ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTUSÜ FĠZĠK ANABĠLĠMDALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTUSÜ FĠZĠK ANABĠLĠMDALI"

Transkript

1 FĠZĠK ANABĠLĠMDALI MÜHENDĠSLĠKTE MATEMATĠK METODLARI-I Dönemi: Güz Dili: Türkçe Kredisi (T-P-K) : ECTS Kredisi: 7.0 Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin YAPICI GörüĢme Saatleri Pzt./Cuma: E posta: WEB: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kayseri / TÜRKĠYE Tel: Dahili Faks: Esas: Ġlgili: Evet Yan dal: BaĢlangıç: Evet Orta: Ġleri Uzmanlık: Dersin Amacı Öğrencileri bir yandan öğrenimleri sırasında karģılaģtıkları matematiksel ifadeleri anlayabilecekleri, diğer yandan da çalıģma hayatı boyunca karģılaģabilecekleri mühendislik problemlerini çözebilecekleri ve sonuçlarını yorumlayabilecekleri düzeyde matematik bilgileriyle donatmak. Ders Ġçeriği Diferansiyel çözüm, Sınır ve baģlangıç değer problemleri. Özel fonksiyonlar: Faktoriyel Fonksiyon, Gama Fonksiyonu, Beta Fonksiyonu, Hata Fonksiyonu, Birim Basamak Fonksiyonu, Delta Fonksiyonu ve Green Fonksiyonları. Kuvvet Serisi, Taylor ve Mclaurin Açılımları. Fourier serisi. Adi diferansiyel denklemler ve uygulamaları. Laplace Transformu, Fourier Transformu ve Kuvvet Serileri ile adi diferansiyel denklemlerin cözümleri. Vektörel analiz: Vektör fonksiyonlar, Vektör diferansiyel hesabı, Gradyent. Diverjans ve Rotasyonel. Öğretim Metodu Teorik olarak konular anlatıldıktan sonra mühendislik uygulamaları ile ilgili öğrencilere ödevler verilecektir. Öğrenciden Ġstenilen Öğrencilere derslere katılacaklar, verilen ödevleri derste sunacaklar ve ödev yaparken çözümde karģılaģtıkları problemleri derste BaĢarı Notunun Hesaplanması Önerilen Kaynaklar, Dağıtım, Ankara a Göre Ders Planı soracaklardır. Dersin ham puanı %30 ara sınav, %70 final notundan oluģmaktadır. Ham puan daha sonra çan eğrisi ile harfli puana dönüģtürülmektedir. Sonuçlar ile öğrencilere gönderilmektedir. Önceki not sistemine tabi olan öğrenciler final notundan en az 50 almalıdır. Ara sınav notunun %40 ı ve final notunun %60 ı alınarak hesaplanan not ortalama en az 50 olmalıdır. Spiegel, M. R, Ġleri Matematik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara Ayres, F, Diferansiyel ve Ġntegral Hesap, Nobel Yayın

2 1. Hafta Diferansiyel çözüm, Sınır ve baģlangıç değer problemleri 2. Hafta Özel fonksiyonlar: Faktoriyel Fonksiyon, Gama Fonksiyonu, Beta Fonksiyonu, 3. Hafta Hata Fonksiyonu, Birim Basamak Fonksiyonu 4. Hafta Delta Fonksiyonu ve Green Fonksiyonları 5. Hafta Kuvvet Serisi 6. Hafta Taylor ve Mclaurin Açılımları 7. Hafta Fourier serisi 8. Hafta ARA SINAV 9. Hafta Adi diferansiyel denklemler ve uygulamaları 10. Hafta Laplace Transformu, Fourier Transformu 11. Hafta Kuvvet Serileri ile adi diferansiyel denklemlerin cözümleri. 12. Hafta Vektörel analiz: Vektör fonksiyonlar 13. Hafta Vektör diferansiyel hesabı 14. Hafta Gradyent. Diverjans ve Rotasyonel

3 MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠMDALI MKM 509 Sonlu Elemanlar Metodu Dönemi: Güz Dili: Türkçe Kredisi (T-P-K) : ECTS Kredisi: 7 Öğretim Üyesi Y. Doç. Dr. Recep GÜNEġ GörüĢme Saatleri Pzt. /Salı /ÇrĢ. /PrĢ./Cuma: E posta: WEB: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, Kayseri / TURKĠYE Tel: Dahili Faks: Esas: Evet Ġlgili: Yan dal: BaĢlangıç: Orta: Ġleri: Evet Uzmanlık: Dersin Amacı Lineer sonlu elemanlar metodunun temelleri ve genel teorisinin anlatılması. Farklı disiplinlerdeki mühendislik problemlerinin çözümünde sonlu elemanlar metodunun kullandırılması amaçlanmaktadır. Ders Ġçeriği GiriĢ, temel bilgiler, bir boyutlu problemler, kafes sistemler, kiriģ ve çerçeveler, iki boyutlu problemler, eksenel simetrik problemler, gerilme analizinde üç boyutlu problemler, skaler alan problemleri, özdeğer problemleri, özel konular (Elast-plastik gerilme analizi, kırılma mekaniği). Öğretim Metodu Sınıf dersleri: Haftada üç saat teorik temeller ve problem çözümleri. Öğrenciden Ġstenilen Öğrencilerin lineer cebir, mühendislik matematiği ve mukavemet derslerine ait altyapılarının iyi olması gerekir. BaĢarı Notunun Hesaplanması Ödev Ģeklinde bir arasınav, açık notlarla bir yazılı arasınav, açık notlarla bir yazılı yarıyılsonu sınavı yapılır. Ham baģarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60'ına, ara sınavların puan ortalamasının % 40'ının eklenmesiyle hesaplanır. BaĢarılı olmak için baģarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. AA, BA, BB, CB,CC Ģartsız baģarılı notlardır. DC ve DD ise Ģartlı baģarılı Önerilen Kaynaklar, notlardır T.R. Chandrupatla and A.D. Belegundu, Introduction to Finite Elements in Engineering. J.N. Reddy, An introduction to the Finite Element Method. a Göre Ders Planı 1. Hafta Temel kavramlar, matris cebiri ve Gauss eliminasyonu. 2. Hafta Bir boyutlu problemler 3. Hafta Kafes sistemleri 4. Hafta KiriĢ ve çerçeveler 5. Hafta Ġki boyutlu problemler

4 6. Hafta Ġki boyutlu problemler 7. Hafta Eksenel simetrik problemler 8. Hafta ARASINAV 9. Hafta Ġki boyutlu izoparametrik elemanlar ve nümerik integrasyon 10. Hafta Gerilme analizinde üç boyutlu problemler 11. Hafta Gerilme analizinde üç boyutlu problemler 12. Hafta Skaler alan problemleri 13. Hafta Skaler alan problemleri 14. Hafta Özdeğer problemleri.

5 MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠMDALI MKM 511 POLĠMERĠK MALZEMELER Dönemi: Güz Dili: Türkçe Kredisi (T-P-K) : ECTS Kredisi: 7.0 Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat ÖZDEN GörüĢme Saatleri E posta: WEB: Erciyes Universitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü,38039 Kayseri, Melikgazi-Turkiye. Tel: Dahili Esas: Ġlgili: Evet Yan dal: BaĢlangıç: Orta: Ġleri :Evet Uzmanlık: Dersin Amacı Bu dersin sonunda, öğrenciler polimerlerin özellikleri imal metotları ve endüstrideki kullanımları ile ilgili bilgilerle donatılacak ve nu malzemeleri kullanarak yeni tararsımlar yapmaları sağlanacaktır. Ders Ġçeriği Polimerlerin genel özellikleri: Lineer, non-lineer polimerler - Termoplastik ve termoset polimerler - Polimerlerin elde edilme yöntemleri - Polimerizasyon teknikleri - Doğal ve suni polimerler - Polimer molekül yapıları - Fiber ve elastomerler. Öğretim Metodu Öğrenciden Ġstenilen BaĢarı Notunun Hesaplanması Plastik teknolojisi: Plastik Ģekillendirme tekniklerinin özeti: Plastik enjeksiyonu- SıkıĢtırma yoluya Ģekillendirme- ġiģirme - Extruzisyon - Vaküm Ģekillendirme - Fiber destekli plastik dökümü. ġekillendirme sonrası plastiklerin iģlenmesi. Plastik akıģı: AkıĢ etkileri - Termal etkiler: Büzülme - Rezidal stresler - Molekul oryantasyonu- Plastik akıģını etkileyen faktörler - Kalıplardaki ısı transferi - ErimiĢ plastiklerde karģılaģılan problemler. Kalıp Tasarımı. Alternatif üretim teknikleri. Plastik malzemelerin mekanik ve ısıl özellikleri: Rezidal streslerin ve molekül oryantasyonunun malzemenin mekanik özelliklerine etkisi: Malzemelerin çekme ve basma ve eğme kuvvetlerine tepkisi. Üretim sonrası çarpılma - Çevre Ģartlarının plastikler üzerindeki etkisi - Plastiklerin mekanik ve ısıl özelliklerinin geliģtirilmesi. Dinamik Mekanik Testler- Termal Mekanik Testler. Plastik malzemelerin endüstrideki yeri. Polimerik Malzemeler dersi haftada 3 saatlik derseler halinde verilmektedir. Problem çözümleri dersin anlatımı sırasında yapılmaktadır. Sınıfta öğrencilerin çözüm yapmasına ağrılık verilmektedir. Yıl içi ödevler verilmektedir Yüksek Lisans Öğrencileri Açık notlarla, serbest formül sayfasıyla bir yazılı arasınav, bir yazılı yarıyılsonu sınavı yapılır. Ham baģarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60'ine, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'unun eklenmesiyle hesaplanır. BaĢarılı olmak için baģarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir

6 Önerilen Kaynaklar, J. R. Fried: Polymer Science and technology, 1995, New Jersey, Prentice Hall a Göre Ders Planı 1. Hafta Polimerlerin genel özellikleri 2. Hafta Lineer, non-lineer polimerler - Termoplastik ve termoset polimerler 3. Hafta Polimerlerin elde edilme yöntemleri - Polimerizasyon teknikleri 4. Hafta Doğal ve suni polimerler - Polimer molekül yapıları - Fiber ve elastomerler. 5. Hafta Plastik Ģekillendirme tekniklerinin özeti: Plastik enjeksiyonu- SıkıĢtırma yoluya 6. Hafta Ģekillendirme- ġiģirme - Extruzisyon - Vaküm Ģekillendirme - Fiber destekli plastik dökümü. 7. Hafta. ġekillendirme sonrası plastiklerin iģlenmesi. Plastik akıģı: AkıĢ etkileri - Termal etkiler: 8. Hafta ARA SINAV 9. Hafta Büzülme - Rezidal stresler - Molekul oryantasyonu- Plastik akıģını etkileyen faktörler 10. Hafta Kalıplardaki ısı transferi - ErimiĢ plastiklerde karģılaģılan problemler. Kalıp Tasarımı. Alternatif üretim teknikleri 11. Hafta Plastik malzemelerin mekanik ve ısıl özellikleri 12. Hafta Rezidal streslerin ve molekül oryantasyonunun malzemenin mekanik özelliklerine etkisi: Malzemelerin çekme ve basma ve eğme kuvvetlerine tepkisi. 13. Hafta Üretim sonrası çarpılma - Çevre Ģartlarının plastikler üzerindeki etkisi - Plastiklerin mekanik ve ısıl özelliklerinin geliģtirilmesi. 14. Hafta Dinamik Mekanik Testler- Termal Mekanik Testler. Plastik malzemelerin endüstrideki yeri

7 MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠMDALI MKM 521 Mekanik Sistem Dinamiği Dönemi: Güz Dili: Türkçe Kredisi (T-P-K) : ECTS Kredisi: 3 Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ġbrahim UZMAY GörüĢme Saatleri E posta: WEB: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, MakinMühendisliği Bölümü, Kayseri / TURKĠYE Tel: Dahili Faks: Esas: Ġlgili: Evet Yan dal: BaĢlangıç: Evet Orta: Ġleri Uzmanlık: Dersin Amacı Mekanik sistemlerin dinamiğini tanımlayan temel ilkeleri vererek, farklı özelliklere sahip çeģitli sistemlerin tasarım ve kontolüne iliģkin problem çözme mantığını geliģtirmek. Ders Ġçeriği Rijit cisim kinematiği; hareket kanunlarının Newton formulasyonları; momentum kavramı, atalet ve enerji özellikleri, genelleģtirilmiģ koordinatlar, holonomik ve holonomik olmayan kısıtlamalar. GenelleĢtirilmiĢ kuvvetler, virtüel iģ prensibi, D Alembert prensibi. Hamilton ve Lagrange hareket denklemleri. Hareketin integralleri ve korunma kanunları. Sürtünme, Darbe kuvvetleri ve çarpma. Rijit cisimli sistemlere uygulamalar. Öğretim Metodu Sınıf dersleri: Haftada üç saat teorik temeller. Öğrenciden Ġstenilen Lisansüstü öğrenciler BaĢarı Notunun Bir arasınav, dönem içi ödev ve açık notlar ile yılsonu sınavı yapılır. Ham baģarı Hesaplanması puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60' ına, arasınav ve ödev puanları toplamının % 40' ının eklenmesiyle hesaplanır. Önerilen Kaynaklar, Ercan, Y., Sistem Dinamiği, Literatür Yayınları a Göre Ders Planı 1. Hafta Rijit cisim kinematiği; hareket kanunlarının Newton formulasyonları 2. Hafta Rijit cisim kinematiği; hareket kanunlarının Newton formulasyonları 3. Hafta Rijit cisim kinematiği; hareket kanunlarının Newton formulasyonları 4. Hafta Rijit cisim kinematiği; hareket kanunlarının Newton formulasyonları 5. Hafta GenelleĢtirilmiĢ kuvvetler, virtüel iģ prensibi, D Alembert prensibi. Hamilton ve Lagrange hareket denklemleri. 6. Hafta GenelleĢtirilmiĢ kuvvetler, virtüel iģ prensibi, D Alembert prensibi. Hamilton ve Lagrange hareket denklemleri. 7. Hafta GenelleĢtirilmiĢ kuvvetler, virtüel iģ prensibi, D Alembert prensibi. Hamilton ve Lagrange hareket denklemleri. 8. Hafta ARA SINAV

8 9. Hafta GenelleĢtirilmiĢ kuvvetler, virtüel iģ prensibi, D Alembert prensibi. Hamilton ve Lagrange hareket denklemleri. 10. Hafta Hareketin integralleri ve korunma kanunları 11. Hafta Hareketin integralleri ve korunma kanunları 12. Hafta Hareketin integralleri ve korunma kanunları 13. Hafta Rijit cisimli sistemlere uygulamalar. 14. Hafta Rijit cisimli sistemlere uygulamalar.

9 MEKATRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MEM 509 Yapay Sinir Ağları ve Mühendislik Uygulamaları Dönemi: Güz Dili: Türkçe Kredisi (T-P-K) : ECTS Kredisi: 7.0 Öğretim Üyesi Prof. Dr. ġahin Yıldırım GörüĢme Saatleri E posta: WEB: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Kayseri / TÜRKĠYE Tel: Dahili Faks: Esas: Evet Ġlgili: Yan dal: BaĢlangıç: Orta: Ġleri: Evet Uzmanlık: Dersin Amacı Bu dersin amacı, yapay sinir ağlarının robotlar ve mekanizmalar gibi mekanik sistemlerdeki teorik ve simülasyon kontrol uygulamalarını öğrencilere öğretmektir. Ders Ġçeriği Yapay sinir ağları tipleri, eğitim algoritmaları, YSA ile sistemlerin dinamik modellenmesi, YSA nın pratik uygulamaları. Öğretim Metodu Ders, yapay sinir ağı tekniklerinin teorik altyapısı üzerine yoğunlaģacaktır. Bu teknikler, mekanik sistemlerin YSA modelinin tasarımı ve robotik sistemler için YSA kontrolör konularını içermektedir. Haftada 3 saat teorik ders olarak uygulanmaktadır. Öğrenciden Ġstenilen Sadece yüksek lisans öğrencileri kabul edilir. BaĢarı Notunun Vize notu (%40) Final notu (%60) Hesaplanması Önerilen Kaynaklar, Yıldırım S Yapay Sinir Ağları Ders Notları, Kayseri. Matlab Software a Göre Ders Planı 1. Hafta Yapay sinir ağı bilgisayar donanımı 2. Hafta Yapay sinir ağı programlama 3. Hafta Yapay sinir ağı modelleri 4. Hafta Dinamik geri-yayılım algoritması, hızlı-yayılım algoritması 5. Hafta Kohenen algoritması 6. Hafta Optimal self organization için makine eğitimi 7. Hafta Yapay sinir ağı uygulamaları 8. Hafta ARA SINAV 9. Hafta Mekanik sistemlerin kontrolü için yapay sinir ağı tipleri 10. Hafta Matlab Yapay sinir ağları Toolbox Tanıtımı 11. Hafta Ġleri beslemeli yapay sinir ağı kontrolörü, geri beslemeli yapay sinir ağı kontrolörü 12. Hafta Sistem kontrolü için simülasyon uygulamaları 13. Hafta Pratik uygulamalar 14. Hafta FĠNAL SINAVI

10 MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠMDALI MKM 529 Robot Mekaniği Dönemi: Güz Dili: Türkçe Kredisi (T-P-K) : ECTS Kredisi: 3 Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ġbrahim UZMAY GörüĢme Saatleri E posta: WEB: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, MakinMühendisliği Bölümü, Kayseri / TURKĠYE Tel: Dahili Faks: Esas: Ġlgili: Evet Yan dal: BaĢlangıç: Evet Orta: Ġleri Uzmanlık: Dersin Amacı Düzlemsel ve üç boyutlu hareketlere sahip sistemler olan robot kol mekanizmalarında kinematik esasları tanımlamak. Ders Ġçeriği Öğretim Metodu Öğrenciden Ġstenilen BaĢarı Notunun Hesaplanması Önerilen Kaynaklar Homojen transformasyonlar; uzay koordinatlarında konum, yönlenme ve eksen takımlarının tanımı, öteleme ve dönme dönüģüm matrisleri, genel dönme dönüģüm matrisi. Manipülatör kinematiği; Euler açıları, RPY açıları, değiģik koordinatlarda uzuv ve eklemlerin tanımı, D-H notasyonu, dönüģüm matrisleri ve kinematik denklemler. Ġnvers kinematik; çözülebilirlik, cebrik ve geometrik çözümler Sınıf dersleri: Haftada üç saat teorik temeller. Lisansüstü öğrenciler Bir arasınav, dönem içi ödev ve açık notlar ile yılsonu sınavı yapılır. Ham baģarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60' ına, arasınav ve ödev puanları toplamının % 40' ının eklenmesiyle hesaplanır. Paul p. Richard, Robot Manipulators, The MIT Pres Siciliano B., Sciavicco L., Modeling and Control of Robot Manipulators Craig John J., Ġntroduction to Robotics, Addisoon Wesley Longman a Göre Ders Planı 1. Hafta Homojen transformasyonlar 2. Hafta Homojen transformasyonlar 3. Hafta Homojen transformasyonlar 4. Hafta Homojen transformasyonlar 5. Hafta D-H notasyonu 6. Hafta D-H notasyonu 7. Hafta D-H notasyonu 8. Hafta ARA SINAV 9. Hafta Manipülatör Kinematiği 10. Hafta Manipülatör Kinematiği

11 11. Hafta Manipülatör Kinematiği 12. Hafta Uygulamalar 13. Hafta Uygulamalar 14. Hafta Uygulamalar

12 FĠZĠK ANABĠLĠMDALI Döner Hareketli Makinaların TitreĢim Analizi ve Kestirimci Bakım Dönemi: Güz Dili: Türkçe Kredisi (T-P-K) : ECTS Kredisi: 7.0 Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Dr. Hamdi TAPLAK GörüĢme Saatleri Pzt. /Salı /ÇrĢ. /PrĢ./Cuma: E posta: WEB: Erciyes Üniversitesi, Kayseri MYO, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü, Kayseri / TURKĠYE Tel: Dahili Faks: Esas: Ġlgili: Evet Yan dal: BaĢlangıç: Evet Orta: Ġleri Uzmanlık: Dersin Amacı Döner hareketli makinalarda, titreģim analizi yardımıyla arıza tespitine ait temel bilgileri öğretmek. Ders Ġçeriği GiriĢ. Yatak sistemleri. Tek ve çok kütleli rotor modelleri. Sık görülen hasarlar. Rotorların dengelenmesi. Makinalarda eksen ayarlaması. Makinalarda hasar tanıma metodları. Kestirimci bakımın gerekliği ve avantajları. TitreĢim transdüserleri ve ölçüm sistemleri. Arıza çeģitleri ve FFT spektrumundaki belirtileri. Cepstrum analizi. Zarf analizi. Makinalarda en çok görülen arızaların belirlenmesi. Rulman arızalarının titreģim analiz ile tespiti. Hata belirlenmesi ile ilgili örnekler. Öğretim Metodu Sınıf dersleri/laboratuar/problem çözümleri/sunumlar vs. Öğrenciden Ġstenilen Öğrenciler, programlı ders faaliyetlerinin %70 ine devam etmek zorundadır. Kendilerinden istenen sunumları hazırlamalıdır. BaĢarı Notunun Hesaplanması Kapalı notlarla bir yazılı arasınav, bir yazılı yarıyılsonu sınavı yapılır. Ham baģarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60'ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40 ının eklenmesiyle hesaplanır. BaĢarılı olmak için baģarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. AA, BA, BB, CB,CC (ham baģarı puanı arasında kalan notlar) Ģartsız baģarılı notlardır. DC ve DD (ham baģarı puanı arasında kalan notlar) ise Ģartlı baģarılı notlardır. Önerilen Kaynaklar, Kestirimci Bakım ve TitreĢim Analizi Ders Notları, Hamdi Taplak Konu ile ilgili literatür. a Göre Ders Planı 1. Hafta GiriĢ. Yatak sistemleri. 2. Hafta Tek ve çok kütleli rotor modelleri. 3. Hafta Sık görülen hasarlar.

13 4. Hafta Rotorların dengelenmesi. 5. Hafta Makinalarda eksen ayarlaması. 6. Hafta Makinalarda hasar tanıma metodları. 7. Hafta Kestirimci bakımın gerekliği ve avantajları. 8. Hafta ARA SINAV 9. Hafta TitreĢim transdüserleri ve ölçüm sistemleri. 10. Hafta Arıza çeģitleri ve FFT spektrumundaki belirtileri. 11. Hafta TitreĢim sinyallerini alma ve iģleme. 12. Hafta Makinalarda en çok görülen arızaların belirlenmesi. 13. Hafta Rulman arızalarının titreģim analiz ile tespiti. 14. Hafta Hata belirlenmesi ile ilgili örnekler.

14 MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠMDALI MKM 540 Viskoz AkıĢkan Akımı Dönemi: Güz Dili: Türkçe Kredisi (T-P-K) : ECTS Kredisi: 7.0 Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serpil ÖZKILIÇ GörüĢme Saatleri Pzt. /Salı /ÇrĢ. /PrĢ./Cuma: E posta: WEB: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kayseri / TURKĠYE Tel: Dahili: Faks: Esas: Ġlgili: Evet Yan dal: BaĢlangıç: Evet Orta: Ġleri Uzmanlık: Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin viskoz akıģkan akımlarının teorisini ve uygulamalarını öğrenmeleri ve viskoz akıģkanlar ile ilgili problemleri çözme yeteneğine sahip olmaları Ders Ġçeriği Hareket denklemlerinin özetlenmesi, viskoz akıģkanlar ile ilgili bazı örnekler, viskoz akıģların hareket denklemlerinin çözülmesi, viskoz akıģlar için sınır Ģartları, kütle ve momentum aktarımı, düģük reynolds sayılısı akıģlar ve Stokes denklemleri, viskoz akıģlar için boyutsuz sayılar, dönen iki silindir arasında viskoz akıģ, bir kanal içerisinde sürekli akıģ ve sıcaklık dağılımı, Yağlama teorisi Öğretim Metodu Her bir konu için teorik bilginin verilmesi, bir çok problemin gösterilmesi ve çözülmesi, konular tamamlandıktan sonra, uygulamalı bazı problemlerin çözülmesi ve öğrencilere ödev verilmesi. Öğrenciden Ġstenilen Derse gelmeden önce anlatılacak konuya çalıģılması BaĢarı Notunun (Yıl Ġçi Sınavı) x %40 + (Yıl Sonu Sınavı) x %60 Hesaplanması Önerilen Kaynaklar, White, Frank M., Viscous Fluid Flow, McGraw-Hill Streeter, V.L. Wylie, E.B., Fluid Mechanics,, McGraw-Hill a Göre Ders Planı 1. Hafta Hareket denklemlerinin özetlenmesi. Viskoz akıģlarla ilgili bazı örnekler 2. Hafta Hareket denklemlerinin özetlenmesi. Viskoz akıģlarla ilgili bazı örnekler 3. Hafta Viskoz akıģkan denklerinin çözülmesi 4. Hafta Viskoz akıģkan denklerinin çözülmesi 5. Hafta Viskoz akıģ problemleri için sınır Ģartları 6. Hafta Viskoz akıģ problemleri için sınır Ģartları

15 7. Hafta ARA SINAV 8. Hafta Kütle ve momentum aktarımı 9. Hafta DüĢük Reynold sayılı akıģlar ve Stokes denklemleri 10. Hafta DüĢük Reynold sayılı akıģlar ve Stokes denklemleri 11. Hafta Viskoz akıģlar için boyutsuz sayılar 12. Hafta Dönen iki silindir arasındaki viskoz akıģlar 13. Hafta Kanal içerinden sürekli akıģ ve sıcaklık dağılımları 14. Hafta Yağlama teorisi

16 MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠMDALI MKM541 Ġleri Isı GeçiĢi- I Dönemi: Güz Dili: Türkçe Kredisi (T-P-K) : ECTS Kredisi: 7.0 Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP GörüĢme Saatleri ÇalıĢma günleri ve saatleri E posta: WEB: me.erciyes.edu.tr/altuntop Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kayseri / TURKĠYE Tel: Faks: Esas: Ġlgili: Evet Yan dal: BaĢlangıç: Orta: Ġleri: Evet Uzmanlık: Dersin Amacı Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazandırma Ders Ġçeriği Sürekli rejimde iki ve üç boyutlu ısı iletimi; ÇeĢitli yaklaģımlar, DeğiĢkenlerine ayırma yöntemi, Grafiksel yöntem, Sonlu fark eģitlikleri, Problemler, Isı iletimi denklemlerinin sonlu farklar ile gösterimi; Enerji denge yaklaģımı, Sonlu fark denklemlerinin çözümleri, Ters matris yöntemi, Releksiyon yöntemi, Gauss Seidel iterasyonu, Problemler. Zamana bağlı ısı iletimi; Toplam kütle yaklaģımı ve bu yaklaģımın geçerliliği, Genel kütle yaklaģımı, TaĢınımlı düz levha, Tam çözüm, YaklaĢık çözüm, Toplam enerji geçiģi, TaĢınımlı radyal sistemler, Tam çözümler, YaklaĢık çözümler, Toplam enerji geçiģi, Yarı sonsuz katı, Çok boyutlu etkiler. Sonlu fark yöntemi, Ġmplicit ve Explicit yaklaģımları Problemler. IĢınım ile ısı geçiģi, Çok yüzeyli kapalı yüzeyler, Gaz ıģınımı, Gaz yayması ve yutması, Problemler. Öğretim Metodu Sınıf dersleri: Haftada üç saat teorik temeller. Öğrenciden Ġstenilen BaĢarı Notunun (Yıl içi Sınavı) x %40 + (Yıl Sonu Sınavı) x %60 Hesaplanması Önerilen Kaynaklar, Incropera.P. Frank, DeWitt.P. David, Isı ve Kütle GeçiĢinin Temelleri a Göre Ders Planı 1. Hafta Lisans Isı GeçiĢi dersinin özetlenmesi 2. Hafta Sürekli rejimde 2 ve 3 boyutlu ısı iletimi, ÇeĢitli yaklaģımlar 3. Hafta DeğiĢkenlerine ayırma yöntemi, Grafiksel yöntem 4. Hafta Sonlu fark eģitlikleri, Problemler 5. Hafta Isı iletimi denklemlerinin sonlu farklar ile gösterimi; Enerji denge yaklaģımı, Sonlu fark denklemlerinin çözümleri, 6. Hafta Ters matris yöntemi, Releksiyon yöntemi, Gauss Seidel iterasyonu, Problemler 7. Hafta Zamana bağlı ısı iletimi; Toplam kütle yaklaģımı ve bu yaklaģımın geçerliliği, Genel kütle yaklaģımı 8. Hafta ARA SINAV

17 9. Hafta TaĢınımlı düz levha, Tam çözüm, YaklaĢık çözüm, Toplam enerji geçiģi 10. Hafta TaĢınımlı radyal sistemler, Tam çözümler, YaklaĢık çözümler 11. Hafta Sonlu fark yöntemi, Ġmplicit ve Explicit yaklaģımları Problemler 12. Hafta IĢınım ile ısı geçiģi, Çok yüzeyli kapalı yüzeyler 13. Hafta Gaz ıģınımı, Gaz yayması ve yutması 14. Hafta Problemler

18 MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠMDALI Ġleri Termodinamik Dönemi: Bahar Dili: Türkçe Kredisi (T-P-K) : ECTS Kredisi: 7.0 Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gürsel ÇINAR GörüĢme Saatleri E posta: WEB: me.erciyes.edu.tr/gcinar Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kayseri / TURKĠYE Tel: Dahili Faks: Esas: Ġlgili: Evet Yan dal: BaĢlangıç: Orta: Ġleri: Evet Uzmanlık: Dersin Amacı Ders Ġçeriği Çok bileģenli sistemlerin fazları arasında denge. Çok bileģenli karıģımlar. Reaksiyon denklemleri ve yanma süreci. Sürtünmeli hal değiģimleri. Ġzobar, izoterm, izantropik hal değiģimleri için sıkıģtırma ve geniģleme iģlemlerinde iģ ve verim ifadelerinin mukayesesi. Ekserji ve anenerji. Uygulamada kullanılan çevrimlerin ekserji alıģveriģi ve ekserjijk verimlerinin çıkartılması. Her hafta 3 saatlik teorik ders anlatımı ve problem çözümü Öğretim Metodu Öğrenciden Ġstenilen BaĢarı Notunun (Yıl Ġçi Notu) x %40 + (Yıl Sonu Notu) x %60 Hesaplanması Önerilen Kaynaklar, Advenced Engineering Thermodynamics, 2. Edition, Adrian Bejan a Göre Ders Planı 1. Hafta Çok bileģenli sistemlerin fazları arasındaki denge 2. Hafta Çok bileģenli sistemlerin fazları arasındaki denge 3. Hafta Çok bileģenli karıģımlar 4. Hafta Çok bileģenli karıģımlar 5. Hafta Reaksiyon denklemleri ve yanma süreci 6. Hafta Reaksiyon denklemleri ve yanma süreci 7. Hafta ARA SINAV 8. Hafta Sürtünmeli hal değiģimleri 9. Hafta Sürtünmeli hal değiģimleri 10. Hafta Ġzobar, Ġzoterm, Ġzantropik hal değiģimleri için sıkıģtırma ve geniģleme iģlemlerinde iģ ve verim ifadelerinin mukayesesi 11. Hafta Ġzobar, Ġzoterm, Ġzantropik hal değiģimleri için sıkıģtırma ve geniģleme

19 iģlemlerinde iģ ve verim ifadelerinin mukayesesi 12. Hafta Uygulamada kullanılan çevrimlerin ekserji alıģveriģi ve ekserjik verimlerinin açıklanması 13. Hafta Uygulamada kullanılan çevrimlerin ekserji alıģveriģi ve ekserjik verimlerinin açıklanması 14. Hafta Problemler

20 MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MKM 549 Ġçten Yanmali Motorlar DERS SAATĠ: 3 Dönemi GÜZ Bölümü Makine Mühendisliği KREDĠSĠ 3 Ders Sorumlusu Doç.Dr. Nafiz KAHRAMAN Erciyes University, Faculty of Engineering, Dept. of Mechanical Engineering, Kayseri, TURKEY Web page: DERSĠN ĠÇERĠĞĠ: Benzinli ve dizel motorların analizi ve dizaynı.temel iģlemler ve motorlarda uygulanan güncel teknolojiler.hava ve hava-yakıt karıģımlı çevrimlerin termodinamiği.yanma, karıģımlar stokiometrik karıģım,yakıtlar,yanmadaki kimyasal denklemler,alev ilerlemesi vuruntu, emisyon formasyonu ve kontrolü.akıģ iģlemleri,volümetrik verim emme ve egzost iģlemleri,iki zamanlı motorlarda süpürme iģlemi,karıģım oluģturulması,yakıt püskürtme iģlemi,super ve turbo Ģarj iģlemleri. DERSĠN ÖNKOġULLARI: Benzinli ve dizel motorların analizi ve dizaynı.temel iģlemler ve motorlarda uygulanan güncel teknolojiler DERSĠN AMAÇLARI: Mühendislik problemlerini çözme becerisi kazandırmak. DERSĠN YÖNTEMĠ: Sınıf dersleri: Haftada üç saat teorik temeller. DERS DÖKÜMANLARI: Heywood, J.B., Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw Hill Book Comp, New York, SoruĢbay, C., Ergeneman, M., Arslan, E., Safgönül, B., Ġçten Yanmalı Motorlar, Birsen Yayınevi, Ġstanbul, 2002Stone, R., Introduction to IC Engines, Macmillan, London, Ders Notları ÖNERĠLEN KAYNAKLAR: DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ: Kapalı notlarla, bir yazılı arasınav, bir yazılı yarıyılsonu sınavı yapılır. Ham baģarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 70iine, ara sınavlar puan ortalamasının % 30iunun eklenmesiyle hesaplanır. BaĢarılı olmak için baģarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. AA, BA, BB, CB,CC (ham baģarı puanı arasında kalan notlar) Ģartsız baģarılı notlardır. DC ve DD (ham baģarı puanı arasında kalan notlar) ise Ģartlı baģarılı notlardır. DĠĞER BĠLGĠLER: Öğrenciler, programlı ders faaliyetlerinin %70iine devam etmek zorundadır. DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta) (3 hafta) Benzinli ve dizel motorların analizi ve dizaynı (2 hafta) Temel iģlemler ve motorlarda uygulanan güncel teknolojiler (3 hafta) yanmadaki kimyasal denklemler,alev ilerlemesi vuruntu, emisyon formasyonu ve kontrolü (1 hafta) AkıĢ iģlemleri,volümetrik verim

21 (3 hafta) emme ve egzost iģlemleri (2 hafta) karıģım oluģturulması,yakıt püskürtme iģlemi,super ve turbo Ģarj iģlemleri. DERSĠN PROGRAM ÇIKTILARI ĠLE ĠLĠġKĠSĠ: Ġçten yanmalı Motorları tanıma ve çalıģma presiplerini anlama Yanma ve yakıtlar hakkında genel bilgi kazanma

22 MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠMDALI MKM553 Kütle ve Momentum Transferi Dönemi: Güz Dili: Türkçe Kredisi (T-P-K) : ECTS Kredisi: 7.0 Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf Tekin GörüĢme Saatleri Pzt. /Salı /ÇrĢ. /PrĢ./Cuma: E posta: WEB: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kayseri / TURKĠYE Tel: Dahili: Faks: Esas: Ġlgili: Evet Yan dal: BaĢlangıç: Evet Orta: Ġleri Uzmanlık: Dersin Amacı Ders Ġçeriği Öğretim Metodu Fick kanunu ve Newton ve Fourier kanunlarıyla benzerliği. Tek yönlü difüzyon. TaĢınımla kütle transferi, ZorlanmıĢ taģınım, Serbest taģınım. Kütle transferine karģı direnç. Duvardan su buharı difüzyonu. Absorpsiyon, Adsorpsiyon ve Desorpsiyonla kütle transferi. Kimyasal reaksiyonla birlikte kütle taģınımı. Çok bileģenli sistemler, spesifik temel iģlemlerde uygulamaları. Ġki faz arasında taģınml momentum transferi. Momentum denklemi, borulardaki laminer akıģlar için momentum transferi ve ısı transferi, türbülanslı akıģlarda momentum ve enerji transferi. Fazlar arası enerji taģınımı fazlar arası kütle transferi. Isı radyasyonu ile taģınma. Büyük akım sistemlerinde taģınma. Isı-Kütle ve Momentum Transferi BenzeĢimleri. Her bir konu için teorik bilginin verilmesi, bir çok problemin gösterilmesi ve çözülmesi, konular tamamlandıktan sonra, uygulamalı bazı problemlerin çözülmesi ve öğrencilere ödev verilmesi. Derse gelmeden önce anlatılacak konuya çalıģılması Öğrenciden Ġstenilen BaĢarı Notunun (Yıl Ġçi Sınavı) x %40 + (Yıl Sonu Sınavı) x %60 Hesaplanması Önerilen Kaynaklar, a Göre Ders Planı 1. Hafta Fick kanunu ve Newton ve Fourier kanunlarıyla benzerliği 2. Hafta Tek yönlü difüzyon. Incropera.P. Frank, DeWitt.P. David, Isı ve Kütle GeçiĢinin Temelleri

23 3. Hafta TaĢınımla kütle transferi 4. Hafta ZorlanmıĢ taģınım, Serbest taģınım. Kütle transferine karģı direnç.. 5. Hafta Duvardan su buharı difüzyonu 6. Hafta Absorpsiyon, Adsorpsiyon ve Desorpsiyonla kütle transferi. 7. Hafta Kimyasal reaksiyonla birlikte kütle taģınımı. 8. Hafta ARA SINAV 9. Hafta Çok bileģenli sistemler, spesifik temel iģlemlerde uygulamaları. 10. Hafta Ġki faz arasında taģınımla momentum transferi. 11. Hafta Momentum denklemi, borulardaki laminer akıģlar için momentum transferi ve ısı transferi, türbülanslı akıģlarda momentum ve enerji transferi 12. Hafta Fazlar arası enerji taģınımı fazlar arası kütle transferi. 13. Hafta Isı radyasyonu ile taģınma. Büyük akım sistemlerinde taģınma. 14. Hafta Isı-Kütle ve Momentum Transferi BenzeĢimleri.

24 MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠMDALI MKM 572 ĠLERĠ TEKNOLOJĠ MALZEMELERĠ Dönemi: Güz Dili: Türkçe Kredisi (T-P-K) : ECTS Kredisi: 7.0 Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. DurmuĢ ODABAġ GörüĢme Saatleri Pzt. /Salı /ÇrĢ. /PrĢ./Cuma: E posta: WEB: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Böl Kayseri, Tel: Dahili Esas: Ġlgili: Evet Yan dal: BaĢlangıç: Evet Orta: Ġleri Uzmanlık: Dersin Amacı Bu dersin amacı,malzeme grupları ve teknolojideki yerlerini incelemektir. Ders Ġçeriği Kompozit Malzemeler: Kompozit malzemelerin özellikleri, Üretim metodları, Tribolojik davranıģları, Seramik Malzemeler: Seramik malzemelerin özellikleri, Üretim metodları, Tribolojik davranıģları, Plastik Malzemeler: Plastik malzemelerin özellikleri, Üretim metodları, Kaynağı, Tribolojik davranıģları. Kesici takım malzemelerinin özellikleri, Üretim metodları, Kaynağı, Tribolojik davranıģları Öğretim Metodu Sınıf dersleri: Haftada üç saat teorik temeller. Öğrenciden Ġstenilen Yüksek Lisans öğrencileri BaĢarı Notunun Kapalı notlarla, serbest formül sayfasıyla bir yazılı arasınav, bir yazılı yarıyılsonu Hesaplanması sınavı yapılır. Ham baģarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60'ine, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'unun eklenmesiyle hesaplanır. BaĢarılı olmak için baģarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. AA, BA, BB, CB,CC (ham baģarı puanı arasında kalan notlar) Ģartsız baģarılı notlardır. DC ve DD (ham baģarı puanı arasında kalan notlar) ise Ģartlı baģarılı notlardır. Önerilen Kaynaklar, Ġleri Teknoloji Malzemeleri Ders Notları (D.odabaĢ) a Göre Ders Planı 1. Hafta Kompozit Malzemeler 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 5. Hafta Seramik Malzemeler 6. Hafta 7. Hafta 8. Hafta ARA SINAV 9. Hafta Plastik Malzemeler 10. Hafta 11. Hafta 12. Hafta Kesici takım malzemeleri 13. Hafta

25 14. Hafta ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ MAKĠNE ANABĠLĠMDALI SERAMĠK MATRĠSLĠ KOMPOZĠTLER-I Dönemi: Dili: Türkçe Kredisi (T-P-K) : ECTS Kredisi: 7.0 Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Dr. Eyyup GERÇEKCĠOĞLU GörüĢme Saatleri ÇrĢ. /PrĢ./Cuma: E posta: WEB: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Bölümü, Kayseri / TURKĠYE Tel: Dahili Faks: Esas: Ġlgili: Evet Yan dal: BaĢlangıç: Evet Orta: Ġleri Uzmanlık: Dersin Amacı Dersin amacı seramik matrik kompozit malzemeleri, üretim metodları, kompozitlerde kullanılan takviye elemanları hakkında bilgi vermek. Kompozit yapıda görülen bağ yapılarını açıklamak. Klasik ve klasik olmayan seramik matrix kompozit malzemelerin nasıl üretildiklerini teorik olarak anlatmak. Seramik fiberlerin dayanımına sıcaklığı etkisini nasıl olduğunu açıklanması. Ders Ġçeriği Kompozitlere GiriĢ. Seramik Matrix Kompozitler (CMCs). Seramik malzemeler. Takviye malzemelerin tipleri: fiberler, parküller, whiskers, ve diğerleri. Seramik matrix malzemelerin bağ ve kristal yapıları. Seramik ve camların klasik ve klasik olmayan üretim metodları. Seramiklerin mekanik davranıģları; Sürünme ve kırılma. Fiberlerin üretim metodları. Diğer fiber üretim metodları. Seramik fiberlerin dayanımına sıcaklığın etkisi. Fiber geriliminin istatiksel analizi. Öğretim Metodu Dersler teorik olarak anlatılmaktadır. Ayrıca öğrencilere çalıģma konuları ile ilgili olarak ek ödevlerde verilmektedir. Verilen ödevlerin öğrenci tarafından da sunması istenmektedir. Öğrenciden Ġstenilen Anlatılan konuların daha iyi anlaģılması bakımından öğrencilerin önceden konuları gözden geçirmesi istenmektedir. Eğer anlamadığı hususlar olursa ders esnasında sorması istenmektedir. BaĢarı Notunun Hesaplanması Önerilen Kaynaklar, Principles of composite material mechanics, Ronald F.Gibson, McGraw-Hill, Inc, 1994 Handbook Measurement of Residual Stresses, Edited by.jian Lu, Michael James, George Boy, The Fairmont Press, Inc., 1996 Engineering Materials Technology: Structure, Processing, Properties and Selection, Second Edition, James A.Jacobs, Thomas F.Kilduff, Prentice Hall Career and Technology, Inc Engineering Mechanics of Composite Materials, Isaac M.Daniel, Ori Ishai, Oxford university Press, 1994 Seramik Bilimi ve Mühendisliği, Murat Bengisu, Nobel Yayınları, Nisan, 2006

26 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, William F.Smith, Çev.:Nihat G.Kınıkoğlu, Literatür yayıncılık Dağıtım, 2001 Ceramic Matrix composite, K.K.Chawla, Chapman and Hall Publishing, First Edition, 1993 a Göre Ders Planı 1. Hafta Kompozitlere GiriĢ. 2. Hafta Seramik Matrix Kompozitler (CMCs). 3. Hafta Seramik malzemeler. 4. Hafta Takviye malzemelerin tipleri: fiberler, parküller, whiskers, ve diğerleri. 5. Hafta Seramik matrix malzemelerin bağ ve kristal yapıları. 6. Hafta Seramik ve camların klasik ve klasik olmayan üretim metodları. 7. Hafta Seramiklerin mekanik davranıģları; Sürünme ve kırılma. 8. Hafta ARA SINAV 9. Hafta Fiberlerin üretim metodları. 10. Hafta Diğer fiber üretim metodları 11. Hafta Seramik fiberlerin dayanımına sıcaklığın etkisi. 12. Hafta Fiber geriliminin istatiksel analizi. 13. Hafta Ödev sunuları 14. Hafta FĠNAL SINAVI

27 MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠMDALI MKM 575 YÜZEY MÜHENDĠSLĠĞĠ-I Dönemi: Güz Dili: Türkçe Kredisi (T-P-K) : ECTS Kredisi: 7.0 Öğretim Üyesi Prof. Dr. M.Baki KARAMIġ GörüĢme Saatleri E posta: WEB: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Böl., Kayseri, Tel: Dahili Esas: Ġlgili: Evet Yan dal: BaĢlangıç: Orta: Ġleri: Evet Uzmanlık: Dersin Amacı Bu dersin amacı metal yüzeylerin teorik analizi ve yüzey iyileģtirme metotlarının incelenmesidir. Ders Ġçeriği Metal yüzeylerin teorik analizi, yüzey pürüzlülüğü, yüzey dalgalılıkları, yüzey iyileģtirme metodları, karbürasyon, karbonitrasyon, nitrasyon, indüksiyon ve alevle yüzey sertleģtirme, daldırma ile yüzey sertleģtirme, yüzey sertleģtirmelerin mekanik özelliklere etkisi, tabaka derinliği, sertlik dağılımı, yüzey hataları. Öğretim Metodu Sınıf dersleri: Haftada üç saat teorik temeller. Öğrenciden Ġstenilen Yüksek lisans öğrencileri BaĢarı Notunun AraĢtırma konusu ve sunumundan oluģan arasınavlar, bir yazılı yarıyılsonu sınavı Hesaplanması yapılır. Ham baģarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 70'ine, ara sınavlar puan ortalamasının % 30'unun eklenmesiyle hesaplanır. BaĢarılı olmak için baģarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. AA, BA, BB, CB,CC (ham baģarı puanı arasında kalan notlar) Ģartsız baģarılı notlardır. DC ve DD Önerilen Kaynaklar, (ham baģarı puanı arasında kalan notlar) ise Ģartlı baģarılı notlardır. A.Keith, The Surface Engineering Handbook,, F.Reidenbach,ASM Handbook,Vol 5, a Göre Ders Planı 1. Hafta 2. Hafta Metal esaslı malzemeler ve özellikleri. 3. Hafta Metal yüzeylerin teorik analizi. 4. Hafta Metal yüzeylerde beklenen özellikler ve yüzey pürüzlülüğü 5. Hafta Bazı teorik kavramlar,yüzey dalgalılıkları. 6. Hafta Yüzey iyileģtirme metotları. 7. Hafta 8. Hafta ARA SINAV 9. Hafta Karbürasyon, karbonitrasyon, nitrasyon, indüksiyon ve alevle yüzey sertleģtirme 10. Hafta

28 11. Hafta Daldırma ile yüzey sertleģtirme, tabaka derinliği, 12. Hafta Sertlik dağılımı,sertlik ölçme yöntemleri,yüzey hataları,yüzey hatalarının 13. Hafta nedenleri 14. Hafta Yüzey sertleģtirmelerin mekanik özelliklere etkisi.

29 MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠMDALI MKM577 MÜHENDĠSLĠKTE SERAMĠK KAPLAMALAR Dönemi: Güz Dili: Türkçe Kredisi (T-P-K) : ECTS Kredisi: 7.0 Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.ġengül DANIġMAN GörüĢme Saatleri E posta: WEB: Erciyes Universitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü,38039 Kayseri, Melikgazi-Turkiye. Tel: Dahili Esas: Ġlgili: Evet Yan dal: BaĢlangıç: Evet Orta: Ġleri Uzmanlık: Dersin Amacı Vakum bilimi ve teknolojileri, ince film kaplamalar ve kaplama metotları hakkında mevcut bilgilerin yanısıra bu alanda yeni teknolojik geliģmeleri aktarmak Ders Ġçeriği Modern yüzey iģlemlerinin tanımı sınıflandırılması, Kimyasal buhar biriktirme: prensibi, plazma destekli türleri, uygulamaları. Fiziksel buhar biriktirme teknikleri: Isıl, elektron demeti, ark ve lazer ile buharlaģtırma, diyot, triyot, manyetik alanda saçılma teknikleri ve plazma destekli türleri, uygulamaları. Metal, Karbür, Nitrür, Borürlerin özellikleri ve uygulama alanları. Öğretim Metodu Sınıf dersleri: Haftada üç saat teorik temeller ve uygulamaları. Öğrenciden Ġstenilen Yüksek Lisans Öğrencileri BaĢarı Notunun Kapalı notlarla, bir yazılı arasınav, bir yazılı yarıyılsonu sınavı yapılır. Ham baģarı Hesaplanması puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60'ine, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'unun eklenmesiyle hesaplanır. BaĢarılı olmak için baģarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. AA, BA, BB, CB,CC (ham baģarı puanı arasında kalan notlar) Ģartsız baģarılı notlardır. DC ve DD (ham baģarı puanı Önerilen Kaynaklar, arasında kalan notlar) ise Ģartlı baģarılı notlardır. Lecture notes, Deposition Technologies for films and Coating R.F.Bunshah. Coatings and coating processes for metals / ed. James H. Lindsay, Materials Park, OH. ASM International, c1998. Thin Film Processes I and II/ ed. J.L. Vossen, San-Diego CA, Academic Press Pub., Glow Discharge Processes/ed.B.Chapman, John Wiley, New York. a Göre Ders Planı 1. Hafta 2. Hafta Yüzey kaplama tanımı ve tekniklerinin sınıflandırılması,. 3. Hafta Kimyasal buhar biriktirme metodu ve çeģitleri 4. Hafta 5. Hafta Fiziksel buhar biriktirme metodu ve teorisi 6. Hafta 7. Hafta Isıl, elektron demeti, ark ve lazer ile buharlaģtırma, 8. Hafta ARA SINAV

30 9. Hafta Isıl, elektron demeti, ark ve lazer ile buharlaģtırma, 10. Hafta 11. Hafta diyot, triyot, manyetik alanda saçılma teknikleri ve plazma destekli türleri 12. Hafta Metal, Karbür, Nitrür, Borürlerin özellikleri ve uygulama alanları. 13. Hafta 14. Hafta Kaplamaların karakterizasyonu

31 MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠMDALI MKM 581 KALITE KONTROL TEKNIKLERI Dönemi: Güz Dili: Türkçe Kredisi (T-P-K) : ECTS Kredisi: 7.0 Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fazıl. CANBULUT GörüĢme Saatleri E posta: WEB: Erciyes Universitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü,38039 Kayseri, Melikgazi-Turkiye. Tel: Dahili Esas: Ġlgili: Evet Yan dal: BaĢlangıç: Evet Orta: Ġleri Uzmanlık: Dersin Amacı Üretim ve servis sistemlerinde kalitenin yerini ve önemini tanıtmak. Bir üretim ve servis prosesinin tüm aģamalarında kalite tasarımı, planlaması ve kontrolu ile ilgili yöntemleri öğretmek. Ders Ġçeriği TKY, Kalite control sistemleri prensipleri, Proses yeterliliği, Niceliksel veriler için control tabloları, Niteliksel veriler için control tabloları, EWMA, CUSUM, Kalite mühendisliği için Taguchi yöntemleri. Öğretim Metodu Sınıf dersleri: Haftada üç saat teorik temeller. Öğrenciden Ġstenilen Yüksek Lisans Öğrencileri BaĢarı Notunun Kapalı notlarla, bir yazılı arasınav, bir yazılı yarıyılsonu sınavı yapılır. Ham baģarı Hesaplanması puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60'ine, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'unun eklenmesiyle hesaplanır. BaĢarılı olmak için baģarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. AA, BA, BB, CB,CC (ham baģarı puanı arasında kalan notlar) Ģartsız baģarılı notlardır. DC ve DD (ham baģarı puanı Önerilen Kaynaklar, arasında kalan notlar) ise Ģartlı baģarılı notlardır. 1.Mitra, A., (1998), Fundamentals of Quality Control and Improvement, Prentice Hall. (Ders Kitabı) 2. Montgomery, C. D., (1997), Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley & Sons. 3. Devor, R.E., Chang, T.H., Sutherland, J.W., (1992), Statistical Quality Design and Control: Contemporary Concept and Methods, Prentice Hall. a Göre Ders Planı 1. Hafta Kalite control sistemlerinin prensipleri 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta Toplam kalite yönetimi 5. Hafta Proses yeterliliği 6. Hafta 7. Hafta Niceliksel veriler için control tabloları

32 8. Hafta ARA SINAV 9. Hafta Niteliksel veriler için control tabloları 10. Hafta EWMA 11. Hafta CUSUM 12. Hafta Kalite mühendisliği için taguchi yöntemleri 13. Hafta 14. Hafta

33 MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠMDALI MKM 583 MAKĠNE TASARIM VE ĠLKELERĠ I Dönemi: Güz Dili: Türkçe Kredisi (T-P-K) : ECTS Kredisi: 7.0 Öğretim Üyesi Prof.Dr.M.Baki KARAMIġ GörüĢme Saatleri Pzt. /Salı /ÇrĢ. /PrĢ./Cuma: E posta: WEB: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Böl Kayseri, Tel: Dahili Esas: Ġlgili: Evet Yan dal: BaĢlangıç: Orta: Ġleri: Evet Uzmanlık: Dersin Amacı Bu dersin amacı tasarıma yönelik malzeme seçimi ve uygun imalat yöntemi ile tasarım tekniklerinin incelenmesidir. Ders Ġçeriği Malzemelerden beklenen genel özellikler, Ġmalat yöntemi seçiminde temel prensipler, Makine tasarımında dikkat edilmesi gereken temel faktörler, tasarım ve malzeme seçimine yönelik örnek uygulamalar. Öğretim Metodu Sınıf dersleri: Haftada üç saat teorik temeller. Öğrenciden Ġstenilen Yüksek lisans öğrencileri BaĢarı Notunun Hesaplanması Önerilen Kaynaklar, AraĢtırma konusu ve sunumundan oluģan arasınavlar, bir yazılı yarıyılsonu sınavı yapılır. Ham baģarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60'ine, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'unun eklenmesiyle hesaplanır. BaĢarılı olmak için baģarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. AA, BA, BB, CB,CC (ham baģarı puanı arasında kalan notlar) Ģartsız baģarılı notlardır. DC ve DD (ham baģarı puanı arasında kalan notlar) ise Ģartlı baģarılı notlardır. C.Poli,Design for Manufacturing,Elsevier Including, ASM Handbook,Vol 20 a Göre Ders Planı 1. Hafta Malzemelerden beklenen genel özellikler 2. Hafta 3. Hafta Ġmalat yöntemi seçiminde temel prensipler 4. Hafta 5. Hafta Tasarım, tasarıma yönelik sebeplerin belirlenmesi 6. Hafta 7. Hafta Makine elamanları 8. Hafta ARA SINAV 9. Hafta Makine elamanları 10. Hafta Makine tasarımında dikkat edilmesi gereken temel faktörler 11. Hafta 12. Hafta Tasarım ve malzeme seçimine yönelik örnek uygulamalar. 13. Hafta 14. Hafta Tasarım ve malzeme seçimine yönelik örnek uygulamalar.

34 MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠMDALI MODERN KAYNAK TEKNĠKLERĠ Dönemi: Güz Dili: Türkçe Kredisi (T-P-K) : ECTS Kredisi: 7.0 Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep KILIK GörüĢme Saatleri E posta: WEB: Makine Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Erciyes Üniversitesi, 38039, Melikgazi- Kayseri, Tel: Dahili Esas: Ġlgili: Evet Yan dal: BaĢlangıç: Evet Orta: Ġleri Uzmanlık: Dersin Amacı Modern kaynak tekniklerini ve özeliklerini tanıtmak, uygulanmaları hakkında bilgileri öğretmektir Ders Ġçeriği Kaymak teknikleri hakkında genel bilgi, Toz altı, Gaz altı ve Plazma kaynak metotları, kaynak dikiģ özelliklerine etki eden faktörler. Elektron bombardımanı ve lazer kaynağı, kaynak dikiģlerine etki eden faktörler. Difüzyon kaynağı, ultrasonik kaynak, patlamalı kaynak, bağlantı özelliklerine etki eden faktörler Öğretim Metodu Sınıf dersleri: Haftada üç saat teorik temeller. Öğrenciden Ġstenilen Yüksek lisans öğrencileri BaĢarı Notunun AraĢtırma konusu ve sunumundan oluģan arasınavlar, bir yazılı yarıyılsonu sınavı Hesaplanması yapılır. Ham baģarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60'ine, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'unun eklenmesiyle hesaplanır. BaĢarılı olmak için baģarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. AA, BA, BB, CB,CC (ham baģarı puanı arasında kalan notlar) Ģartsız baģarılı notlardır. DC ve DD (ham baģarı puanı arasında kalan notlar) ise Ģartlı baģarılı notlardır. Önerilen Kaynaklar, Ders notlar-modern Modern Welding Technology, Howard B.Cary,1979 ANIK S. ANIK E. S. VURAL M. 1993; Kaynak Teknolojisi El Kitabı, Ġstanbul a Göre Ders Planı 1. Hafta Kaynağın tanımı ve kaynak tekniklerinin sınıflandırılması 2. Hafta Toz altı kaynak metodu, kaynak dikiģ özelliklerine etki eden faktörler. 3. Hafta 4. Hafta Gaz altı ve plazma kaynak metotları, kaynak dikiş özelliklerine etki eden 5. Hafta faktörler 6. Hafta 7. Hafta Elektron ıģını ve lazer kaynağı, kaynak dikiģ özelliklerine etki eden faktörler 8. Hafta ARA SINAV 9. Hafta Elektron ıģını ve lazer kaynağı, kaynak dikiģ özelliklerine etki eden faktörler 10. Hafta Ultrasonik kaynak; 11. Hafta Difüzyon kaynağı, patlamalı kaynak 12. Hafta 13. Hafta Plastiklerin kaynağı ve özelikleri 14. Hafta Ödevlerin sunumu

35 MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠMDALI MKM 586 Turbo Makinalar Dönemi: Güz Dili: Türkçe Kredisi (T-P-K) : ECTS Kredisi: 7.0 Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Bilge Albayrak Çeper GörüĢme Saatleri Pzt. /Salı /ÇrĢ. /PrĢ./Cuma: E posta: WEB: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kayseri / TURKĠYE Tel: Dahili: Faks: Esas: Ġlgili: Evet Yan dal: BaĢlangıç: Evet Orta: Ġleri Uzmanlık: Dersin Amacı Ders Ġçeriği Öğretim Metodu Öğrenciden Ġstenilen BaĢarı Notunun Hesaplanması Önerilen Kaynaklar, a Göre Ders Planı Birimler, Temel termodinamik kavramlar, Ġdeal ve gerçek gazların hal değiģimleri, Termodinamiğin 1. ve 2. kanunu, Entropi, Enerji kaynakları, Yakıtlar ve özellikleri, ısı üretimi, Yanma kimyası, Adyabatik alev sıcaklığı, Sabit hacimde yanma, GüneĢ enerjisi, Güç sistemleri, Çevrimler, Çevrim performans parametreleri, Performans karakteristikleri, Otto çevrimi, Dizel çevrimi, AĢırı doldurmalı dizel motorları, Brayton çevrimi, Rejenerasyon, Ericsson çevrimi, Stirling çevrimi, Buhar (Rankine) çevrimi, Çevrim kombinasyonları, Nozullar ve Difüzörler, Kararlı akıģ iģ prosesleri, AkıĢ ortamından iģ ve güç üretimi, Türbinler ve kompresörler, ĠtiĢ gücü. Her bir konu için teorik bilginin verilmesi, bir çok problemin gösterilmesi ve çözülmesi, konular tamamlandıktan sonra, uygulamalı bazı problemlerin çözülmesi ve öğrencilere ödev verilmesi. Derse gelmeden önce anlatılacak konuya çalıģılması (Yıl Ġçi Sınavı) x %40 + (Yıl Sonu Sınavı) x %60 1- Birimler, Temel termodinamik kavramlar (Sıcaklık, Basınç, Yoğunluk, Özgül ağırlık, Ġdeal gaz, Isı, ĠĢ, Kinetik, Potansiyel ve Ġç enerji, Özgül ısılar, Entalpi, Verim, Etkinlik), Ġdeal Gazların hal değiģimleri 2- Basınç, hacim ve sıcaklık arasındaki iliģkiler, Gerçek gazların hal değiģimleri, Termodinamiğin 1. kanunu (Birinci kanunun açık ve kapalı sistemlere uygulanması), Termodinamiğin 2. kanunu, Entropi, Tersinir ve tersinmez süreçler, Carnot çevrimi 3- Enerji ve güç, Enerji kaynakları, Kullanıcı istekleri, Fosil yakıtlar ve kompozisyonları, Yanmada ısı üretimi, GüneĢ enerjisi, Mekanik güç kaynakları

36 4- Verim, ĠĢlem performansı, Isının mekanik enerjiye dönüģümü, Güç sistemleri, Isı iyileģtirmeli çevrimler, Isı makinelerinde güç parametreleri. 5- Gaz ve gaz karıģımlarının özellikleri, JANAF termokimyasal veri tabloları, Yanma kimyası, Isı oluģumu, BileĢenlerin ve ürünlerin oluģum entalpileri, Adyabatik alev sıcaklığı, Sabit hacimde yanma, 6- Isı makineleri iģlem modeli, Tanımlar ve çevrim analizleri, Isı makinası tipleri, ÇalıĢma akıģkanları, Sistem ve kaynak arasındaki ısı etkileģimleri, Çevrim performans parametreleri 7- Enerji sınırlı çevrimler, Teorik ve gerçek Otto çevrimi ve arasındaki farklar, Performans karakteristikleri, Kısmi yük performansı, AĢırı doldurmalı Otto motorları, 8- Dizel çevrimi ve performans karakteristikleri, Egzoz akıģlarında güç, AĢırı doldurmalı dizel motorları, Sıcaklık sınırlı çevrimler, Brayton çevrimi analizi, Kapalı Brayton çevrimi, Performans karakteristikleri, Rejenerasyon, Ericsson çevrimi, Isı ve iģ etkileģimi 9- Ara sınav 10- Stirling çevrimi, Stirling makinası çalıģma prensipleri, Rejenerasyon etkisi, ÇalıĢma akıģkanının performans üzerindeki etkileri, Performans karakteristikleri, Serbest pistonlu Stirling motorları 11- AkıĢkan özelliği sınırlı çevrimler, Buharın termodinamik özellikleri, Buhar çevrimleri, Çevrim kombinasyonları, Kritik çevrim, 12- Bir boyutlu sıkıģtırılabilir akıģ, Nozullar ve Difüzörler Kararlı akıģ iģ prosesleri, AkıĢ ortamından iģ ve güç üretimi, Türbinler ve kompresörler, ĠtiĢ gücü.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI MKM 576 DÖKÜM İÇİN PARÇA TASARIMI, Dönemi: Bahar Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Prof.Dr.M.Baki KARAMIŞ Görüşme Saatleri E posta: karamisb@erciyes.edu.tr http://me.erciyes.edu.tr/bkaramis/index.html

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

DOKTORA DERS BİLGİLERİ

DOKTORA DERS BİLGİLERİ DOKTORA DERS BİLGİLERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı ÇEM 624 Yüzeysel Su Kalitesi Modellemesi Seçmeli DERS SAATİ: 3 Dönemi Bölümü Ders

Detaylı

MOTORLAR. 1 Ders Adi: MOTORLAR 2 Ders Kodu: MAK Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans

MOTORLAR. 1 Ders Adi: MOTORLAR 2 Ders Kodu: MAK Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans MOTORLAR 1 Ders Adi: MOTORLAR 2 Ders Kodu: MAK4301 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 4 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 7 7 Dersin AKTS Kredisi: 4.00 8 Teorik Ders Saati (saat/hafta)

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI. I. GENEL BİLGİLER Ders Adı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI. I. GENEL BİLGİLER Ders Adı BİM618 Evrimsel Algoritmalar Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa Görüşme Saatleri 8.00-17.00 E posta: karaboga@erciyes.edu.tr http://abis.erciyes.edu.tr/sorgu.aspx?sorgu=236 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

Halit YAŞAR. Doç. Dr. Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Halit YAŞAR. Doç. Dr. Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PROJECT MOTORLAR TITLE Doç. Dr. Halit YAŞAR Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 1/44 MOTORLAR DERS NOTLARINI FOTOKOPİDEN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ 2/44 KAYNAKLAR 1) HEYWOOD, J.H.,

Detaylı

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı MBM 101 Genel Matematik-I Zorunlu DERS SAATİ: 3 Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu Güz Malzeme Bilimi

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MKM-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5502 UZMANLIK

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5001 Dersi Veren Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü Dersin Türkçe Adı: Uygulamalı Matematik Dersin Orjinal Adı: Applied Mathematics Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisansüstü Dersin Kodu:

Detaylı

Akışkanlar Mekaniği II (ME 302) Ders Detayları

Akışkanlar Mekaniği II (ME 302) Ders Detayları Akışkanlar Mekaniği II (ME 302) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği II ME 302 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i ME 301 Dersin

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL MM 101 GENEL MATEMATİK-I- 3 0 4 4 MM 103 LİNEER CEBİR 2 0 3

Detaylı

Lisansüstü Ders İçerikleri

Lisansüstü Ders İçerikleri Lisansüstü Ders İçerikleri GÜZ YARIYILI MAK-501 Seminer (0+2) DanıĢman öğretim üyesi tarafından verilecek bir konunun, öğrenci tarafından incelenerek, belirlenen bir tarihte dinleyicilere sunulması. MAK-503

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL MM 101 GENEL MATEMATİK-I- 3 0 3 3 MM 103 LİNEER CEBİR 2 0 2

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL MM 101 GENEL MATEMATİK-I- 3 0 3 MM 103 LİNEER CEBİR

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2017-2018 EĞİTİM PLANI Ders Kodu Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2012 %25 V5 DERS PLANI (2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ve ÜST SINIFLAR) Açıklama:

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS UYGULAMA FORMU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS UYGULAMA FORMU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS UYGULAMA FORMU Ders Adı MM 207 - Mühendislik Matematiği-I Dili : Türkçe Öğretim Yılı ve Yarıyılı 2011-2012-Güz Teori : 3 Pratik

Detaylı

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil EK-1 Muafiyet Formu Açıklama: un ders saatini muafiyet için uygun görmemesi durumunda dersin içeriğinin uygunluk kontrolüne gerek bulunmamaktadır. Öğrenci No: Sayfa 1/4 I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ)

Detaylı

Öğrencilere derslere katılacaklar, verilen ödevleri derste sunacaklar ve ödev yaparken çözümde karşılaştıkları problemleri derste

Öğrencilere derslere katılacaklar, verilen ödevleri derste sunacaklar ve ödev yaparken çözümde karşılaştıkları problemleri derste MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI Ders Adı MÜHENDİSLİKTE MATEMATİK METODLARI-I Dönemi: Güz Dili: Türkçe Kredisi (T-P-K) : 3-0-3 ECTS Kredisi: 7.0 Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin YAPICI Görüşme Saatleri

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 301 ÜRETİM YÖNTEMLERİ - I 2+1/2,5 AKTS Kredisi:3 -laboratuar 1 saat laboratuar Talaşlı imalat ve takım tezgahları. Modeller, maçalar, kalıp tasarımı, döküm yöntemleri, ergitme ve döküm, döküm malzemeleri.

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Alan Çalışması. Doç. Dr. Oğuz TEKELİOĞLU. amaçlanmaktadır, ayrıca pratikte uygulamalarının yapılması

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Alan Çalışması. Doç. Dr. Oğuz TEKELİOĞLU. amaçlanmaktadır, ayrıca pratikte uygulamalarının yapılması DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : MMÜ Elektroteknik.-Elektrik Makineleri Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NDAN İTİBAREN 1.Sınıf / Güz Dönemi FIZ-137 KIM-607 Fizik

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU

DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU Dersin Adı Kodu Normal Kredisi ECTS Ders 4 Yarıyılı Kredisi uygulama 0 Diferansiyel Denklemler 0252311 3 4 6 Laboratuvar 0 (Saat/Hafta) Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu

Detaylı

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3)

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3) Doktora Programı Ders İçerikleri: SHA 600 Seminer (0 2 0) Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Makine Mühendisliğinde Deneysel Yöntemler Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. GENEL BİLGİLER MYD 302 İş Hayatı İçin İngilizce DERS SAATİ:2

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. GENEL BİLGİLER MYD 302 İş Hayatı İçin İngilizce DERS SAATİ:2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı MYD 302 İş Hayatı İçin İngilizce DERS SAATİ:2 Dönemi Bahar Bölümü Makina Mühendisliği KREDİSİ:2 Ders Sorumlusu

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2 1. YARIYIL 0010090001 0010090002 0010090003 ADI T+U+L KREDİ Makine Mühendisliğine Giriş Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 Temel Bilgi Teknolojisi 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 0010090004 İngilizce 1 0010090005

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 017 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 11 MAK109 Fizik 1 1 180 MAK10 Makina Mühendisliğine Giriş 88 MAK101

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu Dersin Adı Pratik/ Kuramsal Uygulama Laboratuva r Yıl 1 / Yarıyıl 1 Kredisi AKTS Kredisi Toplam Dersin Türü 507001012006

Detaylı

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) 4270201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi III 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Fiziksel olayların ve mühendislik problemlerinin modellenmesi,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 2011

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 2011 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: MALZEME BİLGİSİ Dersin Orjinal Adı: MALZEME BİLGİSİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) BOLOGNA DERS PLANI (2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN) Hazırlık Sınıfı HAZ-001

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ ÖĞRETİM EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ ÖĞRETİM EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ ÖĞRETİM EĞİTİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL MM 101 GENEL MATEMATİK-I 3 0 4 4 ME 101 CALCULUS-I 3

Detaylı

Kısmi Diferansiyel Denklemler (MATH378) Ders Detayları

Kısmi Diferansiyel Denklemler (MATH378) Ders Detayları Kısmi Diferansiyel Denklemler (MATH378) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Kısmi Diferansiyel Denklemler MATH378 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MALZEME BİLGİSİ. Dersin Kodu: MMM 2011

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MALZEME BİLGİSİ. Dersin Kodu: MMM 2011 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Adı: MALZEME BİLGİSİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin Kodu: MMM 0 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme

Detaylı

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL:

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL: 1. YARIYIL: ALINABİLMESİ İÇİN ADI T+U+L KREDİ 0010090001 Makine Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 2 0010090002 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 3+1+0 3,5 6 0010090003 Temel Bilgi Teknolojisi 2+0+0 2 4 0010090004

Detaylı

Akışkanlar Mekaniği (CE 307) Ders Detayları

Akışkanlar Mekaniği (CE 307) Ders Detayları Akışkanlar Mekaniği (CE 307) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği CE 307 Güz 3 2 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i CE202 Dinamik Dersin

Detaylı

Sayısal Analiz (MATH381) Ders Detayları

Sayısal Analiz (MATH381) Ders Detayları Sayısal Analiz (MATH381) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Analiz MATH381 Güz 3 2 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 135 Matematik Analiz

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

Mühendislik Mekaniği CE Yrd. Doç. Dr. Özden Saygılı

Mühendislik Mekaniği CE Yrd. Doç. Dr. Özden Saygılı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Mühendislik Mekaniği CE 233 3 3+2+0 4 6 Ön KoĢul Dersleri PHYS101 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

MAK101 MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ. MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ 2010-2011 GÜZ DÖNEMĠ. Proje BaĢlığı

MAK101 MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ. MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ 2010-2011 GÜZ DÖNEMĠ. Proje BaĢlığı MAK101 MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ 2010-2011 GÜZ DÖNEMĠ Proje BaĢlığı Prof. Dr. Faruk Elaldı Öğr. Gör. Andaç T. ġamiloğlu Hazırlayanlar Ġsim SOYĠSĠM Ġsim

Detaylı

Statik (ME 201) Ders Detayları

Statik (ME 201) Ders Detayları Statik (ME 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Statik ME 201 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PHYS 101 Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

YÜKSEK LİSANS. MKM 501 Müh. Mat. Met-I MKM 502 Kompozit Malz. Mek MKM 503 Elastisite Teorisi-I MKM 504 Termo-elastisite 3 0 3

YÜKSEK LİSANS. MKM 501 Müh. Mat. Met-I MKM 502 Kompozit Malz. Mek MKM 503 Elastisite Teorisi-I MKM 504 Termo-elastisite 3 0 3 YÜSE LİSANS Uygulamalı Mekanik: Grubu odu Adı T P Seminer MM 5* Seminer 2 Deforme Olabilen Cisimler ve atı Cisimler Mekaniği MM 51 Müh. Mat. Met-I MM 52 ompozit Malz. Mek. MM 5 Elastisite Teorisi-I MM

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

Termodinamik (ENE 203) Ders Detayları

Termodinamik (ENE 203) Ders Detayları Termodinamik (ENE 203) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Termodinamik ENE 203 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 157 Dersin Dili Dersin

Detaylı

Termodinamik II (ENE 204) Ders Detayları

Termodinamik II (ENE 204) Ders Detayları Termodinamik II (ENE 204) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Termodinamik II ENE 204 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i ENE 203 veya CEAC203

Detaylı

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Ders Adı Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 276 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 01 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 989 MAT1 Matematik I 1 17 MAK10 Temel Bilgisayar ve Algoritma 1

Detaylı

Malzemelerin Yüzey İşlemleri (MATE 464) Ders Detayları

Malzemelerin Yüzey İşlemleri (MATE 464) Ders Detayları Malzemelerin Yüzey İşlemleri (MATE 464) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Malzemelerin Yüzey İşlemleri MATE 464 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF 1.YARIYIL 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik

Detaylı

Temel Mekanik II - Dinamik (CE 202) Ders Detayları

Temel Mekanik II - Dinamik (CE 202) Ders Detayları Temel Mekanik II - Dinamik (CE 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Mekanik II - Dinamik CE 202 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

MAT 202-DİFERENSİYEL DENKLEMLER-Güz Dönemi. Ders Uygulama Planı. -

MAT 202-DİFERENSİYEL DENKLEMLER-Güz Dönemi. Ders Uygulama Planı. - MAT 202-DİFERENSİYEL DENKLEMLER-Güz 2016-2017 Dönemi Ders Uygulama Planı 04 02 ve 03 01 Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer AKIN (Ders Koordinatörü) Prof. Dr. Abdullah ALTIN Doç. Dr. Niyazi ŞAHİN Ofis No 226

Detaylı

Hidrolik Mühendisliği (CE 310) Ders Detayları

Hidrolik Mühendisliği (CE 310) Ders Detayları Hidrolik Mühendisliği (CE 310) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Hidrolik Mühendisliği CE 310 Bahar 3 0 0 3 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i CE 307 Akışkanlar

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl D+U+L Saat Kredi AKTS FİBER OPTİK EE 426 7/

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl D+U+L Saat Kredi AKTS FİBER OPTİK EE 426 7/ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl D+U+L Saat Kredi AKTS FİBER OPTİK EE 426 7/8 3 + 0 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri EE426 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İngilizce

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAK 1014

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAK 1014 Dersi Veren Birim: Makina Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: STATİK Dersin Orjinal Adı: STATİK Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAK 1014 Dersin Öğretim Dili: Türkçe

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik-1 MK-214 2/Güz (3+0+0) 3 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik-1 MK-214 2/Güz (3+0+0) 3 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Termodinamik-1 MK-214 2/Güz (3+0+0) 3 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK Dersin Kodu ve Adı : MMÜ 459 ENERJİ YÖNETİMİ DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Ön şartlar Dersi Veren Öğretim Elemanı Gruplar/Sınıflar

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dinamik MK-221 2/Bahar (2+1+0) 2,5 4. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dinamik MK-221 2/Bahar (2+1+0) 2,5 4. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Dinamik MK-221 2/Bahar (2+1+0) 2,5 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

Termal Sistem Tasarımı (ME 408) Ders Detayları

Termal Sistem Tasarımı (ME 408) Ders Detayları Termal Sistem (ME 408) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Termal Sistem ME 408 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i ME 303, ME 301 Dersin Dili

Detaylı

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii Last A Head xvii İ çindekiler 1 GİRİŞ 1 1.1 Akışkanların Bazı Karakteristikleri 3 1.2 Boyutlar, Boyutsal Homojenlik ve Birimler 3 1.2.1 Birim Sistemleri 6 1.3 Akışkan Davranışı Analizi 9 1.4 Akışkan Kütle

Detaylı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel İşlemler Laboratuarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Uzaktan

Detaylı

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF 1.YARIYIL 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik

Detaylı

BİTİRME ÇALIŞMASI KONULARI II. ÖĞRETİM 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ. Aranan Koşullar ve Açıklamalar 1 - -

BİTİRME ÇALIŞMASI KONULARI II. ÖĞRETİM 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ. Aranan Koşullar ve Açıklamalar 1 - - BİTİRME ÇALIŞMASI KONULARI II. ÖĞRETİM 204205 GÜZ DÖNEMİ Prof. Dr. Olkan ÇUVALCI Yrd. Doç. Dr. Hasan BAŞ PLC ve PIC Kontrollü Robot El Sistemleri ve Prototip İmalatı İngilizce bilen, Makina Elemanları,

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Isı Transferi MK-322 3/Bahar (4+0+0) 4 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Isı Transferi MK-322 3/Bahar (4+0+0) 4 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Isı Transferi MK-322 3/Bahar (4+0+0) 4 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAK 2325

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAK 2325 Dersi Veren Birim: Makina Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ Dersin Orjinal Adı: MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAK

Detaylı

TEMEL MÜHENDĠSLĠĞĠ CE

TEMEL MÜHENDĠSLĠĞĠ CE DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS TEMEL MÜHENDĠSLĠĞĠ CE 441 7 3+0+0 3 5 Ön KoĢul Dersleri CE 341: Zemin Mekaniği Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Ġngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Fizik PHY101 Güz. Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Araş. Gör.

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Fizik PHY101 Güz. Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Araş. Gör. Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Fizik PHY101 Güz ECTS Kredisi Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) (saat/hafta) 4 2 1 0 Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1010

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1010 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK II Dersin Orjinal Adı: MATEMATİK II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1010 Dersin Öğretim

Detaylı

İçindekiler 1 GENEL KAVRAM ve TANIMLAR 2 TEMEL YASALAR ve KORUNUM DENKLEMLERİ vii

İçindekiler 1 GENEL KAVRAM ve TANIMLAR 2 TEMEL YASALAR ve KORUNUM DENKLEMLERİ vii 1 GENEL KAVRAM ve TANIMLAR 1 1.1 Giriş... 1 1.2 Sürekli Ortam Yaklaşımı..... 2 1.2.1 Bir Maddenin Moleküler ve Atomik Seviyeleri... 3 1.2.2 Sürekli Ortam İçin Sınırlamalar... 4 1.3 Laminar ve Türbülanslı

Detaylı

Sayısal Yöntemler (COMPE 350) Ders Detayları

Sayısal Yöntemler (COMPE 350) Ders Detayları Sayısal Yöntemler (COMPE 350) Ders Detayları Ders Adı Sayısal Yöntemler Ders Kodu COMPE 350 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 2 2 0 3 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Termodinamik ve Akışkanlar (APM201) Ders Detayları

Termodinamik ve Akışkanlar (APM201) Ders Detayları Termodinamik ve Akışkanlar (APM201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Termodinamik ve Akışkanlar APM201 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Yok

Detaylı

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF 1.YARIYIL 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik

Detaylı

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Ders Adı Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 276 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2014 Müfredatı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2014 Müfredatı Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 01 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 11 MAK109 Fizik 1 1 180 MAK10 Makina Mühendisliğine Giriş 88 MAK101

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Process Control EEE423 7 3+2 4 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Process Control EEE423 7 3+2 4 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Process Control EEE423 7 3+2 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3.

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3. Ek-3.a T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NORMAL ÖĞRETİM MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ 1. SINIF 1.YARIYIL

Detaylı

Elektromekanik Enerji Dönüşümü (ENE 309) Ders Detayları

Elektromekanik Enerji Dönüşümü (ENE 309) Ders Detayları Elektromekanik Enerji Dönüşümü (ENE 309) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Elektromekanik Enerji Dönüşümü ENE 309 Güz 3 2 0 4 4 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Kompozit Malzemeler (MATE 446) Ders Detayları

Kompozit Malzemeler (MATE 446) Ders Detayları Kompozit Malzemeler (MATE 446) Ders Detayları Ders Adı Kompozit Malzemeler Ders Kodu MATE 446 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Bölüm

Detaylı

Polimer Bilimi ve Teknolojisi (MATE 466) Ders Detayları

Polimer Bilimi ve Teknolojisi (MATE 466) Ders Detayları Polimer Bilimi ve Teknolojisi (MATE 466) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Polimer Bilimi ve Teknolojisi MATE 466 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK II. Dersin Kodu: MAT 1010

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK II. Dersin Kodu: MAT 1010 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Adı: MATEMATİK II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin Kodu: MAT Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme / Yenilenme Tarihi:

Detaylı

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr Ders Bilgisi Ders Kodu 9060528 Ders Bölüm 1 Ders Başlığı BİLİŞİM SİSTEMLERİ İÇİN MATEMATİĞİN TEMELLERİ Ders Kredisi 3 ECTS 8.0 Katalog Tanımı Ön koşullar Ders saati Bu dersin amacı altyapısı teknik olmayan

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI Parantez içerisinde İngilizcesi yazılı olan dersler gerektiğinde İngilizce olarak da açılabilecektir. BİRİNCİ YARIYIL NO DERS ADI Z/S

Detaylı

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Ders Adı Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 276 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI Bahar Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI Bahar Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2011-12 Bahar Yarıyılı Dersin adı: AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Dersin Kodu: İNŞ 206 Şube Kodu: 01 4 AKTS Kredisi 2. yıl 4. yarıyıl

Detaylı

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI Not: Ders konuları seçilirken aşağıda belirtilen formun doldurulup bölüm sekreterliğine verilmesi gerekmektedir. Prof. Dr. Erdem KOÇ Konu Rüzgar Türbinlerinde Kanat

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1009

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1009 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK I Dersin Orjinal Adı: MATEMATİK I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1009 Dersin Öğretim

Detaylı

Üretim Yöntemleri (MFGE 205) Ders Detayları

Üretim Yöntemleri (MFGE 205) Ders Detayları Üretim (MFGE 205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Üretim MFGE 205 Güz 2 2 0 3 6.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik-2 MK-222 2/Bahar (3+0+0) 3 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik-2 MK-222 2/Bahar (3+0+0) 3 4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Termodinamik-2 MK-222 2/Bahar (3+0+0) 3 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu POLİMER MÜHENDİSLİĞİ EABD LİSANSÜSTÜ DERSLERİ PLM501 Polimer Mühendisliği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM502 Polimerlerin Şekillendirilmesi (3+0) 3 6 Zorunlu PLM503 Polimerizasyon Yöntemleri PLM504 İletken Polimerler

Detaylı

Akışkanlar Mekaniği (CEAC 301) Ders Detayları

Akışkanlar Mekaniği (CEAC 301) Ders Detayları Akışkanlar Mekaniği (CEAC 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği CEAC 301 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 157, MATH

Detaylı

Laboratuar - BU TABLO ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYON SİSTEMİNDEN AKTARILACAKTIR.

Laboratuar - BU TABLO ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYON SİSTEMİNDEN AKTARILACAKTIR. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI Dersi Veren Birim: Dersi Alan Birim: Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları ABD Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları

Detaylı

MMM 2011 Malzeme Bilgisi

MMM 2011 Malzeme Bilgisi MMM 2011 Malzeme Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Işıl BİRLİK Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü isil.kayatekin@deu.edu.tr Materials Science and Engineering: An Introduction W.D. Callister, Jr., John Wiley

Detaylı

Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi (MATE 442) Ders Detayları

Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi (MATE 442) Ders Detayları Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi (MATE 442) Ders Detayları Ders Adı Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi Ders Kodu MATE 442 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Her İkisi 3 0 0 3

Detaylı