2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU"

Transkript

1 2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara

2 Baþvuru Tarihleri : 2-11 Þubat 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 22 Mart 2009, 9.30, 180 dakika Baþvuru Hizmeti Ücreti : 3,00 TL Sýnav Ücreti : 40,00 TL DÝKKAT! Bu Kýlavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dahildir. Baþvurusunu yapmayan; baþvurusu geçersiz sayýlan; sýnava girmeyen veya giremeyen; sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkarýlan; sýnavda baþarý saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan; ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran ve ayný iþlem için birden fazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez. Bu kýlavuzda yer alan ücretlerin dýþýnda baþvuru merkezlerine ve bankalara, baþka bir ad altýnda herhangi bir ücret ödenmeyecektir. ADRESÝMÝZ Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmi, özel ve genel yazýlar için: ÖSYM Baþkanlýðý Bilkent-ANKARA Baþvurma, sýnav ve sýnav sonuçlarý konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM - Sýnav Hizmetleri Müdürlüðü Bilkent-ANKARA Telefon Numaralarý: (0.312) (Çok Hatlý Santral) Ýnternet Adresi: http: // ÖSYM Ankara Bürosu: Çetin Emeç Bulvarý Sok. (Eski 127. Sok.) No: 2 Yukarý Öveçler-ANKARA ÖSYM Ýstanbul Üsküdar Bürosu: Hakimiyet-i Milliye Cad. No: 47/A Üsküdar-ÝSTANBUL DÝKKAT! Bu Kýlavuzda yer alan kurallar, Kýlavuzun yayým tarihinden sonra yürürlüðe girebilecek yasama, yürütme ve yargý organlarý ile Yükseköðretim Kurulu kararlarý gerekli kýldýðý takdirde deðiþtirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, ÖSYM tarafýndan belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

3 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Sayfa 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR BAÞVURMA Baþvurma Koþullarý Baþvurma Ýþlemi Aday Bilgi Formunun Doldurulmasý Baþvuru Ýþleminin Tamamlanmasý Baþvurularýn Geçersiz Sayýlacaðý Durumlar Baþvurusu Geçerli Adaya Gönderilecek Belge SINAV Sýnava Girerken Adaylarýn Yanlarýnda Bulundurmasý Gereken Belgeler Sýnavda Uyulmasý Gereken Kurallar Sýnav Hakkýnda Bazý Bilgiler Deðerlendirme Ýþlemi... 7 Tablo 1 Üniversiteler ve Kodlarý... 8 Tablo 2 Yükseköðretim Lisans Programlarý ve Kodlarý Genel Amaçlý Dilekçe Örneði

4 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR Üniversitelerarasý Kurul Yabancý Dil Sýnavý (ÜDS) 2547 Sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 24. ve 65. maddeleri gereðince hazýrlanarak 1 Eylül 2000 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan "Doçentlik Sýnav Yönetmeliði" uyarýnca doçent adaylarýnýn gireceði merkezi bir sýnavdýr. Bu sýnava doktora ve sanatta yeterlik çalýþmasýna baþvuracak adaylar da gireceklerdir. Ayrýca, ÜDS sonuçlarý, yüksek lisans programlarýna giriþ için de kullanýlabileceðinden, lisans programý mezunlarý ile lisans programlarýnýn son sýnýfýnda veya son sýnýftan bir önceki sýnýfta okuyan öðrenciler de bu sýnava girebilirler. Ancak bu öðrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programlarý için ÜDS sýnav sonuçlarýnýn kullanýlýp kullanýlamayacaðýný öðrenmeleri gerekmektedir. Bu sýnav, Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan yürütülecektir Yabancý dil koþulunun saðlanmasý için doçent ve doktora adaylarý ile sanatta yeterlik çalýþmasýna baþvuracak adaylarýn bu sýnava girip baþarýlý olmalarý gerekir Yabancý dil koþulunun saðlanmasý için ÜDS'den doçent adaylarýnýn 100 üzerinden en az 65,000, doktora ve sanatta yeterlik çalýþmasýna baþvuracak adaylarýn 100 üzerinden en az 55,000 puan almalarý gerekir ÜDS, Fen Bilimleri, Saðlýk Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere üç ayrý alanda; Almanca, Fransýzca ve Ýngilizce olmak üzere, yýlda iki kez Mart ve Ekim aylarýnda Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakýr, Erzurum, Eskiþehir, Ýstanbul, Ýzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illeri ile Lefkoþa ve Biþkek'de (Kýrgýzistan) yapýlýr Yukarýda belirtilenlerden baþka dillerde yabancý dil sýnavý açýlmasýna Üniversitelerarasý Kurul karar verir. Doçentlik Bilim Sýnavýna Almanca, Fransýzca ve Ýngilizce dýþýnda bir baþka yabancý dil sýnavý sonucu ile baþvurulmak isteniyorsa, bu dilin Üniversitelerarasý Kurul (ÜAK) tarafýndan kabul edilmesi ve bu dilden Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavýnda (KPDS) 65 veya daha yüksek puan alýnmasý gerekir Türkiye'de veya uluslararasý düzeyde merkezi olarak yapýlan yabancý dil sýnavlarýnýn ÜDS'ye eþdeðerlik durumlarý Üniversitelerarasý Kurul tarafýndan belirlenmektedir. Buna göre ülkemizde ve uluslararasý düzeyde uygulanan sýnavlarýn (TOEFL, IELTS) ÜDS'ye eþdeðerlik durumlarý tablo halinde aþaðýda verilmiþtir (TOEFL, IELTS sýnavlarýnýn geçerlilik süresi 2 yýldýr.). TÜRKÝYE'DE VE ULUSLARARASI DÜZEYDE YAPILAN SINAVLARIN ÜDS'YE EÞDEÐERLÝÐÝNE AÝT UYGULAMALAR ÜDS KPDS TOEFL IELTS Eski Yeni IBT DOÇENTLÝK * ,0 (Her Bölümden) (*): Doçentlik Bilim Sýnavýna Almanca, Fransýzca ve Ýngilizce dýþýnda bir yabancý dil sýnavý sonucu ile baþvurulmak isteniyorsa, bu dilin ÜAK tarafýndan kabul edilmesi ve bu dilden Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavýnda (KPDS) 65 veya daha yüksek puan alýnmasý gerekir Bilim alaný bir yabancý dille ilgili olanlar, yabancý dil sýnavýna baþka bir dilden girmek zorundadýrlar Nisan 2007 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan "Yan Dal Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý Yönetmeliði" Týpta Uzmanlýk Tüzüðü hükümlerine göre uzman tabip olanlarýn daha ileri seviyede yapacaklarý yan dal uzmanlýk eðitimi giriþ sýnavýna (YDUS) iliþkin esaslarý düzenlemektedir. Bu yönetmeliðin Ýkinci Bölümünün 10. maddesinde "ÖSYM tarafýndan yapýlacak bilim sýnavýna (YDUS); KPDS veya ÜDS'den 100 üzerinden en az 50 ve üzeri puan alanlar katýlabilir." hükmü yer almaktadýr tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Öðretim Üyesi Dýþýndaki Öðretim Elemaný Kadrolarýna Naklen veya Açýktan Yapýlacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sýnav ile Giriþ Sýnavlarýna Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýnda Yönetmeliðin "Merkezi Sýnav ve Giriþ Sýnavlarýna Ýlan ve Baþvurma Þartlarý" adlý Ýkinci Bölümün 6. Maddesinde: "Öðretim üyesi dýþýndaki öðretim elemaný kadrolarýna naklen veya açýktan yapýlan her türlü atamada Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavýndan (ALES) en az 70, Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi tarafýndan yapýlan Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavýndan (KPDS) veya Üniversitelerarasý Kurul Yabancý Dil Sýnavýndan (ÜDS) en az 50 puan veya eþdeðerliliði Yükseköðretim Kurulunca kabul edilen bir sýnavdan bu puan muadili bir puan almýþ olmak." ve "Yabancý dille eðitim-öðretim yapýlan programlarda bu Yönetmeliðe tabi öðretim elemaný kadrolarýna naklen veya açýktan yapýlacak atamalarda aranacak dil puanýnda Yükseköðretim Kurumlarýnda Yabancý Dil Eðitim-Öðretimi ve Yabancý Dille Eðitim-Öðretim Yapýlmasýnda Uyulacak Esaslara Ýliþkin Yönetmelik hükümleri uygulanýr." hükümleri yer almaktadýr. Ýkinci Bölümün 7. Maddesinde ise: "Yabancý dil okutmaný baþvurularýnda Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi tarafýndan yapýlan Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (KPDS) veya Üniversitelerarasý Kurul Yabancý Dil Sýnavýndan (ÜDS) en az 80 puan veya eþdeðerliliði Yükseköðretim Kurulunca kabul edilen bir sýnavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak." hükmü yer almaktadýr. 1

5 ÜDS Ýlkbahar Dönemi Sýnavý 22 Mart 2009 tarihinde uygulanacaktýr. Sýnav saat 09.30'da baþlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir Sýnav sonuçlarý, ÖSYM tarafýndan adaylarýn adreslerine postalanacaktýr Doçentlik sýnavý açýlacak temel alanlar þunlardýr: Eðitim Bilimleri ve Öðretmen Yetiþtirme; Fen Bilimleri ve Matematik; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; Ýlahiyat; Mesleki ve Teknik Eðitim; Mimarlýk; Mühendislik; Saðlýk Bilimleri; Sosyal, Beþeri ve Ýdari Bilimler; Ziraat ve Ormancýlýk Yukarýda maddede sözü edilen doçentlik temel alanlarýnýn hangisinden doçentlik sýnavýna baþvurulacaksa ÜDS'ye bu temel alaný kapsayan alandan girmek zorunludur. ÜDS alanlarýnýn kapsadýðý doçentlik temel alanlarý aþaðýda verilmiþtir. Fen Bilimleri: Eðitim Bilimleri ve Öðretmen Yetiþtirme (fen kýsýmlarý), Fen Bilimleri ve Matematik, Mesleki Eðitim (fen kýsýmlarý), Teknik Eðitim, Mimarlýk, Mühendislik, Ziraat ve Ormancýlýk. Saðlýk Bilimleri: Saðlýk Bilimleri. Sosyal Bilimler: Eðitim Bilimleri ve Öðretmen Yetiþtirme (sosyal kýsýmlar), Mesleki Eðitim (sosyal kýsýmlar), Filoloji, Güzel Sanatlar, Hukuk, Ýlahiyat, Sosyal, Beþeri ve Ýdari Bilimler Bir dönemde yalnýz bir yabancý dilden ve bir alandan sýnava girilebilecektir. Baþvurular tamamlandýktan sonra Yabancý Dil ve Sýnav Test Alaný deðiþikliði yapýlmayacaktýr Sýnavýn uygulanmasýnda ve sonuçlarýn deðerlendirilmesinde aday tarafýndan verilen bilgiler esas alýnacaðýndan, Aday Bilgi Formlarýna yazýlan bilgilerdeki eksik ve yanlýþlar yüzünden doðacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktýr. Bir adayýn beyanýnýn gerçeðe uymadýðý tespit edildiði takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakýlmaksýzýn bu sýnavdan elde ettiði tüm haklarýný kaybedecektir Bedensel engeli olan adaylar, bu durumlarýný gösteren saðlýk kurulu raporunu, engellerine iliþkin özgeçmiþlerini anlatan bir dilekçe ile birlikte Aday Bilgi Formuna ekleyeceklerdir. Baþvurma iþlemi bittikten sonra engelli duruma gelen adaylarýn raporlarýný bir dilekçe ekinde hemen ÖSYM'ye göndermeleri gerekir. Okuyamayacak derecede görme engelli adaylara ve/veya ellerini kullanamayan adaylara okuyucu/iþaretleyici yardýmý verilecektir. Engelli olarak sýnava girecek adaylarýn Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinde "Engelli Salonu" yazacaktýr. Bu adaylara engelleri nedeniyle farklý bir test verilmeyecek, sýnav sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi diðer adaylarýnki gibi yapýlacaktýr. Saðlýk kurulu raporunu eklemeyen veya raporlarý kabul edilmeyen adaylar ÜDS'ye baþvuran diðer adaylar gibi iþlem göreceklerdir Bir adayýn sýnavýnýn geçerli sayýlarak cevap kâðýdýnýn deðerlendirilebilmesi için, - sýnava, atandýðý salonda girmesi, - kopya çekme veya çekilmesine yardým etme giriþiminde bulunmamasý, - cevap kâðýdýna T.C. Kimlik Numarasýný doðru olarak yazýp kodlamasý ( Bakýnýz ), - kullandýðý soru kitapçýðýnýn türünü cevap kâðýdýna doðru olarak iþaretlemesi, - cevaplarýný soru kitapçýðýna deðil, cevap kâðýdýna iþaretlemiþ olmasý, - cevap kâðýdýna ve soru kitapçýðýna yazmasý ve iþaretlemesi gereken bilgilerinin doðru ve eksiksiz olmasý, - cevap kâðýdý, soru kitapçýðý ile Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesini eksiksiz olarak sýnav görevlilerine teslim etmesi, - salonda sýnav kurallarýna ve sýnav görevlilerinin uyarýlarýna uymasý zorunludur. Bu kurallara uymayan adaylarýn sýnavlarý iptal edilecektir Baþvuru yapýldýktan sonra herhangi bir nedenle baþvurusunu geri çeken veya baþvurusu reddedilen veya baþarýsýz olan adaylar, yeni baþvurularýný en erken bir sonraki dönem yapabilirler. Bir sýnav dönemi için yapýlan baþvuru sonraki dönemler için geçerli deðildir Bu sýnava girme hakký olmadýðý halde sýnava giren adayýn sýnav sonuçlarýnýn geçerliliði yoktur Sýnav sonuçlarýnýn incelenmesi ve tekrar sonuç belgesi çýkarýlmasý, yanlýþ bilgilerin düzeltilmesi, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasý, deðiþen bilgilerin bildirilmesi amacýyla ÖSYM'ye yapýlacak baþvurularýn iþleme alýnabilmesi için, bu kýlavuzun sonuna eklenmiþ olan "Genel Amaçlý Dilekçe Örneði" kullanýlmalýdýr. Dilekçenin iþleme alýnabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayýn T.C. Kimlik Numarasý, adý, soyadý, adresi, imzasý ve ÖSYM'nin internet adresinden alýnacak evrak referans numarasý bulunmalýdýr. Adaylar dilekçelerinin aslýný Merkezimize ulaþtýrmalýdýrlar. Merkezimize faks yoluyla ulaþtýrýlan dilekçeler kesinlikle iþleme konulmayacaktýr. Adaylar, adres deðiþikliði isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Adres deðiþikliði yapmak isteyen adaylar bu deðiþikliði, her sýnav için belirlenecek tarihlerde ÖSYM'nin internet sayfasýnda bulunan ÖSYM Aday Ýþlemleri Sistemi üzerinden kendileri yapacaklardýr Adaylarýn doldurduklarý cevap kâðýtlarý hiçbir müdahale yapýlmadan optik okuyucular tarafýndan okutulmakta, bilgiler bilgisayar ortamýna aktarýlmakta ve sonuçlar bilgisayar üzerinden deðerlendirilmektedir. Cevap kâðýtlarý farklý zamanlarda farklý optik okuyucularda iki defa okutulduðundan okumalarda herhangi bir hatanýn oluþmasý engellenmektedir. Bununla birlikte adaylar sýnav sonuçlarýnýn tekrar incelenmesini sonuçlarýn ÖSYM tarafýndan internet ortamýnda ilan edildiði tarihten itibaren 30 gün içinde Merkezimizden yazýlý olarak isteyebilirler. Süre hesabýnda ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayýn dilekçesi üzerine bastýðý tarih damgasý ve numara esas alýnýr. Bu adaylarýn inceleme masraflarý karþýlýðý; ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankasý Ankara Güvenevler Þubesi numaralý hesabýna 5,00 TL yatýrdýklarýný gösteren dekontu dilekçelerine eklemeleri gereklidir. Sýnav Sonuç Belgesi eline geçmeyen veya bu belgeyi kaybeden adaylar ise yeni belge çýkartmak için yukarýda belirtilen banka hesap numarasýna 3,00 TL yatýrdýklarýný gösteren dekontu dilekçelerine eklemeleri gereklidir. Sýnav evraký Merkezimizde sýnav tarihinden itibaren en az 100 takvim günü saklandýktan sonra imha edilir. 2

6 2.BAÞVURMA BAÞVURMA KOÞULLARI Bu sýnava yabancý dil koþulunu karþýlamak üzere doçent veya doktora/sanatta yeterlik adaylarý girebileceklerdir. Ayrýca, ÜDS sonuçlarý, yüksek lisans programlarýna giriþ için de kullanýlabileceðinden, lisans programý mezunlarý ile lisans programlarýnýn son sýnýfýnda veya son sýnýftan bir önceki sýnýfta okuyan öðrenciler de bu sýnava girebilirler. Ancak bu öðrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programlarý için ÜDS sýnav sonuçlarýnýn kullanýlýp kullanýlamayacaðýný öðrenmeleri gerekmektedir BAÞVURMA ÝÞLEMÝ Baþvurular elektronik ortamda alýnacaktýr. Bu konuda adaylarýn izleyeceði yol aþaðýda maddeler halinde açýklanmýþtýr: a) Kýlavuz ile Aday Bilgi Formunun edinilmesi: Sýnava katýlmak isteyen adaylar, 2009-ÜDS Ýlkbahar Dönemi Kýlavuzu ile Aday Bilgi Formuna baþvuru süresi içinde ÖSYM nin internet adresinden ulaþabilirler. Kýlavuz daðýtýmý ve satýþý yapýlmayacaktýr. b) Baþvurularýn nasýl yapýlacaðýnýn belirlenmesi: Son iki yýl içinde yapýlan ÜDS sýnavlarýna baþvuran adaylar, 2009-ÜDS Ýlkbahar Dönemi baþvurularýný; Bireysel olarak internet aracýlýðýyla, Son iki yýl içinde yapýlmýþ ÜDS'lere baþvurmamýþ adaylar 2009-ÜDS Ýlkbahar Dönemi baþvurularýný baþvuru merkezleri aracýlýðýyla yapacaklardýr (Baþvuru merkezleri ÖSYM'nin internet adresinden öðrenilebilir.). Daha önce ÖSYM'den Y.U. Numarasý almayýp 2009-ÜDS Ýlkbahar Dönemine baþvuracak yabancý uyruklu adaylar da baþvurularýný baþvuru merkezleri aracýlýðýyla yapacaklardýr. Baþvurusunu bir baþvuru merkezinde yapmasý gereken adaylardan, baþvuru süresince; sürekli yurt dýþýnda bulunma (eðitim, tedavi vb), sürekli hastalýk ya da sürekli tutukluluk gibi nedenlerle baþvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar baþvurularýný postayla yapacaklardýr (Bk. 2.4.c). c) Baþvuru için randevu alýnmasý: Baþvurusunu baþvuru merkezinde yapacak adaylarýn, baþvuru merkezinden sýnava baþvurma süresi içerisinde, randevu almalarý gerekir. Randevunun baþvurunun yapýlacaðý Baþvuru Merkezinden alýnmasý zorunludur. Randevu adayýn bir yakýný tarafýndan da alýnabilir. d) Sýnav ücretinin yatýrýlmasý: Bütün adaylar 40,00 TL olan sýnav ücretini baþvurudan önce ilgili banka þubelerine yatýracaklardýr. Adaylarýn, sýnav ücretini yatýrmalarý için kýlavuzun arka sayfasýnda belirtilen banka þubelerinden birine gidip; sýnavýn adý, T.C. Kimlik Numarasý ile ad ve soyad bilgilerini vermeleri yeterli olacaktýr. Uyruðu T.C. olmayan adaylar ÖSYM nin internet sayfasýndaki Y.U. Numara Edin baþlýklý alandan aldýklarý numarayý T.C. Kimlik Numarasý olarak kullanacaklardýr. Adaylar, sýnav ücretinin yatýrýldýðýný gösteren banka dekontunu almayý unutmamalýdýrlar. Bireysel olarak internet aracýlýðýyla baþvuru yapacak adaylar için de sýnav ücretinin yatýrýlmasý ile ilgili kural aynen geçerlidir. e) Aday Bilgi Formunun doldurulmasý: Adaylar bu Kýlavuzun 2.3. maddesini dikkatle okuduktan sonra Aday Bilgi Formunu dolduracaklardýr. Bireysel olarak internet aracýlýðýyla baþvuru yapacak adaylarýn da Aday Bilgi Formunu doldurduktan sonra bilgi giriþi yapmalarý hatalý bilgi giriþini önlemek açýsýndan yararlarýna olacaktýr. f) Baþvurunun Tamamlanmasý: Baþvurularýný baþvuru merkezinde yapacak olan adaylar randevu aldýklarý gün ve saatte baþvuru merkezine bizzat giderek baþvuru iþlemini tamamlatacaklardýr. Ekinde ÖSYM'ye ulaþtýrýlmasý gereken adaya ait saðlýk kurulu raporu vb. belge bulunan Aday Bilgi Formlarý ekleri ile birlikte görevliler tarafýndan teslim alýnacaktýr. Ekinde hiçbir belge olmayan Aday Bilgi Formlarý adaylarda kalacaktýr. Baþvuru iþlemini mektupla yapacak adaylar ise Aday Bilgi Formu ve eklerini bir zarf içine koyduktan sonra süresi içinde ÖSYM ye postayla gönderecekler ya da elden teslim edilmesini saðlayacaklardýr. Baþvurularýný internet aracýlýðýyla yapacak adaylarýn Aday Bilgi Formu kendilerinde kalacaktýr. 2.3 ADAY BÝLGÝ FORMUNUN DOLDURULMASI Aday Bilgi Formundaki alanlarýn doldurulmasýna iliþkin açýklamalar sýrasýyla ve ayný baþlýklar kullanýlarak aþaðýda verilmiþtir. Bu açýklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma iþlemine geçilmelidir. Yapacaðýnýz yanlýþlýklardan doðacak sonuçlarýn bütün sorumluluðu size ait olacaktýr. Form dolmakalem veya tükenmezkalemle doldurulacaktýr. 1. T.C. KÝMLÝK NUMARASI Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarý bu bilgi alanýna 11 rakamdan oluþan T.C. Kimlik Numarasýný yazacaklardýr. KKTC uyruklu, yabancý uyruklu ve uyruksuz adaylar T.C. Kimlik Numarasý yerine kullanacaklarý 11 rakamdan oluþan tanýtým numarasýný edinmek için ÖSYM Ýnternet sayfasýndaki Y.U.Numara Edin baþlýklý alana kendilerinden istenen bilgileri girecekler ve böylece oluþan numarayý Aday Bilgi Formuna yazacaklardýr. 3

7 2. ADI 3. SOYADI 4. BABA ADI 5. ANNE ADI Bu alanlara Nüfus Cüzdanýnýzda yer alan bilgilerinizi yazýnýz. 6. DOÐUM TARÝHÝ 7. CÝNSÝYETÝ 8. DOÐUM YERÝ 9. NÜFUSA KAYITLI OLDUÐU ÝL/ÝLÇE 10. UYRUÐU T.C. uyruklular, uyruðundan biri T.C. olan çift uyruklular, Türk vatandaþlýðýndan izin ile ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarý (Pembe Kart sahipleri) ve Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiþ Türk soylular "TC" seçeneðini; Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruðundan biri KKTC olan çift uyruklular "KKTC" seçeneðini (Uyruðundan biri KKTC, diðeri T.C. olanlar "TC" seçeneðini iþaretleyeceklerdir.); Türk soylu yabancýlarýn Türkiye'de meslek ve sanatlarýný serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluþ ve iþ yerlerinde çalýþabilmelerine iliþkin 2527 sayýlý Kanunun kapsamýnda bulunanlar (Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýnýn tarih ve B.30.0.A-GNS / sayýlý yazýsýna göre "4817 sayýlý Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýndaki Kanun uyarýnca, 2527 sayýlý Kanun kapsamýndaki çalýþma izinlerinin Ýçiþleri ve Dýþiþleri Bakanlýðý ile diðer ilgili Bakanlýk ve kuruluþlarýn görüþleri alýnarak Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnca verildiði, 2527 sayýlý Kanun hükümleri Bakanlar Kurulu'nun belirlemiþ olduðu usul ve esaslara göre yürütülmekte olup, bugüne kadar anýlan Kanundan sadece Yunan (Batý Trakya) vatandaþlarý ile KKTC vatandaþlarýnýn yararlandýrýldýðý, diðer Türk soylu yabancýlara anýlan Kanun kapsamýnda çalýþma izni verilmediði belirtilmiþtir.") "2527 Sayýlý Kanun Kapsamýnda Bulunanlar" seçeneðini; yabancý uyruklular, hiçbir devletin uyruðunda olmayanlar ve mülteciler "Yabancý Uyruklular" seçeneðini iþaretleyeceklerdir. 11. MEZUN OLACAÐI/OLDUÐU ÜNÝVERSÝTE Bu alana aday mezun olacaðý/olduðu üniversitenin Tablo 1'deki kodunu yazýp kodlayacaktýr. Lisans programlarýnýn son sýnýfýnda veya son sýnýftan bir önceki sýnýfta okuyan öðrenciler de mezun olacaklarý üniversitenin kodunu yazacaklardýr. 12. MEZUN OLACAÐI/OLDUÐU LÝSANS PROGRAMI Bu alana aday lisans diplomasýný alacaðý/aldýðý Yükseköðretim Programýnýn kodunu Tablo 2'den bularak yazýp kodlayacaktýr. Bu tabloda mezun olacaðýnýz/olduðunuz yükseköðretim programýnýn tam adýný bulamýyorsanýz, içerik yönünden kendi programýnýza en yakýn programýn kodunu yazarak kodlayýnýz. 13. SINAV MERKEZÝ TERCÝHÝ ÜDS'nin yapýlacaðý sýnav merkezleri ve kodlarý ÜDS Merkezleri ve Kodlarý listesinde gösterilmiþtir. Adaylar bu listeyi inceleyerek ÜDS'ye girmek istedikleri merkezi belirleyecekler ve bu merkezi Aday Bilgi Formunun ilgili alanýna yazýp kodlayacaklardýr. Kodlama iþlemini yapmayan adaylar herhangi bir sýnav merkezine atanýrlar. Adaylarýn atandýklarý sýnav merkezleri deðiþtirilmez. Bu nedenle tercih edilen sýnav merkezinin doðru kodlanýp kodlanmadýðý kontrol edilmelidir. ÜDS MERKEZLERÝ ve KODLARI 010 Adana 260 Eskiþehir 420 Konya 061 Ankara-Altýndað-Mamak 341 Ýstanbul-Kadýköy 440 Malatya 062 Ankara-Çankaya 342 Ýstanbul-Üsküdar 550 Samsun 063 Ankara-Kuzey * 343 Ýstanbul-Beyoðlu 580 Sivas 070 Antalya 344 Ýstanbul-Beyazýt 610 Trabzon 160 Bursa 345 Ýstanbul Avcýlar 650 Van 210 Diyarbakýr 351 Ýzmir-Güney ** 900 Lefkoþa 250 Erzurum 352 Ýzmir-Kuzey *** 910 Kýrgýzistan/Biþkek Ankara-Kuzey * : Keçiören/Yenimahalle/Etimesgut/Sincan Ýzmir-Güney ** : Konak/Balçova/Buca/Gaziemir Ýzmir-Kuzey *** : Karþýyaka/Bornova/Çiðli 4

8 14. SINAV YABANCI DÝLÝ Adaylar, sýnava hangi dilden gireceklerini belirtmek için; Almanca, Fransýzca ve Ýngilizce seçeneklerinden birini iþaretleyeceklerdir. Baþvurular tamamlandýktan sonra sýnav yabancý dil deðiþikliði yapýlmayacaktýr. 15. SINAV TEST ALANI Adaylar, sýnava hangi alandan gireceklerini belirtmek için; Fen Bilimleri, Saðlýk Bilimleri ve Sosyal Bilimler seçeneklerinden birini iþaretleyeceklerdir. Baþvurular tamamlandýktan sonra Sýnav Test Alaný deðiþikliði yapýlmayacaktýr. 16. SINAVA GÝRÝÞ AMACI Adaylar, Doçentlik, Doktora/Sanatta Yeterlik Çalýþmasý veya Yüksek Lisans seçeneklerinden birini iþaretleyebilirler. 17. YAZIÞMA ADRESÝ KKTC'de oturanlar il trafik kodu bilgi alanýna 90, yurtdýþýnda oturanlar 91 yazacaklardýr. 18. TELEFON NO 19. E-POSTA ADRESÝ Bu alanlara size ulaþýlabilecek en güvenilir bilgilerinizi yazýnýz. Merkezimizin sizinle yapacaðý bütün iletiþim iþlemlerinde bu bilgilerin kullanýlacaðýný unutmayýnýz. Adaylar, adres deðiþikliði isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Adres deðiþikliði yapmak isteyen adaylar bu deðiþikliði, her sýnav için ayrý ayrý belirlenecek tarihlerde ÖSYM'nin internet sayfasýnda bulunan ÖSYM Aday Ýþlemleri Sistemi üzerinden kendileri yapacaklardýr BAÞVURU ÝÞLEMÝNÝN TAMAMLANMASI a ) Baþvuru merkezi aracýlýðýyla yapýlacak baþvurular Randevu alýnan günde baþvuru merkezine gidildiðinde; Aday Bilgi Formunun eksiksiz ve doðru olarak doldurulmuþ olmasý, Sýnav ücretinin bankaya yatýrýlmýþ olmasý, gerekir. Ayrýca adaylarýn; Fotoðraflý ve onaylý özel kimlik belgesini, yanlarýnda bulundurmalarý gerekir. Baþvuru merkezi görevlisi tarafýndan Aday Bilgi Formundaki bilgiler ile birlikte adayýn Web kamerayla alýnacak fotoðrafý da elektronik ortama aktarýlacaktýr. Bu fotoðrafýn, cepheden, baþý açýk, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ bir fotoðraf olmasý gerektiðinden, baþvuru merkezine giderken adaylarýn bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sýnav günü bu fotoðraftaki saç, býyýk, makyaj gibi tanýnmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir deðiþiklik olmamalýdýr. Sýnav günü, Salon Baþkanýnýn fotoðrafýnýzdan kimliðinizi belirlemede güçlük çektiði takdirde sizi sýnava almayabileceðini göz önünde tutunuz. Baþvuru merkezi görevlisi bilgilerinizi ve fotoðrafýnýzý elektronik ortama aktardýktan sonra yazýcýdan alacaðý 2009-ÜDS Ýlkbahar Dönemi Baþvuru Kayýt Bilgileri adlý belgeyi kontrol etmeniz için size verecektir. Bu belgeyi kontrol ediniz ve bilgiler doðru ise imzalayýp görevliye onaylamasý için geri veriniz. Onaylanmýþ, fotoðraflý belgeyi alýnýz ve saklayýnýz. Adaylar baþvuru merkezine gittiklerinde Baþvuru Hizmeti Ücreti olarak 3,00 TL ücret ödeyeceklerdir. b ) Ýnternet ile bireysel baþvurular Son iki yýl içinde yapýlan ÜDS sýnavlarýna baþvuran adaylar, 2009-ÜDS Ýlkbahar Dönemi baþvurularýný bireysel olarak internet aracýlýðýyla yapacaklardýr. Bu adaylarýn ÖSYM nin internet adresinde 2009-ÜDS Ýlkbahar Dönemi Kayýt baþlýklý alana girmeleri ve buradaki açýklamalar doðrultusunda þifre alarak mevcut bilgilerini kontrol etmeleri ve gerekli olanlarý deðiþtirerek baþvuru iþlemlerini tamamlamalarý gerekir. Ayrýca baþvuru iþlemi tamamlandýktan sonra Aday Baþvuru Kayýt Bilgileri dökümünü yazýcýdan alýp kontrol etmeleri ve bu belgeyi saklamalarý gerekir. Baþvurudan sonra yapýlmasý istenen her türlü deðiþiklik istekleri doðrudan ÖSYM ye yapýlmalýdýr. Adaylar baþvuru aþamasýndan sonra baþvuru bilgilerine ait bir deðiþiklik veya düzeltme yapmak istediklerinde ÖSYM'ye verecekleri dilekçelerine ilgili belgenin bir kopyasýný eklemek zorundadýrlar. Yapýlan deðiþiklik isteði ancak bu belgenin doðruluðu tespit edilirse dikkate alýnacak, aksi halde deðiþiklik veya düzeltme isteði ile ilgili herhangi bir iþlem yapýlmayacaktýr. Ekinde ÖSYM'ye ulaþtýrýlmasý gereken adaya ait saðlýk kurulu raporu vb. belge bulunan Aday Bilgi Formlarý ekleri ile birlikte görevliler tarafýndan teslim alýnacaktýr. Ekinde hiçbir belge olmayan Aday Bilgi Formlarý adaylarda kalacaktýr. Baþvurularýný internet aracýlýðýyla yapacak adaylarýn Aday Bilgi Formu kendilerinde kalacaktýr. 5

9 c ) Postayla baþvurular Baþvuru süresince; sürekli yurt dýþýnda bulunma (eðitim, tedavi vb), sürekli hastalýk ya da sürekli tutukluluk gibi nedenlerle baþvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar, baþvuru süresi içerisinde aþaðýdaki belgeleri bir zarf içerisinde ÖSYM ye posta ile gönderebilirler veya elden teslim ettirebilirler. Doldurulmuþ 2009-ÜDS Ýlkbahar Dönemi Aday Bilgi Formu, Sürekli yurt dýþýnda bulunma, sürekli hastalýk, tutukluluk vb. nedenlerini ve sürelerini belirten resmi bir belge, Son üç ay içerisinde cepheden, baþý açýk, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ bir fotoðraf, Fotoðraflý ve onaylý kimlik belgesinin (nüfus cüzdaný, ehliyet, pasaport vb.) onaylý örneði, Banka dekontu BAÞVURULARIN GEÇERSÝZ SAYILACAÐI DURUMLAR Dolduruluþunda bir eksiklik ya da kural dýþý bir durum görülmeyen Aday Bilgi Formlarý baþvurunun tamamlanmasý için elektronik ortama aktarýlýr. Forma yazýlan bilgilerin gerçeðe uygun olarak yazýlmasýndan aday sorumludur. Eksik ya da yanlýþ bilgilerden adaylarýn yararýna doðacak sonuçlar geçersiz sayýlýr, zararýna olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayýn, yazdýðý bilgilerdeki eksik ve yanlýþlardan doðacak sonuçlara itiraz etmeye hakký yoktur. Aþaðýda belirtilen durumlarda baþvurular geçersiz sayýlacak ve belgeler iþleme konmayacaktýr. Aday Bilgi Formundaki bilgiler tam olarak, tükenmez veya dolmakalemle yazýlmamýþsa, Aday Bilgi Formunda yazýlan kimlikle ilgili bilgilerde eksiklik ya da tutarsýzlýk varsa, baþvurular geçersiz sayýlacak ve belgeler iþleme konmayacaktýr BAÞVURUSU GEÇERLÝ ADAYLARA GÖNDERÝLECEK BELGELER Sýnava girilecek binayý ve salonu gösteren 2009-ÜDS Ýlkbahar Dönemi Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi Mart ayýnýn ilk haftasý içinde adaylarýn adreslerine postalanacaktýr. ÖSYM tarafýndan gönderilen belgelerin postadaki gecikmesinden veya kaybolmasýndan Merkezimiz sorumlu deðildir. Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler veya belgesini kaybedenler, ÜDS'nin yapýlacaðý illerdeki ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerinden (Yöneticiliklerin adresleri ÖSYM'nin internet sitesinden öðrenilebilir.) sýnavýn yapýlacaðý hafta içerisinde Perþembe gününden itibaren 3,00 TL ücret ödeyerek yenisini çýkartabilirler. Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi dilekçe ile ÖSYM den temin edilemez. 3. S I N A V SINAVA GÝRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER 2009-ÜDS ÝLKBAHAR DÖNEMÝ SINAVA GÝRÝÞ VE KÝMLÝK BELGESÝ : Bu belge her aday için bilgisayarca doldurulacak ve üzerinde adayýn bilgisayarca basýlmýþ fotoðrafý bulunacaktýr. Belgenin üzerinde sýnava gireceðiniz merkez, bina ve salon yazýlý olacaktýr ÜDS Ýlkbahar Dönemi Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi ile fotoðraflý özel kimlik belgesini yanýnda bulundurmayan bir aday gerekçesi ne olursa olsun sýnava alýnmayacaktýr (Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinin fotokopisi veya faks metni dahi olsa kabul edilmez.). FOTOÐRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KÝMLÝK BELGESÝ : Sýnava girebilmeniz için 2009-ÜDS Ýlkbahar Dönemi Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinden baþka, kimliðinizi açýkça gösteren fotoðraflý ve onaylý özel bir kimlik belgesi daha gerekmektedir. Nüfus cüzdaný, sürücü belgesi ve pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek belgelerdir. Fotoðrafýn üzerinde soðuk damga bulunan ve resmi bir kuruluþtan alýnan kimlik belgeleri de kabul edilir. Resmi bir kuruluþtan alýnmýþ olsa bile üzerinde soðuk damga bulunmayan kimlik belgeleri kabul edilmez. Kimlik belgesi üzerindeki fotoðrafýnýz eski yýllara ait ise bu kimlik belgesinin de geçerli olmayacaðýný göz önünde bulundurunuz. Daha önceki yýllarda sýnavlara baþvuran adaylara Merkezimizce verilmiþ kimlik kartlarý, özel kimlik belgesi olarak kullanýlamaz. BÝR FOTOÐRAF: Sýnavda salon görevlileri, Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgenizdeki fotoðrafýnýzýn sizi tanýmada zorluk çýkardýðý kanýsýna varabilirler. Bu durumda sýnav görevlileri sizden, sizi kolaylýkla tanýtabilecek bir fotoðraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayýn yanýnda kendini açýk bir þekilde tanýtan ve 2.4.a'da belirtilen özellikleri taþýyan bir fotoðraf bulundurmasý gereklidir. Her aday bu fotoðrafýn arkasýna T.C. Kimlik Numarasýný, adýný ve soyadýný mutlaka yazmalýdýr. Aday baþý açýk ve kýlýk kýyafeti ilgili mevzuata uygun bir þekilde gelmemiþse sýnava alýnmayacaktýr. Adaylarýn sýnav binasýna cep telefonu ile girmeleri kesinlikle yasaktýr. Sýnava girerken yukarýda sözü edilen belgelerin yaný sýra þu araç ve gereçlerin de bulundurulmasý gerekir: En az iki adet koyu siyah kurþunkalem (2B, B veya HB), yumuþak, leke býrakmayan silgi ve kalemtýraþ SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Kimlik kontrolleri ve salona yerleþtirme iþlemlerinin zamanýnda yapýlabilmesi için adaylarýn en geç 08.45'de sýnava girecekleri binanýn kapýsýnda hazýr bulunmalarý zorunludur. Adaylarýn oturacaklarý yerleri saptamak, gerekirse sýnav sýrasýnda bir adayýn yerini deðiþtirme yetkisi salon baþkanýna aittir. Salonda 2009-ÜDS Ýlkbahar Dönemi fotoðraflý Salon Aday Yoklama Listesi ile adaylarýn tek tek yoklamasý yapýlacak ve Salon Baþkaný sýnavda uyulacak kurallarý adaylara hatýrlatarak test için kullanýlacak cevap kâðýtlarýný daðýttýracaktýr. Cevap kâðýtlarýndaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçýklarý daðýtýlarak sýnav baþlatýlacaktýr. 6

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýk

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 2011 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile ilgili

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 2012 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Sınava başvuru işleminizi tamamladıktan sonra, başvuru bilgilerinizi ÖSYM nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2010 KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan

Detaylı

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU 2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU Bu kýlavuz Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan Meslek Yüksekokullarý ile Açýköðretim Önlisans Programlarýna Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili iþlemleri de içermektedir.

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2008-2009 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR MEB ÖZEL KOŞUL VE 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRE TÜRÜ KONT. KONT.BURS

Detaylı

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS)

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) 2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) LİSANS KILAVUZU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu kılavuz "Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2013 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK - Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, sınava başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU 2014 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2013 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, sınava başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU 2015 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU 2015 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU

SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU 2009 (LİSE/DENGİ OKUL VE İKİ YILLIK ÖNLİSANS MEZUNLARI BAŞVURAMAZ) BAŞVURULAR

Detaylı

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU NİTELİK 4001 4003 4005 4007 4009 4011 4012 4013 4015 4016 4017 4019 4021 4023 4025 4027 4029 4031 4033 4035 4037 4039 4041 4043 4045 4047 4049 4051 Herhangi bir lisans programından mezun Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2012-YLSY KILAVUZU

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2012-YLSY KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE

Detaylı

YLSY-2011/2 KILAVUZU

YLSY-2011/2 KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE

Detaylı