1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu"

Transkript

1 1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete fi e neşir ve ilâm: 25. XI Sayı: 5866) No Kabul tarihi 15. XI BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin malî yılı umumî masarifi bitişik (A) cetvelinde gösterildiği üzere ( ) lira (60) kuruştur. ÎKÎNCÎ MADDE Hazinenin aynı yıl umumî tahsilatı (D) cetvelinde gösterildiği üzere ( ) lira (24) kuruştur. ÜÇÜNCÜ MADDE Mahallî hissel er 1 o pansiyonlar gelirinin vüzde 88 ine ait olup nâzım hesapta tedvir edilmekte olan \e tahsilat miktarları tahsisat addolunan paralardan 1940 malî vıb içinde sarf olunmayan ve (A) cetvelinde ayrı bir sütunda gösterilen ( ) lira (15) kuruş varidat ve tahsisat bakiyesi 1941 malî yılma d o vrolunmuştur. DÖRDÜNCÜ MADDE Muhassasattan 1940 malî vılı içinde sarf olunmayan ve (A) cetvelinde avn bir sütunda gösterilen ( ) lira (15) kuıuş iptal olunmuştur BEŞÎNCİ MADDE Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. ALTINCI MADDE Bu kanunu icraya Maliye Yekili memurdur. 21 Teşrinisani 1944

2 No XI A - CETVELİ 1941 malî yılına devrohroan İptal olunan tra Muhassasat Sarfiyat tahsisat muhassasat fo. Dairesi Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 1 Büyük Millet Meclisi 4,763, ,337, , Riyaseti Cumhur 475, , , Divanı Muhasebat 748, , , Başvekâlet 1,605,120 1,589, , Devlet Şûrası 349, , , istatistik Umum Müdürlüğü 447, , , Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 564, , , Diyanet îşleri Reisliği 703, , , Maliye Vekâleti 36,500, ,847, , ,411, Düyunu Umumiye 74,723, ,455, ,268, Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 5,671, ,348, ,547,43 12 Dahiliye Vekâleti 5,446,524 5,169, , Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü 7,499, ,324, , Jandarma Genel Komutanlığı 18,529, ,632, , Haricîye Vekâleti 3,571, ,375, , Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 11,970, ,253, , Âd\\ye Vçkâ\e\\ 3,%0, ,530, Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 1,680,773 1,570, , Maarif Vekâleti 20,068, ,368, , , Nafıa Vekâleti 48,817, ,901, , İktisat Vekâleti 4,889, ,673, , Münakalât Vekâleti 1,797,058 1,634, , Ticaret Vekâleti 1,631,320 1,327, , Ziraat Vekâleti 7,138, ,589, , Millî Müdafaa Vekaleti (Kara kısmı) 236,853, ,751, ,101, Millî Müdafaa Vekâleti (Hava kısmı) 27,287, ,363, , Millî Müdafaa Vekâleti (Deniz kısmı) 12,422, ,983, , Askerî Fabrikalar TJmum Müdürlüğü 16,763, ,527, , Harita Umum Müdürlüğü 928, , , Matbuat Umum Müdürlüğü 974, , , YEKÛN 559,792, ,519, , ,859,869.15

3 No è Muhassasat Sarfiyat İptal olunan muhassasat Muhassasatm nev'i Lira K. Lira K. Lira K. Büyük Millet Meclisi 1 Tahsisat Harcirah Maaş Ücret Muvakkat tazminat Mefruşat Levazım Muhtelif masraflar Millî Saraylar masrafı Riyaset otomobili masrafları Mütenevvi masraflar Daimî memuriyet harcirahı Muvakkat»» Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli Posta ve telgraf ücreti sayık kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve saire masrafları Matbaa işletme masrafı Kütüphane masrafı Beynelmilel parlâmentolar ittihadına iştirak hissesi İnşaat ve tamirat sayılı kanuna müsteniden yeni yapılacak Meclis binasının inşaat masrafları - ve istimlâk bedeli Tasisat ve demirbaş Geçen yd borçları Eski yıllar borçlan ve daha sonraki senelere ait tahakkuk edecek âza harcirahı karşılığı Maaş Muvakkat tazminat Umumî masraflar malî yılına ait tahsisatsız borçlar A numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi H. F. Pasif korunma masrafı Yekûn

4 No Xï F. Muhassasatın nev 'i Muhassasat Lira K. Sarfiyat Lira K. İptal olunan muhassasat Lira K. Riyaseti Cumhur Reisicumhur tahsisatı ~ ' Memurlar maaşı Açık maaşı Yaverler ve baştabip tahsisatı Muvakkat tazminat Müstahdemler ücreti Masarifi umumiye, memur ve müstahdemler iaşesi sayılı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Yekûn Divanı Muhasebat 41 Maaş numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince \erilecek tekaüt ikramiyesi Ücret Muvakkat tazminat Mefruşat ve demirbaş Levazım Müteferrika b Mütenevvi masraflar Riyaset otomobili masrafı Daimî memuriyet harcırahı Muvakkat memuriyet harcırahı Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli Posta ve Telgraf ücreti sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve sair masrafları Kitap mubayaa ve tab masraflariyle Divanı muhasebat mukarrerat, mecmua ve tercüme, cem ve telfık ve tab masrafları Meslekî muvakkat kurs masrafı Küçük tamirler yılı borçları Yekûn

5 No XI îptal olunan F. Muhassasatm nev'i Lira K. Lira K. Lira K. Başvekâlet 61 Başvekil tahsisatı Maaş numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Ücret Muvakkat tazminat Mefruşat ve demirbaş Levazım Müteferrika Başvekâlet otomobil masrafları Mütenevvi masraflar Daimî memuıiyet harcırahı Muvakkat memuriyet harcırahı "Resmî telefon tesis ^e mükâleme masrafı Ücıetli muhabere ve mükâleme masrafı Posta ve telgraf ücreti sayılı kanun mucibince vapılacak tedavi, yol ve saire masrafı Matbaa masrafı Hizmet kamvoneti masrafı Tahsisatı mesture Muhtelif evrak hazinelerinin tasnif ve tevhidi yevmiye ve umumî masrafları Gecen yıl borçları töski yıllar borçları numaralı kanun mucibince yaptı * rılacak Dc\let matbaası bina projesinin ihzarı masrafları Yekûn Devlet Şûrası 84 Maaş numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Müstahdemler ücreti Muvakkat tazminat Mefruşat Levazım Müteferrika Mütenevvi masraflar Riyaset otomobili masrafı Daimî memuriyet harcırahı Muvakkat» > İ9

6 Mo. 467Ö İptal olunan F. Muhassasatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. 95 Resmî telefon, tesis ve mükâleme masrafı Posta ve telgraf ücreti sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi yol ve saire masrafı Kitap ve risale masrafı Geçen yıl borçları karşılığı H. F yıllarına ait karşılıksız borçlar Yekûn İstatistik Umum Müdürlüğü 100 Maaş numaralı kanunun 58 noi maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Merkez ücretleri Vilâyetler ücretleri Muvakkat tazminat Demirbaş ve makina alım bedeli Merkez levazımı Merkez müteferrikası Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı Vilâyetler levazımı Vilâyetler müteferrikası Mütenevvi masraflar Daimî memurıeyt harcırahı Muvakkat memuriyet Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı Posta ve telgraf ücreti sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve saire masrafları Kitap ve risale masrafları t Beynelmilel İstatistik Enstitüsüne yardım Beynelmilel koııgreleıe iştirak masrafı Umumî nüfus sayımı Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları H. F malî yıllarına ait karşılıksız - borçlar Yekûn

7 No _ 7 _ 25. XI îptal olunan F. Muhassasatm nev'i Lira ~K. Lira K. Lira Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğü 125 Maaş numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Merkez ücretleri Vilâyetler müteferrik müstahdemle*- ücreti Muvakkat tazminat Merkez mefruşat ve demirbaşı » levazımı » müteferrikası Nakil vasıtaları Vilâvetler mefruşat ve demirbaşı » levazımı m» müteferrikası Mütenevvi masraflar Daimî memuriyet harcırahı Muvakkat memuriyet harcırahı ' Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli Posta ve telgraf ücreti' sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve saire masrafları Tesis ve tamir Neşriyat, tab, risale ve abone masrafları Beynelmilel meteoroloji masrafları Kurs masrafları Staj ve ihtisas ve meslekî tetkikler Telsi7 ve hertürlü muhabere ve dinleme al ât ve eehizesiyle alât ve levazımı rasadiye tesis ve tecrübe ve isletme masrafları Geçen yıl borçları EsH yıllar borçları Yekûn Diyanet İsleri Reisliği 155 Maaş numaralı kamımın 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Merkez ücretleri Vilâyetler müteferrik müstahdemleri üc ' reti Muvakkat tazminat

8 No.' XI îptal olunan F. Muhassasatm nev'i Lira K. Lira K Lira K. 160 Müstahikini ilmiye maaş ve tahsisatı fevkalâdesi Merkez mefruşat ve demirbaşı Merkez levazımı Merkez müteferrikası Vilâyetler mefruşat ve den ÎT bası » levazımı » müteferrikası Mütenevvi masraflar Daimî memuriyet harcırahı Muvakkat memuriyet harcırahı Resmî telefon tesis ve mükâleme bedeli Posta ve telgraf ücreti samiı kanun mucibince vnpılacak tedavi, voi ve saire masrafları Dinî eseılerin telif, tercüme, lab ve nesir masrafları R Oeeon vıl borçları Eski vıllar borçlan F M 192^ malî vıllarına <vt karşılıksız borçlar 3 3S Yekûn malî yılına devrolunan îptal olunan Muhassasat Sarfiyat tahsisat muhassasat F. Muhassasatm nev'i Lira K Lira K. Lira K Lira K. Maliye Vekâleti 181 Vekil tahsisatı Maaş S numaralı kanunun 5S nci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Merkez ücretleri Vilâyetler ücretleri Muvakkat tazminat Merkez mefruşat ve demirbaşı Merkez levazımı Merkez müteferrikası Vekâlet otomobili masrafları

9 No XI.X malî yılına devrohınan İptal olunan Muhassasat Sarfiyat tahsisat muhassasat F. Muhassasatm nev'i Lira K. Lira K. Lira K. Lira K, 191 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı Vilâyetler levazımı Vilâyetler müteferrikası Mütenevvi masraflar Daimî memuriyet harcırahı Muvakkat memuriyet harcırahı Müfettişler harcırahı Devir ve teftiş harcırahı Resmî telefon tesis ve mükâleme bedeli Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli Posta ve telgraf ücreti sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, vol ve saire masrafları Mukannen masraflar Vergi ve tasfiye işleriyle iştigal eden komisyonlar masrafı Cibayet masrafı Muamelâtı nakdiye Atlı tahsildarlara verilecek yem bedeli İstimlâk ve istimlâkin gayri surette tefevvüz edilmiş ve edilecek emval bedelleri Ecnebi mütehassıslar ve malî tetkik heyeti masrafı Avrupa'ya gönderilecek müfettişler harcırahı Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek Maliye memurlarının tahsisat ve harcırahları Kavanin ve nizamat ve mukarreratı maliye telfik ve tertip masrafı Kitap, mecmua bedeli ve Maliye mecmuası masrafı

10 No XI F. Muhassasatm nev'i Muhassasat Lira K malî yılına devrolunan Sarfiyat tahsisat Lira K. Lira K. İptal olunan muhassasat Lira K. 2 İ-i Mektep ve kurs masrafı sayılı kanun mucibince mubayaa olunacak otomobiller 216 İrat getiren millî emval masrafı 217 İrat getirmiyen millî emlâk masrafı 218 Millî emvali müştereke masrafları 219 Damga Matbaası 220 Geçen yıl borçlan 221 Eski yıllar borçları 222 Masariii gayrime! hıua 223 Darüşşafakaya yardım 224 Çocuk Esirgeme Kurumuna yardım 225 Kızılay Kurumuna yardım 226 Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü bütçesine yardım 227 Halkevlerine \ardım numaralı kanun mucibince sarfolunaeak Ankara şehri imar masrafı 22* * Fort mukavelenamesi mucibince verilecek prim karşılığı 230 İhtiyat tahsisatı 231 İstihbarat masrafı ve telgraf ücreti için Anadolu Ajansına yardım 232 Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyetine yardım 233 Evkafa muavenet numaralı kanun mucibince yapılacak Siyasal Bilgiler Okulu masrafları karşılığı 235 Türk tarihi tetkik heyetine yardım 236 Türk dili tetkik heyetine yardım ~

11 tfo H XI F Muhassasatm nev'i 1941 malî yılına devrolunan İptal olunan Muhassasat Sarfiyat tahsisat muhassasat Lira K. Lira K. Lira K Lira K sayılı kanunun 13 ncü maddesi mucibince Ziraat Bankasına verilecek fevkalâde ihtiyat akçesi 238 Balkan Birliği Cemiyetine yardım sayılı kanunun 9 neu maddesi mucibince hususi idarelere yapılacak tediyat karşılığı 240 Havayolları Devlet İşletme idaresi bütçesine yardım 241 Orman bütçesine yardım 242 Tüık Maarif Cemiyetine yardım nihayetine kadar 2762 numaralı kanun mucibince verilecek mukataa bedelleri 244 Ankara Kambiyo Borsası bütçesine yardım 245 Tiftik Cemiyetine yardım 246 Ağaç Koruma Cemiyetine yardım 247 Yarış ve Islah Encümenine yardım 248 Atatürk Anıtının istimlâk ve proje masrafı 249 Askerî fabrikaların hariçten getireceği iptidai maddelerin 3261 sayılı kanuna tevfikan gümrük resmi ile muamele vergisi karşılığı 250 Ankara mezarlığı için yardım 251 Ankara Belediyesine yardım

12 No XI malî yılına devrolunan İptal olunan Muhassasat Sarfiyat tahsisat muhassasat h\ Muhassasatm nev'i Lira K. Lira K. Lira K. Lira SL numaralı kanun mucibince şeker stoklan için verilecek fak karşılığı SS numaralı kanun mucibince sermayesine mahsuben Toprak Mahsulleri Ofisine H. F numaralı kanun mucibince Hükümet konaklan inşaatı » Muvazenei Umumiye Kanununun 14 ncü maddesi mucibince yıllan karşılksız borçları » Hali tasfiyede bulunan İstanbul Liman Şirketinin tasfiyesi neticesinde tahakkuk eden Hazine borçlan » Orman Umum Müdürlüğü bütçesine yardım s> Pasif korunma masrafları » 2762 numaralı kanunun 27 ve 28 nci maddeleri mucibince icare ve mukataalann taviz bedeli » Eski seneler mahsubatı » Atatürk Anıtının istimlâk ve proje masrafı » Geçen ve eski yıllar mahsubatı » Devlet alacağına mukabil gecen ve eski yıllarda taviz edilmiş olan emval bedelleri » 1055 sayılı kanunun muaddel 9 ncu maddesine tevfikan geçen ve eski senelerde hariçten getirilen iptidai maddeler gümrük resmi ile mua-

13 No éô.xï malî yılına devrolunan İptal olunan Sarfiyat tahsisat muhassasat F. Muhassasatm nev'i Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. mele vergisinden ödenmemiş olan borçlar H. F. İnhisarlar Umum Müdürlüğünün mütedavil sermayeye ilâve edilen » Amortisman sandığı sermayesi » Gayrimenkul satış bedeli O 0» Amortisman sandığı masraf » Mahallî hisselere ait sarfiyat Yekûn İptal olunan F. Muhassasatm nev'i Lira İL Lira K. Lira K. Düyunu umumiye numaralı kanun mucibince çıkarılan 1938 ikramiyeli dahili istikrazın faiz ve itfa bedelleriyle, komisyon, sigorta ve sair bilûmum masrafları karşılığı numaralı kanun mucibince çıkarılan ikramiyeli dahili istikrazın faiz ve itfa bedelleriyle komisyon, sigorta ve saire bilûmum masrafları karşılığı numaralı kanun mucibince çıkarılan tahvillerin faiz ve itfa bedelleriyle komisyon, sigorta ve saire bilûmum masrafları karşılığı numaralı kanun mucibince İstanbul mecburi istimlâk bedeli Mahsubu Umumî Kanunu mucibince verilecek tasfiyei düyun tahvillerinin seneleri faiz ve amortismanlar iyi e nakden verilecek tahvil kesirleri komisyon, sigorta ve sair masrafları karşılığı , 2248, 2354, 2701 ve 2808 numaralı kanunlara tâbi olup nakden ödenecek borçlara 3523 sayılı kanun mucibince verilecek tahvillerin ve elyevm tedavülde bulunan Hazine tahviuerînin faiz ve amor-

14 No. 467$ XI tptal olunan F. Mukassasatm nev 'i Lira K. Lira K. Lira K. tismanlariyle keza nakden ödenecek tahvil kesirleri, komisyon, sigorta muhafaza ve sair bilûmum masrafjan karşılığı Cumhuriyet Merkez Bankası hesabı Ziraat Bankası hesabı Düyunu umumiye senelik mürettebatı ve meclisi idare masarifi olarak isabet eden ve 3022 numaralı kanunlar mucibince Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine verilecek taksit bedeli numaralı kanun mucibince kibrit istikraz faiz ve itfa mürettebatı S 2b numaralı kanun mucibince yapılan kredi ve istikrazlar karşılığı , 1013, 1177, 1244, 1550 ve 2425 numaralı kanunlar mucibince çıkarılan bonolar ve bu mahiyetteki borçlar fi S Fevkalâde tahsisat karşılıklarından ve Hazine bonolarından doğan borçların faiz \e amortismanları b 2434 numaralı kanun mucibince temin olunan kredi taksidi Mahkûmunbih borçlar li 270 Vatani hizmet mukabili maa* ve taksisi t r fe^kalâdeleı Mütekait, dul ve yetim maaşları ve tahsisatları numaralı kanım mucibince haıp malûllerine verilecek arazi bedeli Demiryollar inşaatına ait bono ve poliçeler karşılığı il\ F. Sivas - Erzurum hattı istikrazının ilk masrafı karşılığı » Geçen ve eski seneler mahsubatı » Demiryolları inşaatı için çıkarılan Ha/i ne bonoları ilk masrafı karşılığı Yekûn

15 No XI îptal olunan Muhassasatm nev'i Lira K. Tiira K. Lira TC. Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 280 Vekil tahsisatı Maaş nolu kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Merkez ücretleri Vilâyet ücretleri Muvakkat tazminat Merkez raevruşat ve demirbaşı Merkez levazımı Merkez müteferrikası Vekâlet otomobili masrafı Nakil vasıtaları masrafı Ql î 18 1 M 291 Vilâyetler mevruşat ve demirbaşı >2 Vilâyetler levazımı f Vilâyetler müteferrikası Mütenevvi masraflar Daimi memuriyet harcırahı Muvakkat memuriyet harcırahı Müfettişler harcırahı Staj için yabancı memleketlere gönderilecek müfettiş ve muavinlerin harcırahı Yüksek tahsilini bitirmiş, ecnebi diline sahip olan ve gümrük muamelesini bilenlerden yabancı memleket gümrüklerine sta j için gönderileceklerin harcırahı 1 1 3d0 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı /85 1 \ 30J Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli Posta ve Telgraf ücreti sayılı kanun mucibince vapılacak tedavi, yol ve saire masrafları i Mukannen masraflar Gümrük anbarlarmda?ayi olan eşya tazminatı Mütenevvi masraflar Mukarreratı umumiye ve sair matbuaların tab, teelît, kâğıt ve sair levanmı masrafı Tarife repertuvarı ve nomanklatürü izahnamesinin ikmâl ve ihzarı masrafları Tartı ve aletleri mubayaa ve tamir masrafları İnşaat ve tamirat Gümrük kursları masrafı

16 No XI tptal olunan F. Muhassasatm nev'i Lira K. Lira K. Lira K. 312 Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları Maaş nolu kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Ücret sayılı kanun mucibince erbaşlara verilecek nakdî mükâfat *318 Muvakkat tazminat Mefruşat ve demirbaş Kırtasiye Müteferrika Mütenevvi masraflar Daimî memuriyet harcırahı Muvakkat memuriyet harcırahı Müfettişler harcırahı Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve saire masrafları Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye masrafları Kara nakil ve deniz muhafaza vasıtalarının masrafları Hayvan mubayaa ve tazmin masrafları Muayyenat Levazımı askeriye Ecza ve malzemeyi sıhhiye ölen eratın cenaze masraflariyîe müsademede şehit düşen subay, ve erbaş, er ve muhafaza memurlarının ve deniz müstahdemlerinin teçhiz, tekfin ve kabir inşa masrafları İstihbarat masrafı Nakliyat Tercüme masrafı İnşaat ve tamirat Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları F.M malî yılına ait karşılıksız borçlar «Gümrük muhafaza genel komutanlığı masrafı Yekûn

17 No XI İptal olunan F. Muhassasatm nev'i Lira K. Lira K. Lira K. Dahiliye Vekâleti Vekil tahsisatı Maaş numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi ve 1700 numaralı kanunun 3 ncü maddesi mucibince verilecek ikramiye Merkez ücretleri Vilâyetler müteferrik müstahdemleri ücreti Muvakkat tazminat numaralı kanun mucibince verilecek avans ,Merkez mefruşat ve demirbaşı Merkez levazımı Merkez müteferrikası Vekâlet otomobili masrafları Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı » levazımı » müteferrikası Mütenevvi masraflar Daimî memuriyet harcırahı Muvakkat memuriyet harcırahı Müfettişler harcırahı S50 numaralı kanun mucibince Köy ve mahallelerde yapılacak askerî yoklamalarda bulunacak nüfus memurları harcırahı Kongre ve staj masrafları Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı Ücretli muhabere \e mükâleme bedeli Posta ve telgraf ücreti sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve saire masrafı Devir harcırahı ve yem bedeli ve 2848 sayılı kanunlar mucibince kültür, idare, emniyet ve dâhilde ahar mahallere nakil masrafları ve bu hususlar için istihdam edilecek muvakkat memurlar ücretiyle harcırahları ve diğer bilcümle masraflar Nüfus masrafı Mecmua masrafr Motosiklet masrafı Umumî müfettişler ücreti İdare masrafları Harcirah

18 No XI.1944 îptal olunan F. Muhassasatm nev 'i Lira K. Lira K. Lira K. 377 Otomobil ve nakil vasıtaları masrafları Geçen yıl borçları Eski yıllar borçlan H. F malî yıllarına ait karşılıksız borçlar Yekûn Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü 400 Maaş ' numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Merkez ücreti Vilâyetler ücreti Muvakkat tazminat Merkez mefruşat ve demirbaşı Kırtasiye Merkez müteferrikası Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı Vilâyetler levazımı Vilâyetler müteferrikası savılı kanunun 86 nci maddesi mucibince verilecek p.ıra mükâfatı Mütenevvi masraflar Daimî memuriyet harcırahı Muvakkat memuriyet harcırahı Emniyet müfettişleri vo emniyet polis müfettişleri harcırahı Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı, polis telefonlarının mubayaa, tesis, tamir ve işletme masrafları Posta ve telgraf ücreti sayılı kanun mucibince teşkilât mensuplarının hususi müesseselerde yapılacak ücretli tedavi, yol ve saire masrafları Levazım Mütenevvi masraflar, Nakil vasıtaları Polis karakollarının tamir masrafı İstihbarat masrafı Polis mecmuası, gazete ve Emniyet Bültenleri ve meslekî eserler gibi polis neşriyatı tab ve mevaddr iptidaiye, telif, tercüme, makale ve müteferrik masraflar

19 No. 46fâ XI iptal olunan F. Muhassasatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K sayılı kanun mucibince verilecek tazminat Beynelmilel müessesata iştirak masrafı Polis mektepleri masrafı Prevantoryum ve sanatoryom masrafları sayılı kanunun 34 ncü maddesi mucibince staj ve beynelmilel zabıta kongre ve konferanslara iştirak ve zabıta işleri ilmî tetkikleri için ecnebi memleketlere gönderilecek memurların harcırah, yevmiye ve tahsil masrafları Süvari polis hayvanları mubayaa, levazım ve takım masrafları Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları H. F. Polis Kolleji inşaatı bilûmum masraflariyle istimlâk bedelleri Yekûn Jandarma Genel Komutanlığı 435 Maaşatı umumiye numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Ücret Muvakkat tazminat Merkez mefruşat ve demirbaşı Kırtasiye Merkez müteferrikası Komutanlık otomobil masrafı Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı » levazımı » müteferrikası Mütenevvi masraflar Daimî memuriyet harcırahı Muvakkat &» Müfettişler harcırahı Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli Posta ve telgraf ücreti Tâyinat Levazımı askeriye Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye Nakliyat Sıhhi ve baytarı ilâç levazımı

20 No ^. XI îptal olunan F. Muhassasatm nev'i Lira K. Lira K. Lira K. 458 Tamirat ve inşaat masrafı İkramiye ve tazminat Nakil vasıtaları Memleket dahil ve haricinde ücretli sıhhi müesseselerde tedavi ettirileceklerin masrafı Spor masrafı Subaylara verilecek hayvan tavizi o u 464 Jandarma mektepleri masrafı Matbaa masrafı Satın alma komisyonları, dikimevi jandarma ambarı muayene heyeti masrafları Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları F. M malî yıllarına ait karşılıksız borçları » Muhtelif jandarma hizmetleri » Jandarma silâhlarının tecdidi ve bomba mubayaası masrafı Yekûn Hariciye Vekâleti 471 Vekil tahsisatı Maaş numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Merkez ücretleri Elçilik ve konsolosluklar müstahdemler ücreti ve akçe farkı Muvakkat tazminat Merkez mefruşat ve demirbaşı » levazımı » melbusatı Posta ve telgraf ücreti Posta, telgraf ve telefon ücreti Merkez müteferrikası ve nakli nükut masrafı Vekâlet otomobili masrafları Elçilik ve konsolosluklar masrafları * 485 Elçilik otomobilleri mubayaa bedeli Daimî memuriyet harcırahı Muvakkat memuriyet harcırahı sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve saire masrafları

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/1939 - Sayı : 4216)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/1939 - Sayı : 4216) İ938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerine munzam ve fevkalâde tahsisat verilmesine ve bazı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/1939

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528)

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528) 809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /V/90 - ayı : 58) No. Kabul tarihi 88 - V -90 BİRlNCl MADDE Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî

Detaylı

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 )

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 ) - 167 - İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs 1928 - Sayı : 890 ) No. 1242 BİRİNCİ MADDE İstanbul Darülfünunu re müteşekkil bulunduğu medreselerin

Detaylı

İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu

İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 9/V/1935 - Sayı : 2998) Kabul tarihi 2716 6-V -1935 BİRİNCİ MADDE Hudud ve sahiller sıhhat

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun f Resmi gazete ile neşir ve ilâm : îöljljuzo - Sayı : to

Detaylı

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490)

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) 101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) No. Kabul tarihi 4976 23. XII. 1946 BİRİNCİ MADDE 1946 yılı

Detaylı

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.4. II 195 Fayı : 8034) No. Kabul tarihi 5876. 8.II.195 BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları

Detaylı

232 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 1944 malî yılı âdi masraflarına

232 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 1944 malî yılı âdi masraflarına 232 944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve İlâm :.VI. 944 - Sayı : 579) No. Kabul tarihi 4566 29. V. 944 BİRİNCt MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 944 malî yılı masrafları

Detaylı

esim Gazete KANUNLAR Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI : 5703 PERŞEMBE 11 MAYIS 1944

esim Gazete KANUNLAR Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI : 5703 PERŞEMBE 11 MAYIS 1944 c esim Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 336-90 İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur MAYIS 944 PERŞEMBE SAYI : 5703 KANUNLAR Kibrit ve çakmak

Detaylı

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 407 9 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III.9- Sayı: 894) No. Kabul tarihi 07 8. II. 9 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 9 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı

Detaylı

SıraNe 292 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ BÜTÇESİ

SıraNe 292 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ BÜTÇESİ SıraNe 292 934 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ BÜTÇESİ Yüksek mühendis mektebi 934 mal! senesi bütçesi hakkında /872 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası r. c. Başvekâlet --933 Kararlar müdürlüğü

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) Hudut ve Sahiller Sıhhat 345 Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) 3So. Kabul tarihi 6681, 27.11.1956 MADDE 1. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü.

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/1i)40 - Sayı : 4">28)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/1i)40 - Sayı : 4>28) Vakıflar umum müdürlüğünün 828 9 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/i) - Sayı : 4">28) No. Kabul tarihi 387 3 - V -9 BİRİNCİ MADDE Vakıflar umum müdürlüğü 9 malî yılı masrafları

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı

162 1943 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine dahil dairelerin 1943 malî yılı masraf

162 1943 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine dahil dairelerin 1943 malî yılı masraf 6 9 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve üânı :. VI. 9H J Say/ : f UW) No. Kabul tarihi 7. V. 9 BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine dahil dairelerin 9 malî yılı masrafları için bağlı

Detaylı

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Vygunlıak Büdirimiai» sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (8/459)

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Vygunlıak Büdirimiai» sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (8/459) S. Sayıs:ı 172 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 yılı

Detaylı

11 1943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması

11 1943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve İlâm : 24..944 - Sayı : 56) Ma, Kabul tarihi 4 9..944 BİRİNCİ MADDE 943 malî yılı

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin S. Sayısı: 27 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhesebat riyaseti tezkeresiyle Posta, telgraf ve telefon umum

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 17. VII. 1951 - Sayt: 7860)

(Resmî Gazete ile ilâm : 17. VII. 1951 - Sayt: 7860) 022 Millî Korunma Kanununun 3954 sayılı Kanunla değiştirilen 6 nci maddesinin verdiği salâhiyete istinaden ihdas edilmiş olan kadrolarla bu kadrolarda yapılan değişiklik ve ilgalara dair kararların tasdiki

Detaylı

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekaleti 1933 senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması haklanda 1/760 numaralı kanun lâyihası

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekaleti 1933 senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması haklanda 1/760 numaralı kanun lâyihası Sıra M 351 Sıhhat ve içtimaî muavenet vekaleti 1933 senesi bütçesinde 3 liralık münakale yapılması hakkmda 1/76, Gümrük ve inhisarlar vekâletile İstatistik umum müdürlüğü 1933 senesi bütçelerinde 7 267

Detaylı

SULAR HAKKINDA KANUN (1)

SULAR HAKKINDA KANUN (1) 661 SULAR HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 831 Kabul Tarihi : 28/4/1926 Yayımlandığı R.Gazete : Tarihi : 10/5/1926 Sayı : 368 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 887 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

EK I-7 Vergi harcaması olarak değerlendirilmeyen temel vergi kanun hükümleri

EK I-7 Vergi harcaması olarak değerlendirilmeyen temel vergi kanun hükümleri EK I-7 Vergi harcaması olarak değerlendirilmeyen temel vergi kanun hükümleri 1- Gelir Vergisi Kanunu 1 Madde 15 Diplomat muaflığı 2 Madde 16 Ücret istisnası 3 Madde 23/11 Sosyal güvenlik ödemeleri 4 Madde

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150)

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :.. 959 - Sayı,: 050) No. Kabul tarihi 73. II. 959 MADDE. Devlet Hava Meydanları İşletmesi- Umum Müdürlüğü

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

Tahlisiye İdaresinin 1929 malî senesi bütçe kanunu

Tahlisiye İdaresinin 1929 malî senesi bütçe kanunu - 525 - Tahlisiye İdaresinin 1929 malî senesi bütçe kanunu M 1444 ( Resmi Gazete ile neşir ve ilânı: 19(5/1929 - Sayı : a96 ) BİRİNCİ MADDE Tahlisiye İdaresinin 1929 malî senesi masarifi için merbut (

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1)

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) 3619 ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM:

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Besini Gazete ile ilâm : 1.III. 1954 - Sayı : 8646) No. Kabul tarihi 6297 28.11.1954 MADDE 1. Devlet bütçesine giren dairelerin 1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

S. Sayısı: QI eek. Sayıştay Kopüsyonu raporu. T. B. M. M. Sayıştay Komisyonu Esas No. 1/43,3/142 Karar No V

S. Sayısı: QI eek. Sayıştay Kopüsyonu raporu. T. B. M. M. Sayıştay Komisyonu Esas No. 1/43,3/142 Karar No V S. Sayısı: QI eek 944 Bütçe yılı Kesinhesabma ait Genel Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle 944 yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu

Detaylı

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

SıraNo 293 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNo 293 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNo 29 94 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Havayolları Devlet işletme idaresinin 94 senesi bütçesi hakkında /875 numaralı kanuri lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet Kararlar

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar

Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Anadolu Ajansı T.A.Ş.Genel Müdürlüğü Anayasa

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

- 582-1932 malî senesi muvazenei umumiye kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 30/VI/1932 - Sayı: 2138 )

- 582-1932 malî senesi muvazenei umumiye kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 30/VI/1932 - Sayı: 2138 ) - 582-1932 malî senesi muvazenei umumiye kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 30/VI/1932 - Sayı: 2138 ) No. Kabul tarihi 2031 26 - VI -1932 BİRİNCİ. MADDE Devlet bütçesine dahil dairelerin 1932 malî

Detaylı

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186)

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186) S. Sayısı: 46 Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186) Orman umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

Esibabı mucibe lâyihası

Esibabı mucibe lâyihası SıraNo 193 Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair olan kanunun 8 inci maddesinin değiştirilmesi

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT (1) (2) (3) (4) KANUNU Kanun Numarası : 7460 Kabul Tarihi : 27/2/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/2/1960 Sayı : 10444 Yayımlandığı

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

T.C. Resmî Gazete KANUNLAR CUMA. Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 SAYI: 3145

T.C. Resmî Gazete KANUNLAR CUMA. Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 SAYI: 3145 T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 idare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne müracaat olunur. 1 TEŞRİNİSANİ 1935 CUMA SAYI: 3145 KANUNLAR Limanlar hakkındaki 618 sayılı

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ NİSAN 14 NİSAN 1 NİSAN DEĞİŞİM % 1 Vergi Gelirleri 8.717.1.4,14 9.61.1.34, 1,3 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 6.16.816,39

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri ,

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri , İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi.6.66.78, 4.89.6.6,7,6 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 4..789,4 44.79.49,8 8,44 Gelir

Detaylı

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur.

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. S.Sayısı: 9 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malîydi bütçesinde değişiklik yapıl ması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/156, 171) Devlet Demiryolları

Detaylı

ELEKTRİKLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ İHTİVA EDEN VE YÜRÜRLÜKTE OLAN KANUN, NİZAMNAME, TALİMATNAME, KARARLAR FİHRİSTİ. IVîer"î kanun ve

ELEKTRİKLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ İHTİVA EDEN VE YÜRÜRLÜKTE OLAN KANUN, NİZAMNAME, TALİMATNAME, KARARLAR FİHRİSTİ. IVîerî kanun ve S Kanun, ntsamnarm» ELEKTRİKLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ İHTİVA EDEN VE YÜRÜRLÜKTE OLAN KANUN, NİZAMNAME, TALİMATNAME, KARARLAR FİHRİSTİ İlgili Düstur IVîer"î kanun ve nitnımnq.tn

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu 6 İstanbul Üniversitesi 947 yıiı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 9. XT. 946 - Sayı : 6484) No. 4966 Kabul taıihı 6. XII. 946 BİRİNCİ MADDE İstanbul Üniversitesi 947 yılı giderleri için işaretli

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

532 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 2. V1.1944 - Sayı : 5720)

532 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 2. V1.1944 - Sayı : 5720) Vakıflar Umum Müdürlüğü malî yılı Bütçe u (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm :. V. - Sayı : 70) No. Kabul tarihi 70. V. BlRÎNCÎ MADDE Vakıflar Umum Müdürlüğü malî yılı masrafları için bağlı (A) işaretli cetvelde

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 630 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa BİRİNCİ KISIM HACİZ TÜRLERİ B i r i n c i B ö l ü m Geçici (muvakkat) haciz...: 1 İ k i n c i B ö l ü m Tamamlama (tamamlayıcı) haciz... : 3 Ü ç ü n c ü B ö l ü m İlave (ek)

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

281 Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/ Sayı : 2710 )

281 Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/ Sayı : 2710 ) 8 Tahlisiye umum müdürlüğü 93 malî senesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V/93 - Sayı : ) No., Kabul tarihi -V-93 BİRİNCİ MADDE Tahlisiye umum müdürlüğünün 93 malî senesi masarifi için

Detaylı

Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu

Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu 3 950 Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 30.V. 955 - Sayt: 905) No. Kabul tarihi 665 20.V.955 MADDE. 950 Bütçe yılı umumî sarfiyatı, ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere

Detaylı

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118) 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı: 08) No. Kabul tarihi 79 8. II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 34.790,10 87.523.493,19 187.034.650,90 65.576.358,27 118.303.070,36 119.369.664,37 34.540,10 3.732.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 34.790,10 87.523.493,19 187.034.650,90 65.576.358,27 118.303.070,36 119.369.664,37 34.540,10 3.732. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., T.C Ziraat Bankası..,.., T.Halkbankası..,..,., T.C Ziraat Bankası..,.., T.Halk Bankası..,..,.. Verilen

Detaylı

Birinci kısım - Umumî idare

Birinci kısım - Umumî idare - 578 - Devlet Demiryolları ve Limanlan umumî idaresinin 1930 malî senesi bütçe kanunu M 1639 ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 27/V/1930 - Sayı : 1504) BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları ve Limanları umumî

Detaylı

766 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü bütçe kanunu

766 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü bütçe kanunu Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü bütçe kanunu malî yılı (Eesmî Gazete ile neşir ve ilânı : < r >/VI/J - Sayı : ) No. Kabul tarihi - V - BİRİNCİ MADDE Devlet demiryolları ve limanları

Detaylı

719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun

719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun 719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 29. III. 195? - Sayı : 9572) No. 6940 Kabul tarihi 25. İH. 1957 MADDE 1.' Maarif Vekâletine bağlı Riyaseti Cumhur

Detaylı

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA KANUNLAR. 1954 yılı Muvazenei Umumiyeye dahil dairelerin tahsisat ve sarfiyat cetveli

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA KANUNLAR. 1954 yılı Muvazenei Umumiyeye dahil dairelerin tahsisat ve sarfiyat cetveli T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Baçvekalet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur. 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA Sayı: 9929» KANUNLAR 1954 Malî

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103

SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103 SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103 Konu: 117 NUMARALI K.D.V. GENEL TEBLİĞİ UYARINCA BELİRLENMİŞ ALICILAR KAPSAMINDAKİ İDARE, KURUM VE KURUŞLAR TARAFINDAN ALINAN HİZMETLERDE K.D.V.

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

T.C. Re. Resmi Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 KANUNLAR PERŞEMBE

T.C. Re. Resmi Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 KANUNLAR PERŞEMBE T.C. Re Resmi Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne müracaat olunur. 9 NİSAN 1936 PERŞEMBE SAYI : 3275 V J KANUNLAR Artırma, eksiltme ve ihale

Detaylı

BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ

BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Seyit Ahmet Cemal YEŞİL 01.08.1936 19.09.1938 2 Mehmet Hulusi AYKENT 21.09.1938 22.01.1942 3 Hadi HÜSMAN 22.01.1942

Detaylı