1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu"

Transkript

1 1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete fi e neşir ve ilâm: 25. XI Sayı: 5866) No Kabul tarihi 15. XI BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin malî yılı umumî masarifi bitişik (A) cetvelinde gösterildiği üzere ( ) lira (60) kuruştur. ÎKÎNCÎ MADDE Hazinenin aynı yıl umumî tahsilatı (D) cetvelinde gösterildiği üzere ( ) lira (24) kuruştur. ÜÇÜNCÜ MADDE Mahallî hissel er 1 o pansiyonlar gelirinin vüzde 88 ine ait olup nâzım hesapta tedvir edilmekte olan \e tahsilat miktarları tahsisat addolunan paralardan 1940 malî vıb içinde sarf olunmayan ve (A) cetvelinde ayrı bir sütunda gösterilen ( ) lira (15) kuruş varidat ve tahsisat bakiyesi 1941 malî yılma d o vrolunmuştur. DÖRDÜNCÜ MADDE Muhassasattan 1940 malî vılı içinde sarf olunmayan ve (A) cetvelinde avn bir sütunda gösterilen ( ) lira (15) kuıuş iptal olunmuştur BEŞÎNCİ MADDE Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. ALTINCI MADDE Bu kanunu icraya Maliye Yekili memurdur. 21 Teşrinisani 1944

2 No XI A - CETVELİ 1941 malî yılına devrohroan İptal olunan tra Muhassasat Sarfiyat tahsisat muhassasat fo. Dairesi Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 1 Büyük Millet Meclisi 4,763, ,337, , Riyaseti Cumhur 475, , , Divanı Muhasebat 748, , , Başvekâlet 1,605,120 1,589, , Devlet Şûrası 349, , , istatistik Umum Müdürlüğü 447, , , Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 564, , , Diyanet îşleri Reisliği 703, , , Maliye Vekâleti 36,500, ,847, , ,411, Düyunu Umumiye 74,723, ,455, ,268, Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 5,671, ,348, ,547,43 12 Dahiliye Vekâleti 5,446,524 5,169, , Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü 7,499, ,324, , Jandarma Genel Komutanlığı 18,529, ,632, , Haricîye Vekâleti 3,571, ,375, , Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 11,970, ,253, , Âd\\ye Vçkâ\e\\ 3,%0, ,530, Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 1,680,773 1,570, , Maarif Vekâleti 20,068, ,368, , , Nafıa Vekâleti 48,817, ,901, , İktisat Vekâleti 4,889, ,673, , Münakalât Vekâleti 1,797,058 1,634, , Ticaret Vekâleti 1,631,320 1,327, , Ziraat Vekâleti 7,138, ,589, , Millî Müdafaa Vekaleti (Kara kısmı) 236,853, ,751, ,101, Millî Müdafaa Vekâleti (Hava kısmı) 27,287, ,363, , Millî Müdafaa Vekâleti (Deniz kısmı) 12,422, ,983, , Askerî Fabrikalar TJmum Müdürlüğü 16,763, ,527, , Harita Umum Müdürlüğü 928, , , Matbuat Umum Müdürlüğü 974, , , YEKÛN 559,792, ,519, , ,859,869.15

3 No è Muhassasat Sarfiyat İptal olunan muhassasat Muhassasatm nev'i Lira K. Lira K. Lira K. Büyük Millet Meclisi 1 Tahsisat Harcirah Maaş Ücret Muvakkat tazminat Mefruşat Levazım Muhtelif masraflar Millî Saraylar masrafı Riyaset otomobili masrafları Mütenevvi masraflar Daimî memuriyet harcirahı Muvakkat»» Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli Posta ve telgraf ücreti sayık kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve saire masrafları Matbaa işletme masrafı Kütüphane masrafı Beynelmilel parlâmentolar ittihadına iştirak hissesi İnşaat ve tamirat sayılı kanuna müsteniden yeni yapılacak Meclis binasının inşaat masrafları - ve istimlâk bedeli Tasisat ve demirbaş Geçen yd borçları Eski yıllar borçlan ve daha sonraki senelere ait tahakkuk edecek âza harcirahı karşılığı Maaş Muvakkat tazminat Umumî masraflar malî yılına ait tahsisatsız borçlar A numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi H. F. Pasif korunma masrafı Yekûn

4 No Xï F. Muhassasatın nev 'i Muhassasat Lira K. Sarfiyat Lira K. İptal olunan muhassasat Lira K. Riyaseti Cumhur Reisicumhur tahsisatı ~ ' Memurlar maaşı Açık maaşı Yaverler ve baştabip tahsisatı Muvakkat tazminat Müstahdemler ücreti Masarifi umumiye, memur ve müstahdemler iaşesi sayılı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Yekûn Divanı Muhasebat 41 Maaş numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince \erilecek tekaüt ikramiyesi Ücret Muvakkat tazminat Mefruşat ve demirbaş Levazım Müteferrika b Mütenevvi masraflar Riyaset otomobili masrafı Daimî memuriyet harcırahı Muvakkat memuriyet harcırahı Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli Posta ve Telgraf ücreti sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve sair masrafları Kitap mubayaa ve tab masraflariyle Divanı muhasebat mukarrerat, mecmua ve tercüme, cem ve telfık ve tab masrafları Meslekî muvakkat kurs masrafı Küçük tamirler yılı borçları Yekûn

5 No XI îptal olunan F. Muhassasatm nev'i Lira K. Lira K. Lira K. Başvekâlet 61 Başvekil tahsisatı Maaş numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Ücret Muvakkat tazminat Mefruşat ve demirbaş Levazım Müteferrika Başvekâlet otomobil masrafları Mütenevvi masraflar Daimî memuıiyet harcırahı Muvakkat memuriyet harcırahı "Resmî telefon tesis ^e mükâleme masrafı Ücıetli muhabere ve mükâleme masrafı Posta ve telgraf ücreti sayılı kanun mucibince vapılacak tedavi, yol ve saire masrafı Matbaa masrafı Hizmet kamvoneti masrafı Tahsisatı mesture Muhtelif evrak hazinelerinin tasnif ve tevhidi yevmiye ve umumî masrafları Gecen yıl borçları töski yıllar borçları numaralı kanun mucibince yaptı * rılacak Dc\let matbaası bina projesinin ihzarı masrafları Yekûn Devlet Şûrası 84 Maaş numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Müstahdemler ücreti Muvakkat tazminat Mefruşat Levazım Müteferrika Mütenevvi masraflar Riyaset otomobili masrafı Daimî memuriyet harcırahı Muvakkat» > İ9

6 Mo. 467Ö İptal olunan F. Muhassasatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. 95 Resmî telefon, tesis ve mükâleme masrafı Posta ve telgraf ücreti sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi yol ve saire masrafı Kitap ve risale masrafı Geçen yıl borçları karşılığı H. F yıllarına ait karşılıksız borçlar Yekûn İstatistik Umum Müdürlüğü 100 Maaş numaralı kanunun 58 noi maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Merkez ücretleri Vilâyetler ücretleri Muvakkat tazminat Demirbaş ve makina alım bedeli Merkez levazımı Merkez müteferrikası Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı Vilâyetler levazımı Vilâyetler müteferrikası Mütenevvi masraflar Daimî memurıeyt harcırahı Muvakkat memuriyet Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı Posta ve telgraf ücreti sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve saire masrafları Kitap ve risale masrafları t Beynelmilel İstatistik Enstitüsüne yardım Beynelmilel koııgreleıe iştirak masrafı Umumî nüfus sayımı Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları H. F malî yıllarına ait karşılıksız - borçlar Yekûn

7 No _ 7 _ 25. XI îptal olunan F. Muhassasatm nev'i Lira ~K. Lira K. Lira Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğü 125 Maaş numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Merkez ücretleri Vilâyetler müteferrik müstahdemle*- ücreti Muvakkat tazminat Merkez mefruşat ve demirbaşı » levazımı » müteferrikası Nakil vasıtaları Vilâvetler mefruşat ve demirbaşı » levazımı m» müteferrikası Mütenevvi masraflar Daimî memuriyet harcırahı Muvakkat memuriyet harcırahı ' Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli Posta ve telgraf ücreti' sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve saire masrafları Tesis ve tamir Neşriyat, tab, risale ve abone masrafları Beynelmilel meteoroloji masrafları Kurs masrafları Staj ve ihtisas ve meslekî tetkikler Telsi7 ve hertürlü muhabere ve dinleme al ât ve eehizesiyle alât ve levazımı rasadiye tesis ve tecrübe ve isletme masrafları Geçen yıl borçları EsH yıllar borçları Yekûn Diyanet İsleri Reisliği 155 Maaş numaralı kamımın 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Merkez ücretleri Vilâyetler müteferrik müstahdemleri üc ' reti Muvakkat tazminat

8 No.' XI îptal olunan F. Muhassasatm nev'i Lira K. Lira K Lira K. 160 Müstahikini ilmiye maaş ve tahsisatı fevkalâdesi Merkez mefruşat ve demirbaşı Merkez levazımı Merkez müteferrikası Vilâyetler mefruşat ve den ÎT bası » levazımı » müteferrikası Mütenevvi masraflar Daimî memuriyet harcırahı Muvakkat memuriyet harcırahı Resmî telefon tesis ve mükâleme bedeli Posta ve telgraf ücreti samiı kanun mucibince vnpılacak tedavi, voi ve saire masrafları Dinî eseılerin telif, tercüme, lab ve nesir masrafları R Oeeon vıl borçları Eski vıllar borçlan F M 192^ malî vıllarına <vt karşılıksız borçlar 3 3S Yekûn malî yılına devrolunan îptal olunan Muhassasat Sarfiyat tahsisat muhassasat F. Muhassasatm nev'i Lira K Lira K. Lira K Lira K. Maliye Vekâleti 181 Vekil tahsisatı Maaş S numaralı kanunun 5S nci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Merkez ücretleri Vilâyetler ücretleri Muvakkat tazminat Merkez mefruşat ve demirbaşı Merkez levazımı Merkez müteferrikası Vekâlet otomobili masrafları

9 No XI.X malî yılına devrohınan İptal olunan Muhassasat Sarfiyat tahsisat muhassasat F. Muhassasatm nev'i Lira K. Lira K. Lira K. Lira K, 191 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı Vilâyetler levazımı Vilâyetler müteferrikası Mütenevvi masraflar Daimî memuriyet harcırahı Muvakkat memuriyet harcırahı Müfettişler harcırahı Devir ve teftiş harcırahı Resmî telefon tesis ve mükâleme bedeli Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli Posta ve telgraf ücreti sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, vol ve saire masrafları Mukannen masraflar Vergi ve tasfiye işleriyle iştigal eden komisyonlar masrafı Cibayet masrafı Muamelâtı nakdiye Atlı tahsildarlara verilecek yem bedeli İstimlâk ve istimlâkin gayri surette tefevvüz edilmiş ve edilecek emval bedelleri Ecnebi mütehassıslar ve malî tetkik heyeti masrafı Avrupa'ya gönderilecek müfettişler harcırahı Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek Maliye memurlarının tahsisat ve harcırahları Kavanin ve nizamat ve mukarreratı maliye telfik ve tertip masrafı Kitap, mecmua bedeli ve Maliye mecmuası masrafı

10 No XI F. Muhassasatm nev'i Muhassasat Lira K malî yılına devrolunan Sarfiyat tahsisat Lira K. Lira K. İptal olunan muhassasat Lira K. 2 İ-i Mektep ve kurs masrafı sayılı kanun mucibince mubayaa olunacak otomobiller 216 İrat getiren millî emval masrafı 217 İrat getirmiyen millî emlâk masrafı 218 Millî emvali müştereke masrafları 219 Damga Matbaası 220 Geçen yıl borçlan 221 Eski yıllar borçları 222 Masariii gayrime! hıua 223 Darüşşafakaya yardım 224 Çocuk Esirgeme Kurumuna yardım 225 Kızılay Kurumuna yardım 226 Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü bütçesine yardım 227 Halkevlerine \ardım numaralı kanun mucibince sarfolunaeak Ankara şehri imar masrafı 22* * Fort mukavelenamesi mucibince verilecek prim karşılığı 230 İhtiyat tahsisatı 231 İstihbarat masrafı ve telgraf ücreti için Anadolu Ajansına yardım 232 Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyetine yardım 233 Evkafa muavenet numaralı kanun mucibince yapılacak Siyasal Bilgiler Okulu masrafları karşılığı 235 Türk tarihi tetkik heyetine yardım 236 Türk dili tetkik heyetine yardım ~

11 tfo H XI F Muhassasatm nev'i 1941 malî yılına devrolunan İptal olunan Muhassasat Sarfiyat tahsisat muhassasat Lira K. Lira K. Lira K Lira K sayılı kanunun 13 ncü maddesi mucibince Ziraat Bankasına verilecek fevkalâde ihtiyat akçesi 238 Balkan Birliği Cemiyetine yardım sayılı kanunun 9 neu maddesi mucibince hususi idarelere yapılacak tediyat karşılığı 240 Havayolları Devlet İşletme idaresi bütçesine yardım 241 Orman bütçesine yardım 242 Tüık Maarif Cemiyetine yardım nihayetine kadar 2762 numaralı kanun mucibince verilecek mukataa bedelleri 244 Ankara Kambiyo Borsası bütçesine yardım 245 Tiftik Cemiyetine yardım 246 Ağaç Koruma Cemiyetine yardım 247 Yarış ve Islah Encümenine yardım 248 Atatürk Anıtının istimlâk ve proje masrafı 249 Askerî fabrikaların hariçten getireceği iptidai maddelerin 3261 sayılı kanuna tevfikan gümrük resmi ile muamele vergisi karşılığı 250 Ankara mezarlığı için yardım 251 Ankara Belediyesine yardım

12 No XI malî yılına devrolunan İptal olunan Muhassasat Sarfiyat tahsisat muhassasat h\ Muhassasatm nev'i Lira K. Lira K. Lira K. Lira SL numaralı kanun mucibince şeker stoklan için verilecek fak karşılığı SS numaralı kanun mucibince sermayesine mahsuben Toprak Mahsulleri Ofisine H. F numaralı kanun mucibince Hükümet konaklan inşaatı » Muvazenei Umumiye Kanununun 14 ncü maddesi mucibince yıllan karşılksız borçları » Hali tasfiyede bulunan İstanbul Liman Şirketinin tasfiyesi neticesinde tahakkuk eden Hazine borçlan » Orman Umum Müdürlüğü bütçesine yardım s> Pasif korunma masrafları » 2762 numaralı kanunun 27 ve 28 nci maddeleri mucibince icare ve mukataalann taviz bedeli » Eski seneler mahsubatı » Atatürk Anıtının istimlâk ve proje masrafı » Geçen ve eski yıllar mahsubatı » Devlet alacağına mukabil gecen ve eski yıllarda taviz edilmiş olan emval bedelleri » 1055 sayılı kanunun muaddel 9 ncu maddesine tevfikan geçen ve eski senelerde hariçten getirilen iptidai maddeler gümrük resmi ile mua-

13 No éô.xï malî yılına devrolunan İptal olunan Sarfiyat tahsisat muhassasat F. Muhassasatm nev'i Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. mele vergisinden ödenmemiş olan borçlar H. F. İnhisarlar Umum Müdürlüğünün mütedavil sermayeye ilâve edilen » Amortisman sandığı sermayesi » Gayrimenkul satış bedeli O 0» Amortisman sandığı masraf » Mahallî hisselere ait sarfiyat Yekûn İptal olunan F. Muhassasatm nev'i Lira İL Lira K. Lira K. Düyunu umumiye numaralı kanun mucibince çıkarılan 1938 ikramiyeli dahili istikrazın faiz ve itfa bedelleriyle, komisyon, sigorta ve sair bilûmum masrafları karşılığı numaralı kanun mucibince çıkarılan ikramiyeli dahili istikrazın faiz ve itfa bedelleriyle komisyon, sigorta ve saire bilûmum masrafları karşılığı numaralı kanun mucibince çıkarılan tahvillerin faiz ve itfa bedelleriyle komisyon, sigorta ve saire bilûmum masrafları karşılığı numaralı kanun mucibince İstanbul mecburi istimlâk bedeli Mahsubu Umumî Kanunu mucibince verilecek tasfiyei düyun tahvillerinin seneleri faiz ve amortismanlar iyi e nakden verilecek tahvil kesirleri komisyon, sigorta ve sair masrafları karşılığı , 2248, 2354, 2701 ve 2808 numaralı kanunlara tâbi olup nakden ödenecek borçlara 3523 sayılı kanun mucibince verilecek tahvillerin ve elyevm tedavülde bulunan Hazine tahviuerînin faiz ve amor-

14 No. 467$ XI tptal olunan F. Mukassasatm nev 'i Lira K. Lira K. Lira K. tismanlariyle keza nakden ödenecek tahvil kesirleri, komisyon, sigorta muhafaza ve sair bilûmum masrafjan karşılığı Cumhuriyet Merkez Bankası hesabı Ziraat Bankası hesabı Düyunu umumiye senelik mürettebatı ve meclisi idare masarifi olarak isabet eden ve 3022 numaralı kanunlar mucibince Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine verilecek taksit bedeli numaralı kanun mucibince kibrit istikraz faiz ve itfa mürettebatı S 2b numaralı kanun mucibince yapılan kredi ve istikrazlar karşılığı , 1013, 1177, 1244, 1550 ve 2425 numaralı kanunlar mucibince çıkarılan bonolar ve bu mahiyetteki borçlar fi S Fevkalâde tahsisat karşılıklarından ve Hazine bonolarından doğan borçların faiz \e amortismanları b 2434 numaralı kanun mucibince temin olunan kredi taksidi Mahkûmunbih borçlar li 270 Vatani hizmet mukabili maa* ve taksisi t r fe^kalâdeleı Mütekait, dul ve yetim maaşları ve tahsisatları numaralı kanım mucibince haıp malûllerine verilecek arazi bedeli Demiryollar inşaatına ait bono ve poliçeler karşılığı il\ F. Sivas - Erzurum hattı istikrazının ilk masrafı karşılığı » Geçen ve eski seneler mahsubatı » Demiryolları inşaatı için çıkarılan Ha/i ne bonoları ilk masrafı karşılığı Yekûn

15 No XI îptal olunan Muhassasatm nev'i Lira K. Tiira K. Lira TC. Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 280 Vekil tahsisatı Maaş nolu kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Merkez ücretleri Vilâyet ücretleri Muvakkat tazminat Merkez raevruşat ve demirbaşı Merkez levazımı Merkez müteferrikası Vekâlet otomobili masrafı Nakil vasıtaları masrafı Ql î 18 1 M 291 Vilâyetler mevruşat ve demirbaşı >2 Vilâyetler levazımı f Vilâyetler müteferrikası Mütenevvi masraflar Daimi memuriyet harcırahı Muvakkat memuriyet harcırahı Müfettişler harcırahı Staj için yabancı memleketlere gönderilecek müfettiş ve muavinlerin harcırahı Yüksek tahsilini bitirmiş, ecnebi diline sahip olan ve gümrük muamelesini bilenlerden yabancı memleket gümrüklerine sta j için gönderileceklerin harcırahı 1 1 3d0 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı /85 1 \ 30J Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli Posta ve Telgraf ücreti sayılı kanun mucibince vapılacak tedavi, yol ve saire masrafları i Mukannen masraflar Gümrük anbarlarmda?ayi olan eşya tazminatı Mütenevvi masraflar Mukarreratı umumiye ve sair matbuaların tab, teelît, kâğıt ve sair levanmı masrafı Tarife repertuvarı ve nomanklatürü izahnamesinin ikmâl ve ihzarı masrafları Tartı ve aletleri mubayaa ve tamir masrafları İnşaat ve tamirat Gümrük kursları masrafı

16 No XI tptal olunan F. Muhassasatm nev'i Lira K. Lira K. Lira K. 312 Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları Maaş nolu kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Ücret sayılı kanun mucibince erbaşlara verilecek nakdî mükâfat *318 Muvakkat tazminat Mefruşat ve demirbaş Kırtasiye Müteferrika Mütenevvi masraflar Daimî memuriyet harcırahı Muvakkat memuriyet harcırahı Müfettişler harcırahı Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve saire masrafları Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye masrafları Kara nakil ve deniz muhafaza vasıtalarının masrafları Hayvan mubayaa ve tazmin masrafları Muayyenat Levazımı askeriye Ecza ve malzemeyi sıhhiye ölen eratın cenaze masraflariyîe müsademede şehit düşen subay, ve erbaş, er ve muhafaza memurlarının ve deniz müstahdemlerinin teçhiz, tekfin ve kabir inşa masrafları İstihbarat masrafı Nakliyat Tercüme masrafı İnşaat ve tamirat Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları F.M malî yılına ait karşılıksız borçlar «Gümrük muhafaza genel komutanlığı masrafı Yekûn

17 No XI İptal olunan F. Muhassasatm nev'i Lira K. Lira K. Lira K. Dahiliye Vekâleti Vekil tahsisatı Maaş numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi ve 1700 numaralı kanunun 3 ncü maddesi mucibince verilecek ikramiye Merkez ücretleri Vilâyetler müteferrik müstahdemleri ücreti Muvakkat tazminat numaralı kanun mucibince verilecek avans ,Merkez mefruşat ve demirbaşı Merkez levazımı Merkez müteferrikası Vekâlet otomobili masrafları Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı » levazımı » müteferrikası Mütenevvi masraflar Daimî memuriyet harcırahı Muvakkat memuriyet harcırahı Müfettişler harcırahı S50 numaralı kanun mucibince Köy ve mahallelerde yapılacak askerî yoklamalarda bulunacak nüfus memurları harcırahı Kongre ve staj masrafları Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı Ücretli muhabere \e mükâleme bedeli Posta ve telgraf ücreti sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve saire masrafı Devir harcırahı ve yem bedeli ve 2848 sayılı kanunlar mucibince kültür, idare, emniyet ve dâhilde ahar mahallere nakil masrafları ve bu hususlar için istihdam edilecek muvakkat memurlar ücretiyle harcırahları ve diğer bilcümle masraflar Nüfus masrafı Mecmua masrafr Motosiklet masrafı Umumî müfettişler ücreti İdare masrafları Harcirah

18 No XI.1944 îptal olunan F. Muhassasatm nev 'i Lira K. Lira K. Lira K. 377 Otomobil ve nakil vasıtaları masrafları Geçen yıl borçları Eski yıllar borçlan H. F malî yıllarına ait karşılıksız borçlar Yekûn Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü 400 Maaş ' numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Merkez ücreti Vilâyetler ücreti Muvakkat tazminat Merkez mefruşat ve demirbaşı Kırtasiye Merkez müteferrikası Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı Vilâyetler levazımı Vilâyetler müteferrikası savılı kanunun 86 nci maddesi mucibince verilecek p.ıra mükâfatı Mütenevvi masraflar Daimî memuriyet harcırahı Muvakkat memuriyet harcırahı Emniyet müfettişleri vo emniyet polis müfettişleri harcırahı Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı, polis telefonlarının mubayaa, tesis, tamir ve işletme masrafları Posta ve telgraf ücreti sayılı kanun mucibince teşkilât mensuplarının hususi müesseselerde yapılacak ücretli tedavi, yol ve saire masrafları Levazım Mütenevvi masraflar, Nakil vasıtaları Polis karakollarının tamir masrafı İstihbarat masrafı Polis mecmuası, gazete ve Emniyet Bültenleri ve meslekî eserler gibi polis neşriyatı tab ve mevaddr iptidaiye, telif, tercüme, makale ve müteferrik masraflar