ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN VEFATININ 40. YILINDA ZÜBEYÝR GÜNDÜZALP Ý RAHMETLE ANIYORUZ MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI DANIÞTAY SEKÝZÝNCÝ DAÝRESÝ, IRKÇI VE TEK TÝPÇÝ UNSURLAR TAÞIDIÐI ÝÇÝN TARTIÞILAN ANDIN KALDIRILMASI YÖNÜNDEKÝ TALEBÝ REDDETTÝ. ACÝL TEDBÝR ALINMASI ÝSTENDÝ E ner ji kri zi ka pý da u An ka ra Ü ni ver si te si Mü hen dis lik Fa kül te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Do ðan Ay dal, Tür ki ye nin e ner ji de kri ze gir mek ü ze re ol du ðu nu, ga ran ti li bir þe kil de ül ke nin ku ru lu gü cü nü, ü re ti mi ni ar ttýr mak zo run da ol du ðu nu be lir te rek, Çö züm gü neþ e ner ji si dir di ye ko nuþ tu. 11 de "ANAYASAYA UYGUN" DENDÝ u Da nýþ tay 8. Da i re si, il köð re tim o kul la rýn da o ku tu lan öð ren ci an dý nýn ip ta li is te ðiy le a çý lan dâ vâ yý red det ti. MEB Ýl köð re tim Ku rum la rý Yö net me li ði nin ''Öð ren ci An dý'' baþ lý ðý ný ta þý yan 12. mad de si nin, ''A na ya sa ya, u lus la ra ra sý söz leþ me le re ve in san hak la rý na ay ký rý ol du ðu, ter cih hak ký nýn kal dý rýl dý ðý, ya sal da ya na ðý nýn bu lun ma dý ðý'' be lir ti le rek ip ta li is ten miþ ti. BAKANLIK ANDI SAVUNDU u Ba kan lýk ise, ana ya sa ve üst hu kuk norm la rý na ay ký rý lýk bu lun ma dý ðýný ileri sürerek dâ vâ nýn red di ge rek ti ði ni sa vun du. Da nýþ tay Tet kik Ha ki mi de hu ku kî da ya nak tan yok sun ol du ðu ge rek çe siy le dâ vâ nýn red di ni is te di. Böy le ce ba kan lýk sa vun ma sý, da ha ön ce And kaldýrýlabilir diyen, ama tep ki ler ü ze ri ne ge ri a dým a tan Mil lî E ði tim Ba ka ný Ni met Çu buk cu i le ters düþ tü. SAVCI: ETNÝK AYRIMCILIK YOK udâ vâ ko nu su öð ren ci an dýn da yer a lan i fa de ler de a na ya sa ya, Mil lî E ði tim Te mel Ka nu nuna ve Ýl köð re tim ve E ði tim Ka nu nuna ay ký rý lýk gö rül me di ði ni ileri süren Da nýþ tay Sav cý sý i se ya ban cý uy ruk lu öð ren ci le rin öð ren ci an dý ný söy le me zo run lu lu ðu nun bu lun ma dý ðý ný ha týr lat tý. Ha be ri sayfa 4 te ERDOÐAN AÇIKLAMIÞTI Baþkanlýk tartýþmasý ubaþ ba kan Er do ðan ýn Re fe ran du ma gi de bi li riz di ye rek or ta ya at tý ðý baþ kan lýk tar týþ ma sý bü yü yor. Cum hur baþ ka ný Gül, Böy le bir þey gün de mi miz de yok der ken, si ya sî par ti li der le ri bu nun bir gün dem sap týr ma sý ol du ðu nu be lirt ti ler. AKP'li Su at Ký lýç i se, bu nun, bu gün den ya rý na bir mo del ya da sis tem de ði þik li ði o la bi le ce ði an la mýn da de ðer len di ril me me si ge rek ti ði ni söy le di. Ha be ri sayfa 4 te Sa id Nur sî nin bir müd det kal dý ðý Is par ta da ki ta ri hî e ve bi ti þik a la na da ha ön ce ya pý iz ni ve ril mez ken, 7 kat yapý izni veren Kültür ve Tabiat Varlýklarý Koruma Kurulunun kararý tekrar iptal edildi. Ýnþaat haberi gazetemizde 25 Mart 2011 tarihinde yayýnlanmýþtý. FOTOÐRAF: CÝHAN BEDÝÜZZAMAN IN EVÝNÝN BÝTÝÞÝÐÝNE YAPILMASI PLANLANAN ÝNÞAATTAN VAZGEÇÝLDÝ Tepkiler sonuç verdi, yanlýþtan dönüldü uan tal ya Kül tür ve Ta bi at Var lýk la rý Ko ru ma Böl ge Ku ru lu, Be di üz za man Sa id Nur sî nin Is par ta da i ka met et ti ði ve 1977 yý lýn da tes cil le nen ta ri hî e vi nin bi ti þi ði ne da ha ön ce ver di ði 7 kat in þa at iz ni ne i liþ kin ka ra rý ný ip tal et ti. Is par ta Va li si Mem duh O ðuz da ka ra rýn Is par ta a dý na se vin di ri ci ol du ðu nu be lir te rek, Dün ya nýn ne re sin de o lur sa ol sun yýl da bir mil yon yer li ve ya ban cý tu ris tin gez di ði bir yer mut la ka ko ru ma al tý na a lý nýr. Ku ru lun, Is par ta i çin doð ru bir ka rar ver di ði ni dü þü nü yo rum. de di. Ha be ri sayfa 6 da Ýslâm, Rusya da kýyamet gününe kadar var olacak uha be ri sayfa 7 de Caniler kahraman gibi sunuluyor uha be ri sayfa 3 te Hatay da 7 terörist öldürüldü uha be ri sayfa 6 da ISSN ZARAR 1 MÝLYAR 86 MÝLYON LÝRA KÝT ler yine zararda u Ha zi ne Müs te þar lý ðý, KÝT le rin 2010 yý lýn da ki top lam gö rev za ra rý ný 1 mil yar 86 mil yon 257 bin li ra o la rak a çýk la dý. Ö te yan dan, KÝT ler ve ö zel leþ tir me prog ra mýn da ki ku ru luþ la rýn top lam borç la rý nýn yüz de 55,7 si ni bir bir le ri ne o lan borç lar o luþ tu ru yor. 11 de MART TA YÜZDE 22.8 ARTIÞ OLDU Ýhracatta rekor ayý u Tür ki ye Ýh ra cat çý lar Mec li si ve ri le ri ne gö re, bu yý lýn Mart a yýn da ih ra cat, 2010 yý lý nýn ay ný a yý na gö re yüz de 22,81 ar týþ la 11 mil yar 723 mil yon do lar ol du ve cum hu ri yet ta ri hi nin Mart a yý re ko ru ký rýl dý.yýlýn ilk 3 ayýndaki ihracat ise 31 milyar 390 milyon dolar oldu. 11 de ÖMÜR BOYU HAPÝS CEZASI ALDI Darbeci, mahkûm uar jan tin de mah ke me, as ke rî cun ta dö ne min de A u to mo to res Or let ti de in san lý ða kar þý iþ le nen suç lar dan do la yý es ki ge ne ral E du ar do Ca ba nil las ý ö mür bo yu hap se mah kûm et ti. 7 de SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Y Hz. Peygamber (asm) sahabîlerinden birini bir vazife için gönderdiðinde þöyle derdi: "Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Kolaylaþtýrýnýz, güçleþtirmeyiniz. Câmiü's-Saðîr, No: 3118 / Hadis-i Þerif Meâli He de fi miz ve prog ra mý mýz m.oz Benim ve Risâle-i Nur un programýmýz, mesleðimiz ve hedefimiz, ölümün idam-ý ebedisinden iman-ý tahkikî ile bîçareleri kurtarmak ve bu mübarek milleti de her nevî anarþilikten muhafaza etmektir. Ye din ci e sas: Af yon Mah ke me si baþ ka yer ler de ki sat hî tah ki ka ta bi na en bi ze bir ce mi yet-i si ya si ye nok ta sýn da bak mýþ. Bu na ce va bý mýz: Ev ve lâ: Bü tün be nim le ar ka daþ lýk e den zat la rýn þe ha de tiy le, on do kuz se ne den be ri hiç bir ga ze te yi o ku ma yan ve din le me yen ve sor ma yan ve bu on se ne beþ ay dýr Harb-i U mu mî den, Al man ýn mað lû bi ye tin den ve ko mü nis tin deh þe tin den baþ ka hiç bir ha ber al ma yan ve me rak et me yen ve bil me yen bir a da mýn el bet te si ya set le hiç bir a lâ ka sý yok tur ve si ya sî ce mi yet ler le hiç bir mü na se be ti ol maz. Sa ni yen: Ri sâ le-i Nur un yüz o tuz par ça la rý mey dan da dýr. Ý çin de i ma nî ha ki kat ler den baþ ka bir he def, bir mak sad-ý dün ye vî ol ma dý ðý ný an la yan Es ki þe hir Mah ke me si, yal nýz bir i ki ri sâ le den baþ ka i liþ me me si ve De niz li Mah ke me si hiç bi ri ne i liþ me me si ve ko ca Kas ta mo nu za bý ta sý nýn se kiz se ne zar fýn da da i mî ta ras sut la be ra ber i ki hiz met çim den ve yal nýz üç a dam dan baþ ka ba ha ne i le müt te hem hiç bir kim se yi bul ma ma sý kat î bir hüc cet tir ki, Ri sâ le-i Nur þa kirt le ri hiç bir ve cih le si ya sî ce mi yet de ðil ler. E ðer id di a na me de ki ce mi yet ten mak sa dý, i ma nî ve uh re vî bir ce ma at i se, o na ce va ben de riz ki: E ðer dâ rül fü nun ta le be le ri ne ve her ne vi es na fa bi rer ce mi yet na mý ve ril se, bi ze de o ne vi den bir ce mi yet na mý ve ri le bi lir. E ðer di nî his si yat la em ni yet-i da hi li ye yi ih lâl e de cek bir ce ma at na mý ve ri yor sa nýz, bu na mu ka bil de riz: Yir mi se ne zar fýn da bu fýr tý na lý hal de Nur þa kirt le ri hiç bir yer de hiç bir vu ku at la em ni yet-i da hi li ye ye i liþ me me le ri ve i liþ tik le ri ne hü kû met çe ve ne de mah ke me ler ce kay de dil me me si bu it ha mý çü rü tü yor. E ðer his si yat-ý di ni ye yi kuv vet len dir me sin den is tik bal de em ni yet-i da hi li ye ye za rar ve re bi lir di ye bir ce mi yet na mý ve ril miþ se, bu na mu ka bil de riz: Ev ve len: Baþ ta Di ya net Ri ya se ti, bü tün vâ iz ler ay ný hiz me ti gö rü yor lar. Sa ni yen: Ri sâ le-i Nur þa kirt le ri nin de ðil em ni ye te ve â sâ yi þe za rar ver mek, bel ki bü tün kuv vet ve ka na at le riy le mil le ti a nar þi lik ten mu ha fa za ve em ni yet ve â sâ yi þi te min et mek i çin ça lýþ týk la rý na de lil i se, bi rin ci e sas ta be yan e dil miþ. E vet, biz bir ce ma a tiz. He de fi miz ve prog ra mý mýz, ev ve lâ ken di mi zi, son ra mil le ti mi zi i dam-ý e be dî den ve da i mî, ber za hî haps-i mün fe rit ten kur tar mak ve va tan daþ la rý mý zý a nar þi lik ten ve ser se ri lik ten mu ha fa za et mek ve i ki ha ya tý mý zý im hâ ya ve si le o lan zýn dý ka ya kar þý Ri sâ le-i Nur un çe lik gi bi ha ki kat le riy le ken di mi zi mu ha fa za dýr. Þu â lar, 14. Þu â, s. 319 *** Bu is ti da, üç ma kâ mâ ta gön de ril miþ tir. O ra da ki kar deþ le ri me bir me haz ol mak i çin gön de ril di. Yir mi se ne den be ri sab re dip sü kut e den bir maz lû mun þek va sý ný din le me ni zi is ti yo rum. (...) Ben hü kû met-i cum hu ri ye nin bü tün er kan la rý na, bel ki dün ya ya i lân e di yo rum ki: Kur ân-ý Ha ki min sýrr-ý ha ki ka tiy le ve i ca zý nýn týl sý mýy la, be nim ve Ri sâ le-i Nur un prog ra mý mýz ve mes le ði miz ve bil fi il se me re si ni gör dü ðü müz ve ça lýþ tý ðý mýz ve ga ye-i ha re ke ti miz ve he de fi miz, ö lü mün i dam-ý e be di sin den i man-ý tah ki kî i le bî ça re le ri kur tar mak ve bu mü ba rek mil le ti de her ne vî a nar þi lik ten mu ha fa za et mek tir. Ýþ te Ri sâ le-i Nur, üç ehl-i vu kuf he ye ti nin ve üç mah ke me nin in ce le me sin den geç ti ði hal de, bu i ki va zi fe-i kud si ye den baþ ka, kas dî o la rak dün ya ya, i da re ye, a sa yi þe do ku na cak ci he ti ol ma dý ðý na, yir mi se ne lik ha ya tým ve yüz o tuz Ri sâ le-i Nur, mey dan da, cerh e dil mez bir hüc cet tir. E vet, mah ke me ce dâ vâ et ti ðim ve be nim le mü na se bet tar bü tün dost la rý mýn tas di ki al týn da, yir mi se ne den be ri hiç mü ra ca at et me yen ve on se ne den be ri hü kü me tin er kân la rý ný bir ka çý müs tes na o la rak bil me yen ve dört se ne den be ri Dün ya Har bin den ve ha di sa týn dan hiç ha ber al ma yan ve me rak et me yen bu bî ça re maz lûm Sa id, hiç im kâ ný var mý ki, ehl-i si ya set le uð raþ sýn ve i da re ye i liþ sin ve a sa yi þin ih lâ li ne mey li bu lun sun? E ðer zer re mik tar bu lun say dý, Kar þým da kim ler var, dün ya da ne ler o lu yor, ba na kim yar dým e de cek? di ye so ruþ tu ra cak tý, me rak e de cek ti, ka rý þa cak tý, hi le ler le bü yük le re hu lul e de cek ti. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 27 M er hum Zü be yir Gün dü zalp, Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri ne tam on bir yý lý aþ kýn bir sü re hiz met et me bah ti yar lý ðý na e ren Ýs lâm kah ra ma ný ve i man fe da i si bir si ma dýr. Be di üz za man Haz ret le ri gi bi bir de ha ya hiz met te ve fa, fe da kâr lýk ve sa da kat te ku sur gös ter me yen bu iman fedâisi, bu ha ri ka hu su si yet le rin den do la yý, Haz ret-i Üs tad ýn Kah ra man Zü be yir tal ti fi ne maz har ol muþ tur. Hat ta, Üs tad Haz ret le ri o nun i çin Nur un sa týr a ra la rýn da ki bir mek tup ta Zü be yir ba na Ab dur rah man ye ri ne ve ril miþ di ye mâ ne vî ih tar al dým. (Þu â lar, 458) der. Zü be yir Gün dü zalp, 1920 de Kon ya nýn Er me nek ka za sýn da dün ya ya gel ir. Ba ba sý nýn is mi Meh med, an ne si nin Sey yi de Ha ným dýr. Kaf kas ya kö ken li bir a i le nin ço cu ðu dur. Er me nek te, sü lâ lesi Zey ver gil di ye ta ný nýr. Bu sü lâ le, te miz ve dü rüst hu su si yet le riy le ö ne çýk mýþ týr. A i le si, Zü be yir Gün dü zalp e is mi ni Zey ver di ye koy muþ, fa kat da ha son ra la rý Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri bu is mi de ðiþ ti re rek, bü yük sa ha bi ler den Zü be yir b. Av vâm Haz ret le ri nin mu kad des ve mü ba rek is mi ni ver miþ tir. Ý ki si er kek, i ki si kýz ol mak ü ze re dört kar deþ o lan Zü be yir Gün dü zalp in ba ba sý 1968 de, an ne si i se 1975 yý lýn da Rah met-i Rah man a ka vuþ muþ lar dýr. Gün dü zalp, ço cuk lu ðun da ça týk kaþ lý, hýrs lý, ce sur fa kat se vim li bir ço cuk luk ya pý sý na sa hip ti. Ýl ko ku lu Er me nek te bi tir di. Kü çük lü ðün de fýt ra týn da ki mev cut hu su si yet ler, genç lik yýl la rý na si ra yet et ti. Sert, a ma gü zel ah lâk lý ve mer ha met tel kin e den bir ruh hâ li var dý. A de ta, bir bü yük genç ti. A çýk a lýn lý, cid dî ve va kar do lu bir si ma, týð gi bi bir genç lik ya pý sý na sa hip ti. Me mu ri yet ha ya tý na ilk de fa Er me nek Pos ta ne si ne a ta na rak baþ la dý. Bu ra da bir kaç se ne PTT me mur lu ðu yap tý. Bu sý ra da tef ti þe ge len bir mü fet tiþ, çok genç o lan Zü be yir in Mors al fa be siy le tel graf a lý þý ný çok be ðen miþ, ken di si ne bi raz da ha tah sil yap ma sý ný, i le ri de tah si li ol ma yan la rýn mes lek te yük se le me ye cek le ri ni ha týr lat mýþ, bu nun ü ze ri ne Er me nek te or ta o kul ol ma dý ðýn dan, or ta o kul tah si li i çin Si lif ke ye git miþ, or ta o ku lu da mez kûr ka za da 1939 yý lýn da bi tir miþ ti. A ka bin de Kon ya da a çý lan PTT me mur lu ðu sý na vý na tek rar gi re rek im ti ha ný ka zan mýþ, yi ne Er me nek te PTT me mu ru o la rak me mu ri ye te de vam et miþ tir. Bir müd det da ha bu ra da ça lýþ týk tan son ra as ke re a lýn mýþ týr. Zü be yir Gün dü zalp, Ba lý ke sir in Su sur luk ka za sýn da va ta nî va zi fe si ni de ruh te e der. As ker lik ha ya tý nýn a ka bin de Kon ya da PTT mu ha be re me mur lu ðu gö re vi ne de vam e der. Ri sâ le-i Nur u, Kon ya da PTT me mu ru i ken ta nýr. Ta rih o la rak 1945 le re te ka bül e der. Bu yýl lar da, Kon ya nýn meþ hur tüc car la rýn dan ve Be di üz za man Haz ret le ri nin mü him ta le be le rin den bi ri o lan, Kon ya lý Sab ri Ha lý cý va sý ta sýy la Nur lar la þe ref le nir. Hat ta, Zü be yir Gün dü zalp ýn kü çük kar de þi Hay dar Bey, 1945 se ne sin de Kon ya ya git ti ði za man a ða be yi Zü be yir in Muh sin A lev le bir ev de kal dýk la rý ný söy lü yor du. Zü be yir Gün dü zalp ýn ken di si ne Nur lar dan bah set ti ði ni, Üs tad ýn bü yük Ýs lâm â li mi ol du ðu nu an lat tý ðý ný da i fa de e di yor. Ve fa tý nýn 40. yý lýn da rah met le a ný yo ruz Bir i man fe da i si: Zü be yir Gün dü zalp tur koz turk ma il.com Üs tad ýn hiz me ti ne gi ri þi Fýt ra týn da mev cut bir çok se ci ye si ni Nur ha vu zu na a ta rak e ri ten Zü be yir Gün dü zalp, Be di üz za man Haz ret le ri ni ilk de fa 1946 yý lýn da E mir dað da zi ya ret e der. Ýlk zi ya re tin de he ye can dan tir tir tit ri yor ve mü te ma di yen göz yaþ la rý ný tu ta ma ya rak að lý yor muþ. Üs tad Ke çe li ne den að lý yor - sun? di ye o nu bað rý na ba sýp duâ et miþ. Üs ta dý nýn i ka zý ü ze ri ne dý þa rý çý kýp yü zü nü gö zü nü yý ký ya rak tek rar Üs ta dýn hu zu ru na ka bul e dil miþ. Ay rý lýk za ma ný ge lin ce Zü be yir Gün dü zalp, Üs ta dý na Me mu ri yet ten ay rý la rak ya ný nýz da hiz met et mek is ti yo rum de miþ. Be di üz za man bu fe da kâr lý ða çok mem nun ol muþ. Ce va ben Va zi fe ne de vam et. Kon ya da da ha çok hiz met e der sin. Ýn þâ al lah i le ri de a lý rým se ni ya ný ma de miþ. Üs tad ý zi ya re ti nin a ka bin de Üs tad has re ti yü re ðin de kor o lan Zü be yir Gün dü zalp, ar týk Üs tad ý i çin ya þa dý ðý ný ka bul len miþ tir. Üs tad has ret ve iþ ti ya ký, o nu Üs tad ý na ka vuþ tur ma sý i çin ken di ken di ni ih bar et me ye ka dar var dýr mýþ týr. Me se lâ, Kon ya nýn Bey þe hir Pos ta ne sin de me mur luk ya par ken o za man Be di - Zübeyir Gündüzalp in temayüz etmiþ bir çok güzel vasfý bulunmaktaydý. En önemli hususiyetlerinden biri, Üstadýna son derece sadakat içinde baðlýlýðýydý. Bir ifadesinde der ki: Üstadým Bediüzzaman için hançerlerle parçalanýrsam etrafa sýçrayacak kanlarýmýn Risâle-i Nur, Risâle-i Nur yazmasýný Rabbimden niyaz ediyorum. üz za man Sa id Nur sî Af yon Hap sin dey di. Zü be yir Gün dü zalp, ken di si ni po lis le re ih bar e di yor: Bey þe hir Pos ta ne sin de Zi ver a dýn da bir me mur var. Ken di si Nur cu dur. O nu ne den tu tuk la mý - yor su nuz? di ye bir mek tup ya zar. Mek tu bun al tý na Zü be yir di ye im za a tar. Bu nun ü ze ri ne Zü be yir Gün dü zalp tu tuk la nýr, hap se a tý lýr ve Be di üz za man la be ra ber Af yon Hap sin de ka lýr. Zü be yir Gün dü zalp in Af yon hap sin de ki ilk mah kû mi ye ti de böy le baþ lar. On se kiz gün ha pis te ka lýr. Ar dýn dan ta kip siz lik so nu cu tah li ye o lur. Tah li ye den son ra Af yon dan ay rýl maz, a de ta o ra ya post se rer. Bu a ra da, Üs ta dý nýn dý þa rý da ki lü zum lu iþ le ri ni, ki tap gön der me-ge tir me i þi ni ve ev rak ve a vu kat lar la gö rüþ me ve sa i re iþ le ri, ay ný za man da o sý ra Üs tad ýn a ley hin de giz li tah rik ler le ya zý yaz ma ya baþ la yan ma hal li ve u mu mî ga ze te le re kar þý ce vap yaz ma gi bi iþ le ri de yü rü tür. Dý þa rý da sý kýl dý ðý ný söy le yen Zü be yir, Mah ke me es na sýn da Cey lan a sor muþ tu: Ben böy le dý þa rý da siz ler den ay rý sý ký lý yo rum. Na sýl ya pa yým da ben de i çe ri gi re yim? Cey lan: Sert bir mü da fa a yap de miþ ti. O za man lar Zü be yir, gayr-ý mev kuf mah ke me al týn day dý. Ne ti ce de o da i çe ri ye a lýn dý. Af yon Mah ke me si nin 1949 yý lýn da ki bir ka ra rý ü ze ri ne Zü be yir Gün dü zalp tek rar ba zý Nur Ta le be le riy le bir lik te Af yon hap si ne a tý lýr. Bu ra da beþ ay ka dar Üs tad la bir lik te ka lýr yý lý 20 Ey lül ta ri hin de Af yon hap sin den tah li ye o lan Be di üz za man ve ar ka daþ la rý nýn i çin de Zü be yir Gün dü zalp de var dýr. 23 Tem muz 1950 de çý kan u mu mî af ka nu nu ü ze ri ne ken di si ne i a de e di len es ki me mu ri ye ti ne Üs tad ýn em riy le ye ni den 1950 nin son ay la rýn da baþ lar ve bu de fa ta yi ni Ýs la hi ye ka za sý na çý kar. Zü be yir A ða be yin bu i kin ci me mu ri yet ha ya tý böy le ce Ýs la hi ye de 1951 yý lý baþ la rýn da baþ la mýþ týr. Bu ye ni me mu ri ye tin de al tý ye di ay lýk i ken, 1951 yý lý i çin de ta yi ni ni Ur fa ya yap tý rýr. Ve Ur fa da bir-bir bu çuk se ne ka lýr baþ la rýn da Ur fa da tev kif e di le rek kýrk gün ya tar. Kýrk gün so nun da ke lep çe le ne rek Is par ta ya gö tü rü lür. Is par ta da i ki ay ka dar ha pis kal dýk tan son ra tah li ye e di lir. Zü be yir Gün dü zalp in Üs tad ýn hiz me tin de ki gün le ri bir bu çuk se ne ka dar o la ný ha riç 1948 baþ la rýn dan 1960 Mart so nu na ka dar on bir bu çuk se ne lik bir za man dýr. Zü be yir Gün dü zalp in te ma yüz et miþ bir çok gü zel vas fý bu lun mak tay dý. En ö nem li hu su si yet le rin den baþ ta ge le ni, Üs ta dý na son de re ce sa da kat i çin de bað lý lý ðýy dý. Bir i fa de sin de der ki: Üs tadým Be di üz za man i çin han çer ler le par ça la nýr sam et ra fa sýç ra ya cak kan la rý mýn Ri sâ le-i Nur, Ri sâ le-i Nur yaz ma sý ný Rab bim den ni yaz e di yo rum. Zü be yir Gün dü zalp 2 Ni san 1971 de Al lah ýn vâ sî rah me ti ne ka vu þur. Ve fa tý sý ra sýn da ya nýn da bu lu nan la rýn an lat týk la rý na gö re, hâlâ hizmeti düþünmekte ve þunu sormaktaydý: Mat ba a da ki ki ta býn (ri sâ le) bas ký sý bit ti mi? Bu vesileyle, vefatýnýn 40. yýlýnda Zübeyir Gündüzalp Aðabeyi rahmetle anýyoruz. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 28 R. Ahir 1432 Ru mî: 20 Mart 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý ÞÝDDETÝ, ANCAK EÐÝTÝM ÖNLER DES GE NEL BAÞ KA NI AV CI, KA DI NA VE ÇO CU ÐA YÖ NE LÝK ÞÝD DET LE ÝL GÝ LÝ O LA RAK, U LU SAL ÖL ÇEK TE ÞÝD DE TE KAR ÞI MÜ CA DE LE VE TOP LUM SAL BÝ LÝNÇ LEN ME PLAN LA MA SI YA PIL MA LI DE DÝ. DEMOKRAT E ði tim ci ler Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, ka dý na ve ço cu ða yö ne lik þid det le il gi li u lu sal öl çek te þid de te kar þý mü ca de le ve top lum sal bi linç len me plan la ma sý ya pýl ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. Av cý, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, ço cuk ve ka dý na yö ne lik þid de tin e ði tim le çö ze - bi le ce ði ni i fa de e de rek, Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý ko or di na tör lü ðün de þid det - le mü ca de le e den grup la rýn a ra sý na baþ ta öð ret men ler, a ka de mis yen ler ol mak ü ze re ve li le rin de a lýn ma sý tek - li fin de bu lun du. A çýk la ma sýn da, Hal ký mý zýn a i le i çi þid det, ço cu ða ve ka dý na yö ne lik þid det ko nu la rýn da u - lus la r a ra sý ve u lu sal mev zu at da hi lin - de ve kül tü rel mi ra sý mýz doð rul tu - sun da e ði til me si ne ve bi linç len di ril - me si ne bü yük ih ti yaç var dýr gö rü þü - ÖSYM, 2012 de sý nav üc ret le ri ni art týr ma ya cak ÖLÇME Seç me ve Yer leþ tir me Mer ke zi (ÖSYM), 2011 yý lýn da ol du ðu gi bi, 2012 yý lýn da da ya pý la cak sý nav ve yer leþ tir me gi bi hiz met le re i liþ kin a day lar dan a lý nan üc ret ler de her han gi bir ar týþ ya pýl ma ya - rak, a day la ra ye ni ma li yet ler yük len me - ye ce ði ni bil dir di. ÖSYM den ya pý lan a - çýk la ma da, ÖSYM nin son 6 ay dýr ya - þa dý ðý de ði þim ve ge li þim sü re ci i çin de ya pý lan sý nav la ra i liþ kin o la rak ký la vuz, sý na va gi riþ bel ge si ve sý nav so nuç bel - ge si ba sýl ma dý ðý ve a day la rýn ad res le - ri ne pos ta yo luy la gön de ril me di ði ha - týr la týl dý. A çýk la ma da þun lar kay de dil - di: Ma li yet art tý rý cý tek no lo jik ye ni lik - le re rað men, ya pý lan ta sar ruf ve te lif hak la rý kap sa mýn da el de e di len ge lir a - day la ra en i yi, en gü ven li hiz me ti ve re bil - mek a ma cýy la kul la ný la cak ve 2011 yý lýn - da ol du ðu gi bi, 2012 yý lýn da da Baþ kan lý - ðý mýz ca ya pý la cak sý nav ve yer leþ tir me gi - bi hiz met le re i liþ kin a day lar dan a lý nan üc ret ler de her han gi bir ar týþ ya pýl ma ya - rak a day la ra ye ni ma li yet ler yük len me ye - cek tir. An ka ra / a a yýl hu kuk fa kül te si a çýl ma ma lý ÝZMÝR DE 31 Mart 1 Ni san 2011 a ra sýn - da dü zen le nen 1. U lus la ra ra sý Hu kuk Kon gre si ne ka tý lan Ga la ta sa ray Ü ni ver - si te si Hu kuk Fa kül te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Ha kan Pek ca ný tez, Tür ki - ye de en az yýl ye ni hu kuk fa - kül te si a çýl ma ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Baþ kan lý ðý ný yap tý ðý kon gre nin i kin ci o tu ru mun da ko nu þan Prof. Dr. Pek - ca ný tez, ar ka ar ka ya a çý lan hu kuk fa - kül te le ri ni e leþ tir di. Öð re tim ü ye si sý - kýn tý sý ya þa nan Tür ki ye de yýl hu kuk fa kül te si a çýl ma ma sý ge rek ti ði - ni be lir te rek, er kek öð ren ci le rin me - zun ol duk tan son ra ge çim sý kýn tý sý ný dü þü ne rek e ði ti mi ni sür dür me di ði ni kay - det ti. Bu gün hu kuk fa kül te le ri ne ge len öð ren ci le rin da ha ka li te li ol du ðu nu sa vu - nan Prof. Dr. Pek ca ný tez, i yi ha mu ru yo - ðu ra cak i yi el le re ih ti yaç ol du ðu nu söz le - ri ne ek le di. Ýz mir / ci han ne yer ve ren Av cý, Mil lî E ði tim Ba - kan lý ðý nýn, öð ren ci ve ve li le ri kap sa - yan a i le da nýþ man lý ðý sis te mi ge liþ ti re - rek, ký sa ve et ki li plan la ma lar la bir an ön ce prog ram lan mýþ al ter na tif çö - züm ler ge liþ tir me si ne ih ti yaç bu lun - du ðu na i þa ret et ti. Baþ ta ço cuk la ra ve ka dýn la ra ol mak ü ze re þid de tin top - lum sal bir sar mal ha li ne gel di ði ni sa - vu nan Av cý, her gün ga ze te ler de, te le - viz yon lar da ço cuk ve ka dýn ci na yet le - ri nin yer al dý ðý ný, þid det, cin sel ta ciz ve is tis mar ha ber le ri i le kar þý la þýl dý ðý ný i fa de e den Av cý, bu tür vah þet o lay la - rý nýn gi de rek nor mal leþ ti ði ni kay det ti. Av cý, a çýk la ma sýn da þu gö rüþ le re yer ver di: Bu ko nu da u zun va de li ve cid - dî hu ku kî ve ku rum sal dü zen le me ler yap mak ve top ye kûn bir e ði tim fa a li - ye tiy le þid de ti or ta dan kal dýr mak ge - Caniler kahraman gibi sunulmamalý re ki yor. Top lu mu nun ka na at ön der - le ri baþ ta ol mak ü ze re, bu ko nu da top lu ma bir zih ni yet dö nü þü mü pom pa lan ma sý ge re ki yor. Bu nun da yo lu dört ba þý ma mur bir e ði tim den, kül tü rel de ðer le ri mi zi doð ru an la mak ve an lat mak tan, in san mer kez li bir e - ði tim an la yý þý ný hem müf re dat la ra hem de ha ya týn i çi ne koy mak tan ge - çer. Son yýl lar da ço cuk la rý ve ka dýn la - rý ko ru yan bir çok ya sa yü rür lü ðe gir - di. Po li si ye ted bir ler le, ya sa ve ce zaî mü ey yi de ler le so nuç a lý na ma dý ðý or - ta da. Top lu mun kül tü rün de þid det nor mal leþ miþ se top lum sal e ði ti min ya ný sý ra u zun va de li ve cid dî hu ku kî ve ku rum sal dü zen le me ler yap mak ge re kir. U lu sal öl çek te þid de te kar þý mü ca de le ve top lum sal bi linç len me plan la ma sý ya pýl ma lý. An ka ra / a a A TA TÜRK Ü ni ver si te si Ý le ti þim Fa kül te si Ga ze te ci lik Bö - lü mü Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. Hü se yin Kö se, ka mu o yun - da il gi u yan dý ran ci na yet le rin ka til zan lý la rý nýn, med ya da po li si ye bir fil min kah ra ma ný gi bi su nu la rak þid det po tan - si ye li ta þý yan in san la rýn mo del rol o la rak a la bi le ce ði bir ka rak te re dö nüþ tü rül dü ðü nü sa vun du. Ci na yet ha ber le ri - nin su num tar zýy la il gi li med ya ya yö ne lik e leþ ti ri ler de bu - lun an Köse, ca na var ca his ler le ha re ket e de rek in san la ra fi - i li ve cin sel sal dý rý lar da bu lu nan la rýn, her tür lü in sa nî er - Yeni otobüslerin rengini Ýstanbullular belirleyecek ÝSTANBUL ulaþýmý için alýnacak yeni otobüslerin rengini Ýstanbul halký belirleyecek. Ýstanbul Otobüs Ýþletmeleri A.Þ. Ýstanbul un 3 ana bölgesinde toplu ulaþým ihtiyacýnýn bir sistem dâhilinde karþýlanmasý amacýyla ilk etapta 34 hatta 172 adet otobüs ile Ýstanbul halkýna hizmet vermeye hazýrlanýyor. Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý iþtiraki olan Ýstanbul Otobüs Ýþletmeleri A.Þ, yeni otobüslerin renk seçimi konusunda yürüttüðü çalýþmalarýný tamamladý. 4 farklý alternatif renk çalýþmasý vatandaþlarýn beðenilerine sunuldu. Daha önce Þehir Hatlarý Vapuru ve Tramvayýný seçen Ýstanbullular bu sefer de otobüslerinin rengini seçmek için oylama yapacak. Ýstanbullular, ve sitelerini ziyaret ederek alternatifler arasýndan otobüs rengini seçebilecek. Oylama sonuçlarý daha sonra vatandaþlarla paylaþýlacak. Oylama, 15 Nisan 2011 tarihine kadar devam edecek. Ýstanbul/cihan dem lik ten yok sun ve si lik bir ka rak ter ol du ðu nu i fa de e tti. Kö se, þöy le de vam et ti: Fa kat Tür ki ye de iþ le nen ci na ye - tin zan lý la rý med ya da ö zel lik li ka rak ter ler o la rak su nu lu - yor. Yap týk la rý ný de tay lý bir þe kil de an lat ma mak lâ zým. Med ya da, si lik bir ka rak ter o la rak gös te ril me si ge re ken ka til ler, po li si ye bir fil min kah ra ma ný gi bi su nu la rak þid - det po tan si ye li ta þý yan in san la rýn mo del o la rak a la bi le ce ði ka rak te re dö nüþ tü rü lü yor. Ka til, ro man ve film kah ra ma - ný ka rak te ri gi bi an la tý lý yor. Bu a çý dan yan lýþ."er zu rum/ a a ir ti ni as ya.com.tr Ö ze leþ ti ri Bu kö þe de 14 Ma yýs 2010 tarihinde ya yýn la - nan Ce ma at ve si ya set baþ lýk lý ya zý mý zýn son pa saj la rýn da þunlarý ifade etmiþ tik: Sü rek li o la rak po li tik tar týþ ma la rýn i çin de ve o da ðýn da yer a lan bir ce ma at, o tar týþ ma la rýn ka - çý nýl maz bir ne ti ce si o lan yýp ran ma dan ken di si - ni ko ru yup â za de ka la bi lir mi? Ký ya sý ya bir ik ti - dar mü ca de le si nin ta ra fý gi bi dav ra nan ve ya ta - výr la rý öy le al gý la nan bir ce ma at, ken di siy le il gi li o la rak gün de me ge len id di a la rý sü rek li tek zip et - se da hi, bun la rýn zi hin ler de bý rak tý ðý tor tu ve iz - le ri ta ma men si lip te miz le me yi ba þa ra bi lir mi? Son dö nem ler de med ya, bü rok ra si, po lis, as - ker ve yar gý ze min le rin de ce re yan e den ce ma at ek sen li yan daþ lýk-kar þýt lýk po le mik le ri nin gel di ði nok ta, bu ba kým dan son de re ce dü þün dü rü cü. Bun la rýn sað lýk lý bir þe kil de a þýl ma sý i çin, Ce - ma at par ti o la maz, o nun i þi dev let yö net mek de - ðil dir pren si bi nin ö züm se nip ha ya ta ge çi ril me si ve â ci len as lî hiz met le re dö nül me si ge re ki yor. Geç ti ði miz gün ler de, Hü se yin Gü ler ce kö þe - sin de Fet hul lah Gü len in þu i fa de le ri ni ak tar dý: Baþ ka la rý ni ye düþ man lýk ya pý yor, komp lo ku ru yor, her fýr sat ta bu ha re ke te dil u za tý yor? Bu ra da bi raz da ken di mi ze bak ma mýz lâ zým. A - ca ba bi zim u sûl ha ta la rý mýz mý, üs lûp ha ta la rý - mýz mý var? Bi ze o lan ba kýþ; yan lýþ yak la þým la rý - mýz dan mý, ih mal le ri miz den mi, o in san la rý kar þý cep he o la rak gör me miz den mi kay nak la - ný yor? Bun la rý dü þün me den, bir yö nüy le ken di - miz le yüz leþ me den, ken di mi zi sor gu la ma dan, he men in san la rý, ka ba hat le ri nin mah kû mu ha - li ne ge tir mek doð ru de ðil... (Za man, ) Böy le bir ö ze leþ ti ri ih ti ya cý nýn his se dil me si ve di le ge ti ril me si ö nem li. A ma ce ma at a dý na ha - re ket e di yor iz le ni mi ve re rek ve bel ki bu gö rün - tü al týn da ken di he sap la rý ný yü rüt me pe þin de o - lan la rýn da ka rýþ ma sýy la Ha zýr, ik ti dar ve güç e - li mi ze geç miþ ken, bu fýr sa tý en i yi þe kil de de ðer - len di re lim di ye rek tam gaz yo la de vam e den bi - ri le ri ni fren le yip diz gin le ye bi lir mi; bi le mi yo ruz. *** Men de res i i da ma gö tü ren ler Tut tu ðu gün lük ler de ki ga ze te ci lik ö te si not - la rý yüzünden tu tuk lu Er ge ne kon sa nýk la rý a ra sý - na gi ren Mus ta fa Bal bay, de mir par mak lýk lar ar - ka sýn da ki ü çün cü ba ha rý ný da, çok gü zel tas vir - ler le an lat tý ðý a ðaç la rýn di ri li þi ni gö re me den kar þý lar ve öz gür lü ðü ne CHP a day lý ðý i le ka vuþ - ma plan la rý ya par ken, son mek tu bun da Bu ik ti - dar Men de res in de ðil, o nu i da ma gö tü ren le rin ru hu nu tem sil e di yor de miþ (Va tan, ). Hüc re hap sin de tu tul ma nýn ge tir di ði psi ko lo ji - nin de et ki siy le yap tý ðý bu de ðer len dir me el bet - te ki çok a bar tý lý. Ancak vak tiy le 27 Ma yýs a al kýþ tu tan ve son ra sýn da da bu kan lý dar be yi ýs rar lý þe kil de sa vu na ge len bir ga ze te nin yýl lar ca An ka - ra tem sil ci li ði ni yap mýþ bir ga ze te ci nin, ik ti da ra duyduðu tep kiyi, Men de res i i da ma gö tü ren ler ben zet me si i le di le ge tir me si ib ret li de ðil mi? *** Bir ib ret te cel lî si da ha Mus ta fa Bal bay, tu tul duk la rý hüc re le ri ka na liz - yo nun bas tý ðýn dan da þi kâ yet e di yor. Ce za ev le - rin de ki il kel ve gay ri in sa nî þart lar ö te den be ri cid dî bir prob lem. Ýn san lar þu ve ya bu suç la ma i - le hap se ko nu la bi lir. Ce za, o in san la rýn öz gür lük - le rin den mah rum ve top lum dan tec rit e dil me le - ri dir. A ma o nun ö te sin de dev let, ha pis te ki in - san la ra da in san ca bir ha ya týn as ga rî þart la rý ný sað la mak la yü küm lü dür. A ma ne ya zýk ki, Ce - za ev le rin de þöy le re form yap týk, þart la rý böy le i - yi leþ tir dik di ye rek ses len di ri len o ka dar ö vün - me le re rað men, bu a lan da da hâ lâ çok ge ri ler de ol du ðu muz an la þý lý yor. Ve Bal bay ýn ka na li zas - yon þi kâ ye ti, yýl lar ön ce Be di üz za man ve ta le be - le ri nin, yer le ri ka na li zas yon su la rý nýn bas tý ðý, pis lik ve ko ku dan du rul maz hal de o lan iz be hüc - re ve ko ðuþ lar da ay lar ca tu tul duk la rý ve vak tiy le on la ra ya pý lan in san lýk dý þý mu a me le le re du yar - sýz kal mýþ, hat tâ al kýþ tut muþ o lan la rýn da ben - zer hal le re dü þe bi le cek le ri ger çe ði ni ha týr la tý yor. E vet, hu kuk ve a da let her ke se lâ zým. SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 ca ni as ya.com.tr HABER Da nýþ tay a üç ye ni ü ye n DA NIÞ TA YIN boþ bu lu nan üç ü ye li ði i çin ya pý lan se çim ka ra rý Res mî Ga ze te de ya yým lan dý. Ha kim ler ve Sav cý lar Yük sek Ku ru lu ka ra rý na gö re, Ýs tan bul Ver gi Mah ke me si Baþ ka ný Ha ni fi Do ðan, E dir ne Ver gi Mah ke me si Baþ ka ný Yu suf Bi ni ci ve Ak sa ray Ý da re Mah ke me si Baþ ka ný Fa tih Ci han gir Da nýþ tay ü ye li ði ne se çil di. An ka ra / a a Öðrenci andýna Danýþtay korumasý DANIÞTAY SEKÝZÝNCÝ DAÝRESÝ, ÖÐRENCÝ ANDININ ANAYASA YA GÖRE HERHANGÝ BÝR AYKIRILIÐI OLMADIÐINA KARAR VEREREK, ÝPTAL ÝSTEÐÝYLE AÇILAN DÂVÂYI REDDETTÝ. TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Cebrail Demir ve Betül Hanýmefendinin Ceylin adýný verdikleri bir kýz çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. Anne ve babayý tebrik eder, yavruya saðlýklý ömürler dileriz. Mehmet Kara, Tuncay Bayram Adnan Solmaz BEDÝÜZZAMAN'I ANMA PROGRAMINA DÂVET KONUÞMACI : ÝSLÂM YAÞAR KONU : "BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ'YE GÖRE ÝSLÂM TOPLUMLA- RININ GELECEÐÝ VE DÜNYA BARIÞI" YER : MURATREÝS KONFERANS SALONU TARÝH : SAAT : ORGANÝZASYON: YENÝ ASYA GAZETESÝ ÝZMÝR TEMSÝLCÝLÝÐÝ NOT : GIDA KERMESÝ VARDIR. CUMARTESÝ DERSÝ BU SALONA ALINMIÞTIR. HANIMLAR ÝÇÝN YER AYRILMIÞTIR. BÖLGE TOPLANTISINA DÂVET AKSARAY, KARAMAN, KAYSERÝ, KONYA, NEVÞEHÝR, NÝÐDE, SÝVAS illeri Yeni Asya Gazetesi Temsilciler Toplantýsý Nevþehir'de 03/04/2011 Pazar Günü saat 09:00 da yapýlacaktýr. Ýrtibat Tel: (0505) HABERLER Ký zýl te pe il çe sin de 13 ki þi tu tuk lan dý n MAR DÝN ÝN Ký zýl te pe il çe sin de te rör ör gü tü nün pro pa gan da sý ný yap týk la rý id di a sýy la a ra la rýn da BDP Ýl çe Baþ ka ný Ö.T nin de bu lun du ðu 13 ki þi tu tuk lan - dý. Mar din Em ni yet Mü dür lü ðü nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Ký zýl te pe il çe sin de Öz gür lük Mey da nýn - da ku ru lan de mok ra tik çö züm ça dý rý a dý ve ri len ça - dýr da ve i zin siz gös te ri ler de gö zal tý na a lý nan 23 ki þi - den 13 ü nün tu tuk lan dý ðý, 10 u nun ser best bý ra kýl dý ðý bil di ril di. Son gün ler de ba sýn da da yer a lan BDP nin or ga ni ze et ti ði de mok ra si ça dýr la rý nýn, a ma cý dý þýn - da ki fa a li yet ler de bu lun du ðu be lir ti len a çýk la ma da, ça dý rýn i çin de ve ya kýn çev re sin de ka nun suz gös te ri - ler dü zen len di ði, te rör ör gü tü pro pa gan da sý ya pýl dý ðý, çev re ye ra hat sýz lýk ve ril di ði ve i zin ve ri len sü re nin a - þýl dý ðý nýn tes bit e dil di ði kay de dil di. Kýzýltepe / a a Er soy, RTÜK üye si ol du n RAD YO ve Te le viz yon Üst Ku ru lu nda (RTÜK) boþ bu lu nan bir ü ye li ðe Ha mit Er soy un se çil me si ne i liþ kin TBMM Ge nel Ku rul ka ra rý, Res mî Ga ze te de ya yým lan dý. Res mî Ga ze te de ya yým la nan ka rar þöy - le: 15 Þu bat 2011 ta rih li ve 6112 sa yý lý Rad yo ve Te - le viz yon la rýn Ku ru luþ ve Ya yýn Hiz met le ri Hak kýn da Ka nu nun 35. mad de si u ya rýn ca, RTÜK de boþ bu lu - nan bir ü ye lik i çin, A da let ve Kal kýn ma Par ti si Gru - bun ca a day gös te ri len Ha mit Er soy, Ge nel Ku ru lun 30 Mart 2011 ta rih li 84. Bir le þi min de ya pý lan se çim so nu cun da RTÜK ü ye li ði ne se çil miþ tir. An ka ra / a a Ge nel kur may dan Mil li yet e ya lan la ma n GE NEL KUR MAY Baþ kan lý ðý, dün Mil li yet ga ze te sin - de ya yým la nan in Sýr rý baþ lýk lý ha be rin ta ma - mýy la ger çek dý þý ol du ðu nu bil dir di. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý in ter net si te sin de yer a lan a çýk la ma þöy le: Ga ze te de yer a lan ha ber de, müt te fik le rin tel siz ko nuþ - ma la rý ný din le yen Hol lan da lý bir es ki is tih ba rat çý nýn Lib ya se ma la rýn da ki as ke rî u çak la rýn lis te si ni ya yýn la dý - ðý ve bu lis te de Türk Ge nel kur ma yý na a it kuy - ruk nu ma ra lý jet u ça ðý nýn da ol du ðu i fa de e dil mek te - dir. Ha ber ta ma mýy la ger çek dý þý dýr. An ka ra / a a En geniþ mutabakat referandum dan çýkar n AKP Grup Baþ kan ve ki li Su at Ký lýç, baþ kan lýk sis - te mi ü ze rin de ya pý la cak tar týþ ma la rýn, bu gün den ya rý na bir mo del ya da sis tem de ði þik li ði o la bi le ce ði an la mýn da de ðer len di ril me me si ge rek ti ði ni söy le di. Ký lýç, ga ze te ci le rin, baþ kan lýk sis te mi i le il gi li so ru - la rý ü ze ri ne, Tür ki ye nin mo del ler ü ze rin de tar tý þýp, fay da la rý ný, ar tý la rý ný ek si le ri ni ma sa ya ya tý ra bil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. Ký lýç, Tür ki ye nin bu gün kü re ji mi i çe ri sin de bü tün tar týþ ma la rý de mok ra tik ol gun luk ve sa býr i çe ri sin de ya pa bil me si nin ö ne mi ne i þa ret et - ti. En ge niþ ta ban lý mu ta ba ka týn ya ka la na ca ðý ye rin re fe ran dum ze mi ni ol du ðu nu i fa de e den Ký lýç, re - fe ran du ma gö tür me dü þün ce si nin son de re ce sað - lýk lý bir dü þün ce ol du ðu nu be lir te rek, Hal kýn ne yön de ka rar ve re ce ði ni her ke sin gö re bil me si ge re kir. An cak bu gün den ya rý na sis tem de ði þik li ði var mýþ gi - bi al gý la mak ke sin lik le doð ru ol ma ya cak týr di ye ko - nuþ tu. Bir so ru ü ze ri ne, kor ku lar la, kay gý lar la Türk in sa ný nýn i ra de si ne i po tek koy ma ya kim se nin hak ký ol ma dý ðý ný söy le yen Ký lýç, baþ kan lýk mo de lin de kam pan ya la rýn na sýl yü rü tü le ce ði tar týþ ma sý ný doð ru bul ma dý ðý ný be lirt ti. Ký lýç, Bu ka dar kök lü bir de ði - þik lik te el bet te si ya sal par ti ler le, top lu mun de ði þik ke sim le riy le ve halk la mu ta ba kat a ra yý þý na gir mek ka çý nýl maz za ru ret tir di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a DA NIÞ TAY 8. Da i re si, il köð re tim o kul - la rýn da o ku tu lan öð ren ci an dý nýn ip ta li is te miy le a çý lan dâ vâ yý red det ti. Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý Ýl köð re tim Ku rum la rý Yö net me li ði nin Öð ren ci An dý baþ lý - ðý ný ta þý yan 12. mad de si nin, A na ya sa - ya, u lus la r a ra sý söz leþ me le re ve in san hak la rý na ay ký rý ol du ðu, ter cih hak ký nýn kal dý rýl dý ðý, ya sal da ya na ðý nýn bu lun - ma dý ðý ö ne sü rü le rek ip ta li is ten miþ ti. Da va yý gö rü þen Da nýþ tay 8. Da i re si, ip tal is te mi ni red det ti. Da i re nin ka ra rýn da, A na ya sa nýn baþ lan gýç kýs mýn da ve 1739 sa yý lý Ya sa - da be lir ti len a maç lar doð rul tu sun da, Türk Dev le ti ni ve Mil le ti ni e be di ye te ka dar ya þa ta cak, çað daþ uy gar lý ðýn ve me de ni ye tin or ta ðý ve ön cü sü ya pa cak, top lu mun ve ki þi le rin re fah, hu zur ve mut lu lu ðu nu sað la ya cak ye ni ne sil le rin ye tiþ ti ril me si nin mil lî e ði tim sis te mi nin te mel a ma cý ol du ðu be lir til di. A na ya sa nýn 10. mad de sin de, her ke - sin dil, ýrk, renk, cin si yet, si ya sî dü þün - ce, fel se fi i nanç, din, mez hep ve ben ze - ri se bep ler le ay rým gö ze til mek si zin ka - nun ö nün de e þit ol du ðu a ným sa tý lan ka rar da, A na ya sa nýn 66. mad de sin de i se Türk Dev le ti ne va tan daþ lýk ba ðý i le bað lý o lan her kes Türk tür hük mü ne yer ve ril di ði ne i þa ret e dil di. Ka rar da, Ül ke mi zin ge le ce ði o lan ye ni ne sil le rin A na ya sa mýz da ve 1739 sa yý lý Ya sa da yer a lan a maç lar doð rul - tu sun da ye tiþ ti ril me le ri ne ve ye ni ne sil - le re Türk Dev le ti nin ve mil le ti nin bir fer di ol ma o nu ru nu duy ma ya ve haz zý - ný ya þat ma ya yö ne lik, A na ya sa mýz da ve Ya sa la rý mýz da yer a lan i fa de ler den o lu þan dâ vâ ko nu su öð ren ci an dýn da, A na ya sa ve Ya sa mad de le ri ne ay ký rý lýk bu lun ma mak ta dýr de nil di. Dâ vâ cý nýn, Öð ren ci an dý nýn bir ýr - ký e sas al dý ðý, zor la o ku tul du ðu id di - a la rý na yer ver di ði a ným sa tý lan ka rar - da, þun lar kay de dil di: Türk ke li me si bir ýr kýn de ðil, Tür ki ye Cum hu ri ye ti sý nýr la rý i çe ri sin de ya þa yan di li, ýr ký, ren gi, cin si ye ti, si ya sî dü þün ce si, fel se - fi i nan cý, di ni, mez he bi ne o lur sa ol - sun tüm va tan daþ la rýn bir a ra ya ge le - rek o luþ tur duk la rý ve her ke si kap sa - yan ve ku cak la yan mil le tin or tak a dý o lup, ak si yön de ki da va cý id di a la rý na i ti bar e dil me miþ tir. Ni te kim A na ya - sa mýz da bu hu su sun vur gu lan ma sý ba ký mýn dan, Türk Dev le ti ne va tan - daþ lýk ba ðý i le bað lý o lan her ke sin her - han gi bir a yýr ma ta bi tu tul mak sý zýn Türk ol du ðu be lir til miþ tir. A çýk la nan ne den ler le dâ vâ nýn red di ne oy bir li ði i le ka rar ve ril di. Ka rar da, Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý Ýl - köð re tim Ku rum la rý Yö net me li ði nin 12. mad de sin de yer a lan, Tür küm, doð ru yum, ça lýþ ka ným, Ýl kem; Kü çük - le ri mi ko ru mak, bü yük le ri mi say mak, yur du mu, mil le ti mi ö züm den çok sev - mek tir. Ül küm; yük sel mek, i le ri git - mek tir. Ey Bü yük A ta türk; Aç tý ðýn yol - da, gös ter di ðin he de fe dur ma dan yü rü - ye ce ði me ant i çe rim. Var lý ðým Türk var lý ðý na ar ma ðan ol sun. Ne mut lu Tür küm di ye ne! þek lin de ki öð ren ci an dý na da yer ve ril di. BDP Ge nel Baþ - ka ný Se lah at tin De mir taþ, ön ce ki gün Di yar ba kýr Ýl Mil lî E ði tim Mü dür lü - ðü ne baþ vu ra rak, ký zý nýn o kul da An dý - mýz fa a li ye ti ne ka týl ma ya ca ðý ný bil di rip öð ren ci an dý i çin boy kot kam pan ya sý baþ latt mýþ tý. An ka ra / a a De mok rat Par ti (DP) Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek, se - çim it ti fa ký ko nu sun da Tür ki ye Par ti si (TP) ve Sa a det Par ti si i le gö rüþ tük le ri ni be lir te rek, An cak ça tý ko nu sun da me se le var. Biz, DP ça tý sý al týn da ol sun is ti yo ruz, on lar ken di ça tý sý al týn da. Ya ça tý yý ça ta ca ðýz ya da ça tý ça týr da ya cak de di. Zey bek yap tý - ðý a çýk la ma da, yak la þan ge nel se çim ler de di ðer par ti ler le it ti fak ya pýl ma sý yö nün de ki ça lýþ ma la rý nýn sür dü ðü nü, bu ko nu i çin MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li den is te dik le ri ran de vu ya he nüz o lum lu ce vap a la ma dýk la rý ný be lirt ti. Di ðer ta raf tan, Tür - ki ye Par ti si (TP) ve Sa a det Par ti si i le se çim it ti fa ký ný gö rüþ tük le - ri ni bil di ren Zey bek, An cak ça tý ko nu sun da me se le var. Biz, DP ça tý sý al týn da ol sun is ti yo ruz, on lar ken di ça tý sý al týn da. Ya ça tý yý ça ta ca ðýz ya da ça tý ça týr da ya cak di ye ko nuþ tu. Zey bek, se çim it ti fa ký ol ma sa bi le DP nin se çim le re tek ba þý na gi re ce ði ne i þa ret e de rek, Bu se çim de ik ti dar o la ca ðýz de mek ol maz di ye ko nuþ - tu. Zey bek, cum hur baþ kan lý ðý se çim le ri sý ra sýn da den ge le rin alt üst o la ca ðý ný ö ne sü re rek, son ra sýn da ya pý la cak se çim ler de tek ba þý na ik ti dar o la cak la rý ný sa vun du. An ka ra / a a Zey bek: Ýt ti fak a ra yý þý sü rü yor Baþ ba kan gün de mi de ðiþ tir mek is ti yor CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, Gün de mi de ðiþ tir mek i çin baþ ka bir ko nu bu la ma dý Sa yýn Baþ - ba kan her hal de. Baþ kan lýk sis te mi ni tar týþ ma ya aç - mak is ti yor. Ge rek siz bir þey. Tür ki ye nin so run la rý var, a sýl o so run la rý çöz mek ge re ki yor de ðer len dir - me sin de bu lun du. Ke mal Ký lýç da roð lu, ga ze te le rin e - ko no mi ya zar la rýy la bir a ra ya gel di. Ba sý na ka pa lý ya pý - lan top lan tý son ra sý ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la yan Ký lýç da roð lu, bir ga ze te ci nin Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn Ge nel se çim ler son ra sý baþ kan lýk sis te mi - ni re fe ran du ma gö tü re bi li riz þek lin de ki a çýk la ma sý ný ha týr lat ma sý ü ze ri ne, Gün de mi de ðiþ tir mek i çin baþ - ka bir ko nu bu la ma dý Sa yýn Baþ ba kan her hal de. Baþ - kan lýk sis te mi ni tar týþ ma ya aç mak is ti yor. Ge rek siz bir þey. Tür ki ye nin so run la rý var, a sýl o so run la rý çöz mek ge re ki yor de di. Ký lýç da roð lu, Er ge ne kon so ruþ tur - ma sý kap sa mýn da tu tuk lu bu lu nan ga ze te ci Ah met Þýk ýn ki tap tas la ðý nýn in ter net te ya yým lan dý ðý ha týr la - tý la rak, Sav cý lýk da so ruþ tur ma baþ lat tý. Siz de ör güt - sel bir suç iþ le miþ, ki ta bý in dir miþ o la bi lir mi si niz? þek lin de ki so ru ü ze ri ne, þun la rý söy le di: Ki ta bý in dir - me dim, a ma þu nu gös te ri yor; ya sak lar la bir ye re va rý - la ma ya ca ðý ný gös te ri yor. Ya sak lar la 21. yüz yý lýn Tür ki - ye sin de so nuç a la maz sý nýz. Ar týk bu nu o ka ra rý ve ren yar gý cýn da gör me si lâ zým, dün ya yý bil me si lâ zým, dün ya yý ta ný ma sý lâ zým. Ba sýl ma mýþ ki ta býn ya sa ðý mý o lur? E ðer siz ya sak ge ti rir se niz, ya sa ðýn ge tir di ði so - nuç bu o lur. Sa ný yo rum en gü zel ya ný tý da Sa yýn Cum hur baþ ka ný ver di, ki ta býn çok da ha ge niþ kit le le re u laþ ma sý ný yar gýç lar sað la dý lar. An ka ra / a a Gül: Baþ kan lýk sis te mi tar tý þýl sýn CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, baþ kan lýk sis te mi tar - týþ ma la rýy la il gi li o la rak, Ge çen se fer de söy le miþ tim, bun - la rýn tar tý þýl ma sý þu a çý dan fay da lý dýr: Her kes ne is te di ði ni, ne ol du ðu nu bi lir. O na gö re ni ha ye tin de ter cih ler ya pý lýr - ken o doð rul tu da ter cih ler ya pý lýr de di. Cum hur baþ ka ný Gül, To kat Va li li ðin de ba sýn men sup la rý nýn gün dem de ki ko nu la ra i liþ kin so ru la rý ný ce vap la dý. Baþ ba kan Re cep Tay - yip Er do ðan ýn, baþ kan lýk sis te mi ni re fe ran du ma gö tü rü le - bi le ce ði yö nün de ki söz le ri nin ha týr la týl ma sý ü ze ri ne Gül, da ha ön ce bu ko nu da ki gö rüþ le ri ni pay laþ tý ðý ný söy le di. Cum hur baþ ka ný Gül, Tür ki ye nin ba þa rý lý bir ge nel se çim yap ma sý ný, kar deþ lik i çe ri sin de se çim le rin ger çek leþ ti ril - me si ni ü mit et ti ði ni vur gu la dý. Gül, söz le ri ni þöy le sür dür - dü: Bun lar, de mok ra si nin te mel un sur la rý dýr. Ço ðul cu sis tem ler de se çim ler o lur. Si ya sî par ti ler ya rý þýr lar. On dan son ra da ü mit e de rim ki, ye ni bir a na ya sa yap ma dö ne mi o lur. Bu tip te mel ko nu lar o za man da ha ge niþ bir þe kil de tar tý þý lýr, ko nu þu lur. Ge çen se fer de söy le miþ tim, bun la rýn tar tý þýl ma sý þu a çý dan fay da lý dýr: Her kes ne is te di ði ni, ne ol du ðu nu bi lir. O na gö re ni ha ye tin de ter cih ler ya pý lýr ken o doð rul tu da ter cih ler ya pý lýr. Gül, bir ga ze te ci nin, so ru su ü ze ri ne, Tür ki ye nin bu ay çok ö nem li bir top lan tý ya ev sa - hip li ði ya pa ca ðý ný bil dir di. Bir leþ miþ Mil let ler i le be ra ber En Az Ge liþ miþ Ül ke ler Zir ve Top lan tý sý nýn ya pý la ca ðý ný da be lir ten Gül, Bu top lan tý yý BM i le be ra ber yap tý ðý mýz i çin BM ye ü ye o lan bü tün ül ke le rin hü kü met ve dev let baþ kan la rý na mek tup gön der dim ve da vet et tim. Bu çer çe - ve i çe ri sin de Ýs ra il Cum hur baþ ka ný ný da dâ vet et tim. He - nüz kim ler den ne ya nýt gel di, bun la rý doð ru su bi le mi yo - rum. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý mýz ta kip e di yor de di. Tokat / a a Sa ra ya de ðil, in sa na ya tý rým Pek çok sý kýn tý nýn kay na ðýn da ce ha let ol du ðu gi bi, ça re ve çö zü mü de e ði tim de dir. Fert ve dev let o la rak bu ha ki ka ti gö ren ler mu vaf fak o - lur ken, e ði ti me ge re ken e hem mi ye ti ver me yen ler de za rar üs tü ne za rar e der ve e di yor. Za man i yi bir mü fes sir dir; kay dý ný iz hâr et se, or ta - ya koy sa i ti raz e dil mez düs tu ru da ge çen ay la rýn ve yýl la rýn doð ru la dý ðý baþ ka bir tes bit tir. Ýs lâm ül ke le ri - nin bu ha ki ka ti an la ma sý ve kav ra ma sý i çin ne ya zýk ki bü yük be del ler, yük sek fa tu ra lar ö den di. Ýn þa al lah da ha bü yük fa tu ra lar ö den mez... Ne ya zýk ki, pet rol zen gi ni Ýs lâm ül ke le ri nin; yýl lar - ca in san a de ðil de sa ray la ra ya tý rým yap ma sý nýn a cý - sý ný hep bir lik te çe ki yo ruz. Ýs lâm dün ya sý di ye ta rif et ti ði miz ül ke le rin bir kýs mý fa kir i ken di ðer bir kýs - mý i se ne ol dum de li si di ye bi le cek ka dar zen gin... Ma a le sef, zen gin o lan bu ül ke ler sa hip ol duk la rý zen - gin lik le ri ni, de ðil di ðer Ýs lâm ül ke le riy le, ken di va tan - daþ la rýy la bi le pay laþ mý yor lar. Ne ti ce de bir ta raf ta sa - ray lar da ya þa yan kral ve dik ta tör ler, ö te yan da da ek - me ðe muh taç Müs lü man gö rün tü le ri or ta ya çý ký yor. Ney se ki, Ýs lâm ül ke le ri nin yö ne ti ci le ri bu yan lýþ la rý gör me ye baþ la dý. Bu cüm le den o la rak 30 ve 31 Mart 2011 ta ri hin de Ýs tan bul da dü zen le nen bir top lan tý da in sa na ya tý rým ya pýl ma sý na ö zel lik le vur gu ya pýl mýþ. TA SAM ýn or ga ni zas yo nu ve Ýs lâm Kon fe ran sý Teþ ki lâ tý nýn (ÝKT) kat ký sýy la dü zen le nen fo rum son - ra sýn da ö nem li bir dek la ras yo na im za a týl mýþ. 50 ül ke den dü þün ce ku ru luþ la rý nýn tem sil ci le ri nin ka týl dý ðý top lan tý da dik kat çe ki len nok ta la rýn bir kýs - mý þöy le ö zet le ne bi lir: * Dün ya da þe kil le nen çok bo yut lu güç sis te ma ti ði ve bu nun ge ti re ce ði a cý ma sýz re ka be tin o dak nok ta sý - nýn ni te lik li in san kay na ðý o la ca ðý ya þa nan son ge liþ - me ler le de te yit e dil miþ tir. Ýs lâm ül ke le rin de ya tý rým büt çe le ri nin bü yük bir bö lü mü ni te lik li in san kay na ðý ge li þi mi ne yön len di ril me li dir. Halk la rý ka za na bil mek i çin te mel he def sa de ce dev le ti de ðil in san gü ven li ði - ni ve re fah ar tý þý ný sa vun mak ol ma lý dýr. * Ýs lâm fo bi si nin or ta dan kal dý rýl ma sý, me de ni yet - ler a ra sýn da köp rü o luþ tu rul ma sý ný müm kün ký la cak - týr. Bu nok ta da Ýs lâm dün ya sýn da ki med ya nýn ö ne - mi ne ve bu a lan da üst le nil me si ge re ken da ha faz la rol ol du ðu hu su su na vur gu ya pýl mýþ týr. * ÝKT nin ö zel lik le Ýs lâm ül ke le ri ni ya kýn dan il gi - len di ren böl ge sel, kü re sel so run lar da da ha faz la i ni - si ya tif al ma sý ge rek ti ði ü ze rin de ýs rar la du rul muþ - tur. Öz gün yak la þým la rýn ge liþ ti ri le bil me si, her a - lan da iþ bir li ði ve eþ gü düm im kâ ný i çin teþ ki lât bün - ye sin de stra te jik ka rar al ma me ka niz ma sý nýn güç - len di ril me si ö ne ril mek te dir. * Ýs lâm ül ke le ri a ra sýn da Av ru pa Bir li ði nin o luþ - tur du ðu E ras mus ben ze ri prog ram lar ha ya ta ge - çi ril me li, mev cut prog ram lar güç len di ril me li dir. (Ba ký nýz: sam.org) Fo rum so nun da a çýk la nan dek la ras yon da; Ýs lâm ül ke le ri nin in sa na ya tý rým yap ma sý ge rek ti ði nin a - çýk lan ma sý çok hak lý, çok ye rin de, bir o ka dar da geç kal mýþ bir tes bit. Ay ný þe kil de, med ya nýn ö ne mi ne ya pý lan vur gu da al kýþ lan ma ya de ðer. He le he le, Ýs - lâm Kon fe ran sý Teþ ki lâ tý nýn dün ya da ya þa nan ha di - se ler kar þý sýn da da ha ö ne çýk ma sý ge rek ti ði ta le bi çok i sa bet li. Ýs lâm ül ke le ri a ra sýn da Av ru pa Bir li ði nin o - luþ tur du ðu E ras mus ben ze ri bir e ði tim prog ra mý - nýn ha ya ta ge çi ril me si tek li fi de öy le. Ýn þâ al lah, di le ge ti ri len bu doð ru tes bit ve tek lif le rin ha ya ta geç me si i çin on yýl lar da ha bek le me yiz... ERDOÐAN NE YAPTIÐININ FARKINDA DEÐÝL DP Genel Baþkaný Namýk Kemal Zeybek, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn baþkanlýk sistemine yönelik açýklamalarýna iliþkin yaptýðý yazýlý açýklamasýnda O, Amerikan tipi baþkanlýk sistemi olsun ve valileri halk seçsin dedi. O, ne yaptýðýnýn farkýnda deðil, Türkiye yi nereye sürüklediðinin farkýnda deðil. Onun da baþý belaya girecek, bütün bu iþlerin farkýnda deðil dedi.

5 Y HA BER 5 Ýbrahim Okur: Si ya set bi zi il gi len dir mez HA KÝM LER ve Sav cý lar Yük sek Ku ru lu (HSYK) 1. Da - i re Baþ ka ný Ýb ra him O kur, HSYK nýn ta sar ruf la rý ný ya par ken si ya se tin et ki si i çin de ol ma dý ðý ný be lir te - rek, Biz, o la yýn si ya sî bo yu tuy la il gi len me yiz de di. O kur, Hu kuk Mer ke zi ve Do kuz Ey lül Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül te si nin or tak la þa dü zen le di ði Ýz mir 1. U lus la ra ra sý Hu kuk Kon gre si nde ga ze te ci le rin gün de me i liþ kin so ru la rý ný ce vap la dý. Ö zel yet ki li Ýs - tan bul Cum hu ri yet Sav cý sý Ze ke ri ya Öz ün Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý Ve kil li ði ne a tan ma sý na i liþ kin bir so ru ü ze ri ne, O kur, A ta ma Na kil Yö net me li ði ad lý bir yö net me lik le ri bu lun du ðu nu ha týr lat tý. Bu na gö re ha kim ve sav cý la rýn bel li a ra lýk lar la yer Ja pon ya ya 50 ton in san î yar dým gön de ri le cek n DEV LET Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý Ce mil Çi çek, 3 Ni san Pa zar gü nü THY den te min e di len bir kar go u ça ðý i le Ja pon Hü kü me ti nin ta lep le ri doð rul tu sun da ha zýr la nan 50 ton a ðýr lý ðýn da ki in sa ni yar dým mal ze me si nin Tok yo ya gön de ri le ce ði ni be lirt ti. Baþ ba kan lýk A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý nýn u lus la ra ra sý in sa ni yar dým fa a li yet le ri ne i liþ kin ya zý lý a çýk la ma sýn da Çi çek, 11 Mart ta Ja pon ya da mey da na ge len 9 bü yük lü ðün de ki dep rem ve tsu na mi ne de niy le dost ve kar deþ Ja pon hal ký nýn yar dý mý na ko þan ilk ül ke nin Tür ki ye ol du ðu nu a ným sat tý. Çi çek, böl ge ye 33 ki þi lik a ra ma kur tar ma e ki bi ve tek nik per so nel, ay rý ca THY kar go u ça ðý i le 3 a raç, 2 rö mork, 40 do zi met re ve 5 rad yas yon öl çüm ci ha zý gön de ril di ði ni bil dir di. Çe lik, her tür lü gü ven lik ted bi ri a lý na rak gön de ri len A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðýn dan 1 a fet uz ma ný i le bir a ra ma kur tar ma ve ha ber leþ me tek nis ye ni, Ýs tan bul ve Bur sa a ra ma kur tar ma bir lik le rin den 24 ki þi lik e kip, Sað lýk Ba kan lý ðýn dan 5 ki þi lik UM KE e ki bi, TA EK baþ kan lý ðýn dan 1 uz man ve Ja pon ya nýn An ka ra Bü yü kel çi li ðin den bir mih man dar dan o lu þan top lam 33 ki þi lik e ki bin Ja pon yet ki li le riy le ko or di ne li o la rak a ra ma kur tar ma fa a li yet le ri ni sür dür dük le ri ni an lat tý. An ka ra/a a Ý zin siz gös te ri ye po lis mü da ha le et ti n DÝ YAR BA KIR IN Bað lar il çe sin de i zin siz gös te ri ya pan gru ba, po lis mü da ha le et ti. 5 Ni san Ma hal le si E þit Öz gür Yurt taþ Der ne ði ö nün de bir a ra ya ge len ve a ra la rýn da Ba rýþ ve De mok ra si Par ti si (BDP) Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Me ral Da nýþ Beþ taþ i le BDP Ýs tan bul Mil let ve ki li Se ba hat Tun cel in de bu lun du ðu grup, Ko þu yo lu Par ký i çe ri sin de ki de mok ra tik çö züm ça dý rý na doð ru yü rü yü þe geç ti. E mek Cad de si nden Or yýl Kav þa ðý na ge len gru bun i çe ri sin den ba zý ki þi ler, Su nay Cad de si gi þin de bek le yen po lis ve po lis a raç la rý na mo lo tof kok tey li, ha vai fi þek ve taþ lar la sal dýr dý. Po lis, mo lo tof kok tey li, ha vai fi þek ve taþ la sal dý ran gös te ri ci le ri bi ber ga zý ve taz yik li su i le da ðýt tý.di yar ba kýr/a a Güm rük o pe ras yo nu n ÝZ MÝR Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri, i ha le yol suz lu ðu id di a la rý kap sa mýn da Güm rük Müs te þar lý ðý Tas fi ye Ýþ le ri Dö ner Ser ma ye Ýþ let me le ri Ge nel Mü dür lü ðü ne o pe ras yon dü zen le di. Ýz mir in ya ný sý ra Ýs tan bul, An tal ya, Bur sa ve Ma ni sa da da ger çek leþ ti ri len o pe ras yon da 50 nin ü ze rin de ki þi gö zal tý na a lýn dý. Ö te yan dan Ay dýn ýn Na zil li Ýl çe Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le ri nin 7 il de eþ za man lý dü zen le di ði o pe ras yon da, 13 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Gö zal tý na a lý nan þüp he li ler den 10 u çý ka rýl dýk la rý mah ke me ce ör güt fa a li yet le ri çer çe ve sin de si ga ra ka çak çý lý ðý yap mak suç la ma la rýy la tu tuk lan dý. Ýz mir - Ay dýn / a a Tu tuk lu Yu suf E ri kel, has ta ne ye sevk e dil di n Ý KÝN CÝ Er ge ne kon dâ vâ sý nýn tu tuk lu sa nýk lar dan Yu suf E ri kel i le ri tet kik ve te da vi si i çin Ýs tan bul Ü ni ver si te si Ýs tan bul Týp Fa kül te si Has ta ne si Ku lak Bu run Bo ðaz Kli ni ði ne sevk e dil di. Ý kin ci Er ge ne kon dâ vâ sý nýn 111. du ruþ ma sý Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me sin ce Si liv ri Ce za Ýn faz Ku rum la rý Yer leþ ke si nde o luþ tu ru lan sa lon da gö rül me ye baþ la dý. Bu a ra da, çe ki len i lâç lý MR so nu cun da so lu mun yo lu böl ge sin de (Na zo fa renks pos te ri or) kan ser ol du ðu be lir le nen tu tuk lu sa nýk lar dan Yu suf E ri kel hak kýn da Prof. Dr. Nec mi A ya noð lu Si liv ri Dev let Has ta ne si ta ra fýn dan da sað lýk ku ru lu ra po ru dü zen len di. Ra por da, E ri kel in i le ri tet kik ve te da vi si i çin Ýs tan bul Ü ni ver si te si Ýs tan bul Týp Fa kül te si Has ta ne si Ku lak Bu run Bo ðaz Kli ni ði ne sev ki nin uy gun ol du ðu be lir til di. Ra por ü ze ri ne E ri kel in bu has ta ne ye sevk e dil di ði kay de dil di. Yi ne du ruþ ma ya ka týl ma yan Ýb ra him Þa hin in de Si liv ri Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na gö tü rül dü ðü öð re nil di. Ýs tan bul / a a de ðiþ tir dik le ri ni i fa de e den O kur, þöy le de vam et - ti: E ðer ö nem li dâ vâ la ra ba kan ha kim ve sav cý la rýn ye ri nin de ðiþ ti ril me ye ce ði ni ka bul e der sek, o za - man yö net me li ði de ðiþ tir me miz ge re kir. Ha kim le ri, el le rin de ki dâ vâ lar bi te ne ka dar ay ný yer de tut mak ge re kir ki, tek bir dâ vâ ya bak mý yor bu ar ka daþ lar tak dir e der si niz. Sü rek li el le rin de dâ vâ lar var. O za - man hiç kim se yi ta yin et me mek ge re kir. Çu kur - ca da baþ la ya nýn Çu kur ca da, Ýz mir de baþ la ya nýn Ýz mir de mes le ðe de vam et me si ge re kir. Hiç kim se nin Ben bu ra dan ay rýl dým, ye ni ye rim de ça lýþ mam ya da Git ti ðim yer de ki ev rak la ra bak - mam þek lin de bir an la yýþ i çin de ol ma dý ðý ný be lir ten DE MOK RAT YAR GI YÖ NE TÝM KU RU LU NDAN YA PI LAN YA ZI LI A ÇIK LA MA DA YE NÝ HSYK, YAR GI DA YE NÝ BÝR HÜS RA NA DÖ NÜÞ MEK TE DÝR DE NÝL DÝ. DE MOK RAT Yar gý Yö ne tim Ku ru lu, ye ni Ha kim ler ve Sav cý lar Yük sek Ku ru lu nun (HSYK) yar gý da ye ni bir hüs ra na dö nüþ mek te ol du ðu nu bil dir di. De mok rat Yar gý Yö ne tim Ku ru lu ndan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, ye ni HSYK nýn te þek kü lü nün da ha 6. a yý dol ma dan ken di si ni git tik çe be lir gin le þen þe kil de es ki HSYK ya ben ze ten uy gu la ma lar ge liþ tir di ði be lir til di. Mev cut HSYK nýn yar gý i çin de ki son de re ce dar bir i de o lo jik, si ya si ve be þe ri ta ba ný yar gý i da re si ne ta þý ya rak es ki HSYK nýn o li - O kur, her ke sin ken di ne ve ri len gö re vi hu kuk çer çe ve - gar þik ha re ket tarz la rý ný ay nen dev ral dý ðý kay de di len a çýk la ma da, þöy le de nil di: Ye ni HSYK da hem yar gý nýn hem de top lu mun ge niþ ke sim le ri nin yar gý i da re si ne or tak e dil di ði de mok ra tik bir ye ni yö ne tim ge liþ tir mek ye ri ne dar bir gru bun ik ti da rý ný pe kiþ tir mek ten baþ ka bir yo la te ves sül et me ye ce ði ni ta yin, ter fi ve di sip li ne i liþ kin her ye ni ka rar ve ka rar na me siy le da ha bir a çý ða ka vuþ tur mak ta dýr. Ya kýn çev re si dý þýn da ki tüm ke sim le re kar þý dýþ la yý cý bir ba kýþ a çý sý ge liþ tir di ði gi bi ken di le ri ne her hal ve þart - sin de ye ri ne ge tir di ðin söy le di. HSYK nýn, a ðýr lýk lý o la - rak ha kim ler den o lu þan ba ðým sýz bir ku ru luþ ol du ðu - nu i fa de e den O kur, HSYK ta sar ruf la rý ný ya par ken si ya se tin et ki si i çin de o la maz. Biz o la yýn si ya sî bo yu - tuy la il gi len me yiz. Biz, ta sar ruf la rý mý zý hu kuk ve A - na ya sa nýn bi ze ver di ði yet ki ler çer çe ve sin de ya pa rýz. Bu son ta sar ruf lar da bu þe kil de ya pýl mýþ týr di ye ko - nuþ tu.ýb ra him O kur, gö rev de ði þik li ði nin Er ge ne kon dâ vâ sü re ci ni na sýl et ki le ye ce ði ne i liþ kin bir so ru ya da Mes lek taþ la rý mý zýn lâ yý kýy la gö rev le ri ni ya pa ca ðý na i - na ný yo rum. Hiç bir þe kil de bir u za ma ve ya kay gý ya yer ol ma dý ðý ný dü þü nü yo rum kar þý lý ðý ný ver di.an ka ra / a a HSYK da ha yal ký rýk lý ðý ta de mok ra tik yol la rý gös ter me ye ça lý þan la rý ce za lan dýr ma kib ri ne ka pýl mak tan ve be del ö det mek ten de ge ri dur ma mak ta dýr lar. De mok rat Yar gý o la rak ön ce lik le bu hak sýz uy gu la ma lar kar þý sýn da u lu sal ve u lus la ra ra sý tüm plat form la rý ha re ke te ge çi re ce ði mi zi du yu ru yo ruz. Mev cut HSYK nýn ye ni a na ya sa i le mü ba rek so nu nun yak laþ tý ðý ya kýn ge le cek te geç miþ her i ki HSYK nýn hak sýz uy gu la ma la rý i çin a da let ta le bi nin da ha da yük sel ti le ce ði ni tüm ka mu o yuy la pay la þý yo ruz. An ka ra / a a Partilerin se çim büt çe sin de bay rak bi rin ci sý ra da MÝL LET VE KÝ LÝ ge nel se çim le ri ön ce sin de An ka ra da a çý lan Se çim Ha zýr lýk la rý 2011 fu a rý, a day la ra se çim ça lýþ ma la rýn da kul la na cak la rý bir bi rin den il ginç pro mos yon ü rün le ri ni bir a ra da bul ma im ka ný su nu yor. AKP ve MHP nin se çim ler de kul la na cak la rý bay rak la rý ü re ten Bah çý van Bay rak Yö ne - tim Ku ru lu Baþ ka ný Ni hat Bah çý van da, par ti le rin se çim ler de bay rak la ra ö nem ver dik le ri ni ve gi der le ri a ra sýn da ö nem li bir o ra ný bay rak ö de me le ri - nin o luþ tur du ðu nu söy le di. Pro pa gan da ya rý þý i çin de mey dan la rýn bay rak lar la do na tý la ca ðý ný i fa de e den Bah çý van, ye rel se çim ler de AKP nin 15 mil - yon, MHP nin 9 mil yon, CHP nin 12 mil yon li ra lýk büt çe le ri ni bay ra ða a yýr dýk la rý na dik ka ti çe ke rek, Bu se ne de a þa ðý yu ka rý ay ný o ran da... Yük sek Se çim Ku ru lu ma hal le a ra la rýn da bay rak as ma yý ya sak la dý. Se çim bi na la rý ve il bi na la rý na a sý la bi le cek bay rak lar. Bu yýl ilk kez ev le re bay rak a sýl - ma sý na i zin ve ril di. 2 met re lik bay rak lar a sý la bi le cek di ye ko nuþ tu. Bah çý van, AKP Ge nel Mer ke zi nin þu a na ka dar 15 bin a de te ya kýn bay rak al dý ðý - ný di le ge ti re rek, Biz ge nel mer ke ze ve ri yo ruz, on lar tüm Tür ki ye ye da ðý tý yor. Bay rak bas ma i þi miz 8 Ha zi ra na ka dar de vam e de cek de di. Bu a ra - da fu a ra ge len ba zý mil let ve ki li a day la rý a day la rý da, ba vul gi bi yan la rýn da ta þý ya bil dik le ri ye ni ses sis tem le ri ni de ne me im ka ný bul du. An ka ra / a a 'Din le me ler ya sa la ra uy gun' Ý ÇÝÞ LE RÝ Ba ka ný Os man Gü neþ, ya pý lan din le me le rin ta ma mý nýn ya sa la ra uy gun, il gi li mah ke me ler ce ve ri len yet ki ye da yan dý ðý ný söy le di. Ba kan Gü neþ, bir di zi zi ya ret te bu lun mak ü ze re gel di ði Mer sin de, Sa hil Gü ven lik Ak de niz Böl ge Ko mu ta ný De niz Kur may Ký dem li Al bay Ra him Çon gu loð lu nu zi ya ret et ti. Gö rüþ me le ri ni ba sý na ka pa lý o la rak ger çek leþ ti ren Gü neþ, da ha son ra Ýl Jan dar ma Ko mu ta ný Ký dem li Al bay Bed ri Dur sun u ma ka mýn da zi ya ret et ti. Ba kan Gü neþ, Ýl Em ni yet Mü dü rü A rif Ök süz ü de zi ya ret et tik ten son ra ba sýn men sup la rý nýn so ru la rý ný ce vap la dý. Bir ga ze te de Em ni yet Ýs tih ba rat Da i re si nin Yar gý tay ýn ka ra rý na ay ký rý bi çim de din le me yap tý ðý yö nün de ki ha ber le il gi li so ru ü ze ri ne de Gü neþ, þun la rý kay det ti: He nüz o ha be ri o ku ma dým. A ma þu nu i fa de e de bi li rim, ya pý lan din le me le rin ta ma mý ya sa la ra uy gun, il gi li mah ke me le ri miz ce ve ri len yet ki ye da yan mak ta dýr. O nun dý þýn da ki ler suç tur. Do la yý sýy la mah ke me ka rar ver me den, yet ki li ler i zin ver me den, is mi ni zik ret ti ði niz bi ri mi mi zin ken di li ðin den bir þey yap ma sý ný müm kün gör mü yo rum ve bu na da i nan mý yo rum. Mer sin / a a Ka ma lak: Ça tý dan ta viz ver me yiz SA A DET Par ti si Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Ka ma lak, se çi me yö ne lik it ti fak ta ça tý nýn han gi si ya si par ti o la ca ðý na i liþ kin, Sa a det ça tý sý ho ca mý zýn va si ye ti dir, ta viz ver me yiz de di. Es naf ve Sa nat kar la rý Der ne ði (ES DER) Ge nel Baþ ka ný Mah mut Çe li kus ve der ne ðin Yö ne tim Ku ru lu ü ye le ri, Sa a det Par ti si Ge nel Mer ke zi ne ge le rek, Ka ma lak a ha yýr lý ol sun zi ya re tin de bu lun du. Zi ya ret te ga ze te ci le rin so ru la rý ný ya nýt la yan Ka ma lak, it ti fa ka i liþ kin ça lýþ ma la rýn de vam et ti ði ni söy le di. Bu gün ya rýn it ti fak gö rüþ me le ri nin so nuç la na ca ðý ný ü mit et ti ði ni be lir ten Ka ma lak, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Biz Sa a det Par ti si ça tý ol ma lý der ken, ge li þi gü zel bir i na dýn so nu cu o la rak bu nu te laf fuz et mi yo ruz. Sa a det ça tý sý ho ca mý zýn va si ye ti dir, ta viz ver me yiz. Ka na a ti miz ce e ðer it ti fak tan bir so nuç a lý na cak sa ça tý nýn mut la ka Sa a det Par ti si ol ma sý ge re kir. A kýl, man týk, si ya si a maç bu nu ge rek ti rir. En ge niþ, en di na mik, en çe lik leþ miþ kad ro ya sa hip o lan tek par ti Sa a det Par ti si dir. Bir ta kým fi re ler ve ril miþ, ay rý lýk lar ol muþ o la bi lir. Ge ri de, çe lik leþ miþ, ne pa ha sý na o lur sa ol sun bu lun du ðu si pe ri mu ha fa za e den bir e kip var. E ðer biz baþ ka bir par ti nin ça tý sý nýn al tý na gi re cek o lur sak ta ba ný mýz hak lý o la rak bi zi i ha net le suç lar. Mil li Gö rüþ ten her ne þe kil de o lur sa ol sun ay rýl mýþ o lan lar, ça tý Sa a det Par ti si o lur sa ge ri dö ner ler. Ka ma lak, Re fah yol hü kü me ti dö ne min de yap týk la rý nýn her kes ta ra fýn dan bi lin di ði ni i fa de et ti. An ka ra/a a Dik kat! tü rü ha ber le re ve yo rum la ra bu gün ler de Top lum da cin net ha li ya þa ný yor sýk ça rast lý yo ruz. Ön ce ki Ra ma zan Bay ra mý nda ge le nek ol du ðu ü ze re kom þu su nun ka pý sý ný ça lýp hem bay ra mý ný teb rik et mek, hem de þe ker top la mak is te yen üç kü çük yav ru 18 ay son ra bu lun du. A ma ca ni ce öl dü rü lüp bir met re lik çu ku ra be ra ber gö mü lü bir þe kil de. An ne ve ba ba la rý nýn ne hal de ol du ðu nu tah min e de bi li yo ruz, a ma a teþ düþ tü ðü ye ri yak tý ta bi î. Ce nâb-ý Hak bu a i le le re sa býr lar ver sin. Ü vey ev lâ dý ný ke sip çö pe a tan ca na var lar, ü ni ver si te öð ren ci si nin ka fa sý ný taþ la ez dik ten son ra öl dü ren ca ni ler gün ler dir ga ze te ler de ve te le viz yon ek ran la rýn da boy gös te ri yor A i le ler te dir gin, ço cuk lar kor ku yor. Bu nu ya pan in san la rýn Müs lü man la rý top lu ca me za ra gö men Sýrp lar dan, ma sum in san la rýn ü ze ri ne mis ket bom ba la rý a tan Ýs ra il li ler den ve di ðer za lim ler den ne far ký var. Bu cin net ha li nin bir çok se be bi var. Ý nanç ve i man ek sik li ði ve sev gi siz lik bun la rýn ba þýn da ge li yor. Bun dan baþ ka ha yat pa ha lý lý ðý, yan lýþ kul la ný lan in ter net, sý nýr la ma ge ti ri le me yen te le viz yon prog ram la rý nýn da et ki le ri göz ar dý e di le mez. Bü tün bu ca ni lik le rin med ya da ay rýn tý lý bir þe kil de en in ce ay rýn tý sý na ka dar an la týl ma sý da, ka til le re ve in san lýk tan çýk mýþ ki þi le re ör nek teþ kil e di yor. Bu yüz den de med ya nýn da ken di ne çe ki dü zen ve rip, ü çün cü say fa ha ber le ri di ye ta bir e di len ha ber le ri ve riþ þe kil le rine dik kat et me le ri son de re ce ö nem li dir. * * * Bir he yet le bir lik te zi ya ret et ti ði miz An ka ra Va li si A lâ ad din Yük sel de bu ya þa nan lar dan en çok en di þe le nen in san lar dan bi ri si A i le ya pý sý nýn bo zul ma sýn dan son de re ce ra hat sýz lýk du yu yor. Bu nu her or tam da da söy lü yor. Bu nun se be bi nin i se te le viz yon lar da ki iz di vaç prog ram la rý ve di zi ler ol du ðu nu da ýs rar la i fa de e di yor. Zi ya re ti miz de söy le di ði þu cüm le çok çar pý cýy dý: yýl i çe ri sin de kor ku yo rum ki bu me se le i çin den çý ký la maz ha le ge le cek. A i le ya pý mýz düþ man ba zý o dak lar ta ra fýn dan a de ta çö ker til me ye ça lý þýl mak ta dýr. Bu du rum 35 se ne mi zi he ba e den te rör den bi le da ha teh li ke li dir. A i le ya pý sý nýn ko run ma sý i çin þim di den ted bir ler a lýn ma lý dýr. Va li Yük sel e hak ver me mek müm kün de ðil. Ge rek ga ze te, ge rek te le viz yon, ge rek se de ya þa dý ðý mýz or tam la ra bak tý ðý mýz da bu teh li ke nin ar týk a ci len ted bir a lýn ma sý ge re ken bir ko nu ol du ðu nu gö re bi li yo ruz. Bu an lam da ga ze te le rin ken di de ne tim le ri ni ken di iç le rin de yap ma la rý nýn ya nýn da te le viz yon lar da ki a i le ya pý sý ný de je ne re e den, bo zan ve tah rip e den prog ram la rýn de ne ti min de RTÜK e çok yük ler dü þü yor. * * * Top lu mun bu ha le gel me sin de ö nem li et ken ler den bi ri si de ki tap o ku ma mak. Te le viz yon ve in ter ne tin ba þýn dan kal kýl ma dý ðý i çin o ku ma yan bir top lum ol duk. O kun ma dý ðý, te le viz yon lar da ki sah te kah ra man lar a ö ze nil di ði i çin de a i le ya pý sý i yi ce bo zu lu yor. Ço cuk lar on lar dan gör dük le ri ni tat bik e di yor lar, ne ti ce sin de baþ ta bah set ti ði miz ca ni lik ler or ta ya çý ký yor. Son ra da çý kýp bu ca ni ler teþ hir e di li yor, on la rýn ce za lan dý rýl ma sý i çin ya yýn ya pý lý yor. E sas yan lý þýn ken di le rin de ol du ðu i se göz ler den ka çý rý lý yor. RTÜK Baþ ka ný Da vut Dur sun un a çýk la dý ðý gi bi ço cuk lar yýl da yak la þýk 900 sa a ti o kul da, bin 200 sa a ti i se te le viz yon kar þý sýn da ge çi ri yor. Ýl köð re tim ça ðý ný ta mam la mýþ bir ço cuk yak la þýk 100 bin ka dar þid det sah ne si ve 8 bin ö lüm ya da öl dür me sah ne si iz le miþ o lu yor. An ka ra Va li si Yük sel de bu ko nu dan þi kâ yet çi. Nü fu su 5 mil yon ci va rýn da o lan An ka ra da kü tüp ha ne le re ü ye sa yý sý sa de ce 37 bin. Al man ya da 11 bin, Fran sa da 5 bin kü tüp ha ne var. Bir ül ke de 400 bin kah ve ha ne, bir ül ke de bin 500 kü tüp ha ne ol du ðu nu söy ler ken, 95 ki þi ye bir kah ve ha ne, 65 bin ki þi ye bir kü tüp ha ne... Ha di ba ka lým þim di kim ko nu þa cak sa ko nuþ sun. Geç ti ði miz yýl lar da 3,5 sa at te le viz yon iz le me sü re siy le ABD bi rin ciy ken, Tür ki ye ge çen yýl 4 sa at 10 da ki kay la te le viz yon iz le me sü re sin de dün ya da bi rin ci ol du de dik ten son ra þu çar pý cý i fa de yi kul la ný yor: An ka ra Va li si A la ad din Yük sel o la rak ben di yo rum ki ha va sýz, ek mek siz, su suz kal ma ya el bet te ha zý rým, a ma ki tap sýz as la ka la mam Tür ki ye, her þe ye ted bir al ma lý dýr. E ko no mik kri ze, dep re me, te rö re ve di ðer bü tün fe lâ ket le re ted bir a lý ný yor ve a lýn ma lý dýr da A ma a i le ye ve top lu ma yö nel miþ bu teh dit le re bi gâ ne ka lýn ma sý ka bul e di le mez. Di ðer fe lâ ket ler bel ki bu gü nü mü ze bü yük za rar lar ve ri yor, an cak a i le ku ru mu nun çö ker til me si hem bu gü nü mü zü, hem de ya rýn la rý mý zý he ba e de cek tir. Ne ya zýk ki, ic ra ma ka mýn da ki ler bu hu sus ta hiç bir o lum lu ic ra at yap mý yor lar. Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý, Ka dýn ve A i le den So rum lu Dev let Ba kan lý ðý ve RTÜK gi bi ba kan lýk ve ku rum lar der hal ge re ken ted bir le ri al maz sa ya rýn çok geç o la bi lir. E vet, her kes ba þý ný i ki e li nin a ra sý na ko yup Biz ne re de ha ta yap týk di ye dü þün me li. Yok sa, An ka ra Va li si Yük sel in kork tu ðu a ký bet i le kar þý kar þý ya ka lý rýz.

6 6 2 YURT HABER NÝSAN 2011 CUMARTESÝ Y O ÝNÞAATIN ÝZNÝ ÝPTAL EDÝLDÝ ISPARTA'DA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ HAZRETLERÝNÝN KALDIÐI EVÝN YANINDAKÝ ARSADA YAPILMASI PLANLANAN 7 KATLI BÝNANIN ÝNÞAAT ÝZNÝ ÝPTAL EDÝLDÝ. AN TAL YA Kül tür ve Ta bi at Var lýk la rý Ko ru ma Böl ge Ku ru lu, Be di üz za man Sa id Nur sî nin Is par ta da i ka met et ti ði ve 1977 yý lýn da tes cil le nen ta ri hî e vi nin bi ti þi ði ne da ha ön ce ver di ði 7 kat in þa at iz ni ne i liþ kin ka ra rý ný ip tal et ti. Ye ni bir ko ru ma a la ný sý ný rý be lir le ye rek e vin bu lun du ðu so ka ðý ko ru ma al tý na a lan ku rul, be lir le nen ye ni sý nýr i çe ri sin de ki mev cut i mar pla ný ka rar la rý ný da ip tal et ti. Is par ta da Kül tür E ði tim Vak fý nýn mül ki ye tin de o lan ve her yýl yüz bin ler ce yer li ya ban cý tu rist çe ken Be di üz za man Sa id Nur sî nin kal dý ðý ta ri hî ve tes cil li e ve bi ti þik o lan 169 nu ma ra lý par se le An tal ya Kül tür ve Ta bi at Var lýk la rý Ko ru ma Böl ge Ku ru lu Mü dür lü ðü ta ra fýn dan ve ri len 7 kat ya pý iz ni, Is par ta lý la rýn tep ki si ne sebep ol muþ tu. Böl ge Ku ru lu, Kül tür E ði tim Vak fý nýn 7 kat iz nin ve ril me si i le ta ri hî ya pý la rýn si lü e ti nin bo za ca ðý ný ge rek çe gös te re rek ka ra ra i ti raz et me si ve Is par ta Va li li ði nin ta ri hî e vin bu lun du ðu so ka ðýn yýl da yüz bin ler ce tu rist ta ra fýn dan zi ya ret e dil di ðin den ta ri hî do ku nun bo zu la ca ðý yö nün de ki i ti raz la rý ný 30 Mart ta ri hin de yap tý ðý top lan tý da ye ni den de ðer len dir di. Bediüzzaman Hazretleri'nin Isparta'da kaldýðý evin bitiþiðindeki arsada 7 katlý bina inþaatý baþlamýþtý. FO TOÐ RAF: CÝHAN SO KAK KO RU MA AL TI NA A LIN DI Prof. Dr. Hav va I þýk baþ kan lý ðýn da top la nan ku rul, Sa id Nur sî nin e vi nin de bu lun du ðu so ka ðýn di ðer le rin de ol du ðu gi bi Ko ru na cak So kak o la rak ko run ma sý na ka rar ver di. Ku rul, al dý ðý ka rar da; 25 Mart Is par ta Va li li ði ta ra fýn dan ya zý lan ya zý da bah se ko nu par se lin bu lun du ðu so ka ðýn her yýl yüz bin ler ce zi ya ret çi ta ra fýn dan gü nü bir lik o la rak zi ya ret e dil di ði, bel li bir yo ðun luk ol du ðu be sebep le yük sek kat lý bi na la rýn bu yo ðun lu ðu art tý ra rak zi ya ret çi sa yý sý ný o lum lu suz et ki le ye ce ði an la þýl dý ðýn dan, so kak ta yer a lan tes cil li ve tes cil siz ya pý par sel le ri nin par sel öl çe ðin de de ðer len di ril me si ye ri ne Is par ta þehir mer ke zi i çin de ge le nek sel so kak do ku su nu ser gi le me si dolayýsýyla Ko ru na cak So kak o la rak tes cil li di ðer so kak lar gi bi ko run ma sý ge rek li li ði ve 1214 so ka ðýn bü tün cül bir bü tün o la rak de ðer len di ril me si ve dü zen len me si ge rek ti ði ve a lan da ya pý la cak uy gu la ma la rýn bir bü tün o la rak yü rü tü le bil me si i çin so kak ü ze rin de ki 50, 51 ve 52 en van ter no lu ya pý lar i le 116 en van ter no lu ya pý nýn ko ru ma a la ný sý nýr la rý nýn ye ni den de ðer len di ril me si ge rek ti ði an la þýl mýþ týr. i fa de le ri ne yer ver di. Ku rul, ay rý ca ta ri hî e vin bu lun du ðu so ka ðýn her yýl yüz bin ler ce zi ya ret çi ta ra fýn dan gü nü bir lik zi ya ret et ti ðin den, yük sek kat lý bi na la rýn zi ya ret çi sa yý sý ný o lum suz et ki le ye ce ðin den gör sel ve kul la ným a çý sýn dan ko ru ma a la ný sý nýr la rý ný o luþ tu ru lan ye ni paf ta ya gö re ye ni den be lir len me si ni ka rar laþ tý ra rak, söz ko nu su ka ra rý Is par ta Be le di ye si ne gön der di. Be le di ye den ye ni ko ru ma a la ný sý ný rý i çe ri sin de ki mev cut i mar pla ný ka rar la rý nýn da ip tal e dil me si ni is te yen ku rul, mev cut i mar pla ný paf ta la rý na ye ni ko ru ma a la ný sý nýr la rý nýn iþ len me si ni is te di. Isparta / ci han VA LÝ O ÐUZ: IS PAR TA A DI NA SE VÝN DÝ RÝ CÝ BÝR KA RAR KÜL TÜR E ði tim Vak fý Baþ ka ný Mus ta fa Ke mal U yar, ku ru lun da ha ön ce ver miþ ol du ðu ka rar la rý nýn ak si ne son ver di ði ka ra - rýn se vin di ri ci ol du ðu nu söy le di. Çe liþ ki li ka ra rýn dü zel til me siy - le ye ni bir ko ru ma a la ný be lir len di ði ni ve 7 kat ya pý laþ ma ya i - zin ve ril me di ði ni i fa de e den U yar, ay rý ca Be di üz za man Sa id Nur sî nin e vi nin bu lun du ðu so ka ðýn di ðer tes cil li so kak lar gi bi Ko ru na - cak So kak lar i çe ri si ne a lýn ma sý nýn mem nu ni yet ve ri ci ol du ðu nu be lirt - ti. Is par ta Va li si Mem duh O ðuz da ka ra rýn Is par ta a dý na se vin di ri ci ol - du ðu nu be lir te rek, Dün ya nýn ne re - sin de o lur sa ol sun yýl da bir mil yon yer li ve ya ban cý tu ris tin gez di ði bir yer mut la ka ko ru ma al tý na a lý nýr. Mem duh O ðuz Ku ru lun, Is par ta i çin doð ru bir ka rar ver di ði ni dü þü nü yo rum. de di. 19 Ey lül 2008 yý lýn da Is par - ta da ki ta ri hî e ser le rin ko ru ma a la ný i le il gi li bir sý nýr ça lýþ ma sý ya pan ku rul, bu ça lýþ ma sý ra sýn da Sa id Nur sî nin e vi nin ya ný ba þýn da ki par sel ko ru ma a la ný dý þýn da bý rak mýþ tý. An cak, 1977 yý lýn da e vin bi ti þi ðin de ki par se le ya pýl mak is te nen bi na ay ný ku rul ta ra fýn dan dur du ru la rak i zin ve ril me miþ ti. 7 terörist etkisiz hale getirildi nha TAY IN Has sa il çe sin de Su ri ye den gir dik le ri be lir ti len 7 te rö rist et ki siz ha le ge ti ril di. E di ni len bil gi ye gö re, bir ih ba rý de ðer len di ren Jan dar ma A lay Ko mu tan lý ðý na bað lý e kip ler, mer ke ze bað lý Meþ re pe Te pe mev ki in de, te rör ör gü tü ü ye si ol duk la rý be lir le nen bir gru ba dur ih ba rýn da bu lun du. Gru bun a teþ le kar þý lýk ver me siy le çý kan ça týþ ma da, 7 te rö rist et ki siz ha le ge ti ril di. Te rö rist le rin ce set le ri, Has sa Dev let Has ta ne si mor gu na kal dý rý lýr ken, böl ge de a raþ týr ma ça lýþ ma la rý nýn de vam et ti ði bil di ril di. Hatay / aa Ü ni ver si te li ler ze hir len di nýz MÝR ÝN Ur la il çe sin de bu lu nan Ýz mir Yük sek Tek no lo ji Ens ti tü sü nde (ÝY TE) o ku yan çok sa yý da öð ren ci, ze hir len me þüp he siy le has ta ne ye kal dý rýl dý. A lý nan bil gi ye gö re, Ur la da Kre di Yurt lar Ku ru mu yur dun da ka lan çok sa yý da ÝY TE öð ren ci si, bu lan tý, kus ma, a teþ ve is hal þi kâ yet le riy le Ur la A da Has ta ne si ne baþ vur du. Has ta ne ye þu a na ka dar 38 öð ren ci nin gel di ði, Ýz mir de ka lan ba zý öð ren ci le rin de ra hat sýz la na rak Ýz mir de ki has ta ne le re baþ vur duk la rý öð re nil di. A cil ser vis dok to ru Ýs ma il Se ver A A mu ha bi ri ne yap tý ðý a çýk la ma da, bü tün has ta lar dan kan nu mu ne le ri al dýk la rý ný, has ta la rýn gö ze tim al týn da tu tul duk la rý ný be lirt ti. O kul da öð le ye me ðin de öð ren ci le re ta vuk ye me ði ve ril di ði, a ma ra hat sýz la nan öð ren ci le rin hep si nin ay ný ye mek ten ye me me si dolayýsýyla iç me su yun dan þüp he le nil di ði i fa de e dil di. Has ta ne de bu lu nan öð ren ci ler i se yurt ta ki sa yý da öð ren ci nin ra hat sýz lan ma sý ü ze ri ne Kre di Yurt lar Ku ru mu ve o kul yö ne ti mi ni a ra ya rak yar dým is te dik le ri ni, an cak ken di le ri ne am bu lans bu lun ma dý ðý ve ken di im kân la rýy la has ta ne ye git me le ri ge rek ti ði nin söy len di ði ni id di a e de rek, yö ne ti ci le rin ken di le riy le il gi len me dik le ri ni ö ne sür dü ler. Ýzmir / aa Dar so kak ta kam yon kur tar ma o pe ras yo nu nþýþ LÝ DE dik ve dar bir so kak ta ön las ti ði nin ha va ya kalk ma sý so nu cu mah sur ka lan kam yon, yak la þýk 10 sa at son ra it fa i ye e kip le rin ce kur ta rýl dý. Gül ba har Ma hal le si Kap tan So kak ü ze rin de se yir ha lin de o lan Yu suf E fe i da re sin de ki 16 TB 403 plâ ka lý kam yon, dar ve dik yo ku þu çýk tý ðý sý ra da ka sa sýn da ta þý dý ðý 7 ton a ðýr lý ðýn da ki kap la ma ma ki ne si nin ge ri ye doð ru kay ma sý so nu cu ön sað las ti ði ha va ya kalk tý. Di ðer las ti ði de kal dý rý ma çý kan kam yo nun sü rü cü sü E fe, ken di im kân la rýy la a ra cý kur ta ra ma yýn ca po lis ve it fa i ye e kip le rin den yar dým is te di. O lay ye ri ne ge len it fa i ye e kip le ri, kü çük vinç yar dý mýy la kam yo nu bu lun du ðu yer den kur tar ma yý ba þa ra ma yýn ca bü yük vinç a ra cý ta lep et ti. Bu sý ra da po lis, mah sur ka lan kam yo nun çev re si ne gü ven lik þe ri di çe ke rek teh li ke mey da na ge ti ren kam yo na va tan daþ la rýn yak laþ ma sý ný en gel le di. Kam yo nu kur tar mak i çin o lay ye ri ne sevk e di len bü yük vinç i se dar so kak lar da park e den a raç lar dolayýsýyla u zun bir sü re kam yo nun bu lun du ðu so ka ða u la þa ma dý. Vinç le rin mah sur ka lan kam yo nu kur tar ma ya ça lý þýr ken dev ril me teh li ke si ge çir di. Kam yon, 2 vin cin yü rüt tü ðü ça lýþ ma lar so nu cu, sý kýþ tý ðý so kak tan yak la þýk 10 sa at son ra kur ta rýl dý. Kam yon sü rü cü sü Yu suf E fe, so ka ðýn bu ka dar dik ol du ðu nu bil me di ði ni be lir tti. Ýs tan bul / aa Eskiþehir Yeni Asya Temsilciliði'nin düzenlediði panelde, Yazar Mustafa Özcan ve Av. Nihat Derindere konuþtu. Es ki þe hir de Hut be-i Þa mi ye ko nuþ tu! KAMÝL TUNCAY ESKÝÞEHÝR BE DÝÜZ ZA MAN Haf ta sý mü na se be tiy le Es ki þe hir Ye ni As ya Tem sil ci li ði ta ra fýn dan ter tip e di len Sa id Nur sî ye Gö re Top lum la rýn Ge le ce ði ve Dün ya Ba rý þý ko nu lu pa nel, a raþ týr ma cý ya zar Mus ta fa Öz can ve hu kuk çu ya zar Av. Ni hat De rin de re nin iþ ti rak le riy le ta ri hî O dun pa za rý ev le ri nin i çin de ka lan Kur þun lu Kül li ye si Kül tür Mer ke zi nde ger çek leþ ti ril di. Pa nel ön ce sin de As ya nýn Bah tý nýn Mif ta hý ad lý si ne viz yon gös te ri si ya pýl dý. A çýþ ko nuþ ma sý ný il sek re te ri Ýz zet A tik in yap tý ðý pa nel, Re þa di ye Ca mii i mam ha ti bi Fe da il Can ýn Kur â ný Ke rim ti lâ ve ti i le baþ la dý. Pa ne list ler den, Mus ta fa Öz can, Hut be-i Þa mi ye den a lýn tý lar ya pa rak Tu nus, Mý sýr, Lib ya ve di ðer ül ke ler de ya þa nan o lay la rý tah lil et ti. Av. Ni hat De rin de re de Hut be-i Þa mi ye de di le ge ti ri len kav ram lar dan hür ri yet ve meþ ve ret kav - ram la rý ný yo rum la dý. Prog ra mýn ter tip e dil di ði Os man lý e ser le rin den Kur þun lu Kül li ye si i di. Ya vuz Sul tan Sü ley man ýn ve zi ri ta ra fýn dan yap tý rý lan ta ri hî bir me kân o lan kül li ye ve Os man lý nýn þa he ser e ser le rin den Kur þun lu Ca mi i ni i çin de ba rýn dý rý yor. Kül li ye nin ya ný ba þýn da bu lu nan Ak Ca mi göl ge sin de, Be di üz za man Haz ret le ri nin Es ki þe hir de kal dý ðý dö nem de i ka met et ti ði ev ve kar þý sýn da tu tuk lu kal dý ðý ce za e vi ve meþ hur li se mek te bi... O dun pa za rý Be le di ye si ta ra fýn dan res to re e di le rek hiz me te a çý lan kül tür mer ke zin de pa nel le bir lik te bir re sim ser gi si, ki tap ser gi si ve ker mes de ger çek leþ ti ril di. El e mek le riy le prog ra ma kat ký sað la yan ha ným la rýn dü zen le di ði ker mes, prog ra ma ka tý lan lar ve ta ri hî me kâ na zi ya ret te bu lu nan zi ya ret çi ler ta ra fýn dan bü yük il gi gör dü. Kül tür mer ke zi gi ri þin de a çý lan ki tap stan dýn da, prog ram son ra sý Mus ta fa Öz can, Müs lü man Ý se vi ler i sim li ki ta bý ný im za la ya rak o ku yu cu la rýy la soh bet et ti. Prog ra ma ka tý lan la ra gü nün a ný sý na tem sil ci li ði miz ta ra fýn dan Hut be-i Þa mi ye ki tap çý ðý ve Ye ni As ya ga ze te si he di ye e dil di yýl la rý a ra sýn da Nur Ta le be le ri nin neþ ret ti ði ga ze te ve mec mu a la rýn o ri ji nal ilk sa yý la rý nýn yer al dý ðý ser gi, Tür ki ye - de ilk ve tek o lan ol ma sý dolayýsýyla bü yük il gi o da ðý ol du. Söz leþ me lilere kad ro için ye þil ý þýk AHMET TERZÝ ANKARA ME MUR- SEN ve E ði tim Bir Sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, Mil lî E ði tim Ba ka ný Ni met Çu buk çu i le gö rü þe rek söz leþ me li öð ret men le rin kad ro ya a lýn ma sý ný is te di. Zi ya ret son ra sý Ba kan lýk ta bir a çýk la ma ya pan Ah met Gün doð du, söz leþ me li öð ret men le rin kad ro ya ge çi ril me si i le il gi li u mut la rý nýn art tý ðý ný söy le di. Gö rüþ me nin ve rim li geç ti ði ni di le ge ti ren Gün doð du, söz leþ me li le rin kad ro ya a lýn ma sý sü re ci nin mü ca de le le riy le ol gun laþ tý ðý ný, çok ký sa bir za man i çin de ko nuy la il gi li müj de li bir a çýk la ma bek le dik le ri ni kay det ti. Gün doð du, E ði tim Bir- Sen in söz leþ me li öð ret men le rin kad ro ya a lýn ma sý na yö ne lik ýs rar lý ta le bi son ra sý Sa yýn Ni met Çu buk çu, ko nu yu tek rar Ba kan lar Ku ru lu nun gün de mi ne ve Baþ ba kan Sa yýn Er do ðan a ta þý ya ca ðý sö zü nü ver di. Bu gi ri þim ler so nu cu, o lum lu bek len ti miz yüz de 100 art mýþ týr þek - lin de ko nuþ tu. Ka mu da fark lý is tih dam tür le ri ne kar þý ol duk la rý ný her plat for ma da di le ge tir dik le ri ni ha týr la tan Gün doð du, söz leþ me li öð ret men le rin so run la rý çö zü le ne ka dar ko nu nun ta kip çi si o la cak la rý ný vur gu la dý. KPSS MAÐ DUR LA RI NIN A TA MA SI YOL DA KPSS mað du ru o lup, a ta na ma yan öð ret men a day la rý na yö ne lik 30 bin a ta ma ta le bi ni Baþ ba kan Er do ðan a da ha ön ce ta þý dýk la rý ný da bil di ren Gün doð du, ge çen sü re i çin de çö zü me da ha da yak la þýl dý ðý ný, bu gö rüþ mey le Tem muz da ya pý la cak KPSS ön ce si a ta ma ya pý la ca ðý na da ir u mut la rý nýn so mut laþ tý ðý ný söy le di. Gün doð du, 40 yaþ en ge li ne ta ký lan us ta öð re ti ci le rin a ta na ma ma so ru nu nu ak tar ma la rý ü ze ri ne, Ba kan Çu buk çu nun, çö züm i çin ge rek li ça lýþ ma nýn ya pýl ma sý ta li ma tý ver di ði ni i fa de et ti. Da ha ön ce, 29 Mart Sa lý gü nü söz leþ me li öð ret men le rin kad ro ya a lýn ma sý yö nün de ki is tek le ri ni di le ge tir mek ü ze re bir ey lem ka ra rý a lan E ði tim Bir -Sen, Ba kan Çu buk çu dan ge len gö rüþ me ta le bi ü ze ri ne ey le mi ni er te le miþ ti. Baþkan Adem Taþcý, radyasyon bulutlarýnýn Türkiye'yi etkilemeyeceðini bildirdi. Radyasyon bulutlarýnýn Türkiye ye etkisi yok TMMOB Me te o ro lo ji Mü hen dis le ri O da sý Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný A dem Taþ cý, Ja pon ya da Fu ku þi ma Nük le er San tra li nden ya yý lan rad yas yon bu lut la rý nýn Tür ki ye ye et ki si nin bu lun ma dý ðý ný be lirt ti. Taþ cý, yap tý ðý a çýk la ma da, son za man lar da ba sýn ya yýn or gan la rýn da, Ja pon ya da ki dep re min ar dýn dan Fu ku þi ma Nük le er San tra li nden ya yý lan rad yas yon dan Tür ki ye nin et ki le nip et ki len me di ði ko nu sun da çe þit li ha ber le rin yer al dý ðý ný be lirt ti. Bu ha ber le rin ço ðu nun bi lim sel lik ten u zak ol du ðu nu vur gu la yan Taþ cý, þun la rý kay det ti: Nük le er ka za nýn mey da na gel di ði ye rin ül ke mi ze u zak lý ðý 28 bin ki lo met re ci va rýn da dýr. Dün ya nýn dö nü þü nün ba tý dan do ðu ya doð ru ol du ðu ve ha va ha re ket le ri nin de bu yön de ol ma sý ne de niy le, ül ke miz ü ze ri ne ka - dar ge len rad yas yon bu lut la rý nýn çok u zun bir me sa fe ka tet me si ne de niy le et ki le ri nin de sü re ve me sa fe i le doð ru o ran tý lý o la rak a za la ca ðý a çýk týr. 710 ki lo met re yük sek lik te ki jet rüz gâr la rýy la ta þý nan bu tür bu lut la rýn yað mur bý rak ma sý da söz ko nu su de ðil. Zi ra 5 ki lo met re nin ü ze rin de ki bu lut lar dan yað mur o luþ maz. Rad yas yon bu lut la rý nýn Tür ki ye ye et ki si yok. Taþ cý, 3 Ni san 2011 Pa zar gü nü ne ka dar Tür ki ye nin ü ze ri ne gel me si nin de vam et me si bek le nen bu bu lut lar dan do la yý o lum suz bir ge liþ me bek len me di ði ni di le ge ti re rek, Ay ný þe kil de ö nü müz de ki ay lar i çin de bir teh li ke söz ko nu su de ðil dir. Kal dý ki Tür ki ye A tom E ner ji si Ku ru mu (TA EK), yer se vi ye sin de ki rad yas yon öl çüm le ri ni sü rek li yap mak ta dýr de di. Bursa / a a

7 Y DÜNYA 7 Türkiye; Rusya daki, Ýslâm dünyasýndaki, özellikle de Ortadoðu ülkelerindeki Müslümanlara güzel örnekler göstermeli. Ýs lâm, Rus ya da ký ya met gü nü ne ka dar var o la cak RUSYA MÜSLÜMANLARI MERKEZÝ BÖLGE DÝNÎ YÖNETÝMÝ BAÞKANI TALGAT TACEDDÝN, RUSYA'DAKÝ CAMÝ VE MESCÝT SAYISININ SON 20 YILDA 7 BÝNE ÇIKTIÐINI SÖYLEDÝ. RUS YA Müs lü man la rý Mer ke zî Böl ge Di ni Yö ne ti mi Baþ ka ný Tal gat Ta ced din, Lib ya, Tu nus, Mý sýr, Su ri ye ve Ye men de kav ga ve fit ne le rin ken di li ðin den çýk ma ya ca ðý ný be lir te rek, Bu ül ke le rin a na ya sa sý, ka nun la rý var, ken di me se le le ri ni ken di le ri nin hal let me le ri lâ zým. Bir yer den ge lip Av ru pa dan mý A me ri ka dan mý bom ba la ya rak bu i þin hal le dil me si nin im kâ ný yok de di. Ta ced din, Ýs tan bul Ay dýn Ü ni ver si te sin de ve re ce ði kon fe rans tan ön ce dü zen le nen ba sýn top lan tý sýn da, pek çok kez gel di ði Tür ki ye yi a na yur du gi bi gör dü ðü nü i fa de e de rek, yüz yýl lar bo yu Ýs lâm dün ya sý na bü yük hiz met ler ve ren Türk mil le ti nin mi sa fi ri ol mak tan duy du ðu mem nu ni ye ti di le ge tir di. Rus ya da yak la þýk 20 mil yon Müs lü man bu lun du ðu nu be lir ten Ta ced din, Dün ya da Rus ya Müs lü man la rý hak kýn da çe þit li lâf lar ol sa da Ýs lâm, Rus ya da ký ya met gü nü ne ka dar var o la cak týr di ye ko nuþ tu. Ko mü nist re jim za ma nýn da dev let zor la sa da mil le tin din siz kal ma dý ðý ný, a na dil le ri ni ve me de ni yet kül tür le ri ni mu ha fa za et ti ði ni kay de den Ta ced din, Rus ya da ki ca mi ve mes cit sa yý sý nýn son 20 yýl da 7 bi ne çýk tý ðý ný söy le di. Ta ced din, Tür ki ye de Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðýy la iþ bir li ði ko nu sun da pro to kol im za la dýk la rý ný kay det ti. Rus ya da ki Müs lü man la rýn Tür ki ye ye na sýl bak tý ðý nýn so rul ma sý ü ze ri ne, Ta - 11 Ey lül ü ba ha ne gös te re rek iþgal edilen Afganistan'da kan akmaya devam ediyor. MAZ LUM DER Ge nel Baþ ka ný Ah met Fa ruk Ün sal, 11 Ey lül ü ba ha ne gös te re rek ABD ta ra fýn dan sal dý rý ya uð ra yan Af ga nis tan ýn iþ ga li ü ze rin den 10 yýl geç ti ði ni ha týr la ta rak, Her ge çen gün böl ge den ge len ve Af ga nis tan da ki zul mü çe þit le ri yön le riy le or ta ya ko yan ha ber ler te dir gin lik le kar þý lan mak ta dýr de di. Son gün ler de bir çok ya ban cý ve yer li ba sýn da yer a lan bir ha be re gö re, A me ri ka lý Ça vuþ Mor lock bir li ðin den 4 as ker le be ra ber Af ga nis tan ýn gü ne yin de ki Kan da har böl ge sin de si vil le re ced din, Tür ki ye nin Rus ya da ki, Ýs lâm dün ya sýn da ki, ö zel lik le de Or ta do ðu ül ke le rin de ki Müs lü man la ra gü zel ör nek ler gös ter di ði ni söy le di. Or ta do ðu da ki a yak lan ma lar la il gi li gö rü þü so ru lan Ta ced din, o lay la ra he ye can la bak týk la rý ný be lir te rek, þun la rý kay det ti: Ýs lâm ül ke le ri, ö zel lik le de A rap ül ke le ri bun dan yýl ön ce bü yük zah met ler, zu lüm ler ge çir di. Bu gün Lib ya nýn bom ba lan ma sý he pi mi zin yü rek le ri ni a cý tý yor. Lib ya, Tu nus, Mý sýr, Su ri ye, Ye men de ol sun, bu nun gi bi kav ga ve fit ne ler el bet te ken di li ðin den çýk maz. Bu ül ke le rin her hal ký nýn bir dev le ti, a na ya sa sý, ka nun la rý var, ken di me se le le ri ni ken di le ri nin hal let me le ri lâ zým. Bir yer den ge lip Av ru pa dan mý A me ri ka dan mý bom ba la ya rak bu i þin hal le dil me si nin im kâ ný yok. Bu gi bi bom ba la ma la ra rý za gös ter mi yo ruz. Ta ced din, bu ül ke le rin so run la rý ný de mok ra si yo luy la çöz me le ri ge rek ti ði ni i fa de et ti. O lay lar la il gi li o la rak Rus ya Baþ ba ka ný Vla di mir Pu tin le gö rü þüp gö rüþ me di ði so ru lan Ta ced din, ya kýn za man da gö rüþ me di ði ni be lirt ti. Ta ced din, Pu tin in Or ta do ðu da ki o lay lar la i liþ kin Haç lý Se fer le ri ben zet me si yap tý ðý nýn ha týr la týl ma sý ü ze ri ne, Ýs lâm ül ke le ri a ra sýn da yar dým laþ ma ol sa bu gün bu nun gi bi lâf la ra hiç ih ti yaç ol maz dý de di. Ýstanbul / aa Amerikan askerleri Afganistan da insanlýk suçu iþliyor AHMET TERZÝ ANKARA yö ne lik yap týk la rý kat li âm la rý i ti raf et ti ði ni söy le yen Ün sal, Was hing ton da bu lu nan Le wis-mcchord as ke rî üs sün de ya pý lan du ruþ ma da su çu nu i ti raf e den Mor lock, he def le ri nin öl dür mek ol du ðu nu, öl dü rü len ki þi le rin i se düþ man sa nýl ma sý i çin ce set le ri nin et ra fý na Af gan si lâh la rý ný bý rak týk la rý ný da söz le ri ne ek le miþ tir. Ý þin da ha va him nok ta sý i se Mor lock ta ra fýn dan ya pý lan bu i ti raf la rýn, yar gý lan ma sü re cin de ki pa zar lýk lar so nu cu if þa e dil miþ ol ma sý dýr. Mor lock un a vu ka tý, ya pý lan bu i ti raf lar so nu cu mü vek ki li nin ö mür bo yu ha pis ten kur tul du ðu nu be lirt miþ, bu nun ye ri ne ken di si ne ve ri len 24 yýl ha pis ce za sý nýn i se 7 yýl son ra þart lý tah li ye i le so nuç la na ca ðý ný i fa de et miþ tir di ye ko nuþ tu. Cha vez: Libya dan sonra sýra Suriye de n VE NE ZU E LA Dev let Baþ ka ný Hu go Cha vez, Lib ya dan son ra em per ya list güç le rin Su ri ye ye sal dý ra cak la rý ný id - di a et ti. Lib ya ya as ke rî mü da ha le yi Lib ya hal ký na kar þý em per ya list sal dý - rý o la rak ni te le yen Cha vez, Þim di de em per ya list güç ler baþ ka halk la ra kar - þý ve ni te kim Su ri ye hal ký na kar þý sal dý - rý ha zýr lý ðý i çin de di ye ko nuþ tu. La tin A me ri ka ge zi si nin Bo liv ya du ra ðýn da ko nu þan Cha vez, em per ya list güç le - rin, bü tün ah lâ kî, si ya sî, u lus lar a ra sý hu kuk de ðer le ri ni hi çe sa ya rak ve sað - du yu yu da bir ke na ra i te rek, dün ya da - ki bü tün halk la ra sal dýr dý ðý ný sa vun du. Cha vez yap tý ðý a çýk la ma da, Ya ban cý güç ler, na sýl ki Bo liv ya nýn, Ve ne zu e - la nýn ye ral tý zen gin lik le ri ni e le ge çir - mek is ti yor lar sa, ay ný sebep ler den do - la yý da þu an Lib ya ya sal dý rý yor lar de - di. Su ri ye Dev let Baþ ka ný Be þar E sad a des tek ve ren Cha vez, Lib ya da sah ne - ye ko nu lan se nar yo i le Su ri ye de sah - ne ye ko nu lan se nar yo a ra sýn da ben - zer lik bu lun du ðu nu ö ne sür dü. Cha - vez, da ha ön ce de Lib ya ya kar þý u lus - lar a ra sý mü da ha le yi so rum suz luk o - la rak ni te le miþ ve sal dý rý nýn a ma cýn sa de ce pet ro lü e le ge çir mek ol du ðu nu be lirt miþ ti. Cachabamba / aa Kad da fi ye önemli bir darbe n BE YAZ Sa ray, Lib ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Mu sa Kus sa nýn Ýn gil te re ye sý ðýn ma sý - nýn Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi ye ö nem li bir dar be vur du ðu nu ve Kad - da fi re ji mi nin par ça lan mak ta ol du ðu nu gös ter di ði ni be lirt ti. Be yaz Sa ray U lu sal Gü ven lik Söz cü sü Tommy Vi e tor, yap - tý ðý a çýk la ma da, Mu sa Ku sa, Kad da - fi nin þu an ki ruh ha li ve as ke rî plan la - rýy la il gi li kri tik ö nem de is tih ba rat su - na bi len, Kad da fi nin en gü ve ni lir yar - dým cý la rýn dan bi ri. Bu (Kus sa nýn Ýn gil - te re ye sa ðýn ma sý), Kad da fi re ji mi ne ö - nem li bir dar be i fa de si ni kul lan dý. Kad da fi nin çev re sin de ki ki þi le rin, bütün meþ rû i ye ti ni kay be den bir re ji - me bað lý ka lýp bu nun a ðýr so nuç la rýy la yüz leþ mek ya da ta ri hin doð ru ta ra fýn - da yer al mak a ra sýn da se çim yap ma sý ge rek ti ði ni kay de den Vi e tor, Mu sa Kus sa nýn ka ra rý nýn, Trab lus ta rüz gâ rýn ne ta ra fa doð ru es ti ði ni gös ter di ði ni be lirt ti. Washington / aa Ar jan tin de dar be ci ye ö mür bo yu ha pis n AR JAN TÝN DE mah ke me, as ke ri cun ta dö ne min de A u to mo to res Or let - ti de in san lý ða kar þý iþ le nen suç lar dan do la yý es ki ge ne ral E du ar do Ca ba nil - las ý ö mür bo yu hap se mah kum et ti. Es ki ge ne ra li, ya sa dý þý tu tuk la ma, iþ - ken ce ve ci na yet iþ le mek ten suç lu bu - lan mah ke me, ay ný da va da yar gý la nan es ki or du is tih ba rat a ja ný Ra ul Gug li el - mi net ti ye 20, es ki ca sus lar Ho no ri o Mar ti nez Ru iz ve E du ar do Ruf fo ya 25 er yýl ha pis ce za sý ver di. Ay ný da va - da yar gý la nan di ðer sa nýk al bay Ru ben Vi su a ra nýn ge çen Þu bat ta öl dü ðü be - lir til di. A u to mo to res Or let ti, cun ta nýn kom þu ül ke le re sý ðýn mak is te yen mu - ha lif ler i çin dü zen le di ði Ak ba ba O pe - ras yo nu nun iþ ken ce mer ke zi o la rak bi li ni yor. Bu mer ke ze dü þen ve a ra la - rýn da U ru gu ay lý lar, Þi li li ler, Bo liv ya lý lar ve Kü ba lý la rýn bu lun du ðu yak la þýk 300 ki þi nin ya öl dü ðü ya da kay bol du ðu sa ný lý yor. Bu da va Ar jan tin in cun ta dö ne min de iþ le nen suç - la rýn ay dýn la týl ma sý i çin sür dür dü ðü ça ba la rýn bir par ça sý. Res mi ra kam - la ra gö re, cun ta dö ne min de yak la þýk 3 bin si ya si mu ha lif kay bol du. Ýn san hak la rý ör güt le ri bu sa yý yý 30 bin o la rak bil di ri yor. Bu e nos A i res / a a Ko so va da, 30 yýl a ra dan son ra nü fus sa yý mý n KO SO VA DA 30 yýl a ra dan son ra ilk nü fus sa yý mý dün baþ la dý. Ko so va Sa - yým Ko mis yo nu (KSK) ve Av ru pa Bir li ði Ýs ta tis tik Ku ru mu (E U ROS TAT) iþ bir li - ðiy le ya pý la cak nü fus sa yý mý 15 gün sü re cek. Nü fus sa yý mý nýn ilk so nuç la rý - nýn al tý ay i çin de, ke sin so nuç la rýn i se 2013 te a çýk lan ma sý ön gö rü lü yor. Ve ri - ler E U ROS TAT mer ke zin de de ðer len - di ri le cek. KSK Baþ ka ný Ri fat Bla ku, Av - ru pa stan dart la rý na gö re ya pý lan nü fus sa yý mý nýn Ko so va nýn de mog ra fik ve e ko no mik ya pý sý nýn be lir len me si a çý - sýn dan bü yük ö nem ta þý dý ðý ný kay det - ti. Baþ ba kan Ha þim Ta çi de Ko so - va nýn ba ðým sýz lýk i lâ nýn dan son ra ya - pý lan ilk nü fus sa yý mý na bü tün et nik top lu luk la rý nýn ka týl ma sý nýn ö ne mi ni vur gu la dý. Ko so va nýn top lam nü fu su - nun 1 mil yon 200 bin, bu ül ke de ya þa - yan Türk le rin sa yý sý nýn i se 50 bin ol du - ðu tah min e di li yor. Priþtine / aa ÝKT öne çýksýn TASAM BÜNYESÝNDEKÝ ÝSLÂM ÜLKELERÝ ENSTÝTÜSÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN FORUM, ÝSTANBUL'DA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ. YAYINLANAN DEKLARASYONDA ÝKT'NÝN DAHA FAZLA ÝNÝSÝYATÝF ALMASI GEREKTÝÐÝ ÜZERÝNDE DURULDU. 30 VE 31 MART 2011 ta rih le rin de Ýs tan bul da dü zen le nen ÝKT Ü ye si Ül ke ler Dü þün ce Ku ru luþ la rý Fo ru mu nda ka mu dip lo ma si si a na te ma sý ü ze rin de du rul du. Top lan tý son ra sý ya yýn la nan ÝKT Ü ye si Ül ke ler Dü þün ce Ku ru luþ la rý Fo ru mu Dek la ras yo nu nda ö nem li tek lif ler ka mu yo u i le pay la þýl dý. Dek la ras yon da þu nok ta la ra dik kat çe kil di: l 2. ÝKT Ü ye si Ül ke ler Dü þün ce Ku ru luþ la rý Fo ru mu Mart 2011 ta rih le ri a ra sýn da Ýs tan bul da ya pý cý ve sa mi mi bir or tam i çin de ce re yan et miþ tir. Türk As ya Stra te jik A raþ týr ma lar Mer ke zi (TA SAM) bün ye sin de ki Ýs lâm Ül ke le ri Ens ti tü sü ta ra fýn dan Ýs lâm Kon fe ran sý Teþ ki lâ tý (ÝKT) nýn kat ký sýy la dü zen le nen Fo rum da Ka mu Dip lo ma si si a na te ma sý ü ze ri ne o dak la nýl mýþ týr. Top lan tý ya, Ýs lâm Kon fe ran sý Teþ ki lâ tý (ÝKT) ü ye si yak la þýk 50 ül ke den dü þün ce ku ru luþ la rý, Ýs lâm Kon fe ran sý Teþ ki lâ týn da göz lem ci sta tü sün de ki Ku zey Kýb rýs Türk Cum hu ri ye ti Dý þiþ le ri Ba ka ný ve he ye ti, Ýs lâm Kon fe ran sý Teþ ki lâ tý Ge nel Sek re ter lik He ye ti, Gam bi ya Dý þiþ le ri Ba ka ný, Bir le þik A rap E mir lik le ri Dev let Ba ka ný, ÝKT ü ye si ül ke le rin dip lo ma tik mis yon tem sil ci le ri, ay rý ca il gi li uz man lar i le Tür ki ye den do kuz dü þün ce ku ru lu þu ve med ya tem sil ci le ri ka týl mýþ lar dýr. Top lan tý da, Ýs lâm ül ke le ri dü þün ce ku ru luþ la rý a ra sýn da iþ bir li ði ger çek leþ ti ri le bi le cek a lan la ra da ir gö rüþ te a ti sin de bu lu nul muþ tur. l Dün ya da þe kil le nen çok bo yut lu güç sis te ma ti ði ve bu nun ge ti re ce ði a cý ma sýz re ka be tin o dak nok ta sý nýn ni te lik li in san kay na ðý o la ca ðý ya þa nan son ge liþ me ler le de te yit e dil miþ tir. Ýs lâm ül ke le rin de ya tý rým büt çe le ri nin bü yük bir bö lü mü ni te lik li in san ÝKT, KUR ÂN YAKAN KÝLÝSEYE SERT TEPKÝ GÖSTERDÝ ÝS LÂM Kon fe ran sý Teþ ki - lâ tý na (ÝKT) ü ye ül ke le rin bü yü kel çi le ri, Flo ri da E ya - le tin de Kur ân-ý Ke rim ya kan ki li se ye kar þý sert tep ki gös ter di. Bir leþ miþ Mil let ler (BM) Ge nel Mer - ke zi nde ya pý lan ba sýn top lan tý sý i le 20 Mart ta Kur ân ya kan ki li se nin ra - hip le ri Way ne Sapp ve Terry Jo nes un dav ra nýþ - la rý nýn ka bul e di le mez ol - du ðu be lir til di. ÝKT ü ye ül ke le ri bü yü kel çi le ri a dý - na a çýk la ma ya pan Pa kis - tan ýn BM de ki Da i mi Bü - yü kel çi si Ab dul lah Hü se - yin Ha run, ko nu yu BM ve ABD nez din de en yük sek ma kam la ra ka dar ta þý ya - cak la rý ný söy le di. Ha run, Al lah ýn söz le ri ne kar þý ya pý lan bu çir kin dav ra nýþ as lýn da Hý ris ti yan ve Ya - hu di ler i çin de say gý sýz lýk - týr de di. New York / a a kay na ðý ge li þi mi ne yön len di ril me li dir. Halk la rý ka za na bil mek i çin te mel he def sa de ce dev le ti de ðil in san gü ven li ði ni ve re fah ar tý þý ný sa vun mak ol ma lý dýr. l Ka mu dip lo ma si si nin ge li þim sü re cin de dü þün ce ve ka rar al ma me ka niz ma sý nýn bir lik te ha re ket et me si ge rek mek te dir. Ü ni ver si te ler ve STK lar i le yö ne tim ka de me le ri a ra sýn da ki et ki le þi min en üst dü ze ye ta þýn ma sý ný ge rek tir - mek te dir. Ýç ve ya dýþ po li ti ka la rýn her öl çek te ba þa rý sý ka mu dip lo ma si si ku rum la rý nýn sü re ce ve re ce ði kat ký i le doð ru o ran tý lý dýr. l Ka mu dip lo ma si si ku rum la rý nýn des tek le riy le Ýs lâm fo bi si nin or ta dan kal dý rýl ma sý, me de ni yet ler a ra sýn da köp rü o luþ tu rul ma sý ný müm kün ký la cak týr. Kit le i le ti þim a raç la rý yay gýn laþ mak ta, þef faf lýk art mak ta dýr. Bu nok ta da Ýs lâm dün ya sýn da ki med ya nýn ö ne mi ne ve bu a lan da üst le nil me si ge re ken da ha faz la rol ol du ðu hu su su na vur gu ya pýl mýþ týr. l Ýs lâm ül ke le ri a ra sýn da ki her tür lü fa a li ye tin eþ gü dü mü i çin ka mu dip lo ma si si ku rum la rý nýn u lus la r a ra sý ni te lik ka zan ma sý ö nem li dir. A da let ve hoþ gö rü gi bi ge le nek sel kav ram la rýn ye ni dö ne me ta þýn ma sý, ge ri lim le rin yu mu þa ma sý yi ne ka mu dip lo ma si si ku rum la rý nýn güç len di ril me si ne bað lý dýr. l ÝKT nin ö zel lik le Ýs lâm ül ke le ri ni ya kýn dan il gi len di ren böl ge sel, kü re sel so run lar da da ha faz la i ni si ya tif al ma sý ge rek ti ði ü ze rin de ýs rar la du rul muþ tur. Öz gün yak la þým la rýn ge liþ ti ri le bil me si, her a lan da iþ bir li ði ve eþ gü düm im kâ ný i çin teþ ki lât bün ye sin de stra te jik ka rar al ma me ka niz ma sý nýn güç len di ril me si ö ne ril mek te dir. Bu bað lam da ka rar al ma me ka niz ma la rý ný des tek le ye cek ba ðým sýz a raþ týr ma bi rim le ri o luþ tu rul ma lý, mev cut a raþ týr ma ku rum la rý ve dü þün ce ku ru luþ la rý güç len di ril me li dir. l Ýs lâm ül ke le ri a ra sýn da Av ru pa Bir li ði nin o luþ tur du ðu E ras mus ben ze ri prog ram lar ha ya ta ge çi ril me li, mev cut prog ram lar güç len di ril me li dir. Dip lo ma la rýn kar þý lýk lý ta nýn ma sý ný ko lay laþ týr mak i çin stan dart lar ge liþ ti ril me li dir. Öð ren ci de ði þi mi, know-how de ði þi mi ve tek no lo jik de ði þim a la nýn da iþ bir li ði fa a li yet le ri ne a ðýr lýk ve ril me li dir. Ýs tan bul / Ye ni As ya

8 8 2 MEDYA POLÝTÝK NÝSAN 2011 CUMARTESÝ Y Ka sap lar De re si nde o top si (...)TÜM gü nü i çer de ve dý þa rý da de tay la rýy la iz le dim. A ma en çok Ka sap lar De re si nde ye ni so ruþ tur ma ha be rin den et ki len dim. Si irt te ki Ka sap lar De re si o la yý ilk o la rak yak la þýk 20 yýl ön ce gün de me gel miþ ti. Böl ge de ya þa nan ça týþ ma lar da ö len PKK lý lar dan a i le le ri ta ra fýn dan tes lim a lýn ma yan ya da a i le le ri tes pit e di le me yen ler, as ker gö ze ti min de Si irt Be le di ye si nin kep çe le riy le Ka sap lar De re si mev ki in de a çý lan top lu me zar la ra gö mü lü yor du. Mart 1989 ye rel se çim le ri ar dýn dan ö len le rin ya kýn la rý sav cý lý ða baþ vu ra rak ce set le ri is te di ler. Sav cý lýk he men ha re ke te geç ti ve 22 Ni san 1989 gü nü be le di ye ça lý þan la rý nýn yer gös ter me si so - nu cun da Ka sap lar De re si ka zýl dý. Ka zý da bu lu nan ce set ler ve ke mik ler sav cý lýk, po lis ve is tih ba rat yet ki li le ri nin gö ze ti min de be le di ye ta ra fýn dan kent me zar lý ðý na gö mül dü. O gün böl ge ye kim se yak laþ tý rýl ma dý, ga ze te ci le re de i zin ve ril me di... *** Ka sap lar De re si Böl ge si en son 28 Mart ta 40 bin ki þi nin ka týl dý ðý bir yü rü yüþ le gün de me gel di. Si vil i ta at siz lik kap sa mýn da top lu me zar la ra dik kat çe ken BDP ve DTK lý lar, ey lem de 200 PKK lý nýn gö mül dü ðü Ka sap lar De re si ve di ðer tüm top lu me zar la rýn a çýl ma sý ný ta lep et ti ler. Si irt in çöp lü ðüy ken top lu me zar ha li ne ge len Ka sap lar De re si i le il gi li o la rak Si irt Ba ro su a vu kat la rý nýn baþ vu ru su ü ze ri ne sür dü rü len in ce le me de; he nüz de lil le rin top lan ma a þa ma sýn da ol du ðu ve ba zý res mi ku rum lar dan bir ta kým bel ge le rin is ten di ði, bu bel ge le rin gel me siy le bir lik te sü re cin hýz la na ca ðý be lir ti li yor. Ha ber de, sav cý lý ðýn Ka sap lar De re si nde ya pýl ma sý plan la nan ye ni ka zý nýn Min ne so ta Pro to ko lü o la rak da bi li nen Bir leþ miþ Mil let ler O top si Pro to ko lü çer çe ve sin de ger çek leþ ti ril me si yö nün de ça lýþ ma lar yü rü tül dü ðü nü de o ku dum. Ta ným la ma be ni yü re ðim den ya ka la dý: O top si Pro to ko lü... *** Min ne so ta Pro to ko lü 1990 yý lýn da ABD nin Min ne so ta e ya le tin de ka çak göç men ve iþ çi le re yö ne lik yar gý sýz in faz lar ne de niy le ha zýr lan mýþ ve BM ta ra fýn dan ka bul e di le rek u lus la ra ra sý bir bel ge ye dö nüþ tü rül müþ.pro to kol, in san hak la rý ih lal le rin de ö lüm ol gu la rý nýn, ay rýn tý lý bir þe kil de in ce len me si ni sað la yan yön tem ve o top si ku ral la rý ný i çe ri yor. Top lu me zar la rýn a çýl ma sýn da hu ku ki ve týb bi bir ta kým ku ral la rýn ka ra ra bað lan dý ðý pro to kol de, þüp he li ö lüm ve top lu me zar lar da bu lu nan ce set le re o top si nin na sýl ya pý la ca ðý ay rýn tý lý bir þe kil de an la tý lý yor. *** Si irt in es ki çöp lü ðü o lan Ka sap lar De re si, 1989 yý lýn da ga ze te ci Gü nay As lan ýn Cum hu ri yet Sav cý lý ðý na yap tý ðý ta rif ü ze ri ne ka zýl dý. Es ki çöp lü ðe 73 ki þi nin gö mül dü ðü nü söy le yen As lan, bu ko nu da bir de ki tap yaz dý. Ka zý lar da in san ka lýn tý la rý ve ke mik ler bu lu nur ken As lan a ki ta býn dan ö tü rü i ki yýl ha pis ce za sý ve ril di. Ka sap lar De re si ne a tý lan ce set ler hak kýn da ge çen ay i çin de Ab dül ka dir Ay gan da a çýk la ma lar yap tý ve beþ PKK lý nýn ce se di nin bu böl ge ye a týl dý ðý ný an lat tý. Do ðu ve Gü ney do ðu da böy le ni ce ö lüm tar la sý bu lu nu yor... Bat man, Bit lis, Er zu rum, Ar da han, Tun ce li, Hak kâ ri, E la zýð, Mar din, Di yar ba kýr, Bin göl, Kars ve Si irt te bu gü ne ka dar tam 24 top lu me zar ih ba rý ya pýl dý. Ka zý lar da 87 ki þi ye a it is ke let ka lýn tý sý bu lun du. 494 ki þi ye a it ka lýn tý lar i se gün yü zü ne çý ka rýl ma yý bek li yor. *** Ne var ki ö lüm çu kur la rý ný a raþ tý ran ka zý lar o lay la rý ay dýn lat ma ya yar dým cý o la cak bir ö zen le ya pýl mý yor... Min ne so ta Pro to ko lü o la rak da bi li nen Bir leþ miþ Mil let ler O top si Pro to ko lü bu ne den le gün dem de... Ka sap lar De re si nde ger çek leþ ti ri le cek bir o top si as lýn da i çin de bu lun du ðu muz re ji min de ay rýn tý lý bir de ta yý ný ve re cek... Bu ö lüm çu kur la rýn dan so rum lu re jim or ta dan kalk ma dýk ça Tür ki ye ma a le sef ay dýn lý ða çý ka maz, tüm si ya sal pro pa gan da la rýn ak si ne tö kez le yip du rur... O top si yi sa de ce Ka sap lar De re si ne de ðil, bu ra nýn geç mi þi ne yö ne lik yap ma lý... Hem de bi ran ön ce... Çün kü ken di dev let re a li te si nin tüm çir kin li ði ni gö re rek ya þa mak tan ve bir tür lü dü zel te me mek ten bý kýp u san dýk... Meh met Al tan, Star, 1 Ni san 2011 Türk as ke ri ko bay mý? GAZETE o la rak son gün ler de çok çar pý cý bir skan da lýn i zi ni sü rü yo ruz. GA TA ya te da vi ol mak i çin gi den Meh met çik ler me ðer se e tik ku rul iz ni ol ma yan bir ça lýþ ma da a de ta ko bay ya pýl mýþ. Gö rün tü ler in ter net te, muh te lif ha ber ka nal la rýn da ya yýn lan dý. Ýz le yen le rin ka ný ný don du ran gö rün tü ler de, Meh met çik ler baþ la rý na uy gu la nan bir þo kun et ki siy le is tem dý þý ha re ket ler de bu lu nu yor lar. Ken di ni kon trol e de me yen as ker ler sa ða so la çarp týk tan son ra zor la zap te di le bi li yor. Nor mal þart lar da, e tik ku ru lu i zin le ri a lýn mýþ kli nik bir de ney sý ra sýn da bun lar ya þan mýþ ol sa to le re e di le bi lir di. Fa kat ha ber le ri mi zin de tay la rýn da da gör müþ sü nüz dür; de ney le il gi li ge rek li i zin ler a lýn ma mýþ. Üs te lik 2007 ve 2008 yýl la rýn da ya pý lan bu ça lýþ ma lar GA TA e tik ku ru lun dan 2009 da a lý nan baþ ka bir ra po ra i lin ti len miþ. Fa kat o ra da da ça lýþ ma nýn er ler ü ze rin de ya pý la ca ðý na da ir bir i ba re yok. Kal dý ki Hel sin ki Bil dir ge si as ker ler ve mah kûm lar ü ze rin de ya ni ký sýt lý lar ü ze rin de ça lýþ ma ya pýl ma sý ný ya sak lý yor. Ha ber çýk týk tan son ra Ge nel kur may bir a çýk la ma yap tý ve ge rek li i zin le rin a lýn dý ðý ný söy le di. Fa kat Sað lýk Ba kan lý ðý da ha son ra yap tý ðý a çýk la ma da ken di le ri nin bu ko nu da ki tek o to ri te ol du ðu nu ha týr la týp kli nik ça lýþ ma i çin ba kan lýk iz ni þart de yip GA TA dan bil gi is te di ði ni du yur du. Kal dý ki GA TA da ki E tik Ku rul Def te ri nde il gi li ça lýþ ma nýn kar þý sýn da Ba kan lý ðýn i zin ver me si þar týy la i fa de si var. Gö rü nen o ki Ge nel kur may yan lýþ bil gi len di ril miþ. Ge nel kur may da yan lýþ bil gi ü ze ri ne ka mu o yu na a çýk la ma yap mýþ ol du. Ha týr la na ca ðý gi bi GA TA ve e tik dý þý uy gu la ma lar la il gi li tek ör nek bu o lay de ðil. Ge çen yýl da bir baþ ka kli nik te, kan ser has ta la rý ü ze rin de i zin a lýn ma dan ya pý lan bir ça lýþ ma nýn ha be ri ni yap mýþ týk. Bu gün kü ha be ri miz de ko bay ya pý lan Meh met çik in an ne si ko nu þu yor. Oð lu nun na sýl kul la nýl dý ðý ný an la tý yor. An ne nin an lat týk la rý vic dan la rý ka na tan tür den. Þu a þa ma da kol ký rý lýr yen i çin de ka lýr man tý ðý ný bir ke na ra bý ra kýp e sas lý bir so ruþ tur ma yap mak ge re ki yor. 113 yýl lýk kos ko ca GA TA da tu haf iþ ler o lu yor ve biz bun la rý an cak med ya ü ze rin den öð re ne bi li yo ruz. O lan da Türk mil le ti ne o lu yor. Pey gam ber O ca ðý say dý ðý as ker o ca ðý na oð lu nu gön de ren her an ne ba ba a ca ba oð lu mun ba þý na ne ge le cek en di þe si ya þa ma ya baþ lý yor. Ya so run lu bir teð men, bom ba nýn pi mi ni çe kip as ke rin e li ne ve re bi li yor ya da has ta la nýp git ti ði GA TA da ko bay ya pý la bi li yor. Bun la rý da an cak ce sur ga ze te ci ler yaz dý ðý i çin öð re ne bi li yo ruz. Pe ki ya bil me dik le ri miz? A dem Ya vuz Ars lan, Bu gün, 1 Ni san 2011 Ka sap lar De re si nde ger çek leþ ti ri - le cek bir o top si as lýn da i çin de bu lun du ðu muz re ji min de ay rýn tý lý bir de ta yý ný ve re cek... Yse ri i lân lar Turizm sektöründe çalýþacak tecrübeli ve yetiþtirilmek üzere ingilizce bilen elemanlar alýnacaktýr. Cv lerinizi mail yoluyla iletebilirsiniz. E LE MAN nweb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor nelektrik,gaz altý kaynaðý ve su pompalarý imalatýnda 15 sene ustabaþý olarak çalýþtým iþ arýyorum. Osman Akça Y Medya Grup IÞIK ÇEYÝZ PERDE BOL ÇEÞÝT UZUN VADE UYGUN FÝYAT GÜVENLÝ ALIÞ VERÝÞ' in ADRESÝ Dumlupýnar Cad. No: 36/A Cebeci / ANKARA Tel: nkýr ta si ye sek tö rün de de - ne yim li pa zar la ma e le ma ný a raç kul la na bi len Tel : Gsm: ngra fik ve Ta sa rým e le ma ný a ra ný yor. Tel : Gsm: nö zel Du yu Ö zel E ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke zi ne Ý - þit me En ge li ler Öð ret me ni a - lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur An tak ya/ha tay nbe þi roð lu Grup Mü hen dis - lik Da nýþ man lýk Gay ri men kul Da nýþ man lýk Me sut Be þi roð lu Ma ki ne Mü hen di si Os man Yýl maz Mah. Ký zý lay Cad. No:57 Geb ze/ko ca e li Tel/Fax: si rog lu.com.tr Ma nas A san sör Pro je,ta ah hüt,mon taj, Ba kým Re viz yon nsul ta nah met böl ge sin de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : ne Eh li yet li Kam yon Þo fö rü a ra ný yor n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) KÝ RA LIK DA Ý RE n Sa hi bin den Denizli'de Kiralýk zemin dükkan Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkan Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) n Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL n75 m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL (0212) n3+1, kom bi li, mas raf sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) ndýk MEN Ö VEÇ LER Ah - met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n100 m 2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý 500 TL (0212) n90 m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal - gaz so ba lý ki ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) SA TI LIK DA Ý RE nsahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) nkartal' da Sahibinden 135m 2 daireler nmanisa Merkezde Ulupark Karþýsýnda 148 m 2 Brüt Birinci Kat 4+1 daire acele satýlýktýr TL. Pazalýk payý vardýr Hayrettin HUYUT n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) n Sahibinden DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko - nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý nar kent'te sa tý lýk Dub leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) n DE NÝZ LÝ Al bay rak Mey - da ný Pek de mir kar þý sýn da 3+1 ka lo ri fer li (0258) (0533) SA TI LIK AR SA n Sahibinden Hadýmköy' de köy içerisinde yola cepheli bahçeli ev yapmaya müsait elektriði, suyu çekilebilir m 2 tamamý 35,000 yarý peþin yarýsý vadeli arsa n Sahibinden Yalovada Bursa asfaltýna 70 m cepheli 3150 m 2 sanayi arsasý kýsmen lüx otoyla takaslanýr TL n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m 2 daireler yapýlýyor 75,000 TL Bodrum+3 Kat imarlý n Sahibinden Denizli Cankurtaranda villa arsasý 435m 2 B+2 Kat imarlý 35,000 TL n Ýznik'te Doða, köy manzaralý müstakil tapulu bahçeli, parseller Ýstanbula 2 saat Yalovaya 1 saat uzaklýkta 3232 m TL 2956 m TL 2327 m TL 1860 m TL 715 m TL n Ar na vut köy Na kaþ ma - hal le sin de sa hi bin de ye ni yol gü zer ga hý na cep he 500 m TL 1000 m TL 1000 m TL Ta kas,tak sit ya pý lýr. Muh te - lif yer ler i çin bi zi a ra yý nýz n KAY SE RÝ YE 18 km U zak - lýk ta m 2 Tar la TL SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Þa ban Yü ce türk n BUR SA YE NÝ ÞE HÝR'e 6 km me sa fe de m 2 bað vas fýn da tar la TL, m 2 mey ve bah çe si TL (0224) (0535) n BUR SA OR HAN GA ZÝ'de i ki fab ri ka a ra sýn da ke le pir m 2 Mey ve Bah çe si (0532) VA SI TA n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo - del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya - kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. (0212) ÇE ÞÝT LÝ na teþ o to LPG' de ÞOK Kam - pan ya Mar ma ra Böl ge ba yi sin - den T4Blu e i tal yan 790TL To - ma set to Ý tal yan 990TL Ý ki tel li Mer kez: Top ka pý Þu be: ngeb ze Ab di Ý pek çi Ma hal le - sin de (Tren Ýs tas yo nu Ya ný) bu - lu nan "U cuz luk Ja pon Pa za rý" Dük ka ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum NAK LÝ YAT n AKF LAÞ þe hi ri çi þe hir le ra ra - sý ma ran goz lu ZAYÝ n Nüfus cüzdanýmý kaybettim Hükümsüzdür. Þükriye Kolbudak n TC nolu nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Abdurrahman Sönmezler n Erdemli kaymakamlýðýndan aldýðým yeþil kartýmý kaybettim hükümsüzdür. Leyla Beðler n Basýn Kartýmý ve Ehliyetimi kaybettim Hükümsüzdür. Osman Gökmen A le vî so ru nu DEVLET Ba ka ný Fa ruk Çe lik dün Ýs tan bul da ga ze te ci le re A le vi Ça lýþ tay la rý Ni hai Ra po ru nu a çýk la dý. Bu ra por çok ö nem li... (...) *** Da ha A de di ði miz de, A le vi lik, da ha doð ru su A le vi ler, ka fa ka rýþ tý rý cý bir bi çim de kar þý mý za çý ký yor: A le vi lik ne dir? Bü yük Ýs lam þem si ye si al týn da yer a lan bir mez hep mi? Yok sa Ýs lam i le a la ka sý ol ma yan, baþ lý ba þý na bir din, bir i nanç sis te mi mi? A le vi le rin ço ðun lu ðu ken di le ri ni Ýs lam ýn i çin de ta ným lý yor. Sa yý sal o la rak a zýn lýk ta kal sa da (hem med ya, hem de sol çev re ler le bað lan tý la rý sa ye sin de) se - Na sýl Kürt So ru nu ö zün de bir Türk So ru nu i se... Ce me vi So ru nu da ö zün de bir Ke ma lizm So ru nu si gür çý kan di ðer bir ke sim i se A le vi lik ay rý bir din dir di yor. Tah min e de ce ði niz gi bi Ba kan lýk, ço ðun luk la ya ni Hak, Mu ham med ve A li te me lin de di ya log ku ru yor. *** A le vi le rin te mel so run la rý ný az çok bi li yo ruz: 1) Zo run lu din ders le ri... 2) Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn Sün ni bir ku rum ol ma sý... (...) BEN î dam ce zâ sý na, çok a ðýr bir ce zâ ol du ðu i çin de ðil i ki baþ ka se beb den kar þý yým. Bi rin ci si, za yýf ih ti mâl bi le ol sa e ðer son ra dan î dâm e di le nin mâ sum ol du ðu or ta ya çý kar sa ar týk iþ iþ den geç miþ dir. Üs te lik si yâ sî î dam ka rar la rý ku mar gi bi dir ve o ta raf de ðil de ö bür ta raf ka zan mýþ ol sa seh bâ ya gön de ri le cek o lan lar be ri ki ler o lur. Ý kin ci si i se e ðer î dam bir a ðýr müc ri me, me se lâ bir ço cu ðun ýr zý na ge çip mü te â ký ben o nu öl dü ren bir ca na va ra ve ri le bi le cek en a ðýr ce zâ de ðil dir. Bir in sa ný öl dür mek alt ta ra fý 15/20 sâ ni ye sü rer. A ma o nu 30 yýl a ðýr þart lar al týn da tu ta rak ha yâ tý nýn her â ný ný o ið renç su çu ha týr la ya rak ge çir me si ni sað la mak çok da ha a ðýr bir ce zâ dýr. (...) 3) Ce mev le ri nin sta tü sü... 4) Ma dý mak O te li nin du ru mu. Ça lýþ tay lar sa ye sin de i ki a lan da ö nem li ge liþ me sað lan mýþ du rum da: Din Kül tü rü ve Ah lak Bil gi si ders le rin den ö nü müz de ki son ba har dan i ti ba ren A le vi i nan cý nýn e sas la rý da o ku tu la cak. Ma dý mak O te li i se 1993 kat li a mý ný an ma ve kül tür mer ke zi ha li ne ge ti ri li yor. Ö te yan dan 100 bin ki þi nin ça lýþ tý ðý bir ku rum o lan Di ya net Ýþ le ri ni or ta dan kal dýr mak ya da kök ten de ðiþ tir mek müm kün gö zük mü yor. O nun ye ri ne bu bað lam da ki A le vi ör güt len me le ri nin ö nü nün a çýl ma sý ge re ki yor. *** Ve gel dik Ce mev le ri nin sta tü sü me se le si ne... Bu ko nu da kar þý mý za i ki bü yük du var çý ký yor: 1) Ýn ký lap Ka nun la rý (Dev rim Ya sa la rý) te ki Tek ke ve Za vi ye le rin Ka pa týl ma sý i le 1935 te ki Ký lýk Ký ya fet ka nun la rý, A le vi ta lep le ri nin kar þý lan ma sýn da en ö nem li en ge li o luþ tu ru yor. Ta bii a sýl en gel ka nun la rýn ken di si de ðil. Ýn san ya pý sý bu ka nun lar, gü nün ge rek le ri ne gö re de ðiþ ti ri le bi lir. O hal de? Ýþ te o nok ta da kar þý mý za Ve sa yet Re ji mi ya ni Dev rim Ka nun la rý na do kun durt mam di yen as ke ri ye çý ký yor. Na sýl Kürt So ru nu ö zün de bir Türk So ru nu i se... Ce me vi So ru nu da ö zün de bir Ke ma lizm So ru nu. (Not: Ý þin i ro nik ya ný, A le vi le rin ço ðun lu ðu, ta rih sel Sün ni kor ku suy la, o ve sa yet re ji mi ni, ya ni ken di le ri ne so run çý ka ran ge ne ral le ri des tek li yor.) Em re A köz, Sa bah, 1 Ni san 2011 Men de res al çak ca kat le dil di Ý þin ba þý a na ya sa KISA dö nem de se çim ler, u zun dö nem de i se ye ni a na ya sa, gün de min a na mad de si o la cak. Si ya si par ti ler den si vil top lum ku ru luþ la rý na ve bas ký grup la rý na ka dar çe þit li ke sim ler ye ni a na ya sa ko nu sun da po zis yon al ma ya baþ la dý lar bi le. An cak bu ça ba la rýn ö nem li bir kýs mý nýn si vil ve öz gür lük çü bir a na ya sa yap mak ye ri ne böy le bir a na ya sa nýn ö nü nü ka pat mak i çin o la ca ðý ný da bil mek ge rek. A na ya sa de yip geç me yin; bir dev le tin tüm ik ti da rý nýn ta sar lan dý ðý, pay la þýl dý ðý bir dü ze nek ten söz e di yo ruz. Yüz ge nel se çim den da ha ö nem li... Si ya set, dev le te hük met mek, dev le ti yö net mek se, a na ya sa, dev let de ni len þe yin ku rum la rý ve gü cüy le te ces süm et miþ ha li dir. Si ya set, top lu mun dev let ü ze rin de e ge men ol ma sý nýn yo luy sa, a na ya sa halk e ge men li ði nin me ka niz ma la rý nýn ku rul du ðu, dev let gü cü nün sý nýr la rý nýn çi zil di ði en üst dü zey si ya set met ni dir. Ya ni a na ya sa, si ya se tin ba ba sý dýr. Böy le si ne te mel ve ku ru cu iþ le vi o lan bir dü ze ne ðin ko lay ca, gü le oy na ya, tam bir uz laþ may la te sis e di le ce ði ni dü þün mek ha yal dir. A na ya sa yap mak si ya se tin en kes kin leþ ti ði nok ta dýr. Þim di ye ka dar bü tün a na ya sa lar te pe den, mut lak ik ti dar sa hip le rin ce ve on la rýn ik ti dar la rý ný mu ha fa za et mek a dý na dik te e dil dik le rin de si vil ve öz gür lük çü bir a na ya sa yap ma nýn ne me nem bir mü ca de le an la mý na gel di ði nin pek far kýn da de ði liz. Uz laþ ma þart a ma da ha az de mok ra si, da ha za yýf bir in san hak la rý re ji mi ve da ha ký rýl gan bir hu kuk dev le ti ü ze rin de de uz laþ ma as la ol maz, o la maz, ol ma ma lý... De mok ra si yi, halk e ge men li ði ni mü za ke re e de cek sek za ten ye ni bir a na ya sa yap ma ya ge rek yok. As ker le rin yap tý ðý a na ya sa da bu nun â lâ sý var. Do la yý sýy la ni ye ti ye ni Tür ki ye nin tam de mok ra tik a na ya sa sý ný yap mak o lan la rýn i þi zor. A ma zor lu ðu, te mel il ke ler den, de ðer ler den ve he def ler den ta viz ve re rek aþ ma nýn da bir an la mý yok. Ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý nýn, ö ne ri le ri nin ve gi ri þim le ri nin na sýl bir ta ar ruz la kar þý la þa ca ðý ný TÜ SÝ AD ýn a çýk la dý ðý son tas lak ve si le siy le gör dük. Ay lar dan be ri bu ha zýr lýk la rý dü zen le yen, de fa lar ca bu ko nu da ça lýþ tay lar dü zen le yen TÜ SÝ AD so nun da ha - Î dam ce zâ sý na þid det le kar þý çýk ma ma se beb i se 17 Ni san 1961 Gü nü Ad nan Men de res, Fa tin Rüþ dü Zor lu ve Ha san Po lat kan ýn al çak ça bir komp lo so nu cu bir gö zü dön müþ nâ mus suz lar gü rû hu ta ra fýn dan kat li ol muþ du. Ben ar týk Al man ya ya geç miþ genç bir ü ni ver si te liy dim. O haf ta Per þem be gü nü haf ta lýk stern Der gi si nin ka pa ðýn da Ad nan Men de res in da ra ða cýn da sal la nan be yaz göm lek li ce se di ni bü yük bir mey dan da gör dü ðüm an mið de boþ lu ðu ma sert bir yum ruk ye miþ gi bi ol dum. Öf ke, çâ re siz lik ve de rin bir u tanç duy gu su her ya ný mý â de tâ mef lûç kýl dý. Ýþ te bu me se le ü ze rin de doð ru dü rüst dü þün me ye ilk o va kit baþ la dým. Yað mur At sýz, Star, 1 Ni san 2011 zýr la nan met ne bi le sa hip çý ka ma dý. Mil li bur ju va zi miz iþ te bu ka dar ür kek, de mok ra si ta lep le rin de iþ te bu ka dar te red düt lü. Ge ri çe ki le rek bü tün e leþ ti ri ok la rý nýn tas la ðý ha zýr la yan a ka de mis yen le re, ö zel lik le de Pro fe sör Er gun Öz bu dun la Pro fe sör Tur gut Tar han lý ya yö nel me si ni sað la dý lar. E mi nim bu de ðer li a ka de mis yen ler i çin e leþ ti ri ve hat ta sal dý rý la rý gö ðüs le mek iþ ten bi le de ðil. Ne yaz dýk la rý ný, ne yi sa vun duk la rý ný bi len a ka de mis yen ler bun lar so nuç ta. A ma so run, TÜ - SÝ AD ýn tu tu mu... Her ney se, ne mut lu ki de mok ra si dü ze yi miz TÜ SÝ AD ýn tu tu muy la de ðil, top lum sal ta lep ler ve di na mik ler le yük se le cek. An cak TÜ SÝ AD ýn son tas lak ça lýþ ma sý bir þe yi gös ter di; cid di her de ði þik li ði boð ma ya, ha zýr la yan la rý sin dir me ye kal ka cak lar. Bu net o la rak an la þý lý yor; yo la çý kan la rýn da bu nu bil me le rin de fay da var. Týp ký 2007 de Pro fe sör Öz bu dun un baþ kan lý ðýn da ha zýr la nan tas la ðýn ba þý na gel di ði gi bi... Ön ce par ça par ça he def a lýp tas la ðý ha zýr la yan la rý ve ha zýr la tan la rý par ça la ma ya ça lýþ tý lar son ra da AK Par ti ye ka pat ma da va sý aç tý lar. So nuç ta de ði þim, ted ri ci bir þe kil de de vam et ti. Son a na ya sa de ði þik li ði ve re fe ran dum der siy le ye ni a na ya sa ta lep le ri nin ve si vil a na ya sa he de fi nin ge ri çev ri le mez ol du ðu an la þýl dý. Þim di, ma dem ye ni a na ya sa ya pý la cak, su lan dý ra lým; i le ri gi den le ri sin di re lim stra te ji si iz le ne cek. Son tas la ðýn ba þý na ge len ler bun dan. Þim di dil le ri ne do la dýk la rý þey, de ðiþ ti ril me si tek lif da hi e di le me yen mad de le rin du ru mu. De ðiþ ti re mez mi þiz. Mil let ye ni bir a na ya sa ya pa cak; as ke rin yap tý ðý a na ya sa yý çað daþ, si vil ve öz gür lük çü bir a na ya say la de ðiþ tir mek is ti yor, a ma bi ri le ri çý kýp he men þu þu mad de le re do ku na maz sý nýz di yor. Tür ki ye nin mev cut so run la rý nýn çö zü mü ne ya ra ya cak bü tün dü zen le me le rin ö nü nü þim di den blo ke et me ye ça lý þý yor lar. Bu blo kaj so nuç ve rir mi? San mý yo rum. Ý de o lo ji den a rýn dý rýl mýþ, bü rok ra tik ve sa ye tin tüm ku rum la rý ný or ta dan kal dýr mýþ bir a na ya sa yap ma dan ye ni a na ya sa sö zü ger çek leþ ti ril miþ ol maz. Ta lep net; ye ni Tür ki ye i çin, ye ni a na ya sa. Ýh san Da ðý, Za man, 1 Ni san 2011

9 Y MAKALE 9 fer sa dog ni as ya.com.tr Mü dak kik bir kaç kar de þi miz, Sa na gö re hiz met ne dir? di ye sor du Þam-Ga zi an tep yol la rýn da... Yol yor gun lu ðun da, ge ce nin ya rý sýn da, yo ðun mü za ke re le rin a ka bin de Hiz me tin ne ol du ðu, na sýl ol ma sý ge rek ti ði Hiz met Reh be ri nde baþ tan a ya ða ya zý lý, bil mi yor mu su nuz? di ye kes ti rip at týk tan ve bir i ki kem-küm et tik ten son ra tar týþ ma yý kes tik, uy ku mo du na geç tik... Er te si gün de ko þuþ tur ma ca lý se ya ha ti miz de vam et ti ðin den me se le yi ko nu þa ma dýk. Þim di bu so ru nun ce va bý ný e ni ne-bo yu na ver me ye gay ret e de lim. Ri sâ le-i Nur ders le ri nin ö ne mi Ri sâ le-i Nur ders le ri nin ve ya soh bet le ri nin uhrevî, dünyevî pek çok faydasý vardýr. En baþ ta tah ki kî i man sað lar lar. Ý man-ý tah ki kî yi el de e den ler i se, kal ben, ru hen ve fik ren da ha az sý kýn tý çe ker ler. Çün kü i man-ý tah ki kî dün ya da da hi me dar-ý sa a det tir. Bu ders le rin mü dâ vim le ri, þahs-ý mâ ne vî teþ kil e der ler. Di ðer kar deþ le ri nin yap tý ðý ha yýr lar dan is ti fa de der ler. Doð ru Ýs lâ mi yet i ya þa ya cak güç de te min e di lir. Mâ ne vî ci had ger çek le þir. Þid de tin kö tü lü ðü an la þý lýr. Fi kir a lýþ ve ri þi i le gö rüþ bir li ði de sað la nýr. Ruh lar da ta mi rat ya pý lýr. Kar deþ ler a ra sýn da sev gi ve u huv vet duy gu su ge li þir. Yi ne bu ders ler, si ya sî ve iç ti mâî o lay la rý doð ru yo rum la ya cak de rin bir pers pek tif sað lar. Ýn san la rý ü to pik, ha ya lî dü þün ce ler den u zak laþ tý ra rak; on la ra ger çek çi, re a list bir dü þün ce uf ku te min e der. Uh re vî da ya nýþ ma ya ve si le o lur. Kar deþ li ði te sis e der. Ri sâ le-i Nur o ku yan lar ve ders le ri ni din le yen ler, mâ nâ sýz i sim ve re sim den u zak, ger çek mâ nâ da din dar bir cum hu ri yet çi o lur lar. Bin can la rý da ol sa i ma na ve a hi re te har ca ma yý öð re nir ler. Ö lü mün i dam bi le ti ol ma yýp e be di â le me ge çiþ tez ke re si ol du ðu nu id rak e der ler. Ö lü mü gü le rek kar þý lar lar. Az ra il i (as) kor ku me le ði de ðil, ruh la rý nýn e ma net çi si o la rak gö rür ler. Ma la ya ni þey ler den u zak la þa rak, ki tap o ku ma a lýþ kan lý ðý i le vak ti i yi de ðer len dir me yi öð re nir ler. Ö mür ser ma ye si nin az lý ðý ný an la ya rak, o nu en i yi þe kil de de ðer len dir me yi bi lir ler. Ha lis din dar o lur lar. Þir ket-i ma ne vi ye den na sip len me hak ký ný el de e der ler. Da i ma Ce nâb-ý Hakk ýn rý za sý ný dü þü ne rek ih lâs-ý tam me yi ka za nýr lar. Ýh lâs ve rý za-yý Ý lâ hî yo lun da zer re, yýl dýz gi bi o lur düs tu ru nu ken di le ri ne reh ber e di nir ler. Ri sâ le-i Nur mes le ði nin e sas la rýn dan bi ri o lan þef kat ve mer ha me ti ka za nýr lar. Bir bir le ri nin hak ký na say gý gös te re rek hak ve hu ku ku ön ce ken di le rin de tat bik e der ler. Gay ret, fa a li yet ve hiz met duy gu su öð re ni le rek; tem bel lik, ten per ver lik, a ta let ve yek ne sak lýk tan kur tu lur lar. Dün ya ve a hi re ti den ge de tu tar lar. Dün ya nýn fa ni, a hi ret i çin bir ti ca ret ye ri ol du ðu nu an lar lar. Ek me den bi çi le me ye ce ði i çin, a hi ret i çin ya tý rým ya par lar. Ru hî ve kal bî fa zi let ler ka za ný lýr. Hiz me tin kud si ye ti an la þý lýr. Ba þa ge len ler rý za i le kar þý la nýr. Ben de me yip biz de me yi öð re nir ler. Sab ret me yi, sa býr lý ol ma yý öð re nir ler. Çün kü sa býr za fe re u laþ tý rýr. Du â nýn bü yük lü ðü nü ve gü cü nü id rak e der ler. Çok se vap lý Cev þen in ö ne mi ni an la yýp, cev þen o kur lar. Na maz la rý ný dos doð ru, ta dil-i er kân la ký lýp so nun da tes bi hat la rý ný yap ma yý öð re nir ler. Ýh ti yar lý ðý ve has ta lý ðý se ver ler. Hik met le ri ni gö rür ler. Al lah ýn ken di le ri ne müj de le di ði e be dî genç li ði dü þü nür ler. Ri sâ le-i Nur ders le ri nin o kun du ðu yer le rin ar zî ve se ma vî fe lâ ket ler den ko run du ðu nu bi lir ler. Di nin, va ta nýn ve mil le tin za ra rý na o lan ko nu lar da bir te sa nüd, bir da ya nýþ ma ve bir lik te lik ka za nýr lar. O hal de hem gün lük ders le ri mi zi o ku ma lý; hem de soh bet le re da im ka týl ma lý yýz. Hiz met ne dir? Ön ce lik le þu hu su sa dik kat çe ke lim: Kur ân ve Sün net-i Se niy ye nin bu za man da ki i ma nî, ah lâ kî, iç ti mâî ve si ya sî hiz met stra te ji le ri ni, öl çü le ri ni be lir le me va zi fe si bir mü ced did ve müç te hid o la rak Be di üz za man Sa id Nur sî nin. On la rý da en in ce te fer ru a tý na ka dar Ri sâ le-i Nur da an lat mýþ týr. Ri sâ le-i Nur a gö re Hiz met ne dir? su â li nin ce va bý na ge lin ce: Ev ve lâ; hiz met, i man ve Kur ân ha ki kat le ri ni, Re sûl-i Ek rem in (asm) ta lim et ti ði ve Kur ân ýn ders ver di ði tarz da öð ren mek, an la mak, ya þa mak ve teb lið et mek tir, di ye bi li riz. Bu ra da has sas bir nok ta ya te mas e de lim: Kavl-i ley yin, yu mu þak söz, ne za ket ve ne za het le, hik met le an lat mak ge re kir. Bu hiz met ol du ðu gi bi, ki mi za man da an lat ma mak hiz met o lur. Her doð ru yu her yer de söy le mek doð ru ol ma ma sý gi bi. Hat tâ, en lâ tif ve gü zel bir ha ki kat-i i ma ni ye yi muh taç bir mü mi ne bil dir mek ki, en mâ su mâ ne, za rar sýz bir men fa at tir; müm kün se, nef si ni ze bir hod gâm lýk gel me mek i çin, is te me yen bir ar ka daþ la yap týr ma sý ho þu nu za git sin. E ðer Ben se vap ka za na yým, bu gü zel me se le yi ben söy le ye yim ar zu nuz var sa, çen dan on da bir gü nah ve za rar yok tur; fa kat mâ bey ni niz de ki sýrr-ý ih lâ sa za rar ge le bi lir. (Lem a lar, s. 166.) De mek ki, ba zen an lat ma mak da hiz met o la bi lir! Ya ni, bu lun du ðu nuz or tam da, e ðer bir me se le yi an lat mak ak sü la mel ya pa cak sa ve ya siz o me se le yi haz met me miþ, ký va mý na ge tir me miþ se niz, an lat ma mak da ha ev lâ o la bi lir. Þim di hiz me tin a na um de le ri ni, e sas mad de le ri ni sý ra la ma ya ça lý þa lým: * Hiz met, ev ve lâ, bu dün ya ya im ti han i çin gön de ril di ði mi zin ve her þey le im ti han ol du ðu mu zun þu u ru na va ra rak ha re ket et mek tir. Hiz met stra te ji le ri ni bi le mü za ke re ve mü ta lâ a e der ken bir bi ri miz le im ti han da yýz! * Hiz met, Ken di ni mu ha tap a lýp, nef si ni ter bi ye et mek a sýl dýr 1 pren si bin den ha re ket et mek tir. GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan Nef si ni ýs lâh et me yen baþ ka sý ný ýs lâh e de mez. Öy le i se (hiz me te) nef si miz den baþ la ma lý yýz. 2 * Hiz met; acz, fakr, þef kat ve te fek kür dür. 3 Ya ni, son suz Ka dir ve Ga niyy-i Mut lak ýn kar þý sýn da son suz de re ce a ciz ve fa kir ol du ðu nu an la mak; ya rat týk la rý na þef kat e dip a cý mak, kim o lur sa ol sun in san la ra þef kat e dip ha ki kat le ri, ha ki kat mes le ði ne gö re u laþ týr mak týr. * Hiz met, i man dan son ra en faz la tak va ve a mel-i sa li hin e sas ol du ðu nu ka bul e mek tir. Tak va, men hi yat tan ve gü nah lar dan iç ti nab et mek; a mel-i sa lih e mir da i re sin de ha re ket ve hay rât ka zan mak týr. Farz ve sün net le re dik kat ve bü yük gü nah lar dan çe kin mek e sas týr. 4 Bu ko nu ya, bir kaç ya zýy la da ha de vam e de ce ðiz in þa al lah. Dip not lar: 1- Söz ler, s. 11.; 2- Söz ler, s Söz ler, s E mir dað Lâ hi ka sý, s Za af la rý, za yýf lýk la rý ve kör nok ta la rýy la in san yya ni as ya.com.tr Ýn san ne den bil di ði on ca ha ki ka ti ha ya tý na ge çi re mi yor? Bil di ði hal de uy gu la ma dý ðý ha ki kat le ri ya þa ma sý na en gel o lan þey ler ne ler dir? Bi le bi le ter cih na sýl o lur? Ba þa ge len her þey de vech-i rah me ti ne den o ku ya mý yo ruz? Ý ra de mi zin hak ký ný ne den ve re mi yo ruz? E li miz den ge le ni ya pýp, ne ti ce yi Ce nâb-ý Hakk a ne den bý ra ka mý yo ruz? Baþ ka la rýy la uð ra þýr ken ken di nef sî mu ha se be mi zi ne den ya pa mý yo ruz? gi bi zi hin ler de on lar ca so ru o luþ mak ta dýr. El bet te bu so ru la rýn bir çok ce va bý var dýr. A sýr in sa ný ný tah lil e den ve bu a sýr has ta lýk la rý na re çe te ler su nan Ri sâ le-i Nur sa týr la rýn dan bu so ru la rýn en doð ru ce vap la rý ný bul mak müm kün dür. Ýn san, ne fis, kalp ve a kýl üç lü süy le ma ne vî ha ya tý ný de vam et tir mek te dir. Ýþ te bu üç lü nün her bi ri si nin ter bi ye, tas fi ye ve tak vi ye e dil me ye ih ti ya cý var dýr. Ne fis ter bi ye e dil mez, kalp tas fi ye e dil mez ve a kýl da ma ri fet le bes len mez se, in sa nýn mâ ne vî me ka niz ma sý bo zul ma ya baþ lar. Ne fis hâ kim o lur, kalp has ta la nýr, kal bin has ta lý ðý nis pe tin de a kýl da hik me ti kay be der. Böy le bir in san, bi le bi le yan lýþ ter cih ler ya pa bi lir. Çün kü a cil zevk le rin pe þi ne dü þer, kal bi ve ak lý sus tu rur. Bu so ru la ra ce vap ni te li ðin de 17. Lem a nýn 14. No ta sýn da Ü çün cü Re miz de ya pý lan bir tesbit dik kat çe ker. Be di üz za man, ta le be le ri ni bu me se le de þu þe kil de u ya rýr: Ha zer et, dik kat le bas, bat mak tan kork. Bir lok ma, bir ke li me, bir da ne, bir lem a, bir i þa ret te, bir öp mek te bat ma. Ýþ te in san kal bi ni, ak lý ný, ru hu nu yok la dý ðýn da bir çok in sâ nî za af la rýn, za yýf lýk la rýn ve kör nok ta la rýn ha ki kat le ri ya þa ma sý na en gel ol du ðu nu fark e de cek tir. Ma ri fe tul lah a a çý lan, Es ma-i Hüs na yý derk et me ye ya ra yan, i ma na e sas teþ kil e den lâ ti fe ler, in sâ nî za af lar yü zün den sön mek te ve öl mek te dir ler. Ýn san bü yü tül se kâ i nat, kâ i nat kü çül tül se in san o la cak týr. Bu ka dar ca mi ka bi li yet sa hi bi o lan in sa nýn kal bi ve ak lý kâ i na tý yut sa, tok ol maz i ken ta kýl dý ðý kü çük bir söz, bir bak ma, bir ha tý ra, bir lok ma, lem a da ya ni zer re de hap so la bil mek te dir. Be di üz za man, Hü cu mat-ý Sit te Ri sâ le si nde in sa nýn bu za yýf da mar la rý ný tes bit et miþ tir. Ay rý ca Mü nâ za rât ta da, him met ten ve hiz met ten ge ri bý rak tý ran ve in sa ný a ta le te a tan has ta lýk la rý ders ver miþ tir. Ýn san, i ba det ler i le yük se le bil mek te ve de re ce ka te de bil mek te dir. Fa kat, i ba det le ri de bo þa çý ka ra bi len, in sa nýn bel ki de en zor lan dý ðý im ti han la rý o nun za yýf da mar la rý ve kör nok ta la rý dýr. Bir ha ka ret kar þý sýn da öf ke si ni yu ta bil mek, þeh ve te kar þý ken di ni tu ta bil mek, is te me di ði hal de in sâ nî mü na se bet le ri ni sür dü re bil mek, yar dým e de bil mek, a cý yý ve mut lu lu ðu pay la þa bil mek, hubb-u câh ar zu su nu, ta ma yý, kor ku la - rý, gu ru ru, tem bel li ði, ra ha ta düþ kün lü ðü ye ne bil mek bel ki de i ba det ler le el de et ti ði ma kam lar ka dar yu ka rý la ra çýk ma ya ve si le o la cak týr. Fa kat ça ðý mýz in san la rý bu nok ta la rý ýs ka la mak ta, bu yüz den de din dar, a ma ha ra ma me yil li; na maz lý, a ma þe he vî his le ri ne ye nik dü þen; i lim sa hi bi a ma a mel de nok san; i man sa hi bi, a ma mer ha met ten yok sun; a þa ðý lýk komp leks le ri ne ka pý la bi len; za yýf i ra de li; ken di ni ve de ðer le ri ni ö nem siz gö rür ken, ec ne bi le ri üs tün gö ren; ne me lâ zým cý, vur dum duy maz, ha yýr sýz gi bi in san tip le rin den o lu þan â hir za man man za ra la rý gö rül mek te dir. Oy sa, in sa nýn her za man bir te yak kuz hâ lin de ol ma sý ge rek mek te dir. Çün kü sü kût lar, dü þüþ ler, al çal ma lar kü çü cük bir nok ta ya ta kýl mak la o lu þa bil mek te dir. Ni ce in san lar var dýr, bir sö ze ta kýl dý ðý i çin gün ler ce, ay lar ca kal bin de kin ve nef ret to hum la rý bü yü tür. Ni ce in san lar var dýr ma kam ve mev ki kor ku suy la din dar dan ve di ni ha yat tan u zak ka lýr. Bir in sa nýn bir ha ta sý ný haz me de me yip, on - ca fe yiz li or tam lar dan u zak la þan, ca mi a la ra so ðuk ba kan ni ce in san lar var dýr. Tv ha ber le ri ve ü çün cü say fa ha ber le ri öf ke si ne ve þeh ve ti ne hâ kim o la ma yýp öl dü ren, ya ra la yan, te ca vüz e den, gasp e den in san la rýn ha ber le riy le do lu dur. Hâ sý lý, in san kör nok ta la rý ný, za af la rý ný, za yýf da mar la rý ný fark et me li ve ta mir et me ye ça lýþ ma lý dýr. Bu sü reç te Ce nâb-ý Hak tan yar dým di le mek, du â et mek, rah me ti celb e de cek þey ler yap mak çok ö nem li dir. Ak si hal de Al lah ý bil mek, ta ný mak ve ta nýt mak i çin ve ri len has sas lâ ti fe ler, gü nah lar i le, za af lar i le ö le bi lir ve ya sö ne bi lir. Böy le in san lar da ih mal le ri nin gaf let ve da lâ let le ri nin ce za sý o la rak bir nok ta dan ö te ye ge çe mez ler. Ha ki kat le ri bil di ði hal de ya pa maz ve uy gu la ya maz lar. Tev hid ha ki ka ti ne u laþ ma ya ve si le o lan bu lâ ti fe ler, gaf let ve da lâ let le öl dü ðü za man, in san dün ya da da, a hi ret te de a zap i çin de o la cak týr. Gü nah la rýn i çin de ki men hus lez zet le re ka pýl mak, a cil zevk le rin müp te lâ sý o lup per va ne ler gi bi a te þe a týl mak hal le ri, as lýn da küf re doð ru bir a dým ve i man dan da o nis pet te bir u zak laþ ma hal le ri dir. Ýn san, za af la rýy la, za yýf lýk la rýy la in san dýr. Fa kat ha ki kî in sa ni yet bu za af la rý ve kör nok ta la rý ta mir e de bil mek, a þa bil mek ve ve ri len mâ ne vî ci ha za tý ya ra ta nýn rý za sýn da kul la na bil mek tir. Bu uð raþ ve ça ba in sa ný me lek ler den üs tün ký lan bir nok ta dýr. Zi ra me lek le rin on la rý teh li ke ye a ta cak þeh vet ve ga dap his le ri yok tur. Hay van la rýn da þeh vet ve ga dap la rý var; fa kat on la rý hik met te kul la na cak a kýl la rý yok tur. Ýþ te in san, me lek ler i le hay van lar a ra sýn da bir mer te be de bu lu nup, ha ki kî kul ol du ðun da za yýf da mar la rý ný ta mir et ti ði ve nef si ni ter bi ye et ti ði öl çü de me lek ler den üst se vi ye ye çý ka bi le cek ve kâ mil in san o la bi le cek tir. Ýn san o la rak sürç me ler, düþ me ler o la bi lir, fa kat ö nem li o lan çok faz la ka ran lýk ta kal ma dan he men lâ ti fe le re nur lar u laþ týr mak, töv be i le küf re doð ru a tý lan a dým lar dan ge ri dön mek ge re kir. Töv be, za ten ki þi nin ken di si ni ye ni le me si ve bir iç o na rým ya pýp, kal bi ni dü ze ne sok ma sý i þi dir. Vic da nýn ge çi ci bir sü re mu ra ka be siz kal ma sý, ya ni gaf le te düþ me si ha lin de in san gü nah iþ le me ye me yil li ha le ge lir. Bu yüz den gaf le ti da ðý tan fik rî mü ta lâ a lar, zi kir ler, ha ki kat ler ve Al lah ý ha týr la tan sa mi mî dost lar, töv be ve is tið far lar; in san sürç se de düþ se de tek rar ih yâ e de bi le cek, lâ ti fe le ri ni can lan dý ra bi le cek, kör nok ta la rý ný ta mir e de bi le cek, za yýf da mar la rý ný te da vi e de bi le cek a dým lar dýr. (0 505) Ha yat mer te be le ri Ýs mi mah fuz o ku yu cu muz: Bi rin ci Mek tub-bi - rin ci Su âl de þe hit ler i çin ge çen: On lar ken - di le ri ni öl müþ bil mi yor lar. Yal nýz ken di le ri - nin da ha i yi bir â le me git tik le ri ni bi li yor lar. Ke mâl-i sa a det le mü te lez ziz o lu yor lar. Ö - lüm de ki fi rak a cý lý ðý ný his set mi yor lar i fa - de si ni ken di ö lüm le rin de ki fi rak a cý lý ðý ný his - set mi yor lar þek liy le mi an la ma lý yýz ve ya baþ ka la rý nýn ö lüm le ri ni de bir lik te dü þü nür - sek; Üs ta dýn ye ðe ni nin Üs ta dý mý zý öl müþ bil me si ve o nun i çin çok að la ma sý i fa de le ri ni Ö lüm de ki fi rak a cý lý ðý ný his set mi yor lar i - fa de si i le bir lik te dü þün dü ðü müz de, bu ra da - ki fark lý an la mý na sýl an la ma lý yýz? Ri sâ le-i Nûr dan Bi rin ci Mek tûb ha yat mer te be le ri ni be yan e der. Bu mer te be le ri ký sa ca ha týr la ya lým: 1- Ha yat mer te be ler den bi rin ci si, bi zim þu an i çin de bu lun du ðu muz ha yat mer te be si dir. Ya ni dün ya ha ya tý dýr. Bu ha yat mer te be sin de var lý ðý mý zý sür dü re bil me miz i çin ye mek, iç mek, u yu mak, ça lýþ mak, ka zan mak, din len mek, a dým a ta rak yü rü mek... vs. zo run da yýz. Zo run lu luk lar la, sý nýr la ma lar la, be þe ri yet ka yýt la rýy la çer çe ve len miþ bir ha yat mer te be miz var. 2- Haz ret-i Ýl yâs i le Haz ret-i Hý zýr A ley hi mes se lâ mýn i çin de bu lun duk la rý ha yat mer te be si dir. Yer yü zün de ya þa dýk la rý hal de, bi ze gö re ser best bir ha yat la rý var dýr. Bi zi çe pe çev re ku þa tan zo run lu luk lar ve sý nýr la ma lar on la ra ge lin ce çö zü lü yor, hü küm süz ka lý yor, dev re den çý ký yor. Me se lâ bir an da bir çok yer de bu lu na bi li yor lar. Be þe ri yet ka yýt la rýy la ha re ket ka bi li yet le ri ký sýt lan mý yor. Ýs ter ler se yi yip i çi yor lar. Fa kat bi zim gi bi mec bur de ðil ler. 3- Haz ret-i Ýd ris i le Haz ret-i Ý sa A ley hi mes se lâ mýn i çin de bu lun duk la rý ha yat mer te be si dir. Bu i ki Pey gam ber de gök te in san o la rak ve dün ye vî vü cut la rýy la bir lik te bu lun duk la rý hal de, me lek ha ya tý gi bi bir ha yat ya þý yor lar. Be þe ri yet ka yýt la rýn dan u zak týr lar. Vü cut la rý yýl dý zým sý bir þef faf lýk ve nû râ nî bir le tâ fet i çin de dir. 4- Þe hit le rin ha ya tý dýr. Þe hit le rin öl me dik le ri ni ve ka bir ha ya tý nýn üs tün de bir ha yat ta ba ka sýn da ya þý yor ol duk la rý ný Kur ân dan öð re ni yo ruz. Kur ân di yor ki: Siz, Al lah yo lun da öl dü rü len le re ö lü de me yin! On lar di ri dir ler, ya þý yor lar; lâ kin siz far ký na var maz sý nýz! 1 Çün kü on lar dün ya ha yat la rý ný hak yol da fe dâ et miþ ler dir. Hak yo lun ha tý rý ve üs tün lü ðü i çin, her ke sin tut kun ol du ðu dün ya ha ya týn dan geç miþ ler dir. Þüp he siz bu fe dâ kâr lý ðýn Al lah ka týn da ki kar þý lý ðý bü yük tür. Ha ya ta kar þý ha yat týr! Çün kü Ce nâb-ý Hak Ke rîm dir, Þe kûr dür, Veh hâb dýr, Müþ fik tir, La tîf tir, Ra hîm dir. Ya ni cö mert tir, kar þý lýk ve ri ci dir, se ve rek ve ren dir, þef kat sa hi bi dir, lüt fe den dir, mer ha met sa hi bi dir. Al lah yo lun da ha ya tý ný ve ren bir ku lu nu, dün ya ha ya týn dan da ha üs tün bir ha yat la ku cak la ma sý Al lah ýn lü tuf ve ke re min den dir, þef kat ve mer ha me tin den dir, hay ra ve i yi lik le re kar þý lýk ve ri ci ol ma sýn dan dýr. Bun dan dýr ki Ce nâb-ý Hak þe hit le re dün ya ha ya týn dan da ha yük sek, da ha di ri ve her zer re si ha yat ve þu ur do lu, ke der siz bir ha ya tý he men bah þe di yor. Öy le an sý zýn bah þe di yor ki, þe hit o lan bi ri si â de tâ ne ye uð ra dý ðý ný þa þý rý yor. Bir den bi re ken di si ni o la ðan üs tü yük sek ni te lik li bir ha yat or ta mýn da bu lu ve ri yor. Bir den bi re ha yat þart la rý nýn de ðiþ ti ði ni, her þe yin bir denbi re le hi ne dön dü ðü nü gö rü yor. Az ön ce ki çe tin vu ruþ ma lar dan hiç bir e ser, hiç bir ü zün tü, hiç bir kor ku, hiç bir kay gý kal ma mýþ týr ar týk. Düþ man kur þu nun dan ta ma men hi mâ ye al tý na a lýn mýþ týr. O nu yer le rin ve gök le rin nur lu ve fa zi let li sa kin le ri, â lem-i ber za hýn fe yiz li yet ki li le ri çok tan kar þý la mýþ týr. O çok tan teb rik ler al ma ya, tal tif gör me ye baþ la mýþ týr. Öy le ki, düþ man la rýn ne ol du ðu nu dü þün me ye cek, dost la rýn ne re de kal dý ðý ný bil me ye cek de re ce de ye ni, o la ðan üs tü, ko ru ma lý ve sý ra dý þý bir ha ya ta gi ri ver miþ tir. Öy le ki, Bu dost lar da bir tu haf ol du! Ne re ye git ti ler? Ne re ye sak lan dý lar? di ye cek de re ce de... Ya da, Ben bu yer al tý sý ðý na ðý ný na sýl da bu lup sý ðýn dým! Ça týþ ma lar ne ka dar da þid det liy di! Ne re dey se ö le cek tim! der ce si ne bir ha ya ta gir miþ tir. Þe hit ler ken di le ri ni öl müþ bil mi yor lar. Ö lü mün ay rý lýk a cý lý ðý ný his set mi yor lar. Bi lâ kis, az ön ce ya nýn da yer a lýp, þim di ol ma yan dost la rý nýn öl dü ðü nü zan ne di yor lar. 2 Þe hit ler ken di ay rý lýk ve ö lüm a cý la rý ný his set mez ler; fa kat dün ya da ka lan çok sev di ði dost la rýn dan ay rýl dýk la rý ný bi lir ler. Bu ay rý lý ðýn tat lý a te þi ni his se der ler. De mek, bu ay rý lýk a te þi ni on lar çe kil mez bir a cý o la rak de ðil, tat lý bir þef kat ve rah met i çin de his se der ler. Çün kü, 1- Ý çin de bu lun duk la rý â lem a cý çek me ye mü sa it de ðil dir. 2- Al lah a ya kýn ol duk la rýn dan, Al lah a ya kýn bil dik le ri sa lih dost la rý ný rah met do lu bir ü mit i çin de me rak e der ler. 3- Bu ay rý lýk a te þin de, dün ye vî a cý lar da ol du ðu gi bi ü mit siz lik ve is yan yok tur. 5- Be þin ci ha yat mer te be si, ka bir eh li nin rû hâ nî ha yat la rý dýr. Ö lüm yok luk de ðil; ha ya týn ci sim göm le ðin den sýy rý lýp rû hâ nî bir bo yut ka zan ma sýn dan i bâ ret tir. 3 DU Â Ey Hayy-ý Bâ kî! Biz ö lü yo ruz. Öl me miz de ve di ril me miz de, bir dâ i mî ha yat ve ri ci cil ve si ni gö rü yo ruz. Hem Sen Bâ kî sin. Çün kü biz fe nâ ve ze vâ li miz de, Se nin de vam ve be kâ ný gö rü yo ruz. Sa na dö nün ce ye ka dar bi ze, Se nin yo lun da ve fâ kâr lýk na sip et! Bi zi rý za ma ka mý na u laþ týr! Bi zi þe hâ det sýr rý na er dir. Bi ze þe hâ det rüt be si ver! Â mîn! Dip not lar: 1- Ba ka ra Sû re si: Mek tû bât, s Mek tû bât, s. 13.

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Ba ha rý ge ze rek kar þý la dýk Artýk herkes onu ve eserlerini arýyor Maziden günümüze þöyle bir göz atarsak, inanç atmosferi içindeki farklý anlaþýlan kavram ve fikirlerin bu günlerde hýzla yer deðiþtirdiðini, terk-i mevki ettiðini görürüz. Silsile olarak eðer bir beyana baðlamak gerekirse; zaman en büyük müfessirdir. Zaman ise tefsirini geciktirmez ve baþkalarýnýn diline de emanet etmez. Bayraklaþan bir hayatla kaderin hükümlerinin muhatabý olduðunu gösteren Bediüzzaman Said Nursî, sözlerle ifade edilemeyecek haksýzlýklara ve zulümlere maruz kalmýþtýr. Nurlu bir hayatla ifade edilen mücadeleleriyle KUR ÂN ýn sönmez ve söndürülemez bir nur olduðunu eserleri RÝSÂLE-Ý NURLARLA ispat ve ilân etmiþtir. Haklý olarak fikir, iman ve inanç dünyasýnda çaðýn tefsiri ünvanýný kazanan ve Kur ân hakikatlarýnýn bütün âleme ilâný için Bediüzzaman Said Nursî tarafýndan telif edilen Risâle-i Nurlar zamanýmýzda kýrk beþ dünya lisanýnda, milyonlar tarafýndan okunuyor. Bütün dünyada sadece Nur Talebeleri deðil, ilim, irfan ve tefekkür âleminin anlayýþýnda ve iz anýnda imanî, Kur ânî bir tefsir olarak sahip çýkýlarak okunan Risâle-i Nurlar inanç, itikat ve ibadet ufkunu aydýnlatmaya devam ediyor. Çok þükür bu gün gelinen noktada Bediüzzaman Said Nursî ve Risâle-i Nurlar anlatýlmaya çalýþýlan, kabul ve revaç noktasýndan ilân edilen, duyurulan bir konum ve durumda deðildir artýk. Bediüzzaman ve Risâle-i Nurlar, aranýlan, anlaþýlmaya çalýþýlan, anýlan ve özellikle de ilim, irfan dünyasýnda hakký verilmeye çalýþýlan bir durum ve konumdadýr, Elhamdülillah. Bediüzzaman ý anma haftalarý ve bu haftalarýn bütün Türkiye ve dünyadaki yansýmalarý, anlatýmlarý bize artýk Þu istikbal inkýlabatýnýn... verdiði haberlerin içinde olduðumuzu göstermektedir. Önemli olan gayret ve çalýþmalarla bu faaliyetlerin içinde yer alabilmek olabilmelidir. Bediüzzaman Said Nursî ve Risâle-i Nur konularýnda Bedizzaman Haftasý içindeki faaliyetleri düzenleyenlerden ve katkýda bulunanlardan Allah razý olsun... Nice Bediüzzaman ve Risâle-i Nur konulu haftalarda buluþmak ümidiyle... BA HA RI MÜJ DE LE YEN NEV RUZ GÜ NÜ NÜN A RE FE SÝN DE GENÇ AR KA DAÞ LA RI MIZ LA BÝR LÝK TE YAP TI ÐI MIZ GE ZÝ, A DE TA BA HA RI KAR ÞI LA MA TÖ RE NÝ GÝ BÝ OL DU. BÝLAL NACÝR ADIYAMAN UZUN za man dan be ri plan lý yor duk. Kýs met ba ha rýn müj de ci si bir Nev ru zu gü nü nün a - re fe siy miþ. Ar ka daþ lar sý nav lar baþ la ma dan gez mek is ti yor lar. Ha va lar da ya ký cý de re - ce ye gel me den, ba ha rý ka pý da kar þý la ya lým is ti yor duk. Bir ba ký yo ruz ki o bi zi kar þý lar hal de ne re de kal dý nýz? der gi bi ha li var. Ne de ol sa yur dun her bir ta ra fý kar la kap - la nýr ken A dý ya man da kar dan e ser bir þey yok tu. Ba ra jýn et ki siy le kaç se ne dir kar yað - mý yor du. Biz de kar a has ret kal dýk di ye bi - li riz. Ar ka daþ lar Ha di kar dan a dam ya pa - mý yo ruz, hiç de ðil se kar to pu oy na say dýk di ye du a e di yor lar dý. Bir Pa zar sa ba hý sa bah na ma zý ve kah val - tý nýn a ka bin de A bu zer Gaf fa ri Haz ret le ri - nin tür be si ilk du ra ðý mýz o lu yor. Zi ya ret Kö yü nün gi ri þin de, te pe de, man za ra lý ve muh kem bir ye re sa hip. Ki ta be sin de 1136 ya zý yor. Sa ha be ler den A bu zer Gaf fa ri nin ger çek me za rý ol ma sa da ma ka mý ol du ðu bi li ni yor. Þeh re çok ya kýn -5 km- ol ma sý na rað men ço ðu ar ka da þý mýz ilk de fa ge li yor - du. Fa ti ha lar dan son ra, is ti ka me ti miz, Sam - sat il çe miz de med fun bu lu nan sa ha be ler - den Saf van bin Mu at tal ýn (ra) kab ri. Bu ra - sý nýn bir ma kam de ðil, ger çek bir ka bir ol - du ðu bi lin mek te. Ül ke miz de Sa ha be me - zar la rý nýn ke sin ol ma la rý na gö re sý ra la nýr sa bi rin ci si E bu Ey yüb-el En sa ri nin tür be si, 2. sý ra da i se Saf van bin Mu at tal ýn (ra) tür be si ge li yor. Bu ra yý ilk de fa gör me fýr sa tý ol du bi - zim i çin ve du â la rý mý zý sý ra la dýk. KA RA KUÞ TE PE SÝ Kah ta ya doð ru i ler li yo ruz. Ba raj gö lü nün pa rýl tý la rý az da ol sa gö zü kü yor. Ba lýk çý la rýn kü - çük ka yýk la rý nýn ü ze rin de Al lah ko ru sun ya zý - sý ný o ku yun ca, in sa ný mý zýn i nan cý ný yan sý tan bir i fa de o la rak zih nim de ka lý yor. Ký sa bir göl sey ri ve fo toð raf çe ki min den son ra bir son ra ki du ra ðý mýz Ka ra kuþ Te pe si o lu yor. Ka ra kuþ Te pe si, çev re den top la nan taþ lar - la o luþ tu rul muþ bir kral lý ða a it me zar. 40 met re ka dar bir yük sek li ði var. Yük sek bir sü tu nun ü ze rin de de te pe ye is mi ni ve ren ka - ra kuþ hey ke li var. Ýs mi ka ra a ma ge çen u zun yýl lar dan son ra ku þun ka ra lý ðýn dan e ser kal - ma mýþ, Sa rý kuþ a dö nüþ müþ san ki. Te pe de bi zi sa rý baþ ve ka ra baþ kar þý lý yor. Bu i ki kö - pe ði di ðer kö pek ler den a yý ran o ri ji nal ta ra fý; göz le ri. Bun la rýn göz le ri nin renk le ri her bi ri fark lý renk te. Bu ö zel li ðin sa de ce Van ke di si - ne a it ol du ðu nu bi li yor dum. An cak fark lý renk ler le kar þý la þýn ca çok þa þýr dýk doð ru su. EN ES KÝ KÖP RÜ; CEN DE RE Cen de re köp rü sü... Dün ya nýn ha len kul la nýl - mak ta o lan en es ki köp rü le rin den bi ri. 120 met re u zun lu ðun da ve 7 met re ge niþ li ðin - Uzun bir yolculuktan sonra dinlenme molasý. de. Kom ma ge ne kral lý ðý nýn e ser le rin den ve mü hen dis lik ha ri ka sý bu e ser gü nü mü ze ka dar u laþ mýþ. 15 se ne ön ce si ne ka dar a - raç la rýn ü ze rin den geç me si ne i zin ve ri li - yor muþ. Köp rü nün se lâ me ti i çin az i le ri si - Sam sat il çe sinde med fun bu lu nan sa ha be ler den Saf van bin Mu at tal ýn (ra) kab ri. Bu ra sý nýn bir ma kam de ðil, ger - çek bir ka bir ol du ðu bi lin mek te. Bu ra yý ilk de fa gör me fýr sa tý ol du bi zim i çin ve du â la rý mý zý sý ra la dýk. 7 metre geniþliðinde, 120 metre uzunluðundaki Cendere Köprüsü. Ka ra kuþ Te pe sinde gördüðümüz köpeðin gözleri Van kedisi gibiydi. ne ye ni bir köp rü ya pýl mýþ. Þim di sa de ce in san ve hay van tra fi ði ne a çýk. Ar ka daþ la rý - mýz la ha tý ra ni ye ti ne gö rüþ a lý yo ruz. Hep si çok be ðen di ði ni söy lü yor. KÂH TA KA LE SÝ NÝ YE KA PA LI? Þey tan Köp rü sü nde öð le ye me ðin den son ra Es ki Kâh ta de ni len yer de öð le na ma zý ný e da e - di yo ruz. Da ðýn te pe sin de ki Kâh ta ka le si ni gez - mek i çin, týr man dý ðý mýz da ka pý sýn da ko ca man ki li di gör me miz bi zi ha yal ký rýk lý ðý na uð ra tý yor. Ka me ra lar dan yet ki li le re ses le ni yo ruz, ka le ni - ye ka pa lý di ye. An cak se si miz ký sýl ma sý na rað - men bi zi du yan ol ma dý... Nem rut Da ðý na da me sa fe o la rak pek bir þey kal ma dý ðý ný gör dük. A ma yo lu nun kar la kap lý ve bu mev sim de çok so ðuk ol ma sý dolayýsýyla o ra yý da bir baþ ka ba ha ra bý rak týk. Me lih kar de þi mi zin ne þe si ge zi ye ay rý bir renk kat tý. Bi ze o dun a te þin de dem le di ði ça yýn ta dý u nu tu la cak gi bi de ðil di. Çay lar bek le nir ken Ýh lâs Ri sâ le sin den o ku nan pa rag raf lar la mak sat ha sýl o lu yor du. Bahçelievler Necip Fazýl Kültür Merkezinde düzenlenen programa bayanlar büyük ilgi gösterdi. Programda duygulu anlar yaþandý. Nur tohumlarý çiçek açtý BAH ÇE LÝ EV LER Ne cip Fa zýl Kül tür Mer ke zin de Ye ni As ya Vak fý Ba yan Genç lik Ko mis yo - nu ta ra fýn dan sah ne le nen Genç lik El den Git me den ti - yat ro gös te ri si, iz le yen le re ol - duk ça duy gu lu an lar ya þat tý. Ay þe nur Ya þar ta ra fýn dan ka le - me a lý nan ve Mey ve Ri sâ le si nin 3. me se le si nin an la týl dý ðý gös te - ri de, Be di üz za man Haz ret le ri - nin þef ka tin den bah se dil di. Kur ân ti lâ ve tiy le baþ la nan prog ram da, a çý lýþ ko nuþ ma sý ný Me lek Ar tan ya pan Me lek Ar tan, Üs ta dýn genç li ðin i ma ný ný kur tar mak uð ru na a lev ler i çin de yan ma ya ra zý ol du ðu na de ðin di. De niz li den Ay rý lýk Vak ti þi i ri nin o kun ma sý nýn ar dýn - dan Genç lik El den Git me den ad lý ti yat ro gös te ri si sah - ne len di. Dâ vâ la rý ný gö nül le rin de ta þý yan genç ler, ti yat ro i - le Nur to hum la rý nýn aç tý ðý çi çek le ri di ðer bir i fa dey le Üs - ta dý, dâ vâ sý ný, þef ka ti ni an lat tý lar. Gü lay Ku þin / Ýs tan bul B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Mi ma rî ö zel lik le ri, in ce süs - le me le ri ve ta þý dý ðý ma ne vî de ðer ler den do la yý dün ya - nýn en seç kin bir kaç ca mi sin den bi ri si o lan ca mi, Þam þeh ri nin sem bo lü ve en çok zi ya ret e di len ye ri o lan, Hut be-i Þa mi ye'nin de o kun du ðu ta ri hi me kân. 2. Pey nir, et, ba lýk, tur þu, as ma yap ra ðý vb. yi ye cek le rin, bo zul ma ma sý i çin i çin de tu tul duk la rý tuz lu su. - Ý kin di vak ti. 3. Her kes, el gün, ya ban cý lar, yâ rü að yar. - Ka sa lý çal gý lar da kul la ný lan en li, tek par ça a ðaç. 4. (Tersi) Ýridyumun simgesi. - Es ki za man lar da dip lo ma ye ri ne ge çen bel ge. - Lan ta ný sim ge le yen harf ler. 5. Ü çün cü do ðal sa yý. - Ý lâ ve, zeyl. - Di bi yü ze yin den ve ya að zýn - dan u zak o lan. 6. Baþ lý ca i ba det ye ri miz. - MS yýl la rý a ra sýn da ki klâ sik sa na tý iz le yen re sim ve mi mar lýk üs lû bu. 7. As ga rî, mi ni mum. - Baþ par ma - ðý bur na deð di rip ö te ki par mak la rý a ça rak ve sal la ya rak ya pý lan a lay i - þa re ti. 8. Do ku zun cu cum hur baþ - ka ný mý zýn so ya dý. - Bir mü zik se - si ni be lirt me ye ya ra yan i þa ret. 9. Ý - çin de ký sa du â ve sû re le rin bu lun - du ðu ki tap. - Gü ney do ðu As ya'da ya þa yan kuy ruk lu bir may mun. 10. Di lin his set ti ði. - Ka nun. - Ge - nel lik le i pek ib ri þim kul la na rak ið - ne, me kik, týð ve ya fir ke te i le ya pý - lan in ce dan tel YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Bü yük boy ya zý kâ ðý dý. 2. Ge niþ bir a la na ku rul muþ, bü yük ve gös te riþ li ev, yurt luk. 3. Göz de sa rý ya ça lan kes ta ne ren gi. - Ý mam lýk, ha li fe lik, Ýs lâm dev let re is li ði. 4. Bir il de dev le ti tem sil e den en yet ki li yö ne - tim gö rev li si. - Bir kimsenin çalýþtýðý yerden geçici bir süre ayrýlmasý, tatile çýkmasý. 5. Kýr sal top lu luk lar da kö yün zo - run lu ve is te ðe bað lý iþ le ri nin köy lü ler ce e þit þart lar da e mek bir li ðiy le ger çek leþ ti ril me si. - Tren, tram vay vb. ta þýt lar da te - ker lek le rin ü ze rin de ha re ket et ti ði de mir den yol. 6. Yu var lak bi çim de sa rýl mýþ ip lik, yün vb. þey. - Bü yü me, ge liþ me, ço ðal - ma. 7. Rüt be siz as ker. - A rý nýn ü ret ti ði bir be sin ma de si. 8. Çap raz düð me li, i pek ve ya sýr ma iþ le me li bir tür ký sa ye lek. - A rap ça da su. 9. Gü müþ ba lý ðý. 10. So ður ma, em - me. - XVI I I. yüz yý lýn ba - þýn da Fran sa'da çok ge - çer li o lan, ka vis li çiz gi le ri N Ý K E B Ý R bol, gös te riþ li bir be ze me I M U C Ý B E üs lû bu. 11. Ter le mek ten S A T U R A E ve ya sý cak tan vü cut ta F E U A A R A mey da na ge len kü çük S A L Ý D A T pem be ka bar tý lar, ý sýr gýn. H E A D E T A - At yav ru su. 12. Ya ra dý - A M A R S lýþ tan bil me, an la ma, Al - R lah'ýn sýr ve ger çek le ri ni Y A A T B A kav ra ma, kâ i na týn sýr la rý - A K K A B A N ný bil me kud re ti. - Ka ra - M A L S A B Ý de niz yel ken li si. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI C E V E S B Z A Y A R A Y E N Ý T S R A Y Y K A F O K A Y A Þ E A B K A L A A L B A A B M A N A A D L A

11 Y EKONOMÝ 11 HABERLER MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 31 MART 2011 A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,5390 ÖN CE KÝ GÜN 1,5450 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,1790 ÖN CE KÝ GÜN 2,1910 p DÜN 71,10 ÖN CE KÝ GÜN 71,35 p DÜN 476,97 ÖN CE KÝ GÜN 478,62 p TOKÝ, "2011 Bahar Kampanyasý'ný baþlattý. TO KÝ den bor cu nu erken ö de yen e yüz de 20 in di rim TOP LU Ko nut Ý da re si (TO KÝ), bor cu nu ö de yip ta pu su nu he men al mak is te yen ko nut ve iþ ye ri sa hip le ri i çin 2011 Ba har Kam pan ya sý baþ lat tý. Bor cu nu he men ö de yen le re yüz de 20, 3 tak sit te ö de yen le re yüz de 17 in di rim ya pý la cak. Ýs te yen ler, il gi li ban ka lar dan kre di de kul la na bi le cek. TO KÝ den ya pý lan du yu ru ya gö re, in di rim kam pan ya sý 21 Ni san Per þem be gü nü baþ la ya cak, 18 Ma yýs Çar þam ba gü nü so na e re cek. Kam pan ya 2009 so nu na ka dar ya pý lan ko nut ve iþ ye ri sa týþ la rý ný kap sý yor. TO KÝ, kam pan ya dan 200 mil yon li ra bek li yor. An ka ra / a a Dýþ borç, 2010 sonunda 290 mil yar do la rý aþ tý TÜR KÝ YE NÝN brüt dýþ borç sto ku 2010 yý lý so nun da 290 mil yar 350 mil yon do lar o la rak be lir len di. Net dýþ borç sto ku nun 169,5 mil yar do la ra yük sel di ði bu dö nem de, Ha zi ne ga ran ti li dýþ borç sto ku da 7,4 mil yar do lar ol du. Ha zi ne Müs te þar lý ðý, 2010 yý lý so nu i ti ba rýy la brüt, net ve Ha zi ne ga ran ti li dýþ borç sto ku ve ri le ri ni a çýk la dý. Bu na gö re, Tür ki ye brüt dýþ borç sto ku, 2010 yý lý dör dün cü çey re ði so nu i ti ba rýy la 290 mil yar 350 mil yon do lar o la rak ger çek leþ ti yý lý so nun da 268 mil yar 764 mil yon do lar o lan brüt dýþ borç sto kun da böy le ce ge çen yýl 21 mil yar 586 mil yon do lar lýk bir ar týþ mey da na gel di yý lý so nun da 189,6 mil yar do lar o la rak be lir le nen ö zel sek tör borç la rý nýn top lam dýþ borç sto ku i çe ri sin de ki pa yý yüz de 65,3 o la rak be lir len di. Ka mu ke si mi nin 88,9 mil yar do lar lýk bor cu da borç sto ku nun yüz de 30,6 sý ný o luþ tur du. Mer kez Ban ka sý nýn 11,8 mil yar do lar lýk bor cu nun top lam borç sto ku i çe ri sin de ki pa yý yüz de 4,1 ol du. Mer ke zi yö ne tim dý þýn da ka lan ma hal li i da re ler, fon lar, ka mu ban ka la rý, KÝT ler ve di ðer fi nan sal ol ma yan ka mu ku ru luþ la rý nýn top lam dýþ borç la rý da 2010 so nu i ti ba rýy la 10,8 mil yar do lar o la rak he sap lan dý. Tür ki ye nin 2010 so nu i ti ba rýy la net dýþ borç sto ku da bir ön ce ki yý la gö re 23 mil yar 691 mil yon do lar ar ta rak, 169 mil yar 518 mil yon do la ra çýk tý. Tür ki ye nin ka mu net borç sto ku 2010 yý lý A ra lýk so nu i ti ba riy le mil yar TL, AB ta ným lý ge nel yö ne tim no mi nal borç sto ku i se mil yar TL o la rak ger çek leþ ti. AB ta ným lý ge nel no mi nal borç sto ku 2009 yý lý so nu na gö re yüz de 6 ar týþ gös ter di. An ka ra / a a Yýl maz lar Holding, Ýs ra il in o na yý ný bek li yor YIL MAZ LAR Hol ding Ýs ra il den so rum lu Ge nel Mü dü rü Ah met A rýk, Ýs ra il de Yýl maz lar Hol ding bün ye sin de is tih dam e di len 800 Türk va tan da þý nýn vi ze so ru nuy la il gi li Tür ki ye ta ra fýn da ki so ru nun çö zül dü ðü nü, þu an da bü tün so rum lu lu ðun Ýs ra il hü kü me tin de ol du ðu nu kay det ti. Ah met A rýk, Ýs ra il de 800 Türk va tan da þý nýn vi ze so ru nuy la il gi li ya zý lý a çýk la ma yap tý. Ýs ra il de Yýl maz lar Hol ding bün ye sin de is tih dam e di len 800 Türk va tan da þý nýn vi ze so ru nuy la il gi li Tür ki ye ta ra fýn da ki so ru nun çö zül dü ðü nü be lir ten A rýk, ar týk Ýs ra il ta ra fý nýn ge rek li o nay la rý hýz la ve re rek Türk va tan daþ la rý nýn mað du ri ye ti nin gi de ril me si nin bek len di ði ni i fa de et ti. Ýs tan bul / Ye ni As ya Ha zi ne, i kin ci çey rek te 33,3 mil yar li ra ö de ye cek HA ZÝNE, 2011 yý lý nýn Ni san, Ma yýs ve Ha zi ran ay la rýn da top lam 33,3 mil yar li ra ö de me ya pa cak. Ha zi ne Müs te þar lý ðý nýn Ni san-ha zi ran 2011 dö ne mi Ýç Borç lan ma Stra te ji si ne gö re, ö de me le rin 29 mil yar li ra sý iç borç ser vi sin den, 4,4 mil yar li ra sý da dýþ borç ser vi sin den o lu þa cak. Ha zi ne bu dö nem de 22,3 mil yar li ra tu ta rýn da da iç borç lan ma ya gi de cek. Söz ko nu su dö nem de 1,1 mil yar li ra da dýþ borç lan ma ya pa cak. Ha zi ne, Ni san da 8,5, Ma yýs ta 14,6 ve Ha zi ran da da 5,9 mil yar li ra iç borç ö de me si ya pa cak. Ni san a yýn da ki 8,5 mil yar li ra lýk ö de me ye kar þý lýk 7,1 mil yar li ra, ma yýs ta ki 14,6 mil yar li ra lýk ö de me ye kar þý lýk 10,8 mil yar li ra lýk, Ha zi ran da ki 5,9 mil yar li ra lýk ö de me ye kar þý lýk da 4,4 mil yar li ra lýk iç borç lan ma ya gi di le cek. Ni san a yýn da ki 8 mil yar 450 mil yon li ra lýk iç borç ö de me si nin 6 mil yar 859 mil yon li ra sý pi ya sa ya, 1 mil yar 591 mil yon li ra sý da ka mu ya ya pý la cak. Ma yýs ta ki 14 mil yar 558 mil yon li ra lýk ö de me nin i se 11 mil yar 240 mil yon li ra sý pi ya sa, 3 mil yar 318 mil yo nu da ka mu ö de me le rin den o lu þa cak. Ha zi ran a yýn da ki 5 mil yar 906 mil yon li ra lýk iç borç ö de me si nin de 4 mil yar 453 mil yon li ra sý pi ya sa ya, 1 mil yar 453 mil yon li ra sý da ka mu ya ya pý la cak. Ankara/aa KÝT ler en çok bir bi ri ne borç lu KÝT LER VE Ö ZEL LEÞ TÝR ME PROG RA MIN DA KÝ KU RU LUÞ LA RIN 2010 SO NU Ý TÝ BA RÝY LE 64,7 MÝL YAR LÝ RA BOR CU BU LU NU YOR. BU BOR - CUN 36,1 MÝL YAR LÝ RA SI NI KÝT LE RÝN BÝR BÝR LE RÝ NE BOR CU O LUÞ TU RUR KEN, VER GÝ BORÇ LA RI DA 4,5 MÝL YAR LÝ RA YA U LA ÞI YOR. KÝT LER ve ö zel leþ tir me prog ra mýn da ki ku ru luþ la rýn top lam borç la rý nýn yüz de 55,7 si ni bir bir le ri ne o lan borç lar o luþ tu ru yor. Ha zi ne Müs te þar lý ðýn dan der le nen ve ri le re gö re, KÝT ler ve ö zel leþ tir me prog ra mýn da ki ku ru luþ la rýn 2010 yý lý so nu i ti ba riy le 64 mil yar 655 mil yon 882 bin li ra bor cu bu lu nu yor. Ra kam lar, 2000 yý lýn da 12 mil yar 986 mil yon 911 bin li ra o lan borç sto ku nun 2010 yý lýn da 5 e kat lan dý ðý ný or ta ya ko yu yor yý lý so nu i ti ba riy le 64,7 mil yar li ra o lan KÝT ve ö zel leþ tir me prog ra mýn da ki ku ru luþ la rýn stok borç la rý nýn 56 mil yar 416 mil yon 428 bin li ra sý ný iç borç lar, 8 mil yar 239 mil yon 454 bin li ra sý ný da dýþ borç lar mey da na ge ti ri yor. 56,4 mil yar li ra lýk iç bor cun da, 36 mil yar 55 mil yon 384 bin li ra sý nýn KÝT le rin bir bir le ri ne o lan borç lar dan o luþ ma sý dik ka ti çe ki yor. KÝT le rin 2000 yý lýn da 1 mil yar 696 mil yon li ra se vi ye sin de bu lu nan bir bir le ri ne o lan top lam borç la rý, 2005 yý lýn da 14 mil yar 38 mil yon li ra ya, 2006 yý lýn da 19 mil yar 195 mil yon li ra ya 2007 yý lýn da da 24 mil yar 528 mil yon li ra ya yük sel di yý lýn da 37 mil yar 345 mil yon li ra ya u la þan KÝT le rin bir bir le ri ne o lan borç la rý, 2009 yý lýn da 37 mil yar 609 mil yon li ra ya çýk tý. Bu ra kam ge çen yýl 36 mil yar 55 mil yon li ra ya ge ri le di. RES MÎ DA Ý RE LE RE O LAN BORÇ LAR DA KAT LAN DI yýl la rý a ra sýn da KÝT le rin res mi da i re le re o lan borç la rý da kat lan dý yý lýn da 903,5 mil yon li ra o lan res mi da i re le re o lan borç lar, 2005 yý lýn da 1 mil yar 443 mil yon li ra ya, 2006 yý lýn da 3 mil yar 480 mil yon li ra ya, 2007 yý lýn da 4 mil yar 433 mil yon li ra ya, 2008 yý lýn da da 7 mil yar 901 mil yon li ra ya yük sel di. Res mi da i re le re o lan borç ra ka mý 2009 yý lýn da 8 mil yar 952 mil yon li ra ya çýk tý, an cak 2010 yý lýn da 7 mil yar 346 mil yon li ra ya ge ri le di. Bu sü reç te ö zel þa hýs la ra o lan borç lar da i se dal ga lý bir se yir iz len di yý lýn da 839 mil yon li ra o lan ö zel þa hýs la ra o lan borç lar, 2005 yý lýn da 7 mil yar Otomotiv endüstrisinin en önemli ihtiyaçlarý arasýnda yer alan nitelikli eleman ihtiyacýný karþýlayacak OÝB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi nin açýlýþý yapýldý. Açýlýþ törenine Devlet Bakanlarý Zafer Çaðlayan ile Faruk Çelik, TÝM Baþkaný Mehmet Büyükekþi, OÝB Baþkaný Orhan Sabuncu, öðrenciler ve davetliler katýldý. FOTOÐRAF: ELÝF NUR KURTOÐLU Ýh ra cat rakamlarý rekora imza atýyor ÝH RA CAT Mart a yýn da yüz de 22.8 ar týþ la 11.7 mil yar do la rý aþ tý. Ýh ra cat son 32 a yýn en yük se ði ne çý kar ken, ta ri hi nin en yük sek Mart ra kam la rý na u la þýl dý. Tür ki ye Ýh ra cat çý lar Mec li si (TÝM) Baþ ka ný Meh met Bü yü kek þi ih ra cat ra kam la rý ný Dev let Ba kan la rý Za fer Çað la yan ve Fa ruk Çe lik in de ka týl dý ðý O to mo tiv En düs tri si Ýh ra cat çý la rý Bir li ði (O ÝB) Tek nik ve En düs tri Mes lek Li se si nde dü zen le nen ba sýn top lan tý sýn da a çýk la dý. TÝM ve ri le ri ne gö re, bu yý lýn Mart a yýn da ih ra cat, 2010 yý lý nýn ay ný a yý na gö re yüz de ar týþ la 11 mil yar 723 mil yon do lar ol du. Ýh ra cat, yý lýn ilk 3 a yýn da yüz de ar týþ la 31 mil yar 390 mil yon do lar se vi ye sin de ger çek leþ ti. Son 12 ay lýk dö nem de i se bir ön ce ki dö ne me gö re yüz de ar týþ la 119 mil yar 368 mil yon do lar lýk ih ra cat ya pýl dý. Mart a yýn da en faz la ih ra ca tý 1 mil yar 955 mil yon do lar i le o to mo tiv en düs tri si sek tö rü ya par ken, ha zýr gi yim ve kon fek si yon sek tö rü 1 mil yar 430 mil yon do lar i le i kin ci sý ra da, çe lik sek tö rü i se 1 mil yar 391 mil yon do lar i le ü çün cü sý ra da yer al dý. Ta rým sek tö rü, Mart a yýn da 1 mil yar 484 mil yon do lar ih ra cat la top lam i çin de yüz de 12,66 pay a lýr ken, sa na yi nin pa yý 9 mil yar 956 mil yon do lar lýk ih ra cat la yüz de Gü ney do ðu da ku rak lýk en di þe si TÜR KÝYE NÝN ö nem li hu bu bat ü re tim mer kez le rin den Gü ney do ðu A na do lu Böl ge sin de ku rak lýk en di þe si ya þa ný yor. Kon ya dan son ra i kin ci bü yük ta hýl am ba rý ko nu mun da ki Þan lý ur fa da, ö ze lik le ku ru ta rý mýn ya pýl dý ðý a lan lar da ilk ba har ve kýþ ay la rýn da ye ter li ya ðýþ düþ me me si so nu cu or ta ya çý kan ku rak lýk ris ki nin re kol te ka yýp la rý na sebep o la bi le ce ðin den en di þe e di li yor. Ha va sý cak lý ðý nýn hýz la yük sel di ði ve mev sim nor mal le ri nin ü ze ri ne çýk tý ðý Þan lý ur fa da, ö zel lik le Mart a yýn da bek le nen ya ðýþ la rýn ol ma ma sý, aç týk la rý ku yu lar ve ya A ta türk Ba ra jý a ra cý lý ðýy la su la ma ya a çý lan yer le rin dý þýn da ki a lan lar da, tar la sýn da ki buð day, mer ci mek ve ar pa gi bi ü rün le ri su la ya ma yan çift çi yi dü þün dü rü yor. Böl ge de ki ya ðýþ ye ter siz li ði sebebiy le me ra la rýn ge liþ me me sin den ö tü rü, hay van cý lýk la uð ra þan va tan daþ lar da ku rak lýk tan en di þe e di yor. Þan lý ur fa nýn ya ný sý ra böl ge nin ba zý il le rin de de ay ný en di þe ler ta þý ný yor. Zi ra at Mü hen dis le ri O da sý Þan lý ur fa Þu be Baþ ka ný Ab dul lah Me lik, böl ge de ku rak lýk ris ki nin yük sek ol du ðu nu be lir te rek, GAP ýn su la ma ya tý rým la rý nýn ve Ku rak lýk Ey lem Pla ný nýn bir an ev vel ta mam lan ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Þan lý ur fa / a a 84,93, ma den ci lik ü rün le ri nin pa yý i se 282 mil yon do lar i le yüz de 2,41 ol du. Mart a yýn da sek tör ler i çin de en faz la ih ra cat ar tý þý ný yüz de 92,77 i le tü tün ve ma mul le ri sek tö rü, yüz de 58,77 i le ge mi ve yat sek tö rü, yüz de 40,32 i le de su ü rün le ri ve hay van sal ma mul ler sek tö rü ya ka la dý. TÝM Baþ ka ný Meh met Bü yü kek þi, Mart a yý ih ra cat ra kam la rý nýn kriz son ra sý nýn en yük sek ra kam la rý ol du ðu na dik ka ti çe ke rek, Son 32 a yýn da en yük sek ra ka mý. Sa de ce Mart ay la rý göz ö nü ne a lýn dý ðýn da Cum hu ri yet ta ri hi nin en yük sek Mart a yý ra kam la rý. Bir re kor dur de di. E lif Nur Kur toð lu / Bursa Kre di ve kart tu ta rý, 177,5 mil yar li ra ol du MEV DU AT ban ka la rý nýn tü ke ti ci kre di le ri ve kre di kart la rý tu ta rý, 25 Mart 2011 i ti ba riy le 177 mil yar 547 mil yon 301 bin li ra ol du. Mer kez Ban ka sý ve ri le ri ne gö re, top lam tu tar da bir haf ta lýk sü reç te 1 mil yar 589 mil yon 116 bin li ra lýk ar týþ mey da na gel di. Tü ke ti ci kre di le ri, 25 Mart i ti ba riy le 134 mil yar 408,6 mil yon li ra, bi rey sel kre di kar tý kul la ným tu ta rý da 43 mil yar 138,7 mil yon li ra ol du. Tü ke ti ci kre di le ri nin 61 mil yar 257,5 mil yon li ra sý ko nut, 5 mil yar 589,5 mil yon li ra sý ta þýt, 67 mil yar 561,5 mil yon li ra sý di ðer kre di ler den o luþ tu. Türk Li ra sý cin sin den bi rey sel kre di kart la rý tu ta rý nýn 19 mil yar 200,1 mil yon li ra sý tak sit li, 23 mil yar 882,9 mil yon li ra sý tak sit siz kul la ným dan mey da na gel di. An ka ra / a a 98 mil yon li ra ya u laþ tý yý lýn da 6 mil yar 37 mil yon li ra o lan ö zel þa hýs la ra o lan borç ra ka mý, 2010 yý lýn da 5 mil yar 947 mil yon li ra ya in di. KÝT le rin ver gi borç la rýn da da ben zer bir du rum ya þan dý ve 2000 yý lýn da 2 mil yar 540 mil yon li ra o lan ver gi borç la rý, 2009 yý lýn da 3 mil yar 299 mil yon li ra, 2010 yý lýn da i se 4 mil yar 512 mil yon li ra o la rak ger çek leþ ti yý lýn da 1 mil yar 850 mil yon li ra o lan ti ca ri ban ka la ra borç lar da, 2010 yý lýn da 947 mil yon li ra ya, 180 mil yon li ra o lan SGK borç la rý, 136 mil yon li ra ya, 1 mil yar 392 mil yon li ra o lan Ha zi ne ye o lan borç lar da 651 mil yon li ra ya düþ tü. KÝT LE RÝN GÖ REV ZA RA RI BU a ra da Ha zi ne ve ri le ri ne gö re, KÝT le rin ge çen yýl ki top lam gö rev za ra rý da 1 mil yar 86 mil yon 257 bin li ra ol du. En faz la gö rev za ra rý bu lu nan ku ru luþ Top rak Mah sul le ri O fi si o la rak be lir le nir ken, 775 mil yon 180 bin li ra gö rev za ra rý o lan TMO yi, 324 mil yon 118 bin li ra lýk za rar la Dev let De mir Yol la rý, 101 mil yon 617 bin li ra lýk za rar la Tür ki ye Kö mür Ýþ let me le ri, 23 mil yon 819 bin li ra lýk za rar la Tür ki ye Taþ kö mü rü Ku ru mu, 11 mil yon 515 bin li ra lýk za rar la da Dev let Ha va Mey dan la rý Ýþ let me si ta kip et ti. KÝT ler de, ça lý þan sa yý sý nýn 2010 yý lý so nu i ti ba rýy la 186 bin 137 ki þi ol du ðu bil di ril di. An ka ra / a a Ki þi ba þýna ge lir, ay da 125 do lar art tý TÜRK hal ký 2010 yý lýn da bir ön ce ki yý la ký yas la ay lýk 125 do lar zen gin leþ ti. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK) ve Dev let Plan la ma Teþ ki lâ tý (DPT) ve ri le rin den ya pý lan he sap la ma la ra gö re, ge çen yýl ki þi ba þý na dü þen mil lî ge lir bir ön ce ki yý la gö re 1501 do lar ar ta rak, 10 bin 79 do lar ol du. Ki þi ba þý na dü þen mil lî ge lir 2009 yý lýn da kü re sel kri zin de et ki siy le 1862 do lar a zal mýþ ve 8 bin 578 do lar o la rak he sap lan mýþ tý. Ki þi ba þý na dü þen mil lî ge lir de ay lýk ar týþ i se 125 do lar ol du. Bir baþ ka i fa dey le 2010 da ki þi ler mil lî ge lir den bir ön ce ki yý la ký yas la ay lýk 125 do lar da ha faz la pay al dý lar. Ki þi ba þý na mil lî ge lir 2009 yý lýn da i se ay lýk o la rak 155 do lar a zal mýþ tý yý lýn da ki þi ba þý na dü þen mil lî ge lir de ki ar tý þýn gün lü ðe dü þen bö lü mü i se yak la þýk 4 do lar ol du dö ne mi de ðer len di ril di ðin de; ki þi ba þý na dü þen mil lî ge lir 1999 da 431 do lar, 2001 de 1110 do lar ve 2009 yý lýn da da 1862 do lar a zal dý. Söz ko nu su dö nem de ki þi ba þý na mil lî ge lir de bir ön ce ki yý la o ran la en faz la ar tý þýn kay de dil di ði yýl i se 1651 do lar i le 2007 yý lý ol du. Ki þi ba þý na mil lî ge lir 2005 te 1257 do lar, 2008 de 1206 do lar, 2004 yý lýn da i se 1205 do lar art tý GSYH ra ka mý i se bir ön ce ki yý la ký yas la 119,1 mil yar do lar ar ta rak 735,8 mil yar do la ra u laþ tý. Söz ko nu su tu tar, 2008 yý lýn da 742,1 mil yar do lar i ken 2009 da 616,7 mil yar do la ra ge ri le miþ ti. An ka ra / a a E ner ji kri zi ka pý da AN KA RA Ü ni ver si te si Mü hen dis lik Fa kül te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Do ðan Ay dal, Tür ki ye nin e ner ji de kri ze gir mek ü ze re ol du ðu nu, ga ran ti li bir þe kil de ül ke nin ku ru lu gü cü nü, ü re ti mi ni art týr mak zo run da ol du ðu nu be lir te rek, Çö züm gü neþ e ner ji si dir de di. Ay dal, An ka ra Ü ni ver si te si Mü hen dis lik Fa kül te si ta ra fýn dan, fa kül te nin kon fe rans sa lo nun da dü zen le nen E ner ji kon fe ran sýn da, e ner ji de dün ya nýn ve Tür ki ye nin kri ze gir mek te ol du ðu nu söy le di. Tür ki ye de ki e lek trik tü ke ti mi ne de ði nen Ay dal, e lek trik tü ke ti mi ni kar þý la ya cak ku ru lu gü cün bu lun ma dý ðý ný, ba raj la rýn yüz de 100 ka pa si tey le ça lýþ ma dý ðý ný, ye ni le ne bi lir e ner ji kay nak la rý nýn i se Tür ki ye nin e ner ji der di ne der man ol ma dý ðý ný söy le di. Bu gü ne ka dar ü re ti len rüz gar e ner ji si mik ta rý nýn, ku ru lu gü cün çok az bir kýs mý ný kar þý la ya bil di ði ni, ül ke de ki je o ter ma lin de e lek trik ü re ti mi ne uy gun ol ma dý ðý ný an la tan Ay dal, Tür ki ye e ner ji de kri ze gir mek ü ze re dir. Ga ran ti li bir þe kil de ku ru lu gü cü nü, ü re ti mi ni art týr mak zo run da dýr. Çö züm gü neþ e ner ji si dir de di. Ay dal, Tür ki ye nin gü ne þi be da va kul la na cak bir ko num da ol du ðu nu i fa de et ti. An ka ra / a a Þu bat ta, 3.1 mil yar li ra lýk teþ vik ve ril di HA ZÝNE Müs te þar lý ðý, Þu bat a yýn da, top lam sa bit ser ma ye tu ta rý 3,1 mil yar li ra o lan 335 a det teþ vik bel ge si dü zen le di. Ha zi ne Müs te þar lý ðý nýn Þu bat a yý na a it yer li ser ma ye li fir ma la rýn ya tý rým la rý i le ya ban cý ser ma ye li fir ma la rýn ya tý rým la rý i çin ver di ði ya tý rým teþ vik bel ge le ri, Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. Teb li ðe gö re, söz ko nu su ya tý rým lar da top lam 9 bin 447 ki þi nin is tih dam e dil me si ve it hal e di le cek ma ki ne teç hi zat tu ta rý nýn da 703 mil yon 239 bin 84 do lar ol ma sý ön gö rül dü. Þu bat a yýn da ya ban cý ser ma ye li fir ma la rýn ya tý rým la rý i çin de 18 teþ vik bel ge si dü zen len di. An ka ra / a a

12 AÝLE - SAÐLIK 13 O tizm li ço cuk lar ha ya ta spor la tu tu nu yor Kaliteli ömür için yapýlacaklar UZMANLAR, BASÝT, AMA ETKÝLÝ TEDBÝRLERLE, EMANET OLARAK VERÝLEN HAYATIMIZI DAHA SAÐLIKLI VE KALÝTELÝ GEÇÝRMEK ADINA ÇEÞÝTLÝ TAVSÝYELERDE BULUNUYORLAR. BA SÝT a ma et ki li tedbir ler le öm rü nü zü da ha ka li te li ve sað lýk lý ge çir mek e li niz de. Ýs tan bul E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si Ýç Has ta lýk la rý Uz ma ný Dr. Na fiz Ka ra gö zoð lu bütün vü cu du ko ru yan ba zý tavsiye le ri ni sý ra lý yor. Ýþ te o tavsiye ler: Haf ta da 1100 Ka lo ri Ya kýn: Du ke Ü ni ver si te si nde ki bi lim in san la rý, haf ta da 1100 ka lo ri ya ka cak ka dar eg zer siz ya pa rak, da mar tý kan ma sý na ve hi per tan si yo na yol a çan ka rýn böl ge sin de ki yað bi rik me si ne en gel o lu na bi le ce ði ni be lir ti yor. Yýl da Bir Di ya bet Tah li li: Tip 2 di ya bet, da mar du va rý nýn es nek li ði ni bo zu yor, kan da pýh tý laþ ma yý art tý rý yor ve da mar iç yü ze yin de ki hüc re ha sa rý ný ko lay laþ tý rý yor. A me ri kan Di ya bet Der ne ði, kalp sað lý ðý i çin aç lýk kan þe ke ri nin 100 mg/dl nin al týn da ol ma sý na dik kat çe ki yor. Þi kâ ye ti ol ma sa bi le 20 ya þýn ü ze rin de ki le rin yýl da bir di ya bet tes ti yap týr ma sý ný ö ne ri yor lar. 250 Gram Mag nez yum: Fran sýz bi lim a dam la rý, kan la rýn da yük sek dü zey de mag nez yum bu lu nan er kek le rin, dü þük o lan la ra ký yas la her han gi bir se bep ten öl me risk le ri nin yüz de 40 da ha dü þük ol du ðu nu bil gi si ni ve ri yor. Bu ne den le gün lük ö ðü nü nü ze 250 mi lig ram lýk bir mag nez yum ha pý ek le me niz de fay da var. Gün de 2-3 Lit re Su Ý çin: Su, hüc re le rin ve or gan la rýn ya þa ma sý i çin þart. Do la yý sýy la her gün bol bol su iç me yi as la ih mal et me yin. E ðer ki lo a ra sýn day sa nýz gün lük iç me niz ge re ken su mik ta rý 2 lit re dir. 90 ki loy sa nýz bu ra kam 3 lit re ye çý kar. 15 Da ki ka Gül me Mo la sý: 15 da ki ka lýk ko mik bir vi de o iz le ye rek, kal bi ni ze gi den kan a ký þý ný yüz de 50 art tý ra bi lir, da mar has ta lýk la rý na ya ka lan ma ris ki ni zi a zal ta bi lir si niz. Flor A lý mý Diþ le ri niz Ý çin Ö nem li: 0-3 yaþ ta ye ter li flor a lý mý - nýn ye ter li ol ma sý nýn ge le cek te o lu þa cak diþ çü rü me le ri ni ön le di ði ni is pat la yan ya yýn lar bu lun mak ta dýr. Flor a lý mý suy la ger çek leþ mek te dir, bu dö nem de ye ter li a lý nan flor diþ le rin çü rü ðe kar þý di ren ci ni art týr mak ta dýr. Bu nun dý þýn da ko ru yu cu diþ he kim li ði te da vi sin de, jel ve ya gar ga ra þek lin de kul la ný la rak, bak te ri le rin a sit ü ret me si ni en gel le ye rek, diþ çü rü me le ri ni a zalt mak ta dýr. 15 Da ki ka Gü neþ ten Fay da la nýn: Gü neþ i ki u cu kes kin ký lýç gi bi dir. Faz la sý cilt kan se ri ne sebep o la bi li yor, di ðer ta raf tan da vü cu du mu za ge rek li o lan D vi ta mi nin o luþ ma sýn da a nah tar rol üst le ni yor. Bu sebep le her gün dü zen li o la rak da ki ka gü neþ - Dr. Na fiz Ka ra gö zoð lu ten fay da la nýn. Ay rý ca sa bah gü ne þe çýk ma nýz, ge ce ra hat u yu ma ný za da yar dým cý o lu yor. Bel de Sý nýr 88 San ti met re: Bel çev re niz ka dýn sa nýz 88, er kek se niz 98 san ti mi geç me sin. Çün kü bu tip yað lan ma, me ta bo liz ma da cid dî de ði þik lik le re sebep o lu yor. Kalp da mar has ta lý ðý, hi per tan si yon, ko les te rol ve di ya bet ris ki kay da de ðer de re ce de ar tý yor. 40 dan Son ra Check-Up: E for tes ti, check-up da baþ vu ru lan yön tem ler den bi ri. Test, ri tim ve i le ti bo zuk luk la rý ný a raþ týr mak a ma cýy la ya pý lý yor. Bu, sa ye de kalp ve do la þým sis te mi has ta lýk la rý da cid di bo yut la ra u laþ ma dan te da vi e di le bi li yor. 40 ya þýn dan i ti ba ren yýl da bir kez kar di yo lo jik check-up - tan geç me niz, kalp sað lý ðý nýz a çý sýn dan ö nem ta þý yor. Diþ le ri ni zin Te miz li ði ne Ö zen Gös te rin: A ðýz sað lý ðý nýz kalp sað lý ðýy la bi re bir il gi li. Gün de lik fýr ça la ma ve diþ i pi kul la ný mý öm rü nü zü 6-7 yýl u za ta bi lir. Dü zen li Kal si yum A lýn: Her gün ye ter li mik tar da kal si yum al ma ya ö zen gös te rin. Gün bo yun ca i ki su bar da ðý süt ve i ki kib rit ku tu su ka dar pey nir tü ket me li si niz. Ý le ri yaþ lar day sa nýz az yað lý süt ter cih e din. Me no poz da ki ka dýn la rýn gün de 1200 mi lig ram kal si yum al ma sý ge re ki yor. Tu zu A zal týn: Tu zun faz la sý sa de ce ö dem yap mak la kal ma yýp çok cid dî sað lýk so run la rý na da yol a çý yor. Uz man lar tu zun yol a ça ca ðý za rar lar dan ko run mak i çin gün lük tuz tü ke ti mi nin 6 gra mý aþ ma ma sý ný ö ne ri yor. Sa kin le þin: Psi ko sos yal stres fak tör le ri; yan lýþ bes len me, fi zik sel ak ti vi te, o be zi te, si ga ra, u yuþ tu ru cu mad de, risk li dav ra nýþ lar ve ye ter siz sað lýk kon tro lü. Sað lý ðý et ki le yen fak tör ler dir. Stres kan ba sýn cý ný yük sel te rek sa kin in san la ra gö re kalp has ta lýk la rý na ya ka lan ma o ra ný ný 3 kat art ma sý na sebep o lur. Or ta yaþ ta i se bu o ran 6 ka ta çý ka rak ya þam sü re si ni ký sal tý yor. AN KA RA O tis tik Bi rey ler Der ne ði (A NOB DER) ve O tizm Vak fý nýn, Ga zi Ü ni ver si te si Be den E ði ti mi ve Sü per Yük sek O ku lu nun des te ðiy le 3 yýl dýr ger çek leþ tir di ði ça lýþ ma lar la o tizm li ço cuk lar ha ya ta tu tu nu yor. Spor ak ti vi te le ri ve hal ko yun la rý ça lýþ ma la rý o tizm li ço cuk la rýn be den ha re ket le ri ni dü zen le yip sos yal ha ya ta ka týl ma la rý ný sað lý yor. Doð duk tan yýl lar son ra o tizm li ol duk la rý far ke di le bi len o tizm li ço cuk lar, ha yat la rý bo yun ca bu nu ta þý yor. Ön ce le ri ni ye be nim ba þý ma böy le bir þey gel di di ye so ran a i le ler i se ço cuk la rý na sa hip çý kýp on la rýn ken di a yak la rý ü ze rin de du ra bil me si i çin ça ba lý yor. Ço cuk la rý ha ya ta kat mak is te yen a i le ler, çe þit li ak ti vi te ler le on la rýn bir bi rey o la rak top lum da yer al ma sý na ça lý þý yor. A NOB DER 2. Baþ ka ný ve O tizm Vak fý Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Cen giz han So ne ren, ken di si nin de 15 ya þýn da o tizm li bir er kek ço cuk sa hi bi ol du ðu nu, 2 ya þýn da teþhis ko nul ma sýn dan son ra mü ca de le ye baþ la dýk la rý ný söy le di. O tiz mi i çe ka pa nýk lýk o la rak Yaþ lý lar da en sýk kar þý la þý lan uy ku prob le mi in som ni dir ta ným la yan So ne ren, ay rý ca bu nun du yu sal gir di ler de ki fark lý lýk lar o la rak da ad lan dý rý la bi le ce ði ni i fa de et ti. So ne ren, her ke sin sa hip ol du ðu 5 du yu ol du ðu nu fa kat o tizm li ço cuk la rýn nor mal ge li þim gös te ren ço cuk lar dan da ha fark lý gör dü ðü nü, duy du ðu nu, al gý la dý ðý ný di le ge tir di. Ha ya ta ge çir dik le ri ve 2008 den be ri de vam et tik le ri O tis tik ler Spor E ði tim Pro je si yle (O SEP), ger çek leþ ti ri len fa a li yet ler çer çe ve sin de çok ha re ket li ol du ðu söy le nen ço cuk la rýn ha re ket le ri nin an lam lý ha le ge ti ril di ði ni an la tan So ne ren, ha re ket siz ol du ðu söy le nen le re de ha re ket ka zan dý rýl dý ðý ný kay det ti. So ne ren, o tizm li ço cu ðu o lan a i le le re ta ný yý a lýr al maz ço cuk la rýy la il gi len me le ri ve sev giy le bak ma la rý tav si ye sin de bu lu na rak, Ke sin lik le bir ad ta kýp, o tizm a dý ný ta kýp, o tis tik a dý ný ta kýp on la rý fark lý gör me sin ler. Bu gün bi li nen en i yi te da vi si yo ðun ö zel e ði tim. E ði tim al dýr sýn lar. E ðer doð ru yön tem le e ði tim al dý rýr lar, doð ru da il gi le nir ler se a yak la rý ü ze rin de du ra bi le cek bi rey ler ye tiþ ti rir ler de di. Ankara / aa Yaþlýlarýn sýk sýk karþýlaþtýðý uykusuzluk tedavi edilebiliyor Mar ma ra da ev li li ðe rað bet ar tý yor, Ýç Anadolu da azalýyor TÜR KÝYE Ýs ta tis tik Ku ru mu ve ri le ri ne gö re ev le nen le rin sa yý sýn da yüz de 0,8 ar týþ ol du. E kim-ka sým-a ra lýk 2009 dö ne min de 136 bin 577 çift ev le nir ken, ge çen yý lýn ay ný dö ne min de bu ra kam 137 bin 637 ol du. Ev len me sa yý sýn da en bü yük ar týþ yüz de 4,9 i le Ba tý Mar ma ra Böl ge si nde göz le nir ken, Or ta A na do lu Böl ge si nde yüz de 7,3 lük bir dü þüþ ya þan dý. TÜ - ÝK, 2010 yý lý nýn son üç a yýn da ki ev len me bo þan ma ra kam la rý ný a çýk la dý. Bu na gö re ge çen yý lýn son dö ne min de 137 bin 637 çift yu va ku rar ken, 29 bin 326 çift bo þan dý. Ve ri ler ay rý ca baþ ka il ginç so nuç lar da i çe ri yor. Meselâ; Ýç A na do lu Böl ge si nde ev le nen le rin sa yý sý hýz la dü þer ken, bo þa nan la rýn sa yý sý nýn da hýz la art tý ðý göz le ni yor. Res mi ve ri le re gö re ilk kez ev le nen çift ler a ra sýn da ki or ta la ma yaþ far ký 3,3 ol du yý lý son dö nem ve ri le ri ne gö re or ta la ma ilk ev len me ya þý er kek ler i çin 26,4, ka dýn lar i çin 23,1. Er kek i le ka dýn a ra sýn da ki or ta ma ilk ev len me ya þý far ký 3,3 tü. Ýs ta tis ti ki Böl ge Bi rim le ri Sý nýf la ma sý, 1. Dü zey e gö re en yük sek or ta la ma ilk ev len me ya þý, er kek ler de 27,4, ka dýn lar da 24,2 i le Ýs tan bul Böl ge si nde gö rü lü yor. En dü þük or ta la ma ilk ev len me ya þý i se er kek ler de 25,3, ka dýn lar da 21,6 i le Or ta A na do lu Böl ge si nde ol du. E kim-ka sým-a ra lýk 2009 da 27 bin 670 çift bo þa nýr ken, 2010 un ay ný dö ne min de 29 bin 326 çift bo þan dý. Ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re bo þan ma sa yý sý yüz de 6 art tý. Bo þan ma sa yý sýn da en faz la ar týþ yüz de 17 i le Or ta A na do lu Böl ge si nde ya þan dý. Bu dö nem de bo þa nan la rýn sa yý sýn da sa de ce Do ðu Ka ra de niz Böl ge si nde dü þüþ ol du. TÜ ÝK ve ri le ri ne gö re her 100 bo þan ma dan 39,7 si ev li li ðin ilk beþ yý lý i çin de ger çek leþ ti. Bo þan ma la rýn yüz de 23,8 i i se 16 yýl ve da ha faz la sü re ev li o lan çift ler de ya þa ný yor. Ankara / cihan E MEK LÝLÝK, e þi ni kay bet me, stres, gün de lik a lýþ kan lýk la rýn dý þý na çý kýl ma sý, ye mek ve yat ma za man la rý nýn de ðiþ me si, yal nýz lýk, að rý, sað lýk so run la rý ve i lâç al ma sa at le ri gi bi fak tör ler yaþ lý lýk ta vü cut rit mi ni bo zu yor ve sý kýn tý lý uy ku suz ge ce ler baþ lý yor. Ba yýn dýr Sað lýk Gru bu bün ye sin de fa a li yet gös te ren Ba yýn dýr Has ta ne si Ý çe ren köy Uy ku Bo zuk luk la rý Mer kez in den Uzm. Dr. Me lek Kan de mir, uy ku ya dal ma da ve sür dür me de güç lük o la rak ta ným la nan in som ni nin te da vi e di le bi lir bir has ta lýk ol du ðu nu söy le di. An cak he kim kon tro lü dý þýn da kul la ný lan i laç la rýn has ta lý ðý ba zen da ha da arttý ra bi le ce ði ve çö zü mü ge cik ti re bi le ce ði u ya rý sýn da bu lun du. Dr. Kan de mir, uy ku dü ze ni nin yaþ lan may la bir lik te de ði þik li ðe uð ra dý ðý ný be lir te rek, A raþ týr ma lar, yaþ lý nü fus ta or tak fiz yo lo jik uy ku de ði þik lik le ri nin or ta ya çýk tý ðý ný gös te ri yor. Uy ku, genç e riþ kin le rin ki ne o ran la çok ký rýl gan, yü zey sel dir ve sýk sýk bö lü ne bi lir. Yaþ lý lar da en sýk kar þý la þý lan uy ku prob le mi in som ni dir ve gö rül me sýk lý ðý yaþ la bir lik te ar tar. Ýn som ni; uy ku ya baþ la ma da, uy ku nun sür dü rül me sin de güç lük, er ken u yan ma ya da bun la rýn bir a ra da o lu þu i le bir lik te gün düz uy ku ih ti ya cý ve yor gun luk þek lin de or ta ya çý ka bi lir de di. Ýstanbul / Said Temur ÝLÂÇLAR UYKUSUZLUÐU DAHA DA ARTTIRABÝLÝR YAÞLILIKLA birlikte kullanýmý artan ilâçlarýn, baþta depresyon ve anksiyete olmak üzere psikiyatrik bozukluklarýn ya da sosyal-davranýþsal deðiþikliklerin de insomni sebebi olabileceðini belirten Uzm. Dr. Kandemir, yaþ ilerledikçe görülme sýklýðý artan bazý uyku hastalýklarýnýn, yaþlýlýkta zaten var olan uyku sorunlarýný daha belirgin ve karmaþýk hale getirebileceðine dikkat çekti. Uzm. Dr. Kandemir, bu sorunlarýn farkýna varýlmazsa, uykusuzluða yönelik olarak verilen bazý ilâçlarýn, bu hastalýklarý tedavi etmek bir yana daha da belirginleþtirebileceði uyarýsýnda bulundu.

13 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 Y SPOR Sporda þiddete son verecek kanun çýktý Fenerbahçe for masýy la Tür ki ye ka ri ye rin de 199 lig ma çý na çý kan Bre zil ya lý fut bol cu, 3 Ni san Pa zar gü nü Ka dý köy'de ko nuk e - de cek le ri Bur sas por mü ca de le sin de de for ma gi yer se, 200. ma çý ný oy na ya cak. ALEX 2OO. MAÇINI BURSA KARÞISINDA OYNAYACAK Fenerbahçe'nin Brezilyalý kaptaný, Bursaspor maçýyla birlikte Süper Lig'de 200. maçýna çýkacak. Bu sezon 16. haftadaki Ankaragücü maçýnda Uche'nin Fenerbahçe'deki 188 maçlýk rekorunu geride býrakan Alex, Bursaspor karþýsýnda 2. dalya diyecek. FENERBAHÇE Fut bol Ta ký mý kap ta ný A lex de So u za, Spor To to Sü per Lig'de Bur sas por i le ya pa cak la rý maç ta 2. kez ''dal ya'' de me ye ha zýr la ný yor. Sa rý-la ci - vert li for may la Tür ki ye ka ri ye rin de 199 lig ma çý na çý - kan Bre zil ya lý fut bol cu, 3 Ni san Pa zar gü nü Ka dý - köy'de ko nuk e de cek le ri Bur sas por mü ca de le sin de de for ma gi yer se, 200. ma çý ný oy na ya cak. Bu se zon 16. haf ta da ki An ka ra gü cü ma çýn da (189. ma çý) Uc he'nin 188 maç lýk re ko ru nu ge ri de bý ra ka rak, Fe ner bah çe for ma sýy la lig de en çok for ma gi yen ya ban cý fut bol cu un va ný ný a lan A lex, 2. ''dal ya'' se vin ci ni ya þa ya cak. RE KOR LAR ON DAN SO RU LU YOR A lex, Fe ner bah çe'ye trans fer ol du ðu se zo nun dan bu ya na ge çir di ði 7 se zon da, sa rý-la ci - vert li ta kým da kýr dý ðý re kor lar, el de et ti ði un van lar ve ta ri he ge çen gol le riy le ku lüp ta ri hi ne a dý ný al týn harf ler le yaz dýr dý. Son dö nem de ta raf tar la rýn hey ke - li ni dik me ö ne ri si ni ge tir di ði Bre zil ya lý fut bol cu, þu an da 199 maç la Fe ner bah çe for ma sýy la lig de en çok ma ça çý kan ya ban cý fut bol cu du ru mun da. Bre zil ya lý, li gin 13. haf ta sýn da Fe ner bah çe'nin Bu cas por'u 5-2 yen di ði maç ta 1. da ki ka da at tý ðý gol le, sa rý-la ci vert li e ki bin lig ta ri hin de ki go lü ne im za sý ný koy du. A lex, Spor To to Sü per Lig'in 12. haf ta sýn da Ga zi an - teps por dep las ma nýn da kay det ti ði gol le lig de 100. go lü nü a ta rak ''100'ler Ku lü bü''nün ü ye si ol du se zo nun da at tý ðý 19 gol le Bi rin ci Lig'de ''Gol Kra lý'' o lan A lex, Fe ner bah çe'nin lig ta ri hin de ilk ya - ban cý kra lý ol ma un va ný ný el de et ti. Bre zil ya lý fut bol - cu Fe ner bah çe'nin Av ru pa ku pa la rý mü ca de le sin de en gol cü fut bol cu su ol ma un va ný ný da e lin de bu lun - du ru yor. Sa rý-la ci vert li for may la Av ru pa ku pa la rýn - da 57 ma ça çý kan A lex'in top lam 14 go lü bu lu nu yor. A lex ay ný za man da Türk ta kým la rý nýn Av ru pa ku pa - la rýn da en çok gol a tan ve en çok oy na yan ya ban cý fut bol cu su du ru mun da. Fe ner bah çe for ma sýy la Tür ki ye Ku pa sý'nda 32 maç ta 15 gol a tan A lex, ta ký - mý nýn bu ku pa da en çok oy na yan ve en çok go lü bu - lu nan ya ban cý fut bol cu su un va ný na da sa hip. Fe ner - bah çe'nin lig ta ri hin de en çok gol a tan ya ban cý fut - bol cu su o lan A lex, bu kul var da Ay kut Ko ca man'dan son ra en çok gol a tan fut bol cu du ru mun da. Ý KÝN CÝ KEZ KRALLIÐA GÖ ZÜ NÜ DÝK TÝ Hü cu ma dö nük or ta a lan o yun cu su ol ma sý na rað - men gol yol la rýn da for vet ler den çok da ha et ki li bir per for mans or ta ya ko yan A lex, se zo nun - da el de et ti ði ''Gol Kral lý ðý''nýn ar dýn dan bu se zon 2. kez bu ba þa rý nýn pe þin de se zo nu nun ge ri - de ka lan 26 haf ta lýk bö lü mün de 25 maç ta for ma gi ye - rek ra kip fi le le ri 19 kez ha va lan dý ran Bre zil ya lý, se zo - nun bi ti mi ne 8 haf ta ka la kral lýk ya rý þý ný ön de gö tü rü - yor. At tý ðý gol le rin ya ný sý ra a sist le riy le de ön pla na çý - kan A lex, 100'ün ü ze rin de go lün de pa sý ný ver di. SPORDA þid de tin ön len me si ni a maç la yan ta sa rý, TBMM Ge nel Ku ru lun da ka bul e di - le rek ya sa laþ tý. Ka nu na gö re, ev sa hi bi spor ku lüp le ri, spor a lan la rýn da sað lýk ve gü ven li - ðe ka dar il gi li spor fe de ras yon la rý ve u lus la ra - ra sý spor fe de ras yon la rýn ca be lir le nen ön - lem le ri al mak la yü küm lü o la cak. Ço cuk lar ve en gel li le rin mü sa ba ka la rý iz le ye bil me le ri i - çin yer tah sis e di le cek. Se yir ci le rin o tur ma yer le ri nu ma ra lan dý rý la cak, ka pa si te nin ü ze - rin de ve bi let siz se yir ci a lý na ma ya cak. ''E lek - tro nik bi let le'' ma ça gi ri le bi le cek. Bu a maç la e lek tro nik kart o luþ tu ru la cak. E lek tro nik kart ta, ki þi nin a dý, so ya dý, kim lik nu ma ra sý ve fo toð ra fý o la cak. Se yir ci nin, iz le mek is te di ði ma çýn bi le ti bu kar ta yük le ne cek. Stad yu ma bu kart gös te ri le rek gi ri le cek. Maç gü nü gö - rev de ol ma yan kol luk gö rev li le ri, gün lük har - cý ra hýn i ki ka tý ka dar ö de nek le maç lar da gö - rev len di ri le bi le cek. Bu har cý rah, gün lük TL a ra sýn da de ði þe cek. Ö zel gü ven lik gö - rev li le ri a teþ li si lah ta þý ya ma ya cak. Spor ku - lüp le ri, yö ne tim ku ru lu ü ye le ri a ra sýn dan bir ve ya bir kaç ki þi yi, ta raf tar dan so rum lu ku lüp tem sil ci si o la rak be lir le ye cek. ÞÝ KE VE TEÞ VÝK PRÝ MÝ NE A ÐIR CE ZA Þi ke ve teþ vik pri mi ne a ðýr ce za lar ge ti ri li - yor. Bir spor mü sa ba ka sý nýn so nu cu nu et ki le - mek a ma cýy la, bir baþ ka sý na ka zanç ve ya sa ir men fa at te min e den ki þi 5 yýl dan 12 yý la ka dar ha pis ve 20 bin gü ne ka dar ad li pa ra ce za sý na çarp tý rý la cak. Ken di si ne men fa at te min e di len ki þi de bu suç tan do la yý müþ te rek fa il o la rak ce za lan dý rý la cak. Þi ke ye kat ký da bu lu nan ki þi - ler de ay ný ce za ya mah kum e di le cek. Maç tan ön ce þi ke ve teþ vik pri mi ni ih bar e de ne ce za ve ril me ye cek. Su çun; ka mu gö re vi nin sað la - Spor da þid det ve dü zen siz li ðin ön len me si ne yö ne lik ta sa rý TBMM Ge nel Ku ru lun da ka bul e di le rek, ya sa laþ tý. Ya sa ya gö - re, ''e lek tro nik bi let le'' ma ça gi - ri le cek. Þi ke ve teþ vik pri mi ne a ðýr ce za lar ve ri le cek. Maç tan ön ce þi ke ve teþ vik pri mi ni ih - bar e de ne ce za ve ril me ye cek. Ha ka ret e den ta raf tar la ra, þi - ka yet þar tý a ran mak sý zýn ad li pa ra ce za sý ve ri le cek. Maç gü - nü gö rev de ol ma yan kol luk gö rev li le ri, üc ret kar þý lý ðý maç - lar da gö rev len di ri le bi le cek. dý ðý gü ven ve ya nü fu zun kö tü ye kul la nýl ma sý su re tiy le, spor ku lü bü nün yö ne tim ku ru lu baþ kan ve ya ü ye le rin ce, ör güt fa a li ye ti çer çe - ve sin de, ba his o yun la rý nýn so nuç la rý ný et ki le - mek a ma cýy la iþ len me si ha lin de ve ri le cek ce - za ya rý o ra nýn da ar tý rý la cak. YA SAK MAD DE LER E CE ZA LAR Spor a lan la rý na ruh sat lý da hi ol sa si lah, bu - lun du rul ma sý ya sak ol ma yan ke si ci, e zi ci, be - re le yi ci ve ya de li ci a let ler, pat la yý cý, par la yý cý, ya ný cý ve ya ya ký cý mad de ler i le u yuþ tu ru cu ve - ya u ya rý cý mad de ler i le al kol lü i çe cek ler so ku - la ma ya cak. Ge nel kol luk gö rev li le ri i le ö zel gü ven lik gö rev li le ri, iz le yi ci le rin üs tü nü ve eþ - ya sý ný tek nik ci haz lar la ve ge rek ti ðin de el i le kon trol e de bi le cek ve a ra ya bi le cek. Spor mü - sa ba ka sý ön ce sin de, es na sýn da, son ra sýn da, spor a la ný nýn çev re sin de ve mü sa ba ka nýn ya - pý la ca ðý ye re ge liþ ve gi diþ gü zer gah la rýn da ta - raf tar la rýn ü ze ri ve eþ ya sý a ra na bi le cek. Ke si ci, e zi ci, be re le yi ci ve ya de li ci a let ler i le pat la yý cý, par la yý cý, ya ný cý ve ya ya ký cý mad de le ri spor a - lan la rý na so kan ki þi, 3 ay dan 1 yý la ka dar ha - pis; mü sa ba ka dü ze ni ni bo za bi le cek ve ya çev - re yi kir le te bi le cek ni te lik te her tür lü mad de yi so kan ki þi i se 20 gün den az ol ma mak ü ze re ad li pa ra ce za sý na mah kum e di le cek. Bu a let ve ya mad de le ri se yir ci le re ver mek a ma cýy la spor a la ný na so kan ve ya spor a la nýn da se yir ci - le re te min e den ki þi, 2 yýl dan 5 yý la ka dar ha - pis ce za sý na çarp tý rý la cak. Bu a let ve ya mad - de le ri spor a la nýn da kul la nan ki þi, bu ne den le maç dü ze ni nin bo zul ma sý ha lin de 1 yýl dan 3 yý la ka dar ha pis ce za sý na mah kum e di le cek. HA KA RET Ý ÇE REN TE ZA HÜ RAT Ha ka ret o la rak al gý la na cak tarz da a le ni o la rak söz ve dav ra nýþ lar da bu lu nan ta raf - tar la ra, þi ka yet þar tý a ran mak sý zýn, 15 gün - den az ol ma mak ü ze re ad li pa ra ce za sý ve - ri le cek. Spor a lan la rýn da ve ya çev re sin de top lum ke sim le ri ni din, dil, ýrk, et nik kö - ken, cin si yet ve ya mez hep far ký gö ze te rek ha ka ret e di ci söz ve dav ra nýþ lar da bu lu nan ki þi 6 ay dan 2 yý la ka dar ha pis ce za sý na çarp tý rý la cak. Bu suç la rýn, ya zý lý pan kart ta - þý na rak ve a sý la rak ya da du var la ra ya zý ya - zý la rak iþ len me si ha lin de ce za ya rý o ra nýn - da art tý rý la cak. Bi le ti ol ma dan spor a lan la rý - na gi ren ki þi ad li pa ra ce za sý na mah kum e - di le cek. Maç la ra gir me si ya sak la nan ki þi, ma ça bi let siz gi rer se 3 ay dan 1 yý la ka dar ha pis ce za sý na mah kum e di le cek. SÜPER LÝGDE BU HAFTA 2 Nisan Cumartesi Karabük-G.Antep: Fýrat Aydýnus Sivas-Beþiktaþ: Bünyamin Gezer A.Gücü-Eskiþehir: Tolga Özkalfa Trabzon-Konya: Cüneyt Çakýr 3 Nisan Pazar Manisa-G.Birliði: Serkan Çýnar Kayseri-Kasýmpaþa: Ýlker Meral Büyükþehir-Buca: Barýþ Þimþek F.Bah çe Bur sa: Kud du si Müf tü oð lu 4 Nisan Pazartesi Antalya-G.Saray: Özgür Yankaya EKRANDA BUGÜN Si vass por -Be þik taþ (Lig TV) Trab zon -Kon yas por (Lig TV) Re al Mad rid-s por ting (NTVSpor) Ge ta fe -Va len ci a (NTVSpor) Mi la n-ýn ter (TV8) Vil lar re al -Bar ce lo na (NTVSpor) Þohretler Siirt'te sahaya çýkacak POLÝS teþ ki la tý nýn 166. Yýl dö nü mü et kin lik le ri kap sa mýn da Si irt'te ya pý - la cak þöh ret ler kar ma sý ma çýn da, Türk fut bo lu nun ef sa ne i sim le ri for - ma gi ye rek se yir ci le rin kar þý sý na çý - ka cak. Si irt Ýl Em ni yet Mü dü rü Re - cep Gü ven, 3 Ni san pa zar gü nü po - lis ser gi si nin a çý lý þýy la baþ la ya ca ðý ný, a çý lýþ ta ti þört, a nah tar lýk ve bro þür da ðý tý la ca ðý ný ve po lis ba lo su ve kok teyl i le bi te ce ði ni söy le di. 8 Ni - san'da ki yýl dö nü mü et kin lik le ri kap sa mýn da Fa tih Te rim, A cun I lý - ca lý, Gür kan Uy gun, O ðuz Çe tin, Ha kan Þü kür, Rýd van Dil men, Ha mi Man dý ra lý, Tan ju Ço lak, Nu ret tin Yýl dýz, Se mih Yu va ku ran, Me tin Te - kin, Gök han Kes kin, Bü lent Kork - maz, Ze ki Ö nat lý, Ba rýþ Fa lay, Gök - han Þü kür, Me tin U zun ve Le mi Çe lik'ten o lu þan þöh ret ler kar ma sý bir gös te ri ma çý ya pa cak. Türkiye Bisiklet Federasyonu Baþkaný Emin Müftüoðlu, Side Belediye Baþkaný Abdulkadir Uçar ve Manavgat Kaymakamý Hacý Ýbrahim Türkoðlu 24 Nisan-1 Mayýs tarihleri arasý yapýlacak olan 47. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu ile ilgili Antalya'nýn Manavgat ilçesi Side Beldesi'nde basýn toplantýsý düzenledi. FOTOÐRAF: CÝHAN 47. Cumhurbaþkanlýðý Bisiklet Turu'nda geri sayým baþladý BÝSÝKLET Fe de ras yo nu Baþ ka ný E min Müf tü - oð lu, 24 Ni san-1 Ma yýs ta rih le ri a ra sýn da dü - zen le ye cek le ri 47. Cum hur baþ kan lý ðý Tür ki ye Bi sik let Tu ru'nu, ''Tra fik te bi sik let li ye say gý'' slo ga nýy la ya pa cak la rý ný söy le di. Müf tü oð lu top lan tý da yap tý ðý ko nuþ ma da, Tür ki ye'de bi - sik le te il gi nin her ge çen gün art tý ðý ný i fa de e - der ken, bu nun la bir lik te bi sik let sü rü cü le ri nin ya þa dýk la rý sý kýn tý la rý göz ar dý e de me ye cek le ri - ni be lirt ti. Baþ kan Müf tü oð lu, Cum hur baþ - kan lý ðý Bi sik let Tu ru'nda bu yýl ilk kez i ki Türk ta ký mý nýn pro fes yo nel o la rak ya rý þa ca ðý ný söy - le di. Ma nis sa por i le Kon ya Tor ku Þe kers por ta kým la rý nýn ya rý þa ka tý la ca ðý ný di le ge ti ren Müf tü oð lu, ''Ý ki ta ký mýn da ya ban cý spor cu la rý var. Ý yi bir ça lýþ ma dö ne mi ge çi ri yor lar. Ar týk Türk ta kým la rý nýn spor cu la rý da bu ya rýþ ma da boy gös ter me ye baþ la dý lar'' þek lin de ko nuþ tu. Top lan tý ya ka tý lan Ma nav gat Kay ma ka mý Ha cý Ýb ra him Tür koð lu i se yap tý ðý ko nuþ ma - da ya rýþ la il gi li her tür lü ted bi ri al dýk la rý ný be - lir tir ken, Si de Be le di ye Baþ ka ný Ab dul ka dir U - çar da ge le cek yýl bel de le rin de in þa e de cek le ri 30 met re lik bul var lar da mu hak kak bir bi sik let par ku ru nun o la ca ðý ný an lat tý. 22 TA KIM MÜ CA DE LE E DE CEK 47. Cum hur baþ kan lý ðý Bi sik let Tu ru'nda bu yýl 22 ta kým, 8'er spor cu i le mü ca de le e - de cek. 8 e tap ta ger çek leþ ti ri le cek ö nem li or - ga ni zas yon da, spor cu lar top lam 1387 ki lo - met re lik par ku ru ka te de cek ler. TRT ve E u - ros port ka nal la rýn dan can lý o la rak ya yýn la na - cak tu run e tap la rý i se þöy le: 1. E tap Ýs tan bul ''Av ru pa'dan As ya'ya'' (24 Ni san), 2. E tap Ku þa da sý-tur gut Re is (25 Ni san), 3. E tap Bod rum-mar ma ris (26 Ni san), 4. E tap Mar - ma ris-pa muk ka le (27 Ni san), 5. E tap De niz - li-fet hi ye (28 Ni san), 6. E tap Fet hi ye-fi ni ke (29 Ni san), 7. E tap Te ki ro va-ma nav gat (30 Ni san), 8. E tap Si de-a lan ya (1 Ma yýs). SiyahMaviKýrmýzýSarý

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý SPOR 15 Kayserispor'un hedefi UEFA Kupasý'na katýlmak KAYSERÝSPOR Ku lü bü Ba sýn Söz cü sü O ðuz Or ta köy lü oð lu, ta kým la rý nýn i kin ci ya rý da ya þa dý ðý pu an ka yýp la rý i le il gi li ta raf ta rýn ü zün tü sü ne hak ve rir ken, ya pý lan a ðýr e leþ ti ri le rin doð ru ol ma dý ðý ný i fa de et ti. Kay se ris por un, u zun sü re dir Sü per Lig de kal ma ba þa rý sý gös ter di ði ni ve bu gü ne ka dar da her se zon Av ru pa Ku pa la rý na ka týl ma he de fiy le yo la çýk týk la rý ný an lat tý. Geç miþ te i se lig de kal ma he de fi nin ger çek leþ me siy le bü yük ba þa rý el de e dil di ði nin u nu tul ma ma sý ný ha týr lat tý. O ðuz Or ta köy lü oð lu, ku lüp im kan la rý nýn en i yi se vi ye ye çý kar týl dý ðý ný da di le ge ti re rek, Ta bi ki li gin i kin ci ya rý sýn da ya þa dý ðý mýz bir dü þüþ var. Pu an ka yýp la rý var. Bu pu an kay bý nýn ne den ya þan dý ðý nýn da i yi a na liz e dil me si ge re kir. Çün kü bi zim e li miz de ol ma yan sa kat lýk lar var. Ö nem li o yun cu la rý mýz sa kat lan dý ve ha len kad ro ya da hil o la ma yan ar ka daþ la rý mýz var. De ði þik dö nem de sa kat lýk ge çi re - rek ta ký ma kat ký da bu lu na ma yan o yun cu la rý mýz var. Bi zim ta ký mý mý zýn ya þa dý ðý bu so ru nu lig de hiç bir ta kým ya þa ma dý. Se zo nu ka pa tan o yun cu la rý mýz ol du. E ðer bun la rý ya þa ma mýþ ol say dýk biz þu an çok da ha i yi yer de o la cak týk. So nuç o la rak Kay se ris por un lig de bir a ðýr lý ðý o lan ta kým. Li gin ka lan haf ta la rýn da ba þa rý lý o la ca ðý mý za i na ný yo rum. Biz li gin so nun da ki sý ra la ma ya ba ký la rak da de ðer len dir me ya pýl ma sý ný is ti yo ruz. de di. Fenerbahçe Ülker Beko Basketbol Liginde liderliðini sürdürüyor. Fenerbahçe Ülker Erdemir karþýsýnda FENERBAHÇE Ül ker in li der li ðin de de vam e den Be ko Bas ket bol Li gi nde 24. haf ta mü ca de le si bu gün 6 mü sa ba ka i le de vam e de cek. Gü nün ilk ma çýn da geç ti ði miz haf ta yý O yak Re na ult ga li bi ye ti i le ka pa tan Er de mir, lig li de ri Fe ner bah çe Ül ker i ko nuk e de cek. Bu kar þý laþ ma da Spor max ek ran la rýn dan can lý o la rak ya yýn la na cak. Gü nün i kin ci ma çýn da lig de kal ma mü ca de le si ve ren Mer sin Bü yük þe hir Be le di ye, bu se zon bir tür lü is te di ði so nuç la rý a la ma yan Türk Te le kom u e vin de ko nuk e der ken, Me di cal Park Trab zons por da, son haf ta la rýn form da e ki bi O lin E dir ne kar þý sýn da ta raf tar la rý nýn ö nün de ga li bi yet a ra ya cak. Cu mar te si gü nü nün ay ný sa at te baþ la ya cak o lan i ki kar þý laþ ma sýn da i se þam pi yon luk mü ca de le si ve ren i ki ta kým; E fes Pil sen i le Ban vit ve To faþ i le de Bor no va Be le di ye kar þý kar þý ya ge le cek ler. Gü nün son ma çýn da i se geç ti ði miz haf ta Av ru pa def te ri ni ka pa tan ve tüm kon san tras yo nu nu li ge ve ren Pý nar Kar þý ya ka i le li gin son sý ra sýn da yer a lan O yak Re na ult u ko nuk e de cek. Pa zar gü nü i se Ga la ta sa ray Ca fe Crown, A li a ða Pet kim i ko nuk e de cek. Bu kar þý laþ ma da Spor max ek ran la rýn dan can lý o la rak ya yýn la na cak. BEKO BASKETBOL LÝGÝ PROGRAM 2 Nisan Cumartesi Erdemir Fenerbahçe Ülker (Erdemir Salonu) Mersin B.Belediye Türk Telekom (Edip Buran) MP Trabzonspor Olin Edirne (19 Mayýs ) Efes Pilsen Banvit (Sinan Erdem Spor Salonu) Tofaþ Bornova Belediye (Atatürk Spor Salonu) Pýnar Karþýyaka Oyak Renault (Karþýyaka) 3 Nisan Pazar Galatasaray C. Crown Aliaða Petkim (Abdi Ýpekçi ) SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý Ye ni bir man tar türü keþ fe dil di MUÐ LA YA bað lý Gök te pe Kö yün de, dün ya da ilk de fa 1 cm. ge niþ li ðin de 3 san ti met re u zun lu ðun da man tar tü rü ne rast lan - dý. Ye ni man tar, ABD de çý kan dün ya ca ün lü Myco ta xon der - gi si nin 114. sa yýn da ya yým la na rak ka pak res mi o la rak da kul la - nýl dý. Muð la Ü ni ver si te si (MÜ) Man tar A raþ týr ma Mer ke zi Mü dü rü Prof. Dr. Mus ta fa I þý loð lu, ye ni man ta rýn bi lim sel de - ðe ri nin bü yük ol du ðu nu söy le di. Keþ fet tik le ri tü rün ça lýþ ma la - rý ný ta mam la dýk la rý ný be lirt ti. Muðla / cihan Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y HABERLER Balýklarýmýz tehdit altýnda KARADENÝZDE TESBÝT EDÝLEN ÝSTÝLÂCI BALIKLARIN YERLÝ BALIKLARIN HAYATLARINI TEHDÝT ETTÝÐÝ BELÝRTÝLDÝ. SU ü rün le ri a raþ týr ma cý la rý, Ka ra de niz de yap - týk la rý ça lýþ ma lar da 10 çe þit is ti la cý ba lýk tü rü - nün var lý ðý ný tes bit et ti. Çin ve Do ðu As ya dan in san e li ya da ta biî yol lar la gel di ði tes bit e di len is ti lâ cý ba lýk tür le ri, Ka ra de niz de ki yer li ba lýk la - rýn ha yat la rý ný teh dit e di yor. Yer li ba lýk la rýn yu - mur ta ve lar va la rý ný yi yen bu is ti lâ cý ba lýk lar, bu lun duk la rý su lar da hayatý hýz la yok e di yor. Ko nuy la il gi li de ðer len dir me de bu lu nan Si nop Ü ni ver si te si Su Ü rün le ri Fa kül te si Öð re tim Ü - ye le ri Yrd. Doç. Dr. Ya kup Er dem ve Yrd. Doç. Dr. Öz te kin Yar dým, Si nop i li sý nýr la rý i çin de ki, göl, gö let ve ba raj lar da yap týk la rý ça lýþ ma da 10 çe þit is ti lâ cý ba lýk tü rü tes bit et tik le ri ni söy le di - ler. Bu is ti lâ cý tür le rin ül ke mi zin ta biî zen gin li ði o lan yer li ba lýk tür le ri ni teh dit et mek te ol du ðu - nu i fa de e den Er dem, þun la rý kay det ti: Tes bit e di len tür ler a ra sýn da halk a ra sýn da Ha vuz Ba lý ðý ya da Ýs ra il sa za ný, çiz gi li sa zan (Pse u - do ras bo ra par va) ve bir tür ka ya ba lý ðý o lan Ne o go bi us Me la nos to mus gi bi tür ler de var. Bu tür ler sin si ce göl le ri is ti lâ e di yor. Ba zý yer li ba lýk la rýn yu mur ta ve lar va la rý ný da yi yen bu ba lýk lar on la rý hýz la yok et mek te dir. El de et ti - ði miz en il ginç bul gu lar dan bi ri si, 1000 met re - nin ü ze rin de ra ký ma sa hip o lan Ak göl de çiz - gi li sa za na rast lan ma sý dýr. Çin ve Do ðu As ya kö ken li o lan bu tür ilk de fa yur du muz da 2000 li yýl la rýn ba þýn da Trak ya da gö rül dü ve hýz lý bir þe kil de ya yýl dý. Ta biî tür le rin yok ol - ma ma sý i çin bu is ti lâ cý ba lýk la rýn ver di ði za rar - la rýn ö nü ne ge çil me si þart týr. Sinop / aa Minare, gören vatandaþlarýn hoþuna gidiyor.. Pa ra yet me yin ce bal ko na mi na re yap tý lar n ZON GUL DAK IN Ça ta lað zý bel de sin de ki ca - mi ce ma a ti pa ra sýz lý ða il ginç bir çö züm ge tir - di. Pa ra sý çý kýþ ma yan ce ma at bal kon sa ça ðý nýn ü ze ri ne üç met re lik mi na re yap tý. Ça ta lað zý bel de si ne bað lý Ký rým sa Ma hal le si nde bu lu - nan Ký rým sa Ca mi i nin mi na re si gö ren le ri þa - þýr tý yor. Çev re dü zen le me si nin ya ný sý ra iç ve dýþ bö lüm ler de ek sik lik le rin bu lun du ðu ca mi - nin mi na re si de il gi çe ki yor. Pa ra sý çý kýþ ma yan ma hal le sa kin le ri, ca mi kal kýn dýr ma der ne ði de ku ra ma dý. Ca mi nin mi na re siz ol ma ya ca ðý - ný dü þü nen ma hal le li, ca mi nin ü çün cü ka týn - da ki bal kon sa ça ðý na yak la þýk üç met re lik yap - tý. Yak la þýk 2 ay ön ce ca mi ye din gö rev li si o la - rak ta yin e dil di ði ni söy le yen 23 ya þýn da ki Se - la hat tin Al tun ka ya i se Mi na re yi gö ren va tan - daþ la rýn hoþ la rý na gi di yor. En a zýn dan ca mi - nin mi na re siz ol ma dý ðý ný söy lü yor lar. Bi li yor - su nuz, ca mi mi na re si i le bi li nir ve se vi lir de - di. Ma hal le sa kin le ri, ca mi nin ek sik lik le ri ni gi de re bil mek i çin ha yýr se ver va tan daþ lar dan des tek bek li yor. Zonguldak / cihan Ýlk kafile önceki akþam törenle Çanakkale'ye uðurlandý. 10 bin Fa tih li Ça nak ka le ye gi di yor n FA TÝH Be le di ye si, il çe de ki 10 bin ki þi yi þe hit - ler di ya rý Ça nak ka le ye gö tü rü yor. Pro fes yo nel reh ber ler eþ li ðin de ger çek le þe cek ge zi prog ra - mýn da Ça nak ka le Ge çil mez! des ta ný nýn ya zýl - dý ðý yer ler zi ya ret e di le cek. Ýlk ka fi le ön ce ki ak - þam sa at le rin de 4 o to büs le yo la çýk tý. Her gün 4 o to bü sün yo la çý ka ca ðý ge zi prog ra mý 15 Ha - zi ran ta ri hi ne ka dar de vam e de cek. Fa tih li va - tan daþ lar bütün hiz met ler den üc ret siz o la rak ya rar la na cak. Be le di ye ö nün de dü zen le nen u - ður la ma tö re nin de Ça nak ka le Sa va þý nýn dün ya ta ri hi ni de ðiþ tir di ði ni vur gu la yan Fa tih Be le di - ye Baþ ka ný Mus ta fa De mir, Ta rih u nu tul ma - ma sý ge re ken or tak ha fý za ol ma lý dýr. Ta ri hi ka - za nan lar ya zar. E ðer, dün ol du ðu gi bi bu gün de ya rýn da, in san lýk ta ri hi ni þe kil len di ren, yön ve - ren, çað a çan bir mil let ol mak is ti yor sak, ta ri hi - mi zi i yi bil me li, ders al ma lý ve en ö nem li si u - nut ma ma lý yýz de di. Ýstanbul / cihan Te kir dað da kö pek ba lý ðý ya ka lan dý n TE KÝR DAÐ IN Mar ma ra E reð - li si il çe si ne bað lý Ye ni çift lik bel - de si a çýk la rýn da ba lýk çý la rýn a ðý - na 3 met re u - zun lu ðun da ve 250 ki log ra ma - ðýr lý ðýn da Cam - göz cin si kö pek ba lý ðý ta kýl dý. Ba - lýk, ki log ra mý 2.5 TL den Ça nak ka le de bir res to ra na sa týl dý. 20 yýl - dýr Te kir dað da ba lýk çý lýk ya pan Sü ley man Coþ - kun çay ve e ki bi ön ce ki sa bah sa at le rin de tek ney - le ba lýk a vý na çýk tý. Ba lýk çý lar að la rý top la ma ya baþ la dýk la rýn da ge len a ðýr lý ðýn dev bir kö pek ba lý - ðý ol du ðu nu gö rün ce þaþ kýn lýk ya þa dý. Ba lýk çý lar, yak la þýk üç sa at lik uð raþ tan son ra, dev ba lý ðý tek - ne ye çý kar ma yý ba þar dý. Tekirdað / cihan 2 kat lý bi na nýn 3. ve 4. ka tý ný sat tý lar n KÜ ÇÜK ÇEK ME CE DE ol ma yan 2 a part man da i re si ni sa ta rak bir ki þi yi do lan dýr dýk la rý ö ne sü rü len 2 zan lý tu tuk lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, Kü çük çek me ce Cum hu ri yet Sav cý lý ðý na suç du yu ru su di lek çe si ve ren Yýl dý rým Meh met Ka ya, ken di si ne bir a part ma nýn 3. ve 4. ka týn - da ol ma sý ge re ken 2 da i re i le ay ný bi na da ki bir dük kâ nýn 380 bin li ra ya sa týl dý ðý ný, an cak bi na - nýn 2 kat lý ol du ðu nu ve do lan dý rýl dý ðý ný bil dir - di. Sav cý lý ðýn ta li ma tý ü ze ri ne baþ la tý lan ça lýþ - ma kap sa mýn da E rol Ý yi i le O nur E fe U çar, ya - ka la na rak gö zal tý na a lýn dý. Em ni yet te iþ lem le ri ta mam la nan zan lý lar, sevk e dil dik le ri mah ke - me ce tu tuk lan dý lar. Ýstanbul / aa SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı