ORD. PROF. HİLMİ. ZiYA ülken. Hazırlayan: Muhsin BALAKBABALAR ı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORD. PROF. HİLMİ. ZiYA ülken. Hazırlayan: Muhsin BALAKBABALAR ı"

Transkript

1 ORD. PROF. HİLMİ ZiYA ülken Hazırlayan: Muhsin BALAKBABALAR ı 1901 yılında İstanbul'da doğdu. Tefeyyüz ibtidai ve rüşdiyesinde ve İstanbul Lisesi'nde (Sultani), Mülkiye'de (Siyasal İlimler Fak.) tahsil etti de mezun oldu. Edebiyat Fak. de Coğrafya Asistanlığı yaptı ( ). Bursa Lisesi Coğrafya Öğretmeni (1921) az sonra Ankara Lisesi Felsefe öğretmeni ve Ankara Öğretmen Okulu Tarih Öğretmeni tayin edildi ( ). Bu devre içinde Maarif Vekilleti İstatistik Müdürü oldu ( ). Talim ve Terbiye Heyeti Tercüme Bürosu üyeliğine, oradan İstanbul Kız öğretmen Okulu Psikoloji ve İstanbul Erkek Lisesi Felsefe Öğretmeni tayin edildi ( ). Daha sonra ı Eğitim Hareketleri Dergisi, Sayı: , C 20 Ağustos-Eylül ı974 de yayınlanmış olan Aziz Hoeamızııı eserlerinin listesi düzeltilmiş ve eksiklikleri tamamlamnaya çalışılmıştır.

2 VI Galatasaray ve Kabataş Liseleri Felsefe ve Sosyoloji Öğretmeni oldu (1933). İstanbul Üniversitesi'ne Türk Tefekkürü Tarihi Doçenti tayin edildi ( ). Habilitation İmtiham geçirdi. Türk Fikir Tarihi ile birlikte İçtimaı Doktrinler Tarihi okuttu de Edebiyat Fakültesi'ne Felsefe Profesörü tayin edildi. Fiilen Sosyoloji ve Ahlak okuttu arasında ek görevolarak Teknik Üniversite Sanat Tarihi Profesörlüğü yaptı arasında Sosyoloji dışında Değerler N"azariyesi derslerini (Edebiyat Fakültesi'nde) verdi de kürsülerin kurulması üzerine Sosyoloji kürsüsü başkanlığına getirildi. Ahlak Dersi Sistematik Felsefe Kürsüsü'ne bağlandı de ek görevolarak Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Profesörü tayin edildi de Ordinaryüs Profesörlüğe yükseltildi da İstanbul'daki kadrosu kaldırıldı. Asli görevi Ankara Ünivcrsitesi'nı~ nakledildi de Kanun'un düzeltilmesi üzerine İstanbul'daki vazifesi iade edildi. Fakat bu vazifeyi kabul etmedi ve Ankara Üniversi'ndeki görevi olan Sistematik Felsefe Profesörlüğünde kaldı yılında ek görevolarak İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde Felsefe Dersleri okuttu de Eğitim Fakültesi'nde İlim Felsefesi okuttu. 19n yılı Temmu7. ayında emekli olan kıymetli Hocamız, 5 ha7.iran 1974 de Aııah'ın Hahmetine kavuştu. Yabancı dil olarak Fransızca, İngilizce, Almanca ve Arapça bilmekteydi. 2 BAsıLMış ESERLERİ 1- İetimaiyat Hakkında İbdidai Ma'lümat (G. Richard'dan terc.) İstanbul, Devlet Mat., Umumı Huhiyat (Genel Psikoloji); İstanbul, Darülfünun Mat (Taşbasması) 3- Felsefe Dersleri; Bilgi ve Vüeud Nazariyeleri; İstanbul, İlhami- Fevzi Lütfi Mat.; Aşk Ahlakı; İstanbul, Ekspres Mat.; Felsefe Yıııığı 2. Baskı: ; İstanbul, Türkiye Mat.; Merhum Profesiirün daha geniş olarak yazmış olduf;u biyoı;rafisi için lık. Yeni Mülkiye Tarihi ve :lhilkiyeliler, IV. C., s , Mars mnl". Ank

3 VII 6- Cmumi İctimaiyat; İstanbul, Ebü'z-Ziya Mat.; Türk Tefekkür Tarihi (2 C.): Le. İstanbul, Ebü'z-Ziya Mat.; 1932 ll.c.: İstanbul Ebü'z-Ziya Mat.; İnsani Vatanperverlik; İstanbul, Güneş Mat., 193:3. 9- Te'lifeiliğin Tenakuzları (Mülkiye Mecmuasından ayrı baskı); İstanbuL. Hamidbey Mat.; 19:n. 10- Yeni İI~i Zihniyet (Gaston Bachelard'dan terceme); İstanbul, Vakıt Mat.; İJim vc Felsefe (Schlick'den Lcrccme); İstanbul, Vakıt Mat.; 1934,. 12- Felsefe Yıllığı: ; İstanbul, Bozkurt Mat.; Türk Filozoflan Antolojisi: l.e.; İstanbul, Şirket-i Mürettibi- 'le Mat.; Lyanış Devirlerinde Tercemenin Rolü; İstanbul, Vakıt Mat.; Türk Mistisizmi'ni Tedkike Giriş; İstanbul, Akşam Mat., Metafizik (Aristo'dan Terccme; 1. Kitap); İstanbul, Vakıt Mat.; Yirminci Asır Filozofları; İstanbul, Ahmed Said Mat.; İlliyet Mes'elesi ve Diyalektik; Ankara, Farabi (Kıvameddin Burslan ilc birlikte); İstanbul, Türk Tarihinde Mezheb Cereyanları (1'. Harimi'nin Kitabına not); İstanbul, Ahmed Said Mat.; İctimai Doktrinler Tarihi; İstanbul, Yeni Devir Matbaası; :'" İbn-i Haldun (Ziyaeddin Fındıkoğlu ile birlikte); İstanbul, Ahmed Said Mat.; Posta Yolu ("İnsan Medd ii Cezri" adlı seri romanının 3. ki.); İstanbul, Şirket-i Mürettibiye Mat.; Rüzgar Gibi Geçti (M. Mitchell'den Avni İnsel'le birlikte); İstanbul, 1941 (3 Cilt bir arada).

4 vnı 25- Şeytanla Konuşmalar (Hiciv); İstanbul, Ülkü Mat.; Mantık Tarihi; İstanbul, Rıza Coşkun Mat.; Lojik Prensipleri ve Muasır Tenkid (Arnold Reymond'dan terc.) Ankara Maarif Mat.; Ziya Gökalp; İstanbul, Ahmed Said Mat.; Dini Sosyoloji; İstanbul, İbrahim Horoz Basıı.nevi, Resim ve Cem'iyet; İstanbul, Üniversite Kitabcvi, Emil (J.J. Rousseau'dan kısaltılarak terc.; A.R. Ülgener; S. Güzey ile birlikte); İstanbul, Türkiye Yayınevi, Yarım Adam ("İnsan Medd ü Cezri" adlı seri romanın 2. kitabı); te'lif İstanbul, Şirket-i Mürettibiye Mat.; İçtimai üst yapı olarak Hukuk TetkikIerine giriş;,istanbul Latif Dinçbaş Basm; Sosyoloji; İstanbul, YahUdi Mes'elesi; İstanbul, Rasid Bütün Mat.; Milletlerin Uyanışı; İstanbul, İslam Düşüncesi; İstanbul, Rıza Coşkun Mat.; Ahlak; İstanbul, M. Sadık Kağıtçı Mat.; Sosyolojiye Giriş; İstanbul, Üçler Basımevi, İslam Medeniyetinde Tercemeler ve Te'sirleri ("Uyamş Devirlerinde Terceme'nin Rolü" adlı kitabın 2. Baskısı); İstanbul, Vakıt Mat.; Tabiat Kanunlarının Zorunsuzluğu (E. Boutroux'dan terc.); İstanbul, Devlet Mat.; Millet ve Tarih Şuuru; İstanbul, Pulhan Mat.; İslam San'atı; İstanbul, Teknik Üniversite Mat.; Şerh-i Rubaiyat-ı Melul; İstanbul, Milli Mecmua Basımevi; Tarihi Maddeciliğe Reddiye; ı. Baskı: İstanbul, Kardeşler Mat II. Baskı İstanbul, Hamle Mat.; 1963.

5 IX 46- FaraLi Tedkikleri (Kollektif Kitab); İstanbul, 195ı. 47- Humanismc et Education en Orient et en Oeeidcnt (1951 ~cw York- Delhi Kolokyomu'nun (ll kişilik) müşterek eseri; bir faslı H.Z. Ülken'e aid); Paris, 1952; UNESCO yayını. 48- La Pensee de l'lslam ("İslam'da Düşünce"; Yazar ve Gauthier Dubois tarafından Fransızca'ya tercemc); istanbul, Fakülteler Mat.; Qosta b. Luga, (EI-Ba'labakki, ): Kitab al-fark Bayn ar-ruh va'n-nafs. (Le Livre de la differenee entre L'esprit et l'ame) edite, etudie et annote par H.Z. ÜIken. İst İbrahim Horoz Basımevi. "İst. Dniv. Ed. Fak. Yay. :.\"0: 552"..50- Les Opuscules d'avicenne (Arabca metin; Fransızca ö7-et); ı. Kısım Arabca = 87 sf.; Fransızca = 46 sf. ll. Kısım: Arabca = 159 sf.; Fransızca '---'40 sf İslam Düşüncesine Giriş: İstanbul, İLrahim Horo7- Mat.; Sosyolojinin Problemleri; İstanbul, Hüsn-i Tabiat Mat.; Dünyada ve Türkiye'de Sosyoloji Öğretimi.ve Araştırmaları, İstanbul, Veraset ve Cem'iyet; İstanbul, Kutulmuş Mat.; İslam Felsefesi Tarihi (I. Kısım); İstanbul, Osman Yalçın Mat.; Felsefeye Giriş; ı. C.; ı. Baskı: Ankara, Ajans Türk Mat.; ıı. Baskı: Ankara, Üniversite Mat.; Felsefeye Giriş (2. C., ı. Baskı); Ankara, Mars Mat.; Colloque Orient - Occident (Kollektif eser; bir fasılı n.z. Ülken tarafından); Bruxelles, 1958; UNESCO Yayını. 59- Siyasi Partiler ve Sosyalizm; İstanbul, Bilgi ve Değer; Ankara; Ay temiz Kitabevi Etika (Spinoza'dan tercemc); ı. Baskı: Ankara, Devlet Mat.; 1946 ll. Baskı: M. Eğ. Basımevi; 1965.

6 x 62- Turkish Architccturcs (A. E. Uysal, Suud Kemal Yetkin ve :\'eş'et çağatay ile beraber tercemc); Ankara, Üniversite Basımevi; Değerler, Kültür ve San'at; İstanbul, Kağıt ve Basım İşleri Mat.; Türkiye'de Çağdaş Diişünce Tarihi (2 C.); Konya, Ahmed Said MaL; Eğitim Felsefesi; İstanbul, Milli Eğitim Basımevi; Humanisme des Cultures (Fransızca); Ankara, Üniversite Basımevi, İslam Felsefesi Kaynakları ve Te'sirleri; Ankara, Ajans-Türk Mat Bilgi ve Değer; Kürsü Yayınları, Ankara, Ay temiz Kitabevi, Varlık ve üluş; Ank. Cniv. İlahiyat Fak. Yayınlarından, Ank. Üniv. Basımevi, ilim Felsefesi 1.; Ank. Cniv. Eğitim Fak. Yay., Ankara Başnur Mat.; Sosyoloji Sözlüğü; Talim ve Terbiye Dairesi Yay.; Milli Eğt. Basımevi Toplum yapısı ve Soyaçekme; Doruktckin yayını İst (Veraset ve Cemiyet adlı kitabın sadeleştiriimiş, Düzeltilmiş 2. Bas.) 73- Aşk Ahlakı; Demirbaş Yayını, Sevinç Matb., Ankara (İlaveli Sadeleş'tirmiş 3. Baş) 74- Gencl Felsefe Dersleri; Ank. Üniv. il ıhiyat Fak. Yay.; Ank. tniversite Basımevi FHANSIZCA MAKALELER VE TEBLİGLER 1- La Formation des villes dans l'empif(~ Üttornan (19:{9 Bükreş B. Milletlerarası yarım kalmış Sosyoloji Kongresi). 2 Deux aspects des t~tres, Les Artes du 10. Congres Int. de philosophie Anıstı,rdam (Felsefe Arkivi, C. 11, Sayı. 3, İst. 1949).

7 Xl 3- L'İdee du temps dans la philosophic d'ebu'i-berekat cl-bağdadi (10. Congres Intern. de Philosophic, 1948). 4- Relations ct differeııces en tre la eonnaissarıce et la valeur (B. Congres Intern. de Philosophie Wiennı:, 1948). 5- Les Scienccs Humaines sont-eııes possibles (Sosyoloji Dergisi No: 4-5, 1949). 6- Les Branches de la Soeiologie (Sos. Derg. 4-5, 1949). 7- Sociologie et Philosophie (Sos. Derg. 6, 1950). 8- La Soeiologie rurale en Tllrquie (Sos. Derg. 6, 1950). 9- L'immigration et l'ctablissemerıt des Tures en Europe (Actes du 14. Congres İntern. de Sociologic, Roma 1950). 10- Mehmet İzzet et Prince Sabahaddine (Actes du 14. Cungres intern. de Soc. Rome 1950). 11- La vie Familiale en Turquie (Revue des Familles dans le Monde No: 1, 1950). 12- L'Orient et roccident (Sos. Derg. 7, 1952). 13- Les tensions sociales et les relations intercultureııes (Sus. Derg ). 14- La Cİrculation des Valeurs (50s. Derg. 8, 1953; Tirage ap art) 15- De l'heterogeneitc ethnique it l'homugenitc culturelle (50s. Derg. 9. ı954). Hi- Sociulogy in Turkey (pp ) Ghurye Felicittaion Volume, edit. by Kapedia, Bombay 19.54). 17- Ln aperçu bibliographique du probleme des rcfugies en Turquie (Sos. Derg. LO-LL,1956). 18- La Feodalite est-elle une eategorie historique ou bien une forme sociale (Sos. Derg. lo-ll, 1956). 19- Le Changement du Code Civil et sa repercııssion sociale en Proche-Orient (Actes du :~. Cungres Mondial de Soc. 1956, Amsterdam). 20- La Healisation Sociale de la Valeıır Esthetique, Yıllık Araştırmalar Dergisi C.I,. 1956, Ank

8 XII 21-. La Morale Soeiale des classes moyennes en Turquic ct en Proche Orient (Sos. Dcrg. 12, 1958). 22- Sociologiı~ de CuvilIicr et problemes actııdlcs (Sos. Deg ). 23- Humanisme et liueraturc cpiquc en Turqııic (Orientalia Succana, Uppsala). 24- Apı~rçu general e de I'evolutian des immigrations en Turquie (pp , Bullctin, İntern. organe de i'association int. de retude du Problem e des Rcfugies 19.'59, No: 3). 25- Durkheim et l'cnseignement de Scicnces Sociales en Turquie (Sos. Derg ) 26- Evolution de la eondition feminine en Turquie (Sos. Dcrg. 1960). 27- Quclques ~ otes sur le Problemc des Valeurs et de la Croyance. Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Dcrg , C. VII, Ank, L'Oceidentalisme en Turquie, Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Derg. 1960, C. VIIL, Ank The Influence of Islamic Thought on Western Philosophy, Şarkiyat Mecmuası, IV. Cilt, 1961 İst. 30- La Philosophie d'al-kindi. Ank. Üniv. ilahiyat Fak. Derg. C. X Ank. 31- Les Traductions en Turc de Certains Livres d'al-ghazali, Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Derg. 1961, C. ix, Ank Die Modernisierung der Türkei und die Pionicr der modern en Türkischen Denker, İlahiyat Fak. Derg., C. XL, L'lslrım en face du Problem e Orient ct Occident. Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Derg. 1964, C. XII, Ank, Probleme der Mittelschlichtcn in EntwichlungsHindern, Soncler Abdruck: (Einigc Ergebnisse dcr Mittclstandsforschung in dcr Türkei, Köln 1965) 35 - L' Amour Divin et la danse Mystiquc, Ank. Üniv. İliihiyat Fak. Dcrg. 1966, C. XIV, Ankara 1967.

9 XlIi 36- Vecole Wudjudite et son inf luence dans la pensee TurlJllc (Wiener Zeitschrift für die Kunue ues Morgenlandes, 1969, s. 16). 37- Le neo-organicisme en ~ociologie (XX. Congres Intcm. dc Sociologie, Home 1969). 38- Les vestigcs des cuitures paienncs uans les moeurs et lcs eoutumes anatolienncs (Congres de Turkologic ii Strasbourg,I 970). 39- Soeiologie du Devdoppement ~ational (Publie par l'institut National de Statistique, Ankara, p. 19. VII. Dünya Sosyoloji Kongresi, Vama için, 1970.) 40- Les Formes de L'impcrialisme (Annales de l'universitc d'ankara 1971). 41- Les origines de la euiture nationale en Turquic (Annales dc de l'universite d'ankara, 1972). MAKALE ve TEBLiG-LEH 1- Feryad. Vatan Duyguları, Stuart Mill ve Felsefesi "Sudi Kütüphanesinin çıkardığı dergide tefrika edilmiştir, İznik Müdafaası, "Battal Destanına Giriş", Anadolu Tarihinde Dini Ruhiyat Müşahedcleri; Milll'ah Mecmuası, Sayı: , Dini İctimaiyat, Felsefe ve İctimaiyat Mecmuası, Yıl: I, _ Heyecan, Tehcyyüciyat, İntihar, Pot1aç, Dini Sosyoloji, İnsani Edebiyatın İctimai Kökleri; Felsefe ve İetimaiyat Mecmuası, İstanbul Bizde Fikir Cereyanları; Felsefe ve İctimaiyat Mecmuası, C. I, sayl:4, Cemiyet ve Marazi Şuur; Felsefe Yıllığı, C. i Şehir ve Sosyoloji; İstanhul Belediye Mecmuaları, Seri makale, İst Din ve Akıl; Mülkiye Mecmuası, Yıl: 2, Sayı: 18, İst. Eylül 1932.

10 XlV ı1- Kıymetlerin Tckamülü; Mülkiye Mecmuası, Sayı: 11. Mayıs Şahsiyctin İctimai Şartları; Mülkiye Mecmuası, Sayı; 17, İst. Ağustos Te'lifçiliğin Tenakuzlan; Mülkiyc ~ıecmuası, Yıl: 2-3, Sayı: , İst Xisan Dalgalar ve Cisimcikler; Felsefe Yıllığı, C. II Çağdaş Fizikte Determinizm ve illiyet; Felsefe Yıllığı, C. II., 193.'). 10- Muasır Alman İctimaiyatı; Ülkü Mecm., C. 7, Sayı: 41, Temmuz 1936, 17- Tanzimattan Sonra Türkiye'de Fikir Hareketleri; Tanzimatın 100. Yıldönümü Kitabı, tlmin Terakkisinde Türklerin Rolü; Yücel Mecmuası, C. 5, Sayı: 28, İst. Haziran Tanzimata Karşı; İnsan Mecmuası, C. I, Sayı: I, İst..lS Nisan Medeniyetin Yürüyüşü; İnsan Mecmuası, C. 1, Sayı: 2, İst. 15 Mayıs İmparatorluğun Tekamiilü; İnsan Mecmuası, C. I, Sayı 3; İst. 14 Haziran İmparatorlukların Alt Bünyesi; İnsan Mecmuası, C. I, Sayı: 4, İstanbul, 15 Temmuz İmparatorlukların Alt Bünyesi; İnsan Mecmuası, C. I, Sayı: 5, İst İlim Bitaraf mıdır? İnsan Mecmuası, C. I, Sayı: 6, İst Anket Monografik ve Memleket; İnsan Mecmuası, C. I, Sayı: 6, İst. 1938, 20- İslam Felsefesinde Akıl ve İman Meselesi; Felsefe Semineri Dergisi, I, İstanbul Ziya Gökalp'ın Tenkidi; Çığır Mecmuası, C. 7, Sayı: SI, Durkheim, Yeni Adam Mecmuası, Sayı: 22.5, İst., 20 Nisan 1939.

11 29- Tanzimat VI' Humanizma; İnsan MCl'mııası, C. 2, Sayı: 9, İst. i Şubat 19:W. xv 30- Osmanlı Saltanatında Toprak Sistemi; İnsan Mecmuası, C. 2, Sayı: 9, İstanbul, r Şubat] İş Hakkında; İnsan Mcemuası, CiIt: 2, Sayı: 10, İstanbul 1 Mart Totemizm Etrafında Münakaşalar; İnsan Mecmuası, C. 2, Sayı, ll, İstanbul, 8 Nisan Türkiye'dc Pozitivizm Temayüiii; İnsan Mecmuası, C. 2, Sayı: ll, Türkiye'de İdealism Temayülii; İnsan Mecmuası, C. 2, Sayı: 12, Türk Tarihinde Mezhep Cereyanları; (T. Harimi'nin Kitabına not) Kanaat Kitabevi, İst , Ahmet Sait Matbaası. 36- Sanat ve Cemiyet; İnsan mecmuası, C. 3, Sayı: ]-13, İst. 1 Nisan Sosyolojinin Mevzuu ve Usulü; Sosyoloji Dergisi, C. I, Sayı: I, ] Hukuk ve Cemiyet; İş Dergisi, Sayı: 30-31, İst Sosyolojinin Mevzuu ve Usulü; Sosyoloji Dergisi; Sayı: 1, İst Rıza Coşkun Matbaası, "İst. Üniv. Ed. Fak. Yayını". 40- İçtimai Araştırmalar, Köy ve Kasaba Monografisi: Sosyoloji Derg., Sayı: 1, İst. 1912, "İst. Üniv. Ed. Fak. Yay." Halk ve Aydınlar; Ülkü Dergisi Yeni Seri, C. 2, Sayı: 23, 1 Eylül Kültür ve İş; Ükü Mecmuası, Yeni Seri; C. 3, Sayı: 29, Yeni Bilgi Teorisinde Kanun Fikri; Adımlar Mecmuası, Cilt.: I, Sayı: 2, Ankara, Haziran İlim Karşısında Tarih; Adımlar Mecmuası, CiIt: 1, Sayı: S, 6. Ankara, Eylül 1943, Ekim Yeni Felsefe Cemiyeti VeTürkiye'de Felsefe Cemiyeti'nin Tarih. çesi; Sosyoloji Dergisi, Sayı: 2, 1943.

12 XVl 46- İetimai tst Yapı Olarak Hukuk Tetkiklerine Giriş; Sosyoloji Dergisi, Sayı: 2, İstanbul 1943, Rıza Coşkun Matbaası. "İst. Üniv. Ed. Fak. Yay.". 47- Hukuk Sosyolojisinin Unsurları; 'Sosyoloji Dergisi, Sayı: 2, İst. 1943, Hıza Coşkun Matbaası, "İst. Üniv. Ed. Fak. Yay." 48 Tasavvuf Psikolojisi, Üniversite Konferansıarı , İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 307, İstanbul, İktisadi Sosyoloji; Sosyoloji Dergisi, Sayı: 3, Sosyolojiniıı Dalları; Sosyoloji Dergisi, Sayı: 4-5, Kıymet Nazariyesi Dersleri (İst. Üniv. Ed. Fakültesinde verilmiş Ders Notları), Tanzimat Devrinde Türkçülük; İst. meem., C. 5, Sayı: 54, İst. i5 Şubat Türkiye Dışında Türkçülük, Realist Ve İlmi Türkçülük; İst. Meem., Sayı: 55 İstanbul, 1 Mart Hayali, Siyasi ve Hakiki Türkçülük; İst. Meem., C. 5, Sayı: 56, İst. 15 Mart Türkçülük Anlayışımız; İst. Meem., C. 5, Sayı: 56, İst. 15 Mart Bizde Türkçiilük. Geçiktiren Sebebler-Doğuşu-Büyüyüşü; İst. Meem. C. 5, Sayı: 53, İstanbul 1 Şubat 191, Biz Cemiyete Ne Borçluyuz? Bir Ömür mü, Jest mi? İstanbul Mecmuası, C. 6, Sayı: 60, İst. 15 Mayıs Hıristiyanlık ve Puta Tapan Dinler; İstanbul Meem., C. 6, Sayı: 62, İstanbul 15 Haziran İslamiyettc Eski Dinlerin İzleri; İst. Meem., C. 6, Sayı: 63, İstanbul i Temmuz Demokratik Cemiyetlerde İleri Geri; İst. Meem. C. 6, Sayı: 64, İstanbul 15 Temmuz Fransız İhtilali ve Eski Rejim; İst. Mcem. C. 6, Sayı: 65, İst. 1 Ağustos Şark Ve Garb; İst. Meem. C. 7, Sayı: 70-71, İstanbul 1 Kasım 1946.

13 xvn 64- Medeniyette ılerleme ve Gerile~e; İst. Mecmuası, C. 7, Sayı: 74.75, İstanbul 31 Aralık İktisadi Sosyoloji Üzerine Notlar; Sosyoloji Dergisi, Sayı: 3, İstanbul 1946 Arkadaş Matbaası, "İst. Ün iv. Fak. Yay.". 66- Önsöz, Felsefe TercümeIeri Dergisi, i. Cilt, i. Sayı, 1947, İstanbuL. 67- Maine de Biran, Takdire Uğramış Olan Muhtıraların Kısaltılmışı; çev: Hilmi Ziya Ülken; Felsefe TereümeIeri Dergisi ı. Cilt, 1. Sayı İst. 68- Türk Felsefe Dilinin Gelişmesi; Felsefe Tercümeleri Dergisi, ı. Cilt, i. Sayı; 1947 İstanbuL. 69- Sosyolojinin Dalları; Sosyoloji Dergisi, Sayı: 4-5, İst. 1949, Pulhan Mat. "İst. Ed. Fak. Yayını, )." 70- İnsani İlimler Mümkün müdür? Sosyoloji Dergisi, Sayı: 1-5, İctimai Bünyemiz ve Öğretim Sistemi; Bilgi Dergisi, Cilt: 3, 72- Filozof Mehmet İzzet; Bilgi Dergisi, Ziya Gökalp Sayısı, C. 3, Sayı: 31, İstanbul 1 Kasım Ernst von Aster ve Bilgi Teorisi; Felsefe Arkivi, Cilt: II, Sayı: 3, İstanbul Ebu'I.Bereqat Bağdadi; Felsefe Arkivi, Cilt: II, Sayı: 3, İstanbul Anadolu Destanına Giriş; Şadırvan Dergisi, Üniversite Sitesi; Sosyoloji Dünyası Dergisi, C. I, No: I, İst. 1951, Kardeşler Basm. "Türk Sosyoloji Cemiyeti Yay.". 77- Türkiye'de Köy Sosyolojisi; Sosyoloji Dünyası Derg., C. I, No: I, İstanbul 1951, Kardeşler Basm. "Türk Sosyoloji Cemiyeti Yay.". 78- Radyonun İctimai Tesirleri Üzerinde Sosyolojik Anket; Sosyoloji Dünyası Derg. C. I, Sayı: 1, İst. 1951, Kardeşler Basm. "Türk Sosyoloji Cemiyeti Yay." Zürich Milletlerarası Sosyoloji Kongresi; Sosyoloji Dünyası Derg., C. I, No: 1., İst. Kardeşler Basm "Türk Sosyoloji Cemiyeti yayını".

14 :XVIII 80- Sosyolojinin Sınırları; Sosyoloji Dünyası Derg., C. I, No:I, İst. 1951, Kardeşler Basm. "Türk Sosyoloji Cemiyeti yay.". 81- Hukuk Ve Cemiyet; İş Dergisi, C. 19, Sayı: 138, İst. 1 Şubat Fatih Devrinde fikir ve Kültür Hayatı; Sosyoloji Dünyası Derg., C. I, No: 3"., İst. 1953, Işıl Matbaası, "Türk Sosyoloji Cemiyeti Yay.". 84- Medeniyetimizin Değerler Sistemi; Türk Düşüncesi ~ecın., Cilt: I, Sayı: 1. İstanbullAralık Keyserling'e Göre Türkler; Türk Düşüncesi Derg., C. I, Sayı: 2, İstanbul 1 Ocak Anadolu Köylerine Dair Ciddi Araştırmalar; Türk Düşüncesi Mecmuası, Cilt: 1-2, Sayı: 3, 9, İst. I Şubat 1954, I Ağustos Tarih Boyunca İnsan İdeali; Türk Düşüncesi Mecm., C i. Sayı: 3, İstanbul 1 Şubat Anadolu Köylerine Dair Araştırmalar (Paul Stirling'in Sakal Sultan Köyü Etüdünden "IV"), Türk Düşüncesi Mecm., Cit: 2, Sayı: 9, ll, İstanbul 1 Ağustos 1954, 1 Ekim Kültür Ve Medeniyet; Türk Düşüncesi Mecm., Cilt: 3, Sayı: 13, İstanbullAralık Yusuf Ziya Yörükan; Ank. Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.3, Remzi Oğuz Arık; Ank. Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 3, Ziya Gökalp; Bilgi Dergisi, Sayı: 90-91, İst. Ekim-Kasım İbn-i Sina'nın Din Felsefesi; Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Derg. C. IV Filozof Mehmet İzzet; İş' Dergisi, Sayı: 170, İst. 1 Ekim Cemiyette ilk Basın Hareketleri; Siyasi İlim. Mecm., Sayı: 285,286,287,290,291, 292, 293, 294, 297. ist. Aralık Aralık İde~lizmin Çıkmazları; Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, C. V

15 XIX 97- Bedi'i Değerin tctimai Rolü; Yıllık Araştırmalar Derg., Sayı:.5, Ankara , Türk Tarih Kurumu Basm. "Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Yay." "Türk ve İslam Sanatları Tarihi Ens. Yay. Sayı: 5". 98- III. Dünya Sosyoloji Kongresi; Kültür Dünyası Derg., Sayı: 26 27, Ankara, Temmuz. Ağustos II. Dünya Sosyoloji Kongresi (Liege 1953); Sosyoloji Derg., Sayı: İstanbul 1956, Fakülteler Matb. "İst. Üniv. Ed. Fak. Yay." Gönen Bölge Monografisi; Sosyoloji Derg., Sayı: 10-11, tst. 1956, Fakülteler Matb., "tst. Üİliv. Ed. Fak. Yay." Kültürümüzün Temelleri: Yeni Adam Mecm., Sayı: 751, İst. 15 Ocak Farabi ve İbni Sina'nın Garb Orta çağı Düşüncesi Üzerinde Tesirine dair Yeni Bazı Münakaşalar; Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Derg., C. 6, Katip Çelebi Ve Fikir Hayatımız "Katip Çelebi isimli Kitabın içinde" T.T.K Demirperde Gerisinde Sosyoloji; İş ve Düşünce Derg. C: XXIII, Sayı: , İstanbul Mart - Nisan Milletlerarası Sosyoloji Kongresi; İş ve Düşünce Mecm., Sayı: 195, İstanbul 1 Kasım Kültür Değişmeleri: Reform, Dinimizde Reform, Kemalizm Derg., İstanbul Haziran Batıda ve Bizde İrtica; Türk Düşüncesi Mecm., Cilt: 10, Sayı: 56-57, İstanbul 1 Mayıs tctimai Değişme ve İnkilap; Türk Düşüncesi Mecm., Cilt: 10, Sayı: 6-7, Eski Sayı: 57-58, İst. Haziran - Temmuz Anadolu'da Şehirleşme Hiidisesİnin Bazı Neticeleri; İst (Çoğaltma, "Pedagoji Cemiyeti 8. Eğitim Kongresi" Orta Doğu'nun Sosyolojisi; İş ve Düşünce Derg., C: 25, Sayı: 209 İstanbul 1 Ocak Sanat, Düşünce ve İçtimai Bünye; Sosyoloji Dergisi, Sayı: 13-14, İstanbul 1959, tst. Matb. "tst. Üniv. Ed. Fak. Yay.".

16 xx 112- İptidailerde İetimaı Bünye Ve Din; Sosyoloji Dergisi, Sayı: 13-14, İst. 1959, İst. Matb. "İst. Üniv. Ed. Fak. Yay." Türkiye'de Batılılaşma Hareketi. (L'Occidentalisme en Turquie); Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, C. 8, Değerler ve İnanma Problemi Hakkında Bazı Notlar; Ank. Üniv. ilahiyat Fak. Dergisi, C. VII. Ankara 1960, Türk Tarih Kurumu Basm Ziya Gökalp; Bilgi Dergisi, C. XIII, Sayı: 149, İst. 7.0eak Sosyolojide Yeni Adımlar; Sosyoloji Dergisi, Sayı: 1, İst. 1960, Baha Matb., "İst. Üniv. Ed. Fak. Yay.". II 7- Sosyolojide Yeni Adımlar; Sosyoloji Dergisi, Sayı: 15, Sosyal Değişme ve Yeni Organist Teori; "Institut de Soeiologic 1960" Türkiye'de Kadın Hayatı Tekamülü, 1960 (Konferans) Ruh Sağlığı Ve Cemiyet; Eğitim Hareketleri Dergisi, C: VII, Sayı: 83.84, Ank. Kasım - Aralık Ruh Sağlığı Ve Cemiyet Meselesi; Med. Sosyal Sağlık Dergisi, C: 1, Sayı: 2 İstanbul Kasım Türkiye'de Toprak Reformu (I); Balkanoğlu Ltd. Şti., Ank "TODAİ Enst. Yay. İdari Reform Serisi, VI.'~ Kitap Tahlilleri: (Raymond Aron, La Socicte Industrielle et la Guerre; Lueien Coldmann, Recherehes Dialectiqucs; Robert King Merton Elcmentsde Methode Sociologique, Ank. Üniv. İHihiyat Fak. Derg., C. IX, Ord. Prof Mükrimin Halil Yınanç; Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, C. IX, Gazzali'nin hazı Eserlerinin Türkçeye tercümeleri "Les traductions en Turc de certains Livres d'al-gazzali "Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Derg. C. IX, Türkiye'de Toprak Davası; Yön Dergisi, Yıl: I, Sayı: 9, İst. 14 Şuhat Türkiye'nin Modernleşmcsi ve Bu hareketin öncüleri olan Türk Düşünürleri; Ank. Univ. İlahiyat Fak. Derg., C: XI, 1963.

17 XXI 128- İslam Felsefe Ve İtikadının Garbe Tesiri; Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Derg., Cilt: X, Ank Ank. Üniv. Basımevi Şark-Garb Problemi Karşısında İslamiyet (L'İslam en Face du prcbleme Orient et Occident), Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Derg. C: XII, Prof. Kamuran Hirand; Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, C. XII, Rıfkı M~Iı11 Meriç; Ank. Üniv. İl ah iyat Fak. Dergisi, C, XII, Doç. Dr. İsmail Tunalı, Felsefenin Işığında Modern Resim; Ank. Lniv. İlahiyat Fak. Dergisi, C. XII, Macar İhtilali; Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 1, İstanbul Şubat Ziya Gökalp'e Dair Fikir ve Sanatta Hareket Dergisi, Sayı: 33, İst. Eylül Mükrimin Halil Yınanç için İntihalar; Yeni Mülkiye Tarihi Ve Mülkiyeliler IV. Cilt, Sayfa , Ank , Mars Matb Anadolu Örf ve Adetlerinde Eski Kültürlerin İzleri; Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Derg. C. XVII, İslamdan Önce Türkler Hangi İnançta idiler? Yeni İnsan Dergisi, Sayı: 73-79, 83, Ali Turan, Hüseyin Zade Ali; Yeni İnsan Derg Eğitim Krizinin Kökleri Ve Üniversiteler; Ank. Üniv. Eğitim Fak. Derg Batı Üniversitelerinin Gelişmesi, Laiklik Ve Fikir Hürlüğii İçin Savaş; Ank. Üniv. Eğitim Fak. Derg Roman Üzerine Düşünceler; Yeni İnsan Derg Bir Türk Sitesinin Kuruluşu; Yeni İnsan Derg. Sayı: 86, Ali Turan, Hüseyin Zade Ali; Yeni Dergi, Türk Milletinin Kökleri Ve Vatana Yerleşme; Tercüman Gazetesi (3 Eylül, 28 Eylül, 18 Ekim, 3 Kasım) 1971.

18 ~ XXII 145- Vakıf Sistemi Ve Türk Şehireiliği; Vakıflar Dergisi, C. IX, Yunus'ta Tasavvuf Ve Halk Ruhunun Türk Şiiri ile Birleşmesi; (Şclçuklu Araştırma Enstitüsünün Mayıs 1972 de hazırladığı seminere verilen Tebliğ) Kültürümüzün Doğuşu ve Gelişmesi; (Milli Kütüphanede verilen Konferans) Milli Eğitim Üzerine Düşünceler; Pedagoji Dergisi, Mart 197: Laiklik; 50. Yıl Kitabı: Ank. Oniv. İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ank. Üniv. Basımevi Cumhuriyet Devri 50 Yıllık Türk Eğitimi; 50. Yıl Kitabı, Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Yayınları, Ank. Üniv. Basımevi, Türkiye Tarihinde Sosyal Kuruluş Ve Toprak Rejiminin Gelişmesi, (Osmanlılara Kadar); Vakıflar Dergisi, C: X, Prof. Hikmet Birand; Ank, Oniv. İHihiyat Fak. Derg. Cilt: XIX, Türk Kozmogonisi, Türk Mitolojisi, Türk Hikmeti, Teknik Tefekkür. Ankara Başvekillet Müdevvenat Matbaası, 53 S. Türk Tarihinin Ana Hatları Serisi; 1, No: 41" Mevlana ve Yetiştiği Ortam. Bildiriler; Türkiye İş Banka:-ı Kültür Yay., 135, Ankara Yunus Emre'de İnsanlık Ve Evrensellik (Yunus Emre Semineri, 1971) (Akbank'ın yayınladığı bildiriler kitabında çıkmıştır.) 156- Malazgirt Savaşı'nda Hıristiyan Türklerin Rolü; Selçuklu Araştırmaları Derg. IV. Ciltte çıkacak. Ülkü, Şadırvan, Türk Düşüncesi, Eğitim Hareketleri gibi dergilerde, "Sosyolog Gözüyle" başlığı ile Yeni Sabah Gazetesinde; Son Telgraf, Tan, Tasvir, Tanin, Vatan, Öncü, Milliyet, Cumhuriyet, Tercüman, gazetelerinde, Sosyal ve Milli Tarihe ait daha bir ç~k yazıları neşredilmiştir.

H. Z. ÜLKENİN ESERLERİ VE MAKALELERİ

H. Z. ÜLKENİN ESERLERİ VE MAKALELERİ 2 H. Z. ÜLKENİN ESERLERİ VE MAKALELERİ BASILMIŞ ESERLERİ 1 İçtimaiyat Hakında İbdidâî Ma'lümat (G. Riohard'dan tere.) İstanbul, Devlet Mat., 1924. 2 Umumi Ruhiyat (Genel Psikoloji); İstanbul, Darülfünun

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE %0 HESAPLAMASINDA DİKKATE ALINACAK ASGARİ DERSLER FEL0* İLKÇAĞ FELSEFESİ 5 5 FEL04* FELSEFİ KAVRAMLAR VE TERİMLER 5 5 FEL06* VARLIK FELSEFESİ 5 5 FEL08* KLASİK MANTIK 4 5 5 FEL0* BİLİM TARİHİ 4

Detaylı

Doç. Dr. Oğuz ARI Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. Oğuz ARI Boğaziçi Üniversitesi ORD. PROF. HİLMİ ZİYA ÜLKEN Doç. Dr. Oğuz ARI Boğaziçi Üniversitesi Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de sosyolojinin kurucuları arasındadır. Hem kendisi, hem kendinden öncekiler, hem çağdaşları bu

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

* Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mantık Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Araş. Gör. İsmail KÖZ*

* Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mantık Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Araş. Gör. İsmail KÖZ* PROF. DR. NECATİ ÖNER'İN BİYOGRAFİSİ Araş. Gör. İsmail KÖZ* Necati Öner i927 yılında Tortum (Erzurum) da doğdu. ilk öğrenimini Narman ilkokulunda (Erzurum),ortaöğrenimini Erzurum Lisesinde yaptı. 1949-1950

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ (HAZIRLIKSIZ) BAHAR YARIYILI I. SINIFLAR FİNAL SINAVI PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ (HAZIRLIKSIZ) BAHAR YARIYILI I. SINIFLAR FİNAL SINAVI PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ (HAZIRLIKSIZ) 016-017 BAHAR YARIYILI I. SINIFLAR SINAVI PROGRAMI 1 ARAPÇA II 3 HADİS VE USULÜ İSLAM İBADET ESASLARI TARİH 9.0.017 30.0.017 31.0.017

Detaylı

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu 1. Adı Soyadı : MUSTAFA CAN 2. Doğum Tarihi : 10.01.1963 3. Doğum Yeri : Kahramanmaraş-Merkez 4. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 5. Öğrenim Durumu: Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez)

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi 2015

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi 2015 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: 2.Doğum Tarihi: 29 Ocak 1978 3.Ünvanı : Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans İlahiyat Ankara 2000 Yüksek Lisans Doktora ve Din Bilimleri (İslam

Detaylı

ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM I. DÖNEM

ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM I. DÖNEM ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM 1 I. DÖNEM 181111005 Türk Dili I Z 2 0 2 0 2 181111006 İngilizce I Z 2 0 2 0 2 181111007 Atatürk

Detaylı

İçindekiler. İndeks. İKTİSADÎ DÜŞÜNCE TARİHİ 1. Giriş 1-19

İçindekiler. İndeks. İKTİSADÎ DÜŞÜNCE TARİHİ 1. Giriş 1-19 İçindekiler Önsöz. İndeks Sahif e: III XI İKTİSADÎ DÜŞÜNCE TARİHİ 1. Giriş 1-19 1) İktisadî düşünce tarihine düşen vazife 1 2) İktisadî ilimler zümresinin muhtelif disiplinleri arasında bir mukayese 3

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart 1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Nuri ADIGÜZEL Doğum Tarihi: YAHYALI 13 MART 1962 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi 1985 Y. Lisans Sosyal Bilimler

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI 1.YIL / 1. YARIYIL 1.YIL / 2. YARIYIL ILA101 Kur'an Okuma ve Tecvid-I 2 0 2 2 ILA102 Kur'an Okuma ve Tecvid-II 2 0 2 2 ILA103 Arap Dili

Detaylı

Şahin, Mustafa, Türk Düşüncesinde Nurettin Topçu nun Yeri ve Siyaset Sosyolojisi Açısından Devlet ve Demokrasi Anlayışı, Hacettepe Üniversitesi,1995.

Şahin, Mustafa, Türk Düşüncesinde Nurettin Topçu nun Yeri ve Siyaset Sosyolojisi Açısından Devlet ve Demokrasi Anlayışı, Hacettepe Üniversitesi,1995. NEVİN GÜNGÖR ERGAN İletişim: nevine@hacettepe.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Öğrenim: Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans: Sosyoloji ve İdare Hacettepe Üniversitesi 1979 Y. Lisans: Sosyoloji Hacettepe Üniversitesi 1982

Detaylı

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri. I.

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri. I. 1. DİN SOSYOLOJİSİ DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri 5159 Din Bilimlerinde Anlama ve Yorumlama Kuramları

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL TURİZM BİBLİYOGRAFYASI Bülent Ağaoğlu İstanbul 24 Nisan 1986 İÇİNDEKİLER GENEL...3 TÜRKİYE'DE SOSYAL TURİZM...4 2 GENEL 1. ADALILAR, Ayça: "Sosyal Turizm". T.C. Ziraat Bankası Postası, Sayı:

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri. I.

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri. I. 1. DİN SOSYOLOJİSİ DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri 5159 Din Bilimlerinde Anlama ve Yorumlama Kuramları

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

Canefe, N. (2007). "Türkiyelilik, Türklüğün Aşağılanması ve Dink Cinayeti: Banal Milliyetçilik Çerçevesinde Bir Özeleştiri". Birikim, (214), 88-94,

Canefe, N. (2007). Türkiyelilik, Türklüğün Aşağılanması ve Dink Cinayeti: Banal Milliyetçilik Çerçevesinde Bir Özeleştiri. Birikim, (214), 88-94, Milliyetçilik Canefe, N. (2007). "Türkiyelilik, Türklüğün Aşağılanması ve Dink Cinayeti: Banal Milliyetçilik Çerçevesinde Bir Özeleştiri". Birikim, (214), 88-94, Çağla, C. (2002). Azerbaycan'da Milliyetçilik

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 54 Tarih : 03.01.2013 Toplantıda Bulunanlar : 1. Prof. Dr. Salih Sabri YAVUZ, Müdür 2. Doç. Dr.

Detaylı

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT)

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT) 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT) 1.SINIF (2014 Müfredatlar) 1. YARIYIL ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI No Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS 1.GRUP (101) 2.GRUP (102)

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI NDA AÇILAN DERSLERĠN LĠSTESĠ (T. C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

(2006). Türk eğitim sisteminde Atatürkçülük ve Cumhuriyet tarihi öğretimi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Enstitüsü.

(2006). Türk eğitim sisteminde Atatürkçülük ve Cumhuriyet tarihi öğretimi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Enstitüsü. Türkçülük (2006). Türk eğitim sisteminde Atatürkçülük ve Cumhuriyet tarihi öğretimi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Enstitüsü. T, Y. (1954). Türkistan'da Türkçülük Ve Halkçılık.

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2003-2004 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1- FİZİKİ DURUM: 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Rektörlüğümüzce yapılan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Doğum yeri Doğum tarihi Görev yeri : RECEP ARDOĞAN : İskilip/Çorum : 01.09.1973 : KSÜ İlahiyat Fak. ÖĞRENİM DURUMU Derece Okul adı Yıl İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2002-2003 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1-3837 Sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Rize

Detaylı

Dersin adı / kodu: Küçük Gruplar Sosyolojisi / SOSY1002 Dersiverenöğretimüyesi: Yrd. Doç. Dr. AyşenŞatıroğlu E-mail adresi

Dersin adı / kodu: Küçük Gruplar Sosyolojisi / SOSY1002 Dersiverenöğretimüyesi: Yrd. Doç. Dr. AyşenŞatıroğlu E-mail adresi Dersin adı / kodu: Küçük Gruplar Sosyolojisi / SOSY1002 Dersiverenöğretimüyesi: Yrd. Doç. Dr. AyşenŞatıroğlu E-mail adresi aysen.satiroglu@istanbul.edu.tr satiroglu.aysen@gmail.com Dersin içeriği: Ders,toplum

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray Mehmet Saray 1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğdu. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İÇİN HAZIRLANAN ZORUNLU DERSLER

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İÇİN HAZIRLANAN ZORUNLU DERSLER FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İÇİN HAZIRLANAN DERSLER DERS KODU DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ /SEÇ MELİ TEORİ/UY GULAMA (SAAT) FEL 101 FELSEFEYE GİRİŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY

Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Marmara Üniversitesi Akademik Birim : ahiyat Fakültesi : İstanbul Mezuniyet ı : 990 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY Doğum Yeri ve Tarihi : Karaman / 0..966

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EROL ÇANKAYA 2. Doğum Tarihi: 15.XI.1953 3. Ünvanı: DR 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans A.Ü. SİYASAL BİLGİLER 1979 İKTİSAT VE MALİYE Y. Lisans SİYASET

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM DERS PLANI (2013-2014 Eğitim öğretim yılından

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2016-2017 Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ ANABİLİM DALI BİLİM DALI PROGRAM SEVİYESİ PROGRAM TÜRÜ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : YILDIRIM Mustafa Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : BURSA / 0.0.97 Uyruğu : TC. Yabancı Dil (ler) : İngilizce / Arapça Cinsiyet : Erkek Tel İş : 0

Detaylı

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ LİSANS MÜFREDATI I. ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) ZORUNLU DERSLER

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ LİSANS MÜFREDATI I. ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) ZORUNLU DERSLER FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ LİSANS MÜFREDATI Genel Toplam Ders Adeti: 68 Teorik(T): 180 Uygulama (U): 2 Kredi: 181 ECTS: 240 Teori ve Uygulama: 182 I. ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) ZORUNLU DERSLER 1. YARIYIL 1

Detaylı

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TÜRKİYE DE TOPLUMBİLİMİN ÖNCÜLERİNDEN: HİLMİ ZİYA ÜLKEN Bekir KOCADAŞ Özet Hilmi Ziya Ülken, Türkiye de sosyolojinin gelişmesinde ve tutunmasında büyük katkıları olan nev-i şahsına münhasır bir toplumbilimcidir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM TBMM VIII. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM TBMM VIII. DÖNEM ( ) V İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... XIII GİRİŞ... 1 Muhalefetin İstekleri... 1 Demokratikleşme Adımları... 1 Milletvekilleri Seçimi Kanunu... 2 Hükûmetler... 2 Milletvekili Ara Seçimleri... 2 CHP ve DP nin Kurultay

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS PROGRAMI (İNG. KAPANDIKTAN SONRA)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS PROGRAMI (İNG. KAPANDIKTAN SONRA) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS PROGRAMI (İNG. KAPANDIKTAN SONRA) BİRİNCİ YARIYIL DERSLERİ 101 Felsefeye Giriş I Z 2 2 0 2 5 103 İlkçağ Felsefesi I Z 3 3 0 3

Detaylı

İçindekiler Sahifo AÇIKLAMA 1

İçindekiler Sahifo AÇIKLAMA 1 İçindekiler Sahifo M E T O T H A K K I N D A AÇIKLAMA 1 - ANKET ALANI : Anketin uygulandığı «Öğrenci gurupları» 3 - Sonu ve Cevapların düzenleniş şekli ^ Konu kategorilerinin teşkili, isteklerin sınıflandırılması

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. TUNCAY SAYGIN

Yrd.Doç.Dr. TUNCAY SAYGIN Yrd.Doç.Dr. TUNCAY SAYGIN Fen-edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1997-2001 Lisans Atatürk Üniversitesi 2001-2003 Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji İstanbul Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Sabahattin GÜLLÜLÜ 2. Doğum Tarihi: 17.02.1940. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji İstanbul Üniversitesi 1962-1967 Doktora Sosyoloji

Detaylı

Kitaplar Yüzyıl Dönümünde Batıcı Bir Aydın: Ahmet Ağaoğlu ve Rol Değişikliği, Kitabevi Yay., İstanbul, 2010.

Kitaplar Yüzyıl Dönümünde Batıcı Bir Aydın: Ahmet Ağaoğlu ve Rol Değişikliği, Kitabevi Yay., İstanbul, 2010. Doç. Dr. Ufuk ÖZCAN İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Ana Bilim Dalı Ordu Caddesi 34459 Beyazıt İstanbul Türkiye Tel: +90 212 440 0000 / 15795 e-posta:

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLERİ

2014 YILI FAALİYETLERİ 2014 YILI FAALİYETLERİ 28 Ağustos 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA görevine başladı. 27 Eylül 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Atatürk Üniversitesinde düzenlenen

Detaylı

SOSYOLOJİSİ (İLH2008)

SOSYOLOJİSİ (İLH2008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DİN SOSYOLOJİSİ (İLH2008) KISA ÖZET-2013

Detaylı

DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İLAHİYAT BÖLÜMÜ I. SINIF I. & II. ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ

DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İLAHİYAT BÖLÜMÜ I. SINIF I. & II. ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ I. SINIF Tarih Saat Ders Kodu Ders Adı 15.06.2015 14:00-15:00 İLA1012 Mantık 15.06.2015 18:00-19:00 İLA1014 Türk İslam Sanatları Tarihi 16.06.2015 14:00-15:00 İLA1108 Tefsir I 16.06.2015 18:00-19:00 İLA1016

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Â Ş IK V E Y SE L B İB L İ YOGB A F Y A S I

Â Ş IK V E Y SE L B İB L İ YOGB A F Y A S I KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÎLLÎ FOLKLOR ARAŞTIRMA DAÎRESÎ YAYINLARI: 43 BİYOGRAFİLER-BİBLİYOGRAFYALAR DİZİSİ: 10 TÜRK HALK ŞÂİRLERİ BİBLİYOGRAFYALARI Â Ş IK V E Y SE L B İB L İ YOGB A F Y A S I (ölümünün

Detaylı

Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK ün anısına

Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK ün anısına IX Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK ün anısına X XI Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK 1932-2009 XII XIII Prof. Dr. TURGUT AKINTÜRK ÜN ÖZGEÇMİŞİ 1932 yılında Aydın / Reşadiye de doğmuştur. 1954 yılında Ankara Üniversitesi

Detaylı

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 06.06.2011 İNCELEMELERİ 1. Bulgaristan'da Türk Gazeteciliği (1865-1985) M. Türker Acaroğlu, Mayıs 1990, VIII+113+f S., Gazeteciler Cemiyeti Yayınları:

Detaylı

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren)

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren) HAKKIMIZDA Tarih İncelemeleri si (TİD), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından yayımlanan, 2009 yılı Temmuz ayından itibaren, uluslararası hakemli bir dergidir. İlk sayısı 1983 yılında

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

Doç.Dr. NİZAMETTİN PARLAK

Doç.Dr. NİZAMETTİN PARLAK Doç.Dr. NİZAMETTİN PARLAK ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1964 ERZİNCAN T: 446225193040421 F: nparlak@erzincan.edu.tr

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ KISA ÖZET

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası brosur_tr.indd 1 20.02.2016 10:07:58 FAKÜLTEMİZ Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuş olup 1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlamıştır. Fakültemizin misyonu

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ALES PUAN TÜRÜ. Uyruklu ÜNİP* Doktora SÖZEL SÖZEL SÖZEL SÖZEL SÖZEL. Y. Lisans EA Doktora EA SÖZEL SÖZEL

Türkiye Cumhuriyeti ALES PUAN TÜRÜ. Uyruklu ÜNİP* Doktora SÖZEL SÖZEL SÖZEL SÖZEL SÖZEL. Y. Lisans EA Doktora EA SÖZEL SÖZEL ALES PUAN TÜRÜ Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ÜNİP* Yabancı Uyruklu ESRUC** T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Anabilim-Anasanat / Bilim-Sanat

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

-I- İ- ILGAZ; Aylık Fikir ve Sanat Dergisi Ilgaz, 1961-, a. 1972 12.c./133 1975 14.c./167. L IRAK; Aujourd hui Bagdad,?, 2a. 1981 118.

-I- İ- ILGAZ; Aylık Fikir ve Sanat Dergisi Ilgaz, 1961-, a. 1972 12.c./133 1975 14.c./167. L IRAK; Aujourd hui Bagdad,?, 2a. 1981 118. 71 -I- İ- ILGAZ; Aylık Fikir ve Sanat Dergisi Ilgaz, 1961-, a. 1972 12.c./133 1975 14.c./167. L IRAK; Aujourd hui Bagdad,?, 2a. 1981 118. ICOM NEWS Paris, 1948-, 3a. 1948 October, December 1949 2.c./1-6

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU (BÜTÜNLEME) SINAV PROGRAMI SINAV YERİ :

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU (BÜTÜNLEME) SINAV PROGRAMI SINAV YERİ : İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU (BÜTÜNLEME) SINAV PROGRAMI SINAV YERİ : ARAPÇA DİL MERKEZİ HAZIRLIK 1 HAZIRLIK 2 HAZIRLIK 3 HAZIRLIK 4 HAZIRLIK 5 HAZIRLIK 6 HAZIRLIK 7 HAZIRLIK

Detaylı

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

Başvuru Yapabilecek Programlar. Öğrenci Alınacak Program Adı

Başvuru Yapabilecek Programlar. Öğrenci Alınacak Program Adı Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ KABUL SINAVINA BAŞVURABİLECEK OLAN PROGRAMLAR Öğrenci Alınacak Program

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2004-2005 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1-KURULUŞ VE GELİŞME: 03.07.1992 gün ve 3837 Sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

DİKAB I. Ve II. Öğretim A-1

DİKAB I. Ve II. Öğretim A-1 08:00 Uygulamaları (Toplantı Salonu) 09:00 Uygulamaları Uygulamaları 10:00 Yaşayan Dünya Dinleri BAYRAM 11:00 Yaşayan Dünya Dinleri BAYRAM 13:00 Yaşayan Dünya Dinleri BAYRAM 14:00 Yaşayan Dünya Dinleri

Detaylı

Bankacılık ve Finans, İşletme, İktisat, Maliye, Ekonometri Bölümlerinden herhangi birinden lisans mezunu olmak. Lisans mezunu olmak

Bankacılık ve Finans, İşletme, İktisat, Maliye, Ekonometri Bölümlerinden herhangi birinden lisans mezunu olmak. Lisans mezunu olmak Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ KABUL SINAVINA BAŞVURABİLECEK

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I 4 0 4 6 TAR 102 OSMANLI TÜRKÇESİ II 4 0 4 6 TAR 103 İLKÇAĞ TARİHİ I 2 0 2 4 TAR 104 İLKÇAĞ TARİHİ II 2 0 2 4 TAR

Detaylı

Soykut, R. (1980). İnsanlık Bilimi Ahilik. Ankara: Afsaroğlu Matb..

Soykut, R. (1980). İnsanlık Bilimi Ahilik. Ankara: Afsaroğlu Matb.. Arşiv 2012 Soykut, R. (1980). İnsanlık Bilimi Ahilik. Ankara: Afsaroğlu Matb.. Arıcı, K. (1993). "Ahilik ve Çalışma Hayatımız: Ahilik Kültürünün Günümüzde Uygulanabilirliği Meselesi". Türkiye Esnaf-Sanatkarlar

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU 201-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.YIL 2. YY. 1 YDİ2 YDA2 YDF2 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Almanca) Temel Yabancı Dil

Detaylı

EK 2 : BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAMLAR LİSTESİ

EK 2 : BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAMLAR LİSTESİ EK 2 : BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAMLAR LİSTESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KABUL SINAVINA BAŞVURABİLECEK OLAN PROGRAMLAR Öğrenci Alınacak Program

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Ġlahiyat Fakültesi Bölüm/Anabilim İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Dalı/Program Kodu Dersin Adı T U K S Öğretim Üyesi Gurup 105 Kuran Okuma Tecvid

Detaylı