ORD. PROF. HİLMİ. ZiYA ülken. Hazırlayan: Muhsin BALAKBABALAR ı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORD. PROF. HİLMİ. ZiYA ülken. Hazırlayan: Muhsin BALAKBABALAR ı"

Transkript

1 ORD. PROF. HİLMİ ZiYA ülken Hazırlayan: Muhsin BALAKBABALAR ı 1901 yılında İstanbul'da doğdu. Tefeyyüz ibtidai ve rüşdiyesinde ve İstanbul Lisesi'nde (Sultani), Mülkiye'de (Siyasal İlimler Fak.) tahsil etti de mezun oldu. Edebiyat Fak. de Coğrafya Asistanlığı yaptı ( ). Bursa Lisesi Coğrafya Öğretmeni (1921) az sonra Ankara Lisesi Felsefe öğretmeni ve Ankara Öğretmen Okulu Tarih Öğretmeni tayin edildi ( ). Bu devre içinde Maarif Vekilleti İstatistik Müdürü oldu ( ). Talim ve Terbiye Heyeti Tercüme Bürosu üyeliğine, oradan İstanbul Kız öğretmen Okulu Psikoloji ve İstanbul Erkek Lisesi Felsefe Öğretmeni tayin edildi ( ). Daha sonra ı Eğitim Hareketleri Dergisi, Sayı: , C 20 Ağustos-Eylül ı974 de yayınlanmış olan Aziz Hoeamızııı eserlerinin listesi düzeltilmiş ve eksiklikleri tamamlamnaya çalışılmıştır.

2 VI Galatasaray ve Kabataş Liseleri Felsefe ve Sosyoloji Öğretmeni oldu (1933). İstanbul Üniversitesi'ne Türk Tefekkürü Tarihi Doçenti tayin edildi ( ). Habilitation İmtiham geçirdi. Türk Fikir Tarihi ile birlikte İçtimaı Doktrinler Tarihi okuttu de Edebiyat Fakültesi'ne Felsefe Profesörü tayin edildi. Fiilen Sosyoloji ve Ahlak okuttu arasında ek görevolarak Teknik Üniversite Sanat Tarihi Profesörlüğü yaptı arasında Sosyoloji dışında Değerler N"azariyesi derslerini (Edebiyat Fakültesi'nde) verdi de kürsülerin kurulması üzerine Sosyoloji kürsüsü başkanlığına getirildi. Ahlak Dersi Sistematik Felsefe Kürsüsü'ne bağlandı de ek görevolarak Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Profesörü tayin edildi de Ordinaryüs Profesörlüğe yükseltildi da İstanbul'daki kadrosu kaldırıldı. Asli görevi Ankara Ünivcrsitesi'nı~ nakledildi de Kanun'un düzeltilmesi üzerine İstanbul'daki vazifesi iade edildi. Fakat bu vazifeyi kabul etmedi ve Ankara Üniversi'ndeki görevi olan Sistematik Felsefe Profesörlüğünde kaldı yılında ek görevolarak İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde Felsefe Dersleri okuttu de Eğitim Fakültesi'nde İlim Felsefesi okuttu. 19n yılı Temmu7. ayında emekli olan kıymetli Hocamız, 5 ha7.iran 1974 de Aııah'ın Hahmetine kavuştu. Yabancı dil olarak Fransızca, İngilizce, Almanca ve Arapça bilmekteydi. 2 BAsıLMış ESERLERİ 1- İetimaiyat Hakkında İbdidai Ma'lümat (G. Richard'dan terc.) İstanbul, Devlet Mat., Umumı Huhiyat (Genel Psikoloji); İstanbul, Darülfünun Mat (Taşbasması) 3- Felsefe Dersleri; Bilgi ve Vüeud Nazariyeleri; İstanbul, İlhami- Fevzi Lütfi Mat.; Aşk Ahlakı; İstanbul, Ekspres Mat.; Felsefe Yıııığı 2. Baskı: ; İstanbul, Türkiye Mat.; Merhum Profesiirün daha geniş olarak yazmış olduf;u biyoı;rafisi için lık. Yeni Mülkiye Tarihi ve :lhilkiyeliler, IV. C., s , Mars mnl". Ank

3 VII 6- Cmumi İctimaiyat; İstanbul, Ebü'z-Ziya Mat.; Türk Tefekkür Tarihi (2 C.): Le. İstanbul, Ebü'z-Ziya Mat.; 1932 ll.c.: İstanbul Ebü'z-Ziya Mat.; İnsani Vatanperverlik; İstanbul, Güneş Mat., 193:3. 9- Te'lifeiliğin Tenakuzları (Mülkiye Mecmuasından ayrı baskı); İstanbuL. Hamidbey Mat.; 19:n. 10- Yeni İI~i Zihniyet (Gaston Bachelard'dan terceme); İstanbul, Vakıt Mat.; İJim vc Felsefe (Schlick'den Lcrccme); İstanbul, Vakıt Mat.; 1934,. 12- Felsefe Yıllığı: ; İstanbul, Bozkurt Mat.; Türk Filozoflan Antolojisi: l.e.; İstanbul, Şirket-i Mürettibi- 'le Mat.; Lyanış Devirlerinde Tercemenin Rolü; İstanbul, Vakıt Mat.; Türk Mistisizmi'ni Tedkike Giriş; İstanbul, Akşam Mat., Metafizik (Aristo'dan Terccme; 1. Kitap); İstanbul, Vakıt Mat.; Yirminci Asır Filozofları; İstanbul, Ahmed Said Mat.; İlliyet Mes'elesi ve Diyalektik; Ankara, Farabi (Kıvameddin Burslan ilc birlikte); İstanbul, Türk Tarihinde Mezheb Cereyanları (1'. Harimi'nin Kitabına not); İstanbul, Ahmed Said Mat.; İctimai Doktrinler Tarihi; İstanbul, Yeni Devir Matbaası; :'" İbn-i Haldun (Ziyaeddin Fındıkoğlu ile birlikte); İstanbul, Ahmed Said Mat.; Posta Yolu ("İnsan Medd ii Cezri" adlı seri romanının 3. ki.); İstanbul, Şirket-i Mürettibiye Mat.; Rüzgar Gibi Geçti (M. Mitchell'den Avni İnsel'le birlikte); İstanbul, 1941 (3 Cilt bir arada).

4 vnı 25- Şeytanla Konuşmalar (Hiciv); İstanbul, Ülkü Mat.; Mantık Tarihi; İstanbul, Rıza Coşkun Mat.; Lojik Prensipleri ve Muasır Tenkid (Arnold Reymond'dan terc.) Ankara Maarif Mat.; Ziya Gökalp; İstanbul, Ahmed Said Mat.; Dini Sosyoloji; İstanbul, İbrahim Horoz Basıı.nevi, Resim ve Cem'iyet; İstanbul, Üniversite Kitabcvi, Emil (J.J. Rousseau'dan kısaltılarak terc.; A.R. Ülgener; S. Güzey ile birlikte); İstanbul, Türkiye Yayınevi, Yarım Adam ("İnsan Medd ü Cezri" adlı seri romanın 2. kitabı); te'lif İstanbul, Şirket-i Mürettibiye Mat.; İçtimai üst yapı olarak Hukuk TetkikIerine giriş;,istanbul Latif Dinçbaş Basm; Sosyoloji; İstanbul, YahUdi Mes'elesi; İstanbul, Rasid Bütün Mat.; Milletlerin Uyanışı; İstanbul, İslam Düşüncesi; İstanbul, Rıza Coşkun Mat.; Ahlak; İstanbul, M. Sadık Kağıtçı Mat.; Sosyolojiye Giriş; İstanbul, Üçler Basımevi, İslam Medeniyetinde Tercemeler ve Te'sirleri ("Uyamş Devirlerinde Terceme'nin Rolü" adlı kitabın 2. Baskısı); İstanbul, Vakıt Mat.; Tabiat Kanunlarının Zorunsuzluğu (E. Boutroux'dan terc.); İstanbul, Devlet Mat.; Millet ve Tarih Şuuru; İstanbul, Pulhan Mat.; İslam San'atı; İstanbul, Teknik Üniversite Mat.; Şerh-i Rubaiyat-ı Melul; İstanbul, Milli Mecmua Basımevi; Tarihi Maddeciliğe Reddiye; ı. Baskı: İstanbul, Kardeşler Mat II. Baskı İstanbul, Hamle Mat.; 1963.

5 IX 46- FaraLi Tedkikleri (Kollektif Kitab); İstanbul, 195ı. 47- Humanismc et Education en Orient et en Oeeidcnt (1951 ~cw York- Delhi Kolokyomu'nun (ll kişilik) müşterek eseri; bir faslı H.Z. Ülken'e aid); Paris, 1952; UNESCO yayını. 48- La Pensee de l'lslam ("İslam'da Düşünce"; Yazar ve Gauthier Dubois tarafından Fransızca'ya tercemc); istanbul, Fakülteler Mat.; Qosta b. Luga, (EI-Ba'labakki, ): Kitab al-fark Bayn ar-ruh va'n-nafs. (Le Livre de la differenee entre L'esprit et l'ame) edite, etudie et annote par H.Z. ÜIken. İst İbrahim Horoz Basımevi. "İst. Dniv. Ed. Fak. Yay. :.\"0: 552"..50- Les Opuscules d'avicenne (Arabca metin; Fransızca ö7-et); ı. Kısım Arabca = 87 sf.; Fransızca = 46 sf. ll. Kısım: Arabca = 159 sf.; Fransızca '---'40 sf İslam Düşüncesine Giriş: İstanbul, İLrahim Horo7- Mat.; Sosyolojinin Problemleri; İstanbul, Hüsn-i Tabiat Mat.; Dünyada ve Türkiye'de Sosyoloji Öğretimi.ve Araştırmaları, İstanbul, Veraset ve Cem'iyet; İstanbul, Kutulmuş Mat.; İslam Felsefesi Tarihi (I. Kısım); İstanbul, Osman Yalçın Mat.; Felsefeye Giriş; ı. C.; ı. Baskı: Ankara, Ajans Türk Mat.; ıı. Baskı: Ankara, Üniversite Mat.; Felsefeye Giriş (2. C., ı. Baskı); Ankara, Mars Mat.; Colloque Orient - Occident (Kollektif eser; bir fasılı n.z. Ülken tarafından); Bruxelles, 1958; UNESCO Yayını. 59- Siyasi Partiler ve Sosyalizm; İstanbul, Bilgi ve Değer; Ankara; Ay temiz Kitabevi Etika (Spinoza'dan tercemc); ı. Baskı: Ankara, Devlet Mat.; 1946 ll. Baskı: M. Eğ. Basımevi; 1965.

6 x 62- Turkish Architccturcs (A. E. Uysal, Suud Kemal Yetkin ve :\'eş'et çağatay ile beraber tercemc); Ankara, Üniversite Basımevi; Değerler, Kültür ve San'at; İstanbul, Kağıt ve Basım İşleri Mat.; Türkiye'de Çağdaş Diişünce Tarihi (2 C.); Konya, Ahmed Said MaL; Eğitim Felsefesi; İstanbul, Milli Eğitim Basımevi; Humanisme des Cultures (Fransızca); Ankara, Üniversite Basımevi, İslam Felsefesi Kaynakları ve Te'sirleri; Ankara, Ajans-Türk Mat Bilgi ve Değer; Kürsü Yayınları, Ankara, Ay temiz Kitabevi, Varlık ve üluş; Ank. Cniv. İlahiyat Fak. Yayınlarından, Ank. Üniv. Basımevi, ilim Felsefesi 1.; Ank. Cniv. Eğitim Fak. Yay., Ankara Başnur Mat.; Sosyoloji Sözlüğü; Talim ve Terbiye Dairesi Yay.; Milli Eğt. Basımevi Toplum yapısı ve Soyaçekme; Doruktckin yayını İst (Veraset ve Cemiyet adlı kitabın sadeleştiriimiş, Düzeltilmiş 2. Bas.) 73- Aşk Ahlakı; Demirbaş Yayını, Sevinç Matb., Ankara (İlaveli Sadeleş'tirmiş 3. Baş) 74- Gencl Felsefe Dersleri; Ank. Üniv. il ıhiyat Fak. Yay.; Ank. tniversite Basımevi FHANSIZCA MAKALELER VE TEBLİGLER 1- La Formation des villes dans l'empif(~ Üttornan (19:{9 Bükreş B. Milletlerarası yarım kalmış Sosyoloji Kongresi). 2 Deux aspects des t~tres, Les Artes du 10. Congres Int. de philosophie Anıstı,rdam (Felsefe Arkivi, C. 11, Sayı. 3, İst. 1949).

7 Xl 3- L'İdee du temps dans la philosophic d'ebu'i-berekat cl-bağdadi (10. Congres Intern. de Philosophic, 1948). 4- Relations ct differeııces en tre la eonnaissarıce et la valeur (B. Congres Intern. de Philosophie Wiennı:, 1948). 5- Les Scienccs Humaines sont-eııes possibles (Sosyoloji Dergisi No: 4-5, 1949). 6- Les Branches de la Soeiologie (Sos. Derg. 4-5, 1949). 7- Sociologie et Philosophie (Sos. Derg. 6, 1950). 8- La Soeiologie rurale en Tllrquie (Sos. Derg. 6, 1950). 9- L'immigration et l'ctablissemerıt des Tures en Europe (Actes du 14. Congres İntern. de Sociologic, Roma 1950). 10- Mehmet İzzet et Prince Sabahaddine (Actes du 14. Cungres intern. de Soc. Rome 1950). 11- La vie Familiale en Turquie (Revue des Familles dans le Monde No: 1, 1950). 12- L'Orient et roccident (Sos. Derg. 7, 1952). 13- Les tensions sociales et les relations intercultureııes (Sus. Derg ). 14- La Cİrculation des Valeurs (50s. Derg. 8, 1953; Tirage ap art) 15- De l'heterogeneitc ethnique it l'homugenitc culturelle (50s. Derg. 9. ı954). Hi- Sociulogy in Turkey (pp ) Ghurye Felicittaion Volume, edit. by Kapedia, Bombay 19.54). 17- Ln aperçu bibliographique du probleme des rcfugies en Turquie (Sos. Derg. LO-LL,1956). 18- La Feodalite est-elle une eategorie historique ou bien une forme sociale (Sos. Derg. lo-ll, 1956). 19- Le Changement du Code Civil et sa repercııssion sociale en Proche-Orient (Actes du :~. Cungres Mondial de Soc. 1956, Amsterdam). 20- La Healisation Sociale de la Valeıır Esthetique, Yıllık Araştırmalar Dergisi C.I,. 1956, Ank

8 XII 21-. La Morale Soeiale des classes moyennes en Turquic ct en Proche Orient (Sos. Dcrg. 12, 1958). 22- Sociologiı~ de CuvilIicr et problemes actııdlcs (Sos. Deg ). 23- Humanisme et liueraturc cpiquc en Turqııic (Orientalia Succana, Uppsala). 24- Apı~rçu general e de I'evolutian des immigrations en Turquie (pp , Bullctin, İntern. organe de i'association int. de retude du Problem e des Rcfugies 19.'59, No: 3). 25- Durkheim et l'cnseignement de Scicnces Sociales en Turquie (Sos. Derg ) 26- Evolution de la eondition feminine en Turquie (Sos. Dcrg. 1960). 27- Quclques ~ otes sur le Problemc des Valeurs et de la Croyance. Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Dcrg , C. VII, Ank, L'Oceidentalisme en Turquie, Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Derg. 1960, C. VIIL, Ank The Influence of Islamic Thought on Western Philosophy, Şarkiyat Mecmuası, IV. Cilt, 1961 İst. 30- La Philosophie d'al-kindi. Ank. Üniv. ilahiyat Fak. Derg. C. X Ank. 31- Les Traductions en Turc de Certains Livres d'al-ghazali, Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Derg. 1961, C. ix, Ank Die Modernisierung der Türkei und die Pionicr der modern en Türkischen Denker, İlahiyat Fak. Derg., C. XL, L'lslrım en face du Problem e Orient ct Occident. Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Derg. 1964, C. XII, Ank, Probleme der Mittelschlichtcn in EntwichlungsHindern, Soncler Abdruck: (Einigc Ergebnisse dcr Mittclstandsforschung in dcr Türkei, Köln 1965) 35 - L' Amour Divin et la danse Mystiquc, Ank. Üniv. İliihiyat Fak. Dcrg. 1966, C. XIV, Ankara 1967.

9 XlIi 36- Vecole Wudjudite et son inf luence dans la pensee TurlJllc (Wiener Zeitschrift für die Kunue ues Morgenlandes, 1969, s. 16). 37- Le neo-organicisme en ~ociologie (XX. Congres Intcm. dc Sociologie, Home 1969). 38- Les vestigcs des cuitures paienncs uans les moeurs et lcs eoutumes anatolienncs (Congres de Turkologic ii Strasbourg,I 970). 39- Soeiologie du Devdoppement ~ational (Publie par l'institut National de Statistique, Ankara, p. 19. VII. Dünya Sosyoloji Kongresi, Vama için, 1970.) 40- Les Formes de L'impcrialisme (Annales de l'universitc d'ankara 1971). 41- Les origines de la euiture nationale en Turquic (Annales dc de l'universite d'ankara, 1972). MAKALE ve TEBLiG-LEH 1- Feryad. Vatan Duyguları, Stuart Mill ve Felsefesi "Sudi Kütüphanesinin çıkardığı dergide tefrika edilmiştir, İznik Müdafaası, "Battal Destanına Giriş", Anadolu Tarihinde Dini Ruhiyat Müşahedcleri; Milll'ah Mecmuası, Sayı: , Dini İctimaiyat, Felsefe ve İctimaiyat Mecmuası, Yıl: I, _ Heyecan, Tehcyyüciyat, İntihar, Pot1aç, Dini Sosyoloji, İnsani Edebiyatın İctimai Kökleri; Felsefe ve İetimaiyat Mecmuası, İstanbul Bizde Fikir Cereyanları; Felsefe ve İctimaiyat Mecmuası, C. I, sayl:4, Cemiyet ve Marazi Şuur; Felsefe Yıllığı, C. i Şehir ve Sosyoloji; İstanhul Belediye Mecmuaları, Seri makale, İst Din ve Akıl; Mülkiye Mecmuası, Yıl: 2, Sayı: 18, İst. Eylül 1932.

10 XlV ı1- Kıymetlerin Tckamülü; Mülkiye Mecmuası, Sayı: 11. Mayıs Şahsiyctin İctimai Şartları; Mülkiye Mecmuası, Sayı; 17, İst. Ağustos Te'lifçiliğin Tenakuzlan; Mülkiyc ~ıecmuası, Yıl: 2-3, Sayı: , İst Xisan Dalgalar ve Cisimcikler; Felsefe Yıllığı, C. II Çağdaş Fizikte Determinizm ve illiyet; Felsefe Yıllığı, C. II., 193.'). 10- Muasır Alman İctimaiyatı; Ülkü Mecm., C. 7, Sayı: 41, Temmuz 1936, 17- Tanzimattan Sonra Türkiye'de Fikir Hareketleri; Tanzimatın 100. Yıldönümü Kitabı, tlmin Terakkisinde Türklerin Rolü; Yücel Mecmuası, C. 5, Sayı: 28, İst. Haziran Tanzimata Karşı; İnsan Mecmuası, C. I, Sayı: I, İst..lS Nisan Medeniyetin Yürüyüşü; İnsan Mecmuası, C. 1, Sayı: 2, İst. 15 Mayıs İmparatorluğun Tekamiilü; İnsan Mecmuası, C. I, Sayı 3; İst. 14 Haziran İmparatorlukların Alt Bünyesi; İnsan Mecmuası, C. I, Sayı: 4, İstanbul, 15 Temmuz İmparatorlukların Alt Bünyesi; İnsan Mecmuası, C. I, Sayı: 5, İst İlim Bitaraf mıdır? İnsan Mecmuası, C. I, Sayı: 6, İst Anket Monografik ve Memleket; İnsan Mecmuası, C. I, Sayı: 6, İst. 1938, 20- İslam Felsefesinde Akıl ve İman Meselesi; Felsefe Semineri Dergisi, I, İstanbul Ziya Gökalp'ın Tenkidi; Çığır Mecmuası, C. 7, Sayı: SI, Durkheim, Yeni Adam Mecmuası, Sayı: 22.5, İst., 20 Nisan 1939.

11 29- Tanzimat VI' Humanizma; İnsan MCl'mııası, C. 2, Sayı: 9, İst. i Şubat 19:W. xv 30- Osmanlı Saltanatında Toprak Sistemi; İnsan Mecmuası, C. 2, Sayı: 9, İstanbul, r Şubat] İş Hakkında; İnsan Mcemuası, CiIt: 2, Sayı: 10, İstanbul 1 Mart Totemizm Etrafında Münakaşalar; İnsan Mecmuası, C. 2, Sayı, ll, İstanbul, 8 Nisan Türkiye'dc Pozitivizm Temayüiii; İnsan Mecmuası, C. 2, Sayı: ll, Türkiye'de İdealism Temayülii; İnsan Mecmuası, C. 2, Sayı: 12, Türk Tarihinde Mezhep Cereyanları; (T. Harimi'nin Kitabına not) Kanaat Kitabevi, İst , Ahmet Sait Matbaası. 36- Sanat ve Cemiyet; İnsan mecmuası, C. 3, Sayı: ]-13, İst. 1 Nisan Sosyolojinin Mevzuu ve Usulü; Sosyoloji Dergisi, C. I, Sayı: I, ] Hukuk ve Cemiyet; İş Dergisi, Sayı: 30-31, İst Sosyolojinin Mevzuu ve Usulü; Sosyoloji Dergisi; Sayı: 1, İst Rıza Coşkun Matbaası, "İst. Üniv. Ed. Fak. Yayını". 40- İçtimai Araştırmalar, Köy ve Kasaba Monografisi: Sosyoloji Derg., Sayı: 1, İst. 1912, "İst. Üniv. Ed. Fak. Yay." Halk ve Aydınlar; Ülkü Dergisi Yeni Seri, C. 2, Sayı: 23, 1 Eylül Kültür ve İş; Ükü Mecmuası, Yeni Seri; C. 3, Sayı: 29, Yeni Bilgi Teorisinde Kanun Fikri; Adımlar Mecmuası, Cilt.: I, Sayı: 2, Ankara, Haziran İlim Karşısında Tarih; Adımlar Mecmuası, CiIt: 1, Sayı: S, 6. Ankara, Eylül 1943, Ekim Yeni Felsefe Cemiyeti VeTürkiye'de Felsefe Cemiyeti'nin Tarih. çesi; Sosyoloji Dergisi, Sayı: 2, 1943.

12 XVl 46- İetimai tst Yapı Olarak Hukuk Tetkiklerine Giriş; Sosyoloji Dergisi, Sayı: 2, İstanbul 1943, Rıza Coşkun Matbaası. "İst. Üniv. Ed. Fak. Yay.". 47- Hukuk Sosyolojisinin Unsurları; 'Sosyoloji Dergisi, Sayı: 2, İst. 1943, Hıza Coşkun Matbaası, "İst. Üniv. Ed. Fak. Yay." 48 Tasavvuf Psikolojisi, Üniversite Konferansıarı , İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 307, İstanbul, İktisadi Sosyoloji; Sosyoloji Dergisi, Sayı: 3, Sosyolojiniıı Dalları; Sosyoloji Dergisi, Sayı: 4-5, Kıymet Nazariyesi Dersleri (İst. Üniv. Ed. Fakültesinde verilmiş Ders Notları), Tanzimat Devrinde Türkçülük; İst. meem., C. 5, Sayı: 54, İst. i5 Şubat Türkiye Dışında Türkçülük, Realist Ve İlmi Türkçülük; İst. Meem., Sayı: 55 İstanbul, 1 Mart Hayali, Siyasi ve Hakiki Türkçülük; İst. Meem., C. 5, Sayı: 56, İst. 15 Mart Türkçülük Anlayışımız; İst. Meem., C. 5, Sayı: 56, İst. 15 Mart Bizde Türkçiilük. Geçiktiren Sebebler-Doğuşu-Büyüyüşü; İst. Meem. C. 5, Sayı: 53, İstanbul 1 Şubat 191, Biz Cemiyete Ne Borçluyuz? Bir Ömür mü, Jest mi? İstanbul Mecmuası, C. 6, Sayı: 60, İst. 15 Mayıs Hıristiyanlık ve Puta Tapan Dinler; İstanbul Meem., C. 6, Sayı: 62, İstanbul 15 Haziran İslamiyettc Eski Dinlerin İzleri; İst. Meem., C. 6, Sayı: 63, İstanbul i Temmuz Demokratik Cemiyetlerde İleri Geri; İst. Meem. C. 6, Sayı: 64, İstanbul 15 Temmuz Fransız İhtilali ve Eski Rejim; İst. Mcem. C. 6, Sayı: 65, İst. 1 Ağustos Şark Ve Garb; İst. Meem. C. 7, Sayı: 70-71, İstanbul 1 Kasım 1946.

13 xvn 64- Medeniyette ılerleme ve Gerile~e; İst. Mecmuası, C. 7, Sayı: 74.75, İstanbul 31 Aralık İktisadi Sosyoloji Üzerine Notlar; Sosyoloji Dergisi, Sayı: 3, İstanbul 1946 Arkadaş Matbaası, "İst. Ün iv. Fak. Yay.". 66- Önsöz, Felsefe TercümeIeri Dergisi, i. Cilt, i. Sayı, 1947, İstanbuL. 67- Maine de Biran, Takdire Uğramış Olan Muhtıraların Kısaltılmışı; çev: Hilmi Ziya Ülken; Felsefe TereümeIeri Dergisi ı. Cilt, 1. Sayı İst. 68- Türk Felsefe Dilinin Gelişmesi; Felsefe Tercümeleri Dergisi, ı. Cilt, i. Sayı; 1947 İstanbuL. 69- Sosyolojinin Dalları; Sosyoloji Dergisi, Sayı: 4-5, İst. 1949, Pulhan Mat. "İst. Ed. Fak. Yayını, )." 70- İnsani İlimler Mümkün müdür? Sosyoloji Dergisi, Sayı: 1-5, İctimai Bünyemiz ve Öğretim Sistemi; Bilgi Dergisi, Cilt: 3, 72- Filozof Mehmet İzzet; Bilgi Dergisi, Ziya Gökalp Sayısı, C. 3, Sayı: 31, İstanbul 1 Kasım Ernst von Aster ve Bilgi Teorisi; Felsefe Arkivi, Cilt: II, Sayı: 3, İstanbul Ebu'I.Bereqat Bağdadi; Felsefe Arkivi, Cilt: II, Sayı: 3, İstanbul Anadolu Destanına Giriş; Şadırvan Dergisi, Üniversite Sitesi; Sosyoloji Dünyası Dergisi, C. I, No: I, İst. 1951, Kardeşler Basm. "Türk Sosyoloji Cemiyeti Yay.". 77- Türkiye'de Köy Sosyolojisi; Sosyoloji Dünyası Derg., C. I, No: I, İstanbul 1951, Kardeşler Basm. "Türk Sosyoloji Cemiyeti Yay.". 78- Radyonun İctimai Tesirleri Üzerinde Sosyolojik Anket; Sosyoloji Dünyası Derg. C. I, Sayı: 1, İst. 1951, Kardeşler Basm. "Türk Sosyoloji Cemiyeti Yay." Zürich Milletlerarası Sosyoloji Kongresi; Sosyoloji Dünyası Derg., C. I, No: 1., İst. Kardeşler Basm "Türk Sosyoloji Cemiyeti yayını".

14 :XVIII 80- Sosyolojinin Sınırları; Sosyoloji Dünyası Derg., C. I, No:I, İst. 1951, Kardeşler Basm. "Türk Sosyoloji Cemiyeti yay.". 81- Hukuk Ve Cemiyet; İş Dergisi, C. 19, Sayı: 138, İst. 1 Şubat Fatih Devrinde fikir ve Kültür Hayatı; Sosyoloji Dünyası Derg., C. I, No: 3"., İst. 1953, Işıl Matbaası, "Türk Sosyoloji Cemiyeti Yay.". 84- Medeniyetimizin Değerler Sistemi; Türk Düşüncesi ~ecın., Cilt: I, Sayı: 1. İstanbullAralık Keyserling'e Göre Türkler; Türk Düşüncesi Derg., C. I, Sayı: 2, İstanbul 1 Ocak Anadolu Köylerine Dair Ciddi Araştırmalar; Türk Düşüncesi Mecmuası, Cilt: 1-2, Sayı: 3, 9, İst. I Şubat 1954, I Ağustos Tarih Boyunca İnsan İdeali; Türk Düşüncesi Mecm., C i. Sayı: 3, İstanbul 1 Şubat Anadolu Köylerine Dair Araştırmalar (Paul Stirling'in Sakal Sultan Köyü Etüdünden "IV"), Türk Düşüncesi Mecm., Cit: 2, Sayı: 9, ll, İstanbul 1 Ağustos 1954, 1 Ekim Kültür Ve Medeniyet; Türk Düşüncesi Mecm., Cilt: 3, Sayı: 13, İstanbullAralık Yusuf Ziya Yörükan; Ank. Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.3, Remzi Oğuz Arık; Ank. Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 3, Ziya Gökalp; Bilgi Dergisi, Sayı: 90-91, İst. Ekim-Kasım İbn-i Sina'nın Din Felsefesi; Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Derg. C. IV Filozof Mehmet İzzet; İş' Dergisi, Sayı: 170, İst. 1 Ekim Cemiyette ilk Basın Hareketleri; Siyasi İlim. Mecm., Sayı: 285,286,287,290,291, 292, 293, 294, 297. ist. Aralık Aralık İde~lizmin Çıkmazları; Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, C. V

15 XIX 97- Bedi'i Değerin tctimai Rolü; Yıllık Araştırmalar Derg., Sayı:.5, Ankara , Türk Tarih Kurumu Basm. "Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Yay." "Türk ve İslam Sanatları Tarihi Ens. Yay. Sayı: 5". 98- III. Dünya Sosyoloji Kongresi; Kültür Dünyası Derg., Sayı: 26 27, Ankara, Temmuz. Ağustos II. Dünya Sosyoloji Kongresi (Liege 1953); Sosyoloji Derg., Sayı: İstanbul 1956, Fakülteler Matb. "İst. Üniv. Ed. Fak. Yay." Gönen Bölge Monografisi; Sosyoloji Derg., Sayı: 10-11, tst. 1956, Fakülteler Matb., "tst. Üİliv. Ed. Fak. Yay." Kültürümüzün Temelleri: Yeni Adam Mecm., Sayı: 751, İst. 15 Ocak Farabi ve İbni Sina'nın Garb Orta çağı Düşüncesi Üzerinde Tesirine dair Yeni Bazı Münakaşalar; Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Derg., C. 6, Katip Çelebi Ve Fikir Hayatımız "Katip Çelebi isimli Kitabın içinde" T.T.K Demirperde Gerisinde Sosyoloji; İş ve Düşünce Derg. C: XXIII, Sayı: , İstanbul Mart - Nisan Milletlerarası Sosyoloji Kongresi; İş ve Düşünce Mecm., Sayı: 195, İstanbul 1 Kasım Kültür Değişmeleri: Reform, Dinimizde Reform, Kemalizm Derg., İstanbul Haziran Batıda ve Bizde İrtica; Türk Düşüncesi Mecm., Cilt: 10, Sayı: 56-57, İstanbul 1 Mayıs tctimai Değişme ve İnkilap; Türk Düşüncesi Mecm., Cilt: 10, Sayı: 6-7, Eski Sayı: 57-58, İst. Haziran - Temmuz Anadolu'da Şehirleşme Hiidisesİnin Bazı Neticeleri; İst (Çoğaltma, "Pedagoji Cemiyeti 8. Eğitim Kongresi" Orta Doğu'nun Sosyolojisi; İş ve Düşünce Derg., C: 25, Sayı: 209 İstanbul 1 Ocak Sanat, Düşünce ve İçtimai Bünye; Sosyoloji Dergisi, Sayı: 13-14, İstanbul 1959, tst. Matb. "tst. Üniv. Ed. Fak. Yay.".

16 xx 112- İptidailerde İetimaı Bünye Ve Din; Sosyoloji Dergisi, Sayı: 13-14, İst. 1959, İst. Matb. "İst. Üniv. Ed. Fak. Yay." Türkiye'de Batılılaşma Hareketi. (L'Occidentalisme en Turquie); Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, C. 8, Değerler ve İnanma Problemi Hakkında Bazı Notlar; Ank. Üniv. ilahiyat Fak. Dergisi, C. VII. Ankara 1960, Türk Tarih Kurumu Basm Ziya Gökalp; Bilgi Dergisi, C. XIII, Sayı: 149, İst. 7.0eak Sosyolojide Yeni Adımlar; Sosyoloji Dergisi, Sayı: 1, İst. 1960, Baha Matb., "İst. Üniv. Ed. Fak. Yay.". II 7- Sosyolojide Yeni Adımlar; Sosyoloji Dergisi, Sayı: 15, Sosyal Değişme ve Yeni Organist Teori; "Institut de Soeiologic 1960" Türkiye'de Kadın Hayatı Tekamülü, 1960 (Konferans) Ruh Sağlığı Ve Cemiyet; Eğitim Hareketleri Dergisi, C: VII, Sayı: 83.84, Ank. Kasım - Aralık Ruh Sağlığı Ve Cemiyet Meselesi; Med. Sosyal Sağlık Dergisi, C: 1, Sayı: 2 İstanbul Kasım Türkiye'de Toprak Reformu (I); Balkanoğlu Ltd. Şti., Ank "TODAİ Enst. Yay. İdari Reform Serisi, VI.'~ Kitap Tahlilleri: (Raymond Aron, La Socicte Industrielle et la Guerre; Lueien Coldmann, Recherehes Dialectiqucs; Robert King Merton Elcmentsde Methode Sociologique, Ank. Üniv. İHihiyat Fak. Derg., C. IX, Ord. Prof Mükrimin Halil Yınanç; Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, C. IX, Gazzali'nin hazı Eserlerinin Türkçeye tercümeleri "Les traductions en Turc de certains Livres d'al-gazzali "Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Derg. C. IX, Türkiye'de Toprak Davası; Yön Dergisi, Yıl: I, Sayı: 9, İst. 14 Şuhat Türkiye'nin Modernleşmcsi ve Bu hareketin öncüleri olan Türk Düşünürleri; Ank. Univ. İlahiyat Fak. Derg., C: XI, 1963.

17 XXI 128- İslam Felsefe Ve İtikadının Garbe Tesiri; Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Derg., Cilt: X, Ank Ank. Üniv. Basımevi Şark-Garb Problemi Karşısında İslamiyet (L'İslam en Face du prcbleme Orient et Occident), Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Derg. C: XII, Prof. Kamuran Hirand; Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, C. XII, Rıfkı M~Iı11 Meriç; Ank. Üniv. İl ah iyat Fak. Dergisi, C, XII, Doç. Dr. İsmail Tunalı, Felsefenin Işığında Modern Resim; Ank. Lniv. İlahiyat Fak. Dergisi, C. XII, Macar İhtilali; Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 1, İstanbul Şubat Ziya Gökalp'e Dair Fikir ve Sanatta Hareket Dergisi, Sayı: 33, İst. Eylül Mükrimin Halil Yınanç için İntihalar; Yeni Mülkiye Tarihi Ve Mülkiyeliler IV. Cilt, Sayfa , Ank , Mars Matb Anadolu Örf ve Adetlerinde Eski Kültürlerin İzleri; Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Derg. C. XVII, İslamdan Önce Türkler Hangi İnançta idiler? Yeni İnsan Dergisi, Sayı: 73-79, 83, Ali Turan, Hüseyin Zade Ali; Yeni İnsan Derg Eğitim Krizinin Kökleri Ve Üniversiteler; Ank. Üniv. Eğitim Fak. Derg Batı Üniversitelerinin Gelişmesi, Laiklik Ve Fikir Hürlüğii İçin Savaş; Ank. Üniv. Eğitim Fak. Derg Roman Üzerine Düşünceler; Yeni İnsan Derg Bir Türk Sitesinin Kuruluşu; Yeni İnsan Derg. Sayı: 86, Ali Turan, Hüseyin Zade Ali; Yeni Dergi, Türk Milletinin Kökleri Ve Vatana Yerleşme; Tercüman Gazetesi (3 Eylül, 28 Eylül, 18 Ekim, 3 Kasım) 1971.

18 ~ XXII 145- Vakıf Sistemi Ve Türk Şehireiliği; Vakıflar Dergisi, C. IX, Yunus'ta Tasavvuf Ve Halk Ruhunun Türk Şiiri ile Birleşmesi; (Şclçuklu Araştırma Enstitüsünün Mayıs 1972 de hazırladığı seminere verilen Tebliğ) Kültürümüzün Doğuşu ve Gelişmesi; (Milli Kütüphanede verilen Konferans) Milli Eğitim Üzerine Düşünceler; Pedagoji Dergisi, Mart 197: Laiklik; 50. Yıl Kitabı: Ank. Oniv. İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ank. Üniv. Basımevi Cumhuriyet Devri 50 Yıllık Türk Eğitimi; 50. Yıl Kitabı, Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Yayınları, Ank. Üniv. Basımevi, Türkiye Tarihinde Sosyal Kuruluş Ve Toprak Rejiminin Gelişmesi, (Osmanlılara Kadar); Vakıflar Dergisi, C: X, Prof. Hikmet Birand; Ank, Oniv. İHihiyat Fak. Derg. Cilt: XIX, Türk Kozmogonisi, Türk Mitolojisi, Türk Hikmeti, Teknik Tefekkür. Ankara Başvekillet Müdevvenat Matbaası, 53 S. Türk Tarihinin Ana Hatları Serisi; 1, No: 41" Mevlana ve Yetiştiği Ortam. Bildiriler; Türkiye İş Banka:-ı Kültür Yay., 135, Ankara Yunus Emre'de İnsanlık Ve Evrensellik (Yunus Emre Semineri, 1971) (Akbank'ın yayınladığı bildiriler kitabında çıkmıştır.) 156- Malazgirt Savaşı'nda Hıristiyan Türklerin Rolü; Selçuklu Araştırmaları Derg. IV. Ciltte çıkacak. Ülkü, Şadırvan, Türk Düşüncesi, Eğitim Hareketleri gibi dergilerde, "Sosyolog Gözüyle" başlığı ile Yeni Sabah Gazetesinde; Son Telgraf, Tan, Tasvir, Tanin, Vatan, Öncü, Milliyet, Cumhuriyet, Tercüman, gazetelerinde, Sosyal ve Milli Tarihe ait daha bir ç~k yazıları neşredilmiştir.

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere 1 2 İster ak-pak binitleriyle atlanıp aramızdan ayrılmış ve Rahmet-i Rahmân a kavuşmuş olsun, ister halen toplumumuzda ve ön sıralarda duran, milli kültürümüzün bu emekçilerini yâdetmek ve ayrıca onların

Detaylı

Dil Dersi") adlı iki mezuniyet ödevi ile Alman dilini öğretme yetkisini veren pedagoji diplomasını almıştır. İlk ödevi beğenilerek

Dil Dersi) adlı iki mezuniyet ödevi ile Alman dilini öğretme yetkisini veren pedagoji diplomasını almıştır. İlk ödevi beğenilerek PROF. DR. MELAHAT ÖZGÜ'NÜN BİOGRAFİSİ Prof. Dr. Melahat Öz g ü Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih. Coğrafya Fakültesi'nin kuruluşundan bu yana 40 yıl çalıştıktan sonra, 12 temmuz 1976 tarihinde emekliye

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ Tez Danışmanı Prof.Dr. Bayram KODAMAN Hazırlayan Nevzat

Detaylı

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken *

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Osmanl Kad n Hakk nda Hukuk Kaynaklar na Dayal Çal flmalar 499 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 6, Say 11, 2008, 499-516 Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Yücel BULUT ** Merhum

Detaylı

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini., S. (1324). "Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi". Muallim, (19), 654-665, Işıksal, C. (). "Türkiye'de Açılan İlk Yabancı Dil Okulları". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ A. I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Eğitim ve öğretim, insan ve toplum hayatının en önemli

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks TÜRKİYE DE CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEMDE TÜRK OKULLARI İLE AMERİKAN KOLEJLERİNDE FELSEFE GRUBU DERSLERİNİN ÖĞRETİMİ (1839-1922) PHILOSOPHY GROUP COURSES TEACHING IN TURKISH SCHOOLS AND AMERICAN COLLEGES IN

Detaylı

BİLGİ YAYINLARI : 178 SÖZLÜK DİZİSİ : 4

BİLGİ YAYINLARI : 178 SÖZLÜK DİZİSİ : 4 BİLGİ YAYINLARI : 178 SÖZLÜK DİZİSİ : 4 Birinci Basım 1971 İkinci Basım Mart 1973 BİLGİ YAYINEVİ Gökdelen 8. kat 804. Teli.: 17 8019 Kızılay Ankara Tüneli Hilmi Cad. 9 4 /B Teli.: 1 2 81 31 Kavaklıdere

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi. Hasan Âli Yücel. Özel Koleksiyonu

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi. Hasan Âli Yücel. Özel Koleksiyonu Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Hasan Âli Yücel Özel Koleksiyonu Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Hasan Âli Yücel Özel Koleksiyonu Bilkent Üniversitesi 2014 Hasan Âli Yücel in Yaşamı ve Yapıtları (1897-1961)

Detaylı

Türkiye de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış

Türkiye de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2009, Sayı:20, ss.103-120. Türkiye de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış Emel KOÇ * ÖZET Felsefe, varlık, bilgi

Detaylı

Aile Bibliyografyası (Kitaplar)

Aile Bibliyografyası (Kitaplar) TC. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Türkiye Aile Bibliyografyası (Kitaplar) Bilim Serisi / (Bibliyografya I) AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI YAYINLARI Genel Yayın No : 1 Seri : Bilim Serisi ISBN : 975-19-0291-6

Detaylı

M. ALİ AYNİ NİN BAKÜ KONFERANSI

M. ALİ AYNİ NİN BAKÜ KONFERANSI M. ALİ AYNİ NİN BAKÜ KONFERANSI Mehmet RIHTIM Qafqaz Üniversitesi Bakü / Azerbaycan mrihtim@yahoo.com ÖZET Seyyid Yahya Baküvi, 15. asırda Azerbaycan da yaşamış bir sufidir. Halvetiyye tarikatının ikinci

Detaylı

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ...2 TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İSTANBUL...3 İBB KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ...4 YENİDEN EDEBİYAT MEVSİMİ...5 4. İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ...7 AÇILIŞ PROGRAMI...8 TASAVVUF VE DİL...9

Detaylı

TÜRKİYE MUALLİMLER BİRLİĞİ MECMUASININ SİSTEMATİK TAHLİLİ

TÜRKİYE MUALLİMLER BİRLİĞİ MECMUASININ SİSTEMATİK TAHLİLİ i TÜRKİYE MUALLİMLER BİRLİĞİ MECMUASININ SİSTEMATİK TAHLİLİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Filiz OKMAK Danışman: Doç. Dr. Nurettin ÖZTÜRK

Detaylı

ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI

ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI Hacı Veli GÖK YÜKSEK LİSANS TEZİ TARİH ANABİLİM DALI KIRŞEHİR 2011 i T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

XIX. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATINDA VOLTAİRE VE ROUSSEAU ÇEVİRİLERİ Yard. Doç. Dr. Nurettin ÖZTÜRK *

XIX. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATINDA VOLTAİRE VE ROUSSEAU ÇEVİRİLERİ Yard. Doç. Dr. Nurettin ÖZTÜRK * Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2002(2) Sayı:12 69 XIX. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATINDA VOLTAİRE VE ROUSSEAU ÇEVİRİLERİ Yard. Doç. Dr. Nurettin ÖZTÜRK * ÖZET XIX. yüzyıl başında Osmanlı aydınları

Detaylı

İLEM İHTİSAS PROGRAMI

İLEM İHTİSAS PROGRAMI İLEM İHTİSAS PROGRAMI 2014 GÜZ DERSLER OKUMA GRUPLARI ATÖLYELER SON BAŞVURU 12 EKİM 2014 Bilgi ve Başvuru: basvuru.ilem.org.tr/ihtisas ihtisas@ilmietudler.org 0216 310 43 18 ilmi etüdler derneği ilem.org.tr

Detaylı

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2008 Cilt : 32 No:1 39-59. NİYAZİ BERKES İN TÜRK KİTLE İLETİŞİM TARİHİNE KATKILARI Fatma Gürses

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2008 Cilt : 32 No:1 39-59. NİYAZİ BERKES İN TÜRK KİTLE İLETİŞİM TARİHİNE KATKILARI Fatma Gürses C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2008 Cilt : 32 No:1 39-59 NİYAZİ BERKES İN TÜRK KİTLE İLETİŞİM TARİHİNE KATKILARI Fatma Gürses Öz Niyazi Berkes, yazılı basın ve diğer kitle iletişim araçlarına yönelik

Detaylı

ĐSMET ĐNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMĐNDE EĞĐTĐM POLĐTĐKALARI

ĐSMET ĐNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMĐNDE EĞĐTĐM POLĐTĐKALARI İSMET İNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE EĞİTİM POLİTİKALARI 27 28 ĐSMET ĐNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMĐNDE EĞĐTĐM POLĐTĐKALARI ÖZET Filiz MEŞECĐ Giorgetti * - Betül BATIR ** Đnönü Dönemi eğitim politikalarını

Detaylı

ĠSTANBUL ÜĠVERSĠTESĠ EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ YAYINLARI KATALOĞU (KĠTAPLAR 1923-1998)

ĠSTANBUL ÜĠVERSĠTESĠ EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ YAYINLARI KATALOĞU (KĠTAPLAR 1923-1998) Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ĠSTANBUL ÜĠVERSĠTESĠ EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ YAYINLARI KATALOĞU (KĠTAPLAR 1923-1998) Hazırlayanlar Prof. Dr. Aysel Yontar Y.Doç. Dr. Tuba Çavdar Y. Doç. Dr. Mesut. Yalvaç,

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 14 Ocak 2009 20:17 - Son Güncelleme Çarşamba, 14 Ocak 2009 20:23

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 14 Ocak 2009 20:17 - Son Güncelleme Çarşamba, 14 Ocak 2009 20:23 HASAN-ÂLİ YÜCEL Atatürk'ün ölümünden sonra, 1938-1946 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı yapan Hasan-Âli YÜCEL, Cumhuriyet Döneminin, çok yönlü kişiliğe sahip seçkin bir eğitim, kültür ve siyaset

Detaylı

TÜRKİYE SEYAHATNAMELER KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Nisan 1981 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3 TÜRK YAZARLARININ SEYAHATNAMELERİ (LATİN HARFLİ KİTAPLAR. 1929 DAN İTİBAREN)... 4 ARAP HARFLİ TÜRKÇE BASMA

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kısaltmalar (haftalık ders saatleri): T (teorik), U (uygulama), K/AKTS (Kredi/AKTS) I. SINIF I. YARIYIL TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I T U K/AKTS: 4 0 6 Osmanlı Türkçesi nin, harflerle

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Adı-Soyadı: Unvan: KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Oltu Erzurum / 1965 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0 (312) 466 75 33/ 3402 E-Posta: icaliskan@ybu.edu.tr; icaliskan25@gmail.com

Detaylı

En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1. fikirvesanat.org

En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1. fikirvesanat.org En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1 fikirvesanat.org SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ Yusuf Alemdar Serdivan Belediye Başkanı Bugün Serdivan ı sadece üniversite varlığıyla değil, alternatif birçok

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

BU DİNCİLER O MÜSLÜMANLARA BENZEMİYOR İsim isim... Olay olay... Yazan: Soner Yalçın Yayın hakları: Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. A.Ş.

BU DİNCİLER O MÜSLÜMANLARA BENZEMİYOR İsim isim... Olay olay... Yazan: Soner Yalçın Yayın hakları: Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. A.Ş. BU DİNCİLER O MÜSLÜMANLARA BENZEMİYOR İsim isim... Olay olay... Yazan: Soner Yalçın Yayın hakları: Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. A.Ş. Bu eserin bütün hakları saklıdır. Yayınevinden yazılı

Detaylı

1908-1928 YILLARI ARASI SÜRELİ YAYINLARDA YER ALAN EĞİTİM GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLER EDUCATIONAL VIEWS AND SUGGESTIONS IN PERIODICALS BETWEEN

1908-1928 YILLARI ARASI SÜRELİ YAYINLARDA YER ALAN EĞİTİM GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLER EDUCATIONAL VIEWS AND SUGGESTIONS IN PERIODICALS BETWEEN Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 1908-1928 YILLARI ARASI SÜRELİ YAYINLARDA

Detaylı

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) -------------------------------

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- Cambridge Üniversitesinde Bir Osmanlı Aydını HALİL HÂLİD BEY -------------------------------- Cambridge de Anti-emperyalist

Detaylı