YERKABUĞU HAREKETLERİNİN KALMAN FİLTRESİ İLE İZLENMESİ MONITORING OF CRUSTAL MOVEMENTS BY USING KALMAN FILTER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YERKABUĞU HAREKETLERİNİN KALMAN FİLTRESİ İLE İZLENMESİ MONITORING OF CRUSTAL MOVEMENTS BY USING KALMAN FILTER"

Transkript

1 ERKBUĞU HREKETLERİNİN KLMN FİLTRESİ İLE İLENMESİ MONITORING OF CRUSTL MOVEMENTS B USING KLMN FILTER KURT O., İNCE C.D., KONK H., ÇEPNİ M.S., Posta resi: KOÜ Veziroğlu erleşesi Müh. Fa. Jeoezi ve Fotog. Müh. Böl. İzmit. E-posta: nahtar Kelimeler: Deformason, Kalman Filtresi, GPS, Simülason, Miro Jeoezi GPS ğı, Hız Vetörleri, erabuğu Hareeti Ö Ülemiz atif tetoni etilere sahip bir bölge üzerineir. Genel olara Doğu eniz in tetoni apısı, rabistan ve fria plaalarının vrasa plaası ile çarpışmasının sonucuna şeillenmeteir. Son önemlerei GPS çalışmaları bu atif bölgenin inematiğini ortaa omuştur. tif tetoni apı jeoezi ontrol notalarının a er eğiştirmesine neen olmataır. Bu neenle, Türie Ulusal Temel GPS ğı (TUTG olara alanırılan eni bir inami ata ontrol ağı urulmuştur. TUTG notaları her üç ıla bir ölçülmete ve her bir notanın oorinat ve hız bileşenleri estirilmeteir. Bu GPS gözlemleri, notaların inemati özellilerini maro üzee ortaa çıarır. 9 notaa sahip Türie Ulusal Süreli GPS İstasonları ğı (TUSG a erabuğu hareetlerini maro seviee süreli izleme olanağını sağlamataır. Günümüze, erabuğu hareetlerinin süreli olara izlenmesi, süreli gözlem apabilen miro jeoezi GPS ağları arımıla mümün olmataır. Bu tenoloji gelişimin bir sonucu olara, algoritmaların a inami moellerle urulması gereliliği ortaa çımıştır. Bu çalışmaa, tetoni eformason vetörleri ve bu vetörlerin inami bileşenleri Kalman Filtresi ullanılara estirilmete ve ullanılan moelin oğruluğu simülasonla ele eilmiş GPS gözlemleri ile test eilmeteir. BSTRCT Our countr has active tectonic entities. Generall, the tectonic framewor of the Eastern Meiterranean is ominate b the collision of the rabian an frican plates with the Eurasia. Recent GPS stuies inicate inematics of this active region. The active tectonic framewor also cause to move geoetic networ points. Therefore, a new namic horizontal control networ calle Ture National Funamental GPS Networ (TNFGN was set up. TNFGN points are measure ever three ears an coorinates an velocit components of each point are estimate. The GPS observations expose inematic features of the points as macro levelling. Turish National Continuous GPS Networ (TNCGN with 9 points also enables to continuousl monitor crustal movements as macro levelling. Nowaas, continuousl monitoring of the earth s crustal movements is possible b micro geoetic continuous GPS networs. s a result of this technologic evelopment, settings of algorithms with namic moels is neee. In this stu, tectonic eformation vectors an inematic components of these vectors is estimate b using Kalman Filter an the accurac of the using moel is teste b simulate GPS ata. GİRİŞ Ülemiz, atif tetoni apıa sahip bir bölge üzerineir. Genel olara, Doğu eniz in tetoni apısı, fria ve rabistan Levhaları ile vrasa Levhasının çarpışması sonucuna şeillenmeteir. aın zamana naolu'nun çeşitli esimlerine apılan GPS ölçme ve eğerlenirme sonuçlarına göre, ülemizei tetoni ativite genel hatlarıla belirlenmiştir (McClus v.,. 75

2 Ülemiz coğrafasının atif tetoni apısı, üle temel jeoezi ağlarınai ontrol notalarının a zaman içerisine er eğiştirmesine neen olmataır. Bu neenle ılları arasına oğun jeoezi çalışmalar sonucu oluşturulan ülemiz ata Kontrol ğ notalarının stati oluğu varsaımı ter eilere, eni bir inami ata ontrol ağı, TUTG (Türie Ulusal Temel GPS ğı urulmuştur. ğ notalarına üç ıllı periotlarla GPS ölçmelerinin terarlanması ve ağa ait sonuçların güncellenmesi planlanmıştır. Bu periot ölçmeleri sonucuna her notanın oorinat bileşenleri (,, için ıllı hız vetörleri (V, V, V estirilmeteir. Kurulan bu ağ ile ülemizin tetoni özellileri haına anca maro üzee sonuçlar üretebilmeteir. Ülemizei jeoezi amaçlı birço ugulamaa altlı oluşturmaı amaçlaan TUSG (Türie Ulusal Sabit GPS İstasonları ğı a tetoni hareetlerin süreli izlenebilmesi olanağını maro üzee sağlamataır. Şu ana üle üzeine faal 9 aet TUSG istasonun, ğ prensibine çalışan gerçe zamanlı inemati (RTK/DGPS prensipli sabit GPS istasonlarının urulması ve hücresel önüşüm parametrelerinin belirlenmesine ilişin araştırma ve ugulama projesi (TUSG tif, CORS-TR Projesi ile birleştirilere üle çapına geliştirilmesi planlanmıştır (Teni Rapor, HKMO, 7. Proje sonuçlanığına 5-6 civarına süreli GPS istasonunan ele eilen veriler ile ülemiz tetoni hareetlerinin orta ölçete belirlenmesinin e mümün olacağı üşünülmeteir. Günümüze süreli GPS ağları ile eprem öncesi ve sonrası tetoni hareetlerin miro üzee belirlenmesi çalışmaları oğunlaşara artmataır. Bu çalışmalar, San Fracisco Körfezi gibi belli bir alanai tetoni hareetlerin izlenmesi amacıla apılığı gibi Japona örneğinei gibi tüm ülei apsaaca şelilere e planlanabilmeteir (Şahin v., 999. Görülüğü üzere tetoni hareetlerin belirlenmesi için artı günümüze ço oğun GPS verilerinin ele eilmesi mümün olmataır. Hareetlerin süreli izlenebilmesi için algoritmaların inami moelleri içermesi ve inemati/inami bileşenlerin orumlanması ihtiacı oğmuştur. Bu çalışmaa Kalman Filtresi ullanılara tetoni hareet vetörlerinin anı sıra bu vetörlerin inemati bileşenleri e estirilecetir. Moelin oğruluğu simülasonla üretilmiş GPS verileri ile test eilecetir. TEORİ GPS Verilerinin Simülasonu GPS ölçüleri ii aşamalı olara eğerlenirilir. Birinci aşamaa notalar arası baz bileşenlerinin eğerleri faz ve o ölçülerinin oğrusal ombinasonlarınan {genellile çiftli falaran DD(ouble ifferences} ararlanılara hesaplanır. Baz bileşenleri ve bunların varans-ovaransları ile ağ engelemesi apılara notaların onum bilgileri ve bunların varans-ovarans matrisleri ele eilir (çıcı v. 3. Baz uzunluları 3m en üçü GPS ağlarına urulan matemati moele, sistemati (saat hataları, örünge, hataları, atmosferi etiler vb. hataların etisi göz arı eilece aar üçülmete ve ağ notaların uarlıları cm altına inmeteir. Bu çalışmaa a ısa bazlara göre urulmuş geometrie aalı (Geometr-Base DD matemati moel ullanılmıştır. Çift freanslı bir alıcıan alınan o ve faz ölçüleri için urulan Geometrie aalı DD Gauss-Marof moeli aşağıai gibi urulur. Φ λli Φ P P E {} a + B b B a λl I L B + a L B B b Σ σ Φ σ Φ σ P σ P Σ σ σ σ Φ ( 76

3 77 Buraa, (Φ,Φ,P,P ötelenmiş DD faz ve o ölçülerinin toplanığı vetörü, a; DD-BFB (Başlangıç Faz Belirsizliği vetörünü, b; (ısa bazlara oorinat bilinmeenlerini,, B; sırası ile a ve b vetörlerinin atsaılar matrislerini, ; DD ölçülerin ters ağırlı matrisini göstermeteir. ( eşitliğine, I birim matris, matrisi sabit saılaran oluşturuluren, B matrisi ölçü notalarının alaşı oorinatları ile uarlı uu örünge bilgilerinen ele eilen uu oorinatları ile oluşturulmataır. Bu örünge bilgilerine (SP3 formatlı osalara internet ortamınan olaca ulaşılabilir []. Stoasti bilgilerin toplanığı ters ağırlı matrisi, eşit ağırlılı ve orelasonsuz abul eilen il ölçülerin oğrusal ombinasonlarınan ararlanılara ele eilen matrisinin her bir ölçü grubunun öncül uarlıları ile ölçelenirilere ele eilir. Bu çalışmaa faz ve o ölçülerinin uarlıları σ Φ ±.4m, σ Φ ±.6m, σ P ±.8m, σ P ±.m olara ön görülmüştür. σσ Φ ±.4m birim ağırlılı ölçü seçilmiş iğer ölçü büülüleri bu öncül eğere göre oranlanmıştır (Kurt, 3;5. b ( K âbˆ â bˆâ bˆâ σ bˆ bˆâ âbˆ â T T T T B B B B ( uarıa ele eilen baz bileşenleri ölçüler olara ele alınır, tüm ağ notaları bilinmeen olara seçilir ve tüm iz minimum oşulu altına eğerlenirilir. [ ] j i ij j i ij I I ij K σ (3 + ( K T σ ğ notalarının ( varans-ovaranslarını (K ele eebilme için; ağ notalarının alaşı oorinatları, uu örünge bilgileri ve 3 GPS ile ölçülebilen il faz ve o ölçülerinin öncül uarlılarının bilinmesi eterliir (Kurt 3, 5; Kona v. 4, 5; Kurt v. 5. Deformason Vetörünün Simülasonu Basit anlama eformason; ii farlı zamana ölçülen nota onum bilgileri arasınai far olara alanırılabilir ve aşağıai gibi moellenir. v v v t (t (t (t (t (t (t (t (t (t (t (4 v t (t (t (t (t Buraa, (,,,m notasının eformason vetörü, zamana bağlı (tetoni eti (tt v (nota saısı*3 olara üşünülmüştür. Buraai eformason vetörü bileşenlerinin ve farlı notalara ait eformason vetörlerinin orelasonlu oluları ve K (t matrisinin her ölçme periouna eğiştiği göz önüne bulunurulmalıır.

4 (t { K (t + K (t } (t j (t j (t j,,, n j j σ (5 Buraa, ağ notalarının t j periounai eformason vetörü (t j şeline ve t j periounai onum vetörü e (t j şeline gösterilmiştir. Çalışmaa eformason etileri, oluşturulan simülasona öngörülmüş ve zamanın bir fonsionu olara nota oorinatları üzerine elenmiştir. GPS ile ölçülüğü varsaılan bir jeoezi ağ oluşturulmuş ve eformason notalarınai anlamlı eğişimin açıncı ölçü periounan sonra belirlenebileceği tartışılmıştır. Farlı n aet periotlara toplanan eformason vetörü; (t (t L (tn (t L (t L L L L L L (t n (6 şelineir. Kalman Filtresi Kalman Filtresi üç temel aşamaan oluşur. t< t j oşulula bir inami sistemin t j anınai urum eğişenlerinin, sistemin öncei özellilerinen faalanara hesaplanmasına öncül estirim (preiction, extrapolation aşaması enir. Eğer herhangi bir t anına bir inami sistemin t j anınai urum eğişenleri tt j oşulu ile t j anınai ölçüler e ullanılara hesaplanıorsa, bu aşamaa filtre aşaması (upate enir. Eğer herhangi bir t anına bir inami sistemin t j anınai urum eğişenleri t>t j oşulula, t j anına aari tüm ölçülerle birlite hesaplanıorsa bu aşamaa a umuşatma aşaması enir (Kalman, 96. Kalman Filtresinin il aşaması olan öncül estirim (preiction, time upate eşitlileri; xˆ Φ (8, xˆ l xˆ (9 şeline azılabilir. Buraa, xˆ, t anı için urum vetörünün öncül estirimini; xˆ, t anınai urum vetörünün filtre eilmiş (engelenmiş estirimini; Φ,, t - anınan t anına geçiş matrisini; l, t anınai ölçü vetörünü;, ölçme moeline ait şeil (izan matrisini gösterir. Doğal olara filtre il çalışmaa başlaığına t anı için başlangıç eğerlerine ihtiaç uar. Eşitli (8 en e görülüğü gibi il öncül estirimin apılabilmesi için, urum vetörünün bir öncei peroa ait estiriminin bilinmesi gereir. Bu üzen e başlangıç eğerleri sisteme verilme zorunaır. Öncül estirimin varans-ovarans matrisi: T, Φ, Φ + ( w 78

5 şeline hesaplanabilir. Buraa inami sistemin rasgele hatasının varans-ovarans T matrisi, σ w a w w eşitliğinen bulunabilir. Buraa σ a rasgele hata olara üşünülen inami eğişenin varansıır, bu üzen e ço üçü bir eğer alması belenir. uarıai eşitliler arımıla öncül estirim aşaması gerçeleştiriliten sonra, t anı için hesaplanan öncül estirim ile ine t anına apılan ölçü vea ölçülerle birlite filtre aşamasına geçilir. Kalman Filtre eşitlileri: xˆ xˆ + K ( l xˆ (I K ( şeline verilir. Buraa K, Kalman azanç (gain matrisi olara isimlenirilir aşağıai gibi verilir. T T K ( + l ( Sonuç olara Kalman Filtresi, her eni periotta terar başa önere çalışmasına evam eer. Bu terarlı apı Kalman Filtresinin en önemli özellilerinen biriir. Bunun anı sıra filtre terarlı apısı içerisine her aposteriori estirimini, o ana aar apılmış tüm ölçüleri ullanara hesaplar. ma bunu apması için bütün ölçülerin bilgisaarın hafızasına te te tutulmasına gere otur. Bu a filtrenin önemli bir avantajı olara arşımıza çıar. (İnce, 999 Örneler Saısal ugulama bölümüne bağıl hareetlerin izlenebilmesi amacıla Kuze naolu Fa ının (KF her ii tarafını apsaan bir ağ tasarlanmıştır. (Şeil. NN L [ o ] B [ o ] h [m] N N N N N N N N Dilim Orta Merieni : L 3 o Şeil-. Süreli Miro Jeoezi Deformason ğı. 79

6 ğ Notalarınai Ölçme Hatalarının ve Hareet Belenen Notalarai Deformasonun Simülasonu * ataai eformason vetörü ıla 3 cm sabit eğer olara ön görülmüştür. ata eformasonun bileşenleri aşağıa ön görülen ilişi üzerinen hesaplanmıştır. Bu çalışmaa S 3 cm/ıl Φ arctan(6/4 x S *cosφ KuzeGüne Bileşeni Kuze x Φ S S *sinφ Bileşeni DoğuBatı Doğu * Bu çalışmaa üşe eformason ön görülmemiştir. * Bağıl eformasonları belirleme amacıla şeillenirilen jeoezi ağa, ön görülen eformasonlar İzmit Körfezinin (ve KF nın Güne Kısmına üşen N6, N7, N8 üzerine elenmiş, uze ısma üşen notalara (N, N, N3, N4, N5 elenmemiştir. * GPS alıcısınan ve operatören analanan faz merezi eğişimi ve alet üseliği ölçme hataları için σ a ±.cm ve GPS ölçülerinin rasgele hatalarınan analanan ölçme hataları için ataa σ Φ ±.3cm ve üşee ±*σ Φ uarlılı rasgele üzeltmeler elenere, eformason notalarının ata oorinatları (projesion oorinatları aşağıai gibi ele eilmiştir. ε a ~N (.cm,σ a.cm ε x, ~N (.cm,σ Φ.3cm ε h ~N (.cm,*σ Φ.6cm let üseliği ölçü hatası ve faz merezi eğişimi hatası Ölçü hatalarının ata (x, oorinatlar üzerinei etisi Ölçü hatalarının üşe (h oorinatlar üzerinei etisi N, N, N3, N4, N5 (KF ın Kuzei N6, N7, N8 (KF ın Günei δ x (t ε a (t + ε x (t δ x (t ε a (t + ε x (t + (t-t * x δ (t ε a (t + ε (t δ (t ε a (t + ε (t + (t-t * δ h (t ε a (t + ε h (t δ h (t ε a (t + ε h (t x(t x + δ x (t (t + δ (t h(t h + δ h (t { x(t, (t, h(t } WGS84 { B(t, L(t, h(t } WGS84 { (t, (t, (t } WGS84 ğ Optimizasonu ve Baz Optimizasonu * ğ ölçme planı ağ optimizasonu apılara oluşturulmuştur. Gerçeleştirilen Duarlı Optimizasonu sonucuna 7 aet baz ölçüsü, eformason mitarları elenmiş nota oorinatlarınan ararlanılara gerçeleştirilmiştir (Şeil-. 8

7 (t 6 (t 67 Şeil-. ğ Otimizasonu Sonucu (pembe ve Baz Optimizasonu Sonucu (mavi hata elipsleri. * Ölçme hatalarının ve eformasonların etileri jeoezi ağ notalarına ansıtılıtan sonra, uu ve ağ ölçme planının varans-ovarans matrisine etilerini hesaplaabilme için, uu örünge bilgilerine ve ölçülerin birim ağırlığına (σφ±.3cm ihtiaç uulur. aın ve uarlı olma üzere örünge bilgilerine internette ulaşılabilir [], [] (Tablo-. t j tt j -t (gün Tablo-. 3 Gün aralılı tasarlanan ölçme perotları. tt j -t Ölçü ralığı (ılgün/365.5 Sivil Tavim 8 Gps Günü GPS Efemerisleri (İGS. 6 6 brc.6n brc3.6n brc6.6n brc9.6n brc.6n brc5.6n brc8.6n brc.6n brc4.6n brc7.6n brc3.6n brc33.6n brc36.6n brc5.7n brc55.7n brc85.7n brc5.7n brc45.7n brc75.7n brc5.7n brc35.7n brc65.7n brc89.7n

8 * uarıa verilen ölçme planına göre uu örünge bilgilerinen ararlanara gün içine (8:8: 3 aialı epolarla ele eilen GPS ölçülerinen, amaca en ugun bazlar, baz optimizasonuna göre belirlenmiştir. (t 6 (t 67 Şeil-3 t ve t periotlarai saat 8:8: arasına uu ağılımı * Baz optimizasonuna L ve L faz ölçülerinin ullanılığı öngörülmüş ve bu ölçülerin uarlıları σ L ±.3cm ve σ L ±.4cm olara alınmıştır. σ L birim ölçünün uarlığı olara belirlenmiştir. Bu abuller altına notaların her bir periotai onum bilgileri ve bunlara ait varans-ovarans bilgileri ele eilmiştir (Tablo-. Tablo-. Deformason notalarının il (t ve son (t periottai onum bilgileri t j NN x [m] [m] K xx [cm ] Kalman Filtrelemesi İle Deformasonların İzlenmesi * Her bir ölçme periouna ele eilen baz bileşenleri ve varans-ovarans matrisleri Kalman Filtreleme öntemine göre eğerlenirilmiş ve aşağıai sonuçlara ulaşılmıştır. 8

9 [cm] 6 5 N[cm] E[cm] 4 S[cm] t [] [cm/il] t [] vn[cm/] ve[cm/] vs[cm] (a (b Şeil-4. N6 Notasının (a ıllı Konumunun ve (b ıllı Konum Hızının Kalman Filtrelemesi İle İzlenmesi *Kalman Filtreleme öntemi; başlangıç oorinatları sıfır olara giriliğine ahi onum ve hız eğerlerini 7~9 periotları arasına aalaabilmeteir. Bu urum, problemin apısına göre bir ii periot uzaabilmete aa ısalabilmeteir. Başlangıç oorinatları için alaşı eğerlerin verilmesi urumuna aınsama 4~6 perotları arasına gerçeleşmeteir. *Kalman Filtre sonuçlarının güvenirliği, her periot için hesaplanan öncül estirim ile ölçme eğerlerinin farlarını ansıtan (innovations l xˆ eğerleri üzerinen test eilir. İnnovason eğerlerinin umut eğerinin sıfır olması, testin sıfır hipotezini oluşturur. Sıfır hipotezinin geçerli olmaığı uruma, filtrenin inami moeli geçersizir. Bu çalışmaa N6 notasına gerçeleştirilen perotlara ait innovason vetörünün grafiği Şeil-5 te verilmiştir. [cm].5. inov_n inov_e t [] Şeil-5. N6 Notasınai Periotlara İnnovason Vetörünün ( l xˆ Grafiği * Kalman filtrelemesi sonucu her periot için ele eilen nota onum ve varansovarans bilgilerinen ararlanılara eformason analizi apılır ve zamana göre eformason mitarının grafiği çizilir (Şeil-6. 83

10 6 5 S[cm] ms*t(.5,9 4 [cm] t [] Şeil-6. N6 Notasının %95 Güvenle Deformason nalizi Grafiği * N6 notasının onum eğişimine göre çizilen eformason grafiği bütün notalara göre çizilir ve orumlanır (Şeil-6. Şeil-6 inceleniğine anlamlı eformason büülüğünün 4. aan itibaren belirlenebileceğini görülmeteir. KF ın bağıl hareetlerini belirleebilme için urulaca olan bir Miro GPS ğının 6 alı periotlara anlamlı eğişimleri ortaa çıarabileceği görülmeteir. SONUÇ Çalışmaa GPS ile ele eilen onum bilgilerinen ararlanılara, Kalman Filtreleme öntemi ile bölgesel bağıl eformasonların izlenebilmesi aşamaları tartışılmıştır. Bu aşamalar simülasonla üretilen GPS sonuçlarına test eilmiştir. Simülason ile gerçeğine ço ugun GPS gözlem eğerlerine ulaşılabilmeteir. Bunun en önemli neenlerinen biri uu örünge bilgilerine ulaşılabilmesi ve urulan GPS matemati moellerinin ölçme anının fizisel oşularını ve stoasti bilgilerini eterince tanımlaabilmesiir. Kalman Filtrelemesi ile hareetli cisimler süreli izleniren esi epo bilgileri epolanmaz. Uzun süreli ve süreli ölçmelerin apılığı eformason izleme ağlarına filtrenin bu özelliği avantajlıır. Filtre onum bilgilerinin anı sıra eformasona ilişin inami vea inemati parametrelerin izlenebilmesi olanağını a sağlar. Bu parametrelerin süreli izlenmesi ve bu büülülere oluşabilece anlamlı eğişililerin belirlenmesi afetlerin izlenmesi ve tahmini süreçleri için önemliir. KNKLR çıcı, E., Kurt, O., çı, M. ve üz, Ö., 3, GPS Ölçüleri ile Geçerli Konum Bilgilerinin Ele Eilmesi, TMMOB HKMO Mühenisli Ölçmeleri Sempozumu, 3-3 Eim, İstanbul. so,., 987, Jeoezi Değerlerin Matematiİstatisti Testlerle İrelenmesi, TMMOB, HKMO, Türie I. Harita Bilimsel ve Teni Kurultaı, s , 3-7 Şubat, nara. İnce, C. D., 999, Dinami Sistemlerin GPS ve Kalman Filtresi ile nlı Olara İzlenmesi, İTÜ Fen Bilimler Enstitüsü, Jeoezi ve Fotogrametri nabilim Dalı, İstanbul. Kalman, R. E., 96. New pproach to Linear Filtering an Preiction Problems, Journal of Basic Engineering, Vol. 8D, McClus, S., Balassanian, S., Bara,., Demir, C., Ergintav, S., Georgiev, I., Guran, O., Hamburger, M., Hurst, K., Kahle, H., Kastens, K., Keelize, G., King, R., Kotzev, V., Len, O., Mahmou, S., Mishin,., Naaria, M., Ouzounis,., Paraissis, D., Peter,., 84

11 Prilepin, M., Reilinger, R., Sanli, I., Seeger, H., Tealeb,., Tosoz, M.N., Veis, G.,, Global Positioning Sstem constraints on plate inematics an namics in the eastern Meiterranean an Caucasus J. Geophs. Res. Vol. 5, No. B3, p Kona H., Kurt O. Ve Öztür E., 4, Günümüze Mühenisli ğlarının Tasarımı Üzerine Öneriler, Türie Ulusal Jeoezi Komisonu (Tuj, 4 ılı Bilimsel Toplantısı, Mühenisli Ölçmelerine Jeoez ğlar Çalıştaı, Çağrılı Biliri, 4-6 Eim 4, ongula. Kona H., Kurt O. Ve Öztür E., 5, Gps ğları İçin Bir Optimizason Stratejisi,. Türie Harita Bilimsel Ve Teni Kurultaı, 8 Mart- Nisan 5, nara. Kurt, O., 3, GPS Gözlemlerinin Simülasonu, 9. Türie Harita Bilimsel ve Teni Kurultaı, s , nara, 3 Mart-4 Nisan. Kurt O., 5, apa Uu Bazlı lıcılara Çolu Freansın Önemi,. Türie Harita Bilimsel ve Teni Kurultaı, 8 Mart- Nisan, nara. Kurt O., Kona H. Ve Öztür E., 5, Gps ğlarına En Ugun Gözlem nlarının Planlanması,. Türie Harita Bilimsel Ve Teni Kurultaı, 8 Mart- Nisan 5, nara. Öztür, E. ve Şerbetçi, M., 99, Dengeleme Hesabı, Cilt III, KTÜ, MMF, Genel aın No:44, Faülte aın No:4, Trabzon. Şahin, M., Tarı, E., İnce, C. D., 999 Continuous Earthuae Monitoring with Global Positioning Sstem, Proceeings of International Conference on The Kocaeli Earthuae, 7 ugust 999, es. Karaca, M., Ural, D.N., December -5, 999, pp. 3-38, Istanbul, Ture. Teni Rapor, 7, HKMO TUSG tif CORS-TR Ön Raporu, Harita Bülteni,ıl:7, Saı:67, Haziran, s.-3. Teni Rapor,, Harita Genel Komutanlığı İnternet Sitesi, Harita Genel Komutanlığı Jeoezi Dairesi,, Şubat, Türie Ulusal Temel GPS ğı (TUTG-99, or, nara, 5 Şubat 7. Web anaları [] ftp://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/prouct/, Precise Ephemeris (SP3. [] ftp://cis.gsfc.nasa.gov/pub/gps/ata/ail/, Broacast Ephemeries. [3] GMT (Generic Mapping Tools harita çizim azılımı, C iline azılmış. [4] Dev-C++, C/C++ erleicisi, (Delphi e azılmış [5] Gnuplot, Grafi çizim azılımı, C iline azılmış. 85

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 51-64 Ekim 2006 ÇAPRAZ TASARIMIN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 51-64 Ekim 2006 ÇAPRAZ TASARIMIN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s 5 64 Ekim 006 ÇAPRAZ TASARIMIN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI (APPLICATION OF CROSSOVER DESIGN IN CLINICAL RESEARCHES) Özgür ARMANERİ*,

Detaylı

YAPISAL EŞİTLİK MODELİ

YAPISAL EŞİTLİK MODELİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

TİCARİ GPS YAZILIMLARINDA EN UYGUN BAZ ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

TİCARİ GPS YAZILIMLARINDA EN UYGUN BAZ ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara TİCARİ GPS YAZILIMLARINDA EN UYGUN BAZ ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI İ. Sanlioglu

Detaylı

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 1 : 47 68 (2008) ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Yrd. Doç.

Detaylı

Türkiye Ekonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Birikimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli *

Türkiye Ekonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Birikimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli * Eonomi-te Volume / Cilt: 1 No: 2 May / Mayıs 2012, 21-60 Türiye Eonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Biriimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli * Erinç eldan ** Özet Bu çalışmanın amacı Türiye

Detaylı

ZAMANLA DEĞİŞEN HIZDA HAREKET EDEN YÜKE MARUZ KİRİŞ/KÖPRÜ NÜN DİNAMİK TEPKİSİ

ZAMANLA DEĞİŞEN HIZDA HAREKET EDEN YÜKE MARUZ KİRİŞ/KÖPRÜ NÜN DİNAMİK TEPKİSİ ZAMANLA DEĞİŞEN HIZDA HAREKET EDEN YÜKE MARUZ KİRİŞ/KÖPRÜ NÜN DİNAMİK TEPKİSİ B. Gültekin SINIR, M. Erkan TURAN ve S. Emine KOCABAŞ Celal Bayar Üniversitesi Mühenislik Fakültesi İnşaat Mühenisliği Bölümü,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATUM DÖNÜŞÜMLERİ. Jeo. ve Fot. Müh. Aydın ÜSTÜN

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATUM DÖNÜŞÜMLERİ. Jeo. ve Fot. Müh. Aydın ÜSTÜN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATUM DÖNÜŞÜMLERİ Jeo. ve Fot. Müh. Aydın ÜSTÜN F.B.E. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalında hazırlanan YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı

Detaylı

Turizm Sektörünün Türkiye nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı

Turizm Sektörünün Türkiye nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Turizm Setörünün Türiye nin Eonomi Büyümesi Üzerindei Etisi: VAR Analizi Yalaşımı Yrd. Doç. Dr. Ozan BAHAR Muğla Üniversitesi,

Detaylı

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI i T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Hazırlayan

Detaylı

Karar Ağaçları İle Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılması: Kocaeli Örneği

Karar Ağaçları İle Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılması: Kocaeli Örneği Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 2, No: 1, 2010 (36-45) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 2, No: 1, 2010 (36-45) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

GPS ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FARKLI FAZ KOMBİNASYONLARININ KULLANILMASI

GPS ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FARKLI FAZ KOMBİNASYONLARININ KULLANILMASI GPS ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FARKLI FAZ KOMBİNASYONLARININ KULLANILMASI H. Kemaldere 1, H. Kutoğlu 2, Ç. Mekik 3 1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Bölümü, Jeodezi

Detaylı

FARKLI GPS YAZILIMLARI İLE DEĞERLENDİRİLEN GPS BAZ UZUNLUKLARININ BİLİNEN DEĞERLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI. Cevat İNAL 1, Ömer SALGIN 2

FARKLI GPS YAZILIMLARI İLE DEĞERLENDİRİLEN GPS BAZ UZUNLUKLARININ BİLİNEN DEĞERLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI. Cevat İNAL 1, Ömer SALGIN 2 S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.23, s.2, 28 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.23, n.2, 28 FARKLI GPS YAZILIMLARI İLE DEĞERLENDİRİLEN GPS BAZ UZUNLUKLARININ BİLİNEN DEĞERLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI Cevat İNAL

Detaylı

Uluslararası Jeodezik Referans Sistemleri ve CBS

Uluslararası Jeodezik Referans Sistemleri ve CBS Uluslararası Jeodezik Referans Sistemleri ve CBS Rasim Deniz 1, Tevfik Ayan 1, Onur Gürkan 2, Ergün Öztürk 3, R. Nurhan Çelik 1 1 İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri

Detaylı

Şekil 3. Web tabanlı veri işleme sisteminin dizayn şeması

Şekil 3. Web tabanlı veri işleme sisteminin dizayn şeması TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara WEB TABANLI OTOMATİK VERİ İŞLEME SİSTEMİ TASARIMI İ. Sanlioglu 1, C. İnal 1 1

Detaylı

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ ESRA BOSTANCIOĞLU 1, EMEL DÜZGÜN BİRER 2 ÖZET Bir binanın fonsiyon ve performansının değerlendirilmesinde; diğerlerinin yanında maliyet önemli bir parametredir.

Detaylı

GNSS ANTENLERİNİN FAZ MERKEZİ VE DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI

GNSS ANTENLERİNİN FAZ MERKEZİ VE DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara GNSS ANTENLERİNİN FAZ MERKEZİ VE DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI Engin Gülal 1, N.Onur Aykut

Detaylı

lvordu@uekae.tubitak.gov.tr, Siddika.Ors@itu.edu.tr

lvordu@uekae.tubitak.gov.tr, Siddika.Ors@itu.edu.tr lvordu@ueae.tubita.gov.tr, Siddia.Ors@itu.edu.tr ÖZET : Kriptografi algoritmaları gerçeleyen donanımlar, açı veya apalı metin dıında, bazı istemsiz çıılar da üretmetedir. Bu istemsiz çıılar; ilem süresi,

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YAZILIMI İLE ORMAN YOLU SANAT YAPILARI HARİTASININ OLUŞTURULMASI TEKNİĞİ (YEŞİLTEPE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ÖRNEĞİ)

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YAZILIMI İLE ORMAN YOLU SANAT YAPILARI HARİTASININ OLUŞTURULMASI TEKNİĞİ (YEŞİLTEPE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ÖRNEĞİ) COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YAZILIMI İLE ORMAN YOLU SANAT YAPILARI HARİTASININ OLUŞTURULMASI TEKNİĞİ (YEŞİLTEPE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ÖRNEĞİ) Erhan ÇALIŞKAN*, Ali KARAMAN**, Hulusi ACAR* * KTÜ Orman Fakültesi

Detaylı

Esnek Bir Yapı Üzerinde Yol Pürüzlülüğüne Bağlı Olarak Araç Lastik Sertliğinin Yolcu Konforu Üzerine Etkisinin Dinamik Analizi

Esnek Bir Yapı Üzerinde Yol Pürüzlülüğüne Bağlı Olarak Araç Lastik Sertliğinin Yolcu Konforu Üzerine Etkisinin Dinamik Analizi UluslararasıKatılımlı 7. MainaTeorisiSempozyumu, İzmir, 4-7 Haziran 5 Esne Bir Yapı Üzerinde Yol Pürüzlülüğüne Bağlı Olara Araç asti Sertliğinin Yolcu Konforu Üzerine Etisinin Dinami Analizi İ. Esen *

Detaylı

Bilim Kahramanları Buluşuyor/FIRST LEGO League (FLL) 11. TÜRKİYE TURNUVALARI 2014 2015 senin dünyan, senin sınıfın KOÇ EL KİTABI

Bilim Kahramanları Buluşuyor/FIRST LEGO League (FLL) 11. TÜRKİYE TURNUVALARI 2014 2015 senin dünyan, senin sınıfın KOÇ EL KİTABI Bilim Kahramanları Buluşur/FIRST LEGO League (FLL) 11. TÜRKİYE TURNUVALARI 2014 2015 senin dünan, senin sınıfın KOÇ EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER 1.0 FLL DEĞERLERİ, DUYARLI PROFESYONELLİK 3 2.0 KOÇ OLARAK KABUL

Detaylı

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2011 (1-24) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 2, 2011 (1-24) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI

LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 30, No 1, 95-109, 2015 Vol 30, No 1, 95-109, 2015 LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN

Detaylı

GLOBAL KONUM STEMİ GPS

GLOBAL KONUM STEMİ GPS GLOBAL KONUM BELİRLEME SİSTEMS STEMİ GPS BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI Herhangi bir zamanda, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bir kullanıcının konumunu belirleyen ve en az 4 uydudan kod-faz varış

Detaylı

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ Yasemin ŞİŞMAN, Ülkü KIRICI Sunum Akış Şeması 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE METHOD 3. AFİN KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ 4. KALİTE KONTROL 5. İRDELEME

Detaylı

VEKTÖR GÖZLEMLERİ İLE KÜÇÜK UYDULARDA YÖNELİM BELİRLEME YÖNTEMLERİ

VEKTÖR GÖZLEMLERİ İLE KÜÇÜK UYDULARDA YÖNELİM BELİRLEME YÖNTEMLERİ HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ 2014 CİL 7 SAYI 2 (35-43) VEKÖR GÖZLEMLERİ İLE KÜÇÜK UYDULARDA YÖNELİM BELİRLEME YÖNEMLERİ Demet ÇİLDEN * İÜ, Uzay Mühendisliği Bölümü. cilden@itu.edu.tr Cengiz

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL DÜŞEY KONTROL AĞI (TUDKA-99) (TURKISH NATIONAL VERTICAL CONTROL NETWORK (TNVCN-99))

TÜRKİYE ULUSAL DÜŞEY KONTROL AĞI (TUDKA-99) (TURKISH NATIONAL VERTICAL CONTROL NETWORK (TNVCN-99)) TÜRKİYE ULUSAL DÜŞEY KONTROL AĞI (TUDKA-99) (TURKISH NATIONAL VERTICAL CONTROL NETWORK (TNVCN-99)) Coşkun DEMİR Ayhan CİNGÖZ ÖZET Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı (TUDKA-99) 1970-1993 yıllarında ölçülen

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; a) Büyük ölçekli (1/5000 ve daha

Detaylı

Demiryolu hat geometrisi bozulmasının bilgi sistemler destekli modellenmesi

Demiryolu hat geometrisi bozulmasının bilgi sistemler destekli modellenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:5, Sayı:3, Kısım:2, 205-214 Haziran 2006 Demiryolu hat geometrisi bozulmasının bilgi sistemler destekli modellenmesi Hakan GÜLER *, Güngör EVREN İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat

Detaylı

GPS Hata Kaynakları GPS hataları, gürültü (noise; karışıklık, tesadüfi hata), sapma (bias; kayıklık) ve kaba hatanın (blunder) bir tertibinden oluşur.

GPS Hata Kaynakları GPS hataları, gürültü (noise; karışıklık, tesadüfi hata), sapma (bias; kayıklık) ve kaba hatanın (blunder) bir tertibinden oluşur. GPS Hata Kaynakları GPS hataları, gürültü (noise; karışıklık, tesadüfi hata), sapma (bias; kayıklık) ve kaba hatanın (blunder) bir tertibinden oluşur. GPS Hata Kaynakları Gürültü hatası, PRN kod gürültüsü

Detaylı

12. TÜRKİYE BİLİMSEL HARİTA VE TEKNİK KURULTAYI

12. TÜRKİYE BİLİMSEL HARİTA VE TEKNİK KURULTAYI 12. TÜRKİYE BİLİMSEL HARİTA VE TEKNİK KURULTAYI 11-15 Mayıs 2009 ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ ANKARA İletişim Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sümer 1 Sokak No: 12/4 06440 Kızılay / ANKARA

Detaylı