günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem ertcemil@gmail."

Transkript

1 YIL:3 SAYI:658 Mehmet Ali Yazýcý Tuzla nýn Gözyaþlarý 35 YKR 30 MAYIS 2008 CUMA Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor Af Örgütü, baþta AB ve ABD olmak üzere dünya liderlerinin insan haklarýný korumakta baþarýsýz olduðunu belirtti. Örgüt, raporunda Türkiye"de de suçlularýn cezasýz kalmasýna vurgu yaptý. Ýngiltere merkezli insan haklarý kuruluþu, Uluslararasý Af Örgütü (Amnesty International), dünyada birçok ülkede insan haklarý ihlallerinin yaþanmaya devam ettiðini söyledi. Yýllýk insan haklarý raporunu yayýmlayan örgütün Genel Sekreteri Irene Khan, dünya hükümetlerini, 60 yýl önce kabul edilen insan haklarý evrensel beyannamesinin gereklerini yerine getiremedikleri için özür dilemeye çaðýrdý. Örgütün yýllýk raporunda, insanlarýn dünyanýn en az 81 ülkesinde iþkence gördükleri veya kötü muameleye tabi tutulduklarý bildirildi. Ayrýca, en az 54 ülkede insanlarýn adil yargýlanmadýðý ve 77 ülkede özgür ifade olanaðýnýn bulunmadýðý belirtildi. ABD VE AB Kötü Örnek 150 ülkedeki insan haklarý ihlallerinin ele Son günlerin tartýþýlan önemli konularýndan biri de Ýstanbul Tuzla Tersanelerinde yaþanan iþçi cinayetleriydi. Basýnda çýkan yazýlara bakýnca, bu cinayetlerin esas sorumlusu iþçilerdi! Gemicilik iþini bilmedikleri halde buralarda iþe girmiþlerdi! Tersane sahiplerine göre de PKK ve dýþ güçler di. Böylesine acý verici ve trajik ölümler için bunlarýn söylenebilmesi, söyleyenlerin akýl ve vicdan duygularýndan istifa etmiþ olmalarý gerekir demeliydik. Oysa böyle bir durum söz konusu deðildir. Bu, yalana dayalý açýklamalar bilinçli ve planlý yapýlmaktadýr. Görüp duyduklarýmýz, iþverenler ve sermaye lehine tutum alarak iþçi ve emekçilere düþmanlýk ve kin gösterisinden baþka bir þey deðildir. 7 DE alýndýðý raporda, dünyanýn en güçlü ülkesi olarak nitelendirilen ABD"nin dünya hükümetlerine insan haklarý konusunda doðru bir örnek olmadýðý belirtildi. Örgüt, Washington yönetimini uluslararasý hukuka uymamakla suçladý ve Küba"daki Guantanamo körfezinde ABD"ye ait tutuklama merkezini kapatmaya çaðýrdý. Avrupa Birliði"ne de eleþtirilerin yönetildiði raporda, Avrupa ülkeleri, "terör þüphelilerine uygulanan olaðanüstü nakiller" konusunu araþtýrmaya davet edildi. Af Örgütü Genel Sekreteri Khan "Adaletsizlik, eþitsizlik, cezalandýrýlmama bugünkü dünyanýn karakteri" deðerlendirmesinde bulundu. Khan, Sudan, Zimbabve, Gazze, Irak ve Myanmar için acil eyleme geçilmesi çaðrýsýnda bulundu. Khan Batý ülkeleri verdikleri söz ile yaptýklarý uygulama arasýnda büyük boþluklarý olduðuna dikkat çekti. Türkiye de suçlular cezasýz kalýyor ULUSLARARASI Af Örgütü, yýllýk insan haklarý ihlalleri raporunda Türkiye"ye de geniþ yer ayýrdý. Örgütün raporuna göre Türkiye yine insan haklarý ihlallerinin yaygýn olduðu ülkeler listesinde. Raporun Türkiye bölümü, "Siyasi belirsizliðin ve ordunun müdahalelerin yükseliþe geçmesiyle milliyetçi duygular ve þiddet de artýþ gösterdi" sözleriyle baþlýyor. Raporda, ifade özgürlüðü kýsýtlamalarýna ve suçlarýn cezasýz kalmasýna vurgu yapýldý. Örgüt raporunda, Türk Ceza Kanunu"nun 301"inci maddesinden yargýlananlarda artýþ olduðu savunuldu. Raporta Hrant Dink cinayetiyle ilgili olarak, "Güvenlik güçlerinin sorumluluðu tam olarak araþtýrýlmadý" denildi. Malatya"daki Zirve Yayýnevi cinayetine yer verilen raporda, "Türk Silahlý Kuvvetleri ile PKK arasýndaki çatýþmalarýn artmasý, insan haklarý ihlallerine yol açtý" ifadesi de yer aldý. Güvenlik güçlerinin orantýsýz güç kullanýmý, Nijeryalý Festus Okey"in gözaltýnda ölmesi ve 1 Mayýs"ta sadece Ýstanbul"da 800 kiþinin gözaltýna alýnmasý raporda vurgulanan diðer konular. Ýfade özgürlüðündeki kýsýtlamalarýn ardýndan, en geniþ baþlýk insan haklarý ihlallerinin cezasýz kalmasý. "Suçlarýn cezasýz kalmasý" baþlýðý altýnda Mardin Kýzýltepe"de Ahmet Kaymaz ve oðlu Uður Kaymaz"ýn öldürülmesi davasýnda yargýlanan 4 polisin beraat etmesine ve Þemdinli davasýnýn tahliyeyle sonuçlanmasýna yer verildi. Ufuk Koþar Birgün 29 Mayýs 2008 Günçýkan'ýn "Gölgenin Kadýnlarý" Kitabý 13 Yýl Sonra Yeniden Basýldý "Artýk onlarý dinlemeli. Kendilerini var kýlmaya çalýþýrken, tam da ýþýðý yakalamýþken vazgeçiþlerinin öyküsünü bilmeli. Bilmeli ki gölgeden bulaþan ruh acýmalarý anlaþýlabilsin." Gazeteci-yazar Berat Günçýkan'ýn "Gölge'nin Kadýnlarý" kitabý Agora Kitaplýðý'ndan yeniden çýktý. Iþýk saçan kadýnlar... Günçýkan ilk baskýnýn önsözünde "Bu kitapta anlatýlacak olan gölgede kalanlar hayatlarýnýn bir döneminde ýþýðý yakalamak ne kelime, kendileri ýþýk saçan kadýnlar. Saçtýklarý ýþýðýn neredeyse tümünde sanat alanýnda olmasýysa bir tesadüf deðil. Üreten dönemini sorgulayan, hayatý anlamaya çalýþan kadýn için gölgede kalmak, içüþümesinden öte bir þey çünkü. Cemil Ertem Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... 5 DE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev. Tel: Nepal'de Maocular Krallýðý Sona Erdirdi Nepal'de yeni seçilen kurucu meclis, baþkent Katmandu'daki ilk oturumunda yapýlan oylamada monarþiyi sona erdirdi. 3 Haziran günü 7 DE 8 DE Nâzým okuyoruz... Kapadokya kültür ve sanat merkezi kültür ve sanatýn ev sahipliðini sürdürüyor 6 DA Bir Kütüphane Ziyareti Þakir Þenol Çiçekli ve de tavþanlý Tesadüfen karþýlaþtýðým Ersoy Hoca ile eðitimden öðretimden konuþurken; hayvan ve doða sevgisine geldi konu. Çalýþtýðý okulun bahçesindeki güvercin kümeslerini sordum. Genellikle ben ilgilenirim ders dýþý, dedi. Ne güzel öðrencilerinle onlarý yemliyorsundur da dedim. 2 DE Su ticari bir meta olursa savaþlar kaçýnýlmaz! Bugün dünyanýn en sorunlu yeri Ortadoðu petrolün önem yitirmesiyle ve petrole alternatif geliþtirilmesiyle daha da sorunlu hale gelecek. Çünkü þimdilerde elde ettikleri muazzam petrol gelirleriyle deniz suyu arýtarak ve taþýma su gibi oldukça yüksek maliyetlerle sorunlarýný çözen körfez ülkelerinin zor durumda kalacaklarý artýk biliniyor. Bugün su sýkýntýsý çeken 29 ülkenin 13 tanesi Ortadoðu ülkesi. Türkiye nin Dicle ve Fýrat sularý için geliþtirdiði ve sularýn adil kullanýmýný içeren Üç Aþamalý Plan gibi giriþimlerin giderek havada kalacaðý aþikârdýr. Ortadoðu gibi dünyanýn sorunlu bölgelerinde su sýkýntýsýnýn ilk önce doðal felakete sonra da, Türkiye nin de içinde olduðu bitmek tükenmek bilmeyen savaþlara dönüþmemesi için suyun ve su kaynaklarýnýn artýrýlmasý ve var olanlarýn adil, akýlcý, etkin insanca kullanýmý gerekiyor. 4 DE Dr. E. Sabri DÜNDAR Güzel bir mayýs, öðleden sonrasý, Kültür Sitesi içerisinde bulunan Hacýbektaþ Kütüphanesini Gazetemiz adýna ziyaret etmek istedik. Randevu alarak gittiðimiz kütüphanede bizi Kütüphane Müdürü Sn. Cengiz ERASLAN nezaketle ve güler yüzle karþýladý. Aydýnlatmasý iyi, sade döþenmiþ, uzunca bir salonda temiz, fiziki koþullarý yeterli oldukça sakin (!) bir yurdumuz Kütüphanesi görüntüsü hakimdi. Okul ders saatinin bitiminden sonra öðrencilerin salonu dolduracaðýný söyledi bize Kütüphane Müdürü. Kendisinin de Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik bölümünden mezun olduðunu öðrendik. Meslekten biri olmasý ayrýca bizi sevindirdi. Devamý >3 DE

2 2 Þakir Þenol Çiçekli ve de tavþanlý Tesadüfen karþýlaþtýðým Ersoy Hoca ile eðitimden öðretimden konuþurken; hayvan ve doða sevgisine geldi konu. Çalýþtýðý okulun bahçesindeki güvercin kümeslerini sordum. Genellikle ben ilgilenirim ders dýþý, dedi. Ne güzel öðrencilerinle onlarý yemliyorsundur da dedim. Tabii ki dedi. Hatta güvercinlerin dýþýnda tavþan, sülün, keklik ve tavuklarýmýzda, köpeðimizde var, dedi. Geçen kýþ yüzlerce yaban kuþunun açlýktan kümeslere sýðýndýklarýný anlattý. Benimde bir köpeðim olduðunu bahçemde, onun sularý ve yemek artýklarýyla bahçede yaz kýþ serçe, kumru, cakcaðan(saksaðan), sýðýrcýk ve kargalarýn bulunduðunu, sabahlarý kuþ sesleriyle uyandýðýmýzý anlattým. Yalnýz baþýmýza bir musibet dadandý ki sormayýn, bahçede köpeðimizin varlýðý nedeniyle kediler bahçemize uðrayamaz oldu. Dolayýsýyla doðal zinciri köpeðimiz vasýtasýyla kýrmýþ olduk. Kedilerin yokluðundan istifade eden fare nüfusu artmýþ oldu. Tek korkumuz farelerin nasiplerini aramak için evimizin içine dadanmasý. Aslýnda onlarda kendi doðal ortamlarýnda çok sevimli bir görüntü çiziyorlar, köpeðimizin artýklarýný kuþlarla birlikte kaçýrmaya çalýþýrlarken. Neyse biz konumuza dönelim. Ersoy Hoca þu anda Özel Kýrþehir Koleji nde çalýþýyor. Gazete patronumuz Sait Bey ile birlikte okulu ziyaret ettik. Öðrencilerin coþkuyla hayvanlarý yemlediklerini resimledik. Okul müdürü Erol Beyle ve Ersoy Hocayla okulun fidanlýðý ve sosyal alanlarýný gezdik ve görüntüledik. Bahçelerine birde ördek ve kazlar için bölüm yapmalarýnýn, küçükte bir sera yapmalarýnýn bahçeye ayrý bir güzellik katacaðýný, damlama su yöntemini önerdik. Öðrendik ki bu sene oðlak, kuzu ve hatta bir (midilli) alacaklarmýþ. Kendilerini cidden tebrik ederim.çiçeklide, tavþanlýda bir eðitim öðretim yuvasýnýn olacaðýný göstermiþ arkadaþlarýmýz. Böylesi bir okulda eðitim öðretim gören çocuklarýn mutluluðu çizilebilir mi, Abidin?, bilemiyorum. Onu resimle uðraþanlara danýþmalý. Köy Enstitülerini gözümde canlandýrdým hemen. Ýçeceði süte, yiyeceði bala, ekmeðe, kýþýn kurusunu yazýn tazesini yiyeceði meyve ve sebzesini kendi elleriyle yetiþtiren; oturacaðý masa sandalyeyi, barýnacaðý yatakhaneyi kendi üreten o mübarek öðrenciler ve Hasan Aliler, Tonguç Babalar bir anda gözümün önünde canlandý. Ýþte o okullarý kapattýlar. Ucuz kasaba politikalarý ve oy uðruna. Yerlerine her il ve ilçeye Ýmam Hatip Okullarý açtýlar. Yetmezse ek bölümler açtýlar. Geleceðin idarecilerinin, eðitimcilerinin köy enstitüleri yerine imam ya da hatip olmalarýný yeðlediler. Ýþte bugün yaþanan tüm sýkýntýlarýn temelinde Köy Enstitülerinin yok edilmesi tercihi yatar. Günümüzde Köy Enstitüleri yeniden kurulamaz belki ama, adý enstitü olan her kurumumuz Köy Enstitülerini baþtan sona yeniden incelemeli ve feyiz almalýdýr Þerif Mardin, öðretmenlerin imamlara yenildiðini söylemiþ. Nasýl yenilmesin ki? Çok doðru söylemiþ. Egemenlerin tercihi öðretmenden yana hiç olmamýþ ki. Encümeni Muallimden, Eðitim Sen e kadar sürgünler, kýyýmlar, cezalar hep öðretmenlerimize uygulanmýþtýr. Bu mücadele meþrutiyetten beri vardý zaten. Bundan sonrada sürecektir. Öðretmenler hep haksýzlýða karþý durarak gelmiþledir günümüze. Umarým beton yýðýnlarýndan kurtulur tüm ilköðretim ve liselerimiz. Belki sýnavkoliklikleri sona ermez ama, hiç olmazsa azda olsa huzur içinde olurlar, eðitim yuvalarýnda. Umarým kent dýþlarýnda doðayla iç içe her türlü sosyal tesisiyle yeniden kurulur okullarýmýz. Böylelikle çürük raporu verildiði halde halen eðitim öðretim yapýlan saðlýksýz, çürük binalardan da kurtulur yavrularýmýz. Doðrusu merak ediyorum, eðitim öðretim için tüm halktan kesilen dolaylý vergilerle böylesi yatýrýmlara yönelinemez mi? Ücretsiz kitap daðýtmaktan daha sevap gibime geliyor Bu sorularýn yanýtý evetse durum gerçekten çok vahim Emniyet bünyesinde ayrý bir dinleme birimi kuruldu mu? Bu özel birime son model dinleme cihazlarý verildi mi? Özel birimin teknik elemanlarý belli bir cemaate yakýn mý? Bu birim muhalefeti ve bazý askeri faaliyetleri mi izliyor? Hakim Paksüt'ün suçüstü yaptýðý araç bu birime mi aitti?.. Murat YETKÝN CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ýn odasýnda eski Bolu Valisi Ali Serindað ile yaptýðý görüþme tutanaklarýnýn 27 Mayýs günkü Vakit gazetesinde yayýnlanmasý ciddi bir skandale yol açtý. Sav, daha önce CHP'den milletvekili olmak isteyen ve yakýnlarda merkeze çekilen vali Serindað ile 23 Mayýs'ta bu görüþmeyi yaptýðýný doðruluyor, ama görüþmenin yalnýzca ikisi arasýnda geçtiðini söylüyordu. Odasýnda 'böcek' tabir edilen küçük dinleme cihazlarý aramasý yaptýrmýþ, bulamamýþtý. CHP Genel Merkezi'ni kim dinlemiþ, sonra da Vakit gazetesine sýzdýrmýþtý? CHP lideri Deniz Baykal, dün yaptýðý basýn toplantýsýnda bu olayýn yasadýþý dinleme olduðunu, arkasýnda hükümetin bulunduðunu ve devletin güvenliði için devlet bütçesinden harcanan paralarla alýnan teknoloji ürünlerinin siyasi amaçlarla hükümetin rakiplerine karþý kullanýldýðýný öne sürdü. Baykal, bunu ABD'deki Watergate skandalýna benzetti. Demokrat Parti'nin Watergate binalarýndaki seçim karargahýnýn, iç istihbarat servisi FBI'a baðlý kiþilerce dinlendiði anlaþýlýnca konu (Anayasa Mahkemesi muadili) Yüksek Mahkeme'ye yansýmýþ, yönetim Maymun, robotu düþüncesiyle hareket ettirerek lokmayý aðzýna atmayý baþardý. Ýki maymun bilgisayar yardýmý düþünceleriyle robotu hareket ettirdi. Bu Parkinson, Alzheimer, felç tedavisi için dev bir adým olarak kabul ediliyor LONDRA- Bilim insanlarýnýn, beyinlerini elektrodlar yoluyla bilgisayara baðladýklarý iki maymun düþünceleriyle hareket ettirdikleri robot kolu kullanarak yemek yedi. Bu Parkinson ve Alzheimer gibi beynin hastalýklarý için büyük bir umut oluþturdu. Ýngiliz The Ýndependent gazetesi, yapýlan çalýþmanýn baþarýlý sonuçlarý tam sayfa kapaktan "Bir maymum için küçük bir lokma, insanlýk için büyük bir hamle" baþlýðý ile verdiði haberinde duyurdu. Bu olaðanüstü baþarýnýn robotsu prostetik uzuvlarýn ve sadece zihin kontrolü yöntemini kullanarak felçli hastalar tarafýndan idare edilecek otomatik cihazlarýn geliþtirilmesinde büyük bir aþama olarak görüldüðü kaydediliyor. Haberde, bilim adamlarýnýn, felcin yapay uzuvlar veya tekerlekli sandalye kullanma konusunda çok az imkan suçlu bulunmuþ, Cumhuriyetçi Baþkan Richard Nixon Aðustos 1974'de istifa etmek zorunda kalmýþtý. Baykal yalnýzca bunu hatýrlatmakla kalmýyor, "Hükümet bizi dinletip, dinci gazeteye servis yaptý" iddiasýnda da bulunuyordu. Baykal'a göre, AK Parti iktidarý altýnda devlet 'içinde yerleþmiþ birtakým çeteler' vatandaþlarýn, siyasi muhalifleri dinliyor, baský altýna almaya çalýþýyordu. Dünyanýn hiçbir demokrasisinde bu olay geçiþtirilemezdi. Baykal'ýn "Hükümetten týk yok" diye meydan okumasýnýn ardýndan, Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay (göreve gelmesinden bu yana 'Trafik kazasý tutanaklarý uygulamasý' ardýndan ikinci kez) medya karþýsýna çýktý. Yurtdýþýndan yeni dönmüþtü ve geliþmelerden oldukça sarsýlmýþ görüntü veriyordu. 'Biz var ya..' diye baþladýðý cümleler, 'Karþýyýz ama, Baykal neden soruþturma bitmesini beklemiyor' diye karþý suçlamaya geçmesi ikna edici olmaktan uzaktý. Ayný þekilde akþam üzeri AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Dengir Fýrat'ýn alýþýlmadýk kadar asýk bir çehreyle kameralar karþýsýna çýkýp "Bu iddianýn Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn GAP planýný açýkladýðý gün ortaya atýldý" demesi de ikna edici olmaktan çok, medya savaþlarýnda yer tutmaya yönelik duruyordu. Sav olayý, Paksüt olayýndan sonra Ankara'da yayýlan bir iddiayý yeniden gündeme taþýdý. Bu iddialar yanýtlarý ancak Ýçiþleri Bakaný, Baþbakan, ya da mahkemeler tarafýndan verilebilecek bazý sorularýn doðmasýna yol açýyor. Örneðin: - Emniyet teþkilatý bünyesinde, AK Parti hükümetleri döneminde idari olarak dinlemeleri yapmakla görevli Ýstihbarat Daire Baþkanlýðý'ndan ayrý bir teknik izleme birimi oluþturuldu mu? Maymun için küçük insan için büyük lokma sunduðu omurilik yaralanmalarýna ve motor nöron hastalýðýna sahip olan hastalarda yeni teknolojiyi kullanmayý planladýklarý vurgulanýyor. Bilim adamlarýnýn bir gün, araba sürmekten, fork lift kamyonu kullanmaya kadar teknolojinin bir çok amaca uyum saðlamasýný saðlayacak ve insan vucudunun doðal bir uzantýsý gibi hissedilecek robotsu makineler geliþtirmeyi umduklarý belirtiliyor. Felç ve akýl hastalýklarý Haberde, Pittsburgh Üniversitesinde Nörobiyoloji profesörü olan Andrew Schwartz ýn Ýyi kontrol edilmiþ ve akýcý hareketlerle maymunlar þekerleme parçalarýný ve meyvayý aðýzlarýna getirmek için robot kolu hareket ettirmeyi becerdiler. Beyin-makine ara 30 Mayýs 2008 Cuma - Güvenlikçiler arasýnda 'Özel Birim' diye anýlan bu birimin elemanlarýna, dünyada yeni kullanýlmaya baþlamýþ, hareket halindeki araçlardan, binalarýn içinden ortam dinlemesi yapmaya uygun cihazlar verildi mi? - Özel Birimin, parti genel merkezleri ile askeri karargahlara yakýn bir bölgede, bilinen Emniyet binalarýndan ayrý bir karargahý var mý? - Özel Birim'in elektronik ve bilgisayar eðitimi yüksek elemanlarýnýn seçiminde belli bir siyasi, sosyal grup, bir cemaat aidiyeti, ya da yakýnlýðý göze çarpýyor mu? - Bu birimin görünüþteki faaliyeti Kaçakçýlýk ve Organize Suçlar Dairesi'ne destek vermek, çetelerle mücadele olarak görünse de, fiilen hükümetin siyasi muhaliflerini ve bazý askeri faaliyetleri izleme iþleriyle uðraþýyor mu? - Anayasa Mahkemesi Baþkan Vekili Osman Paksüt'ün kendisini izlemekle suçladýðý araç bu birime mi aitti? Bu birimin Sav olayýyla bir ilgisi var mý? Sav bir süredir baský altýndaydý. Bir CHP üyesinin Hacca gitme isteði karþýsýnda söyledikleri, CHP tabaný dahil, üzere toplumda tepkiye yol açmýþtý. AK Parti bunu seçimlerde kullanacaktý. Dinleme iddiasý, Sav'a yönelik yasadýþý bir iþlem varsa, bunun ne kadardýr devam ettiði sorusunu da gündeme getirdi. Yukarýdaki sorularýn dün Ýçiþleri Bakanlýðý ve Cumhuriyet Savcýlýðý tarafýndan baþlatýlan idari ve adli soruþturmalar sonucu yanýt bulmasýnda, yalnýz demokrasinin saðlýklý iþlemesi deðil, Erdoðan hükümetinin selameti açýsýndan da fayda var. ( Radikal 29/ 05/2008 ) yüzü teknolojisini kullanarak beynin nasýl çalýþtýðýný anlamaya baþlýyoruz. Beyni daha çok anladýkça, Parkinson hastalýðýndan felce, Alzheimer dan akýl hastalýklarýna kadar geniþ bir yelpazedeki beyin bozukluklarýný daha iyi tedavi edebileceðizö þeklindeki görüþlerine yer verildi. Gazete, çalýþmanýn kaslarýn hareketini kontrol eden beynin karmaþýk elektriksel aktivitesinin kaydedilmesi için yöntemler bulmaya çalýþan büyük bir çabanýn bir parçasý olduðu belirtti. Bilim adamlarýnýn, ileride bir uzvun hareketi hakkýndaki kiþinin niyetlerini belirten beyin örüntüsünü ortaya çýkaran bir yöntem geliþtirmeyi umut ettikleri bildiriliyor. (anka) ( Radikal 29/05/2008 )

3 30 Mayýs 2008 Cuma Bir Kütüphane Ziyareti Dr. E. Sabri DÜNDAR Yandaki daha küçük bir bölüm çocuk kitaplarýna ayrýlmýþ. Alttaki geniþ bir salonda Hacýbektaþ Kaymakamlýðý ve Türk Telekom un ortaklaþa düzenlediði, serbest, ücretsiz kullanýma açýk internet salonu da Hacýbektaþ adýna ileri bir adým idi. Sn. Cengiz ERASLAN kitap sayýsýnýn olduðunu, 4 aylýk ödünç alýnan kitap sayýsýnýn 2666, kullaným sayýsýnýn olduðu ile ilgili istatistikî bilgiler verdi bize. Ancak bütün biliþim ve bilgi alabilme ile ilgili baþ döndürücü olaðan üstü geliþmelere raðmen okumayý seven insanlar için kitap okumanýn heyecaný ve zevki hiçbir zaman tartýþýlamaz. Söz konusu zevk ve heyecan bizim toplumumuzda çok fazla paylaþýlmadýðýný söylemek haksýzlýk sayýlmaz herhalde? Keþke tersini söyleyebilse idik. Kurulduðu tarihten itibaren bu güne kadarki Cumhuriyet rejiminin maalesef en baþarýsýz olduðu ulusal eðitim baþlýklarýndan birisidir kitap okuma alýþkanlýðý. Bütün gelmiþ geçmiþ iktidarlara, siyasal görüþ deðiþikliklerine raðmen topluma okuma alýþkanlýðý kazandýrýlamamýþtýr. Tatlý bir temenniden öte gitmemiþtir bu konu. Sadece bu günün konusu da deðildir bu iddia. Cumhuriyetin ilk yýllarýndaki tazminattan beri gittikçe ivme kazanan batýlýlaþma, modernleþme, asrileþme yolundaki Kemalist tercihler batý yaþam biçiminin ve burjuva kültürünün topluma entegre edilmesi için üst yapýsal devrimler ile birlikte onun kültürel ayaklarý için yoðun çabalar harcansa da çok da baþarýlý olunduðunu söylemek zordur. Cumhurbaþkanlýðýna doðrudan baðlý tercüme bürolarý nda Nurullah Ataç gibi üst düzey vaktin entelektüelleri, Orhan Veli Kanýk gibi ünlü þairler görevlendirilmiþ, batý klasik eserlerinin çok baþarýlý çevirileri Türkçeye kazandýrýlmýþtýr. Osmanlýnýn dinsel yapýsýndan Cumhuriyetin çok önemsenen Laik sistemine geçilirken batý klasik eserlerinin Türkçeye kazandýrýlmasý, arkasýndan gelen Köy Enstitülerinin hayata geçirilmesi ile sekuler bir yaþam tarzý için payandalar aranmýþtýr. Tabana yayýlamayan bu üst yapýsal deðiþim anlayýþlarý tek parti iktidarýndan, çok partili yaþama geçiþle Cumhuriyetin ilk yýllarýndaki Kemalist tercihlerin hýzýný ve ateþini kaybetmesine yol açmýþtýr. Belki de doðal olan bu deðiþim süreçlerindeki ideolojik yarýlmalar, farklýlýklar altta bir tortu býrakmamýþtýr. Tercüme bürolarý gibi doðrudan Cumhurbaþkanlýðýna baðlý, Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý, Mustafa Kemal in doðrudan varisleri olan Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Halkevleri, Konservatuar Eðitimleri, Yurttan Sesler Korosu gibi Kemalist Kültürel bakýþ açýlarý ve kuþatmalar ile de oldukça yoðun çabalar harcansa da halkýn tercihleri farklý olabilmiþtir. Býrakalým sade vatandaþlarý, üst düzey eðitim almýþ birçok insan için okuma alýþkanlýðý gerçek bir sýkýntýdýr. Ýçlerinde benim deðerli meslektaþlarýmýn olduðu Üniversite ve Yüksek Okul Mezunlarýnýn evlerine günlük gazete dahi girmemektedir. Günlük gazete dahi girmeyen evlerde yetiþen çocuklarýn ileride nasýl okuma alýþkanlýðý kazanacaðý, en azýndan kendilerine karþý dürüst olabilen ebeveynler için vicdanlarý sýzlatan bir soru olmasý gerekir. Bu baðlamda Hacýbektaþ gibi küçük ama anlamý olan yerler için çok önemsediðimiz ve çaba gösterdiðimiz yerel basýný yaþatma çabalarýnýn birçok suçlama ile karþý karþýya kalmasý da anlamlýdýr. Oysa Kültürel, felsefi olarak birçok kavramý taþýyan bir ilçede bir deðil bir çok farklý görüþlerde yerel basýnýn yaþatýlýyor olmasý da gerekir idi. Deðerli tarihçi Ýlber Ortaylý, bir diðer deðerli tarihçi Aykut Kansu dan bir alýntý ile olaydan bahsetmektedir: 18. yüzyýlda Osmanlýnýn baþkenti Ýstanbul dan Ýngiltere ye kaçan bir yeniçeri askerinin neden kaçtýðý, nasýl kaçtýðý ile ilgili olarak hiçbir bilgi olmadýðýný, olayýn bu yanýnýn karanlýk olduðunu söylüyor. Çünkü yazýlý hiçbir belge yoktur. Ancak Ýngiltere ye ayak bastýðýndan itibaren o zamanki Ýngiliz yerel basýnýnýn ilgisini çeken yeniçerinin Ýngiltere deki yaþantýsý yerel basýndan takip edilebilmektedir. O zamanki Londra Belediye Baþkanýnýn adýný hiç kimse merak etmemektedir ama 18. yüzyýl Ýngiliz yerel basýný bu gün bile kültürel iþlevini sürdürmektedir. Hemen hemen herkesin her konuda uzman olduðu, her þeyi bildiði toplumumuzda içki sohbetlerinin ve kahve söyleþilerinin kulaktan dolma bilgi kýrýntýlarý ile fikir gülleri açtýrmayacaðý kesindir. Bir haber yazýsýnýn boyutlarýný çok aþtýðýmýn farkýndayým. Geldiðimiz noktada 70 yýllýk üzüntülerin insanlarý böyle hüzünlü rüzgârlar altýnda býrakmasý doðaldýr. Kütüphanelerin dolup taþtýðý, yeni fikirlerin uçuþtuðu, özgür korkulardan uzak hayat biçimlerinin bizimde hakkýmýz olduðunu düþünmek fazla bir iyimserlik mi olur acaba? Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesi 9.Sýnýf ve 8.Sýnýf Öðrencilerine Eðitim Verdiði Alanlarý Tanýttý KIZMESLEK PINAR KARABACAK Açýklamalarý hazýrlayan ve sunan: Pýnar KARABACAK. Grafik Tasarým Öðretmeni Fotoðraf Grafik Öðretmenliði TANIM : Çalýþtýðý eðitim kurum ya da kuruluþunda; öðrencilere ya da;yetiþkinlere, fotoðraf / grafik ile ilgili eðitim veren kiþidir. MESLEK EÐÝTÝMÝNÝN VERÝLDÝÐÝ YERLER Mesleðin eðitimi; üniversitelerin Grafik Öðretmenliði bölümünde verilmektedir.daha önceki yýllarda Uygulamalý Resim Öðretmenliði lisans programýný bitirenler de Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan Fotoðraf / Grafik Öðretmeni olarak atanabilirler. Ayrýca üniversitelerin Grafik, Resim, Fotoðraf programlarýný bitirenlerden Ortaöðretim Alan Öðretmenliði Tezsiz Yüksek Lisans Programýný veya Milli Eðitim Bakanlýðý Yüksek Öðretim Kurulu (YÖK) iþbirliði ile açýlan Pedagojik Formasyon Programýný baþarý ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Fotoðraf / Grafik Öðretmeni olarak atanabilirler. EÐÝTÝMÝN SÜRESÝ VE ÝÇERÝÐÝ Mesleðin eðitim süresi 4 yýldýr. Eðitim süresince;temel Sanat Eðitimi, Grafik Tasarým Uygulama, Desen,Yazý,Tipografi, Fotoðraf, Teknik Resim,Estetik,Sanat Tarihi, Bilgisayar Grafiði, Tasarým Psikolojisi, Tasarým Teorisi ve Yöntemler, Grafik Tasarým ve Uygulama, Tanýtým Grafiði, Eðitimde Ölçme ve Deðerlendirme, Genel Öðretim Metotlarý vb. dersler verilmektedir. Öðrenciler eðitimleri sýrasýnda okullarda uygulama yapmaktadýrlar Fotoðraf Grafik Öðretmenliði Programý Grafik Eðitimi Anabilim Dalý programý, temel sanat kavramlarý ve grafik tasarýmlarýnda bu kavramlarýn uygulama ve sentezlerini, çeþitli grafik tasarým problemlerinin çözümüne yönelik çalýþmalarý kapsamaktadýr. Mesleðin eðitim süresi 4 yýldýr. Eðitim süresince; Temel Sanat Eðitimi; Seramik Teknolojisi ve Uygulamasý, Teknik Resim, Meslek Hesaplarý, Matematik, Fizik, Kimya ve Uygulamasý, Elektrik Bilgisi, Seramik Hammaddeleri, Seramik Fýrnlarý, Kurutma ve Piþirme, Seramik Sanat Tarihi, Seramik Kalýpcýlýðý ve Uygulamalarý gibi dersler okutulmaktadýr. Fakülte son sýnýfta öðrenciler bir yarý yýl "öðretmenlik uygulamasý" yaparlar. Bu anabilim dalýndan mezun olan öðrenciler, Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý Kýz Meslek Liselerinde Öðretmen olabilmekte ayrýca alan ile ilgili sektörde grafik tasarýmcýsý olarak çalýþabilmektedirler. Lisans öðrenciler 4. Yarýyýlý tamamladýktan sonra 30 iþ günü staj yapmaktadýrlar. Güzel Sanatlar Fakültesi Baský Sanatlarý Cam Cilt Çizgi Film (Animasyon) Dramatik Yazarlýk- Dramaturji Endüstri Tasarýmý Endüstri Ürünleri Tasarýmý Eski Çini Onarýmlarý Eski Yazý (Hat) Fotoðraf Fotoðraf ve Grafik Sanatlar Fotoðraf ve Video Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Geleneksel Türk El Sanatlarý Grafik Grafik Tasarým Halý, Kilim ve Eski Kumaþ Desenleri Heykel Ýç Mimari ve Çevre Tasarýmý Ýç Mimarlýk Ýletiþim ve Tasarým Kompozisyon Moda ve Tekstil Tasarýmý ÝLGÝLÝ FAKÜLTELERÝN OLDUÐU ÝLLER VAN TRABZON SÝVAS SAKARYA NÝÐDE MUÐLA MERSÝN MALATYA KÜTAHYA KONYA KOCAELÝ KIBRIS KAYSERÝ KAHRAMANMARAÞ ÝZMÝR ISPARTA HATAY ESKÝÞEHÝR ERZURUM DÝYARBAKIR DENÝZLÝ ÇANAKKALE BOLU BALIKESÝR ANTALYA ANKARA ADANA Açýklamalarý hazýrlayan ve sunan: Nihan ALTIOK Bilgisayar Bölümü: Biliþim Teknolojileri Öðretmeni BÝLÝÞÝM TEKNOLOJÝLERÝ BÖLÜMÜ SEKTÖR ALAN ALANIN TANIMI ALANIN AMACI BÝLÝÞÝM Biliþim Teknolojileri Alanýnda; Bilgisayar Teknik Servisi Veri Tabaný Programcýlýðý Web Programcýlýðý Að Ýþletmenliði DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI 1. BÝLGÝSAYAR TEKNÝK SERVÝSÝ Tanýmý : Bilgisayar sistemlerinin donaným ve yazýlýmý kurulumu, bakým ve arýza giderme iþlemleri ve bilgisayar ile kontrol edilebilen sistemler kurmaya yönelik eðitim ve öðretim verilen daldýr. Amacý: Bu konu da yeterliklerine sahip meslek elemanlarý yetiþtirmek amaçlanmaktadýr. 2. AÐ ÝÞLETMENLÝÐÝ BÝLÝÞÝM TEKNOLOJÝLERÝ Biliþim Teknolojileri alaný altýnda yer alan dallarýn yeterliklerini kazandýrmaya yönelik eðitim ve öðretim verilen alandýr. Biliþim Teknolojileri alaný altýnda yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçlarýný ve bilimsel ve teknolojik geliþmeler doðrultusunds gerekli olan mesleki yetenekleri kazandýran nitelikli meslek elamanlarýný yetiþtirmek amaçlanmaktadýr. Tanýmý :Að sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve að ortamý üzerinde yaþanabilecek sorunlar, çözüm yollarý ve geniþ að sistemleri yönetimine yönelik eðitim ve öðretim verilen daldýr. Amacý : Að ortamý üzerinde yaþanabilecek sorunlar, çözüm yollarý, geniþ að sistemleri için yönlendirme ve yönetme yeterliklerine sahip meslek elemanlarý yetiþtirmek amaçlanmaktadýr. 3. VERÝ TABANI PROGRAMCILIÐI Tanýmý : Veri tabaný ve programlama dilinin kurulumu, veri tabanýnýn oluþturulmasý ve yönetimi, yazýlým geliþtirme, hata giderme, bakým ve yedek almaya yönelik eðitim ve öðretim verilen daldýr. Amacý : Bu alan ile ilgili yeterliklerine sahip teknik elemanlar yetiþtirmek amaçlanmaktadýr. 4. WEB PROGRAMCILIÐI Tanýmý: Web sayfasý tasarýmýna ve programlama dilleri yardýmýyla etkileþimli web uygulamalarý hazýrlanmasýna yönelik eðitim ve öðretim verilen daldýr. Amacý: Etkileþimli web uygulamalarý hazýrlama yeterliklerine sahip teknik elemanlar yetiþtirmek,amaçlanmaktadýr. El ve güç aletlerini güvenli kullanma yeteneðine sahip, Yabancý dil bilen, Ekip içinde çalýþabilen, Sistemli düþünebilen, Matematikle ilgili konularda baþarýlý, Kendini yenileyebilen, Araþtýrmacý, Hassas çalýþma tekniklerini kullanabilen, Sabýrlý ve dikkatli, Tasarým ve görsel yeterliliðine sahip, Ýyi derecede tanýmlama yeteneðine sahip, Sistemli düþünme gücüne sahip, Ayrýntýlara önem veren Biliþim Teknolojileri Bölümünde Baþarýlý Olmak Ýçin Gereken Özellikler, Ýlgi ve Yetenekler: a. Sayýsal zeka b. Matematik bilgisi ve iþlem yeteneði c. Elektroniðe karþý ilgi ve merak d. Bilgisayara karþý ilgi ve merak ( Devam edcek ) GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

4 Su ticari bir meta olursa savaþlar kaçýnýlmaz! Bugün dünyanýn en sorunlu yeri Ortadoðu petrolün önem yitirmesiyle ve petrole alternatif geliþtirilmesiyle daha da sorunlu hale gelecek. Çünkü þimdilerde elde ettikleri muazzam petrol gelirleriyle deniz suyu arýtarak ve taþýma su gibi oldukça yüksek maliyetlerle sorunlarýný çözen körfez ülkelerinin zor durumda kalacaklarý artýk biliniyor. Bugün su sýkýntýsý çeken 29 ülkenin 13 tanesi Ortadoðu ülkesi. Türkiye nin Dicle ve Fýrat sularý için geliþtirdiði ve sularýn adil kullanýmýný içeren Üç Aþamalý Plan gibi giriþimlerin giderek havada kalacaðý aþikârdýr. Ortadoðu gibi dünyanýn sorunlu bölgelerinde su sýkýntýsýnýn ilk önce doðal felakete sonra da, Türkiye nin de içinde olduðu bitmek tükenmek bilmeyen savaþlara dönüþmemesi için suyun ve su kaynaklarýnýn artýrýlmasý ve var olanlarýn adil, akýlcý, etkin insanca kullanýmý gerekiyor. Su sorunu petrol sorununu daha aþmadan karþýmýza çýkacak. Her yaz baþlangýcýnda Türkiye bu sorunu hatýrlar. Baraj doluluk oranlarý haberlerin ilk sýrasýnda boy göstermeye baþlar. Su panelleri, kongreleri düzenlenmeye baþlanýr. Önümüzdeki günlerde, kuraklýk, dýþ politika da gerginlik, savaþ ve ekonomik kriz olarak önümüze gelecek bu yakýcý sorunun þimdiki ulusalcý-geri politik bakýþla çözülmesi mümkün deðil. Türkiye nin þimdiye kadar bu sorunla ilgili tüm tezleri çürümüþ ve iþe yaramaz durumda. Aþaðýdaki tabloya bir bakýn dünyanýn sorunlu su havzalarýný gösteriyor. Sorunun iki kaynaðý var; birincisi; çevreyi hiçe sayan kapitalist iþleyiþ, ikincisi; dar ulusal devletçi anlayýþ. Ulus devletler kendi çýkarlarý doðrultusunda dünyanýn en önemli hayat damarlarý olan büyük nehirlerin akýþlarýný deðiþtirdiler, üstlerine barajlar kurup kirlettiler, sanayi atýklarý ve kent pislikleri ile boðdular. Bugün Dicle ve Fýrat ýn baþýna gelen Ren in de, Büyük Göller in de, Tuna nýn da baþýna geldi. Türkiye de kapitalizm ve yaðmacý ulusalcýlýk koskoca Ergene Ovasý ný öldürürken, ayný kapitalizm Ren i öldürdü. Ama yine ayný yaðmacýlýk da Mýsýr ýn Nil ini bir çamur ve pislik çukuruna dönüþtürmeyi baþardý. Sorunun üç boyutu Büyük þehirlerimizden birinde oturuyorsanýz en son ne zaman þebeke suyunu içme suyu olarak kullandýnýz, hatýrlýyor musunuz? Ben hatýrlamýyorum. Bizim çocuklarýmýzýn ise böyle bir þeyi hatýrlamalarýna imkân yok. Çünkü onlar hiçbir zaman bir musluða aðýzlarýný dayayýp kana kana su içmediler. Böyle bir þeyi bilmiyorlar. Plastik damacanalarý, pet þiþeleri biliyorlar. Su sorunuyla ilgili çeþitli bilimsel çalýþmalar, doktora tezleri de yayýnlanmaya baþladý. () Bu çalýþmalarda su sorunu genellikle üç temel boyutuyla ele alýnýyor. Birincisi, su kaynaklarýnýn ülkeler arasý kullanýmý ve tasarrufu sorunu. Ýkincisi, küresel ýsýnma ve çevre kirliliði nedeniyle kirlenen, yok olan temiz su kaynaklarý sorunu. Üçüncüsü de; suyun giderek kamusal bir ihtiyaç olmaktan çýkarýlýp ticari küresel bir meta haline dönüþtürülmesi sorunu. Suyla ilgili bu üç boyut, önümüzdeki günlerde, Türkiye nin en çok konuþacaðý sorun. Hemen yaný baþýmýzdaki bu devasa sorunu þimdilik görmezden geliyoruz. Oysaki bugün Dünyada 1 milyarý aþkýn kiþi temiz içme suyuna ulaþamýyor ve her yýl 6 milyona yakýn insan dizanteri, kolera, ishal gibi temiz suya ulaþamamaktan kaynaklanan hastalýklardan yaþamýný yitiriyor. Yine temiz içme suyundan yoksun olduðu için her 30 saniyede bir çocuk yaþamýný yitiriyor. Özellikle endüstriyel atýklar ve küresel ýsýnma nedeniyle temiz su kaynaklarý giderek azalýyor. Dünya Bankasý nýn tahminlerine göre 2025 yýlýnda dünya nüfusunun üçte ikisi temiz ve içilebilir sudan mahrum olacak. Türkiye de gerekli önlemleri almazsa, belki 2025 yýlýnda deðil ama temiz su sorunu ile yakýn gelecekte karþý karþýya kalacak. Türkiye, bugün su kaynaklarý hýzla tükenen ve kirlenen bir ülkedir. Bir ülkenin su zengini sayýlabilmesi için kiþi baþýna 10 bin metre küpten fazla suya sahip olmasý gerekiyor. Oysa Türkiye de kiþi baþýna düþen su miktarý 1892 metre küp. Aslýnda su sorununun üç boyutu da birbiriyle ilgili. Bütün sorunun özü, yaþamýn bu temel kaynaðýnýn tüm insanlýðýn kullanacaðý kamusal bir ihtiyaç maddesi olmaktan çýkmasýnda yatýyor. Suyun ticari bir meta olarak algýlanmaya baþladýðý andan itibaren zaten suyun kýt bir kaynak olduðu sunucuna da otomatik olarak varýlýyor. Dolayýsýyla suyun kaynaðýna sahip olmak bir zenginlik ve ayrýcalýk oluyor. Bu ayrýcalýk ise gelecekte su savaþlarý tezini savunanlarýn çýkýþ noktasý. Demek ki yukarýda suyla ilgili sýraladýðýmýz sorunlardan üçüncü boyut birinci boyutu doðurmuþ oluyor. Küresel ýsýnma ve çevre kirliliði sonucu kullanýlabilir su kaynaklarýnýn tükenmesi sorunu da tabi ki suyu metalaþtýran bir anlayýþýn sonucu. Þimdi birbirine baðlý bu üç boyuta Türkiye baðlamýnda göz atarken, sýcak geçecek yaz günlerinde hissetmeye baþlayacaðýmýz bu yakýcý sorunla ilgili neler yapýlabilinir onu ele alalým. Su savaþlarý olacak mý? Bu soru bugün insanlýðýn önündeki en yakýcý sorulardan birisi. Özellikle Ortadoðu da petrolden sonra suyun savaþ nedeni olacaðý bu su paylaþma savaþlarýnda Türkiye nin de yer alacaðý þimdilerde çok dillendirilen bir politikstrateji konusu. Gelecekte Petrol Ýhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC in yerini su ihraç eden ülkeler örgütünün alacaðý Türkiye nin de su ihraç eden bir ülke olarak önem kazanacaðý þimdiden yazýlýyor. Yani bizim Irak la ve Suriye ile sorunumuzun özünde bir su sorunu olduðunu söyleyen bir hayli uzman var bugün. Ýsrail- Arap su savaþlarýnýn 21. yüzyýldaki tekrarýnýn Türkiye-Irak-Suriye arasýnda olacaðý ve bu gerginliðin bugünkü petrol gerginliðinin yerini alacaðý tezi bugün hatýrý sayýlýr taraftar topluyor. Bugün dünyada 15 sorunlu su havzasý var. Bunlardan bir tanesi de Fýrat- Dicle havzasý. Esasýnda bu havza kavramý dâhil su soruyla ilgili birçok kavram ve doktrin bugün uluslar arasý hukukta yerli yerine oturmuþ deðil. Bunun da nedeni þüphesiz yaþadýðýmýz geçiþ dönemi. Dünya, ulusal hukuk sistemlerinden küresel uygulanabilir hukuk sistemine geçmeye çalýþýyor. Dünya Ticaret Örgütü nün anlaþmalarý, Kyoto Protokolü gibi adýmlar bu geçiþin sancýlý olacaðýný þimdiden gösteriyor. Örneðin þu sýralar, Paylaþýlan Doðal Kaynak kavramý tartýþýlýyor. Bu kavram uluslar arasý niteliðe haiz sulardan devletlerin birbirlerine zarar vermeden azami faydayý saðlamalarýnýn adýmý olarak ortaya atýldý. Ancak bu kavrama içlerinde Türkiye nin de bulunduðu birçok ülke mutlak egemenlik prensibine aykýrý olduðu için karþý çýkýyor. Buna baðlý ve AB tarafýndan da kabul edilen Entegre Havza Yönetimi kavramý da Cemil Ertem Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... geliþtirildi. Bugün Türkiye ise Fýrat ve Dicle için Sýnýraþan Sular kavramýný benimsiyor. Bu kavram suyun mecrasý üzerinde durmakta ve suyun çýktýðý yerle aktýðý yer arasýnda eþit egemenlik tesisinin olmayacaðý prensibine dayanmaktadýr. Ancak bu konuyla ilgili uluslar arasý hukukta yoðun tartýþmalar oluyor. Ama bu tartýþmalar su gibi önemli bir stratejik kaynaðýn dar ulus-devlet çekiþmelerine kurban gitmesini ortadan kaldýracak düzeyde ve mecrada gitmiyor. Tam aksine Dünya Bankasý öncülüðünde su, kýt bir doðal kaynak ilan edilerek bunun kullanýmý ve tasarrufu dev gýda tekellerinin eline býrakýlmak isteniyor. Dolayýsýyla Birleþmiþ Milletler marifetiyle su kullanýmý dar ulusal çýkarlardan kurtulmadan, Dünya Bankasý ve DTÖ marifetiyle tekellerin eline teslim ediliyor. Dolayýsýyla bu durum su kýtlýðýna ve kirliliðine yol açtýðý gibi, sudan kaynaklý yerel, giderek bölgesel savaþlara da kapý açýyor. Dünyada sorunlu su havzalarý» Su havzasý: NÝL» Sorunlu Ülkeler: Etyopya, Sudan, Mýsýr» Sorunun Nedenleri: Siltasyon, Nehir Taþmasý, Su çevrilmesi» FIRAT,DÝCLE» Türkiye, Suriye, Irak» Barajlar, su akýþý azalmasý,tuzlanma, hidroeletrik» ÜRDÜN, BATI ÞERÝA» Suriye, Lübnan, Ürdün, Ýsrail, Filistin» Su akýþýnýn deðiþtirilmesi, tuzlanmayer altý sularýnýn çekilmesi» ÝNDUS,JELUM..» Hindistan, Pakistan» Sulama» GANJ, Brahmaputra» Hindistan, Bangladeþ» Siltasyon, su akýþýnýn deðiþtirilmesi, taþýma» SALWEEN/NU JÝANG» Burma, Çin» Siltasyon,Taþýma» MEKONG» Laos, Kamboçya, Tayland, Vietnam» Su akýþýnýn azalmasý, taþma, sulama,hidroelektrik» PARENA» Arjantin, Brezilya» Baraj, Su basmasý» LAUCA» Bolivya, Þili» Baraj, tuzlanma» RÝO GRANDE» ABD, Meksika» Kimyasal Kirlenme, akýþýn azalmasý» BÜYÜK GÖLLER» ABD, Kanada» Su Transferi» REN» Ýsviçre, Fransa, Almanya, Hollanda Endüstriyel Kirlenme» MAAS,SCHELDE» Belçika, Hollanda» Endüstriyel Kirlenme, tuzlanma» TUNA» Avusturya, Slovakya, Macaristan» Su akýþýnýn deðiþtirilmesi, hidroelektirik» SZAMAS Macaristan, Romanya Su Kullanýmý Kaynak: Dr. Ý. Kapan; 2007, 172. Þimdi yukarýdaki tabloya dikkatle bakmanýzý rica ediyorum. Bu tablo su sorunun kaynaðýný bir noktada söylüyor. Hem geliþmiþ ülkeler hem de geliþmekte olan ülkeler dünyanýn en önemli su kaynaklarýný, doðal akýþlarýný deðiþtirerek, endüstriye kurban ederek, kirleterek, yalnýzca komþularýný tehdit 30 Mayýs 2008 Cuma etmek için gereksiz barajlar yaparak heba etmiþlerdir. Koskoca Nil in, Ren in Fýrat ýn sularýnýn azalmasý, kirlenmesi, akýþlarýnýn deðiþmesi hiç þüphesiz dar ulusal çýkarlarýn sonucudur. Peki, bu durumun alternatifi Dünya Bankasý nýn suyu ve su kaynaklarýný gýda tekellerinin eline býrakmasý projelerimidir? Peki, ne yapmalý? Bugün musluklardan akan suyu içemiyoruz diye hayýflanmayalým. Yakýn gelecekte musluklar gereksiz aksesuarlar olabilir. Çünkü Dünya Bankasý su sorunun çözümünü suyun kamusal bir mal olmaktan çýkmasýnda görüyor. Bu bakýþ açýsý özellikle yoksul ülkeleri vuruyor. Örneðin Gana da su ücretleri 2000 yýlýndan beri %95 yükseldi. Hindistan da aile bütçesinin yüzde 25 i su faturalarýna gitmeye baþladý. Dünya Bankasý ndan fon alan Peru nun yoksul halký ABD halkýndan 6 kat pahalýya musluk suyu kullanmaya baþladý. Güney Afrika da yoksullarýn ödeyemedikleri faturalar yüzünden yerli topluluklar arasýnda kolera salgýný baþladý. Su hizmetlerinin özelleþtirilmesinin ardýndan Fransa da faturalar yüzde 150 oranýnda arttý. Ýngiltere de su daðýtým hizmetleri ihalesini alan Thames Water kamu saðlýðý ve çevreyi ihlal eden uygulamalarý yüzünden defalarca para cezasýna çarptýrýldý. Halkýn su faturalarýnýn altýnda ezildiði ve ücretlerinin yarýsýna yakýnýn gasp edildiði Filipinlerde yüzde 400 ve Bolivya da yüzde 300 fiyat artýþlarý yaþandý. Öte yandan verimli su havzalarýný ve kaynaklarýný ellerinde tutan ulus/devletler komþularýnýn yararlanmamasý için gereksiz barajlar yaparak, endüstriyel atýklarla buralarý kirleterek kaynaklarý yok ediyorlar. Yani dünyada su sorunu, hem küresel ýsýnma kaynaklý hem de çaðdýþý dar ulus-devlet politikalarýyla artarken, küreselleþmenin yürütücüsü Dünya Bankasý, DTÖ gibi kurumlarda suyu hýzla metalaþtýrarak sorunu yoðunlaþtýrýp hýzlandýrýyorlar. Bugün ilk adým, su sorunun özellikle ülkemizin en yakýcý sorunu olduðunun farkýna varmak ve suyun kamusal bir ihtiyaç olmaktan çýkarýlmasýna karþý durmaktýr. Örneðin Türkiye de Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü, (DSÝ) su kaynaklarýmýzýn geliþtirilmesi, planlanmasý ve iþletilmesinden sorumludur. DSÝ nin bu görevini layýðýyla yerine getirmesi ve suyun kamusal bir ihtiyaç olduðu konusunda toplumsal bir mutabakat þarttýr. Rio Deklarasyonun (1992) 2. maddesi; ülkeler egemenlik haklarý çerçevesinde kendi doðal kaynaklarýný kullanýr; ancak devletler bu sýrada sýnýrlarý dýþýndaki ülke ve çevrelere de zarar vermeme yükümlüðü de taþýrlar der. 7. madde ise; devletler eko sistemin korunmasý konusunda global bir ortaklýk ruhuyla hareket etmelidir, der. Þimdi bakýn bakalým meclise girmeye aday hangi parti Rio Deklarasyonu 7. maddesine uymayý taahhüt ediyor. Hangisi Kyoto protokolünü imzalayacaðýný söylüyor. MHP, CHP, AKP sözbirliði etmiþçesine nükleer santral savunusu yapýyor. Enerji ve su politikalarýný dar ulusal çýkarlar çerçevesinde kapalý kapýlar arkasýnda yürütmek bugün kuraklýða yarýn bizim de içinde olacaðýmýz bir Ortadoðu savaþýna yol açar. Aslýnda her þey açýk; þimdiye kadar olanýn ve þimdilerde olmakta olanýn dýþýnda insanlýðýn bulduðu, kâðýtlara döktüðü, imzaladýðý ama uygulayamadýðý bir yol var. Hepimiz bu yolu bulup ona sahip çýkmalý, bunu siyasallaþtýrmalýyýz. () Bu konuda hatýrý sayýlýr bir çalýþma için bkz. Dr. Ýsmail Kapan; Suyun Stratejik Dalgalarý