TRB1 MALATYA ALT BÖLGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRB1 MALATYA ALT BÖLGESİ"

Transkript

1 T.C. SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI K O S G E B Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı SEL KALKINMA ARAġTIRMA RAPORU TRB1 MALATYA ALT Sİ (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) OCAK, 2006

2 ANKARA KOORDĠNASYON Hasan ÇAVUġOĞLU SORUMLUSU YeĢim GÜLSEVEN HAZIRLAYANLAR Oğuzhan KOÇAK Hanife BACI Hayber Hüseyin GEDAR YeĢim GÜLSEVEN Mutlu KOÇAK ÖZBAYSAL Hayati KEÇELĠOĞLU ġermin ĠMAMOĞLU Ceyda ÖZELLĠ Demet KALENDER DEMĠREZ Makine Mühendisi, Merkez Müdürü Ziraat Mühendisi, Uzman Makine Mühendisi, Uzman Mimar, Uzman ġehir Plancısı, Uzman Ziraat Mühendisi, Uzman ĠĢletmeci, Uzman Endüstri Mühendisi, Uzman Endüstri Mühendisi, Uzman Endüstri Mühendisi, Uzman Sosyolog, Uzman Yardımcısı WEB TASARIM Hakan SÖĞÜT ĠĢletme, Uzman 1

3 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ ĠSTATĠSTĠKĠ BĠRĠMLERĠ SINIFLANDIRMASI (NUTS) GENEL GÖSTERGELER DEMOGRAFĠK GÖSTERGELER Bölge Ġllerinin Nüfus Göstergeleri Bölgenin Ġllere Göre Nüfus Durumu SEKTÖREL YAPI VE BÜYÜME HIZLARI Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYĠH) GSYĠH nin Sektörel Dağılımı GSYĠH nin Sektörel Büyüme Hızları SOSYAL GÖSTERGELER Eğitim Bölge Ġllerinin Eğitimle Ġlgili Genel Göstergeleri Genel ve Mesleki Teknik Liseler Mesleki Eğitim Merkezleri Halk Eğitim Merkezleri Üniversiteler Ġllere Göre Fakülteler,Yüksekokullar ve MYO ları Ġllere Göre Öğrenci Sayıları Sağlık ALTYAPI VE DĠĞER GÖSTERGELER ĠnĢaat Göstergeleri Altyapı Göstergeleri Diğer Göstergeler ĠġGÜCÜ DURUMU

4 Ġstihdam Ġstihdam Göstergeleri ÇalıĢabilir Nüfus, ĠĢgücü ve Ġstihdam Göstergeleri Ġstihdamın Sektörel Dağılımı EKONOMĠK YAPI TARIM Tarımsal Ürünler Tarım Alanları Tarla Ürünlerinin Ekilen Alanı Tarla Ürünlerinin Üretimi Sebze Üretimi Meyve Üretimi Hayvansal Ürünler Canlı Hayvan Sayıları Hayvansal Ürünler Üretimi Orman Ürünleri Orman Varlığı Orman Ürünleri Su Ürünleri Üretimi MADENCĠLĠK VE TAġ OCAKÇILIĞI Maden ve TaĢocakçılığı ĠĢletme ve Ġstihdam Sayıları ĠMALAT SANAYĠ ĠĢkolları ve Ġstihdam Durumuna Göre Mevcut ĠĢletmeler KOSGEB ĠĢletme Veri Tabanına Göre ĠĢletme Ġstihdam Oranları KOSGEB Veri Tabanındaki ĠĢletmelerin Ġl ve ĠĢletmelerin Bulunduğu Bölgenin Ülke Ġçindeki Sıralaması KOSGEB Veri Tabanındaki ĠĢletmelere ait Ġstihdamın Ġl ve ĠĢletmelerin Bulunduğu Bölgenin Ülke Ġçindeki Sıralaması ĠĢkollarına Göre ĠĢletme ve Ġstihdam Durumu TOBB Sanayi Veri Tabanına Göre ĠĢletme Ġstihdam Oranları TOBB Sanayi Veri Tabanındaki ĠĢletmelerin Ġl ve ĠĢletmelerin Bulunduğu Bölgenin Ülke Ġçindeki Sıralaması

5 TOBB Sanayi Veri Tabanındaki ĠĢletmelere ait Ġstihdamın Ġl ve ĠĢletmelerin Bulunduğu Bölgenin Ülke Ġçindeki Sıralaması ĠĢkollarına Göre ĠĢletme ve Ġstihdam Durumu DĠE 2001 Sanayi Verileri ĠĢletme Ġstihdam Oranları ĠĢkollarına Göre ĠĢletme ve Ġstihdam Durumu KOSGEB ĠĢletme Veri Tabanına Göre Ġmalat Sanayi Sektöründeki ĠĢkollarına Ait Göstergeler Gıda Ġçki, Ġçecek, Tütün Sanayi ĠĢkolu Tekstil, Konfeksiyon, Örme, Deri Sanayi ĠĢkolu AhĢap, AhĢap Ürünleri, Mobilya Sanayi ĠĢkolu Kağıt, Kağıt Ürünleri, Basım, Yayın Sanayi ĠĢkolu Kimya, Petrol, Lastik, Plastik Ürünleri Sanayi ĠĢkolu Metal DıĢı Sanayi Ürünleri Sanayi ĠĢkolu Ana Metal Sanayi ĠĢkolu Metal EĢya, Makine, Mot. Araç, Ölçü Kontrol Cihazları Sanayi ĠĢkolu Diğer Ġmalat Sanayi (Bilgisayar, Atık, Mücevherat) ĠĢkolu ĠĢletmelerin Faaliyet Gösterdiği YerleĢim Yerleri Küçük Sanayi Siteleri (KSS) Ġllere Göre Küçük Sanayi Siteleri KSS lerde Tesis ve Ġstihdam Durumu Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Ġllere Göre Organize Sanayi Bölgeleri OSB lerde Tesis ve Ġstihdam Durumu OSB Ġçinde ĠĢkollarına Göre Faaliyette Olan ĠĢletmeler Serbest Bölgeler Teknoloji GeliĢtirme Bölgeleri Sanayinin GeliĢimine Katkıda Bulunan OluĢumlar Kamu- Üniversite Laboratuarları Ortak Kullanım Atölyeleri (ORTKA) Ortak Kullanım Laboratuarları (ORTLAB) ĠĢ GeliĢtirme Merkezleri (ĠġGEM) KOSGEB Teknoloji GeliĢtirme Merkezi (TEKMER) KOSGEB ĠĢletme GeliĢtirme Merkezi (ĠGEM) KOSGEB Sinerji Odağı HĠZMETLER Ticaret Ġhracat Bölgenin Ġllere Göre Ġhracatçı ĠĢletme Sayısı ve Ġhracat Değerleri Bölgenin Ġllere ve Sektörlere Göre Ġhracatı Ġthalat

6 Bölgenin Ġllere Göre Ġthalat ĠĢletme Sayısı ve Ġthalat Değerleri Bölgenin Ġllere ve Sektörlere Göre Ġthalatı Turizm Enerji Elektrik Dağıtımında Sektörel Abone Sayıları Elektrik Tüketiminin Dağılımı Yöresel El Sanatları Faaliyet Konularına Göre El Sanatları Faaliyet Türlerine Göre El Sanatları MALĠ GÖSTERGELER GSYĠH GSYĠH ve Mali Genel Göstergeleri Ġllere Göre Genel Bütçe Göstergeleri GSYĠH nin Ġktisadi Faaliyet Kollarına (Sektörel) Dağılımı Mevduat ve Krediler Mevduat ve Mevduatı OluĢturan Kesimler Krediler ve Kredilerin Sektörel Dağılımı KOBĠ TeĢvik Belgesi Kredileri Yatırımlar Kamu Yatırımları Vergi Gelirleri TeĢvikler Bölgede Verilen KOSGEB Destekleri KÜMELENME Kullanılan Makine ve Ekipmanın Satın Alındığı ĠĢletmeler Yedek Parçaların Satın Alındığı ĠĢletmeler

7 6.3. Bakım Hizmetinin Alındığı ĠĢletmeler Kullanılan Hammadde/Yarımamüllerin Satın Alındığı ĠĢletmeler Ürünlerin Satıldığı ĠĢletmeler ĠĢletmenin Rakipleri Olan ĠĢletmeler NĠN GZFT-Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit (SWOT) ANALĠZĠ DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ Genel Değerlendirme Destek Değerlendirmesi Yerel Ekonomik AraĢtırma Desteği Ortak Kullanım Amaçlı Makine-Teçhizat Desteği

8 TABLOLAR Sayfa TABLO 1: Bölge Ġllerinin Nüfus Göstergeleri TABLO 2: Ġllere Göre Nüfus Durumu TABLO 3: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla TABLO 4: Ġllerin ve Bölgenin GSYĠH nın Sektörlere Göre Dağılımı (1987 Yılı Sabit Fiyatlarıyla, YTL) TABLO 5: Ġllerin ve Bölgenin GSYĠH Büyüme Hızı TABLO 6: Eğitimle Ġlgili Genel Göstergeler TABLO 7: Genel ve Mesleki Teknik Liseler Okul, Öğrenci, Öğretmen ve ġube Sayıları, ( Öğr. Yılı) TABLO 8: Mesleki Eğitim Merkezlerinde Kurum, Öğrenci ve Kursiyer Sayıları, ( Öğr. Yılı) TABLO 9: Halk Eğitim Merkezlerinde Kurum ve Kursiyer Sayıları TABLO 10: Bölgede Yer Alan Üniversiteler ve KuruluĢ Yılları TABLO 11: Bölge ve Ġllerde Bulunan Fakülteler, Yüksek Okullar ve MYO ları TABLO 12: Bölge ve Ġllerdeki Öğrenci Sayıları TABLO 13: Bölge ve Ġllerdeki ÇeĢitli Sağlık Göstergeleri TABLO 14: Ġllere ve Kullanım Amacına Göre Bina Sayıları TABLO 15: Bölge ve Ġllerdeki ÇeĢitli Altyapı Gösterge Oranları TABLO 16: Bölge ve Ġllerdeki Kara TaĢıtı ve Otomobil Sayıları TABLO 17: Bölge ve Ġllerdeki ÇeĢitli Ġstihdam Gösterge Oranları TABLO 18: Bölgedeki ÇalıĢabilir Nüfus, Ġstihdam ve Oranları TABLO 19: Bölgede Ġstihdam Edilenlerin Sektörel Dağılımı TABLO 20: Bölge ve Ġllerdeki Tarım Alanlarının Dağılımı TABLO 21: SeçilmiĢ Tarla Ürünlerinin Ekilen Alan Miktarları TABLO 22: SeçilmiĢ Tarla Ürünlerinin Üretim Miktarı

9 TABLO 23: SeçilmiĢ Sebzelerin Üretim Miktarı TABLO 24: SeçilmiĢ Meyvelerin Üretim Miktarı TABLO 25: SeçilmiĢ Canlı Hayvan Sayıları TABLO 26: SeçilmiĢ Hayvansal Ürünler TABLO 27 Bölge ve Ġllerdeki Orman Varlığı TABLO 28: Bölge ve Ġllerdeki Orman Ürünleri ve Miktarları TABLO 29: Su Ürünleri Miktarı TABLO 30: Madencilik ve TaĢ Ocakçılığı ĠĢyeri ve Ġstihdam Sayısı TABLO 31: KOSGEB Veri Tabanına Göre Ġstihdam ve ĠĢletme Oranları TABLO 32: KOSGEB Veri Tabanındaki ĠĢletmelerin Ġllere ve Bölgelere Göre Sıralaması TABLO 33: KOSGEB Veri Tabanındaki ĠĢletmelere ait Ġstihdamın Ġllere ve Bölgelere Göre Sıralaması TABLO 34: ĠĢkollarına Göre ĠĢletme ve Ġstihdam Sayıları TABLO 35: TOBB Sanayi Veri Tabanındaki ĠĢletmelerin, ĠĢletme/Ġstihdam Oranı TABLO 36: TOBB Sanayi Veri Tabanındaki ĠĢletmelerin, Ġllere ve Bölgelere Göre Sıralaması TABLO 37: TOBB Sanayi Veri Tabanındaki ĠĢletmelere ait Ġstihdamın Ġllere ve Bölgelere Göre Sıralaması TABLO 38: ĠĢkollarına Göre ĠĢletme ve Ġstihdam Sayıları TABLO 39: Ġllere Göre ĠĢletme ve Ġstihdam Sayıları TABLO 40: ĠĢkollarına Göre ĠĢletme ve Ġstihdam Sayıları TABLO 41: KOSGEB Veri Tabanı, Gıda, Ġçki, Ġçecek, Tütün Sanayi ĠĢkoluna Göre; ĠĢletme, Finans Ġhtiyacı Olan, Ġhracat Yapan ve Yeni Yatırım Yapacak ĠĢletme Verileri TABLO 42: KOSGEB Veri Tabanı, Tekstil, Konfeksiyon, Örme, Deri Sanayi ĠĢkoluna Göre; ĠĢletme, Finans Ġhtiyacı Olan, Ġhracat Yapan ve Yeni Yatırım Yapacak ĠĢletme Verileri

10 TABLO 43: KOSGEB Veri Tabanı, AhĢap, AhĢap Ürünleri, Mobilya Sanayi ĠĢkoluna Göre; ĠĢletme, Finans Ġhtiyacı Olan, Ġhracat Yapan ve Yeni Yatırım Yapacak ĠĢletme Verileri TABLO 44: KOSGEB Veri Tabanı, Kağıt, Kağıt Ürünleri, Basım, Yayın Sanayi ĠĢkoluna Göre; ĠĢletme, Finans Ġhtiyacı Olan, Ġhracat Yapan ve Yeni Yatırım Yapacak ĠĢletme Veriler TABLO 45: KOSGEB Veri Tabanı, Kimya, Petrol, Lastik, Plastik Ürünleri Sanayi ĠĢkoluna Göre; ĠĢletme, Finans Ġhtiyacı Olan, Ġhracat Yapan ve Yeni Yatırım Yapacak ĠĢletme Verileri TABLO 46: KOSGEB Veri Tabanı, Metal DıĢı Sanayi Ürünleri Sanayi ĠĢkoluna Göre; ĠĢletme, Finans Ġhtiyacı Olan, Ġhracat Yapan ve Yeni Yatırım Yapacak ĠĢletme Verileri TABLO 47: KOSGEB Veri Tabanı, Ana Metal Sanayi ĠĢkoluna Göre; ĠĢletme, Finans Ġhtiyacı Olan, Ġhracat Yapan ve Yeni Yatırım Yapacak ĠĢletme Verileri TABLO 48: KOSGEB Veri Tabanı, Metal EĢya, Makine, Mot. Araç, Ölçü Kontrol Cihazları Sanayi ĠĢkoluna Göre; ĠĢletme, Finans Ġhtiyacı Olan, Ġhracat Yapan ve Yeni Yatırım Yapacak ĠĢletme Verileri TABLO 49: KOSGEB Veri Tabanı, Diğer Ġmalat Sanayi (Bilgisayar, Atık, Müc.) ĠĢkoluna Göre; ĠĢletme, Finans Ġhtiyacı Olan, Ġhracat Yapan ve Yeni Yatırım Yapacak ĠĢletme Verileri TABLO 50: Bölgedeki Küçük Sanayi Siteleri(KSS) TABLO 51: KSS lerde Tesis ve Ġstihdam Durumu TABLO 52: Bölgedeki Organize Sanayi Bölgeleri(OSB) TABLO 53: OSB lerde Tesis ve Ġstihdam Durumu TABLO 54: Ġllere Göre OSB Bilgileri TABLO 55: Ġllere Göre Serbest Bölge TABLO 56: Kamu ve Üniversite Laboratuarlarının Bölge ve Ġllerdeki Dağılımı TABLO 57: KOSGEB Desteği ile Bölgede Kurulan ORTKA'lar TABLO 58: KOSGEB Desteği ile Bölgede Kurulan ORTLAB lar TABLO 59: Ġhracatçı ĠĢletme Sayıları ve Ġhracat Değerleri TABLO 60: Bölge ve Ġllerdeki Ġhracat Miktarlarının Sektörlere Göre Dağılımı TABLO 61: Ġthalatçı ĠĢletme Sayıları ve Ġhracat Değerleri

11 TABLO 62: Bölge ve Ġllerdeki Ġthalat Miktarlarının Sektörlere Göre Dağılımı TABLO 63: Ġllere Göre Turist, Yatak ve Oda Sayıları TABLO 64: Abone Sayılarının Sektörel Dağılımı TABLO 65: Ġllerin Net Elektrik Tüketiminin Gruplara Dağılımı TABLO 66: Faaliyet Konularına Göre El Sanatları TABLO 67: Faaliyet Türlerine Göre El Sanatları TABLO 68: Bölge ve Ġllerin GSYĠH ve Mali Göstergeleri TABLO 69: Bölge ve Ġllerin Genel Bütçe Göstergeleri TABLO 70: GSYĠH nin Ġktisadi Faaliyet Kollarına Dağılımı (87 Yılı Fiyatlarıyla) TABLO 71: GSYĠH nin Ġktisadi Faaliyet Kollarına Dağılımı (Cari Fiyatlarla) TABLO 72: Bölge ve Ġllere Göre Mevduatı OluĢturan Kesimler TABLO 73: Bölge ve Ġllerde Kullandırılan Banka Kredilerinin Sektörlere Göre Dağılımı TABLO 74: 2004 Yılı Ocak-Aralık Aylarında KOBĠ Yatırım TeĢvik Belgelerine Öngörülen Yatırım ve ĠĢletme Kredilerinin Ġllere Göre Dağılımı TABLO 75: Bölge illerindeki Kamu Yatırımları ( ) TABLO 76: Ġllerin Vergi Gelirleri TABLO 77: Vergi Türlerine Göre Vergi Mükellefi Sayıları TABLO 78: Bölgede Yıllara ve Sektörlere Göre Verilen TeĢvik Belge ve Miktarları TABLO 79: Bölge Ġllerinde verilen KOSGEB Destek Tutarları TABLO 80: ĠĢkollarına Göre Ġllerin Kümelenmesi (Türkiye Geneli) TABLO 81: KOSGEB Veri Tabanına ve ĠĢkollarına Göre, Bölge Ġllerindeki ĠĢletmelerin Makine ve Ekipman Satınalma Hareketleri TABLO 82: KOSGEB Veri Tabanına ve ĠĢkollarına Göre, Bölge Ġllerindeki ĠĢletmelerin Yedek Parça Satınalma Hareketleri TABLO 83: KOSGEB Veri Tabanına ve ĠĢkollarına Göre, Bölge Ġllerindeki ĠĢletmelerin Bakım Hizmeti Satınalma Hareketleri

12 TABLO 84: KOSGEB Veri Tabanına ve ĠĢkollarına Göre, Bölge Ġllerindeki ĠĢletmelerin Kullandığı Hammadde/Yarımamülleri Satınalma Hareketleri TABLO 85: KOSGEB Veri Tabanına ve ĠĢkollarına Göre, Bölge Ġllerindeki ĠĢletmelerin Ürettiği Ürünleri Satma Hareketleri TABLO 86: KOSGEB Veri Tabanına ve ĠĢkollarına Göre, Bölge Ġllerindeki ĠĢletmelerin Rakipleri Olan ĠĢletmeler TABLO 87: Genel Değerlendirme TABLO 88: KOSGEB YEAD Desteği Değerlendirme TABLO 89: KOSGEB ORTKA/ORTLAB Desteği MALATYA Ġli Değerlendirme TABLO 90: KOSGEB ORTKA/ORTLAB Desteği ELEZIĞ Ġli Değerlendirme TABLO 91: KOSGEB ORTKA/ORTLAB Desteği BĠNGÖL Ġli Değerlendirme TABLO 92: KOSGEB ORTKA/ORTLAB Desteği TUCELĠ Ġli Değerlendirme

13 GRAFİKLER GRAFİK 1: GSYĠH nın Sektörel Dağılımı GRAFİK 2: Bölgede Ġstihdam Edilenlerin Sektörel Dağılımı GRAFİK 3: KOSGEB ĠĢletme Veri Tabanına Göre ĠĢkollarındaki ĠĢletmelerin Ġllere Göre Dağılımı GRAFİK 4: TOBB Sanayi Veri Tabanına Göre ĠĢkollarındaki ĠĢletmelerin Ġllere Göre Dağılımı GRAFİK 5: DĠE 2001 Sanayi Verilerine Göre ĠĢkollarındaki ĠĢletmelerin Ġllere Göre Dağılımı GRAFİK 6: Gıda, Ġçki, Ġçecek, Tütün Sanayi ĠĢkoluna Göre; Finans Ġhtiyacı Olan, Ġhracat Yapan ve Yeni Yatırım Yapacak ĠĢletmelerin Ġllere Göre Dağılımı GRAFİK 7: Tekstil, Konfeksiyon, Örme, Deri Sanayi ĠĢkoluna Göre; Finans Ġhtiyacı Olan, Ġhracat Yapan ve Yeni Yatırım Yapacak ĠĢletmelerin Ġllere Göre Dağılımı GRAFİK 8: AhĢap, AhĢap Ürünleri, Mobilya Sanayi ĠĢkoluna Göre; Finans Ġhtiyacı Olan, Ġhracat Yapan ve Yeni Yatırım Yapacak ĠĢletmelerin Ġllere Göre Dağılımı GRAFİK 9: Kağıt, Kağıt Ürünleri, Basım, Yayın Sanayi ĠĢkoluna Göre; Finans Ġhtiyacı Olan, Ġhracat Yapan ve Yeni Yatırım Yapacak ĠĢletmelerin Ġllere Göre Dağılımı GRAFİK 10: Kimya, Petrol, Lastik, Plastik Ürünleri Sanayi ĠĢkoluna Göre; Finans Ġhtiyacı Olan, Ġhracat Yapan ve Yeni Yatırım Yapacak ĠĢletmelerin Ġllere Göre Dağılımı GRAFİK 11: Metal DıĢı Sanayi Ürünleri Sanayi ĠĢkoluna Göre; Finans Ġhtiyacı Olan, Ġhracat Yapan ve Yeni Yatırım Yapacak ĠĢletmelerin Ġllere Göre Dağılımı GRAFİK 12: Ana Metal Sanayi ĠĢkoluna Göre; Finans Ġhtiyacı Olan, Ġhracat Yapan ve Yeni Yatırım Yapacak ĠĢletmelerin Ġllere Göre Dağılımı GRAFİK 13: Metal EĢya, Makine, Mot. Araç, Ölçü Kontrol Cihazları Sanayi ĠĢkoluna Göre; Finans Ġhtiyacı Olan, Ġhracat Yapan ve Yeni Yatırım Yapacak ĠĢletmelerin Ġllere Göre Dağılımı GRAFİK 14: Diğer Ġmalat Sanayi (Bilgisayar, Atık, Müc.) ĠĢkoluna Göre; Finans Ġhtiyacı Olan, Ġhracat Yapan ve Yeni Yatırım Yapacak ĠĢletmelerin Ġllere Göre Dağılımı GRAFİK 15: Bölgede Tamamlanan ve Yapımı Devam Eden OSB ler GRAFİK 16: Bölgede 2003 Yılında Verilen KOSGEB Destekleri GRAFİK 17: Bölgede 2004 Yılında Verilen KOSGEB Destekleri GRAFİK 18: Bölgede Yılında Verilen KOSGEB Destekleri Toplamı

14 1- GĠRĠġ Avrupa Birliğine üye olmaya yönelik hedef ve çabalar, Birliğin bölgesel düzeyde uyguladığı müktesebata uyumu gerektirmektedir. Bu bağlamda Avrupa Birliği, ulusal kalkınma düzeylerinin yanında, üye ülkelerdeki bölgesel kalkınma politikalarına da büyük önem vermektedir. Avrupa Birliği bölgesel politikası göz önüne alındığında, bölgesel sorunlara çözüm arandığı açıktır. Bu nedenle, söz konusu sorunlara yönelik çözümler üretilirken kaçınılmazdır ki, bölgesel istatistiklere ve analizlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, Ülkemizde DPT MüsteĢarlığı koordinatörlüğünde ve DĠE BaĢkanlığı nın da katkılarıyla, Ulusal Programımızda da yer alan Ġstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (ĠBBS-NUTS) çalıģması tamamlanmıģtır. Bölgesel istatistiklerin toplanması, geliģtirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel Ġstatistik Sistemine uygun karģılaģtırılabilir istatistiki veri tabanı oluģturulması amacıyla ülke çapında Ġstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasının tanımlanmasına iliģkin Bakanlar Kurulu Kararı 22 Eylül 2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Ġstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasında iller Düzey 3 olarak tanımlanmıģ; ekonomik, sosyal ve coğrafi yönden benzerlik gösteren komģu iller ise bölgesel kalkınma planları ve nüfus büyüklükleri de dikkate alınarak Düzey 1 ve Düzey 2 olarak gruplandırılmak suretiyle hiyerarģik Ġstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması yapılmıģtır. Düzey 3 kapsamındaki Ġstatistiki Bölge Birimleri 81 Adet olup, il düzeyindedir. Her il bir Ġstatistiki Bölge Birimini tanımlamaktadır. Düzey 2 Ġstatistiki Bölge Birimleri, Düzey 3 kapsamındaki komģu illerin gruplandırılması sonucu tanımlanmıģ olup, 26 bölge belirlenmiģtir. Düzey 1 Ġstatistiki Bölge Birimleri ise, Düzey 2 kapsamındaki illerin gruplandırılması sonucu oluģturulmuģ olup, toplam 12 adettir. Bölgesel istatistiklerin çeģitli kurum/kuruluģların hazırladıkları ikincil verilerden toplanması, bu veriler çerçevesinde bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması ve bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi amacı ile BaĢkanlığımızca hazırlanan Bölgesel Kalkınma AraĢtırma Raporlarında Ġstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması esas alınmıģtır. Bu raporlarda elde edilen sonuçlara göre Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı nın; bölgelerarası dengeli kalkınmaya katkı sağlanması ve iģletmelerimizin rekabet Ģartlarının arttırılması hedefine yönelik olarak verilecek olan destekleri ve uygulanabilecek projeleri belirlemede Hedef Kitlemize ve Uygulama Birimlerimize yardımcı olmaktır. Türkiye genelinde 26 bölge için hazırlanan Bölgesel Kalkınma AraĢtırma Raporlarının tamamlanmasını müteakip, bu raporlarda Kümelenme ile ilgili 6. bölümde yer alan ve KOSGEB tarafından 2005 yılında Türkiye genelinde yaptığı saha araģtırması neticesinde tespit edilen ĠĢletmenin faaliyet gösterdikleri iģkollarının verilerine göre; kümelenme çalıģması yapılabilecek illerde birincil verilerin toplanması için Yerel Ekonomik AraĢtırma Desteği ile daha detaylı ve ĠĢletmeler ile birebir Ģekilde yerinde çalıģmalar yapılacak ve bu çalıģmaların sonucunda ülkemizin Kümelenme (Cluster) haritası çıkartılarak yayımlanacaktır. 13

15 Malatya Alt Bölgesi için yapılmıģ olan bu rapor, 22 Eylül 2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında TRB1-Düzey 2 İstatistiki Bölge Birimi olarak kodlandırılmıģ olan Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerini kapsamaktadır. Bölgesel Kalkınma AraĢtırma Raporlarının; I. Bölümünde; raporun amacı ve kapsamı hakkında açıklama yer almaktadır. II. III. IV. Bölümünde; Bakanlar Kurulunun 22 Eylül 2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 2002/4720 sayılı Kararı kapsamında Düzey 2 İstatistiki Bölge Birimi listesi bulunmaktadır. Bölümünde; Genel Göstergeler baģlığı altında Malatya Alt Bölgesinde yer alan illere ait demografik, sosyal, iģgücü, altyapı ve sektörel göstergeler tablolarda açıklanmaktadır. Bölümünde Ekonomik Yapı baģlığı altında; Tarım, Madencilik, Hizmet Sektörleri hakkında genel bilgiler ve KOSGEB in hedef kitlesini oluģturan Ġmalat Sanayi Sektöründe faaliyet gösteren ĠĢletmelerin faaliyet konuları (ĠĢkolu), ĠĢletme yerleri ve sayısı ile ithalatihracat durumları, Kamu/Üniversite Laboratuarları / ORTKA / ORTLAB / ĠġGEM / TEKMER bilgileri ve faaliyet durumları ele alınmaktadır. V. Bu bölümde; genel mali göstergeler, bölgedeki yatırımlar ve teģvikler ile verilmiģ olan KOSGEB Destekleri hakkında bilgiler bulunmaktadır. VI. VII. Kümelenme adı altında yer alan bu bölümde; KOSGEB ĠĢletme Veri Tabanında bulunan, bölgedeki faal ĠĢletmelerde Kullanılan Makine ve Teçhizatın, Yedek Parçaların, Bakım Hizmetlerinin, Kullanılan Hammadde ve Yarı Mamullerin, Ürünlerin nerelerden satın alındığı ve bölgedeki ĠĢletmenin Rakipleri olan iģletmeler bazında iģkollarındaki kümelenmeler hakkındaki veriler ve kümelenme çalıģması yapılabilecek iģkollarının yer aldığı bilgiler bulunmaktadır. Bu bölümde; bölgenin Güçlü Zayıf yönleri, Tehdit ve Fırsatları (GZTF-SWOT) analizi verilmektedir. VIII. Değerlendirme ve Sonuç bölümünde ise; KOSGEB Destek Yönetmeliğinde yer alan Yerel Ekonomik AraĢtırma Desteği (YEAD) ve Ortak Kullanım Amaçlı Makine-Teçhizat Desteğine (ORTKA/ORTLAB) yönelik değerlendirmeler yer almaktadır. Bölgesel Kalkınma AraĢtırma Raporlarında (BKAR); DĠE, DPT, TOBB, TÜRKAK, KOSGEB Yararlanıcı Durum Tespit Formu (YDTF), KOSGEB Stratejik Yol Haritaları (SYH) ve illerle ilgili bilgilerin bulunduğu WEB sayfaları ve benzeri ikincil verilerden elde edilen bilgilerden yararlanılmıģ ve bu bilgiler ıģığında değerlendirmeler yapılmıģtır. Ġstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey-2 kapsamındaki 26 bölge için ayrı ayrı hazırlanan bu raporlar, dinamik yapıda olacak, öneriler ve talepler çerçevesinde elde edilen yeni veriler sürekli olarak iģlenerek geliģtirilecek ve güncellenecektir. Raporlar, KOSGEB Ġntranet ve KOSGEB WEB sayfasında Uygulama Merkezlerimiz ve Hedef Kitlemize sunulmaktadır. 14

16 2. NUTS - ĠSTATĠSTĠKĠ BĠRĠMLERĠ SINIFLANDIRMASINA GÖRE SOSYO-EKONOMĠK GELĠġMĠġLĠK SIRALAMASI (Düzey 1 lere göre sınıflandırma) Sıra No Ġstatistiki Bölge Birimi Düzey 1 Ġstatistiki Bölge Birimi Düzey 2 1 ĠSTANBUL TR10 Ġstanbul Alt Bölgesi Ġstanbul Ġstatistiki Bölge Birimi Düzey EGE 5 BATI ANADOLU DOĞU MARMARA BATI MARMARA 6 AKDENĠZ BATI KARADENĠZ ORTA ANADOLU DOĞU KARADENĠZ GÜNEYDOĞU ANADOLU ORTADOĞU ANADOLU KUZEYDOĞU ANADOLU TR51 Ankara Alt Bölgesi TR52 Konya Alt Bölgesi TR41 Bursa Alt Bölgesi TR42 Kocaeli Alt Bölgesi TR31 Ġzmir Alt Bölgesi TR32 Aydın Alt Bölgesi TR33 Manisa Alt Bölgesi TR21 Tekirdağ Alt Bölgesi TR22 Balıkesir Alt Bölgesi TR61 Antalya Alt Bölgesi TR62 Adana Alt Bölgesi TR63 Hatay Alt Bölgesi TR81 Zonguldak Alt Bölgesi TR82 Kastamonu Alt Bölgesi TR83 Samsun Alt Bölgesi TR71 Kırıkkale Alt Bölgesi TR72 Kayseri Alt Bölgesi TR90 Trabzon Alt Bölgesi TRC1 Gaziantep Alt Bölgesi TRC2 ġanlıurfa Alt Bölgesi TRC3 Mardin Alt Bölgesi TRB1 Malatya Alt Bölgesi TRB2 Van Alt Bölgesi TRA1 Erzurum Alt Bölgesi TRA2 Ağrı Alt Bölgesi Ankara Konya, Karaman Bursa, EskiĢehir, Bilecik Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova Ġzmir Aydın, Denizli, Muğla Manisa, Afyon, Kütahya, UĢak Tekirdağ, Edirne, Kırklareli Balıkesir, Çanakkale Antalya, Isparta, Burdur Adana, Mersin Hatay, KahramanmaraĢ, Osmaniye Zonguldak, Karabük, Bartın Kastamonu, Çankırı, Sinop Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Kırıkkale, Aksaray, Niğde, NevĢehir, KırĢehir Kayseri, Sivas, Yozgat Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, GümüĢhane Gaziantep, Adıyaman, Kilis ġanlıurfa, Diyarbakır Mardin, Batman, ġırnak, Siirt Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli Van, MuĢ, Bitlis, Hakkari Erzurum, Erzincan, Bayburt Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan KAYNAK: DPT,

17 3. GENEL GÖSTERGELER 3.1. DEMOGRAFĠK GÖSTERGELER Bölge Ġllerinin Nüfus Göstergeleri TABLO 1: Bölge Ġllerinin Nüfus Göstergeleri DEMOGRAFĠK GÖSTERGELER Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması BĠRĠM MALATYA ALT SĠ ĠLLERĠ TÜRKĠYE SIRALAMA (81 il Ġçinde) Toplam Nüfus KiĢi ġehirleģme Oranı % 58,54 63,95 48,66 58,21 64,90 26,00 15,00 58,00 30,00 Yıllık Ortalama Nüfus ArtıĢ Hızı ,22 13,39 1,86-35,58 18,28 22,00 36,00 64,00 81,00 Ġlin Yüzölçümü Km , , , , Nüfus Yoğunluğu KiĢi/Km² 72,49 67,37 30,75 13,00 88,00 35,00 37,00 72,00 81,00 KAYNAK: DPT, 2000 Bölge illerinin nüfusları değerlendirildiğinde, Tablo-1 de görüldüğü üzere; lik toplam nüfusu ile Türkiye de % 2.61 oranında nüfusa ve lük toplam yüzölçümü ile % 4.63 oranında yüzölçümüne sahip Malatya Alt bölgesinde bulunan dört il içinde; Bingöl ili, ĢehirleĢme oranında diğer illere göre düģük bir orana sahip olup, sosyo-ekonomik geliģmiģlik sıralamasına göre de çok gerilerdedir. Yıllık ortalama nüfus artıģ hızında; bölgede yer alan Malatya ili dıģındaki illerde artıģ Türkiye ortalamasının altında olduğu görülmektedir. Malatya, Elazığ ve Tunceli illerinin demografik değerleri birbirine yakın olup, Malatya ili nüfus yoğunluğunda ve Elazığ ili ise, sosyoekonomik geliģmiģlik düzeyinde bölgede birinci sıradadır Bölgenin Ġllere Göre Nüfus Durumu TABLO 2: Ġllere Göre Nüfus Durumu YILLAR ĠLLER MALATYA ALT SĠ ĠLLERĠ TÜRKĠYE % 2000 Yıllık Nüfus ArtıĢ Hızı KAYNAK: DĠE, 2000 Toplam ,61 ġehir ,37 Köy ,06 Toplam 19,22 13,39 1,86-35,58 11,05 18,28 - ġehir 30,25 28,45 35, ,85 26,28 - Köy 5,46-8,77-22,06-74,97-9,90 4,21 -

18 Nüfusun Ģehir ve köy nüfusu dağılımına baktığımızda; Tablo-2 de görüleceği üzere, Tunceli ilinde toplam yıllık nüfus artıģ hızı negatif, diğer illerinki ise pozitiftir. Tabloda dikkati çeken bir diğer husus ise; Bingöl ün köy nüfusunun, Ģehir nüfusuna göre fazla olmasıdır. Köy nüfusunda yıllık nüfus artıģ hızında alt bölgede yer alan illerde köy nüfusunun azaldığı görülmektedir SEKTÖREL YAPI ve BÜYÜME HIZLARI Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYĠH) TABLO 3: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 2004 MALATYA ALT SĠ ĠLLERĠ GSYĠH BĠRĠM TÜRKĠYE KĠġĠ BAġI GSYĠH $ Cari Fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla DEĞER (Milyon) TL PAYLAR % 0,8 0,7 0,1 0,1 1,7 100 GELĠġME HIZI % 49,3 46,8 42,9 47,4 47,7 43,2 KAYNAK: DĠE, Türkiye Ġstatistik Yıllığı, 2004 Türkiye de 2004 yılında kiģi baģı GSYĠH değeri $ iken, bölgede yer alan tüm illerde bu değerin Türkiye ortalaması altında kaldığı tablodan da görülmektedir. Bölgede yer alan illerin geliģme hızlarının birbirine yakın olduğundan söz etmek mümkündür GSYĠH nin Sektörel Dağılımı TABLO 4: Ġllerin ve Bölgenin GSYĠH nın Sektörlere Göre Dağılımı (1987 Yılı Sabit Fiyatlarıyla, Milyar TL.) Yıl MALATYA ALT SĠ ĠLLERĠ TÜRKĠYE Bölge % TARIM SANAYĠ HĠZMETLER TOPLAM KAYNAK: DPT , , , , , , , ,47 GSYĠH nın sektörel dağılımında 2000 yılına göre bölgenin payı, tarımda; % 2.12, sanayide; % 1.35, hizmetlerde ise; % 1.38 dir. Bölgede sektörel paylar sıralamasında ilk sırada tarım, ikinci sırada hizmetler yer almakta iken sanayinin payı bu iki sektöre göre daha düģük olup, son sıradadır. 17

19 YTL TRB1 MALATYA ALT SĠ GRAFĠK 1 : GSYĠH nin Sektörel Dağılımı GSYİH Sektörel Dağılım Tarım1987 Tarım2000 Sanayi1987 Sanayi2000 Hizmetler1987 Hizmetler Malatya Alt Bölgesi İlleri GSYĠH nin Sektörel Büyüme Hızları TABLO 5: Bölge Ġlleri GSYĠH sının Büyüme Hızları ( Dönemi; Yıllık Ortalama; Yüzde) MALATYA ALT SĠ ĠLLERĠ TÜRKĠYE TARIM 1,1 1,6 0,3-3,8 1,4 SANAYĠ 2,6-1,6 17,6 5,7 4,4 HĠZMETLER 3,3 2,5 2,1 0,5 3,9 TOPLAM 2,7 0,9 2,9-1,5 3,6 KAYNAK: DPT Bölgede yer alan illerin GSYĠH larının büyüme hızlarına baktığımızda; Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinin Türkiye ortalamasının altında kaldığı, Elazığ ilinin tarım sektöründe, Bingöl ve Tunceli illerinin de sanayi sektörlerinde büyüme hızının Türkiye ortalamasının bir hayli üzerinde olduğu görülmektedir. Bölgede Elazığ ilinde sanayide, Tunceli ilinde tarımda negatif olan büyüme hızı dıģında diğer tüm değerler pozitiftir. 18

20 MESLEKĠ TEKNĠK LĠSELER GENEL LĠSELER TRB1 MALATYA ALT SĠ 3.3. SOSYAL GÖSTERGELER Eğitim Bölge Ġllerinin Eğitimle Ġlgili Genel Göstergeleri TABLO 6: Eğitimle Ġlgili Genel Göstergeler (%) GÖSTERGELER MALATYA ALT SĠ ĠLLERĠ SIRALAMA (81 il Ġçinde) TÜRKĠYE Okur Yazar Nüfus 85,35 82,31 73,61 82,99 87, Okur Yazar Kadın Nüfusun Toplam 77,86 72,52 60,37 69,88 80, Kadın Nüfusuna Oranı Üniversite Bitirenlerin Okul Bitirenlere Oranı 7,96 7,57 4,99 7,37 8, Liseler OkullaĢma Oranı 44,77 40,01 26,31 44,32 36, Meslek Liseleri OkullaĢma Oranı 10,85 9,68 6,63 33,64 20, KAYNAK: DPT, Bölgenin okur yazar nüfus ortalamasının Türkiye ortalamasına yakın olduğu, kadın okur yazar nüfusu ortalamasının Türkiye ortalamasının altında olduğu, Üniversite bitirenlerin okul bitirenlere oranında ise bölgenin, bilhassa Bingöl ün Türkiye ortalamasının çok altında kaldığı görülmektedir. Liseler okullaģma oranın da; Bingöl ün çok düģük, Malatya, Elazığ ve Tunceli illerinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir Genel ve Mesleki Teknik Liseler TABLO 7: Genel ve Mesleki Teknik Liseler Okul, Öğrenci, Öğretmen ve ġube Sayıları, Öğr. Yılı MALATYA ALT SĠ ĠLLERĠ TÜRKĠYE BĠRĠM % OKUL ADET ,44 ÖĞRENCĠ KĠġĠ ,25 ÖĞRETMEN KĠġĠ ,11 ġube ADET ,83 OKUL ADET ,31 ÖĞRENCĠ KĠġĠ ,56 ÖĞRETMEN KĠġĠ ,98 ġube ADET ,21 KAYNAK: Milli Eğitim Bakanlığı, 2005 Bölge illerinde yer alan Genel Liselerin sayısı Mesleki Teknik Liselerden daha fazla olduğu,ayrıca öğrenci, öğretmen ve Ģube sayısı olarak da Genel Liselerin Meslek Liselerine göre oldukça fazla olduğu görülmektedir. 19

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

RAKAMLARLA KARAMAN'IN TÜRKĠYE'DEKĠ YERĠ

RAKAMLARLA KARAMAN'IN TÜRKĠYE'DEKĠ YERĠ RAKAMLARLA KARAMAN'IN TÜRKĠYE'DEKĠ YERĠ KARAMAN BaĢlık Değer Sıra Türkiye'de 1. Sıradaki Ġl Değer TÜRKĠYE COĞRAFĠ YAPI Alan Büyüklüğü (göl dahil - km²) 9.427,43 34. Konya 40.813,52 783.562,38 %1,20 2011

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU HAYVANCILIK ÜRETİMİNDE SUSURLUK 2013 1. HAYVANCILIK 1.1 Susurluk ilçesi hayvancılık üretimi 2013 HAYVANSAL ÜRETİMDE SUSURLUK, 2013 HAYVAN SAYISI Yetiştirilen

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 31 12 2014 Sayı 33 Genel Değerlendirme Ağustos 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos 2014 verilerinin değerlendirildiği 33. sayısında

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Temmuz Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ TARIM

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ TARIM g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ TARIM TABLOLAR Tablo 1. Uzun Yıllar Ortalama Sıcaklık, Güneşlenme ve Yağış Miktarları (1970-2011)... 1 Tablo 2. TR63 Bölgesi Arazi Durumu (2012)... 3 Tablo 3. Hatay

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A ġ B A K A N L I K YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEġVĠK SĠSTEMĠ Genel TeĢvik Uygulamaları Bölgesel TeĢvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların TeĢviki KDV Ġstisnası

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65 Tarım Alanları 1990 2000 2002 2006 2009 2010 2011 2012 (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9

Detaylı

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DPT TARAFINDAN YAPILAN İN SOSYO-EKONOMİK LİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI Devlet Planlama Teşkilatı,

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Kalkınma

Türkiye de Bölgesel Kalkınma economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikaları araş t ı rmaenstitüsü Türkiye de Bölgesel Kalkınma Emin Dedeoğlu 7 Aralık 2006, Konya Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Slide 2 Türkiye de Bölgeler Arası

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Ana Sınıf Ürün adı Alt Sınıf İL TARİH Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık) Tahıllar Adana, Osmaniye, Mersin, Antalya, Muğla 31.Mar Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık)

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ xx.11.2015 Sayı 44 Genel Değerlendirme Temmuz 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2015 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eylül 2015 verilerinin değerlendirildiği- 44.

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ Şule YETKİN Çevre ve Şehircilik Uzmanı 13.03.2015 İSTANBUL Sunum İçeriği Mevzuat Mevcut Durum Getirme Merkezleri Mevzuat AB Ambalaj Atıkları Direktifi (94/62/EC) Yönetmelik

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ Sayfa 1 / 12 İLLER BAZINDA SURİYE YAPILAN İHRACAT -2011 Sayfa 2 / 12 GAZIANTEP SURİYE 98.011.759,68 HATAY SURİYE 102.197.108,56 SAKARYA SURİYE 2.432.730,63

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR 15 01 01 Kağıt ve karton ambalaj 15 01 05 Kompozit ambalaj 20 01 01 Kâğıt ve karton 15 01 02 Plastik ambalaj 20 01 39 Plastikler 02 01 04 Atık Plastikler 16 01 19 Plastikler 15 01 03 Ahşap ambalaj 20 01

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI?

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? Nuri YAVAN Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Sunumun İçeriği 2 Giriş: Dünyadaki

Detaylı

KONYA VALİLİĞİ. T.C. KONYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü KONYA İLİ SOSYO-EKONOMİK RAPOR KONYA - 2015 SOSYO-EKONOMİK -1-

KONYA VALİLİĞİ. T.C. KONYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü KONYA İLİ SOSYO-EKONOMİK RAPOR KONYA - 2015 SOSYO-EKONOMİK -1- T.C. KONYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü KONYA İLİ RAPOR KONYA - 2015-1- KONYA NIN TÜRKİYEDEKİ YERİ KONYA, İÇ ANADOLU BÖLGESİ NİN GÜNEYİNDE YER ALMAKTADIR. COĞRAFİ OLARAK 36 0 40 VE 39

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENĐ TEŞVĐK K SĐSTEMS STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVĐK SĐSTEMĐ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/01/2014 tarihinde 2013 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyatları

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı Materyal türü-types of material Afiş, atlas, Kütüphane harita, mikrofilm, sayısı Video disket vb. Number Süreli kaset Posters, atlases, İBBS - 3. Düzey of public Kitap yayın CD DVD VCD Video maps, microfilms,

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler EK - 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı