SANAYİİ ALT SEKTÖRLERİNDE ENERJİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANAYİİ ALT SEKTÖRLERİNDE ENERJİ"

Transkript

1 Ekonomik Yaklaşım, Cilt: 17, Sayı: 58, ss FARKLI İŞYERi BÜYÜKLÜGÜNDEKi imalat SANAYİİ ALT SEKTÖRLERİNDE ENERJİ YOGUNLUGU Müslüme NARİN* ABSTRACT Energy is one of the importallt inputs for econonıic and social development. By this ıvay it plavs a crucial role for inercasing the living standard of society and sustainable development. Energy alsa provides the improvement. Howeve1~ because fossil fuel such as petroleum, natural gas, coal wlıich are the most inıportant, energy resources are quickly being used up and tfıey have been causilıg enviromnental problems, same concepts suc/ı as energy intensity and energy productivity have conıe out. In order to provide the effıcient use of energy nıany differel!t programmes have been being practiced. In this paper, the meaning of energy intensity and energy intensity experiences in Turkey and world are examined. In addition to this, the amaımf of the use of energy per per son, and it s intensity are searclıed for same cowıtries in wfıich energy is used e.ffıciently and productively. Witlı the lıelp of this infomzation the po sitian of Turkey in the world was determined. Alsa energy intensity is calculated for different size conıpanies in the Turkish Manufacfltring Industry. Alsa i11 this paper, same studies related to energy saving in Turkey are examined. GİRİŞ Ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli girdilerden biri olan enerji, bir toplumun yaşam standardının yükseltilmesinde ve sürdürülebilir kalkınmasının sağlanmasında önemli rol oynar. Günümüzde, ekonomisi hızla büyüyen ülkelerin fosil yakıt talepleri de hızla artmaktadır. Ancak, bu rezervler aynı ölçüde Yrd. Doç. Dr. Gazi Üniversitesi, i.i.b.f. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi.

2 60 Müslüme NARİN artmamaktadır. Bu yakıt rezervlerinin sınırlı olması nedeniyle, enerjiye yönelik talep artmadan sabit kalsa bile, yakın bir gelecekte tükeneceği tahmin edilmektedir. Enerji rezervlerinin giderek azaldığı, ancak ihtiyacının sürekli arttığı dünyada, enerji kaynaklarının en etkin bir biçimde kullanılması önemli hiile gelmiştir. Enerji yoğunluğu, birim hasıla başına tüketilen enerji miktarını ifade eder. Bu çerçevede, enerjinin tasarruflu kullanılması açısından, bir yandan en az kaynak kullanılarak en çok enerjinin sağlanması, öte yandan aynı enerji kaynağı ile daha çok üretimin sağlanması gerekmektedir. Son yıllarda, özellikle de birinci petrol krizinden sonra, enerjinin etkin ve verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar önem kazanmıştır. Bu çalışmalar, daha çok gelişmiş ülkelerde kamu kurumları, büyük şirketler ve üniversiteler tarafından yürütülen programlarla gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, genel olarak enerji yoğunluğunun ne olduğunu incelemek, sonra da çeşitli ülkelerle karşılaştırarak Türkiye imalat sanayiindeki, özellikle farklı işyeri büyüklüğündeki imalat sanayii alt sektörlerinde enerji yoğunluğunu saptamaktır. Bu doğrultuda birinci bölümde enerji yoğunluğu kavramı üzerinde durulacak, ikinci bölümde çeşitli ülkelerde ve Türkiye'de imalat sanayiinde enerji yoğunluğu karşılaştırılacaktır. Üçüncü bölümde ise Türkiye imalat sanayii ile farklı işyeri büyüklüğündeki imalat sanayii alt sektörlerinde döneminde enerji kullanımı, enerji yoğunluğu ve ortalama çalışan başına enerji kullanımı incelenecektir. Ayrıca, Türkiye'de enerji tasarrufuna ilişkin yapılan bazı çalışmalara da yer verilecektir. 1. ENERJİ YOGUNLUGU KA VRAMI Enerji yoğunluğu, birim hasıla başına kullanılan birincil ya da nihai enerji tüketimini gösteren ve tüm dünyada kullanılan bir göstergedir. Bu yoğunluk, birincil ya da nihai enerji tüketiminin gayrisafi yurtıçı hasılaya bölünmesiyle hesaplanmaktadır (IEA, 2005: 64) Uluslararası alanda yapılan çalışmalarda, genellikle 10 ABD dolarlık hasıla başına tüketilen TEPı cinsinden enerji miktarı, enerji yoğunluğu göstergesi olarak kullanılmaktadır. Ülkelerin enerji kullanımıyla ekonomik yapıları arasındaki ilişkinin belirlenmesinde iki temel gösterge esas alınmaktadır. Bunlardan birisi kişi başına enerji tüketimi, diğeri ise birim hasıla başına birincil ya da nihai enerji tüketimi, yani enerji yoğunluğudur. Enerji yoğunluğunun düzeyi ise ekonomik etkinliğin yapısına 1 TEP (ton petrol eşdeğeri); çeşitli enerji kaynaklannın miktarlannı tanımlamak için kullanılmakta ve kg, m 3, ton, kwh gibi farklı birimleri aynı düzlemde ifade etmektedir. 1 TEP, 1 ton petrolün yakılmasıyla elde edilecek enerjiyi vermektedir. Bu enerji, yaklaşık 10 7 Kcal (kilokalori)'ye, 41,8xl0 9 joule'e ve 11,6xl0 3 kwh'a karşılık gelmektedir.

3 Farklı İşyeri Büyüklüğündeki İmalaf Sanayii Alt Sektörlerinde Enerji Yoğunluğu 61 ve farklı enerji kullanımlarındaki verimliliğin düzeyine bağlıdır (Laponche, 1997: 45). Bir ülkenin enerji yoğunluğu ne kadar düşükse, o ülkede birim hfisılayı üretmek için harcanan enerji de o ölçüde düşüktür. Buradan enerjlnın verimli kullanımıyla, enerji yoğunluğu arasında ters yönlü bir ilişkinin olduğu anlaşılmaktadır. Enerji yoğunluğu göstergesinde, ekonomik çıktı, enerji verimliliğindeki ve enerji kaynaklarının ikamesindeki değişmeler birlikte yer almaktadır. Ancak bu değişmelerin tümünün tek bir göstergede incelenmesi olanaksızdır. Buna karşın enerji yoğunluğu göstergesi, enerji verimliliğinin incelenmesinde ve karşılaştırılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır (Keskin ve Gümüşderelioğlu, 1997: 191). Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi, enerji yoğunluğu göstergeleri ve kişi başına enerji tüketimi ile değerlendirilmektedir. Enerji açısından gelişmişliğin göstergesi ise kişi başına enerji tüketiminin yüksek, enerji yoğunluğunun düşük olmasıdır. Enerji yoğunluğunun düşüklüğü, aynı enerji kullanımıyla daha çok katma değer yaratılması anlamına gelir. Kişi başına enerji tüketiminin yüksek olması, hem ekonominin canlandığı, hem de ülkede ulaşım araçları ile elektrikli aletlerin yaygın kullanıldığı ve yüksek konforlu barınma olanaklarının arttığını gösterir (IEA, 2006; 5). 2. TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA ENERJİ YOGUNLUGU KARŞlLAŞTlRMASI Genel olarak, kalkınmakta olan ekonomilerde enerji yoğunluğu artmakta, ancak gelişmiş ekonomilerde bu oran azalma eğilimine girmektedir. Düşük gelirli ülkelerde sanayileşme ve kentleşmeyle birlikte, gelir arttığında enerji kullanımı da artmaktadır. Yarı sanayileşmiş ülkelerde enerji kullanımı daha düşük bir gelişme göstermektedir. Sanayileşmiş ülkelerde ise iktisadi yapının daha az enerji kullanan sektörlere doğru yönelmesiyle birlikte, enerji tasarrufu sağlayan teknolojik gelişmeler ortaya çıkmaktadır (Leach vd, 1986: 28; Çermikli, 2005: 59). İktisadi gelişme ile enerji yoğunluğu arasında bazen doğru bazen ters yönlü ilişki olmasına karşın, kişi başına gelirle kişi başına enerji tüketimi arasında doğru yönlü bir ilişki söz konusudur. Tablo-ı' de dünyanın çeşitli bölgeleri, ülkeleri ve Türkiye'deki enerji yoğunluğu ile kişi başına enerji tüketimleri görülmektedir. Bu tablo incelendiğinde; kişi başına enerjinin en çok 4675 kilogram petrol eşdeğeri (KEP) ile OECD ülkelerince tüketildiği görülmektedir. OECD ülkelerini 4039 KEP'le Japonya izlemektedir. Japonya'nın enerji yoğunluğu ise dünya enerji yoğunluğundan düşük, dolayısıyla enerji verimliliği daha yüksektir. Bunu OECD ülkeleri izlemektedir.

4 62 Müslünıe NARİN Tablo-I: Dünyanın Çeşitli Bölgeleri, Ülkeleri ve Türkiye'deki Kişi Başına Enerji Tüketimleri ve Enerji Yoğunluğu (2003 Yılı) Bölgeler Nüfus (Milyon) Tüketilen GSYH Kişi Başına Kişi Başına Enerji Enerji (2000 yılı) Gelir Enerji Yoğunluğu (MTEP) Milyar (Dolar) Tüketimi KEP TEP/Bin Dolar Dünya ,32 OECD ll ,20 Ortadoğu ,66 Eski Sovyet ÜL ,12 OECD-Dışı Avr ,76 Çin ,92 Asya ,72 Latin Amerika ,32 Afrika ,87 Japonya O,ll Türkiye ,38 Kaynak: International Energy Agency, Key World Energy Statistics, OECD/IEA, Paris, 2005a, s.48,52,56, Türkiye'de ise kişi başına enerji tüketimi 1113 KEP olup, Afrika, Asya ve Çin'den daha fazladır. Ancak OECD, Japonya, Ortadoğu, Eski Sovyet Ülkeleri ve OECD dışı Avrupa ülkelerinden daha düşüktür. Türkiye'de enerji yoğunluğu ise 0,38'dir. Japonya ile karşılaştırıldığında, Türkiye'de enerji yoğunluğunun yüksek olduğu, dolayısıyla enerjinin verimli kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Öte yandan kişi başına en yüksek gelir Japonya'da olup, bunu sırasıyla OECD ülkeleri izlemektedir. Türkiye'de kişi başına gelirin dünya ortalamasının altında olduğu da tablodan görülmektedir. Bir ülkede enerji, ağırlıklı olarak, sanayi sektöründe kullanjlmaktadır. Türkiye'de enerji tüketiminin yaklaşık % 43 'ü sanayide gerçekleşmekte olduğundan, çalışma sanayi sektörünü kapsayacak biçimde daraltılmıştır. Bir karşılaştırma yapmak amacıyla Türkiye ile Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)'nın ll ülkesinin 2 sanayi sektöründeki enerji yoğunluğuna da Tablo-2'de yer verilmiştir. 2 IEA-11 ülkesi; Norveç, Avustralya, Finlandiya, İsveç, ABD, Fransa, Japonya, İngiltere, İtalya, Almanya ve Danimarka'dan oluşmaktadır.

5 Farklı İşyeri Büyüklüğündeki İmafat Sanayii Alt Sektörlerinde Ener:ji Yoğunluğu 63 Tablo-2: Ülkelere Göre Sanayi Toplam Enerji Yoğunluğu (1998 Yılı) Enerji Yoğunluğu Ülkeler MGJ/$ TEP/Bi Norveç 23,3 0,56 Avustralya 19, Kanada 17, İsveç ,34 Finlandiya 14,0 0,33 Hollanda llj 0,27 ABD 9,9 0,24 İngiltere 7,7 0,18 Fransa 7,4 0,18 Japonya 6,7 0,16 İtalya 6,5 OJ6 Almanya 6,5 0,16 Danimarka 6,4 0,15 IEA-11 Ort. 8,5 0,20 Türkiye* 22,2 0,53 Kaynak: International Energy Ageney (IEA) (2005b) 30 Years of Energy Use in lea Countries, OECD/lEA, Paris, s.68, 69, 209. *Kubilay Kavak, "Dünyada ve Türkiye'de Eneıji Verimliliği ve Türk Sanayiinde Eneıji Verimliliğinin incelenmesi'' DIT, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Tezi, DIT. Yayın No: 2689, Ankara, 2005, s.l27. Tabloya göre; Türkiye imalat sanayiinde enerji yoğunluğu, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında çok yüksek olup, Norveç'ten sonra ikinci sırada yer almaktadır. Enerji yoğunluğunun yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Norveç, Türkiye, Avustralya, Kanada, İsveç, Finlandiya, Hollanda'dır. Japonya, Almanya gibi gelişmiş ülkelerde ise enerji yoğunluğu düşük olup, bu ülkeler enerjiyi daha etkin ve verimli kullanmaktadırlar. Türkiye'de enerjinin ağırlıklı bölümünün kullanıldığı imalat sanayiinde alt sektörler itibariyle enerji yoğunluğu ve enerji kullanım payı, IEA-11 ülkeleri ile karşılaştırmalı olarak Tablo-3 'de verilmiştir. 3 IEA lukelerine ilişkin en güncel veri 1998 yılına ait olduğundan bu Tablo anılan döneme göre oluşturulmuştur.

6 Müsliime NARİN Tablo-3: Türkiye ve IEA-11 Üikeieırinde imalat Sanayii Alt Sektörlerinde Enerji Yoğımhığu ve Enerji Kullamını (1998 Ydı) İmalat Sanayii Alt ı Alt Sektödenie Enerji Sektörleri Enerji Yoğı.mluğu KullammPay ı IEA-11(1) 1 Türkiye IEA-11 (1) Türkiye (2) ı Kağıt 0, ,0 1 ~ 1 Kimya 0,38 1 0, ,3 Metal dışı mineral 0,52 1, ,8 Atıa metaller (Derrıir-çelik ile demir- çelik dışı) ],03 1, ,1 Gıda 0,17 0,20 8 8,7 Diğer ı O,ü ,1 Tekstil ,5 Orman - 0,18-0,5 1 Metal eş. ve makine - om - 2,0 1 Toplam 0,20 0, ,0 Kaynak: l. International Energy Ageney (lea) 30 Years of Energy Use in TEA Countries, OECD/TEA, Paris. 2005b, s Devlet İstatistik Enstitüsü. imalat Sanayiinde Enerji Tüketimi, 1998, s.s yılı verilerine göre, Türkiye'de ve IEA-11 ülkelerinde aııa metal sanayiinin enerji yoğunluğu ve enerji kullanım payı çok yüksektir. Bu alt sektörü, metal dışı mineraller (taş-toprağa bağlı sanayi) izlemektedir. Metal dışı minerallerin oluşturduğu alt sektörde, enerji yoğunluğu IEA-11 ülkelerindeki ortalamadan yüksek, ancak Türkiye ortalamasından düşüktür. Diğer alt sektörlerde ise enerji yoğunluğu, IEA-l 1 ülkeleri ile Türkiye'de birbirine çok yakındır. Genel olarak bakıldığında, Türkiye'de toplamda enerji yoğunluğunun, IEA-11 ülkelerinden çok yüksek olduğu görülmektedir. Öte yandan Türkiye imalat sanayiindeki döneminde enerji yoğunluğu, farklı işyeri büyüklüğü dikkate alınarak hesaplanmıştır. Alt sektörler itibariyle enerji yoğunluğu ve çalışan başına enerji kullanımı 3. bölümün altında ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

7 Farklı İşyeri Büyüklüğündeki İmalat Sanayii Alt Sektörlerinde Enerji Yo,rlunluğu İMALAT SANAYİİNİN FARKLI işyeri BÜYÜKLÜGÜNDEKt ALTSEKTÖRLERDEENERJİYOGUNLUGU Türkiye imalat sanayiinde etkinlik gösteren farklı büyüklükteki işletmelere yönelik enerji yoğunluğuyla ile ilgili herhangi bir çalışma yoktur. Bu durum, düzenli veri setinin bulunmamasından Bu nedenle elde edilebilen verilerle farkli işyeri büyüklüğüne göre oluşturulmuş imalat sanayiinin alt dallarında eneı]ı kullanımı ve enerji yoğunluğundaki gelişmeler araştırılacaktır. Bu çalışmada kullanılacak veriler, Türkiye istatistik Kurumundan (TÜ1K) sağlanmıştn. ı TÜİK'te işyeri büyüklüğüne göre imalat sanayii alt sektörlerine ilişkin veriler uzun bir zaman aralığını kapsamakla beraber, 1994 yılındaki kriz dikkate alınarak 1995 yılından sonraki veriler çalışmaya alınmıştır. alt sektörler itibariyle eneıji verileri dönemi için bulunmaktadır. Bu nedenle çalışmanın kapsamı, dönemini ile sınırlandırılmıştır. TÜİK'ten elde edilen veriler iki farldı sı111flama 5 koduna göre biçimlendirildiğinden. anlamlı sonuç alınabilmesi için bu sınıflamalar birbiriyle uyamlaştınlarak, Usss-2.Rev 'e göre düzenlenmiştir. 6 imalat sanayii verileri; lo ve daha fazla kişi çalıştıran özel sektör ile kamuya ait imalat işyerierini kapsamaktadır. Öte yandan, TÜİK tarafından 1991 yılında uygulanan özel bir anket çaiışmasmda; 1-9 kişi çalıştıran işyerleri küçük, kişi çalıştıran işyerleri küçük kişi çalıştıran işyerleri orta, 100 ve daha fazla kişi çalıştıran işyerleri ise büyük ölçekli imalat sanayii işyerleri olarak tanımlanmıştır. Ancak bu çalışmada 1-49 kişi çalıştıran işyerleri, küçük işyerleri olarak tanımlanmış ve toplulaştmlmıştır. TÜİK tarafından 100 ve daha fazla kişi çalıştıran büyük işyerleri de, , , , 1000 ve daha fazla kişi çalıştıran işyerleri olarak ayrıştırılmış olduğundan, bu büyüklükler dikkate alınarak çalışmada yer verilmiştir. Ayrıca bazı imalat sanayii alt sektörlerine ilişkin verilere ulaşılamamıştır. Çünkü, özel sektörde üçten daha az işçi çalıştıran işyerinin olduğu alt sektörlere ait üretim bilgisi, TÜİK tarafından gizlilik nedeniyle verilmemektir. Benzer biçimde bazı alt sektörlerde bazı yıllara ait verilerin kesiklik veya kopukluk gösterdiği de gözlenmiştir. 4 imalat sanayi alt sektörlerine ilişkin çıktı değcrleıi ve ene~ji kullanımına ilişkin bk. Devlet İstatistik Enstitüsü. Yıllık İmalat Sanayii istatistikleri Yılları. imalat Sanayiinde Enerji Tüketimi, Yılları. 5 Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması (Usss-2.Rev) ve (Usss-3.Rev). 6 Usss-3 Rev. Sistemindeki no'lu alt sektörler Usss-2 Rev. da 31, no ıu alt sektörler 32, nolu altsektörler no'lu altsektörler 34, no'lu altsektörler 35,26 no'lu alt sektör 36, 27 no' lu alt sektör no'lu all sektörler ise 38 no'lu alt sektör başlığı altında tcplulaştınlarak çalışmaya alınmıştır.

8 66 Miislüme NARİN Çalışmanın yapıldığı dönemde. imalat sanayiindeki farklı işyeri büyüklüğüne göre çıktı değerlerine ilişkin veriler. en son 2003 yılına kadar bulunmaktadır. Öte yandan, enerji verileri 2001 yılından sonra hazırlanmadığından, çalışmada kullanılan veriler, beş yıl geriden gelmektedir. Elde edilen verilerde belirtilen eksiklikler olmasına karşın, farklı büyüklükteki imalat sanayii alt sektörlerindeki işletmelerin enerji yoğunluğuna ilişkin, genel eğilimi vermesi açısından, mevcut verilerin yeterli olacağı düşünülmektedir. Eneıji yoğunluğunun hesaplamasında kullanılan imalat sanayii alt sektörleri itibariyle yıllara göre çıktı değerleri, fiyat artışlarından anndırılmıştır. Bu işlernde öncelikle temel alınan 1994 yılı imalat sanayiine göre TEFE serisi, 1995 yılı temel olacak biçime dönüştürülmüş ve bu seriyle de indirgenmiştir. Daha sonra 1995 yılına indirgenmiş olan çıktı değerleri, aynı yılın cari ortalama dolar kuruna bölünmek suretiyle, 1995 yılı fiyatlarıyla ABD doları cinsinden hesaplanmıştır. Böylece çıktı değerlerinde görülen yıllık değişimlerde, dolar kurundan kaynaklanan sapmalar ortadan kaldırılmıştır. Farklı işyeri büyüklüğüne göre imalat sanayii alt sektörlerindeki eneıji kullanımının, r~ıktı değerlerine bölünmesiyle hesaplanan enerji yoğunluğunun yıllar içindeki gelişimi. alt sektörler itibariyle aşağıda da ayrıntılı olarak incelenmiştir Gıda, içki ve Tütün Sanayii (31 No'lu Sektör) Genel olarak gıda, içki ve tütün sanayiinde enerji tüketimi ile çıktı değerleri yıllar itibariyle istikrarlı bir biçimde artmıştır. Bu sektörün enerji yoğunluğu Tablo- 4 'te yer almaktadır. Bu tablo incelendiğinde; sektördeki enerji yoğunluk değerlerinin yılları arasında 0,056 ile 0,058 arasında seyrettiği görülmektedir. Bu sanayide eneıji yoğunluğu, imalat sanayii enerji yoğunluğundan daha düşüktür. Ancak, gıda sanayiinin, istikrarlı bir sektör olduğu görülmektedir yılları arasında bu sektörlerde enerji yoğunluğu artmasına karşılık, yıllarında biraz düşerek sabit kalmıştır yılının kriz yılı olmasından dolayı, enerji yoğunluğunun düştüğü gözlenmektedir. İşyeri büyüklüğü dikkate alındığında; ortalama 1-49 arasında işçinin çalıştırıldığı küçük ölçekli işletmelerde enerji yoğunluğunun çok düşük olduğu, yıllar itibariyle bu yoğunlukta inişler çıkışlar bulunduğu da görülmektedir. Ortalama arasında işçinin çalıştırıldığı orta ölçekli işletmelerde ise enerji yoğunluğu, küçük işletmelere göre daha yüksek olmasına karşın, gıda, içki ve tütün sanayii enerji yoğunluğu bakımından düşüktür. Enerji yoğunluğunun en yüksek olduğu grubu ise işçinin çalıştırıldığı büyük işyerleri oluşturmaktadır.

9 Farklı İşyeri Büyüklüğündeki İmalaf Sanayii Alt Sektörlerinde Enerji Yoğunluğu 67 Tablo-4: Gıda, içki ve Tütün Sanayii Enerji Yoğunluğu Enerji Yoğunluğu (TEP/Çıktı Bin Dolar) Gıda, İçki ve Tütün Sanayii 0,056 0,065 0,088 0,063 0,063 0,066 0, ,005 0,006 0,005 0,003 0,004 0,003 0, ,040 0,040 0,025 0,024 0,032 0,028 0, ,036 0,053 0,060 0,048 0,045 0,055 0, ,053 0,051 0,054 0,051 0,053 0,061 0, ,102 0,151 0,123 0,098 0,103 0,107 0, ,071 0,081 0,033 0,107 0,093 0,091 0,053 imalat Sanayii Genel 0,134 0,156 0,137 0,136 0,142 0,142 0,131 Toplam Öte yandan farklı işyeri büyüklüğüne göre oluşturulan gıda, içki ve tütün sanayiindeki işyerlerinde ortalama çalışan başına enerji kullanımı da hesaplanmış ve Tablo-S'te gösterilmiştir, Bu tablodan da görüleceği üzere, ortalama çalışan başına enerji kullanımının en fazla, arasında işçi çalıştıran büyük ölçekli işletmeler olduğu dikkati çekmektedil Bu işyerlerini, 1000 ve üstü işçi çalıştıran işyerleri izlemektedir, Kullanımı Tablo-S: Gıda, içki ve Tütün Sanayiinde Ortalama Çalışan Başına Enerji Ortalama Çalışan Başına Enerji Kullanımı Gıda, İçki ve Tütün 5,703 6,688 7,087 7,426 7,498 7,440 7, ,470 0,562 0,459 0,277 0,376 0,31 ı 0, ,469 4,426 3,370 3,225 3,612 3,034 3, ,674 6,138 6,957 6,280 6,037 6,699 6, ,530 5,232 5,217 5,553 6,174 6,979 6, ,228 15,385 15,650 13,359 14,711 12,313 12, ,424 8,326 2,574 11,463 9,239 11,015 9,886 imalat Sanayii Genel Toplam 13,499 14,718 13,815 13,220 14,015 14,362 13,813 Bu sektörde gerek enerji yoğunluğu gerekse ortalama çalışan başına enerji kullanımı, büyük ölçekli işletmelerde daha fazladır, 3.2. Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sanayii (32 No'lu Sektör) Bu sektörün alt sanayi dallarından biri olan dokuma sanayii, kriz yılları da dahil olmak üzere ihracatı sürekli artan bir sektördül Dolayısıyla 2000 yılı

10 68 Müslüme NARİN dışında, sektörün enerji tüketimi yıllar itibariyle dalgalı bir görüntü vermekle birlikte, artış yoğunluğu eğiliminde olmuştur. Sektörün ve bu sektördeki farklı büyüklükteki işletmelerin enerji Tablo-6'da görülmektedir. Bu tabloya göre; sektördeki enerji yoğunluk değerleri yılları arasında ile 0,037 arasında seyretmektedir yılı dışında sektördeki enerji yoğunluğu yıllar itibariyle artmakla birlikte genel imalat sanayii enerji yoğunluğunun altında kalmıştır. Tablo-6: Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sanayii Enerji Yoğunluğu Eneıji Yoğunluğu (TEP/Çıktı Bin Dolar) Dokuma, Giyim ve Deri Sanayii 0,051 0,050 0,046 0,068 0,060 0,060 0, ,007 0,002 0,005 0,001 0,003 0,002 0, ,050 0,018 0,012 0,012 0,009 0,013 o,oıo ,026 O,ü30 0,026 0,021 0,028 0,020 0, , ,036 0,041 0,068 0, ,072 0,075 0,067 0,058 0,094 0,108 0, ,084 0,099 0,094 0,101 0,125 0,117 0,092 imalat Sanayii Genel Toplam 0,134 0,156 0,137 0,136 0,142 0,142 0,131 Ayrıca farklı işyeri büyüklüğüne göre oluşturulan dokuma, giyim ve deri sanayiindeki işyerlerinde ortalama çalışan başına enerji kullanımı da hesaplanmış ve Tablo-7'de gösterilmiştir. Bu tablodan da görüleceği üzere, ortalama çalışan başına enerji kullanımının en fazla, 1 000' in üstünde işçi çalıştıran çok büyük ölçekli işletmeler olduğu dikkati çekmektedir. Bu işyerlerini, arası işçi çalıştıran işyerleri izlemektedir. Burada dikkat çekici nokta; arası işçi çalıştıran işyerlerinde ortalama çalışan başına enerji kullanımının yıllar itibariyle büyük ölçüde düşmesi. SOO'ün üstünde işçi çalıştıran işyerlerinde ise giderek artmasıdır. Bu verilerden de anlaşılmaktadır ki, sektörde giderek yoğunlaşma artmakta, diğer bir deyişle sektördeki işyerleri giderek daha büyük ölçekli hale gelmektedir.

11 Farklı İşyeri Büyüklüğündeki İmcılat Sanayii Alt Sektörlerinde Enerji Yoğunluğu 69 Tablo-7: Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sanayiinde Ortalama Çalışan Başına Enerji Kullamını Ortalama Çalışan Başına Enerji Kullanımı (TEP/Ort.Çal.Sayısı) ı Dokuma, Giyim ve Deri 3,066 2,667 2,634 2,496 Sanayii 3,216 3,175 2, ,403 0,094 0,236 0,042 0,187 0,140 0, ,117 0, ,659 0,497 0,694 0, ,529 1,599 1,360 1,150 1,679 1,098 1, , ,273 2,232 3,414 2,828 3, ,505 3,908 3, ,755 5,572 4, ,915 5,338 5,562 6,093 7,026 6,574 6,252 imalat Sanayii Genel Toplam 13,499 14,718 13,815 13,220 14,015 14,362 13, Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayii (33 No'lu Sektör) Orman ürünleri ve mobilya sanayiinin enerji tüketimi yıllar itibariyle düşük düzeyde de olsa dalgalanma göstermektedir. Bu sanayinin çıktı değerlerinde ise 2001 yılı dışında, genel olarak inişli çıkışlı artışlar olmuştur. Bu sanayide enerji yoğunluğu, yılları arasında 0,062 ile 0,051 arasında değişen değerler aldığı Tablo-S'den görülmektedir. Bu sanayide de enerji yoğunluğu, yıllar itibariyle artmakla beraber imalat sanayii enerji yoğunluğunun altında kalmıştır. Tablo-8: Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayii Enerji Yoğunluğu Enerji Yoğunluğu (TEP/Çıktı Bin Dolar) Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayii 0,062 0,055 0,052 0,049 0,049 0,051 0, ,005 0,014 0,001 0,000 0,000 0,068 0, ,088 0,735 0,030 0,035 0, , ,060 0,096 0,013 0,071 0,063 0,116 0, ,057 0,063 0,051 0, , imalat Sanayii Genel Toplam ,156 0,137 0, ,142 O, 131 Farklı işyeri büyüklüğüne göre oluşturulan orman ürünleri ve mobilya sanayiindeki işyerlerinde, ortalama çalışan başına enerji kullanımı da Tablo-9' da gösterilmiştir. Bu tablodan da izleneceği üzere, 1995 yılında ortalama çalışan başına

12 70 Müslüme NARİN eneıji kuilanımının, en fazla arasında işçi çalıştıran işletmelerde olduğu görülmektedir. Ancak zaman içinde bu işyerlerinde ortalama çalışan başına enerji klıllanımı azalmış, işçinin çalıştığı işyerlerinde enerji kullanımı artmıştır. Özellikle ı -49 işçinin çalıştığı küçük ölçekli işletmelerin bulunduğu alt sektörde enerji kullanımının giderek azaldığı. hatta 2001 yılında hiç tüketimin olmadığı da gözlenmektedir. Tabio-9: Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayiinde Ortalama Çalışan Başına Enerji Kullanımı Ortalama Çalışan Başına ı Enerji Kullanımı (TEP/Ort.Çal.Sayısı ) Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayii 3, ,906 2,352 3,056 3,025 3, ,178 0,464 0,033 0,013 0,000 1,357 0,000 4,185 3,834 1,298 1,542 1,5 ı 7 6,034 2,595 6,538 5,613 0,830 4,163 4,720 8,272 5,167 5, ,438 6,758 10,422 0,000 ı 1,284 imalat Sanayii Genel Toplam 13,499 14,7ı8 13,815 ı3,220 14,015 ı4,362 13, Kağıt-Kağıt Ürünleri ve Basım Sanayii (34 No'lu Sektör) Kağıt-kağıt ürünleri ve basım sanayiinin eneıji tüketimi, 1999 yılı dışında, diğer yıllarda artmış, çıktı değerleri ise giderek azalmıştır. Çıktının azalmasının birinci nedeni, incelenen yıllarda kağıt sektöründe ithalatın giderek artma eğiliminde olmasıdır yılları arasında Türkiye'nin kağıt ithalatı yaklaşık % 30 oranında artış göstermiştir (DTM, 2006). Böylece yurtiçi çıktı için ithalatın payı % l9'dan % 25'e yükselmiştir. İkinci neden ise, ithalat nedeniyle yurtiçi kağıt fiyatlarının fazla yükselmemesidir. Bu durum da çıktı düzeyini olumsuz etkilemiştir. Sektördeki ve farklı büyüklükteki işyerlerinde enerji yoğunluğu Tablo-lO'da görülmektedir. Bu sanayide bir yandan enerji kullanımının artması, öte yandan çıktı değerlerinin giderek düşmesi, eneıji yoğunluğunu artırmıştır. ı yılları arasında sektördeki enerji yoğunluğu% 47 civarında artmış, özellikle 1996 yılından sonraki dönemde ise Türkiye imalat sanayii enerji yoğunluğunun sürekli üstünde seyretmiştir. Farklı büyüklükteki işyerlerinin bulunduğu alt sektörlerde eneıji yoğunluğu. en fazla işçinin çalıştığı işyerlerinde gerçekleşmiştir. B unu takiben sırasıyla ile 1000 işçinin çalıştığı işyerleri gelmektedir.

13 Farklı İşyeri Büyüklüğündeki İmafat Sanayii Alt Sektörlerinde Enerji Yoğunluğu 71 Tablo-10: Kağıt-Kağıt Ürünleri ve Basım Sanayii Enerji Yoğunluğu 1 Eneıji Yoğunluğu (TEP/Çıktı B in \Dolar) ı997 ı998 \ Kağıt-Kağıt Ür. ve Basım Sanayii 0,129 0,164 O, 148 0,157 0,156 0,168 0, ,015 0, ,004 0, ,040 0,027 0,016 0,036 0,051 0,064 0, ,04110,047 0,058 0,090 0,073 0, Wc ,110 0,163 0,704 0,390 0,230 0,250 0, ,572 0,919 1,45 ı 1, ı,365 1 ı, ,184 0,056 0,847 0,076 1,293 0,679 0,814 imalat Sanayii Genel Toplam 0,134 0,156 0,137 0,136 0,142 0,142 0,131 imalat sanayiindeki ve farklı büyüklükteki işyerlerinde ortalama çalışan başına eneıji kullanımı ise Tabio-l 1 'de görülmektedir. Tablodan da görüleceği üzere, ortalama çalışan başına eneıji kullanımının en yoğun olduğu işyerleri, arasında işçi çalıştıran büyük ölçekli işyerleridir. Bu işyerlerini, arası işçi çalıştıran işletmeler izlemektedir. Ortalama çalışan başına enerji kullanımının en düşük düzeyde bulunduğu işyerlerinin ise 1-49 arası işçinin çalıştığı işletıneler olduğu yine tablodan görülmektedir. Tablo-U: Kağıt-Kağıt Ürünleri ve Basım Sanayinde Ortalama Çalışan Başına Enerji Kullanımı Ortalama Çalışan Başına Enerji Kullanımı (TEP/Ort.Çal.Sayısı) Kağıt-Kağıt Ür. ve Basım Sanayii 13,624 15,932 17,612 16,970 17,296 19,568 21, , , ,415 1, , ,545 3,372 5,215 5,057 4, , ,260 10, ,133 10, ,793 17,954 18,656 34, ,675 46,268 65,917 69,631 72, , ,298 6,241 23,389 2, ,470 18, imalat Sanayii Genel Toplam 13, ,815 13, ,813

14 72 Müslüme NARİN 3.5. Kimya-petrol, Kömür, Kauçuk ve Plastik Ürünleri Sanayii (35 No'hı Sektör) Enerjinin en yoğun kullanıldığı sektörlerden biri olan kimya-petrol, kömür, kauçuk ve petrol ürünleri sanayiinin enerji tüketimi 1996 yılından itibaren sürekli azalmış, ı yılları arasında ise fazla değişmemiştir. Sektördeki çıktı değerinde ise döneminde önemli bir değişiklik olmamasına karşın, yaşanan krizin etkisiyle 200ı yılında düşmüştür. Tablo-12 'den de görüleceği üzere; bu sanayinin enerji yoğunluğu dalgalanarak 1998 yılına kadar artış göstermiş, sonra da azalmıştır. Ancak bu sektörün enerji yoğunluğu, Türkiye imalat sanayii enerji yoğunluğunun altında kalmıştır. Farklı büyüklükteki işyerlerinde de benzer durum görülmektedir. Enerjinin en yoğun kullanıldığı arasında işçi çalıştıran işyerlerinde, bu pay giderek azalmıştır ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde ise bunun aksine yıllar itibariyle artış gözlenmektedir arası işçinin çalıştığı işyerlerinde enerji kullanımı hem çok düşük düzeyde gerçekleşmiş, hem de yıllar itibariyle giderek düşmüştür. Tablo-12: Kimya-petrol, Kömür, Kauçuk ve Plastik Ürünleri Sanayii Enerji Yoğunluğu ı Enerji Yoğunluğu (TEP/Çıktı Bin ı !Dolar) Kım-pet, Kom., Ka. Pla. Ur. Sanayıı o,ıoılo,157'o,ı29 0,133 0,109 0,102 0,085 1 ı-49 0,038 o.oıı , ı 0,011 0, ,055 0,012 0,012 0,016 0, , ,026 0,048 0,058 0,047 0,047 0,033 0, ,036 0,049 0,049 0,057 0,048 0,049 0, ,201 0,267 1,229 0,998 1,047 0,161 0,133 ıooo+ 0,107 0,203 0,149 1,076 0,159 0,137 0,488 İmalat Sanayii Genel Toplam 0,134 0,156 0,137 0,136 0,142 0,142 0,131 Öte yandan sektördeki ve farklı büyüklükteki işyerierindeki ortalama çalışan başına enerji kullanımı ise Tablo-13'te görülmektedir. Tablodan da görüleceği üzere, ortalama çalışan başına enerji kullanımının en yoğun olduğu işyerleri, ı 000 ve daha fazla işçi çalıştıran büyük ölçekli işletmelerdir. Bu işletmeleri, arası işçi çalıştıran işyerleri izlemektedir. Yine ortalama çalışan başına enerji

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 89 132. 90 ŞADAN ÇALIŞKAN ABSTRACT TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Yrd. Doç. Dr. Şadan ÇALIŞKAN* ÖZET Gelir eşitsizliği ve yoksulluk, tüm dünyada

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ GİRİŞ Enerji az yada çok her alanda kullanılan bir kaynaktır ve özellikle üretim maliyetleri içerisinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde enerjiye olan talep her geçen

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı. Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı. Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman 29 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman Sektöre İlişkin Özet Bilgiler B.y.s. Makine ve Teçhizat İmalatı İçindeki

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

CHINA S INTEGRATION INTO THE WORLD ECONOMY: AN EVALUATION FOR TURKEY

CHINA S INTEGRATION INTO THE WORLD ECONOMY: AN EVALUATION FOR TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.253-268. ÇİN İN DÜNYA EKONOMİSİ İLE BÜTÜNLEŞME SÜRECİ VE TÜRK SANAYİSİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME CHINA S INTEGRATION

Detaylı

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı?

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? ERC Working Papers in Economics 03/01 February 2003 Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? Fikret Şenses İktisat Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 06531 fsenses@metu.edu.tr

Detaylı

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME THE RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY IMPORT AND CURRENT ACCOUNT DEFICIT: THE CASE OF TURKEY WITH VAR ANALYSIS Doç. Dr. Murat

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

Türkiye İmalat Sanayiin İthalat Yapısı

Türkiye İmalat Sanayiin İthalat Yapısı TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ÇALIŞMA TEBLİĞİ NO: 10/02 Türkiye İmalat Sanayiin İthalat Yapısı Mart 2010 Şeref SAYGILI Cengiz CİHAN Cihan YALÇIN Türknur HAMSİCİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2010

Detaylı

THE EFFECTS OF FOREIGN TRADE ON EMPLOYMENT: THE CASE OF TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY

THE EFFECTS OF FOREIGN TRADE ON EMPLOYMENT: THE CASE OF TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY Süleyman Demirel Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.259-281. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ Osmanlı nın Son Döneminden Günümüze Türkiye de Dış Ticaretin Gelişimi 55 OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ Burcu KILINÇ SAVRUL Araş. Gör. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 10. KALKINMA PLANI (2014 2018) SANAYİ, KALKINMA, BÖLGESEL FARKLILIKLAR, MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER, YATIRIMLAR, KİT LER VE ENERJİ BÖLÜMLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLER (Özet Değerlendirme)

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI 1 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.281110 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380 8590 Faks: (0216) 373 6502 Teknik Hazırlık: Birleşik

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-90-1 YAYIN NO: KB: 2890 - ÖİK: 733 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET Bina sektörünün enerji tüketim payı; 80 Milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) enerji tüketiminin aşıldığı tüketim sektörleri arasında % 34 ü geçmiştir.

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK GELİŞMELER VE DENİZ TİCARETİNE YANSIMALARI

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK GELİŞMELER VE DENİZ TİCARETİNE YANSIMALARI T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü DÜNYADA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK GELİŞMELER VE DENİZ TİCARETİNE YANSIMALARI Hazırlayan: İbrahim Hilmi KOÇAK Denizcilik Uzman

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ...

Detaylı

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Gül KAYALIDERE Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Manisa

Detaylı

TÜRKİYE-ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DIŞ TİcARET İLİşKİLERİNİN GELİşİMİ

TÜRKİYE-ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DIŞ TİcARET İLİşKİLERİNİN GELİşİMİ TÜRKİYE-ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DIŞ TİcARET İLİşKİLERİNİN GELİşİMİ Sovyetler Birliği'nin dağılması ile birlikte, Orta Asya bölgesinde bulunan Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan

Detaylı

ORTA DOĞU DURUM RAPORU

ORTA DOĞU DURUM RAPORU ORTA DOĞU DURUM RAPORU Ocak, 2011 ORTADOĞU HARİTASI 1 BÖLGE VİZYONUMUZ Bölgenin üretken faktörlerini ve dinamiklerini bir araya getirerek; üretim ve istihdamı artırmak, sahip olduğu kültürel miras ile

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLERDE TEMEL PAZAR ÜLKELER, RAKİPLER VE REKABET GÜCÜ

TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLERDE TEMEL PAZAR ÜLKELER, RAKİPLER VE REKABET GÜCÜ TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLERDE TEMEL PAZAR ÜLKELER, RAKİPLER VE REKABET GÜCÜ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Şubat 2010 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN

Detaylı