TERCÜMAN. teþekkürler YEMÝNLÝ. 191 ÜLKEDE TÜRKÇE TERCÜMAN Türkçe Tercümanlar Burkina Faso'dan Çin'e kadar Yanýnýzda Olacak! BÜLTEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TERCÜMAN. teþekkürler YEMÝNLÝ. 191 ÜLKEDE TÜRKÇE TERCÜMAN Türkçe Tercümanlar Burkina Faso'dan Çin'e kadar Yanýnýzda Olacak! BÜLTEN"

Transkript

1 YEMÝNLÝ AYLIK MESLEK BÜLTENÝ SAYI: 3 / SUBAT 2007 TERCÜMAN BÜLTEN TERCÜMANLARA VE ÝLERÝ DÜZEY ÝNGÝLÝZCE BÝLGÝSÝ OLANLARA YÖNELÝK SPOKEN ENGLISH KURSU ÝNGÝLÝZCEYÝ 1 AYDA KONUÞUN (Berna Haným) 191 ÜLKEDE TÜRKÇE TERCÜMAN Türkçe Tercümanlar Burkina Faso'dan Çin'e kadar Yanýnýzda Olacak! 3000 üyeye ulaþtýk a l a n ý n d a b ü y ü k b i r b o þ l u ð u d o l d u r a n bültenimize üye olanlarýn sayýsý bir ay gibi kýsa bir sürede 3000'i aþtý teþekkürler Bu günlerde Türkiye'nin ve dünyanýn her köþesinde size çevirilerinizde yardýmcý olacak, gereðinde bulunduðunuz yerde rehberlik yapacak, ticari iliþkilerinizde, ürün araþtýrmalarýnýzda, hukuki sorunlarýnýzda, vize iþlemlerinizde yardýmcý olup yol gösterecek, küçük dünyanýzý global dünya ile tanýþtýracak, ve nihayetinde sizi dünya ile kaynaþtýracak yeminli tercümanlar birliðini kurmaya çalýþan sitesi, Türkiye'de 81 ilde, dünyada 191 ülkede organize olma çalýþmalarýna devam ediyor. Site sahipleri bu amaçla çok farklý þehir ve ülkelerden yüzlerce yeminli tercümaný ayný çatý altýnda toplamayý baþardýlar. Onlara göre bu birliktelik Türkiye'nin dünyaya bir kez de yeminli tercümanlar aðý üzerinden açýlmayý denemesi anlamýna geliyor. Neler Yapýyorlar? Tercüme edilip uluslararasý bir bilim dergisinde yayýmlanmasý gereken bir araþtýrmanýz var. Yeminli Tercümanlar akademik jargon kullanýlmasý gereken böyle bir durumda, internet üzerinden ilgili literatürü de tarayarak, araþtýrmanýzý bilimsel kriterlere uygun olarak çevirecek ve yaptýðýnýz çalýþmanýn uluslararasý dergilerde dünyanýn her yanýndan okuyucularla buluþmasýný saðlayacaklardýr. Eskiþehir'de oturuyorsunuz. Almanya'da çalýþmak veya Ýngiltere'de okumak istiyorsunuz. Eskiþehir'deki yeminli tercümanlar yurtdýþý çýkýþ evraklarýnýzý Konsolosluða sunuma hazýr halde çevirip gerekli tasdik iþlemlerinden sonra devamý sayfa 3...

2 EKSPER KONGRE KONFERANS ÇEVÝRMENLÝÐÝ & SÝMULTANE Cinnah Caddesi 53 / 3 Ç a n k a y a A N K A R A Tel: Faks: Eksper Konferans Çevirmenliði, 16 yýldýr Yurt içinde ve Yurt dýþýnda 1500' ün üzerinde çeþitli etkinliklerde (Kongre, toplantý, seminer) simültane çeviri, konsekütif çeviri, görsel ve iþitsel Sistemler konusunda üstlenmiþ olduðu görevleri üst düzey yönetim kadrosu ve Profesyonel Teknik elemanlarý ile baþarýyla tamamlamýþ olmanýn onurunu ve gururunu taþýmaktadýr. Tüm hizmetlerimizde öncelikle müþteri memnuniyet ve hizmet kalitesini ilke edinmiþ olan þirketimiz gerekli alt yapý, Uzman Yönetim, profesyonel teknik kadro ve kendi makine parkýnda bulundurduðu teknik Konferans ve Kongrede Kesin Çözüm EKSPER Uzman Yönetim, profesyonel teknik kadro ve kendi makine parkýnda bulundurduðu teknik donanýmlarý ile sektörde güvenilir bir kuruluþ olarak yerini korumaktadýr. eksperkongre donanýmlarý ile sektörde güvenilir bir kuruluþ olarak yerini korumaktadýr. Küresel dünyanýn çaðdaþ, profesyonel, yüksek kalite ve teknoloji, yetkin insan kaynaðý beklentilerine toplam kalite bakýþ açýsýyla yaklaþan þirketimiz, deðer zincirinin her noktasýnda bu deðerlere karþýlýk verebilecek organizasyona, profesyonelliðe ve gerekli olan tüm ekipmana sahiptir. Ses sistemleri Kapalý alanda 5000 kiþiye kadar açýk alanda ise 3000 kiþiye kadar Hizmet olanaðý. En küçük toplantýlarýnýzdan büyük konser organizasyonlarýnýzda her türlü profesyonel Ses sistemleri mevcut olup tüm simültane sistemleri ile birebir uyumludur. Yaka ve el mikrofonlarý sennheiser marka olup tamamý dijitaldir. Simultane sistemleri Firmamýz kendi bünyesinde 4 adet 8 dil ve 4 adet mono sisteme sahiptir. Sistemler Brahler marka olup son derece saðlýklý hizmet içermektedirler. Simültane sistemi : Brahler Kulaklýklar: (Alýcý) 750 adet çok kanal alýcý, kulaklýk. Radyatör : ( Yansýtýcý ) 8 adet 5 watt 4 adet 20 watt Tercüman üniteleri : 4 adet dijital 4 adet analog Tercüman Kabinleri: 8 adet kapalý ISO standardý simultane sistemleri ses sistemleri görüntü sistemleri ses sistemleri reji sistemleri telsiz sistemleri 2

3 size teslim ediyorlar. Ýngiltere'deki yeminli tercümanlar sizin Belgelerini, Mutabakat Senetlerini, için okul kaydýnýzý yaptýrabilecek ve Protokolleri, Terhis Belgelerini, Hollanda'da hukuki bir sorun yaþadýnýz. okula ulaþým, konaklama, aile yanýnda Transkriptleri, Katalog ve Broþürleri, Ordaki kalma vb. konularda bir ön araþtýrma Beyannameleri Vekaletnameleri, i r t i b a t n o k t a s ý i l e k o n t a k yapabileceklerdir. Bu da size tamamen M u v a f a k a t n a m e l e r i, Ý n t e r n e t kurduðunuzda, yeminli tercümanlar yabancý olduðunuz bir ortamda bir yerli S a y f a l a r ý n ý, F o r m l a r ý, K a z a ilgili resmi merciler nezdinde ve kadar rahat hareket etme þansý T u t a n a k l a r ý n ý, R a p o r l a r ý izlenmesi gereken hukuki süreç verecektir. Prospektüsleri, Kitaplarý/Dergileri, konusunda size yardýmcý olacaklardýr. Kiþisel Yazýþmalarý, Sabýka Kayýtlarýný, Genel olarak yurt dýþýndaki tüm yeminli Japonlarla eðitim-teknoloji alanýnda R e k l a m M e t i n l e r i n i, M e n þ e tercümanlar sizin için "özel bir iþbirliði yapmak istiyor ama Japonlarý Þ a h a d e t n a m e l e r i n i, G ü m r ü k konsolos" gibi hareket ederek yasal hiç tanýmýyor, hangi kurum ve Dokümanlarýný, Faturalarý tercüme f o r m a l i t e l e r i s i z i n i ç i n kuruluþlarla irtibat kurabileceðinizi ediyor, size Sözlü Tercüme Hizmetleri kolaylaþtýracaklardýr. bilmiyorsunuz. Japonya'daki yeminli v e r i y o r, C D / D V D / V H S / K a s e t tercümanlar uzun yýllar Japonya T r a n s k r i p s i y o n u y a p ý y o r, Amerika'ya gittiniz ama ülkeyi tanýmak deneyimleri sayesinde size gerekli tüm Senaryolu/Senaryosuz Film çeviriyor, için en az üç ay zaman gerekiyor. materyalleri saðlayacak, Japonya'daki Yazýlým ve Ýnternet Sayfalarýný Oradaki yeminli tercümanlarla irtibat adresiniz olacak, ve iþ yükünün yarýsýný yerelleþtiriyor ve her türlü metin ve kurup size ülkeyi ü z e r i n i z d e n belgeyi kullanýma ve sunuma hazýr tanýtmalarýný veya a l a c a k l a r d ý r. h a l d e b i r d i l d e n d i ð e r i n e s i z i n a d ý n ý z a Y e m i n l i dönüþtürüyorlar. istediðiniz þirket, t e r c ü m a n l a r okul, üniversite, gerektiðinde yazýlý DÜNYANIN UZAK NOKTALARINDA kurum ve kiþilerle ve sözlü her türlü TA N I D I Ð I N I Z / G Ü V E N D Ý Ð Ý N Ý Z belirli bir konuda tercüme iþlerinizi T E R C Ü M A N L A R I g ö r ü þ m e l e r i n i de yapýp Japonya'da (REHBERLERÝ/DANIÞMANLARI) BÝZE isteyebilirsiniz. e l i n i z a y a ð ý n ý z BÝLDÝRÝRSENÝZ, BÝZLER DE ÝSÝMLERÝNÝ VE olacaklardýr. ÝRTÝBAT BÝLGÝLERÝNÝ SÝTEMÝZE Çin'den ithalat Antalya'da oturuyor EKLEMEKTEN MEMNUNÝYET DUYARIZ. yapacaksýnýz. Ama ve Avustralya'ya BU ÞEKÝLDE TÜRKÝYE VE DÜNYA mesafe de dikkate g i t m e k ARASINDA YENÝ VE 191-ÞERÝTLÝ BÝR a l ý n d ý ð ý n d a istiyorsunuz. Bu KÖPRÜ KURULMUÞ OLACAKTIR. attýðýnýz her adýmýn çok külfetli durumda Antalya'daki yeminli olacaðýný düþünüyorsunuz. Artýk Çin'de t e r c ü m a n l a r v i z e a l m a n ý z ý DESTEÐÝNÝZÝ BEKLÝYORUZ Ý n g i l i z c e / Ç i n c e / T ü r k ç e b i l e n kolaylaþtýrmak için size yol gösterecek t e r c ü m a n l a r s a y e s i n d e o r a d a ve vize evraklarýnýzý tercüme ederek S Ý T E M Ý Z Ý N B A N N E R V E istediðiniz ürün ile ilgili tamamen gizli Avustralya'ya gittiðinizde her türlü LÝNKLERÝNÝ WEB SÝTELERÝNÝZE araþtýrma yaptýrabilir, yeminli konuda danýþmanlýk almak için sizi EKLEYEREK SÝTEMÝZE VE YEMÝNLÝ tercümanýn sizin için istediðiniz Avustralya'daki yeminli tercümanlara T E R C Ü M A N L A R A D E S T E K fabrikalardan numuneler saðlayýp size yönlendireceklerdir. OLABÝLÝRSÝNÝZ. ÝSTERSENÝZ HER göndermesini isteyebilirsiniz. Þüphesiz bu yaklaþým maliyeti ciddi oranda Bunlarla da Kalmýyor ÞEHÝR VE ÜLKENÝN SAYFASINA azaltacaktýr. Belki de Çin'in ürün Yeminli Tercümanlar sizin için S Ý T E N Ý Z D E N Ö Z E L L Ý N K gamýnýz için çok iyi bir pazar olduðunu Sözleþmelerinizi, Ýthalat - Ýhracat VEREBÝLÝRSÝNÝZ. düþünüyorsunuz. Bu durumda da orada Belgelerinizi, Sertifikalarýnýzý, Ýlaç bulunan yeminli tercümanlar sizin için Tescil Belgelerinizi Kanun Yönetmelik ürününüzün potansiyel alýcýlarýný ve Mevzuatlarý, Göçmenlik Baþvuru araþtýrabilecek ve bu konuda size ön Belgelerini, Vize Evrakýný, Yurtdýþý Yeminli Tercümanlarla fikir verebileceklerdir. Çin'i keþfetmek için artýk Çin'de olmanýz gerekmiyor. Çin'deki yeminli tercümanlar oraya gittiðinizde size tüm þehirlerde rehberlik hizmeti de saðlayabilecek, gereðinde sizinle fabrika ve fuarlarý da dolaþacaklardýr. Ýngiltere'de bir lisan okuluna kayýt yaptýrmak ve okulun genel durumu ile ilgili bilgi almak istiyorsunuz Y a z ý þ m a l a r ý n ý z ý I S O / I S M Dokümantasyonunu, Kalite Güvence Belgelerini, Master/Doktora Tezlerini, Teknik ve Ýdari Þartnameleri, Ýhale Dosyalarýný, Mahkeme Kararlarýný, Noterlik Evraklarýný, Kullanma Kýlavuzlarýný, Kurum-Ýçi Eðitim Belgelerini, Muayene Belgelerini, Bilimsel/Týbbi Makaleleri, Gazete Kupürlerini, Haber Bültenlerini, Þirket Ku r u l u þ S e n e t l e r i n i, F a a l i y e t 3 Dünyaya Açýlýn... Yeminli Tercümanlar Tüm Destinasyonlarda

4 Translators 4 Kids Translators 4 Kids (T4K) dünyanýn dört bir yanýndan tercümanlarý ve dilsever insanlarý bir araya getiren kar amacý gütmeyen bir kuruluþtur. Kuruluþ kelimeler vasýtasýyla dünya çocuklarýnýn iyiliði için çalýþmaktadýr. Kuruluþun ilk projesi dünyanýn her yanýndan çocuklarýn kaleme alacaðý bir hikaye kitabýný yayýmlamak. Kitap farklý dillere tercüme edilecek ve mümkün olduðu kadar ülkede piyasaya çýkmasý saðlanacaktýr. Bu kitabýn satýþýndan elde edilen gelir doðrudan dünya çocuklarýnýn her gün karþýlaþtýklarý sorunlarýn çözümünde kullanýlacaktýr. Kuruluþun ileride yapmayý planladýðý projeler þunlar: Çocuklara yardým amacýyla CD gibi baþka ortamlarda yayýncýlýk projeleri. Çocuk haklarý yararýna tercümanlarý kültür elçileri yapacak bir sistem geliþtirme. Çocuklarýn bakýmý ve korunmasý için fon saðlamak üzere ilgili yardým kuruluþlarý ile bir baðlantý oluþturma. Kuruluþun çalýþmalarýný artýrmak ve misyonunu ileri taþýmak için kurumsal ve özel bir sponsorluk programýnýn geliþtirilmesi. Translators 4 Kids'i gönüllü tercüman veya sponsor olarak ya da baðýþ yaparak destekleyebilirsiniz. KÜRESELLESME. Çeviri endüstrisi küreselleþmenin sonuçlarýný hissetmeye erken baþladý, ve bundan diðer birçok endüstriden daha çok etkilendi; çünkü baþka bir ülkede üretime baþlamak veya baþka bir ülkeden ithalat yapmak, bir metin çevirisini dýþarýdan edinmekten çok daha kolaydýr. Çeviri alýcýlarý daima en düþük maliyetli tedarikçiler aradýklarý için, Birinci Dünya ülkelerinde yaþayanlar zarar görürken; küreselleþme, hayat pahalýlýðýnýn düþük olduðu ülkelerdeki tercümanlarýn yararýna olmuþtur. Bütün dil çiftlerinin bu durumda ayný derecede etkilenmedikleri söylenebilir çünkü Sri Lanka yada Çin de Ýsveççe çeviri yapan tercüman bulmak kolay deðildir. Peki küreselleþmenin çeviri endüstrisi üzerindeki uzun vadeli etkisi ne olacak? ABD ve Avrupa da belli dil çiftlerini kullanan tercümanlar baþka bir iþ mi aramalýlar? Geliþmekte olan ülkelerdeki tercümanlar daha yüksek ücret talep ederek daha fazla kazanacaklarýna karar verdiklerinde ücretler dengelenecek mi? Hangi seviyede bu dengelenme gerçekleþecek? Teknoloji aracýlýðýyla saðlanan yüksek verimlilik düþük fiyatlarýn yerini tutabilir mi? Kaynak: 4

5 AB'de Tercüme Ýþleri Sayýþtay raporuna göre, 2005 yazýlý ve sözlü tercüme yýlýnda tercümeler için Avrupa ihtiyaçlarýnýn giderilmesi için Parlamentosu 128 milyon avro, yýlda 1 milyar avro harcandýðý AB Konseyi 126 milyon avro, AB ifade ediliyor. Komisyonu ise 257 milyon avro harcadý. Bu verilere göre, A v r u p a P a r l a m e n t o s u Avrupa Parlamentosu'nda bir tüzüðünde her üyenin istediði sayfalýk belgenin tercümesi 119 resmi lisanda konuþabileceði avroya mal olurken, bu rakam b e l i r t i l i y o r. K o n s e y k o m i s y o n d a a v r o, toplantýlarýnda da her konuþma konseyde 276 avro olarak 20 dile çevriliyor. Yetkililer, ortaya çýkýyor. Yaklaþýk 4 bin ''Litvanyaca bilen bir Portekizli tercümanýn tam gün görev yaptýðý ve buna raðmen bulmanýn mümkün olmadýðý'' örneðini vererek, tercümelerin yüzde 20'sinin kurum dýþýndan alýnan tercümelerin, tercüman olanaklarýna göre çeþitli takviye ile gerçekleþtirildiði AB'nin genelinde yazýlý ve diller arasýnda ''bocalayarak'' ve ''deðiþik dillerden sözlü tercüme ihtiyaçlarýnýn giderilmesi için yýlda 1 transit geçerek'' yapýldýðýný ifade ediyor. Örneðin, milyar avro harcandýðý ifade ediliyor. Ýspanyolca bir konuþma, Ýngilizce, Fransýzca veya Almanca bir tercümeden geçtikten sonra Macarcaya AB Sayýþtayý, AB kurumlarýnda tercüme iþlerinin kötü çevriliyor. Macarcadan Ýspanyolca'ya bir tercüme için yönetimi nedeniyle yýlda 11 milyon avro kayba de bu yol ters yönden izleniyor uðrandýðýný bildirdi. Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi ve AB Komisyonu'nun daha iyi bir Gelecek yýlbaþýnda, Romanya ve Bulgaristan'ýn organizasyon ve iþbirliði yapmalarý halinde tercüme katýlýmýyla resmi lisan sayýsý 22'ye çýkacak olan AB, masraflarýnýn yüzde 2'sinin (11 milyon avro) tasarruf resmi lisanýnda Türkçe de bulunduðu varsayýlan edilebileceðini belirten sayýþtay, bu kurumlarýn her Kýbrýs Rum kesiminin katýlýmýna raðmen Türkçe'yi birinin kendi tercüme bürolarý olduðunu ve AB'nin 20 henüz resmi lisanlarý arasýna almadý. AB, gelecek resmi lisanýndan çeviriler yapýldýðýný hatýrlattý. yýlbaþýndan itibaren ''Ýrlandaca'' tercümelere de Sayýþtay raporuna göre, 2005 yýlýnda tercümeler için baþlayacak, ancak bu ''lisan''a resmiyet Avrupa Parlamentosu 128 milyon avro, AB Konseyi kazandýrmayacak. ( ) 126 milyon avro, AB Komisyonu ise 257 milyon avro Kaynak harcadý. Bu verilere göre, Avrupa Parlamentosu'nda bir sayfalýk belgenin tercümesi 119 avroya mal olurken, bu rakam komisyonda 194 avro, konseyde 276 avro olarak ortaya çýkýyor. Sayýþtay, AB kurumlarýna ''kötü planlama yapmak'' v e ' ' t e k n o l o j i o l a n a k l a r ý n ý g e r e ð i g i b i deðerlendirmemek'' ithamlarýný yöneltiyor. Avrupa Parlamentosu'nda geçen hafta ele alýnan bir raporda, AB'nin ''tercüme ziyankarlýðý'' yüzünden yýlda 26 milyon avro kaybettiði belirtilmiþti. Yaklaþýk 4 bin tercümanýn tam gün görev yaptýðý ve buna raðmen tercümelerin yüzde 20'sinin kurum dýþýndan alýnan takviye ile gerçekleþtirildiði AB'nin genelinde 5 ANKARA ÝSTANBUL MACARÝSTAN

6 Zülfü Livaneli Fare mi sýçan mý? Yooo korkmayýn: Pazar gününüzü fare-sýçan konularýyla iþgal etmeye niyetim yok. Sadece bir kitabýn adýný veriyorum burada. Umberto Eco çeviri üstüne bir kitap yayýnlamýþ; baþlýðý da böyle koymuþ: "Mouse or Rat?" Çeviri konularý oldum olasý ilgimi çekmiþtir. Þimdi de bu kitabý büyük bir zevkle okuyorum. Çeviri denilen belalý iþin, sözcüklerin baþka bir dildeki karþýlýklarýný bulmak deðil, kültür sembollerini baþka bir kültüre aktarmak olduðunu herkes bilir. Bu konudaki ünlü örneklerden birisi "boða" sözcüðüdür. Ýspanyolcada "toro" dediðiniz zaman kan ve tutku akla gelir, Ýngilizcedeki "bull" ise yeþil çayýrlarda otlayan bir hayvaný anlatýr. Umberto Eco, kültürel yanlýþ anlamalara örnek olarak Cordoba Müftüsü Ýbn Rüþd'den söz ediyor. Ibni Rüþd, Aristo'nun Poetika'sý üzerine bir kitap yazýyor ama Yunanca bilmediði için Poetika'nýn 10. yüzyýlda yapýlmýþ Arapça çevirisinden yararlanýyor yýlýnda Arapça olarak yazýlan Poetika yorumlarý, 1256'da Hermann tarafýndan Latinceye çevriliyor. Bundan sonrasý o kadar karýþýk ki hiç tarihleri ve isimleri verip sizi yormayayým. Okuyunca bana sanki Ýbn Rüþd yorumlarýný herkes her dile çevirmiþ gibi geldi. Sorun þurada ki Aristo'nun metni Yunan tiyatrosuna göndermelerle dolu. Bu tiyatronun kurallarýný ve deyimlerini bilmeden, metni anlamak olanaksýz. Oysa, daha sonra Borges'in bir hikâyesinde belirttiði gibi Ýbn Rüþd, trajedi ve komedi terimlerinin gerçek anlamýný yakalayamýyor. (Hikâyede, Ýbn Rüþd bu sorunu çözmeye uðraþýrken bahçede iki çocuðun oyun oynadýðý, birinin müezzin birinin minare olduðu anlatýlýr.) Ýbn Rüþd Çin'den gelen bir konuðunun anlattýklarýný dinliyor, bir karara varýyor ve diyor ki: "Kuran da trajediler ve komedilerle doludur." Sonuçta ortaya bir dizi yanlýþlýk çýkýyor; Aristo'yu yanlýþ anlayan Ýbn Rüþd'ü yanlýþ anlayan çevirmenlerin yanlýþ anlaþýlmasý. Bana göre dünya tarihi bundan ibaret. Bir dizi yanlýþ anlaþýlma. Bu yüzden Eco'nun kitabý, çeviri üstüne bir deneme olmanýn ötesinde ilgimi çekti, bir hayat kýlavuzu gibi geldi bana. (Kaynak: Vatan Gazetesi) ANKARA ÝZMÝR PERU

7 Edebî Eserlerin Filim Diline Tercümesi Erol GÜNEY A arasýndaki fark, böyle filimlere hücum ederler. Onlara rtýk büyük edebî eserleri birçok bir sadakati imkânsýz göre de sinema bu tercüme dillere tercüme etmekle iktifa kýlar. Burada elde i þ i n d e n v a z g e ç m e l i d i r. edilmiyor, onlarýn herkesçe bilinen bir e d i l m e k i s t e n e n Sinemanýn kendine göre bir dili dile, sinemanýn, imajlarýn diline sadakat baþka bir vardýr. Filimler bu dile göre tercümesine teþebbüs ediliyor. þeydir. Ýþte tercümenin tasavvur edilmelidir. Asýl metin esas meselelerinden her zaman tercümeden üstün Günden güne bu yeni dile çevrilen biri olan sadakat olduðu gibi sinema için tasavvur büyük eserlerin sayýsý artmaktadýr: m e s e l e s i n i edilen bir mevzu da edebî R o m e o v e J u l i e t, G ü l l i v e r ' i n incelemeðe güzel bir vesile... Bir defa eserlerden alman mevzulardan Seyahatleri, Cürüm ve Ceza, Anna konuþtuðumuz diller biribirine benzer. üstün olacaktýr. Filimlerin icaplarý edebî Karenin, Pride and Prejudice, Notre- Bunun içindir ki bir dilden diðer bir dile eserlerin icaplarýndan bambaþkadýr. Dame de Paris, Uðuldayan Tepeler v.s. g e ç e r k e n a n c a k z o r l u k l a «Tercüme kadýn gibidir, sadýðý güzel Bu, yeni çevirme hareketinin belli baþlý hissedebildiðimiz bazý noktalarý, edebî güzeli de sadýk olmaz» sözü þüphesiz ki misalleri. Belki de pek uzak olmryan bir eserden filme geçerken çok daha vazýh «edebî filimler» için daha doðrudur. Ya zamanda dünya edebiyatýna mal olmuþ bir þekilde görebilirim Burada edebî filim edebî esere sadýk kalýr, iyi olmaz; her büyük romanýn, her büyük piyesin filimlerden çýkan bütün meseleleri ya güzel bir filim olur, o zaman da onunla filme alýndýðýný göreceðiz. inceliyecek deðiliz... Ancak bu filimlerin eser arasýnda hemen hemen hiçbir ilgi Bu çalýþma, halli lâzým gelen birçok telkin ettiði bazý fikirleri aydýnlatmaða ve kalmaz. Ýyi bir filimden güzel bir roman meseleyi ortaya atmaktadýr: Bir eserin bu meselenin izahýna çalýþacaðýz. çýkarmak kabil olmadýðý gibi, güzel bir yazý dilinden imaj diline geçmesi ne Þimdilik bu nevi filimleri beðenen pek az edebî eserden de iyi bir filim vücuda dereceye kadar mümkündür? Filim bir kimse vardýr. Edebiyatý sevenler bu getirmek kabil deðildir. edebî esere ne dereceye kadar sadýk filimlerin kifayetsizliðinden bahseder Bu iki katî hüküm arasýnda seyircilerin kalabilir? Burada sözü geçen sadakat dururlar; onlara göre eserin özü büyük bir kütlesi bu filimlere karþý raðbet ne demektir? «Edebî filimler» in gittikçe kaybolmakta, yazanýn esas fikri, niyeti göstermekle beraber onlarýn hiçbir artan sayýsý, þimdiye kadar bizi bu tahrif edilmektedir. Meselâ eserde zaman eser kadar güzel olmiyacaðýný meselelerle çoktan ilgilendirmeli idi. önemli olmiyan aþk entrikalarý filimde, kabul ederler. Romeo ve Juliet, veya Bu filimler bizi diðer bir noktadan da genel olarak ön safhaya alýnýr. Ýzdivaçla Ölmiyen Aþk'ý seyredenlerden «Tabiî, alâkadar edebilir. Bir edebî eseri bir veya diðer mesut bir þekilde bitmiyen filim eser kadar güzel olamaz...» dilden diðer bir dile çevirmekle, eserler filimde böyle bir þekilde bitmeye sözünü mutlaka iþitmiþsinizdir. Alelade yazýldýðý dilden sinema diline çevirmek icbar edilir. Nötre Dame de Paris'de seyirci tercümenin imkânýný kabul arasýnda ancak bir derece farký vardýr. Esmeralda ve Quasimodo ölürler ve etmekle beraber onun kifayetsiz Bu iki tercümede de esas itibariyle ayný romanýn havasý oldukça kötümserdir. kalmaya mahkûm olduðunu da bilir. zorluklarla karþýlaþýrýz. Her iki Filmin sonunda ise Esmeralda genç Az çok haklý olmakla beraber bu çevirmede de asýl metne sadýk kalarak þairle uzun, mesut bir hayat sürmeðe hükümler biraz da peþin verilmiþ gibi s e ç t i ð i m i z i f a d e u s u l ü n ü h a z ý r l a n ý r v e o n l a r a b a k a n görünür. Ýlk önce insan oðlunun bu nevi zorlaþtýrmamak isteriz. Her iki Quasimodo'nun göz yaþlarý filmin filimlerden vazgeçmiyeceðini kabul t e r c ü m e d e d e a s ý l m e t n i iyimser havasýný bozmaz. Filimlerin etmeliyiz. Her vakit Romeo ve Juliet'in düþündüðümüz kadar karii veya çoðu Notre-Dame'ýn Kamburuna aþk ve ölüm sahnelerini, Gülliver'in seyircileri düþünmek zorundayýz. benzer. Onlar Babýâlinin birçok Seyahatleri, Quasimodo'nun korkunç Yalnýz yazý lisaniyle imaj lisaný tercümeleri gibi eserin ne havasýna ve yüzünü sinema tekniðinin verdiði arasýndaki büyük farktan dolayý, rejisör ne de vakasýna sadýk deðildir. Filimle imkânlarla göz önünde canlandýrmak mütercime göre kendini çok daha hür ebedî eser arasýnda çok zaman ancak isteriz, bu suretle de yeni þekil ve hisseder. Bu ise filmin incelenmesini bir isim benzerliði vardýr. Bazan o da imkânlarla eski eserlere yeni bir hayat, daha faydalý kýlmaktadýr. Hepimiz yoktur ya... Bunun içindir ki edebiyat yeni bir mâna kazandýrabileceðimize büyük bir edebî eserin adýný taþýyan sevenlerin çoða bu filimlere istihfafla inanýrýz. Artýk büyük edebî eserlerden filmin bu esere sadýk kalmasýný isteriz. bakarlar veya onlarý hiç seyretmemeyi filim çevirmek kaçýnýlmaz bir olaydýr. Fakat böyle bir sadakatin bir yazý tercih ederler. Zaten sinema ancak bir Zannýmýza göre edebî bir eserden güzel dilinden baþka bir yazý diline tercüme eserin mevzuunu verebilir. Halbuki her ve sadýk bir filim yapmak mümkündür; yaparken beklediðimiz alelade, harfi edebî eserin esasý, mevzuu deðil, yeter ki burada istenilen sadakatin ne harfine sadakate benzemiyeceðini de þeklidir olduðunu tamamen anlaþýlsýn. biliriz. Yazý dili ile imajlarýn dili Diðer taraftan sinema sevenler bu 7

8 Bir dilden diðer bir dile yapýlan «Evet Shakespeare Juliet'i böyle bulundurmalýdýr. Bu kaidelerle istekler, tercümenin sadakatini tâyin etmek görmüþ, Hugo Quasimodo'yu Charles yazarýn göz önünde tuttuðu þeylerden kolay gibi görünür. Tercümeyi elimizde Laughton gibi tasavvur etmiþtir.» dersek ayrýdýr ve böylece rejisörün meydana b u l u n a n a s ý l m e t i n l e h e r a n filmin sadakatini bir noktadan da olsa getirdiði eser asýl metinden baþkadýr. k a r þ ý l a þ t ý r a b i l i r i z. F a k a t b u teyidetmiþ oluruz. Rejisör veya aktör Fakat bu esaslý bir ayrýlýk deðildir. «Eðer karþýlaþtýrma da zannedildiði kadar bizimle yalnýz mutabýk kalamaz. O bize yazarýn elinde kalem deðil, fakat kolay deðildir. Bir kelimenin diðer bir þahsi görüþünü, yazarýn görüþü olarak elimdeki vasýtalar olsaydý o da filmime kelimeyi, bir cümlenin diðer bir cümleyi kabul ettirmelidir. yakýn bir eser yaratacaktý» sözünü ifade edip etmediði münakaþa götürür Her mütercimin vazifesi bundan farklý hüsnüniyetle söyliyen rejisöre ne mutlu. bir meseledir. Bir kelimenin tamamen olmasa gerektir. O da kelimelerin, O her iyi mütercimin vazifesini karþýlýðý gibi görünen diðer bir kelime cümlelerin altýnda yazarýn gördüðünü, yapmýþtýr. Tercüme ettiði eserin özüne çok zaman asýl kelimenin verdiði imaj düþündüðünü aramalýdýr; o da asýl varmýþ ve tekrar, kelimelerden deðil, bu veya fikri veremez. Ve böylece yazarýn metnin okuyuculara tahayyül ettiðini göz özden hareket ederek tercümesini inþa m a k s a d ý m i f a d e e d e m e z. B i r önünde bulundurmalýdýr. Yalnýz kelimeyi etmiþtir tercümenin sadakati hakkýnda verilen deðil, yazarýn ruh haletine ve asýl metnin Esas sadakat, hareket ve varýþ her hüküm yazarýn telkin etmek istediði okuyucularda meydana getirdiði ruh noktalarýnýn ayný olmasýndadýr. ruh haliyle tercümenin haletine önem vermelidir. Mütercim eserin özüne varmaða okuyucusunda husule gelen Yalnýz yazarýn ruh haleti çalýþarak yazarýn hareket noktasýndan ruh haleti arasýnda bir b i l i n m e d i ð i n d e n v e hareket etmeðe gayret eder ve yazarýn mukayeseye istinad eder. okuyucununki de deðiþik vardýðý neticeye, insanlar üzerinde icra Yalnýz yazarýn telkin etmek olduðundan son hüküm ettiði ayný tesire varmaya çalýþýr; bu iki istediði ruh haletini tam bir verecek yine mütercimdir. nokta arasýnda takibedilen yol þekilde bilemiyeceðimizden O yazarýn maksadýna, mecburen ayrý olacaktýr. Yazar, bir yol, hükümlerimizde de hiçbir asýl metni okuyanlarýn rejisör ve mütercim, yazarýn vardýðýna zaman katî olamýyacaðýz a n l a d ý k l a r ý n a s a d ý k varmak istedikleri için, baþka bir yol demektir. Bu zorluk «sinema kalmak ister; bu gayret ve takibetmeðe mecburdurlar. Eðer onlar tercümelerinde» daha sadakatin de hiçbir halde insan üzerine yazardan baþka bir tesir k u v v e t l i b i r þ e k i l d e tam olamýyacaðýný bilir. Mütercimin yapmak isteselerdi o zaman yazarýn mevcuttur. hürriyeti büyüktür. O rejisör gibi asýl takibettiði yolu adým adým, kelime Her büyük romancý yarattýðý þahýs ve metinde göremediðimiz noktalan görür, kelime takibedebilirlerdi. Maalesef, nice vakalarý muhayyilesinde canlý imajlar bizi bu noktalan kabul etmeðe icbar mütercim «gaye sadakati»ni deðil «yol halinde görmüþtür. Diðer taraftan her edebilir. Her sadakat bir ruh sadakatidir. sadakati»ni tercih ederler. okuyucu kelimelerin, tasvirlerin altýnda, Bir tercümede bu ruh sadakatinin verilip Edebî eserlerden filme geçerken bu þahýslarý, sahneleri göz önünde verilmediðini kimse katiyetle iddia «yol sadakati»nin manasýzlýðý göze bulundurmuþ, eserin kendine göre ve edemez. Tercüme böylece cüretkâr bir çarpmaktadýr. Hiçbir rejisör esas metni yalnýz kendisi için bir nevi tercümesini harekettir, bir risktir. adým adým takibedemez. Sinema dilinin yapmýþtýr. Yazar, imajlardan kelimelere; «Edebî filim»lerde baþka bakýma da i c a p l a r ý b a m b a þ k a d ý r. F a k a t okuyan, kelimelerden imajlara a l ý þ k ý n o l d u ð u m u z s a d a k a t konuþtuðumuz dillerin icaplarý da, bu geçmiþtir. Þüphesiz ki yazarýn mefhumundan ayrýlmalýyýz. Hiçbir filim kadar farklý olmamakla beraber, baþka imajlariyle okuyanýn imajlarý arasýnda romanýn takibettiði safha ve vaka baþkadýr. epey fark vardýr. Filim, yazarýn ilk sýrasýný takib edemez. Birçok noktalarý imajlarýný tekrar etmeðe çalýþtýðý gibi Filim için kullandýðýmýz usulü burada da ihmal etmek mecburiyetindedir. okuyucularýn da ayrý ayrý tasavvur esas itibariyle kullanmamýz lâzýmdýr. Ýmajlarla ifadesi mümkün olmýyan birçok ettikleri imajlara uygun olmalýdýr. Yazarýn yaratýcý kuvvetlerin merkezine þeyi de zaten ifade edemez. Fakat bu Burada asýl metin yoktur. Ancak onun varmak ve ondan yazarýn güttüðü imkânsýzlýklar filmin esere daha geniþ kelimelerle yapýlmýþ bir tercümesi gayeyi, esas metnin icra ettiði tesiri göz bir mânada sadýk kalmasýna mâni v a r d ý r. A s ý l m e t i n y a z a r ý n önünde tutarak kendi yolumuzda, olmamalýdýr. Her büyük eserin akýþý bir muhayyilesiyle beraber kaybolmuþtur. dilimizin icabettiði yoldan yürümektir. esas harekete, bir iç harekete tabidir. Sadakat burada okuyucularýn tasavvur Ancak bu þekilde esas sadakate Her büyük eserin bir esasý, bir canlý e t t i k l e r i y l e f i l i m a r a s ý n d a k i varmaðý ümid edebiliriz. Bu, tehlikesiz merkezi vardýr. Rejisörün vazifesi iþte m u t a b a k a t t a n i b a r e t t i r. F a k a t ve kolay bir yol deðildir. Fakat çýkar evvelâ bu esasa varmaktýr. Ýçine girerek okuyucularýn da tasavvur ettikleri ayrý baþka bir yol da yoktur. Artýk her onu yaratan ruh membalarýna ayrý olabilir ve yazýlý metin birçok defa tercümenin bir risk olduðunu, tercüme varýlmalýdýr. Rejisör yazarýn kalbine aralarýnda birlik temin etmeðe muktedir iþinin de cüretkârlarýn iþi olduðunu v a r d ý k t a n s o n r a e s e r i t e k r a r deðildir. Bu birliði temin etmek rejisörün anlamalýyýz. Çok tekrar edilen fakat çok düþünmelidir. O, yazarýn kelimelerle vazifesidir. O, tamamen yeni, belki de da unutulan bu hakikati baþka bir yoldan takibettiði yolu, imajlarla, sözlerle, hiçbir okuyucunun tasavvur etmediði teyidetmek her halde faydasýz deðildir... musiki ile takibetmelidir. Fakat rejisör bir imajýn, bir simanýn, bir sahnenin bunu yaparken bu unsurlar arasýndaki Edebi Eserlerin Filim Diline Tercümesi, eserin ruhuna sadýk olduðuna bizi münasebetleri tâyin eden kaideleri, Erol Güney, Tercüme Dergisi, Sayý:13, inandýrabilir. Biz o ana kadar tasavvur seyircilerin isteklerini de göz önünde ss , 19 Mayýs ettiðimizin doðru olmadýðýný anlarýz. 8

9 " Çevirmen Olmak: Çeviri Teorisi ve Uygulamasýna Giriþ Çevirmen Olmak: Çeviri Teorisi ve Uygulamasýna Giriþ adlý kitabýnda, Douglas Robinson çevirmen olmanýn hem teorik hem de uygulamalý yönünü ele alýyor. Kitap özellikle acemi çevirmenleri hedefliyor ve aþaðýdaki konulardan bahsediyor: Nasýl daha hýzlý ve doðru çeviri yapýlýr Ortaya çýkan sorun ve zorluklarla nasýl baþ edilir Piyasa nasýl iþler Kitapta teoriyi ve uygulamayý öðrenmeyi kolaylaþtýran çok çeþitli canlý aktivite ve alýþtýrmalara ek olarak, tartýþma önerileri ve çeviri öðretimi için ip uçlarý ve aktivitelerle detaylý bir Öðretmen Rehberi de blunmaktadýr. Çeviren: Merve Ilgýn Kaynak:http://pbtranslations.wordpress.com Birleþmiþ Milletlerin Gönüllü Tercümaný Olun Dünyanýn Farklý Bölgelerinde Görev Alýn UNV Gönüllüleri Kimlerdir? Her yýl yaklaþýk 160 milletten diplomalý ve deneyimli 7000 kiþi geliþmekte olan ülkelerde BM Gönüllüsü olarak hizm et vermektedir. 1971'den bu yana yaklaþýk 140 ülkede BM Gönüllüsü çalýþmýþtýr. Mevcut gönüllülerin yüzde 70'i geliþmekte olan ülkelerin, kalan yüzde 30'u ise sanayileþmiþ ülke vatandaþlarýdýr. Alternatif: Evinizden (Online) Gönüllü Olun Online gönüllüler ne yapabilir? Online gönüllüler Internet yoluyla ulaþtýracaklarý birçok faaliyet gerçekleþtirebilirler. Uzmanlýk ve becerilerini paylaþarak kendi ülkelerindeki örgütlerin kapasitesini arttýrabilirler. Teknik ekspertiz ve araçlar (eðitim materyali geliþtirme ile ilgili kapasite artýrma, sözleþme taslaðý hazýrlama, web sitesi tasarýmý gibi) saðlayabilir, Proje ve kaynak yönetimini destekleyebilir (teklif düzenleme, proje deðerlendirme veya örgütsel stratejilerle ilgili uygulamalarý paylaþma ve tavsiyelerde bulunma gibi) Bilgi geliþtirme ve yönetme faaliyetlerine katkýda bulunabilir (araþtýrma, veri toplama, veritabaný oluþturma gibi) Ýletiþim (belge tercümesi, makale yazma ve broþür tasarýmý gibi) ve að oluþturma (destek kaynaklarýný belirleme, bilgi aktarma gibi) faaliyetlerini kolaylaþtýrabilirler. 9 ANKARA BURSA POLONYA

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

PERFORMANS TOPLANTILARI-2

PERFORMANS TOPLANTILARI-2 PERFORMANS TOPLANTILARI-2 Kalite ve Hasta Güvenliði Ýl Performans ve Kalite Koordinatörleri Bilgilendirme ve Deðerlendirme Toplantýsý 28-29 Aðustos 2008-Ankara EDÝTÖRLER Prof. Dr. Sabahattin AYDIN Dr.

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

Altý Sayý, 5.000 Üye 5.000. YeminliTercuman.com. forum açýldý. Üye oldunuz mu? V RGÜL'ÜN DEÐERÝ BÜLTEN. Bültenimize yazýlarýnýzý. bekliyoruz.

Altý Sayý, 5.000 Üye 5.000. YeminliTercuman.com. forum açýldý. Üye oldunuz mu? V RGÜL'ÜN DEÐERÝ BÜLTEN. Bültenimize yazýlarýnýzý. bekliyoruz. AYLIK MESLEK BÜLTENÝ YeminliTercuman.com Türkçe Tercümanlarýn Haber Platformu SAYI: 6 BÜLTEN MAYIS 2007 5.000 KÝÞÝYÝZ Bültenimize yazýlarýnýzý bekliyoruz. ÖZEL HABER Altý Sayý, 5.000 Üye 6 aydýr büyük

Detaylı

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji Sunuþ Deðerli meslektaþlarýmýz, Hep beraber yeni bir yüzyýla girdik. Yeni yüzyýlýn tüm meslektaþlarýmýza ve mesleðimize yeni kazanýmlar getirmesini dileriz. Arkeoloji ve Arkeologlar Derneði olarak 2000

Detaylı

Bir Girişim Hikayesi,

Bir Girişim Hikayesi, Bir Girişim Hikayesi, E-ticaret, Girişimcilik ve Dijital e dair Heyecanlar, kazanışlar, kaybedişler, hatalar, tecrübeler; birçok keyifli macera kitapta sizleri bekliyor. Hakan Yalçın "Bir giriþimcinin

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48 indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Saynur Defne Sarýsoy 86 Tezel 85 23-25 Duyurularýmýz 36 Saðlýk Dr. Aydýn Aksoy 75 42 Gurme Coconot 26-33 Bizim Dünyamýz 38 Saðlýk HLC Hairline Clinic 40 Kiþisel

Detaylı

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Uluslar arasý platformda; Istanbul University Pharmaceutical Students Association (IUPSA) olarak bilinmektedir.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri

Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri Aþk-ý Memnu Almancaya Çevrildi Nuran Tezcan Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri olan Robert Bosch (1861-1942) adýna, temelini onun attýðý firma tarafýndan 1964 te kurulmuþ olan Robert

Detaylı

Ýkinci yayýn yýlýnda merhaba,

Ýkinci yayýn yýlýnda merhaba, Yýl: 2 - Sayý:5 - Ýlkbahar - 2006 ISSN : 1306-7818 BÝLDER (Basýn Yayýn ve Ýletiþimciler Derneði) adýna Ýmtiyaz Sahibi > Ýsmail TUNÇBÝLEK Genel Yayýn Yönetmeni > Ahmet Emin DAÐ Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 I I S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 EDÝTÖR 05 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Paletli Ekskavatör 06 BÝLGÝ Rekabet Çaðýnda Karlýlýk Ýlkeleri ve Lider Yönetici SÖYLEÞÝ "CE" Ýþareti ve Güvenlik

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Sulucakarahöyük/VAN Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR CMYK Yýl:1 Sayý:3 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR PAÜ Akademik Töreni'nde, PAÜ'ye, Denizli'ye ve

Detaylı