bu aşamalar simülasonla üretilen GPS sonuçlarına test eilmiştir. Simülason ile gerçeğine ço ugun GPS gözlem eğerlerine ulaşılabilmeteir. Bunun en önemli neenlerinen biri uu örünge bilgilerine ulaşılabilmesi ve urulan GPS matemati moellerinin ölçme anının fizisel oşularını ve stoasti bilgilerini eterince tanımlaabilmesiir. Kalman Filtrelemesi ile hareetli cisimler süreli izleniren esi epo bilgileri epolanmaz. Uzun süreli ve süreli ölçmelerin apılığı eformason izleme ağlarına filtrenin bu özelliği avantajlıır. Filtre onum bilgilerinin anı sıra eformasona ilişin inami vea inemati parametrelerin izlenebilmesi olanağını a sağlar. Bu parametrelerin süreli izlenmesi ve bu büülülere oluşabilece anlamlı eğişililerin belirlenmesi afetlerin izlenmesi ve tahmini süreçleri için önemliir. KNKLR çıcı, E., Kurt, O., çı, M. ve üz, Ö., 3, GPS Ölçüleri ile Geçerli Konum Bilgilerinin Ele Eilmesi, TMMOB HKMO Mühenisli Ölçmeleri Sempozumu, 3-3 Eim, İstanbul. so,., 987, Jeoezi Değerlerin Matematiİstatisti Testlerle İrelenmesi, TMMOB, HKMO, Türie I. Harita Bilimsel ve Teni Kurultaı, s , 3-7 Şubat, nara. İnce, C. D., 999, Dinami Sistemlerin GPS ve Kalman Filtresi ile nlı Olara İzlenmesi, İTÜ Fen Bilimler Enstitüsü, Jeoezi ve Fotogrametri nabilim Dalı, İstanbul. Kalman, R. E., 96. New pproach to Linear Filtering an Preiction Problems, Journal of Basic Engineering, Vol. 8D, McClus, S., Balassanian, S., Bara,., Demir, C., Ergintav, S., Georgiev, I., Guran, O., Hamburger, M., Hurst, K., Kahle, H., Kastens, K., Keelize, G., King, R., Kotzev, V., Len, O., Mahmou, S., Mishin,., Naaria, M., Ouzounis,., Paraissis, D., Peter,., 84

11 Prilepin, M., Reilinger, R., Sanli, I., Seeger, H., Tealeb,., Tosoz, M.N., Veis, G.,, Global Positioning Sstem constraints on plate inematics an namics in the eastern Meiterranean an Caucasus J. Geophs. Res. Vol. 5, No. B3, p Kona H., Kurt O. Ve Öztür E., 4, Günümüze Mühenisli ğlarının Tasarımı Üzerine Öneriler, Türie Ulusal Jeoezi Komisonu (Tuj, 4 ılı Bilimsel Toplantısı, Mühenisli Ölçmelerine Jeoez ğlar Çalıştaı, Çağrılı Biliri, 4-6 Eim 4, ongula. Kona H., Kurt O. Ve Öztür E., 5, Gps ğları İçin Bir Optimizason Stratejisi,. Türie Harita Bilimsel Ve Teni Kurultaı, 8 Mart- Nisan 5, nara. Kurt, O., 3, GPS Gözlemlerinin Simülasonu, 9. Türie Harita Bilimsel ve Teni Kurultaı, s , nara, 3 Mart-4 Nisan. Kurt O., 5, apa Uu Bazlı lıcılara Çolu Freansın Önemi,. Türie Harita Bilimsel ve Teni Kurultaı, 8 Mart- Nisan, nara. Kurt O., Kona H. Ve Öztür E., 5, Gps ğlarına En Ugun Gözlem nlarının Planlanması,. Türie Harita Bilimsel Ve Teni Kurultaı, 8 Mart- Nisan 5, nara. Öztür, E. ve Şerbetçi, M., 99, Dengeleme Hesabı, Cilt III, KTÜ, MMF, Genel aın No:44, Faülte aın No:4, Trabzon. Şahin, M., Tarı, E., İnce, C. D., 999 Continuous Earthuae Monitoring with Global Positioning Sstem, Proceeings of International Conference on The Kocaeli Earthuae, 7 ugust 999, es. Karaca, M., Ural, D.N., December -5, 999, pp. 3-38, Istanbul, Ture. Teni Rapor, 7, HKMO TUSG tif CORS-TR Ön Raporu, Harita Bülteni,ıl:7, Saı:67, Haziran, s.-3. Teni Rapor,, Harita Genel Komutanlığı İnternet Sitesi, Harita Genel Komutanlığı Jeoezi Dairesi,, Şubat, Türie Ulusal Temel GPS ğı (TUTG-99, or, nara, 5 Şubat 7. Web anaları [] ftp://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/prouct/, Precise Ephemeris (SP3. [] ftp://cis.gsfc.nasa.gov/pub/gps/ata/ail/, Broacast Ephemeries. [3] GMT (Generic Mapping Tools harita çizim azılımı, C iline azılmış. [4] Dev-C++, C/C++ erleicisi, (Delphi e azılmış [5] Gnuplot, Grafi çizim azılımı, C iline azılmış. 85

BİRDEN FAZLA GEZGİN ROBOTLA NESNE TAŞIMA İÇİN HAREKET PLANLAMA VE KONTROL

BİRDEN FAZLA GEZGİN ROBOTLA NESNE TAŞIMA İÇİN HAREKET PLANLAMA VE KONTROL BİRDEN FAZLA GEZGİN ROBOTLA NESNE TAŞIMA İÇİN HAREKET PLANLAMA VE KONTROL ALPAAN YUFKA Y.LİSANS EEM ÖĞRENCİSİ HAZİRAN, 21 DANIŞMAN : DR. METİN ÖZKAN Yansı i/v ESOGU YAPAY ZEKA & ROBOK ARAŞTIRMA LAB. İÇERİK

Detaylı

DALMIŞ YÜZEYLERDEKİ KUVVETLER

DALMIŞ YÜZEYLERDEKİ KUVVETLER 9 DALMIŞ YÜZEYLERDEKİ KUVVETLER Kalınlığı olmayan bir yüzeyi göz önüne alalım. Sıvı içine almış bir yüzeye Arşimet Prensipleri geçerli olmala birlite yüzeyinin her ii tarafı aynı sıvı ile oluruluğuna uvvet

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Geometrik Kombinasyon

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Geometrik Kombinasyon Mustafa YĞI w www.mustafayagci.com.tr, 0 ebir Notları Mustafa YĞI, yagcimustafa@yahoo.com Geometri Kombinasyon H er farlı ii notanın bir oğru belirttiğini biliyoruz. Pei hangi oğruyu belirtiyorları? O

Detaylı

NÜMERİK ANALİZ. Sayısal Yöntemlerin Konusu. Sayısal Yöntemler Neden Kullanılır?!! Denklem Çözümleri

NÜMERİK ANALİZ. Sayısal Yöntemlerin Konusu. Sayısal Yöntemler Neden Kullanılır?!! Denklem Çözümleri Saısal Yöntemler Neden Kullanılır?!! NÜMERİK ANALİZ Saısal Yöntemlere Giriş Yrd. Doç. Dr. Hatice ÇITAKOĞLU 2016 Günümüzde ortaa konan problemlerin bazılarının analitik çözümleri apılamamaktadır. Analitik

Detaylı

Prof.Dr.. ERGÜN ÖZTÜRK JEODEZİ KOLLOKYUMU ÜÇ BOYUTLU AĞLARIN DENGELENMESİ

Prof.Dr.. ERGÜN ÖZTÜRK JEODEZİ KOLLOKYUMU ÜÇ BOYUTLU AĞLARIN DENGELENMESİ Prof.Dr.. ERGÜN ÖZTÜRK JEODEZİ KOLLOKYUMU ÜÇ BOYUTLU AĞLARIN DENGELENMESİ Yrd.Doç.Dr Doç.Dr.. Orhan KURT Kocaeli Üniversitesi Mühendisli Faültesi, Harita Mühendisliği Bölümü 15 Mart 13, Kocaeli SUNUŞ GİRİŞ

Detaylı

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon Shigley s Mechanical Engineering Design Richard G. Budynas and J. Keith Nisbett Malzeme Bağıyla Konstrüsiyon Hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Fırat Maine Mühendisliği Bölümü Saarya Üniversitesi Çözülemeyen

Detaylı

GPS ALMANAKLARININ ELDE EDİLMESİ ACQUARING GPS ALMANACS

GPS ALMANAKLARININ ELDE EDİLMESİ ACQUARING GPS ALMANACS GPS ALMANAKLARININ ELDE EDİLMESİ O. KURT 1, E. ŞENTÜRK 1 Kocaeli Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Jeodezi Anabilim Dalı, Kocaeli, orhnrt@gmail.com Kocaeli Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Tremalarla Oluşum: Kenar uzunluğu 1 olan bir eşkenar üçgenle başlayalım. Bu üçgene S 0

Tremalarla Oluşum: Kenar uzunluğu 1 olan bir eşkenar üçgenle başlayalım. Bu üçgene S 0 SİERPİNSKİ ÜÇGENİ Polonyalı matematiçi Waclaw Sierpinsi (1882-1969) yılında Sierpinsi üçgeni veya Sierpinsi şapası denilen bir fratal tanıttı. Sierpinsi üçgeni fratalların il örneğidir ve tremalarla oluşturulur.

Detaylı

Matris Unutma Faktörü İle Uyarlanmış Kalman Filtresinin Başarım Değerlendirmesi

Matris Unutma Faktörü İle Uyarlanmış Kalman Filtresinin Başarım Değerlendirmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Unv. Journal of Science 25(), 7-76, 23 25(), 7-76, 23 Matris Unutma Fatörü İle Uyarlanmış Kalman Filtresinin Başarım Değerlendirmesi Özet Cener BİÇER * Esin KÖKSAL

Detaylı

Kesikli Üniform Dağılımı

Kesikli Üniform Dağılımı 9.. KESİKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİNİN OLASILIK DAĞILIMLARI. Kesili Üniform Dağılımı. Bernoulli Dağılımı 3. Binom Dağılımı 4. Negatif Binom Dağılımı. Geometri Dağılım. Hiergeometri Dağılım 7. Poisson Dağılımı

Detaylı

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε Farlı Malzemelerin Dieletri Sabiti maç Bu deneyde, ondansatörün plaalarına uygulanan gerilim U ile plaalarda birien yü Q arasındai ilişiyi bulma, bu ilişiyi ullanara luğun eletri geçirgenli sabiti ı belirleme,

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KADASTRO PAFTALARININ KARTOGRAFİK YÖNTEMLERLE SAYISAL HALE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE DOĞRULUK ANALİZİ

1/1000 ÖLÇEKLİ KADASTRO PAFTALARININ KARTOGRAFİK YÖNTEMLERLE SAYISAL HALE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE DOĞRULUK ANALİZİ 1/1000 ÖLÇEKLİ KADASTRO PAFTALARININ KARTOGRAFİK YÖNTEMLERLE SAYISAL HALE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE DOĞRULUK ANALİZİ ÖZET A. Celan 1, Ö. Mutluoğlu 2, R. Günaslan 3 1 S. Ü. Müh. Mim. Fak., Jeodezi ve Fot. Müh.

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal o Engineering and Natural Sciences Mühendisli ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma Vol./ilt 26 Issue/Saı 3 Araştırma Maalesi / Research Article DETERMINATION OF OPTIMUM INSULATION THIKNESS BY USING HEATING

Detaylı

GPS AĞLARININ DUYARLIK ve GÜVENĐRLĐĞĐNĐN BAZ OPTĐMĐZASYONU ĐLE ĐRDELENMESĐ

GPS AĞLARININ DUYARLIK ve GÜVENĐRLĐĞĐNĐN BAZ OPTĐMĐZASYONU ĐLE ĐRDELENMESĐ GPS AĞLARININ DUYARLIK ve GÜVENĐRLĐĞĐNĐN BAZ OPTĐMĐZASYONU ĐLE ĐRDELENMESĐ Orhan KURT okurt@kocaeli.edu.tr 30 Nisan 2009 KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Bölüm Đçi Seminer

Detaylı

Rentech. Yaylar ve Makaralar Deney Seti. Yaylar ve Makaralar Deney Seti. (Yay Sabiti, Salınım Periyodu, Kuvvet ve Yol Ölçümleri) Öğrenci Deney Föyü

Rentech. Yaylar ve Makaralar Deney Seti. Yaylar ve Makaralar Deney Seti. (Yay Sabiti, Salınım Periyodu, Kuvvet ve Yol Ölçümleri) Öğrenci Deney Föyü (Yay Sabiti, Salınım Periyodu, Kuvvet ve Yol Ölçümleri) Öğrenci Deney Föyü 1 Anara-2015 Paetleme Listesi 1. Yaylar ve Maaralar Deney Düzeneği 1.1. Farlı Yay Sabitine Sahip Yaylar 1.2. Maaralar (Teli, İili

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 199-206

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 199-206 99 EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3- Yıl: 99-6 İKİNCİ MERTEBEDEN BİR DİFERENSİYEL DENKLEM SINIFI İÇİN BAŞLANGIÇ DEĞER PROBLEMİNİN DİFERENSİYEL DÖNÜŞÜM YÖNTEMİ İLE TAM ÇÖZÜMLERİ THE

Detaylı

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRĠK PĠYASASI DENGELEME VE UZLAġTIRMA YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, *

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, * Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 168-182 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ

Detaylı

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES Mehmet YÜCEER, İlnur ATASOY, Rıdvan BERBER Anara Üniversitesi Mühendisli Faültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tandoğan- 0600 Anara (berber@eng.anara.edu.tr)

Detaylı

STOK KONTROL YÖNETİMİ

STOK KONTROL YÖNETİMİ STOK KONTRO YÖNETİMİ 1) Stok Yönetiminin Unsurları (Stok yönetiminin önemi, talep ve stok maliyetleri) ) Stok Kontrol Sistemleri (Sürekli ve Periyoik Sistemler) 3) Ekonomik Sipariş Miktarı (EO) Moelleri

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matemat Deneme Sınavı. ii basamalı doğal saıdır. 6 en büü saısı ile en üçü saısının toplamı açtır? 8 89 8 6. için, 9 ( ) ifadesinin sonucu aşağıdailerden hangisidir? 6. ile saıları arasındai çift saıların

Detaylı

ĐKĐ BOYUTLU BEZERLĐK VE AFĐN DÖNÜŞÜMLERĐ

ĐKĐ BOYUTLU BEZERLĐK VE AFĐN DÖNÜŞÜMLERĐ / 16 MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ JEODEZĐ VE FOTOGRAMETRĐ MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ Bölüm Đçi Seminer Çalışması ĐKĐ BOUTLU BEZERLĐK VE AFĐN DÖNÜŞÜMLERĐ Hazırlaan : Öğr.Gör.Orhan KURT Đçindekiler 1. Đki Boutlu Benzerlik

Detaylı

BLAST A C G T T A A A C T C G G C I I I I I I I I I A C T T T A A G C C A A G C

BLAST A C G T T A A A C T C G G C I I I I I I I I I A C T T T A A G C C A A G C BLS Öcei erste; DN izilerie,,g, bazlarıı izilişi, RN izilerie,,g,u bazlarıı izilişi ve protei izilerie amio asitleri izilişi baımıa, orta bir alfabe ile yazılmış izileri hizalaması üzerie urulu. Hizalamış

Detaylı

f (a+h) f (a) h + f(a)

f (a+h) f (a) h + f(a) DERS 7 Marjinal Analiz 7.. Marjinal Değerler. f fonksiyonunun (a, f(a noktasınaki teğetinin eğiminin f (a ve teğetin enkleminin e y f (a ( a + f(a oluğunu biliyoruz. a ya yakın bir a+h eğeri için f (a+h

Detaylı

7. SINIF MATEMATİK A. 2. Aşağıdakilerden hangisi 2

7. SINIF MATEMATİK A. 2. Aşağıdakilerden hangisi 2 . Mee, şeilei gibi puanlanmış heef ahasına 2 aış yapıyor. Poziif am sayıların oluğu her bölgeye iişer o, negaif am sayıların oluğu her bölgeye üçer o isabe eiriyor. Mee isabe eiriği her o için o bölgeei

Detaylı

Burdur Fethiye fay zonu tektonik hareketlerinin GPS ile belirlenmesi

Burdur Fethiye fay zonu tektonik hareketlerinin GPS ile belirlenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:5, Sayı:3, Kısım:1, 135-141 Haziran 2006 Burdur Fethiye fay zonu tektonik hareketlerinin GPS ile belirlenmesi Saffet ERDOĞAN, Muhammed ŞAHİN İTÜ İnşaat Fakültesi, Jeodezi

Detaylı

Teknik Not / Technical Note KONUT SEKTÖRÜ İÇİN LİNYİT KÖMÜRÜ TÜKETİCİ FAZLASI

Teknik Not / Technical Note KONUT SEKTÖRÜ İÇİN LİNYİT KÖMÜRÜ TÜKETİCİ FAZLASI MADENCİLİK, Cilt 45, Sayı 4, Sayfa 29-4, Aralık 26 Vol.45, No. 4, pp 29-4, December 26 Teknik Not / Technical Note KONUT SEKTÖRÜ İÇİN LİNYİT KÖMÜRÜ TÜKETİCİ FAZLASI Consumer Surplus of Lignite Coal Consumption

Detaylı

YUVACIK VE NAMAZGAH BARAJ DEFORMASYONLARININ İZLENMESİ

YUVACIK VE NAMAZGAH BARAJ DEFORMASYONLARININ İZLENMESİ YUVACI VE NAMAZGAH BARAJ DEFORMASYONLARININ İZLENMESİ Orhan URT-1, Haan İLHAN-, Dile AYDIN-3, İsmail SEYRE-4, Eşref AIŞ-5, Ömer Faru ÇELİ- 6, Önder EİNCİ-7, Veysel BAŞARIR-8, Türer AYGÜN-9 Mail Adresi:

Detaylı

SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2009-II) ÜÇ BOYUTLU LORENTZ UZAYI MANNHEİM EĞRİ ÇİFTİ ÜZERİNE A. ZEYNEP AZAK

SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2009-II) ÜÇ BOYUTLU LORENTZ UZAYI MANNHEİM EĞRİ ÇİFTİ ÜZERİNE A. ZEYNEP AZAK SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (009-II) ÜÇ BOYUTLU LORENTZ UZAYI L DE TIMELIKE MANNHEİM EĞRİ ÇİFTİ ÜZERİNE A. ZEYNEP AZAK Saarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Faültesi Matemati Bölümü, 5487, SAKARYA apirdal@saarya.edu.tr

Detaylı

JEODEZİK AĞLARIN OPTİMİZASYONU

JEODEZİK AĞLARIN OPTİMİZASYONU JEODEZİK AĞLARIN OPTİMİZASYONU Jeodezik Ağların Tasarımı 10.HAFTA Dr.Emine Tanır Kayıkçı,2017 OPTİMİZASYON Herhangi bir yatırımın gerçekleştirilmesi sırasında elde bulunan, araç, hammadde, para, işgücü

Detaylı

ENDEKS SAYILAR. fiyat, üretim, yatırım, ücret ve satış değişimlerinin belirlenmesi. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör.

ENDEKS SAYILAR. fiyat, üretim, yatırım, ücret ve satış değişimlerinin belirlenmesi. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. ENDEKS SLAR Bir değişenin farlı birimler üzerinde veya zaman içerisindei değişimini oransal olara ifade sayılara ENDEKS SLAR adı verilir. Endes sayılar ısaca endesler olara ifade edilir. Kullanım alanları;

Detaylı

Çoklu Unutma Faktörleri ile Uyarlı Kalman Filtresi İçin İyileştirme

Çoklu Unutma Faktörleri ile Uyarlı Kalman Filtresi İçin İyileştirme Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 33, Sayı, 7 Erciyes University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 33, Issue, 7 Çolu Unutma Fatörleri ile Uyarlı Kalman Filtresi İçin

Detaylı

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ Yasemin ŞİŞMAN, Ülkü KIRICI Sunum Akış Şeması 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE METHOD 3. AFİN KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ 4. KALİTE KONTROL 5. İRDELEME

Detaylı

MIXED REGRESYON TAHMİN EDİCİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. The Comparisions of Mixed Regression Estimators *

MIXED REGRESYON TAHMİN EDİCİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. The Comparisions of Mixed Regression Estimators * MIXED EGESYON TAHMİN EDİCİLEİNİN KAŞILAŞTIILMASI The Comparisions o Mixed egression Estimators * Sevgi AKGÜNEŞ KESTİ Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Matemati Anabilim Dalı Selahattin KAÇIANLA Ç.Ü.Fen Edebiyat

Detaylı

BİLSAT I UYDU YÖRÜNGESİNİN İRDELENMESİ

BİLSAT I UYDU YÖRÜNGESİNİN İRDELENMESİ . Uzatan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu UZAL-CBS 008, Kayseri. 498 BİLSAT I UYDU YÖRÜNGESİNİN İRDELENMESİ Eren ERDOĞAN 1, M. Onur KARSLIOĞLU, Seran URAL 3 1 Orta Doğu Teni Üniversitesi,

Detaylı

ACCURACY OF GPS PRECISE POINT POSITIONING (PPP)

ACCURACY OF GPS PRECISE POINT POSITIONING (PPP) i by Simge TEKİÇ B.S., Geodesy and Photogrammetry Engineering Yıldız Technical University, 2006 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute in partial fulfillment of the requirements

Detaylı

Düzlemsel, silindirik ve küresel yüzeyler için taşınım direnci

Düzlemsel, silindirik ve küresel yüzeyler için taşınım direnci FORMÜ KĞIDI Fourier ısı iletim yasası T Newton soğuma yasası T Yüzeyin ışınım yayma gücü 4 T Düzlemsel yüzeyler için iletim irenci R i Düzlemsel, siliniri ve üresel yüzeyler için taşınım irenci R i Düzlemsel

Detaylı

Turbo Kafes Kodlamalı Modülasyon için Tekrarlamalı Uzay Zaman Kodlama

Turbo Kafes Kodlamalı Modülasyon için Tekrarlamalı Uzay Zaman Kodlama Turbo Kafes Kolamalı Moülasyon için Terarlamalı Uzay Zaman Kolama Osman Nuri UÇAN, Onur OSMAN, Ömer ERKAN İstanbul Üniversitesi Eletri-Eletroni Müh.Bölümü 3485 Avcılar, İstanbul uosman@istanbul.eu.tr,

Detaylı

Kuvvet kavramı TEMAS KUVVETLERİ KUVVET KAVRAMI. Fiziksel temas sonucu ortaya çıkarlar BÖLÜM 5 HAREKET KANUNLARI

Kuvvet kavramı TEMAS KUVVETLERİ KUVVET KAVRAMI. Fiziksel temas sonucu ortaya çıkarlar BÖLÜM 5 HAREKET KANUNLARI BÖLÜM 5 HAREKET KANUNLARI 1. Kuvvet avramı. Newton un 1. yasası ve eylemsiz sistemler 3. Kütle 4. Newton un. yasası 5. Kütle-çeim uvveti ve ağırlı 6. Newton un 3. yasası 7. Newton yasalarının bazı uygulamaları

Detaylı

DENGELEME HESABI-I DERS NOTLARI

DENGELEME HESABI-I DERS NOTLARI DENGELEME HESABI-I DERS NOTLARI Ağırlık ve Ters Ağırlık (Kofaktör) Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA Yrd. Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI Karadeniz Teknik Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü Trabzon, 016 AĞIRLIK

Detaylı

ON COMPOSITE LAMINATED PLATES WITH PLANE LOADED ELASTIC STRESS ANALAYSIS

ON COMPOSITE LAMINATED PLATES WITH PLANE LOADED ELASTIC STRESS ANALAYSIS Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları; 7 DÜZLEMSEL YÜLÜ TABAALI OMPOZİT PLAALARDA ELASTİ GERİLME ANALİZİ *Hamit ADİN, **Bahattin İŞCAN *Dicle Üniversitesi Şırna Mesle Yüseoulu ŞIRNA **Batman Üniversitesi

Detaylı

FPGA Tabanlı Kaotik Osilatör Tasarımı ve Gerçeklenmesi. FPGA-Based A Chaotic Oscillator Design and Implementation

FPGA Tabanlı Kaotik Osilatör Tasarımı ve Gerçeklenmesi. FPGA-Based A Chaotic Oscillator Design and Implementation FPGA Tabanlı Kaoti Oilatör Taarımı ve Gerçelenmei * Imail Kouncu, Ahmet Turan Ocerit and 3 Ihan Pehlivan * Control and Automation Technolog Program, Duce Vocational High School, Duce Univerit, Ture Facult

Detaylı

Cebir Notları. Kombinasyon. www.mustafayagci.com, 2005. Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com

Cebir Notları. Kombinasyon. www.mustafayagci.com, 2005. Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com ve ve n tane farlı elemanan oluşan bir ümenin altümelerine birer ombinasyon enir. n, r 0 r n olma üzere, n elemanlı A ümesinin r elemanlı altümelerinen her birine A ümesinin r li bir ombinasyonu enir ve

Detaylı

DERS 10. Kapalı Türev, Değişim Oranları

DERS 10. Kapalı Türev, Değişim Oranları DERS 0 Kapalı Türev, Değişim Oranları 0.. Kapalı Türev. Fonksiyon kavramının ele alınığı ikinci erste kapalı enklemlerin e fonksiyon tanımlayabileceğini görmüştük. F (, enklemi ile tanımlanan f fonksiyonu

Detaylı

Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi

Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi M. Ozan AKI Yrd.Doç Dr. Erdem UÇAR ABSTRACT: Bu çalışmada, sıvıların seviye ölçümünde dalgalanmalardan aynalı meydana

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

olmak üzere 4 ayrı kütükte toplanan günlük GPS ölçüleri, baz vektörlerinin hesabı için bilgisayara aktarılmıştır (Ersoy.97).

olmak üzere 4 ayrı kütükte toplanan günlük GPS ölçüleri, baz vektörlerinin hesabı için bilgisayara aktarılmıştır (Ersoy.97). 1-) GPS Ölçülerinin Yapılması Ölçülerin yapılacağı tarihlerde kısa bir süre gözlem yapılarak uydu efemerisi güncelleştirilmiştir. Bunun sonunda ölçü yapılacak bölgenin yaklaşık koordinatlarına göre, bir

Detaylı

MATRİS DEPLASMAN YÖNTEMİ

MATRİS DEPLASMAN YÖNTEMİ SAARYA ÜNİVERSİTESİ M İNŞAAT MÜHENİSİĞİ BÖÜMÜ epartment of Civil Engineering İNM YAI STATIĞI II MATRİS EASMAN YÖNTEMİ Y.OÇ.R. MUSTAA UTANİS tanis@saarya.ed.tr Saarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Ufuk Ekim Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 yunal@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey

Ufuk Ekim Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 yunal@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0156 ENGINEERING SCIENCES Yavuz Ünal Received: October 010 Ufu Eim Accepted: January 011 Murat Kölü Series

Detaylı

JEODEZİK VERİLERDEN STRAIN (GERİNİM) ELEMANLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

JEODEZİK VERİLERDEN STRAIN (GERİNİM) ELEMANLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 5 Mayıs 009, Ankara JEODEZİK VERİLERDEN STRAIN (GERİNİM) ELEMANLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME FPoyraz,

Detaylı

Ele Alınacak Ana Konular. Hafta 3: Doğrusal ve Zamanla Değişmeyen Sistemler (Linear Time Invariant, LTI)

Ele Alınacak Ana Konular. Hafta 3: Doğrusal ve Zamanla Değişmeyen Sistemler (Linear Time Invariant, LTI) 5..5 Ele Alıaca Aa Koular Ayrı-zama işaretleri impuls dizisi ciside ifade edilmesi Ayrı-zama LTI sistemleri ovolüsyo toplamı gösterilimi Hafta 3: Doğrusal ve Zamala Değişmeye Sistemler (Liear Time Ivariat

Detaylı

2. TRANSFORMATÖRLER. 2.1 Temel Bilgiler

2. TRANSFORMATÖRLER. 2.1 Temel Bilgiler . TRANSFORMATÖRLER. Temel Bilgiler Transformatörlerde hareet olmadığından dolayı sürtünme ve rüzgar ayıpları mevcut değildir. Dolayısıyla transformatörler, verimi en yüse (%99 - %99.5) olan eletri maineleridir.

Detaylı

Üç Boyutlu Ağların Dengelenmesi

Üç Boyutlu Ağların Dengelenmesi Prof. Dr. Ergün ÖTÜ Jeodezi oloyumu, TMMOB-HMO, 5 Mart, ocaeli. Üç Boyutlu Ağların Dengelenmesi Orhan urt ocaeli Üniversitesi, Mühendisli Faültesi, Harita Mühendisliği Bölümü,, ocaeli. Günümüzde, eodezi

Detaylı

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS KİNEMATİK PPP VE POST PROCESS KİNEMATİK YÖNTEMLERİNİN KIRSAL VE MESKUN ALANLARDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI A. CEYLAN 1, C.Ö. YİGİT 2, S. ALÇAY 1, B. N. ÖZDEMİR 1 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendsilik

Detaylı

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (M W =7.2) HAKKINDA ÖN RAPOR

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (M W =7.2) HAKKINDA ÖN RAPOR 23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (M W =7.2) HAKKINDA ÖN RAPOR Murat UTKUCU Emrah BUDAKOĞLU Hilal YALÇIN Hatice DURMUŞ Hüseyin KALKAN Levent GÜLEN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 13. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 13. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 1. x,y,z pozitif tam sayılardır. 1 11 x + = 8 y + z olduğuna göre, x.y.z açtır? 3 B) 4 C) 6 D)1 3 1 4. {,1,1,1,...,1 } 1 ümesinin en büyü elemanının diğer 1 elemanın toplamına oranı, hangi tam sayıya en

Detaylı

Bu deneyin amacı Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır.

Bu deneyin amacı Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır. Deney : Ayrı Fourier Dönüşümü (DFT) & Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) Amaç Bu deneyin amacı Ayrı Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır. Giriş Bir öncei deneyde ayrı-zamanlı

Detaylı

F. ŞEN. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Müh. Bölümü İZMİR

F. ŞEN. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Müh. Bölümü İZMİR Süleman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 0-,(006)-49-54 [ / ] S ve [ / ] Orantasna Sahip Delili ve Tabaalı Termplasti Kmpzit Plalarda Unifrm Sıcalı Altında Medana Gelen Isıl Gerilmelerin

Detaylı

SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ

SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 08 BİLDİRİLER KİTABI SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ Fevzi ŞENLİTÜRK, Fuat ALARÇİN ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

«ç ç Ç ş ö ş ç ş ş ş ö ş ö ç ç Ç ö Ç ç ç ö ş ç ş

«ç ç Ç ş ö ş ç ş ş ş ö ş ö ç ç Ç ö Ç ç ç ö ş ç ş Ş ç Ü Ü ÜÜ ö ş ş ç ş ç ş «ç ç Ç ş ö ş ç ş ş ş ö ş ö ç ç Ç ö Ç ç ç ö ş ç ş Ü ç ç Ç ç ş ö ş ç ş ö Ç ş ö Ç ş ö ç ş ç Çö ç ş ş ö ş ş ş ş ş ö ö ş ç ş ç Çö ş ö ş ş ç ş Ü ş ş Ö Ü ş ç ç Çö ö Ş ş Çö ş ö ş ş ç ş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 0531 860 02 12 : erolyavuz1962@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ. : 0531 860 02 12 : erolyavuz1962@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol Yavuz İletişim Bilgileri Adres : Cumhuriyet Mah. Karlıdere Cad. No : 102/3 Üsküdar-İstanbul Telefon Mail : 0531 860 02 12 : erolyavuz1962@hotmail.com 2. Doğum Tarihi : 20.03.1962

Detaylı

Ğ Ğ ç ü ü üü ç ü ü ü Ğ ü ü üü ü Ğ ç ç ü ü Ş Ş ç Ç Ş ç ü ü ç ç Ş ü ç ü ü ü ü ç ç ü Ç ç ü ü ü ü üü ü ü üü ü üü ç ü ü ü ü ü ü ü ç ü ç Ş ü ü ü ü üü Ş ç ü ç ü ü ü «ç ü Ç ü ü ç ü ü ü ü ü ü ç ç ü ç ü ü üü Ş ü

Detaylı

PI KONTROLÖR TASARIMI ÖDEVİ

PI KONTROLÖR TASARIMI ÖDEVİ PI ONTROLÖR TASARIMI ÖDEVİ ONTROLÖR İLE TASARIM ontrolör Taarım riterleri Taarım riterleri genellile itemine yapmaı geretiğini belirtme ve naıl yaptığını değerlendirme için ullanılır. Bu riterler her bir

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org FUZZY Control Strategy Adapting to ISPM-15 Standarts Aydın Mühürcü 1, Gülçin Mühürcü 2 1 Saarya University, Electrical-Electronical

Detaylı

Kİ KARE TESTLERİ. Biyoistatistik (Ders 2: Ki Kare Testleri) Kİ-KARE TESTLERİ. Sağlıktan Yakınma Sigara Var Yok Toplam. İçen. İçmeyen.

Kİ KARE TESTLERİ. Biyoistatistik (Ders 2: Ki Kare Testleri) Kİ-KARE TESTLERİ. Sağlıktan Yakınma Sigara Var Yok Toplam. İçen. İçmeyen. Biyoistatisti (Ders : Ki Kare Testleri) Kİ KARE TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Saarya Üniversitesi Tıp Faültesi Biyoistatisti Anabilim Dalı uerormaz@saarya.edu.tr Kİ-KARE TESTLERİ 1. Ki-are testleri

Detaylı

Biyoistatistik (Ders 7: Bağımlı Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri)

Biyoistatistik (Ders 7: Bağımlı Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri) ÖRNEKLEM TESTLERİ BAĞIMLI GRUPLARDA ÖRNEKLEM TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Saarya Üniversitesi Tıp Faültesi Biyoistatisti Anabilim Dalı uerormaz@saarya.edu.tr BAĞIMLI İKİDEN ÇOK GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASINA

Detaylı

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa ELECO '2012 Eletri - Eletroni ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 ralı 2012, Bursa Lineer Olmayan Dinami Sistemlerin Yapay Sinir ğları ile Modellenmesinde MLP ve RBF Yapılarının Karşılaştırılması

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 3

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 3 ONOKUZ MAYIS ÜNİVERSİESİ MÜHENİSLİK FAKÜLESİ KİMYA MÜHENİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENİSLİĞİ LABORAUVARI - 3 ENEY 5: KABUK ÜP ISI EĞİŞİRİCİ ENEYİ (SHALL AN UBE HEA EXCHANGER) EORİ ISI RANSFERİ Isı,

Detaylı

MAK341 MAKİNA ELEMANLARI I 2. Yarıyıl içi imtihanı 24/04/2012 Müddet: 90 dakika Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Hikmet Kocabas, Doç.Dr.

MAK341 MAKİNA ELEMANLARI I 2. Yarıyıl içi imtihanı 24/04/2012 Müddet: 90 dakika Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Hikmet Kocabas, Doç.Dr. MAK3 MAKİNA EEMANARI I. Yarıyıl içi imtihanı /0/0 Müddet: 90 daia Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Himet Kocabas, Doç.Dr. Cemal Bayara. (0 puan) Sıı geçmelerde sürtünme orozyonu nasıl ve neden meydana gelir? Geçmeye

Detaylı

Bilginin Görselleştirilmesi

Bilginin Görselleştirilmesi Bilginin Görselleştirilmesi Bundan önceki konularımızda serbest halde azılmış metinlerde gerek duduğumuz bilginin varlığının işlenmee, karşılaştırmaa ve değerlendirmee atkın olmadığını, bu nedenle bilginin

Detaylı

Cahit Arf Liseler Arası Matematik Yarışması 2008

Cahit Arf Liseler Arası Matematik Yarışması 2008 Cahit Arf Liseler Arası Matemati Yarışması 2008 İinci Aşama 11 Mayıs 2008 Notlar: Birnci tasla. 1. Tamsayılardan gerçel sayılara tanımlı fonsiyonlar ümesi üzerinde şöyle bir operatörü tanımlayalım: f(x)

Detaylı

Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Karınca Koloni Optimizasyonu Kullanılarak Yapılan Optimum Yönlendirme İşlemi

Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Karınca Koloni Optimizasyonu Kullanılarak Yapılan Optimum Yönlendirme İşlemi Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Karınca Koloni Optimizasyonu Kullanılara Yapılan Optimum Yönlendirme İşlemi Derviş Karaboğa 1 Selçu Ödem 2 1,2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mühendisli Faültesi, Erciyes Üniversitesi,

Detaylı

A İSTATİSTİK KPSS-AB-PÖ/2007. 1. X rasgele değişkeninin olasılık fonksiyonu. 4. X sürekli raslantı değişkeninin birikimli dağılım fonksiyonu,

A İSTATİSTİK KPSS-AB-PÖ/2007. 1. X rasgele değişkeninin olasılık fonksiyonu. 4. X sürekli raslantı değişkeninin birikimli dağılım fonksiyonu, . X rasgele değişeninin olasılı fonsiyonu f( x) = c(x + 5), x =,, 0, diğer hâllerde olduğuna göre, c nin değeri açtır? A İSTATİSTİK KPSS-AB-PÖ/007. X süreli raslantı değişeninin biriimli dağılım fonsiyonu,

Detaylı

Esmer Irkı Sığırlarda Süt Verimi Üzerine Etkili Faktörlerin Path Analizi İle Belirlenmesi

Esmer Irkı Sığırlarda Süt Verimi Üzerine Etkili Faktörlerin Path Analizi İle Belirlenmesi Kafas Univ Vet Fa Derg 7 (5): 859-86, 0 DOI:0.9775/vfd.0.688 REEARCH ARTICLE Esmer Irı ığırlarda üt Verimi Üzerine Etili Fatörlerin Path Analizi İle Belirlenmesi Yalçın TAHTALI * Aziz ŞAHİN * Zafer ULUTAŞ

Detaylı

Hızlı Ağırlık Belirleme İçin Yük Hücresi İşaretlerinin İşlenmesi

Hızlı Ağırlık Belirleme İçin Yük Hücresi İşaretlerinin İşlenmesi Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part:C, Tasarım Ve Tenoloji GU J Sci Part:C 4(3):97-102 (2016) Hızlı Ağırlı Belirleme İçin Yü Hücresi İşaretlerinin İşlenmesi Zehan KESİLMİŞ 1,, Tarı BARAN 2 1 Osmaniye

Detaylı

(b) ATILIM Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Böl.

(b) ATILIM Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Böl. ED Sistemleri için Etin Darbe Ayrıştırma ve Tehdit Kimlilendirme Algoritması Geliştirilmesi Development of Effective Pulse Deinterleaving and Threat Identification Algorithm for ESM Systems Ortaovalı H.

Detaylı

Quartic Authalic Projeksiyonu ve Bir Bilgisayar Programı: Pseudo

Quartic Authalic Projeksiyonu ve Bir Bilgisayar Programı: Pseudo Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 1, No:, 009 (10-19) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 1, No:, 009 (10-19) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

GNSS İSTASYONLARI LİNEER HAREKETLERİNİN ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ

GNSS İSTASYONLARI LİNEER HAREKETLERİNİN ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ GNSS İSTASYONLARI LİNEER HAREKETLERİNİN ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ O. OKTAR 1, H. ERDOĞAN 1 1 Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Aksaray, osmanoktar@aksaray.edu.tr,

Detaylı

Dinamik Programlama Tekniğindeki Gelişmeler

Dinamik Programlama Tekniğindeki Gelişmeler MADENCİLİK Aralı December 1991 Cilt Volume XXX Sayı No 4 Dinami Programlama Teniğindei Gelişmeler Developments in Dynamic Programming Technique Ercüment YALÇIN (*) ÖZET Bu yazıda, optimum nihai açı işletme

Detaylı

Yalıtımlı Duvarlarda Isı Geçişinin Kararlı Periyodik Durum için Analizi

Yalıtımlı Duvarlarda Isı Geçişinin Kararlı Periyodik Durum için Analizi Fırat Üiv. Fe ve Müh. Bil. Der. Sciece a Eg. J of Fırat Uiv. 8 (), 3-3, 006 8 (), 3-3, 006 Yalıtımlı Duvarlara Isı Geçişii Kararlı Periyoi Durum içi Aalizi Meral ÖZEL ve Kâzım PIHILI Fırat Üiversitesi

Detaylı

GPS AĞLARINDA EN UYGUN GÖZLEM ZAMANLARININ PLANLANMASI

GPS AĞLARINDA EN UYGUN GÖZLEM ZAMANLARININ PLANLANMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 1. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 8 Mart - 1 Nisan 5, Ankara GPS AĞLARINDA EN UYGUN GÖZLEM ZAMANLARININ PLANLANMASI O. Kurt 1, H. Konak, E. Öztürk

Detaylı

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON 01 Mayıs VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON KİRİŞTE BURUŞMA 1-03 Güven KUTAY Semboller ve Kaynalar için "1_00_CeliKonstrusiyonaGiris.doc" a baınız. Koordinat esenleri "GENEL GİRİŞ" de belirtildiği gibi DIN 18800

Detaylı

PROF.DR. MURAT DEMİR AYDIN. ***Bu ders notları bir sonraki slaytta verilen kaynak kitaplardan alıntılar yapılarak hazırlanmıştır.

PROF.DR. MURAT DEMİR AYDIN. ***Bu ders notları bir sonraki slaytta verilen kaynak kitaplardan alıntılar yapılarak hazırlanmıştır. PO.D. MUAT DEMİ AYDIN ***Bu ders notları bir sonraki slatta verilen kanak kitaplardan alıntılar apılarak hazırlanmıştır. Mühendisler için Vektör Mekaniği: STATİK.P. Beer, E.. Johnston Çeviri Editörü: Ömer

Detaylı

10. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI (M.YALÇINKAYA & K.TEKE )

10. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI (M.YALÇINKAYA & K.TEKE ) 1. ÜRKİYE HARİA BİLİMEL VE EKNİK KURULAYI JEODEZİK GP AĞLARININ ÖLÇÜ MARİLERİ İLE ÖLÇÜ PLANI OPİMİZAYONU Mualla YALÇINKAYA & Kamil EKE 1. ÜRKİYE HARİA BİLİMEL VE EKNİK KURULAYI (M.YALÇINKAYA & K.EKE )

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

Deney 21 PID Denetleyici (I)

Deney 21 PID Denetleyici (I) Deney 21 PID Denetleyici (I) DENEYİN AMACI 1. Ziegler ve Nichols ayarlama kuralı I i kullanarak PID enetleyici parametrelerini belirlemek. 2. PID enetleyici parametrelerinin ince ayarını yapmak. GENEL

Detaylı

GPS ağlarının dengelenmesinden önce ağın iç güvenirliğini artırmak ve hataları elimine etmek için aşağıda sıralanan analizler yapılır.

GPS ağlarının dengelenmesinden önce ağın iç güvenirliğini artırmak ve hataları elimine etmek için aşağıda sıralanan analizler yapılır. 13. GPS AĞLARININ DENGELENMESİ 13.1 GPS ÖLÇMELERİ GPS ( Global Positioning System ) alıcıları kullanılarak yer istasyonu ile uydu arasındaki uzunluklar ölçülür ve noktaların konumları belirlenir. GPS ile

Detaylı

Eğik Yüzeye Gelen Güneş Işınımı Değerlerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Eğik Yüzeye Gelen Güneş Işınımı Değerlerinin Deneysel Olarak İncelenmesi UGHEK 006:. ULUSAL GÜNEŞ VE HİDROJEN ENERJİSİ KONGRESİ -3 HAZİRAN 006, ESOGÜ, ESKİŞEHİR Eğik Yüeye Gelen Güneş şınımı Değerlerinin Deneysel Olarak İncelenmesi Hüsamettin Bulut, Asım Fatih Durma ve Bülent

Detaylı

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ MÜHENDÝSLÝK YIL FAKÜLTESÝ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING CÝLT COLLEGE MÜHENDÝSLÝK BÝLÝMLERÝ SAYI DERGÝSÝ JOURNAL OF ENGINEERING SAYFA SCIENCES : 1995 : 1 : 2-3 : 95-103 ANKARA

Detaylı

DETERMINATION OF LANDSLIDE VELOCITY FIELD BY MEANS OF INSTANT TUSAGA ACTIVE MEASUREMENTS

DETERMINATION OF LANDSLIDE VELOCITY FIELD BY MEANS OF INSTANT TUSAGA ACTIVE MEASUREMENTS HEYELAN HIZ ALANLARININ ANLIK TUSAGA AKTİF ÖLÇÜLERİYLE BELİRLENMESİ N. BAŞOĞLU 1, E. KAZANCI 2, T. BAYRAK 3 1 Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, Harita Yüksek Mühendisi, Samsun, nesatbasoglu@gmail.com 2 Trabzon

Detaylı

GENETİK ALGORİTMALARDA TEK VE ÇOK NOKTALI ÇAPRAZLAMANIN SÖZDE RASSAL POPULASYONLARA ETKİSİ

GENETİK ALGORİTMALARDA TEK VE ÇOK NOKTALI ÇAPRAZLAMANIN SÖZDE RASSAL POPULASYONLARA ETKİSİ GENETİK ALGORİTMALARDA TEK VE ÇOK NOKTALI ÇARAZLAMANIN SÖZDE RASSAL OULASYONLARA ETKİSİ ınar SANAÇ Ali KARCI Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mühendisli Faültesi Fırat Üniversitesi 239 Elazığ ÖZET Geneti

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI

BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 1, s. 96-115. 96 BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI ÖZ Arzu ORGAN* İrfan ERTUĞRUL**

Detaylı

Altı Serbestlik Dereceli Haptik Robotun Performans Analizi

Altı Serbestlik Dereceli Haptik Robotun Performans Analizi Altı Serbestli Dereceli Hapti Robotun Performans Analizi Tayfun Abut 1, Servet Soygüder 2, Hasan Alli 3 1 Maina Mühendisliği Bölümü Muş Alparslan Üniversitesi tayfunabut@gmail.com 2 Maina Mühendisliği

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KALMAN FİLTRELEME YÖNTEMİYLE DEFORMASYON ANALİZİ SERKAN DOĞANALP

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KALMAN FİLTRELEME YÖNTEMİYLE DEFORMASYON ANALİZİ SERKAN DOĞANALP İ.C SELÇUK ÜNİVERSİESİ FEN BİLİMLERİ ENSİÜSÜ KALMAN FİLRELEME YÖNEMİYLE DEFORMASYON ANALİZİ SERKAN DOĞANALP YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ JEODEZİ VE FOOGRAMERİ ANABİLİM DALI Kona,003 KALMAN FİLRELEME YÖNEMİYLE

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 51-64 Ekim 2006 ÇAPRAZ TASARIMIN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 51-64 Ekim 2006 ÇAPRAZ TASARIMIN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s 5 64 Ekim 006 ÇAPRAZ TASARIMIN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI (APPLICATION OF CROSSOVER DESIGN IN CLINICAL RESEARCHES) Özgür ARMANERİ*,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 1 sh. 55-74 Ocak 2011

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 1 sh. 55-74 Ocak 2011 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 1 sh. 55-74 Oca 2011 STOKASTİK KULLANICI DENGESİ TRAFİK ATAMA PROBLEMİNİN SEZGİSEL METOTLAR KULLANILARAK ÇÖZÜLMESİ (HEURISTIC METHODS

Detaylı

OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE VENTILATION NETWORKS)

OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE VENTILATION NETWORKS) ÖZET/ABSTRACT DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 2 sh. 49-54 Mayıs 2000 OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE

Detaylı

ĐDEAL BĐR DC/DC BUCK DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN GENELLEŞTĐRĐLMĐŞ DURUM UZAY ORTALAMA METODU ĐLE MODELLENMESĐ

ĐDEAL BĐR DC/DC BUCK DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN GENELLEŞTĐRĐLMĐŞ DURUM UZAY ORTALAMA METODU ĐLE MODELLENMESĐ ĐDEA BĐR D/D BUK DÖNÜŞTÜRÜÜNÜN GENEEŞTĐRĐMĐŞ DURUM UZAY ORTAAMA METODU ĐE MODEENMESĐ Meral ATINAY Ayşe ERGÜN AMAÇ Ercüment KARAKAŞ 3,,3 Elektrk Eğtm Bölümü Teknk Eğtm Fakültes Kocael Ünerstes, 4, Anıtpark

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Ocak 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Ocak 2003 DEÜ MÜENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Oca 00 PERDE ÇERÇEVELİ YAPILARDA a m PERDE KATKI KATSAYISININ DİFERANSİYEL DENKLEM YÖNTEMİ İLE BULUNMASI VE GELİŞTİRİLEN BİLGİSAYAR

Detaylı