2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU"

Transkript

1 2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara

2 Baþvuru Tarihleri : 2-11 Þubat 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 22 Mart 2009, 9.30, 180 dakika Baþvuru Hizmeti Ücreti : 3,00 TL Sýnav Ücreti : 40,00 TL DÝKKAT! Bu Kýlavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dahildir. Baþvurusunu yapmayan; baþvurusu geçersiz sayýlan; sýnava girmeyen veya giremeyen; sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkarýlan; sýnavda baþarý saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan; ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran ve ayný iþlem için birden fazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez. Bu kýlavuzda yer alan ücretlerin dýþýnda baþvuru merkezlerine ve bankalara, baþka bir ad altýnda herhangi bir ücret ödenmeyecektir. ADRESÝMÝZ Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmi, özel ve genel yazýlar için: ÖSYM Baþkanlýðý Bilkent-ANKARA Baþvurma, sýnav ve sýnav sonuçlarý konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM - Sýnav Hizmetleri Müdürlüðü Bilkent-ANKARA Telefon Numaralarý: (0.312) (Çok Hatlý Santral) Ýnternet Adresi: http: // ÖSYM Ankara Bürosu: Çetin Emeç Bulvarý Sok. (Eski 127. Sok.) No: 2 Yukarý Öveçler-ANKARA ÖSYM Ýstanbul Üsküdar Bürosu: Hakimiyet-i Milliye Cad. No: 47/A Üsküdar-ÝSTANBUL DÝKKAT! Bu Kýlavuzda yer alan kurallar, Kýlavuzun yayým tarihinden sonra yürürlüðe girebilecek yasama, yürütme ve yargý organlarý ile Yükseköðretim Kurulu kararlarý gerekli kýldýðý takdirde deðiþtirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, ÖSYM tarafýndan belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

3 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Sayfa 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR BAÞVURMA Baþvurma Koþullarý Baþvurma Ýþlemi Aday Bilgi Formunun Doldurulmasý Baþvuru Ýþleminin Tamamlanmasý Baþvurularýn Geçersiz Sayýlacaðý Durumlar Baþvurusu Geçerli Adaya Gönderilecek Belge SINAV Sýnava Girerken Adaylarýn Yanlarýnda Bulundurmasý Gereken Belgeler Sýnavda Uyulmasý Gereken Kurallar Sýnav Hakkýnda Bazý Bilgiler Deðerlendirme Ýþlemi... 7 Tablo 1 Üniversiteler ve Kodlarý... 8 Tablo 2 Yükseköðretim Lisans Programlarý ve Kodlarý Genel Amaçlý Dilekçe Örneði

4 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR Üniversitelerarasý Kurul Yabancý Dil Sýnavý (ÜDS) 2547 Sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 24. ve 65. maddeleri gereðince hazýrlanarak 1 Eylül 2000 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan "Doçentlik Sýnav Yönetmeliði" uyarýnca doçent adaylarýnýn gireceði merkezi bir sýnavdýr. Bu sýnava doktora ve sanatta yeterlik çalýþmasýna baþvuracak adaylar da gireceklerdir. Ayrýca, ÜDS sonuçlarý, yüksek lisans programlarýna giriþ için de kullanýlabileceðinden, lisans programý mezunlarý ile lisans programlarýnýn son sýnýfýnda veya son sýnýftan bir önceki sýnýfta okuyan öðrenciler de bu sýnava girebilirler. Ancak bu öðrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programlarý için ÜDS sýnav sonuçlarýnýn kullanýlýp kullanýlamayacaðýný öðrenmeleri gerekmektedir. Bu sýnav, Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan yürütülecektir Yabancý dil koþulunun saðlanmasý için doçent ve doktora adaylarý ile sanatta yeterlik çalýþmasýna baþvuracak adaylarýn bu sýnava girip baþarýlý olmalarý gerekir Yabancý dil koþulunun saðlanmasý için ÜDS'den doçent adaylarýnýn 100 üzerinden en az 65,000, doktora ve sanatta yeterlik çalýþmasýna baþvuracak adaylarýn 100 üzerinden en az 55,000 puan almalarý gerekir ÜDS, Fen Bilimleri, Saðlýk Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere üç ayrý alanda; Almanca, Fransýzca ve Ýngilizce olmak üzere, yýlda iki kez Mart ve Ekim aylarýnda Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakýr, Erzurum, Eskiþehir, Ýstanbul, Ýzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illeri ile Lefkoþa ve Biþkek'de (Kýrgýzistan) yapýlýr Yukarýda belirtilenlerden baþka dillerde yabancý dil sýnavý açýlmasýna Üniversitelerarasý Kurul karar verir. Doçentlik Bilim Sýnavýna Almanca, Fransýzca ve Ýngilizce dýþýnda bir baþka yabancý dil sýnavý sonucu ile baþvurulmak isteniyorsa, bu dilin Üniversitelerarasý Kurul (ÜAK) tarafýndan kabul edilmesi ve bu dilden Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavýnda (KPDS) 65 veya daha yüksek puan alýnmasý gerekir Türkiye'de veya uluslararasý düzeyde merkezi olarak yapýlan yabancý dil sýnavlarýnýn ÜDS'ye eþdeðerlik durumlarý Üniversitelerarasý Kurul tarafýndan belirlenmektedir. Buna göre ülkemizde ve uluslararasý düzeyde uygulanan sýnavlarýn (TOEFL, IELTS) ÜDS'ye eþdeðerlik durumlarý tablo halinde aþaðýda verilmiþtir (TOEFL, IELTS sýnavlarýnýn geçerlilik süresi 2 yýldýr.). TÜRKÝYE'DE VE ULUSLARARASI DÜZEYDE YAPILAN SINAVLARIN ÜDS'YE EÞDEÐERLÝÐÝNE AÝT UYGULAMALAR ÜDS KPDS TOEFL IELTS Eski Yeni IBT DOÇENTLÝK * ,0 (Her Bölümden) (*): Doçentlik Bilim Sýnavýna Almanca, Fransýzca ve Ýngilizce dýþýnda bir yabancý dil sýnavý sonucu ile baþvurulmak isteniyorsa, bu dilin ÜAK tarafýndan kabul edilmesi ve bu dilden Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavýnda (KPDS) 65 veya daha yüksek puan alýnmasý gerekir Bilim alaný bir yabancý dille ilgili olanlar, yabancý dil sýnavýna baþka bir dilden girmek zorundadýrlar Nisan 2007 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan "Yan Dal Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý Yönetmeliði" Týpta Uzmanlýk Tüzüðü hükümlerine göre uzman tabip olanlarýn daha ileri seviyede yapacaklarý yan dal uzmanlýk eðitimi giriþ sýnavýna (YDUS) iliþkin esaslarý düzenlemektedir. Bu yönetmeliðin Ýkinci Bölümünün 10. maddesinde "ÖSYM tarafýndan yapýlacak bilim sýnavýna (YDUS); KPDS veya ÜDS'den 100 üzerinden en az 50 ve üzeri puan alanlar katýlabilir." hükmü yer almaktadýr tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Öðretim Üyesi Dýþýndaki Öðretim Elemaný Kadrolarýna Naklen veya Açýktan Yapýlacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sýnav ile Giriþ Sýnavlarýna Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýnda Yönetmeliðin "Merkezi Sýnav ve Giriþ Sýnavlarýna Ýlan ve Baþvurma Þartlarý" adlý Ýkinci Bölümün 6. Maddesinde: "Öðretim üyesi dýþýndaki öðretim elemaný kadrolarýna naklen veya açýktan yapýlan her türlü atamada Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavýndan (ALES) en az 70, Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi tarafýndan yapýlan Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavýndan (KPDS) veya Üniversitelerarasý Kurul Yabancý Dil Sýnavýndan (ÜDS) en az 50 puan veya eþdeðerliliði Yükseköðretim Kurulunca kabul edilen bir sýnavdan bu puan muadili bir puan almýþ olmak." ve "Yabancý dille eðitim-öðretim yapýlan programlarda bu Yönetmeliðe tabi öðretim elemaný kadrolarýna naklen veya açýktan yapýlacak atamalarda aranacak dil puanýnda Yükseköðretim Kurumlarýnda Yabancý Dil Eðitim-Öðretimi ve Yabancý Dille Eðitim-Öðretim Yapýlmasýnda Uyulacak Esaslara Ýliþkin Yönetmelik hükümleri uygulanýr." hükümleri yer almaktadýr. Ýkinci Bölümün 7. Maddesinde ise: "Yabancý dil okutmaný baþvurularýnda Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi tarafýndan yapýlan Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (KPDS) veya Üniversitelerarasý Kurul Yabancý Dil Sýnavýndan (ÜDS) en az 80 puan veya eþdeðerliliði Yükseköðretim Kurulunca kabul edilen bir sýnavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak." hükmü yer almaktadýr. 1

5 ÜDS Ýlkbahar Dönemi Sýnavý 22 Mart 2009 tarihinde uygulanacaktýr. Sýnav saat 09.30'da baþlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir Sýnav sonuçlarý, ÖSYM tarafýndan adaylarýn adreslerine postalanacaktýr Doçentlik sýnavý açýlacak temel alanlar þunlardýr: Eðitim Bilimleri ve Öðretmen Yetiþtirme; Fen Bilimleri ve Matematik; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; Ýlahiyat; Mesleki ve Teknik Eðitim; Mimarlýk; Mühendislik; Saðlýk Bilimleri; Sosyal, Beþeri ve Ýdari Bilimler; Ziraat ve Ormancýlýk Yukarýda maddede sözü edilen doçentlik temel alanlarýnýn hangisinden doçentlik sýnavýna baþvurulacaksa ÜDS'ye bu temel alaný kapsayan alandan girmek zorunludur. ÜDS alanlarýnýn kapsadýðý doçentlik temel alanlarý aþaðýda verilmiþtir. Fen Bilimleri: Eðitim Bilimleri ve Öðretmen Yetiþtirme (fen kýsýmlarý), Fen Bilimleri ve Matematik, Mesleki Eðitim (fen kýsýmlarý), Teknik Eðitim, Mimarlýk, Mühendislik, Ziraat ve Ormancýlýk. Saðlýk Bilimleri: Saðlýk Bilimleri. Sosyal Bilimler: Eðitim Bilimleri ve Öðretmen Yetiþtirme (sosyal kýsýmlar), Mesleki Eðitim (sosyal kýsýmlar), Filoloji, Güzel Sanatlar, Hukuk, Ýlahiyat, Sosyal, Beþeri ve Ýdari Bilimler Bir dönemde yalnýz bir yabancý dilden ve bir alandan sýnava girilebilecektir. Baþvurular tamamlandýktan sonra Yabancý Dil ve Sýnav Test Alaný deðiþikliði yapýlmayacaktýr Sýnavýn uygulanmasýnda ve sonuçlarýn deðerlendirilmesinde aday tarafýndan verilen bilgiler esas alýnacaðýndan, Aday Bilgi Formlarýna yazýlan bilgilerdeki eksik ve yanlýþlar yüzünden doðacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktýr. Bir adayýn beyanýnýn gerçeðe uymadýðý tespit edildiði takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakýlmaksýzýn bu sýnavdan elde ettiði tüm haklarýný kaybedecektir Bedensel engeli olan adaylar, bu durumlarýný gösteren saðlýk kurulu raporunu, engellerine iliþkin özgeçmiþlerini anlatan bir dilekçe ile birlikte Aday Bilgi Formuna ekleyeceklerdir. Baþvurma iþlemi bittikten sonra engelli duruma gelen adaylarýn raporlarýný bir dilekçe ekinde hemen ÖSYM'ye göndermeleri gerekir. Okuyamayacak derecede görme engelli adaylara ve/veya ellerini kullanamayan adaylara okuyucu/iþaretleyici yardýmý verilecektir. Engelli olarak sýnava girecek adaylarýn Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinde "Engelli Salonu" yazacaktýr. Bu adaylara engelleri nedeniyle farklý bir test verilmeyecek, sýnav sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi diðer adaylarýnki gibi yapýlacaktýr. Saðlýk kurulu raporunu eklemeyen veya raporlarý kabul edilmeyen adaylar ÜDS'ye baþvuran diðer adaylar gibi iþlem göreceklerdir Bir adayýn sýnavýnýn geçerli sayýlarak cevap kâðýdýnýn deðerlendirilebilmesi için, - sýnava, atandýðý salonda girmesi, - kopya çekme veya çekilmesine yardým etme giriþiminde bulunmamasý, - cevap kâðýdýna T.C. Kimlik Numarasýný doðru olarak yazýp kodlamasý ( Bakýnýz ), - kullandýðý soru kitapçýðýnýn türünü cevap kâðýdýna doðru olarak iþaretlemesi, - cevaplarýný soru kitapçýðýna deðil, cevap kâðýdýna iþaretlemiþ olmasý, - cevap kâðýdýna ve soru kitapçýðýna yazmasý ve iþaretlemesi gereken bilgilerinin doðru ve eksiksiz olmasý, - cevap kâðýdý, soru kitapçýðý ile Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesini eksiksiz olarak sýnav görevlilerine teslim etmesi, - salonda sýnav kurallarýna ve sýnav görevlilerinin uyarýlarýna uymasý zorunludur. Bu kurallara uymayan adaylarýn sýnavlarý iptal edilecektir Baþvuru yapýldýktan sonra herhangi bir nedenle baþvurusunu geri çeken veya baþvurusu reddedilen veya baþarýsýz olan adaylar, yeni baþvurularýný en erken bir sonraki dönem yapabilirler. Bir sýnav dönemi için yapýlan baþvuru sonraki dönemler için geçerli deðildir Bu sýnava girme hakký olmadýðý halde sýnava giren adayýn sýnav sonuçlarýnýn geçerliliði yoktur Sýnav sonuçlarýnýn incelenmesi ve tekrar sonuç belgesi çýkarýlmasý, yanlýþ bilgilerin düzeltilmesi, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasý, deðiþen bilgilerin bildirilmesi amacýyla ÖSYM'ye yapýlacak baþvurularýn iþleme alýnabilmesi için, bu kýlavuzun sonuna eklenmiþ olan "Genel Amaçlý Dilekçe Örneði" kullanýlmalýdýr. Dilekçenin iþleme alýnabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayýn T.C. Kimlik Numarasý, adý, soyadý, adresi, imzasý ve ÖSYM'nin internet adresinden alýnacak evrak referans numarasý bulunmalýdýr. Adaylar dilekçelerinin aslýný Merkezimize ulaþtýrmalýdýrlar. Merkezimize faks yoluyla ulaþtýrýlan dilekçeler kesinlikle iþleme konulmayacaktýr. Adaylar, adres deðiþikliði isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Adres deðiþikliði yapmak isteyen adaylar bu deðiþikliði, her sýnav için belirlenecek tarihlerde ÖSYM'nin internet sayfasýnda bulunan ÖSYM Aday Ýþlemleri Sistemi üzerinden kendileri yapacaklardýr Adaylarýn doldurduklarý cevap kâðýtlarý hiçbir müdahale yapýlmadan optik okuyucular tarafýndan okutulmakta, bilgiler bilgisayar ortamýna aktarýlmakta ve sonuçlar bilgisayar üzerinden deðerlendirilmektedir. Cevap kâðýtlarý farklý zamanlarda farklý optik okuyucularda iki defa okutulduðundan okumalarda herhangi bir hatanýn oluþmasý engellenmektedir. Bununla birlikte adaylar sýnav sonuçlarýnýn tekrar incelenmesini sonuçlarýn ÖSYM tarafýndan internet ortamýnda ilan edildiði tarihten itibaren 30 gün içinde Merkezimizden yazýlý olarak isteyebilirler. Süre hesabýnda ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayýn dilekçesi üzerine bastýðý tarih damgasý ve numara esas alýnýr. Bu adaylarýn inceleme masraflarý karþýlýðý; ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankasý Ankara Güvenevler Þubesi numaralý hesabýna 5,00 TL yatýrdýklarýný gösteren dekontu dilekçelerine eklemeleri gereklidir. Sýnav Sonuç Belgesi eline geçmeyen veya bu belgeyi kaybeden adaylar ise yeni belge çýkartmak için yukarýda belirtilen banka hesap numarasýna 3,00 TL yatýrdýklarýný gösteren dekontu dilekçelerine eklemeleri gereklidir. Sýnav evraký Merkezimizde sýnav tarihinden itibaren en az 100 takvim günü saklandýktan sonra imha edilir. 2

6 2.BAÞVURMA BAÞVURMA KOÞULLARI Bu sýnava yabancý dil koþulunu karþýlamak üzere doçent veya doktora/sanatta yeterlik adaylarý girebileceklerdir. Ayrýca, ÜDS sonuçlarý, yüksek lisans programlarýna giriþ için de kullanýlabileceðinden, lisans programý mezunlarý ile lisans programlarýnýn son sýnýfýnda veya son sýnýftan bir önceki sýnýfta okuyan öðrenciler de bu sýnava girebilirler. Ancak bu öðrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programlarý için ÜDS sýnav sonuçlarýnýn kullanýlýp kullanýlamayacaðýný öðrenmeleri gerekmektedir BAÞVURMA ÝÞLEMÝ Baþvurular elektronik ortamda alýnacaktýr. Bu konuda adaylarýn izleyeceði yol aþaðýda maddeler halinde açýklanmýþtýr: a) Kýlavuz ile Aday Bilgi Formunun edinilmesi: Sýnava katýlmak isteyen adaylar, 2009-ÜDS Ýlkbahar Dönemi Kýlavuzu ile Aday Bilgi Formuna baþvuru süresi içinde ÖSYM nin internet adresinden ulaþabilirler. Kýlavuz daðýtýmý ve satýþý yapýlmayacaktýr. b) Baþvurularýn nasýl yapýlacaðýnýn belirlenmesi: Son iki yýl içinde yapýlan ÜDS sýnavlarýna baþvuran adaylar, 2009-ÜDS Ýlkbahar Dönemi baþvurularýný; Bireysel olarak internet aracýlýðýyla, Son iki yýl içinde yapýlmýþ ÜDS'lere baþvurmamýþ adaylar 2009-ÜDS Ýlkbahar Dönemi baþvurularýný baþvuru merkezleri aracýlýðýyla yapacaklardýr (Baþvuru merkezleri ÖSYM'nin internet adresinden öðrenilebilir.). Daha önce ÖSYM'den Y.U. Numarasý almayýp 2009-ÜDS Ýlkbahar Dönemine baþvuracak yabancý uyruklu adaylar da baþvurularýný baþvuru merkezleri aracýlýðýyla yapacaklardýr. Baþvurusunu bir baþvuru merkezinde yapmasý gereken adaylardan, baþvuru süresince; sürekli yurt dýþýnda bulunma (eðitim, tedavi vb), sürekli hastalýk ya da sürekli tutukluluk gibi nedenlerle baþvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar baþvurularýný postayla yapacaklardýr (Bk. 2.4.c). c) Baþvuru için randevu alýnmasý: Baþvurusunu baþvuru merkezinde yapacak adaylarýn, baþvuru merkezinden sýnava baþvurma süresi içerisinde, randevu almalarý gerekir. Randevunun baþvurunun yapýlacaðý Baþvuru Merkezinden alýnmasý zorunludur. Randevu adayýn bir yakýný tarafýndan da alýnabilir. d) Sýnav ücretinin yatýrýlmasý: Bütün adaylar 40,00 TL olan sýnav ücretini baþvurudan önce ilgili banka þubelerine yatýracaklardýr. Adaylarýn, sýnav ücretini yatýrmalarý için kýlavuzun arka sayfasýnda belirtilen banka þubelerinden birine gidip; sýnavýn adý, T.C. Kimlik Numarasý ile ad ve soyad bilgilerini vermeleri yeterli olacaktýr. Uyruðu T.C. olmayan adaylar ÖSYM nin internet sayfasýndaki Y.U. Numara Edin baþlýklý alandan aldýklarý numarayý T.C. Kimlik Numarasý olarak kullanacaklardýr. Adaylar, sýnav ücretinin yatýrýldýðýný gösteren banka dekontunu almayý unutmamalýdýrlar. Bireysel olarak internet aracýlýðýyla baþvuru yapacak adaylar için de sýnav ücretinin yatýrýlmasý ile ilgili kural aynen geçerlidir. e) Aday Bilgi Formunun doldurulmasý: Adaylar bu Kýlavuzun 2.3. maddesini dikkatle okuduktan sonra Aday Bilgi Formunu dolduracaklardýr. Bireysel olarak internet aracýlýðýyla baþvuru yapacak adaylarýn da Aday Bilgi Formunu doldurduktan sonra bilgi giriþi yapmalarý hatalý bilgi giriþini önlemek açýsýndan yararlarýna olacaktýr. f) Baþvurunun Tamamlanmasý: Baþvurularýný baþvuru merkezinde yapacak olan adaylar randevu aldýklarý gün ve saatte baþvuru merkezine bizzat giderek baþvuru iþlemini tamamlatacaklardýr. Ekinde ÖSYM'ye ulaþtýrýlmasý gereken adaya ait saðlýk kurulu raporu vb. belge bulunan Aday Bilgi Formlarý ekleri ile birlikte görevliler tarafýndan teslim alýnacaktýr. Ekinde hiçbir belge olmayan Aday Bilgi Formlarý adaylarda kalacaktýr. Baþvuru iþlemini mektupla yapacak adaylar ise Aday Bilgi Formu ve eklerini bir zarf içine koyduktan sonra süresi içinde ÖSYM ye postayla gönderecekler ya da elden teslim edilmesini saðlayacaklardýr. Baþvurularýný internet aracýlýðýyla yapacak adaylarýn Aday Bilgi Formu kendilerinde kalacaktýr. 2.3 ADAY BÝLGÝ FORMUNUN DOLDURULMASI Aday Bilgi Formundaki alanlarýn doldurulmasýna iliþkin açýklamalar sýrasýyla ve ayný baþlýklar kullanýlarak aþaðýda verilmiþtir. Bu açýklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma iþlemine geçilmelidir. Yapacaðýnýz yanlýþlýklardan doðacak sonuçlarýn bütün sorumluluðu size ait olacaktýr. Form dolmakalem veya tükenmezkalemle doldurulacaktýr. 1. T.C. KÝMLÝK NUMARASI Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarý bu bilgi alanýna 11 rakamdan oluþan T.C. Kimlik Numarasýný yazacaklardýr. KKTC uyruklu, yabancý uyruklu ve uyruksuz adaylar T.C. Kimlik Numarasý yerine kullanacaklarý 11 rakamdan oluþan tanýtým numarasýný edinmek için ÖSYM Ýnternet sayfasýndaki Y.U.Numara Edin baþlýklý alana kendilerinden istenen bilgileri girecekler ve böylece oluþan numarayý Aday Bilgi Formuna yazacaklardýr. 3

7 2. ADI 3. SOYADI 4. BABA ADI 5. ANNE ADI Bu alanlara Nüfus Cüzdanýnýzda yer alan bilgilerinizi yazýnýz. 6. DOÐUM TARÝHÝ 7. CÝNSÝYETÝ 8. DOÐUM YERÝ 9. NÜFUSA KAYITLI OLDUÐU ÝL/ÝLÇE 10. UYRUÐU T.C. uyruklular, uyruðundan biri T.C. olan çift uyruklular, Türk vatandaþlýðýndan izin ile ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarý (Pembe Kart sahipleri) ve Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiþ Türk soylular "TC" seçeneðini; Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruðundan biri KKTC olan çift uyruklular "KKTC" seçeneðini (Uyruðundan biri KKTC, diðeri T.C. olanlar "TC" seçeneðini iþaretleyeceklerdir.); Türk soylu yabancýlarýn Türkiye'de meslek ve sanatlarýný serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluþ ve iþ yerlerinde çalýþabilmelerine iliþkin 2527 sayýlý Kanunun kapsamýnda bulunanlar (Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýnýn tarih ve B.30.0.A-GNS / sayýlý yazýsýna göre "4817 sayýlý Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýndaki Kanun uyarýnca, 2527 sayýlý Kanun kapsamýndaki çalýþma izinlerinin Ýçiþleri ve Dýþiþleri Bakanlýðý ile diðer ilgili Bakanlýk ve kuruluþlarýn görüþleri alýnarak Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnca verildiði, 2527 sayýlý Kanun hükümleri Bakanlar Kurulu'nun belirlemiþ olduðu usul ve esaslara göre yürütülmekte olup, bugüne kadar anýlan Kanundan sadece Yunan (Batý Trakya) vatandaþlarý ile KKTC vatandaþlarýnýn yararlandýrýldýðý, diðer Türk soylu yabancýlara anýlan Kanun kapsamýnda çalýþma izni verilmediði belirtilmiþtir.") "2527 Sayýlý Kanun Kapsamýnda Bulunanlar" seçeneðini; yabancý uyruklular, hiçbir devletin uyruðunda olmayanlar ve mülteciler "Yabancý Uyruklular" seçeneðini iþaretleyeceklerdir. 11. MEZUN OLACAÐI/OLDUÐU ÜNÝVERSÝTE Bu alana aday mezun olacaðý/olduðu üniversitenin Tablo 1'deki kodunu yazýp kodlayacaktýr. Lisans programlarýnýn son sýnýfýnda veya son sýnýftan bir önceki sýnýfta okuyan öðrenciler de mezun olacaklarý üniversitenin kodunu yazacaklardýr. 12. MEZUN OLACAÐI/OLDUÐU LÝSANS PROGRAMI Bu alana aday lisans diplomasýný alacaðý/aldýðý Yükseköðretim Programýnýn kodunu Tablo 2'den bularak yazýp kodlayacaktýr. Bu tabloda mezun olacaðýnýz/olduðunuz yükseköðretim programýnýn tam adýný bulamýyorsanýz, içerik yönünden kendi programýnýza en yakýn programýn kodunu yazarak kodlayýnýz. 13. SINAV MERKEZÝ TERCÝHÝ ÜDS'nin yapýlacaðý sýnav merkezleri ve kodlarý ÜDS Merkezleri ve Kodlarý listesinde gösterilmiþtir. Adaylar bu listeyi inceleyerek ÜDS'ye girmek istedikleri merkezi belirleyecekler ve bu merkezi Aday Bilgi Formunun ilgili alanýna yazýp kodlayacaklardýr. Kodlama iþlemini yapmayan adaylar herhangi bir sýnav merkezine atanýrlar. Adaylarýn atandýklarý sýnav merkezleri deðiþtirilmez. Bu nedenle tercih edilen sýnav merkezinin doðru kodlanýp kodlanmadýðý kontrol edilmelidir. ÜDS MERKEZLERÝ ve KODLARI 010 Adana 260 Eskiþehir 420 Konya 061 Ankara-Altýndað-Mamak 341 Ýstanbul-Kadýköy 440 Malatya 062 Ankara-Çankaya 342 Ýstanbul-Üsküdar 550 Samsun 063 Ankara-Kuzey * 343 Ýstanbul-Beyoðlu 580 Sivas 070 Antalya 344 Ýstanbul-Beyazýt 610 Trabzon 160 Bursa 345 Ýstanbul Avcýlar 650 Van 210 Diyarbakýr 351 Ýzmir-Güney ** 900 Lefkoþa 250 Erzurum 352 Ýzmir-Kuzey *** 910 Kýrgýzistan/Biþkek Ankara-Kuzey * : Keçiören/Yenimahalle/Etimesgut/Sincan Ýzmir-Güney ** : Konak/Balçova/Buca/Gaziemir Ýzmir-Kuzey *** : Karþýyaka/Bornova/Çiðli 4

8 14. SINAV YABANCI DÝLÝ Adaylar, sýnava hangi dilden gireceklerini belirtmek için; Almanca, Fransýzca ve Ýngilizce seçeneklerinden birini iþaretleyeceklerdir. Baþvurular tamamlandýktan sonra sýnav yabancý dil deðiþikliði yapýlmayacaktýr. 15. SINAV TEST ALANI Adaylar, sýnava hangi alandan gireceklerini belirtmek için; Fen Bilimleri, Saðlýk Bilimleri ve Sosyal Bilimler seçeneklerinden birini iþaretleyeceklerdir. Baþvurular tamamlandýktan sonra Sýnav Test Alaný deðiþikliði yapýlmayacaktýr. 16. SINAVA GÝRÝÞ AMACI Adaylar, Doçentlik, Doktora/Sanatta Yeterlik Çalýþmasý veya Yüksek Lisans seçeneklerinden birini iþaretleyebilirler. 17. YAZIÞMA ADRESÝ KKTC'de oturanlar il trafik kodu bilgi alanýna 90, yurtdýþýnda oturanlar 91 yazacaklardýr. 18. TELEFON NO 19. E-POSTA ADRESÝ Bu alanlara size ulaþýlabilecek en güvenilir bilgilerinizi yazýnýz. Merkezimizin sizinle yapacaðý bütün iletiþim iþlemlerinde bu bilgilerin kullanýlacaðýný unutmayýnýz. Adaylar, adres deðiþikliði isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Adres deðiþikliði yapmak isteyen adaylar bu deðiþikliði, her sýnav için ayrý ayrý belirlenecek tarihlerde ÖSYM'nin internet sayfasýnda bulunan ÖSYM Aday Ýþlemleri Sistemi üzerinden kendileri yapacaklardýr BAÞVURU ÝÞLEMÝNÝN TAMAMLANMASI a ) Baþvuru merkezi aracýlýðýyla yapýlacak baþvurular Randevu alýnan günde baþvuru merkezine gidildiðinde; Aday Bilgi Formunun eksiksiz ve doðru olarak doldurulmuþ olmasý, Sýnav ücretinin bankaya yatýrýlmýþ olmasý, gerekir. Ayrýca adaylarýn; Fotoðraflý ve onaylý özel kimlik belgesini, yanlarýnda bulundurmalarý gerekir. Baþvuru merkezi görevlisi tarafýndan Aday Bilgi Formundaki bilgiler ile birlikte adayýn Web kamerayla alýnacak fotoðrafý da elektronik ortama aktarýlacaktýr. Bu fotoðrafýn, cepheden, baþý açýk, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ bir fotoðraf olmasý gerektiðinden, baþvuru merkezine giderken adaylarýn bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sýnav günü bu fotoðraftaki saç, býyýk, makyaj gibi tanýnmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir deðiþiklik olmamalýdýr. Sýnav günü, Salon Baþkanýnýn fotoðrafýnýzdan kimliðinizi belirlemede güçlük çektiði takdirde sizi sýnava almayabileceðini göz önünde tutunuz. Baþvuru merkezi görevlisi bilgilerinizi ve fotoðrafýnýzý elektronik ortama aktardýktan sonra yazýcýdan alacaðý 2009-ÜDS Ýlkbahar Dönemi Baþvuru Kayýt Bilgileri adlý belgeyi kontrol etmeniz için size verecektir. Bu belgeyi kontrol ediniz ve bilgiler doðru ise imzalayýp görevliye onaylamasý için geri veriniz. Onaylanmýþ, fotoðraflý belgeyi alýnýz ve saklayýnýz. Adaylar baþvuru merkezine gittiklerinde Baþvuru Hizmeti Ücreti olarak 3,00 TL ücret ödeyeceklerdir. b ) Ýnternet ile bireysel baþvurular Son iki yýl içinde yapýlan ÜDS sýnavlarýna baþvuran adaylar, 2009-ÜDS Ýlkbahar Dönemi baþvurularýný bireysel olarak internet aracýlýðýyla yapacaklardýr. Bu adaylarýn ÖSYM nin internet adresinde 2009-ÜDS Ýlkbahar Dönemi Kayýt baþlýklý alana girmeleri ve buradaki açýklamalar doðrultusunda þifre alarak mevcut bilgilerini kontrol etmeleri ve gerekli olanlarý deðiþtirerek baþvuru iþlemlerini tamamlamalarý gerekir. Ayrýca baþvuru iþlemi tamamlandýktan sonra Aday Baþvuru Kayýt Bilgileri dökümünü yazýcýdan alýp kontrol etmeleri ve bu belgeyi saklamalarý gerekir. Baþvurudan sonra yapýlmasý istenen her türlü deðiþiklik istekleri doðrudan ÖSYM ye yapýlmalýdýr. Adaylar baþvuru aþamasýndan sonra baþvuru bilgilerine ait bir deðiþiklik veya düzeltme yapmak istediklerinde ÖSYM'ye verecekleri dilekçelerine ilgili belgenin bir kopyasýný eklemek zorundadýrlar. Yapýlan deðiþiklik isteði ancak bu belgenin doðruluðu tespit edilirse dikkate alýnacak, aksi halde deðiþiklik veya düzeltme isteði ile ilgili herhangi bir iþlem yapýlmayacaktýr. Ekinde ÖSYM'ye ulaþtýrýlmasý gereken adaya ait saðlýk kurulu raporu vb. belge bulunan Aday Bilgi Formlarý ekleri ile birlikte görevliler tarafýndan teslim alýnacaktýr. Ekinde hiçbir belge olmayan Aday Bilgi Formlarý adaylarda kalacaktýr. Baþvurularýný internet aracýlýðýyla yapacak adaylarýn Aday Bilgi Formu kendilerinde kalacaktýr. 5

9 c ) Postayla baþvurular Baþvuru süresince; sürekli yurt dýþýnda bulunma (eðitim, tedavi vb), sürekli hastalýk ya da sürekli tutukluluk gibi nedenlerle baþvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar, baþvuru süresi içerisinde aþaðýdaki belgeleri bir zarf içerisinde ÖSYM ye posta ile gönderebilirler veya elden teslim ettirebilirler. Doldurulmuþ 2009-ÜDS Ýlkbahar Dönemi Aday Bilgi Formu, Sürekli yurt dýþýnda bulunma, sürekli hastalýk, tutukluluk vb. nedenlerini ve sürelerini belirten resmi bir belge, Son üç ay içerisinde cepheden, baþý açýk, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ bir fotoðraf, Fotoðraflý ve onaylý kimlik belgesinin (nüfus cüzdaný, ehliyet, pasaport vb.) onaylý örneði, Banka dekontu BAÞVURULARIN GEÇERSÝZ SAYILACAÐI DURUMLAR Dolduruluþunda bir eksiklik ya da kural dýþý bir durum görülmeyen Aday Bilgi Formlarý baþvurunun tamamlanmasý için elektronik ortama aktarýlýr. Forma yazýlan bilgilerin gerçeðe uygun olarak yazýlmasýndan aday sorumludur. Eksik ya da yanlýþ bilgilerden adaylarýn yararýna doðacak sonuçlar geçersiz sayýlýr, zararýna olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayýn, yazdýðý bilgilerdeki eksik ve yanlýþlardan doðacak sonuçlara itiraz etmeye hakký yoktur. Aþaðýda belirtilen durumlarda baþvurular geçersiz sayýlacak ve belgeler iþleme konmayacaktýr. Aday Bilgi Formundaki bilgiler tam olarak, tükenmez veya dolmakalemle yazýlmamýþsa, Aday Bilgi Formunda yazýlan kimlikle ilgili bilgilerde eksiklik ya da tutarsýzlýk varsa, baþvurular geçersiz sayýlacak ve belgeler iþleme konmayacaktýr BAÞVURUSU GEÇERLÝ ADAYLARA GÖNDERÝLECEK BELGELER Sýnava girilecek binayý ve salonu gösteren 2009-ÜDS Ýlkbahar Dönemi Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi Mart ayýnýn ilk haftasý içinde adaylarýn adreslerine postalanacaktýr. ÖSYM tarafýndan gönderilen belgelerin postadaki gecikmesinden veya kaybolmasýndan Merkezimiz sorumlu deðildir. Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler veya belgesini kaybedenler, ÜDS'nin yapýlacaðý illerdeki ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerinden (Yöneticiliklerin adresleri ÖSYM'nin internet sitesinden öðrenilebilir.) sýnavýn yapýlacaðý hafta içerisinde Perþembe gününden itibaren 3,00 TL ücret ödeyerek yenisini çýkartabilirler. Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi dilekçe ile ÖSYM den temin edilemez. 3. S I N A V SINAVA GÝRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER 2009-ÜDS ÝLKBAHAR DÖNEMÝ SINAVA GÝRÝÞ VE KÝMLÝK BELGESÝ : Bu belge her aday için bilgisayarca doldurulacak ve üzerinde adayýn bilgisayarca basýlmýþ fotoðrafý bulunacaktýr. Belgenin üzerinde sýnava gireceðiniz merkez, bina ve salon yazýlý olacaktýr ÜDS Ýlkbahar Dönemi Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi ile fotoðraflý özel kimlik belgesini yanýnda bulundurmayan bir aday gerekçesi ne olursa olsun sýnava alýnmayacaktýr (Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinin fotokopisi veya faks metni dahi olsa kabul edilmez.). FOTOÐRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KÝMLÝK BELGESÝ : Sýnava girebilmeniz için 2009-ÜDS Ýlkbahar Dönemi Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinden baþka, kimliðinizi açýkça gösteren fotoðraflý ve onaylý özel bir kimlik belgesi daha gerekmektedir. Nüfus cüzdaný, sürücü belgesi ve pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek belgelerdir. Fotoðrafýn üzerinde soðuk damga bulunan ve resmi bir kuruluþtan alýnan kimlik belgeleri de kabul edilir. Resmi bir kuruluþtan alýnmýþ olsa bile üzerinde soðuk damga bulunmayan kimlik belgeleri kabul edilmez. Kimlik belgesi üzerindeki fotoðrafýnýz eski yýllara ait ise bu kimlik belgesinin de geçerli olmayacaðýný göz önünde bulundurunuz. Daha önceki yýllarda sýnavlara baþvuran adaylara Merkezimizce verilmiþ kimlik kartlarý, özel kimlik belgesi olarak kullanýlamaz. BÝR FOTOÐRAF: Sýnavda salon görevlileri, Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgenizdeki fotoðrafýnýzýn sizi tanýmada zorluk çýkardýðý kanýsýna varabilirler. Bu durumda sýnav görevlileri sizden, sizi kolaylýkla tanýtabilecek bir fotoðraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayýn yanýnda kendini açýk bir þekilde tanýtan ve 2.4.a'da belirtilen özellikleri taþýyan bir fotoðraf bulundurmasý gereklidir. Her aday bu fotoðrafýn arkasýna T.C. Kimlik Numarasýný, adýný ve soyadýný mutlaka yazmalýdýr. Aday baþý açýk ve kýlýk kýyafeti ilgili mevzuata uygun bir þekilde gelmemiþse sýnava alýnmayacaktýr. Adaylarýn sýnav binasýna cep telefonu ile girmeleri kesinlikle yasaktýr. Sýnava girerken yukarýda sözü edilen belgelerin yaný sýra þu araç ve gereçlerin de bulundurulmasý gerekir: En az iki adet koyu siyah kurþunkalem (2B, B veya HB), yumuþak, leke býrakmayan silgi ve kalemtýraþ SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Kimlik kontrolleri ve salona yerleþtirme iþlemlerinin zamanýnda yapýlabilmesi için adaylarýn en geç 08.45'de sýnava girecekleri binanýn kapýsýnda hazýr bulunmalarý zorunludur. Adaylarýn oturacaklarý yerleri saptamak, gerekirse sýnav sýrasýnda bir adayýn yerini deðiþtirme yetkisi salon baþkanýna aittir. Salonda 2009-ÜDS Ýlkbahar Dönemi fotoðraflý Salon Aday Yoklama Listesi ile adaylarýn tek tek yoklamasý yapýlacak ve Salon Baþkaný sýnavda uyulacak kurallarý adaylara hatýrlatarak test için kullanýlacak cevap kâðýtlarýný daðýttýracaktýr. Cevap kâðýtlarýndaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçýklarý daðýtýlarak sýnav baþlatýlacaktýr. 6

10 Soru kitapçýklarý daðýtýldýktan sonra gelen adaylar sýnava alýnmayacaklardýr. Cevaplama iþlemini erken tamamlamýþ olsalar bile, adaylar sýnavýn ilk 90 ve son 15 dakikasý içinde sýnav salonundan dýþarý çýkarýlmayacaktýr. Sýnav salonundan her ne sebeple olursa olsun dýþarý çýkan bir aday tekrar sýnav salonuna alýnmayacaktýr. Adaylarýn sýnava - cep telefonu, çaðrý cihazý, telsiz, fotoðraf makinesi vb. araçlarla, - cep bilgisayarý, saat fonksiyonu dýþýnda fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliði bulunan cihazlarla, - silah vb. teçhizatla girmeleri ve sýnav süresince adaylarýn, - birbirleriyle konuþmalarý, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardýmcý olmalarý, - salondaki görevlilere soru sormalarý, - birbirlerinden kalem, silgi vb. þeyler alýp vermeleri, - sýnav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri, - sözlük, sözlük iþlevi olan elektronik aygýt kullanmalarý, - baþkalarýný rahatsýz edecek þekilde birþeyler yiyip içmeleri, - sýnav düzenini bozacak davranýþlarda bulunmalarý sýnav kurallarýna aykýrýdýr. Sýnav görevlilerince tutanak veya raporla ÖSYM ye kopya çektikleri bildirilen veya cevap daðýlýmlarýnda istatistiksel yöntemler kullanýlarak yapýlan taramalarda, her ne þekilde olursa olsun, ikili veya toplu olarak birbirlerinden yararlandýklarý saptanan adaylarýn sýnav sonuçlarý kýsmen veya tümüyle iptal edilir; kopya iþlemlerinde varsa aracýlýk yapanlar hakkýnda suç duyurusunda bulunulur. Adaylarýn kopya çekme giriþiminde bulunmamalarý ve kendilerinden kopya çekilmesini engellemek için cevap kâðýtlarýný baþkalarýnýn göremeyeceði þekilde kullanmalarý gerekir. Aday sýnav kurallarýna uymakla yükümlüdür. Kurallara aykýrý davranýþta bulunan adaylarýn sýnava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, sýnav görevlileri diðer adaylarýn dikkatini daðýtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürlerse kural dýþý davranýþlarda bulunanlara uyarýda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu adaylarýn kimlikleri, kusurlarý ve sýnavlarýnýn geçersiz sayýlacaðý Salon Sýnav Tutanaðýna açýkca yazýlacaktýr. Adaylarýn cevap kâðýdýna ve soru kitapçýðýna yazmalarý ve iþaretlemeleri gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlýþlýk olmasý halinde sýnavlarýnýn deðerlendirilmesi mümkün olamamaktadýr. Aday tarafýndan yazýlmasý ve iþaretlenmesi gereken bu bilgilerde eksiklik ve/veya yanlýþlýk olmasý halinde bu durum Salon Sýnav Tutanaðýnda belirtilecektir. Bu yüzden adaylarýn bu konuya önem vermeleri gerekir. Sýnavýn bitiminde her adayýn kullandýðý soru kitapçýðý, cevap kâðýdý ile sýnava giriþ ve kimlik belgesi salondaki görevliler tarafýndan toplanacaktýr. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlýþlýkla bir adaya ait soru kitapçýðý, cevap kâðýdý ile Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinden herhangi birini almayý unutabilirler. Böyle bir durumda aday derhal gerekli uyarýda bulunarak yukarýda sayýlan belgelerin eksiksiz teslim alýnmasýný saðlamalýdýr. Merkezimizde her salona ait sýnav evraký paketi, görevli ekipler tarafýndan tek tek açýlýr, içinden çýkan bütün belgeler tek tek sayýlýr ve eksikler bir tutanakla tespit edilir. Cevap kâðýdý, soru kitapçýðý veya sýnava giriþ ve kimlik belgesi eksik çýkan adayýn sýnavý geçersiz sayýlýr SINAV HAKKINDA BAZI BÝLGÝLER ÜDS'de sýnav alaný ile ilgili olarak kelime haznesi, gramer bilgisi ile yabancý dilde okuduðunu anlama ve tercüme becerisini yoklayan sorular bulunmaktadýr. ÜDS'de uygulanacak testler, çoktan seçmeli sorulardan oluþmaktadýr DEÐERLENDÝRME ÝÞLEMÝ Çoktan seçmeli sorulardan oluþan testlerin uygulandýðý bu sýnavýn cevap kâðýtlarý ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve her doðru cevap için bir puan verilecektir. Adaylarýn doðru cevap sayýlarý toplanarak 100 üzerinden ÜDS puanlarý hesaplanacaktýr. Adaylar sýnav sonuçlarýnýn tekrar incelenmesini, sonuçlarýn ÖSYM tarafýndan internet ortamýnda ilan edildiði tarihten itibaren 30 gün içinde Merkezimizden yazýlý olarak isteyebilirler. Süre hesabý, ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayýn dilekçesi üzerine bastýðý tarih damgasý ve numara esas alýnarak yapýlýr. Sýnav sonuçlarýnýn incelenmesi amacýyla, ÖSYM'ye yapýlacak baþvurularýn iþleme alýnabilmesi için, bu kýlavuzun sonuna eklenmiþ olan "Genel Amaçlý Dilekçe Örneði" kullanýlmalýdýr. Sýnav evraký Merkezimizde sýnav tarihinden itibaren en az 100 takvim günü saklandýktan sonra imha edilir. Merkezimizde bulunan her türlü sýnav evrakýnýn aslý, yargý organlarýnýn aksi kararlarý olmadýkça, aday dahil hiçbir kiþi ya da kuruma gösterilmez veya verilmez. 7

11 Tablo 1 Üniversiteler ve Kodlarý Üniversite Üniversite Adý 101 Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) 167 Adýyaman Üniversitesi 102 Adnan Menderes Üniversitesi (Aydýn) 103 Afyon Kocatepe Üniversitesi 171 Aðrý Ýbrahim Çeçen Üniversitesi 155 Ahi Evran Üniversitesi (Kýrþehir) 104 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) 163 Aksaray Üniversitesi 169 Amasya Üniversitesi 105 Anadolu Üniversitesi (Eskiþehir) 106 Ankara Üniversitesi 187 Ardahan Üniversitesi 178 Artvin Çoruh Üniversitesi 107 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) 201 Atýlým Üniversitesi (Ankara) 202 Bahçeþehir Üniversitesi (Ýstanbul) 108 Balýkesir Üniversitesi 188 Bartýn Üniversitesi 203 Baþkent Üniversitesi (Ankara) 186 Batman Üniversitesi 189 Bayburt Üniversitesi 204 Beykent Üniversitesi (Ýstanbul) 179 Bilecik Üniversitesi 205 Bilkent Üniversitesi (Ankara) 183 Bingöl Üniversitesi 180 Bitlis Eren Üniversitesi 109 Boðaziçi Üniversitesi (Ýstanbul) 166 Bozok Üniversitesi (Yozgat) 110 Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) 111 Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) 206 Çað Üniversitesi (Mersin) 112 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 207 Çankaya Üniversitesi (Ankara) 177 Çankýrý Karatekin Üniversitesi 113 Çukurova Üniversitesi (Adana) 114 Dicle Üniversitesi (Diyarbakýr) 208 Doðuþ Üniversitesi (Ýstanbul) 115 Dokuz Eylül Üniversitesi (Ýzmir) 116 Dumlupýnar Üniversitesi (Kütahya) 157 Düzce Üniversitesi 117 Ege Üniversitesi (Ýzmir) 118 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) 162 Erzincan Üniversitesi 143 Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi 209 Fatih Üniversitesi (Ýstanbul) 119 Fýrat Üniversitesi (Elazýð) 120 Galatasaray Üniversitesi (Ýstanbul) 121 Gazi Üniversitesi (Ankara) 122 Gaziantep Üniversitesi 123 Gaziosmanpaþa Üniversitesi (Tokat) 234 Geliþim Eðitim, Kültür, Saðlýk ve Sosyal Hizmet Vakfý (Ýstanbul) Üniversite Üniversite Adý 154 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 164 Giresun Üniversitesi 153 Gülhane Askeri Týp Akademisi (Ankara) 190 Gümüþhane Üniversitesi 124 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) 191 Hakkâri Üniversitesi 210 Haliç Üniversitesi (Ýstanbul) 125 Harran Üniversitesi (Þanlýurfa) 165 Hitit Üniversitesi (Çorum) 192 Iðdýr Üniversitesi 211 Iþýk Üniversitesi (Ýstanbul) 227 Ýlke Eðitim ve Saðlýk Vakfý (Nevþehir) 126 Ýnönü Üniversitesi (Malatya) 230 Ýstanbul Arel Üniversitesi 225 Ýstanbul Aydýn Üniversitesi 212 Ýstanbul Bilgi Üniversitesi 228 Ýstanbul Bilim Üniversitesi 213 Ýstanbul Kültür Üniversitesi 128 Ýstanbul Teknik Üniversitesi 220 Ýstanbul Ticaret Üniversitesi 127 Ýstanbul Üniversitesi 231 Ýzmir Üniversitesi 219 Ýzmir Ekonomi Üniversitesi 129 Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 214 Kadir Has Üniversitesi (Ýstanbul) 130 Kafkas Üniversitesi (Kars) 131 Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi 175 Karabük Üniversitesi 132 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) 170 Karamanoðlu Mehmet Bey Üni. (Karaman) 156 Kastamonu Üniversitesi 229 Kavram Eðitim Vakfý (Ýstanbul) 133 Kýrýkkale Üniversitesi 181 Kýrklareli Üniversitesi 176 Kilis 7 Aralýk Üniversitesi 134 Kocaeli Üniversitesi 215 Koç Üniversitesi (Ýstanbul) 216 Maltepe Üniversitesi (Ýstanbul) 185 Mardin Artuklu Üniversitesi 135 Marmara Üniversitesi (Ýstanbul) 158 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) 136 Mersin Üniversitesi 137 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. (Ýstanbul) 138 Muðla Üniversitesi 139 Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) 184 Muþ Alparslan Üniversitesi 161 Namýk Kemal Üniversitesi (Tekirdað) 174 Nevþehir Üniversitesi 140 Niðde Üniversitesi 223 Okan Üniversitesi (Ýstanbul) 141 Ondokuz Mayýs Üniversitesi (Samsun) 168 Ordu Üniversitesi 8

12 Üniversite Üniversite Adý 142 Orta Doðu Teknik Üniversitesi (Ankara) 182 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 232 Özyeðin Üniversitesi (Ýstanbul) 144 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) 160 Rize Üniversitesi 217 Sabancý Üniversitesi (Ýstanbul) 145 Sakarya Üniversitesi 146 Selçuk Üniversitesi (Konya) 173 Siirt Üniversitesi 172 Sinop Üniversitesi 147 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) 193 Þýrnak Üniversitesi 226 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. (Ankara) 148 Trakya Üniversitesi (Edirne) 194 Tunceli Üniversitesi 233 Türkiye Lojistik Araþtýrmalarý ve Eðitim Vakfý (Ýstanbul) 221 Ufuk Üniversitesi (Ankara) 149 Uludað Üniversitesi (Bursa) 159 Uþak Üniversitesi 195 Yalova Üniversitesi 222 Yaþar Üniversitesi (Ýzmir) 218 Yeditepe Üniversitesi (Ýstanbul) 150 Yýldýz Teknik Üniversitesi (Ýstanbul) 151 Yüzüncü Yýl Üniversitesi (Van) 152 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 700 Harp Okullarý 701 Polis Akademisi 301 Doðu Akdeniz Üniversitesi (KKTC- Gazimaðusa) 302 Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) 303 Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) 304 Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (KKTC-Lefkoþa) 305 Yakýn Doðu Üniversitesi (KKTC-Lefkoþa) 402 Azerbaycan Devlet Diller Üni.(Bakü-Azerbaycan) 403 Azerbaycan Devlet Neft Akademisi (Bakü- Azerbaycan) 404 Azerbaycan Teknik Üni. (Bakü-Azerbaycan) 405 Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) 406 Azerbaycan Devlet Ýktisat Üni. (Bakü-Azerbaycan) 407 Bakü Devlet Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) 408 Bakü Slavyan Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) 409 Azerbaycan Týp Üni. (Bakü-Azerbaycan) 411 Nahcivan Devlet Üni. (Nahcivan-Azerbaycan) 412 Gýda Teknolojileri Üni. (Filibe-Bulgaristan) 414 Plovdiv Paisii Hilendarski Üni. (Filibe-Bulgaristan) 416 Sofya St.Kliment Ohridski Üni. (Sofya-Bulgaristan) 417 Sofya Teknik Üniversitesi (Sofya-Bulgaristan) 419 Tarým Üniversitesi (Filibe-Bulgaristan) 420 Varna Ekonomi Üniversitesi (Varna-Bulgaristan) 422 Batum Þota Rustaveli Devlet Üni. (Batum-Gürcistan) Tablo 1 Üniversiteler ve Kodlarý Üniversite Üniversite Adý 423 Gürcistan Devlet Beden Eðitimi ve Spor Akademisi (Tiflis-Gürcistan) 424 Tiflis Ývane Cavahiþvili Devlet Üni. (Tiflis- Gürcistan) 425 Kutaisi N.Mushariþvili Devlet Teknik Üniversitesi (Kutaisi-Gürcistan) 426 Tiflis Devlet Týp Üniversitesi (Tiflis-Gürcistan) 429 Al-Farabi Kazak Devlet Milli Üni. (Almatý- Kazakistan) 433 Þ.Esenov Aktau Devlet Üni. (Aktau-Kazakistan) 435 Biþkek Sosyal Bilimler Üni. (Biþkek-Kýrgýzistan) 436 Celal-Abad Devlet Üni. (Celal-Abad-Kýrgýzistan) 430 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasý Türk-Kazak Ünv. 442 Y.Balasagýn Kýrgýz Milli Üni. (Biþkek-Kýrgýzistan) 443 Kýrgýzistan-Türkiye Manas Üni. (Biþkek-Kýrgýzistan) 444 Ýktisat ve Giriþimcilik Üni. (Celal Abad-Kýrgýzistan) 446 Oþ Devlet Üniversitesi (Oþ-Kýrgýzistan) 447 Vilnius Gediminas Teknik Üni. (Vilnius-Litvanya) 453 Komrat Devlet Üniversitesi (Komrat-Moldova) 454 Moldova Devlet Üni. (Kiþinev-Moldova) 455 Moldova Teknik Üni. (Kiþinev-Moldova) 464 Constanta Ovidius Üni. (Constanta-Romanya) 468 S.Amanjolov Adýndaki Doðu Kazakistan Devlet Üniversitesi (Öskemen-Kazakistan) 470 Taraz Devlet Pedagoji Ens. (Taraz-Kazakistan) 475 Korkut Ata Kýzýlorda Devlet Üniversitesi (Kýzýlorda-Kazakistan) 476 L.N.Gumilev Avrasya Devlet Üniversitesi (Astana-Kazakistan) 477 M.Auezov Güney Kazakistan Devlet Üniversitesi (Çimkent-Kazakistan) 478 O.A.Baykonurov Jezkazgan Devlet Üniversitesi (Jezkazgan-Kazakistan) 480 Ruse Angel Kunchev Üni. (Rousse-Bulgaristan) 482 Varna Teknik Üniversitesi (Varna-Bulgaristan) 483 Ukrayna Ulusal Teknik Üni. (Kiev-Ukrayna) 484 Gence Devlet Üni. (Gence-Azerbaycan) 488 Azerbaycan Mimarlýk ve Ýnþaat Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) 489 Sumgayýt Devlet Üni. (Sumgayýt-Azerbaycan) 490 Abýlayhan Kazak Uluslar Arasý Ýliþkiler ve Alem Dilleri Üniveritesi (Almatý-Kazakistan) 590 Afrika Yükseköðretim Kurumlarý 591 Amerika Yükseköðretim Kurumlarý 592 Asya Yükseköðretim Kurumlarý 593 Avrupa Yükseköðretim Kurumlarý 594 Avustralya Yükseköðretim Kurumlarý 990 Diðer Yükseköðretim Kurumlarý 9

13 Lisans Tablo 2 (Devam) Yükseköðretim Lisans Programlarý ve Kodlarý Lisans Lisans Adý Lisans Adý 8342 Acil Yardým ve Afet Yönetimi Lisans 8297 Adalet Yüksekokulu (B) (Ekstern) Lisans Adý 3101 Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisliði / Aðaç Ýþleri Endüstrisi Müh Aðaç Ýþleri Öðretmenliði 5101 Aile Bilimleri ve Tüketici Öðretmenliði 3102 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öðretmenliði 8341 Aile ve Tüketici Bilimleri 8120 Aile ve Tüketici Bilimleri Öðretmenliði 3103 Aktüarya / Aktüerya 5102 Aktüerya Bilimleri 8304 Alman Dil Bilimi 8121 Alman Dili ve Kültürü 6104 Alman Dili ve Edebiyatý 3105 Almanca Öðretmenliði 8305 Amerikan Dili ve Edebiyatý 3106 Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 3107 Ana Okulu Öðretmenliði / Anaokulu Öðretmenliði 7101 Antrenörlük Eðitimi 3108 Antropoloji 3109 Arap Dili ve Edebiyatý 3110 Arapça Öðretmenliði 3111 Arkeoloji 3112 Arkeoloji ve Sanat Tarihi 8146 Arp 3113 Arþivcilik 8306 Astronomi 3114 Astronomi ve Uzay Bilimleri 3115 Avrupa Birliði Ýliþkileri 8343 Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatý 8147 Bahçe Bitkileri 7105 Bale 7106 Bale Dansçýlýðý 3116 Balýkçýlýk Teknolojisi Mühendisliði 7107 Bando Þefliði 3117 Bankacýlýk 3118 Bankacýlýk Finans 6119 Bankacýlýk ve Finans / Bankacýlýk ve Finansman 3120 Bankacýlýk ve Sigortacýlýk 8122 Basým ve Yayýmcýlýk 8148 Basýn ve Yayýmcýlýk 3121 Basýn ve Yayýn / Basýn-Yayýn 8149 Baský Öðretmenliði 7150 Baský Sanatlarý 8150 Batý Avrupa Ýþ Ýdaresi ve Ýktisat 8307 Beden Eðitimi Öðretmenliði 7102 Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði 8123 Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu 8124 Besin Teknolojisi ve Öðretmenliði 3122 Beslenme ve Diyetetik 7208 Bileþik Sanatlar / Birleþik Sanatlar 8308 Bilgi Teknolojileri 8144 Bilgi ve Belge Yönetimi 3123 Bilgisayar 8143 Bilgisayar Bilimi / Bilgisayar Bilimleri 5137 Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliði / Bilgisayar Bilimleri Müh Bilgisayar Donanýmý ve Teknolojisi 3124 Bilgisayar Mühendisliði 3125 Bilgisayar Öðretmenliði 3126 Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði 8151 LisansBilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri 8125 Bilgisayar Lisans Teknolojisi Adý Bölümü 8152 Bilgisayar Teknolojisi Öðretmenliði 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri 8153 Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi 8154 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri 8155 Bilgisayar ve Enformatik / Bilgisayar-Enformatik 8156 Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliði 3128 Bilgisayar ve Kontrol Öðretmenliði 8310 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretimi 3129 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 8157 Bilim Tarihi 5103 Biliþim Sistemleri Mühendisliði 3130 Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri 8158 Bitki Koruma 6131 Bitkisel Üretim 3132 Biyokimya 3133 Biyoloji 5138 Biyoloji Bilimleri ve Biyo Mühendislik 3364 Biyoloji Öðretmenliði 5104 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 3134 Biyomedikal Mühendisliði 3135 Biyomühendislik 8159 Boya-Apre Öðretmenliði 3136 Bulgar Dili ve Edebiyatý 3137 Büro Yönetimi Öðretmenliði 8239 Büro Yönetimi ve Sekreterlik 8160 Cam 8311 Cebir ve Sayýlar Teorisi 7151 Cilt 3138 Coðrafya 3365 Coðrafya Öðretmenliði 3139 Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý 3140 Çaðdaþ Yunan Dili ve Edebiyatý 7136 Çalgý Yapým / Enstrüman Yapým 8312 Çalýþma Ekonomisi 3141 Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 8202 Çeviribilim (Ýngilizce) 8313 Çevre Bilimleri ve Yönetimi 3142 Çevre Mühendisliði 8314 Çevrebilim 3143 Çiçek, Örgü, Dokuma Öðretmenliði 3144 Çin Dili ve Edebiyatý 7152 Çizgi Film (Animasyon) 3145 Çocuk Geliþimi ve Eðitimi 6146 Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Öðretmenliði 8161 Çocuk Geliþimi ve Ev Yönetimi Öðretmenliði 8126 Çocuk Geliþimi ve Okul Öncesi Öðretmenliði / Çocuk Geliþimi ve Okul Öncesi Eðitimi Öðr Çocuk Saðlýðý ve Eðitimi 7209 Dans 8163 Dekoratif Eþyalar ve Çiçek Öðretmenliði 3147 Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði 8127 Dekoratif Ürünler Öðretmenliði 8164 Deniz Bilimleri 8165 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi 10

14 Lisans Tablo 2 (Devam) Yükseköðretim Lisans Programlarý ve Kodlarý Lisans Lisans Adý Lisans Adý 3150 Deniz Ýþletmeciliði ve Yöneticiliði / Deniz Lisans Ýþletmeciliði Lisans Adý ve Yönetimi/Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi 3148 Deniz Teknolojisi Mühendisliði 3149 Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði 3151 Deri Mühendisliði 8166 Deri Teknolojisi 8167 Deri ve Lif Teknolojisi 8168 Devlet Konservatuvarý 8169 Devlet Türk Musikisi Konservatuarý / Devlet Türk Musikisi Konservatuvarý 6152 Dil Bilimi 8315 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 6366 Diþ Hekimliði 8170 Dokuma Öðretmenliði 8171 Dokuma ve Örgü Öðretmenliði 3153 Dokümantasyon ve Enformasyon 8172 Döküm Ýþleri Öðretmenliði 3154 Döküm Öðretmenliði 7153 Dramatik Yazarlýk-Dramaturji / Dramaturji-Dramatik Yazarlýk 7210 Duysal (Ses) Sanatlarý Tasarýmý 3155 Ebelik 3156 Eczacýlýk 8173 Eðitim Bilimleri 3157 Eðitim Ýletiþimi ve Planlamasý 8174 Eðitim Programlarý ve Öðretim 8175 Eðitim Yöneticiliði ve Deneticiliði 8176 Eðitim Yönetimi ve Planlamasý 8177 Eðitimde Ölçme ve Deðerlendirme / Eðitimde Ölçme- Deðerlendirme 8128 Eðitimde Psikolojik Hizmetler 8316 Ekoloji 3158 Ekonometri 3159 Ekonomi 5105 Ekonomi ve Finans 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programlarý 8179 El Sanatlarý Öðretmenliði 8180 Elektrik Ýþleri Öðretmenliði 3160 Elektrik Mühendisliði 3161 Elektrik Öðretmenliði 3162 Elektrik ve Elektronik Müh. / Elektrik-Elektronik Müh Elektronik Ýþleri Öðretmenliði 3163 Elektronik Mühendisliði 3164 Elektronik Öðretmenliði 6165 Elektronik ve Bilgisayar Öðretmenliði 3166 Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði 3167 Elektronik ve Haberleþme Öðretmenliði 3168 Endüstri Mühendisliði 8318 Endüstri Sistemleri Mühendisliði 7154 Endüstri Tasarýmý 3169 Endüstri Ürünleri Tasarýmý 3170 Endüstriyel Tasarým 3171 Endüstriyel Teknoloji Öðretmenliði 8182 Enerji Mühendisliði 3172 Enerji Öðretmenliði 8319 Enerji Sistemleri Mühendisliði 6173 Enformasyon Teknolojileri 3174 Enformatik / Enformatik (Almanca) 8129 Eski Çað Dilleri ve Kültürleri / Eskiçað Dilleri ve Kültürleri 7156 LisansEski Çini Onarýmý / Eski Çini Onarýmlarý 8185 Eski Lisans Kumaþ AdýDesenleri 8186 Eski Yazý 7157 Eski Yazý (Hat) 3175 Eski Yunan Dili ve Edebiyatý 3176 Etnoloji 3177 Ev Ekonomisi 8187 Ev Ýdaresi ve Aile Ekonomisi 3178 Ev Yönetimi Öðretmenliði 8188 Ev-Ýþ Eðitimi Öðretmenliði 8130 Ev-Ýþ ve Ev Ekonomisi Öðretmenliði 8189 Fagot 3179 Fars Dili ve Edebiyatý 3180 Felsefe 3367 Felsefe Grubu Öðretmenliði 3181 Fen Bilgisi Öðretmenliði 5107 Finans Matematiði 3182 Fizik 3183 Fizik Antropoloji 3184 Fizik Mühendisliði 3368 Fizik Öðretmenliði 3185 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 8344 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 8190 Flüt 7108 Folklor ve Etnomüzikoloji 7158 Fotoðraf 8345 Fotoðraf ve Grafik Sanatlar 7211 Fotoðraf ve Video 3186 Fransýz Dili ve Edebiyatý 8131 Fransýz Dili ve Kültürü 3187 Fransýzca Öðretmenliði 5108 Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý 6188 Gazetecilik 8191 Gazetecilik ve Halkla Ýliþkiler 8320 Geleneksel El Sanatlarý 7159 Geleneksel Türk El Sanatlarý 7195 Geleneksel Türk El Sanatlarý Öðretmenliði 8321 Geleneksel Türk Sanatlarý 8322 Gemi Ýnþaat ve Gemi Makineleri Mühendisliði / Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Mühendisliði 3189 Gemi Ýnþaatý Mühendisliði 8192 Gemi Makinalarý / Gemi Makineleri 3190 Gemi Makineleri Ýþletme Mühendisliði 8193 Gemi Makineleri Mühendisliði 8194 Gemoloji 8195 Genetik ve Biyomühendislik 8196 Gýda Bilimi ve Teknolojisi 3191 Gýda Mühendisliði 7109 Gitar 3192 Giyim Endüstrisi Öðretmenliði 8197 Giyim Endüstrisi ve Giyim Öðretmenliði / Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatlarý Öðretmenliði 3193 Giyim Öðretmenliði 3194 Görme Engelliler Öðretmenliði 7190 Görsel Ýletiþim Sanatý 5109 Görsel Ýletiþim Tasarýmý 7191 Görsel Sanatlar ve Görsel Ýletiþim Tasarýmý 11

15 Lisans 8353 Görüntü Sanatlarý Lisans 7160 Grafik Lisans Adý 7196 Grafik Öðretmenliði 7145 Grafik Sanatlar / Grafik Sanatlarý 7161 Grafik Tasarým 7162 Grafik Tasarýmý 8346 Gürcü Dili ve Edebiyatý 3195 Güverte 8294 Güverte (Dkk) 8323 Haberleþme Mühendisliði 8198 Haberleþme Teknolojisi 7163 Halý, Kilim ve Eski Kumaþ Desenleri 5110 Halk Bilim / Halkbilim 3196 Halk Bilimi (Folklor) / Halkbilimi (Folklor) 8200 Halk Eðitimi 3197 Halkla Ýliþkiler 5111 Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk 3198 Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 8324 Harita Mühendisliði 8201 Hava Kontrolörü 7215 Hava Trafik Kontrol 3199 Hava Ulaþtýrma 8325 Havacýlýk 3200 Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði 5112 Havacýlýk Mühendisliði 3201 Havacýlýk ve Uzay Mühendisliði 3202 Hayvansal Üretim 3203 Hazýr Giyim Öðretmenliði 8203 Hazýr Giyim Teknolojisi Öðretmenliði 3204 Hemþirelik 3205 Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri 7164 Heykel 8326 Hidrojeoloji 3206 Hidrojeoloji Mühendisliði 3207 Hindoloji 6208 Hititoloji 8204 Hollanda Dili ve Edebiyatý 3209 Hukuk 3210 Hungaroloji 8205 Ýç Mimari 7165 Ýç Mimari ve Çevre Tasarýmý 3211 Ýç Mimarlýk 3212 Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý 3213 Ýktisat 6214 Ýlahiyat 3215 Ýletiþim 8327 Ýletiþim Bilimleri 8132 Ýletiþim Sanatlarý 5113 Ýletiþim Tasarýmý 7212 Ýletiþim Tasarýmý (Multimedia) 7168 Ýletiþim ve Tasarým 3216 Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðr Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 5114 Ýmalat Mühendisliði 3218 Ýngiliz Dil Bilimi 3219 Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 8293 Ýngiliz Dili ve Kültürü 3220 Ýngilizce Öðretmenliði 8328 Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Tablo 2 (Devam) Yükseköðretim Lisans Programlarý ve Kodlarý Lisans Lisans Adý Lisans Adý 3221 Ýnþaat Mühendisliði 8206 Ýplikçilik Öðretmenliði 3222 LisansÝspanyol Dili ve Edebiyatý 3223 Ýstatistik Lisans Adý 3224 Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 8207 Ýþ Ýdaresi 8208 Ýþ Ýdaresi ve Ýktisat 8133 Ýþ ve Teknik Eðitim Öðretmenliði 8209 Ýþ Yönetimi ve Ticaret Eðitimi Öðr. / Ýþ Yönetimi ve Ticaret Öðr Ýþitme Engelliler Öðretmenliði 3226 Ýþletme / Ýþletmecilik 3227 Ýþletme Bilgi Yönetimi 8210 Ýþletme Enformatiði 3228 Ýþletme Mühendisliði 8134 Ýþletme Öðretmenliði 8211 Ýþletme, Muhasebe ve Ticaret Öðretmenliði 6229 Ýþletme-Ekonomi / Ýþletme-Ýktisat 3230 Ýtalyan Dili ve Edebiyatý 3231 Japon Dili ve Edebiyatý 3232 Japonca Öðretmenliði 3233 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði 3234 Jeofizik Mühendisliði 6235 Jeoloji Mühendisliði 3236 Kalýpçýlýk Öðretmenliði 3237 Kamu Yönetimi 3238 Kara Ulaþtýrma 3239 Karþýlaþtýrmalý Edebiyat 8212 Kaynak Öðretmenliði 8213 Keman 3240 Kimya 6241 Kimya Mühendisliði 3369 Kimya Öðretmenliði 8329 Kimya Teknolojisi 5115 Kimya-Biyoloji Mühendisliði 8214 Klarnet 3242 Klasik Arkeoloji 8199 Kompozisyon ve Müzik Teorisi 7111 Kompozisyon ve Orkestra Þefliði 7221 Kompozisyon 3243 Konaklama Ýþletmeciliði 3244 Konaklama Ýþletmeciliði Öðretmenliði 8215 Konaklama ve Turizm Ýþletmeciliði 8216 Kontrabas 3245 Kontrol Mühendisliði 8347 Kontrol Öðretmenliði 8141 Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliði 3246 Kore Dili ve Edebiyatý 7112 Koreoloji 8217 Korno 7113 Koro 8218 Kuaförlük Öðretmenliði 3247 Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öðretmenliði 8219 Kuyumculuk 8220 Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlamasý 8330 Kültür Yönetimi 5141 Kültürel Etüdler / Kültürel Etütler 8221 Kültürteknik 12

16 Lisans Tablo 2 (Devam) Yükseköðretim Lisans Programlarý ve Kodlarý Lisans Lisans Adý Lisans Adý 5116 Küresel ve Uluslararasý Ýliþkiler / Küresel Siyaset Lisans ve Uluslararasý Ýliþkiler Lisans Adý 3248 Kütüphanecilik 3249 Latin Dili ve Edebiyatý 3250 Leh Dili ve Edebiyatý 8222 Lojistik Yönetimi 3251 Maden Mühendisliði 8295 Makina (Dkk) 8224 Makina Ressamlýðý Öðr./Makine Ressamlýðý Öðr Makina Ressamlýðý ve Konstrüksiyon Öðr. / Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðr. / Makine-Resim ve Konstrüksiyon Öðr Makine 3252 Makine Mühendisliði 5117 Makine Öðretmenliði 3254 Maliye 8225 Maliye-Muhasebe 8226 Malzeme 5118 Malzeme Bilimi ve Mühendisliði 8227 Malzeme Mühendisliði 3255 Matbaa Öðretmenliði / Matbaacýlýk Öðretmenliði 6256 Matematik 3257 Matematik Mühendisliði 3370 Matematik Öðretmenliði 3258 Matematik ve Bilgisayar / Matematik-Bilgisayar 3256 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 8228 Matematik ve Ýnformatik / Matematik-Ýnformatik 8229 Matematik ve Ýstatistik 8230 Matematik-Bilgisayar Programcýlýðý 8244 Medya ve Ýletiþim 3259 Medya ve Ýletiþim Sistemleri 5119 Mekatronik Mühendisliði 5120 Mekatronik Öðretmenliði 7197 Mesleki Resim Öðretmenliði 8231 Metal Ýþleri Öðretmenliði 3260 Metal Öðretmenliði 8232 Metalurji Mühendisliði 3261 Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 6262 Meteoroloji Mühendisliði 5139 Mikroelektronik Mühendisliði 3263 Mimarlýk 3264 Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði 3266 Moda Tasarýmý 3265 Moda Tasarýmý Öðretmenliði 3375 Moda ve Tasarým 7169 Moda ve Tekstil Tasarým / Moda ve Tekstil Tasarýmý / Tekstil ve Moda Tasarýmý 5144 Model Öðretmenliði 7114 Modern Dans 5121 Moleküler Biyoloji 3267 Moleküler Biyoloji ve Genetik 8233 Motor Öðretmenliði 3268 Muhasebe 3269 Muhasebe Bilgi Sistemleri 5123 Muhasebe ve Finansal Yönetim / Muhasebe ve Finans Yönetim 3270 Muhasebe ve Finansman Öðretmenliði 3381 Muhasebe-Finansman 8234 Muhasebe-Ýþletme Öðretmenliði 8235 Mühendislik Bilimleri 3271 Mühendislik ve Doða Bilimleri Programlarý 3272 LisansMütercim Tercümanlýk / Mütercim-Tercümanlýk 8178 Mütercim-Tercümanlýk Lisans Adý (Almanca) 8184 Mütercim-Tercümanlýk (Fransýzca) 8242 Mütercim-Tercümanlýk (Ýng-Fra-Türkçe) 8290 Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) 7148 Müzik 7205 Müzik (Piyano, Yaylý Çalgýlar, Nefesli Çalgýlar ve Vurma Çalgýlar, Koro, Teori-Komposizyon, Ritmik Müzik) 8291 Müzik (Piyano, Yaylý Çalgýlar, Nefesli Çalgýlar ve Vurma Çalgýlar,Þan, Teori-Komposizyon) 7171 Müzik Bilimleri 7143 Müzik Öðretmenliði 5124 Müzik Teknolojileri / Müzik Teknolojisi 8236 Müzik Teorisi 7213 Müzik Topluluklarý 7115 Müzikoloji / Genel Müzikoloji 3273 Nakýþ Öðretmenliði 7116 Nefesli Çalgýlar 7117 Nefesli Çalgýlar ve Vurma Çalgýlar / Nefesli ve Vurma Çalgýlar 8286 Nefesli Çalgýlar ve Vurma Sazlar 8237 Nefesli Sazlar 3274 Nükleer Enerji Mühendisliði 8238 Obua 8332 Okul Öncesi Eðitimi 3275 Okul Öncesi Eðitimi Öðr. / Okul Öncesi Öðr Opera 8240 Opera, Koro ve Popüler Müzik Þarkýcýlýðý 8348 Orkestra Þefliði 3276 Orman Endüstrisi Mühendisliði 6277 Orman Mühendisliði 8333 Otomotiv Mühendisliði 3278 Otomotiv Öðretmenliði 7119 Oyunculuk 8135 Özel Eðitim 8136 Özel Eðitim Öðretmenliði 3279 Paleoantropoloji 8334 Pazarlama 8349 Pazarlama Öðretmenliði 3280 Perakende Satýþ ve Maðazacýlýk 8241 Petrol Mühendisliði 3281 Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði 3282 Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarým 6283 Peyzaj Mimarlýðý 7216 Pilotaj 7120 Piyano 7122 Piyano Arp / Piyano ve Harp 7121 Piyano Onarýmý ve Yapýmý / Piyano Yapýmý ve Onarýmý 8243 Plastik Sanatlar 7173 Plastik Sanatlar (Resim-Heykel ve Taký Tasarýmý, Seramik) / Plastik Sanatlar (Resim, Heykel, Seramik ve Taký Tasarýmý) 8245 Plastik Sanatlar (Resim-Heykel Seramik) / Plastik Sanatlar (Resim-Heykel ve Seramik) 3284 Prehistorya 3285 Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi 3286 Psikoloji 13

17 Lisans Tablo 2 (Devam) Yükseköðretim Lisans Programlarý ve Kodlarý Lisans Lisans Adý Lisans Adý 3290 Psikolojik Danýþma ve Reh./Rehberlik ve Psikolojik LisansDanýþmanlýk Lisans Adý 3287 Radyo, Sinema ve Televizyon / Radyo, Televizyon ve Sinema / Radyo-Televizyon, Sinema 3288 Radyo, TV ve Sinema 8247 Radyo ve Televizyon / Radyo-TV 3289 Radyo-TV-Sinema 5126 Radyo-TV-Sinema ve Görsel Sanatlar 8248 Rehberlik 8249 Reklam Tasarýmý ve Ýletiþimi 3291 Reklamcýlýk 3292 Reklamcýlýk ve Halkla Ýliþkiler 7103 Rekreasyon 7188 Resim 7144 Resim Ýþ Öðretmenliði / Resim-Ýþ Öðretmenliði 8137 Resim Öðretmenliði 8298 Resim-Heykel (Plastik Sanatlar) 8250 Resim-Ýþ Eðitimi 8251 Restorasyon 8299 Ritmik Müzik 8138 Romen Dili ve Edebiyatý 3293 Rus Dili ve Edebiyatý 3294 Saðlýk Eðitimi 3295 Saðlýk Ýdaresi 3296 Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði 3298 Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði 3297 Saðlýk Memurluðu 6298 Saðlýk Yönetimi 7175 Sahne Dekorlarý ve Kostümü 8335 Sahne Sanatlarý 7176 Sahne Tasarýmý 8252 Sahne ve Görüntü Sanatlarý 7192 Sahne ve Gösteri Sanatlarý Yönetimi 7177 Sanat (Tasarým) Yönetimi 3299 Sanat Tarihi 8336 Sanat Tarihi ve Teolojisi 8253 Sanat Tasarýmý 3300 Sanat ve Sosyal Bilimler Programlarý 7214 Sanat Yönetimi 7189 Seramik 3301 Seramik Mühendisliði 7198 Seramik Öðretmenliði 7146 Seramik Sanatlar / Seramik Sanatlarý 7179 Seramik ve Cam / Seramik ve Cam Tasarýmý 3302 Sermaye Piyasasý 7223 Ses Eðitimi 6303 Seyahat Ýþletmeciliði 3304 Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði 3305 Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði Öðretmenliði 8254 Sýhhi Tesisat Öðretmenliði 3309 Sýnýf Öðretmenliði 3306 Sigortacýlýk 5127 Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi 8292 Sinema 3307 Sinema ve Televizyon 3308 Sinema-TV 8246 Sinema-TV Fotoðraf / Sinema-TV-Fotoðraf 3310 Sinoloji 3311 Sistem Mühendisliði 3312 Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði 3313 LisansSiyaset Bilimi 3314 Siyaset Lisans Bilimi Adý ve Kamu Yönetimi 3315 Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler 8255 Slav Dilleri ve Edebiyatý 3316 Sosyal Antropoloji 3317 Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 6318 Sosyal Hizmetler / Sosyal Hizmet 3319 Sosyoloji 7219 Spor Bilimleri 8256 Spor Bilimleri ve Teknolojisi 7104 Spor Yöneticiliði 3320 Su Ürünleri 8337 Su Ürünleri Mühendisliði 3321 Sümeroloji 8257 Süsleme ve Dekoratif Sanatlar / Süsleme ve Dekoratif Sanatlarý 8258 Süt Teknolojisi 7123 Þan 7124 Þan Opera / Þan ve Opera / Þan-Opera 8259 Þeflik 3322 Þehir ve Bölge Planlama 8260 Taký Tasarýmý 8301 Taký Tasarýmý (Plastik Sanatlar) 3323 Talaþlý Üretim Öðretmenliði 3382 Tarým Ekonomisi 8261 Tarým Ýþletmeciliði 3383 Tarým Makineleri 3325 Tarým Teknolojisi 8262 Tarým Ürünleri Teknolojisi 8263 Tarýmsal Mekanizasyon 3384 Tarýmsal Yapýlar ve Sulama 6324 Tarih 3371 Tarih Öðretmenliði 3385 Tarla Bitkileri 3326 Tasarým ve Konstrüksiyon Öðretmenliði 7141 Taþýnabilir Kültür Varlýklarýný Koruma ve Onarým 8264 Teknoloji Öðretmenliði 7180 Tekstil 3327 Tekstil Dokuma ve Örgü Öðretmenliði 8265 Tekstil Geliþtirme ve Pazarlama 3328 Tekstil Mühendisliði 3329 Tekstil Öðretmenliði 7181 Tekstil Tasarýmý 3330 Tekstil Terbiye Öðretmenliði 3331 Telekomünikasyon Mühendisliði 8350 Telekomünikasyon Öðretmenliði 3332 Televizyon Gazeteciliði 8351 Televizyon Haberciliði ve Programcýlýðý 7224 Temel Bilimler 8302 Teori-Kompozisyon (Müzik) 3333 Tesisat Öðretmenliði 8266 Tesviye Öðretmenliði 5128 Tezhip 7182 Tezhip (Süsleme) 3334 Týbbi Biyolojik Bilimler 3374 Týp 8267 Ticaret - Ýþ Eðitimi Öðretmenliði 14

18 Lisans Tablo 2 (Devam) Yükseköðretim Lisans Programlarý ve Kodlarý Lisans Lisans Adý Lisans Adý 8338 Ticari Bilimler 7126 Lisans Tiyatro Lisans Adý 7184 Tiyatro (Dekor ve Kostüm) 7127 Tiyatro (Oyunculuk) 3335 Tiyatro Eleþtirmenliði ve Dramaturji 5142 Toplumsal ve Siyasal Bilimler 3386 Toprak 8139 Trikotaj Öðretmenliði 8268 Trombon 8269 Trompet 3336 Turist Rehberliði 8352 Turizm Animasyonu 3337 Turizm Ýþletmeciliði 8270 Turizm Ýþletmeciliði Öðretmenliði 3338 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik / Turizm Ýþletmecilik ve Otelcilik 8271 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Öðretmenliði 8272 Turizm Öðretmenliði 6339 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 3340 Turizm ve Otelcilik 3341 Turizm ve Rehberlik 8142 Turizmde Bilgisayar Teknolojisi 5129 Turizmde Büro Yönetimi 3342 Türk Dili ve Edebiyatý 3372 Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði 3343 Türk Halk Bilimi / Türk Halkbilimi 8273 Türk Halk Müziði 7128 Türk Halk Oyunlarý 7194 Türk Musikisi 7129 Türk Musikisi Temel Bilimleri 7130 Türk Müziði 7131 Türk Sanat Müziði 7132 Türk Sanat Müziði Ses Eðitimi 7133 Türk Sanat Müziði Temel Bilimler 3344 Türkçe Öðretmenliði 6345 Tütün Eksperleri / Tütün Eksperliði 8339 Uçak Elektrik Elektronik Mühendisliði 3346 Uçak Elektrik-Elektronik 3347 Uçak Gövde Bakým 3348 Uçak Gövde-Motor 5136 Uçak Gövde-Motor Bakým 3349 Uçak Motor Bakým 3350 Uçak Mühendisliði 8274 Uçak Teçhizat Bakým 5130 Ulaþtýrma ve Lojistik 6351 Uluslararasý Finans 3352 Uluslararasý Ýliþkiler 3353 Uluslararasý Ýliþkiler ve Avrupa Birliði 8275 Uluslararasý Ýþletmecilik 3354 Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk / Uluslararasý Lojistik 3355 Uluslararasý Ticaret 5131 Uluslararasý Ticaret ve Finansman 3356 Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik 3357 Urdu Dili ve Edebiyatý 8276 Urdu Dili ve Pakistan Araþtýrmalarý 8277 Uygulamalý Matematik ve Bilgisayar 8140 Uygulamalý Resim Öðretmenliði 8278 Uygulamalý Sanatlar Öðretmenliði 8279 Uzay Bilimleri ve Teknolojisi 3358 Uzay Mühendisliði 8280 LisansÜfleme ve Vurma Çalgýlar 5132 Üretim Lisans Mühendisliði Adý 5140 Üretim Sistemleri Mühendisliði 5133 Üstün Zekâlýlar Öðretmenliði 6373 Veteriner 8281 Viyola 8282 Viyolensel 8283 Vurma Sazlar 8284 Yapý Ýþleri Öðretmenliði 3359 Yapý Öðretmenliði 3360 Yapý Ressamlýðý Öðretmenliði 8340 Yapý Tasarýmý 8285 Yapý Tasarýmý Öðretmenliði 7134 Yaylý Çalgýlar 7135 Yaylý Çalgýlar Yapýmý 8183 Yaylý Sazlar 5134 Yazýlým Mühendisliði 8287 Yer Teçhizat Bakým 8288 Yiyecek Ýçecek Ýþletmeciliði 5143 Yönetim Bilimleri 3361 Yönetim Biliþim Sistemleri 8296 Yönetim ve Organizasyon 3362 Yunan Dili ve Edebiyatý 3376 Yunanca 15

19 2009-ÜDS ÝLKBAHAR DÖNEMÝ GENEL AMAÇLI DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðýna, ANKARA Aþaðýda yazdýðým dileðim ile ilgili iþlemin yapýlmasýný arz ederim..../.../... Evrak Referans Numarasý (*): T.C. Kimlik/Y.U. Numarasý: Saygýlarýmla, (Ýmza) Adý, soyadý: Doðum yeri: Doðum tarihi:.../.../... Baba adý.: Telefon No: / Yazýþma Adresi: Dileðim: Dilekçenizin iþleme konabilmesi için sorununuzu açýkça belirtmeniz gerekir. Adaylar dilekçelerinin aslýný Merkezimize ulaþtýrmalýdýrlar. Merkezimize faks yoluyla ulaþtýrýlan dilekçeler kesinlikle iþleme konulmayacaktýr. Adaylar, adres deðiþikliði isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Adres deðiþikliði yapmak isteyen adaylar bu deðiþikliði, her sýnav için ayrý ayrý belirlenecek tarihlerde ÖSYM'nin internet sayfasýnda bulunan ÖSYM Aday Ýþlemleri Sistemi üzerinden kendileri yapacaklardýr. (*): Adaylar Evrak Referans Numarasýný internet adresinden edineceklerdir.

20 Doçentlik sýnavýna baþvurabilmek için, 2547 Sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 24. ve 65. maddeleri gereðince hazýrlanarak 1 Eylül 2000 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan "Doçentlik Sýnav Yönetmeliði" 5 inci maddesinde belirtilen yabancý dil sýnavýnda baþarýlý olma koþulunun saðlanmýþ olmasý gerekir. Bu koþulu saðladýktan sonra doçentlik sýnavýna girmek isteyenler, baþvuru formu ve bu formda belirtilen belgelerle birlikte Üniversitelerarasý Kurul Baþkanlýðý'na baþvururlar. Baþvuru ücreti, Ocak ayýndan geçerli olmak üzere her yýl Üniversitelerarasý Kurul tarafýndan belirlenir. Üniversitelerarasý Kurul Baþkanlýðý baþvuru formu ile ekli belgelerin eksiksiz olduðunu ve usule uygunluðunu kontrol eder. Eksik olan belgelerin baþvuru sahibi tarafýndan, eksikliklerin kendisine yazýlý olarak bildirildiði tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde tamamlanmasý gerekir. Eksiklikleri süresi içerisinde tamamlanmayan baþvurular reddedilir. Baþvurusu kabul edilen adaylarýn dosyalarý Doçentlik Sýnav Komisyonu'na gönderilir. SINAV ÜCRETÝNÝN YATIRILACAÐI BANKALAR ÞUBE ÝNTERNET T. Halk Bankasýnýn tüm þubeleri Evet Evet T. Vakýflar Bankasýnýn tüm þubeleri Evet Evet T.C. Ziraat Bankasýnýn tüm þubeleri Evet Evet Adaylarýn, sýnav ücretini yatýrýrken banka görevlisine; Üniversitelerarasý Kurul Yabancý Dil Sýnavýnýn (ÜDS) sýnav ücretini yatýracaðýný, T.C. Kimlik Numarasýný, ad ve soyadý bilgilerini söylemeleri yeterlidir. Sýnav ücretini yatýran adaylarýn banka þubesinden ayrýlmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlýþlýk yoksa bankadan ayrýlmalarý, yanlýþlýk varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrýlmalarý gerekmektedir. Sýnav ücretini yatýrmak için bankaya gidecek adaylarýn, aþaðýdaki formu doldurarak banka þubesi görevlisine vermesi, sýnav ücretinin yanlýþsýz yatýrýlmasýný saðlayacaðýndan adayýn yararýna olacaktýr. Sýnavýn Adý : Üniversitelerarasý Kurul Yabancý Dil Sýnavý (ÜDS) Adayýn Adý Soyadý : Adayýn TC Kimlik Numarasý : Sýnav Ücreti : 40 TL

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 333.488 1011053 Okul Öncesi Öðretmenliði EA 1011106 Biyoloji (Ýngilizce) SAY 356.354

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 165.105 10101 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY 183.716 10102 1013043 Fen Bilgisi Öðr.

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl.

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Genel Kontenjan En Küçük Puan Genel Kontenjan En Büyük Puan ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY-1 31 31 323.702 376.154

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

barajı geçen üniversiteye yerleşiyor (mf)

barajı geçen üniversiteye yerleşiyor (mf) barajı geçen üniversiteye yerleşiyor (mf) www.dogrutercihler.com Üniversite Bölüm Puan T. 1 KAFKAS Ünv. (KARS) Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 209,5382 230,9985 256000 259000 2 EGE Ünv. (İZMİR) Fizik MF-2

Detaylı

2012 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS)

2012 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) 2012 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra baþvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin http://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

2013 YGS-LYS larý Üniversite Adý - Bölüm Adý - Türü ABANT ÝZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Diþ Hekimliði Fakültesi (MF-3) 47 448,934 17.600 Bilgisayar ve Öðretim Tek. Öðr. (YGS-1) 52 298,213 248.000 Fen Bilgisi

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI PROGRAMIN ADI KONTENJAN EN DÜŞÜK PUAN

ÜNİVERSİTE ADI PROGRAMIN ADI KONTENJAN EN DÜŞÜK PUAN ÜNİVERSİTE ADI PROGRAMIN ADI KONTENJAN EN DÜŞÜK PUAN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 41 329.692 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Detaylı

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109710145 ULUDAĞ Üniv. Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 84 197,605 228000 218.000 109730052 ULUDAĞ Üniv. (İÖ) Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 5 199,186 299000 218.000 100410103 AFYON KOCATEPE Üniv. Devlet AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4

Detaylı

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan Adý Adý ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011045 Ýngilizce Öðretmenliði 4 1 7 1011061 Sýnýf Öðretmenliði 4 4 1011375 Sosyoloji 4 2 6, 21 1011326 Tarih 4 1 6, 21 1011367 Türk Dili ve Edebiyatý 4 2

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) Sevgili gençler, 2013 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler bireysel (internet üzerinden: http://ais.osym.gov.tr/)

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

İnönü Üniversitesi Farabi Değişim Programı Anlaşmalı Üniversite ve Bölümleri

İnönü Üniversitesi Farabi Değişim Programı Anlaşmalı Üniversite ve Bölümleri İnönü Farabi Değişim Programı Anlaşmalı Üniversite ve Bölümleri Üniversite Bölüm Ö.L L Y.L D Dicle Adalet 2 Süleyman Demirel Adalet 3 Bülent Ecevit Ağırlama Hizmetleri 2 Kırıkkale Ağız Diş Çene Hastalıkları

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

2011 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2011 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2011 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Üniversitelerarasý Kurul Yabancý Dil Sýnavý (ÜDS) 2547 Sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği 202510422 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.) (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 8 + 0 8 8 439,234 2570 1.890 203410129 İSTANBUL TİCARET Üniv. (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 4 + 0 4 4 431,991 3960 2.520 202311352 İSTANBUL AREL

Detaylı

2014 Yılına Ait Üniversite Taban Puanları ve Yaklaşık Sıraları Kitapçığı LİSANS PROGRAMLARI

2014 Yılına Ait Üniversite Taban Puanları ve Yaklaşık Sıraları Kitapçığı LİSANS PROGRAMLARI 2014 Yılına Ait Üniversite Taban Puanları ve Yaklaşık Sıraları Kitapçığı LİSANS PROGRAMLARI www.salimunsal.com web adresi için hazırlanmıştır. İzinsiz kopya edilemez ve yayınlanamaz. ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012

Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012 Sevgili gençler, 2012 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı 2012 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercih

Detaylı

Sayfa 1 2010 ÖSYS SAYISAL PUANLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN MİNİMUM NETLERİ VE PUANLARI SURE TÜR İL TÜR

Sayfa 1 2010 ÖSYS SAYISAL PUANLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN MİNİMUM NETLERİ VE PUANLARI SURE TÜR İL TÜR Sayfa 1 KÇ NET AC YARDIM VE AFET YÖNETİMİ ONSEKİZ MART ÜNİV. DEVLET ÇANAKKALE YGS 2 4 69,91 20,75 31,5 10 22 0 0 0 0 0 84,25 377,14 AC YARDIM VE AFET YÖNETİMİ (İÖ) ONSEKİZ MART ÜNİV. DEVLET ÇANAKKALE YGS

Detaylı

2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR www.saugundem.com www.facebook.com/saugundem

2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR www.saugundem.com www.facebook.com/saugundem 2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR Programın Kodu Programın Adı Puan Türü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Boş Kontenjan Min Puan Max Puan

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP LARIN MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ACİL YARDIM VE AFET 71 1208 71 3167 ---- ---- 66 1936 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

Program Adı Bölüm Puan Türü. En Büyük Puan. OB Kont. OBK En Büyük Puan. OBK En Küçük Puan. OB Yer. Program Kodu. En Küçük Puan. l l Yer.

Program Adı Bölüm Puan Türü. En Büyük Puan. OB Kont. OBK En Büyük Puan. OBK En Küçük Puan. OB Yer. Program Kodu. En Küçük Puan. l l Yer. Program Kodu Program Adı Bölüm Puan Türü 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Hemşirelik 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 100110018 ABANT İZZET

Detaylı

2007-DGS YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE EN KÜÇÜK PUANLARI

2007-DGS YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE EN KÜÇÜK PUANLARI 2007-DGS YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE EN KÜÇÜK PUANLARI PROGRAMIN PUAN ENKÜÇÜK KODU PROGRAMIN ADI TÜRÜ PUAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Medya ve Görsel Sanatlar (İng.) (Tam Burslu) 8 TS-1 465,251 1.030 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 4 3129 1011053 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 5 3275 1011106 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 2 15 17 28 3133

Detaylı

2013 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJANLAR & FEMKARİYER (BÖLÜM SIRALI)

2013 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJANLAR & FEMKARİYER (BÖLÜM SIRALI) 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Çanakkale Sağlık Y.O. Çanakkale Devlet 6 4 SAY 266,05894 304,1808 0 102730231 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Çanakkale

Detaylı

202 2000 ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI

202 2000 ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI 202 YÜKSEK PROGRAMLARININ PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI G E N E L T O P L A M 13615 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 240 EĞİTİM FAKÜLTESİ 120 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 40 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 4 40 GÜZEL SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN GASTRONOMİ OKAN ÜNİV. (İST.) Gastronomi (Tam Burs) YGS- 4 410.17048 480.54548 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. Gastronomi YGS- 4 370.26257 439.92981 OKAN ÜNİV. (İST.) Gastronomi (%50 Burs) YGS- 4 361.40437

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

Program Adı Bölüm Puan Türü. En Büyük Puan. OB Kont. OBK En Büyük Puan. OBK En Küçük Puan. OB Yer. Program Kodu. En Küçük Puan. l l Yer.

Program Adı Bölüm Puan Türü. En Büyük Puan. OB Kont. OBK En Büyük Puan. OBK En Küçük Puan. OB Yer. Program Kodu. En Küçük Puan. l l Yer. Program Kodu Program Adı Bölüm Puan Türü 100110045 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği 100110496 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 110410152

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

PUAN BÖLÜMÜN ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE UZAK.E. UOLP BURS KON. MİN PUAN BAŞARI S. ŞEHİR

PUAN BÖLÜMÜN ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE UZAK.E. UOLP BURS KON. MİN PUAN BAŞARI S. ŞEHİR YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Çanakkale Sağlık Yüksekokulu 62 323,973 159.000 ÇANAKKALE YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi GÜMÜŞHANE Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu 47 300,870

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları 100150077 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5007 Biyoloji 50 SAY 100150110 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5011 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10 EA 100150137 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5013 Din Kültürü

Detaylı

PROGRAM KODU. En Küçük Puan. ÜNİVERSİTE İL Türü FAKÜLTE PROGRAM ADI

PROGRAM KODU. En Küçük Puan. ÜNİVERSİTE İL Türü FAKÜLTE PROGRAM ADI PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE İL Türü FAKÜLTE PROGRAM ADI En Küçük Puan En Büyük Puan 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE DEVLET Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Detaylı

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI 2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI* ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği 62 DİL-1 396,82172 8.200

Detaylı

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110115 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İngilizce) SAY 2 2 253,13368 261,96973 100110124 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

2008'de Yeni Açılan Bölümler

2008'de Yeni Açılan Bölümler 2008'de Yeni Açılan Bölümler Derleyen: Burak KILANÇ Genel Koordinatörü DİL DEVLET DİCLE ÜNİ. Arap Dili ve Edebiyatı DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Dilbilim ERZİNCAN ÜNİ. Fransızca Öğretmenliği KAFKAS ÜNİ. Gürcü Dili

Detaylı

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod Üniversite P.Türü 2014 Kon. 2015 Kon. 2014 Puan 2015 Puan 2013 Sıra 2014 Sıra 2015 Sıra OK.Bİ.T.P.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod Üniversite P.Türü 2014 Kon. 2015 Kon. 2014 Puan 2015 Puan 2013 Sıra 2014 Sıra 2015 Sıra OK.Bİ.T.P. Acil Yardım ve Afet Yönetimi 207610036 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (T.B.) İSTANBUL MF 3 4 4 303026 307,50300 108000 106000 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE YGS 2 62 62 317815 306,34397 179000

Detaylı

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı)

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı) Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları (- Karşılaştırmalı) EN EN 1 ACIBADEM ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 7 7 MF-3 389,6254 385,0987 40800 58500 2 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 15

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER Prof. Dr. Durmuş Günay YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 24-25 Mayıs 2013 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 1 FAKÜLTE SAYISI Sıra No MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VEREN

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı