Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 1994 yýlýndan itibaren baþarýyla düzenlenmekte olan ve enerji sektöründe konuyla ilgili yaklaþýk 1600 yerli ve yabancý katýlýmcý tarafýndan düzenli olarak takip edilen ICCI Fuar ve Konferansý'nýn 14.'sü geliþtirilmiþ konu içeriði ile Enerji ve Çevre Teknoloji Sistemleri Fuar ve Konferansý adý altýnda Mayýs 2008, tarihlerinde Türkiye'nin ekonomi ve sanayi baþkenti Ýstanbul'da, konum ve kapasite açýsýndan Türkiye'nin en avantajlý mekanlarýndan biri olan WOW Convention Center' da gerçekleþtirilecektir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý ve Çevre ve Orman Bakanlýðý'nýn yaný sýra, Türkiye Kojenerasyon Derneði, Elektrik Üreticileri Derneði (EÜD), Rüzgar Enerjisi Santralleri Yatýrýmcýlarý Derneði (RESYAD), Hidroelektrik Santralleri Sanayi Ýþadamlarý Derneði (HESÝAD) ve Cogen Europe gibi enerji sektörünün en önemli dernekleri, destekleriyle ICCI 2008'de yer alacaklardýr. Yeni açýlýmlarýyla, süresi 3 güne çýkartýlan ICCI 2008'de çaðdaþ ve donanýmlý paralel salonlarda, enerji konularýnýn detaylý ve zaman - mekân kýsýtlanmasý olmadan ele alýnmasýna, özel sektör ile kamu taraflarý arasýnda interaktif panellerle tartýþýlmasýna olanak saðlanacaktýr. ICCI 2008 Fuar ve Konferansýnda, dünya enerji sektörü ile ülkemiz enerji sektörüne genel bakýþ çerçevesinde, Enerjide liberalleþme ve yeniden yapýlanma, talep ve arz projeksiyonlarý, AB Enerji politikalarý gibi konularýn yaný sýra; Kojenerasyon, Yüksek Verimli Enerji Üretim Teknolojileri, Enerji Tesis Ýþletmeciliði, Yenilenebilir Enerji, Atýk Yönetimi, Geri Dönüþüm Sistemleri, Çevre Teknolojileri gibi teknik konulara da hem ulusal hem de uluslararasý ölçekte yeteri kadar yer verilecektir. Her geçen yýl daha yüksek bir katýlým ve baþarý ile gerçekleþmekte olan Fuarýmýzýn ve Konferansýmýzýn 14. yýlýnda da buluþabilmek dileðiyle

3

4 KATILIMCI PROFÝLÝ Kamu 282 Özel Sektör 1103 Akademik 193 TOPLAM 1578 % 70 KAMU ZÝYARETÇÝ DAÐILIMI Üst ve Orta Düzey Yönetici 172 Uzman 110 TOPLAM 282 % 61 % 39 % 12 % 18 Akademik Kamu Özel Sektör Uzman Üst ve Orta Düzey Yönetici AKADEMÝK ZÝYARETÇÝ DAÐILIM Akademisyen 73 Öðrenci 120 TOPLAM 193 % 62 ÖZEL SEKTÖR ZÝYARETÇÝDAÐILIM Satýþ- Pazarlama 452 Üst Düzey Yönetici 359 Teknik Müdür 205 Uzman ve Danýþmanlar 87 TOPLAM 1103 % 40 % 33 % 38 % 19 % 8 Akademisyen Öðrenci Uzman ve Danýþmanlar Teknik Müdür Üst Düzey Yönetici Satýþ Pazarlama ÖZEL SEKTÖR GRUP DAÐILIMI Mevcut Enerji Tesis Ýþletmecileri 188 Yeni & Potansiyel Yatýrýmcý & Ýþletmecileri 137 Enerji Üretim Ekipmanlarý Temsilcilik & Tedarikçi 236 Enerji Üretimi Yan Ekipmanlarý Temsilcilik & Tedarikçi 119 Sigorta & Finansman & Bankacýlýk 87 Ýþletme - Bakým- Onarým 93 Çevre Sistem Teknolojileri 128 Mühendislik, Taahhüt, Müþavirlik 115 TOPLAM 1103 % 17 % 22 % 10 % 11 % 12 % 12 % 8 % 8 Sigorta & Finansman & Bankacýlýk Ýþletme - Bakým- Onarým Mühendislik, Taahhüt, Müþavirlik Enerji Üretimi Yan Ekipmanlarý Temsilcilik & Tedarikçi Çevre Sistem Teknolojileri Yeni & Potansiyel Yatýrýmcý & Ýþletmecileri Mevcut Enerji Tesis Ýþletmecileri Enerji Üretim Ekipmanlarý Temsilcilik & Tedarikçi

5 Yatýrýmý ve inþasý MNG Grubu tarafýndan gerçekleþtirilen ve Türkiye'nin en geniþ kapalý kongre merkezine sahip olan Ýstanbul Dünya Ticaret Merkezi Kompleksi, biri 4 diðeri 5 yýldýzlý iki otel ve 3000 kiþi kapasiteli kongre salonu ile Türk turizmine en iyi þekilde hizmet vermeye hazýrlanmaktadýr. Ýstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nin içinde yer alan ve toplam 1280 yatak kapasiteli otelleri ve çeþitli konferanslara, sergilere, toplantýlara, davetlere ev sahipliði yapacak kongre salonu hem Uluslararasý Atatürk Havalimaný'na yürüme mesafesindedir hem de hafif yaylý metro sistemine baðlý istasyonu ile þehir merkezine ulaþým saðlamaktadýr. Kongre ve Fuar Merkezi: Tamamen kolonsuz, 9 alternatif büyüklüðe sahip, 3 ayrý salona bölünebilen, 8m yüksekliðinde ve m 2 olan ana salonda 3000 kiþilik kongre düzenlenebilmektedir. Ayrýca m 2 'lik fuaye de 3 ayrý salona bölünebilmektedir. Zemin kattaki çok amaçlý salon, 2 toplantý odasý ve ayný kattaki toplam 600m 2 'lik fuaye ile desteklenmektedir. Genel Bilgiler: * Ses yalýtýmý konusunda özenle dizayn edilmiþtir. (53 dsb) * 8.6m tavan yüksekliði, 146 m 2 büyüklüðünde 2 adet sahne bulunmaktadýr. * Sahne arkasý yükleme kapýlarý sorunsuzca fuar için malzeme giriþine olanak saðlamaktadýr. * 550 araçlýk kapalý otoparktan yürüyen merdivenler ile direkt olarak fuaye'ye baðlanmaktadýr. WOW ÝSTANBUL HOTEL (5 Yýldýzlý) : 15 katlý otel, toplam m 2 'lik bir inþaat alanýna sahiptir. 278 oda ve 560 yatak kapasitelidir. Bütün odalar uçak gürültüsüne karþý ses yalýtýmlýdýr. 162 kiþiye hizmet verebilen 294 m 2 'lik bir alanda yer alan bir restorana ve fitness, aerobik, rahatlama odasý, sauna, Türk hamamý, masaj odasý, kapalý yüzme havuzu ve kafesi olan bir spor kulübüne sahiptir. WOW AIRPORT HOTEL (4 Yýldýzlý) : 17 katlý otel, toplam m 2 'lik bir inþaat alanýna sahiptir. 360 oda ve 720 yatak kapasitelidir. Bütün odalar uçak gürültüsüne karþý ses yalýtýmlýdýr. 210 kiþiye hizmet verebilen 305 m 2 'lik bir alanda yer alan bir restorana ve fitness, aerobik, rahatlama odasý, sauna, Türk hamamý ve masaj odasý, olan bir spor kulübüne sahiptir. WOW Convention Center : Ýstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yeþilköy-Ýstanbul-Türkiye Tel: Fax: WOW Ýstanbul Hotel WOW Airport Hotel : Ýstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yeþilköy-Ýstanbul-Türkiye Tel: Fax: : Ýstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yeþilköy-Ýstanbul-Türkiye Tel: Fax:

6 1. ELEKTRÝK VE BUHAR ÜRETÝMÝ 1.1 Fosil Yakýtlý Sistemler Kojenerasyon Tesisleri Ana Sistemler Türbin Gaz Motoru- Dizel Motor Kazan Jeneratör Trafo Yardýmcý Sistemler Yakýt Depolama Tanklarý Yakýt -Su Pompalarý Su þartlandýrma Tesisi Kondenser Ünitesi, Soðutma Suyu Sistemi Kondenser Eþanjör Üniteleri Absorbsiyonlu soðutma sistemleri Yaðmur Suyu Drenaj Sistemi Tesis Otomasyon Sistemi Tesis Aydýnlatma Tesis Ýçi Haberleþme Sistemi Topraklama ve Yýldýrýmdan Korunma Sistemi Doðal Gaz Kombine Çevrim Santralleri Ana Sistemler Gaz Türbini Gaz Türbini Jeneratör Buhar Türbini Buhar Türbini Jeneratör Trafo Sistemleri(Yükseltici- Servis) Atýk Isý Buhar Kazaný Yardýmcý Sistemler RMS Ýstasyonu UPS Sistemi MCC(Motor Control Center) Yakýt Depolama Tanklarý(Ýkincil yakýt varsa Nafta vb.) Yakýt-Su Pompalarý Su þartlandýrma Tesisi(Ham su- demineralize su vb) Kondenser Ünitesi, Soðutma Suyu Sistemi Su Soðutma Kulesi Basýnçlý Hava temin, kompresör istasyonu Yaðmur Suyu Drenaj Sistemi Pis su Arýtma Sistemi HVAC Sistemleri (Isýtma,havalandýrma,klimatizasyon) Yüksek-Orta Gerilim daðýtým þalt tesisi Tesis Otomasyon Sistemi Tesis Aydýnlatma Tesis Ýçi Haberleþme Sistemi Topraklama ve Yýldýrýmdan Korunma Sistemi Ön ýsýtma Üniteleri Baca filtrasyon ünitesi Su þartlandýrma Tesisi Kondenser Soðutma Suyu Sistemi Su Soðutma Kulesi Yaðmur Suyu Drenaj Sistemi Pis su Arýtma Sistemi HVAC Sistemleri (Isýtma,havalandýrma,klimatizasyon) Yüksek-Orta- Alçak Gerilim daðýtým þalt tesisi UPS Sistemi Tesis Otomasyon Sistemi Tesis Aydýnlatma Tesis Ýçi Haberleþme Sistemi Topraklama ve Yýldýrýmdan Korunma Sistemi Ýlgili Yeni Teknolojiler - IGCC - Integrated Gasification Combined Cycle - Entegre Kömür - Gazlaþtýrma Kombine Çevrim Teknolojisi - Gazlaþtýrma Üniteleri - Yakma Teknolojileri 1.2 Yenilenebilir Kaynaklý Sistemler Rüzgar Ana Ekipmanlar - Rüzgar Türbini - Jeneratör Yan Ekipmanlar - Monitoring Üniteleri - Türbin - Zemin Baðlantý Üniteleri Hidrolik-Hidroelektrik Santral Ana Ekipmanlar - Su Türbinleri - Jeneratör - Cebri Borular Yan Ekipmanlar - Tesis Otomasyon Sistemi - Tesis Aydýnlatma - Tesis Ýçi Haberleþme Sistemi - Kontrol Vanalarý - Pompalar Güneþ Enerjisi Ana Ekipmanlar - Kollektörler (Parabolik Oluk Kollektörler, Parabolik Çanak Sistemler, Merkezi Alýcý Sistemler, Vakumlu Güneþ Kollektörleri, Güneþ Havuzlarý, Güneþ Bacalarý) - Solar Paneller - Buhar Kazaný - Buhar Türbini - Jeneratör Kömür Santralleri Ana Sistemler Buhar Türbini Buhar Türbini Jeneratör Buhar Kazaný Jeotermal Trafo Sistemleri - Jeotermal kaynak araþtýrma Yardýmcý Sistemler - Jeotermal haritalar Kömür Taþýyýcý Sistemler - Fizibilite çalýþmalarý Kömür Hazýrlama Üniteleri - Jeotermal sondaj, verimlilik araþtýrmalarý Kömür Yakma Üniteleri Hava Üfleme Üniteleri Ana Ekipmanlar Kül Toplama,Yýkama,Uzaklaþtýrma Üniteleri - Üretim Kuyusu Sondaj Ekipmanlarý Baca filtrasyon ünitesi - Sirkülasyon Pompalarý Su þartlandýrma Tesisi - Reenjeksiyon Pompalarý Kondenser - Eþanjörler Soðutma Suyu Sistemi - Ýzolasyonlu Borular Su Soðutma Kulesi Yaðmur Suyu Drenaj Sistemi Yan Ekipmanlar Pis su Arýtma Sistemi Bölgesel Isýtma için; HVAC Sistemleri (Isýtma,havalandýrma,klimatizasyon) - Daðýtým Borularý (Bina Dýþý- Bina içi) Yüksek-Orta- Alçak Gerilim daðýtým þalt tesisi - Debi Ayar Vanalarý UPS Sistemi - Eþanjörler Tesis Otomasyon Sistemi - Akümülasyon Tanklarý Tesis Aydýnlatma - Radyatörler Tesis Ýçi Haberleþme Sistemi - Sirkülasyon Pompalarý Topraklama ve Yýldýrýmdan Korunma Sistemi - Hidroforlar Fuel Oil Santralleri 2. ELEKTRÝK VE BUHAR ÜRETÝM TESÝSLERÝ ÝÇÝN YARDIMCI SÝSTEMLER Ana Sistemler Buhar Türbini 2.1 Elektrik Sistem ve Baðlantý Ekipmanlarý Buhar Türbini Jeneratör Buhar Kazaný - Þalt Sistemi (Kesici, Ayýrýcý, Pano, Anahtarlama Trafo Sistemleri Ekipmanlarý, Senkronizasyon Ekipmanlarý, Frekans-Gerilim Ölçme Cihazlarý, Sayaçlar, Kablo, AG-OG-YG Yardýmcý Sistemler Transformatörleri) Yakýt Depolama Tanklarý - Orta ve alçak gerilim daðýtým sistemleri (Pano,tablo, Yakýt Nakil üniteleri (Boru,Pompa vb.) kumanda masalarý, kesici ve ayýrýcý þalterler,sigortalar, parafudr,paratoner ve topraklama sistemleri, kablolar) - Elektrik Sayaçlarý - Elektrik Tesisat malzemeleri - Trafo Sistemleri 2.2 Yangýn Güvenlik Sistemleri - Yangýn Algýlama Ekipmanlarý (Gaz-Alev-Duman-Isý dedektörleri,paneller) - Yangýn Söndürme Sistemleri (Gazlý -Sulu-Köpük-Kuru Kimyevi Toz) - Yangýn Pompalarý - Acil Durum yönlendirme,aydýnlatma sistemleri 2.3 Tesis Otomasyon Sistemleri - Enerji Yönetim Sistemleri, - Kumanda Panolarý - SCADA Yazýlýmlarý - Veri Toplama Sistemleri - Emisyon Ölçme- Ýzleme-Kontrol Sistemleri, - Analizörler 3. ELEKTRÝK ÝLETÝM SÝSTEMLERÝ - Daðýtým Panolarý - Doðrultucular - Frekans kontrol üniteleri - Harmonik Filtrasyon & Kompanzasyon sistemleri - Enerji nakil hatlarý (pilonlar, hatlar, izolatörler, kablolar, topraklamalar) - Beton- çelik havai hat ekipmanlarý - Kablo taþýma,baðlantý ve ekleme malzemeleri - Güç transformatörleri ve güç sistemlerinin korunmasý 4. ENERJÝ TESÝSLERÝNDE BAKIM-ONARIM VE SERVÝS HÝZMETLERÝ - Türbin - Motor- Pompa Yaðlama Ürünleri, - Dönel Ekipmanlar Sýzdýrmazlýk Elemanlarý - Su þartlandýrma Kimyasallarý - Korozyon önleme, kaplama,yalýtým,özel boya vb. ürünler - Ekipman Periyodik bakým hizmetleri 5. ÇEVRE TEKNOLOJÝLERÝ 5.1 Su Þartlandýrma Sistemleri - Filtrasyon Ekipmanlarý - Kimyasallar - Reverse Osmoz Üniteleri - Kontrol Vanalarý - PVC-PP Debimetreler - Basýnçlandýrma Pompalarý - Kimyasal Dozlama Pompalarý 5.2 Geri Dönüþüm Sistemleri - Atik Toplama Üniteleri ve Taþýma Sistemleri - Tehlikeli atýk yakma üniteleri 5.3 Çevre Danýþmanlýk Hizmetleri Kimyasal ve/veya Biyolojik Endüstriyel Atýksu Arýtma Sistemleri - Sac Paket Kimyasal Atýksu Arýtma Sistemleri - Atýksu Geri Kazaným Üniteleri - Paket Yað Seperatörleri - Tam Otomatik Nötralizasyon Üniteleri - Kimyasal Hazýrlama ve Dozajlama Üniteleri - Aðýr Metal Giderme Üniteleri - Krom Ýndirgeme Üniteleri - Önlem Tesisleri - Çamur Susuzlaþtýrma Sistemleri - Atýksu Arýtma Tesisi Ekipmanlarý 6. PROJE- MÜÞAVÝRLÝK - FÝNANSMAN- ÝNÞAAT HÝZMETLERÝ - Mühendislik, müþavirlik çalýþmalarý, - Saha analizleri, kaynak tespiti - Fizibilite raporlarý - Finans saðlama, kredilendirme hizmetleri - Yatýrým teþvik müþavirliði - Hukuk müþavirliði - Müteahhitlik hizmetleri ( santral yapýmý, montaj, iþletmeye alma, elektrik nakil hatlarýnýn yapýmý,, daðýtým sistemlerinin inþaat ve montajý) - Soðutma suyu sistemleri ve su temini ( kuyu, nehir, deniz pompa-borulama iþlerinin yapýlmasý) - Su þartlandýrma ve atýk su arýtma tesislerinin inþaatý - Baca inþasý - Filtrasyon sistemlerinin kurulmasý - Elektrik nakil hatlarýnýn yapýlmasý

7

8

9 1) ANA SPONSORLAR Kongreye ayrýcalýklý katkýsý olan iki kuruluþ Ana Sponsor olabilir. Ana Sponsorlarýn ayný sektörde faaliyet göstermemeleri gerekmektedir. Ana Sponsorluk Anlaþmalarý, sponsorlara saðlanacak hizmetlerin tam anlamý ile yerine getirilmesi amacý ile 2007 yýlý içerisinde tamamlanacaktýr. Ana Sponsorlara Saðlanacak Hizmetler - Fuar ve Konferans için yapýlan tüm duyuru, broþür, media kit, poster, ilan, davetiye, program, Fuar Kataloðu ve Bildiriler Kitabý ile web sitesinde sponsorun Ýsim ve logosuna "Ana Sponsorlar" ibaresi ile birlikte yer verilecektir.(web Sitesinde Firmanýn Sitesine Link Verilecektir.) - Konferans Sahne Görselinde "Ana Sponsorlar" ibaresi ile birlikte yer verilecektir. - Fuar ve Konferans sýrasýnda daðýtýlacak olan Çantalarýn içerisine Ana Sponsorlar tarafýndan hazýrlanacak; içerik, ebat, aðýrlýk vb. özellikleri Sektörel Fuarcýlýk tarafýndan belirlenecek doküman kitleri yapýlacaktýr. Bu kitler çanta içerisinde bütün katýlýmcýlara daðýtýlacaktýr. Söz konusu bu doküman kitleri Çanta Sponsorunun önceden onaylayacaðý þekilde hazýrlanacak olup Ana Sponsorlar ile Çanta Sponsorunun ayný sektör içerisinde olmamasý gerekmektedir. - 3 gün süresince Konferans ve Fuar alaný giriþlerinde bulunan Plazma Ekranlardan Ana Sponsorlar tarafýndan hazýrlanacak max.10 dk lýk video vb. tanýtýcý bilgi, Fuar ve Konferansýn her günü; günde en az 5 defa gösterilecektir. - Konferans Salonunda Sahnenin her iki tarafýna Ana Sponsorlar tarafýndan hazýrlanacak 200*400 cm ebatýnda Kýrlangýç Saten Flama asýlacaktýr. - Fuar ve Konferans alanýnda üst katta yer alan 50 m 2 lik özel toplantý odasý, önceden günü, saatleri ve kullaným amacý bildirilmek sureti ile Ana Sponsorun toplantý, özel görüþme vb. yapmasý amacý masraflarýn Ana Sponsor firma tarafýndan karþýlanmasý koþulu ile (Çay,Kahve, Ýçecek, Yemek vb.masraflarýn), Ana Sponsora tahsis edilecektir. - Ana Sponsorlara istenilen adette davetiye gönderilecektir. Söz konusu davetiyeler "serginin gezilmesi ve konferansýn takip edilmesi" için olup ücretsiz katýlýmý saðlamaktadýr. - Konferans Oturumlarýndan Ana Sponsorlarýn Faaliyet konusuna uygun oturumda Ana Sponsorlar önceliðe sahip olacaktýr. Bildiri sunumlarý için ücret alýnmayacaktýr. - Ana Sponsorlara istenilen adette 'Bildiriler Kitabý' verilecektir. - Ana Sponsorun karþýlýklý 1'er tam sað sayfa renkli ilanýna Bildiriler Kitabýnda yer verilecektir. - Fuar ve Konferansýn Basýn Sponsoru Enerji ve Çevre Teknoloji Sistemleri Dergisinde (Mayýs 2008 sayýsý) Ana Sponsorun detaylý 2 sayfa tanýtýmý yapýlacaktýr. Bu dergi ICCI 2008'de ücretsiz olarak tüm katýlýmcýlara da daðýtýlacaktýr. Ayrýca talep edilmesi halinde dergide çok özel reklâm fiyatlarý uygulanacaktýr. 2) ÖZEL SPONSORLAR ICCI 2008'de Öðle Yemeði Sponsoru, Yaka Kartý Sponsoru, Çanta Sponsoru, Kokteyl Sponsoru, Bildiriler Kitabý Sponsoru olunabilir. Bu þartnamede belirtilen koþullara uygun olarak talep eden firmalar Özel Sponsor olabilir. Bir firma birden fazla konuda özel sponsor olabilir. Özel Sponsorluk Anlaþmalarý, sponsorlara saðlanacak hizmetlerin tam anlamý ile yerine getirilmesi amacý ile 2007 yýlý içerisinde tamamlanacaktýr. Özel Sponsorlara Saðlanacak Ortak Hizmetler - Fuar ve Konferans için yapýlan tüm duyuru, broþür, media kit, poster, ilan, davetiye, program, Fuar Kataloðu ve Bildiriler Kitabý ile web sitesinde sponsorun Ýsim ve logosuna "Özel Sponsor" (Sponsorluk Konusu da ilave edilecektir) ibaresi ile birlikte yer verilecektir.(web Sitesinde Firmanýn Sitesine Link Verilecektir.) - Konferans Sahne Görselinde "Özel Sponsorlar" ibaresi ile yer verilecektir. - Konferans Salonunda, Salonun her iki tarafýna Özel Sponsorlar tarafýndan hazýrlanacak 130*250 cm ebadýnda Kýrlangýç Saten Flama asýlacaktýr. - Özel Sponsorlara istenilen adette davetiye gönderilecektir. Söz konusu davetiyeler "serginin gezilmesi ve konferansýn takip edilmesi" için olup ücretsiz katýlýmý saðlamaktadýr. - Konferans Oturumlarýndan Özel Sponsorlarýn Faaliyet konusuna uygun oturumda Özel Sponsorlar önceliðe sahip olacaktýr. Bildiri sunumlarý için ücret alýnmayacaktýr. - Özel Sponsorlara istenilen adette 'Bildiriler Kitabý' verilecektir. - Fuar ve Konferansýn Basýn Sponsoru Enerji ve Çevre Teknoloji Sistemleri Dergisinde (Mayýs 2008 sayýsý) Özel Sponsorun detaylý tam sayfa tanýtýmý yapýlacaktýr. Bu dergi ICCI 2008'de ücretsiz olarak tüm katýlýmcýlara da daðýtýlacaktýr. Ayrýca talep edilmesi halinde dergide çok özel reklâm fiyatlarý uygulanacaktýr. * Öðle Yemeði Sponsorlarý Üç gün sürecek olan Fuar ve Konferansta her gün için ayrý öðle yemekleri düzenlenecektir. Her güne ayrý firmalar sponsor olabileceði gibi, 3 güne de ayný firma sponsor olabilecektir. Öðle Yemeði sadece Fuar ve Konferansa Katýlan bürokratlar, akademisyenler, önemli özel sektör kuruluþlarý temsilcileri ve konuþmacýlara verilecektir. Öðle yemeði salonunda Sponsor firmanýn flamalarý yer alacaktýr. Ayrýca öðle yemeði sponsoru olan firma, yemek esnasýnda katýlýmcýlara tanýtým amaçlý 15 dakikalýk bir sunum yapabilecektir. Firmaya ait masa bayraklarý bütün masalarda yer alacaktýr. Öðle Yemeði müzik eþliðinde yapýlacaktýr. Sponsor firmalar sponsoru olduklarý günlerde 15 misafirini özel olarak aðýrlayabilecektir. Yemeðe giriþ bilet ile yapýlacak olup, bilet üzerinde sponsor firma logosu bulunacaktýr. Diðer detaylar Öðle Yemeði Sponsorluðu Sözleþmesinde yer almaktadýr. * Yaka Kartý Sponsoru Fuar ve Konferansa katýlan tüm delegelere, firma temsilcilerine, basýn mensuplarýna ve konferans programýnda yer alan tüm konuþmacýlara üzerinde isimlerinin yazýlý olduðu yaka kartlarý verilecektir. Sponsor firma logosu yaka kartýnýn önüne, unvaný da yaka kartýnýn ipinde yer alacaktýr. Diðer detaylar Yaka Kartý Sponsorluðu Sözleþmesinde yer almaktadýr. * Çanta Sponsoru Fuar ve Konferansa katýlan tüm delegelere, basýn mensuplarýna, firma temsilcilerine ve konferans programýnda yer alan konuþmacýlara, konferans süresince kullanýlacak ve yararlanýlacak olan bütün dokümanlar bir çanta içinde sunulacaktýr. Ana Sponsorlarýn da dokümanlarý çanta içerisinde yer alacak olup, Ana Sponsorlar ile Çanta Sponsorunun ayný sektörlerde olmamasý gerekmektedir. Çanta Sponsoru firmanýn logosu tercih edilen çanta çeþidine göre bu çantalarýn ön yüzünde talep edilen tasarýmla yer alacaktýr. Diðer detaylar Çanta Sponsorluðu Sözleþmesinde yer almaktadýr. * Kokteyl Sponsoru Fuar alanýnda da etkinliðin ilk günü "Açýlýþ Kokteyli" düzenlenecektir. Kokteyl Sponsoru firmanýn flamasý kokteyl salonunda yer alacaktýr. Kokteyl sadece Fuar ve Konferansa Katýlan devlet erkaný, kamu kesimi görevlileri, akademisyenler, önemli özel sektör temsilcileri ve konuþmacýlara verilecektir. Ayrýca kokteyl sponsoru firma, kokteyl esnasýnda katýlýmcýlara tanýtým amaçlý 15 dakikalýk bir sunum yapabilecektir. Kokteyl etkinliði canlý enstrümantal müzik ile devam edecektir. Diðer detaylar Kokteyl Sponsorluðu Sözleþmesinde yer almaktadýr. * Bildiriler Kitabý Sponsoru Konferansta sunulacak olan tüm bildiriler "Bildiriler Kitabýnda" toplanacaktýr. Bildiriler Kitabý, organizasyon süresince tüm katýlýmcýlara daðýtýlacak ve organizasyon sonrasýnda da ilgililere ulaþtýrýlacaktýr. (ETKB,EPDK, Çevre ve Orman Bak.,) Sponsor firmanýn ilaný kitabýn arka kapaðýnda ve iç sayfalarda istediði bir yerde tam sayfa olarak yayýnlanacak ve ön kapakta da Sponsor firmanýn logosu yer alacaktýr. Sponsor firma istediði adette bildiri kitabý alabilecektir. Diðer detaylar Bildiriler Kitabý Sponsorluðu Sözleþmesinde yer almaktadýr. 3) FUARA KATILIM Firmalar minimum 12m 2 olmak kaydý ile standart stand veya kendi özel standlarý ile fuara katýlabilirler. Ayrýntýlý Bilgi Ýçin : Tel: / dh ) DESTEKLEYEN BASIN KURULUÞLARI Destekleyen Basýn Kuruluþlarýna saðlanacak hizmetler - Fuar ve Konferans için yapýlan tüm duyuru, broþür, media kit, poster, ilan, davetiye, program, Fuar Kataloðu ve Bildiriler Kitabý ile web sitesinde sponsorun Ýsim ve logosuna "Destekleyen Basýn Kuruluþu" ibaresi ile birlikte yer verilmesi.(web Sitesinde Firmanýn Sitesine Link Verilecektir.) - Konferans Sahne Görselinde "Destekleyen Basýn Kuruluþu" ibaresi ile birlikte yer verilmesi. - Destekleyen Basýn Kuruluþlarýna istenilen adette davetiye gönderilecektir. Söz konusu davetiyeler "serginin gezilmesi ve konferansýn takip edilmesi" için olup ücretsiz katýlýmý saðlamaktadýr. - Destekleyen Basýn Kuruluþlarýna istenilen adette 'Bildiriler Kitabý' verilecektir. - Fuar alanýnda ücretsiz 12 m 2 stand tahsis edilecektir. * Destekleyen Basýn Kuruluþlarýnýn Saðlayacaðý Hizmetler - Görsel ve yazýlý basýn sponsorlarý, fuar ve konferansýn gerçekleþeceði zamana kadar fuar ve konferans ile ilgili haber desteði verecek, etkinliðin ücretsiz ilanlarýný yayýnlayacaktýr. - Fuar ve Konferansa ait tanýtýcý dokümanlar ve fuar ve konferans davetiyesi ücretsiz olarak daðýtýlacaktýr.

10 DÜNYADAN 1. Dünya Enerji Sektörü'ne Genel Bir Bakýþ 1.1. Orta ve uzun dönemde dünya enerji talebi projeksiyonlarý, 1.2. Enerjide liberalleþme uygulamalarý; 1.3. Enerji piyasalarýnda arz ve talep, 1.5. Enerji yatýrýmlarý; finansman piyasalarý; enerji yatýrým modelleri; fiyatlandýrma politikalarý TÜRKÝYE'DEN 2. Türkiye Enerji Sektörü 2.1. Fosil ve yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn durumu (petrol, doðal gaz, kömür hidroelektrik, jeotermal, rüzgar, güneþ ve diðer kaynaklar) 2.2. Enerji politikasý öncelikleri, planlamasý, enerji verimliliði ve Arz & talep projeksiyonlarý 2.3. Liberalleþme uygulamalarýnýn deðerlendirilmesi Elektrik Doðal gaz Petrol, LPG Kömür 2.4. Yenilenebilir Enerji Piyasasý - Hidroelektrik - Rüzgar - Güneþ - Jeotermal ve diðer kaynaklar 2.5. Enerji yatýrýmlarýnýn finansmaný 3. AB Enerji Sektörü'ne Genel Bir Bakýþ Enerji politikalarý, mevzuat ve uygulamalar Avrupa Birliði'ne üyelik sürecinde uyum, uygulama çalýþmalarý ve ilerlemeler Enerji verimliliði; yenilenebilir enerji kaynaklarý, nükleer enerji mevzuatý Elektrik ve Doðal Gaz Piyasalarý; yeniden yapýlanma ve karþýlaþýlan problemler 4. Enerji Teknolojileri 4.1. Teknolojik geliþmeler ve teknoloji politikalarý, geleceðin enerji teknolojileri 4.2. Temiz Enerji Teknolojileri, Kojenerasyon ve Türkiye'deki durum 5. Enerji ve Çevre 5.1. Çevrenin korunmasýna iliþkin Uluslararasý Yükümlülükler çerçevesinde Enerji- Çevre iliþkisi 5.2. AT Çevre Mevzuatý ve Politikalarý; AB uyum sürecinde, Enerji-Çevre yükümlülükleri açýsýndan Türkiye - Emisyon Ticareti - Yeþil Sertifika - Karbon Sertifikasý 5.3. Enerjide rekabet ve çevre 5.4. Enerjinin verimli kullanýlmasýnýn ekonomiye ve çevreye katkýsý 5.5. Çevre ile ilgili geri dönüþüm teknolojileri ve uygulamalarý 5.6. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Çevre Ýliþkileri - Biyolojik Arýtým - Orman ve Tarýmsal Atýklarýn Deðerlendirilmesi - Arýtma Çamurlarýndan Enerji Üretimi 5.7. Çevre Yatýrýmlarýnda Enerji Optimizasyonu 6. Enerjide Yeni Açýlýmlar - Enerji Ticareti ve Dünya'dan örnek Uygulamalar - Enerji Risk Yönetimi - UCTE (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity) çalýþmalarý ve önemi - Enerji ile ilgili yenilikçi fikir ve projeler

11 "BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREÐÝNCE TOBB (TÜRKÝYE ODALAR VE BORSALAR BÝRLÝÐÝ) ÝZNÝ ÝLE DÜZENLENMEKTEDÝR" Balmumcu, Barbaros Bulvarý, Bahar Sokak, No:2/13 Beþiktaþ / Ýstanbul / TÜRKIYE Telefon (212) Faks (212)

Turkmen Energetika 10-12 EYLÜL 2015 8. ULUSLARARASI ENERJİ, ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ FUARI

Turkmen Energetika 10-12 EYLÜL 2015 8. ULUSLARARASI ENERJİ, ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ FUARI Turkmen Energetika Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň esasy ugurlary atly halkara sergisi 8. ULUSLARARASI ENERJİ, ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ FUARI 10-12 EYLÜL 2015 Turkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERÝ BÝRÝNÝZ BÝN OLSUN! "Turkchem Chem Show Eurasia & Eurasian Coatings Platform Sponsorluk Seçenekleri" Sponsorluk seçeneklerinin size sunduðu fýrsatlar sonucu fuar alanýnda marka tanýnýrlýðýnýzý

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERÝ BÝRÝNÝZ BÝN OLSUN! "Putech Eurasia & Eurasian Composites Show Sponsorluk Seçenekleri" Sponsorluk seçeneklerinin size sunduðu fýrsatlar sonucu fuar alanýnda marka tanýnýrlýðýnýzý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERÝ BÝRÝNÝZ BÝN OLSUN! "Turkchem Chem Show Eurasia & Eurasian Coatings Platform Sponsorluk Seçenekleri" Sponsorluk seçeneklerinin size sunduðu fýrsatlar sonucu fuar alanýnda marka tanýnýrlýðýnýzý

Detaylı

TÜRKÝYE BÝLÝÞÝM DERNEÐÝ ÝSTANBUL BÝLÝÞÝM KONGRESÝ SPONSORLUK DOSYASI

TÜRKÝYE BÝLÝÞÝM DERNEÐÝ ÝSTANBUL BÝLÝÞÝM KONGRESÝ SPONSORLUK DOSYASI TÜRKÝYE BÝLÝÞÝM DERNEÐÝ ÝSTANBUL BÝLÝÞÝM KONGRESÝ SPONSORLUK DOSYASI Türkiye Biliþim Derneði Türkiye nin biliþimle tanýþmasýnýn neredeyse hemen ardýndan 1971 yýlýnda bugün biliþim profesyoneli diyebileceðimiz

Detaylı

Adres : WOW Airport Hotel stanbul Dünya Ticaret Merkezi 34149 Yeþilköy - stanbul / Türkiye Tel : 00 90 212 468 30 00 Faks : 00 90 212 468 30 40 Web Adresi : www.wowhotelsistanbul.com E-mail : info@wowhotelsistanbul.com

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ICCI 2015. 6-7-8 Mayıs 2015 İstanbul Fuar Merkezi 9.-10.-11. Salonlar İstanbul Türkiye. 21. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı

ICCI 2015. 6-7-8 Mayıs 2015 İstanbul Fuar Merkezi 9.-10.-11. Salonlar İstanbul Türkiye. 21. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı ICCI 2015 21. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı 6-7-8 Mayıs 2015 İstanbul Fuar Merkezi 9.-10.-11. Salonlar İstanbul Türkiye www.icci.com.tr 1 Türkiye nin En Önemli Enerji Etkinliği ICCI

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

II. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı

II. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı II. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı ELMAS SPONSORLUK Üç (3) Premium Paket Mevcuttur Sponsorluk Paketleri Etkinlik boyunca maksimum sergileme imkanları sağlayan benzersiz bir premium

Detaylı

18-21 KASIM 2015-İSTANBUL. www.turkeyhealth.net SILENCE İSTANBUL HOTEL & KONGRE MERKEZİ. Düzenleyenler. Destekleyenler

18-21 KASIM 2015-İSTANBUL. www.turkeyhealth.net SILENCE İSTANBUL HOTEL & KONGRE MERKEZİ. Düzenleyenler. Destekleyenler 18-21 KASIM 2015-İSTANBUL SILENCE İSTANBUL HOTEL & KONGRE MERKEZİ Düzenleyenler Destekleyenler www.turkeyhealth.net a- B- C- D- E- F- G- H- I- J- Ana Sponsorluk Altın Sponsorluk Gümüş Sponsorluk Bronz

Detaylı

BÝZ... yürüttüğü kalite anlayışını, çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmektedir.

BÝZ... yürüttüğü kalite anlayışını, çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmektedir. Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2012 yılında İstanbul da kurulan İVME MÜHENDİSLİK, enerji sektöründe Mühendislik, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doğalgaz mekanik tesisat alanlarında faaliyet gösteren

Detaylı

ICCI 2016. 27-28-29 Nisan 2016 İstanbul Fuar Merkezi 9.-10.-11. Salonlar İstanbul Türkiye. 22. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı

ICCI 2016. 27-28-29 Nisan 2016 İstanbul Fuar Merkezi 9.-10.-11. Salonlar İstanbul Türkiye. 22. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı ICCI 206 22. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı 27-28-29 Nisan 206 İstanbul Fuar Merkezi 9.-0.-. Salonlar İstanbul Türkiye www.icci.com.tr Türkiye nin En Önemli Enerji Etkinliği ICCI 206

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ICCI Mayıs 2017 İstanbul Fuar Merkezi İstanbul Türkiye Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı

ICCI Mayıs 2017 İstanbul Fuar Merkezi İstanbul Türkiye Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı ICCI 2017 23. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı 03-05 Mayıs 2017 İstanbul Fuar Merkezi İstanbul Türkiye www.icci.com.tr 2017 1 Türkiye nin En Önemli Enerji Etkinliği ICCI 2017 ye Hoşgeldiniz!

Detaylı

DAVET YAZISI. Sayın Firma Yetkilisi,

DAVET YAZISI. Sayın Firma Yetkilisi, DAVET YAZISI Sayın Firma Yetkilisi, Türk Periodontoloji Derneği 1970 yılından beri kesintisiz olarak düzenlediği kongre ve sempozyumlarla üyelerinin bilimsel seviyesini geliştirmeyi ve güncel konuları

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

SPONSORLUK GENEL BİLGİLER

SPONSORLUK GENEL BİLGİLER 19-22 Mayıs 2016 tarihlerinde ANKARA BAL ve ARICILIK FUARI ATO Congresium Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı nda ATİS Fuarcılık A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir. Arı yetiştirici birlikleri, bal üreticileri

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

5-6 ARALIK. Uluslararası Istanbul Hazır Ambalajlı Mamul Kongre ve Sergisi

5-6 ARALIK. Uluslararası Istanbul Hazır Ambalajlı Mamul Kongre ve Sergisi 5-6 ARALIK 2013 Uluslararası Istanbul Hazır Ambalajlı Mamul Kongre ve Sergisi Uluslararası İstanbul Hazır Ambalajlı Mamul Kongre ve Sergisi Sponsorluk Paketleri ELMAS SPONSORLUK Iki (2) Premium Paket Mevcuttur

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

4 5 6 7 8 9 10 Ýþ te stres atmanýn keyifli yolu... Günün yorgunluðu ve stresini mi atmak istiyorsunuz? Ýþ te size fýrsat! Ofisim Ýstanbul un hobby odasýnda bilardo, masa tenisi, mini golf, dart, air hokey

Detaylı

100.000 Euro DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 18-19 KASIM 2011,İSTANBUL SPONSORLUK PAKETİ ELMAS SPONSOR

100.000 Euro DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 18-19 KASIM 2011,İSTANBUL SPONSORLUK PAKETİ ELMAS SPONSOR DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 18-19 KASIM 2011,İSTANBUL SPONSORLUK PAKETİ ELMAS SPONSOR 100.000 Euro Not: Elmas Sponsorluk tek Düzenlenecek basın toplantılarında ve Açılış Töreninde Sponsor Organizasyon

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜREK 2012. 7 8 Kasım 2012 WOW Convention Center, İSTANBUL SPONSORLUK DOSYASI

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜREK 2012. 7 8 Kasım 2012 WOW Convention Center, İSTANBUL SPONSORLUK DOSYASI TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜREK 2012 7 8 Kasım 2012 WOW Convention Center, İSTANBUL SPONSORLUK DOSYASI Değerli Sektör Paydaşları, 7 8 Kasım 2012 tarihleri arasında, WOW Convention Center da düzenleyeceğimiz

Detaylı

Değerli İş Dünyası Temsilcileri,

Değerli İş Dünyası Temsilcileri, SPONSORLUK DOSYASI Değerli İş Dünyası Temsilcileri, Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) 2008 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan bu yana üye sayısını sürekli artırmış ve faaliyetlerinin

Detaylı

TTMD CLIMAMED 2013 KONGRESİ SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ

TTMD CLIMAMED 2013 KONGRESİ SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ TTMD CLIMAMED 2013 KONGRESİ SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ Ekteki Climamed 2013 Sponsorluk Yönergesi dahilinde; Kongre Partneri / Platin Sponsorluk Bedeli... 30.000.- EURO + KDV* Sponsor-A (Altın) Sponsorluk Bedeli...

Detaylı

TÜRKİYE MÜZİK VE DANS FUARI 2015 08-11.10.2015. Müzik, Dans ve Sahne Ekipmanları, Etkinlik Organizasyonu ve İletișim Teknolojileri Fuarı ORGANİZATÖR

TÜRKİYE MÜZİK VE DANS FUARI 2015 08-11.10.2015. Müzik, Dans ve Sahne Ekipmanları, Etkinlik Organizasyonu ve İletișim Teknolojileri Fuarı ORGANİZATÖR TÜRKİYE MÜZİK VE DANS FUARI 2015 08-11.10.2015 Müzik, Dans ve Sahne Ekipmanları, Etkinlik Organizasyonu ve İletișim Teknolojileri Fuarı ORGANİZATÖR HKF FUARCILIK A.Ș. Barbaros Bulvarı 163/2 34349 Beșiktaș/

Detaylı

AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIŞMASI 5 EYLÜL 2014 ÖDÜL TÖRENİ SPONSORLUK ÖN BİLGİ DOSYASI

AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIŞMASI 5 EYLÜL 2014 ÖDÜL TÖRENİ SPONSORLUK ÖN BİLGİ DOSYASI AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIŞMASI 5 EYLÜL 2014 ÖDÜL TÖRENİ SPONSORLUK ÖN BİLGİ DOSYASI Conrad İstanbul Ödül Töreni Mekanı ZUHAL OLCAY KONSERİ Ceylan Saner Ödül Gecesi Sunucusu SPONSORLUKLAR ANA SPONSOR Gala

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIŞMASI 2 EYLÜL 2013 ÖDÜL TÖRENİ SPONSORLUK DOSYASI

AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIŞMASI 2 EYLÜL 2013 ÖDÜL TÖRENİ SPONSORLUK DOSYASI AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIŞMASI 2 EYLÜL 2013 ÖDÜL TÖRENİ SPONSORLUK DOSYASI Four Seasons Bosphorus Ödül Töreni Mekanı ZİYNET SALİ KONSERİ Ceylan Saner Ödül Gecesi Sunucusu SPONSORLUKLAR ANA SPONSOR Gala

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

STANT ALANI ÜCRETİ YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI. TÜRKİYE OTELCİLİK ZİRVESİ 15-16 Aralık 2015 STANT ALANI. Ön Kapak içi Reklam. www.zirve2015.

STANT ALANI ÜCRETİ YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI. TÜRKİYE OTELCİLİK ZİRVESİ 15-16 Aralık 2015 STANT ALANI. Ön Kapak içi Reklam. www.zirve2015. Ön Kapak içi Reklam YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI 3 STANT ALANI ÜCRETİ STANT ALANI STANT ALANI m 50 + KDV den başlayan fiyatlarla * Stant alanı boş olarak teslim edilir. Stant rezervasyonu yaptırmak ve diğer tüm

Detaylı

2.ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ ZİRVESİ

2.ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ ZİRVESİ 2.ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ ZİRVESİ Enerji Verimliliği Zirvesinin ana temasını 4 yılı aşan uygulama dönemindeki deneyimler ışığında ülkemizde yapılan çalışmalar ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde Dünden

Detaylı

Bilişimle Güçlü Lojistik Mayıs Swissotel Ankara

Bilişimle Güçlü Lojistik Mayıs Swissotel Ankara Bilişimle Güçlü Lojistik 25-26 Mayıs 2017 Swissotel Ankara BİLİŞİMLE GÜÇLÜ LOJİSTİK Lojistik, ürün ve hizmetlerin başlangıç noktasından tüketildiği noktaya kadar olan hareketinin planlanması, uygulanması

Detaylı

9. ULUSAL ÇATI VE CEPHE KONFERANSI NDA YERİNİZİ ALIN

9. ULUSAL ÇATI VE CEPHE KONFERANSI NDA YERİNİZİ ALIN 9. ULUSAL ÇATI VE CEPHE KONFERANSI NDA YERİNİZİ ALIN Sayın İlgili, 12 Ağustos 2017 2002 den bu yana düzenlediğimiz Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumu, her geçen yıl büyüyen ilgi ve katılımdan aldığı güçle

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

500+ Proje. Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK MECİDİYEKÖY MEYDAN TÜNELİ

500+ Proje. Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK MECİDİYEKÖY MEYDAN TÜNELİ 500+ Proje Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK Güçlü teknik kadromuz ve alt yapımız ile güç santralleri, enerji iletim hatları, orta gerilim

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

MAGROTEX 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI. www.mardintarimfuari.com MAGROTEX MAR 16-19 NİSAN 2015 MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI. www.mardintarimfuari.

MAGROTEX 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI. www.mardintarimfuari.com MAGROTEX MAR 16-19 NİSAN 2015 MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI. www.mardintarimfuari. 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI TARIM GIDA HAYVANCILIK MAKİNE HİZMET www.mardintarimfuari.com 2. Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı 16-19 NİSAN MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI www.mardintarimfuari.com Organizasyon

Detaylı

Değerli meslektaşlarım,

Değerli meslektaşlarım, Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği (TDMD) tarafından 11-13 Ekim 2017 tarihlerinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dördüncü Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji

Detaylı

W O W I S T A N B U L H O T E L & C O N V E N T I O N C E N T E R FACT SHEET

W O W I S T A N B U L H O T E L & C O N V E N T I O N C E N T E R FACT SHEET WO W I S TA N B U L H OT E L & C O N V E N T I O N C E N T E R WOW KONGRE MERKEZİ Adres : WOW Convention Center Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi 34149 No: 15-17-19 Bakırköy / İstanbul Tel : 00 90 212

Detaylı

KAMU BİLİŞİM ZİRVESİ 2016

KAMU BİLİŞİM ZİRVESİ 2016 KAMU BİLİŞİM ZİRVESİ 2016 Bilişim teknolojilerinin en fazla etkilediği kesimlerden biri kuşkusuz kamu kurumlarıdır. Kamu kurumlarının bilişim teknolojilerini yoğun olarak kullanmasıyla birlikte, verilen

Detaylı

14-16 OCAK 2016 SPONSORLUK DOSYASI. WOW Convention Center, Istanbul / Türkiye 7. ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI. www.evf.gov.tr info@evf.gov.

14-16 OCAK 2016 SPONSORLUK DOSYASI. WOW Convention Center, Istanbul / Türkiye 7. ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI. www.evf.gov.tr info@evf.gov. 6 6 5. RİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI SPONSORLUK DOSYASI 14-16 OCAK 2016 WOW Convention Center, Istanbul / Türkiye www.evf.gov.tr info@evf.gov.tr FORUM HAKKINDA Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ndan üst

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Tarih : 23. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, Mart 2017 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir;

GENEL BİLGİLER. Tarih : 23. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, Mart 2017 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; GENEL BİLGİLER Tarih : 23. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 10-12 Mart 2017 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; Konaklama: Konaklama Merkez Oteli Crown Plaza Oteli dir. Düzenleyen: Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Değerli meslektaşlarım,

Değerli meslektaşlarım, Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği (TDMD) tarafından 11-13 Ekim 2017 tarihlerinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dördüncü Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Bilgi ve Haberleşme - Telekomünikasyon. PACS, Sayısal Tıbbı Arşiv, İlaç ve Malzeme Takibi. RFID, Ses ve Görüntüleme Teknolojileri

Bilgi ve Haberleşme - Telekomünikasyon. PACS, Sayısal Tıbbı Arşiv, İlaç ve Malzeme Takibi. RFID, Ses ve Görüntüleme Teknolojileri ORGANİZASYON HAKKINDA Organizasyon Adı : 3. Uluslararası Sağlık Bilişim Zirvesi İçerik : Sağlık Bilişimi, Biomedikal, Görüntüleme Teknolojileri,Tesis, Dijital Hastane-Sağlık, Tele-tıp, HBYS, Bilişim, İletişim,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ipaf09 KÜLTÜRPARK - ÝZMÝR Plastik ve ambalaj sektöründe yeni trendler... 30 NÝSAN - 3 MAYIS 2009 www.ipaffuarlari.com Plastik, Ambalaj, Makine ve Kalýp Sektörünün Aylýk Teknik Dergisi ipaf2009 ÝPAF plastik

Detaylı

Doğal Taş & Ürünleri Fuarı 28-31 Mayıs 2015 Antalya Fuar Merkezi / TÜRKİYE

Doğal Taş & Ürünleri Fuarı 28-31 Mayıs 2015 Antalya Fuar Merkezi / TÜRKİYE Turkey Stone Sponsorluk Kiti www.turkeystonexpo.com K.Bakkalköy Mh. Koca Sinan Cd. Gümrükçü Sk. N:8 Ataşehir, İstanbul T: 0 216 575 28 28 - F: 0 216 575 11 01-02 www.pyramidsfair.com info@pyramidsfair.com

Detaylı

25-29 NİSAN 2012 MARDAN PALACE - KUNDU/ ANTALYA SPONSORLUK DOSYASI

25-29 NİSAN 2012 MARDAN PALACE - KUNDU/ ANTALYA SPONSORLUK DOSYASI 25-29 NİSAN 2012 MARDAN PALACE - KUNDU/ ANTALYA SPONSORLUK DOSYASI ORGANİZASYON www.ohsadkurultayi.org www.ohsadkurultayi.org SPONSORLUK DOSYASI TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜ YİNE ANTALYA DA BULUŞUYOR! Özel Hastaneler

Detaylı

2. ART ANKARA / ÇAĞDAŞ SANAT

2. ART ANKARA / ÇAĞDAŞ SANAT 9-13 Mart 2016 tarihlerinde uluslararası 2. ART ANKARA / ÇAĞDAŞ SANAT Fuarı ATO Congresium Kongre ve Sergi Sarayı nda Atis Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecektir. Ankara'da bu boyutta ikinci defa düzenlenecek

Detaylı

SPONSORLUK GENEL BİLGİLER

SPONSORLUK GENEL BİLGİLER SPONSORLUK GENEL BİLGİLER Logo Stant Davetiye Web Katalog ANA SPONSOR 4/4 24m² 100 Evet 2 Sayfa KATILIMCI/ZİYARETÇİ YAKA KARTI SPONSORU 3/4-50 Evet - BASIN SPONSORU 3/4 12m² 50 Evet 1 Sayfa İLETİŞİM SPONSORU

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir;

GENEL BİLGİLER. Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; GENEL BİLGİLER Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; Konaklama: Konaklama Merkez Oteli Crown Plaza Oteli dir. Düzenleyen: Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor!

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Vizyon Türkiye de ilk defa tüm Süper Lig futbol kulüplerini ayný sportif rekabet ortamýnda bir araya getirmek Otolig: Bir Yarıştan Fazlasý Otolig, Türkiye

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

www.ozgen.com info@ozgen.com

www.ozgen.com info@ozgen.com Şirketimiz bugüne kadar tamamlamış olduğu Elektrik Santrallarında kaliteli, emniyetli ve hızlı iş üretimi ile işverenlerin takdirini kazanmıştır. Bu broşürde Elektrik Santralları ile ilgili yapmış olduğumuz

Detaylı

Öğle Yemeği(12:30-14:00)

Öğle Yemeği(12:30-14:00) ZİRVENİN AMACI İş ve İstif Makinaları Kiralama Sektörünü bir araya getirmek Kiralama sektöründe farkındalık yaratmak Kiralama sektörünün gelişimini hızlandırmak Kiralama sektöründeki sorunlara değinmek

Detaylı

TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ 2014

TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ 2014 N N İÇİNDEKİLER I. İÇİNDEKİLER...1 II. ETKİNLİK ÖZETİ...2 III. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ...3 IV. ETKİNLİĞİN TANIMI VE GENEL BİLGİLER...4 V. MALİYET DÖKÜMÜ...6 VI. ÖNGÖRÜLEN ETKİNLİK PROGRAMI...8 VII.

Detaylı

Türkiye Enerji Piyasaları Endeksi 2011 PİYASALARI ENDEKSİ

Türkiye Enerji Piyasaları Endeksi 2011 PİYASALARI ENDEKSİ >> Türkiye Enerji Piyasaları Endeksi 2011 1 PİYASALARI ENDEKSİ 2 >> Katılım ve Kayıt Formları Kurumsal Katılım Formu KURUMSAL BİLGİLER 1. Kurum / Şirket Adı: 2. Kurucu / Kurucular ve Kuruluş Tarihi (Gün

Detaylı

SPONSORLARA SAĞLANACAK HİZMET VE HAKLAR

SPONSORLARA SAĞLANACAK HİZMET VE HAKLAR SPONSORLARA SAĞLANACAK HİZMET VE HAKLAR ANA SPONSORLUK Ana sponsorluk sadece bir firmaya verilecek olup, aşağıdaki tüm hizmetler ana sponsora Tüm Basılı materyallerde ANA SPONSOR ibaresi ile yer alacaktır.

Detaylı

II. KIYI VE DENİZ JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU IODP-ECORD TOPLANTISI

II. KIYI VE DENİZ JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU IODP-ECORD TOPLANTISI II. KIYI VE DENİZ JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU IODP-ECORD TOPLANTISI TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, İstanbul Üniversitesi

Detaylı

AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIġMASI 5 EYLÜL 2014 ÖDÜL TÖRENĠ SPONSORLUK ÖN BĠLGĠ DOSYASI

AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIġMASI 5 EYLÜL 2014 ÖDÜL TÖRENĠ SPONSORLUK ÖN BĠLGĠ DOSYASI AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIġMASI 5 EYLÜL 2014 ÖDÜL TÖRENĠ SPONSORLUK ÖN BĠLGĠ DOSYASI Conrad Ġstanbul Ödül Töreni Mekanı SPONSORLUKLAR ANA SPONSOR Gala Yemeği Sponsoru AçılıĢ Kokteyli Sponsoru Platin Sponsor

Detaylı

23-26 Mart Antalya Șehircilik ve Teknolojileri Fuarı. City Expo Sponsorluk ve Reklam Fırsatları. Antalya. Antalya Expo Center

23-26 Mart Antalya Șehircilik ve Teknolojileri Fuarı. City Expo Sponsorluk ve Reklam Fırsatları. Antalya. Antalya Expo Center 7. 7. Antalya Șehircilik ve Teknolojileri Fuarı City Expo Sponsorluk ve Reklam Fırsatları Antalya Expo Center www.antalyacityexpo.com Indeks Ana Sponsorluk Diamond Sponsorluk Altın Sponsorluk Etkinlik

Detaylı

B O D R U M HOTEL & CONVENTION CENTER

B O D R U M HOTEL & CONVENTION CENTER B O D R U M B O D R U M Adres İçmeler P.K. 357 48400 Bodrum / MUĞLA / TÜRKİYE Tel +90 252 3168980 313 73 00 Faks +90 252 313 73 01 Web Adresi E-mail Kategori www.ersan.com.tr booking@ersan.com.tr 5 Star

Detaylı

4.3.1.2.1. ENERJİ EKİPMANLARI 1

4.3.1.2.1. ENERJİ EKİPMANLARI 1 4.3.1.2.1. ENERJİ EKİPMANLARI 1 1. Türkiye, enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülkelerden birisidir. Yapılan projeksiyonlar, enerji talep hızının ileride daha da artacağını (2021 yılına kadar

Detaylı

IFINTEC Konferansı Sponsorluk Bilgisi

IFINTEC Konferansı Sponsorluk Bilgisi 1. Konferans Ana Sponsoru IFINTEC Konferansı Sponsorluk Bilgisi - Açılış seremonisinde 10 dakika süreli konuşma yapma. - Kayıt masasında afiş. Maksimum 2 adet afiş yerleştirilebilecektir. Afiş sponsor

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KATILIMCI PROFİLİ / AUDIENCE PROFILE TESİS PROFİLİ / FACILITY PROFILE

KATILIMCI PROFİLİ / AUDIENCE PROFILE TESİS PROFİLİ / FACILITY PROFILE KATILIMCI PROFİLİ / AUDIENCE PROFILE TESİS YATIRIMCILARI / FACILITY INVESTORS TESİS YÖNETİCİLERİ / FACILITY MANAGERS TESİS TEKNİK MÜDÜRLERİ / FACILITY TECHNICAL DIRECTORS TESİS TEDARİKÇİLERİ / FACILITY

Detaylı

ZİRVE EV SAHİBİ / STRATEJİK ORTAK (46.500 )

ZİRVE EV SAHİBİ / STRATEJİK ORTAK (46.500 ) ZİRVE EV SAHİBİ / STRATEJİK ORTAK (46.500 ) SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK SPONSORU (25.500 ) ANA SPONSORLAR (21.500 ) SPONSORLAR (17.000 ) ÖĞLE YEMEĞİ EV SAHİPLİĞİ / AKŞAM KOKTEYLİ EV SAHİPLİĞİ/ İKRAM EV SAHİPLİĞİ

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

ISCTurkey 2015 Düzenleme Kurulu. Konferans Yeri ODTU Kongre ve Kültür Merkezi, Ankara/TÜRKİYE

ISCTurkey 2015 Düzenleme Kurulu. Konferans Yeri ODTU Kongre ve Kültür Merkezi, Ankara/TÜRKİYE Bilgi Güvenliği Derneği tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gazi Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ ve BTK tarafından destekleniyor.

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI 2014 DEPREM ZİRVESİ TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI www.turkiyedepremvakfi.org.tr tdv@turkiyedepremvakfi.org.tr twitter: twitter.com/tdvakfi facebook: facebook.com/turkiyedepremvakfi

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi GELECEĞiN YAPILARI GELECEĞiN ŞEHiRLERi ZİRVE VE FUARI www.yapivesehirzirvesi.com GELECEĞİN YAPILARI GELECEĞİN ŞEHİRLERİ ZİRVE VE FUARI Geleceği inşa etmek büyük ölçüde daha modern, sağlıklı, güvenli,

Detaylı

SPONSORLUK ALANLARI ve

SPONSORLUK ALANLARI ve SPONSORLUK ALANLARI ve UYGULAMALARI TEKLİF DOSYASI Sabancı Kültür Merkezi KAFUM-KAHRAMANMARAŞ 22, 23, 24 Ekim 2014 www.tekstilzirvesi.com T.C Kahramanmaraş Valiliği T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Kahramanmaraş

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 13 Zirve Burası

Gayrimenkul Zirvesi 13 Zirve Burası Sponsorluk Sözleşmesi Firma Bilgileri Firma Adı Adres İlçe Şehir Web Sitesi Vergi Numarası Posta Kodu Ülke telefon numarası faks numarası Vergi Dairesi Firma Yetkilisi Kadın Erkek Soyad İsim Görevi E-posta

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Organizasyon Sekreterya

Organizasyon Sekreterya Organizasyon Sekreterya Turan Güneþ Bulvarý 571. Cadde 576. Sokak No:28 06550 Oran // Ankara Tel: 0312. 491 88 88 Faks: 0312. 491 99 89 e-mail: valor@valor.com.tr Deðerli Meslektaþlarým, 25-27 Ekim 2010

Detaylı

GIDA, MERSİN 8. ULUSLARARASI. GIDA TEKNOLOJİLERİ ve PAKETLEME. Sponsorluk Dosyası 17-20 NİSAN 2014. GAP ve Orta Doğu nun Dünyaya Açılan Kapısı:

GIDA, MERSİN 8. ULUSLARARASI. GIDA TEKNOLOJİLERİ ve PAKETLEME. Sponsorluk Dosyası 17-20 NİSAN 2014. GAP ve Orta Doğu nun Dünyaya Açılan Kapısı: MERSİN 8. ULUSLARARASI GIDA, GIDA TEKNOLOJİLERİ ve PAKETLEME 17-20 NİSAN 2014 Yenişehir Fuar Merkezi Sponsorluk Dosyası GAP ve Orta Doğu nun Dünyaya Açılan Kapısı: BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜREK 2013

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜREK 2013 TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜREK 2013 6-7 Kasım 2013 WOW Convention Center, İSTANBUL SPONSORLUK DOSYASI Değerli Sektör Paydaşları, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından 7-8 Kasım 2012

Detaylı

16-17 Nisan 2015 Wyndham Grand Hotel Noktaları Birleştirmek

16-17 Nisan 2015 Wyndham Grand Hotel Noktaları Birleştirmek 1 16-17 Nisan 2015 Wyndham Grand Hotel Noktaları Birleştirmek 2 WYNDHAM GRAND HOTEL WYNDHAM GRAND LEVENT- İSTANBUL 16-17 NİSAN 2015 3 BEDELLİ SPONSORLUKLAR ANA SPONSOR (SATILDI) 50.000 TL 36 m 2 stand

Detaylı

2.ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ ZİRVESİ

2.ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ ZİRVESİ 2.ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ ZİRVESİ Enerji Verimliliği Zirvesinin ana temasını 4 yılı aşan uygulama dönemindeki deneyimler ışığında ülkemizde yapılan çalışmalar ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde Dünden

Detaylı

5. ULUSLARARASI %100 YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI SPONSORLUK DOSYASI

5. ULUSLARARASI %100 YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI SPONSORLUK DOSYASI 2 8-3 0 M A Y I S 2 0 1 5 SPONSORLUK DOSYASI IRENEC 2015, 5.ULUSLARARASI Endüstriyel, yaşamsal ve sosyal, yeryüzündeki neredeyse tüm insan faaliyetlerinin, fosil ve nükleer yakıt kaynaklı enerjilere bağımlı

Detaylı

II. ULUSAL ARITMA ÇAMURLARI SEMPOZYUMU AÇS-2009 04-06 Kasım 2009, Dokuz Eylül Üniversitesi, DESEM Konferans Salonu, Alsancak, İzmir DAVET

II. ULUSAL ARITMA ÇAMURLARI SEMPOZYUMU AÇS-2009 04-06 Kasım 2009, Dokuz Eylül Üniversitesi, DESEM Konferans Salonu, Alsancak, İzmir DAVET II. ULUSAL ARITMA ÇAMURLARI SEMPOZYUMU AÇS-2009 04-06 Kasım 2009, Dokuz Eylül Üniversitesi, DESEM Konferans Salonu, Alsancak, İzmir DAVET Sayın Yetkili, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Doğalgazın Geleceğine Köprü

Doğalgazın Geleceğine Köprü Paketleri (4 paket mevcuttur) Ana Kongre Medya VIP Katılım Hakkı Temsilci Çantası Diğer Ayrıcalık 40 m 2 Boş Sergi Standı sağlanacaktır. Kongrede 1 kişiye sunum yapabilme hakkı Ulusal ve Uluslararası basına

Detaylı