Isa Server 2000: Kurulum ve ayarlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Isa Server 2000: Kurulum ve ayarlar"

Transkript

1 Network Cihan Baykal Isa Server 2000: Kurulum ve ayarlar MS Internet Security & Acceleration Server 2000 kurulumu sonras na farkl senaryolar eflli inde temel bir bak fl. Windows &.Net Magazine dergisindeki 3. yaz m zda 2. kez ISA Server konusu ile karfl - n zday z. Bildi iniz gibi ilk say da (Ocak 2003) ç km fl olan ISA Server kurulum yaz s ile bu diziye bafllam fl olduk. Sizlerden gelen yo un istek ve sorun mesajlar n göz önüne alarak temel fonksiyonlar n bar nd ran bir yaz dizisi haz rlamay uygun bulduk. Bildi iniz gibi Internet teki Microsoft haber grubu sunucusunda da Türkçe içerikli bir ISA Server haber grubu bulunmakta. Adresi : msnews.microsoft.com newsgroubu alt nda Microsoft.public.tr.isa Bu gruba üye oldu unuz takdirde soru cevaplar görebilir ve Türkçe içerik anlam nda daha fazla bilinçlenme flans n elde edebilirsiniz. Biz de hem adresindeki içerik hem de Türkçe haber grubundaki soru ve cevaplar baz alarak içeri imizi haz rlamaya çal flt k. Bu ayki yaz m zda ve ileriki yaz lar m zda daha önce de belirtti imiz gibi senaryolar yaratarak onlar ISA Server da yap land rmaya çal flaca z. fiimdi bu ayki senaryomuza bir göz atal m. ISA Server ortam senaryomuz fiirketimizde 3 çeflit Internet kullan c tipi oldu unu varsay - yoruz. Internet A diye tan mlayaca m z kullan c tipi, flirket yöneticileri ve adminleri. Bu kiflilerin hiçbir k s tlamaya u ramadan Internet e ç kmalar n sa lamam z gerekiyor. Internet B diye tan mlayaca m z kullan c tipi, flirkette orta düzeyde Internet kullanmas gereken kifliler. Bu kiflilerin sadece ifl saati d fl nda Internetlerinde herhangi bir k s tlama olmamas, ancak ifl saatleri içinde baz sitelere ve baz portlara ve baz dosyalar n indirilmesine Internetlerinin kapal olmas n sa lamam z gerekiyor. Ayr ca bu kiflilerin ifl saatleri içinde yasakl olan sitelere gitmesi durumunda karfl lar na bir uyar ekran ile ifl saatleri içinde bu sitelerin yasak oldu unu belirtmemiz gerekmekte. Baz sitelere kapal olmas demekle Yasakl Siteler diye haz rlayaca m z bir Destination Set ve içerisini dolduraca m z C HAN BAYKAL com.tr) Chip Türkiye ve Windows &.Net Magazine'e katk da bulunan yazarlardand r. Özel bir firmada Kurumsal Destek Mühendisi olarak görev yapmaktad r. MCSE, MCP+I sertifikalar na sahiptir. istenmeyen internet adreslerinden, baz dosyalar n indirilmesini yasaklamak derken de müzik ve video dosyalar ndan bahsediyoruz. Baz portlar diyerek de MSN, ICQ ve Napster portlar n n kapat lmas n kastediyoruz. Söylemeden geçmek istemedi imiz bir konu, 2003 y l nda art k interneti olmayan ve interneti tamamen ifl saatleri d fl kulland rmak veya hiç kullan lmayacak flekilde k s tlayan hiçbir ifl yerinin olmamas. Firewall uygulamalar n n as l amac içeriye ve d flar ya do ru gereksiz port ve siteleri filtrelemektir. Tamamen kapatmak ve interneti hiç kulland rmamak bizce çözüm de il. Ancak dedi imiz gibi, bu bizim kiflisel görüflümüz. Internet C diye tan mlayaca m z kullan c tipi ise ifl saatleri içinde internete hiç eriflememeli, ifl saatleri d fl nda ise sadece yasakl olmayan sitelere, yasakl olmayan dosyalar n indirilmesi ifllemini yapabilmeye ve yasakl olmayan portlara eriflebilmelerinin sa lanmas isteniyor. Senaryomuzda son olarak bir packet filter ifllemi var. Bildi iniz gibi ISA Server üzerinden standart olarak kurulum sonras Internet e ba lant yap lamamakta. Yani Internet Explorer ile bir sayfaya eriflim sa lanamamakta. (Tabi ki LAT konfigürasyonunu do ru yapt ysan z) Senaryomuzun sonunda ISA Server içinde bir packet filter ile bu iflleminde sa lanmas istenmekte. Uygulamaya geçmeden önce senaryomuzun tamam n n ne tür bir ortamda yap laca na k saca de inelim. E er Ocak dergimizi ald ysan z oradaki kurulumun üzerine devam etmekteyiz. Yani ortam m zda Windows 2000 Server Active Directory bulunuyor. ISA Server m z Active Directory Integrated kurduk. Ancak bu yapaca m z ifllemleri siz Standart bir ISA Server kurarak da yapabilirsiniz. Ortam da Active Directory olmas ve ISA Server n bu domaine üye olmas yeterlidir. Kullan c lar n kategorilefltirilmesi Senaryomuz için öncelikle domainimizde tan ml olan tüm kullan c lar (adminler dahil) belli bir kategoriye koymam z laz m. ISA Server için kullan c lar n çak flmamas çok önemli. Sizin içinde her kullan c ya tek tek kural tan mlamak yerine kategori halindeki kullan c lar n gruplar na tek bir kural tan mlaman z zaman kayb aç s ndan yararl olacakt r. Bu sebepten öncelikle sayd m z 4 adet kullan c kategorisini 82

2 Ad m ad m kullan c kategorilerinin yarat lmas fiekil 1: Grup yarat lmas ifllemi. Gruplar, ortamda Domain Controller olarak çal flan makinede Active Directory Users And Computers bölümünden yarat yoruz. Bu programc DC üzerindeki Administrative Tools alt ndan veya domain admin üyesi bir kullan c hesab n z varsa herhangi bir Windows 2000 de Adminpack.msi (2000 Cd si içindeki i386 dizini alt nda) yüklü makinede açabiliyorsunuz. fiekil 2: Security grup seçimi. Domain içinde security group olarak yaratmam z gerekiyor. Üst taraftaki kutuda ad m ad m bu ifllemin nas l gerçeklefltirildi ini izleyebilirsiniz. Internet A kullan c Bildi iniz gibi Internet A isimli bir security group Windows 2000 Active Directory de yaratt k. fiimdi ISA Server alt nda bu gruba özgü kurallar tan mlayarak Internet A grubunun tüm üyelerini Internet e ç kartaca z. Bu ifllem karmafl k Internet A, Internet B, Internet C, isimli 3 adet grubumuzu yaratt ktan sonra bunlara eflde er kullan c lar m z yarat yoruz ayn ortamda. fiekil 3: Kullan c yarat lmas ifllemi. User A, User B, User C kullan c lar n yaratarak ifllemimize devam ediyoruz. fiekil 4: Kullan c ayr nt lar ekran. Tüm bu kullan c lar Internet A, B, C gruplar n n özelliklerine tek tek girerek Members sekmesi içinden ilgili kullan - c y ilgili gruba üye yap yoruz. Bu ifllem sonucunda kategori ifllemimiz tamamlanm fl ve DC üzerindeki iflimiz bitmifl oluyor. olmad için ekran görüntülerini Internet B de kullanmay uygun gördük. Sadece yaz l olarak tarif ederek Internet A kurulumunu yapal m. Öncelikle Internet A n n tüm sitelere, tüm portlara ve tüm uygulamalar indirme ifllemlerini yapabilece ini hat rlat yoruz. Bu sebeple düz iki kural ile (Protocol Rule ve Site And Content Rule) bu ifllemi hemen halletmemiz mümkün. Öncelikle ISA Management içindeki Servers And Arrays içinde bulunan Array isminiz alt ndaki Access Policy bölümünü aç yoruz. Bu bölüm alt nda Protocol Rule tan mlar m z ve Site And Content Rule tan mlar m z yapabiliriz. E er kurulumunuzu Enterprise ISA Server olarak yapt ysan z ve Active Directory Integrated kurduysan z ISA Management içinde Servers And Arrays üzerinde bir de Enterprise bölümü gelecektir. Bu bölüm alt ndaki Site And Content Rule ve Protocol Rule bölümünde kural yaratma ifllemlerini yaparsan z tüm arrayler bundan etkilenecek ve tüm kurallar n z Active Directory de tutulacak. Haz rlayaca m z kurallardan önce temiz bir bafllang ç yapmak için her iki bölümdeki kurallar ister silin isterseniz de disable edin. Bu ifllemden sonra Site And Content Rule ile ifllemlerimize Internet A için bafllayal m. Site And Content Rule üzerine sa tufl ile t klayarak New Rule dedikten sonra isme Internet A vererek devam edip Rule Action penceresinde Allow seçene ini seçiyoruz. Böylece bu kural n izin verme kural oldu unu belirtmifl oluyoruz. Bir sonraki Rule Configuration penceresinde Custom diyerek devam edip gelen ekranda All destination seçili b rak yoruz. Bu ifllemde tüm gidilecek yerlere izin vermifl olduk Internet A grubu üyeleri için. Bir sonraki ekran ise Schedule ekran. Bu ekranda Internet A için bir zaman k s tlamas vermeyece imiz için Always seçili kalarak devam ediyoruz. Bundan sonraki ad m ise Client Type ekran. Specific Users and Groups seçene ini seçerek sadece Internet A grubunu listeye ekleyerek devam ediyoruz. Böylece kural m z sadece Internet A y kapsar duruma geldi. Son ekran ise Content Groups bölümü. Internet A kullan c lar için herhangi bir dosya indirme ve görüntüleme k s tlamas getirmeyece imiz için burada da Any Content Type seçili bir flekilde b rakarak ifllemimizi tamaml yoruz. Internet A için son olarak Protocol Rule tan mlamam z gerekiyor. Bunun için de Protocol Rule bölümünde sa tufla t klayarak New Rule dedikten sonra kural m z n ismini Internet A veriyor ve devam ediyoruz. kinci ekran m z Rule Action ekran. Bu ekran da yine Allow seçerek bu kural n izin verme kural oldu unu belirttikten sonra Protocol ekran na geliyoruz. Internet A için herhangi bir protocol k s tlamas olmad için All Windows &.NET Magazine MART

3 IP Traffic seçili bir flekilde bir sonraki ekrana devam ediyoruz. Bir sonraki ekranda yine zaman k s tlamas olmad için Schedule bölümünü Always seçerek kullan c belirleme ekran na geliyoruz. Bu bölümde ise Internet A grubunu seçerek bu kural n sadece bu gruba ait oldu unu belirtiyor ve kural - m z tamaml yoruz. fiu an servisleri stop start etti iniz anda sadece Internet A kullan c lar herhangi bir k s tlama olmadan internete ç kmaya bafllayacaklard r. Internet B kullan c Schedule ayarlar : Bilindi i gibi Internet B grubunun ayarlar aras nda istenen bir özellik de ifl saatleri içinde baz k s tlamalar n olmas, ifl saati d fl nda ise hiçbir k s tlaman n olmamas. Bu sebeple öncelikle ISA Server içindeki Schedule ayarlar n n bizim ifl saatlerimize olan uygunlu unu kontrol etmeliyiz. Bunun için alt ndaki Schedules a giriyoruz. Senaryomuzda ifl saatleri d fl ndaki tüm saatlerde Internet B kullan c lar n n hiçbir k s tlamaya maruz kalmamalar gerekti i belirtiliyor. Tamamen ifl saatleri d fl n kapsayan bir kural Schedule içinde bulunmad ndan biz yarat yoruz. Schedule üzerine sa tufl ile t klayarak New Schedule seçene ine girerek bir isim verip sadece ifl saatleri olan 9:00 dan 18:00 e kadar hafta içi olan bölümü seçiyor ve inactive seçene ini iflaretliyoruz afla dan. Böylece aktif olan alan bizim için ifl saatleri d fl olarak tan mlanm fl oluyor. Di er taraftan varolan Work Hours Schedule kural n da bizim kendi ifl saatlerimize ve di er yaratt m z fl Saatleri d fl kural ile çak flmad n kontrol etmeyi de unutmuyoruz. Destination Set ayarlar : Internet B grubu, ifl saatleri içinde yasak olarak belirlenen sitelere de giremeyecek. Bu sebepten yasak olan siteleri bir destination set olarak tan mlayarak Internet B için kural tan mlamas yaparken sadece destination seti göstererek tan ml tüm sitelere giriflini engelleyece iz. fiimdi bir destination set tan mlayal m. alt ndaki Destination Set üzerine sa tufl ile t klayarak New Set seçene ini seçiyoruz. Bir isim verdikten sonra add diyerek istedi imiz sitenin adresini girerek listeye ekliyoruz. E er sitenin adresini *.cihanbaykal.com olarak girerseniz mail.cihanbaykal.com, ftp.cihanbaykal.com ve benzeri hiçbir adrese de giremeyeceksiniz. fiekil 6: Yasakl sitelerin belirlenmesi. adresinde bir çok 3rd party program mevcut ISA Server için. Bunlardan bir ço u gerçek zamanl monitor ifllemi yapabilirken bir ço uda ayr ca sizin için otomatik olarak destination set ler oluflturuyor. Bu destination set ler spor, erotik, haber ve benzeri bir çok siteyi kategori haline getirip zaman zamanda içeri ini güncelliyor. Böylece siz erotik isimli destination set in içi ile u raflm yorsunuz. çerik güncellemesi, program taraf ndan sa lanarak sizin için büyük bir zaman kazanc sa lam fl oluyor. Content Group ayarlar : Bildi iniz gibi Internet B kullan c lar için son k - s tlamada dosya formatlar konusunda. Yani internet sayfalar nda bulunan müzik, resim, video, yaz, ve bunun gibi bir çok içeri i filtre edebiliyor ve kullan c - n n görmemesini sa layabiliyorsunuz. Bizim örne imizde, Internet B kullan c - lar n n ifl saatleri içinde müzik ve video dosyalar n n görüntülenememesi ve indirilememesi durumunu ayarlamam z gerekiyor. Bunun için ISA Management içinden Policy Elements alt nda otomatik haz r olarak gelmifl Content Groups bölümü bulunuyor. E er farkl bir format video veya müzik dosyas da listeye eklenmesini ve onlar n da indirilememesini istiyorsan z bu bölümden listeyi güncelleyebilirsiniz. Not: Content gruplar ile ilgili ISA server 2000 de baz s k nt lar söz konusuydu. Bu sebeple ISA Server 2000 Service Pack 1 i kesinlikle yüklemenizi tavsiye ediyoruz. Protocol Definitions ayarlar : Internet B kullan c lar na son sürprizimiz, ifl saatleri içinde Napster, MSN, ICQ uygulamalar n kullanamamalar. Ancak alt ndaki Protocol Definations alt na bakacak olursan z Napster uygulamas n n protokol bilgisinin ISA da yer almad n fark ediyoruz. Bu sebeple MSN ve ICQ için protocol rule haz rlayabilirken Napster yarataca m z kurala dahil edemeyece iz. Bunun çözümü Napster n kullanm fl oldu u protokol bilgilerini bulmak. Microsoft un ç karm fl oldu u bir makalede bu bilgi mevcut. Biz de flimdi o makaleden faydalanarak ISA Server a bir protocol tan mlayal m ISA Management içindeki Protocol Definition üzerine sa tufl ile t klad ktan fiekil 5: Yeni Schedule yarat lmas. Not: Bu bölümde hangi siteyi yasakl site olarak versek diye çok düflündük, ancak iflin içinden ç kamay nca kendi sitemizi vermek daha kolay bir çözüm oldu :) fiekil 7: Protocol Definition yarat lmas. 84

4 sonra New Definition seçene ini seçerek isim olarak Napster veriyoruz. Ard ndan gelen ekran da ise Napster ile ilgili protokol bilgilerini yaz yoruz. Not: Asl nda ISA Server da tan ml olmayan portlar zaten Internet e ç k fl için de otomatik olarak kapal d rlar. Kural tan mlamas nda All IP Traffic dedi iniz halde All IP traffic sadece ISA da tan ml olan Protocol Defination lar için geçerlidir. Bu sebeple e er spesifik bir port a gidilmesini istiyorsan z protocol Rule da All IP Traffic yeterli olmayacak, protocol definition da da spesifik portu tan tman z gerekecektir. Birden çok port ile çal flabiliyor Napster, biz sadece örnek olarak birini giriyoruz. 8875, TCP, Outbound olarak girifl yaparak Napster port bilgisini oluflturuyoruz. Site and Content Rule ayarlar : Tüm di er ayarlar m z yapt ktan sonra art k iki meflhur kural m zdan ilki olan Site And Content Rule umuzu oluflturmaya geliyor s ra. Yan taraftaki kutuda bu kurallar n oluflturulmas n da ad m ad m izleyebilirsiniz. Uyar ç kar lmas : Bu ad mdan sonra flimdi yap lacak ifllem Internet B kullan c lar n n fl saatleri içinde yasak sitelerden birine gitmek istedikleri zaman veya yasak olan bir içeri i görüntülemek/indirmek istedikleri zaman karfl lar na uyar ç kmas n sa lamak. Bunun için bir deny kural haz rlamam z gerekiyor. Ad m ad m Site and Content Rule yarat lmas fiekil 9: Site And Content Rule:Yarat lmas. Rule Action bölümünde kural m z izin verme kural oldu u için Allow seçiyoruz. fiekil 10: Site And Content Rule: Rule Action penceresi. Rule Configuration ad m nda ise Custom seçerek devam ediyoruz. fiekil 11: Site And Content Rule: Rule Configuration penceresi. Destination Set bölümünde tüm yerlere gidebilsin ancak Yasakl Siteler isimli yaratt m z Destination Set de tan ml olan sitelere gidemesin diye All Destinations except selected set seçene ini seçiyoruz. Schedule bölümünde ise bu kural n ifl saatleri içinde geçerli olmas için Work Hours seçene ini seçip devam ediyoruz. fiekil 13: Site And Content Rule: Schedule penceresi. Client Type bölümünde ise Specific users and groups seçerek sadece Internet B grubunun bu kuraldan etkilenmesini sa lamak için devam ediyoruz sihirbaza. fiekil 14: Site And Content Rule: Client Type penceresi. Users and Groups bölümünde Internet B grubunu seçerek sadece bu grubun etkilenmesi sa l yoruz. fiekil 15: Site And Content Rule: Users And Groups penceresi. Son olarak Content Groups bölümünde listeden Audio ve daha afla larda olan Video nun yan ndaki check iflaretlerini kald rarak Internet B kullan c - s n n bu dosyalar görüntüleme ve indirme iflleminin ifl saatleri içinde yapamamas n sa l yoruz. fiekil 8: Site And Content Rule: Rule Action penceresi. Rule Action bölümünde de gördü- ünüz gibi intranette tüm kullan c lar n ulaflabildi i bir IIS makinesinde bir sayfa yap p Internet B kullan c lar na özgü fl saatleri içinde bu sayfaya veya bu içeri e erifliminiz engellenmifltir gibi bir fiekil 12: Site And Content Rule: Destinatflon Sets penceresi. fiekil 16: Site And Content Rule: Content Groups penceresi. Windows &.NET Magazine MART

5 uyar yazan html sayfas na yönlendirme ifllemini yap yoruz. Ard ndan Rule Configuration penceresinde Custom seçene ini seçip devam ettikten sonra Destination Sets penceresinde Yasakl Siteler seçerek bir sonraki ad m olan Schedule ad m na geliyoruz. Burada da Work Hours seçene ini seçerek sadece Work hours da bu kural n uygulanmas n sa layarak ifl saatlerinde Internet B kullan c lar n n karfl s na bir uyar gelmesini sa lam fl oluyoruz. Devam nda ise kullan c seçimi ekran nda Internet B ekleyerek Content Groups seçene i içinde de Video ve Audio yan na check iflareti at yoruz. Bu sayede video ve müzik dosyalar çekmek ve izlemek/dinlemek istediklerinde ifl saatleri içinde gene ayn uyar mesaj - n Internet B kullan c lar alabilecekler. Tüm bu ifllemlerin ard ndan fl saatleri için tüm ayarlamalar yap ld. Ancak Internet B grubu daha önce de dedi imiz gibi ifl saatleri d fl nda internete k s tlamas z ç kabilecek flekilde ayarlanacakt. Bunun için bir Site and Content Rule daha tan mlanacak. Ve Allow olarak devam eden sihirbazda Rule Configuration bölümünde Custom seçildikten sonra All Destination seçimi ile devam edilecek. Schedule bölümünde tabi ki daha önceden yaratt m z fl Saatleri d fl seçilerek Internet B kullan - c grubu specific users and groups bölümünde seçilecek. Son olarak All Content seçilerek ifl saatleri d fl nda tüm internetin k s tlamas z Internet B kullan c lar na aç k olmas sa lanacak (Tabii ki protocol rule larda tan mland ktan sonra). Protocol Rule ayarlar : Buradaki ayarlar site and content rule ayarlar ndan daha k sa ve öz. Öncelikle fl saatleri içinde Napster, MSN ve ICQ portlar Internet B kullan c lar na kapanacak ama di erleri aç k olacakt. Bu ayar hemen yapal m. Yan taraftaki kutuda bu ifllemin yap lmas n ad m ad m izleyebilirsiniz. Site And Content Rule da oldu u gibi Protokol rule da da ifl saatleri d fl nda tüm protokolleri kullanabilmeleri için ikinci bir kural daha tan mlamam z gerekiyor. Bunun için ayn ad mlar gidiyorsunuz ancak Protocols bölümünde All IP traffic seçip Schedule bölümünde de fl Saatleri D fl n seçmeniz gerekiyor. Di er ad mlar n hepsi ayn. Internet C kullan c Son kullan c grubumuz olan Internet C grubumuz için ifl saatleri içinde internete hiç eriflilememesi istenmekte. Bunun için Site and Content Rule içerisinde biri Deny, di eri Allow iki kural oluflturaca z. Deny kural içinde All Destination seçilerek Schedule bölümünde Work Hours seçene ini seçip sadece ifl saatlerinde tüm internete kapal oldu unu belirtmemiz yeterli olacakt r. Tabi ki bu kural n sadece Internet C grubuna özel olarak yarat lmas n unutmamal y z. Allow kural nda ise All Destination seçilerek Schedule bölümünü fl D fl Saatleri seçip yaratmam z yeterli olacakt r. Son olarak Internet C grubu için biri deny di eri allow iki adet de Protocol Rule tan mlamas yapmam z gerekiyor. Bu kurallar n deny olan için All IP Traffic Work Hours Internet C grubu seçenekleri seçilerek yarat lacak. Allow olan kural ise ayn özelliklerde sadece Schedule bölümünde fl D fl Saatler seçene ini seçerek yaratmam z yeterli olacakt r. Tüm bu ayarlamalar sonucunda Internet A, Internet B, Internet C grubu üyeleri bahsetti imiz senaryo dahilinde internete ç k fl yapabilecekler. Packet Filter yarat lmas Senaryomuzun sonunda hat rlayaca - n z üzere ISA Server üzerinden Internet in gezilebilinmesi (Browse) istenmekte. Bilindi i gibi LAT konfigürasyonunda d fl network IP segmenti LAT dan ç kar ld ktan sonra. Internet ISA Server üzerinden gezilemez duruma gelecektir. Bu ifllemi çözmek için bir packet filter oluflturmam z gerekiyor. lk olarak ISA Management içindeki Access Policy alt nda bulunan IP Packet Filter üzerinde sa tufla t klayarak New Filter dememiz sihirbaz bafllatmam z sa layacakt r. Filter Mode bölümünde Allow Packet Transmission seçene ini seçtikten sonra gelen ekranda Custom bölümü ile ifllemimize devam ediyoruz. Son bölümde Filter Settings k sm na geliyoruz ve burada IP Protocol : TCP Direction : Outbound Ad m ad m Protocol Rule yaratma Protocol Rule bölümüne sa tufl ile t klayarak New Rule dedikten sonra bir isim vererek Rule Action bölümünde her zamanki gibi Allow seçip protocol rule sihirbaz na bafll yoruz. fiekil 17: New Protocol Rule Sihirbaz : Protocols penceresi. Protocols bölümünde ICQ, ICQ2000, MSN, MSN Messenger ve daha sonradan yaratt m z Napster protokollerinin yan ndaki check iflaretlerini kald rarak ifllemimize devam ediyoruz. fiekil 18: New Protocol Rule Sihirbaz : Schedule penceresi. Schedule bölümünde bu protokollerin sadece ifl saatlerinde çal flmamas n istedi imiz için Work Hours seçerek bir sonraki ifllem olan kullan c seçimine geçiyoruz. Bu aflamada daha önceki ad mlardan bildi imiz gibi Internet B yi seçerek sihirbaz sonland r yoruz. Local Port : All Ports Remote Port : Fixed Port : 80 yazarak ifllemimizi tamaml yoruz. Di- er ekranlar Next diyerek geçtikten sonra ISA Server servislerinin yeniden bafllat lmas sonras ISA Server üzerinden Internet i gezebilir duruma gelebiliyoruz. Gelecek ay görüflmek üzere... 86

SQL Server'ı Uzaktan Bağlantı İçin Ayarlamak

SQL Server'ı Uzaktan Bağlantı İçin Ayarlamak Microsoft SQL Server?a uzaktaki bir bilgisayardan bağlanmak için tek yapmanız gereken, SQL Server Manager?da makinenin adı, kullanıcı adı ve şifreyi girmek veya programdaki connection stringi değiştirmek

Detaylı

Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2000

Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2000 Network Cihan Baykal cihanb@winnetmag.com.tr Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2000 Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2000 yani k saca ISA Server 2000 bize ne avantajlar

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi Oluşturma 02.11.2015 Revizyon: 02.11.2015 Rev No: 02 Yazan: Süleyman FAKİR Düzenleyen: Ferşad DELİRİ PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi 1) PDKS Kurulumu, Lisans Onaylaması Ve Veri Tabanı Ayarları

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

PALO ALTO FIREWALL HAZ LG LER

PALO ALTO FIREWALL HAZ LG LER PALO ALTO FIREWALL HAZ LG LER Haz rlayan : Mehmet Emin DO AN Sistem Mühendisi HAZA ER M NASIL SA LANIR? Default IP User Password 192.168.1.1 admin admin Cihaz za seri/console port, SSH ve Web GUI üzerinden

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Security Configuration Wizard ile güvenliği artırmak

Security Configuration Wizard ile güvenliği artırmak Security Configuration Wizard ile güvenliği artırmak Bu makalede sizlere Security Configuration Wizard kullanımını, bu tool sunucunun nasıl daha güvenli hale getirildiğini ve bu tool ile hazırlanan xml

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

MERAK MAIL SERVER ACTIVE DIRECTORY ENTEGRASYONU

MERAK MAIL SERVER ACTIVE DIRECTORY ENTEGRASYONU MERAK MAIL SERVER ACTIVE DIRECTORY ENTEGRASYONU Bir domain ortamındaki kullanıcıların aynı kullanıcı adı ve parola bilgisiyle merak mail server içerisine entegre edilmesi için domain controller ve merak

Detaylı

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım)

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) 1.Adım: Gmail üzerinden e-posta hesabınıza herhangi bir tarayıcıdan http://mail.maltepe.edu.tr linkine tıklayıp daha önceden kullandığınız e-posta hesabınızı

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

Subnet A da bulunan DHCP Server makinesinin ve client makinenin IP yapılandırması aşağıdaki gibidir.

Subnet A da bulunan DHCP Server makinesinin ve client makinenin IP yapılandırması aşağıdaki gibidir. DHCP Relay Agent Uygulaması DHCP Relay Agent servisi DHCP nin bulunmadığı diğer subnet lerdeki bir Windows Server 2003 üzerine kurulur. Böylece diğer subnet lerdeki IP adresi isteği DHCP nin bulunduğu

Detaylı

Automatically Upgrade (new) Client push installation Software update point installation Group Policy installation Logon script installation

Automatically Upgrade (new) Client push installation Software update point installation Group Policy installation Logon script installation Merhaba, bu yazımda client agent kurulumu ve ou yapılandırılmasından bahsedeceğim.sccm de client agent kurulum işlemini birden çok şekilde yapabilirsiniz. Microsoft tarafında belirtilen methodlar aşağıdadır.

Detaylı

MSSQL Server 2000 Kurulumu

MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu ile ilgili işlem adımları Kurulum hazırlıkları : SQL Server 2000 in sistem ihtiyaçları gözden geçirilmelidir. Aşağıdaki tablo bu ürünün standart donanım

Detaylı

PALO ALTO FIREWALL NAT

PALO ALTO FIREWALL NAT Haz rlayan : Mehmet Emin DO AN Sistem Mühendisi PALO ALTO FIREWALL NAT KAVRAMI VE KONF GÜRASYONU Bu makaleyi PAN web sayfas ndaki dökümandan faydalanarak yazaca bildirmek isterim. Palo Alto i letim sistemi

Detaylı

Cyberoam Single Sing On İle

Cyberoam Single Sing On İle Cyberoam Single Sing On İle Active Directory Konfigürasyonu Cyberoam üzerinde bu konfigurasyonunun yapılmasının amacı DC üzerinde bulunan son kullanıcı ve grupların hepsini Cyberoam üzerine alıp yönetebilmektir.

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

5.Port Yönlendirme ve Firewall

5.Port Yönlendirme ve Firewall 5.Port Yönlendirme ve Firewall Zywall üzerinde port yönlendirme işlemleri için Network_Virtual Server menüsü kullanılır. Örnek olarak içerideki bir sunucuya iç network dışından bir Uzak masaüstü bağlantısı

Detaylı

Port Yönlendirme ve Firewall Kuralı Oluşturma

Port Yönlendirme ve Firewall Kuralı Oluşturma Port Yönlendirme ve Firewall Kuralı Oluşturma Zywall üzerinde port yönlendirme işlemleri için Network_NAT menüsü kullanılır. Örnek olarak içerideki bir sunucuya iç network dışından bir Uzak masaüstü bağlantısı

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

vsphere Client(viClient) ile ESXI Kontrolü

vsphere Client(viClient) ile ESXI Kontrolü vsphere Client(viClient) ile ESXI Kontrolü - ESXI ye Tarayıcıdan Bağlanmak - ESXI ye vsphere Client ile Bağlanmak - ESXI Üzerinde Bir Virtual Machine(Sanal Makine) Oluşturmak ESXI ye Tarayıcıdan Bağlanmak

Detaylı

Windows Server 2012 Active Directory Kurulumu

Windows Server 2012 Active Directory Kurulumu Windows Server 2012 Active Directory Kurulumu Active Directory(A.D): Merkezi yönetim yapmamızı sağlayan servisin adı. Windows 2000 Server ile gelen özelliklerin basında "Active Directory" gelir. Active

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011 VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU Saydam Yaz m 23.04.2011 www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 66 Fax : 0232 369 71 69 Sayfa 1 Birinci bölümde s r kurulum yap lmas için öncelikle

Detaylı

Baskı Đstemci ve Sunucuları. Sunucu. Đstemci

Baskı Đstemci ve Sunucuları. Sunucu. Đstemci Baskı Đstemci ve Sunucuları En son sabırsızlar için baskı adli yazıda FreeBSD sistemimize nasıl yazıcı yükleyebileceğimize göz atmıştık.bu yazıda ise FreeBSD sistemimizle beraber gelen programlar yardımı

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

IIS 7.5 ÜZERİNDE FTP SİTE KURULUMU VE YAPILANDIRILMASI WWW.SUATUSTKAN.COM

IIS 7.5 ÜZERİNDE FTP SİTE KURULUMU VE YAPILANDIRILMASI WWW.SUATUSTKAN.COM IIS 7.5 ÜZERİNDE FTP SİTE KURULUMU VE YAPILANDIRILMASI WWW.SUATUSTKAN.COM NİSAN 2011 (Adım 1: Fiziksel disk üzerinde IIS-FTP-Site için Path göstereceğimiz bir dosya oluşturmalıyız.) (Adım 2: FTP-Site için

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

İMZALAMA ARACI. Kullanım Kılavuzu. Nisan 2016 ANKARA. İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon : 1.0 1/15

İMZALAMA ARACI. Kullanım Kılavuzu. Nisan 2016 ANKARA. İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon : 1.0 1/15 İMZALAMA ARACI Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 ANKARA Versiyon : 1.0 1/15 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/15 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 5 2 İmzalama Aracı

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Ssl Vpn konfigurasyonunda öncelikle Sslvpn yapmasına izin vereceğimiz kullanıcıları oluşturuyoruz.

Ssl Vpn konfigurasyonunda öncelikle Sslvpn yapmasına izin vereceğimiz kullanıcıları oluşturuyoruz. FORTIGATE 5.4 VERSION SSLVPN KONFIGURASYONU Ssl Vpn konfigurasyonunda öncelikle Sslvpn yapmasına izin vereceğimiz kullanıcıları oluşturuyoruz. User & Device a gelip User Definition dan Create New diyerek

Detaylı

Windows Server 2008 R2 Remote Desktop Licensing Servisi ve Kurulumu RD Licensing Installation

Windows Server 2008 R2 Remote Desktop Licensing Servisi ve Kurulumu RD Licensing Installation Windows Server Windows Server 2008 R2 Remote Desktop Licensing Servisi ve Kurulumu RD Licensing Installation Remote Desktop Licensing servisi, Windows server 2008 R2 öncesi Terminal Services Licensing

Detaylı

Cyberoam Firewall Kullanıcı ve Grup Oluşturma

Cyberoam Firewall Kullanıcı ve Grup Oluşturma Cyberoam Firewall Kullanıcı ve Grup Oluşturma Cyberoam Firewall User ve Grup Oluşturma Cyberoam Firewall ile sisteminizi ve ağınızı daha iyi yönetebilmek için bir kimlik doğrulama sistemine sahip olmanız

Detaylı

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h...

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h... Page 1 of 7 Tevkifatlı Satış Faturası listesinin excel dosyası olarak oluşturulması için gerekli açıklamalar Oluşturulan excel dosyasının yüklenmesinde karşılaşılan sorunların çözümü (Teknik açıklamalar)

Detaylı

Bu makalede 2003 sunucu, Windows 2003 Server anlamına gelmektedir. Aşağıda yapılan işlemler 2003 R2 sunucu üzerinde denenmiş ve çalıştırılmıştır.

Bu makalede 2003 sunucu, Windows 2003 Server anlamına gelmektedir. Aşağıda yapılan işlemler 2003 R2 sunucu üzerinde denenmiş ve çalıştırılmıştır. WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com Merhabalar, Çözümpark.com adresinde bir kullanıcı ASP ve PHP yi aynı sunucu üzerinde

Detaylı

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma Message Broadcasting Message Broadcasting, bir EasyMP Monitor eklentisidir. Yöneticiler eklentiyi kullanarak ağ üzerindeki bir veya daha fazla projektöre ya da tüm projektörlere mesaj veya duyuru gönderebilirler.

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

Ç NDEK LER G R fi 1 Bafllamadan Önce 1 Kitab Kimler Okumal? 1 Kitap çerisindeki Örnekler 2 Örneklerin Kullan m 3 Çekinmeden Yaz n 7

Ç NDEK LER G R fi 1 Bafllamadan Önce 1 Kitab Kimler Okumal? 1 Kitap çerisindeki Örnekler 2 Örneklerin Kullan m 3 Çekinmeden Yaz n 7 +AS3-icindekiler 4/13/10 10:51 PM Page ix Ç NDEK LER G R fi 1 Bafllamadan Önce 1 Kitab Kimler Okumal? 1 Kitap çerisindeki Örnekler 2 Örneklerin Kullan m 3 Çekinmeden Yaz n 7 1 PROGRAMLAMAYA G R fi 9 Programlama

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Microsoft Operations Manager 2000 (SP1)

Microsoft Operations Manager 2000 (SP1) Kapak konusu Çözümler Cihan Baykal cihanb@winnetmag.com.tr Microsoft Operations Manager 2000 (SP1) Microsoft son iki y ld r yepyeni bir kavram ve programla karfl m zda. Microsoft Operations Manager 2000

Detaylı

PRAGON PROTECT & RESTORE 3. Kurulum Rehberi

PRAGON PROTECT & RESTORE 3. Kurulum Rehberi PRAGON PROTECT & RESTORE 3 Kurulum Rehberi Başlangıç 1. Çeşitli metotlarla edindiğiniz kurulum dosyasını (.exe) çift tıklayarak kuruluma başlayın. 2. İlk olarak kurulum dili seçmeniz gerekiyor. İngilizce

Detaylı

"SQL Server Management Studio" yazılımını yüklemek için alttaki resmi sitesinden 180 günlük deneme sürümünü indirebilirsiniz.

SQL Server Management Studio yazılımını yüklemek için alttaki resmi sitesinden 180 günlük deneme sürümünü indirebilirsiniz. Microsoft SQL Server 2008 R2 Kurulumu "SQL Server Management Studio" yazılımını yüklemek için alttaki resmi sitesinden 180 günlük deneme sürümünü indirebilirsiniz. http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/get-sql-server/try-it.aspx

Detaylı

Pfsense kurulum için gereken cd iso imajını http://www.pfsense.org/mirror.php?section=downloads adresinden indirebilirsiniz.

Pfsense kurulum için gereken cd iso imajını http://www.pfsense.org/mirror.php?section=downloads adresinden indirebilirsiniz. Pfsense Kurulum ve ilk Ayarlar Sistem güvenliği ve kullanıcıların kontrol altında tutulması için piyasada bir çok firewall ve benzeri gerek donanımsal gerekse yazılımsal olarak bir çok ürün bulunmaktadır.

Detaylı

Module 5 Implementing Printing ( Printer Uygulamaları )

Module 5 Implementing Printing ( Printer Uygulamaları ) 36 Module 5 Implementing Printing ( Printer Uygulamaları ) Yazıcı Yükleme Yazıcılarımızı kullanabilmemiz ve diğer kullanıcılara sunabilmemiz için driver lerini yüklememiz gerekmektedir.yazıcı yükleme ve

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 DA WEB SAYFASI YAYINLAMAK

INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 DA WEB SAYFASI YAYINLAMAK INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 DA WEB SAYFASI YAYINLAMAK INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 da (IIS 6.0) Web Sayfası yayınlamak için ilk olarak IIS 6.0 ın kurulu olması gereklidir. IIS Windows ta default

Detaylı

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin Xerox QR Code Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03999 QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin QR (Quick Response) Code Uygulamasını şu uygulamalarla birlikte kullanınız:

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

WINDOWS SERVER 2008 R2 YE G R

WINDOWS SERVER 2008 R2 YE G R Ç NDEK LER 1 WINDOWS SERVER 2008 R2 YE G R fi 1 Temel Bilgiler 1 R2 deki Yenilikler 2 R2 SP1 deki Yenilikler 4 Sürümler 5 Yönetimsel Araçlar 9 Sunucu Yöneticisi (Server Manager) 9 Windows PowerShell 10

Detaylı

Nebim Winner Ayarları

Nebim Winner Ayarları Nebim Winner Ayarları Nebim muhasebe sistemini kullanan müşterilemizin, muhasebe sistemleri ile E Ticaret sitesi arasındaki entegrasyon parametrelerini tanımladıkları menüdür. Bu menü altındaki alt menüler

Detaylı

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU A-) DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 1-) Cihazınızın panelinden Sistem Yöneticisi menüsünden ağ ayarlarınızın yapılandırılmış olması gerekmektedir. Kurulumu yapan

Detaylı

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s 331 13. Gerçel Say lar Kümesi Nihayet gerçel say lar tan mlayaca z. Bir sonraki bölümde gerçel say lar üzerine dört ifllemi ve s ralamay tan mlay p bunlar n özelliklerini

Detaylı

PROXXON MF-70 CNC KİTİ

PROXXON MF-70 CNC KİTİ PROXXON MF-70 CNC KİTİ Ürün Tanımı Proxxon MF-70 el kontrollü mikro frezenizi 3 eksenli CNC makinesine çevirir Proxxon MF-70 ile yapabildiğiniz her işlemi daha hızlı ve daha kolay yapmanızı sağlar Kolay

Detaylı

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler Digitus DN-15018-1 Tanıtımını gerçekleştireceğimiz sıradaki Digitus ürünü ise Powerline Wireless 300N Access Point. Kısaca Access Point in görevini sizlere aktaralım. Bu cihazın görevini birçok bilgisayar

Detaylı

KABLOLU AĞLAR. 1.2. Switch tarafında 802.1x desteğini etkinleştirmek için aşağıdaki temel yapılandırma yapılır;

KABLOLU AĞLAR. 1.2. Switch tarafında 802.1x desteğini etkinleştirmek için aşağıdaki temel yapılandırma yapılır; KABLOLU AĞLAR SWITCH AYARLARI 1.1. Switch konfigürasyonuna başlamadan önce, herhangi olumsuz bir duruma karşın switch konfigürasyonunun yedeği alınması önerilmektedir. 1.2. Switch tarafında 802.1x desteğini

Detaylı

Websense Content Gateway HTTPS tarama konfigurasyonu

Websense Content Gateway HTTPS tarama konfigurasyonu Websense Content Gateway HTTPS tarama konfigurasyonu Ultasurf ve benzeri programların HTTPS tarama sayesinde bloklanması Amaç Websense in proxy tabanli cozumu Web Content Gateway in özellikleri arasında

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

YAYGIN OLARAK KULLANILAN ADSL MODEMLER VE ROUTER AYARLARI

YAYGIN OLARAK KULLANILAN ADSL MODEMLER VE ROUTER AYARLARI YAYGIN OLARAK KULLANILAN ADSL MODEMLER VE ROUTER AYARLARI D-Link 500G Router Ayarları web arayüzüne ulaşmak için modemin standart IP adresi olan 10.1.1.1 yazıyoruz. o Modeminizin IP adresini web tarayıcınızın

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Yeni kullanıcı hesabı açmak ya da varolan hesaplar üzerinde düzenlemeler yapmak.

Yeni kullanıcı hesabı açmak ya da varolan hesaplar üzerinde düzenlemeler yapmak. Windows Server 2008 R2 İle Active Directory Domain Servislerinde Gelen Yenilikler Active Directory Administrative Center (Active Directory Yönetim Merkezi) Hepimizin heyecanla beklediği ve ilk beta versiyonlarından

Detaylı

Smoothwall URL Filter Kurulumu

Smoothwall URL Filter Kurulumu Smoothwall URL Filter Kurulumu Dosya, Kelime, Site, Url, İp bazlı erişim ve yasaklama işlemleri Merhaba bu yazımızda Smoothwall da URL Filter servisini ekleme ve özelliklerinden bahsedeceğiz. URL Filter

Detaylı

Windows Server 2008R2 de Lisans Server ın Aktive Edilmesi

Windows Server 2008R2 de Lisans Server ın Aktive Edilmesi Windows Server 2008R2 de Lisans Server ın Aktive Edilmesi Windows Server 2008 R2 kurulumunu ilk yaptığınız zaman, 120 günlük deneme süreniz başlar. Bu süre içerisinde deneme sürümünü kullanabileceğiniz

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

İşletim Sisteminin Katmanları

İşletim Sisteminin Katmanları İşletim Sistemi Bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama yazılımlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır. Bütün diğer yazılımların belleğe,

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

Pikatel Airmax Web Arayüzü

Pikatel Airmax Web Arayüzü Pikatel Airmax Web Arayüzü Modemi, kutunun içerisinden ç kan cd ile değil de web arayüzünden kurmak için aşağ daki ad mlar takip ediniz. Önerilen cd ile kurulumdur. Pikatel Airmax web arayüzü, ADSL2+ operatör

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

Useroam Cloud Kurulum Rehberi

Useroam Cloud Kurulum Rehberi Useroam Cloud Kurulum Rehberi for Gereksinimler 1- Statik IP adresi Önemli not: Useroam Cloud sadece statik IP adresi ile çalışmaktadır. Dinamik DNS vb. servisler ile çalışmamaktadır. Kurulum 1 Öncelikle

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

Outlook Web Access'a Güvensiz Girmeyin

Outlook Web Access'a Güvensiz Girmeyin Outlook Web Access'a Güvensiz Girmeyin Maillerimize her zaman her yerden ulaşmak herkesin istediği bir konu. Bunun için mail serverların sundu çeşitli imkanlar bulunmakta. POP3 bağlantılar, Web mailler,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 25/03/2015-36685 *BE6P3A0FN* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Sayı : 24382287-100- Konu : Ortak Dersler Hk. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

MikroÖdeme Servis Dökümanı

MikroÖdeme Servis Dökümanı MikroÖdeme Servis Dökümanı 1 TurkcellMobilÖdeme Nedir? TurkcellMobilÖdeme 36 milyonu aşkın Turkcell kullanıcısının cep telefonlarını kullanarak, sadece bir SMS ile, pratik bir şekilde ödeme yapmasına olanak

Detaylı

LDAP Administrator ile Active Directory Yonetimi

LDAP Administrator ile Active Directory Yonetimi LDAP Administrator ile Active Directory Yonetimi Active Directory; merkezi yonetim, esnek LDAP sorguları, group policy uygulamaları, replikasyon olanağı gibi özellikleri ile orta ölçekli ve büyük ölçekli

Detaylı

3)Raporlar ile hem güncelleme durumlarını hem de özet bilgilere sahip oluruz.

3)Raporlar ile hem güncelleme durumlarını hem de özet bilgilere sahip oluruz. WSUS 3.0 Kurulumu Merhabalar; Wsus kullanmanın aşağıda saydığımız yararları bulunmaktadır: 3)Raporlar ile hem güncelleme durumlarını hem de özet bilgilere sahip oluruz. Wsus aslında yeni bir servis değildir.

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Ders Tanıtım Sunumu. Database Managegement II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Ders Tanıtım Sunumu. Database Managegement II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Ders Tanıtım Sunumu Database Managegement II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 08 Eyl. 2016 KURULUM SQL SERVER 2016 yılı başlarında piyasaya çıkan SQL Server

Detaylı

Bu bölüm V- Ray License Server lisans sunucusu uygulamasının kurulumundan

Bu bölüm V- Ray License Server lisans sunucusu uygulamasının kurulumundan Lisans Sunucusu Kurulumu bahsedecektir. Bu bölüm V- Ray License Server lisans sunucusu uygulamasının kurulumundan V-Ray in bazı dağıtımlarında V-Ray License Server uygulamasını kuruludur. Yine de V- Ray

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Ayarlar kısmında bağlantı ip numaranızı giriyor, dil seçeneklerinden de programı hangi dilde kullanmak istiyorsanız o dili seçip kaydediyorsunuz.

Ayarlar kısmında bağlantı ip numaranızı giriyor, dil seçeneklerinden de programı hangi dilde kullanmak istiyorsanız o dili seçip kaydediyorsunuz. Sedna Mobile Pos Programı kullanmaya başlamadan önce ayarlarınızı yapabilmeniz için programımızın giriş ekranındayken sağ üst köşedeki ayarlar kısmını seçiyorsunuz. Buradan yetkili şifresi ile giriş yapabiliyorsunuz.

Detaylı

Windows XP: Remote Assistance Perşembe, 07 Eylül 2006 20:56 - Son Güncelleme Cumartesi, 12 Eylül 2009 06:35

Windows XP: Remote Assistance Perşembe, 07 Eylül 2006 20:56 - Son Güncelleme Cumartesi, 12 Eylül 2009 06:35 Windows XP diğer bir XP makinasına yardım için başvurmanızı ve diğer makinadaki kullanıcının sizin bilgisayarınıza bağlanıp, kontrol etmesini ve problemi çözmesini sağlayabilir. İsterseniz, ilerleyen bölülerde

Detaylı

Facebook connect ile kullanıcı giriş çıkış

Facebook connect ile kullanıcı giriş çıkış Facebook connect ile kullanıcı giriş çıkış 12 Mayıs Salı 09 Diğer Dökümanlar http://mfyz.com/facebook-connect-ile-kullanici-giris-cikis Facebook Connect Nedir? Facebook, uzun süredir api'si dışında connect

Detaylı

SQL Server 2014 Kurulum Adımları

SQL Server 2014 Kurulum Adımları SQL Server 2014 Kurulum Adımları Kurulum medyasını veya disk üzerindeki kurulum kaynağını kullanarak SQL Server Setup (setup.exe) programını başlatın. New SQL Server stand-alone installation or add features

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Oracle Enterprise Linux 5 Kurulumu

Oracle Enterprise Linux 5 Kurulumu Oracle Enterprise Linux 5 Kurulumu Bu makalede sizlere Oracle Enterprise Linux 5 kurulumunu adım adım numaralandırarak anlatacağım. Yapılan araştırmalar veritabanının üzerinde koşacağı işletim sistemi

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I. Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz:

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I. Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz: OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz: Oyunumuz nesnelerin sürükle bırak özelliği ile kendi İngilizce isimlerinin üzerlerine bırakılmasını esas almaktadır.

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

System Center Operations Manager 2007 Kurulum,Client Discovery ve Performans İzlemesi

System Center Operations Manager 2007 Kurulum,Client Discovery ve Performans İzlemesi System Center Operations Manager 2007 Kurulum,Client Discovery ve Performans İzlemesi Serhad MAKBULOĞLU MCSE/MCITP/MCT Serhad.makbuloglu@cozumpark.com Ajanda System Center Ürün Ailesine Genel Bakış SCOM

Detaylı

IceWarp kurulumu. IceWarp Server kurmanız için yapmamız gereken adımlar şunlardır:

IceWarp kurulumu. IceWarp Server kurmanız için yapmamız gereken adımlar şunlardır: IceWarp kurulumu IceWarp Server kurmanız için yapmamız gereken adımlar şunlardır: http://www. icewarp. com sitesinden,on line satış temsilicilerden ve ya da on line installer (online kurucusundan) istediğiniz

Detaylı

Adım Adım Windows 2000 Server Kurulumu 11 Cuma, 08 Eylül 2006 14:32 - Son Güncelleme Cumartesi, 12 Eylül 2009 03:45

Adım Adım Windows 2000 Server Kurulumu 11 Cuma, 08 Eylül 2006 14:32 - Son Güncelleme Cumartesi, 12 Eylül 2009 03:45 Nasıl bayaa yol kat ettik değil mi? Aslında bu noktada sistemimiz ciddi ciddi çalışmaya başladı. Bir süre sonra bir de baktık ki, kullanıcılar masaüstüne bazı "uygunsuz" duvar kağıtları koymaya başlamışlar.

Detaylı