günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem ertcemil@gmail."

Transkript

1 YIL:3 SAYI:658 Mehmet Ali Yazýcý Tuzla nýn Gözyaþlarý 35 YKR 30 MAYIS 2008 CUMA Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor Af Örgütü, baþta AB ve ABD olmak üzere dünya liderlerinin insan haklarýný korumakta baþarýsýz olduðunu belirtti. Örgüt, raporunda Türkiye"de de suçlularýn cezasýz kalmasýna vurgu yaptý. Ýngiltere merkezli insan haklarý kuruluþu, Uluslararasý Af Örgütü (Amnesty International), dünyada birçok ülkede insan haklarý ihlallerinin yaþanmaya devam ettiðini söyledi. Yýllýk insan haklarý raporunu yayýmlayan örgütün Genel Sekreteri Irene Khan, dünya hükümetlerini, 60 yýl önce kabul edilen insan haklarý evrensel beyannamesinin gereklerini yerine getiremedikleri için özür dilemeye çaðýrdý. Örgütün yýllýk raporunda, insanlarýn dünyanýn en az 81 ülkesinde iþkence gördükleri veya kötü muameleye tabi tutulduklarý bildirildi. Ayrýca, en az 54 ülkede insanlarýn adil yargýlanmadýðý ve 77 ülkede özgür ifade olanaðýnýn bulunmadýðý belirtildi. ABD VE AB Kötü Örnek 150 ülkedeki insan haklarý ihlallerinin ele Son günlerin tartýþýlan önemli konularýndan biri de Ýstanbul Tuzla Tersanelerinde yaþanan iþçi cinayetleriydi. Basýnda çýkan yazýlara bakýnca, bu cinayetlerin esas sorumlusu iþçilerdi! Gemicilik iþini bilmedikleri halde buralarda iþe girmiþlerdi! Tersane sahiplerine göre de PKK ve dýþ güçler di. Böylesine acý verici ve trajik ölümler için bunlarýn söylenebilmesi, söyleyenlerin akýl ve vicdan duygularýndan istifa etmiþ olmalarý gerekir demeliydik. Oysa böyle bir durum söz konusu deðildir. Bu, yalana dayalý açýklamalar bilinçli ve planlý yapýlmaktadýr. Görüp duyduklarýmýz, iþverenler ve sermaye lehine tutum alarak iþçi ve emekçilere düþmanlýk ve kin gösterisinden baþka bir þey deðildir. 7 DE alýndýðý raporda, dünyanýn en güçlü ülkesi olarak nitelendirilen ABD"nin dünya hükümetlerine insan haklarý konusunda doðru bir örnek olmadýðý belirtildi. Örgüt, Washington yönetimini uluslararasý hukuka uymamakla suçladý ve Küba"daki Guantanamo körfezinde ABD"ye ait tutuklama merkezini kapatmaya çaðýrdý. Avrupa Birliði"ne de eleþtirilerin yönetildiði raporda, Avrupa ülkeleri, "terör þüphelilerine uygulanan olaðanüstü nakiller" konusunu araþtýrmaya davet edildi. Af Örgütü Genel Sekreteri Khan "Adaletsizlik, eþitsizlik, cezalandýrýlmama bugünkü dünyanýn karakteri" deðerlendirmesinde bulundu. Khan, Sudan, Zimbabve, Gazze, Irak ve Myanmar için acil eyleme geçilmesi çaðrýsýnda bulundu. Khan Batý ülkeleri verdikleri söz ile yaptýklarý uygulama arasýnda büyük boþluklarý olduðuna dikkat çekti. Türkiye de suçlular cezasýz kalýyor ULUSLARARASI Af Örgütü, yýllýk insan haklarý ihlalleri raporunda Türkiye"ye de geniþ yer ayýrdý. Örgütün raporuna göre Türkiye yine insan haklarý ihlallerinin yaygýn olduðu ülkeler listesinde. Raporun Türkiye bölümü, "Siyasi belirsizliðin ve ordunun müdahalelerin yükseliþe geçmesiyle milliyetçi duygular ve þiddet de artýþ gösterdi" sözleriyle baþlýyor. Raporda, ifade özgürlüðü kýsýtlamalarýna ve suçlarýn cezasýz kalmasýna vurgu yapýldý. Örgüt raporunda, Türk Ceza Kanunu"nun 301"inci maddesinden yargýlananlarda artýþ olduðu savunuldu. Raporta Hrant Dink cinayetiyle ilgili olarak, "Güvenlik güçlerinin sorumluluðu tam olarak araþtýrýlmadý" denildi. Malatya"daki Zirve Yayýnevi cinayetine yer verilen raporda, "Türk Silahlý Kuvvetleri ile PKK arasýndaki çatýþmalarýn artmasý, insan haklarý ihlallerine yol açtý" ifadesi de yer aldý. Güvenlik güçlerinin orantýsýz güç kullanýmý, Nijeryalý Festus Okey"in gözaltýnda ölmesi ve 1 Mayýs"ta sadece Ýstanbul"da 800 kiþinin gözaltýna alýnmasý raporda vurgulanan diðer konular. Ýfade özgürlüðündeki kýsýtlamalarýn ardýndan, en geniþ baþlýk insan haklarý ihlallerinin cezasýz kalmasý. "Suçlarýn cezasýz kalmasý" baþlýðý altýnda Mardin Kýzýltepe"de Ahmet Kaymaz ve oðlu Uður Kaymaz"ýn öldürülmesi davasýnda yargýlanan 4 polisin beraat etmesine ve Þemdinli davasýnýn tahliyeyle sonuçlanmasýna yer verildi. Ufuk Koþar Birgün 29 Mayýs 2008 Günçýkan'ýn "Gölgenin Kadýnlarý" Kitabý 13 Yýl Sonra Yeniden Basýldý "Artýk onlarý dinlemeli. Kendilerini var kýlmaya çalýþýrken, tam da ýþýðý yakalamýþken vazgeçiþlerinin öyküsünü bilmeli. Bilmeli ki gölgeden bulaþan ruh acýmalarý anlaþýlabilsin." Gazeteci-yazar Berat Günçýkan'ýn "Gölge'nin Kadýnlarý" kitabý Agora Kitaplýðý'ndan yeniden çýktý. Iþýk saçan kadýnlar... Günçýkan ilk baskýnýn önsözünde "Bu kitapta anlatýlacak olan gölgede kalanlar hayatlarýnýn bir döneminde ýþýðý yakalamak ne kelime, kendileri ýþýk saçan kadýnlar. Saçtýklarý ýþýðýn neredeyse tümünde sanat alanýnda olmasýysa bir tesadüf deðil. Üreten dönemini sorgulayan, hayatý anlamaya çalýþan kadýn için gölgede kalmak, içüþümesinden öte bir þey çünkü. Cemil Ertem Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... 5 DE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev. Tel: Nepal'de Maocular Krallýðý Sona Erdirdi Nepal'de yeni seçilen kurucu meclis, baþkent Katmandu'daki ilk oturumunda yapýlan oylamada monarþiyi sona erdirdi. 3 Haziran günü 7 DE 8 DE Nâzým okuyoruz... Kapadokya kültür ve sanat merkezi kültür ve sanatýn ev sahipliðini sürdürüyor 6 DA Bir Kütüphane Ziyareti Þakir Þenol Çiçekli ve de tavþanlý Tesadüfen karþýlaþtýðým Ersoy Hoca ile eðitimden öðretimden konuþurken; hayvan ve doða sevgisine geldi konu. Çalýþtýðý okulun bahçesindeki güvercin kümeslerini sordum. Genellikle ben ilgilenirim ders dýþý, dedi. Ne güzel öðrencilerinle onlarý yemliyorsundur da dedim. 2 DE Su ticari bir meta olursa savaþlar kaçýnýlmaz! Bugün dünyanýn en sorunlu yeri Ortadoðu petrolün önem yitirmesiyle ve petrole alternatif geliþtirilmesiyle daha da sorunlu hale gelecek. Çünkü þimdilerde elde ettikleri muazzam petrol gelirleriyle deniz suyu arýtarak ve taþýma su gibi oldukça yüksek maliyetlerle sorunlarýný çözen körfez ülkelerinin zor durumda kalacaklarý artýk biliniyor. Bugün su sýkýntýsý çeken 29 ülkenin 13 tanesi Ortadoðu ülkesi. Türkiye nin Dicle ve Fýrat sularý için geliþtirdiði ve sularýn adil kullanýmýný içeren Üç Aþamalý Plan gibi giriþimlerin giderek havada kalacaðý aþikârdýr. Ortadoðu gibi dünyanýn sorunlu bölgelerinde su sýkýntýsýnýn ilk önce doðal felakete sonra da, Türkiye nin de içinde olduðu bitmek tükenmek bilmeyen savaþlara dönüþmemesi için suyun ve su kaynaklarýnýn artýrýlmasý ve var olanlarýn adil, akýlcý, etkin insanca kullanýmý gerekiyor. 4 DE Dr. E. Sabri DÜNDAR Güzel bir mayýs, öðleden sonrasý, Kültür Sitesi içerisinde bulunan Hacýbektaþ Kütüphanesini Gazetemiz adýna ziyaret etmek istedik. Randevu alarak gittiðimiz kütüphanede bizi Kütüphane Müdürü Sn. Cengiz ERASLAN nezaketle ve güler yüzle karþýladý. Aydýnlatmasý iyi, sade döþenmiþ, uzunca bir salonda temiz, fiziki koþullarý yeterli oldukça sakin (!) bir yurdumuz Kütüphanesi görüntüsü hakimdi. Okul ders saatinin bitiminden sonra öðrencilerin salonu dolduracaðýný söyledi bize Kütüphane Müdürü. Kendisinin de Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik bölümünden mezun olduðunu öðrendik. Meslekten biri olmasý ayrýca bizi sevindirdi. Devamý >3 DE

2 2 Þakir Þenol Çiçekli ve de tavþanlý Tesadüfen karþýlaþtýðým Ersoy Hoca ile eðitimden öðretimden konuþurken; hayvan ve doða sevgisine geldi konu. Çalýþtýðý okulun bahçesindeki güvercin kümeslerini sordum. Genellikle ben ilgilenirim ders dýþý, dedi. Ne güzel öðrencilerinle onlarý yemliyorsundur da dedim. Tabii ki dedi. Hatta güvercinlerin dýþýnda tavþan, sülün, keklik ve tavuklarýmýzda, köpeðimizde var, dedi. Geçen kýþ yüzlerce yaban kuþunun açlýktan kümeslere sýðýndýklarýný anlattý. Benimde bir köpeðim olduðunu bahçemde, onun sularý ve yemek artýklarýyla bahçede yaz kýþ serçe, kumru, cakcaðan(saksaðan), sýðýrcýk ve kargalarýn bulunduðunu, sabahlarý kuþ sesleriyle uyandýðýmýzý anlattým. Yalnýz baþýmýza bir musibet dadandý ki sormayýn, bahçede köpeðimizin varlýðý nedeniyle kediler bahçemize uðrayamaz oldu. Dolayýsýyla doðal zinciri köpeðimiz vasýtasýyla kýrmýþ olduk. Kedilerin yokluðundan istifade eden fare nüfusu artmýþ oldu. Tek korkumuz farelerin nasiplerini aramak için evimizin içine dadanmasý. Aslýnda onlarda kendi doðal ortamlarýnda çok sevimli bir görüntü çiziyorlar, köpeðimizin artýklarýný kuþlarla birlikte kaçýrmaya çalýþýrlarken. Neyse biz konumuza dönelim. Ersoy Hoca þu anda Özel Kýrþehir Koleji nde çalýþýyor. Gazete patronumuz Sait Bey ile birlikte okulu ziyaret ettik. Öðrencilerin coþkuyla hayvanlarý yemlediklerini resimledik. Okul müdürü Erol Beyle ve Ersoy Hocayla okulun fidanlýðý ve sosyal alanlarýný gezdik ve görüntüledik. Bahçelerine birde ördek ve kazlar için bölüm yapmalarýnýn, küçükte bir sera yapmalarýnýn bahçeye ayrý bir güzellik katacaðýný, damlama su yöntemini önerdik. Öðrendik ki bu sene oðlak, kuzu ve hatta bir (midilli) alacaklarmýþ. Kendilerini cidden tebrik ederim.çiçeklide, tavþanlýda bir eðitim öðretim yuvasýnýn olacaðýný göstermiþ arkadaþlarýmýz. Böylesi bir okulda eðitim öðretim gören çocuklarýn mutluluðu çizilebilir mi, Abidin?, bilemiyorum. Onu resimle uðraþanlara danýþmalý. Köy Enstitülerini gözümde canlandýrdým hemen. Ýçeceði süte, yiyeceði bala, ekmeðe, kýþýn kurusunu yazýn tazesini yiyeceði meyve ve sebzesini kendi elleriyle yetiþtiren; oturacaðý masa sandalyeyi, barýnacaðý yatakhaneyi kendi üreten o mübarek öðrenciler ve Hasan Aliler, Tonguç Babalar bir anda gözümün önünde canlandý. Ýþte o okullarý kapattýlar. Ucuz kasaba politikalarý ve oy uðruna. Yerlerine her il ve ilçeye Ýmam Hatip Okullarý açtýlar. Yetmezse ek bölümler açtýlar. Geleceðin idarecilerinin, eðitimcilerinin köy enstitüleri yerine imam ya da hatip olmalarýný yeðlediler. Ýþte bugün yaþanan tüm sýkýntýlarýn temelinde Köy Enstitülerinin yok edilmesi tercihi yatar. Günümüzde Köy Enstitüleri yeniden kurulamaz belki ama, adý enstitü olan her kurumumuz Köy Enstitülerini baþtan sona yeniden incelemeli ve feyiz almalýdýr Þerif Mardin, öðretmenlerin imamlara yenildiðini söylemiþ. Nasýl yenilmesin ki? Çok doðru söylemiþ. Egemenlerin tercihi öðretmenden yana hiç olmamýþ ki. Encümeni Muallimden, Eðitim Sen e kadar sürgünler, kýyýmlar, cezalar hep öðretmenlerimize uygulanmýþtýr. Bu mücadele meþrutiyetten beri vardý zaten. Bundan sonrada sürecektir. Öðretmenler hep haksýzlýða karþý durarak gelmiþledir günümüze. Umarým beton yýðýnlarýndan kurtulur tüm ilköðretim ve liselerimiz. Belki sýnavkoliklikleri sona ermez ama, hiç olmazsa azda olsa huzur içinde olurlar, eðitim yuvalarýnda. Umarým kent dýþlarýnda doðayla iç içe her türlü sosyal tesisiyle yeniden kurulur okullarýmýz. Böylelikle çürük raporu verildiði halde halen eðitim öðretim yapýlan saðlýksýz, çürük binalardan da kurtulur yavrularýmýz. Doðrusu merak ediyorum, eðitim öðretim için tüm halktan kesilen dolaylý vergilerle böylesi yatýrýmlara yönelinemez mi? Ücretsiz kitap daðýtmaktan daha sevap gibime geliyor Bu sorularýn yanýtý evetse durum gerçekten çok vahim Emniyet bünyesinde ayrý bir dinleme birimi kuruldu mu? Bu özel birime son model dinleme cihazlarý verildi mi? Özel birimin teknik elemanlarý belli bir cemaate yakýn mý? Bu birim muhalefeti ve bazý askeri faaliyetleri mi izliyor? Hakim Paksüt'ün suçüstü yaptýðý araç bu birime mi aitti?.. Murat YETKÝN CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ýn odasýnda eski Bolu Valisi Ali Serindað ile yaptýðý görüþme tutanaklarýnýn 27 Mayýs günkü Vakit gazetesinde yayýnlanmasý ciddi bir skandale yol açtý. Sav, daha önce CHP'den milletvekili olmak isteyen ve yakýnlarda merkeze çekilen vali Serindað ile 23 Mayýs'ta bu görüþmeyi yaptýðýný doðruluyor, ama görüþmenin yalnýzca ikisi arasýnda geçtiðini söylüyordu. Odasýnda 'böcek' tabir edilen küçük dinleme cihazlarý aramasý yaptýrmýþ, bulamamýþtý. CHP Genel Merkezi'ni kim dinlemiþ, sonra da Vakit gazetesine sýzdýrmýþtý? CHP lideri Deniz Baykal, dün yaptýðý basýn toplantýsýnda bu olayýn yasadýþý dinleme olduðunu, arkasýnda hükümetin bulunduðunu ve devletin güvenliði için devlet bütçesinden harcanan paralarla alýnan teknoloji ürünlerinin siyasi amaçlarla hükümetin rakiplerine karþý kullanýldýðýný öne sürdü. Baykal, bunu ABD'deki Watergate skandalýna benzetti. Demokrat Parti'nin Watergate binalarýndaki seçim karargahýnýn, iç istihbarat servisi FBI'a baðlý kiþilerce dinlendiði anlaþýlýnca konu (Anayasa Mahkemesi muadili) Yüksek Mahkeme'ye yansýmýþ, yönetim Maymun, robotu düþüncesiyle hareket ettirerek lokmayý aðzýna atmayý baþardý. Ýki maymun bilgisayar yardýmý düþünceleriyle robotu hareket ettirdi. Bu Parkinson, Alzheimer, felç tedavisi için dev bir adým olarak kabul ediliyor LONDRA- Bilim insanlarýnýn, beyinlerini elektrodlar yoluyla bilgisayara baðladýklarý iki maymun düþünceleriyle hareket ettirdikleri robot kolu kullanarak yemek yedi. Bu Parkinson ve Alzheimer gibi beynin hastalýklarý için büyük bir umut oluþturdu. Ýngiliz The Ýndependent gazetesi, yapýlan çalýþmanýn baþarýlý sonuçlarý tam sayfa kapaktan "Bir maymum için küçük bir lokma, insanlýk için büyük bir hamle" baþlýðý ile verdiði haberinde duyurdu. Bu olaðanüstü baþarýnýn robotsu prostetik uzuvlarýn ve sadece zihin kontrolü yöntemini kullanarak felçli hastalar tarafýndan idare edilecek otomatik cihazlarýn geliþtirilmesinde büyük bir aþama olarak görüldüðü kaydediliyor. Haberde, bilim adamlarýnýn, felcin yapay uzuvlar veya tekerlekli sandalye kullanma konusunda çok az imkan suçlu bulunmuþ, Cumhuriyetçi Baþkan Richard Nixon Aðustos 1974'de istifa etmek zorunda kalmýþtý. Baykal yalnýzca bunu hatýrlatmakla kalmýyor, "Hükümet bizi dinletip, dinci gazeteye servis yaptý" iddiasýnda da bulunuyordu. Baykal'a göre, AK Parti iktidarý altýnda devlet 'içinde yerleþmiþ birtakým çeteler' vatandaþlarýn, siyasi muhalifleri dinliyor, baský altýna almaya çalýþýyordu. Dünyanýn hiçbir demokrasisinde bu olay geçiþtirilemezdi. Baykal'ýn "Hükümetten týk yok" diye meydan okumasýnýn ardýndan, Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay (göreve gelmesinden bu yana 'Trafik kazasý tutanaklarý uygulamasý' ardýndan ikinci kez) medya karþýsýna çýktý. Yurtdýþýndan yeni dönmüþtü ve geliþmelerden oldukça sarsýlmýþ görüntü veriyordu. 'Biz var ya..' diye baþladýðý cümleler, 'Karþýyýz ama, Baykal neden soruþturma bitmesini beklemiyor' diye karþý suçlamaya geçmesi ikna edici olmaktan uzaktý. Ayný þekilde akþam üzeri AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Dengir Fýrat'ýn alýþýlmadýk kadar asýk bir çehreyle kameralar karþýsýna çýkýp "Bu iddianýn Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn GAP planýný açýkladýðý gün ortaya atýldý" demesi de ikna edici olmaktan çok, medya savaþlarýnda yer tutmaya yönelik duruyordu. Sav olayý, Paksüt olayýndan sonra Ankara'da yayýlan bir iddiayý yeniden gündeme taþýdý. Bu iddialar yanýtlarý ancak Ýçiþleri Bakaný, Baþbakan, ya da mahkemeler tarafýndan verilebilecek bazý sorularýn doðmasýna yol açýyor. Örneðin: - Emniyet teþkilatý bünyesinde, AK Parti hükümetleri döneminde idari olarak dinlemeleri yapmakla görevli Ýstihbarat Daire Baþkanlýðý'ndan ayrý bir teknik izleme birimi oluþturuldu mu? Maymun için küçük insan için büyük lokma sunduðu omurilik yaralanmalarýna ve motor nöron hastalýðýna sahip olan hastalarda yeni teknolojiyi kullanmayý planladýklarý vurgulanýyor. Bilim adamlarýnýn bir gün, araba sürmekten, fork lift kamyonu kullanmaya kadar teknolojinin bir çok amaca uyum saðlamasýný saðlayacak ve insan vucudunun doðal bir uzantýsý gibi hissedilecek robotsu makineler geliþtirmeyi umduklarý belirtiliyor. Felç ve akýl hastalýklarý Haberde, Pittsburgh Üniversitesinde Nörobiyoloji profesörü olan Andrew Schwartz ýn Ýyi kontrol edilmiþ ve akýcý hareketlerle maymunlar þekerleme parçalarýný ve meyvayý aðýzlarýna getirmek için robot kolu hareket ettirmeyi becerdiler. Beyin-makine ara 30 Mayýs 2008 Cuma - Güvenlikçiler arasýnda 'Özel Birim' diye anýlan bu birimin elemanlarýna, dünyada yeni kullanýlmaya baþlamýþ, hareket halindeki araçlardan, binalarýn içinden ortam dinlemesi yapmaya uygun cihazlar verildi mi? - Özel Birimin, parti genel merkezleri ile askeri karargahlara yakýn bir bölgede, bilinen Emniyet binalarýndan ayrý bir karargahý var mý? - Özel Birim'in elektronik ve bilgisayar eðitimi yüksek elemanlarýnýn seçiminde belli bir siyasi, sosyal grup, bir cemaat aidiyeti, ya da yakýnlýðý göze çarpýyor mu? - Bu birimin görünüþteki faaliyeti Kaçakçýlýk ve Organize Suçlar Dairesi'ne destek vermek, çetelerle mücadele olarak görünse de, fiilen hükümetin siyasi muhaliflerini ve bazý askeri faaliyetleri izleme iþleriyle uðraþýyor mu? - Anayasa Mahkemesi Baþkan Vekili Osman Paksüt'ün kendisini izlemekle suçladýðý araç bu birime mi aitti? Bu birimin Sav olayýyla bir ilgisi var mý? Sav bir süredir baský altýndaydý. Bir CHP üyesinin Hacca gitme isteði karþýsýnda söyledikleri, CHP tabaný dahil, üzere toplumda tepkiye yol açmýþtý. AK Parti bunu seçimlerde kullanacaktý. Dinleme iddiasý, Sav'a yönelik yasadýþý bir iþlem varsa, bunun ne kadardýr devam ettiði sorusunu da gündeme getirdi. Yukarýdaki sorularýn dün Ýçiþleri Bakanlýðý ve Cumhuriyet Savcýlýðý tarafýndan baþlatýlan idari ve adli soruþturmalar sonucu yanýt bulmasýnda, yalnýz demokrasinin saðlýklý iþlemesi deðil, Erdoðan hükümetinin selameti açýsýndan da fayda var. ( Radikal 29/ 05/2008 ) yüzü teknolojisini kullanarak beynin nasýl çalýþtýðýný anlamaya baþlýyoruz. Beyni daha çok anladýkça, Parkinson hastalýðýndan felce, Alzheimer dan akýl hastalýklarýna kadar geniþ bir yelpazedeki beyin bozukluklarýný daha iyi tedavi edebileceðizö þeklindeki görüþlerine yer verildi. Gazete, çalýþmanýn kaslarýn hareketini kontrol eden beynin karmaþýk elektriksel aktivitesinin kaydedilmesi için yöntemler bulmaya çalýþan büyük bir çabanýn bir parçasý olduðu belirtti. Bilim adamlarýnýn, ileride bir uzvun hareketi hakkýndaki kiþinin niyetlerini belirten beyin örüntüsünü ortaya çýkaran bir yöntem geliþtirmeyi umut ettikleri bildiriliyor. (anka) ( Radikal 29/05/2008 )

3 30 Mayýs 2008 Cuma Bir Kütüphane Ziyareti Dr. E. Sabri DÜNDAR Yandaki daha küçük bir bölüm çocuk kitaplarýna ayrýlmýþ. Alttaki geniþ bir salonda Hacýbektaþ Kaymakamlýðý ve Türk Telekom un ortaklaþa düzenlediði, serbest, ücretsiz kullanýma açýk internet salonu da Hacýbektaþ adýna ileri bir adým idi. Sn. Cengiz ERASLAN kitap sayýsýnýn olduðunu, 4 aylýk ödünç alýnan kitap sayýsýnýn 2666, kullaným sayýsýnýn olduðu ile ilgili istatistikî bilgiler verdi bize. Ancak bütün biliþim ve bilgi alabilme ile ilgili baþ döndürücü olaðan üstü geliþmelere raðmen okumayý seven insanlar için kitap okumanýn heyecaný ve zevki hiçbir zaman tartýþýlamaz. Söz konusu zevk ve heyecan bizim toplumumuzda çok fazla paylaþýlmadýðýný söylemek haksýzlýk sayýlmaz herhalde? Keþke tersini söyleyebilse idik. Kurulduðu tarihten itibaren bu güne kadarki Cumhuriyet rejiminin maalesef en baþarýsýz olduðu ulusal eðitim baþlýklarýndan birisidir kitap okuma alýþkanlýðý. Bütün gelmiþ geçmiþ iktidarlara, siyasal görüþ deðiþikliklerine raðmen topluma okuma alýþkanlýðý kazandýrýlamamýþtýr. Tatlý bir temenniden öte gitmemiþtir bu konu. Sadece bu günün konusu da deðildir bu iddia. Cumhuriyetin ilk yýllarýndaki tazminattan beri gittikçe ivme kazanan batýlýlaþma, modernleþme, asrileþme yolundaki Kemalist tercihler batý yaþam biçiminin ve burjuva kültürünün topluma entegre edilmesi için üst yapýsal devrimler ile birlikte onun kültürel ayaklarý için yoðun çabalar harcansa da çok da baþarýlý olunduðunu söylemek zordur. Cumhurbaþkanlýðýna doðrudan baðlý tercüme bürolarý nda Nurullah Ataç gibi üst düzey vaktin entelektüelleri, Orhan Veli Kanýk gibi ünlü þairler görevlendirilmiþ, batý klasik eserlerinin çok baþarýlý çevirileri Türkçeye kazandýrýlmýþtýr. Osmanlýnýn dinsel yapýsýndan Cumhuriyetin çok önemsenen Laik sistemine geçilirken batý klasik eserlerinin Türkçeye kazandýrýlmasý, arkasýndan gelen Köy Enstitülerinin hayata geçirilmesi ile sekuler bir yaþam tarzý için payandalar aranmýþtýr. Tabana yayýlamayan bu üst yapýsal deðiþim anlayýþlarý tek parti iktidarýndan, çok partili yaþama geçiþle Cumhuriyetin ilk yýllarýndaki Kemalist tercihlerin hýzýný ve ateþini kaybetmesine yol açmýþtýr. Belki de doðal olan bu deðiþim süreçlerindeki ideolojik yarýlmalar, farklýlýklar altta bir tortu býrakmamýþtýr. Tercüme bürolarý gibi doðrudan Cumhurbaþkanlýðýna baðlý, Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý, Mustafa Kemal in doðrudan varisleri olan Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Halkevleri, Konservatuar Eðitimleri, Yurttan Sesler Korosu gibi Kemalist Kültürel bakýþ açýlarý ve kuþatmalar ile de oldukça yoðun çabalar harcansa da halkýn tercihleri farklý olabilmiþtir. Býrakalým sade vatandaþlarý, üst düzey eðitim almýþ birçok insan için okuma alýþkanlýðý gerçek bir sýkýntýdýr. Ýçlerinde benim deðerli meslektaþlarýmýn olduðu Üniversite ve Yüksek Okul Mezunlarýnýn evlerine günlük gazete dahi girmemektedir. Günlük gazete dahi girmeyen evlerde yetiþen çocuklarýn ileride nasýl okuma alýþkanlýðý kazanacaðý, en azýndan kendilerine karþý dürüst olabilen ebeveynler için vicdanlarý sýzlatan bir soru olmasý gerekir. Bu baðlamda Hacýbektaþ gibi küçük ama anlamý olan yerler için çok önemsediðimiz ve çaba gösterdiðimiz yerel basýný yaþatma çabalarýnýn birçok suçlama ile karþý karþýya kalmasý da anlamlýdýr. Oysa Kültürel, felsefi olarak birçok kavramý taþýyan bir ilçede bir deðil bir çok farklý görüþlerde yerel basýnýn yaþatýlýyor olmasý da gerekir idi. Deðerli tarihçi Ýlber Ortaylý, bir diðer deðerli tarihçi Aykut Kansu dan bir alýntý ile olaydan bahsetmektedir: 18. yüzyýlda Osmanlýnýn baþkenti Ýstanbul dan Ýngiltere ye kaçan bir yeniçeri askerinin neden kaçtýðý, nasýl kaçtýðý ile ilgili olarak hiçbir bilgi olmadýðýný, olayýn bu yanýnýn karanlýk olduðunu söylüyor. Çünkü yazýlý hiçbir belge yoktur. Ancak Ýngiltere ye ayak bastýðýndan itibaren o zamanki Ýngiliz yerel basýnýnýn ilgisini çeken yeniçerinin Ýngiltere deki yaþantýsý yerel basýndan takip edilebilmektedir. O zamanki Londra Belediye Baþkanýnýn adýný hiç kimse merak etmemektedir ama 18. yüzyýl Ýngiliz yerel basýný bu gün bile kültürel iþlevini sürdürmektedir. Hemen hemen herkesin her konuda uzman olduðu, her þeyi bildiði toplumumuzda içki sohbetlerinin ve kahve söyleþilerinin kulaktan dolma bilgi kýrýntýlarý ile fikir gülleri açtýrmayacaðý kesindir. Bir haber yazýsýnýn boyutlarýný çok aþtýðýmýn farkýndayým. Geldiðimiz noktada 70 yýllýk üzüntülerin insanlarý böyle hüzünlü rüzgârlar altýnda býrakmasý doðaldýr. Kütüphanelerin dolup taþtýðý, yeni fikirlerin uçuþtuðu, özgür korkulardan uzak hayat biçimlerinin bizimde hakkýmýz olduðunu düþünmek fazla bir iyimserlik mi olur acaba? Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesi 9.Sýnýf ve 8.Sýnýf Öðrencilerine Eðitim Verdiði Alanlarý Tanýttý KIZMESLEK PINAR KARABACAK Açýklamalarý hazýrlayan ve sunan: Pýnar KARABACAK. Grafik Tasarým Öðretmeni Fotoðraf Grafik Öðretmenliði TANIM : Çalýþtýðý eðitim kurum ya da kuruluþunda; öðrencilere ya da;yetiþkinlere, fotoðraf / grafik ile ilgili eðitim veren kiþidir. MESLEK EÐÝTÝMÝNÝN VERÝLDÝÐÝ YERLER Mesleðin eðitimi; üniversitelerin Grafik Öðretmenliði bölümünde verilmektedir.daha önceki yýllarda Uygulamalý Resim Öðretmenliði lisans programýný bitirenler de Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan Fotoðraf / Grafik Öðretmeni olarak atanabilirler. Ayrýca üniversitelerin Grafik, Resim, Fotoðraf programlarýný bitirenlerden Ortaöðretim Alan Öðretmenliði Tezsiz Yüksek Lisans Programýný veya Milli Eðitim Bakanlýðý Yüksek Öðretim Kurulu (YÖK) iþbirliði ile açýlan Pedagojik Formasyon Programýný baþarý ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Fotoðraf / Grafik Öðretmeni olarak atanabilirler. EÐÝTÝMÝN SÜRESÝ VE ÝÇERÝÐÝ Mesleðin eðitim süresi 4 yýldýr. Eðitim süresince;temel Sanat Eðitimi, Grafik Tasarým Uygulama, Desen,Yazý,Tipografi, Fotoðraf, Teknik Resim,Estetik,Sanat Tarihi, Bilgisayar Grafiði, Tasarým Psikolojisi, Tasarým Teorisi ve Yöntemler, Grafik Tasarým ve Uygulama, Tanýtým Grafiði, Eðitimde Ölçme ve Deðerlendirme, Genel Öðretim Metotlarý vb. dersler verilmektedir. Öðrenciler eðitimleri sýrasýnda okullarda uygulama yapmaktadýrlar Fotoðraf Grafik Öðretmenliði Programý Grafik Eðitimi Anabilim Dalý programý, temel sanat kavramlarý ve grafik tasarýmlarýnda bu kavramlarýn uygulama ve sentezlerini, çeþitli grafik tasarým problemlerinin çözümüne yönelik çalýþmalarý kapsamaktadýr. Mesleðin eðitim süresi 4 yýldýr. Eðitim süresince; Temel Sanat Eðitimi; Seramik Teknolojisi ve Uygulamasý, Teknik Resim, Meslek Hesaplarý, Matematik, Fizik, Kimya ve Uygulamasý, Elektrik Bilgisi, Seramik Hammaddeleri, Seramik Fýrnlarý, Kurutma ve Piþirme, Seramik Sanat Tarihi, Seramik Kalýpcýlýðý ve Uygulamalarý gibi dersler okutulmaktadýr. Fakülte son sýnýfta öðrenciler bir yarý yýl "öðretmenlik uygulamasý" yaparlar. Bu anabilim dalýndan mezun olan öðrenciler, Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý Kýz Meslek Liselerinde Öðretmen olabilmekte ayrýca alan ile ilgili sektörde grafik tasarýmcýsý olarak çalýþabilmektedirler. Lisans öðrenciler 4. Yarýyýlý tamamladýktan sonra 30 iþ günü staj yapmaktadýrlar. Güzel Sanatlar Fakültesi Baský Sanatlarý Cam Cilt Çizgi Film (Animasyon) Dramatik Yazarlýk- Dramaturji Endüstri Tasarýmý Endüstri Ürünleri Tasarýmý Eski Çini Onarýmlarý Eski Yazý (Hat) Fotoðraf Fotoðraf ve Grafik Sanatlar Fotoðraf ve Video Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Geleneksel Türk El Sanatlarý Grafik Grafik Tasarým Halý, Kilim ve Eski Kumaþ Desenleri Heykel Ýç Mimari ve Çevre Tasarýmý Ýç Mimarlýk Ýletiþim ve Tasarým Kompozisyon Moda ve Tekstil Tasarýmý ÝLGÝLÝ FAKÜLTELERÝN OLDUÐU ÝLLER VAN TRABZON SÝVAS SAKARYA NÝÐDE MUÐLA MERSÝN MALATYA KÜTAHYA KONYA KOCAELÝ KIBRIS KAYSERÝ KAHRAMANMARAÞ ÝZMÝR ISPARTA HATAY ESKÝÞEHÝR ERZURUM DÝYARBAKIR DENÝZLÝ ÇANAKKALE BOLU BALIKESÝR ANTALYA ANKARA ADANA Açýklamalarý hazýrlayan ve sunan: Nihan ALTIOK Bilgisayar Bölümü: Biliþim Teknolojileri Öðretmeni BÝLÝÞÝM TEKNOLOJÝLERÝ BÖLÜMÜ SEKTÖR ALAN ALANIN TANIMI ALANIN AMACI BÝLÝÞÝM Biliþim Teknolojileri Alanýnda; Bilgisayar Teknik Servisi Veri Tabaný Programcýlýðý Web Programcýlýðý Að Ýþletmenliði DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI 1. BÝLGÝSAYAR TEKNÝK SERVÝSÝ Tanýmý : Bilgisayar sistemlerinin donaným ve yazýlýmý kurulumu, bakým ve arýza giderme iþlemleri ve bilgisayar ile kontrol edilebilen sistemler kurmaya yönelik eðitim ve öðretim verilen daldýr. Amacý: Bu konu da yeterliklerine sahip meslek elemanlarý yetiþtirmek amaçlanmaktadýr. 2. AÐ ÝÞLETMENLÝÐÝ BÝLÝÞÝM TEKNOLOJÝLERÝ Biliþim Teknolojileri alaný altýnda yer alan dallarýn yeterliklerini kazandýrmaya yönelik eðitim ve öðretim verilen alandýr. Biliþim Teknolojileri alaný altýnda yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçlarýný ve bilimsel ve teknolojik geliþmeler doðrultusunds gerekli olan mesleki yetenekleri kazandýran nitelikli meslek elamanlarýný yetiþtirmek amaçlanmaktadýr. Tanýmý :Að sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve að ortamý üzerinde yaþanabilecek sorunlar, çözüm yollarý ve geniþ að sistemleri yönetimine yönelik eðitim ve öðretim verilen daldýr. Amacý : Að ortamý üzerinde yaþanabilecek sorunlar, çözüm yollarý, geniþ að sistemleri için yönlendirme ve yönetme yeterliklerine sahip meslek elemanlarý yetiþtirmek amaçlanmaktadýr. 3. VERÝ TABANI PROGRAMCILIÐI Tanýmý : Veri tabaný ve programlama dilinin kurulumu, veri tabanýnýn oluþturulmasý ve yönetimi, yazýlým geliþtirme, hata giderme, bakým ve yedek almaya yönelik eðitim ve öðretim verilen daldýr. Amacý : Bu alan ile ilgili yeterliklerine sahip teknik elemanlar yetiþtirmek amaçlanmaktadýr. 4. WEB PROGRAMCILIÐI Tanýmý: Web sayfasý tasarýmýna ve programlama dilleri yardýmýyla etkileþimli web uygulamalarý hazýrlanmasýna yönelik eðitim ve öðretim verilen daldýr. Amacý: Etkileþimli web uygulamalarý hazýrlama yeterliklerine sahip teknik elemanlar yetiþtirmek,amaçlanmaktadýr. El ve güç aletlerini güvenli kullanma yeteneðine sahip, Yabancý dil bilen, Ekip içinde çalýþabilen, Sistemli düþünebilen, Matematikle ilgili konularda baþarýlý, Kendini yenileyebilen, Araþtýrmacý, Hassas çalýþma tekniklerini kullanabilen, Sabýrlý ve dikkatli, Tasarým ve görsel yeterliliðine sahip, Ýyi derecede tanýmlama yeteneðine sahip, Sistemli düþünme gücüne sahip, Ayrýntýlara önem veren Biliþim Teknolojileri Bölümünde Baþarýlý Olmak Ýçin Gereken Özellikler, Ýlgi ve Yetenekler: a. Sayýsal zeka b. Matematik bilgisi ve iþlem yeteneði c. Elektroniðe karþý ilgi ve merak d. Bilgisayara karþý ilgi ve merak ( Devam edcek ) GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

4 Su ticari bir meta olursa savaþlar kaçýnýlmaz! Bugün dünyanýn en sorunlu yeri Ortadoðu petrolün önem yitirmesiyle ve petrole alternatif geliþtirilmesiyle daha da sorunlu hale gelecek. Çünkü þimdilerde elde ettikleri muazzam petrol gelirleriyle deniz suyu arýtarak ve taþýma su gibi oldukça yüksek maliyetlerle sorunlarýný çözen körfez ülkelerinin zor durumda kalacaklarý artýk biliniyor. Bugün su sýkýntýsý çeken 29 ülkenin 13 tanesi Ortadoðu ülkesi. Türkiye nin Dicle ve Fýrat sularý için geliþtirdiði ve sularýn adil kullanýmýný içeren Üç Aþamalý Plan gibi giriþimlerin giderek havada kalacaðý aþikârdýr. Ortadoðu gibi dünyanýn sorunlu bölgelerinde su sýkýntýsýnýn ilk önce doðal felakete sonra da, Türkiye nin de içinde olduðu bitmek tükenmek bilmeyen savaþlara dönüþmemesi için suyun ve su kaynaklarýnýn artýrýlmasý ve var olanlarýn adil, akýlcý, etkin insanca kullanýmý gerekiyor. Su sorunu petrol sorununu daha aþmadan karþýmýza çýkacak. Her yaz baþlangýcýnda Türkiye bu sorunu hatýrlar. Baraj doluluk oranlarý haberlerin ilk sýrasýnda boy göstermeye baþlar. Su panelleri, kongreleri düzenlenmeye baþlanýr. Önümüzdeki günlerde, kuraklýk, dýþ politika da gerginlik, savaþ ve ekonomik kriz olarak önümüze gelecek bu yakýcý sorunun þimdiki ulusalcý-geri politik bakýþla çözülmesi mümkün deðil. Türkiye nin þimdiye kadar bu sorunla ilgili tüm tezleri çürümüþ ve iþe yaramaz durumda. Aþaðýdaki tabloya bir bakýn dünyanýn sorunlu su havzalarýný gösteriyor. Sorunun iki kaynaðý var; birincisi; çevreyi hiçe sayan kapitalist iþleyiþ, ikincisi; dar ulusal devletçi anlayýþ. Ulus devletler kendi çýkarlarý doðrultusunda dünyanýn en önemli hayat damarlarý olan büyük nehirlerin akýþlarýný deðiþtirdiler, üstlerine barajlar kurup kirlettiler, sanayi atýklarý ve kent pislikleri ile boðdular. Bugün Dicle ve Fýrat ýn baþýna gelen Ren in de, Büyük Göller in de, Tuna nýn da baþýna geldi. Türkiye de kapitalizm ve yaðmacý ulusalcýlýk koskoca Ergene Ovasý ný öldürürken, ayný kapitalizm Ren i öldürdü. Ama yine ayný yaðmacýlýk da Mýsýr ýn Nil ini bir çamur ve pislik çukuruna dönüþtürmeyi baþardý. Sorunun üç boyutu Büyük þehirlerimizden birinde oturuyorsanýz en son ne zaman þebeke suyunu içme suyu olarak kullandýnýz, hatýrlýyor musunuz? Ben hatýrlamýyorum. Bizim çocuklarýmýzýn ise böyle bir þeyi hatýrlamalarýna imkân yok. Çünkü onlar hiçbir zaman bir musluða aðýzlarýný dayayýp kana kana su içmediler. Böyle bir þeyi bilmiyorlar. Plastik damacanalarý, pet þiþeleri biliyorlar. Su sorunuyla ilgili çeþitli bilimsel çalýþmalar, doktora tezleri de yayýnlanmaya baþladý. () Bu çalýþmalarda su sorunu genellikle üç temel boyutuyla ele alýnýyor. Birincisi, su kaynaklarýnýn ülkeler arasý kullanýmý ve tasarrufu sorunu. Ýkincisi, küresel ýsýnma ve çevre kirliliði nedeniyle kirlenen, yok olan temiz su kaynaklarý sorunu. Üçüncüsü de; suyun giderek kamusal bir ihtiyaç olmaktan çýkarýlýp ticari küresel bir meta haline dönüþtürülmesi sorunu. Suyla ilgili bu üç boyut, önümüzdeki günlerde, Türkiye nin en çok konuþacaðý sorun. Hemen yaný baþýmýzdaki bu devasa sorunu þimdilik görmezden geliyoruz. Oysaki bugün Dünyada 1 milyarý aþkýn kiþi temiz içme suyuna ulaþamýyor ve her yýl 6 milyona yakýn insan dizanteri, kolera, ishal gibi temiz suya ulaþamamaktan kaynaklanan hastalýklardan yaþamýný yitiriyor. Yine temiz içme suyundan yoksun olduðu için her 30 saniyede bir çocuk yaþamýný yitiriyor. Özellikle endüstriyel atýklar ve küresel ýsýnma nedeniyle temiz su kaynaklarý giderek azalýyor. Dünya Bankasý nýn tahminlerine göre 2025 yýlýnda dünya nüfusunun üçte ikisi temiz ve içilebilir sudan mahrum olacak. Türkiye de gerekli önlemleri almazsa, belki 2025 yýlýnda deðil ama temiz su sorunu ile yakýn gelecekte karþý karþýya kalacak. Türkiye, bugün su kaynaklarý hýzla tükenen ve kirlenen bir ülkedir. Bir ülkenin su zengini sayýlabilmesi için kiþi baþýna 10 bin metre küpten fazla suya sahip olmasý gerekiyor. Oysa Türkiye de kiþi baþýna düþen su miktarý 1892 metre küp. Aslýnda su sorununun üç boyutu da birbiriyle ilgili. Bütün sorunun özü, yaþamýn bu temel kaynaðýnýn tüm insanlýðýn kullanacaðý kamusal bir ihtiyaç maddesi olmaktan çýkmasýnda yatýyor. Suyun ticari bir meta olarak algýlanmaya baþladýðý andan itibaren zaten suyun kýt bir kaynak olduðu sunucuna da otomatik olarak varýlýyor. Dolayýsýyla suyun kaynaðýna sahip olmak bir zenginlik ve ayrýcalýk oluyor. Bu ayrýcalýk ise gelecekte su savaþlarý tezini savunanlarýn çýkýþ noktasý. Demek ki yukarýda suyla ilgili sýraladýðýmýz sorunlardan üçüncü boyut birinci boyutu doðurmuþ oluyor. Küresel ýsýnma ve çevre kirliliði sonucu kullanýlabilir su kaynaklarýnýn tükenmesi sorunu da tabi ki suyu metalaþtýran bir anlayýþýn sonucu. Þimdi birbirine baðlý bu üç boyuta Türkiye baðlamýnda göz atarken, sýcak geçecek yaz günlerinde hissetmeye baþlayacaðýmýz bu yakýcý sorunla ilgili neler yapýlabilinir onu ele alalým. Su savaþlarý olacak mý? Bu soru bugün insanlýðýn önündeki en yakýcý sorulardan birisi. Özellikle Ortadoðu da petrolden sonra suyun savaþ nedeni olacaðý bu su paylaþma savaþlarýnda Türkiye nin de yer alacaðý þimdilerde çok dillendirilen bir politikstrateji konusu. Gelecekte Petrol Ýhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC in yerini su ihraç eden ülkeler örgütünün alacaðý Türkiye nin de su ihraç eden bir ülke olarak önem kazanacaðý þimdiden yazýlýyor. Yani bizim Irak la ve Suriye ile sorunumuzun özünde bir su sorunu olduðunu söyleyen bir hayli uzman var bugün. Ýsrail- Arap su savaþlarýnýn 21. yüzyýldaki tekrarýnýn Türkiye-Irak-Suriye arasýnda olacaðý ve bu gerginliðin bugünkü petrol gerginliðinin yerini alacaðý tezi bugün hatýrý sayýlýr taraftar topluyor. Bugün dünyada 15 sorunlu su havzasý var. Bunlardan bir tanesi de Fýrat- Dicle havzasý. Esasýnda bu havza kavramý dâhil su soruyla ilgili birçok kavram ve doktrin bugün uluslar arasý hukukta yerli yerine oturmuþ deðil. Bunun da nedeni þüphesiz yaþadýðýmýz geçiþ dönemi. Dünya, ulusal hukuk sistemlerinden küresel uygulanabilir hukuk sistemine geçmeye çalýþýyor. Dünya Ticaret Örgütü nün anlaþmalarý, Kyoto Protokolü gibi adýmlar bu geçiþin sancýlý olacaðýný þimdiden gösteriyor. Örneðin þu sýralar, Paylaþýlan Doðal Kaynak kavramý tartýþýlýyor. Bu kavram uluslar arasý niteliðe haiz sulardan devletlerin birbirlerine zarar vermeden azami faydayý saðlamalarýnýn adýmý olarak ortaya atýldý. Ancak bu kavrama içlerinde Türkiye nin de bulunduðu birçok ülke mutlak egemenlik prensibine aykýrý olduðu için karþý çýkýyor. Buna baðlý ve AB tarafýndan da kabul edilen Entegre Havza Yönetimi kavramý da Cemil Ertem Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... geliþtirildi. Bugün Türkiye ise Fýrat ve Dicle için Sýnýraþan Sular kavramýný benimsiyor. Bu kavram suyun mecrasý üzerinde durmakta ve suyun çýktýðý yerle aktýðý yer arasýnda eþit egemenlik tesisinin olmayacaðý prensibine dayanmaktadýr. Ancak bu konuyla ilgili uluslar arasý hukukta yoðun tartýþmalar oluyor. Ama bu tartýþmalar su gibi önemli bir stratejik kaynaðýn dar ulus-devlet çekiþmelerine kurban gitmesini ortadan kaldýracak düzeyde ve mecrada gitmiyor. Tam aksine Dünya Bankasý öncülüðünde su, kýt bir doðal kaynak ilan edilerek bunun kullanýmý ve tasarrufu dev gýda tekellerinin eline býrakýlmak isteniyor. Dolayýsýyla Birleþmiþ Milletler marifetiyle su kullanýmý dar ulusal çýkarlardan kurtulmadan, Dünya Bankasý ve DTÖ marifetiyle tekellerin eline teslim ediliyor. Dolayýsýyla bu durum su kýtlýðýna ve kirliliðine yol açtýðý gibi, sudan kaynaklý yerel, giderek bölgesel savaþlara da kapý açýyor. Dünyada sorunlu su havzalarý» Su havzasý: NÝL» Sorunlu Ülkeler: Etyopya, Sudan, Mýsýr» Sorunun Nedenleri: Siltasyon, Nehir Taþmasý, Su çevrilmesi» FIRAT,DÝCLE» Türkiye, Suriye, Irak» Barajlar, su akýþý azalmasý,tuzlanma, hidroeletrik» ÜRDÜN, BATI ÞERÝA» Suriye, Lübnan, Ürdün, Ýsrail, Filistin» Su akýþýnýn deðiþtirilmesi, tuzlanmayer altý sularýnýn çekilmesi» ÝNDUS,JELUM..» Hindistan, Pakistan» Sulama» GANJ, Brahmaputra» Hindistan, Bangladeþ» Siltasyon, su akýþýnýn deðiþtirilmesi, taþýma» SALWEEN/NU JÝANG» Burma, Çin» Siltasyon,Taþýma» MEKONG» Laos, Kamboçya, Tayland, Vietnam» Su akýþýnýn azalmasý, taþma, sulama,hidroelektrik» PARENA» Arjantin, Brezilya» Baraj, Su basmasý» LAUCA» Bolivya, Þili» Baraj, tuzlanma» RÝO GRANDE» ABD, Meksika» Kimyasal Kirlenme, akýþýn azalmasý» BÜYÜK GÖLLER» ABD, Kanada» Su Transferi» REN» Ýsviçre, Fransa, Almanya, Hollanda Endüstriyel Kirlenme» MAAS,SCHELDE» Belçika, Hollanda» Endüstriyel Kirlenme, tuzlanma» TUNA» Avusturya, Slovakya, Macaristan» Su akýþýnýn deðiþtirilmesi, hidroelektirik» SZAMAS Macaristan, Romanya Su Kullanýmý Kaynak: Dr. Ý. Kapan; 2007, 172. Þimdi yukarýdaki tabloya dikkatle bakmanýzý rica ediyorum. Bu tablo su sorunun kaynaðýný bir noktada söylüyor. Hem geliþmiþ ülkeler hem de geliþmekte olan ülkeler dünyanýn en önemli su kaynaklarýný, doðal akýþlarýný deðiþtirerek, endüstriye kurban ederek, kirleterek, yalnýzca komþularýný tehdit 30 Mayýs 2008 Cuma etmek için gereksiz barajlar yaparak heba etmiþlerdir. Koskoca Nil in, Ren in Fýrat ýn sularýnýn azalmasý, kirlenmesi, akýþlarýnýn deðiþmesi hiç þüphesiz dar ulusal çýkarlarýn sonucudur. Peki, bu durumun alternatifi Dünya Bankasý nýn suyu ve su kaynaklarýný gýda tekellerinin eline býrakmasý projelerimidir? Peki, ne yapmalý? Bugün musluklardan akan suyu içemiyoruz diye hayýflanmayalým. Yakýn gelecekte musluklar gereksiz aksesuarlar olabilir. Çünkü Dünya Bankasý su sorunun çözümünü suyun kamusal bir mal olmaktan çýkmasýnda görüyor. Bu bakýþ açýsý özellikle yoksul ülkeleri vuruyor. Örneðin Gana da su ücretleri 2000 yýlýndan beri %95 yükseldi. Hindistan da aile bütçesinin yüzde 25 i su faturalarýna gitmeye baþladý. Dünya Bankasý ndan fon alan Peru nun yoksul halký ABD halkýndan 6 kat pahalýya musluk suyu kullanmaya baþladý. Güney Afrika da yoksullarýn ödeyemedikleri faturalar yüzünden yerli topluluklar arasýnda kolera salgýný baþladý. Su hizmetlerinin özelleþtirilmesinin ardýndan Fransa da faturalar yüzde 150 oranýnda arttý. Ýngiltere de su daðýtým hizmetleri ihalesini alan Thames Water kamu saðlýðý ve çevreyi ihlal eden uygulamalarý yüzünden defalarca para cezasýna çarptýrýldý. Halkýn su faturalarýnýn altýnda ezildiði ve ücretlerinin yarýsýna yakýnýn gasp edildiði Filipinlerde yüzde 400 ve Bolivya da yüzde 300 fiyat artýþlarý yaþandý. Öte yandan verimli su havzalarýný ve kaynaklarýný ellerinde tutan ulus/devletler komþularýnýn yararlanmamasý için gereksiz barajlar yaparak, endüstriyel atýklarla buralarý kirleterek kaynaklarý yok ediyorlar. Yani dünyada su sorunu, hem küresel ýsýnma kaynaklý hem de çaðdýþý dar ulus-devlet politikalarýyla artarken, küreselleþmenin yürütücüsü Dünya Bankasý, DTÖ gibi kurumlarda suyu hýzla metalaþtýrarak sorunu yoðunlaþtýrýp hýzlandýrýyorlar. Bugün ilk adým, su sorunun özellikle ülkemizin en yakýcý sorunu olduðunun farkýna varmak ve suyun kamusal bir ihtiyaç olmaktan çýkarýlmasýna karþý durmaktýr. Örneðin Türkiye de Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü, (DSÝ) su kaynaklarýmýzýn geliþtirilmesi, planlanmasý ve iþletilmesinden sorumludur. DSÝ nin bu görevini layýðýyla yerine getirmesi ve suyun kamusal bir ihtiyaç olduðu konusunda toplumsal bir mutabakat þarttýr. Rio Deklarasyonun (1992) 2. maddesi; ülkeler egemenlik haklarý çerçevesinde kendi doðal kaynaklarýný kullanýr; ancak devletler bu sýrada sýnýrlarý dýþýndaki ülke ve çevrelere de zarar vermeme yükümlüðü de taþýrlar der. 7. madde ise; devletler eko sistemin korunmasý konusunda global bir ortaklýk ruhuyla hareket etmelidir, der. Þimdi bakýn bakalým meclise girmeye aday hangi parti Rio Deklarasyonu 7. maddesine uymayý taahhüt ediyor. Hangisi Kyoto protokolünü imzalayacaðýný söylüyor. MHP, CHP, AKP sözbirliði etmiþçesine nükleer santral savunusu yapýyor. Enerji ve su politikalarýný dar ulusal çýkarlar çerçevesinde kapalý kapýlar arkasýnda yürütmek bugün kuraklýða yarýn bizim de içinde olacaðýmýz bir Ortadoðu savaþýna yol açar. Aslýnda her þey açýk; þimdiye kadar olanýn ve þimdilerde olmakta olanýn dýþýnda insanlýðýn bulduðu, kâðýtlara döktüðü, imzaladýðý ama uygulayamadýðý bir yol var. Hepimiz bu yolu bulup ona sahip çýkmalý, bunu siyasallaþtýrmalýyýz. () Bu konuda hatýrý sayýlýr bir çalýþma için bkz. Dr. Ýsmail Kapan; Suyun Stratejik Dalgalarý

5 30 Mayýs 2008 Cuma Günçýkan'ýn "Gölgenin Kadýnlarý" Kitabý 13 Yýl Sonra Yeniden Basýldý Agora Kitaplýðý'ndan ikinci kez basýlan "Gölgenin Kadýnlarý"nýn önsözünde Günçýkan "13 yýl sonra ikinci baský yapýlmasýnýn sebebi hâlâ erkeklerin 'kadýnýn gücü fedakarlýðýdýr' sözüne inanmalarý" diyor. Nilüfer ZENGÝN "Artýk onlarý dinlemeli. Kendilerini var kýlmaya çalýþýrken, tam da ýþýðý yakalamýþken vazgeçiþlerinin öyküsünü bilmeli. Bilmeli ki gölgeden bulaþan ruh acýmalarý anlaþýlabilsin." Gazeteci-yazar Berat Günçýkan'ýn "Gölge'nin Kadýnlarý" kitabý Agora Kitaplýðý'ndan yeniden çýktý. Iþýk saçan kadýnlar... Günçýkan ilk baskýnýn önsözünde "Bu kitapta anlatýlacak olan gölgede kalanlar hayatlarýnýn bir döneminde ýþýðý yakalamak ne kelime, kendileri ýþýk saçan kadýnlar. Saçtýklarý ýþýðýn neredeyse tümünde sanat alanýnda olmasýysa bir tesadüf deðil. Üreten dönemini sorgulayan, hayatý anlamaya çalýþan kadýn için gölgede kalmak, içüþümesinden öte bir þey çünkü. Üstelik gölgesinde kalýnan bir erkekse, bu erkek de 'ünlü'yse artýk bir ruh acýsýndan söz edilebilir. Bu birlikte olunan erkeklerin ününe eklenen ýþýktan geriye kalan bir acýdýr. Bir de bir erkeðin deðil, neredese bütün erkeklerin sistemin gölgede kalmaya makum ettiði kadýnlar vardýr ki onlarýn yaralarý kolay kolay kapanmaz" diyor... Kitapta Meral Çelen, Selçuk Uraz, Selçuk Baran, Magdelena Rufer, Þayeste Ayanoðlu, Saynu Güzelson, Elif Sorgun, Nilüfer Saygun, Tolga Tiðin, Nasip Ýyem, Suat Derviþ'in "gölgedeki" hikayeleri anlatýlýyor Günçýkan kitapta bu kadýnlarýn hiçbirinin birlikte olduklarý erkekleri karalamadðýný, suçlamadýðýný, kýrgýnlýklarýnýn kendilerine olduðunu anlatýyor, "Çünkü" diyor", "Onlar her zaman gidilecek baþka yollar olduðunun, kapýlarýn baþka hayatlara açýlabileceðinin farkýnda olarak yaþadýlar. Özveriyi bir erdem olarak kullanmadýlar, 'bu bizim yazgýmýz' da demediler." 13 yýl sonra konu hâlâ yakýcý Günçýkan ikinci baskýya yazdýðý önsözde "Þimdi 13 yýl sonra ikinci baský yapýlmasýnýn sebebi konunun hâlâ yakýcý bir þekilde gündemde olmasý, kadýnlarýn hala erkeklerin 'kadýnýn gücü fedakarlýðýdýr' sözüne inanmalarý, kadýnýn kendi varolþunu gerçekleþtirme yolunun hala kapalý olmasý" diyor. Günçýkan'ýn kitabýn yeni baskýsýnda yazdýðý kadýnlarýn 13 yýl önce durduklarý yeri aynen aktarýyor, hayatta olmayanlarý belirtiyor... Meral Çelen Aziz Nesin'in ikinci eþi. Yayýnlanmýþ bir öykü kitabý var. Yayýmlanmamýþ olanlar kendi özel arþivinde, artýk yazmýyor. Selçuk Uraz, tiyatrocu Ulvi Uraz'n karýsý. Piyanist. Viyana'da, Paris'teki Ecole Normale de Musique'te eðitim gördü. Halen konservatuarda ders veriyor. Suat Derviþ Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri. Reþat Fuat Baraner'in eþi. Gazeteci, yazar. Fransýzca'ya çevrilen il Türk romaný ona ait. Artýk hayatta deðil. Nilüfer Saygun Kompoiztör Adnan Saygun'un eþi. Macar asýllý piyanist. Budapeþte Müzik Akademisi mezunu. Saygun'la evleninceye deðin bir orkestrada çalýyordu, bugün hasta ve çalmýyor. Þayeste Ayanoðlu Tiyatro sanatçýsý Sami Ayanoðlu'nun karýsý. Altý yaþýnda sahneye çýktý. Þehir tiyatrosunda oynadýðý operetlerle ünlendi. Üç çocuk yaptýktan sonra sahneden ayrýldý. Saynur Güzelson Þair Halim Þefik'in karýsý. Ressam. Eðitimini Güzel Sanatrlar Akademisi'nin Bedri Rahmi Atölyesi'nde tamamladý. Bedri Rahmi'ye göre umut vaadediyordu. Evlendi. Artýk resim yapmýyor. Duacý Pinokyo'ya veto Anayasa Mahkemesi, Milli Eðitim Temel Kanunu nun ilk ve orta dereceli okullarda okutulacak yardýmcý kitaplarý denetim dýþýna çýkaran maddesini iptal etti. Ýptal kararý "yardýmcý kaynak" adý altýnda öðrencilere okutulan denetimsiz kitaplarýn önünü kesti. "Yardýmcý kaynak" adýyla okullara giren tavsiye kitaplar büyük tartýþma yaratmýþ, yabancý masal kahramanlarýnýn isimleri deðiþtirilirken, Pinokyo ya "Allah razý olsun" dedirtilmiþti. CHP nin baþvurusu üzerine iptaline karar verilen düzenleme 5005 sayýlý Milli Eðitim Temel Kanunu nda yapýlan deðiþiklikle yürürlüðe girmiþti. Ýlk ve ortaöðretim kurumlarýnda okutulacak her türlü kitabýn MEB denetiminden geçmesini zorunluluðu, AKP tarafýndan 2003 ün Aralýk ayýnda deðiþtirilmiþ ve MEB in denetim yetkisi ders kitaplarýyla sýnýrlý tutulmuþtu. Uygunsuz ifadeler MEB in 2005 de ilköðretim öðrencilerine tavsiye ettiði "100 Temel Eser" akademisyenlerden oluþan komisyonca belirlendi. Ancak okullara girecek kitaplarýn Talim ve Terbiye Kurulu na onaylatma zorunluluðu olmadýðý için, yayýnevleri bu boþluktan yararlandý ve bu kitaplardaki uygunsuz ifadeler ilköðretim öðrencilerine ulaþtý. MEB tarafýndan önerilen "100 Temel Eser" diye satýlan deyimler kitabýnda "p.ç kurusu, anasýný bellemek, aðzýna s..mak, b.k yemek" gibi küfürler yer aldý. Türk Manilerinden Seçmeler kitabýnda ise "Ecevit in kafasý, Cum Sezer in sopasý, aptal olduk hepimiz, kafalarý kopasý" gibi ifadeler yer almýþtý. Andersen Masallarý, "Bir varmýþ bir yokmuþ, Allah ýn kulu çokmuþ" diye baþlarken, Pinokyo ya "Allah razý olsun" dedirtilmesi tepki çekti. MEB in 2005 te ilköðretim öðrencilerine okumalarý için tavsiye ettiði 100 temel eserin listeleri ilan edildikten sonra bazý yayýnevleri, bu kitaplardan oluþan setler Elif Sorgun Þair Cemal Süreya'nýn karýsý. O da bir þair. Çeþitli sanat dergilerinde þiirleri çýktý. Ýkinci kitabý Acýben'i birkaç ay önce yayýnladý. Bir deneme kitabý çýkarmayý düþünüyor. Selçuk Baran Opera sanatçýsý Ayhan Baran'ýn karýsý. Yazar. Sekiz kitabý yayýmlandý. Kocasýyla sorunlu bir iliþki yaþadý. Ýki kýzý var artýk yazmýyor. Magdelena Rufer 23 yýl Sabahatin Eyüboðlu'yla yaþadý. Piyanist. Bern Konservatuarý ve Paris Ecole Normale de Musique'i bitirdi. Çeþitli Avrupa kentlerinde verdiði resitallerle Adnan Saygun'u dünyaya tanýttý. Bugün piyano dersleri veriyor. Tolga Tiðin Karikatürist Oðuz Aral'ýn karýsý. Tiyatro sanatçýsý. Çeþitli tiyatrolarda çalýþtý. Ona yakýn film çevirdi. Bugün ev kadýný. Nasip Ýyem Ressam Nuri Ýyem'in eþi. Resim ve seramik yapýyor. Sayýsýz sergi açtý. Ödüller aldý. Ama N. Ýyem dendiðinde önce Nuri Ýyem düþünüldü. Hâlâ seramik heykeller yapýyor. (NZ/GG) BÝA Haber Merkezi - Ýstanbul 28 Mayýs 2008 hazýrlamýþtý. Ancak çevirmeni belirtilmeden basýlan kitaplarda isimler ve içerikleri tamamen deðiþtirilmiþti. Damla Yayýnevi nin bastýðý Anton Çehov un eserlerinin bulunduðu kitaptaki "Kaval" isimli hikayede çiftlik kahyasý Meliton, köylülerde yaþanan deðiþimi, "Çünkü çok günah iþlemeye baþladýk. Allah ý büsbütün unuttuk, onun için. Böyle giderse elbette kötü son gelir" sözleriyle anlatmýþtý. Nehir Yayýnlarý nýn 45 kitaptan oluþan setinde de Pinokyo nun marangoz babasý Gephetto nun ismi Galip Dede, Heidi nin dedesi Alm in ismi de Alp olarak deðiþtirilmiþti. Yine Oscar Wilde ýn "Mutlu Prens" adlý kitabýnda da karakterlerin birbirleriyle sabah selamlaþmalarý, "Hayýrlý sabahlar" ifadesiyle yazýldý. Oya ARMUTÇU / ANKARA HÜRRÝYET - 29 Mayýs 2008

6 Kapadokya kültür ve sanat merkezi kültür ve sanatýn ev sahipliðini sürdürüyor Sulucakarahöyük- NEVÞEHÝR Nevþehir de kültür ve sanat etkinliklerinin vazgeçilmez merkezi konumundaki Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde bu yýlýn Ocak-Mayýs döneminde 100 e yakýn etkinliðin sergilendiði belirtildi. Türkiye genelinde 113 gün gibi en kýsa sürede tamamlanan Kültür ve Sanat Merkezi ünvanýný da elinde bulunduran Nevþehir Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi,2006 yýlýndan beri Nevþehir baþta olmak üzere ülke genelindeki çeþitli kültür,sanat ve sosyal etkinliklere ev sahipliði yapýyor. Nevþehir de bu yýl içerisinde ilköðretim ve orta öðretim kurumlarýnýn okul içi etkinlikleri baþta olmak üzere çeþitli kurum ve kuruluþlarýnýn da kültür,sanat ve sosyal amaçlý olarak yararlandýðý Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi,Haziran ayýnda da yoðun bir çalýþma dönemi içerisinde olacak. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi nde bu yýl sonuna kadar 200 e yakýn etkinliðin gerçekleþtirilmesi beklenirken,merkezde müzik çalýþmalarý da bu alanda uzman yetkililer tarafýndan devam ettiriliyor. Sulucakarahöyük- NEVÞEHÝR Nevþehir'de Damat Ýbrahim Paþa Ýlköðretim Okulu 1. sýnýf öðrencileri için 'Okuma Bayramý' düzenlendi. Damat Ýbrahim Paþa Ýlköðretim Okulu konferans salonun da gerçekleþtirilen Okuma Bayramý etkinliðine, Nevþehir Emniyet Müdürü Ýsmail Güzeldemirci, Milli Eðitim Müdür Yardýmcýlarý Osman Balak ve Fazýl Parlak, Okul Müdürü Ýbrahim Palancý, öðretmenler ve öðrenci velileri katýldý. Belediye asfalt sezonunu açtý Sulucakarahöyük- KIRÞEHÝR Kýrþehir Belediyesi, 2008 yýlý asfalt çalýþmasý sezonuna Ahi Stadyumu yanýnda bulunan 'Ahi Merkez Dolmuþ Duraðý'nda kurban keserek baþladý. Asfalt finiþer makinesinin önünde kurban kestirip dualarla 2008 yýlý asfalt çalýþma sezonunu baþlatan Belediye Baþkaný Halim Çakýr, 2008 yýlýnda gerçekleþecek olan asfalt çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. Belediye Baþkaný Halim Çakýr; "Bugün itibariyle Kýrþehir'imizde asfalt sezonunu baþlatmýþ bulunuyoruz. Kýrþehir halkýna hayýrlý olsun temennisinde bulunuyorum. Bildiðiniz gibi geldiðimiz günden bu zaman kadar sýcak asfalt çalýþmalarýmýz devam ediyor. Bugünden itibaren de sýcak asfalt çalýþmamýza baþlamýþ durumundayýz. Bugün Ahi stadyumunun dolmuþ duraðý olan yerini asfaltlayacaðýz. Buradan sonra geçen yýldan kalan Kayabaþý, Güvercinlik, Kýndam, Sulucakarahöyük- NEVÞEHÝR Kadýn Dayanýþma Vakfý nýn aralarýnda Nevþehir inde bulunduðu 4 kentte devam ettirdiði Kadýna Karþý Þiddete Karþý El Ele eðitim çalýþmalarý sürüyor.nevþehir Belediyesi nin de katký saðladýðý eðitim çalýþmalarý, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi nde devam etti. Kadýna yönelik þiddeti Deðirmen deresi mahallelerimizde birkaç günlük iþimiz var. Bu mahallelerimizin asfaltý bittikten sonra asfalt çalýþmalarýmýz aðýrlýklý olarak Kervansaray Mahallesi ve Güney kent'te olacak. Elimizden geldiði kadar kýþ sezonuna kadar asfalt çalýþmalarýmýza devam edeceðiz. Büyük ihtimalle asfalt konusunda vermiþ olduðumuz sözleri yerine getirmiþ olacaðýz" dedi. Kýrþehir'e hizmet etmenin gayreti içerisinde olduklarýný vurgulayan Baþkan Çakýr, "Kýrþehir'in modern ve yaþanabilir bir kent olmasý için yoðun gayret gösteriyoruz. Çamursuz, çukursuz ve çöpsüz bir þehir vaadimizi bu sene itibariyle inþallah yerine getirmiþ olacaðýz. Bu sene sonuna kadar asfalt sezonumuzu tamamlamýþ olacaðýz. Ýlimizde asfaltý olmayan hiçbir yer býrakmamayý planlýyoruz. Kýrþehir halkýna hayýrlý olsun diyorum. Bu vesile ile asfalt çalýþmalarýnda hizmet eden, çalýþan personelimize, tüm Kýrþehir Belediyesi ekipmanlarýna, birim müdürlerimize, baþkan yardýmcýlarýmýza ve özellikle de sýcak asfaltta ve asfalt þantiyesinde çalýþan fedakar iþçilerimize teþekkür ediyor, çalýþmalarýnda kolaylýklar diliyorum" dedi. Belediye Baþkaný Çakýr, asfalt finiþer makinesine binerek 2008 yýlý asfalt çalýþmasý sezonunda ilk asfaltý kendisi attý ve tüm personeline çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Kadýnlar þiddete karþý el ele konu edinen dramýn,bayanlar tarafýndan sahnelenmesinin ardýndan Nevþehir Barosu Avukatlarýndan Münevver Can, þiddete uðrayan kadýnlarýn hukuki haklarýna yönelik bilgiler aktardý.can,þiddet konusunda kadýnlarýn yasal haklarýný bilmeleri gerektiðini belirterek, bu konuda kadýnlarýn etkin bir þekilde eðitilmelerinin gerektiðini kaydetti. Kadýna Karþý Þiddete Karþý El Ele adý ile gerçekleþtirilen eðitim çalýþmalarýna çok sayýda kadýn katýldý. Burada konuþan Okul Müdürü Ýbrahim MUCU YAÞAM PÝDE RESTORAN HALKIMIZIN HÝZMETÝNE AÇILMIÞTIR YERALTI TEKÝNDÜÐÜN SALONU Siz Deðerli Halkýmýzýn Adres:TEKÝN TÝCARET Ýkinci Pazar Yeri - MUCUR Tel: TEKÝN TÝCARET & KURUYEMÝÞ Düðün,Niþan,Sünnet,Mevlüt,Cenaze Toplantýlarýnýzda Masa Sandalye Çadýr ve Tüm Düðün Malzemeleri Kiraya Verilir. Ayrýca Alkol kuruyemiþ Çeþitlerimizle Hizmetinizdeyiz. Ramazan TEKÝN ve Oðullarý Merkez:2.Pazar Yeri MUCUR/KIRÞEHÝR Tel: Gsm: Þube:Karaburna Yolu Üzeri Cafer Baðýþ Apt. Altý Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR 30 Mayýs 2008 Cuma Miniklerin 'okuma bayramý' sevinci Uygun Fiyalarýmýzla, tüm halkýmýzýn damak zevkine hitap etmek prensibimizdir. Pide çeþitleriý, tava çeþitleri, çorba çeþitleri ve sulu yemek, çeþitlerimizle Halkýmýzýn hizmetindedir. Palancý, "Eðitimi tarif ederken çoðu zaman bireyin farklýlaþmasý olarak ifade ederiz. Bir yýl boyunca çocuklarýmýzla öðretmenimiz, öðrencilerimiz, velilerimiz yoðun bir çaba sarf ettiler, çocuklarýmýzý bir yerden bir yere getirmeye çalýþtýlar. Ýnþallah göreceðiz ki, çocuklarýmýz mutlak suretle pozitif yönden aydýnlandýlar, güzel bir nesil olma yolunda yürüyorlar" dedi. Ýþyerlerine Paket servisimiz vardýr. Adres: Eski Pazar yeri Ýþ Bankasý yaný Hacýbektaþ Tel: Palancý'nýn konuþmasýnýn ardýndan Sýnýf Öðretmenleri Hüseyin Akyürek ve Müzik Öðretmenleri Hasan Kýlýnç yönetiminde sahne alan 1- C sýnýfý öðrencileri, gösterileri ile velilerinden ve törene katýlanlar büyük alkýþ topladý.

7 30 Mayýs 2008 Cuma Mehmet Ali Yazýcý Tuzla nýn Gözyaþlarý Son günlerin tartýþýlan önemli konularýndan biri de Ýstanbul Tuzla Tersanelerinde yaþanan iþçi cinayetleriydi. Basýnda çýkan yazýlara bakýnca, bu cinayetlerin esas sorumlusu iþçilerdi! Gemicilik iþini bilmedikleri halde buralarda iþe girmiþlerdi! Tersane sahiplerine göre de PKK ve dýþ güçler di. Böylesine acý verici ve trajik ölümler için bunlarýn söylenebilmesi, söyleyenlerin akýl ve vicdan duygularýndan istifa etmiþ olmalarý gerekir demeliydik. Oysa böyle bir durum söz konusu deðildir. Bu, yalana dayalý açýklamalar bilinçli ve planlý yapýlmaktadýr. Görüp duyduklarýmýz, iþverenler ve sermaye lehine tutum alarak iþçi ve emekçilere düþmanlýk ve kin gösterisinden baþka bir þey deðildir. Basýnda yer alan bilgilere göre ülkemizde ölümle sonuçlanan iþçi cinayetleri yýllarýnda toplam 2664 dür. Bu rakamlarý, yukarýdaki nedenlerle açýklamak mümkün müdür? Tuzla da yaþanan iþçi cinayetleri ise bu tablonun son halkasýdýr. Tuzla Tersanelerinde iþ, iþçi ve iþ yeri güvenliðinin olmamasýndan dolayý on günde 4, son beþ ayda 10, son on ayda ise 23 iþçi yaþamýný kaybetmiþtir. Þimdiye kadar toplam ölüm sayýsý ise 96 dýr. Tersanelerde çalýþan iþçilerin iddiasýna göre bu rakamlar oldukça düþüktür. Birçok ölüm olayý kamuoyuna yansýtýlmamaktadýr. Tersane sahipleri tarafýndan, ölen iþçilerin ailelerine para verilerek bu cinayetlerin üstü kapatýlmaktadýr. Gemi yapýmcýlýðý alanýnda sendikal örgütlenme hemen hemen yok gibidir. Tahmini bilgilere göre, ülke genelinde 123 tersane olduðu söylenmektedir. Bu tersanelerin 44 ü Tuzla da bulunmaktadýr. 123 iþ yerinde çalýþanlarýn sayýsý olarak verilmektedir ve bu sayýya taþeron þirketlerin çalýþtýrdýðý iþçiler dâhil deðildir. Bu sektörde çalýþanlarýn sayýsý tahmini olarak nin üzerindedir. Sendikalý iþçi sayýsý ise kayýtlara göre yalnýzca tür. Baþka bir deyiþle çalýþanlarýn sadece % 9.67 si sendikalýdýr. Kapitalist sistemde iþçi basit bir muhasebe kalemidir ve aldýðý ücretle birlikte muhasebe defterinin gider bölümüne yazýlýr. Onun için sermayedar ücret, iþ güvenliði ve saðlýk harcamalarý vb. konularda sürekli engelleme ya da tamamen ortadan kaldýrma yoluna gider. Feodal düzen iþçiyi, emeðiyle birlikte de alýnýp satýlan faktör olarak görüyordu. Kapitalizmde iþçi bu durumu aþmýþ ancak toplumsal konumu daha da gerilemiþtir. Ýþçi ve emekçilere özgürlüklerini verdiðini iddia eden Kapitalist düzen aslýnda emek gücünden baþka satacak bir þeyi olmayan iþçileri, üretim süreçlerine ve üretim araçlarýna sahip olan sermayedarlarýn kölesi haline getirmiþtir. Ýþçinin tüm ihtiyaçlarýnýn düþünülmesi ve yaþam standartlarýnýn yükseltilmesi bir yana, iþverene sattýðý emeðinin karþýlýðýný almasý bile sorun olmuþtur. Kapitalist üretimin hedeflediði azami kâr, asgari maliyet gerektirdiði için iþçi ücretleri de sürekli kýsýlmýþ, düþürülmüþ ve asgari ücret denen tuhaf bir uygulamayla karþý karþýya býrakýlmýþtýr. Tuzla da yaþanan iþçi cinayetleri bu ülkede emeðe ve çalýþanlara verilen önem in de bir göstergesidir. Onlar, yani iþçiler en son Kurtuluþ Savaþý nda hatýrlanmýþlardý. Cepheye koþanlarýn arasýndaydýlar ve ülkenin baðýmsýzlýðý için can vermekten çekinmediler. Ancak ne acýdýr ki, zafer kazanýldýktan sonra unutulanlarýn da baþýnda yer aldýlar. Ýlk unutulanlar arasýndaydýlar çünkü resmi görüþ tezini üretmiþ ve toplumu imtiyazsýz, sýnýfsýz, kaynaþmýþ bir kitle olarak tanýmlanmýþtý. Bu yüzden, 1923 te Ýzmir Ýktisat Kongresi ne katýlan toplumsal kesimlerin arasýnda yer bulamadýlar kendilerine. Kongrede onlarý temsil edenler iþverenler oldu. Ýstanbul Burjuvazisi iþçilerin hakkýný da savunacaktý! Mustafa Kemal Ýzmir Ýktisat Kongresi nde yaptýðý konuþmada, çok emeðe ve sermayeye ihtiyacýmýz vardýr demesine raðmen, Cumhuriyet tarihi boyunca emeðin sahibi iþçi her zaman horlanmýþ, üvey evlat muamelesi görmüþ ve hak mücadelesi yýkýcýlýkla özdeþ kabul edilmiþtir. Diðer yandan, daha sonra devlet eliyle zenginleþtirilen ve ülkenin bir numaralý zengini-egemeni olan Vehbi Koç, Kurtuluþ Savaþý döneminde yirmili yaþlarda olmasýna raðmen savaþtan kaçmýþ ve Çankýrý yöresinde Çerçilik yapmýþtýr. Ülkemiz burjuvazisinin geçmiþini resmeden bu olay, egemenlerin tarihi olarak belleklere kazýnmalýdýr. Bugün ülkemize egemen olan zihniyetler bu tarihin devamýdýrlar. Cumhuriyet tarihi, iþçinin unutulduðu, insan yerine konmadýðý, baskýlara ve katliamlara maruz býrakýldýðý yüzlerce olaya tanýktýr. En son 1 Mayýs saldýrýsý, Tuzla da ki iþçi cinayetlerinin bir göstergesi deðil miydi? Düzen sermayenin düzenidir. Bu düzenden iþçi, emekçi ve çalýþanlar adýna medet ummak en büyük yanýlgýdýr. Tuzla da bir tersane kapatýldý diye, ülkenin diðer yerlerinde baþka Tuzlalar ýn olmayacaðýný düþünmek aymazlýk olur. Kaldý ki iþyeri kapatmak çare olmadýðý gibi diðer çalýþanlarý da sokaða atmak demektir. Bu soygun ve sömürü düzenini toptan tarihin çöplüðüne atamadýðýmýz sürece Tuzla nýn gözyaþlarý daima akacaktýr! Nepal'de Maocular Krallýðý Sona Erdirdi Nepal'de kurucu meclis büyük çoðunlukla krallýðýn sona ermesine karar verdi. Bildirge "Kraliyet imtiyazlarý kendiliðinden sona erecektir" diyor. Kralýn iki haftada boþaltmasý gereken saray müze olacak. Nepal'de yeni seçilen kurucu meclis, baþkent Katmandu'daki ilk oturumunda yapýlan oylamada monarþiyi sona erdirdi. Parlamentodaki Maocu Nepal Komünist Partisi, silah býraktýktan sonra girdiði geçen ayki seçimlerde büyük çoðunluðu elde etmiþ ve monarþiyi kaldýracaðýný açýklamýþtý. Maocu partinin zaferi elde ettiði seçimlerden önce siyasi partiler 601 üyeli kurucu meclisin ilk oturumunda monarþinin sona erdirilmesi ve Nepal'de cumhuriyet ilan edilmesi konusunda anlaþmýþtý. Dünkü oylamada yalnýzca dört üye krallýðýn sona erdirilmesine karþý çýktý. Meclisin bildirgesinde "Kraliyet imtiyazlarý kendiliðinden sona erecektir" deniyor; Kral Gyanendra'nýn ana sarayýný iki hafta içinde boþaltmasý ve sarayýn müzeye dönüþtürülmesi hükümleri yer alýyor. Halk oylamanýn ardýndan sokaklarda kutlamalara baþladý. Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Miktad Doðanlar, Amanos Daðlarý'nda bulunan ve bir yýl yaþayýp 100 civarýnda yumurta býrakan çekirge ailesinden endemik bir böceðin günde 20 civarýnda kene yediðini tespit ettiklerini, bunun keneyle mücadelede deðerlendirilmesi gerektiðini bildirdi. Prof. Dr. Doðanlar, Amanoslar'da bulduklarý ''parþömel kanatlýlar'' olarak adlandýrýlan endemik tür üzerinde 2005 yýlýndan bu yana araþtýrma yaptýklarýný, kene ile beslenen bu böceðe Amanos ile özdeþleþmesi için ''Eremiaphila Dagi'' adýný verdiklerini söyledi. Böcekleri, yaban keçisi, sýðýr, koyun, at gibi hayvanlarýn üzerinden alarak topladýklarý diðer Meclisin yemin ederek göreve baþladýðý önceki gün, baþkentte bir bombanýn patlamasý sonucu iki kiþi yaralanmýþtý. Sýra anayasada Kral Gyanendra 1 Þubat 2005'te yönetime zorla el koymuþ ve olaðanüstü hal ilan etmiþti. Ancak baþkent Katmandu'da 19 gün süren kanlý gösterilerden sonra kral, 24 Nisan 2006'da yetkilerinden vazgeçti ve feshedilen parlamentonun yeniden açýlmasýný kabul etti. Maocularla, geçici hükümeti oluþturan 7 parti arasýnda 21 Kasým 2006'da iktidarýn paylaþýmýný öngören tarihi bir barýþ anlaþmasý imzalandý ve Þubat 1996'dan bu yana 13 bin kiþinin ölümüne yol açan iç savaþ sona erdi. Maocular, 10 Nisanda yapýlan seçimlerde 601 üyeli mecliste 220 sandalye kazanmýþtý. Kurucu meclisin en az 2 yýl süren bir çalýþmadan sonra yeni anayasayý hazýrlamasý bekleniyor. (TK/GG) BÝA Haber Merkezi - Katmandu 29 Mayýs 2008 'Katil kene'nin hakkýndan 'yokedici çekirge' gelecek! 7 böcekler ve kenelerle ayný ortama koyduklarýný ifade eden Prof. Dr. Doðanlar, ''Bu böceklerin sadece kenelerle beslendiðini tespit ettik. Araþtýrmada yetiþkin bir böceðin günde 20'ye yakýn keneyi yediðini gözlemledik'' dedi. ''Kene yok edici çekirge'' ile ilgili araþtýrmalarýný geniþlettiklerini bildiren Prof. Dr. Doðanlar, bu böceklerin yaklaþýk bir yýl yaþadýðýný ve kýþý yumurtada geçirdiklerini söyledi. Son yýllarda kenelerin neden olduðu Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi Hastalýðý'ndaki artýþa dikkati çeken Prof. Dr. Doðanlar, þöyle devam etti: ''Amanoslar'ýn yüksek kesimlerinde bulunan böceðin popülasyonu oldukça fazla. Bir yýl yaþayan bu böcekler, yaklaþýk 100 yumurta býrakýyor. Bu yumurtalar kafeslere alýnarak ve zamaný geldiðinde de kenelerin yoðun olarak görüldüðü yerlere býrakýlabilir. Nisan ve Aðustos aylarý arasýnda yumurtadan çýkan ve kýsa sürede ergin hale gelen böcekler, keneleri yiyerek yok ederler. Böylece Kýrýk Kongo Kanamalý Ateþi hastalýðý ile etkin bir þekilde biyolojik yolla mücadele gerçekleþtirilir.'' Star

8 3 Haziran günü Nâzým okuyoruz... Nâzým Hikmet Kültür Merkezi, 31 Mayýs-3 Haziran tarihleri arasýnda Nâzým Hikmet'i ölümünün 45. yýldönümünde bir dizi etkinlikle anýyor. NHKM'nin etkinlikleri içinde en anlamlýsý 3 Haziran günü için yaptýðý çaðrý: Nerede olursanýz olun, atölyede, okulda, ofiste, fabrikada, otobüste, trende bir an için durun ve yanýnýzdakilere Nâzým'ýn insanlýða umut veren dizeleriyle seslenin... Nazým Hikmet Kültür Merkezi tarafýndan Nâzým Hikmet'in ölümünün 45. yýldönümü nedeniyle hazýrlanan metne ve etkinlik programýna aþaðýda yer veriyoruz. Sevgili Dostlar, 3 Haziran 2008, sevgili Nâzým Hikmet'in ölümünün 45. yýlý. Bu tarih, onun yeni þiirler yazmasýnýn son bulduðu tarih yalnýzca. Yoksa, bu 45 yýldýr, Nâzým hep bizimleydi, hep yaný baþýmýzdaydý... Ümitsizliðe kapýldýðýmýzda umut taþýdý bize. Kederlendiðimizde onunla keyiflendik yeniden. Ondan öðrendik "sevda yüzünden ölmenin ayýp olmadýðýný", ve "yüzünü bile görmediðimiz insanlar için ölebilmenin" erdemini, "yaþamanýn en güzel þey olduðunu bildiðimiz halde". Yýllarca kitaplarý yasaklandý, Türkiye'sinde ve Türkçe'sinde. Dilinden, türkülerinden, tuzundan, ekmeðinden uzakta, eþine, oðluna, yoldaþlarýna, halkýna, memleketine hasret gitti bu dünyadan. Bu topraklardan adýný silmeye yeltendiler, sökmedi... Kendi propagandalarýna alet etmeye yeltendiler, Nâzým'ýn altýnda kaldýlar... Piyasa özgürlüðü"nde gürültüye getirmeye kalktýlar. Ýnsanlýðýn içine itildiði cehalet uçurumunda, Nâzýmsýz býrakmaya uðraþtýlar hepimizi... Buradan tüm halkýmýza sesleniyoruz: Onu sonsuzluða uðurlayýþýmýzýn 45. yýlýnda, bütün Türkiye'de, Nâzým'ýn hala bizimle olduðunu, Nâzým'ý unutmadýðýmýzý, unutturmayacaðýmýzý dosta düþmana göstermeye çaðýrýyoruz herkesi. Türküyle Kürdüyle, Ermenisiyle Rumuyla, Arabýyla Çerkesiyle, Çingenesiyle Lazýyla, bu topraklarýn "su katýlmamýþ, çalýþkan, aðýrbaþlý, yiðit ama dehþetli fakir" bütün emekçilerini; aydýnlýða, bilime, okula, kitaba susamýþ halkýmýzý; kardeþliðe, barýþa özlem duyan bütün insanlarýmýzý, Nâzým'la kucaklaþmaya çaðýrýyoruz. Köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak, meydan meydan, atölye atölye, tüm Türkiye'de Nâzým Hikmet'le yeniden buluþmaya davet ediyoruz hepinizi. 3 Haziran günü, atölyelerimizde, okullarýmýzda, ofislerimizde, vapurda, trende, otobüste, her neredeysek, Nâzým'la seslenelim yaný baþýmýzdakilere, ister iki satýr, ister upuzun bir Nâzým þiiriyle, Nâzým'ýn kim olduðunu anlatan ister üç cümleyle... Gelin, yazalým bu ülkenin her yerine, rengârenk haykýran kocaman puntolarla: Nâzým Hikmet, eþitlik, özgürlük, barýþ ve kardeþlik için bizimle birlikte mücadele etmeye devam ediyor, hâlâ! Sevgili Nâzým Dostlarý, "Memleket Nâzým Hikmet..." adý altýnda, Nâzým Hikmet'in 45. ölüm yýldönümünde oluþturduðumuz çerçeve programý sizinle paylaþmak istiyoruz. Amacýmýz emekçileri, aydýnlarý ve gençleri Nâzým'a, þiire, bu topraklara borcumuzu ödemeye, Nâzým'ý "yalnýz býrakmamaya" davet etmek, Nâzým'ý anmanýn Nâzýmca mücadele etmek anlamýna geldiðini bir kez daha hatýrlatmaktýr. Nâzým Hikmet Kültür Merkezi olarak "Bu memleket bizim!" diyen Nâzým Dostlarý'ný gücümüze güç katmaya çaðýrýyoruz. "Memleket Nâzým Hikmet..." Programý: 31 Mayýs, Cumartesi 18:30'da "Memleketimden Ýnsan Manzaralarýna Doðru Bir Yolculuk ve Nâzým Hikmet'te Karakter Ýnþasý" baþlýklý serginin açýlýþý gerçekleþtirilecek. Sergi; Nâzým fotoðraflarý, þiirleri ve þiirlere dair yazýlmýþ yorumlarla üç ayrý düzlemin iç içe geçmesiyle oluþturuldu. Nâzým Hikmet'in, Memleketimden Ýnsan Manzaralarý'ný doðru, kiþisel, siyasal, þiirsel geliþiminin konu alýndýðý sergide, Manzaralar'a temel oluþturan þiirler gündeme getirilerek sýnýrlý bir retrospektif okuma öngörülüyor. Açýlýþýnda þiirler de seslendirileceði ve sergi düzenlemesini Efe Duyan'ýn yaptýðý sergi, NHKM bahçesinde açýlacak. 1 Haziran, Pazar 18:30'da NHKM'de Memleketimden Ýnsan Manzaralarý'ndan bölümler okunmaya baþlanacak. Edebiyatçý dostlarýn okuyacaðý pasajlarýn ardýndan, 21:00'de "Nâzým Oyuncularý"dan Orhan Aydýn, Metin Coþkun, Renan Bilek ve Ezgi Özcan'ýn sahne aldýðý "Güzel Günler Göreceðiz Çocuklar" adlý þiirli þarkýlý gösteri gerçekleþtirilecek. 2 Haziran, Pazartesi 18:30'da NHKM'de edebiyatçýlarýn gerçekleþtirdiði Memleketimden Ýnsan Manzaralarý okumasýna devam edilecek. 21:00'de Vedat Sakman, Emin Ýgüs, Burhan Þeþen, Gökhan Þeþen, Ufuk Karakoç, Mutlu Ödemiþ, Þebnem Ünal, Gülcan Altan ve Murat Güner gibi usta müzisyenlerle genç müzisyenleri buluþturan eþliksiz koro, eþlikli solistler topluluðu "Nâzým Kumpanya"nýn konseri baþlayacak. 3 Haziran, Salý Tüm gün, Türkiye çapýnda farklý alanlar için hazýrlanan, Nâzým þiirlerinin yeraldýðý dört farklý bildiri daðýtýlacak. 11:30'da herkesi bulunduðu mekanda bir Nâzým þiiri okumaya davet edeceðimiz bir kampanya baþlatacaðýz. 19:00'da Memleketimden Ýnsan Manzaralarý'nýn da açýlýþ mekaný olan Haydarpaþa'dan sanatçýlarýn katýlýmýyla ve yine þiir daðýtarak bir yürüyüþ gerçekleþtirilecek. NHKM bahçesinde son bulacak yürüyüþün ardýndan 21:00'de yönetmenliðini Çaðrý Kýnýkoðlu'nun yaptýðý, NHKM ve ICAIC ortak yapýmý "Nâzým'ýn Küba Seyahati" adlý belgesel film gösterilecek. SOL GÜNLÜK SÝYASÝ GAZETE 27 Mayýs 2008 K A Ý M SPOR AYAKKABI & GÝYÝM MAÐAZASI HÝZMETÝNÝZDE ADÝDAS KNETIKS LOTTO NÝKE KONVERS Herkesin bütçesine uygun modeller Tiþört & Eþofman & kot pantolon Uygun fiyatlarla kaynaðýndan alýn DEVREN SATILIK Danacý Kundura uygun fiyata satýlýktýr. Müraaacat: Tel: SATILIK DAÝRE TOKÝ 1 ci ETAP 1 ci BLOK 5 ci KAT 23 Numaralý Daire satýlýktýr. Hikmet BOZDAÐ Tel: Nevþehir Caddesi/ Askerlik Þubesi karþýsý Hacýbektaþ Tel: com

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Tablo 5 Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý

Tablo 5 Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý Adaylara yardýmcý olmak üzere 2011-2012 ders yýlýnda Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) ve/veya Özel Yetenek Sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci alýnmasý Konten PROGRAMIN düþünülen yükseköðretim KODU VE ADI

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan Adý Adý ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011045 Ýngilizce Öðretmenliði 4 1 7 1011061 Sýnýf Öðretmenliði 4 4 1011375 Sosyoloji 4 2 6, 21 1011326 Tarih 4 1 6, 21 1011367 Türk Dili ve Edebiyatý 4 2

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 333.488 1011053 Okul Öncesi Öðretmenliði EA 1011106 Biyoloji (Ýngilizce) SAY 356.354

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda ilk defa öðretmen olarak atanacaklar için planlanan öðretmen kadrolarýnýn yaklaþýk

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı