AKIN TEKSTĠL ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2015 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKIN TEKSTĠL ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2015 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU"

Transkript

1 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2015 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU

2 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAYICI NOTLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA SINIRLI DENETĠM RAPORU KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU KONSOLĠDE KAPSAMLI KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 3 KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 KONSOLĠDE NAKĠT AKIġ TABLOSU... 5 KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAYICI NOTLAR

3 ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL BĠLGĠLERE ĠLĠġKĠN SINIRLI DENETĠM RAPORU Akın Tekstil Anonim ġirketi Yönetim Kurulu na; GiriĢ Akın Tekstil Anonim ġirketi (ġirket) ve Bağlı Ortaklıklarının (hepsi birlikte Grup olarak anılacaktır) ekte yer alan 30 Haziran 2015 tarihli konsolide finansal durum tablosunu, aynı tarihte sona eren altı aylık ara döneme ait konsolide kapsamlı kar veya zarar tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu, konsolide nakit akış tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem konsolide finansal bilgilerin Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlar ı 34 Ara Dönem Finansal Raporlama Standartı na ( TMS 34 ) uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir. Sınırlı Denetimin Kapsamı Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ( SBDS ) 2410 Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem konsolide finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı konsolide finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz. Sonuç Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, Akın Tekstil Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklıklarının 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle konsolide finansal durumunun, konsolide finansal performansının ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin konsolide nakit akışlarının Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak, doğru ve gerçeğe uygun bir görünümünü sağlamadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir. GÜRELĠ YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM HĠZMETLERĠ A.ġ. An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL Kudret BARAN Sorumlu Ortak BaĢdenetçi (Ġstanbul, 19 Ağustos 2015)

4 KONSOLĠDE KAPSAMLI KAR VEYA ZARAR TABLOSU (Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) VARLIKLAR Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Notlar Cari Dönem Önceki Dönem 30 Haziran Aralık 2014 Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar (net) İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Stoklar (net) Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar Ara Toplam Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar(net) Duran Varlıklar Ticari Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Yatırım Amaçlı Gayrimenkul (net) Maddi Varlıklar (net) Maddi Olmayan Varlıklar (net) Şerefiye Peşin Ödenmiş Giderler Ertelenmiş Vergi Varlıkları Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Ekteki konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

5 KONSOLĠDE KAPSAMLI KAR VEYA ZARAR TABLOSU (Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) KAYNAKLAR Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Notlar Cari Dönem Önceki Dönem 30 Haziran Aralık 2014 Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar(net) İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Borçlar İlişki Taraflara Ticari Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Diğer Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar İlişkili Taraflara Diğer Borçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Türev Araçlar Ertelenmiş Gelirler Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Ara Toplam Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Borçlanmalar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar (net) İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Ticari Borçlar Diğer Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar İlişkili Taraflara Diğer Borçlar UzunVadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler (84.183) (43.145) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararı ( ) Dönem Net Karı veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27 ( ) ( ) TOPLAM KAYNAKLAR Ekteki konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 2

6 KONSOLĠDE KAPSAMLI KAR VEYA ZARAR TABLOSU (Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Sınırlı Denetimden GeçmemiĢ Yeniden SınıflandırılmıĢ Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Yeniden SınıflandırılmıĢ Sınırlı Denetimden GeçmemiĢ Cari Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Önceki Dönem Notlar SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) 28 ( ) ( ) ( ) ( ) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar) Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar / (Zarar) BRÜT KAR / (ZARAR) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 ( ) ( ) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) 29 ( ) ( ) ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 29 ( ) ( ) ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 31 ( ) ( ) ( ) ( ) ESAS FAALĠYET KAR / (ZARARI) ( ) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 32 (38.250) (69.656) - - FĠNANSMAN GELĠR GĠDERĠ ÖNCESĠ FAALĠYET KAR/ZARARI ( ) Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) 33 ( ) ( ) ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI / (ZARARI) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) ( ) ( ) Dönem Vergi Gelir / (Gideri) Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri) 35 ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI) (56.216) DURDURULAN FAALĠYETLER Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı) DÖNEM KARI / (ZARARI) (56.216) Kar veya Zararda Yeniden Snıflandırılmayacaklar (53.389) ( ) Duran Varlık Değer Artış Fonundaki Değişim Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları ( ) ( ) ( ) (39.701) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler (38.596) (22.297) - Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri (38.596) (22.297) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar (41.038) (8.500) Yabancı Para Çevrim Farkları (41.038) (8.500) DĠĞER KAPSAMLI GELĠR (VERGĠ SONRASI) (94.427) ( ) TOPLAM KAPSAMLI GELĠR Dönem Kar / Zararının Dağılımı (56.215) Kontrol Gücü Olmayan Paylar (75.023) (29.379) Ana Ortaklık Payları (61.885) Hisse BaĢına Kazanç / Kayıp 36 0,1870 0,1021 0,1523 (0,0022) Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (75.023) (29.379) Ana Ortaklık Payları Ekteki konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 3

7 KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU (Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Pay Ġhraç Primleri/ Ġskontola rı Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları TanımlanmıĢ Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararla rı BirikmiĢ Karlar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Cari Dönem Not ÖdenmiĢ Sermaye Yabancı Para Çevrim Farkları Net Dönem Kar/Zararı Özkaynaklar (Dönem BaĢı) ( ) (43.145) ( ) ( ) Transferler ( ) Toplam Kapsamlı Gelir ( ) (41.038) (75.023) Net Dönem Kar Zararı (75.023) Yabancı Para Çevrim Farkları (41.038) (41.038) - (41.038) - Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu Emeklilik Planları Aktüeryal Kazanç/Kayıplar ( ) ( ) - ( ) (Dönem Sonu) ( ) (84.183) ( ) Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Pay Ġhraç Primleri/ Ġskontola rı TanımlanmıĢ Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpl arı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararla rı BirikmiĢ Karlar Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Önceki Dönem Not ÖdenmiĢ Sermaye Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Net Dönem Kar/Zararı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Özkaynakla r (Dönem BaĢı) ( ) (23.135) ( ) ( ) ( ) Transferler ( ) Toplam Kapsamlı Gelir (87.084) Net Dönem Kar Zararı Yabancı Para Çevrim Farkları Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu Emeklilik Planları Aktüeryal Kazanç/Kayıplar (87.084) (87.084) - (87.084) (Dönem Sonu) ( ) (21.590) ( ) ( ) Ekteki konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcısıdır. Kontrol Gücü Olmayan Paylar Kontrol Gücü Olmayan Paylar 4

8 KONSOLĠDE NAKĠT AKIġ TABLOSU (Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Notlar Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Sınırlı Denetimden GeçmiĢ ĠġLETME FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMI Cari Dönem Önceki Dönem Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar (Zarar) Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler : Gelir Tablosunda Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı 17,18, Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri Alacak Reeskont Tutarındaki Değişim 10 (62.374) (59.029) Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim 10,11 ( ) ( ) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığındaki Değişim (+) 13 ( ) ( ) Borç Reeskontundaki Değişim 10 ( ) Diğer Borç Karşılıklarındaki Değişim 22 ( ) ( ) Kredi gerçekleşmemiş net kur farkı gideri / (geliri) (23.406) Faiz Geliri (-) 33 ( ) ( ) Faiz Gideri (+) Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artış Geliri 17 ( ) - Maddi Duran Varlık Satış Zararı (+) ( ) ĠĢletme Sermayesindeki değiģim öncesi faaliyet karı Ticari ve Diğer Alacaklardaki Değişim (+) 10,11 ( ) Stoklardaki Değişim (+) 13 ( ) Ticari ve Diğer Borçlardaki Değişim 10,11 ( ) ( ) İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar / (Azalışlar) (79.191) ( ) Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit ( ) Ödenen Faiz (Net) 33 ( ) ( ) Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) 24 ( ) ( ) ĠĢletme Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit ( ) YATIRIM FAAL. KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMI Maddi Duran Varlık alımlarından Nakit Çıkışları ( ) ( ) Maddi Duran Varlık Çıkışlarından Elde Edilen Nakit (+) Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit ( ) FĠNANSMAN FAAL. KAY. NAKĠT AKIMI Finansal Borç Ödemeleri (-) 8 ( ) ( ) Finansal Borç Alımından elde edilen nakit (+) Finansal Faal. Elde Edilen ( Kullanılan ) Nakit ( ) Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net ArtıĢ AzalıĢ ( ) YABANCI PARA ÇEVRĠM FARKLARININ NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ - - NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠNDEKĠ NET ARTIġ ( ) DÖNEM BAġI NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ DÖNEM SONU NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ Ekteki konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 5

9 1 ġġrketġn ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU Akın Tekstil A.Ş. ( Şirket ) kumaş, iplik ve konfeksiyon ürünleri imalatı ve satışı yapmaktadır. Grup, konfeksiyon üretim ve idari faaliyetlerini İstanbul tesislerinde, iplik, dokuma ve boyahane faaliyetlerini Kırklareli Lüleburgaz tesislerinde sürdürmektedir. Şirket 1956 yılında Rüştü Akın ve Haydar Akın kardeşler tarafından kurulmuştur. Şirket in Aktek Giyim San. ve Tic.A.Ş. ve Akın Tekstil Usa. Inc. (hepsi Grup olarak anılacaktır) adında bağlı ortaklıkları bulunmaktadır. Şirket in İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi nde bulunan şubesi 08 Mayıs 2014 tarihli ticaret sicil gazetesinde yayınlanarak kapatılmıştır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu na ( SPK ) kayıtlıdır ve hisse senetleri 1996 yılından itibaren Borsa İstanbul da ( BİST ) işlem görmektedir. Şirket in hisse senetlerinin % 19 u BİST de işlem görmektedir. Şirket in en büyük ortakları Haydar Akın Holding A.Ş. (%28,17), Akın Holding A.Ş. (% 25,52) ve Ragıp Akın (% 12,75) dır. 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle Şirket in bağlı ortaklığının detayı aşağıdaki gibi gösterilmiştir. ġirket Ġsmi Faaliyet Alanı Sermayesi Doğrudan ĠĢtirak Oranı % Dolaylı ĠĢtirak Oranı % Aktek Giyim San. ve Tic.A.Ş. Konfeksiyon ürünleri imalat ve satışı TL % 60 - Akın Tekstil Usa, INC. Pazarlama ve Satış USD %100 - Şirket in Bağlı Ortaklıkları olan Aktek Giyim San.ve Tic.A.Ş 1995 yılında ve Akın Tekstil Usa. Inc. ise 2013 yılında kurulmuş olup, sermayeleri sırasıyla TL ve USD dir. Grup un 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle ortalama personel sayısı 496 kişidir. (2014 Yılı: 495 kişi ) 2015 yılı 2014 yılı Sendikalı Çalışan Sendikasız Çalışan(İdari Personel) Toplam Grup un kayıtlı adres bilgileri aşağıdaki gibidir: Merkez: Grup un merkez adresi, Çırpıcı Veli Efendi Yolu, No: Bakırköy / İstanbul iken Belediye tarafından, Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşuyolu Sok. No: 5/ olarak değiştirilmiştir. Grup adres değişikliğini tarih ve 8859 sayılı ticaret sicil gazetesinde tescil ettirmiştir. Fabrika: Evrensekiz Köyü Arap Çatağı Mevkii Lüleburgaz/Kırklareli 1 Ocak 30 Haziran 2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar, 19 Ağustos 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Akın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyza Çolakoğlu tarafından imzalanmıştır. Genel Kurul un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır. 6

10 2 MALĠ TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 2.01 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar Grup, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ), Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği tarihli ve sayılı resmi gazete yayımlanan II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ile yürürlülükten kaldırılmıştır. Bu tebliğe istinaden, işletmeler Finansal Tabloların hazırlanmasında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGMDSK) tarafından yayımlanan TMS/TFRS leri esas alırlar. Finansal Raporlama ilke, usul ve esaslarının, açık ve anlaşılabilir hale gelmesini veya uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, gerekli görülmesi halinde uygulamayı belirlemek üzere Sermaye Piyasası Kanunu nun 14. Maddesi kapsamında Kurul ca kararlar alınır. İşletmeler bu kararlara uymakla yükümlüdürler. İlişikteki konsolide finansal tablolar SPK II-14.1 sayılı tebliğe göre hazırlanmış olup, konsolide mali tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur. Grup, ara dönem finansal tablolarını UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama standardına uygun olarak tam set veya özet olarak hazırlamakta serbesttirler. Grup bu çerçevede ara dönemlerde tam set finansal tablo hazırlamayı tercih etmiş, söz konusu tam set konsolide finansal tablolarını SPK nın finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlamıştır. Grup un konsolide finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan fonksiyonel para birimi ile sunulmuştur. Grup un konsolide mali durumu ve konsolide faaliyet sonuçları Grup un geçerli para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir. Finansal tablolar, Grup un önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları na uygun mali tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan ettiği için bu tarihten itibaren Uluslararası Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama ya göre finansal tabloların hazırlanması ve sunumu uygulamasını sona erdirmiştir Konsolidasyon Esasları Bağlı Ortaklıklar, Ana Ortaklık ın (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisseler ve/veya kontrol ettiği diğer şirketler neticesinde şirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakkının %50 den fazlasını kullanma yetkisi kanalıyla; veya (b) oy kullanma hakkının %50 den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve işletme politikaları üzerinde fiili kontrolünü kullanmak suretiyle mali ve işletme politikalarını Ana Ortaklık ın menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder. Şirketin Bağlı Ortaklıkları olan Aktek Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Akın Tekstil Usa, INC. e ait bilançolar ve gelir tabloları, tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş olup, Ana Ortaklık ın sahip olduğu payların kayıtlı değeri, ilgili özkaynaktan mahsup edilmektedir. Ana Ortaklık ile Bağlı Ortaklıkları arasındaki işlemler ve bakiyeler konsolidasyon kapsamında karşılıklı olarak elimine edilmektedir. Aşağıdaki tablolarda 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Bağlı Ortaklık, sahip olunan pay ve ortaklık oranı gösterilmiştir: 7

11 30 Haziran 2015: Bağlı Ortaklığın Adı Ana Ortaklık Tarafından Sahip Olunan Doğrudan Pay Ana Ortaklık Tarafından Sahip Olunan Dolaylı Pay Aktek Giyim San. ve Tic. A.Ş. % 60 - Toplam Pay Akın Tekstil Usa, INC. %100 - %100 Bağlı ortaklıkların yönetimdeki kontrol gücü Akın Tekstil A.Ş. ye aittir. 31 Aralık 2014: Bağlı Ortaklığın Adı Ana Ortaklık Tarafından Sahip Olunan Doğrudan Pay Ana Ortaklık Tarafından Sahip Olunan Dolaylı Pay Aktek Giyim San. ve Tic. A.Ş. % 60 - % 60 Toplam Pay Akın Tekstil Usa, INC. %100 - %100 Bağlı ortaklıkların yönetimdeki kontrol gücü Akın Tekstil A.Ş. ye aittir Muhasebe Politikalarında DeğiĢiklikler Muhasebe politikaları ve muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar olması durumunda, yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe politikalarında yapılan değişikliklerin önceki dönemleri etkilemesi durumunda, söz konusu politika hep kullanımdaymış gibi mali tablolarda geriye dönük olarak da uygulanır. Grup un muhasebe politikalarında herhangi bir değişiklik olmamıştır KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi Muhasebe tahminleri, güvenilir bilgilere ve makul tahmin yöntemlerine dayanılarak yapılır. Ancak, tahminin yapıldığı koşullarda değişiklik olması, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave gelişmelerin ortaya çıkması sonucunda tahminler gözden geçirilir. Muhasebe tahminindeki değişikliğin etkisi, yalnızca bir döneme ilişkinse, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere de ilişkinse, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak, dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde mali tablolara yansıtılır. Cari dönem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki dönemlere etkisi olması beklenen muhasebe tahminindeki bir değişikliğin niteliği ve tutarı finansal tablo dipnotlarında, gelecek dönemlere ilişkin etkinin tahmininin mümkün olmadığı haller dışında açıklanır. Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup un konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Gerektiği durumlarda cari dönem finansal tablolarındaki sınıflandırma değişiklikleri, tutarlı olması açısından önceki dönem finansal tablolarına da uygulanır. 31 Aralık 2014 ve 30 Haziran 2014 Ara Dönem Finansal Tablolarında Yapılan Sınıflamalar Grup un 31 Aralık 2014 tarihli finansal durum tablosunda yapılan herhangi bir sınıflandırma bulunmamaktadır. Grup un 30 Haziran 2014 tarihli kar veya zarar tablosunda yapılan sınıflandırmalar şunlardır: % 60 8

12 tarihinde Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri içerisinde yer alan TL tutarındaki Faktoring komisyonları, Finansal Giderler içerisinde yeniden sınıflandırılmıştır tarihinde Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri içerisinde yer alan TL tutarındaki Şüpheli Alacak Karşılığı Giderleri, esas Faaliyetlerden Diğer Giderler içerisinde yeniden sınıflandırılmıştır Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında Grup Yönetimi nin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile muhtemel yükümlülük ile taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönemde gelir tablosuna yansıtılmaktadırlar. Finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço tarihinde var olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak yapılan varsayımlar aşağıdadır: a) Kıdem tazminatı yükümlülüğü aktüeryal varsayımlar (iskonto oranları, gelecek maaş artışları ve çalışan ayrılma oranları) kullanılarak belirlenir.(not:24) b) Grup, sabit kıymetlerini doğrusal amortisman metoduyla faydalı ömür esasına uygun bir şekilde amortismana tabi tutmuştur. Beklenen faydalı ömür kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. (Not: Not: ) 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle Grup Maddi Duran Varlıkları içerisinde yer alan gayrimenkuller ile Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerini gerçeğe uygun değerleri ile mali tablolarda göstermiştir. c) Grup, ertelenmiş vergi hesabını UMS ve UFRS ye uygun olarak yapmış ve konsolide mali tablolara yansıtmıştır.(not:35) d) Grup, tahsilatı gerçekleşmeyen ihracatlarından tahsilatı gerçekleştiğinde ödeyeceği ihracat komisyonu tutarları için konsolide mali tablolarda gider karşılığı ayırmaktadır. (Not:22) e) Grup, stoklarında yer alan değeri düşen malzemeler için net gerçekleşebilir değer metoduyla stok değer düşüklüğü karşılığı hesaplamakta ve hesaplanan tutarları mali tablolarına stok değer düşüklüğü karşılığı olarak yansıtmaktadır. (Not:13) f) Dava karşılıkları ayrılırken, sözkonusu davaların kaybedilme olasılığı ve kaybedildiği taktirde katlanılacak olan sonuçlar Grup hukuk müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmektedir. Grup yönetimi elindeki verileri kullanarak en iyi tahminleri yapıp gerekli gördüğü karşılığı mali tablolara yansıtmaktadır. (Not:22) 2.07 Muhasebe Tahminlerindeki DeğiĢiklikler ve Hatalar Muhasebe tahminleri, güvenilir bilgilere ve makul tahmin yöntemlerine dayanılarak yapılır. Ancak, tahminin yapıldığı koşullarda değişiklik olması, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave gelişmelerin ortaya çıkması sonucunda tahminler gözden geçirilir. Muhasebe tahminindeki değişikliğin etkisi, yalnızca bir döneme ilişkinse, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere de ilişkinse, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak, dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde konsolide mali tablolara yansıtılır. Cari dönem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki dönemlere etkisi olması beklenen muhasebe tahminindeki bir değişikliğin niteliği ve tutarı finansal tablo dipnotlarında, gelecek dönemlere ilişkin etkinin tahmininin mümkün olmadığı haller dışında, açıklanır. Cari dönemde faaliyet sonuçlarına etkisi olması beklenen muhasebe tahmin değişikliği bulunmamaktadır. 9

13 2.08 NetleĢtirme/Mahsup Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi veya tahsilin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde, konsolide bilançoda net değerleri ile gösterilirler Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti Konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan önemli muhasebe politikalarının özeti aşağıdaki gibidir: Gelir Kaydedilmesi Grup, gelirlerinin önemli kısmı kumaş, iplik ve konfeksiyon ürünlerini üretip satarak oluşturmaktadır. Grup ayrıca merkez adresinde bulunan ve konsolide finansal tablolarda Yatırım Amaçlı Gayrimenkul olarak sınıflandırdığı gayrimenkul üzerinden işyeri kirası geliride elde etmektedir. Gelirler, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik yararların Grup a akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, mal satışlarından iade ve satış iskontolarının düşülmesi suretiyle bulunmuştur. Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartlar karşılandığında muhasebeleştirilir: Grup un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi, Grup un mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolünün olmaması, Gelir tutarının güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi, İşlemle ilişkili olan ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması, İşlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi. Satışlar içerisinde önemli bir finansman unsurunun bulunması durumunda makul bedel gelecekte oluşacak nakit akımlarının finansman unsuru içerisinde yer alan gizli faiz oranıyla indirgenmesi ile tespit edilir. Fark tahakkuk esasına göre konsolide mali tablolara yansıtılır. Grup satışlar ve Satışların maliyeti içerisinde yer alan faiz tutarlarını indirgeyerek Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler veya Giderler içerisinde göstermiştir. (Not:31) Stok Değerlemesi Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Stokların maliyeti; tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların dönüştürme maliyetleri; direkt işçilik giderleri gibi, üretimle doğrudan ilişkili maliyetleri kapsar. Bu maliyetler ayrıca ilk madde ve malzemenin mamule dönüştürülmesinde katlanılan sabit ve değişken genel üretim giderlerinden sistematik bir şekilde dağıtılan tutarları da içerir. Stokların maliyetinin hesaplanmasında Akın Tekstil A.Ş. ağırlıklı ortalama maliyet yöntemini, Aktek Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise ortalama maliyet yöntemini uygulamaktadır. Grup, maliyet sistemi olarak ise kumaşta safha maliyeti, konfeksiyonda ise sipariş maliyeti yöntemini kullanmaktadır. Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir. Grup, konsolide finansal tablolarında yer alan değeri düşmüş olabilecek stokları için değer düşüklüğü karşılığı ayırmaktadır. Net gerçekleşebilir değer hesabı sonucunda özellikle 2. kalite olarak değerlendirilen mamullerin satış değeri maliyet bedelinden daha düşük olduğu için değer düşüklüğü karşılığı ayrılmaktadır. (Not:13) 10

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 3 ARA DÖNEM

Detaylı

1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu

1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu 1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu İntegral Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket veya İntegral Menkul ) 30.03.2010 tarihinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur. Şirket merkezi Büyükdere

Detaylı

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar TARİHLİ ARA MALİ TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketi (Şirket) 1987 yılında Yattur Turizm Marina ve Yat İşletmeciliği Anonim Şirket i ünvanıyla

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31Aralık 2014 Tarihi Ġtibariyle Konsolide

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 3 4

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 17 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 8 Mayıs 2014 Bu Rapor 67 sayfa konsolide finansal

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Aktif Finans Faktoring Hizmetleri AŞ 4 Eylül 1990 tarihinde endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 NAKİT AKIM TABLOLARI...

Detaylı

UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Dipnot Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER... SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KAR veya ZARA ve DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 3 ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

Detaylı

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 NAKİT AKIM TABLOLARI... 4 ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ara hesap dönemine ait denetlenmemiş özet finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU. 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU

AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 1 OCAK

Detaylı

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLER

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLER MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLER MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOLARI

Detaylı

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR TABLOSU DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU

Detaylı

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 3 4 31.12.2014 TARİHLİ

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1. Grup un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Garanti Yatırım Menkul Kıymetler

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 EURO YATIRIM MENKUL

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Tablolara İlişkin Dipnotlar İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı