ORD. PROF. HİLMİ. ZiYA ülken. Hazırlayan: Muhsin BALAKBABALAR ı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORD. PROF. HİLMİ. ZiYA ülken. Hazırlayan: Muhsin BALAKBABALAR ı"

Transkript

1 ORD. PROF. HİLMİ ZiYA ülken Hazırlayan: Muhsin BALAKBABALAR ı 1901 yılında İstanbul'da doğdu. Tefeyyüz ibtidai ve rüşdiyesinde ve İstanbul Lisesi'nde (Sultani), Mülkiye'de (Siyasal İlimler Fak.) tahsil etti de mezun oldu. Edebiyat Fak. de Coğrafya Asistanlığı yaptı ( ). Bursa Lisesi Coğrafya Öğretmeni (1921) az sonra Ankara Lisesi Felsefe öğretmeni ve Ankara Öğretmen Okulu Tarih Öğretmeni tayin edildi ( ). Bu devre içinde Maarif Vekilleti İstatistik Müdürü oldu ( ). Talim ve Terbiye Heyeti Tercüme Bürosu üyeliğine, oradan İstanbul Kız öğretmen Okulu Psikoloji ve İstanbul Erkek Lisesi Felsefe Öğretmeni tayin edildi ( ). Daha sonra ı Eğitim Hareketleri Dergisi, Sayı: , C 20 Ağustos-Eylül ı974 de yayınlanmış olan Aziz Hoeamızııı eserlerinin listesi düzeltilmiş ve eksiklikleri tamamlamnaya çalışılmıştır.

2 VI Galatasaray ve Kabataş Liseleri Felsefe ve Sosyoloji Öğretmeni oldu (1933). İstanbul Üniversitesi'ne Türk Tefekkürü Tarihi Doçenti tayin edildi ( ). Habilitation İmtiham geçirdi. Türk Fikir Tarihi ile birlikte İçtimaı Doktrinler Tarihi okuttu de Edebiyat Fakültesi'ne Felsefe Profesörü tayin edildi. Fiilen Sosyoloji ve Ahlak okuttu arasında ek görevolarak Teknik Üniversite Sanat Tarihi Profesörlüğü yaptı arasında Sosyoloji dışında Değerler N"azariyesi derslerini (Edebiyat Fakültesi'nde) verdi de kürsülerin kurulması üzerine Sosyoloji kürsüsü başkanlığına getirildi. Ahlak Dersi Sistematik Felsefe Kürsüsü'ne bağlandı de ek görevolarak Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Profesörü tayin edildi de Ordinaryüs Profesörlüğe yükseltildi da İstanbul'daki kadrosu kaldırıldı. Asli görevi Ankara Ünivcrsitesi'nı~ nakledildi de Kanun'un düzeltilmesi üzerine İstanbul'daki vazifesi iade edildi. Fakat bu vazifeyi kabul etmedi ve Ankara Üniversi'ndeki görevi olan Sistematik Felsefe Profesörlüğünde kaldı yılında ek görevolarak İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde Felsefe Dersleri okuttu de Eğitim Fakültesi'nde İlim Felsefesi okuttu. 19n yılı Temmu7. ayında emekli olan kıymetli Hocamız, 5 ha7.iran 1974 de Aııah'ın Hahmetine kavuştu. Yabancı dil olarak Fransızca, İngilizce, Almanca ve Arapça bilmekteydi. 2 BAsıLMış ESERLERİ 1- İetimaiyat Hakkında İbdidai Ma'lümat (G. Richard'dan terc.) İstanbul, Devlet Mat., Umumı Huhiyat (Genel Psikoloji); İstanbul, Darülfünun Mat (Taşbasması) 3- Felsefe Dersleri; Bilgi ve Vüeud Nazariyeleri; İstanbul, İlhami- Fevzi Lütfi Mat.; Aşk Ahlakı; İstanbul, Ekspres Mat.; Felsefe Yıııığı 2. Baskı: ; İstanbul, Türkiye Mat.; Merhum Profesiirün daha geniş olarak yazmış olduf;u biyoı;rafisi için lık. Yeni Mülkiye Tarihi ve :lhilkiyeliler, IV. C., s , Mars mnl". Ank

3 VII 6- Cmumi İctimaiyat; İstanbul, Ebü'z-Ziya Mat.; Türk Tefekkür Tarihi (2 C.): Le. İstanbul, Ebü'z-Ziya Mat.; 1932 ll.c.: İstanbul Ebü'z-Ziya Mat.; İnsani Vatanperverlik; İstanbul, Güneş Mat., 193:3. 9- Te'lifeiliğin Tenakuzları (Mülkiye Mecmuasından ayrı baskı); İstanbuL. Hamidbey Mat.; 19:n. 10- Yeni İI~i Zihniyet (Gaston Bachelard'dan terceme); İstanbul, Vakıt Mat.; İJim vc Felsefe (Schlick'den Lcrccme); İstanbul, Vakıt Mat.; 1934,. 12- Felsefe Yıllığı: ; İstanbul, Bozkurt Mat.; Türk Filozoflan Antolojisi: l.e.; İstanbul, Şirket-i Mürettibi- 'le Mat.; Lyanış Devirlerinde Tercemenin Rolü; İstanbul, Vakıt Mat.; Türk Mistisizmi'ni Tedkike Giriş; İstanbul, Akşam Mat., Metafizik (Aristo'dan Terccme; 1. Kitap); İstanbul, Vakıt Mat.; Yirminci Asır Filozofları; İstanbul, Ahmed Said Mat.; İlliyet Mes'elesi ve Diyalektik; Ankara, Farabi (Kıvameddin Burslan ilc birlikte); İstanbul, Türk Tarihinde Mezheb Cereyanları (1'. Harimi'nin Kitabına not); İstanbul, Ahmed Said Mat.; İctimai Doktrinler Tarihi; İstanbul, Yeni Devir Matbaası; :'" İbn-i Haldun (Ziyaeddin Fındıkoğlu ile birlikte); İstanbul, Ahmed Said Mat.; Posta Yolu ("İnsan Medd ii Cezri" adlı seri romanının 3. ki.); İstanbul, Şirket-i Mürettibiye Mat.; Rüzgar Gibi Geçti (M. Mitchell'den Avni İnsel'le birlikte); İstanbul, 1941 (3 Cilt bir arada).

4 vnı 25- Şeytanla Konuşmalar (Hiciv); İstanbul, Ülkü Mat.; Mantık Tarihi; İstanbul, Rıza Coşkun Mat.; Lojik Prensipleri ve Muasır Tenkid (Arnold Reymond'dan terc.) Ankara Maarif Mat.; Ziya Gökalp; İstanbul, Ahmed Said Mat.; Dini Sosyoloji; İstanbul, İbrahim Horoz Basıı.nevi, Resim ve Cem'iyet; İstanbul, Üniversite Kitabcvi, Emil (J.J. Rousseau'dan kısaltılarak terc.; A.R. Ülgener; S. Güzey ile birlikte); İstanbul, Türkiye Yayınevi, Yarım Adam ("İnsan Medd ü Cezri" adlı seri romanın 2. kitabı); te'lif İstanbul, Şirket-i Mürettibiye Mat.; İçtimai üst yapı olarak Hukuk TetkikIerine giriş;,istanbul Latif Dinçbaş Basm; Sosyoloji; İstanbul, YahUdi Mes'elesi; İstanbul, Rasid Bütün Mat.; Milletlerin Uyanışı; İstanbul, İslam Düşüncesi; İstanbul, Rıza Coşkun Mat.; Ahlak; İstanbul, M. Sadık Kağıtçı Mat.; Sosyolojiye Giriş; İstanbul, Üçler Basımevi, İslam Medeniyetinde Tercemeler ve Te'sirleri ("Uyamş Devirlerinde Terceme'nin Rolü" adlı kitabın 2. Baskısı); İstanbul, Vakıt Mat.; Tabiat Kanunlarının Zorunsuzluğu (E. Boutroux'dan terc.); İstanbul, Devlet Mat.; Millet ve Tarih Şuuru; İstanbul, Pulhan Mat.; İslam San'atı; İstanbul, Teknik Üniversite Mat.; Şerh-i Rubaiyat-ı Melul; İstanbul, Milli Mecmua Basımevi; Tarihi Maddeciliğe Reddiye; ı. Baskı: İstanbul, Kardeşler Mat II. Baskı İstanbul, Hamle Mat.; 1963.

5 IX 46- FaraLi Tedkikleri (Kollektif Kitab); İstanbul, 195ı. 47- Humanismc et Education en Orient et en Oeeidcnt (1951 ~cw York- Delhi Kolokyomu'nun (ll kişilik) müşterek eseri; bir faslı H.Z. Ülken'e aid); Paris, 1952; UNESCO yayını. 48- La Pensee de l'lslam ("İslam'da Düşünce"; Yazar ve Gauthier Dubois tarafından Fransızca'ya tercemc); istanbul, Fakülteler Mat.; Qosta b. Luga, (EI-Ba'labakki, ): Kitab al-fark Bayn ar-ruh va'n-nafs. (Le Livre de la differenee entre L'esprit et l'ame) edite, etudie et annote par H.Z. ÜIken. İst İbrahim Horoz Basımevi. "İst. Dniv. Ed. Fak. Yay. :.\"0: 552"..50- Les Opuscules d'avicenne (Arabca metin; Fransızca ö7-et); ı. Kısım Arabca = 87 sf.; Fransızca = 46 sf. ll. Kısım: Arabca = 159 sf.; Fransızca '---'40 sf İslam Düşüncesine Giriş: İstanbul, İLrahim Horo7- Mat.; Sosyolojinin Problemleri; İstanbul, Hüsn-i Tabiat Mat.; Dünyada ve Türkiye'de Sosyoloji Öğretimi.ve Araştırmaları, İstanbul, Veraset ve Cem'iyet; İstanbul, Kutulmuş Mat.; İslam Felsefesi Tarihi (I. Kısım); İstanbul, Osman Yalçın Mat.; Felsefeye Giriş; ı. C.; ı. Baskı: Ankara, Ajans Türk Mat.; ıı. Baskı: Ankara, Üniversite Mat.; Felsefeye Giriş (2. C., ı. Baskı); Ankara, Mars Mat.; Colloque Orient - Occident (Kollektif eser; bir fasılı n.z. Ülken tarafından); Bruxelles, 1958; UNESCO Yayını. 59- Siyasi Partiler ve Sosyalizm; İstanbul, Bilgi ve Değer; Ankara; Ay temiz Kitabevi Etika (Spinoza'dan tercemc); ı. Baskı: Ankara, Devlet Mat.; 1946 ll. Baskı: M. Eğ. Basımevi; 1965.

6 x 62- Turkish Architccturcs (A. E. Uysal, Suud Kemal Yetkin ve :\'eş'et çağatay ile beraber tercemc); Ankara, Üniversite Basımevi; Değerler, Kültür ve San'at; İstanbul, Kağıt ve Basım İşleri Mat.; Türkiye'de Çağdaş Diişünce Tarihi (2 C.); Konya, Ahmed Said MaL; Eğitim Felsefesi; İstanbul, Milli Eğitim Basımevi; Humanisme des Cultures (Fransızca); Ankara, Üniversite Basımevi, İslam Felsefesi Kaynakları ve Te'sirleri; Ankara, Ajans-Türk Mat Bilgi ve Değer; Kürsü Yayınları, Ankara, Ay temiz Kitabevi, Varlık ve üluş; Ank. Cniv. İlahiyat Fak. Yayınlarından, Ank. Üniv. Basımevi, ilim Felsefesi 1.; Ank. Cniv. Eğitim Fak. Yay., Ankara Başnur Mat.; Sosyoloji Sözlüğü; Talim ve Terbiye Dairesi Yay.; Milli Eğt. Basımevi Toplum yapısı ve Soyaçekme; Doruktckin yayını İst (Veraset ve Cemiyet adlı kitabın sadeleştiriimiş, Düzeltilmiş 2. Bas.) 73- Aşk Ahlakı; Demirbaş Yayını, Sevinç Matb., Ankara (İlaveli Sadeleş'tirmiş 3. Baş) 74- Gencl Felsefe Dersleri; Ank. Üniv. il ıhiyat Fak. Yay.; Ank. tniversite Basımevi FHANSIZCA MAKALELER VE TEBLİGLER 1- La Formation des villes dans l'empif(~ Üttornan (19:{9 Bükreş B. Milletlerarası yarım kalmış Sosyoloji Kongresi). 2 Deux aspects des t~tres, Les Artes du 10. Congres Int. de philosophie Anıstı,rdam (Felsefe Arkivi, C. 11, Sayı. 3, İst. 1949).

7 Xl 3- L'İdee du temps dans la philosophic d'ebu'i-berekat cl-bağdadi (10. Congres Intern. de Philosophic, 1948). 4- Relations ct differeııces en tre la eonnaissarıce et la valeur (B. Congres Intern. de Philosophie Wiennı:, 1948). 5- Les Scienccs Humaines sont-eııes possibles (Sosyoloji Dergisi No: 4-5, 1949). 6- Les Branches de la Soeiologie (Sos. Derg. 4-5, 1949). 7- Sociologie et Philosophie (Sos. Derg. 6, 1950). 8- La Soeiologie rurale en Tllrquie (Sos. Derg. 6, 1950). 9- L'immigration et l'ctablissemerıt des Tures en Europe (Actes du 14. Congres İntern. de Sociologic, Roma 1950). 10- Mehmet İzzet et Prince Sabahaddine (Actes du 14. Cungres intern. de Soc. Rome 1950). 11- La vie Familiale en Turquie (Revue des Familles dans le Monde No: 1, 1950). 12- L'Orient et roccident (Sos. Derg. 7, 1952). 13- Les tensions sociales et les relations intercultureııes (Sus. Derg ). 14- La Cİrculation des Valeurs (50s. Derg. 8, 1953; Tirage ap art) 15- De l'heterogeneitc ethnique it l'homugenitc culturelle (50s. Derg. 9. ı954). Hi- Sociulogy in Turkey (pp ) Ghurye Felicittaion Volume, edit. by Kapedia, Bombay 19.54). 17- Ln aperçu bibliographique du probleme des rcfugies en Turquie (Sos. Derg. LO-LL,1956). 18- La Feodalite est-elle une eategorie historique ou bien une forme sociale (Sos. Derg. lo-ll, 1956). 19- Le Changement du Code Civil et sa repercııssion sociale en Proche-Orient (Actes du :~. Cungres Mondial de Soc. 1956, Amsterdam). 20- La Healisation Sociale de la Valeıır Esthetique, Yıllık Araştırmalar Dergisi C.I,. 1956, Ank

8 XII 21-. La Morale Soeiale des classes moyennes en Turquic ct en Proche Orient (Sos. Dcrg. 12, 1958). 22- Sociologiı~ de CuvilIicr et problemes actııdlcs (Sos. Deg ). 23- Humanisme et liueraturc cpiquc en Turqııic (Orientalia Succana, Uppsala). 24- Apı~rçu general e de I'evolutian des immigrations en Turquie (pp , Bullctin, İntern. organe de i'association int. de retude du Problem e des Rcfugies 19.'59, No: 3). 25- Durkheim et l'cnseignement de Scicnces Sociales en Turquie (Sos. Derg ) 26- Evolution de la eondition feminine en Turquie (Sos. Dcrg. 1960). 27- Quclques ~ otes sur le Problemc des Valeurs et de la Croyance. Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Dcrg , C. VII, Ank, L'Oceidentalisme en Turquie, Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Derg. 1960, C. VIIL, Ank The Influence of Islamic Thought on Western Philosophy, Şarkiyat Mecmuası, IV. Cilt, 1961 İst. 30- La Philosophie d'al-kindi. Ank. Üniv. ilahiyat Fak. Derg. C. X Ank. 31- Les Traductions en Turc de Certains Livres d'al-ghazali, Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Derg. 1961, C. ix, Ank Die Modernisierung der Türkei und die Pionicr der modern en Türkischen Denker, İlahiyat Fak. Derg., C. XL, L'lslrım en face du Problem e Orient ct Occident. Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Derg. 1964, C. XII, Ank, Probleme der Mittelschlichtcn in EntwichlungsHindern, Soncler Abdruck: (Einigc Ergebnisse dcr Mittclstandsforschung in dcr Türkei, Köln 1965) 35 - L' Amour Divin et la danse Mystiquc, Ank. Üniv. İliihiyat Fak. Dcrg. 1966, C. XIV, Ankara 1967.

9 XlIi 36- Vecole Wudjudite et son inf luence dans la pensee TurlJllc (Wiener Zeitschrift für die Kunue ues Morgenlandes, 1969, s. 16). 37- Le neo-organicisme en ~ociologie (XX. Congres Intcm. dc Sociologie, Home 1969). 38- Les vestigcs des cuitures paienncs uans les moeurs et lcs eoutumes anatolienncs (Congres de Turkologic ii Strasbourg,I 970). 39- Soeiologie du Devdoppement ~ational (Publie par l'institut National de Statistique, Ankara, p. 19. VII. Dünya Sosyoloji Kongresi, Vama için, 1970.) 40- Les Formes de L'impcrialisme (Annales de l'universitc d'ankara 1971). 41- Les origines de la euiture nationale en Turquic (Annales dc de l'universite d'ankara, 1972). MAKALE ve TEBLiG-LEH 1- Feryad. Vatan Duyguları, Stuart Mill ve Felsefesi "Sudi Kütüphanesinin çıkardığı dergide tefrika edilmiştir, İznik Müdafaası, "Battal Destanına Giriş", Anadolu Tarihinde Dini Ruhiyat Müşahedcleri; Milll'ah Mecmuası, Sayı: , Dini İctimaiyat, Felsefe ve İctimaiyat Mecmuası, Yıl: I, _ Heyecan, Tehcyyüciyat, İntihar, Pot1aç, Dini Sosyoloji, İnsani Edebiyatın İctimai Kökleri; Felsefe ve İetimaiyat Mecmuası, İstanbul Bizde Fikir Cereyanları; Felsefe ve İctimaiyat Mecmuası, C. I, sayl:4, Cemiyet ve Marazi Şuur; Felsefe Yıllığı, C. i Şehir ve Sosyoloji; İstanhul Belediye Mecmuaları, Seri makale, İst Din ve Akıl; Mülkiye Mecmuası, Yıl: 2, Sayı: 18, İst. Eylül 1932.

10 XlV ı1- Kıymetlerin Tckamülü; Mülkiye Mecmuası, Sayı: 11. Mayıs Şahsiyctin İctimai Şartları; Mülkiye Mecmuası, Sayı; 17, İst. Ağustos Te'lifçiliğin Tenakuzlan; Mülkiyc ~ıecmuası, Yıl: 2-3, Sayı: , İst Xisan Dalgalar ve Cisimcikler; Felsefe Yıllığı, C. II Çağdaş Fizikte Determinizm ve illiyet; Felsefe Yıllığı, C. II., 193.'). 10- Muasır Alman İctimaiyatı; Ülkü Mecm., C. 7, Sayı: 41, Temmuz 1936, 17- Tanzimattan Sonra Türkiye'de Fikir Hareketleri; Tanzimatın 100. Yıldönümü Kitabı, tlmin Terakkisinde Türklerin Rolü; Yücel Mecmuası, C. 5, Sayı: 28, İst. Haziran Tanzimata Karşı; İnsan Mecmuası, C. I, Sayı: I, İst..lS Nisan Medeniyetin Yürüyüşü; İnsan Mecmuası, C. 1, Sayı: 2, İst. 15 Mayıs İmparatorluğun Tekamiilü; İnsan Mecmuası, C. I, Sayı 3; İst. 14 Haziran İmparatorlukların Alt Bünyesi; İnsan Mecmuası, C. I, Sayı: 4, İstanbul, 15 Temmuz İmparatorlukların Alt Bünyesi; İnsan Mecmuası, C. I, Sayı: 5, İst İlim Bitaraf mıdır? İnsan Mecmuası, C. I, Sayı: 6, İst Anket Monografik ve Memleket; İnsan Mecmuası, C. I, Sayı: 6, İst. 1938, 20- İslam Felsefesinde Akıl ve İman Meselesi; Felsefe Semineri Dergisi, I, İstanbul Ziya Gökalp'ın Tenkidi; Çığır Mecmuası, C. 7, Sayı: SI, Durkheim, Yeni Adam Mecmuası, Sayı: 22.5, İst., 20 Nisan 1939.

11 29- Tanzimat VI' Humanizma; İnsan MCl'mııası, C. 2, Sayı: 9, İst. i Şubat 19:W. xv 30- Osmanlı Saltanatında Toprak Sistemi; İnsan Mecmuası, C. 2, Sayı: 9, İstanbul, r Şubat] İş Hakkında; İnsan Mcemuası, CiIt: 2, Sayı: 10, İstanbul 1 Mart Totemizm Etrafında Münakaşalar; İnsan Mecmuası, C. 2, Sayı, ll, İstanbul, 8 Nisan Türkiye'dc Pozitivizm Temayüiii; İnsan Mecmuası, C. 2, Sayı: ll, Türkiye'de İdealism Temayülii; İnsan Mecmuası, C. 2, Sayı: 12, Türk Tarihinde Mezhep Cereyanları; (T. Harimi'nin Kitabına not) Kanaat Kitabevi, İst , Ahmet Sait Matbaası. 36- Sanat ve Cemiyet; İnsan mecmuası, C. 3, Sayı: ]-13, İst. 1 Nisan Sosyolojinin Mevzuu ve Usulü; Sosyoloji Dergisi, C. I, Sayı: I, ] Hukuk ve Cemiyet; İş Dergisi, Sayı: 30-31, İst Sosyolojinin Mevzuu ve Usulü; Sosyoloji Dergisi; Sayı: 1, İst Rıza Coşkun Matbaası, "İst. Üniv. Ed. Fak. Yayını". 40- İçtimai Araştırmalar, Köy ve Kasaba Monografisi: Sosyoloji Derg., Sayı: 1, İst. 1912, "İst. Üniv. Ed. Fak. Yay." Halk ve Aydınlar; Ülkü Dergisi Yeni Seri, C. 2, Sayı: 23, 1 Eylül Kültür ve İş; Ükü Mecmuası, Yeni Seri; C. 3, Sayı: 29, Yeni Bilgi Teorisinde Kanun Fikri; Adımlar Mecmuası, Cilt.: I, Sayı: 2, Ankara, Haziran İlim Karşısında Tarih; Adımlar Mecmuası, CiIt: 1, Sayı: S, 6. Ankara, Eylül 1943, Ekim Yeni Felsefe Cemiyeti VeTürkiye'de Felsefe Cemiyeti'nin Tarih. çesi; Sosyoloji Dergisi, Sayı: 2, 1943.

12 XVl 46- İetimai tst Yapı Olarak Hukuk Tetkiklerine Giriş; Sosyoloji Dergisi, Sayı: 2, İstanbul 1943, Rıza Coşkun Matbaası. "İst. Üniv. Ed. Fak. Yay.". 47- Hukuk Sosyolojisinin Unsurları; 'Sosyoloji Dergisi, Sayı: 2, İst. 1943, Hıza Coşkun Matbaası, "İst. Üniv. Ed. Fak. Yay." 48 Tasavvuf Psikolojisi, Üniversite Konferansıarı , İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 307, İstanbul, İktisadi Sosyoloji; Sosyoloji Dergisi, Sayı: 3, Sosyolojiniıı Dalları; Sosyoloji Dergisi, Sayı: 4-5, Kıymet Nazariyesi Dersleri (İst. Üniv. Ed. Fakültesinde verilmiş Ders Notları), Tanzimat Devrinde Türkçülük; İst. meem., C. 5, Sayı: 54, İst. i5 Şubat Türkiye Dışında Türkçülük, Realist Ve İlmi Türkçülük; İst. Meem., Sayı: 55 İstanbul, 1 Mart Hayali, Siyasi ve Hakiki Türkçülük; İst. Meem., C. 5, Sayı: 56, İst. 15 Mart Türkçülük Anlayışımız; İst. Meem., C. 5, Sayı: 56, İst. 15 Mart Bizde Türkçiilük. Geçiktiren Sebebler-Doğuşu-Büyüyüşü; İst. Meem. C. 5, Sayı: 53, İstanbul 1 Şubat 191, Biz Cemiyete Ne Borçluyuz? Bir Ömür mü, Jest mi? İstanbul Mecmuası, C. 6, Sayı: 60, İst. 15 Mayıs Hıristiyanlık ve Puta Tapan Dinler; İstanbul Meem., C. 6, Sayı: 62, İstanbul 15 Haziran İslamiyettc Eski Dinlerin İzleri; İst. Meem., C. 6, Sayı: 63, İstanbul i Temmuz Demokratik Cemiyetlerde İleri Geri; İst. Meem. C. 6, Sayı: 64, İstanbul 15 Temmuz Fransız İhtilali ve Eski Rejim; İst. Mcem. C. 6, Sayı: 65, İst. 1 Ağustos Şark Ve Garb; İst. Meem. C. 7, Sayı: 70-71, İstanbul 1 Kasım 1946.

13 xvn 64- Medeniyette ılerleme ve Gerile~e; İst. Mecmuası, C. 7, Sayı: 74.75, İstanbul 31 Aralık İktisadi Sosyoloji Üzerine Notlar; Sosyoloji Dergisi, Sayı: 3, İstanbul 1946 Arkadaş Matbaası, "İst. Ün iv. Fak. Yay.". 66- Önsöz, Felsefe TercümeIeri Dergisi, i. Cilt, i. Sayı, 1947, İstanbuL. 67- Maine de Biran, Takdire Uğramış Olan Muhtıraların Kısaltılmışı; çev: Hilmi Ziya Ülken; Felsefe TereümeIeri Dergisi ı. Cilt, 1. Sayı İst. 68- Türk Felsefe Dilinin Gelişmesi; Felsefe Tercümeleri Dergisi, ı. Cilt, i. Sayı; 1947 İstanbuL. 69- Sosyolojinin Dalları; Sosyoloji Dergisi, Sayı: 4-5, İst. 1949, Pulhan Mat. "İst. Ed. Fak. Yayını, )." 70- İnsani İlimler Mümkün müdür? Sosyoloji Dergisi, Sayı: 1-5, İctimai Bünyemiz ve Öğretim Sistemi; Bilgi Dergisi, Cilt: 3, 72- Filozof Mehmet İzzet; Bilgi Dergisi, Ziya Gökalp Sayısı, C. 3, Sayı: 31, İstanbul 1 Kasım Ernst von Aster ve Bilgi Teorisi; Felsefe Arkivi, Cilt: II, Sayı: 3, İstanbul Ebu'I.Bereqat Bağdadi; Felsefe Arkivi, Cilt: II, Sayı: 3, İstanbul Anadolu Destanına Giriş; Şadırvan Dergisi, Üniversite Sitesi; Sosyoloji Dünyası Dergisi, C. I, No: I, İst. 1951, Kardeşler Basm. "Türk Sosyoloji Cemiyeti Yay.". 77- Türkiye'de Köy Sosyolojisi; Sosyoloji Dünyası Derg., C. I, No: I, İstanbul 1951, Kardeşler Basm. "Türk Sosyoloji Cemiyeti Yay.". 78- Radyonun İctimai Tesirleri Üzerinde Sosyolojik Anket; Sosyoloji Dünyası Derg. C. I, Sayı: 1, İst. 1951, Kardeşler Basm. "Türk Sosyoloji Cemiyeti Yay." Zürich Milletlerarası Sosyoloji Kongresi; Sosyoloji Dünyası Derg., C. I, No: 1., İst. Kardeşler Basm "Türk Sosyoloji Cemiyeti yayını".

14 :XVIII 80- Sosyolojinin Sınırları; Sosyoloji Dünyası Derg., C. I, No:I, İst. 1951, Kardeşler Basm. "Türk Sosyoloji Cemiyeti yay.". 81- Hukuk Ve Cemiyet; İş Dergisi, C. 19, Sayı: 138, İst. 1 Şubat Fatih Devrinde fikir ve Kültür Hayatı; Sosyoloji Dünyası Derg., C. I, No: 3"., İst. 1953, Işıl Matbaası, "Türk Sosyoloji Cemiyeti Yay.". 84- Medeniyetimizin Değerler Sistemi; Türk Düşüncesi ~ecın., Cilt: I, Sayı: 1. İstanbullAralık Keyserling'e Göre Türkler; Türk Düşüncesi Derg., C. I, Sayı: 2, İstanbul 1 Ocak Anadolu Köylerine Dair Ciddi Araştırmalar; Türk Düşüncesi Mecmuası, Cilt: 1-2, Sayı: 3, 9, İst. I Şubat 1954, I Ağustos Tarih Boyunca İnsan İdeali; Türk Düşüncesi Mecm., C i. Sayı: 3, İstanbul 1 Şubat Anadolu Köylerine Dair Araştırmalar (Paul Stirling'in Sakal Sultan Köyü Etüdünden "IV"), Türk Düşüncesi Mecm., Cit: 2, Sayı: 9, ll, İstanbul 1 Ağustos 1954, 1 Ekim Kültür Ve Medeniyet; Türk Düşüncesi Mecm., Cilt: 3, Sayı: 13, İstanbullAralık Yusuf Ziya Yörükan; Ank. Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.3, Remzi Oğuz Arık; Ank. Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 3, Ziya Gökalp; Bilgi Dergisi, Sayı: 90-91, İst. Ekim-Kasım İbn-i Sina'nın Din Felsefesi; Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Derg. C. IV Filozof Mehmet İzzet; İş' Dergisi, Sayı: 170, İst. 1 Ekim Cemiyette ilk Basın Hareketleri; Siyasi İlim. Mecm., Sayı: 285,286,287,290,291, 292, 293, 294, 297. ist. Aralık Aralık İde~lizmin Çıkmazları; Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, C. V

15 XIX 97- Bedi'i Değerin tctimai Rolü; Yıllık Araştırmalar Derg., Sayı:.5, Ankara , Türk Tarih Kurumu Basm. "Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Yay." "Türk ve İslam Sanatları Tarihi Ens. Yay. Sayı: 5". 98- III. Dünya Sosyoloji Kongresi; Kültür Dünyası Derg., Sayı: 26 27, Ankara, Temmuz. Ağustos II. Dünya Sosyoloji Kongresi (Liege 1953); Sosyoloji Derg., Sayı: İstanbul 1956, Fakülteler Matb. "İst. Üniv. Ed. Fak. Yay." Gönen Bölge Monografisi; Sosyoloji Derg., Sayı: 10-11, tst. 1956, Fakülteler Matb., "tst. Üİliv. Ed. Fak. Yay." Kültürümüzün Temelleri: Yeni Adam Mecm., Sayı: 751, İst. 15 Ocak Farabi ve İbni Sina'nın Garb Orta çağı Düşüncesi Üzerinde Tesirine dair Yeni Bazı Münakaşalar; Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Derg., C. 6, Katip Çelebi Ve Fikir Hayatımız "Katip Çelebi isimli Kitabın içinde" T.T.K Demirperde Gerisinde Sosyoloji; İş ve Düşünce Derg. C: XXIII, Sayı: , İstanbul Mart - Nisan Milletlerarası Sosyoloji Kongresi; İş ve Düşünce Mecm., Sayı: 195, İstanbul 1 Kasım Kültür Değişmeleri: Reform, Dinimizde Reform, Kemalizm Derg., İstanbul Haziran Batıda ve Bizde İrtica; Türk Düşüncesi Mecm., Cilt: 10, Sayı: 56-57, İstanbul 1 Mayıs tctimai Değişme ve İnkilap; Türk Düşüncesi Mecm., Cilt: 10, Sayı: 6-7, Eski Sayı: 57-58, İst. Haziran - Temmuz Anadolu'da Şehirleşme Hiidisesİnin Bazı Neticeleri; İst (Çoğaltma, "Pedagoji Cemiyeti 8. Eğitim Kongresi" Orta Doğu'nun Sosyolojisi; İş ve Düşünce Derg., C: 25, Sayı: 209 İstanbul 1 Ocak Sanat, Düşünce ve İçtimai Bünye; Sosyoloji Dergisi, Sayı: 13-14, İstanbul 1959, tst. Matb. "tst. Üniv. Ed. Fak. Yay.".

16 xx 112- İptidailerde İetimaı Bünye Ve Din; Sosyoloji Dergisi, Sayı: 13-14, İst. 1959, İst. Matb. "İst. Üniv. Ed. Fak. Yay." Türkiye'de Batılılaşma Hareketi. (L'Occidentalisme en Turquie); Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, C. 8, Değerler ve İnanma Problemi Hakkında Bazı Notlar; Ank. Üniv. ilahiyat Fak. Dergisi, C. VII. Ankara 1960, Türk Tarih Kurumu Basm Ziya Gökalp; Bilgi Dergisi, C. XIII, Sayı: 149, İst. 7.0eak Sosyolojide Yeni Adımlar; Sosyoloji Dergisi, Sayı: 1, İst. 1960, Baha Matb., "İst. Üniv. Ed. Fak. Yay.". II 7- Sosyolojide Yeni Adımlar; Sosyoloji Dergisi, Sayı: 15, Sosyal Değişme ve Yeni Organist Teori; "Institut de Soeiologic 1960" Türkiye'de Kadın Hayatı Tekamülü, 1960 (Konferans) Ruh Sağlığı Ve Cemiyet; Eğitim Hareketleri Dergisi, C: VII, Sayı: 83.84, Ank. Kasım - Aralık Ruh Sağlığı Ve Cemiyet Meselesi; Med. Sosyal Sağlık Dergisi, C: 1, Sayı: 2 İstanbul Kasım Türkiye'de Toprak Reformu (I); Balkanoğlu Ltd. Şti., Ank "TODAİ Enst. Yay. İdari Reform Serisi, VI.'~ Kitap Tahlilleri: (Raymond Aron, La Socicte Industrielle et la Guerre; Lueien Coldmann, Recherehes Dialectiqucs; Robert King Merton Elcmentsde Methode Sociologique, Ank. Üniv. İHihiyat Fak. Derg., C. IX, Ord. Prof Mükrimin Halil Yınanç; Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, C. IX, Gazzali'nin hazı Eserlerinin Türkçeye tercümeleri "Les traductions en Turc de certains Livres d'al-gazzali "Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Derg. C. IX, Türkiye'de Toprak Davası; Yön Dergisi, Yıl: I, Sayı: 9, İst. 14 Şuhat Türkiye'nin Modernleşmcsi ve Bu hareketin öncüleri olan Türk Düşünürleri; Ank. Univ. İlahiyat Fak. Derg., C: XI, 1963.

17 XXI 128- İslam Felsefe Ve İtikadının Garbe Tesiri; Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Derg., Cilt: X, Ank Ank. Üniv. Basımevi Şark-Garb Problemi Karşısında İslamiyet (L'İslam en Face du prcbleme Orient et Occident), Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Derg. C: XII, Prof. Kamuran Hirand; Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, C. XII, Rıfkı M~Iı11 Meriç; Ank. Üniv. İl ah iyat Fak. Dergisi, C, XII, Doç. Dr. İsmail Tunalı, Felsefenin Işığında Modern Resim; Ank. Lniv. İlahiyat Fak. Dergisi, C. XII, Macar İhtilali; Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 1, İstanbul Şubat Ziya Gökalp'e Dair Fikir ve Sanatta Hareket Dergisi, Sayı: 33, İst. Eylül Mükrimin Halil Yınanç için İntihalar; Yeni Mülkiye Tarihi Ve Mülkiyeliler IV. Cilt, Sayfa , Ank , Mars Matb Anadolu Örf ve Adetlerinde Eski Kültürlerin İzleri; Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Derg. C. XVII, İslamdan Önce Türkler Hangi İnançta idiler? Yeni İnsan Dergisi, Sayı: 73-79, 83, Ali Turan, Hüseyin Zade Ali; Yeni İnsan Derg Eğitim Krizinin Kökleri Ve Üniversiteler; Ank. Üniv. Eğitim Fak. Derg Batı Üniversitelerinin Gelişmesi, Laiklik Ve Fikir Hürlüğii İçin Savaş; Ank. Üniv. Eğitim Fak. Derg Roman Üzerine Düşünceler; Yeni İnsan Derg Bir Türk Sitesinin Kuruluşu; Yeni İnsan Derg. Sayı: 86, Ali Turan, Hüseyin Zade Ali; Yeni Dergi, Türk Milletinin Kökleri Ve Vatana Yerleşme; Tercüman Gazetesi (3 Eylül, 28 Eylül, 18 Ekim, 3 Kasım) 1971.

18 ~ XXII 145- Vakıf Sistemi Ve Türk Şehireiliği; Vakıflar Dergisi, C. IX, Yunus'ta Tasavvuf Ve Halk Ruhunun Türk Şiiri ile Birleşmesi; (Şclçuklu Araştırma Enstitüsünün Mayıs 1972 de hazırladığı seminere verilen Tebliğ) Kültürümüzün Doğuşu ve Gelişmesi; (Milli Kütüphanede verilen Konferans) Milli Eğitim Üzerine Düşünceler; Pedagoji Dergisi, Mart 197: Laiklik; 50. Yıl Kitabı: Ank. Oniv. İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ank. Üniv. Basımevi Cumhuriyet Devri 50 Yıllık Türk Eğitimi; 50. Yıl Kitabı, Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Yayınları, Ank. Üniv. Basımevi, Türkiye Tarihinde Sosyal Kuruluş Ve Toprak Rejiminin Gelişmesi, (Osmanlılara Kadar); Vakıflar Dergisi, C: X, Prof. Hikmet Birand; Ank, Oniv. İHihiyat Fak. Derg. Cilt: XIX, Türk Kozmogonisi, Türk Mitolojisi, Türk Hikmeti, Teknik Tefekkür. Ankara Başvekillet Müdevvenat Matbaası, 53 S. Türk Tarihinin Ana Hatları Serisi; 1, No: 41" Mevlana ve Yetiştiği Ortam. Bildiriler; Türkiye İş Banka:-ı Kültür Yay., 135, Ankara Yunus Emre'de İnsanlık Ve Evrensellik (Yunus Emre Semineri, 1971) (Akbank'ın yayınladığı bildiriler kitabında çıkmıştır.) 156- Malazgirt Savaşı'nda Hıristiyan Türklerin Rolü; Selçuklu Araştırmaları Derg. IV. Ciltte çıkacak. Ülkü, Şadırvan, Türk Düşüncesi, Eğitim Hareketleri gibi dergilerde, "Sosyolog Gözüyle" başlığı ile Yeni Sabah Gazetesinde; Son Telgraf, Tan, Tasvir, Tanin, Vatan, Öncü, Milliyet, Cumhuriyet, Tercüman, gazetelerinde, Sosyal ve Milli Tarihe ait daha bir ç~k yazıları neşredilmiştir.

H. Z. ÜLKENİN ESERLERİ VE MAKALELERİ

H. Z. ÜLKENİN ESERLERİ VE MAKALELERİ 2 H. Z. ÜLKENİN ESERLERİ VE MAKALELERİ BASILMIŞ ESERLERİ 1 İçtimaiyat Hakında İbdidâî Ma'lümat (G. Riohard'dan tere.) İstanbul, Devlet Mat., 1924. 2 Umumi Ruhiyat (Genel Psikoloji); İstanbul, Darülfünun

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu 1. Adı Soyadı : MUSTAFA CAN 2. Doğum Tarihi : 10.01.1963 3. Doğum Yeri : Kahramanmaraş-Merkez 4. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 5. Öğrenim Durumu: Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez)

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2003-2004 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1- FİZİKİ DURUM: 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Rektörlüğümüzce yapılan

Detaylı

Canefe, N. (2007). "Türkiyelilik, Türklüğün Aşağılanması ve Dink Cinayeti: Banal Milliyetçilik Çerçevesinde Bir Özeleştiri". Birikim, (214), 88-94,

Canefe, N. (2007). Türkiyelilik, Türklüğün Aşağılanması ve Dink Cinayeti: Banal Milliyetçilik Çerçevesinde Bir Özeleştiri. Birikim, (214), 88-94, Milliyetçilik Canefe, N. (2007). "Türkiyelilik, Türklüğün Aşağılanması ve Dink Cinayeti: Banal Milliyetçilik Çerçevesinde Bir Özeleştiri". Birikim, (214), 88-94, Çağla, C. (2002). Azerbaycan'da Milliyetçilik

Detaylı

Şahin, Mustafa, Türk Düşüncesinde Nurettin Topçu nun Yeri ve Siyaset Sosyolojisi Açısından Devlet ve Demokrasi Anlayışı, Hacettepe Üniversitesi,1995.

Şahin, Mustafa, Türk Düşüncesinde Nurettin Topçu nun Yeri ve Siyaset Sosyolojisi Açısından Devlet ve Demokrasi Anlayışı, Hacettepe Üniversitesi,1995. NEVİN GÜNGÖR ERGAN İletişim: nevine@hacettepe.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Öğrenim: Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans: Sosyoloji ve İdare Hacettepe Üniversitesi 1979 Y. Lisans: Sosyoloji Hacettepe Üniversitesi 1982

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2002-2003 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1-3837 Sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Rize

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL TURİZM BİBLİYOGRAFYASI Bülent Ağaoğlu İstanbul 24 Nisan 1986 İÇİNDEKİLER GENEL...3 TÜRKİYE'DE SOSYAL TURİZM...4 2 GENEL 1. ADALILAR, Ayça: "Sosyal Turizm". T.C. Ziraat Bankası Postası, Sayı:

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI NDA AÇILAN DERSLERĠN LĠSTESĠ (T. C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT)

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT) 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT) 1.SINIF (2014 Müfredatlar) 1. YARIYIL ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI No Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS 1.GRUP (101) 2.GRUP (102)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY

Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Marmara Üniversitesi Akademik Birim : ahiyat Fakültesi : İstanbul Mezuniyet ı : 990 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY Doğum Yeri ve Tarihi : Karaman / 0..966

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Doğum yeri Doğum tarihi Görev yeri : RECEP ARDOĞAN : İskilip/Çorum : 01.09.1973 : KSÜ İlahiyat Fak. ÖĞRENİM DURUMU Derece Okul adı Yıl İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu

Detaylı

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TÜRKİYE DE TOPLUMBİLİMİN ÖNCÜLERİNDEN: HİLMİ ZİYA ÜLKEN Bekir KOCADAŞ Özet Hilmi Ziya Ülken, Türkiye de sosyolojinin gelişmesinde ve tutunmasında büyük katkıları olan nev-i şahsına münhasır bir toplumbilimcidir.

Detaylı

Dersin adı / kodu: Küçük Gruplar Sosyolojisi / SOSY1002 Dersiverenöğretimüyesi: Yrd. Doç. Dr. AyşenŞatıroğlu E-mail adresi

Dersin adı / kodu: Küçük Gruplar Sosyolojisi / SOSY1002 Dersiverenöğretimüyesi: Yrd. Doç. Dr. AyşenŞatıroğlu E-mail adresi Dersin adı / kodu: Küçük Gruplar Sosyolojisi / SOSY1002 Dersiverenöğretimüyesi: Yrd. Doç. Dr. AyşenŞatıroğlu E-mail adresi aysen.satiroglu@istanbul.edu.tr satiroglu.aysen@gmail.com Dersin içeriği: Ders,toplum

Detaylı

Başvuru Yapabilecek Programlar. Öğrenci Alınacak Program Adı

Başvuru Yapabilecek Programlar. Öğrenci Alınacak Program Adı Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ KABUL SINAVINA BAŞVURABİLECEK OLAN PROGRAMLAR Öğrenci Alınacak Program

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KABUL SINAVINA BAŞVURABİLECEK

Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KABUL SINAVINA BAŞVURABİLECEK Öğrenci Alınacak Program Adı BANKACILIK VE FİNANS DOKTORA BANKACILIK VE FİNAS TEZLİ YÜKSEK BANKACILIK VE FİNAS TEZSİZ YÜKSEK Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KABUL

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM DERS PLANI (2013-2014 Eğitim öğretim yılından

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ KISA ÖZET

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

2015-2016 YILINA AİT ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERS KİTAPLARININ KURUM BAZINDA DAĞITIM LİSTESİ

2015-2016 YILINA AİT ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERS KİTAPLARININ KURUM BAZINDA DAĞITIM LİSTESİ VAN İPEKYOLU 9991168 ÖZEL DOĞA İLKU HAFIZİYE MAH. CAMBAZOĞLU 1. SOKAK NO:3 VAN Kurum Telefon: 43178800 43178800 100010 Pamuk Şekerim 1 Eğitim Aracı 60 10000 Pamuk Şekerim Eğitim Aracı 60 100110 Müzik 1-3

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

İçindekiler Sahifo AÇIKLAMA 1

İçindekiler Sahifo AÇIKLAMA 1 İçindekiler Sahifo M E T O T H A K K I N D A AÇIKLAMA 1 - ANKET ALANI : Anketin uygulandığı «Öğrenci gurupları» 3 - Sonu ve Cevapların düzenleniş şekli ^ Konu kategorilerinin teşkili, isteklerin sınıflandırılması

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLERİ

2014 YILI FAALİYETLERİ 2014 YILI FAALİYETLERİ 28 Ağustos 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA görevine başladı. 27 Eylül 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Atatürk Üniversitesinde düzenlenen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

Kitaplar Yüzyıl Dönümünde Batıcı Bir Aydın: Ahmet Ağaoğlu ve Rol Değişikliği, Kitabevi Yay., İstanbul, 2010.

Kitaplar Yüzyıl Dönümünde Batıcı Bir Aydın: Ahmet Ağaoğlu ve Rol Değişikliği, Kitabevi Yay., İstanbul, 2010. Doç. Dr. Ufuk ÖZCAN İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Ana Bilim Dalı Ordu Caddesi 34459 Beyazıt İstanbul Türkiye Tel: +90 212 440 0000 / 15795 e-posta:

Detaylı

-I- İ- ILGAZ; Aylık Fikir ve Sanat Dergisi Ilgaz, 1961-, a. 1972 12.c./133 1975 14.c./167. L IRAK; Aujourd hui Bagdad,?, 2a. 1981 118.

-I- İ- ILGAZ; Aylık Fikir ve Sanat Dergisi Ilgaz, 1961-, a. 1972 12.c./133 1975 14.c./167. L IRAK; Aujourd hui Bagdad,?, 2a. 1981 118. 71 -I- İ- ILGAZ; Aylık Fikir ve Sanat Dergisi Ilgaz, 1961-, a. 1972 12.c./133 1975 14.c./167. L IRAK; Aujourd hui Bagdad,?, 2a. 1981 118. ICOM NEWS Paris, 1948-, 3a. 1948 October, December 1949 2.c./1-6

Detaylı

Bilim Dalı/Sanat Dalı. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

Bilim Dalı/Sanat Dalı. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi ENSTİTÜ ADI: SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan Yurtdışı Kontenjan ALES Puan Türü Anabilim Dalı/Anasanat Dalı TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI (*) Bilim Dalı/Sanat Dalı (Eski Türk

Detaylı

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 06.06.2011 İNCELEMELERİ 1. Bulgaristan'da Türk Gazeteciliği (1865-1985) M. Türker Acaroğlu, Mayıs 1990, VIII+113+f S., Gazeteciler Cemiyeti Yayınları:

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

20* 20** - 12* 3** 30 - Eğitim Fakültesi mezunu olmak. (Programa kesin kayıt yaptıran 12 SÖZ 5 SÖZ 20* 5**

20* 20** - 12* 3** 30 - Eğitim Fakültesi mezunu olmak. (Programa kesin kayıt yaptıran 12 SÖZ 5 SÖZ 20* 5** - Kontenjan ALES Puan TC UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü 2015-2016 öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabul koşulları, kontenjanları,

Detaylı

Soykut, R. (1980). İnsanlık Bilimi Ahilik. Ankara: Afsaroğlu Matb..

Soykut, R. (1980). İnsanlık Bilimi Ahilik. Ankara: Afsaroğlu Matb.. Arşiv 2012 Soykut, R. (1980). İnsanlık Bilimi Ahilik. Ankara: Afsaroğlu Matb.. Arıcı, K. (1993). "Ahilik ve Çalışma Hayatımız: Ahilik Kültürünün Günümüzde Uygulanabilirliği Meselesi". Türkiye Esnaf-Sanatkarlar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988.

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 1) PROF. DR. NUSRET ÇAM Yayınlanmış kitaplar şunlardır: 1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 2- Adana Ulu Câmii Külliyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ İÇİNDEKİLER Bölüm I GİRİŞ A. EĞİTİMDE TANIŞMA - İLK VE SON HAFTALAR...1 B. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ...5 1. ÖĞRETMENLİK VE ÖNEMİ...5 a. Öğretmenliğin Kısa Tarihçesi...5 b. Mesleğin Önemi...8 c. Pedagojik Sevgi...10

Detaylı

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu Program AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu TEBLİĞLER 15-17 EKİM 2014 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonları KAPANIŞ OTURUMU 17 Ekim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin Yrd. Doç. Dr. Leyla ÖZDEMİR Holtur Evleri 2. Etap A Blok Daire 24 Boztepe/Trabzon Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com Doğum Tarihi: 12.01.1980 Eğitim Bilgileri 10/2008 12/2012 Doktora Humboldt Üniversitesi

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU 1 2 3 4 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU ANABİLİM DALI Program Bitirme Kredisi ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI 35 Kredi + 1 Seminer 01 Protohistorya ve Önasya

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI Toplantı Tarihi: 0. 06. 04 Toplantı Sayısı : 04/05 Fakültemiz Fakülte Kurulu, Dekan Prof. Dr. Abdulbaki GÜNEŞ Başkanlığında 0.06.04 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. KARAR: -04-05 Eğitim

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

erdaynur@gmail.comaynur.erdogan@gmail.com Dersin içeriği:

erdaynur@gmail.comaynur.erdogan@gmail.com Dersin içeriği: Dersin adı / kodu: TÜRK SOSYOLOJĠ TARĠHĠ I (PARALEL) / SOSY3101 Dersi veren öğretim üyesi: Yrd. Doç. Dr. Aynur ERDOĞAN E-mail adresi erdaynur@gmail.comaynur.erdogan@gmail.com Dersin içeriği: Sosyolojinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1995 Y. Lisans

Detaylı

GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Fen Bilimleri Alanı

GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Fen Bilimleri Alanı GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Fen Bilimleri Alanı DERS KATEGORİLERİ ORTAK ALAN İ 9. 10. 11. 12. DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ 1 1 1 1 T.C. İNKILÂP TARİHİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ghadir GOLKARIAN(GÜLDİKEN). Doğum Tarihi: 04.04.1964. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fars Dili ve Edebiyatı Azad İslami Üniversitesi 1985

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ahmet Yağlı Doğum Tarihi : 16.09.1977 Doğum Yeri : İzmir E-posta : ahmetyagli@maltepe.edu.tr EĞİTİM 2009 Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku anabilim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 6 SAYI : 18 76 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH : 27.01.2014 KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 6 SAYI : 18 76 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH : 27.01.2014 KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, 2009, 155-181 VEFEYÂT Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin Doç. Dr. M. Süreyya Şahin i 24 Ocak 2008 tarihinde Hakk ın rahmetine tevdi ile ebedî yolculuğuna uğurladık. Akademik

Detaylı

ŞÜKRÜ ELÇİN 1. 1 Bilgilerin tamamı bizzat kendisinden alınmıştır.

ŞÜKRÜ ELÇİN 1. 1 Bilgilerin tamamı bizzat kendisinden alınmıştır. ŞÜKRÜ ELÇİN 1 Halk edebiyatı bilim adamı, öğretim üyesi, 23.9.1912 tarihinde Florina da doğdu. Babası Mehmed oğlu Murad, annesi Ayşe Elçin dir. Baba soyu, Germiyan-Kütahya dan Rumeli ye geçen Çelenklioğlu

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (H. Mehmet Bayraktar Binası) TANITIM KİTAPÇIĞI (2010-2011) KAPAK İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tarihçe 16 Aralık 1965 tarihinde Yüksek İslam Enstitüsü adıyla Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Prof. Dr. Yaşar AYDINLI

DERS ÖĞRETİM PLANI. Prof. Dr. Yaşar AYDINLI DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE 1 Dersin Adı: Ortaçağ ve Rönesans ta Felsefe 2 Dersin Kodu: FLS 1012 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 7 Dersin

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 NİSAN 2013 SAYI: 2667 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI * İşletme (Üretim Yönetimi) - 2 - - Finans - 4-2 DR Pazarlama - 5 - - Muhasebe 2 - - Yönetim ve Organizasyon 5 2-1 DR İşletme Tezli YL 30 - - 5 YL Muhasebe Tezli YL 10 - - - İşletme Tezsiz YL 30 - - -

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMLARA YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA Sİ ALINACAKTIR

Detaylı

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980.

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980. ÖZGEÇMİŞ Doğum Yeri ve Yılı : Adıyaman, 1955 Eğitim : Fırat İlkokulu, Malatya, 1964. Adıyaman Lisesi Orta Bölümü, Adıyaman, 1972. Mimar Sinan İnşaat Teknik Lisesi, Kayseri., 1976. Mesleki Kariyeri Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Edebiyat Fakültesi Y.Lisans - - -

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Edebiyat Fakültesi Y.Lisans - - - 1. Adı Soyadı: Ahmet Atillâ Şentürk 2. Doğum Tarihi: 24 Eylül 1958, İstanbul 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İ. Ü. Ed. Fak. Yeni İstanbul Üniversitesi

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (2013 2014)

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (2013 2014) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (2013 2014) BİRİNCİ YIL KODU 1.Sınıf I.Dönem (I.Yarıyıl) ST T U K AKTS KODU 1.Sınıf II.Dönem (II.Yarıyıl) ST T U K AKTS EFSB101 Sosyal Bilgilerin Temelleri

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Şayan ULUSAN 2. Ünvanı : Doç.Dr. e-posta: sayanulusan@gmail.com tel: (0236) 2412151 3. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Ege Üniversitesi

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

Doç. Dr. ÖMER BOZKURT

Doç. Dr. ÖMER BOZKURT Doç. Dr. ÖMER BOZKURT Kişisel Bilgi E-Posta: omerbozkurt21@gmail.com, omerbozkurt@artuklu.edu.tr Görevi: Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniv. İlahiyat Bilimleri Fakültesi Eğitimi 2015 Doçentlik, Üniversiteler

Detaylı

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994 Adı Soyadı: Güldeniz EKMEN AGİŞ Doğum Tarihi: 01.08.1958 Unvanı: Yardımcı Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı İst. Teknik Üniv. 1979 Y. Lisans Türk Müziği İst.

Detaylı

"Medeniyet" Üsküdar'da tartışılacak

Medeniyet Üsküdar'da tartışılacak On5yirmi5.com "Medeniyet" Üsküdar'da tartışılacak Bağlarbaşı Kültür Merkezi 9-10 Şubat tarihlerinde 'Yüceltme ve Reddiye Arasında Medeniyeti Anlamak' başlıklı uluslararası bir sempozyum yapılacak. Yayın

Detaylı

KİTAP TANITIMI ve TAHLİLİ

KİTAP TANITIMI ve TAHLİLİ KİTAP TANITIMI ve TAHLİLİ Hilmi Ziya Ülken, Türk Tefekkürü Tarihi, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları/ Cogito dizisi, 2004, 354 s. Ve; Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, (Üçüncü Baskı) İstanbul:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Leyla AYDEMİR 2. Adres Sancak Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 59 B Blok Kat 6 No:21 Yomra/Trabzon 3. Doğum Tarihi 12.01.1980 4. E-Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com 5. Öğrenim Durumu 10/2008

Detaylı

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985 Prof. Dr. YUSUF SARINAY Kişisel Web Sayfası: http: ysarinay@etu.edu.tr İdari Görevler : Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Tarih Bölüm Başkanı E-Posta : ysarinay@etu.edu.tr Telefon: : +90 (312) 292 41 31 +90

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01. TÜRKİYE DE ERMENİLER HAKKINDAKİ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.2005 İÇİNDEKİLER 1950... 3 1968... 3 1972... 3 1976... 3 1981... 3 1983... 3 1984... 3 1985... 3 1986... 3 1987... 3 1988... 4

Detaylı