VERĠMLĠLĠK ve KALĠTE YÖNETĠMĠ DAĠRE BAġKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERĠMLĠLĠK ve KALĠTE YÖNETĠMĠ DAĠRE BAġKANLIĞI"

Transkript

1 VERĠMLĠLĠK KARNE GÖSTERGE KARTLARI RV-05 VERĠMLĠLĠK ve KALĠTE YÖNETĠMĠ DAĠRE BAġKANLIĞI

2 ĠÇĠNDEKĠLER KARNE GÖSTERGELERĠ VE PUAN TABLOLARI BĠRLĠK HEDEFLERĠ BH-01 Yoğun Bakım Planlaması BH-02 Diyaliz Hizmetleri Planlaması BH-03 Yanık Tedavi Hizmetleri Planlaması BH-04 KVC Planlaması ve Hizmet Sunumu Planlaması BH-05 Robotik Cerrahi Planlaması BH-06 Onkoloji Tanı ve Tedavi Planlaması BH-07 Kapsamlı Onkoloji Merkezi Planlaması BH-08 Kemoterapi Planlaması BH-09 Radyoterapi Planlaması BH-10 Nükleer Tıp Planlaması BH-11 Perinatal Merkez Planlaması BH-12 Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Planlaması BH-13 Robotik Yürüme Planlaması BH-14 ROP Tanı Tedavi Merkezi Planlaması BH-15 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Planlaması BH-16 Evde Sağlık Hizmetleri Planlaması BH-17 AMATEM ve ÇEMATEM Planlaması BH-18 Çocuk Ġzlem Merkezi Planlaması BH-19 Ruh Sağlığı Yatak Planlaması BH-20 Palyatif Bakım Hizmetleri Planlaması I. SAĞLIK HĠZMETLERĠ YÖNETĠMĠ (HASTANELER) 30 ACĠL SERVĠS HĠZMETLERĠ SHY-ASH-01 Acil Servis Müracaat Yoğunluğu SHY-ASH-02 Acilden Sevk Edilen Hasta Oranı SHY-ASH-03 Acilden YatıĢı Verilen Hasta Bekleme Süresi SHY-ASH-04 Acil Etkinlik Skoru SHY-ASH-05 Acil Servis Vaka Karması SHY-ASH-06 Acil Servisin AlmıĢ Olduğu Sevk Oranı SHY-ASH-07 Acil Servis Mortalite Hızı SHY-ASH-08 Acil Servis Hasta Memnuniyet Oranı SHY-ASH-09 Acil Servise 24 Saat Ġçinde Tekrar BaĢvuran Hasta Oranı POLĠKLĠNĠK HĠZMETLERĠ SHY-PH-01 Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) Kullanımı SHY-PH-02 Poliklinik Etkinlik Skoru SHY-PH-03 Klinisyen Hekim BaĢına DüĢen Günlük Hasta Sayısı SHY-PH-04 Hasta YatıĢları SHY-PH-05 Ayaktan Hasta Memnuniyet Oranı SHY-PH-06 Hastaların Ortalama Muayene Bekleme Süresi YATAKLI SERVĠS HĠZMETLERĠ SHY-YSH-01 Acilden Yatan Hasta Oranı SHY-YSH-02 Yatak Kullanımı SHY-YSHY-02-1 Yatak Doluluk Oranı SHY-YSHY-02-2 Yatak Devir Hızı SHY-YSH-03 Yataklı Servis Vaka Karması SHY-YSH-04 Yataklı Servis Mortalite Hızı SHY-YSH-05 Diz Ve Kalça Protezinde Re-Operasyon Hızı SHY-YSH-06 Yataklı Servis Etkinlik Skoru SHY-YSH-07 Yatan Hasta Memnuniyet Oranı

3 ĠÇĠNDEKĠLER YOĞUN BAKIM HĠZMETLERĠ SHY-YBH-01 Beyin Ölümü Bildirim Oranı SHYYBH-02 Yoğun Bakım Yatak Kullanımı SHYYBH-02 1 Yoğun Bakım Yatak Doluluk Oranı SHYYBH-02 2 Yoğun Bakım Ortalama KalıĢ Gün Sayısı SHY-YBH-03 Yoğun Bakım Enfeksiyon Puanı SHY-YBH-03-1 Yoğun Bakım Enfeksiyon Oranı SHY-YBH-03 2 Yoğun Bakım Enfeksiyon Trendi SHYYBH-04 Yoğun Bakım Etkinlik Skoru SHY-YBH-05 Yoğun Bakım Kaba Mortalite Hızı SHY-YBH-06 Yoğun Bakım Vaka Karması AMELĠYATHANE ve DOĞUM HĠZMETLERĠ SHY-ADH-01 Ameliyat Masası BaĢına DüĢen Ameliyat Sayısı SHY-ADH-02 Ameliyat Etkinlik Skoru SHY-ADH-03 Sezaryen Oranı SHY-ADH-04 Ameliyat Sonrası Ortalama KalıĢ Gün Sayısı SHY-ADH-05 Anne Ölüm Sayısı SHY-ADH-06 Bebek Ölüm Sayısı LABORATUVAR ve GÖRÜNTÜLEME HĠZMETLERĠ SHY-LGH-01 Laboratuvar Sonuç Verme Süresi Puanı SHY-LGH-01-1 Laboratuvar Sonuç Verme Süresi SHY-LGH-01-2 Laboratuvar Sonuç Verme Süresinin Trendi SHY-LGH-02 Görüntüleme Bekleme ve Sonuç Verme Süreleri Puanı SHY-LGH-02-1 Görüntüleme Bekleme ve Sonuç Verme Süreleri SHY-LGH-02-2 Görüntüleme Bekleme ve Sonuç Verme Sürelerinin Trendi SHY-LGH-03 Görüntüleme Tetkiki Ġstem Oranı AĞIZ ve DĠġ SAĞLIĞI HĠZMETLERĠ SHY-ADSHĠ-01 Kanal Tedavisi Oranı (Sağlık Tesisleri DiĢ Poliklinikleri) SHY-ADSĠH-02 DiĢ Çekim Oranı (Sağlık Tesisleri DiĢ Poliklinikleri) SHY-ADSHĠ-03 Flor Uygulama Oranı (Sağlık Tesisleri DiĢ Poliklinikleri) SHY-ADSHĠ-04 Fissur Ve Pit Örtücü Oranı (Sağlık Tesisleri DiĢ Poliklinikleri) SHY-ADSHĠ-05 Aktif DiĢ Hekimine DiĢ Üniti Temin Oranı (Sağlık Tesisleri DiĢ Poliklinikleri) I. SAĞLIK HĠZMETLERĠ YÖNETĠMĠ (AĞIZ ve DĠġ SAĞLIĞI HĠZMETLERĠ) SHY-01 Sevk Edilen Hasta Oranı SHY-02 Genel Anestezi Altında Tedavi Edilen Hasta Oranı SHY-03 Aktif ÇalıĢan DiĢ Hekimi BaĢına Günlük Poliklinik Sayısı SHY-04 Kanal Tedavisi Oranı SHY-05 Aktif ÇalıĢan Hekim BaĢına Yapılan Sabit Protez Üye Sayısı SHY-06 Aktif ÇalıĢan Hekim BaĢına Yapılan Hareketli Protez Parça Sayısı SHY-07 Yer Tutucu Yapılan Hasta Sayısı SHY-08 DiĢ Hekimi Nöbet Hizmetleri SHY-09 Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) Kullanım Oranı SHY-10 Bağlı Birimlerde Hizmet SHY-11 Poliklinik Odası BaĢına DüĢen Ünit Sayısı SHY-12 Aktif DiĢ Hekimine DiĢ Üniti Temin Oranı SHY-13 HemĢire Nöbet Hizmetleri SHY-14 Aktif DiĢ Hekimine Endodontik Döner Alet Temin Oranı SHY-15 Nitelikli Ünit Sayısı

4 ĠÇĠNDEKĠLER II. MALĠ HĠZMETLER YÖNETĠMĠ MHY-01 Toplam Tahakkuk Geliri / Toplam Gider MHY-02 Net Borç / Net Hizmet Tahakkuk Tutarı MHY-03 Gelir Bütçesi GerçekleĢme Oranı MHY-04 Gider Bütçesi GerçekleĢme Oranı MHY-05 Borçluluk Süresi MHY-06 Tahakkukların MuhasebeleĢtirilme Süresi MHY-07 Mevcut Stok Tutarı / Aylık Ortalama Tüketim Tutarı MHY-08 TDMS-MKYS Stok, Amortisman Hesapları Uyumu MHY-09 Global Bütçe DıĢı Diğer Tahsilat / Global Bütçe DıĢı Diğer Tahakkuk MHY-10 Finansal Sürdürülebilirlik III. ĠDARĠ HĠZMETLER YÖNETĠMĠ ĠHY-01 Hizmet Ġçi Eğitimler ĠHY-01-1 KiĢilerarası ĠletiĢim Eğitimi ĠHY-01-2 Hasta Hakları Eğitimi ĠHY-01-3 Hasta Güvenliği Eğitimi ĠHY-01-4 ÇalıĢan Hakları ve Güvenliği Eğitimi ĠHY-01-5 El Hijyeni Eğitimi ĠHY-01-6 Temizlik Eğitimi ĠHY-01-7 CPR Eğitimi ĠHY-01-8 Bölüm Bazlı Eğitimler ĠHY-02 Sertifikalı ÇalıĢan Durumu ĠHY-03 Uzmanlık Eğitim Faaliyetlerine Katkı Puanı ĠHY-04 Sertifikalı Eğitim Merkezi Olma Durumu ĠHY-05 Klinikte Bakım Hizmetinde ÇalıĢan Yardımcı Sağlık Personeli Oranı ĠHY-06 ÇalıĢan Memnuniyeti Oranı ĠHY-07 Aktif ÇalıĢan DiĢ Hekimi BaĢına Klinikte ÇalıĢan Yardımcı Personel Oranı ĠHY-08 Sağlık-Net e Veri Gönderimi ĠHY-08-1 Sağlık-Net Online a ve Sağlık-Net e Veri Gönderimi ĠHY-08-2 Sağlık Bilgi Sistemleri Standartlarına Uygun Veri oluģturma ve Veri Gönderimi ĠHY-08-3 Sağlık-Net Online a Anlık Veri Gönderimi ĠHY-08-4 Teletıp ve Teleradyoloji Sistemine Entegrasyonu ĠHY-09 Yatak BaĢına Üretilen Tıbbi Atık Miktarı ĠHY-10 Ek Ödeme Dağıtım Oranı IV: VERĠMLĠLĠK YERĠNDE DEĞERLENDĠRME EK: 1 SHY-PH-04 Hasta YatıĢları Göstergesinin Hesaplanmasına Esas BranĢ Listesi EK: 2 Eğitim Kriterleri Göstergesinin Hesaplanmasına Esas Sınıflandırma Listesi

5 Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 5 Birlik Hedefleri Puan Tablosu Gösterge Kodu Gösterge Puanı BH-01 Yoğun Bakım Planlaması 50 BH-02 Diyaliz Hizmetleri Planlaması 50 BH-03 Yanık Tedavi Hizmetleri Planlaması 50 BH-04 KVC Planlaması 50 BH-05 Robotik Cerrahi Planlaması 50 BH-06 Onkoloji Tanı ve Tedavi Planlaması 50 BH-07 Kapsamlı Onkoloji Merkezi Planlaması 50 BH-08 Kemoterapi Planlaması 50 BH-09 Radyoterapi Planlaması 50 BĠRLĠK HEDEFLERĠ BH-10 Nükleer Tıp Planlaması 50 BH-11 Perinatal Merkez Planlaması 50 BH-12 Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Planlaması 50 BH-13 Robotik Yürüme Planlaması 50 BH-14 ROP Tanı Tedavi Merkezi Planlaması 50 BH-15 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Planlaması 50 BH-16 Evde Sağlık Hizmetleri Planlaması 50 BH-17 AMATEM ve ÇEMATEM Planlaması 50 BH-18 Çocuk Ġzlem Merkezi Planlaması 50 BH-19 Ruh Sağlığı Yatak Planlaması 50 BH-20 Palyatif Bakım Hizmetleri Planlaması 50

6 6 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı Hastane ve ADSM-ADSH Karneleri Gösterge Puan Tablosu Bölüm Gösterge Puanı SHY-ASH-01 Acil servis müracaat yoğunluğu 60 SHY-ASH-02 Acilden sevk edilen hasta oranı 50 SHY-ASH-03 Acilden yatıģı verilen hasta bekleme süresi 60 ACĠL SERVĠS HĠZ- METLERĠ (ASH) SHY-ASH-04 Acil etkinlik skoru 60 SHY-ASH-05 Acil servis vaka karması 60 SHY-ASH-06 Acil servisin almıģ olduğu sevk oranı +60 SHY-ASH-07 Acil servis mortalite hızı -50 SHY-ASH-08 Acil servis hasta memnuniyet oranı 60 I. SAĞLIK HĠZMETLERĠ YÖNETĠMĠ (SHY) POLĠKLĠNĠK HĠZ- METLERĠ (PH) YATAKLI SERVĠS HĠZMETLERĠ (YSH) YOĞUN BAKIM HĠZMETLERĠ (YBH) AMELĠYATHANE VE DOĞUM HĠZMETLERĠ (ADH) LABORATUVAR VE GÖRÜNTÜLEME HĠZMETLERĠ (LGH) SHY-ASH-09 Acil servise 24 saat içinde tekrar baģvuran hasta oranı 50 SHY-PH-01 Merkezi hastane randevu sistemi (MHRS) kullanımı 30 SHY-PH-02 Poliklinik etkinlik skoru 40 SHY-PH-03 Klinisyen Hekim baģına düģen günlük hasta sayısı 50 SHY-PH-04 Hasta yatıģları 50 SHY-PH-05 Ayaktan hasta memnuniyet oranı 40 SHY-PH-06 Hastaların ortalama muayene bekleme süresi 40 SHY-YSH-01 Acilden Yatan Hasta Oranı 60 SHY-YSH-02 Yatak kullanımı 70 SHY-YSH-03 Yataklı servis Vaka Karması 70 SHY-YSH-04 Yataklı servis mortalite hızı -50 SHY-YSH-05 Diz ve kalça protezinde re-operasyon hızı 60 SHY-YSH-06 Yataklı servis etkinlik skoru 70 SHY-YSH-07 Yatan hasta memnuniyet oranı 70 SHY-YBH-01 Beyin Ölümü Bildirim Oranı +60 SHY-YBH-02 Yoğun bakım yatak kullanımı 90 SHY-YBH-03 Yoğun bakım enfeksiyon puanı 90 SHY-YBH-04 Yoğun bakım etkinlik Skoru 90 SHY-YBH-05 Yoğun bakım kaba mortalite hızı -50 SHY-YBH-06 Yoğun bakım vaka karması 80 SHY-ADH-01 Ameliyat masası baģına düģen ameliyat sayısı 75 SHY-ADH-02 Ameliyat etkinlik skoru 75 SHY-ADH-03 Sezaryen Oranı 75 SHY-ADH-04 Ameliyat sonrası ortalama kalıģ gün sayısı 75 SHY-ADH-05 Anne ölüm sayısı -50 SHY-ADH-06 Bebek ölüm sayısı -50 SHY-LGH-01 Laboratuvar sonuç verme süresi puanı 65 SHY-LGH-02 Görüntüleme bekleme ve sonuç verme süreleri 70 SHY-LGH-03 Görüntüleme tetkiki istem oranı 65

7 Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 7 Hastane ve ADSM-ADSH Karneleri Gösterge Puan Tablosu Bölüm Gösterge Puanı I. SAĞLIK HĠZMETLERĠ YÖNETĠMĠ (SHY) AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI HĠZMETLERĠ SHY-ADSHĠ-01 Kanal tedavisi oranı (sağlık tesisleri diģ poliklinikleri) 20 SHY-ADSĠH-02 DiĢ çekim oranı (sağlık tesisleri diģ poliklinikleri) 20 SHY-ADSHĠ-03 Flor uygulama oranı (sağlık tesisleri diģ poliklinikleri) 20 SHY-ADSHĠ-04 Fissur ve pit örtücü oranı (sağlık tesisleri diģ poliklinikleri) 20 SHY-ADSHĠ-05 Aktif diģ hekimine diģ üniti temin oranı (sağlık tesisleri diģ poliklinikleri) 20 SHY-01 Sevk edilen hasta oranı 90 SHY-02 Genel anestezi altında tedavi edilen hasta oranı 90 SHY-03 Aktif çalıģan diģ hekimi baģına günlük poliklinik sayısı 90 SHY-04 Kanal tedavisi oranı 90 SHY-05 Aktif çalıģan hekim baģına yapılan sabit protez üye sayısı 50 I. SAĞLIK HĠZMETLERĠ YÖNETĠMĠ (SHY) (ADSM VE ADSH ĠÇĠN ) SHY-06 Aktif çalıģan hekim baģına yapılan hareketli protez parça sayısı SHY-07 Yer tutucu yapılan hasta sayısı 60 SHY-08 DiĢ Hekimi Nöbet hizmetleri 40 SHY-09 Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) kullanım oranı SHY-10 Bağlı birimlerde hizmet 90 SHY-11 Poliklinik odası baģına düģen ünit sayısı 50 SHY-12 Aktif diģ hekimine diģ üniti temin oranı 90 SHY-13 HemĢire nöbet hizmetleri 40 SHY-14 Aktif diģ hekimine endodontik döner alet temin oranı 90 SHY-15 Nitelikli ünit sayısı 40 MHY-01 Toplam tahakkuk geliri / Toplam gider 100 MHY-02 Net borç / Net hizmet tahakkuk tutarı 150 MHY-03 Gelir bütçesi gerçekleģme oranı 150 II. MALĠ H ĠZMETLER YÖNETĠMĠ (MHY) MHY-04 Gider bütçesi gerçekleģme oranı 100 MHY-05 Borçluluk süresi 100 MHY-06 Tahakkukların muhasebeleģtirilme süresi 150 MHY-07 Mevcut stok tutarı / Aylık ortalama tüketim tutarı 100 MHY-08 TDMS-MKYS stok, amortisman hesapları uyumu 50 MHY-09 Global bütçe dıģı diğer tahsilat / Global bütçe dıģı diğer tahakkuk +100 MHY-10 Finansal Sürdürülebilirlik +50

8 8 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı Hastane ve ADSM-ADSH Karneleri Gösterge Puan Tablosu Bölüm Gösterge Puanı ĠHY-01 Hizmet içi Eğitimler 100 ĠHY-02 Sertifikalı çalıģan durumu 100 ĠHY-03 Uzmanlık Eğitim Faaliyetlerine Katkı Puanı 100 ĠHY-04 Sertifikalı Eğitim Merkezi Olma Durumu 100 III. ĠDARĠ HĠZMETLER YÖNETĠMĠ (ĠHY) ĠHY-05 Klinikte bakım hizmetinde çalıģan yardımcı sağlık personeli oranı 100 ĠHY-06 ÇalıĢan memnuniyeti oranı 100 ĠHY-07 Aktif çalıģan diģ hekimi baģına klinikte çalıģan yardımcı personel oranı 100 ĠHY-08 Sağlık-Net e veri gönderimi 100 ĠHY-09 Yatak BaĢına Üretilen Tıbbi Atık Miktarı 100 ĠHY-10 Ek ödeme dağıtım oranı 100 VYD-01 Verimlilik Gözlemcisi Yerinde Değerlendirme Soru Listesine göre gözlemciler tarafından yapılan değerlendirme 900 IV. VERĠMLĠLĠK YERĠNDE DEĞERLENDĠRME (VYD) VYD-02 Mali Gözlemciler tarafından yapılan yerinde değerlendirme 100

9

10 Birlik Hedefleri 10 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı KARNE GÖSTERGELERİ VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ BĠRLĠK HEDEFLERĠ

11 Birlik Hedefleri Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 11 BH-01 Yoğun Bakım Planlaması Kriter Grubu Birlik Değeri (BD) BH-01 Yoğun Bakım Planlaması Birlik Hedefleri Sağlık tesisinin Bakanlıkça belirlenen yoğun bakım planlamasına uygunluğunu değerlendirmek Ġlgili dönemde; Ġlgili yoğun bakımda toplam yatılan gün sayısı (A) Gün sayısı (30) (B) Ġlgili yoğun bakım toplam yatak sayısı (C) Bir önceki karne döneminde planlanan toplam ilgili yoğun bakım yatak sayısı (D) Bir önceki karne döneminde mevcut toplam ilgili yoğun bakım yatak sayısı (E) BD 1 = [A / (B x C)] x 100 BD 2 = ( C - E ) Kabul Edilebilir Değer (KED) KED 1 = [((A / (B x 85) x 100) - C ] Gösterge Puanı () 50 Birlik Değeri (BD) Puanı BD 1 > % 85 BD 1 < % 65 0,7 x KED 1 BD 2 D 0,7 x KED 1 < BD 2 0,3 x KED 1 / 2 0,3 x KED 1 < BD 2 0 %65 BD 1 %85 Türkiye Kamu Hastaneleri Özellikli Sağlık Hizmetleri Daire BaĢkanlığına detaylı gerekçe bildirilir. Seviyelerine bakılmaksızın eriģkin, çocuk ve yenidoğan yoğun bakımı ayrı ayrı hesaplanır. 1. Basamak çocuk yoğun bakım planlaması Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliği nde bulunmadığından sadece 2. ve 3.basamak çocuk yoğun bakım planlamaları hesaplamalarda kullanılacaktır. Yoğun bakımlarla ilgili planlamalar 2018 yıl sonu hedefidir. Yoğun bakım planlaması bulunmayan birlikler bu göstergeden muaf tutulur. A-C: TSIM / D-E: TKHK Özellikli Sağlık Hizmetleri Daire BaĢkanlığı Yıllık dönemlerde izlenir.

12 Birlik Hedefleri 12 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı BH-02 Diyaliz Hizmetleri Planlaması Kriter Grubu Birlik Değeri (BD) BH-02 Diyaliz Hizmetleri Planlaması Birlik Hedefleri Sağlık tesislerinde hizmet veren diyaliz merkezlerinin kapasitesinin tıbbi endikasyonlara uygun olarak doğru ve verimli kullanılıp kullanılmadığını ölçmek Hesaplamaya konu olan dönemde; Planı GerçekleĢtirilen Merkez Sayısı (A) Bir Önceki Karne Dönemine Ġlave Planlanan Diyaliz Merkez Sayısı (B) Planlamaya uygunluk BD = ( A / B ) X 100 Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 50 Birlik Değeri (BD) Birlik Puanı BD < BD < 75 /2 BD 75 Diyaliz Merkezi/Ünitesi bulunan ve planlanan sağlık tesislerinde uygulanır DYOB Yıllık dönemlerde izlenir.

13 Birlik Hedefleri Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 13 BH-03 Yanık Tedavi Hizmetleri Planlaması BH-03 Yanık Tedavi Hizmetleri Planlaması Kriter Grubu Birlik Değeri (BD) Birlik Hedefleri Bakanlıkça belirlenen yanık ünite ve merkezlerinin planlamaya uygunluğu değerlendirmek Hesaplamaya konu olan dönemde; Planı GerçekleĢtirilen Merkez Sayısı (A) Bir Önceki Karne Dönemine Ġlave Planlanan Merkez Sayısı (B) A Gösterge Puanı () 50 Kabul edilebilir değer (KED) Sağlık Tesisi Değeri (BD) Birlik Puanı B > 0 BD 1 BD < 1 0 B = 0 MUAF Sağlık Bakanlığı Yanık Tedavi Birimlerinin Kurulması ve ĠĢleyiĢi Hakkında Yönerge ye göre yanık tedavi ünitesi asgari 5 yataklı yanık tedavi merkezi ise 4 yatağı 3. seviye yoğun bakım olmak üzere asgari 12 yataklı olmak zorundadır. TKHK Özellikli Sağlık Hizmetleri Daire BaĢkanlığı Yıllık dönemlerde izlenir

14 Birlik Hedefleri 14 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı BH-04 KVC Planlaması ve Hizmet Sunumu Planlaması Kriter Grubu Birlik Değeri (BD) BH-04 KVC Planlaması ve Hizmet Sunumu Planlaması Birlik Hedefleri Sağlık tesislerinde hizmet veren KVC merkezlerinin kapasitesinin etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığını ölçmek Ġlgili Dönemde Koroner Anjiografi yapılan Hasta Sayısı (A) Koroner Baypass ve Stent yapılan Hasta Sayısı (B) KVC Merkezinde Muayene Edilen Hasta Sayısı (C) Planı GerçekleĢtirilen Merkez Sayısı (D) Bir Önceki Karne Dönemine Ġlave Planlanan KVC Merkez Sayısı (E) Planlamaya Uygunluk BD PU = ( D / E ) Anjiyo Oranı BD AO = ( A / C ) Anjiyoda Bypass ve Stent Oranı BD ABO = ( B / A ) Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 50 Birlik Değeri (BD) Birlik Puanı BD PU < 0,3 0 0,3 BD PU 0,5 BD PU x BD AO < 0,1 0,1 BD AO 0,2 BD AO x BD AO x BD PU > 0,5 BD AO > 0,2 BD ABO < 0,1 0,1 BD ABO 0,2 BD ABO x BD ABO > 0,2 0 KVC merkezi bulunan sağlık tesislerinde uygulanır TKHK Özellikli Sağlık Hizmetleri Daire BaĢkanlığı / TSIM / Sağlık-Net Online Yıllık dönemlerde izlenir.

15 Birlik Hedefleri Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 15 BH-05 Robotik Cerrahi Planlaması Kriter Grubu BH-05 Robotik Cerrahi Planlaması Birlik Hedefleri Robotik Cerrahi hizmetinin verilmesi Hesaplamaya konu olan dönemde; Planı GerçekleĢtirilen Merkez Sayısı (A) Bir Önceki Karne Dönemine Ġlave Planlanan Merkez Sayısı (B) Birlik Değeri (BD) A Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 50 Birlik Değeri (BD) Birlik Puanı B > 0 B = 0 BD 1 BD < 1 0 MUAF TKHK Özellikli Sağlık Hizmetleri Daire BaĢkanlığı Yıllık dönemlerde izlenir

16 Birlik Hedefleri 16 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı BH-06 Onkoloji Tanı ve Tedavi Planlaması Kriter Grubu BH-06 Onkoloji Tanı ve Tedavi Planlaması Birlik Hedefleri Sağlık tesisinde verilmesi. Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi hizmetinin Birlik Değeri (BD) Hesaplamaya konu olan dönemde; Planı GerçekleĢtirilen Merkez Sayısı (A) Bir Önceki Karne Dönemine Ġlave Planlanan Merkez Sayısı (B) A Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 50 Birlik Değeri (BD) Birlik Puanı B > 0 B = 0 BD 1 BD < 1 0 MUAF Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezlerinde olması gereken asgari standartlar belirlenmiģ ve ilgili Genel Sekreterliklere bildirilmiģtir. TKHK Özellikli Sağlık Hizmetleri Daire BaĢkanlığı Yıllık dönemlerde izlenir.

17 Birlik Hedefleri Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 17 BH-07 Kapsamlı Onkoloji Merkezi Planlaması Kriter Grubu Birlik Değeri (BD) BH-07 Kapsamlı Onkoloji Merkezi Planlaması Birlik Hedefleri Sağlık tesisinde Kapsamlı Onkoloji Merkezi hizmetinin verilmesi. Hesaplamaya konu olan dönemde; Planı GerçekleĢtirilen Merkez Sayısı (A) Bir Önceki Karne Dönemine Ġlave Planlanan Merkez Sayısı (B) A Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 50 Birlik Değeri (BD) Birlik Puanı B > 0 B = 0 BD 1 BD < 1 0 MUAF Kapsamlı Onkoloji Merkezlerinde olması gereken asgari standartlar belirlenmiģ ve ilgili Genel Sekreterliklere bildirilmiģtir. TKHK Özellikli Sağlık Hizmetleri Daire BaĢkanlığı Yıllık dönemlerde izlenir.

18 Birlik Hedefleri 18 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı BH-08 Kemoterapi Planlaması Kriter Grubu Birlik Değeri (BD) BH-08 Kemoterapi Planlaması Birlik Hedefleri Sağlık tesisinde Kemoterapi hizmetlerinin verimli sunulmasını sağlamak. Hesaplamaya konu olan dönemde; Planı GerçekleĢtirilen Onkoloji hizmet birimi sayısı (A) Bir Önceki Karne Dönemine Ġlave Planlanan Onkoloji hizmet birimi sayısı (B) A Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 50 Birlik Değeri (BD) Birlik Puanı B > 0 B = 0 BD 1 BD < 1 0 MUAF Kemoterapi tedavisi verilen yeterli sayıda koltuk ve ilaç hazırlama kabini (Sınıf 2 B Tipi Biyo güvenlik kabini, Tam veya Yarı otomatik kabin) bulunması gereklidir. TKHK Özellikli Sağlık Hizmetleri Daire BaĢkanlığı Yıllık dönemlerde izlenir.

19 Birlik Hedefleri Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 19 BH-09 Radyoterapi Planlaması Kriter Grubu BH-09 Radyoterapi Planlaması Birlik Hedefleri Sağlık tesislerinde verilen Radyoterapi ve Nükleer Tıp hizmetlerinin verimli sunulmasını sağlamak. Hesaplamaya konu olan dönemde; Planı GerçekleĢtirilen Merkez Sayısı (A) Bir Önceki Karne Dönemine Ġlave Planlanan Merkez Sayısı (B) Birlik Değeri (BD) A Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 50 Birlik Değeri (BD) Birlik Puanı B > 0 B = 0 BD 1 BD < 1 0 MUAF Puan hesaplanması Radyoterapi ve Nükleer Tıp cihazları için ayrı hesaplanmaktadır. Hesaplanan puanlarının aritmetik ortalaması gösterge puanını oluģturur. TSIM / Sağlık-Net / TKHK Özellikli Sağlık Hizmetleri Daire BaĢkanlığı Yıllık dönemlerde izlenir.

20 Birlik Hedefleri 20 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı BH-10 Nükleer Tıp Planlaması BH-10 Nükleer Tıp Planlaması Kriter Grubu Birlik Hedefleri Sağlık tesisinde Radyoaktif iyot tedavi hizmetlerinin verimli sunulmasını sağlamak. Hesaplamaya konu olan dönemde; Planı gerçekleģtirilen radyo iyot tedavi oda sayısı (A) Bir Önceki Karne Dönemine Ġlave Planlanan radyo iyot tedavi oda sayısı (B) Birlik Değeri (BD) A Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 50 Birlik Değeri (BD) Birlik Puanı B > 0 B = 0 BD 1 BD < 1 0 MUAF TKHK Özellikli Sağlık Hizmetleri Daire BaĢkanlığı Yıllık dönemlerde izlenir.

21 Birlik Hedefleri Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 21 BH-11 Perinatal Merkez Planlaması BH-11 Perinatal Merkez Planlaması Kriter Grubu Birlik Hedefleri Bakanlıkça belirlenen perinatal merkezlere iliģkin planlamaya uygunluğu değerlendirmek Hesaplamaya konu olan dönemde; Planı GerçekleĢtirilen Merkez Sayısı (A) Bir Önceki Karne Dönemine Ġlave Planlanan Merkez Sayısı (B) Birlik Değeri (BD) A Gösterge Puanı () 50 Kabul edilebilir değer (KED) Birlik Değeri (BD) Birlik Puanı B > 0 BD 1 BD < 1 0 B = 0 MUAF TKHK Özellikli Sağlık Hizmetleri Daire BaĢkanlığı Yıllık dönemlerde izlenir

22 Birlik Hedefleri 22 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı BH-12 Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Planlaması BH-12 Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Planlaması Kriter Grubu Birlik Hedefleri Hiperbarik oksijen tedavi merkezi hizmetinin verilmesi Hesaplamaya konu olan dönemde; Planı GerçekleĢtirilen Merkez Sayısı (A) Bir Önceki Karne Dönemine Ġlave Planlanan Merkez Sayısı (B) Birlik Değeri (BD) A Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 50 Birlik Değeri (BD) Birlik Puanı B > 0 BD 1 BD < 1 0 B = 0 MUAF TKHK Özellikli Sağlık Hizmetleri Daire BaĢkanlığı Yıllık dönemlerde izlenir

23 Birlik Hedefleri Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 23 BH-13 Robotik Yürüme Planlaması BH-13 Robotik Yürüme Planlaması Kriter Grubu Birlik Hedefleri Robotik Yürüme hizmetinin verilmesi Hesaplamaya konu olan dönemde; Planı GerçekleĢtirilen Merkez Sayısı (A) Bir Önceki Karne Dönemine Ġlave Planlanan Merkez Sayısı (B) Birlik Değeri (BD) A Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 50 Birlik Değeri (BD) Birlik Puanı B > 0 BD 1 BD < 1 0 B = 0 MUAF TKHK Özellikli Sağlık Hizmetleri Daire BaĢkanlığı Yıllık dönemlerde izlenir

24 Birlik Hedefleri 24 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı BH-14 ROP Tanı ve Tedavi Merkezi Planlaması Kriter Grubu BH-14 ROP Tanı Tedavi Merkezi Planlaması Birlik Hedefleri Prematüre Retinopatisi (ROP) Tanı ve Tedavi hizmetinin verilmesi Hesaplamaya konu olan dönemde; Planı GerçekleĢtirilen Merkez Sayısı (A) Bir Önceki Karne Dönemine Ġlave Planlanan Merkez Sayısı (B) Birlik Değeri (BD) A Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 50 Birlik Değeri (BD) Birlik Puanı B > 0 BD 1 BD < 1 0 B = 0 MUAF TKHK Özellikli Sağlık Hizmetleri Daire BaĢkanlığı Yıllık dönemlerde izlenir

25 Birlik Hedefleri Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 25 BH-15 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Planlaması BH-15 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Planlaması Kriter Grubu Birlik Hedefleri Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hizmetlerinin verilmesi Birlik Değeri (BD) Hesaplamaya konu olan dönemde; Planı GerçekleĢtirilen Merkez Sayısı (A) Bir Önceki Karne Dönemine Ġlave Planlanan Merkez Sayısı (B) A Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 50 Birlik Değeri (BD) Birlik Puanı B > 0 BD 1 BD < 1 0 B = 0 MUAF TKHK MüĢterek Sağlık Hizmetleri Daire BaĢkanlığı Yıllık dönemlerde izlenir

26 Birlik Hedefleri 26 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı BH-16 Evde Sağlık Hizmetleri Planlaması Kriter Grubu BH-16 Evde Sağlık Hizmetleri Planlaması Birlik Hedefleri Sağlık tesisinde sunulan evde sağlık hizmetlerini değerlendirmek Ġlgili dönemde; UlaĢılan hasta Sayısı (A) Ġl Nüfusu ( B ) Birlik Değeri (BD) Kabul Edilebilir Değer (KED) A B x 0,002 Gösterge Puanı () 50 Birlik Değeri (BD) Birlik Puanı A KED B x 0,001 A < KED /2 A < B x 0,001 0 Evde sağlık hizmetleri birimi bulunmayan hastaneler bu parametreden muaf tutulacaktır. Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Ġl Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimler aynı bölgede bulunan sağlık tesisine bağlı birimle birlikte hesaplamalara dahil edilecektir. TKHK MüĢterek Sağlık Hizmetleri Daire BaĢkanlığı Yıllık dönemlerde izlenir

27 Birlik Hedefleri Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 27 BH-17 AMATEM ve ÇEMATEM Merkez Planlaması BH-17 AMATEM ve ÇEMATEM Planlaması Kriter Grubu Birlik Hedefleri AMATEM ve ÇEMATEM Hizmetlerinin verilmesi Hesaplamaya konu olan dönemde; Planı GerçekleĢtirilen Merkez Sayısı (A) Bir Önceki Karne Dönemine Ġlave Planlanan Merkez Sayısı (B) Birlik Değeri (BD) A Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 50 Birlik Değeri (BD) Birlik Puanı B > 0 BD 1 BD < 1 0 B = 0 MUAF TKHK MüĢterek Sağlık Hizmetleri Daire BaĢkanlığı Yıllık dönemlerde izlenir

28 Birlik Hedefleri 28 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı BH-18 Çocuk Ġzlem Merkezi Planlaması BH-18 Çocuk Ġzlem Merkezi Planlaması Kriter Grubu Birlik Hedefleri Çocuk Ġzlem Merkezi Hizmetlerinin verilmesi Hesaplamaya konu olan dönemde; Planı GerçekleĢtirilen Merkez Sayısı (A) Bir Önceki Karne Dönemine Ġlave Planlanan Merkez Sayısı (B) Birlik Değeri (BD) A Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 50 Birlik Değeri (BD) Birlik Puanı B > 0 BD 1 BD < 1 0 B = 0 MUAF TKHK MüĢterek Sağlık Hizmetleri Daire BaĢkanlığı Yıllık dönemlerde izlenir

29 Birlik Hedefleri Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 29 BH-19 Ruh Sağlığı Yatak Planlaması Kriter Grubu BH-19 Ruh Sağlığı Yatak Planlaması Birlik Hedefleri Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı doğrultusunda sağlık tesislerinde ulaģılması gereken ruh sağlığı yatak sayısını değerlendirmek. Ġlgili Dönemde Bir önceki karne döneminde mevcut ruh sağlığı yatak sayısı (A) Toplamda ulaģılması gereken ruh sağlığı yatak sayısı (B) Birlik Değeri (BD) BD = ( ( B - A ) / B ) x 100 Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 50 Birlik Değeri (BD) Birlik Puanı 10 BD < 30 / 2 30 BD BD < 10 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu MüĢterek Sağlık Hizmetleri Daire BaĢkanlığına detaylı gerekçe bildirilir. Ruh Sağlığı yatak planlaması bulunan illerde birlik tarafından uygun olan sağlık tesisinde uygulanır Yatak planlaması Kurum tarafından sağlık tesislerine bildirilir. Kabul edilebilir değeri gerçekleģtiremeyenler Kuruma gerekçeli rapor sunar. Yatak tescili ve izlemesi Kurum tarafından yapılır. TKHK MüĢterek Sağlık Hizmetleri Daire BaĢkanlığı Yıllık dönemlerde izlenir

30 Birlik Hedefleri 30 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı BH-20 Palyatif Bakım Hizmetleri Planlaması Kriter Grubu Birlik Değeri (BD) BH-20 Palyatif Bakım Hizmetleri Planlaması Birlik Hedefleri Bakanlıkça belirlenen palyatif bakım merkezlerine iliģkin planlamaya uygunluğu değerlendirmek Hesaplamaya konu olan dönemde; Mevcut Merkez Yatak Sayısı (A) Sağlık Tesisindeki mevcut eriģkin yoğun bakım yatak sayısı (B) Planlamaya uygunluk BD = A / B Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 50 Birlik Değeri (BD) Birlik Puanı BD < 0,30 0 0,30 BD < 0,60 BD 0,60 /2 Palyatif Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ye uygun olarak çalıģma yapılarak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan tescil neticesinde hedef gerçekleģtirilmiģ olacaktır. Planlama üstü açılan yatak sayısı sonraki karne döneminde sağlık tesisi puanının 0 olmasına neden olacağından belirtilen hedefler doğrultusunda çalıģma yapılması esastır. Söz konusu dönemde planlanacak palyatif bakım merkezi bilgisi Kurum tarafından sağlık tesislerine bildirilir. Yoğun Bakımı olmayan hastaneler bu parametre dıģında tutulacaktır. Söz konusu dönemden önce kurulmuģ merkezler tescil alması durumunda den yararlanabilecektir. TKHK MüĢterek Sağlık Hizmetleri Daire BaĢkanlığı Yıllık dönemlerde izlenir

31

32 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Acil Sağlık Hizmetleri Hastaneler 32 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı KARNE GÖSTERGELERİ VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ I. SAĞLIK HĠZMETLERĠ YÖNETĠMĠ (HASTANELER) ACĠL SERVĠS HĠZMETLERĠ

33 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Acil Sağlık Hizmetleri Hastaneler Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 33 SHY-ASH-01 Acil Servis Müracaat Yoğunluğu Bölüm SHY-ASH-01 Acil Servis Müracaat Yoğunluğu Sağlık Hizmetleri Yönetimi Acil Servis Hizmetleri Acil servis müracaat yoğunluğunu izlemek ve yeģil alan muayene oranını değerlendirmek. Hesaplamaya konu olan dönemde; Acil servise yapılan toplam baģvuru sayısı (A) Acil servis yeģil alan müracaat sayısı (B) Sağlık tesisine yapılan toplam baģvuru sayısı (acil dahil) (C) Bir önceki dönem KED acil ve KED yeģil oranları Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 60 Acil müracaat oranı STD acil = (A / C) YeĢil alan oranı STD yeģil = (B / A) KED acil = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının acil müracaat oranının aritmetik ortalaması KED yeģil = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının yeģil alan müracaat oranının aritmetik ortalaması Sağlık Tesisi Puanı STD acil 0,30 0 STD yeģil < 0,3 x KED yeģil STD acil < 0,30 0,3 x KED yeģil STD yeģil < 0,5 x KED yeģil STD yeģil 0,5 x KED yeģil x ((0,6-STD acil ) + (STD yeģil / KED yeģil )) /4 x ((0,6-STD acil ) + (1-STD yeģil )) Yukarıdaki tabloya uygun olarak dönem verileri ile puanın % 50 si hesaplanır. Puanın diğer %50 si ise ; bu dönemdeki STD acil ve STD yeģil oranları ile bir önceki karne dönemindeki KED acil ve KED yeģil oranları baz alınarak hesaplanır. E1 rolündeki hastaneler, Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri, Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastaneleri, Lepra Hastaneleri, Göz Hastaneleri göstergeden muaftır (göstergeden muaf olan sağlık tesisinin ilgili verileri göndermesi zorunlu olup, bu veriler hizmet sınıfı ortalaması hesaplanmasında kullanılmaktadır). Acil müracaat yoğunluğu % 30 un altında olan dal hastaneleri ve bünyesinde 1. seviye acil servisi bulunan D ve C grubu hastaneler, mevzuat gereği triaj uygulamak zorunda olmadıklarından göstergeden muaftır. Sağlık Net- Online Altı aylık dönemlerde izlenir.

34 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Acil Sağlık Hizmetleri Hastaneler 34 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-ASH-02 Acilden Sevk Edilen Hasta Oranı SHY-ASH-02 Bölüm Acilden Sevk Edilen Hasta Oranı Sağlık Hizmetleri Yönetimi Acil Servis Hizmetleri Acil servisten baģka kurumlara 112 ile yapılan sevk oranını izlemek Hesaplamaya konu olan dönemde; Acil servisten baģka kuruma 112 ile yapılan sevk sayısı (A) Acil servise yapılan toplam baģvuru sayısı (B) Bir önceki dönem KED Acil servis sevk oranı = (A / B) X Kabul Edilebilir Değer (KED) Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının acilden 112 ile sevk edilen hasta oranlarının aritmetik ortalaması Gösterge Puanı () 50 STD / KED Sağlık Tesisi Puanı k 0,6 0,6 < k 1,20 [ x ( k 0,6) ] k > 1,20 0 Yukarıdaki tabloya uygun olarak dönem verileri ile puanın % 50 si hesaplanır. Puanın diğer %50 si ise; bu dönemdeki STD ile bir önceki karne dönemindeki KED in oranlanması sonucunda oluģan puan katsayısı (k) baz alınarak hesaplanır. E1 rolündeki hastaneler, Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri, Lepra, Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastaneleri, Göz Hastaneleri göstergeden muaftır (göstergeden muaf olan sağlık tesisinin ilgili verileri göndermesi zorunlu olup, bu veriler hizmet sınıfı ortalaması hesaplanmasında kullanılmaktadır). Sağlık Net- Online / ASKOM Altı aylık dönemlerde izlenir.

35 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Acil Sağlık Hizmetleri Hastaneler Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 35 SHY-ASH-03 Acilden YatıĢı Verilen Hastaların Ortalama Bekleme Süresi SHY-ASH-03 Acilden YatıĢı Verilen Hastaların Ortalama Bekleme Süresi Sağlık Hizmetleri Yönetimi Bölüm Acil Servis Hizmetleri Hastaların, acil servise baģvurmaları ile yatıģlarının yapılmasına kadar geçen süreyi izlemek Kabul Edilebilir Değer (KED) Hesaplamaya konu olan dönemde; Acil servise baģvuran hastaların yatıģlarının yapılmasına kadar geçen bekleme sürelerinin ortalaması (A) Bir önceki dönem STD ( B ) A Gösterge Puanı () 60 6 saat A / B Tablo 1 Sağlık Tesisi Puanı STD 6 saat 6 saat < STD < 12 saat [ x ( STD / 12 ) ] STD 12 saat 0 Tablo 2 Sağlık Tesisi Puanı STD 6 saat k 0,8 /2 STD > 6 saat 0,8 < k <1 /3 k 1 0 Gösterge puanının %50 si Tablo 1 üzerinden, diğer %50 si ise Tablo 2 üzerinden hesaplanır. E1 rolündeki hastaneler, Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri, Lepra, Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastaneleri, Göz Hastaneleri göstergeden muaftır (göstergeden muaf olan sağlık tesisinin ilgili verileri göndermesi zorunlu olup, bu veriler hizmet sınıfı ortalaması hesaplanmasında kullanılmaktadır). Bir hastanın acile baģvuru saati ile yatıģının yapıldığı saat arasındaki fark o hastanın acilde bekleme süresini vermektedir. Acil servisten yatıģı yapılan tüm hastaların bekleme sürelerinin aritmetik ortalaması alındığında ise o hastanenin acilden yatıģı yapılan hastalar için ortalama bekleme süresini verir. Sağlık Net- Online Altı aylık dönemlerde izlenir.

36 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Acil Sağlık Hizmetleri Hastaneler 36 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-ASH-04 Acil Etkinlik Skoru SHY-ASH-04 Bölüm Acil Etkinlik Skoru Sağlık Hizmetleri Yönetimi Acil Servis Hizmetleri Hesaplamaya konu olan dönemde sağlık tesislerinde acil servis hizmetlerinin etkinliğini ölçmek Çıktı değiģkeni Girdi değiģkeni Kontrol değiģkenler i Etkinsizlik etkileri Acil servis müracaat sayısı Hekim sayısı, yardımcı sağlık personeli sayısı, acil servis yatak sayısı,.. Uzman hekim oranı, resüsitasyon odası (kukla değiģken), acil servis seviyesi (kukla değiģken),... Hastane rolü, il e uzaklık, nüfus oranları, özel hastane durumu, Kabul Edilebilir Değer (KED) Stokastik Sınır Analizine göre hesaplanan etkinlik skoru (0 1 aralığında) 1 Gösterge Puanı () Puan= x STD E1 rolündeki hastaneler, Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri, Lepra, Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastaneleri, Göz Hastaneleri göstergeden muaftır. Her Hizmet Sınıfı içinde veri etiketleme yöntemi uygulanmıģtır. Sağlık Net-Online / TSIM / TUIK / TĠG Üçer aylık dönemlerde izlenir.

37 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Acil Sağlık Hizmetleri Hastaneler Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 37 SHY-ASH-05 Acil Servis Vaka Karması Bölüm SHY-ASH-05 Acil Servis Vaka Karması Sağlık Hizmetleri Yönetimi Acil Servis Hizmetleri Ġlgili dönemde sağlık tesisinin acil servisinden yatan hasta profili ile aynı hizmet sınıfındaki diğer sağlık tesislerinin yatan hasta profilleri kıyaslayarak değerlendirmek. Acil Servis de yatan hastaların vaka karma indeksi (A) Bir önceki dönem KED A Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 60 Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının acil servis vaka karma indeksinin aritmetik ortalaması STD / KED Sağlık Tesisi Puanı k < 0,9 [ x (0,9 - k) ] 0,9 k 1,1 1,1 < k < 2 [ x (k - 1,1) ] k 2 0 Yukarıdaki tabloya uygun olarak dönem verileri ile puanın %50 si hesaplanır. Puanın diğer %50 si ise; bu dönemdeki STD ile bir önceki karne dönemindeki KED in oranlanması sonucunda oluģan puan katsayısı (k) baz alınarak hesaplanır. E1 rolündeki hastaneler, Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri, Lepra, Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastaneleri, Göz Hastaneleri göstergeden muaftır. Acil serviste yatan hastaların vaka karma indexlerinin hesaplanabilmesi için sistemde eksik bulunan veriler tam olarak girilene kadar bu göstergede hesaplanan vaka karma indeksi TĠG de bulunan Acil Tıp branģına aittir. TĠG Aylık dönemlerde izlenir.

38 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Acil Sağlık Hizmetleri Hastaneler 38 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-ASH-06 Acil Servisin AlmıĢ Olduğu Sevk Oranı Bölüm SHY-ASH-06 Acil Servisin AlmıĢ Olduğu Sevk Oranı Sağlık Hizmetleri Yönetimi Acil Servis Hizmetleri 112 ile diğer sağlık tesislerinden sevkli gelen hastaların, tedavi ve bakım hizmet süresinin yeterliliğini değerlendirilmek Her bir hasta için; 112 ile Acil servise diğer sağlık tesislerinden sevk ile gelen hastanın taburcu saati (A) 112 ile Acil servise diğer sağlık tesislerinden sevk ile gelen hastanın kabul saati (B) 112 ile Acil servise diğer sağlık tesislerinden sevk ile gelen ilgili dönemdeki toplam hasta sayısı (C) Bir önceki dönem KED Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 60 STD 1 = C STD 2 ( A>B ise) = ( A - B ) ( Her hasta için ayrı ayrı hesaplanmaktadır.) STD 2 (B>A ise) = ((24-B)+A) (Her hasta için ayrı ayrı hesaplanmaktadır.) STD 3 = STD 2 lerin aritmetik ortalaması KED = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının 112 ile acil servise sevk ile gelen hasta sayılarının aritmetik ortalaması STD 1 / KED Yukarıdaki tabloya uygun olarak dönem verileri ile puanın %50 si hesaplanır. Puanın diğer %50 si ise ;bu dönemdeki STD 1 ile bir önceki karne dönemindeki KED in oranlanması sonucunda oluģan puan katsayısı (k) baz alınarak hesaplanır. (Bu hesaplamada STD 3 dikkate alınmaz.) Sağlık Tesisi Puanı k 1,50 STD 3 0,75 k < 6 saat 1,50 [ x (1,50 - k) 2 ] k < 0,75 x k 4 STD 3 < 6 saat 0 EK PUAN: Bu kriter 60 puan üzerinden değerlendirilmekle beraber acil servis hizmetlerinin bütününe doğrudan etki etmeden ek puan olarak kullanılacaktır. Yukarıdaki tabloda hesaplanan puan sağlık tesisinin acil servis hizmetlerinden aldığı toplam puana (tavan puanı aģmamak kaydı ile) eklenir. E1 rolündeki hastaneler, Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri, Lepra, Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastaneleri, Göz Hastaneleri göstergeden muaftır. Sağlık Net- Online / ASKOM Altı aylık dönemlerde izlenir.

39 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Acil Sağlık Hizmetleri Hastaneler Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 39 SHY-ASH-07 Acil Servis Mortalite Hızı Bölüm SHY-ASH-07 Acil Servis Mortalite Hızı Sağlık Hizmetleri Yönetimi Acil Servis Hizmetleri Acil serviste meydana gelen ölüm oranının takip edilmesi Hesaplamaya konu olan dönemde; Acil serviste ölen hasta sayısı ( A ) Acil serviste yapılan toplam muayene sayısı ( B ) Acil serviste ölen hasta sayısının ağırlıklı ortalaması ( C ) Acil servis mortalite oranı STD = ( C / B ) Kabul Edilebilir Değer (KED) KED acil = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının acil servis mortalite oranının aritmetik ortalaması KED il = Ġldeki TKHK ye bağlı sağlık tesislerinin acil servis mortalite oranının aritmetik ortalaması KED Türkiye = TKHK ye bağlı tüm sağlık tesislerinin acil servis mortalite oranının aritmetik ortalaması Gösterge Puanı () -50 STD KED Türkiye STD KED il Sağlık Tesisi Puanı STD < KED Türkiye STD < KED il STD KED acil STD < KED acil PUAN KAYBI YOK KED il = Bünyesinde birden fazla birlik bulunan illerde tüm birlikler hesaplamaya dahil edilir. Acil serviste ölen hasta sayısının ağırlıklı ortalaması alınırken (E1-6, D-5, C-4, B-3, A2-2, A2_Dal-2,5, A1_ Dal-1,5, A1-1) sağlık tesisi rollerine göre ağırlıklandırılır. E1 rolündeki hastaneler, Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri, Lepra, Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastaneleri, Göz Hastaneleri göstergeden muaftır (göstergeden muaf olan sağlık tesisinin ilgili verileri göndermesi zorunlu olup, bu veriler hizmet sınıfı ortalaması hesaplanmasında kullanılmaktadır) Sağlık Net- Online / TĠG Aylık dönemlerde izlenir.

40 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Acil Sağlık Hizmetleri Hastaneler 40 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-ASH-08 Acil Servis Hasta Memnuniyeti Oranı Bölüm SHY-ASH-08 Acil Servis Hasta Memnuniyeti Oranı Sağlık Hizmetleri Yönetimi Acil Servis Hizmetleri Sağlık tesisinden hizmet alan hastaların memnuniyetini ölçmek. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilen değerlendirme sonuçları Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlık tesislerine verilen değer Kabul Edilebilir Değer (KED) % 75 Gösterge Puanı () 60 Sağlık Tesisi Puanı STD 0,75 x STD STD < 0,75 0 E1 rolündeki hastaneler, Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri, Lepra, Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastaneleri, Göz Hastaneleri göstergeden muaftır (göstergeden muaf olan sağlık tesisinin ilgili verileri göndermesi zorunlu olup, bu veriler hizmet sınıfı ortalaması hesaplanmasında kullanılmaktadır) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aylık dönemlerde izlenir.

41 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Acil Sağlık Hizmetleri Hastaneler Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 41 SHY-ASH-09 Acil Servise 24 Saat Ġçinde Tekrar BaĢvuran Hasta Oranı Bölüm Kabul Edilebilir Değer (KED) SHY-ASH-09 Acil Servise 24 Saat Ġçinde Tekrar BaĢvuran Hasta Oranı Sağlık Hizmetleri Yönetimi Acil Servis Hizmetleri Acil serviste muayene olduktan sonra 24 saat içinde tekrar aynı acil servise baģvuran hasta oranını izlemek. Acil servise yapılan toplam baģvuru sayısı (A) Acil serviste muayene olduktan sonra 24 saat içinde tekrar baģvuran hasta sayısı (B) Bir önceki dönem KED B / A Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının acil servise 24 saat içinde tekrar baģvuran hasta oranının aritmetik ortalaması Gösterge Puanı () 50 STD / KED Sağlık Tesisi Puanı k 0,80 0,80 < k <1,20 [ x (k - 0,80) ] k 1,20 / k 3 Yukarıdaki tabloya uygun olarak dönem verileri ile puanın %50 si hesaplanır. Puanın diğer %50 si ise; bu dönemdeki STD ile bir önceki karne dönemindeki KED in oranlanması sonucunda oluģan puan katsayısı (k) baz alınarak hesaplanır. E1 rolündeki hastaneler, Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri, Lepra, Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastaneleri, Göz Hastaneleri göstergeden muaftır (göstergeden muaf olan sağlık tesisinin ilgili verileri göndermesi zorunlu olup, bu veriler hizmet sınıfı ortalaması hesaplanmasında kullanılmaktadır) Sağlık Net- Online Altı aylık dönemlerde izlenir.

42 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Poliklinik Hizmetleri Hastaneler 42 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı KARNE GÖSTERGELERİ VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ I. SAĞLIK HĠZMETLERĠ YÖNETĠMĠ (HASTANELER) POLĠKLĠNĠK HĠZMETLERĠ

43 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Poliklinik Hizmetleri Hastaneler Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 43 SHY-PH-01 Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) Kullanımı SHY-PH-01 Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) Kullanımı Sağlık Hizmetleri Yönetimi Bölüm Poliklinik Hizmetleri Merkezi Hastane Randevu Sisteminin kullanımını izlemek. AKO, RDB, ĠOB, CHO, RSU Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 30 Açılan Kapasite Oranı (AKO) AKO 0,50 1. puan 0,30 AKO < 0,50 X AKO AKO < 0,30 0 Randevu Durum Bilgisi (RDB) RDB 0,98 2. puan RDB < 0,98 0 Ġstisna Oranı Bildirimi (ĠOB) ĠOB 0,03 3.puan ĠOB > 0,03 0 Cetvel Açmayan Hekim Oranı (CHO) 4. puan CHO > 0,03 0 CHO 0,03 MHRS ile verilen Randevu Saatine Uyum (RSU) RSU 1 saat 5. Puan RSU >1 saat 0 AKO: MHRS ye esas muayene sayısının ne kadarı oranında randevu kapasitesi tanımlandığına bakılır. Bu oran MHRS ye esas muayene sayısının en az yarısı kadar olmalıdır. RDB: Geldi / Gelmedi olarak belirtilen randevu, aynı gün 23:59 a kadar MHRS sistemine gönderilir. Sonraki gün yapılan bildirimler sayılmaz. Gün içinde 8 saatten fazla süren MHRS sistem kesintisinde o gün kapsam dıģı tutulur. Aynı gün geldi/ gelmedi bilgisi gönderilen randevu sayısının/alınan Toplam Randevu Sayısına oranı hesaplanır. ĠOB: Karne döneminde aylık bildirilen istisna oranlarının ortalaması alınır. ( Aylık istisna sayısı / Aylık Kapasite sayısı ) CHO: Poliklinik yaptığı halde MHRS Randevu Cetveli açmayan hekimlerin, poliklinik yapan toplam hekimlere oranı ile belirlenir. RSU: : Genel ortalamada randevu saati ile muayene saati arasındaki fark hesaplanır. Randevu saatinden önceki muayene de kapsama dahil edilecektir. MHRS / Sağlık Net-Online Altı aylık dönemlerde izlenir.

44 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Poliklinik Hizmetleri Hastaneler 44 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-PH-02 Poliklinik Etkinlik Skoru SHY-PH-02 Poliklinik Etkinlik Skoru Sağlık Hizmetleri Yönetimi Bölüm Poliklinik Hizmetleri Hesaplamaya konu olan dönemde sağlık tesislerinde poliklinik hizmetlerinin etkinliğini ölçmek Çıktı değiģkeni Girdi değiģkeni Kontrol değiģkeni Etkinsizlik etkileri Poliklinik müracaat sayısı Hekim sayısı, poliklinik oda sayısı, Teknoloji endeksi, Hastane rolü, il e uzaklık, nüfus oranları, özel hastane durumu, Kabul Edilebilir Değer (KED) Stokastik Sınır Analizine göre hesaplanan etkinlik skoru (0 1 aralığında) 1 Gösterge Puanı () Puan= x STD Her Hizmet Sınıfı içinde veri etiketleme yöntemi uygulanmıģtır. Sağlık Net- Online / TSIM / TUIK / TIG Üçer aylık dönemlerde izlenir

45 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Poliklinik Hizmetleri Hastaneler Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 45 SHY-PH-03 Klinisyen Hekim BaĢına DüĢen Günlük Hasta Sayısı Bölüm Kabul Edilebilir Değer (KED) SHY-PH-03 Klinisyen Hekim BaĢına DüĢen Günlük Hasta Sayısı Sağlık Hizmetleri Yönetimi Poliklinik Hizmetleri Poliklinik yapan cerrahi ve dahili branģ klinisyen hekim baģına düģen günlük hasta sayısını ölçmek, Hesaplama döneminde cerrahi ve dahili branģlar için; Ġlgili branģtaki toplam hasta sayısı (A) Ġlgili branģta aktif çalıģma gün katsayıları toplamı (B) Ġlgili dönemdeki ay sayısı (C) Bir önceki dönem KED Klinisyen Hekim BaĢına DüĢen Günlük Hasta Sayısı ; A / ( B x C x 22) Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının ilgili branģtaki klinisyen hekim baģına düģen günlük hasta sayısının aritmetik ortalaması Gösterge Puanı () 50 STD / KED Sağlık Tesisi Puanı k 1,50 / ( 4 x k ) 1,25 k < 1,50 /2 [/2 x ( k -1,25) ] 0,75 k < 1,25 0,50 k < 0,75 /2 [/2 x (0,75 - k)] k < 0,50 x ( k / 3) Yukarıdaki tabloya uygun olarak dönem verileri ile puanın %50 si hesaplanır. Puanın diğer %50 si ise; bu dönemdeki STD ile bir önceki karne dönemindeki KED in oranlanması sonucunda oluģan puan katsayısı (k) baz alınarak hesaplanır. Dal hastanelerinde hizmet sınıf ortalaması dal hastaneleri için oluģturulan sınıflara göre hesaplanır. Bir ay 22 gün olarak hesaplanır. A: Sağlık Net-Online / B: ÇKYS Altı aylık dönemlerde izlenir.

46 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Poliklinik Hizmetleri Hastaneler 46 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-PH-04 Hasta YatıĢları Bölüm SHY-PH-04 Hasta YatıĢları Sağlık Hizmetleri Yönetimi Poliklinik Hizmetleri Kabul Edilebilir Değer (KED) Poliklinik yapan cerrahi ve dahili branģ klinisyenlerinin yataklı servisleri kullanım durumunu ölçmek Hesaplama döneminde cerrahi ve dahili branģlar için; Ġlgili branģta yatırılan hasta sayısı (A) Ġlgili branģta baģvuru sayısı (B) Ġlgili branģta aktif çalıģma gün katsayıları toplamı (C) Bir önceki dönem KED yatıģ ve KED ky Poliklinikten yatıģ oranı STD yatıģ = (A / B) x 100 Ġlgili dönemde klinisyen baģına (yıllık veya altı aylık) ortalama yatan hasta sayısı STD ky = (A / C) KED yatıģ = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının ilgili branģtaki poliklinikten yatıģ oranlarının aritmetik ortalaması KED ky = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının ilgili branģta klinisyen baģına (yıllık veya altı aylık) ortalama yatan hasta sayısının aritmetik ortalaması Gösterge Puanı () 50 k y = STD yatıģ / KED yatıģ k ky = STD ky / KED ky Sağlık Tesisi Puanı 0,8 < k ky 1,1 k y 0,8 k ky 0,8 x k ky k ky > 1,1 x (1,1/ k ky ) 0,8< k y 1,1 k y > 1,1 x (1,1/ k y ) Yukarıdaki tabloya uygun olarak dönem verileri ile puanın %50 si hesaplanır. Puanın diğer %50 si ise ; Bu dönemdeki STD yatıģ ve STD ky oranları ile bir önceki karne dönemindeki KED yatıģ ve KED ky oranları baz alınarak hesaplanır. Dal hastanelerinde sınıf ortalaması dal hastaneleri için oluģturulan sınıflara göre hesaplanır. Gösterge puanının %50 si cerrahi, %50 si dahili branģlar için belirlenir. Ġlgili dönemde cerrahi branģta hekim görev yapmamıģ ise gösterge puanının tümü dahili branģ için, dahili branģta hekim görev yapmamıģ ise gösterge puanının tümü cerrahi branģ için değerlendirilir. Ġlgili dönemde sağlık tesisi 26. hizmet sınıfında bulunuyorsa ve cerrahi serviste hasta yatırmamıģsa yada cerrahi branģta hekim 3 aydan az görev yapmıģ ve cerrahi hasta yatırmamıģsa cerrahi yatıģtan muaf tutulur. Dahili branģta hekim 3 aydan az görev yapmıģ ve dahili hasta yatırmamıģsa ve Sağlık Tesisi 28-Grup-KÇH, 28-Grup-KÇH-EA1, 27-Grup-Göz-E hizmet sınıflarında bulunuyorsa ve dahili serviste hasta yatırmamıģsa muaf tutulur. Cerrahi ve dahili branģlar için ayrı ayrı hesaplama yapılır. Hesaplamaya dahil edilen klinisyen listesi Ek : 1 de yer almaktadır. Puan = Puan Cerrahi + Puan Dahili A-B : Sağlık Net-Online / C : ÇKYS Altı aylık dönemlerde izlenir.

47 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Poliklinik Hizmetleri Hastaneler Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 47 SHY-PH-05 Ayaktan Hasta Memnuniyeti Oranı SHY-PH-05 Ayaktan Hasta Memnuniyeti Oranı Sağlık Hizmetleri Yönetimi Kriter Grubu Poliklinik Hizmetleri Sağlık tesisinden hizmet alan hastaların memnuniyetini ölçmek. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilen değerlendirme sonuçları Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlık tesislerine verilen değer Kabul Edilebilir Değer (KED) % 75 Gösterge Puanı () 40 Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Puanı STD 0,75 x STD STD < 0,75 0 E1 rolündeki hastaneler göstergeden muaftır. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aylık dönemlerde izlenir.

48 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Poliklinik Hizmetleri Hastaneler 48 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-PH-06 Hastaların Ortalama Muayene Bekleme Süresi Bölüm SHY-PH-06 Hastaların Ortalama Muayene Bekleme Süresi Sağlık Hizmetleri Yönetimi Poliklinik Hizmetleri Poliklinikte muayene olacak hastaların bekleme sürelerini takip etmek. Hesaplama döneminde ; Sağlık tesisinin poliklinikte ortalama bekleme süresi (dakika) ( A ) Bir önceki dönem hastanenin poliklinikte ortalama bekleme süresi (dakika) (B ) STD = ( ( B A ) / B ) Kabul Edilebilir Değer (KED) KED = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının poliklinikte ortalama bekleme sürelerinin aritmetik ortalaması Gösterge Puanı () 40 A / KED Tablo 1 A Sağlık Tesisi Puanı A 60 dk dk.< A < 60 dk. x ( 1 - ( A / 60 ) ) A 15 dk. Tablo 2 Puan Katsayısı ( k ) Sağlık Tesisi Puanı k > 0,5 - ( x ( k - 0,5 ) ) A > 15 dk k 0,5 A 15dk Tablo 3 A ve / veya STD Sağlık Tesisi Puanı A 15 dk A > B 0 A > 15 dk. STD < 0,5 - ( STD ) STD 0,5 Bir hastanın polikliniğe baģvuru saati ile muayene olduğu saat arasındaki fark hastanın poliklinikte bekleme süresini vermektedir. Tüm hastaların bekleme sürelerinin ortalaması, sağlık tesisinin ortalama poliklinik bekleme süresini vermektedir. Sağlık tesisinin gösterge puanı; tablo 1 den alacağı puanın %40 ı, ile tablo 2 ve tablo 3 ten alacağı puanların %30 u alınarak hesaplanır. A-B : Sağlık Net-Online Altı aylık dönemlerde izlenir.

49 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yataklı Servis Hizmetleri Hastaneler Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 49 KARNE GÖSTERGELERİ VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ I. SAĞLIK HĠZMETLERĠ YÖNETĠMĠ (HASTANELER) YATAKLI SERVĠS HĠZMETLERĠ

50 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yataklı Servis Hizmetleri Hastaneler 50 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-YSH-01 Acilden Yatan Hasta Oranı Bölüm Kabul Edilebilir Değer (KED) SHY-YSH-01 Acilden Yatan Hasta Oranı Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yataklı Servis Hizmetleri Acil servisten yapılan yatıģ oranlarını izlemek. Hesaplamaya konu olan dönemde; Acilden yatıģı yapılan hasta sayısı (A) Sağlık tesisinde yatan hasta sayısı (B) Bir önceki dönem KED A / B Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının acilden yatan hasta oranlarının aritmetik ortalaması Gösterge Puanı () 60 Puan katsayısı (k) STD / KED k 0,6 Sağlık Tesisi Puanı x k 0,6 < k 1,2 k > 1,2 / k 2 Yukarıdaki tabloya uygun olarak dönem verileri ile puanın % 50 si hesaplanır. Puanın diğer %50 si ise; bu dönemdeki STD ile bir önceki karne dönemindeki KED in oranlanması sonucunda oluģan puan katsayısı (k) baz alınarak hesaplanır. E1 rolündeki hastaneler, Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri, Lepra, Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastaneleri, Göz Hastaneleri göstergeden muaftır (göstergeden muaf olan sağlık tesisinin ilgili verileri göndermesi zorunlu olup, bu veriler hizmet sınıfı ortalaması hesaplanmasında kullanılmaktadır). Sağlık Net- Online Altı aylık dönemlerde izlenir.

51 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yataklı Servis Hizmetleri Hastaneler Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 51 SHY-YSH-02-1 Yatak Doluluk Oranı Bölüm SHY-YSH-02-1 Yatak Doluluk Oranı Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yataklı Servis Hizmetleri Yatak kapasitesinin, etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığını ölçmek. Ġlgili dönemde; Toplam yatılan gün sayısı (yoğun bakım hariç) (A) Dönemdeki toplam gün sayısı (B) Tescilli yatak sayısı (yoğun bakım yatakları hariç) (C) Aktif yatak sayısı (yoğun bakım yatakları hariç) (D) Aktif Yatak Doluluk STD = [A / (B x D)] x 100 Kabul Edilebilir Değer (KED) % 75 - %95 Gösterge Puanı () 70 C - D Tablo-1 Sağlık Tesisi Değeri (STD) STD < 75 Sağlık Tesisi Puanı (STD/75) x 75 STD 95 STD > 95 (95/STD) x Tablo-2 Puan Katsayısı ( k ) Sağlık Tesisi Puanı 0 k <10 - x ( k / 10 ) k 10 0 k < 0 0 SHY-YSH-02 hesaplanmasında kullanılır. Gösterge puanı; Tablo-1 den alınan puanın % 60 ı, Tablo-2 den alınan puanın % 40 ı ile hesaplanmaktadır. A : Sağlık Net Online / C : ÇKYS / D : MKYS Altı aylık dönemlerde izlenir.

52 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yataklı Servis Hizmetleri Hastaneler 52 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-YSH-02-2 Yatak Devir Hızı Bölüm Kabul Edilebilir Değer (KED) SHY-YSH-02-2 Yatak Devir Hızı Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yataklı Servis Hizmetleri Sağlık tesisinin yataklarının etkin ve verimli kullanılmasını değerlendirmek. Ġlgili dönemde; Yatan hasta sayısı (yoğun bakım hariç) (A) Aktif yatak sayısı (yoğun bakım yatak sayıları hariç) (B) Bir önceki dönem KED A / B Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının yatak devir hızlarının aritmetik ortalaması Gösterge Puanı () 70 Puan katsayısı (k) STD / KED Sağlık Tesisi Puanı k < 0,9 x k 0,9 k 1,1 k > 1,1 / k Yukarıdaki tabloya uygun olarak dönem verileri ile puanın % 50 si hesaplanır. Puanın diğer %50 si ise; bu dönemdeki STD ile bir önceki karne dönemindeki KED in oranlanması sonucunda oluģan puan katsayısı (k) baz alınarak hesaplanır. SHY-YSH-02 hesaplanmasında kullanılır. Dal hastanelerinde sınıf ortalaması dal hastaneleri için oluģturulan sınıflara göre hesaplanır. A : Sağlık Net- Online / B : MKYS Altı aylık dönemlerde izlenir.

53 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yataklı Servis Hizmetleri Hastaneler Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 53 SHY-YSH-02 Yatak Kullanımı SHY-YSH-02 Yatak Kullanımı Bölüm Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yataklı Servis Hizmetleri Sağlık tesisinin yataklarının etkin ve verimli kullanılmasını değerlendirmek. Ġlgili Dönemde; Yatak doluluk oranı puanı (SHY-YSH-02-1 ) (A) Yatak devir hızı puanı (SHY-YSH-02-2 ) (B) (A + B) / 2 Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 70 Puan katsayısı (k) Puan = STD Altı aylık dönemlerde izlenir.

54 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yataklı Servis Hizmetleri Hastaneler 54 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-YSH-03 Yataklı Servis Vaka Karması Bölüm SHY-YSH-03 Yataklı Servis Vaka Karması Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yataklı Servis Hizmetleri Sağlık tesislerinin yataklı servislerindeki yatan hasta profilini ortaya koymak. Yataklı serviste yatan hastaların vaka karma indeksi (A) Bir önceki dönem KED Kabul Edilebilir Değer (KED) A Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının yataklı servis vaka karma indeksinin aritmetik ortalaması Gösterge Puanı () 70 STD / KED Sağlık Tesisi Puanı k < 0,9 [ x (0,9 - k) ] 0,9 k 1,1 1,1 < k < 2 [ x (k - 1,1) ] k 2 0 Yukarıdaki tabloya uygun olarak dönem verileri ile puanın % 50 si hesaplanır. Puanın diğer %50 si ise ; Bu dönemdeki STD ile bir önceki karne dönemindeki KED in oranlanması sonucunda oluģan puan katsayısı (k) baz alınarak hesaplanır. TĠG Aylık dönemlerde izlenir.

55 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yataklı Servis Hizmetleri Hastaneler Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 55 SHY-YSH--04 Yataklı Servis Mortalite Hızı Bölüm SHY-YSH-04 Yataklı Servis Mortalite Hızı Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yataklı Servis Hizmetleri Yataklı servislerde meydana gelen ölüm oranını takip etmek. Hesaplamaya konu olan dönemde; Yataklı servislerde ölen toplam hasta sayısı ( A ) Yataklı servislerde yatan toplam hasta sayısı ( B ) Yataklı serviste ölen hasta sayısının ağırlıklı ortalaması ( C ) Yataklı servis mortalite oranı STD = ( C / B ) Kabul Edilebilir Değer (KED) KED yatak = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının yataklı servis mortalite oranının aritmetik ortalaması KED il = TKHK ye bağlı ildeki tüm sağlık tesislerinin yataklı servis mortalite oranının aritmetik ortalaması KED Türkiye = TKHK ye bağlı tüm sağlık tesislerinin yataklı servis mortalite oranının aritmetik ortalaması Gösterge Puanı () -50 STD < KED Türkiye STD KED Türkiye STD < KED il STD KED il STD KED yatak STD < KED yatak Puan PUAN KAYBI YOK Yataklı serviste ölen hasta sayısının ağırlıklı ortalaması alınırken (E1-6, D-5, C-4, B-3, A2-2, A2_Dal-2,5, A1_ Dal- 1,5, A1-1) sağlık tesisi rollerine göre ağırlıklandırılır. Sağlık Net- Online Aylık dönemlerde izlenir.

56 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yataklı Servis Hizmetleri Hastaneler 56 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-YSH-05 Diz ve Kalça Protezinde Re-operasyon Hızı Bölüm SHY-YSH-05 Diz ve Kalça Protezinde Re-operasyon Hızı Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yataklı Servis Hizmetleri Diz ve/veya kalça protezi operasyonu geçiren ve operasyon sonrası 60 gün içerisinde re-opere olan hasta sayısını takip etmek Hesaplama Ġçin Gerekli Diz protezi operasyonu geçiren hasta sayısı ( A ) Kalça protezi operasyonu geçiren hasta sayısı ( B ) 60 gün içinde re-operasyon (diz protezinden) olan hasta sayısı ( C ) 60 gün içinde re-operasyon (kalça protezinden) olan hasta sayısı ( D ) Sağlık Tesisi Değeri (STD) Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 60 STD DĠZ = C / A STD KALÇA = D / B Tablo 1 : Diz protezi STD 0,05 Sağlık Tesisi Puanı 0,05 < STD 0,10 [ x 5(k - 0,05) ] 0,10 < STD 0,15 [ x 5(k - 0,03)] STD < 0,15 0 Tablo 2 : Kalça protezi Sağlık Tesisi Puanı STD 0,10 0,10 < STD 0,20 [ x 5(k - 0,10) ] 0,20 < STD < 0,25 [ x 5(k - 0,05)] STD 0,25 0 Verinin Ait Olduğu Dönem Gösterge puanı; Tablo-1 ile Tablo-2 den alınan puanların ortalamasıdır. Sağlık Net-Online Altı aylık dönemlerde izlenir.

57 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yataklı Servis Hizmetleri Hastaneler Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 57 SHY-YSH-06 Yataklı Servis Etkinlik Skoru SHY-YSH-06 Yataklı Servis Etkinlik Skoru Sağlık Hizmetleri Yönetimi Bölüm Yataklı Servis Hizmetleri Hesaplamaya konu olan dönemde sağlık tesislerinde yataklı servis hizmetlerinin etkinliğini ölçmek Çıktı değiģkeni Girdi değiģkeni Kontrol değiģkenler i Etkinsizlik etkileri Hasta gün sayısı Hekim sayısı, yardımcı sağlık personeli sayısı,,. Nitelikli yatak oranı, ameliyathane durumu (kukla değiģken), Hastane rolü, il e uzaklık, nüfus oranları, özel hastane durumu, Kabul Edilebilir Değer (KED) Stokastik Sınır Analizine göre hesaplanan etkinlik skoru (0 1 aralığında) 1 Gösterge Puanı () Puan= x STD E1 rolündeki hastaneler göstergeden muaftır. Her Hizmet Sınıfı içinde veri etiketleme yöntemi uygulanmıģtır. Sağlık Net-Online / TSIM / TUIK / TIG Üçer aylık dönemlerde izlenir.

58 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yataklı Servis Hizmetleri Hastaneler 58 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-YSH-07 Yatan Hasta Memnuniyeti Oranı SHY-YSH-07 Yatan Hasta Memnuniyeti Oranı Sağlık Hizmetleri Yönetimi Bölüm Yataklı Servis Hizmetleri Sağlık tesisinden hizmet alan hastaların memnuniyetini ölçmek. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilen değerlendirme sonuçları Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlık tesislerine verilen değer Kabul Edilebilir Değer (KED) % 75 Gösterge Puanı () 70 Sağlık Tesisi Puanı STD 0,75 x STD STD < 0,75 0 E1 rolündeki hastaneler göstergeden muaftır. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aylık dönemlerde izlenir.

59 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yoğun Bakım Hizmetleri Hastaneler Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 59 KARNE GÖSTERGELERİ VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ I. SAĞLIK HĠZMETLERĠ YÖNETĠMĠ (HASTANELER) YOĞUN BAKIM HĠZMETLERĠ

60 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yoğun Bakım Hizmetleri Hastaneler 60 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı Kriter Grubu SHY-YBH-01 Beyin Ölümü Bildirim Oranı SHY-YBH-01 Beyin Ölümü Bildirim Oranı Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yoğun Bakım Hizmetleri Sağlık tesisinin beyin ölümü ve donör bildirimini takip etmek. Ġlgili dönemde; Beyin ölümü bildirim sayısı ( A ) Bildirilen donör sayısı ( B ) Toplam ventilatör sayısı ( C ) A / C Gösterge Puanı () +60 KED 1 = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının beyin ölümü bildirim oranlarının aritmetik ortalaması Kabul Edilebilir Değer (KED) KED 2 = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının bildirilen donör sayılarının aritmetik ortalaması k 1 = STD / KED 1 k 2 = B / KED 2 Tablo 1 Puan Katsayısı ( k 1 ) Sağlık Tesisi Puanı k 1 1,2 0,8 k 1 < 1,2 - ( x ( 1,2 - k 1 ) ) k 1 < 0,8 - ( x ( 1 - ( k 1 / 2 ) ) ) Tablo 2 Puan Katsayısı ( k 2 ) Sağlık Tesisi Puanı k 2 1,2 0,8 k 2 < 1,2 - ( x ( 1,2 - k 2 ) ) k 2 < 0,8 - ( x ( 1 - ( k 2 / 2 ) ) ) Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri, Lepra, Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastaneleri, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri, Göz Hastaneleri, D ve E1 grubu hastaneler göstergeden muaftır. Sağlık tesisinin gösterge puanı; Tablo 1 den alacağı puan ile Tablo 2 den alacağı puanın aritmetik ortalamasıdır. EK PUAN: Bu kriter 60 puan üzerinden değerlendirilmekle beraber yoğun bakım hizmetlerinin bütününe doğrudan etki etmeden ek puan olarak kullanılacaktır. (Hesaplanan puan sağlık tesisinin yoğun bakım hizmetlerinden aldığı toplam puana tavan puanı aģmamak kaydı ile eklenir.) A & B ; TODS, YOBĠS / C ; MKYS Altı aylık dönemlerde izlenir.

61 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yoğun Bakım Hizmetleri Hastaneler Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 61 SHY-YBH-02-1 Yoğun Bakım Yatak Doluluk Oranı SHY-YBH-02-1 Bölüm Yoğun Bakım Yatak Doluluk Oranı Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yoğun Bakım Hizmetleri [A / (B x C)] x 100 Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 90 Yoğun bakım yatak kapasitesinin doğru ve verimli kullanılıp kullanılmadığını ölçmek Ġlgili dönemde; Ġlgili yoğun bakımda toplam yatılan gün sayısı (A) Dönemdeki toplam gün sayısı (B) Ġlgili yoğun bakım yatak sayısı (C) %65 - %85 Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Puanı STD < 65 STD 65 STD 85 STD > 85 - ( STD / 3 ) SHY-YBH-02 nin hesaplanmasında kullanılır. Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri, Lepra, Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastaneleri, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri, Göz Hastaneleri, D ve E1 grubu hastaneler göstergeden muaftır. EriĢkin, çocuk ve yenidoğan her seviye yoğun bakım için ayrı ayrı puan hesaplanır. 1. basamak çocuk yoğun bakım planlaması Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliği nde bulunmadığından sadece 2. ve 3. basamak çocuk yoğun bakım planlamaları hesaplamalarda kullanılacaktır. ve A : TSIM / C : MKYS Altı aylık dönemlerde izlenir.

62 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yoğun Bakım Hizmetleri Hastaneler 62 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-YBH-02-2 Yoğun Bakım Ortalama KalıĢ Gün Sayısı Kriter Grubu SHY-YBH-02-2 Yoğun Bakım Ortalama KalıĢ Gün Sayısı Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yoğun Bakım Hizmetleri Yoğun bakım yatak kapasitesinin doğru ve verimli kullanılıp kullanılmadığını ölçmek. Ġlgili yoğun bakımda toplam yatılan gün sayısı (A) Ġlgili yoğun bakımdan servise çıkan, taburcu olan, ölen veya baģka birime/kuruma sevk edilen toplam hasta sayısı (B) Bir önceki dönem KED A/B Gösterge Puanı () 90 Kabul Edilebilir Değer (KED) Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının yoğun bakım ortalama kalıģ gün sayılarının aritmetik ortalaması STD / KED Sağlık Tesisi Puanı k < 0,3 0 0,3 k < 0,8 x k 0,8 k 1,5 1,5 < k < 2,5 -[ x (k-1,5) ] k 2,5 0 Yukarıdaki tabloya uygun olarak dönem verileri ile puanın %50 si hesaplanır. Puanın diğer %50 si ise ; Bu dönemdeki STD ile bir önceki karne dönemindeki KED in oranlanması sonucunda oluģan puan katsayısı (k) baz alınarak hesaplanır. SHY-YBH-02 nin hesaplanmasında kullanılır. Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri, Lepra, Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastaneleri, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri, Göz Hastaneleri, D ve E1 grubu hastaneler göstergeden muaftır. EriĢkin, çocuk ve yenidoğan her seviye yoğun bakımı için ayrı ayrı puan hesaplanır. 1. basamak çocuk yoğun bakım planlaması Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliği nde bulunmadığından sadece 2. ve 3. basamak çocuk yoğun bakım planlamaları hesaplamalarda kullanılacaktır. Dal hastanelerinde sınıf ortalaması dal hastaneleri için oluģturulan sınıflara göre hesaplanır. TSIM Altı aylık dönemlerde izlenir.

63 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yoğun Bakım Hizmetleri Hastaneler Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 63 SHY-YBH-02 Yoğun Bakım Yatak Kullanımı SHY-YBH-02 Yoğun Bakım Yatak Kullanımı Sağlık Hizmetleri Yönetimi Bölüm Yoğun Bakım Hizmetleri Sağlık tesisi yoğun bakım yataklarının, etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığını ölçmek. Ġlgili dönemde; Yoğun bakım yatak doluluk oranı puanı (SHY-YBH-02-1) (A) Yoğun bakım ortalama kalıģ gün sayısı puanı (SHY-YBH-02-2) (B) (A + B) / 2 Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 90 Puan=STD Altı aylık dönemlerde izlenir.

64 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yoğun Bakım Hizmetleri Hastaneler 64 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-YBH-03-1 Yoğun Bakım Enfeksiyonu Oranı Bölüm SBH-YBH-03-1 Yoğun Bakım Enfeksiyon Oranı Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yoğun Bakım Hizmetleri Yoğun bakımda sunulan hizmet kalitesinin değerlendirilmesi. Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 90 STD / KED Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonuçları Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından aģağıdaki tablolara göre belirlenen 1-4 aralığındaki persentil değeri Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının yoğun bakım enfeksiyon oranlarının aritmetik ortalaması Enfeksiyon Tipi Ağırlık katsayısı Santral venöz kateter iliģkili 4 enfeksiyon Ventilatör ĠliĢkili Pnömoni 2 Üriner Kateter ĠliĢkili Enfeksiyon 1 Persentil STD 1. PUAN STpersentili < 50.persentil 4 50.persentili STpersentili < 75.persentil 3 75.persentili STpersentili < 90.persentil 2 x STD/8 STpersintili 90.persentil 1 2. PUAN k 0,50 / 2 k < 0,50 x k /2 Yoğun bakım enfeksiyon verisini göndermeyen sağlık tesisi 0 puan alacaktır. Her yoğun bakım için ventilatör iliģkili pnömoni, üriner sistem enfeksiyonu, santral venöz kateter iliģkili enfeksiyon persentil değerleri yukarıdaki tabloya göre puanlandırılır. Yoğun bakımlarda her enfeksiyon tipi için bulunan puanların yukarıdaki tabloya göre ağırlıklı ortalaması hesaplanır. Hastane bünyesindeki tüm yoğun bakımlar için hesaplanan puanların aritmetik ortalaması hesaplanır. Yoğun bakımı olmayan hastaneler bu göstergeden muaftır. Gösterge puanı 1. ve 2. tablo puanlarının toplamından oluģur. (Puan= 1.Puan + 2.Puan ) UHESA / Sağlık Net-Online 1yıllık dönemlerde izlenir.

65 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yoğun Bakım Hizmetleri Hastaneler Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 65 SHY-YBH-03-2 Yoğun Bakım Enfeksiyon Trendi Bölüm SHY-YBH-03-2 Yoğun Bakım Enfeksiyon Trendi Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yoğun Bakım Hizmetleri Yoğun bakım hizmet kalitesinin değerlendirilmesi. SHY-YBH-03-1 yoğun bakım enfeksiyon oranı göstergesinin STD si ( A ) Bir önceki dönem karnesindeki SHY-YBH-03-1 yoğun bakım enfeksiyon oranı göstergesinin STD si ( B ) ( A - B ) Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 90 Sağlık Tesisi Puanı A B A=B 3 x A/4 A=B < 3 0 STD 2 STD =1 x 3/4 A < B 0 Yoğun bakım enfeksiyon verisini göndermeyen hastane 0 puan alacaktır. Yoğun bakımı olmayan sağlık tesisi göstergeden muaftır. Hastane bünyesindeki tüm yoğun bakımlar için hesaplanan puanların aritmetik ortalaması hesaplanır. UHESA / Sağlık Net -Online Yıllık dönemlerde izlenir.

66 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yoğun Bakım Hizmetleri Hastaneler 66 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-YBH-03 Yoğun Bakım Enfeksiyon Puanı SHY-YBH-03 Bölüm Yoğun Bakım Enfeksiyon Puanı Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yoğun Bakım Hizmetleri Yoğun bakım hizmet kalitesinin değerlendirilmesi. Yoğun bakım enfeksiyon oranı (SHY-YBH-03-1 ) ( A ) Yoğun bakım enfeksiyonun trendi (SHY-YBH-03-2) ( B ) Yoğun bakım yatak doluluk oranı (SHY-YBH-02-1) Araç kullanım oranı (A + B) / 2 Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 90 Puan = STD Yoğun Bakım Yatak Doluluk Oranı % 85 in üzerinde ise puanın %5 i kadar, Araç Kullanım Oranı %80 in üzerinde ise puanın %5 i kadar, Ġlave puan eklenir. ġayet ilave puanlar eklendikten sonra oluģan puan gösterge puanının üzerinde ise tam puan alır. UHESA / Sağlık Net - Online Yıllık dönemlerde izlenir.

67 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yoğun Bakım Hizmetleri Hastaneler Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 67 SHY-YBH-04 Yoğun Bakım Etkinlik Skoru SHY-YBH-04 Yoğun Bakım Etkinlik Skoru Bölüm Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yoğun Bakım Hizmetleri Hesaplamaya konu olan dönemde sağlık tesislerinde yoğun bakım hizmetlerinin etkinliğini ölçmek Çıktı değiģkeni Girdi değiģkeni Kontrol değiģkenleri Etkinsizlik etkileri (kukla değiģken),. Hastane rolü, il e uzaklık, nüfus oranları, özel hastane durumu, Stokastik Sınır Analizine göre hesaplanan etkinlik skoru (0 1 aralığında) Kabul Edilebilir Değer (KED) 1 Gösterge Puanı () Puan= x STD Ameliyathanesi olmayan veya cerrahi branģ hekimi olmayan hastaneler göstergeden muaftır. E1 rolündeki hastaneler göstergeden muaftır. Her Hizmet Sınıfı içinde veri etiketleme yöntemi uygulanmıģtır. Sağlık Net-Online / TSIM / TUIK / TĠG Üçer aylık dönemlerde izlenir.

68 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yoğun Bakım Hizmetleri Hastaneler 68 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-YBH-05 Yoğun Bakım Mortalite Hızı Bölüm SHY-YBH-05 Yoğun Bakım Mortalite Hızı Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yoğun Bakım Hizmetleri Yoğun bakımda meydana gelen ölüm oranını takip etmek Hesaplamaya konu olan dönemde; Yoğun bakımda ölen toplam hasta sayısı ( A ) Yoğun bakımda yatan toplam hasta sayısı ( B ) Yoğun bakımda ölen hasta sayısının ağırlıklı ortalaması ( C ) Yoğun bakım mortalite oranı ( STD yoğun ) = ( C / B ) Kabul Edilebilir Değer (KED) KED yoğun = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının yoğun bakım mortalite oranının aritmetik ortalaması KED Ġl = TKHK ye bağlı ildeki tüm sağlık tesislerinin yoğun bakım mortalite oranının aritmetik ortalaması KED Türkiye = TKHK ye bağlı tüm sağlık tesislerinin yoğun bakım mortalite oranının aritmetik ortalaması Gösterge Puanı () -50 STD Yoğun < KED Türkiye STD Yoğun KED Türkiye STD Yoğun KED Ġl STD Yoğun STD Yoğun KED Acil < KED Ġl STD Yoğun < KED Acil Sağlık Tesisi Puanı PUAN KAYBI YOK Yoğun bakımda ölen hasta sayısının ağırlıklı ortalaması alınırken (E1-6, D-5, C-4, B-3, A2-2, A2_Dal-2,5, A1_ Dal- 1,5, A1-1) sağlık tesisi rollerine göre ağırlıklandırılır. Sağlık Net-Online Aylık dönemlerde izlenir.

69 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yoğun Bakım Hizmetleri Hastaneler Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 69 SHY-YBH-06 Yoğun Bakım Vaka Karması Bölüm SHY-YBH-06 Yoğun Bakım Vaka Karması Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yoğun Bakım Hizmetleri Yoğun bakımda yatan hasta profilini ortaya koymak. Yoğun bakımda yatan hastaların vaka karma indeksi (A) Bir önceki dönem KED Kabul Edilebilir Değer (KED) Yoğun bakımda yatan hastaların vaka karma indeksi (A) Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının yoğun bakım vaka karma indeksinin aritmetik ortalaması Gösterge Puanı () 80 STD / KED Sağlık Tesisi Puanı k < 0,9 [ x (0,9 - k) ] 0,9 k 1,1 1,1 < k < 2 [ x (k - 1,1) ] k 2 0 Yukarıdaki tabloya uygun olarak dönem verileri ile puanın %50 si hesaplanır. Puanın diğer %50 si ise ; Bu dönemdeki STD ile bir önceki karne dönemindeki KED in oranlanması sonucunda oluģan puan katsayısı (k) baz alınarak hesaplanır. TĠG Aylık dönemlerde izlenir.

70 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ameliyathane ve Doğum Hizmetleri Hastaneler 70 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı KARNE GÖSTERGELERİ VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ I. SAĞLIK HĠZMETLERĠ YÖNETĠMĠ (HASTANELER) AMELĠYATHANE ve DOĞUM HĠZMETLERĠ

71 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ameliyathane ve Doğum Hizmetleri Hastaneler Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 71 SHY-ADH-01 Ameliyat Masası BaĢına DüĢen Ameliyat Sayısı SHY-ADH-01 Ameliyat Masası BaĢına DüĢen Ameliyat Sayısı Sağlık Hizmetleri Yönetimi Bölüm Ameliyathane ve Doğum Hizmetleri A / (B x C) Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 75 Ameliyathane kapasitesinin kullanımını ölçmek. Ġlgili dönemde; Ameliyathanede yapılan ağırlıklı toplam ameliyat (A1,A2,A3,B,C,D grubu) sayısı (A) (A) =((A1 + A2 + A3) x 5 + (B x 3) + (C x 2) + D ) Dönemdeki toplam gün sayısı (B) Ameliyat masa sayısı (C) Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının ameliyat masası kullanımlarının aritmetik ortalaması STD / KED k < 0,9 Sağlık Tesisi Puanı k x 0,9 k 1,5 k > 1,5 x (1,5 / k) Yukarıdaki tabloya uygun olarak dönem verileri ile puanın %50 si hesaplanır. Puanın diğer %50 si ise ; Bu dönemdeki STD ile bir önceki karne dönemindeki KED in oranlanması sonucunda oluģan puan katsayısı (k) baz alınarak hesaplanır. Ġlgili dönemde cerrahi branģtan en az bir uzman tabip bulunması durumunda bu gösterge hesaplanır. Ġdari görevde bulunan tabipler hesaplamaya dahil edilmez. Ameliyathanenin olmaması veya cerrahi branģ hekimi ya da anestezi uzmanının 3 aydan az çalıģmıģ olması durumlarında hastane göstergeden muaf tutulur. A : Sağlık Net-Online / C : MKYS Altı aylık dönemlerde izlenir.

72 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ameliyathane ve Doğum Hizmetleri Hastaneler 72 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-ADH-02 Ameliyat Etkinlik Skoru SHY-ADH-02 Ameliyat Etkinlik Skoru Sağlık Hizmetleri Yönetimi Bölüm Ameliyathane ve Doğum Hizmetleri Hesaplamaya konu olan dönemde sağlık tesislerinde ameliyat hizmetlerinin etkinliğini ölçmek Çıktı değiģkeni Girdi değiģkeni Kontrol değiģkeni Etkinsizlik etkileri Hastane rolü, il e uzaklık, nüfus oranları, özel hastane durumu, Kabul Edilebilir Değer (KED) Stokastik Sınır Analizine göre hesaplanan etkinlik skoru (0 1 aralığında) 1 Gösterge Puanı () Puan= x STD Her Hizmet Sınıfı içinde veri etiketleme yöntemi uygulanmıģtır. Sağlık Net-Online / TSIM / TUIK / GĠL Üçer aylık dönemlerde izlenir

73 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ameliyathane ve Doğum Hizmetleri Hastaneler Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 73 SHY-ADH-03 Sezaryen Oranı Bölüm Sağlık Tesisi Değeri (STD) SHY-ADH-03 Sezaryen Oranı Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ameliyathane ve Doğum Hizmetleri Toplam doğum (mükerrer sezaryen hariç) içerisindeki primer sezaryen oranını izlemek. Primer sezaryen yapılan hasta sayısı ( A) Toplam yapılan doğum sayısı ( B ) Mükerrer sezaryen yapılan hasta sayısı (C) Primer Sezaryen Oranı (STD) = ( A / ( B - C ) ) Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 75 Sağlık Tesisi Puanı STD > 0,4 ( / 5 ) x ( 1 - STD ) 0,2 < STD 0,4 - x 4 x ( STD - 0,2 ) STD 0,2 Doğum masası olmaması veya kadın doğum uzmanının 3 aydan az çalıģmıģ olması durumlarında sağlık tesisi göstergeden muaf tutulur. Sağlık Net-Online Altı aylık dönemlerde izlenir.

74 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ameliyathane ve Doğum Hizmetleri Hastaneler 74 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-ADH-04 Ameliyat Sonrası Ortalama KalıĢ Gün Sayısı Kriter Grubu SHY-ADH-04 Ameliyat Sonrası Ortalama KalıĢ Gün Sayısı Ameliyathane ve Doğum Hizmetleri Ameliyat sonrası hasta yatıģ sürelerinin takip edilmesi Ġlgili dönemde her bir hasta için; Hastanın opere olduğu tarih (A) Hastanın sağlık tesisinden taburcu olduğu tarih (B) Bir önceki dönem KED Bir hastanın ameliyat sonrası kalıģ gün süresi = ( B - A ) Ameliyat sonrası ortalama kalıģ gün süresi = ( A ve B grubu ameliyat olan hastaların ameliyat sonrası ortalama kalıģ gün süreleri ) Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 75 Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfındaki hastanelerin ameliyat sonrası ortalama kalıģ gün sürelerinin aritmetik ortalaması STD / KED ( Her bir ameliyat grubu için ayrı hesaplanmaktadır. ) Puan katsayısı (k) Sağlık Tesisi Puanı k < 0,5 0 0,5 k < 0,8 - ( x 3 x ( 0,8 - k ) ) 0,8 k 1,2 1,2 < k < 1,5 - ( x 3 x ( k-1,2)) k 1,5 0 Yukarıdaki tabloya uygun olarak dönem verileri ile puanın % 50 si hesaplanır. Puanın diğer %50 si ise; bu dönemdeki STD ile bir önceki karne dönemindeki KED in oranlanması sonucunda olu- Ģan puan katsayısı (k) baz alınarak hesaplanır Ġlgili dönemde cerrahi branģtan en az bir uzman tabip bulunması durumunda bu gösterge hesaplanır. Ġdari görevde bulunan tabipler hesaplamaya dahil edilmez. Ameliyathanenin olmaması veya cerrahi branģ hekimi ya da anestezi uzmanının 3 aydan az çalıģmıģ olması durumlarında hastane göstergeden muaf tutulur. Her ameliyat grubu ( A ve B ) için ayrı hesaplama yapılır. Bu puanların aritmetik ortalaması ilgili göstergenin puanını oluģturur. Sağlık Net-Online Altı aylık dönemlerde izlenir.

75 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ameliyathane ve Doğum Hizmetleri Hastaneler Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 75 SHY-ADH-05 Anne Ölüm Sayısı SHY-ADH-05 Anne Ölüm Sayısı Sağlık Hizmetleri Yönetimi Bölüm Ameliyathane ve Doğum Hizmetleri Anne ölümlerini izlemek. Hesaplamaya konu olan dönemde; Anne ölüm sayısı (Gebeliğin birinci gününden doğum sonrası 42. günün sonuna kadar ölen anne sayısı) ( A ) Kabul Edilebilir Değer (KED) A KED anne = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfındaki anne ölüm sayısının aritmetik ortalaması KED il = Ġldeki TKHK ye bağlı tüm sağlık tesislerinin anne ölüm sayılarının aritmetik ortalaması KED Türkiye = TKHK ye bağlı tüm sağlık tesislerinin anne ölüm sayılarının aritmetik ortalaması Gösterge Puanı () -50 STD KED Türkiye Sağlık Tesisi Puanı STD < KED Türkiye STD < KED il STD KED il STD KED anne STD < KED anne PUAN KAYBI YOK KED il = Bünyesinde birden fazla birlik bulunan illerde tüm birlikler hesaplamaya dahil edilir. Sağlık Net-Online / TĠG Aylık olarak hesaplanır.

76 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ameliyathane ve Doğum Hizmetleri Hastaneler 76 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-ADH-06 Bebek Ölüm Sayısı SHY-ADH-06 Bölüm Bebek Ölüm Sayısı Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ameliyathane ve Doğum Hizmetleri Bebek ölümlerini izlemek. Bebek ölüm sayısı = Canlı doğup 365 gün içinde ölen bebek sayısı ( A ) Kabul Edilebilir Değer (KED) A KED bebek = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfındaki bebek ölüm sayılarının aritmetik ortalaması KED il = Ġldeki TKHK ye bağlı tüm sağlık tesislerinin bebek ölüm sayılarının aritmetik ortalaması KED Türkiye = TKHK ye bağlı tüm sağlık tesislerinin bebek ölüm sayılarının aritmetik ortalaması Gösterge Puanı () -50 STD < KED Türkiye STD KED Türkiye STD KED il Sağlık Tesisi Puanı STD KED bebek STD < KED il PUAN KAYBI STD < KED bebek YOK KED il = Bünyesinde birden fazla birlik bulunan illerde tüm birlikler hesaplamaya dahil edilir. Sağlık Net-Online / TĠG Aylık olarak hesaplanır.

77 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Laboratuvar ve Görüntüleme Hizmetleri Hastaneler Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 77 KARNE GÖSTERGELERİ VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ I. SAĞLIK HĠZMETLERĠ YÖNETĠMĠ (HASTANELER) LABORATUVAR ve GÖRÜNTÜLEME HĠZMETLERĠ

78 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Laboratuvar ve Görüntüleme Hizmetleri Hastaneler 78 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-LGH-01-1 Laboratuvar Bekleme Süresi Bölüm Kabul Edilebilir Değer (KED) SHY-LGH-01-1 Laboratuvar Bekleme Süresi Sağlık Hizmetleri Yönetimi Laboratuvar ve Görüntüleme Hizmetleri Laboratuvar hizmetlerinin hedeflenen sürede verilmesini sağlamak. Ġlgili dönemde; Sitoloji, biyopsi ve hormon tetkikleri için ortalama sonuç verme süreleri Sitoloji, biyopsi ve hormon tetkikleri (acil hariç) için ilgili dönemin ortalama sonuç verme süreleri Bakanlıkça belirlenen kabul edilebilir en uzun sonuç verme süresi ; Sitoloji Biyopsi Hormon En Uzun Sonuç Verme Süresi (KED) 5 gün 10 gün 3 gün Gösterge Puanı () 65 Sitoloji için Sağlık Tesisi Puanı STD KED x 0,6 KED x 0,6 < STD KED - ( x ( STD / 5,1 ) STD > KED 0 Biyopsi için Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Puanı STD KED x 0,7 KED x 0,7 < STD KED - ( x ( STD / 10,1 ) STD > KED 0 Hormon için Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Puanı STD KED x 0,3 KED x 0,3 < STD KED - ( x ( STD / 3,1) STD > KED 0 Sağlık tesisinin puanı; sitoloji, biyopsi ve hormon için ayrı ayrı hesaplanan puanların aritmetik ortalaması alınarak oluģturulur. Hesaplamaya dahil edilen hormon testleri immünanalizörlerde çalıģılan testlerden oluģmaktadır. Sağlık Net-Online Altı aylık dönemlerde izlenir.

79 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Laboratuvar ve Görüntüleme Hizmetleri Hastaneler Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 79 SHY-LGH-01-2 Laboratuvar Bekleme Süresinin Trendi Bölüm SHY-LGH-01-2 Laboratuvar Bekleme Süresinin Trendi Sağlık Hizmetleri Yönetimi Laboratuvar ve Görüntüleme Hizmetleri Laboratuvar hizmetlerinden bekleme süresinin trendini izlemek Ġlgili dönemde; Sitoloji, biyopsi ve hormon tetkikleri için ortalama sonuç verme süreleri ( A ) Bir önceki dönem sitoloji, biyopsi ve hormon tetkikleri için ortalama sonuç verme süreleri ( B ) ( B - A ) / B Kabul Edilebilir Değer (KED) Tetkik Sitoloji Biyopsi Hormon tetkiklerinin Sonuç verme süresi KED 3 gün 7 gün 1 gün Gösterge Puanı () 65 Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Puanı A KED A B 0 A > KED STD 0,5 A < B STD < 0,5 x STD Her bir laboratuvar tetkiki için ayrı ayrı puan hesaplanır. Hesaplanan puanların aritmetik ortalaması alınır ve sağlık tesisi puanı olarak belirlenir. Hesaplamaya dahil edilen hormon testleri immünanalizörlerde çalıģılan testlerden oluģmaktadır. Sağlık Net-Online Altı aylık dönemlerde izlenir.

80 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Laboratuvar ve Görüntüleme Hizmetleri Hastaneler 80 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-LGH-01 Laboratuvar Bekleme Süresi Puanı SHY-LGH-01 Laboratuvar Bekleme Süresi Puanı Sağlık Hizmetleri Yönetimi Bölüm Laboratuvar ve Görüntüleme Hizmetleri Laboratuvar hizmetlerinin aksatılmadan verilmesini sağlamak. Ġlgili dönemde; SHY-LGH-01-1 Laboratuvar bekleme süresi göstergesinin puanı ( A ) SHY-LGH-01-2 Laboratuvar bekleme süresinin trendi göstergesinin puanı ( B ) ( A + B ) / 2 Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 65 Puan = STD Sağlık Net-Online Altı aylık dönemlerde izlenir.

81 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Laboratuvar ve Görüntüleme Hizmetleri Hastaneler Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 81 SHY-LGH-02-1 Görüntüleme Bekleme ve Sonuç Verme Süreleri Bölüm SHY-LGH-02-1 Görüntüleme Bekleme ve Sonuç Verme Süreleri Sağlık Hizmetleri Yönetimi Laboratuvar ve Görüntüleme Hizmetleri Görüntüleme hizmetlerinin hedeflenen sürede verilmesini sağlamak. Hesaplama Ġçin Gerekli Sağlık Tesisi Değeri (STD) Kabul Edilebilir Değer (KED) USG, MR ve BT randevu süreleri (acil hariç) Sağlık tesisindeki radyologların aktif çalıģma gün katsayılarının toplamı ( A ) STD 1 = Her bir görüntüleme tetkiki için ilgili dönemin ortalama randevu süresi STD 2 = Her bir görüntüleme tetkiki için ilgili dönemin ortalama onuç verme süresi * Bakanlıkça belirlenen kabul edilebilir en uzun randevu süresi En Uzun Randevu Süresi En Uzun Sonuç Verme Süresi (KED 1 ) (KED 2 ) USG 3 iģ günü 30 dk. MR 10 iģ günü 3 gün BT 10 iģ günü 3 gün * Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfındaki sağlık tesislerinde çalıģan radyologların aktif çalıģma gün katsayıları toplamının ortalaması ( C ) A / C Gösterge Puanı () 70 k 1,25 1,25>k 0,40 Puanı STD 2 KED 2 x(2/3) STD 1 KED 1 KED 2 x(2/3)<std 2 KED 2 X (KED 1 +1-STD 1 ) / KED 1 +1 STD 2 >KED 2 0 STD 2 KED 2 /(1/3) KED 1 <STD 1 X (KED KED 1 x(3/2) KED 2 x(1/3)<std 2 KED 1 +6-STD 1 )/ 2 KED 1 +6 STD 2 >KED 2 0 STD 1 >KED 1 x(3/2) 0 STD 1 KED 1 KED 2 <STD 2 KED 2 x(3/2) X (KED 1 +1-STD 1 )/ KED 1 +1 STD 2 KED 2 STD 2 >KED 2 x(3/2) 0 KED 1 <STD 1 KED 1 x(3/2) STD 2 KED 2 X(2/3) KED 2 x(2/3)<std 2 KED 2 X (KED 1 +6-STD 1 )/ KED 1 +6 STD 2 >KED 2 0 STD 1 >KED 1 x(3/2) 0 k < 0,40 MUAF Her bir görüntüleme tetkiki için ayrı ayrı puan hesaplanır. USG için ağırlık katsayısı 2, MR ve BT için ağırlık katsayısı 3 olmak üzere tüm tetkiklerin ağırlıklı puan ortalamaları hesaplanır ve sağlık tesisi puanı olarak belirlenir. Cihaz bulunmayan sağlık tesisleri MUAF tutulur. Verinin Dönemi Sağlık Net-Online Altı aylık dönemlerde izlenir.

82 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Laboratuvar ve Görüntüleme Hizmetleri Hastaneler 82 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-LGH-02-2 Görüntüleme Bekleme ve Sonuç Verme Sürelerinin Trendi SHY-LGH-02-2 Görüntüleme Bekleme ve Sonuç Verme Sürelerinin Trendi Sağlık Hizmetleri Yönetimi Bölüm Kabul Edilebilir Değer (KED) Laboratuvar ve Görüntüleme Hizmetleri Görüntüleme hizmetlerinden bekleme ve sonuç verme sürelerinin trendlerini izlemek. Ġlgili dönemde; USG, MR,BT tetkikleri için ortalama randevu süreleri ( A ) Bir önceki dönem USG, MR,BT tetkikleri için ortalama randevu süresi ( B ) USG, MR,BT tetkikleri için ortalama sonuç verme süreleri ( C ) Bir önceki dönem USG, MR,BT tetkikleri için ortalama sonuç verme süresi ( D ) STD 1 = ( B - A ) / B STD 2 = ( D - C ) / D Gösterge Adı En Uzun Randevu Süresi (KED 1 ) En Uzun Sonuç Verme Süresi (KED 2 ) USG 3 iģ günü 30 dk. MR 10 iģ günü 3 gün BT 10 iģ günü 3 gün Gösterge Puanı () Puan A KED 1 A B 0 A > KED 1 STD 1 0,5 A < B STD 1 < 0,5 x STD 1 2. Puan C KED 2 C D 0 C > KED 2 STD 2 0,5 C < D STD 2 < 0,5 x STD 2 Her bir görüntüleme tetkiki için ayrı ayrı puan hesaplanır. Tüm tetkiklerin ortalaması alınarak sağlık tesisi puanı belirlenir. Gösterge puanı = (1. Puan + 2. Puan ) / 2 Sağlık Net-Online Altı aylık dönemlerde izlenir.

83 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Laboratuvar ve Görüntüleme Hizmetleri Hastaneler Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 83 SHY-LGH-02 Görüntüleme Bekleme ve Sonuç Verme Sürelerinin Puanı Bölüm SHY-LGH-02 Görüntüleme Bekleme ve Sonuç Verme Sürelerinin Puanı Sağlık Hizmetleri Yönetimi Laboratuvar ve Görüntüleme Hizmetleri Görüntüleme hizmetlerinin aksatılmadan verilmesini sağlamak. Hesaplama Ġçin Gerekli Sağlık Tesisi Değeri (STD) SHY-LGH-02-1 Görüntüleme Bekleme ve Sonuç Verme Süreleri göstergesinin puanı ( A ) SHY-LGH-02-2 Görüntüleme Bekleme ve Sonuç Sürelerinin Trendi göstergesinin puanı ( B ) ( A + B ) / 2 Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 70 Puan = STD Sağlık Net-Online Verinin Dönemi Altı aylık dönemlerde izlenir.

84 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Laboratuvar ve Görüntüleme Hizmetleri Hastaneler 84 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-LGH-03 Görüntüleme Tetkiki Ġstem Oranı Bölüm SHY-LGH-03 Görüntüleme Tetkiki Ġstem Oranı Sağlık Hizmetleri Yönetimi Laboratuvar ve Görüntüleme Hizmetleri Görüntüleme tetkik istem oranını izlemek. Ġlgili dönemdeki toplam; USG, MR ve BT tetkik sayısı (A) Sağlık tesisine baģvuran hasta sayısı (B) A / B ( Her bir tetkik için ayrı ayrı ) Kabul Edilebilir Değer (KED) Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının hasta baģına tetkik istem oranlarının aritmetik ortalaması Gösterge Puanı () 65 STD / KED ( Her bir tetkik için ayrı ayrı ) Puan Katsayısı ( k ) Sağlık Tesisi Puanı k < 0,6 x k 2 0,6 k 1,2 k > 1,2 / 3k Her bir görüntüleme tetkiki için ayrı ayrı puan hesaplanır. Tüm tetkiklerin ortalaması alınarak sağlık tesisi puanı belirlenir. Sağlık Net-Online Altı aylık dönemlerde izlenir.

85 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Hastaneler Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 85 KARNE GÖSTERGELERİ VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ I. SAĞLIK HĠZMETLERĠ YÖNETĠMĠ (HASTANELER) AĞIZ ve DĠġ SAĞLIĞI HĠZMETLERĠ

86 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Hastaneler 86 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-ADSHĠ-01 Kanal Tedavisi Oranı Bölüm SHY-ADSHĠ-01 Kanal Tedavisi Oranı Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ağız ve DiĢ Sağlığı Hizmetleri Kanal tedavi oranını izlemek Hesaplamaya konu olan dönemde; Kanal tedavisi yapılan toplam diģ sayısı (süt diģi hariç) (A) Sağlık tesisine baģvuran toplam diģ hasta sayısı (B) Kanal Tedavisi Oranı = (A / B) X 100 Kabul Edilebilir Değer (KED) Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının kanal tedavisi oranlarının aritmetik ortalaması Gösterge Puanı () 20 STD / KED Sağlık Tesisi Puanı k 1 0,33 k < 1 X k k < 0,33 0 DiĢ hekimi olmayan sağlık tesisleri bu göstergeden muaf tutulacaktır. Sağlık Net-Online Altı aylık dönemlerde izlenir.

87 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Hastaneler Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 87 SHY-ADSHİ-02 DiĢ Çekim Oranı SHY-ADSHĠ-02 DiĢ Çekim Oranı Kriter Grubu Ağız ve DiĢ Sağlığı Hizmetleri DiĢ çekim oranını izlemek. Hesaplamaya konu olan dönemde; Çekim yapılan diģ sayısı toplamı (Süt diģi ve komplikasyonlu çekim dahil) (A) Sağlık tesisine yapılan toplam diģ poliklinik sayısı (B) DiĢ çekim oranı = (A / B) x 100 Kabul Edilebilir Değer (KED) Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının diģ çekimi oranlarının aritmetik ortalaması Gösterge Puanı () 20 STD / KED Sağlık Tesisi Puanı k 1 k > 1 /k Sağlık Net-Online Altı aylık dönemlerde izlenir.

88 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Hastaneler 87 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-ADSHĠ-03 Flor Uygulama Oranı SHY-ADSHĠ-03 Kriter Grubu Flor Uygulama Oranı Ağız ve DiĢ Sağlığı Hizmetleri Flor uygulama oranını izlemek Hesaplamaya konu olan dönemde; Flor uygulanan hasta sayısı (0-18 yaģ arası) (A) Hasta sayısı (0-18 yaģ arası) (genel anestezi, sedasyon, genel klinik dahil) (B) Flor Uygulama Oranı = (A / B) X 100 Kabul Edilebilir Değer (KED) Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının flor uygulama oranlarının aritmetik ortalaması Gösterge Puanı () 20 STD / KED Sağlık Tesisi Puanı k 1 0,33 k < 1 x k k < 0,33 0 DiĢ hekimi olmayan sağlık tesisleri bu göstergeden muaf tutulacaktır. Sağlık Net-Online Altı aylık dönemlerde izlenir.

89 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Hastaneler Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 88 SHY-ADSHĠ-04 Fissur Ve Pit Örtücü Oranı SHY-ADSHĠ-04 Kriter Grubu Fissur Ve Pit Örtücü Oranı Ağız ve DiĢ Sağlığı Hizmetleri Fissur ve pit örtücü oranını izlemek Hesaplamaya konu olan dönemde; Fissur ve pit örtücü yapılan hasta sayısı (0-18 yaģ arası) (A) Toplam hasta sayısı (0-18 yaģ arası) (genel anestezi, sedasyon, genel klinik dahil) (B) Fissur ve Pit Örtücü Oranı = (A / B) X 100 Kabul Edilebilir Değer (KED) Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının fissur ve pit örtücü oranlarının aritmetik ortalaması Gösterge Puanı () 20 STD / KED Sağlık Tesisi Puanı k 1 0,33 k < 1 x k k < 0,33 0 DiĢ hekimi olmayan sağlık tesisleri bu göstergeden muaf tutulacaktır Sağlık Net-Online Altı aylık dönemlerde izlenir.

90 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Hastaneler 90 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-ADSHĠ-05 Aktif DiĢ Hekimine DiĢ Üniti Temin Oranı SHY-ADSHĠ-05 Aktif DiĢ Hekimine DiĢ Üniti Temin Oranı Kriter Grubu Ağız ve DiĢ Sağlığı Hizmetleri ÇalıĢma ortamının değerlendirilmesi Değerlendirme dönemi içerisinde sağlık tesisinin; Ünit sayısı = A DiĢ hekimlerinin aktif çalıģma gün katsayılarının toplamı = B Aktif ÇalıĢan DiĢ Hekimine DiĢ Üniti Temin Oranı = A/B Gösterge Puanı () 20 Kabul edilebilir değer (KED) 1 Sağlık Tesisi Puanı STD 1 0,8 STD < 1 STD x STD< 0,8 0 DiĢ hekimi olmayan sağlık tesisleri bu göstergeden muaf tutulacaktır. A : MKYS / B : ÇKYS Altı aylık dönemlerde izlenir.

91 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Merkezileri / Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 91 KARNE GÖSTERGELERİ VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ I. SAĞLIK HĠZMETLERĠ YÖNETĠMĠ AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI HĠZMETLERĠ (AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HASTANELERİ)

92 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Merkezileri / Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri 92 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-ADSM-01 Sevk Edilen Hasta Oranı SHY-ADSM-01 Bölüm Sevk Edilen Hasta Oranı Sağlık Hizmetleri Yönetimi ADSM-ADSH Sevk edilen hasta oranını izlemek. (A / B) x 100 Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 90 Hesaplamaya konu olan dönemde; Sağlık tesisi tarafından yapılan toplam sevk sayısı (Ortodonti sevkleri hariç) (A) Sağlık tesisine baģvuran toplam hasta sayısı (B) ADSM= %1,20 ADSH= %0,40 STD / KED ADSM - ADSH Puan katsayısı (k) k 1 Sağlık Tesisi Puanı 1< k 1,70 / k k > 1,70 0 TSĠM / Sağlık-Net Altı aylık dönemlerde izlenir.

93 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Merkezileri / Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 93 SHY-ADSM-02 Genel Anestezi Altında Tedavi Edilen Hasta Oranı SHY-ADSM-02 Bölüm Genel Anestezi Altında Tedavi Edilen Hasta Oranı Sağlık Hizmetleri Yönetimi ADSM-ADSH Sağlık tesisinin anestezi altında hasta tedavisine yönelik yaklaģımını izlemek Hesaplamaya konu olan dönemde; Genel anestezi ve sedasyon altında tedavi edilen hasta sayısı (A) Sağlık tesisine baģvuran toplam hasta sayısı (B) (A / B) x 1000 Kabul Edilebilir Değer (KED) ADSM = %0,3 ADSH = %0,6 Gösterge Puanı () 90 STD / KED ADSM-ADSH Puan katsayısı (k) k 1 Sağlık Tesisi Puanı 0,40 k < 1 x k k < 0,40 0 TSĠM / Sağlık-Net Altı aylık dönemlerde izlenir.

94 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Merkezileri / Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri 94 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-ADSM-03 Aktif ÇalıĢan DiĢ Hekimi BaĢına Günlük Poliklinik Sayısı Bölüm SHY-ADSM-03 Aktif ÇalıĢan DiĢ Hekimi BaĢına Günlük Poliklinik Sayısı Sağlık Hizmetleri Yönetimi ADSM-ADSH DiĢ hekiminin günlük ortalama poliklinik sayısını izlemek Hesaplamaya konu olan dönemde; Poliklinik sayısı (A) DiĢ hekimi aktif çalıģma gün katsayıları toplamı (B) Ġlgili dönemdeki ay sayısı (C) DiĢ Hekimi BaĢına DüĢen Günlük Hasta Sayısı ; A / ( B x C x 22) Kabul Edilebilir Değer (KED) 18 Gösterge Puanı () 90 STD / KED ADSM - ADSH Puan katsayısı (k) Sağlık Tesisi Puanı k 1 k < 1 x k TSĠM / Sağlık-Net Altı aylık dönemlerde izlenir.

95 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Merkezileri / Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 95 SHY-ADSM-04 Kanal Tedavisi Oranı Bölüm SHY-ADSM-04 Kanal Tedavisi Oranı Sağlık Hizmetleri Yönetimi ADSM-ADSH Kanal tedavi oranını izlemek Hesaplamaya konu olan dönemde; Kanal tedavisi yapılan toplam diģ sayısı (süt diģi hariç) (A) Sağlık tesisine baģvuran toplam hasta sayısı (B) (A / B) x 100 Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 90 8 STD / KED ADSM - ADSH Puan katsayısı (k) Sağlık Tesisi Puanı k 1,00 0,50 k < 1,00 x k k < 0,50 0 TSĠM / Sağlık-Net Altı aylık dönemlerde izlenir.

96 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Merkezileri / Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri 96 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-ADSM-05 Aktif ÇalıĢan Hekim BaĢına Yapılan Sabit Protez Üye Sayısı Bölüm SHY-ADSM-05 Aktif ÇalıĢan Hekim BaĢına Yapılan Sabit Protez Üye Sayısı Sağlık Hizmetleri Yönetimi ADSM-ADSH Sağlık tesisinde yapılan sabit protez oranını izlemek Hesaplamaya konu olan dönemde; Yapılan toplam sabit protez üye sayısı (A) DiĢ hekimi aktif çalıģma gün katsayıları toplamı (B) (A / B) Kabul Edilebilir Değer (KED) ADSM=70 ADSH=45 Gösterge Puanı () 50 STD / KED ADSM ADSH Puan katsayısı (k) Sağlık Tesisi Puanı k 1,00 0,70 k < 1,00 x k k < 0,70 0 TSĠM / Sağlık-Net Altı aylık dönemlerde izlenir.

97 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Merkezileri / Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 97 SHY-ADSM-06 Aktif ÇalıĢan Hekim BaĢına Yapılan Hareketli Protez Parça Sayısı Bölüm SHY-ADSM-06 Aktif ÇalıĢan Hekim BaĢına Yapılan Hareketli Protez Parça Sayısı Sağlık Hizmetleri Yönetimi ADSM-ADSH Sağlık tesisinde yapılan toplam hareketli protez oranını izlemek Hesaplamaya konu olan dönemde; Yapılan toplam hareketli protez parça sayısı (A) DiĢ hekimi aktif çalıģma gün katsayıları toplamı (B) (A / B) Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () ADSM=13 ADSH=10 50 puan STD / KED ADSM ADSH Puan katsayısı (k) k 1 Sağlık Tesisi Puanı 0,70 k < 1 x k k < 0,70 0 TSĠM / Sağlık-Net Altı aylık dönemlerde izlenir.

98 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Merkezileri / Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri 98 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-ADSM-7 Yer Tutucu Yapılan Hasta Sayısı Bölüm SHY-ADSM-7 Yer Tutucu Yapılan Hasta Sayısı Sağlık Hizmetleri Yönetimi ADSM-ADSH Sağlık tesisinde yer tutucu yapılan hasta oranını izlemek Hesaplamaya konu olan dönemde; Yer Tutucu Yapılan Hasta Sayısı (A) 0-18 YaĢ Hasta Sayısı (B) (A / B) x 100 Kabul Edilebilir Değer (KED) ADSM= % 0,25 ADSH=% 0,5 Gösterge Puanı () 60 STD / KED ADSM-ADSH Puan katsayısı (k) Sağlık Tesisi Puanı k 1 0,40 k < 1 x k k < 0,40 0 TSĠM/Sağlık-Net Altı aylık dönemlerde izlenir.

99 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Merkezileri / Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 99 SHY-ADSM-8 DiĢ Hekimi Nöbet Hizmetleri Bölüm SHY-ADSM-8 DiĢ Hekimi Nöbet Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Yönetimi ADSM-ADSH Nöbet hizmetlerinin etkinliği Değerlendirme dönemi içerisinde sağlık tesisinin; Aktif hekim sayısı 20 ve daha fazla ise tam zamanlı nöbet, az ise 24:00 a kadar nöbet tutulması -- Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () HEKĠM SAYISI (H) 24 SAAT NÖBET PUAN H sayısı 20 HEKĠM SAYISI (H) 10 H sayısı 19 VAR YOK 0 24 SAAT NÖ- BET / A KADAR NÖBET VAR PUAN YOK 0 HEKĠM SAYISI (H) ĠCAP NÖBETĠ PUAN VAR 4 H sayısı 9 YOK 0 Aktif hekim sayısı 20 ve daha fazla olduğunda 24 saat nöbet varsa ; 24 saat nöbet yoksa 0 puan verilir. Aktif hekim sayısı (10 ve 19 dâhil) arasında ise 24 saat nöbet ya da 24:00 a kadar nöbet varsa ; nöbet yoksa 0 puan verilir. Aktif hekim sayısı 4-9 (4 ve 9 dâhil) olduğunda icap nöbeti varsa ; yoksa 0 puan verilir. TSĠM / Sağlık Net Altı aylık dönemlerde izlenir.

100 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Merkezileri / Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri 100 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-ADSM-9 Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) Kullanım Oranı Bölüm Kabul Edilebilir Değer (KED) -- Gösterge Puanı () SHY-ADSM-9 Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) Kullanım Oranı Sağlık Hizmetleri Yönetimi ADSM-ADSH Sağlık tesisinde Merkezi Hastane Randevu Sisteminin kullanımını izlemek. Değerlendirme dönemi içerisinde sağlık tesisinin; Ġlgili ayda açılan toplam kapasite sayısı (A) Ġlgili ayda toplam hasta sayısı (B) Ġlgili ayda aktif çalıģan hekim sayısı (C) Ġlgili ayda aktif çalıģan uzman/doktoralı diģ hekimi sayısı (D) Kurumlar Tarafından Açılan Kapasite Oranı (AKO) = A/ B Uzman DiĢ Hekimi Yüzde Aralığı (YA) = (100 x D) / C Açılan Kapasite Oranı (AKO) AKO 0,7 Sağlık Tesisi Puanı (Puan) AKO Uzman Hekim yüzde Aralığı Oranlardaki Azalma Miktarı Hesaplamada Kullanılan Açılan Kapasite Oranı (AKO) Uzmanı yoksa %0 AKO 0,7 0,5 AKO < 0,7 KO x A- KO AKO < 0,5 0 Uzmanı yoksa %0 0,5 AKO < 0,7 Uzmanı yoksa %0 AKO< 0,5 AKO 0,7 0,5 AKO < 0,7 AKO AKO x AKO AKO < 0,5 0 %1 Ġle % 10 uzmanı varsa %1 Ġle % 10 uzmanı varsa %1 Ġle % 10 uzmanı varsa %11 ile % 20 uzmanı varsa %21 ile % 30 uzmanı varsa %31 ile % 40 uzmanı varsa %10 %10 %10 %20 %30 %40 AKO 0,7(1-10/100) 0,5(1-10/100) AKO< 0,7(1-10/100) AKO < 0,5(1-10/100) n(1-20/100) n(1-30/100) n(1-40/100) ve TSIM / Sağlık-Net Altı aylık dönemlerde izlenir.

101 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Merkezileri / Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 101 SHY-ADSM-10 Bağlı Birimlerde Hizmet Bölüm SHY-ADSM-10 Bağlı Birimlerde Hizmet Sağlık Hizmetleri Yönetimi ADSM-ADSH ADSM ve ADSH lere bağlı birimlerdeki hizmeti değerlendirmek Gösterge Puanı () 90 Kabul edilebilir değer (KED) Bağlı birimlerde protez hizmeti verilmesi Bağlı birimlerde aktif diģ hekimine diģ üniti temin oranı Bağlı birimlerde dental görüntüleme Bağlı birimlerde endodontik döner alet oranı 50 puan 25 puan 25 puan 50 puan Bağlı birimlerde protez hizmeti (sabit ve hareketli protez) ve dental görüntüleme (panoramik veya periapikal röntgen) VAR/ YOK olarak değerlendirilir. Bağlı birimlerde aktif diģ hekimine diģ üniti temin oranı SHY-ADSM-12 deki, Endodontik döner alet oranı ise SHY-ADSM-14 deki, Hesaplama yöntemi ile her bir bağlı birim için ayrı ayrı hesaplanır. Her bağlı birim 150 üzerinden puan alır. Bağlı birimlerin 150 üzerinden aldıkları puanların aritmetik ortalaması bu verinin puanını oluģturur. Bağlı birimi olmayan ağız ve diģ sağlığı hizmet sunum birimleri bu parametreden muaftır. TSĠM/Sağlık-Net Altı aylık dönemlerde izlenir.

102 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Merkezileri / Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri 102 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-ADSM-11 Poliklinik Odası BaĢına DüĢen DiĢ Üniti Sayısı SHY-ADSM-11 Bölüm Poliklinik Odası BaĢına DüĢen DiĢ Üniti Sayısı Sağlık Hizmetleri Yönetimi ADSM-ADSH ÇalıĢma ortamının değerlendirilmesi. Değerlendirme dönemi içerisinde sağlık tesisinin; Toplam kurulu ünit sayısı (arızalı dahil) (A) Poliklinik odası sayısı (B) A/B Kabul Edilebilir Değer (KED) 2 Gösterge Puanı () 50 STD / KED ADSM-ADSH Puan katsayısı (k) k 1 Sağlık Tesisi Puanı 1< k 1,5 / k k > 1,5 0 TSĠM / Sağlık-Net Altı aylık dönemlerde izlenir.

103 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Merkezileri / Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 103 SHY-ADSM-12 Aktif DiĢ Hekimine DiĢ Üniti Temin Oranı Bölüm SHY-ADSM-12 Aktif DiĢ Hekimine DiĢ Üniti Temin Oranı Sağlık Hizmetleri Yönetimi ADSM-ADSH ÇalıĢma ortamının değerlendirilmesi Değerlendirme dönemi içerisinde sağlık tesisinin; Ünit sayısı (A) DiĢ hekimi aktif çalıģma gün katsayısı toplamı (B) Kabul Edilebilir Değer (KED) Aktif hekime diģ üniti temin oranı = A / B 0,95 Gösterge Puanı () 90 ADSM-ADSH STD Sağlık Tesisi Puanı STD 0,95 0,75 STD < 0,95 STD x STD < 0,75 0 TSĠM / Sağlık-Net Altı aylık dönemlerde izlenir.

104 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Merkezileri / Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri 104 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-ADSM-13 HemĢire Nöbet Hizmetleri SHY-ADSM-13 HemĢire Nöbet Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Yönetimi Bölüm ADSM-ADSH Nöbet hizmetlerinin etkinliğini izlemek. Değerlendirme dönemi içerisinde sağlık tesisinin; Aktif hemģire sayısı Gösterge Puanı () 40 Kabul edilebilir değer (KED) HemĢire Sayısı (H Sayısı ) H Sayısı 6 H Sayısı < 6 ADSM-ADSH STD Sağlık Tesisi Puanı Var Yok 0 Var Yok Muaf Aktif hemģire sayısı 6 ve daha fazla olduğunda nöbet tutuluyorsa tam puan, tutulmuyorsa 0 puan verilir. Aktif hemģire sayısı 6 dan az olduğunda nöbet tutuluyorsa tam puan alır, tutulmuyor ise muaf sayılır. TSĠM/Sağlık-Net Altı aylık dönemlerde izlenir.

105 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Merkezileri / Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 105 SHY-ADSM-14 Aktif DiĢ Hekimine Endodontik Döner Alet Temin Oranı Bölüm SHY-ADSM-14 Aktif DiĢ Hekimine Endodontik Döner Alet Temin Oranı Sağlık Hizmetleri Yönetimi ADSM-ADSH Endodontik döner alet sayısının yeterliliğini izlemek. Değerlendirme dönemi içerisinde sağlık tesisinin; Endodontik döner alet sayısı (A) DiĢ hekimi aktif çalıģma gün katsayısı toplamı (B) A / B Gösterge Puanı () 90 Kabul edilebilir değer (KED) 0,33 STD / KED ADSM - ADSH Puan katsayısı (k) k 1 Sağlık Tesisi Puanı 0,75 k < 1 k x k < 0,75 0 TSĠM / Sağlık-Net Altı aylık dönemlerde izlenir.

106 I. Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Merkezileri / Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri 106 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı SHY-ADSM-15 Nitelikli Ünit Sayısı SHY-ADSM-15 Nitelikli Ünit Sayısı Bölüm Sağlık Hizmetleri Yönetimi ADSM-ADSH Sağlık tesisinde nitelikli ünit oranının değerlendirilmesi Hesaplamaya konu olan dönemde; Toplam Ünit Sayısı (A) Bir ünitli poliklinik oda sayısı (B) Ġki ünitli poliklinik oda sayısı (C) ( B + 2 x C ) /A Gösterge Puanı () 40 Kabul edilebilir değer (KED) 0,25 STD / KED ADSM-ADSH Puan katsayısı (k) Sağlık Tesisi Puanı k 1 k < 1 0 TSĠM/Sağlık-Net Altı aylık dönemlerde izlenir.

107

108 II. Mali Hizmetler Yönetimi 108 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı KARNE GÖSTERGELERİ VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ II. MALĠ HĠZMETLER YÖNETĠMĠ

109 II. Mali Hizmetler Yönetimi Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 109 MHY-01 Toplam Tahakkuk Geliri / Toplam Gider MHY-01 Toplam Tahakkuk Geliri / Toplam Gider Mali Hizmetler Yönetimi Sağlık tesislerinde sunulan sağlık hizmetleri karģılığında elde edilen gelirlerin, hizmet sunumu için katlanılan toplam giderlerin asgari oranda karģılanması. Hesaplamaya konu olan dönemde; Sağlık Hizmeti Sunumundan Elde Edilen Tahakkuk Geliri Tutarı (A) Toplam Gider Tutarı (B) STD = A / B Kabul Edilebilir Değer Gösterge Puanı () 175 KED = 1,05 (Hastaneler için) KED = 1,20 (ADSM ve ADSH ler için) STD / KED Hastaneler Ġçin Sağlık Tesisi Puanı STD KED KED x 0,98 STD < KED 0,9 x k x KED x 0,96 STD < KED x 0,98 0,8 x k x KED x 0,94 STD < KED x 0,96 0,7 x k x KED x 0,92 STD < KED x 0,94 0,6 x k x KED x 0,90 STD < KED x 0,92 0,5 x k x KED x 0,88 STD < KED x 0,90 0,4 x k x STD < KED x 0,88 0 ADSM ve ADSH ler için Sağlık Tesisi Puanı STD KED KED x 0,95 STD < KED 0,9 x k x KED x 0,90 STD < KED x 0,95 0,8 x k x KED x 0,80 STD < KED x 0,90 0,7 x k x KED x 0,70 STD < KED x 0,80 0,6 x k x STD < KED x 0,70 0 Hizmet sunumu için katlanılan her ay düzenli ödenmesi gereken sabit giderler (yemek, temizlik, laboratuvar, görüntüleme hizmet alımları, elektrik, su, yakacak, maaģ ve ek ödeme vb.) ile değiģken giderlerin (DemirbaĢ, cihaz, ilaç, tıbbi malzeme ve kırtasiye vb.) sağlık hizmeti üretimiyle oluģan doğrusal artıģ veya azalıģının, sağlık tesislerince analiz edilmesi istenilmektedir. TDMS Üçer aylık dönemlerde izlenir

110 II. Mali Hizmetler Yönetimi 110 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı MHY-02 Net Borç / Net Hizmet Tahakkuk Tutarı MHY-02 Net Borç / Net Hizmet Tahakkuk Tutarı Mali Hizmetler Yönetimi Sağlık tesislerinde sunulan sağlık hizmetleri karģılığında elde edilen net hizmet tahakkuk tutarı ile kurum borçlarının ödenebilme gücünün değerlendirilmesi. Hesaplamaya konu olan dönemde; Banka Mevcudu (A) Toplam Borçlar (B) Ortalama Hizmet Tahakkuk Geliri (C) ( A- B ) / C Kabul Edilebilir Değer (KED) 1,5 ve altı Gösterge Puanı () 125 KED / STD Sağlık Tesisi Puanı STD 2,5 0 2 STD < 2,5 0,5 x k x 1,75 STD < 2 0,7 x k x 1,5 < STD < 1,75 0,9 x k x STD 1,5 STD < -1 olan Sağlık Tesislerinde, Sağlık Tesisi Değeri (-1) ile çarpılıp puan hesaplaması yapılır. STD -1 olan Sağlık Tesisleri bu göstergeden tam puan alır. TDMS Üçer aylık dönemlerde izlenir.

111 II. Mali Hizmetler Yönetimi Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 111 MHY-03 Gelir Bütçesi GerçekleĢme Oranı Kabul Edilebilir Değer (KED) MHY-03 Gelir Bütçesi GerçekleĢme Oranı Mali Hizmetler Yönetimi Sağlık tesislerinde yılı onaylı bütçe gerçekleģme oranını ölçmek. Hesaplamaya konu olan dönemde; TDMS ve BÜTÇE programlarından alınacak olan veriler Ġlgili Dönem Geliri (A) Ġlgili Dönem Gelir Bütçesi (B) Sağlık Tesisi Gelir GerçekleĢme Oranı = A / B Tahakkuk Esaslı Gelir Bütçesi GerçekleĢmesi Kabul Edilebilir Değer: %100 Gösterge Puanı () 125 STD / KED Sağlık Tesisi Puanı STD < %85 0 %85 STD < %90 x 0,5 x k %90 STD < %95 x 0,7 x k %95 STD < %100 x 0,9 x k STD %100 TDMS / MEDULA Üçer aylık dönemlerde izlenir.

112 II. Mali Hizmetler Yönetimi 112 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı MHY-04 Gider Bütçesi GerçekleĢme Oranı MHY-04 Gider Bütçesi GerçekleĢme Oranı Mali Hizmetler Yönetimi Sağlık tesislerinde gider gerçekleģmesi yılı onaylı bütçesi çerçevesinde kalmak. Hesaplamaya konu olan dönemde; TDMS ve BÜTÇE programlarından alınacak veriler Ġlgili Dönem Gideri (A) Ġlgili Dönem Gider Bütçesi (B) Sağlık Tesisi Gider GerçekleĢme Oranı= (A / B) Kabul Edilebilir Değer (KED) Gider Bütçesi GerçekleĢmesi Kabul Edilebilir Değer: ADSM için %80, diğer sağlık tesisleri için: %95 dir. Değerler 100 e tamamlanarak KED=100 alınır. Gösterge Puanı () 100 Puan Katsayısı(k) KED/STD Sağlık Tesisi Puanı STD %100 %100 < STD %102 x 0,80 x k %102 < STD %104 x 0,60 x k %104 < STD %106 x 0,40 x k %106 < STD %108 x 0,20 x k STD > %108 0 TDMS / MEDULA Üçer aylık dönemlerde izlenir.

113 II. Mali Hizmetler Yönetimi Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 113 MHY-05 Borçluluk Süresi MHY-05 Borçluluk Süresi Mali Hizmetler Yönetimi Sağlık tesislerinin borç ödeme kabiliyetinin artırılması ve borç ödeme süresinin asgari seviyede tutulması. Hesaplamaya konu olan dönemde; Dönem sonu tarihi (A) Ödenmeyen en eski borcun muayene kabul tarihi (B) A-B (gün) Kabul Edilebilir Değer (KED) 150 gün ve altı Gösterge Puanı () 100 KED / STD Sağlık Tesisi Puanı STD > 180 gün < STD 180 gün (50 x x k) / < STD 170 gün (70 x x k) / < STD 160 gün (80 x x k) /100 STD 150gün TDMS Üçer aylık dönemlerde izlenir.

114 II. Mali Hizmetler Yönetimi 114 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı MHY-06 Tahakkukların MuhasebeleĢtirilme Süresi MHY-06 Tahakkukların MuhasebeleĢtirilme Süresi Mali Hizmetler Yönetimi Sağlık tesisinde hizmet sunumu için alınan her türlü hizmet ve malın muayene kabulü ile muhasebe kayıtlarına alınmasını kontrol altına almak, ödeme emrine iliģkin belgelerin en geç 10 iģ günü içerisinde muhasebe kaydına alınmasını sağlamak. Kabul Edilebilir Değer (KED) TDMS ve MKYS programından 3'er aylık dönemlerde alınan mali veriler. STD (iģ günü) 10 iģ günü Gösterge Puanı () 125 k = KED/STD STD 10 iģ günü Sağlık Tesisi Puanı 10 < STD 12 iģ günü x k x 0,6 12 < STD 15 iģ günü x k x 0,3 STD > 15 iģ günü 0 Muayene kabulü yapılmıģ mal ve hizmet alımlarına ait ödeme emri belgelerinin ilgili muhasebe birimine teslim edilerek kayıtlara alınma süresi TDMS / MKYS Üçer aylık dönemlerde izlenir.

115 II. Mali Hizmetler Yönetimi Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 115 MHY-07 Mevcut Stok Tutarı / Aylık Ortalama Tüketim Tutarı MHY-07 Mevcut Stok Tutarı / Aylık Ortalama Tüketim Tutarı Mali Hizmetler Yönetimi Sağlık Tesisinde yüksek mal kabullerinden kaynaklanan finansal riskleri ortadan kaldırmak üzere ilgili mevzuat gereği azami stok miktarıyla çalıģılmasını sağlamak Hesaplamaya konu olan dönemde; Mevcut Ġlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme Fiili Stok Tutarı (A) Mevcut Ġlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme Tüketim Tutarı (B) Mevcut Ġlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme 22/f Satın alma Tutarı (C) Ġlgili Dönemdeki Ay Sayısı (D) (A / ((B-C)/ D) Kabul Edilebilir Değer (KED) 60 gün Gösterge Puanı () 100 kg (Sağlık Tesisinin; Stok Bölge Koordinatörü tarafından yapılan değerlendirme sonucu aldığı katsayı) Sağlık Tesisi Puanı STD 60 gün x kg 60 < STD 70 gün (0,8 x kg) x 70 < STD 80 gün (0,6 x kg) x 80 < STD 90 gün (0,4 x kg) x STD > 90 gün 0 Sağlık Tesisinde azami stok miktarlarını aģmayacak Ģekilde stok bulundurma süresine verilen puan. Değerlendirme yapılıncaya kadar kg=1 olarak kabul edilir. MKYS Üçer aylık dönemlerde izlenir.

116 II. Mali Hizmetler Yönetimi 116 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı MHY-08 TDMS - MKYS UYUMU MHY-08 TDMS-MKYS STOK, AMORTİSMAN HESAPLARI UYUMU Mali Hizmetler Yönetimi TDMS MKYS Programları arasında 150, 253, 255, 257 gruplarının 2. Düzey uyumunun sağlanarak taşınır kesin hesap ile muhasebe kayıtlarının birbirine eşitlenmesini sağlamaktır. Ġlgili dönem içerisinde; TDMS Stok Miktarı (A) MKYS Stok Miktarı (B) A - B Kabul Edilebilir Değer (KED) 0 Gösterge Puanı () 50 Sağlık Tesisi Puanı STD KED 0 STD = KED TDMS / MKYS 6 (Altı ) aylık dönemlerde izlenir.

117 II. Mali Hizmetler Yönetimi Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 117 MHY-09 Global Bütçe DıĢı Diğer Tahsilat / Global Bütçe DıĢı Diğer Tahakkuk MHY-09 Global Bütçe DıĢı Diğer Tahsilat Diğer Tahakkuk Mali Hizmetler Yönetimi / Global Bütçe DıĢı Global Bütçe (SGK) DıĢı Diğer Tahakkukların (Özel Sigortalar, Turizm, Gerçek KiĢi, Ġstisnai diğer gelirler Vb.) artırılmasını ve tahsilatının takibini teģvik etmek. Ġlgili dönemde; Global Bütçe DıĢı Diğer Tahsilat (A) Global Bütçe DıĢı Diğer Tahakkuk (B) Kabul Edilebilir Değer (KED) A / B Gösterge Puanı () 100 Sağlık tesisinin içinde bulunduğu rolün ortalaması STD / KED Sağlık Tesisi Puanı k > 0,90 0,70 k 0,90 () / 2 0,60 k < 0,70 () / 4 k < 0,60 0 EK PUAN: Değer Yukarıdaki tabloda hesaplanan puan kurumun mali kriterlerden aldığı toplam puana (tavan puanı aģmamak kaydı ile) eklenir. Bu kriter 100 puan üzerinden değerlendirilmekle beraber mali kriterlerin bütününe doğrudan etki etmeden ek puan katsayısı olarak kullanılacaktır. TDMS Üçer aylık dönemlerde izlenir. AÇIKLAMA: Mali kriterlerde hastaneler ve ADSM ler 900 puan üzerinden 1000 puana tamamlanarak hesaplamalar yapılacak olup M-09 puanı varsa kurum puanına eklenecek ve toplam puan 1000 puanı geçmeyecek Ģekilde hesaplanacaktır.

118 II. Mali Hizmetler Yönetimi 118 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı MHY-10 Finansal Sürdürülebilirlik MHY-10 Finansal Sürdürülebilirlik Mali Hizmetler Yönetimi Sağlık hizmeti gelirlerinden kurumun belirlediği global bütçe (SGK) ödenekleri ve diğer gelirleri ile borçlarını ödedikten sonra nakiti bulunan birliklerden, finansal sürdürülebilirliği sıkıntıya düģen birliklere kaynak aktarma amacıyla ilgili birliğin global bütçeden alacağı payın Kurumca düģürüldüğü birliklere ek destek puanı verilmesi amaçlanmaktadır. Değerlendirme dönemi içerisinde sağlık tesisinin; Kurumca Global Bütçeden Tahsis Edilmesi Gereken Tutar A Kurumca Global Bütçeden Tahsis Edilen Tutar B Gösterge Puanı () 50 Kabul edilebilir değer (KED) A > B Sağlık Tesisi Puanı A B 0 EK PUAN: Yukarıdaki tabloda hesaplanan puan kurumun mali kriterlerden aldığı toplam puana (tavan puanı aģmamak kaydı ile) eklenir. Bu kriter 50 puan üzerinden değerlendirilmekle beraber mali kriterlerin bütününe doğrudan etki etmeden ek puan katsayısı olarak kullanılacaktır. TDMS Altı aylık dönemlerde izlenir. AÇIKLAMA: Mali kriterlerde hastaneler ve ADSM ler 900 puan üzerinden 1000 puana tamamlanarak hesaplamalar yapılacak olup M-10 puanı varsa kurum puanına eklenecek ve toplam puan 1000 puanı geçmeyecek Ģekilde hesaplanacaktır

119

120 III. İdari Hizmetler Yönetimi 120 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı KARNE GÖSTERGELERİ VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ III. ĠDARĠ HĠZMETLER YÖNETĠMĠ

121 III. İdari Hizmetler Yönetimi Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 121 ĠHY-01-1 KiĢilerarası ĠletiĢim Eğitimi ĠHY-01-1 KiĢilerarası ĠletiĢim Eğitimi Ġdari Hizmetler Yönetimi KiĢilerarası ĠletiĢim Eğitim sürekliliğini değerlendirmek Ġlgili dönemde; KiĢilerarası iletiģim eğitimi alan personel sayısı (A) Sağlık tesisinde aktif görev yapan tüm personel sayısı (B) A / B Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 100 STD 0,90 Sağlık Tesisi Puanı 0,75 STD < 0,90 x 0,8 0,60 STD < 0,75 x 0,4 STD < 0,60 0 Hizmet alımı ile görev yapan personel ve kadrolu görev yapan tüm personel dahil edilecektir. Üç aydan daha az sürede aktif çalıģan personel hesaplamaya dahil edilmez. Bu gösterge kapsamında alınacak eğitimler ve ilgili personel EK-2 de belirtilmiģtir. Bu gösterge ĠHY - 01 in hesaplanmasında kullanılır. Hesaplamada kullanılan veriler ÇKYS/ĠKYS personel eğitim modülünden alınacaktır. ÇKYS / TSIM Yıllık dönemlerde izlenir.

122 III. İdari Hizmetler Yönetimi 122 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı ĠHY-01-2 Hasta Hakları Eğitimi ĠHY-01-2 Hasta Hakları Eğitimi Ġdari Hizmetler Yönetimi Hasta Hakları Eğitim sürekliliğini değerlendirmek. Ġlgili dönemde; Hasta hakları eğitimi alan personel sayısı (A) Sağlık tesisinde aktif görev yapan tüm personel sayısı (B) A / B Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 100 Sağlık Tesisi Puanı STD 0,90 0,75 STD < 0,90 x 0,8 0,60 STD < 0,75 x 0,4 STD < 0,60 0 Hizmet alımı ile görev yapan personel ve kadrolu görev yapan tüm personel dahil edilecektir Üç aydan daha az sürede aktif çalıģan personel hesaplamaya dahil edilmez. Bu gösterge kapsamında alınacak eğitimler ve ilgili personel EK-2 de belirtilmiģtir. Bu gösterge ĠHY - 01 in hesaplanmasında kullanılır. Hesaplamada kullanılan veriler ÇKYS/ĠKYS personel eğitim modülünden alınacaktır. ÇKYS / TSIM Yıllık dönemlerde izlenir.

123 III. İdari Hizmetler Yönetimi Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 123 ĠHY-01-3 Hasta Güvenliği Eğitimi ĠHY-01-3 Hasta Güvenliği Eğitimi Ġdari Hizmetler Yönetimi Hasta Güvenliği Eğitim sürekliliğini değerlendirmek Ġlgili dönemde; Hasta güvenliği eğitimi alan personel sayısı (A) Sağlık tesisinde aktif görev yapan tüm personel sayısı (B) A / B Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 100 Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Puanı STD 0,90 0,75 STD < 0,90 x 0,8 0,60 STD < 0,75 x 0,4 STD < 0,60 0 Hizmet alımı ile görev yapan personel ve kadrolu görev yapan tüm personel dahil edilecektir Üç aydan daha az sürede aktif çalıģan personel hesaplamaya dahil edilmez. Bu gösterge kapsamında alınacak eğitimler ve ilgili personel EK-2 de belirtilmiģtir. Bu gösterge ĠHY - 01 in hesaplanmasında kullanılır. Hesaplamada kullanılan veriler ÇKYS/ĠKYS personel eğitim modülünden alınacaktır. ÇKYS / TSIM Yıllık dönemlerde izlenir.

124 III. İdari Hizmetler Yönetimi 124 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı ĠHY-01-4 ÇalıĢan Hakları ile ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ĠHY-01-4 ÇalıĢan Hakları ile ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Ġdari Hizmetler Yönetimi ÇalıĢan Hakları ile ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitim sürekliliğini değerlendirmek Ġlgili dönemde; ÇalıĢan hakları ile iģ sağlığı ve güvenliği eğitim alan personel sayısı (A) Sağlık tesisinde aktif görev yapan tüm personel sayısı (B) A / B Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 100 Sağlık Tesisi Puanı STD 0,90 0,75 STD < 0,90 x 0,8 0,60 STD < 0,75 x 0,4 STD < 0,60 0 Hizmet alımı ile görev yapan personel ve kadrolu görev yapan tüm personel dahil edilecektir. Üç aydan daha az sürede aktif çalıģan personel hesaplamaya dahil edilmez. Bu gösterge kapsamında alınacak eğitimler ve ilgili personel EK-2 de belirtilmiģtir. Bu gösterge ĠHY - 01 in hesaplanmasında kullanılır. Hesaplamada kullanılan veriler ÇKYS/ĠKYS personel eğitim modülünden alınacaktır. ÇKYS / TSIM Yıllık dönemlerde izlenir.

125 III. İdari Hizmetler Yönetimi Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 125 ĠHY-01-5 El Hijyeni Eğitimi ĠHY-01-5 El Hijyeni Eğitimi Ġdari Hizmetler Yönetimi El Hijyeni Eğitim sürekliliğini değerlendirmek Ġlgili dönemde; El Hijyeni Eğitimi alan personel sayısı (A) Sağlık tesisinde aktif görev yapan tüm personel sayısı (B) A / B Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 100 STD 0,90 Sağlık Tesisi Puanı 0,75 STD < 0,90 x 0,8 0,60 STD < 0,75 x 0,4 STD < 0,60 0 Hizmet alımı ile görev yapan personel ve kadrolu görev yapan tüm personel dahil edilecektir. Üç aydan daha az sürede aktif çalıģan personel hesaplamaya dahil edilmez. Bu gösterge ĠHY - 01 in hesaplanmasında kullanılır. Bu gösterge kapsamında alınacak eğitimler ve ilgili personel EK-2 de belirtilmiģtir. Hesaplamada kullanılan veriler ÇKYS/ĠKYS personel eğitim modülünden alınacaktır. ÇKYS / TSIM Yıllık dönemlerde izlenir.

126 III. İdari Hizmetler Yönetimi 126 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı ĠHY-01-6 Temizlik Eğitimi ĠHY-01-6 Temizlik Eğitimi Ġdari Hizmetler Yönetimi Temizlik Eğitim sürekliliğini değerlendirmek Ġlgili dönemde; Temizlik Eğitimi alan personel sayısı (A) Sağlık tesisinde aktif görev yapan tüm personel sayısı (B) A / B Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 100 Sağlık Tesisi Değeri (STD) STD 0,90 Sağlık Tesisi Puanı 0,75 STD < 0,90 x 0,8 0,60 STD < 0,75 x 0,4 STD < 0,60 0 Hizmet alımı ile görev yapan tüm personel ve kadrolu görev yapan tüm personel dahil edilecektir. Üç aydan daha az sürede aktif çalıģan personel hesaplamaya dahil edilmez. Bu gösterge kapsamında alınacak eğitimler ve ilgili personel EK-2 de belirtilmiģtir. Bu gösterge ĠHY - 01 in hesaplanmasında kullanılır. Hesaplamada kullanılan veriler ÇKYS/ĠKYS personel eğitim modülünden alınacaktır. ÇKYS / TSIM Yıllık dönemlerde izlenir.

127 III. İdari Hizmetler Yönetimi Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 127 ĠHY-01-7 CPR Eğitimi ĠHY-01-7 CPR Eğitimi Ġdari Hizmetler Yönetimi CPR Eğitim sürekliliğini değerlendirmek Ġlgili dönemde; CPR Eğitim alan sağlık hizmetleri sınıfı personel sayısı (A) Sağlık tesisinde aktif görev yapan sağlık hizmetleri sınıfı personel sayısı (B) A / B Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 100 STD 0,90 Sağlık Tesisi Puanı 0,75 STD < 0,90 x 0,8 0,60 STD < 0,75 x 0,4 STD < 0,60 0 Üç aydan daha az sürede aktif çalıģan sağlık hizmetleri sınıfı personeli hesaplamaya dahil edilmez. Bu gösterge ĠHY - 01 in hesaplanmasında kullanılır. Bu gösterge kapsamında alınacak eğitimler ve ilgili personel EK-2 de belirtilmiģtir. Hesaplamada kullanılan veriler ÇKYS/ĠKYS personel eğitim modülünden alınacaktır. ÇKYS / TSIM Yıllık dönemlerde izlenir.

128 III. İdari Hizmetler Yönetimi 128 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı ĠHY-01-8 Ġdari Birim Eğitimleri ĠHY-01-8 Ġdari Birim Eğitimleri Ġdari Hizmetler Yönetimi Ġdari Birim Eğitim sürekliliğini değerlendirmek Ġlgili dönemde; Ġdari Birim Eğitim alan personel sayısı (A) Sağlık tesisinde aktif görev yapan idari personel sayısı (B) A / B Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 100 Sağlık Tesisi Değeri (STD) STD 0,90 Sağlık Tesisi Puanı 0,75 STD < 0,90 x 0,8 0,60 STD < 0,75 x 0,4 STD < 0,60 0 Unvanına bakılmaksızın idari birimlerde çalıģan tüm personel hesaplamaya dahil edilir. EK-2 de görev yaptığı birimle ilgili eğitim konu baģlıklarından en az birini alması yeterlidir. Bu gösterge kapsamında alınacak eğitimler ve ilgili personel EK-2 de belirtilmiģtir. Bu gösterge ĠHY - 01 in hesaplanmasında kullanılır. Hesaplamada kullanılan veriler ÇKYS/ĠKYS personel eğitim modülünden alınacaktır. TSIM/ ÇKYS (Bilgi Toplama Formu) Yıllık dönemlerde izlenir.

129 III. İdari Hizmetler Yönetimi Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 129 ĠHY-01 Hizmet Ġçi Eğitimler ĠHY-01 Hizmet Ġçi Eğitimler Ġdari Hizmetler Yönetimi Hizmet Ġçi Eğitim sürekliliğini değerlendirmek. Ġlgili Dönemde; (ĠHY-01-1) (A) (ĠHY-01-2) (B) (ĠHY-01-3) (C) (ĠHY-01-4) (D) (ĠHY-01-5) (E) (ĠHY-01-6) (F) (ĠHY-01-7) (G) (ĠHY-01-8) (Ğ) A+B+C+D+E+F+G+Ğ Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 100 Puan=STD ÇKYS / TSIM Yıllık dönemlerde izlenir.

130 III. İdari Hizmetler Yönetimi 130 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı ĠHY-02 Sertifikalı ÇalıĢan Durumu ĠHY-02 Sertifikalı ÇalıĢan Durumu Ġdari Hizmetler Yönetimi Özellikli hizmet birimlerinde sertifikalı sağlık personel sayısının arttırılması (yoğun bakım, acil, kan bankası ve hemodiyaliz). Ġlgili dönemde; Özellikli hizmet birimleri ile ilgili sertifika alan toplam sağlık hizmeti personel sayısı (A) Sağlık tesisinde ilgili özellikli bölümlerde çalıģan toplam sağlık hizmeti personel sayısı (B) A / B Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 100 Sağlık Tesisi Değeri (STD) STD 0,80 Sağlık Tesisi Puanı 0,60 STD < 0,80 x 0,8 0,40 STD < 0,60 x 0,6 0,20 STD < 0,40 x 0,4 STD < 0,20 0 Sağlık tesisi acil servisinde çalıģan ATT ler sertifikalı kabul edilir. Sağlık tesisi hemodiyaliz biriminde sağlık teknikeridiyaliz unvanında çalıģan sağlık personeli sertifikalı kabul edilir. ADSM ve ADSH ler bu göstergeden muaftır. TSIM / Sağlık-Net / ÇKYS Yıllık dönemlerde izlenir.

131 III. İdari Hizmetler Yönetimi Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 131 ĠHY-03 Uzmanlık Eğitim Faaliyetlerine Katkı Puanı ĠHY-03 Uzmanlık Eğitim Faaliyetlerine Katkı Puanı Ġdari Hizmetler Yönetimi Eğitim ve AraĢtırma Hastanelerinde uzmanlık eğitiminin sürekliliğini ve etkinliğini sağlamak. Ġlgili dönemde; Eğitim görevlilerinin eğitim faaliyetlerine katkı puanları Eğitim görevlilerinin eğitim faaliyetlerine katkı puanlarının ortalaması Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 100 Puan = STD Eğitim ve AraĢtırma Hastaneleri dıģındaki hastaneler bu göstergeden muaftır. ADSM, ADSH ve Eğitim DiĢ Hastanesi göstergeden muaftır. TSIM / Sağlık-Net / ÇKYS Yıllık dönemlerde izlenir.

132 III. İdari Hizmetler Yönetimi 132 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı ĠHY-04 Sertifikalı Eğitim Merkezi Olma Durumu ĠHY-04 Sertifikalı Eğitim Merkezi Olma Durumu Ġdari Hizmetler Yönetimi Eğitim ve AraĢtırma Hastanelerinin sertifikalı eğitimler verebilen merkezler olmasını sağlamak. Ġlgili dönemde; Eğitim ve AraĢtırma Hastanelerinde sertifikalı eğitimler verebilen merkez sayısı ( A ) A Kabul Edilebilir Değer (KED) 1 Gösterge Puanı () Sağlık Tesisi Değeri (STD) STD 1 Sağlık Tesisi Puanı STD < 1 0 Eğitim ve AraĢtırma Hastaneleri dıģındaki hastaneler bu göstergeden muaftır. ADSM, ADSH ve Eğitim DiĢ Hastanesi göstergeden muaftır. EK PUAN: Bu kriter 100 puan üzerinden değerlendirilmekle beraber idari hizmet yönetimi boyutunun bütününe doğrudan etki etmeden ek puan olarak kullanılacaktır. Yukarıdaki tabloda hesaplanan puan sağlık tesisinin idari hizmet yönetimi boyutundan aldığı toplam puana (tavan puanı aģmamak kaydı ile) eklenir. TSIM / ÇKYS Yıllık dönemlerde izlenir.

133 III. İdari Hizmetler Yönetimi Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 133 ĠHY-05 Klinikte Bakım Hizmetinde ÇalıĢan Yardımcı Sağlık Personeli Oranı ĠHY-05 Klinikte Bakım Hizmetinde ÇalıĢan Yardımcı Sağlık Personeli Oranı Ġdari Hizmetler Yönetimi (A / B) x 100 Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 100 Sağlık tesisinde yardımcı sağlık personelinin (ATT, ebe, hemģire ve sağlık memuru) bakım hizmetlerinde değerlendirilmesini izlemek. Hesaplamaya konu olan dönemde; Bakım hizmetlerinde çalıģan yardımcı sağlık personelinin (att, ebe, hemģire, sağlık memuru) aktif çalıģılan gün katsayıları toplamı (A) Sağlık tesisinde çalıģan yardımcı sağlık personelinin (att, ebe, hemģire, sağlık memuru) aktif çalıģılan gün katsayıları toplamı (B) Bir önceki dönem KED Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının klinikte bakım hizmetinde çalıģan yardımcı sağlık personeli oranlarının aritmetik ortalaması STD / KED Sağlık Tesisi Puanı k > 1 0,75 k 1 x k 2 0,5 k < 0,75 0 k < 0,5 - Yukarıdaki tabloya uygun olarak dönem verileri ile puanın %50 si hesaplanır. Puanın diğer %50 si ise ; Bu dönemdeki STD ile bir önceki karne dönemindeki KED in oranlanması sonucunda oluģan puan katsayısı (k) baz alınarak hesaplanır. E1 hastaneleri göstergeden muaftır (göstergeden muaf olan sağlık tesisinin ilgili verileri göndermesi zorunludur). Bakım hizmeti birimleri: yataklı servis, yoğun bakım, acil, ameliyathane, organ nakli, gündüz tedavi (EEG, EFOR, EKG, EKO, EMG, VEP-BAEP, endoskopi, evde sağlık hizmetleri servisi, hemodiyaliz, iģitme tarama ünitesi, kan merkezi, KETEM, görüntüleme, yanık, sigara poliklinikleri, nütrisyon üniteleri, solunum fonksiyon testi, pulmoner rehabilitasyon, uyku kliniği ve laboratuvarı, ürodinami, ter testi, alerji testi, aģı birimi, sterilizasyon birimi, diģ ünitesi, fizik salonu, EKT,TRSM, ön göz muayene birimi ve excimer lazer, nükleer tıp, denge lab., toksikolji lab., gaz kromotografi, ) hemģirelik hizmetleri (eğitim hemģiresi, enfeksiyon hemģiresi, birim sorumlu hemģiresi, DM hemģireliği). TSIM / Sağlık-Net / ÇKYS Altı aylık dönemlerde izlenir.

134 III. İdari Hizmetler Yönetimi 134 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı İHY-06 Çalışan Memnuniyeti Oranı ĠHY-06 ÇalıĢan Memnuniyeti Oranı Ġdari Hizmetler Yönetimi ÇalıĢan personelin memnuniyetini ölçmek. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilen değerlendirme sonuçları Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlık tesislerine verilen değer Kabul Edilebilir Değer (KED) % 75 Gösterge Puanı () 100 Sağlık Tesisi Değeri (STD) STD 0,75 Sağlık Tesisi Puanı x STD STD < 0,75 0 E1 rolündeki hastaneler göstergeden muaftır. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Altı aylık dönemlerde izlenir.

135 III. İdari Hizmetler Yönetimi Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 135 ĠHY-07 Aktif ÇalıĢan DiĢ Hekimi BaĢına Klinikte ÇalıĢan Yardımcı Personel Oranı ĠHY-07 Aktif ÇalıĢan DiĢ Hekimi BaĢına Klinikte ÇalıĢan Yardımcı Personel Oranı Ġdari Hizmetler Yönetimi Aktif diģ hekimi baģına klinikte çalıģan yardımcı personel oranını izlemek. Değerlendirme dönemi içerisinde sağlık tesisinin; Klinikte çalıģan yardımcı personel sayısı (temizlik personeli hariç hizmet alımı dahil diğer tüm personel) (A) Aktif ÇalıĢan DiĢ Hekimi Sayısı (B) Aktif çalıģan diģ hekimi baģına klinikte çalıģan yardımcı personel oranı = A / B Kabul Edilebilir Değer (KED) 1 Gösterge Puanı () 100 ADSM - ADSH için Sağlık Tesisi Puanı STD 1 1 > STD 0,4 STD x STD < 0,4 0 TSĠM / Sağlık-Net Altı aylık dönemlerde izlenir.

136 III. İdari Hizmetler Yönetimi 136 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı ĠHY-08-1 Sağlık.Net Online a ve Sağlık.Net e Veri Gönderimi ĠHY-08-1 Sağlık.Net Online a ve Sağlık.Net e Veri Gönderimi Ġdari Hizmetler Yönetimi Sağlık.Net ve Sağlık.Net online sistemine veri gönderiminin kalitesini ölçmektir. Ġlgili dönemde; Sağlık.Net e veri gönderimi (A) Sağlık.Net online için fatura gönderim oranları (B) Sağlık.Net online için laboratuvar sonuç gönderim oranları (C) STD 1 = A, STD 2 = B, STD 3 = C Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 100 Sağlık Tesisi Değeri (STD 1 ) 1.puan STD 1 0,90 STD 1 < 0,90 0 Sağlık Tesisi Değeri (STD 2 ) 2.puan STD 2 0,95 STD 2 < 0,95 0 Sağlık Tesisi Değeri (STD 3 ) 3.puan STD 3 0,65 STD 3 < 0,65 0 Her tablo için sağlık tesisi değerleri aylık olarak hesaplanarak tablonun puanı oluģturulur. Tüm tabloların puanlarının aritmetik ortalaması ise gösterge puanını oluģturur. STD 1 = Sağlık.net online sistemine toplam veri gönderimine bakılır. Sağlık.net veri gönderim oranları TSIM veri giriģine oranlanır. STD 2 = Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan dönem sonlandırma rakamları ile Saglik.net online sistemine gönderilen ilgili aya ait fatura toplam tutarları oranıdır. STD 3 = Sağlık.net online sistemine gönderilen laboratuvar sonuçları ile sisteme gönderilen tetkik hizmetlerinin oranları karģılaģtırılır. Sağlık.Net ve Sağlık.Net online Aylık dönemlerde izlenir.

137 III. İdari Hizmetler Yönetimi Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 137 ĠHY-08-2 Sağlık Bilgi Sistemleri Standartlarına Uygun Veri oluģturma ve Veri Gönderimi ĠHY-08-2 Sağlık Bilgi Sistemleri Standartlarına Uygun Veri OluĢturma ve Veri Gönderimi Ġdari Hizmetler Yönetimi Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü olarak kullanılması istenen ICD-O3, LOINC standartlarına uygun veri oluģturulmasını ve gönderilmesini ölçmektir. Ġlgili dönemde; Sağlık bilgi sistemleri standartlarına uygun veri oluģturma ve veri gönderimi (A) Kabul Edilebilir Değer (KED) STD = A Gösterge Puanı () 100 Puan STD = Var STD = Yok 0 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiģ ve duyurusu yapılmıģ ICD-O3, LOINC standartlarına göre veri gönderilip gönderilmediğine bakılır. Sağlık.Net ve Sağlık.Net online Aylık dönemlerde izlenir.

138 III. İdari Hizmetler Yönetimi 138 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı ĠHY-08-3 Sağlık.Net Online a Anlık Veri Gönderimi ĠHY-08-3 Sağlık.Net Online a Anlık Veri Gönderimi Ġdari Hizmetler Yönetimi Sağlık Yönetim Sisteminin verileri anlık olarak izleyebilmesi için Sağlık.Net Online a gönderilen paketlerin gönderilme zamanlarını ölçmektir. Ġlgili dönemde; Hasta Kayıt (A) Muayene Bilgisi Kayıt (B) Laboratuvar Sonuç Kayıt ( C) Hizmet/Ġlaç/Malzeme Bilgisi Kayıt (D) STD 1 = A, STD 2 = B, STD 3 = C, STD 4 =D Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 100 Sağlık Tesisi Değeri (STD 1 ) 1.puan STD 1 30 dk STD 1 > 30 dk 0 Sağlık Tesisi Değeri (STD 2 ) 2.puan STD 2 2 saat STD 2 > 2 saat 0 Sağlık Tesisi Değeri (STD 3 ) 3.puan STD 3 2 saat STD 3 > 2 saat 0 Sağlık Tesisi Değeri (STD 4 ) 4.puan STD 4 2 saat STD 4 > 2 saat 0 Anlık Veri gönderilmesi gereken paketler için anlık gönderim durumuna bakılır. KarĢılaĢtırmalar tüm paketlere gelen verilerin ortalamaları alınarak yapılır. Sistemin aktif olmadığı kayıtlı problemlerin olduğu tarihler ortalamaya dahil edilmez. STD 1 = Sağlık.Net Online için Hasta Kayıt Paketi gönderim zamanı 30 dakikanın altında ise hesaplanır. STD 2 = Sağlık.Net Online için Muayene Bilgisi Kayıt gönderim zamanı 2 saatin altında ise hesaplanır. STD 3 = Sağlık.Net Online için Laboratuvar Sonuç Kayıt gönderim zamanı 2 saatin altında ise hesaplanır. STD 4 = Sağlık.Net Online için Hizmet/Ġlaç/Malzeme Bilgisi gönderim zamanı 2 saatin altında ise hesaplanır. Sağlık.Net ve Sağlık.Net online Aylık dönemlerde izlenir.

139 III. İdari Hizmetler Yönetimi Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 139 ĠHY-08-4 Teletıp ve Teleradyoloji Sistemine Entegrasyonu ĠHY-08-4 Teletıp ve Teleradyoloji Sistemine Entegrasyonu Ġdari Hizmetler Yönetimi Sağlık Tesislerinin Teletıp ve Teleradyoloji Sistemine entegrasyon durumlarını ölçmektir. Ġlgili dönemde; Teletıp ve Teleradyoloji Sistemine entegrasyon olup olmama durumu (A) Kabul Edilebilir Değer (KED) STD = A Gösterge Puanı () 100 STD = Var Puan STD = Yok 0 STD = Teletıp ve Teleradyoloji Sistemine entegrasyon olup olmama durumuna bakılır. Teknik olarak dijital görüntü aktarabilecek cihazı olmayan kurumlar için hesaplamaya dahil edilmez. (Hizmet alımı kapsamında kullanılan cihazlar dahil edilecektir) Teletıp ve Teleradyoloji Sistemi Aylık dönemlerde izlenir.

140 III. İdari Hizmetler Yönetimi 140 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı ĠHY-08 Sağlık Bilgi Sistemlerine Entegrasyon ve Veri Gönderimi ĠHY-08 Sağlık Bilgi Sistemlerine Entegrasyon ve Veri Gönderimi Ġdari Hizmetler Yönetimi Sağlık tesislerinin, Sağlık.Net ve Sağlık.Net online sistemlerine veri gönderiminin kalitesini, Sağlık.Net Online a anlık veri gönderme durumlarını, ICD-O3 ve LOINC standartlarına uyumluluğunu ve standartlara uygun veri gönderme durumlarını, Sağlık tesislerinin Teletıp ve Teleradyoloji Sistemlerine entegrasyon durumlarını ölçmektir. Ġlgili dönemde; ĠHY-08-1 Sağlık Net e veri gönderimi (A) ĠHY-08-2 Sağlık Bilgi Sistemleri standartlarına uygun veri oluģturma ve veri gönderimi (B) ĠHY-08-3 Sağlık.net online için anlık veri gönderimi (C) ĠHY-08-4 Teletıp ve Teleradyoloji sistemine entegrasyonu (D) (A + B+ C+ D ) / 4 Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı () 100 Her tablo için sağlık tesisi değerleri aylık olarak hesaplanarak tablonun puanı oluģturulur. Tüm tabloların puanlarının aritmetik ortalaması ise gösterge puanını oluģturur. ĠHY-08-1 = Sağlık.net ve Sağlık.Net online sistemine toplam veri gönderimine bakılır. ĠHY-08-2 = ICD-O3, LOINC vb. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiģ ve duyurusu yapılmıģ standartlara göre verilerin oluģturulması ve gönderilmesi durumları incelenerek uygun veri gönderen ve göndermeyen kurumların listesi dönemler halinde yayınlanır. ĠHY-08-3= Anlık veri gönderilmesi gereken paketler için anlık gönderim durumuna bakılır. Tüm paketlere gelen verilerin ortalamaları alınarak yapılır. in oluģturulma zamanları ile gönderim zamanları arasındaki fark hesaplanır. Sistemin aktif olmadığı veya kayıtlı problemlerin olduğu tarihler ortalamaya dahil edilmez. ĠHY-08-4= STD 6 = Teletıp ve Teleradyoloji Sistemine entegrasyon olup olmama durumuna bakılır. Teknik olarak dijital görüntü aktarabilecek cihazı olmayan kurumlar için hesaplamaya dahil edilmez. (Hizmet alımı kapsamında kullanılan cihazlar dahil edilecektir) Sağlık.Net, Sağlık.Net online, Teletıp ve Teleradyoloji Sistemi Aylık dönemlerde izlenir.

141 III. İdari Hizmetler Yönetimi Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 141 ĠHY-09 Yatak BaĢına Üretilen Tıbbi Atık Miktarı ĠHY-09 Yatak BaĢına Üretilen Tıbbi Atık Miktarı Ġdari Hizmetler Yönetimi Sağlık tesislerinde etkin tıbbi atık yönetiminin sağlanması. Ġlgili dönemde; Aylık üretilen tıbbi atık miktarı ( A ) Yatılan toplam gün sayısı ( B ) Kabul Edilebilir Değer (KED) A / B Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının yatak baģına üretilen tıbbi atık miktarının aritmetik ortalaması Gösterge Puanı () 100 STD / KED Sağlık Tesisi Puanı k 1,2 0 0,8 < k < 1,2 - x ( k - 0,8 ) k 0,8 TSIM / TĠG Altı aylık dönemlerde izlenir.

142 III. İdari Hizmetler Yönetimi 142 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı ĠHY-10 Ek Ödeme Dağıtım Oranı ĠHY-10 Ek Ödeme Dağıtım Oranı Ġdari Hizmetler Yönetimi Sağlık tesisinde çalıģan personele yapılan ek ödemenin adil ve hakkaniyetli yapılmasını sağlamak. Dağıtılan toplam ek ödeme tutarı (A) Hastane toplam tahakkuk geliri (B) (A / B) x 100 Kabul Edilebilir Değer (KED) %38 Gösterge Puanı 100 Sağlık Tesisi Puanı STD %38 %35 STD < % X (0,38- STD) STD < %35 0 Ġlgili dönemde sağlık tesisi değeri, aylık değerlerin aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. TDMS Altı aylık olarak izlenir.

143

144 III. İdari Hizmetler Yönetimi III. İdari Hizmetler Yönetimi 144 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı KARNE GÖSTERGELERİ VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ IV. VERĠMLĠLĠK YERĠNDE DEĞERLENDĠRME

145 III. İdari Hizmetler Yönetimi Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları 145 VYD Verimlilik Yerinde Değerlendirme VYD Verimlilik Yerinde Değerlendirme Verimlilik Yerinde Değerlendirme Sağlık tesislerinin hizmet sunumunu yerinde değerlendirmek. - STD 1 = Birlik gözlemci puanı STD 2 = Mali gözlemci puanı Kabul Edilebilir Değer (KED) - Gösterge Puanı Sağlık Tesisi Puanı ( STD 1 X 0,9 ) + ( STD 2 X 0,1 ) Ġlgili dönemde sağlık tesisinde yerinde değerlendirme yapılmamıģ ise bu göstergeden muaf tutulacaktır. Yerinde değerlendirme boyutlarından YPYD ( Yönetim, Performans, Yerinde Değerlendirme ) puanı STD 1 puanını oluģturur. Yıllık dönemlerde izlenir.

146

VERİMLİLİK ve KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

VERİMLİLİK ve KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI VERİMLİLİK KARNE GÖSTERGE KARTLARI RV-05 05-1 VERİMLİLİK ve KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER KARNE GÖSTERGELERİ VE PUAN TABLOLARI.................5 GÖSTERGE KARTLARI OLUŞUMU.......................10

Detaylı

VERİMLİLİK KARNESİ GÖSTERGE KARTLARI

VERİMLİLİK KARNESİ GÖSTERGE KARTLARI VERİMLİLİK KARNESİ GÖSTERGE KARTLARI T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara-2012 İzleme Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı Verimlilik Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER KARNE GÖSTERGELERİ

Detaylı

KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠKLERĠ VERĠMLĠLĠK KARNE DEĞERLENDĠRMESĠ HAKKINDA YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠKLERĠ VERĠMLĠLĠK KARNE DEĞERLENDĠRMESĠ HAKKINDA YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠKLERĠ VERĠMLĠLĠK KARNE DEĞERLENDĠRMESĠ HAKKINDA YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Kurumun strateji ve hedefleri doğrultusunda

Detaylı

663 Sayılı KHK Madde 34

663 Sayılı KHK Madde 34 1 663 Sayılı KHK Madde 34 Hastaneler; tıbbî ve malî kriterler ile kalite, hastaçalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde Kurumca belirlenecek usûl ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİ VERİMLİLİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİ VERİMLİLİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİ VERİMLİLİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kurumun strateji ve hedefleri doğrultusunda

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU. Op. Dr. Merve Akın

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU. Op. Dr. Merve Akın TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Op. Dr. Merve Akın Ölçmediğiniz şeyi iyileştiremezsiniz, yönetemezsiniz İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı 2 İstatistik, Analiz ve Raporlama Verimlilik

Detaylı

Performans Gösterge Kartları

Performans Gösterge Kartları Kentsel 112 Vaka Ulaşım Hızı SG-ASHGM-01 Kentsel 112 Vaka Ulaşım Hızı Sağlık Göstergeleri Müdürlük Değeri (C) C = (A / B) x 100 Şehir merkezlerinde sunulan acil sağlık hizmetlerinde vakaya ulaşım süresinin

Detaylı

İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Sistemi. Gösterge Kartları

İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Sistemi. Gösterge Kartları İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Sistemi Gösterge Kartları Son güncelleme tarihi: 08.06.2017 İçindekiler Kentsel 112 Vaka Ulaşım Oranı... 1 Kırsal 112 Vaka Ulaşım Oranı... 2 İl Dışına Yapılan

Detaylı

VERİMLİLİK SEMPOZYUMU 1 FİNANSAL ANALİZ VE VERİMLİLİK KARNE İLİŞKİSİ

VERİMLİLİK SEMPOZYUMU 1 FİNANSAL ANALİZ VE VERİMLİLİK KARNE İLİŞKİSİ VERİMLİLİK SEMPOZYUMU 1 FİNANSAL ANALİZ VE VERİMLİLİK KARNE İLİŞKİSİ Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık kuruluşlarının

Detaylı

EK-4 KURUM VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ

EK-4 KURUM VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ EK-4 KURUM VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ Özellikle rekabetin artmakta olduğu hastane sektöründe hastaların ihtiyaçlarını miktar, kalite ve hizmet olarak en iyi düzeyde karşılayabilmek, hastanenin gerçek amaçlarına

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliği Finansal Değerlendirme Toplantısı

Kamu Hastaneleri Birliği Finansal Değerlendirme Toplantısı Kamu Hastaneleri Birliği Finansal Değerlendirme Toplantısı..Ankara TOPLANTI PROGRAMI 1. Giriş 2. Finansal Analiz 3. Satınalma ve Stok Analizi 4. Verimlilik Karnesi Mali Kriterlerine Göre Analiz 5. Tıbbi

Detaylı

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL)

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 65 6 TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 59846 61769 HEDEF 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 OCAK 211 OCAK 212 Ay içinde hastadan veya sahip olduğu kamu-özel sigortalardan ücret almak koşuluyla yapılan her muayene

Detaylı

OCAK 2011 HĠZMET GÖSTERGELERĠ

OCAK 2011 HĠZMET GÖSTERGELERĠ OCAK 211 HĠZMET GÖSTERGELERĠ TOPLAM MUAYENE SAYISI 59846 DR. BAġINA GÜNLÜK MUAYENE SAYISI 29,48 TOPLAM YATAN HASTA SAYISI 133 POLĠKLĠNĠK YATIġ ORANI % 2,17 YATAK ĠġGAL ORANI % 69,45 ORTALAMA HASTANEDE

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUM KILAVUZU

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUM KILAVUZU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUM KILAVUZU Sağlık hizmetlerinin yerinde tespit edilmesi, karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulması ve mevcut problemlerin çözümlenmesi amacıyla Kamu Hastaneleri

Detaylı

YÖNETĠCĠ BĠRĠM PERFORMANSI (Örnek Hesaplama)

YÖNETĠCĠ BĠRĠM PERFORMANSI (Örnek Hesaplama) YÖNETĠCĠ BĠRĠM PERFORMANSI (Örnek Hesaplama) YBPK: Ana Faktör sı x Düzeltme Faktörleri sı şeklinde hesaplanır. I.BÖLÜM-ANA FAKTÖRLER Yönetici Birim Performansının belirlenmesinde değerlendirilecek 6 temel

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 Aralık ayında 2015 yılına ait Sağlık İstatistikleri Yıllığı yayınlanmıştır. Söz konusu çalışma; T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI

Detaylı

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL)

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 7 TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 61769 HEDEF 6 6 58453 53269 5 4 3 2 1 ŞUBAT 211 OCAK 212 ŞUBAT 212 Ay içinde hastadan veya sahip olduğu kamu-özel sigortalardan ücret almak koşuluyla yapılan her muayene

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 02.Aralık.2010 tarihli ve 47233 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ĠKĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLĠ PERSONELE BĠRĠM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE (31/08/2012 tarihli ve 571 sayılı Makam Onayı ile 01/09/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005 Konu: Kurumsal Performans Yönergesi...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/ 50 209 sayılı Sağlık

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5-

Temel Esaslar Madde 5- TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi 2013 yılı sağlıkta kalite değerlendirmeleri kapsamında değerlendirilecek SHKS bölümleri ve değerlendirilmesi zorunlu olan standartlar

Detaylı

Dayanak: tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döne

Dayanak: tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döne PERFORMANS UYGULAMASI Dr. Rukiye BERKEM S. B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dayanak: 04. 01. 1 961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon)

Detaylı

ÖZEL HASTANE İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA DUYURU

ÖZEL HASTANE İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA DUYURU ÖZEL HASTANE İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA DUYURU Giriş Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 13 Kasım 2009 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Özel Hastaneler

Detaylı

MKYS/KARAR DESTEK SİSTEMLERİ-İŞ ZEKASI MODÜLÜ ANALİZİ. Seyide ATAK

MKYS/KARAR DESTEK SİSTEMLERİ-İŞ ZEKASI MODÜLÜ ANALİZİ. Seyide ATAK MKYS/KARAR DESTEK SİSTEMLERİ-İŞ ZEKASI MODÜLÜ ANALİZİ Seyide ATAK MKYS (MALZEME KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ) KDS (KARAR DESTEK SİSTEMLERİ İŞ ZEKASI) MODÜLÜ KDS (KARAR DESTEK SİSTEMLERİ İŞ ZEKASI) MODÜLÜ

Detaylı

Veri Toplama Yöntemlerimiz

Veri Toplama Yöntemlerimiz Veri Toplama Yöntemlerimiz Bakanlıkça istenen Yazılı Formlar. Bilgi sistemlerine manuel girilerek Bakanlığımıza Ulaşan Formlar. (TSİM ve Hastane Bilgi Formları) Bazı illerin Bakanlık bilgisi dışında ürettiği

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA KALĐTEYĐ GELĐŞTĐRME VE PERFORMANS DEĞERLENDĐRME YÖNERGESĐ

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA KALĐTEYĐ GELĐŞTĐRME VE PERFORMANS DEĞERLENDĐRME YÖNERGESĐ Amaç Madde 1-Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli, verimli hizmet sunumunun sağlanması ve sağlık kurum ve kuruluşlarının bu hedeflere ulaşmaları için ölçülebilir, karşılaştırılabilir

Detaylı

İSTANBUL İLİ ANADOLU GÜNEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

İSTANBUL İLİ ANADOLU GÜNEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İSTANBUL İLİ ANADOLU GÜNEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ YANIK MERKEZİ 2013 YILI MALİYET İNCELEMESİ Uzm. Dr. Tunçay PALTEKİ Genel Sekreter

Detaylı

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi 2014 yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri kapsamında değerlendirilecek SHKS bölümleri ve değerlendirilmesi zorunlu olan standartlar

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ 2. BÖLÜM: HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐLER HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐ VE BELGELER 1- genelinde hijyene uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı (uygun olmayan birimler açıkça belirtilecektir) 2-Acil ünitesi

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. SAĞLIK BAKANLIĞI TAġRA TEġKĠLATI YATAK VE KADRO. STANDARTLARI YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

Resmî Gazete YÖNETMELİK. SAĞLIK BAKANLIĞI TAġRA TEġKĠLATI YATAK VE KADRO. STANDARTLARI YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK 25 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27622 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI TAġRA TEġKĠLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE

Detaylı

Bu hesaplanan yatan hastaların yıllık zorunlu giderleri yıllık kullanılan yatak sayısına bölünerek günlük yatak maliyetleri hesaplanmıştır.

Bu hesaplanan yatan hastaların yıllık zorunlu giderleri yıllık kullanılan yatak sayısına bölünerek günlük yatak maliyetleri hesaplanmıştır. Hastanemizde yapılan Ortopedi ve Travmatoloji ameliyatlarının vaka başı maliyetini tespit etmek amacıyla aşağıda belirtilen yöntemle bir çalışma yapılmıştır. Bir yıllık hastanenin zorunlu giderleri hesaplanmıştır.

Detaylı

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ Ek Ödeme Uygulama Deneyimi PROF. DR. HAYRETTĠN ÖZTÜRK ÇOCUK CERRAHĠSĠ VE ÇOCUK ÜROLOJĠSĠ UZMANI BAġHEKĠM AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA

Detaylı

TSİM RAPORLARI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri Dairesi Ayfer ŞEN

TSİM RAPORLARI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri Dairesi Ayfer ŞEN TSİM RAPORLARI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri Dairesi Ayfer ŞEN 15 Haziran 2015 GİRİŞ YAPTIĞINIZ VERİLER NASIL RAPORLANIR? TSİM sistemi girmiş olduğunuz verilerin

Detaylı

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi / Yılı İstatistiki Verileri /

Detaylı

(Değişik:RG-5/7/2014-29051) EK 1 TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR

(Değişik:RG-5/7/2014-29051) EK 1 TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR (Değişik:RG-5/7/0-905) EK TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR Mesai İçi Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar Eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentler 8 Uzman tabip

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN KAYIT VE TAKİP FORMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN KAYIT VE TAKİP FORMU SIRA NO DOKÜMAN ADI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ GÜNCELLEME ŞEKLİ 1 Personel ÇalıĢtırılmasına Dayalı Hizmet Alımları 2 3 4 5 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sosyal

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100002-3120 25.02.2004-3109 KONU : Semt Poliklinikleri Yönergesi... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... Yataklı tedavi

Detaylı

Hastane maliyet analizi çalışması: metodoloji ve sonuçlar. Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı Başkent Üniversitesi

Hastane maliyet analizi çalışması: metodoloji ve sonuçlar. Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı Başkent Üniversitesi Hastane maliyet analizi çalışması: metodoloji ve sonuçlar Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı Başkent Üniversitesi Maliyet analizi çalışmalarının genel amaçları Hastane maliyet yapısını ortaya koymak, Hizmet maliyetlerini

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 05 Kasım 2010 tarihli ve 44100 Makam Onayı ile yürürlüğe konulan AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZLERĠ ĠLE DĠġ HASTANELERĠNDE GÖREVLĠ PERSONELE BĠRĠM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ

Detaylı

MALİ ANALİZ DAİRE BAŞKANI

MALİ ANALİZ DAİRE BAŞKANI Organizasyon Yapısı MALİ ANALİZ DAİRE BAŞKANI NEJAT MISIR ANALİZ VE RAPORLAMA BİRİMİ BİRİM SORUMLUSU Hakan SERPİN İZLEME VE GİDER KONTROLÜ BİRİMİ BİRİM SORUMLUSU Muzaffer SARIKAYA ANALİZ VE RAPORLAMA BİRİMİ

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu,

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu, 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRKİYE DE AĞIZ - DİŞ SAĞLIĞI VE DENTAL GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ

TÜRKİYE DE AĞIZ - DİŞ SAĞLIĞI VE DENTAL GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ Editör: Mehmet ATASEVER TÜRKİYE DE AĞIZ - DİŞ SAĞLIĞI VE DENTAL GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ Mehmet ATASEVER Uzm. Dt. Kemal Özgür DEMİRALP Türkiye'de Ağız - Diş Sağlığı ve Dental Görüntüleme Hizmetleri kitabı,

Detaylı

2010 YILI TOPLAM MUAYENE SAYISININ AYLARA GÖRE DAĞILIMI

2010 YILI TOPLAM MUAYENE SAYISININ AYLARA GÖRE DAĞILIMI 642490 49010 51271 59650 56093 52271 54823 51890 49741 50060 53880 52648 61153 70000 2010 YILI TOPLAM MUAYENE SAYISININ AYLARA GÖRE DAĞILIMI HEDEFLENEN 60000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 OCAK

Detaylı

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Sayfa No 1/17 ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Acil servise 24 saat içinde aynı şikâyetle tekrar başvuran hasta sayısı ve oranının tespiti

Detaylı

Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı

Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Evde Sağlık

Detaylı

Finansal Analiz Daire Başkanlığı Maliyet Analiz Birimi

Finansal Analiz Daire Başkanlığı Maliyet Analiz Birimi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANLERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI Finansal Analiz Daire Başkanlığı Maliyet Analiz Birimi NEDEN PRATİK İŞLEM MALİYETİ HESAPLAMA? 1-2- 3-4- Departmantal

Detaylı

YÖNETMELİK. (4) Üçüncü fıkrada belirtilen şekilde seçilen üyeler mali yılsonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

YÖNETMELİK. (4) Üçüncü fıkrada belirtilen şekilde seçilen üyeler mali yılsonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür. 5 Temmuz 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29051 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

ÖZEL HASTANE İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA DUYURU

ÖZEL HASTANE İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA DUYURU ÖZEL HASTANE İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA DUYURU Giriş Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 13 Kasım 2009 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Özel Hastaneler

Detaylı

Palyatif Bakım Hizmetleri Yönergesi ve Planlama. Dr. Mustafa Emre YATMAN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı

Palyatif Bakım Hizmetleri Yönergesi ve Planlama. Dr. Mustafa Emre YATMAN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Palyatif Bakım Hizmetleri Yönergesi ve Planlama Dr. Mustafa Emre YATMAN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Palyatif Bakım Hizmetleri Yönergesi SUT ta Palyatif Bakım

Detaylı

Sağlık İçin Nerede, Ne Kadar Para Ödemek Zorundayız? / Başak Göktaş

Sağlık İçin Nerede, Ne Kadar Para Ödemek Zorundayız? / Başak Göktaş Sağlık İçin Nerede, Ne Kadar Para Ödemek Zorundayız? / Başak Göktaş Katılım payı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için genel sağlık

Detaylı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı. 05 Nisan 2016 Bursa

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı. 05 Nisan 2016 Bursa Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı Ayfer ŞEN 05 Nisan 2016 Bursa GÖRÜNTÜLEME VE DİĞER TIBBİ CİHAZLAR SEKMESİ Kurum/kuruluşlarda bulunan TÜM CİHAZ

Detaylı

Acil Servis Yönetimi UZ.DR. AYHAN KORKMAZ. ACIL TıP

Acil Servis Yönetimi UZ.DR. AYHAN KORKMAZ. ACIL TıP Acil Servis Yönetimi UZ.DR. AYHAN KORKMAZ ACIL TıP Sunum Ġçeriği Acil Sağlık Hizmetleri Acil Servis Nedir? Acil Servis Seviyeleri Türkiye de Acil Servislerin Önemi Acil Servis Yönetimi Liderin Özellikleri

Detaylı

1-HASTAYA GSS TAKİP NUMARASI NASIL ALINIR?

1-HASTAYA GSS TAKİP NUMARASI NASIL ALINIR? Versiyon : 1.00 Yayınlama Tarihi : 16.09.2007 23:00 Sayfa Aralığı : 1-18 1-HASTAYA GSS TAKİP NUMARASI NASIL ALINIR? Provizyon ekranındaki sağ üst köşedeki kriterlere(1) dikkat edilmek suretiyle Muayene

Detaylı

YENİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMLARI 1

YENİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMLARI 1 Personel Uzman Diş Hekimi Doktoralı Diş Hekimi Ağız Diş Hizmetlerinde Çalışan Personeller YENİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMLARI Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY BİRİM ACİL TIP ANABİLİM DALI TETKİK EDİLECEK KRİTER/DOKÜMAN Acil Tıp AD Başkanlığı İş Akış Acil Servis Süreci Radyoloji Süreci Beslenme

Detaylı

T.C. ĠZMĠR VALĠLĠĞĠ ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ĠZMĠR VALĠLĠĞĠ ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ĠZMĠR VALĠLĠĞĠ ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ HASTANELERĠNĠN ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠNĠ GELĠġTĠRME ÇALIġMA GRUBU RAPORU I ISBN : 978 605 149 664-1 Ayrıntılı bilgi için : T.C.

Detaylı

Tıbbi Hizmetler Kurum BaĢkan Yardımcılığı Tıbbi Cihaz ve Yatırım Planlama Daire BaĢkanlığı TIBBİ CİHAZ VE YATIRIM PLANLAMA. UMUT DOĞAN Daire BaĢkanı

Tıbbi Hizmetler Kurum BaĢkan Yardımcılığı Tıbbi Cihaz ve Yatırım Planlama Daire BaĢkanlığı TIBBİ CİHAZ VE YATIRIM PLANLAMA. UMUT DOĞAN Daire BaĢkanı Tıbbi Hizmetler Kurum BaĢkan Yardımcılığı Tıbbi Cihaz ve Yatırım Planlama Daire BaĢkanlığı TIBBİ CİHAZ VE YATIRIM PLANLAMA UMUT DOĞAN Daire BaĢkanı Daire BaĢkanlığı Organizasyon ġeması Tıbbi Hizmetler

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 54567092/010.06/32742 26/09/2013 Konu : Konaklama Tesisleri Bünyesinde Sunulacak Sağlık Hizmetleri GENELGE 2013/18 Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek 10 uncu maddesi ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan

Detaylı

ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE

ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

M E D U L A SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Teknoloji ve İş Geliştirme Dairesi Başkanlığı Aralık- 2008

M E D U L A SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Teknoloji ve İş Geliştirme Dairesi Başkanlığı Aralık- 2008 M E D U L A SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Teknoloji ve İş Geliştirme Dairesi Başkanlığı Aralık- 2008 DİYALİZ TEDAVİLERİ HEMODİYALİZ MERKEZİNDE; Takip : İlk takip Tedavi türü : Günübirlik

Detaylı

KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

01/03/2011 Tarihli ve 9489 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan. SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALĠTE YÖNERGESĠ

01/03/2011 Tarihli ve 9489 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan. SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALĠTE YÖNERGESĠ 01/03/2011 Tarihli ve 9489 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALĠTE YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık

Detaylı

Koordinasyon Toplantısı 29.06.2011

Koordinasyon Toplantısı 29.06.2011 Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi Kapsamında 01.07.2011 tarihinden itibaren Yapılması Gerekenler Koordinasyon Toplantısı 29.06.2011 İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Sunum Planı Sağlıkta Performans

Detaylı

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Erişkin yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların erişkin yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

HEKİM DIŞI PERSONELİN

HEKİM DIŞI PERSONELİN HEKİM DIŞI PERSONELİN UNVANI (BRANŞI) HEMŞİRE(YOK) SAĞLIK MEMURU(TOPLUM SAĞLIĞI) SAĞLIK TEKNİKERİ(TOPLUM SAĞLIĞI) SAĞLIK TEKNİSYENİ(TOPLUM SAĞLIĞI) BAKIM HİZMETLERİ ALANINA GİREN BİRİMLER Acil Servis-Acil

Detaylı

HEKİM DIŞI PERSONELİN BAKIM HİZMETLERİ ALANINA GİREN BİRİMLER. Acil Servis-Acil. Acil Servis-Acil Cerrahi Kliniği. Acil Servis-Acil Dahiliye Kliniği

HEKİM DIŞI PERSONELİN BAKIM HİZMETLERİ ALANINA GİREN BİRİMLER. Acil Servis-Acil. Acil Servis-Acil Cerrahi Kliniği. Acil Servis-Acil Dahiliye Kliniği HEKİM DIŞI PERSONELİN UNVANI (BRANŞI) HEMŞİRE(YOK) SAĞLIK MEMURU(TOPLUM SAĞLIĞI) SAĞLIK TEKNİKERİ(TOPLUM SAĞLIĞI) SAĞLIK TEKNİSYENİ(TOPLUM SAĞLIĞI) BAKIM HİZMETLERİ ALANINA GİREN BİRİMLER Acil Servis-Acil

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017

SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 Sağlık Hizmeti Geri Ödemeleri ile Yalın Uygulamaların İlişkisi 2 Sağlık Hizmeti Geri Ödemeleri ile Yalın

Detaylı

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETDEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL YATIRIM PLANLAMA REHBERİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL YATIRIM PLANLAMA REHBERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL YATIRIM PLANLAMA REHBERİ Bu rehberin amacı, yatırım planlamaları yapılırken uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara

Detaylı

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ Gösterge Adı Gebe Tespit Oranı (Yüzde) Gebelik sürecindeki riskli durumlarla ilgili oluşabilecek sorunları en aza indirmek için gebe sayısının tespit edilmesidir. İlgili

Detaylı

YÖNETMELİK. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. Sayısı: 26398

YÖNETMELİK. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. Sayısı: 26398 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Lapseki Devlet Hastanesi

Lapseki Devlet Hastanesi KOD: YÖN.PL.04 YAYIN TARİHİ:15/01/2013 REV. TAR: 05/01/2015 REV. NO: 01 Sayfa No: 1/9 2015 HİZMET ALIM PERSONELİ in Konusu Aylar Alacak Adı/Soyadı Yeri Planlanan Saat Gerçekleşen saat KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

Detaylı

EK 1 TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR

EK 1 TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR EK 1 TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR Mesai İçi Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar Eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve 8 doçentler Uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında

Detaylı

İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5

İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5 İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI :B100THG0730000/ 163 04-01-2001 KONU : İstatistik Formları...

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TIBBİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI TIBBİ CİHAZ VE YATIRIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI YATIRIM TAKİP FORMU KULLANIM KLAVUZU ANKARA 2014 Yatırım Takip-Form A TABLO 1

Detaylı

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 KOMİSYON TOPLANTILARI YÖNETİM PROSEDÜRÜ KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Hastanemizdeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : B.10.0.PYK.0.00.00.00/ 4364 25 KASIM 2008 Konu : Performans ve Kalite Yönetimi Kursu Yönergesi.. VALİLİĞİNE (İl Sağlık

Detaylı

KONAKLAMA TESİSLERİNDE AÇILACAK SAĞLIK ÜNİTELERİ VE MEVZUATLAR

KONAKLAMA TESİSLERİNDE AÇILACAK SAĞLIK ÜNİTELERİ VE MEVZUATLAR KONAKLAMA TESİSLERİNDE AÇILACAK SAĞLIK ÜNİTELERİ VE MEVZUATLAR BELGELENDİRME TANITIM EĞİTİM (SERTİFİKALANDIRMA) VERİ ANALİZİ Sağlık Turizmi ve Turistin sağlığı hizmetleri, Antalya için özel ve ayrıcalıklı

Detaylı

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız MHRS (MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ) Kurum üzerinden MHRS entegrasyonunun yapılabilmesi için ; WEB Tabanlı Sistemimizi kullanan Kurumlar WebHBYS ekranından Menü / Program Parametreleri ekranından Sağlık

Detaylı

XXVII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 3-6 Kasım 2015. Slayt1/28

XXVII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 3-6 Kasım 2015. Slayt1/28 Slayt1/28 Sağlık Harcamalarının GSYİH içindeki Oranı % (2013) Kaynak: OECD Sağlık İstatistikleri, Temmuz 2015 2 Slayt2/28 Yıllık Kişi Başı Sağlık Harcamaları Büyüme Hızı ( % ) 2010-2013 Sağlık sigortası

Detaylı

KASTAMONU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

KASTAMONU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ KASTAMONU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 205 Yılı Faaliyet Raporu TIBBİ HİZMEER BAŞKANLIĞI 2 HASTANE HİZMEERİ DR. MÜNİF İSLAMOĞLU DEVLET HASTANESİ İlgili sağlık tesisi tescilli 400 yatak ile

Detaylı

İfade eder. Genel ilkeler Madde 4- (1)İlave ücret alınması

İfade eder. Genel ilkeler Madde 4- (1)İlave ücret alınması T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN İLAVE ÜCRETLE MESAİ SAATLERİ DIŞINDABİZZAT VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÜCRETLENDİRME, ÖDEME

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANESĠNDE LĠSANS VE ASĠSTAN EĞĠTĠMĠNĠN MALĠYETĠ. Yard.Doç. Dr. Haluk ÖZSARI İstanbul Üniversitesi Rektör Danışmanı

ÜNĠVERSĠTE HASTANESĠNDE LĠSANS VE ASĠSTAN EĞĠTĠMĠNĠN MALĠYETĠ. Yard.Doç. Dr. Haluk ÖZSARI İstanbul Üniversitesi Rektör Danışmanı ÜNĠVERSĠTE HASTANESĠNDE LĠSANS VE ASĠSTAN EĞĠTĠMĠNĠN MALĠYETĠ Yard.Doç. Dr. Haluk ÖZSARI İstanbul Üniversitesi Rektör Danışmanı hozsari@istanbul.edu.tr Üniversite Hastaneleri Birliği IV.Toplantısı Ege

Detaylı

HiMSSTurkey 4-5 Haziran 2014 İstanbul Doç. Dr. Kemal Memişoğlu İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği

HiMSSTurkey 4-5 Haziran 2014 İstanbul Doç. Dr. Kemal Memişoğlu İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği HiMSSTurkey 4-5 Haziran 2014 İstanbul Doç. Dr. Kemal Memişoğlu İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği 11 Hastane (7 Eğitim Araştırma) 4000 Yatak Kapasitesi Günlük 35-40 bin Poliklinik 2.5 milyon

Detaylı

ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE

ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ Sayfa No 1 / 9 HASTANE GENELİ ÇALIŞANLAR A - HATA KODLARI ARIZA BİLDİRİM AYLIK PERFORMANS DÖKÜMÜ B - ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BELGE SORGULA GERİ ALMA BİLGİ İŞLEM SORUN BİLDİRME C - İLAÇ GÜVENLİĞİ D - LABORATUVAR

Detaylı

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 24.03.2014 CureMed te tanımlanmış anamnez modüller eklendi. 01 FTR Tedavi Formu prosedüre tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme

Detaylı

Gülşen BAŞÇAVUŞ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı. 05 Nisan 2016 Bursa

Gülşen BAŞÇAVUŞ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı. 05 Nisan 2016 Bursa Gülşen BAŞÇAVUŞ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı 05 Nisan 2016 Bursa TSİM Hakkında Genel Bilgiler ve Veri Girişinde Dikkat Edilecek Hususlar Veri

Detaylı

SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALİTE YÖNERGESİ

SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALİTE YÖNERGESİ SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALİTE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 6 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu,

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu, 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel)

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel) EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ Anket Uygulama Yöntemi Kurumlar, yüzyüze, internet, telefon, posta yolu gibi yöntemler ile anket uygulayabilirler. Anket Uygulanmayacak Kişiler 16 yaşından küçükler

Detaylı

Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge

Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Detaylı

SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALİTE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALİTE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALİTE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun

Detaylı

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ Gösterge Adı Gebe Tespit Oranı (Yüzde) Gebelik sürecindeki riskli durumlarla ilgili oluşabilecek sorunları en aza indirmek için gebe sayısının tespit edilmesidir. İlgili

Detaylı

PERSONEL TEMİN PLANI

PERSONEL TEMİN PLANI BÖLÜMLER Özellikler Mevcut Personel Sayısı Asgari Nöbet Tutan Personel Sayısı İç Kaynaklardan Transfer Dış Kaynaklardan İstem Beyin Cerrahi - KBB- Cildiye Kliniği Yatak sayısı: 40 Branş Sayısı: 3 1 Sorumlu

Detaylı

TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİNİN FİNANSAL VE MALİ KONULARDA DENETLENMESİNE İLİŞKİN TALİMAT SHT-6AF. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİNİN FİNANSAL VE MALİ KONULARDA DENETLENMESİNE İLİŞKİN TALİMAT SHT-6AF. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİNİN FİNANSAL VE MALİ KONULARDA DENETLENMESİNE İLİŞKİN TALİMAT SHT-6AF BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı, Ticari Hava Taşıma

Detaylı

SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALĠTE YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALĠTE YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALĠTE YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun

Detaylı