HALKA AÇILMANIN DAYANILMAZ ÇEKİCİLİĞİ: VERGİSEL AVANTAJLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALKA AÇILMANIN DAYANILMAZ ÇEKİCİLİĞİ: VERGİSEL AVANTAJLAR"

Transkript

1 VERGİ DÜNYASI, SAYI : 231 HALKA AÇILMANIN DAYANILMAZ ÇEKİCİLİĞİ: VERGİSEL AVANTAJLAR ZİHNİ KARTAL Hesap Uzmanı GİRİŞ Vergi Mevzuatında halka açık şirket deyimi üç maddede geçmektedir: Kurumlar Vergisi Kanunu nun 2 nci maddesi, geçici 24 üncü maddesi ve Gelir Vergisi Kanunu nun 94 üncü maddesi. Kurumlar Vergisi Kanunu nun geçici 24 üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu nun 94 üncü maddesinde, halka açık şirketlere, vergi oranı bakımından avantaj sağlanmış, Kurumlar Vergisi Kanunu nun 2 nci maddesinde ise halka açık şirket tarif edilmiştir. Anılan kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre Sermaye Piyasası Kurulunca halka açık anonim şirket olduğu kabul edilen şirketler, bu kanun ve Gelir Vergisi Kanunu uygulaması bakımından da halka açık anonim şirket sayılır hükmü yer almaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu, hisse senetlerinin halka arz edilmesi veya ortak sayısının 250 yi aşması (hisse senetlerinin halka arz edilmiş sayılması) durumlarında şirketi halka açık kabul etmektedir. Bunun dışında başka bir koşul öngörülmemiştir sayılı yasadan önce Kurumlar Vergisi Kanunu nun 2 nci maddesinde halka arz edilen hisse senetlerinin şirketin nominal sermayesine oranının en az %15 olması şeklinde bir koşul daha mevcuttu. Bu koşul uygulamada yarattığı sorunlar ve güçlükler nedeniyle tarihinde yayımlanan 4369 sayılı yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır. Halihazırdaki Vergi Mevzuatına göre, bir şirket Sermaye Piyasası Kurulu nca halka açık olarak kabul edilmiş ise vergi yasaları yönünden de halka açık şirket sayılır. Geçmişte halka açıklık sıfatının hangi tarihte kazanıldığı takdirde, düşük vergi kesintisi oranından yararlanılabileceği tereddütlere yol açmış; Maliye Bakanlığı yayımladığı 47 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde, kanunda belirtilen nominal sermayenin en az %15 inin hisse senetleri yoluyla halka arz edilmesi şartı, hesap döneminin tamamı süresince aranacaktır. Hesap dönemi içinde bu şartı kaybeden veya kazanan kurumlar bu vergilendirme dönemi için halka açık anonim şirket niteliğinde sayılmayacaktır. diyerek halka açıklık koşulunun vergilendirme döneminin tamamı için aranması gerektiğini belirtmiştir. Bakanlık daha sonra yayınladığı 57 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde, görüşünü değiştirerek, söz konusu şartın dönemin son günü itibariyle gerçekleşmiş olmasını yeterli bulmuştur. Bir an bu iki tebliğdeki düzenlemelerin, halka arz edilen hisse senetlerinin şirketin nominal sermayesine oranının en az %15 olması şartına ilişkin olduğu iddia edilebileceği akla gelse de, temelde amaçlanan, bir şirketin halka açık şirket sıfatını elde etmesinin koşullarını belirlemektir. Bu nedenle, bir şirketin vergi yasaları yönünden halka açık şirket olduğunun kabul edilebilmesi için ilgili vergilendirme döneminin en geç son günü itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu nca halka açık olduğunun kabul edilmesi gerekir. (1) Zira vergilendirme o döneme ilişkin olarak yapılmaktadır. Daha sonraki bir tarihte halka açık şirket sıfatını kazanan bir şirketin geçmiş yıla ait gelirlerini, halka açık şirket gibi vergilendirmeyi sağlayacak bir düzenleme mevcut değildir. Kaldı ki bir vergilendirme dönemi diğerinden bağımsızdır. Örneğin 2000 yılında halka açık olmayan bir şirketin 2001 yılı Mart ayında kârını dağıtması ve aynı dönemde halka açılması durumunda, dağıtılan kâr üzerinden yapılacak gelir vergisi kesintisi 2000 yılı vergilendirme döneminin son günü itibariyle sabit olan halka açık olmayan şirket sıfatı dikkate alınarak yapılmalıdır. Vergileme, dağıtılan kara yönelik olduğuna göre, dağıtılan karın ait olduğu vergilendirme döneminde halka açıklık sıfatının gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmalıdır. Öte yandan, 50 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğe göre, halka açıklık şartlarını taşıyan şirketlerin, kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihe kadar Sermaye Piyasası Kurulu ndan alacaklar bir yazı ile bu özellikleri taşıdıklarını belgelemek zorundadırlar.

2 I DÜŞÜK ORANLI VERGİ AVANTAJI Vergi Mevzuatında iki maddede vergi oranı düşürülerek halka açık şirketlerin vergi yükü hafifletilmiştir. Bu maddeler, halka açılmayı özendirmek amacını taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda, dağıtılan kar payları üzerinden halka açık şirketler için Gelir Vergisi Kanunu nun 94 üncü maddesi uyarınca yapılacak vergi kesintisi oranı % 5, Kurumlar Vergisi Kanunu nun geçici 24 üncü maddesi uyarınca yurt dışı inşaat, onarım, montaj ve teknik hizmetlere ilişkin istisna kazançlar üzerinden yapılacak vergi kesintisi oranı en fazla %5 olarak belirlenmiştir. A KAR PAYI DAĞITIMINDA YAPILACAK VERGİ KESİNTİSİ Gelir Vergisi Kanunu nun, 4369 sayılı Kanunla değişik 94/6-bi maddesi uyarınca, kurumlar vergisinden istisna kazançlara isabet eden kısım düşüldükten sonra, 75 inci maddelerin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar payları üzerinden, gelir vergisi kesintisi yapılacaktır. Vergi kesintisi oranı, 99/13230 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş olup, halka açık anonim şirketlerde %5, diğerlerinde %15 tir. Kesinti, kar payı dağıtımına karar verilip istihkak sahiplerine nakten veya hesaben ödeme yapılması sırasında yapılacaktır. Yukarıdaki belirtilen bu hüküm, tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle, dağıtılan karın hangi vergilendirme dönemine ait olduğu önem taşımaktadır ve daha önceki yıllara ait karların dağıtılması durumunda bu maddeye göre dağıtılan kar payı üzerinden vergi kesintisi yapılamaz. Zira bu kazançlar ilgili dönemlerde, tarihinden önceki mevzuata göre vergilenmiştir. (2) Aynı düşüncenin bir başka ürünü olarak, kar payının dağıtıldığı dönem değil, kar payının ait olduğu dönemdeki durum dikkate alınmalı; şirketin halka açık olup olmadığı hususunda kar payının ait olduğu vergilendirme dönemi esas olmalıdır. Öte yandan, vergi kesintisi yapmak, kar payı dağıtımına karar verilip nakten veya mahsuben ödeme yapma koşuluna bağlandığından, bu koşulun gerçekleştiği dönemdeki vergi oranı uygulanmalıdır. Örneğin 1999 yılı karı 2004 yılında dağıtılmışsa 2004 yılı için belirlenmiş vergi oranı esas alınmalıdır. Zira dağıtım 2004 yılında yapılmaktadır, gelir vergisi kesintisi için vergiyi doğuran olay bu yılda gerçekleşmektedir. B YURT DIŞI İNŞAAT, ONARIM, MONTAJ VE TEKNİK HİZMETLERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA ÜZERİNDEN YAPILACAK VERGİ KESİNTİSİ Halka açık şirketlerin düşük vergi oranı uygulama hakkı bulunan bir diğer alan da yurt dışı inşaat, onarım, montaj ve teknik hizmetlerden sağlanan kazançlar üzerinden yapılacak gelir vergisi kesintisidir. Gelir Vergisi Kanunu nun 94/6-bii maddesine göre, dağıtılsın dağıtılmasın kurumlar vergisine tabi kurumların, iştirak kazançları dışında kalan kurumlar vergisinden müstesna kazançları üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılır. Kurumlar Vergisi Kanunu nun geçici 24 üncü maddesi uyarınca, yurt dışında yapılan inşaat, onarım ve montaj işleri ve teknik hizmetlerden sağlanan ve tarihleri arasında Türkiye de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar, bu işlerle ilgili hasılatın en az %15 inin kambiyo mevzuatı gereğince Türkiye ye döviz olarak getirildiğinin tevsik edilmesi koşuluyla kurumlar vergisinden istisnadır. Demek ki maddede sayılan koşulların varlığı halinde söz konusu kazançlar kurumlar vergisinden istisna olacaktır. Bu durumda, anılan kazançlar, Gelir Vergisi Kanunu nun 94/6-bii maddesinde belirtilen vergi kesintisinin konusuna girmektedir. Söz konusu istisna kazançlara ilişkin gelir vergisi kesintisi oranı, Gelir Vergisi Kanunu nun 94 üncü maddesi yerine, Kurumlar Vergisi Kanunu nun geçici 24 üncü maddesi ile belirlenmiştir. Madde hükmüne göre, anılan istisna kazançlar üzerinden yapılacak gelir vergisi kesintisi oranı, halka açık anonim şirketler için %5, diğerleri için %10 dur. Yurt dışında elde edilen bu kazançlara mahallinde uygulanan vergilerin oranının %30 un üzerinden olması durumumda, bu oranın üzerinde uygulanan her bir puan için %0,70 oranında indirim yapılır. Yurt dışında uygulanan vergi oranının halka açık şirketlerde %33,5, diğerlerinde %37 oranında olması durumunda kesinti oranları 0 sıfır olarak uygulanır. Ancak, 51 no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği uyarınca, indirimli vergi kesintisi oranından yararlanabilmek için yabancı ülkelerde inşaat, onarma, montaj ve teknik hizmetlerden elde edilen kazançlara uygulanan vergi oranının o ülkenin yetkili makamlarından alınan ve mahallindeki Türk elçilik ve konsoloslukları, yoksa mahalinde Türk menfaatlerini koruyan ülkenin ayni mahiyetteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgelerin aslı ile yapılan işe ilişkin sözleşmenin bir örneğinin Türkiye de bağlı bulunulan vergi dairesine yıllık beyanname verme süresi içinde ibraz edilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğin V/C bölümünde ise aşağıda yer alan açıklama yapılmıştır:

3 Ancak ilgili yılda, yurt dışında bu işlerle ilgili olarak beyan edilen kazanç ve matrah ile bu tür kazançlar için geçerli olan vergiler ve oranlar yurt dışında bağlı bulunulan vergi dairesinden alınacak belge ile kanıtlanacaktır. Söz konusu belgelerin yeminli tercüme bürolarına Türkçeye tercüme ettirilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin vergi tevkifatına ilişkin muhtasar beyanname ekinde ibraz edilmemesi halinde mükellefler hakkında indirimleri vergi tevkifatı uygulanmayacaktır. Yukarıda yer alan tebliğ açıklamalarından birincisi yıllık beyanname, ikincisi muhtasar beyanname ile ilgilidir. Açıklamalar doğrultusunda, hem istisnadan hem de indirimli vergi kesintisi oranından yararlanabilmek için yıllık beyanname ve muhtasar beyanname ekinde ayrı ayrı olmak üzere belge ibrazı gerekmektedir. Belgelerin zamanında ibraz edilmemesi halinde genel düzenlemelere göre vergileme yapılacak, belgelerin süresinden sonra ibraz edilmesi halinde, kazancın elde edildiği yılı izleyen yılın başından itibaren bey yıl içinde (düzeltme zamanaşımı süresi içinde) gerekli düzeltme işlemleri yapılacaktır. Görüldüğü üzere, yurt dışında inşaat, onarım ve montaj işleri ile teknik hizmetlerden elde edilen kazançlara ilişkin istisna üzerinden vergi kesintisi yapılırken halka açık şirketlere büyük avantaj sağlanmıştır. Halka açık bir şirket, aynı faaliyette bulunan ve aynı kazancı elde eden halka açık olmayan bir kurumun ödemekle yükümlü olduğu gelir vergisi kesintisinin yarısı kadar vergi yükü taşımaktadır. Yurt dışı inşaat, onarım ve montaj işleri ile teknik hizmetlerden elde edilen kazançlar için kurumlar vergisi istisnası uygulama ve gelir vergisi kesintisi yapma konusunda esas alınacak vergilendirme dönemi, bu kazançların Türkiye deki sonuç hesaplarına intikal ettirildiği dönem olmalıdır. Anılan kanunun geçici 24 üncü maddesi, vergileme bakımından vergiyi doğuran olayın meydana geldiği yıl olarak yurt dışı kazançların Türkiye de sonuç hesaplarına intikal ettirildiği yılı kabul etmiştir. Öyleyse, gerek vergi oranı bakımından, gerekse halka açıklık durumu bakımından, kazancın Türkiye de sonuç hesaplarına intikal ettirildiği yılın dikkate alınması gerekir. Buna göre yurt dışında 1998 yılında elde edilen inşaat kazancı, Türkiye ye getirilip sonuç hesaplarına 2003 yılında intikal ettirilirse, bu gelir 2003 yılının geliri sayılacaktır. Dolayısıyla istisna uygulamasında ve gelir vergisi kesintisinde de 2003 yılı için geçerli yasal düzenlemeler esas alınacaktır. II VERGİ İSTİSNASI Halka arzda kullanılacak yöntemlerden biri de sermayeyi artırıp eski ortakların rüçhan haklarını kısıtlamak suretiyle arttırılan sermayeye isabet eden hisse senetlerini halka satmaktır. (3) Bu hisse senetlerinin satış fiyatlarının itibari değerlerinin üzerinde olması halinde aradaki farka emisyon primi denilmektedir. Emisyon priminin vergilenebilecek bir gelir olup olmadığı uzun yıllar tartışılmış, sonuçta kurumlar vergisine tabi bir tür gelir olduğu kabul edilmiştir (4). Ancak Kurumlar Vergisi Kanunu nun 8 inci maddesinin 5 inci bendinde, anonim şirketlerin sermayelerini arttırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itibari değerlerinin üzerinde elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar şeklinde tarif edilen emisyon primleri kurumlar vergisinden istisna edilmiştir (5). Görüldüğü üzere, hisse senetlerini halka arz eden bir şirket, sermayesini artırıp eski ortakların rüchan hakkını kısıtlayarak arttırılan sermayeye isabet eden hisse senetlerini satmışsa kurumlar vergisi yönünden de avantaj sağlamaktadır. Hisse senetlerinin satış fiyatı ile itibari değerleri arasındaki farktan oluşan kazançlar (emisyon primleri) kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Demek ki bu kazançlar kurumlar vergisi yükü taşımamaktadır. Emisyon primleri, Tek Düzen Hesap Planı na göre, 520-Hisse Senedi İhraç Primleri Hesabı na alacak kaydedilmek suretiyle takip edilir. Bu hesap bir bilanço hesabıdır. Bu hesapta görünen tutarlar gelir tablosuna aktarılmaz. Ancak, Vergi Mevzuatına göre gelir kabul edilen emisyon primi tutarlarının vergiye tabi bir kazanç olduğunun görülebilmesi için, kurumlar vergisi beyannamesinde bilanço karına eklenip, istisna olarak indirilmesi gerekir (6). Türk Ticaret Kanunu nun 466 ncı maddesi uyarınca, hisse senetlerinin çıkarılmasında, çıkarma giderleri indirildikten sonra, itibari değerden fazla olarak elde edilen hasılatın itfalara veya yardım ve hayır işlerine sarfedilmeyen kısmı, I. tertip yedek akçe kanuni haddini aşsa dahi, yedek akçe olarak ayrılmak zorundadır. Görüldüğü üzere, Türk Ticaret Kanunu emisyon primini gelir olarak değil, yedek akçe olarak kabul etmektedir. Türk Ticaret Kanunu, emisyon primlerinin gelir olarak kabul etmemekle, kullanım alanını kısıtlamış olmaktadır. Buna karşın, Maliye Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu emisyon primlerinin sermayeye eklenmesini kabul etmektedir. Bu şekilde yapılacak sermaye arttırımından bedelsiz hisse seneti alan kurumlarda ise K.V.K. nun geçici 28/a maddesi hükmünde belirtildiği gibi işlem yapılacağı anlaşılmaktadır (7). Uygulama da bu şekilde yürütülmektedir.

4 Öte yandan, emisyon primleri gelir vergisi kesintisinden de istisna edilmiştir. Şöyle ki, Kurumlar Vergisi Kanunu nun tarihleri arasında geçerli geçici 28 inci maddesinde, anonim şirketlerin sermayelerini arttırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itibari değerlerinin üzerinde elden çıkarılmasından sağlanan kazançların, Gelir Vergis i Kanunu nun 94 üncü maddesinin 6 numaralı bendinin ikinci fıkrasının bii alt bendine (8) göre gelir vergisi kesintisine tabi tutulamayacağı belirtilmiştir. Buna göre, emisyon primlerine ilişkin istisna tutarı üzerinden tarihine kadar gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır. Emisyon primi olarak adlandırılan kazançların, yedek akçe niteliğinde olması nedeniyle, ortaklara kar payı olarak dağıtılması fiilen mümkün olmadığına göre (9) üzerinden, Gelir Vergisi Kanunu nun 94 üncü maddesinin 6 numaralı bendinin ikinci fıkrasının bi alt bendi (10) uyarınca gelir vergisi kesintisi yapılması olanaksızdır. Dolayısıyla emisyon primleri, bu olasılıkta da vergi yüküne maruz kalmamaktadır. Gelir Vergisi Kanunu nun 94/6. maddesine göre karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz. Bu hüküm gereğince emisyon primi olarak adlandırılan kazançların, sermayeye eklenerek ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesi halinde, ortaklara kar dağıtılmadığı kabul edilecektir. Bedelsiz hisse senedi verilmesinin, kar dağıtımı sayılmaması nedeniyle verilen hisse senedi tutarları üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır. Dolayısıyla emisyon primleri bu işlem sonucunda da vergi yüküyle karşılaşmamaktadır. Yukarıdaki açıklamalar, emisyon primlerinin hiç bir vergi yükü taşımadığını ortaya koymaktadır. Buna göre, emisyon primi olarak anılan kazançların hiç bir vergi maliyeti bulunmamaktadır. 15 Eylül 2000 tarihi itibariyle 2000 yılında 30 şirket halka açılmış ve hisse senetleri borsada işlem görmeye başlamıştır. Bu 30 şirketten 5 i ortakların hisse senetlerinin satmak, 6 sı hem ortakların hisse senetlerini satmak hem de sermaye arttırmak, 19 u da sermaye arttırımı yoluyla halka açılmışıtır. 30 şirket, halka açılma sonucunda ortakların hisse senetlerinin satılması yoluyla TL, sermaye arttırarak arttırılan hisse senetlerinin halka satılması yoluyla TL olmak üzere, toplam TL hasılat elde etmiştir. Halka arz tarihleri itibariyle ABD Doları cinsinden ifade etmek gerekirse, elde edilen toplam hasılat ABD Doları olup, bunun ABD Dolarlık kısmı ortakların hisse senetlerinin satılması, ABD Dolarlık kısmı ise sermaye arttırarak arttırılan hisse senetlerinin halka satılmasından sağlanmıştır. Bunun dışında 2000 yılında 15 Eylül 2000 tarihi itibariyle 11 adet ikincil halka arz gerçekleşmiş, sonuçta TL hasılat elde edilmiştir, bu ise halka arz tarihleri itibariyle ABD Dolarına karşılık gelmektedir. Bu tutarın ABD Dolarlık kısmı sermaye arttırarak arttırılan hisse senetlerinin halka satılmasından, ABD Dolarlık kısmı ise ortakların hisse senetlerinin satılmasından elde edilmiştir (11). Elde edilen hasılatın tamamı kazancı göstermese de önceki makalemizde de belirttiğimiz gibi, halka arzda maliyet son derece düşüktür. Öte yandan, hisse senetleri itibari değerinin katı arasında satılmaktadır, dolayısıyla satış hasılatının %90 ından fazlasının emisyon primi olarak adlandırılan kazanca karşılık geldiğini söylemek zor değildir. Bu kadar önemli tutarlara ulaşan emisyon primi kazançlarının hiç bir vergi yükü taşımıyor olmaları ilgi çekicidir. Kurumlar vergisinden istisna edilmesi belki anlaşılabilir ancak, gelir vergisi kesintisinden de istisna tutulmasına anlam vermek kolay değildir. Halka arzı gerçekleştirilerek primli satılan hisse senetlerinden elde edilen kazancın sermayeye eklenmek suretiyle ortaklara yeni hisse senedi verilmesi işleminde vergi kesintisi yapmamak, kanımızca gerekçesi zayıf bir uygulamadır. Gözden geçirme ihtiyacı vardır. Bir görüşe göre, emisyon primleri, ortaklar tarafından şirkete hibe edilmiş kazanç niteliğindedir. Ortakların rüchan haklarını kullanarak aldıkları hisse senetlerini satmak suretiyle elde ettikleri kazançları şirkete hibe etmeleri durumunda da aşağı yukarı aynı sonuç elde edilir. Emisyon primi oluşması, şirketin öz varlıklarına bağlıdır. Şirketin öz varlığının büyüklüğü, satış fiyatını belirleyen bir etkendir. Bunun yanında, şirketin yönetim tarzı, içinde bulunduğu sektör, kullandığı teknoloji, uğraşı konusu ve bulunduğu sektörün ülke ve dünya ekonomisindeki konumu gibi özelliklere göre belirlenebilen geleceğe yönelik olumlu niteliklerin varlığı da hisse senetlerinin prim yapmasını sağlar. Dolayısıyla emisyon primi, öz varlık ile nominal sermaye arasındaki fark ile şirketin gelecek vaad etmesinden kaynaklanan primlerin toplamından oluşur. Bu nedenle, emisyon primi gerçek bir kazanç değildir. Bu niteliği sebebiyle vergi dışı bırakılması gerekir (12).

5 Bu görüşe bazı açılardan katılmak zordur. Şöyle ki; ortakların rüçhan haklarını kullanarak aldıkları hisse senetlerini kendi çabalarıyla satmaya kalkışmaları halinde, büyük olasılıkla bu hisse senetlerine alıcı bulamayacaklar ya da nispeten düşük fiyattan satacaklardır. Ortakların kendi gayretleri, şirketin elde edeceğinin çok çok altında sonuç verecektir. Ortakların çabaları, şirketin niteliklerini alıcılara anlatabilme, gerekli reklamları yapabilme, satışa aracılık edecek kişi ve kuruluşlara bunu kabul ettirebilme gibi konularda yeterli olamayacaktır. Zira ortakların gücü, şirketin gücüyle kıyaslanamayacak kadar zayıftır. Bu nedenlerle, söz konusu yol tercih edilebilecek bir yol değildir. Zaten bu yolu tercih eden şirket de bulunmamaktadır. Bu nedenle, emisyon primlerinin vergi dışı tutulmasında yukarıdaki gerekçenin, bel bağlanabilecek bir gerekçe olmadığını düşünüyoruz. III SONUÇ: Gelir Vergisi Kanunu nun 94/6-bi maddesi uyarınca, kurumlar vergisinden istisna kazançlara isabet eden kısım düşüldükten sonra, 75 inci maddelerin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar payları üzerinden, yapılacak gelir vergisi kesintisinin oranı 99/13230 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, diğer şirketlerde %15, halka açık anonim şirketlerde %5 olarak belirlenmiştir. Yurt dışı inşaat, onarım, montaj ve teknik hizmetlerden sağlanan kazançlara ilişkin istisna tutarı üzerinden Gelir Vergisi Kanunu nun 94/6-bii maddesine göre yapılacak gelir vergisi kesintisi oranı, diğer şirketler için %10 iken halka açık şirketler için %5 tir. Sermayeyi artırarak arttırılan sermayeye isabet eden hisse senetlerini halka satılmasında, hisse senetlerinin itibari değerlerinin üzerinde satılmasından elde edilen kazançlar kurumlar vergisi ve gelir vergisi kesintisinden istisnadır. Emisyon primi olarak adlandırılan bu kazançlar, hiç bir vergi yükü taşımamaktadır. Halka açılmayı teşvik etmek için söz konusu kazançların kurumlar vergisinden istisna tutulması isabetli olabilir, ancak gerek istisna tutarının gerekse dağıtılan bedelsiz hisse senetlerinin gelir vergisine tabi tutulmasının uygun olacağı kanısındayız. Dipnotlar (1) Halka açıklık sıfatının G.V.K. nun 94 üncü maddesi uyarınca yapılan gelir vergisi kesintisi için, karın dağıtıldığı tarih itibariyle aranmasını öne süren görüş için bknz. ERDEM Haluk, Halka Açık A.Ş. Tanımı ve Vergisel Özellikler, Vergi Dünyası, Sayı 226, Sf.40. (2) öncesinde dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın, kurumların indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kazançlarından hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısım üzerinden G.V.K.nun 94/6-b-ii maddesi uyarınca gelir vergisi kesintisi yapılmaktaydı. (3) Ayrıntılı bilgi için bknz. KARTAL Zihni, Halka Açılmanın Dayanılmaz Çekiciliği, Vergi Dünyası Sayı: 229 Sf. 85 (4Bknz. M.B.Hesap Uzmanları Kurulu Danışma Komisyonu nun 128 no.lu kararı. 5 Emisyon primlerinin, K.V.K. nun 8 inci maddesinde istisnalar içinde sayılması kanun koyucunun da vergiye tabi olduğunu kabul ettiği anlamına gelmektedir. (6) Aksi görüş için bknz. MAÇ Mehmet, Kurumlar Vergisi, İstanbul, 1996, Sf. 8, 22. (7) Bknz. ÖZBALCI Yılmaz, Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Ankara, 1997, sf.667. (8) Bent kurumlar vergisinden istisna kazançlar üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmasını öngörmektedir. (9) Aynı yöndeki görüş ve yasal dayanakları konusunda bknz. KOYUNCU Mesut, Vergi Dünyası Sayı:226, Sf.51 (10) Bent, kurumların dağıttıkları kar paylarının istisna kazançların dışındaki kazançlara isabet eden kısmı üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmasını hükme bağlamaktadır. (11) www. imkb.gov.tr isimli web sitesinden derlenmiştir. (12) Ayrıntılı bilgi için bknz. ÖRMECİ Musa, Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulama Esasları, İstanbul, 1995, Sf. 326 Zihni KARTAL Baş Hesap Uzmanı Focus Denetim Sağlıklı çözümlere ODAKlanır

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı 24 Haziran 2003 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25148 Maliye Bakanlığından: 4842 sayılı Kanunla Gelir Vergisi

Detaylı

EMİSYON PRİMİNİN VERGİLENDİRİLMESİ VE ORTAKLARA DAĞITIMI

EMİSYON PRİMİNİN VERGİLENDİRİLMESİ VE ORTAKLARA DAĞITIMI EMİSYON PRİMİNİN VERGİLENDİRİLMESİ VE ORTAKLARA DAĞITIMI A- Emisyon Priminin Tanımı Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itibari değeri

Detaylı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı NO: 2012/96 KONU: Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Bilindiği üzere, 6172 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Eski TTK) nda yer almayan avans kar payı dağıtımına, 01.07.2012' de yürürlüğe giren

Detaylı

SİRKÜLER 2012/50. : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER 2012/50. : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. SİRKÜLER 2012/50 10.08.2012 KONU : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Avans kar payı dağıtımına, 01.07.2012' de yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) nun 509 uncu

Detaylı

İŞLETMECİLİĞİNDEN DOĞAN VE KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAZANÇLARI GERÇEK KİŞİ HİSSEDARLARA DAĞITILMASI HALİNDE GELİR VERGİSİ STOPAJINA TABİ

İŞLETMECİLİĞİNDEN DOĞAN VE KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAZANÇLARI GERÇEK KİŞİ HİSSEDARLARA DAĞITILMASI HALİNDE GELİR VERGİSİ STOPAJINA TABİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIKLARININ 2003-2004 VE 2005 YILLARINDA PORTFÖY İŞLETMECİLİĞİNDEN DOĞAN VE KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAZANÇLARI GERÇEK KİŞİ HİSSEDARLARA DAĞITILMASI HALİNDE GELİR

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 33 İST, 17/02/2004

SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 33 İST, 17/02/2004 SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 33 İST, 17/02/2004 ÖZET: Kar Paylarının Vergilendirilmesi ve Beyanı Bilindiği üzere; 4842 sayılı kanunla Kar payları üzerinden yapılan vergi tevkifatı, kar payına kaynak teşkil

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

SERMAYE AZALTIMI VE VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

SERMAYE AZALTIMI VE VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ SERMAYE AZALTIMI VE VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ İşletmelerin asıl gayesi kar elde etmek olup, bu amacı gerçekleştirmek için faaliyet göstermektedirler. Elde edilecek bu kar

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR PAYI DAĞITIMI

VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR PAYI DAĞITIMI Dr. Erdem ATEŞAĞAOĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR PAYI DAĞITIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xxi

Detaylı

Kâr Payı Avansı Dağıtım ve Vergilendirilmesi

Kâr Payı Avansı Dağıtım ve Vergilendirilmesi Kâr Payı Avansı Dağıtım ve Vergilendirilmesi Prof. Dr. Mehmet YÜCE UU İİBF. Maliye Bölümü Öğretim üyesi 1. GENEL AÇIKLAMALAR Kar payı avansı, işletmelerin dönem sonunda elde ettikleri kardan mahsup etmek

Detaylı

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU Yurtdışında yerleşik kurumlardan elde edilen kazançların Türkiye de vergilendirilmesi şirketler açısından sıklıkla sorgulanan konular arasındadır. Bu çalışmamızda, yurtdışında yerleşik dar mükellef kurumlara,

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE AVANS KÂR DAĞITIMI NASIL YAPILACAKTIR?

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE AVANS KÂR DAĞITIMI NASIL YAPILACAKTIR? YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE AVANS KÂR DAĞITIMI NASIL YAPILACAKTIR? www.muhasebetr.com sitesinde 09.08.2012 günü yayınlanmıştır. 09.08.2012 tarih ve 28379 sayılı Resmi

Detaylı

TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ

TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) yürürlüğe girmeden önce, hem gelir vergisi mükellefleri

Detaylı

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KÂR PAYININ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 15 KAR DAĞITIMI VE KAR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KAR

Detaylı

içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir.

içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir. SERMAYEYE EKLENEN K.V.K. NUN 5/1-e MADDESİNDE SAYILI KIYMETLERİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN İSTİSNA KAZANÇLARIN İŞLETMENİN 5 YIL İÇİNDE TASFİYESİ KARŞISINDA VERGİSEL DURUM 1. KONU Bilindiği üzere 5520 sayılı

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

YANIT SORU - YANIT??? SORU

YANIT SORU - YANIT??? SORU SORU - YANIT YANIT??? SORU 326 MALi Ç Ö Z Ü M Sayı : 98-2010 Soru - Yanıt SORU 1 Mali müşavir olarak Serbest Meslek faaliyetinde bulunmaktayım.sosyal güvenlik 4/b kapsamında pirim ödemekteyim. Ödediğim

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz:

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz: Sayı: YMM.03.2010-73 Konu: 2010/926 sayılı BKK (30 Eylül 2010 tarihli 27715 sayılı Resmi Gazete) İZMİR. 8.10.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Kanunla yapılan değişiklik gereği Geçici 67. Maddeyle

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE NAKDİ SERMAYE ARTIŞININ YANI SIRA İÇ VE DIŞ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIŞI İŞLEMLERİNDE İZLENMESİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ANONİM ŞİRKETLERDE NAKDİ SERMAYE ARTIŞININ YANI SIRA İÇ VE DIŞ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIŞI İŞLEMLERİNDE İZLENMESİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Makale Cenk UZELLİ ANONİM ŞİRKETLERDE NAKDİ SERMAYE ARTIŞININ YANI SIRA İÇ VE DIŞ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIŞI İŞLEMLERİNDE İZLENMESİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR I. GİRİŞ Bir önceki makalemizde

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / Konusu : Kooperatiflerde Kurumlar Vergisi İstisna Uygulamaları Tarihi : /01/2015 Sayısı : KVK- /2015- İlgili

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 09.08.2012/145-1 KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 28.7.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan anonim şirketler ile limited ve sermayesi

Detaylı

%5 ORANINDA 1. TEMETTÜ DAĞITMAK ZORUNLU HALE GELDİ Mİ?

%5 ORANINDA 1. TEMETTÜ DAĞITMAK ZORUNLU HALE GELDİ Mİ? Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com %5 ORANINDA 1. TEMETTÜ DAĞITMAK ZORUNLU HALE GELDİ Mİ? 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/113 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : Gelir si Kanununun

Detaylı

denetim güç katar Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

denetim güç katar Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık denetim güç katar Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax:0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No:

Detaylı

13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır.

13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır. 1. Bakanlar Kurulu Kararı İle Yapılan Düzenleme 13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır. " MADDE

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı

6111 SAYILI YASA KAPSAMINDA OLUŞAN TİCARİ ZARARLARIN GEÇMİŞ YIL KARLARINDAN MAHSUBU

6111 SAYILI YASA KAPSAMINDA OLUŞAN TİCARİ ZARARLARIN GEÇMİŞ YIL KARLARINDAN MAHSUBU 6111 SAYILI YASA KAPSAMINDA OLUŞAN TİCARİ ZARARLARIN GEÇMİŞ YIL KARLARINDAN MAHSUBU 1. KONU: 25 Şubat 2011 tarih 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve TORBA YASA olarak bilinen 6111 sayılı Kanun, işletmelere

Detaylı

SİRKÜLER NO : 2003/20 FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE,

SİRKÜLER NO : 2003/20 FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Merkez : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARAİrt.Büro : Atatürk Bulvarı No:73/1 GİRESUN Vergi Dairesi-Sicil No: Çankaya V.D.- 4960020316 Tel : (454) 212

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ

SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ 1 A) KÂR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR 1. Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili

Detaylı

ŞİRKET ORTAKLARI VE KANUNİ TEMSİLCİLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ NİHAT CEYLAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ŞİRKET ORTAKLARI VE KANUNİ TEMSİLCİLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ NİHAT CEYLAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ŞİRKET ORTAKLARI VE KANUNİ TEMSİLCİLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ NİHAT CEYLAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 1 KAPSAM 1- Kar Payı/Avans Kar Payı Dağıtımının Vergilendirilmesi 2- Ortaklık Paylarının Devrinden Kaynaklı

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.08.2014 Sayı: 2014/142 Ref: 4/142

SİRKÜLER İstanbul, 08.08.2014 Sayı: 2014/142 Ref: 4/142 SİRKÜLER İstanbul, 08.08.2014 Sayı: 2014/142 Ref: 4/142 Konu: LİMİTED ŞİRKET PAYLARININ / PAY SENETLERİNİN ELDEN ÇIKARILMASINDAN DOĞAN KAZANCIN VERGİLENDİRMESİ Bilindiği üzere, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret

Detaylı

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket *connectedthinking PwC Kontrol edilen yabancı kurum Kontrol edilen yabancı kurum Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 15.12.2008 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/131 06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/96

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/96 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ Rehber VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ 1. VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ HANGİ KANUN İLE DÜZENLENMİŞTİR? 08.03.2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERCE BEYAN EDİLMESİ GEREKEN KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI

GERÇEK KİŞİLERCE BEYAN EDİLMESİ GEREKEN KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI GERÇEK KİŞİLERCE BEYAN EDİLMESİ GEREKEN KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI Bülent SEZGİN * 1-GİRİŞ Vergi mevzuatımıza 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) ile girmiş bulunan kontrol edilen yabancı

Detaylı

KAR PAYI AVANS DAĞITIMI

KAR PAYI AVANS DAĞITIMI Sirküler No: 2012/047 Tarih: 28.08.2012 KAR PAYI AVANS DAĞITIMI 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kar payı avansı dağıtılmasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin Kar Payı Avansı Dağıtımı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-125[30-2013]-31 20/02/2013 Konu: Yurtdışından alınacak bilgisayar yazılımları

Detaylı

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde

Detaylı

Sayı : 2014/203 6 Tarih : Ö Z E L B Ü L T E N KAR PAYI AVANSI DAĞITIMI

Sayı : 2014/203 6 Tarih : Ö Z E L B Ü L T E N KAR PAYI AVANSI DAĞITIMI Sayı : 2014/203 6 Tarih : 07.07.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KAR PAYI AVANSI DAĞITIMI 1 I- Yasal Dayanak Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka

Detaylı

BÜTÜN YÖNLERİYLE SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI UYGULAMASI VE MUHASEBESİ

BÜTÜN YÖNLERİYLE SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI UYGULAMASI VE MUHASEBESİ BÜTÜN YÖNLERİYLE SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI UYGULAMASI VE MUHASEBESİ Adana, 25.06.2013 İbrahim GÜLER Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı İnceleme Komisyonu Başkanı I- GENEL AÇIKLAMALAR 4842 Sayılı

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME İki hafta önce yayınlanan yazımızda varlık kiralama şirketleri ve vergi avantajları üzerinde durmuştuk. Bu gün yazımızda gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

YATIRIM İNDİRİMİ İLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

YATIRIM İNDİRİMİ İLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 01.10.2010 / 110-1 YATIRIM İNDİRİMİ İLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 276 seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği nde 6009 sayılı Yasa ile değiştirilen GVK nın geçici

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/36 Ref: 4/36

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/36 Ref: 4/36 SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/36 Ref: 4/36 Konu: 2011 YILI DÖRDÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI TUTARLARINA UYGULANACAK ENDEKSLEME ORANLARI 2010 yılı ve devam

Detaylı

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar 1. Giriş 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu nda yapılan

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ :

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ : YENİ BİR TEVKİFAT UYGULAMASI: MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ELDE TUTULMASI VE ELDEN ÇIKARILMASI NEDENİYLE SAĞLANAN GELİRLER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT I- GİRİŞ : İrfan VURAL

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA HAZİNE ZARARI. Ramazan BİÇER. I. Giriş

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA HAZİNE ZARARI. Ramazan BİÇER. I. Giriş TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA HAZİNE ZARARI Ramazan BİÇER I. Giriş Bilindiği üzere, 5520 sayılı yeni Kanunu 2006 yılı başından itibaren yürürlüğe girerken, diğer bazı hükümler gibi Transfer Fiyatlaması Uygulaması

Detaylı

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1)

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No:27 tebliği yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeleri içeren Seri II No:15.1 sayılı Kar Payı Tebliği 23.01.2014 tarihinde

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53

SİRKÜLER RAPOR 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 1 seri

Detaylı

2010 yılında elde edilen kâr paylarının beyanı ve vergilendirilmesi

2010 yılında elde edilen kâr paylarının beyanı ve vergilendirilmesi 2010 yılında elde edilen kâr paylarının beyanı ve vergilendirilmesi I. GİRİŞ Kâr payı, yalın anlamda şirket ortaklarının dönem içinde şirket tarafından elde edilen kârdan pay alma hakkına dayanılarak elde

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

şeklinde sınıflandırmak mümkündür. A. Uyumlu Mükellefe İndirimli Gelir/Kurumlar Vergisi Uygulaması

şeklinde sınıflandırmak mümkündür. A. Uyumlu Mükellefe İndirimli Gelir/Kurumlar Vergisi Uygulaması GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ KAPSAMINDA ÖNGÖRÜLEN VERGİ AVANTAJLARI Yukarıdaki damga vergisi oranlarının güncel olduğu dikkate alındığında uyarınca

Detaylı

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri.

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayı: 2017 106 İstanbul, 2017 Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayın; Mükellefimiz, Başta bazı Vergi Kanunları olmak

Detaylı

Sirküler no: 056 İstanbul, 11 Mayıs 2012

Sirküler no: 056 İstanbul, 11 Mayıs 2012 Sirküler no: 056 İstanbul, 11 Mayıs 2012 Konu: 6 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile kurumlar vergisi uygulamasına ilişkin açıklamalar yapıldı. Özet: 5 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA SAĞLANAN VERGİSEL TEŞVİKLER

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA SAĞLANAN VERGİSEL TEŞVİKLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA SAĞLANAN VERGİSEL TEŞVİKLER Ersin URAK* 31 I-GİRİŞ İnşaat sektörü yarattığı katma değer ve istihdam olanaklarıyla ülke ekonomileri için çoğu zaman bir kaldıraç görevini

Detaylı

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ İmral DURAN* 1. Giriş Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanununda gerçek kişilerce elde edilen hisse senedi satışlarından doğan değer artış kazançlarının

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8)

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) MADDE 1- Aynı Tebliğin (II/F-4.7.1.) bölümünün birinci ve

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna 5.12.2. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna 5.12.2.1. Yasal düzenleme (6 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 8.maddesiyle değişen bölüm )6170 sayılı Kanunun8 7 nci maddesi

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2006-22

SİRKÜLER RAPOR 2006-22 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2006-22

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR ( )

SİRKÜLER RAPOR ( ) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Maliye Bakanlığı Sirküler 1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Konusu : Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler Tarihi : 28/10/2003 Sayısı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Tarih: 28/10/2003 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Sayı: KVK-1/ 2003-1 / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 1 İlgili Olduğu Maddeler: Gelir Vergisi Kanunu Madde 37,

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN HE- SAPLANAN VERGİDEN DÖNEM İÇİNDE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN HE- SAPLANAN VERGİDEN DÖNEM İÇİNDE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU 2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN HE- SAPLANAN VERGİDEN DÖNEM İÇİNDE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU Murat ALTUNSABAK * 1.GİRİŞ: Kurumlar Vergisi Kanunu nun 3. maddesinde; tam ve dar mükellefiyet kavramları

Detaylı

Kontrol Edilen Yabancı Şirket ve Yurtdışında Ödenen Vergilerin Mahsubu*

Kontrol Edilen Yabancı Şirket ve Yurtdışında Ödenen Vergilerin Mahsubu* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Kontrol Edilen Yabancı Şirket ve Yurtdışında Ödenen Vergilerin Mahsubu* Kadir Baş,, Ortak,YMM, Vergi Hizmetleri *connectedthinking PwC Ana Hatları ile Dünya da

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden ÖNCE iktisap edilmiş hisse

Detaylı

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında Sayı: 2016/19 Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında (293 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 02/10/2016 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır) Yayımlanan

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ 9 Ağustos 2012 Perşembe Resmî Gazete Sayı : 28379 Tebliğ Birinci bölüm Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç Madde

Detaylı

VARLIK BARIŞI. kların n Milli Ekonomiye. M. Yavuz Öner KPMG Vergi Bölüm Direktörü

VARLIK BARIŞI. kların n Milli Ekonomiye. M. Yavuz Öner KPMG Vergi Bölüm Direktörü VARLIK BARIŞI 5811 Sayılı Bazı Varlıklar kların n Milli Ekonomiye Kazandırılmas lması Hakkında Kanun M. Yavuz Öner KPMG Vergi Bölüm Direktörü Vergi 1 AMAÇ KAPSAM (1) Taşınmazların kaydedilmesi, diğerlerinin

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI SORUNU

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI SORUNU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI SORUNU 1. GİRİŞ Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığınca verilmiş bulunan ve örneği Mevzuattaki

Detaylı

2. Aşağıda yazılıkooperatiflerin ortaklarıiçin hesapladıklarıristurnlardan;

2. Aşağıda yazılıkooperatiflerin ortaklarıiçin hesapladıklarıristurnlardan; İstisnalar Madde No 8 Kapsam (3946 sayılıkanunun 30'uncu maddesiyle değişen madde Yürürlük; 1.1.1994) Dar mükellefiyete tabi kurumlar dahil bu maddede yazılıkurum kazançları, kurumlar vergisinden müstesnadır:

Detaylı

Özelge: Yurt dışından Liesing ile kiralanan uçağın Türkiye'ye getirilmeden başka bir ülkede yerleşik bir rmaya kiraya verilmesi hk.

Özelge: Yurt dışından Liesing ile kiralanan uçağın Türkiye'ye getirilmeden başka bir ülkede yerleşik bir rmaya kiraya verilmesi hk. Özelge: Yurt dışından Liesing ile kiralanan uçağın Türkiye'ye getirilmeden başka bir ülkede yerleşik bir rmaya kiraya verilmesi hk. Sayı: Tarih: 25/02/2013 49327596-KVK-2010-48 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16)

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) Konu: Taşınmazların 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu na istinaden yapılacak sat ve geri kiralama (sale and lease back) işlemlerinde

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 269 (6 Aralık 2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 269 (6 Aralık 2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 269 (6 Aralık 2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır) 13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/14272

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4)

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4) Resmi Gazete No: 29906 Resmi Gazete Tarihi: 02/12/2016 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) 3/8/2016 tarihli ve 6736

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE 1994 YILINDA KAMU MENKUL KIYMETLERİNDEN SAĞLANAN GELİRLERİN VERGİLEME REJİMİ

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE 1994 YILINDA KAMU MENKUL KIYMETLERİNDEN SAĞLANAN GELİRLERİN VERGİLEME REJİMİ KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE 1994 YILINDA KAMU MENKUL KIYMETLERİNDEN SAĞLANAN GELİRLERİN VERGİLEME REJİMİ İbrahim ÖZDEMİR * (YAKLAŞIM/ARALIK-1994) I. GiRiŞ 30 Aralık 1993 Tarih ve 21804 Sayılı Resmi

Detaylı

6327 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin vergi uygulamalarına etkileri madde madde aşağıdaki gibidir.

6327 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin vergi uygulamalarına etkileri madde madde aşağıdaki gibidir. MAKALE Tahir ÖZIRMAK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARINA ÖDENEN KATKI PAYI VE PRİMLERİN VERGİ MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİMİ VE ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ KONUSUNDA YENİ DÜZENLEMELER

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

YURT DIŞINDAN TÜRKİYE YE GETİRİLEN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ

YURT DIŞINDAN TÜRKİYE YE GETİRİLEN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ YURT DIŞINDAN TÜRKİYE YE GETİRİLEN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ Erol ALTUNOĞLU 48 * * 1. GİRİŞ Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması amaçlarıyla hazırlanan ve 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi

Detaylı

YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI 05.05.2017/60-1 YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI ÖZET : 6824 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren konut

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II)

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II) FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II) 1. KONU: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile uygulamaya konulan

Detaylı