Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 1994 yýlýndan itibaren baþarýyla düzenlenmekte olan ve enerji sektöründe konuyla ilgili yaklaþýk 1600 yerli ve yabancý katýlýmcý tarafýndan düzenli olarak takip edilen ICCI Fuar ve Konferansý'nýn 14.'sü geliþtirilmiþ konu içeriði ile Enerji ve Çevre Teknoloji Sistemleri Fuar ve Konferansý adý altýnda Mayýs 2008, tarihlerinde Türkiye'nin ekonomi ve sanayi baþkenti Ýstanbul'da, konum ve kapasite açýsýndan Türkiye'nin en avantajlý mekanlarýndan biri olan WOW Convention Center' da gerçekleþtirilecektir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý ve Çevre ve Orman Bakanlýðý'nýn yaný sýra, Türkiye Kojenerasyon Derneði, Elektrik Üreticileri Derneði (EÜD), Rüzgar Enerjisi Santralleri Yatýrýmcýlarý Derneði (RESYAD), Hidroelektrik Santralleri Sanayi Ýþadamlarý Derneði (HESÝAD) ve Cogen Europe gibi enerji sektörünün en önemli dernekleri, destekleriyle ICCI 2008'de yer alacaklardýr. Yeni açýlýmlarýyla, süresi 3 güne çýkartýlan ICCI 2008'de çaðdaþ ve donanýmlý paralel salonlarda, enerji konularýnýn detaylý ve zaman - mekân kýsýtlanmasý olmadan ele alýnmasýna, özel sektör ile kamu taraflarý arasýnda interaktif panellerle tartýþýlmasýna olanak saðlanacaktýr. ICCI 2008 Fuar ve Konferansýnda, dünya enerji sektörü ile ülkemiz enerji sektörüne genel bakýþ çerçevesinde, Enerjide liberalleþme ve yeniden yapýlanma, talep ve arz projeksiyonlarý, AB Enerji politikalarý gibi konularýn yaný sýra; Kojenerasyon, Yüksek Verimli Enerji Üretim Teknolojileri, Enerji Tesis Ýþletmeciliði, Yenilenebilir Enerji, Atýk Yönetimi, Geri Dönüþüm Sistemleri, Çevre Teknolojileri gibi teknik konulara da hem ulusal hem de uluslararasý ölçekte yeteri kadar yer verilecektir. Her geçen yýl daha yüksek bir katýlým ve baþarý ile gerçekleþmekte olan Fuarýmýzýn ve Konferansýmýzýn 14. yýlýnda da buluþabilmek dileðiyle

3

4 KATILIMCI PROFÝLÝ Kamu 282 Özel Sektör 1103 Akademik 193 TOPLAM 1578 % 70 KAMU ZÝYARETÇÝ DAÐILIMI Üst ve Orta Düzey Yönetici 172 Uzman 110 TOPLAM 282 % 61 % 39 % 12 % 18 Akademik Kamu Özel Sektör Uzman Üst ve Orta Düzey Yönetici AKADEMÝK ZÝYARETÇÝ DAÐILIM Akademisyen 73 Öðrenci 120 TOPLAM 193 % 62 ÖZEL SEKTÖR ZÝYARETÇÝDAÐILIM Satýþ- Pazarlama 452 Üst Düzey Yönetici 359 Teknik Müdür 205 Uzman ve Danýþmanlar 87 TOPLAM 1103 % 40 % 33 % 38 % 19 % 8 Akademisyen Öðrenci Uzman ve Danýþmanlar Teknik Müdür Üst Düzey Yönetici Satýþ Pazarlama ÖZEL SEKTÖR GRUP DAÐILIMI Mevcut Enerji Tesis Ýþletmecileri 188 Yeni & Potansiyel Yatýrýmcý & Ýþletmecileri 137 Enerji Üretim Ekipmanlarý Temsilcilik & Tedarikçi 236 Enerji Üretimi Yan Ekipmanlarý Temsilcilik & Tedarikçi 119 Sigorta & Finansman & Bankacýlýk 87 Ýþletme - Bakým- Onarým 93 Çevre Sistem Teknolojileri 128 Mühendislik, Taahhüt, Müþavirlik 115 TOPLAM 1103 % 17 % 22 % 10 % 11 % 12 % 12 % 8 % 8 Sigorta & Finansman & Bankacýlýk Ýþletme - Bakým- Onarým Mühendislik, Taahhüt, Müþavirlik Enerji Üretimi Yan Ekipmanlarý Temsilcilik & Tedarikçi Çevre Sistem Teknolojileri Yeni & Potansiyel Yatýrýmcý & Ýþletmecileri Mevcut Enerji Tesis Ýþletmecileri Enerji Üretim Ekipmanlarý Temsilcilik & Tedarikçi

5 Yatýrýmý ve inþasý MNG Grubu tarafýndan gerçekleþtirilen ve Türkiye'nin en geniþ kapalý kongre merkezine sahip olan Ýstanbul Dünya Ticaret Merkezi Kompleksi, biri 4 diðeri 5 yýldýzlý iki otel ve 3000 kiþi kapasiteli kongre salonu ile Türk turizmine en iyi þekilde hizmet vermeye hazýrlanmaktadýr. Ýstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nin içinde yer alan ve toplam 1280 yatak kapasiteli otelleri ve çeþitli konferanslara, sergilere, toplantýlara, davetlere ev sahipliði yapacak kongre salonu hem Uluslararasý Atatürk Havalimaný'na yürüme mesafesindedir hem de hafif yaylý metro sistemine baðlý istasyonu ile þehir merkezine ulaþým saðlamaktadýr. Kongre ve Fuar Merkezi: Tamamen kolonsuz, 9 alternatif büyüklüðe sahip, 3 ayrý salona bölünebilen, 8m yüksekliðinde ve m 2 olan ana salonda 3000 kiþilik kongre düzenlenebilmektedir. Ayrýca m 2 'lik fuaye de 3 ayrý salona bölünebilmektedir. Zemin kattaki çok amaçlý salon, 2 toplantý odasý ve ayný kattaki toplam 600m 2 'lik fuaye ile desteklenmektedir. Genel Bilgiler: * Ses yalýtýmý konusunda özenle dizayn edilmiþtir. (53 dsb) * 8.6m tavan yüksekliði, 146 m 2 büyüklüðünde 2 adet sahne bulunmaktadýr. * Sahne arkasý yükleme kapýlarý sorunsuzca fuar için malzeme giriþine olanak saðlamaktadýr. * 550 araçlýk kapalý otoparktan yürüyen merdivenler ile direkt olarak fuaye'ye baðlanmaktadýr. WOW ÝSTANBUL HOTEL (5 Yýldýzlý) : 15 katlý otel, toplam m 2 'lik bir inþaat alanýna sahiptir. 278 oda ve 560 yatak kapasitelidir. Bütün odalar uçak gürültüsüne karþý ses yalýtýmlýdýr. 162 kiþiye hizmet verebilen 294 m 2 'lik bir alanda yer alan bir restorana ve fitness, aerobik, rahatlama odasý, sauna, Türk hamamý, masaj odasý, kapalý yüzme havuzu ve kafesi olan bir spor kulübüne sahiptir. WOW AIRPORT HOTEL (4 Yýldýzlý) : 17 katlý otel, toplam m 2 'lik bir inþaat alanýna sahiptir. 360 oda ve 720 yatak kapasitelidir. Bütün odalar uçak gürültüsüne karþý ses yalýtýmlýdýr. 210 kiþiye hizmet verebilen 305 m 2 'lik bir alanda yer alan bir restorana ve fitness, aerobik, rahatlama odasý, sauna, Türk hamamý ve masaj odasý, olan bir spor kulübüne sahiptir. WOW Convention Center : Ýstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yeþilköy-Ýstanbul-Türkiye Tel: Fax: WOW Ýstanbul Hotel WOW Airport Hotel : Ýstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yeþilköy-Ýstanbul-Türkiye Tel: Fax: : Ýstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yeþilköy-Ýstanbul-Türkiye Tel: Fax:

6 1. ELEKTRÝK VE BUHAR ÜRETÝMÝ 1.1 Fosil Yakýtlý Sistemler Kojenerasyon Tesisleri Ana Sistemler Türbin Gaz Motoru- Dizel Motor Kazan Jeneratör Trafo Yardýmcý Sistemler Yakýt Depolama Tanklarý Yakýt -Su Pompalarý Su þartlandýrma Tesisi Kondenser Ünitesi, Soðutma Suyu Sistemi Kondenser Eþanjör Üniteleri Absorbsiyonlu soðutma sistemleri Yaðmur Suyu Drenaj Sistemi Tesis Otomasyon Sistemi Tesis Aydýnlatma Tesis Ýçi Haberleþme Sistemi Topraklama ve Yýldýrýmdan Korunma Sistemi Doðal Gaz Kombine Çevrim Santralleri Ana Sistemler Gaz Türbini Gaz Türbini Jeneratör Buhar Türbini Buhar Türbini Jeneratör Trafo Sistemleri(Yükseltici- Servis) Atýk Isý Buhar Kazaný Yardýmcý Sistemler RMS Ýstasyonu UPS Sistemi MCC(Motor Control Center) Yakýt Depolama Tanklarý(Ýkincil yakýt varsa Nafta vb.) Yakýt-Su Pompalarý Su þartlandýrma Tesisi(Ham su- demineralize su vb) Kondenser Ünitesi, Soðutma Suyu Sistemi Su Soðutma Kulesi Basýnçlý Hava temin, kompresör istasyonu Yaðmur Suyu Drenaj Sistemi Pis su Arýtma Sistemi HVAC Sistemleri (Isýtma,havalandýrma,klimatizasyon) Yüksek-Orta Gerilim daðýtým þalt tesisi Tesis Otomasyon Sistemi Tesis Aydýnlatma Tesis Ýçi Haberleþme Sistemi Topraklama ve Yýldýrýmdan Korunma Sistemi Ön ýsýtma Üniteleri Baca filtrasyon ünitesi Su þartlandýrma Tesisi Kondenser Soðutma Suyu Sistemi Su Soðutma Kulesi Yaðmur Suyu Drenaj Sistemi Pis su Arýtma Sistemi HVAC Sistemleri (Isýtma,havalandýrma,klimatizasyon) Yüksek-Orta- Alçak Gerilim daðýtým þalt tesisi UPS Sistemi Tesis Otomasyon Sistemi Tesis Aydýnlatma Tesis Ýçi Haberleþme Sistemi Topraklama ve Yýldýrýmdan Korunma Sistemi Ýlgili Yeni Teknolojiler - IGCC - Integrated Gasification Combined Cycle - Entegre Kömür - Gazlaþtýrma Kombine Çevrim Teknolojisi - Gazlaþtýrma Üniteleri - Yakma Teknolojileri 1.2 Yenilenebilir Kaynaklý Sistemler Rüzgar Ana Ekipmanlar - Rüzgar Türbini - Jeneratör Yan Ekipmanlar - Monitoring Üniteleri - Türbin - Zemin Baðlantý Üniteleri Hidrolik-Hidroelektrik Santral Ana Ekipmanlar - Su Türbinleri - Jeneratör - Cebri Borular Yan Ekipmanlar - Tesis Otomasyon Sistemi - Tesis Aydýnlatma - Tesis Ýçi Haberleþme Sistemi - Kontrol Vanalarý - Pompalar Güneþ Enerjisi Ana Ekipmanlar - Kollektörler (Parabolik Oluk Kollektörler, Parabolik Çanak Sistemler, Merkezi Alýcý Sistemler, Vakumlu Güneþ Kollektörleri, Güneþ Havuzlarý, Güneþ Bacalarý) - Solar Paneller - Buhar Kazaný - Buhar Türbini - Jeneratör Kömür Santralleri Ana Sistemler Buhar Türbini Buhar Türbini Jeneratör Buhar Kazaný Jeotermal Trafo Sistemleri - Jeotermal kaynak araþtýrma Yardýmcý Sistemler - Jeotermal haritalar Kömür Taþýyýcý Sistemler - Fizibilite çalýþmalarý Kömür Hazýrlama Üniteleri - Jeotermal sondaj, verimlilik araþtýrmalarý Kömür Yakma Üniteleri Hava Üfleme Üniteleri Ana Ekipmanlar Kül Toplama,Yýkama,Uzaklaþtýrma Üniteleri - Üretim Kuyusu Sondaj Ekipmanlarý Baca filtrasyon ünitesi - Sirkülasyon Pompalarý Su þartlandýrma Tesisi - Reenjeksiyon Pompalarý Kondenser - Eþanjörler Soðutma Suyu Sistemi - Ýzolasyonlu Borular Su Soðutma Kulesi Yaðmur Suyu Drenaj Sistemi Yan Ekipmanlar Pis su Arýtma Sistemi Bölgesel Isýtma için; HVAC Sistemleri (Isýtma,havalandýrma,klimatizasyon) - Daðýtým Borularý (Bina Dýþý- Bina içi) Yüksek-Orta- Alçak Gerilim daðýtým þalt tesisi - Debi Ayar Vanalarý UPS Sistemi - Eþanjörler Tesis Otomasyon Sistemi - Akümülasyon Tanklarý Tesis Aydýnlatma - Radyatörler Tesis Ýçi Haberleþme Sistemi - Sirkülasyon Pompalarý Topraklama ve Yýldýrýmdan Korunma Sistemi - Hidroforlar Fuel Oil Santralleri 2. ELEKTRÝK VE BUHAR ÜRETÝM TESÝSLERÝ ÝÇÝN YARDIMCI SÝSTEMLER Ana Sistemler Buhar Türbini 2.1 Elektrik Sistem ve Baðlantý Ekipmanlarý Buhar Türbini Jeneratör Buhar Kazaný - Þalt Sistemi (Kesici, Ayýrýcý, Pano, Anahtarlama Trafo Sistemleri Ekipmanlarý, Senkronizasyon Ekipmanlarý, Frekans-Gerilim Ölçme Cihazlarý, Sayaçlar, Kablo, AG-OG-YG Yardýmcý Sistemler Transformatörleri) Yakýt Depolama Tanklarý - Orta ve alçak gerilim daðýtým sistemleri (Pano,tablo, Yakýt Nakil üniteleri (Boru,Pompa vb.) kumanda masalarý, kesici ve ayýrýcý þalterler,sigortalar, parafudr,paratoner ve topraklama sistemleri, kablolar) - Elektrik Sayaçlarý - Elektrik Tesisat malzemeleri - Trafo Sistemleri 2.2 Yangýn Güvenlik Sistemleri - Yangýn Algýlama Ekipmanlarý (Gaz-Alev-Duman-Isý dedektörleri,paneller) - Yangýn Söndürme Sistemleri (Gazlý -Sulu-Köpük-Kuru Kimyevi Toz) - Yangýn Pompalarý - Acil Durum yönlendirme,aydýnlatma sistemleri 2.3 Tesis Otomasyon Sistemleri - Enerji Yönetim Sistemleri, - Kumanda Panolarý - SCADA Yazýlýmlarý - Veri Toplama Sistemleri - Emisyon Ölçme- Ýzleme-Kontrol Sistemleri, - Analizörler 3. ELEKTRÝK ÝLETÝM SÝSTEMLERÝ - Daðýtým Panolarý - Doðrultucular - Frekans kontrol üniteleri - Harmonik Filtrasyon & Kompanzasyon sistemleri - Enerji nakil hatlarý (pilonlar, hatlar, izolatörler, kablolar, topraklamalar) - Beton- çelik havai hat ekipmanlarý - Kablo taþýma,baðlantý ve ekleme malzemeleri - Güç transformatörleri ve güç sistemlerinin korunmasý 4. ENERJÝ TESÝSLERÝNDE BAKIM-ONARIM VE SERVÝS HÝZMETLERÝ - Türbin - Motor- Pompa Yaðlama Ürünleri, - Dönel Ekipmanlar Sýzdýrmazlýk Elemanlarý - Su þartlandýrma Kimyasallarý - Korozyon önleme, kaplama,yalýtým,özel boya vb. ürünler - Ekipman Periyodik bakým hizmetleri 5. ÇEVRE TEKNOLOJÝLERÝ 5.1 Su Þartlandýrma Sistemleri - Filtrasyon Ekipmanlarý - Kimyasallar - Reverse Osmoz Üniteleri - Kontrol Vanalarý - PVC-PP Debimetreler - Basýnçlandýrma Pompalarý - Kimyasal Dozlama Pompalarý 5.2 Geri Dönüþüm Sistemleri - Atik Toplama Üniteleri ve Taþýma Sistemleri - Tehlikeli atýk yakma üniteleri 5.3 Çevre Danýþmanlýk Hizmetleri Kimyasal ve/veya Biyolojik Endüstriyel Atýksu Arýtma Sistemleri - Sac Paket Kimyasal Atýksu Arýtma Sistemleri - Atýksu Geri Kazaným Üniteleri - Paket Yað Seperatörleri - Tam Otomatik Nötralizasyon Üniteleri - Kimyasal Hazýrlama ve Dozajlama Üniteleri - Aðýr Metal Giderme Üniteleri - Krom Ýndirgeme Üniteleri - Önlem Tesisleri - Çamur Susuzlaþtýrma Sistemleri - Atýksu Arýtma Tesisi Ekipmanlarý 6. PROJE- MÜÞAVÝRLÝK - FÝNANSMAN- ÝNÞAAT HÝZMETLERÝ - Mühendislik, müþavirlik çalýþmalarý, - Saha analizleri, kaynak tespiti - Fizibilite raporlarý - Finans saðlama, kredilendirme hizmetleri - Yatýrým teþvik müþavirliði - Hukuk müþavirliði - Müteahhitlik hizmetleri ( santral yapýmý, montaj, iþletmeye alma, elektrik nakil hatlarýnýn yapýmý,, daðýtým sistemlerinin inþaat ve montajý) - Soðutma suyu sistemleri ve su temini ( kuyu, nehir, deniz pompa-borulama iþlerinin yapýlmasý) - Su þartlandýrma ve atýk su arýtma tesislerinin inþaatý - Baca inþasý - Filtrasyon sistemlerinin kurulmasý - Elektrik nakil hatlarýnýn yapýlmasý

7

8

9 1) ANA SPONSORLAR Kongreye ayrýcalýklý katkýsý olan iki kuruluþ Ana Sponsor olabilir. Ana Sponsorlarýn ayný sektörde faaliyet göstermemeleri gerekmektedir. Ana Sponsorluk Anlaþmalarý, sponsorlara saðlanacak hizmetlerin tam anlamý ile yerine getirilmesi amacý ile 2007 yýlý içerisinde tamamlanacaktýr. Ana Sponsorlara Saðlanacak Hizmetler - Fuar ve Konferans için yapýlan tüm duyuru, broþür, media kit, poster, ilan, davetiye, program, Fuar Kataloðu ve Bildiriler Kitabý ile web sitesinde sponsorun Ýsim ve logosuna "Ana Sponsorlar" ibaresi ile birlikte yer verilecektir.(web Sitesinde Firmanýn Sitesine Link Verilecektir.) - Konferans Sahne Görselinde "Ana Sponsorlar" ibaresi ile birlikte yer verilecektir. - Fuar ve Konferans sýrasýnda daðýtýlacak olan Çantalarýn içerisine Ana Sponsorlar tarafýndan hazýrlanacak; içerik, ebat, aðýrlýk vb. özellikleri Sektörel Fuarcýlýk tarafýndan belirlenecek doküman kitleri yapýlacaktýr. Bu kitler çanta içerisinde bütün katýlýmcýlara daðýtýlacaktýr. Söz konusu bu doküman kitleri Çanta Sponsorunun önceden onaylayacaðý þekilde hazýrlanacak olup Ana Sponsorlar ile Çanta Sponsorunun ayný sektör içerisinde olmamasý gerekmektedir. - 3 gün süresince Konferans ve Fuar alaný giriþlerinde bulunan Plazma Ekranlardan Ana Sponsorlar tarafýndan hazýrlanacak max.10 dk lýk video vb. tanýtýcý bilgi, Fuar ve Konferansýn her günü; günde en az 5 defa gösterilecektir. - Konferans Salonunda Sahnenin her iki tarafýna Ana Sponsorlar tarafýndan hazýrlanacak 200*400 cm ebatýnda Kýrlangýç Saten Flama asýlacaktýr. - Fuar ve Konferans alanýnda üst katta yer alan 50 m 2 lik özel toplantý odasý, önceden günü, saatleri ve kullaným amacý bildirilmek sureti ile Ana Sponsorun toplantý, özel görüþme vb. yapmasý amacý masraflarýn Ana Sponsor firma tarafýndan karþýlanmasý koþulu ile (Çay,Kahve, Ýçecek, Yemek vb.masraflarýn), Ana Sponsora tahsis edilecektir. - Ana Sponsorlara istenilen adette davetiye gönderilecektir. Söz konusu davetiyeler "serginin gezilmesi ve konferansýn takip edilmesi" için olup ücretsiz katýlýmý saðlamaktadýr. - Konferans Oturumlarýndan Ana Sponsorlarýn Faaliyet konusuna uygun oturumda Ana Sponsorlar önceliðe sahip olacaktýr. Bildiri sunumlarý için ücret alýnmayacaktýr. - Ana Sponsorlara istenilen adette 'Bildiriler Kitabý' verilecektir. - Ana Sponsorun karþýlýklý 1'er tam sað sayfa renkli ilanýna Bildiriler Kitabýnda yer verilecektir. - Fuar ve Konferansýn Basýn Sponsoru Enerji ve Çevre Teknoloji Sistemleri Dergisinde (Mayýs 2008 sayýsý) Ana Sponsorun detaylý 2 sayfa tanýtýmý yapýlacaktýr. Bu dergi ICCI 2008'de ücretsiz olarak tüm katýlýmcýlara da daðýtýlacaktýr. Ayrýca talep edilmesi halinde dergide çok özel reklâm fiyatlarý uygulanacaktýr. 2) ÖZEL SPONSORLAR ICCI 2008'de Öðle Yemeði Sponsoru, Yaka Kartý Sponsoru, Çanta Sponsoru, Kokteyl Sponsoru, Bildiriler Kitabý Sponsoru olunabilir. Bu þartnamede belirtilen koþullara uygun olarak talep eden firmalar Özel Sponsor olabilir. Bir firma birden fazla konuda özel sponsor olabilir. Özel Sponsorluk Anlaþmalarý, sponsorlara saðlanacak hizmetlerin tam anlamý ile yerine getirilmesi amacý ile 2007 yýlý içerisinde tamamlanacaktýr. Özel Sponsorlara Saðlanacak Ortak Hizmetler - Fuar ve Konferans için yapýlan tüm duyuru, broþür, media kit, poster, ilan, davetiye, program, Fuar Kataloðu ve Bildiriler Kitabý ile web sitesinde sponsorun Ýsim ve logosuna "Özel Sponsor" (Sponsorluk Konusu da ilave edilecektir) ibaresi ile birlikte yer verilecektir.(web Sitesinde Firmanýn Sitesine Link Verilecektir.) - Konferans Sahne Görselinde "Özel Sponsorlar" ibaresi ile yer verilecektir. - Konferans Salonunda, Salonun her iki tarafýna Özel Sponsorlar tarafýndan hazýrlanacak 130*250 cm ebadýnda Kýrlangýç Saten Flama asýlacaktýr. - Özel Sponsorlara istenilen adette davetiye gönderilecektir. Söz konusu davetiyeler "serginin gezilmesi ve konferansýn takip edilmesi" için olup ücretsiz katýlýmý saðlamaktadýr. - Konferans Oturumlarýndan Özel Sponsorlarýn Faaliyet konusuna uygun oturumda Özel Sponsorlar önceliðe sahip olacaktýr. Bildiri sunumlarý için ücret alýnmayacaktýr. - Özel Sponsorlara istenilen adette 'Bildiriler Kitabý' verilecektir. - Fuar ve Konferansýn Basýn Sponsoru Enerji ve Çevre Teknoloji Sistemleri Dergisinde (Mayýs 2008 sayýsý) Özel Sponsorun detaylý tam sayfa tanýtýmý yapýlacaktýr. Bu dergi ICCI 2008'de ücretsiz olarak tüm katýlýmcýlara da daðýtýlacaktýr. Ayrýca talep edilmesi halinde dergide çok özel reklâm fiyatlarý uygulanacaktýr. * Öðle Yemeði Sponsorlarý Üç gün sürecek olan Fuar ve Konferansta her gün için ayrý öðle yemekleri düzenlenecektir. Her güne ayrý firmalar sponsor olabileceði gibi, 3 güne de ayný firma sponsor olabilecektir. Öðle Yemeði sadece Fuar ve Konferansa Katýlan bürokratlar, akademisyenler, önemli özel sektör kuruluþlarý temsilcileri ve konuþmacýlara verilecektir. Öðle yemeði salonunda Sponsor firmanýn flamalarý yer alacaktýr. Ayrýca öðle yemeði sponsoru olan firma, yemek esnasýnda katýlýmcýlara tanýtým amaçlý 15 dakikalýk bir sunum yapabilecektir. Firmaya ait masa bayraklarý bütün masalarda yer alacaktýr. Öðle Yemeði müzik eþliðinde yapýlacaktýr. Sponsor firmalar sponsoru olduklarý günlerde 15 misafirini özel olarak aðýrlayabilecektir. Yemeðe giriþ bilet ile yapýlacak olup, bilet üzerinde sponsor firma logosu bulunacaktýr. Diðer detaylar Öðle Yemeði Sponsorluðu Sözleþmesinde yer almaktadýr. * Yaka Kartý Sponsoru Fuar ve Konferansa katýlan tüm delegelere, firma temsilcilerine, basýn mensuplarýna ve konferans programýnda yer alan tüm konuþmacýlara üzerinde isimlerinin yazýlý olduðu yaka kartlarý verilecektir. Sponsor firma logosu yaka kartýnýn önüne, unvaný da yaka kartýnýn ipinde yer alacaktýr. Diðer detaylar Yaka Kartý Sponsorluðu Sözleþmesinde yer almaktadýr. * Çanta Sponsoru Fuar ve Konferansa katýlan tüm delegelere, basýn mensuplarýna, firma temsilcilerine ve konferans programýnda yer alan konuþmacýlara, konferans süresince kullanýlacak ve yararlanýlacak olan bütün dokümanlar bir çanta içinde sunulacaktýr. Ana Sponsorlarýn da dokümanlarý çanta içerisinde yer alacak olup, Ana Sponsorlar ile Çanta Sponsorunun ayný sektörlerde olmamasý gerekmektedir. Çanta Sponsoru firmanýn logosu tercih edilen çanta çeþidine göre bu çantalarýn ön yüzünde talep edilen tasarýmla yer alacaktýr. Diðer detaylar Çanta Sponsorluðu Sözleþmesinde yer almaktadýr. * Kokteyl Sponsoru Fuar alanýnda da etkinliðin ilk günü "Açýlýþ Kokteyli" düzenlenecektir. Kokteyl Sponsoru firmanýn flamasý kokteyl salonunda yer alacaktýr. Kokteyl sadece Fuar ve Konferansa Katýlan devlet erkaný, kamu kesimi görevlileri, akademisyenler, önemli özel sektör temsilcileri ve konuþmacýlara verilecektir. Ayrýca kokteyl sponsoru firma, kokteyl esnasýnda katýlýmcýlara tanýtým amaçlý 15 dakikalýk bir sunum yapabilecektir. Kokteyl etkinliði canlý enstrümantal müzik ile devam edecektir. Diðer detaylar Kokteyl Sponsorluðu Sözleþmesinde yer almaktadýr. * Bildiriler Kitabý Sponsoru Konferansta sunulacak olan tüm bildiriler "Bildiriler Kitabýnda" toplanacaktýr. Bildiriler Kitabý, organizasyon süresince tüm katýlýmcýlara daðýtýlacak ve organizasyon sonrasýnda da ilgililere ulaþtýrýlacaktýr. (ETKB,EPDK, Çevre ve Orman Bak.,) Sponsor firmanýn ilaný kitabýn arka kapaðýnda ve iç sayfalarda istediði bir yerde tam sayfa olarak yayýnlanacak ve ön kapakta da Sponsor firmanýn logosu yer alacaktýr. Sponsor firma istediði adette bildiri kitabý alabilecektir. Diðer detaylar Bildiriler Kitabý Sponsorluðu Sözleþmesinde yer almaktadýr. 3) FUARA KATILIM Firmalar minimum 12m 2 olmak kaydý ile standart stand veya kendi özel standlarý ile fuara katýlabilirler. Ayrýntýlý Bilgi Ýçin : Tel: / dh ) DESTEKLEYEN BASIN KURULUÞLARI Destekleyen Basýn Kuruluþlarýna saðlanacak hizmetler - Fuar ve Konferans için yapýlan tüm duyuru, broþür, media kit, poster, ilan, davetiye, program, Fuar Kataloðu ve Bildiriler Kitabý ile web sitesinde sponsorun Ýsim ve logosuna "Destekleyen Basýn Kuruluþu" ibaresi ile birlikte yer verilmesi.(web Sitesinde Firmanýn Sitesine Link Verilecektir.) - Konferans Sahne Görselinde "Destekleyen Basýn Kuruluþu" ibaresi ile birlikte yer verilmesi. - Destekleyen Basýn Kuruluþlarýna istenilen adette davetiye gönderilecektir. Söz konusu davetiyeler "serginin gezilmesi ve konferansýn takip edilmesi" için olup ücretsiz katýlýmý saðlamaktadýr. - Destekleyen Basýn Kuruluþlarýna istenilen adette 'Bildiriler Kitabý' verilecektir. - Fuar alanýnda ücretsiz 12 m 2 stand tahsis edilecektir. * Destekleyen Basýn Kuruluþlarýnýn Saðlayacaðý Hizmetler - Görsel ve yazýlý basýn sponsorlarý, fuar ve konferansýn gerçekleþeceði zamana kadar fuar ve konferans ile ilgili haber desteði verecek, etkinliðin ücretsiz ilanlarýný yayýnlayacaktýr. - Fuar ve Konferansa ait tanýtýcý dokümanlar ve fuar ve konferans davetiyesi ücretsiz olarak daðýtýlacaktýr.

10 DÜNYADAN 1. Dünya Enerji Sektörü'ne Genel Bir Bakýþ 1.1. Orta ve uzun dönemde dünya enerji talebi projeksiyonlarý, 1.2. Enerjide liberalleþme uygulamalarý; 1.3. Enerji piyasalarýnda arz ve talep, 1.5. Enerji yatýrýmlarý; finansman piyasalarý; enerji yatýrým modelleri; fiyatlandýrma politikalarý TÜRKÝYE'DEN 2. Türkiye Enerji Sektörü 2.1. Fosil ve yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn durumu (petrol, doðal gaz, kömür hidroelektrik, jeotermal, rüzgar, güneþ ve diðer kaynaklar) 2.2. Enerji politikasý öncelikleri, planlamasý, enerji verimliliði ve Arz & talep projeksiyonlarý 2.3. Liberalleþme uygulamalarýnýn deðerlendirilmesi Elektrik Doðal gaz Petrol, LPG Kömür 2.4. Yenilenebilir Enerji Piyasasý - Hidroelektrik - Rüzgar - Güneþ - Jeotermal ve diðer kaynaklar 2.5. Enerji yatýrýmlarýnýn finansmaný 3. AB Enerji Sektörü'ne Genel Bir Bakýþ Enerji politikalarý, mevzuat ve uygulamalar Avrupa Birliði'ne üyelik sürecinde uyum, uygulama çalýþmalarý ve ilerlemeler Enerji verimliliði; yenilenebilir enerji kaynaklarý, nükleer enerji mevzuatý Elektrik ve Doðal Gaz Piyasalarý; yeniden yapýlanma ve karþýlaþýlan problemler 4. Enerji Teknolojileri 4.1. Teknolojik geliþmeler ve teknoloji politikalarý, geleceðin enerji teknolojileri 4.2. Temiz Enerji Teknolojileri, Kojenerasyon ve Türkiye'deki durum 5. Enerji ve Çevre 5.1. Çevrenin korunmasýna iliþkin Uluslararasý Yükümlülükler çerçevesinde Enerji- Çevre iliþkisi 5.2. AT Çevre Mevzuatý ve Politikalarý; AB uyum sürecinde, Enerji-Çevre yükümlülükleri açýsýndan Türkiye - Emisyon Ticareti - Yeþil Sertifika - Karbon Sertifikasý 5.3. Enerjide rekabet ve çevre 5.4. Enerjinin verimli kullanýlmasýnýn ekonomiye ve çevreye katkýsý 5.5. Çevre ile ilgili geri dönüþüm teknolojileri ve uygulamalarý 5.6. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Çevre Ýliþkileri - Biyolojik Arýtým - Orman ve Tarýmsal Atýklarýn Deðerlendirilmesi - Arýtma Çamurlarýndan Enerji Üretimi 5.7. Çevre Yatýrýmlarýnda Enerji Optimizasyonu 6. Enerjide Yeni Açýlýmlar - Enerji Ticareti ve Dünya'dan örnek Uygulamalar - Enerji Risk Yönetimi - UCTE (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity) çalýþmalarý ve önemi - Enerji ile ilgili yenilikçi fikir ve projeler

11 "BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREÐÝNCE TOBB (TÜRKÝYE ODALAR VE BORSALAR BÝRLÝÐÝ) ÝZNÝ ÝLE DÜZENLENMEKTEDÝR" Balmumcu, Barbaros Bulvarý, Bahar Sokak, No:2/13 Beþiktaþ / Ýstanbul / TÜRKIYE Telefon (212) Faks (212)

ICCI 2015. 6-7-8 Mayıs 2015 İstanbul Fuar Merkezi 9.-10.-11. Salonlar İstanbul Türkiye. 21. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı

ICCI 2015. 6-7-8 Mayıs 2015 İstanbul Fuar Merkezi 9.-10.-11. Salonlar İstanbul Türkiye. 21. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı ICCI 2015 21. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı 6-7-8 Mayıs 2015 İstanbul Fuar Merkezi 9.-10.-11. Salonlar İstanbul Türkiye www.icci.com.tr 1 Türkiye nin En Önemli Enerji Etkinliği ICCI

Detaylı

ICCI 2015. 6-7-8 Mayıs 2015 İstanbul Fuar Merkezi 9.-10.-11. Salonlar İstanbul Türkiye. 21. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı

ICCI 2015. 6-7-8 Mayıs 2015 İstanbul Fuar Merkezi 9.-10.-11. Salonlar İstanbul Türkiye. 21. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı ICCI 2015 21. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı 6-7-8 Mayıs 2015 İstanbul Fuar Merkezi 9.-10.-11. Salonlar İstanbul Türkiye www.icci.com.tr 1 Türkiye nin En Önemli Enerji Etkinliği ICCI

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

www.aksa.com.tr þirketler grubu Jeneratör üretimi ve enerji santralleri kurulumiþletim faaliyetleri ile sektörün lider firmalarýndan biri olan Kazancý Holding, enerji sektöründeki çalýþmalarýný 1984 yýlýndan

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

tegep deðerleri 01 tegep hakkýnda TEGEP Eðitim ve Geliþim Platformu Derneði; kurumlar, eðitimciler, akademisyenler ve eðitim alanlardan oluþan paydaþlarý ile iþ birliði içinde fikir üretip, araþtýrma ve

Detaylı

TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA

Detaylı

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ)

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) Aðustos 2012 Ýçindekiler Tablosu GÝRÝÞ... 1 1. MÜRACAAT... 2 2. TEÞVÝK BELGESÝ BAÞVURULARINDA ÝSTENEN BELGELER NELERDÝR?... 3 3. TEÞVÝK UYGULAMALARI... 4

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ

Detaylı

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda Hisarcýklýoðlu: Baþarýlý olmanýn yolu hayal kurmaktan geçer TOBB Baþkaný ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Mütevelli Heyet Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, gençlere hayal kurmaktan vazgeçmemelerini

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi!

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi! GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... Koruyucu Bakýmýn Önemi! ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 16 Nisan 2006 SAYI 16 YIL 6 Eðirdir Kemik Hastalýklarý

Detaylı