Isa Server 2000: Kurulum ve ayarlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Isa Server 2000: Kurulum ve ayarlar"

Transkript

1 Network Cihan Baykal Isa Server 2000: Kurulum ve ayarlar MS Internet Security & Acceleration Server 2000 kurulumu sonras na farkl senaryolar eflli inde temel bir bak fl. Windows &.Net Magazine dergisindeki 3. yaz m zda 2. kez ISA Server konusu ile karfl - n zday z. Bildi iniz gibi ilk say da (Ocak 2003) ç km fl olan ISA Server kurulum yaz s ile bu diziye bafllam fl olduk. Sizlerden gelen yo un istek ve sorun mesajlar n göz önüne alarak temel fonksiyonlar n bar nd ran bir yaz dizisi haz rlamay uygun bulduk. Bildi iniz gibi Internet teki Microsoft haber grubu sunucusunda da Türkçe içerikli bir ISA Server haber grubu bulunmakta. Adresi : msnews.microsoft.com newsgroubu alt nda Microsoft.public.tr.isa Bu gruba üye oldu unuz takdirde soru cevaplar görebilir ve Türkçe içerik anlam nda daha fazla bilinçlenme flans n elde edebilirsiniz. Biz de hem adresindeki içerik hem de Türkçe haber grubundaki soru ve cevaplar baz alarak içeri imizi haz rlamaya çal flt k. Bu ayki yaz m zda ve ileriki yaz lar m zda daha önce de belirtti imiz gibi senaryolar yaratarak onlar ISA Server da yap land rmaya çal flaca z. fiimdi bu ayki senaryomuza bir göz atal m. ISA Server ortam senaryomuz fiirketimizde 3 çeflit Internet kullan c tipi oldu unu varsay - yoruz. Internet A diye tan mlayaca m z kullan c tipi, flirket yöneticileri ve adminleri. Bu kiflilerin hiçbir k s tlamaya u ramadan Internet e ç kmalar n sa lamam z gerekiyor. Internet B diye tan mlayaca m z kullan c tipi, flirkette orta düzeyde Internet kullanmas gereken kifliler. Bu kiflilerin sadece ifl saati d fl nda Internetlerinde herhangi bir k s tlama olmamas, ancak ifl saatleri içinde baz sitelere ve baz portlara ve baz dosyalar n indirilmesine Internetlerinin kapal olmas n sa lamam z gerekiyor. Ayr ca bu kiflilerin ifl saatleri içinde yasakl olan sitelere gitmesi durumunda karfl lar na bir uyar ekran ile ifl saatleri içinde bu sitelerin yasak oldu unu belirtmemiz gerekmekte. Baz sitelere kapal olmas demekle Yasakl Siteler diye haz rlayaca m z bir Destination Set ve içerisini dolduraca m z C HAN BAYKAL com.tr) Chip Türkiye ve Windows &.Net Magazine'e katk da bulunan yazarlardand r. Özel bir firmada Kurumsal Destek Mühendisi olarak görev yapmaktad r. MCSE, MCP+I sertifikalar na sahiptir. istenmeyen internet adreslerinden, baz dosyalar n indirilmesini yasaklamak derken de müzik ve video dosyalar ndan bahsediyoruz. Baz portlar diyerek de MSN, ICQ ve Napster portlar n n kapat lmas n kastediyoruz. Söylemeden geçmek istemedi imiz bir konu, 2003 y l nda art k interneti olmayan ve interneti tamamen ifl saatleri d fl kulland rmak veya hiç kullan lmayacak flekilde k s tlayan hiçbir ifl yerinin olmamas. Firewall uygulamalar n n as l amac içeriye ve d flar ya do ru gereksiz port ve siteleri filtrelemektir. Tamamen kapatmak ve interneti hiç kulland rmamak bizce çözüm de il. Ancak dedi imiz gibi, bu bizim kiflisel görüflümüz. Internet C diye tan mlayaca m z kullan c tipi ise ifl saatleri içinde internete hiç eriflememeli, ifl saatleri d fl nda ise sadece yasakl olmayan sitelere, yasakl olmayan dosyalar n indirilmesi ifllemini yapabilmeye ve yasakl olmayan portlara eriflebilmelerinin sa lanmas isteniyor. Senaryomuzda son olarak bir packet filter ifllemi var. Bildi iniz gibi ISA Server üzerinden standart olarak kurulum sonras Internet e ba lant yap lamamakta. Yani Internet Explorer ile bir sayfaya eriflim sa lanamamakta. (Tabi ki LAT konfigürasyonunu do ru yapt ysan z) Senaryomuzun sonunda ISA Server içinde bir packet filter ile bu iflleminde sa lanmas istenmekte. Uygulamaya geçmeden önce senaryomuzun tamam n n ne tür bir ortamda yap laca na k saca de inelim. E er Ocak dergimizi ald ysan z oradaki kurulumun üzerine devam etmekteyiz. Yani ortam m zda Windows 2000 Server Active Directory bulunuyor. ISA Server m z Active Directory Integrated kurduk. Ancak bu yapaca m z ifllemleri siz Standart bir ISA Server kurarak da yapabilirsiniz. Ortam da Active Directory olmas ve ISA Server n bu domaine üye olmas yeterlidir. Kullan c lar n kategorilefltirilmesi Senaryomuz için öncelikle domainimizde tan ml olan tüm kullan c lar (adminler dahil) belli bir kategoriye koymam z laz m. ISA Server için kullan c lar n çak flmamas çok önemli. Sizin içinde her kullan c ya tek tek kural tan mlamak yerine kategori halindeki kullan c lar n gruplar na tek bir kural tan mlaman z zaman kayb aç s ndan yararl olacakt r. Bu sebepten öncelikle sayd m z 4 adet kullan c kategorisini 82

2 Ad m ad m kullan c kategorilerinin yarat lmas fiekil 1: Grup yarat lmas ifllemi. Gruplar, ortamda Domain Controller olarak çal flan makinede Active Directory Users And Computers bölümünden yarat yoruz. Bu programc DC üzerindeki Administrative Tools alt ndan veya domain admin üyesi bir kullan c hesab n z varsa herhangi bir Windows 2000 de Adminpack.msi (2000 Cd si içindeki i386 dizini alt nda) yüklü makinede açabiliyorsunuz. fiekil 2: Security grup seçimi. Domain içinde security group olarak yaratmam z gerekiyor. Üst taraftaki kutuda ad m ad m bu ifllemin nas l gerçeklefltirildi ini izleyebilirsiniz. Internet A kullan c Bildi iniz gibi Internet A isimli bir security group Windows 2000 Active Directory de yaratt k. fiimdi ISA Server alt nda bu gruba özgü kurallar tan mlayarak Internet A grubunun tüm üyelerini Internet e ç kartaca z. Bu ifllem karmafl k Internet A, Internet B, Internet C, isimli 3 adet grubumuzu yaratt ktan sonra bunlara eflde er kullan c lar m z yarat yoruz ayn ortamda. fiekil 3: Kullan c yarat lmas ifllemi. User A, User B, User C kullan c lar n yaratarak ifllemimize devam ediyoruz. fiekil 4: Kullan c ayr nt lar ekran. Tüm bu kullan c lar Internet A, B, C gruplar n n özelliklerine tek tek girerek Members sekmesi içinden ilgili kullan - c y ilgili gruba üye yap yoruz. Bu ifllem sonucunda kategori ifllemimiz tamamlanm fl ve DC üzerindeki iflimiz bitmifl oluyor. olmad için ekran görüntülerini Internet B de kullanmay uygun gördük. Sadece yaz l olarak tarif ederek Internet A kurulumunu yapal m. Öncelikle Internet A n n tüm sitelere, tüm portlara ve tüm uygulamalar indirme ifllemlerini yapabilece ini hat rlat yoruz. Bu sebeple düz iki kural ile (Protocol Rule ve Site And Content Rule) bu ifllemi hemen halletmemiz mümkün. Öncelikle ISA Management içindeki Servers And Arrays içinde bulunan Array isminiz alt ndaki Access Policy bölümünü aç yoruz. Bu bölüm alt nda Protocol Rule tan mlar m z ve Site And Content Rule tan mlar m z yapabiliriz. E er kurulumunuzu Enterprise ISA Server olarak yapt ysan z ve Active Directory Integrated kurduysan z ISA Management içinde Servers And Arrays üzerinde bir de Enterprise bölümü gelecektir. Bu bölüm alt ndaki Site And Content Rule ve Protocol Rule bölümünde kural yaratma ifllemlerini yaparsan z tüm arrayler bundan etkilenecek ve tüm kurallar n z Active Directory de tutulacak. Haz rlayaca m z kurallardan önce temiz bir bafllang ç yapmak için her iki bölümdeki kurallar ister silin isterseniz de disable edin. Bu ifllemden sonra Site And Content Rule ile ifllemlerimize Internet A için bafllayal m. Site And Content Rule üzerine sa tufl ile t klayarak New Rule dedikten sonra isme Internet A vererek devam edip Rule Action penceresinde Allow seçene ini seçiyoruz. Böylece bu kural n izin verme kural oldu unu belirtmifl oluyoruz. Bir sonraki Rule Configuration penceresinde Custom diyerek devam edip gelen ekranda All destination seçili b rak yoruz. Bu ifllemde tüm gidilecek yerlere izin vermifl olduk Internet A grubu üyeleri için. Bir sonraki ekran ise Schedule ekran. Bu ekranda Internet A için bir zaman k s tlamas vermeyece imiz için Always seçili kalarak devam ediyoruz. Bundan sonraki ad m ise Client Type ekran. Specific Users and Groups seçene ini seçerek sadece Internet A grubunu listeye ekleyerek devam ediyoruz. Böylece kural m z sadece Internet A y kapsar duruma geldi. Son ekran ise Content Groups bölümü. Internet A kullan c lar için herhangi bir dosya indirme ve görüntüleme k s tlamas getirmeyece imiz için burada da Any Content Type seçili bir flekilde b rakarak ifllemimizi tamaml yoruz. Internet A için son olarak Protocol Rule tan mlamam z gerekiyor. Bunun için de Protocol Rule bölümünde sa tufla t klayarak New Rule dedikten sonra kural m z n ismini Internet A veriyor ve devam ediyoruz. kinci ekran m z Rule Action ekran. Bu ekran da yine Allow seçerek bu kural n izin verme kural oldu unu belirttikten sonra Protocol ekran na geliyoruz. Internet A için herhangi bir protocol k s tlamas olmad için All Windows &.NET Magazine MART

3 IP Traffic seçili bir flekilde bir sonraki ekrana devam ediyoruz. Bir sonraki ekranda yine zaman k s tlamas olmad için Schedule bölümünü Always seçerek kullan c belirleme ekran na geliyoruz. Bu bölümde ise Internet A grubunu seçerek bu kural n sadece bu gruba ait oldu unu belirtiyor ve kural - m z tamaml yoruz. fiu an servisleri stop start etti iniz anda sadece Internet A kullan c lar herhangi bir k s tlama olmadan internete ç kmaya bafllayacaklard r. Internet B kullan c Schedule ayarlar : Bilindi i gibi Internet B grubunun ayarlar aras nda istenen bir özellik de ifl saatleri içinde baz k s tlamalar n olmas, ifl saati d fl nda ise hiçbir k s tlaman n olmamas. Bu sebeple öncelikle ISA Server içindeki Schedule ayarlar n n bizim ifl saatlerimize olan uygunlu unu kontrol etmeliyiz. Bunun için alt ndaki Schedules a giriyoruz. Senaryomuzda ifl saatleri d fl ndaki tüm saatlerde Internet B kullan c lar n n hiçbir k s tlamaya maruz kalmamalar gerekti i belirtiliyor. Tamamen ifl saatleri d fl n kapsayan bir kural Schedule içinde bulunmad ndan biz yarat yoruz. Schedule üzerine sa tufl ile t klayarak New Schedule seçene ine girerek bir isim verip sadece ifl saatleri olan 9:00 dan 18:00 e kadar hafta içi olan bölümü seçiyor ve inactive seçene ini iflaretliyoruz afla dan. Böylece aktif olan alan bizim için ifl saatleri d fl olarak tan mlanm fl oluyor. Di er taraftan varolan Work Hours Schedule kural n da bizim kendi ifl saatlerimize ve di er yaratt m z fl Saatleri d fl kural ile çak flmad n kontrol etmeyi de unutmuyoruz. Destination Set ayarlar : Internet B grubu, ifl saatleri içinde yasak olarak belirlenen sitelere de giremeyecek. Bu sebepten yasak olan siteleri bir destination set olarak tan mlayarak Internet B için kural tan mlamas yaparken sadece destination seti göstererek tan ml tüm sitelere giriflini engelleyece iz. fiimdi bir destination set tan mlayal m. alt ndaki Destination Set üzerine sa tufl ile t klayarak New Set seçene ini seçiyoruz. Bir isim verdikten sonra add diyerek istedi imiz sitenin adresini girerek listeye ekliyoruz. E er sitenin adresini *.cihanbaykal.com olarak girerseniz mail.cihanbaykal.com, ftp.cihanbaykal.com ve benzeri hiçbir adrese de giremeyeceksiniz. fiekil 6: Yasakl sitelerin belirlenmesi. adresinde bir çok 3rd party program mevcut ISA Server için. Bunlardan bir ço u gerçek zamanl monitor ifllemi yapabilirken bir ço uda ayr ca sizin için otomatik olarak destination set ler oluflturuyor. Bu destination set ler spor, erotik, haber ve benzeri bir çok siteyi kategori haline getirip zaman zamanda içeri ini güncelliyor. Böylece siz erotik isimli destination set in içi ile u raflm yorsunuz. çerik güncellemesi, program taraf ndan sa lanarak sizin için büyük bir zaman kazanc sa lam fl oluyor. Content Group ayarlar : Bildi iniz gibi Internet B kullan c lar için son k - s tlamada dosya formatlar konusunda. Yani internet sayfalar nda bulunan müzik, resim, video, yaz, ve bunun gibi bir çok içeri i filtre edebiliyor ve kullan c - n n görmemesini sa layabiliyorsunuz. Bizim örne imizde, Internet B kullan c - lar n n ifl saatleri içinde müzik ve video dosyalar n n görüntülenememesi ve indirilememesi durumunu ayarlamam z gerekiyor. Bunun için ISA Management içinden Policy Elements alt nda otomatik haz r olarak gelmifl Content Groups bölümü bulunuyor. E er farkl bir format video veya müzik dosyas da listeye eklenmesini ve onlar n da indirilememesini istiyorsan z bu bölümden listeyi güncelleyebilirsiniz. Not: Content gruplar ile ilgili ISA server 2000 de baz s k nt lar söz konusuydu. Bu sebeple ISA Server 2000 Service Pack 1 i kesinlikle yüklemenizi tavsiye ediyoruz. Protocol Definitions ayarlar : Internet B kullan c lar na son sürprizimiz, ifl saatleri içinde Napster, MSN, ICQ uygulamalar n kullanamamalar. Ancak alt ndaki Protocol Definations alt na bakacak olursan z Napster uygulamas n n protokol bilgisinin ISA da yer almad n fark ediyoruz. Bu sebeple MSN ve ICQ için protocol rule haz rlayabilirken Napster yarataca m z kurala dahil edemeyece iz. Bunun çözümü Napster n kullanm fl oldu u protokol bilgilerini bulmak. Microsoft un ç karm fl oldu u bir makalede bu bilgi mevcut. Biz de flimdi o makaleden faydalanarak ISA Server a bir protocol tan mlayal m ISA Management içindeki Protocol Definition üzerine sa tufl ile t klad ktan fiekil 5: Yeni Schedule yarat lmas. Not: Bu bölümde hangi siteyi yasakl site olarak versek diye çok düflündük, ancak iflin içinden ç kamay nca kendi sitemizi vermek daha kolay bir çözüm oldu :) fiekil 7: Protocol Definition yarat lmas. 84

4 sonra New Definition seçene ini seçerek isim olarak Napster veriyoruz. Ard ndan gelen ekran da ise Napster ile ilgili protokol bilgilerini yaz yoruz. Not: Asl nda ISA Server da tan ml olmayan portlar zaten Internet e ç k fl için de otomatik olarak kapal d rlar. Kural tan mlamas nda All IP Traffic dedi iniz halde All IP traffic sadece ISA da tan ml olan Protocol Defination lar için geçerlidir. Bu sebeple e er spesifik bir port a gidilmesini istiyorsan z protocol Rule da All IP Traffic yeterli olmayacak, protocol definition da da spesifik portu tan tman z gerekecektir. Birden çok port ile çal flabiliyor Napster, biz sadece örnek olarak birini giriyoruz. 8875, TCP, Outbound olarak girifl yaparak Napster port bilgisini oluflturuyoruz. Site and Content Rule ayarlar : Tüm di er ayarlar m z yapt ktan sonra art k iki meflhur kural m zdan ilki olan Site And Content Rule umuzu oluflturmaya geliyor s ra. Yan taraftaki kutuda bu kurallar n oluflturulmas n da ad m ad m izleyebilirsiniz. Uyar ç kar lmas : Bu ad mdan sonra flimdi yap lacak ifllem Internet B kullan c lar n n fl saatleri içinde yasak sitelerden birine gitmek istedikleri zaman veya yasak olan bir içeri i görüntülemek/indirmek istedikleri zaman karfl lar na uyar ç kmas n sa lamak. Bunun için bir deny kural haz rlamam z gerekiyor. Ad m ad m Site and Content Rule yarat lmas fiekil 9: Site And Content Rule:Yarat lmas. Rule Action bölümünde kural m z izin verme kural oldu u için Allow seçiyoruz. fiekil 10: Site And Content Rule: Rule Action penceresi. Rule Configuration ad m nda ise Custom seçerek devam ediyoruz. fiekil 11: Site And Content Rule: Rule Configuration penceresi. Destination Set bölümünde tüm yerlere gidebilsin ancak Yasakl Siteler isimli yaratt m z Destination Set de tan ml olan sitelere gidemesin diye All Destinations except selected set seçene ini seçiyoruz. Schedule bölümünde ise bu kural n ifl saatleri içinde geçerli olmas için Work Hours seçene ini seçip devam ediyoruz. fiekil 13: Site And Content Rule: Schedule penceresi. Client Type bölümünde ise Specific users and groups seçerek sadece Internet B grubunun bu kuraldan etkilenmesini sa lamak için devam ediyoruz sihirbaza. fiekil 14: Site And Content Rule: Client Type penceresi. Users and Groups bölümünde Internet B grubunu seçerek sadece bu grubun etkilenmesi sa l yoruz. fiekil 15: Site And Content Rule: Users And Groups penceresi. Son olarak Content Groups bölümünde listeden Audio ve daha afla larda olan Video nun yan ndaki check iflaretlerini kald rarak Internet B kullan c - s n n bu dosyalar görüntüleme ve indirme iflleminin ifl saatleri içinde yapamamas n sa l yoruz. fiekil 8: Site And Content Rule: Rule Action penceresi. Rule Action bölümünde de gördü- ünüz gibi intranette tüm kullan c lar n ulaflabildi i bir IIS makinesinde bir sayfa yap p Internet B kullan c lar na özgü fl saatleri içinde bu sayfaya veya bu içeri e erifliminiz engellenmifltir gibi bir fiekil 12: Site And Content Rule: Destinatflon Sets penceresi. fiekil 16: Site And Content Rule: Content Groups penceresi. Windows &.NET Magazine MART

5 uyar yazan html sayfas na yönlendirme ifllemini yap yoruz. Ard ndan Rule Configuration penceresinde Custom seçene ini seçip devam ettikten sonra Destination Sets penceresinde Yasakl Siteler seçerek bir sonraki ad m olan Schedule ad m na geliyoruz. Burada da Work Hours seçene ini seçerek sadece Work hours da bu kural n uygulanmas n sa layarak ifl saatlerinde Internet B kullan c lar n n karfl s na bir uyar gelmesini sa lam fl oluyoruz. Devam nda ise kullan c seçimi ekran nda Internet B ekleyerek Content Groups seçene i içinde de Video ve Audio yan na check iflareti at yoruz. Bu sayede video ve müzik dosyalar çekmek ve izlemek/dinlemek istediklerinde ifl saatleri içinde gene ayn uyar mesaj - n Internet B kullan c lar alabilecekler. Tüm bu ifllemlerin ard ndan fl saatleri için tüm ayarlamalar yap ld. Ancak Internet B grubu daha önce de dedi imiz gibi ifl saatleri d fl nda internete k s tlamas z ç kabilecek flekilde ayarlanacakt. Bunun için bir Site and Content Rule daha tan mlanacak. Ve Allow olarak devam eden sihirbazda Rule Configuration bölümünde Custom seçildikten sonra All Destination seçimi ile devam edilecek. Schedule bölümünde tabi ki daha önceden yaratt m z fl Saatleri d fl seçilerek Internet B kullan - c grubu specific users and groups bölümünde seçilecek. Son olarak All Content seçilerek ifl saatleri d fl nda tüm internetin k s tlamas z Internet B kullan c lar na aç k olmas sa lanacak (Tabii ki protocol rule larda tan mland ktan sonra). Protocol Rule ayarlar : Buradaki ayarlar site and content rule ayarlar ndan daha k sa ve öz. Öncelikle fl saatleri içinde Napster, MSN ve ICQ portlar Internet B kullan c lar na kapanacak ama di erleri aç k olacakt. Bu ayar hemen yapal m. Yan taraftaki kutuda bu ifllemin yap lmas n ad m ad m izleyebilirsiniz. Site And Content Rule da oldu u gibi Protokol rule da da ifl saatleri d fl nda tüm protokolleri kullanabilmeleri için ikinci bir kural daha tan mlamam z gerekiyor. Bunun için ayn ad mlar gidiyorsunuz ancak Protocols bölümünde All IP traffic seçip Schedule bölümünde de fl Saatleri D fl n seçmeniz gerekiyor. Di er ad mlar n hepsi ayn. Internet C kullan c Son kullan c grubumuz olan Internet C grubumuz için ifl saatleri içinde internete hiç eriflilememesi istenmekte. Bunun için Site and Content Rule içerisinde biri Deny, di eri Allow iki kural oluflturaca z. Deny kural içinde All Destination seçilerek Schedule bölümünde Work Hours seçene ini seçip sadece ifl saatlerinde tüm internete kapal oldu unu belirtmemiz yeterli olacakt r. Tabi ki bu kural n sadece Internet C grubuna özel olarak yarat lmas n unutmamal y z. Allow kural nda ise All Destination seçilerek Schedule bölümünü fl D fl Saatleri seçip yaratmam z yeterli olacakt r. Son olarak Internet C grubu için biri deny di eri allow iki adet de Protocol Rule tan mlamas yapmam z gerekiyor. Bu kurallar n deny olan için All IP Traffic Work Hours Internet C grubu seçenekleri seçilerek yarat lacak. Allow olan kural ise ayn özelliklerde sadece Schedule bölümünde fl D fl Saatler seçene ini seçerek yaratmam z yeterli olacakt r. Tüm bu ayarlamalar sonucunda Internet A, Internet B, Internet C grubu üyeleri bahsetti imiz senaryo dahilinde internete ç k fl yapabilecekler. Packet Filter yarat lmas Senaryomuzun sonunda hat rlayaca - n z üzere ISA Server üzerinden Internet in gezilebilinmesi (Browse) istenmekte. Bilindi i gibi LAT konfigürasyonunda d fl network IP segmenti LAT dan ç kar ld ktan sonra. Internet ISA Server üzerinden gezilemez duruma gelecektir. Bu ifllemi çözmek için bir packet filter oluflturmam z gerekiyor. lk olarak ISA Management içindeki Access Policy alt nda bulunan IP Packet Filter üzerinde sa tufla t klayarak New Filter dememiz sihirbaz bafllatmam z sa layacakt r. Filter Mode bölümünde Allow Packet Transmission seçene ini seçtikten sonra gelen ekranda Custom bölümü ile ifllemimize devam ediyoruz. Son bölümde Filter Settings k sm na geliyoruz ve burada IP Protocol : TCP Direction : Outbound Ad m ad m Protocol Rule yaratma Protocol Rule bölümüne sa tufl ile t klayarak New Rule dedikten sonra bir isim vererek Rule Action bölümünde her zamanki gibi Allow seçip protocol rule sihirbaz na bafll yoruz. fiekil 17: New Protocol Rule Sihirbaz : Protocols penceresi. Protocols bölümünde ICQ, ICQ2000, MSN, MSN Messenger ve daha sonradan yaratt m z Napster protokollerinin yan ndaki check iflaretlerini kald rarak ifllemimize devam ediyoruz. fiekil 18: New Protocol Rule Sihirbaz : Schedule penceresi. Schedule bölümünde bu protokollerin sadece ifl saatlerinde çal flmamas n istedi imiz için Work Hours seçerek bir sonraki ifllem olan kullan c seçimine geçiyoruz. Bu aflamada daha önceki ad mlardan bildi imiz gibi Internet B yi seçerek sihirbaz sonland r yoruz. Local Port : All Ports Remote Port : Fixed Port : 80 yazarak ifllemimizi tamaml yoruz. Di- er ekranlar Next diyerek geçtikten sonra ISA Server servislerinin yeniden bafllat lmas sonras ISA Server üzerinden Internet i gezebilir duruma gelebiliyoruz. Gelecek ay görüflmek üzere... 86

Internet Information Server 6.0

Internet Information Server 6.0 Cihan Baykal Server 2003 e baktığımız zaman en köklü değişikliklerin IIS 6.0 da olduğunu görmekteyiz. Internet Information Server 6.0 Nisan ay n n sonunda ç kan Server 2003 ile beraber gelen bu yeni web

Detaylı

(HIPS) 2 BEYAZfiAPKA. Host Intrusion Prevention System. BSAPKA SAYI2 4/21/06 7:08 PM Page 2. Bir HIPS ürününün mimarisi

(HIPS) 2 BEYAZfiAPKA. Host Intrusion Prevention System. BSAPKA SAYI2 4/21/06 7:08 PM Page 2. Bir HIPS ürününün mimarisi BSAPKA SAYI2 4/21/06 7:08 PM Page 2 Host Intrusion Prevention System (HIPS) H Bir HIPS ürününün mimarisi 2 BEYAZfiAPKA ost Intrusion Prevention System (HIPS), sunuculara ve istemcilere gelen tüm ataklar

Detaylı

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ subat_2009.fh11 2/5/09 1:15 PM Page 1 KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA 9 B L G G Ü V E N L P L A T F O R M U Beyaz fiapka dergi faaliyetini durduruyor ve hayat na Bilgi Güvenli i Toplulu

Detaylı

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U FIREWALL A KUfiKULU B R BAKIfi McAFEE INTRUSHIELD SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA ABONEL N YEN LEMEYENLER

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U syf: 3 ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor LÜTFEN KAYIT OLUN B LG S STEMLER VE R SK YÖNET M MICROSOFT GÜVENL K STRATEJ S MCAFEE S STEM GÜVEN K YÖNET M DATA LOSS PREVENTION

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR? SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM

Detaylı

beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu

beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu Beyaz fiapka ya abone olmak için web formumuzu doldurabilirsiniz. www.beyazsapka.org BU SAYIDA Befl Güvenlik Mimarisi Hatas (2-3) Microsoft Forefront

Detaylı

SANAL DÜNYANIN TEHD TLER

SANAL DÜNYANIN TEHD TLER SANAL TEHD T bilgisayar virüsleri MAYIS 2005 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : LEVENT DAfiKIRAN SANAL DÜNYANIN TEHD TLER Bilgisayarlar ve bilgisayar a lar ndan oluflan sanal dünyalar hayat m z çepeçevre

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

channel partner Datastream 7i

channel partner Datastream 7i channel partner Datastream 7i Datastream 7i Datastream 7i firmalar n bak m faaliyetlerini, demirbafllar n ve bu demirbafllara ait bilgilerini proaktif olarak yönetmelerini sa larken; s n f n n en iyisi

Detaylı

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? SAYI 22 TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? WINDOWS B Ç MLEND RME EXCEL BELGELER N DÜZENLEMEN N PÜF NOKTALARI. PROJELER PERFORMANS

Detaylı

@Geliflen teknoloji sürekli yeni

@Geliflen teknoloji sürekli yeni YEN B R HABERLEfiME ARACI OLARAK e-m@il Ne kadar güvenli? Onu nas l kullanmal? @Geliflen teknoloji sürekli yeni imkânlar yarat yor. Geliflen teknolojiler anda kapitalist dünya sistemi çerçevesinde gelifliyor

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI SAYI 2 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI MS WORD LE TANIfiMA B R KEL ME filem PROGRAMININ TEMEL TANITIMI WINDOWS WINDOWS DONATILARI WINDOWS UN DONATILAR

Detaylı

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Bu uygulaman n k s mlar taraf ndan kullan lan yaz l m a a daki lisans beyan n gerektirir: [The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Tüm haklar sakl d r. Kaynak ve

Detaylı

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 TANIMLAR PROJEN N BAfiLAMASI / PLANLANMASI PROJEN N YÜRÜTÜLMES EK P ÇALIfiMASI PROJEN N TAMAMLANMASI VE DE ERLEND R LMES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

Aç k Dergi Sistemleri (ADS): Aç k Kaynak Kodlu Dergi Yönetim ve Yay mlama Sistemi

Aç k Dergi Sistemleri (ADS): Aç k Kaynak Kodlu Dergi Yönetim ve Yay mlama Sistemi Görüfl / Viewpoint www.yuksekogretim.org Aç k Dergi Sistemleri (ADS): Aç k Kaynak Kodlu Dergi Yönetim ve Yay mlama Sistemi Open Journal Systems (OJS): a system of open source software for journal management

Detaylı

s n rs z özgürlük business on demand

s n rs z özgürlük business on demand Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad

Detaylı

Linux güvenli midir?

Linux güvenli midir? Linux güvenli midir? 1 Aç k Kaynak Dünyas na Büyük Hediye 2 Linux Güvenli mi? 6 7 8 9 10 12 14 16 18 19 20 21 22 24 26 28 29 Özgür Penguenler ön elemeyi tamamlad 3. Linux ve Özgür Yaz l m fienli inin Ard

Detaylı

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU 13

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

ADIM ADIM PROJE YÖNET M

ADIM ADIM PROJE YÖNET M ADIM ADIM PROJE YÖNET M ADIM ADIM PROJE YÖNET M BAfiARILI PROJE YÖNET M Ç N KANITLANMIfi VE PRAT K B R REHBER Richard Newton Çeviren lker Gülfidan ISBN 978-605-5655-27-3 Pearson Education Limited 2006

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor workcube Workcube E-Business Systems yönetim ve teknoloji tan t m bülteni 2007 / 2. çeyrek www.workcube.com Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor Teknolojiniz do ru ve güçlü

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı