TERCÜMAN. teþekkürler YEMÝNLÝ. 191 ÜLKEDE TÜRKÇE TERCÜMAN Türkçe Tercümanlar Burkina Faso'dan Çin'e kadar Yanýnýzda Olacak! BÜLTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TERCÜMAN. teþekkürler YEMÝNLÝ. 191 ÜLKEDE TÜRKÇE TERCÜMAN Türkçe Tercümanlar Burkina Faso'dan Çin'e kadar Yanýnýzda Olacak! BÜLTEN"

Transkript

1 YEMÝNLÝ AYLIK MESLEK BÜLTENÝ SAYI: 3 / SUBAT 2007 TERCÜMAN BÜLTEN TERCÜMANLARA VE ÝLERÝ DÜZEY ÝNGÝLÝZCE BÝLGÝSÝ OLANLARA YÖNELÝK SPOKEN ENGLISH KURSU ÝNGÝLÝZCEYÝ 1 AYDA KONUÞUN (Berna Haným) 191 ÜLKEDE TÜRKÇE TERCÜMAN Türkçe Tercümanlar Burkina Faso'dan Çin'e kadar Yanýnýzda Olacak! 3000 üyeye ulaþtýk a l a n ý n d a b ü y ü k b i r b o þ l u ð u d o l d u r a n bültenimize üye olanlarýn sayýsý bir ay gibi kýsa bir sürede 3000'i aþtý teþekkürler Bu günlerde Türkiye'nin ve dünyanýn her köþesinde size çevirilerinizde yardýmcý olacak, gereðinde bulunduðunuz yerde rehberlik yapacak, ticari iliþkilerinizde, ürün araþtýrmalarýnýzda, hukuki sorunlarýnýzda, vize iþlemlerinizde yardýmcý olup yol gösterecek, küçük dünyanýzý global dünya ile tanýþtýracak, ve nihayetinde sizi dünya ile kaynaþtýracak yeminli tercümanlar birliðini kurmaya çalýþan sitesi, Türkiye'de 81 ilde, dünyada 191 ülkede organize olma çalýþmalarýna devam ediyor. Site sahipleri bu amaçla çok farklý þehir ve ülkelerden yüzlerce yeminli tercümaný ayný çatý altýnda toplamayý baþardýlar. Onlara göre bu birliktelik Türkiye'nin dünyaya bir kez de yeminli tercümanlar aðý üzerinden açýlmayý denemesi anlamýna geliyor. Neler Yapýyorlar? Tercüme edilip uluslararasý bir bilim dergisinde yayýmlanmasý gereken bir araþtýrmanýz var. Yeminli Tercümanlar akademik jargon kullanýlmasý gereken böyle bir durumda, internet üzerinden ilgili literatürü de tarayarak, araþtýrmanýzý bilimsel kriterlere uygun olarak çevirecek ve yaptýðýnýz çalýþmanýn uluslararasý dergilerde dünyanýn her yanýndan okuyucularla buluþmasýný saðlayacaklardýr. Eskiþehir'de oturuyorsunuz. Almanya'da çalýþmak veya Ýngiltere'de okumak istiyorsunuz. Eskiþehir'deki yeminli tercümanlar yurtdýþý çýkýþ evraklarýnýzý Konsolosluða sunuma hazýr halde çevirip gerekli tasdik iþlemlerinden sonra devamý sayfa 3...

2 EKSPER KONGRE KONFERANS ÇEVÝRMENLÝÐÝ & SÝMULTANE Cinnah Caddesi 53 / 3 Ç a n k a y a A N K A R A Tel: Faks: Eksper Konferans Çevirmenliði, 16 yýldýr Yurt içinde ve Yurt dýþýnda 1500' ün üzerinde çeþitli etkinliklerde (Kongre, toplantý, seminer) simültane çeviri, konsekütif çeviri, görsel ve iþitsel Sistemler konusunda üstlenmiþ olduðu görevleri üst düzey yönetim kadrosu ve Profesyonel Teknik elemanlarý ile baþarýyla tamamlamýþ olmanýn onurunu ve gururunu taþýmaktadýr. Tüm hizmetlerimizde öncelikle müþteri memnuniyet ve hizmet kalitesini ilke edinmiþ olan þirketimiz gerekli alt yapý, Uzman Yönetim, profesyonel teknik kadro ve kendi makine parkýnda bulundurduðu teknik Konferans ve Kongrede Kesin Çözüm EKSPER Uzman Yönetim, profesyonel teknik kadro ve kendi makine parkýnda bulundurduðu teknik donanýmlarý ile sektörde güvenilir bir kuruluþ olarak yerini korumaktadýr. eksperkongre donanýmlarý ile sektörde güvenilir bir kuruluþ olarak yerini korumaktadýr. Küresel dünyanýn çaðdaþ, profesyonel, yüksek kalite ve teknoloji, yetkin insan kaynaðý beklentilerine toplam kalite bakýþ açýsýyla yaklaþan þirketimiz, deðer zincirinin her noktasýnda bu deðerlere karþýlýk verebilecek organizasyona, profesyonelliðe ve gerekli olan tüm ekipmana sahiptir. Ses sistemleri Kapalý alanda 5000 kiþiye kadar açýk alanda ise 3000 kiþiye kadar Hizmet olanaðý. En küçük toplantýlarýnýzdan büyük konser organizasyonlarýnýzda her türlü profesyonel Ses sistemleri mevcut olup tüm simültane sistemleri ile birebir uyumludur. Yaka ve el mikrofonlarý sennheiser marka olup tamamý dijitaldir. Simultane sistemleri Firmamýz kendi bünyesinde 4 adet 8 dil ve 4 adet mono sisteme sahiptir. Sistemler Brahler marka olup son derece saðlýklý hizmet içermektedirler. Simültane sistemi : Brahler Kulaklýklar: (Alýcý) 750 adet çok kanal alýcý, kulaklýk. Radyatör : ( Yansýtýcý ) 8 adet 5 watt 4 adet 20 watt Tercüman üniteleri : 4 adet dijital 4 adet analog Tercüman Kabinleri: 8 adet kapalý ISO standardý simultane sistemleri ses sistemleri görüntü sistemleri ses sistemleri reji sistemleri telsiz sistemleri 2

3 size teslim ediyorlar. Ýngiltere'deki yeminli tercümanlar sizin Belgelerini, Mutabakat Senetlerini, için okul kaydýnýzý yaptýrabilecek ve Protokolleri, Terhis Belgelerini, Hollanda'da hukuki bir sorun yaþadýnýz. okula ulaþým, konaklama, aile yanýnda Transkriptleri, Katalog ve Broþürleri, Ordaki kalma vb. konularda bir ön araþtýrma Beyannameleri Vekaletnameleri, i r t i b a t n o k t a s ý i l e k o n t a k yapabileceklerdir. Bu da size tamamen M u v a f a k a t n a m e l e r i, Ý n t e r n e t kurduðunuzda, yeminli tercümanlar yabancý olduðunuz bir ortamda bir yerli S a y f a l a r ý n ý, F o r m l a r ý, K a z a ilgili resmi merciler nezdinde ve kadar rahat hareket etme þansý T u t a n a k l a r ý n ý, R a p o r l a r ý izlenmesi gereken hukuki süreç verecektir. Prospektüsleri, Kitaplarý/Dergileri, konusunda size yardýmcý olacaklardýr. Kiþisel Yazýþmalarý, Sabýka Kayýtlarýný, Genel olarak yurt dýþýndaki tüm yeminli Japonlarla eðitim-teknoloji alanýnda R e k l a m M e t i n l e r i n i, M e n þ e tercümanlar sizin için "özel bir iþbirliði yapmak istiyor ama Japonlarý Þ a h a d e t n a m e l e r i n i, G ü m r ü k konsolos" gibi hareket ederek yasal hiç tanýmýyor, hangi kurum ve Dokümanlarýný, Faturalarý tercüme f o r m a l i t e l e r i s i z i n i ç i n kuruluþlarla irtibat kurabileceðinizi ediyor, size Sözlü Tercüme Hizmetleri kolaylaþtýracaklardýr. bilmiyorsunuz. Japonya'daki yeminli v e r i y o r, C D / D V D / V H S / K a s e t tercümanlar uzun yýllar Japonya T r a n s k r i p s i y o n u y a p ý y o r, Amerika'ya gittiniz ama ülkeyi tanýmak deneyimleri sayesinde size gerekli tüm Senaryolu/Senaryosuz Film çeviriyor, için en az üç ay zaman gerekiyor. materyalleri saðlayacak, Japonya'daki Yazýlým ve Ýnternet Sayfalarýný Oradaki yeminli tercümanlarla irtibat adresiniz olacak, ve iþ yükünün yarýsýný yerelleþtiriyor ve her türlü metin ve kurup size ülkeyi ü z e r i n i z d e n belgeyi kullanýma ve sunuma hazýr tanýtmalarýný veya a l a c a k l a r d ý r. h a l d e b i r d i l d e n d i ð e r i n e s i z i n a d ý n ý z a Y e m i n l i dönüþtürüyorlar. istediðiniz þirket, t e r c ü m a n l a r okul, üniversite, gerektiðinde yazýlý DÜNYANIN UZAK NOKTALARINDA kurum ve kiþilerle ve sözlü her türlü TA N I D I Ð I N I Z / G Ü V E N D Ý Ð Ý N Ý Z belirli bir konuda tercüme iþlerinizi T E R C Ü M A N L A R I g ö r ü þ m e l e r i n i de yapýp Japonya'da (REHBERLERÝ/DANIÞMANLARI) BÝZE isteyebilirsiniz. e l i n i z a y a ð ý n ý z BÝLDÝRÝRSENÝZ, BÝZLER DE ÝSÝMLERÝNÝ VE olacaklardýr. ÝRTÝBAT BÝLGÝLERÝNÝ SÝTEMÝZE Çin'den ithalat Antalya'da oturuyor EKLEMEKTEN MEMNUNÝYET DUYARIZ. yapacaksýnýz. Ama ve Avustralya'ya BU ÞEKÝLDE TÜRKÝYE VE DÜNYA mesafe de dikkate g i t m e k ARASINDA YENÝ VE 191-ÞERÝTLÝ BÝR a l ý n d ý ð ý n d a istiyorsunuz. Bu KÖPRÜ KURULMUÞ OLACAKTIR. attýðýnýz her adýmýn çok külfetli durumda Antalya'daki yeminli olacaðýný düþünüyorsunuz. Artýk Çin'de t e r c ü m a n l a r v i z e a l m a n ý z ý DESTEÐÝNÝZÝ BEKLÝYORUZ Ý n g i l i z c e / Ç i n c e / T ü r k ç e b i l e n kolaylaþtýrmak için size yol gösterecek t e r c ü m a n l a r s a y e s i n d e o r a d a ve vize evraklarýnýzý tercüme ederek S Ý T E M Ý Z Ý N B A N N E R V E istediðiniz ürün ile ilgili tamamen gizli Avustralya'ya gittiðinizde her türlü LÝNKLERÝNÝ WEB SÝTELERÝNÝZE araþtýrma yaptýrabilir, yeminli konuda danýþmanlýk almak için sizi EKLEYEREK SÝTEMÝZE VE YEMÝNLÝ tercümanýn sizin için istediðiniz Avustralya'daki yeminli tercümanlara T E R C Ü M A N L A R A D E S T E K fabrikalardan numuneler saðlayýp size yönlendireceklerdir. OLABÝLÝRSÝNÝZ. ÝSTERSENÝZ HER göndermesini isteyebilirsiniz. Þüphesiz bu yaklaþým maliyeti ciddi oranda Bunlarla da Kalmýyor ÞEHÝR VE ÜLKENÝN SAYFASINA azaltacaktýr. Belki de Çin'in ürün Yeminli Tercümanlar sizin için S Ý T E N Ý Z D E N Ö Z E L L Ý N K gamýnýz için çok iyi bir pazar olduðunu Sözleþmelerinizi, Ýthalat - Ýhracat VEREBÝLÝRSÝNÝZ. düþünüyorsunuz. Bu durumda da orada Belgelerinizi, Sertifikalarýnýzý, Ýlaç bulunan yeminli tercümanlar sizin için Tescil Belgelerinizi Kanun Yönetmelik ürününüzün potansiyel alýcýlarýný ve Mevzuatlarý, Göçmenlik Baþvuru araþtýrabilecek ve bu konuda size ön Belgelerini, Vize Evrakýný, Yurtdýþý Yeminli Tercümanlarla fikir verebileceklerdir. Çin'i keþfetmek için artýk Çin'de olmanýz gerekmiyor. Çin'deki yeminli tercümanlar oraya gittiðinizde size tüm þehirlerde rehberlik hizmeti de saðlayabilecek, gereðinde sizinle fabrika ve fuarlarý da dolaþacaklardýr. Ýngiltere'de bir lisan okuluna kayýt yaptýrmak ve okulun genel durumu ile ilgili bilgi almak istiyorsunuz Y a z ý þ m a l a r ý n ý z ý I S O / I S M Dokümantasyonunu, Kalite Güvence Belgelerini, Master/Doktora Tezlerini, Teknik ve Ýdari Þartnameleri, Ýhale Dosyalarýný, Mahkeme Kararlarýný, Noterlik Evraklarýný, Kullanma Kýlavuzlarýný, Kurum-Ýçi Eðitim Belgelerini, Muayene Belgelerini, Bilimsel/Týbbi Makaleleri, Gazete Kupürlerini, Haber Bültenlerini, Þirket Ku r u l u þ S e n e t l e r i n i, F a a l i y e t 3 Dünyaya Açýlýn... Yeminli Tercümanlar Tüm Destinasyonlarda

4 Translators 4 Kids Translators 4 Kids (T4K) dünyanýn dört bir yanýndan tercümanlarý ve dilsever insanlarý bir araya getiren kar amacý gütmeyen bir kuruluþtur. Kuruluþ kelimeler vasýtasýyla dünya çocuklarýnýn iyiliði için çalýþmaktadýr. Kuruluþun ilk projesi dünyanýn her yanýndan çocuklarýn kaleme alacaðý bir hikaye kitabýný yayýmlamak. Kitap farklý dillere tercüme edilecek ve mümkün olduðu kadar ülkede piyasaya çýkmasý saðlanacaktýr. Bu kitabýn satýþýndan elde edilen gelir doðrudan dünya çocuklarýnýn her gün karþýlaþtýklarý sorunlarýn çözümünde kullanýlacaktýr. Kuruluþun ileride yapmayý planladýðý projeler þunlar: Çocuklara yardým amacýyla CD gibi baþka ortamlarda yayýncýlýk projeleri. Çocuk haklarý yararýna tercümanlarý kültür elçileri yapacak bir sistem geliþtirme. Çocuklarýn bakýmý ve korunmasý için fon saðlamak üzere ilgili yardým kuruluþlarý ile bir baðlantý oluþturma. Kuruluþun çalýþmalarýný artýrmak ve misyonunu ileri taþýmak için kurumsal ve özel bir sponsorluk programýnýn geliþtirilmesi. Translators 4 Kids'i gönüllü tercüman veya sponsor olarak ya da baðýþ yaparak destekleyebilirsiniz. KÜRESELLESME. Çeviri endüstrisi küreselleþmenin sonuçlarýný hissetmeye erken baþladý, ve bundan diðer birçok endüstriden daha çok etkilendi; çünkü baþka bir ülkede üretime baþlamak veya baþka bir ülkeden ithalat yapmak, bir metin çevirisini dýþarýdan edinmekten çok daha kolaydýr. Çeviri alýcýlarý daima en düþük maliyetli tedarikçiler aradýklarý için, Birinci Dünya ülkelerinde yaþayanlar zarar görürken; küreselleþme, hayat pahalýlýðýnýn düþük olduðu ülkelerdeki tercümanlarýn yararýna olmuþtur. Bütün dil çiftlerinin bu durumda ayný derecede etkilenmedikleri söylenebilir çünkü Sri Lanka yada Çin de Ýsveççe çeviri yapan tercüman bulmak kolay deðildir. Peki küreselleþmenin çeviri endüstrisi üzerindeki uzun vadeli etkisi ne olacak? ABD ve Avrupa da belli dil çiftlerini kullanan tercümanlar baþka bir iþ mi aramalýlar? Geliþmekte olan ülkelerdeki tercümanlar daha yüksek ücret talep ederek daha fazla kazanacaklarýna karar verdiklerinde ücretler dengelenecek mi? Hangi seviyede bu dengelenme gerçekleþecek? Teknoloji aracýlýðýyla saðlanan yüksek verimlilik düþük fiyatlarýn yerini tutabilir mi? Kaynak: 4

5 AB'de Tercüme Ýþleri Sayýþtay raporuna göre, 2005 yazýlý ve sözlü tercüme yýlýnda tercümeler için Avrupa ihtiyaçlarýnýn giderilmesi için Parlamentosu 128 milyon avro, yýlda 1 milyar avro harcandýðý AB Konseyi 126 milyon avro, AB ifade ediliyor. Komisyonu ise 257 milyon avro harcadý. Bu verilere göre, A v r u p a P a r l a m e n t o s u Avrupa Parlamentosu'nda bir tüzüðünde her üyenin istediði sayfalýk belgenin tercümesi 119 resmi lisanda konuþabileceði avroya mal olurken, bu rakam b e l i r t i l i y o r. K o n s e y k o m i s y o n d a a v r o, toplantýlarýnda da her konuþma konseyde 276 avro olarak 20 dile çevriliyor. Yetkililer, ortaya çýkýyor. Yaklaþýk 4 bin ''Litvanyaca bilen bir Portekizli tercümanýn tam gün görev yaptýðý ve buna raðmen bulmanýn mümkün olmadýðý'' örneðini vererek, tercümelerin yüzde 20'sinin kurum dýþýndan alýnan tercümelerin, tercüman olanaklarýna göre çeþitli takviye ile gerçekleþtirildiði AB'nin genelinde yazýlý ve diller arasýnda ''bocalayarak'' ve ''deðiþik dillerden sözlü tercüme ihtiyaçlarýnýn giderilmesi için yýlda 1 transit geçerek'' yapýldýðýný ifade ediyor. Örneðin, milyar avro harcandýðý ifade ediliyor. Ýspanyolca bir konuþma, Ýngilizce, Fransýzca veya Almanca bir tercümeden geçtikten sonra Macarcaya AB Sayýþtayý, AB kurumlarýnda tercüme iþlerinin kötü çevriliyor. Macarcadan Ýspanyolca'ya bir tercüme için yönetimi nedeniyle yýlda 11 milyon avro kayba de bu yol ters yönden izleniyor uðrandýðýný bildirdi. Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi ve AB Komisyonu'nun daha iyi bir Gelecek yýlbaþýnda, Romanya ve Bulgaristan'ýn organizasyon ve iþbirliði yapmalarý halinde tercüme katýlýmýyla resmi lisan sayýsý 22'ye çýkacak olan AB, masraflarýnýn yüzde 2'sinin (11 milyon avro) tasarruf resmi lisanýnda Türkçe de bulunduðu varsayýlan edilebileceðini belirten sayýþtay, bu kurumlarýn her Kýbrýs Rum kesiminin katýlýmýna raðmen Türkçe'yi birinin kendi tercüme bürolarý olduðunu ve AB'nin 20 henüz resmi lisanlarý arasýna almadý. AB, gelecek resmi lisanýndan çeviriler yapýldýðýný hatýrlattý. yýlbaþýndan itibaren ''Ýrlandaca'' tercümelere de Sayýþtay raporuna göre, 2005 yýlýnda tercümeler için baþlayacak, ancak bu ''lisan''a resmiyet Avrupa Parlamentosu 128 milyon avro, AB Konseyi kazandýrmayacak. ( ) 126 milyon avro, AB Komisyonu ise 257 milyon avro Kaynak harcadý. Bu verilere göre, Avrupa Parlamentosu'nda bir sayfalýk belgenin tercümesi 119 avroya mal olurken, bu rakam komisyonda 194 avro, konseyde 276 avro olarak ortaya çýkýyor. Sayýþtay, AB kurumlarýna ''kötü planlama yapmak'' v e ' ' t e k n o l o j i o l a n a k l a r ý n ý g e r e ð i g i b i deðerlendirmemek'' ithamlarýný yöneltiyor. Avrupa Parlamentosu'nda geçen hafta ele alýnan bir raporda, AB'nin ''tercüme ziyankarlýðý'' yüzünden yýlda 26 milyon avro kaybettiði belirtilmiþti. Yaklaþýk 4 bin tercümanýn tam gün görev yaptýðý ve buna raðmen tercümelerin yüzde 20'sinin kurum dýþýndan alýnan takviye ile gerçekleþtirildiði AB'nin genelinde 5 ANKARA ÝSTANBUL MACARÝSTAN

6 Zülfü Livaneli Fare mi sýçan mý? Yooo korkmayýn: Pazar gününüzü fare-sýçan konularýyla iþgal etmeye niyetim yok. Sadece bir kitabýn adýný veriyorum burada. Umberto Eco çeviri üstüne bir kitap yayýnlamýþ; baþlýðý da böyle koymuþ: "Mouse or Rat?" Çeviri konularý oldum olasý ilgimi çekmiþtir. Þimdi de bu kitabý büyük bir zevkle okuyorum. Çeviri denilen belalý iþin, sözcüklerin baþka bir dildeki karþýlýklarýný bulmak deðil, kültür sembollerini baþka bir kültüre aktarmak olduðunu herkes bilir. Bu konudaki ünlü örneklerden birisi "boða" sözcüðüdür. Ýspanyolcada "toro" dediðiniz zaman kan ve tutku akla gelir, Ýngilizcedeki "bull" ise yeþil çayýrlarda otlayan bir hayvaný anlatýr. Umberto Eco, kültürel yanlýþ anlamalara örnek olarak Cordoba Müftüsü Ýbn Rüþd'den söz ediyor. Ibni Rüþd, Aristo'nun Poetika'sý üzerine bir kitap yazýyor ama Yunanca bilmediði için Poetika'nýn 10. yüzyýlda yapýlmýþ Arapça çevirisinden yararlanýyor yýlýnda Arapça olarak yazýlan Poetika yorumlarý, 1256'da Hermann tarafýndan Latinceye çevriliyor. Bundan sonrasý o kadar karýþýk ki hiç tarihleri ve isimleri verip sizi yormayayým. Okuyunca bana sanki Ýbn Rüþd yorumlarýný herkes her dile çevirmiþ gibi geldi. Sorun þurada ki Aristo'nun metni Yunan tiyatrosuna göndermelerle dolu. Bu tiyatronun kurallarýný ve deyimlerini bilmeden, metni anlamak olanaksýz. Oysa, daha sonra Borges'in bir hikâyesinde belirttiði gibi Ýbn Rüþd, trajedi ve komedi terimlerinin gerçek anlamýný yakalayamýyor. (Hikâyede, Ýbn Rüþd bu sorunu çözmeye uðraþýrken bahçede iki çocuðun oyun oynadýðý, birinin müezzin birinin minare olduðu anlatýlýr.) Ýbn Rüþd Çin'den gelen bir konuðunun anlattýklarýný dinliyor, bir karara varýyor ve diyor ki: "Kuran da trajediler ve komedilerle doludur." Sonuçta ortaya bir dizi yanlýþlýk çýkýyor; Aristo'yu yanlýþ anlayan Ýbn Rüþd'ü yanlýþ anlayan çevirmenlerin yanlýþ anlaþýlmasý. Bana göre dünya tarihi bundan ibaret. Bir dizi yanlýþ anlaþýlma. Bu yüzden Eco'nun kitabý, çeviri üstüne bir deneme olmanýn ötesinde ilgimi çekti, bir hayat kýlavuzu gibi geldi bana. (Kaynak: Vatan Gazetesi) ANKARA ÝZMÝR PERU

7 Edebî Eserlerin Filim Diline Tercümesi Erol GÜNEY A arasýndaki fark, böyle filimlere hücum ederler. Onlara rtýk büyük edebî eserleri birçok bir sadakati imkânsýz göre de sinema bu tercüme dillere tercüme etmekle iktifa kýlar. Burada elde i þ i n d e n v a z g e ç m e l i d i r. edilmiyor, onlarýn herkesçe bilinen bir e d i l m e k i s t e n e n Sinemanýn kendine göre bir dili dile, sinemanýn, imajlarýn diline sadakat baþka bir vardýr. Filimler bu dile göre tercümesine teþebbüs ediliyor. þeydir. Ýþte tercümenin tasavvur edilmelidir. Asýl metin esas meselelerinden her zaman tercümeden üstün Günden güne bu yeni dile çevrilen biri olan sadakat olduðu gibi sinema için tasavvur büyük eserlerin sayýsý artmaktadýr: m e s e l e s i n i edilen bir mevzu da edebî R o m e o v e J u l i e t, G ü l l i v e r ' i n incelemeðe güzel bir vesile... Bir defa eserlerden alman mevzulardan Seyahatleri, Cürüm ve Ceza, Anna konuþtuðumuz diller biribirine benzer. üstün olacaktýr. Filimlerin icaplarý edebî Karenin, Pride and Prejudice, Notre- Bunun içindir ki bir dilden diðer bir dile eserlerin icaplarýndan bambaþkadýr. Dame de Paris, Uðuldayan Tepeler v.s. g e ç e r k e n a n c a k z o r l u k l a «Tercüme kadýn gibidir, sadýðý güzel Bu, yeni çevirme hareketinin belli baþlý hissedebildiðimiz bazý noktalarý, edebî güzeli de sadýk olmaz» sözü þüphesiz ki misalleri. Belki de pek uzak olmryan bir eserden filme geçerken çok daha vazýh «edebî filimler» için daha doðrudur. Ya zamanda dünya edebiyatýna mal olmuþ bir þekilde görebilirim Burada edebî filim edebî esere sadýk kalýr, iyi olmaz; her büyük romanýn, her büyük piyesin filimlerden çýkan bütün meseleleri ya güzel bir filim olur, o zaman da onunla filme alýndýðýný göreceðiz. inceliyecek deðiliz... Ancak bu filimlerin eser arasýnda hemen hemen hiçbir ilgi Bu çalýþma, halli lâzým gelen birçok telkin ettiði bazý fikirleri aydýnlatmaða ve kalmaz. Ýyi bir filimden güzel bir roman meseleyi ortaya atmaktadýr: Bir eserin bu meselenin izahýna çalýþacaðýz. çýkarmak kabil olmadýðý gibi, güzel bir yazý dilinden imaj diline geçmesi ne Þimdilik bu nevi filimleri beðenen pek az edebî eserden de iyi bir filim vücuda dereceye kadar mümkündür? Filim bir kimse vardýr. Edebiyatý sevenler bu getirmek kabil deðildir. edebî esere ne dereceye kadar sadýk filimlerin kifayetsizliðinden bahseder Bu iki katî hüküm arasýnda seyircilerin kalabilir? Burada sözü geçen sadakat dururlar; onlara göre eserin özü büyük bir kütlesi bu filimlere karþý raðbet ne demektir? «Edebî filimler» in gittikçe kaybolmakta, yazanýn esas fikri, niyeti göstermekle beraber onlarýn hiçbir artan sayýsý, þimdiye kadar bizi bu tahrif edilmektedir. Meselâ eserde zaman eser kadar güzel olmiyacaðýný meselelerle çoktan ilgilendirmeli idi. önemli olmiyan aþk entrikalarý filimde, kabul ederler. Romeo ve Juliet, veya Bu filimler bizi diðer bir noktadan da genel olarak ön safhaya alýnýr. Ýzdivaçla Ölmiyen Aþk'ý seyredenlerden «Tabiî, alâkadar edebilir. Bir edebî eseri bir veya diðer mesut bir þekilde bitmiyen filim eser kadar güzel olamaz...» dilden diðer bir dile çevirmekle, eserler filimde böyle bir þekilde bitmeye sözünü mutlaka iþitmiþsinizdir. Alelade yazýldýðý dilden sinema diline çevirmek icbar edilir. Nötre Dame de Paris'de seyirci tercümenin imkânýný kabul arasýnda ancak bir derece farký vardýr. Esmeralda ve Quasimodo ölürler ve etmekle beraber onun kifayetsiz Bu iki tercümede de esas itibariyle ayný romanýn havasý oldukça kötümserdir. kalmaya mahkûm olduðunu da bilir. zorluklarla karþýlaþýrýz. Her iki Filmin sonunda ise Esmeralda genç Az çok haklý olmakla beraber bu çevirmede de asýl metne sadýk kalarak þairle uzun, mesut bir hayat sürmeðe hükümler biraz da peþin verilmiþ gibi s e ç t i ð i m i z i f a d e u s u l ü n ü h a z ý r l a n ý r v e o n l a r a b a k a n görünür. Ýlk önce insan oðlunun bu nevi zorlaþtýrmamak isteriz. Her iki Quasimodo'nun göz yaþlarý filmin filimlerden vazgeçmiyeceðini kabul t e r c ü m e d e d e a s ý l m e t n i iyimser havasýný bozmaz. Filimlerin etmeliyiz. Her vakit Romeo ve Juliet'in düþündüðümüz kadar karii veya çoðu Notre-Dame'ýn Kamburuna aþk ve ölüm sahnelerini, Gülliver'in seyircileri düþünmek zorundayýz. benzer. Onlar Babýâlinin birçok Seyahatleri, Quasimodo'nun korkunç Yalnýz yazý lisaniyle imaj lisaný tercümeleri gibi eserin ne havasýna ve yüzünü sinema tekniðinin verdiði arasýndaki büyük farktan dolayý, rejisör ne de vakasýna sadýk deðildir. Filimle imkânlarla göz önünde canlandýrmak mütercime göre kendini çok daha hür ebedî eser arasýnda çok zaman ancak isteriz, bu suretle de yeni þekil ve hisseder. Bu ise filmin incelenmesini bir isim benzerliði vardýr. Bazan o da imkânlarla eski eserlere yeni bir hayat, daha faydalý kýlmaktadýr. Hepimiz yoktur ya... Bunun içindir ki edebiyat yeni bir mâna kazandýrabileceðimize büyük bir edebî eserin adýný taþýyan sevenlerin çoða bu filimlere istihfafla inanýrýz. Artýk büyük edebî eserlerden filmin bu esere sadýk kalmasýný isteriz. bakarlar veya onlarý hiç seyretmemeyi filim çevirmek kaçýnýlmaz bir olaydýr. Fakat böyle bir sadakatin bir yazý tercih ederler. Zaten sinema ancak bir Zannýmýza göre edebî bir eserden güzel dilinden baþka bir yazý diline tercüme eserin mevzuunu verebilir. Halbuki her ve sadýk bir filim yapmak mümkündür; yaparken beklediðimiz alelade, harfi edebî eserin esasý, mevzuu deðil, yeter ki burada istenilen sadakatin ne harfine sadakate benzemiyeceðini de þeklidir olduðunu tamamen anlaþýlsýn. biliriz. Yazý dili ile imajlarýn dili Diðer taraftan sinema sevenler bu 7

8 Bir dilden diðer bir dile yapýlan «Evet Shakespeare Juliet'i böyle bulundurmalýdýr. Bu kaidelerle istekler, tercümenin sadakatini tâyin etmek görmüþ, Hugo Quasimodo'yu Charles yazarýn göz önünde tuttuðu þeylerden kolay gibi görünür. Tercümeyi elimizde Laughton gibi tasavvur etmiþtir.» dersek ayrýdýr ve böylece rejisörün meydana b u l u n a n a s ý l m e t i n l e h e r a n filmin sadakatini bir noktadan da olsa getirdiði eser asýl metinden baþkadýr. k a r þ ý l a þ t ý r a b i l i r i z. F a k a t b u teyidetmiþ oluruz. Rejisör veya aktör Fakat bu esaslý bir ayrýlýk deðildir. «Eðer karþýlaþtýrma da zannedildiði kadar bizimle yalnýz mutabýk kalamaz. O bize yazarýn elinde kalem deðil, fakat kolay deðildir. Bir kelimenin diðer bir þahsi görüþünü, yazarýn görüþü olarak elimdeki vasýtalar olsaydý o da filmime kelimeyi, bir cümlenin diðer bir cümleyi kabul ettirmelidir. yakýn bir eser yaratacaktý» sözünü ifade edip etmediði münakaþa götürür Her mütercimin vazifesi bundan farklý hüsnüniyetle söyliyen rejisöre ne mutlu. bir meseledir. Bir kelimenin tamamen olmasa gerektir. O da kelimelerin, O her iyi mütercimin vazifesini karþýlýðý gibi görünen diðer bir kelime cümlelerin altýnda yazarýn gördüðünü, yapmýþtýr. Tercüme ettiði eserin özüne çok zaman asýl kelimenin verdiði imaj düþündüðünü aramalýdýr; o da asýl varmýþ ve tekrar, kelimelerden deðil, bu veya fikri veremez. Ve böylece yazarýn metnin okuyuculara tahayyül ettiðini göz özden hareket ederek tercümesini inþa m a k s a d ý m i f a d e e d e m e z. B i r önünde bulundurmalýdýr. Yalnýz kelimeyi etmiþtir tercümenin sadakati hakkýnda verilen deðil, yazarýn ruh haletine ve asýl metnin Esas sadakat, hareket ve varýþ her hüküm yazarýn telkin etmek istediði okuyucularda meydana getirdiði ruh noktalarýnýn ayný olmasýndadýr. ruh haliyle tercümenin haletine önem vermelidir. Mütercim eserin özüne varmaða okuyucusunda husule gelen Yalnýz yazarýn ruh haleti çalýþarak yazarýn hareket noktasýndan ruh haleti arasýnda bir b i l i n m e d i ð i n d e n v e hareket etmeðe gayret eder ve yazarýn mukayeseye istinad eder. okuyucununki de deðiþik vardýðý neticeye, insanlar üzerinde icra Yalnýz yazarýn telkin etmek olduðundan son hüküm ettiði ayný tesire varmaya çalýþýr; bu iki istediði ruh haletini tam bir verecek yine mütercimdir. nokta arasýnda takibedilen yol þekilde bilemiyeceðimizden O yazarýn maksadýna, mecburen ayrý olacaktýr. Yazar, bir yol, hükümlerimizde de hiçbir asýl metni okuyanlarýn rejisör ve mütercim, yazarýn vardýðýna zaman katî olamýyacaðýz a n l a d ý k l a r ý n a s a d ý k varmak istedikleri için, baþka bir yol demektir. Bu zorluk «sinema kalmak ister; bu gayret ve takibetmeðe mecburdurlar. Eðer onlar tercümelerinde» daha sadakatin de hiçbir halde insan üzerine yazardan baþka bir tesir k u v v e t l i b i r þ e k i l d e tam olamýyacaðýný bilir. Mütercimin yapmak isteselerdi o zaman yazarýn mevcuttur. hürriyeti büyüktür. O rejisör gibi asýl takibettiði yolu adým adým, kelime Her büyük romancý yarattýðý þahýs ve metinde göremediðimiz noktalan görür, kelime takibedebilirlerdi. Maalesef, nice vakalarý muhayyilesinde canlý imajlar bizi bu noktalan kabul etmeðe icbar mütercim «gaye sadakati»ni deðil «yol halinde görmüþtür. Diðer taraftan her edebilir. Her sadakat bir ruh sadakatidir. sadakati»ni tercih ederler. okuyucu kelimelerin, tasvirlerin altýnda, Bir tercümede bu ruh sadakatinin verilip Edebî eserlerden filme geçerken bu þahýslarý, sahneleri göz önünde verilmediðini kimse katiyetle iddia «yol sadakati»nin manasýzlýðý göze bulundurmuþ, eserin kendine göre ve edemez. Tercüme böylece cüretkâr bir çarpmaktadýr. Hiçbir rejisör esas metni yalnýz kendisi için bir nevi tercümesini harekettir, bir risktir. adým adým takibedemez. Sinema dilinin yapmýþtýr. Yazar, imajlardan kelimelere; «Edebî filim»lerde baþka bakýma da i c a p l a r ý b a m b a þ k a d ý r. F a k a t okuyan, kelimelerden imajlara a l ý þ k ý n o l d u ð u m u z s a d a k a t konuþtuðumuz dillerin icaplarý da, bu geçmiþtir. Þüphesiz ki yazarýn mefhumundan ayrýlmalýyýz. Hiçbir filim kadar farklý olmamakla beraber, baþka imajlariyle okuyanýn imajlarý arasýnda romanýn takibettiði safha ve vaka baþkadýr. epey fark vardýr. Filim, yazarýn ilk sýrasýný takib edemez. Birçok noktalarý imajlarýný tekrar etmeðe çalýþtýðý gibi Filim için kullandýðýmýz usulü burada da ihmal etmek mecburiyetindedir. okuyucularýn da ayrý ayrý tasavvur esas itibariyle kullanmamýz lâzýmdýr. Ýmajlarla ifadesi mümkün olmýyan birçok ettikleri imajlara uygun olmalýdýr. Yazarýn yaratýcý kuvvetlerin merkezine þeyi de zaten ifade edemez. Fakat bu Burada asýl metin yoktur. Ancak onun varmak ve ondan yazarýn güttüðü imkânsýzlýklar filmin esere daha geniþ kelimelerle yapýlmýþ bir tercümesi gayeyi, esas metnin icra ettiði tesiri göz bir mânada sadýk kalmasýna mâni v a r d ý r. A s ý l m e t i n y a z a r ý n önünde tutarak kendi yolumuzda, olmamalýdýr. Her büyük eserin akýþý bir muhayyilesiyle beraber kaybolmuþtur. dilimizin icabettiði yoldan yürümektir. esas harekete, bir iç harekete tabidir. Sadakat burada okuyucularýn tasavvur Ancak bu þekilde esas sadakate Her büyük eserin bir esasý, bir canlý e t t i k l e r i y l e f i l i m a r a s ý n d a k i varmaðý ümid edebiliriz. Bu, tehlikesiz merkezi vardýr. Rejisörün vazifesi iþte m u t a b a k a t t a n i b a r e t t i r. F a k a t ve kolay bir yol deðildir. Fakat çýkar evvelâ bu esasa varmaktýr. Ýçine girerek okuyucularýn da tasavvur ettikleri ayrý baþka bir yol da yoktur. Artýk her onu yaratan ruh membalarýna ayrý olabilir ve yazýlý metin birçok defa tercümenin bir risk olduðunu, tercüme varýlmalýdýr. Rejisör yazarýn kalbine aralarýnda birlik temin etmeðe muktedir iþinin de cüretkârlarýn iþi olduðunu v a r d ý k t a n s o n r a e s e r i t e k r a r deðildir. Bu birliði temin etmek rejisörün anlamalýyýz. Çok tekrar edilen fakat çok düþünmelidir. O, yazarýn kelimelerle vazifesidir. O, tamamen yeni, belki de da unutulan bu hakikati baþka bir yoldan takibettiði yolu, imajlarla, sözlerle, hiçbir okuyucunun tasavvur etmediði teyidetmek her halde faydasýz deðildir... musiki ile takibetmelidir. Fakat rejisör bir imajýn, bir simanýn, bir sahnenin bunu yaparken bu unsurlar arasýndaki Edebi Eserlerin Filim Diline Tercümesi, eserin ruhuna sadýk olduðuna bizi münasebetleri tâyin eden kaideleri, Erol Güney, Tercüme Dergisi, Sayý:13, inandýrabilir. Biz o ana kadar tasavvur seyircilerin isteklerini de göz önünde ss , 19 Mayýs ettiðimizin doðru olmadýðýný anlarýz. 8

9 " Çevirmen Olmak: Çeviri Teorisi ve Uygulamasýna Giriþ Çevirmen Olmak: Çeviri Teorisi ve Uygulamasýna Giriþ adlý kitabýnda, Douglas Robinson çevirmen olmanýn hem teorik hem de uygulamalý yönünü ele alýyor. Kitap özellikle acemi çevirmenleri hedefliyor ve aþaðýdaki konulardan bahsediyor: Nasýl daha hýzlý ve doðru çeviri yapýlýr Ortaya çýkan sorun ve zorluklarla nasýl baþ edilir Piyasa nasýl iþler Kitapta teoriyi ve uygulamayý öðrenmeyi kolaylaþtýran çok çeþitli canlý aktivite ve alýþtýrmalara ek olarak, tartýþma önerileri ve çeviri öðretimi için ip uçlarý ve aktivitelerle detaylý bir Öðretmen Rehberi de blunmaktadýr. Çeviren: Merve Ilgýn Kaynak: Birleþmiþ Milletlerin Gönüllü Tercümaný Olun Dünyanýn Farklý Bölgelerinde Görev Alýn UNV Gönüllüleri Kimlerdir? Her yýl yaklaþýk 160 milletten diplomalý ve deneyimli 7000 kiþi geliþmekte olan ülkelerde BM Gönüllüsü olarak hizm et vermektedir. 1971'den bu yana yaklaþýk 140 ülkede BM Gönüllüsü çalýþmýþtýr. Mevcut gönüllülerin yüzde 70'i geliþmekte olan ülkelerin, kalan yüzde 30'u ise sanayileþmiþ ülke vatandaþlarýdýr. Alternatif: Evinizden (Online) Gönüllü Olun Online gönüllüler ne yapabilir? Online gönüllüler Internet yoluyla ulaþtýracaklarý birçok faaliyet gerçekleþtirebilirler. Uzmanlýk ve becerilerini paylaþarak kendi ülkelerindeki örgütlerin kapasitesini arttýrabilirler. Teknik ekspertiz ve araçlar (eðitim materyali geliþtirme ile ilgili kapasite artýrma, sözleþme taslaðý hazýrlama, web sitesi tasarýmý gibi) saðlayabilir, Proje ve kaynak yönetimini destekleyebilir (teklif düzenleme, proje deðerlendirme veya örgütsel stratejilerle ilgili uygulamalarý paylaþma ve tavsiyelerde bulunma gibi) Bilgi geliþtirme ve yönetme faaliyetlerine katkýda bulunabilir (araþtýrma, veri toplama, veritabaný oluþturma gibi) Ýletiþim (belge tercümesi, makale yazma ve broþür tasarýmý gibi) ve að oluþturma (destek kaynaklarýný belirleme, bilgi aktarma gibi) faaliyetlerini kolaylaþtýrabilirler. 9 ANKARA BURSA POLONYA

10 TRADOS SDL Trados 2007 Mart ayýnda sizlerle! SDL Technologies Inc., 29 Ocak 2007'de Almanya'da yapýlan toplantýda SDL Trados'un yeni sürümü SDL Trados 2007'yi duyurdu. Çevirmenlerin gereksinim duyduðu birçok konuya çözüm getiren teknolojinin son sürümü olan SDL Trados 2007, yeni özellikleriyle birlikte proje tamamlama sürecini önemli ölçüde kýsaltmasý ile dikkat çekiyor. SDL Trados 2007 ile birlikte proje kontrolleri, zaman ayarlamalarý ve gözden geçirmeler için yeni araçlara kavuþuyor ve böylelikle çevirmenlere daha kýsa sürede daha çok is yapma fýrsatý sunuyor. SDL Trados 2007'nin bir baþka avantajý da, yazýlýmýn yeni kullanýcý arayüzü ile sunulmasý. Ýste Müjdeniz! SDL Trados 2007 Freelance alýmlarýnda 1 Mart'a kadar sipariþ veren herkes 'Erken Siparis' indiriminden faydalanýyor. SDL Trados Mart 2007 tarihine kadar zamsýz, hatta 2006 fiyatlarý üzerinden %21 indirim ile sunuluyor.* Unutmayýn, kampanya 1 Mart 2007 tarihinde sona eriyor. Acele edin... * SDL Trados 2007'yi simdi satýn aldýðýnýzda SDL Trados 2006 sürümü hemen size gönderilecek ve Mart ayý ortasýnda ise SDL Trados 2007 sürümüne güncelleme paketine ücretsiz sahip olacaksýnýz. SET-SOFT BÝLÝÞÝM TEKNOLOJÝLERÝ YAZILIM VE DONANIM SAN. VE TÝC. A.Þ Receppaþa Cad. Atakar Ýþ Merkezi No:5 Kat: Taksim-Istanbul Tel: Fax: web: 10

11 SINIR TANIMAYAN ÇEVÝRMENLER Eurotexte 1993 yýlýnda insani yardým amaçlý örgütlere bulunabildiðinizi hissediyorsunuz. ücretsiz çevirmen saðlamak için kar amacý gütmeyen Bu iþi yapmayý seviyorum çünkü ilginç buluyorum. bir topluluk olan Sýnýr Tanýmayan Çevirmenleri kurdu. Yaptýklarý þeye inanýyorum ve bir þekilde gönüllü Bugün bu ücretsiz hizmet Sýnýr Tanýmayan Doktorlar, yardýmda bulunabildiðim için kendimi iyi 1999 Nobel Barýþ Ödülü sahipleri, ve AIDS Örgütüne hissediyorum. Ayrýca belli bir jargon gerektirmeyen destek olmakta, ve bu kuruluþlar da elde ettikleri standart bir dilin yeterli olabileceði bir iþ. Çok doðal bir fonlarý insani yardým amaçlý faaliyetlerde dille yazýyorlar, bu yüzden iþ dünyasýyla ilgili birçok kullanabilmektedir. Birçok Eurotexte çevirmen ve metnin çevirisinden çok daha kolay yapýlabiliyor. personeli karþýlýk beklemeden bu önemli çeviri iþlerine zaman ayýrmakta ve böylece insani yardým amaçlý Yaptýðým en ilginç iþ görgü tanýklýðý yapmak zorunda STK'lara ücretsiz çeviri hizmeti saðlayabilmektedir. kalmamdý. Daðlardan geçerek Çeçenistan'dan Gürcistan'a kaçan ailelerin oldukça üzücü raporuydu. ACÝL: GÖNÜLLÜ ÇEVÝRMENLERE VE EDÝTÖRLERE ÝHTÝYAÇ VARDIR! Ç e v i r m e n l i k becerilerinizi nasýl faydalý bir yardýma dönüþtürebileceðin izi düþünüyorsanýz, belki de Sýnýr Tanýmayan Çevirmenler için gönüllü çalýþabilirsiniz. Sýnýr Tanýmayan Çevirmenler Örgütünün, Sýnýr Tanýmayan Doktorlar, Uluslararasý Aids Örgütü ve Engelliler Derneði gibi insani kuruluþlarýn kýsa dokümanlarýný ücretsiz olarak çevirecek acil Fransýzca-Ýngilizce ve Ýngilizce- Fransýzca çevirmen ve editör ihtiyacý olabilmektedir. Ayrýca acil týp çevirmeni ihtiyacý da doðabilmektedir. Kendinizi bir anda Afganistan veya Çeçenistan'dan gelen bir tanýk tutanaðýný çevirirken veya anneden bebeðe HIV virüsü bulaþma vakalarýnýn önlenmesiyle ilgili yeni bir araþtýrmayý çevirirken bulabilirsiniz. (Konu oldukça zor olsa da yapýlan iþ daima anlamlýdýr). Belgeler genelde bir ila on sayfa arasýnda deðiþir (ancak eðitim kurumlarý bazen grup projeleri gibi uzun belgeler de alabilmektedir). Yýlda birkaç sayfanýn bile olumlu sonuçlarý olacaktýr! Sýnýr Tanýmayan Çevirmenler gönüllüsü Karen Tucker'a göre: "Çok sayýda insanýn bilmediði bazý önemli konularda söz söylüyorsunuz ve böylece olaðanüstü öneme sahip kuruluþlara çok küçük de olsa bir katkýda Nefes kesiciydi. Týpký bir roman okur gibi koltuðuma kitlendim ve hüzne boðuldum. Raporda ailelerin daðlarý nasýl aþtýklarý ayrýntýlarýyla anlatýlýyordu". Gönüllü zaman ayýran çevirmenlerin üstesinden gelebildiði bazý önemli konular: Sudan'da gýda güvenliði ve silahlý çatýþma Anneden bebeðe HIV virüsü bulaþmasý Güney Peru'da felaket yardým çalýþmalarý Burundi'de uyku hastalýðý Ukrayna'da tüberküloz Liberya'daki mülteciler Çeçenistan'da iþkence Ermeni sokak çocuklarý 11

12 Sevgililer Gününün Ardýndan Aþkýn Dilini Yitiriyor muyuz? Yanlýþ hatýrlamýyorsam daha Konuya olumsuz bakanlar basit edildiði, Ýngiliz rezervlerinin öðrenciyken bile birinden hislerimizi çok deðerli ve eþsiz çözüldüðü gündür. Sevgililer Günü kartý almak bir aþka dönüþtürmek için tebrik benim için çok önemliydi. Kartý kartý simyacýsýna bu kadar çok Bu açýdan Valentine, halktan ve gönderen kiþi babam bile olsa para harcadýðýmýzý söyleyebilir. umutsuz adamýn soylu ve (imzasý olmadýðý sürece) boþ bir Ancak aþk dili bir para birimi ise ulaþýlmaz kadýna olan sevgisini posta kutusu görmekten daha Sevgililer günü paramýzýn göstermek için yazdýðý ortaçað kötüsü olamazdý. Bu gerçek deðerini düþürmüþ olmuyor romantizminin bir geleneði aþktan çok popülerliðimizi mu? Bu dili fazla kullanarak sayýlan Saray Aþkýnýn aþk herkese göstermenin ucuz bir s a m i m i y e t i m i z i y i t i r i p meyvesi olarak kabul edilebilir. yolu olarak aþk kýrýntýsýna deðersizleþtirerek simyacýlarýn Bu gelenek ayrý dünyalardan benziyordu. yaptýðýnýn tam tersini yapmýþ aþýklar arasýnda gerçek hayatta olmuyor muyuz? (Filozof Tina söz konusu bile olmayan bir Artýk aþkýn diliyle, insanlarýn Turner'ýn da dediði gibi: Aþkýn diyalog, tamamen yeni bir dilin hislerini ifade etmek için bununla ne ilgisi var). ortaya çýkmasýný saðlamýþtýr. kullandýðý sözcüklerle ve Mahremiyetin þifreli ifade muhtemelen bekar edilme þeklidir. Týpký o l d u ð u i ç i n i r o n i k g ü n ü m ü z d e þ e k i l d e a þ ý k l a r ý n "Squiggle'ýn Pooh'u koruyucu azizi olan Aziz s e v m e s i n i n Valentine ile olan olanaksýzlýðý " gibi. baðlantýsýyla daha çok ilgileniyorum. Valentine Aþkýn dili belki de daima bir piskopos, Romalý bir aþkýn ortaya çýkardýðý Papaz, hatta her ikisinin þey eskiyen yüzler, bir birleþimi ya da daima daha yeni ve sadece bir kurgu olabilir, daha iyisini bulma a m a 1 4 Þ u b a t ' t a çabasýdýr. Ben hala öldürülmüþ ve Ýngiltere u m u d u m u v e F r a n s a ' d a kaybetmedim. Aþkýn, takvimlerin en popüler þ i i r i n i n, azizi haline gelmiþtir. Romantiklerin bakýþ açýsý daha dokunaklýlýðýnýn, otobüs Azizlerin posta kutularý olsaydý umut verici olabilir. Sevgililer duraðýnda, kütüphanede, hiç þüphesiz en dolusu onunki Günü normalde utangaç ve matematik dersinin ortasýnda olurdu. g ö s t e r i þ s i z b i r a d a m a kopan bir gürültü ile en duygularýný açýða çýkarma b e k l e n m e d i k y e r d e Yeni ve giderek sahteleþen bir fýrsatý verir. Yasaklarý delen bir bulunacaðýný biliyorum, ancak duygusallýkla Seni Seviyorum tür alkol gibi. Bu sadece Sevgililer gününde asla deme yollarý bulmak giderek erkekler için geçerli bir durum aceleyle en yakýn çiçekçiden bir kelimelerin yetmediði bir çaba da deðil; tarihte kadýnlarýn demet gül almayacaðýmý da haline geliyor. Ýngiltere'de bu yýl erkeklere evlenme teklif ettiði biliyorum. Çeviren: Pýnar Çelik 15 milyondan fazla sevgililer tek gün Sevgililer Günüdür. K a y n a k : günü kartý gönderilmiþ olacak. Söylenmemiþ sözlerin ilan ANKARA ANTALYA MALEZYA

13 BLOG/GÜNLÜK KÖÞESÝ Ýngilizce Fransýzca tercümaný Céline Graciet'in günlüðü Dolu dolu hazýrlanmýþ bir günlük, daha doðrusu bilgi havuzu. Derlenip toplansa çeviri ile ilgili 10 kitap çýkar! Bu günlüðü gördükten sonra tercümanlara tavsiyemiz: LÜTFEN GÜNLÜK TUTUN. Kim bilir belki bir sene sonra bir kitap yapmaya karar verirsiniz günlükte yazdýklarýnýzý. Gerçi Céline günlüðünde iþlemediði konuyu býrakmamýþ ama belki siz de bir iki bakir konu bulur iþlersiniz kendi günlüðünüzde. Her kategoriyi (Kültür, Konuklar, Deyimler, Interpreting, Eðlenceli bir iþ, Sevdiðim ürünler, Technical corner, Sözcükler) gezin, her linke týklayýn. Linkler sayfasýna da gidin. Baþka tercümanlarca hazýrlanmýþ bir çok günlüðün adresini bulacaksýnýz. Kesinlikle kaçýrmayýn. Ýþte günlükten birkaç paragrafýn çevirisi: Dil ve Propaganda Küba da beni büyüleyen sayýsýz þeyden biri de dilin siyasi amaçlar için kullanýlýþýydý. Gittiðiniz her yer sizi her biri devrimin ihtiþamýný yansýtan siyasi mesajlar üzerinde düþünmeye zorluyor. Yol kenarlarýndaki dev panolar, aðaçlara asýlmýþ küçük ev yapýmý pankartlar, þehir merkezindeki grafitiler (gördüðüm tek grafiti çeþidi) siyasi propagandadan kaçmak neredeyse olanaksýz. Ulusal gazete Granma nýn çeþitli dillere çevrilmesi de hükümetin propaganda donanýmýnda dilin önemini daha da belirgin hale getiriyor (Fransýzca, Ýngilizce, Ýspanyolca, Ýtalyanca, Portekizce, Türkçe ve Almanca. Bunun amacý uluslararasý arenada daha idealize edilmiþ ve hükümeti kesinlikle eleþtirmeyen bir Küba yaratmak gibi görünüyor. Kübaca tek gazete ve daha da ilginci Kübalýlar için olan basýmýnýn ön sayfasýnda "Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba", Tercüme etmeye gerek yok. Özellikle Fidel in 15 Özelliði baþlýklý dört sayfalýk makaleyi çok beðendim! yazmasý oldukça þaþýrtýcýdýr.! Birkaç satýr da baþka bir sayfasýndan: Ýngilizce'de en çok kullanýlan sözcük: zaman "Bu listeyi hazýrlarken beni þaþkýna çeviren þey en çok kullanýlan 100 sözcükten 90 ýnýn tek heceli olmasý ve büyük bir bölümünün de eski Ýngilizce den gelmesi yani basit cümlelerde sürekli kullandýðýmýz basit sözcüklerin çoðunun Normandiya Çýkartmasýndan öncesine ait olduðunu fark etmem oldu diyor proje müdürü."daima yeni sözcüklere, deðiþmekte olan dile ve diðer ülkelerden gelen sözcüklere odaklanýyoruz ancak aslýnda kullandýðýmýz basit dil yüzyýllar öncesinin dili ile ayný. 13 ANKARA KONYA ÜRDÜN

14 Aylýk ht tp :/ /p b tr a ns l at i ons. wor d pr es s.c om / B u gü n l ük d e Ho l l an dac a- Ýn g i l i zc e d i l ç if t i ar as ý n da ç e vir i ya p an Pe r c y B a lem ans 'a a i t S it e dek i k at e gor i l er : ar t ic l es, b ad tr a ns l at i ons, bok s, d u tc h, en g l is h, hum ou r, i nt er ne t, i nt er p r e t in g, l a ng u ag es, l ink s, li t er a t ur e, qu ot es, r ef er e nc e, s ub t it l i ng, t oo ls, tr a n s l at i on, wor ds Ýþ t e g ün l ük te n b ir k aç par a gr af ýn ç e v ir is i : The T ra ns la t io n Me m or y Br ok e r s ( Çev i r i Be ll eð i S im s a rl a rý) TM Marketplace çeviri belleði simsarý olarak hizmet veren bir web sitesi. Çeviri belleklerinin (TM) sahipleri TM i diðer insanlarýn da kullanýmýna açabilir ve TM i kullanan herkesten bir lisans ücreti alabilir. Bu sistemin avantajý TM sahiplerinin, baþka þirket ve kiþiler mevcut TMlere girip kendi TMlerini oluþturmak için gereken zaman ve paradan tasarruf ederken, çeviri varlýklarýna yaptýklarý yatýrýmdan anýnda kazanç saðlamalarýdýr. Me r r i a m- We bst e r yý lý nýn s öz c ük le r i 1. truthiness (doðruluk, samimiyet) 1 : k i ta p la r d a n de ð i l i ç te n g e le n g er ç ek ( S t ep h en C o l ber t, C om ed y C e n tr al T h e Co l b er t Re p or t, Ek im ) 2 : k iþ i ni n d o ðr u bi l i n en de ð i l do ðr u o lm as ý ný is t e d ið i k ons ep t v e ya b il g i le r i t er c i h etm es i dur um u ( Am er ic a n D ia l ec t Soc i et y, O c ak ) 2. google ((?dünya) 3. decider (sonucu belirleyen karþýlaþma, final) 4. war (savaþ) 5. insurgent (asi, direniþçi) 6. terrorism (terörizm) 7. vendetta (kan davasý) 8. sectarian (mezhep kaynaklý) 9. quagmire (bataklýk) 10. corruption (yozlaþma/rüþvetçilik) Çeviri Performansý Nasýl Deðerlendirilir Çeviri iþinde tercümanýn verilen iþteki performansýný kesin olarak tahmin etmenin imkansýz olduðu bilinmektedir. En iyi tercümanlar bile bütün alanlarda uzman olamazlar, zaman zaman hepimiz kötü günler yaþarýz. Fakat çeviri alýcýlarý her zaman tercümanlarý seçmek zorundadýrlar, ve tercümaný eldeki iþ veya eldeki iþin bir kýsmý ile test etmek her zaman mümkün olmaz. Çeviri alýcýlarý bu yüzden tercümanýn performansýný deðerlendirmek için güvencelerine bakarlar. Bu güvenceler aþaðýdakiler olabilir: çeviribilim (mütercim tercümanlýk) alanýnda üniversite diplomasý ilgili uzmanlýk alanýnda üniversite diplomasý mesleki sertifikasyon örnek çeviri (ilgili alanda olmayabilir) müþteri referanslarý dilbilim dýþý bir alanda profesyonel deneyim Bu (veya baþka) güvencelerden hangileri tercüman performansýný deðerlendirmede en fazla tercih edilir? Hangileri sahte, uydurulmuþ ya da alakasýz olduðu için gözden kaçýrýlmýþtýr? Kaynak: Çeviren: Merve Ilgýn 14

15 THINKMAP VISUAL THESAURUS ( [GÖRSEL EÞ (ZIT) ANLAMLI KELÝMELER SÖZLÜÐÜ] Sitede Tura Çýkýn 15

16 Dili yalnýþ kullanýyormuþum. Yok Ýngilizce katýyormuþum konuþmamýn içine falan Öyle daha groovy oluyorsa, bütün marketing piyasasý bu konsepti benimsemiþ bir þekilde deadlinelara iþ yetiþtiriyorsa bana niye kýzýyorlar! Hem briefi verirken neden bunu söylemiyorlar? Art director geliyor, benden outdoor iþlerin feedbacklerini istiyor, götürüyorum. Birazdan yanýma gelip Neden Ýngilizce konuþuyorsun? diye soruyor. Neyse, bende bundan sonra onlarýn istediði gibi davranayýmki gönülleri olsun. Paragraftaki 11 yanlýþý bulunuz. ANKARA KAYSERÝ HOLLANDA

17 yanlýþ Dili yalnýþ kullanýyormuþum. Yok Ýngilizce katýyormuþum konuþmamýn içine falan Öyle modaya uygun daha groovy oluyorsa, bütün marketing piyasasý anlayýþý, yapýyý, kavramý bu konsepti benimsemiþ bir þekilde deadlinelara iþ yetiþtiriyorsa bana niye kýzýyorlar! Hem briefi verirken neden bunu söylemiyorlar? Art director geliyor, benden outdoor iþlerin feedbacklerini istiyor, götürüyorum. Birazdan yanýma gelip Neden Ýngilizce konuþuyorsun? diye soruyor. Neyse, bende bundan sonra onlarýn istediði gibi davranayým ki ben de dýþ mekan davranayýmki gönülleri olsun. pazarlama son teslim tarihine talimatý sanat yönetmeni geri dönüþlerini ankara ÝNGÝLÝZCENÝZÝ KONUÞTURUN TERCÜMANLARA VE ÝLERÝ DÜZEY ÝNGÝLÝZCE BÝLGÝSÝ OLANLARA YÖNELÝK SPOKEN ENGLISH KURSU (0312) Berna Haným y e m i n l i a n k a r g m a i l. c o m 17

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu 7575 D 7675 D Klima Kullanma Kılavuzu Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı