korumalý ve sahip çýkmalýdýr"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "korumalý ve sahip çýkmalýdýr""

Transkript

1 MÜSÝAD Çorum Þubesi bugün açýlýyor Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD)'nin Çorum Þubesi, MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak'ýn katýlýmýyla bugün yapýlacak. Açýlýþ öncesinde MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak, Valilik, TSO ve Belediyeye ziyaretlerde bulunacak. 3 TE Vahit Demiran'dan CHP'ye red CHP'nin belediye baþkan adaylýðý götürdüðü Vahit Demiran bu teklifi kabul etmediðini açýkladý. Vahit Demiran konu hakkýnda dün yaptýðý açýklamada þu ifadeleri kullandý: "Aziz Çorumlu hemþerilerim. Birkaç gündür yerelde yayýn yapan bazý yazýlý ve görsel basýna konu olan, þahsýmýn Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Baþkanlýðý adaylýðý ile ilgili haberler yer almaktadýr. 5 TE 40 KURUÞ "Çorum Leblebinin deðerini iyi korumalý ve sahip çýkmalýdýr" Hitit Akademi'den "Ýslamofobi" paneli Hitit Akademi Derneði 21 Aralýk Cumartesi günü Turgut Özal Konferans Salonunda "Tarih, Kültür ve Kimlik Ekseninde Ýslamofobi" konulu bir panel düzenleyecek. Konu ile ilgili bir açýklama yapan Hitit Akademi Derneði Baþkaný Öðr. Gör. Zekeriya Iþýk, "Son dönemde Ýslam dünyasýnda Suriye ve Mýsýr baþta olmak üzere bazý bölgelerde yaþanan nahoþ olaylar Batýdaki Ýslamofobi algýsýný yaymaya çalýþan kesimlerce ustaca kullanýlmaktadýr. 3 TE Vali Sabri Baþköy Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Meþhur Çorum Leblebisi Üretim tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ne 2012 yýlýnda kurulan "Meþhur Çorum Leblebisi" üretim tesisinde incelemelerde bulunan Vali Baþköy, nohuttan leblebi elde edilinceye kadar geçen süreç hakkýnda Mustafa Mavral'dan bilgi aldý. 5 TE Çorum'da DHKP-C operasyonu Samsun Özel Yetkili Savcýsý tarafýndan baþlatýlan DHKP-C soruþturmasý kapsamýnda Çorum'da 2 ayrý adrese operasyon düzenlendi. Çorum Pir Sultan Abdal Derneði Genel Merkezi'ne yapýlan operasyonda derneðin baþkaný Halil Top gözaltýna alýndý. 10 DA Uslu'dan Rektör Alkan'a teþekkür 5 TE Çorum Vakfý Çorum Hitit Vakfý oldu 3 TE Çorum'da trafiðe kayýtlý 142 bin 449 adet araç var Ekim ayý sonu itibarýyla ülkemizde trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 799 bin 163 adet taþýtýn %51,5'ini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %15,3'ünü motosiklet, %8,7'sini traktör, %4,3'ünü kamyon, %2,3'ünü minibüs, %1,3'ünü otobüs, %0,2'sini ise özel amaçlý taþýtlardan oluþturdu. 3 TE Hakan Þükür HAKAN ÞÜKÜR'ÜN TARÝH'E MAL OLACAK ÝSTÝFA GEREKÇESÝNÝN YAZISI BÜYÜK SES GETÝREN YAZISI 3 TE MÝSAFÝR KALEM YAZAR ABDURRAHMAN DÝLÝPAK 5 AY ÖNCESÝNDEN UYARMIÞTI! BÝRÝLERÝ AYAKLARINI DENK ALSIN! 5 TE Abdurrahman Dilipak ANALÝZ Baþýnýza Taþ Düþse Hizmetten mi bileceksiniz? Baþbakan Erdoðan Hoca Efendi ile mutlaka görüþmelidir. Nadir YÜCEL Son Yolsuzluk olaylarý gündeme bomba gibi düþtü. Yolsuzluk Depreminin artçýlarýnýn olacaðýndan da kimsenin kuþkusu olmasýn. Kimler var Bakan Çocuklarý.. Bakanlar nerde Makamlarýnda! Þayet bizden ise ne derse ne yaparsa yapsýn doðrudur zihniyeti çok yanlýþtýr. Genelde ya da yerelde Yolsuzun, Hýrsýzýn Bizimkisi, sizinkisi, þucusu, bucusu, saðcý ya da solcusu asla olmaz. Önemli olan. 'Kim ne demiþ ne yapmýþ ne söylemiþ' buna bakmak gerekir. Bizim Takým Ofsayttan gol atacak susacaksýn, Rakip Takým Ofsayttan gol atýnca ortalýðý ayaða kaldýracaksýn! Yolsuzluk iddiasý ile gözaltýna alýnan Çocuklarýn 'Baba Bakanlarý'nýn ise çoktan istifa etmeleri gerekirdi. Baþbakan Erdoðan da derhal istifa etsinler demeliydi.. Her þeyden önce Gerek ilgili savcýlar, gerekse Emniyet ve Þube müdürleri baþta olmak üzere operasyon adýna ' Cepleri ve makam koltuklarý yerine Yüreklerini ortaya koyan' Civanmertleri kutlamak ve desteklemek gerekir. 'ÞOK' oldular. Neden Þok oldular? Patron biziz. Bakan Biziz. Bunlar bizim memurlar bizden habersiz Patronunun oðlunu gözaltýna almadan önce bize haber vermediler! Diye düþündüler. Ne yaptýlar: Sözde görevlerini kötüye kullandý gerekçesi ile Emniyet Þube Müdürlerini görevden aldýlar. Allah Zekeriya Öz gibi Savcýlarýmýzýn ve görevden alýnma pahasýna görev yapan Emniyet Þube Müdürlerimizin sayýsýný artýrsýn. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç Hükümet adýna dün akþam açýklama yaptý. Ana Tema ne dedi' Bize yönelik Devlete yönelik PSÝKOLO- JÝK HARP' ile karþý karþýyayýz Bunu yapanlarý! mutlaka bulacaðýz. v.s. dedi! Ben bu açýklamaya Tebessüm ettim. Bülent Arýnç'a Görevden alýnmalar Müdahele deðil mi? Þeklinde Sýký bir soru soran gazeteci ye ise Bülent Arýnç,' Sizi tanýmasam bu sorularý sorma adýna görevlimsiniz derdim' diye cevap verdi. Baþbakan Erdoðan ise dün akþam saat da operasyonla ilgili olarak,' Bu bir kirli Operasyondur' dedi. Bir taraftan müdahale yapmayacaðýz diyorsunuz. Diðer taraftan Þube müdürlerini ve yardýmcýlarýný görevden alarakmüdahalenin Kralýný yapýyorsunuz! Demek ki yapýlan operasyon da bakan çocuklarý v.s olmamýþ olsa Yapýlan operasyonu Hükümetin baþarýsý gibi göstermeleride iþten bile deðilmiþ! Çýkýp Bu yapanlarý Cemaate mal etme giriþimlerini de anlamak mümkün deðil. Yahu anlayýn artýk Cemaat bir örgüt asla deðildir. Hizmet hareketidir.kck gibi silahlý Örgüt mensuplarý ilemuhabbet Fedailerini ayný kefeye koyanlarý da Allah'a havale ederiz. Partiler Seçim kaybetseler, Bu Cemaatten, kasetler çýksa bu cemaatten, Operasyon Olsa bu cemaatten bilmeyiniz. Kardeþim baþýnýza taþ düþse bu cemaatten mi bileceksiniz! Oysa ki Bu Hizmete intisap eden insanlar Doðru yapýlan tüm giriþimlere destek vermiþlerdir. Referandumda Endonezya dan, Çin den, Amerika dan gelip Havaalanýnda oy kullanýp Ailesini dahi görmeden geri dönen insanlar bu hizmet insanlarýdýr. 28 Þubat sürecinde 1 Milyonu aþan gazete basýp daðýtan bu hizmetin insanlarýdýr yerel seçimlerini sadece seçim görmeyen Bu hizmetin insanlarýdýr. Cumhurbaþkanlýðý seçimleri Yeni Anayasa adýna destek verenlerde bu hizmetin insanlarýdýr. Ancak 2012 de yeni anayasa tamamlanacak sözü veren ve sözünde duramayanda bu iktidardýr. Vs.Temiz eller adýna böyle bir operasyon yapýlmýþ ise bu operasyona karar veren ve yapanlara Temiz Eller adýna Teþekkür etmek gerekir. Kurumlarýnýn dýþýnda illa bir yerlere baðlýlýk var mý þeklinde adres aramak yerine,'ne yaptýklarýna niçin yaptýklarýna' bakmak önemlidir. Bu Gerçeði görmek yerine Devekuþu misali baþýnýzý Cemaat Kumuna daldýrma gafletinden vazgeçiniz. Bu durum Japonya da yaþansa Baba Bakanlar Harakiri yapmaya kalkarlardý! Elbette biz böyle bir þey istemeyiz. Ancak Soruþturmanýn selameti adýna Göz altýna alýnan Çocuklarýn Baba bakanlarýnýn istifa etmelerini beklemekte Kamuoyunun demokratik hakkýdýr. Þoktan uyanýnýz. Türk Siyasi Tarihinde bir ilk yaþanýyor! Ekonomi ve Ýçiþleri bakanlarýnýn Oðullarý gözaltýnda! Esas sorun öncesinden yazýmda yer alan Baþbakanýn çevresinde ve yakýnýndaki bulunan bazý yanlýþ isimlerin Baþbakan Erdoðan'ý yanlýþ yönlendirmeleridir. Varsa Tek doðru kiþi ya da danýþmaný Baþbakaný Erdoðan'ý Fethullah Gülen Hoca efendi ile görüþmesine ikna ederek tüm önyargýlardan ve yanlýþlardan kurtulmanýn önünü açarlardý. Ve Hala zaman geçmiþ deðildir! Rahmetli Erbakan, Ecevit ve dönemin baþbakaný Tansu Çiller de Hoca efendi ile görüþtüler. Ve Kaybetmediler, bilakis kazandýlar. Zirvede yapýlacak böyle bir görüþme tabana kadar moral olarak yansýyacaktýr. Tahminim odur ki Baþbakan Erdoðan Önümüzdeki hafta kabinede deðiþikliklere gidecektir! Taþlar yerinden oynamýþtýr. Taþlarýn yerine oturmasý adýna doðru hamle yapýlmaz ise hiç bir þey eskisi gibi olmayacaktýr. "Ýlim Ýçin Rehber Yetiþtiriyoruz" projesi tanýtýldý "Ýlim Ýçin Rehber Yetiþtiriyoruz" isimli projenin tanýtým toplantýsý yapýldý. Ýskilip Ýþ Adamlarý Derneði'nin Ýçiþleri Bakanlýðý Dernekler Dairesi Baþkanlýðýna sunduðu proje kabul edildi. 2 DE

2 ELEMANLAR ARANIYOR Halkla iliþkiler alanýnda görevlendirilmek üzere Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracatlarýn 14:30-17:00 arasý þahsen yapýlmasý rica olunur. Müracaat: ELEMANLAR ARANIYOR Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: ELEMAN ARANIYOR Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Müracaat Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: HABER "Ýlim Ýçin Rehber Yetiþtiriyoruz" projesi tanýtýldý Yýl: 9 Sayý: 2657 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : "Ýlim Ýçin Rehber Yetiþtiriyoruz" isimli projenin tanýtým toplantýsý yapýldý. Ýskilip Ýþ Adamlarý Derneði'nin Ýçiþleri Bakanlýðý Dernekler Dairesi Baþkanlýðýna sunduðu proje kabul edildi. HÝTÝTSÝAD Toplantý Salonu'nda gerçekleþen proje tanýtýmýna Proje Koordinatörü Nilgün Aktaþ, Oðuz Ýybil, Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer yardýmcýsý Seval Demirci, ÝSKÝAD Genel Sekreteri Murat Coþkuner, HÝTÝTSÝAD Genel Sekreteri Hamza Kiriþci katýldý.proje Koordinatörü Nilgün Aktaþ proje hakkýnda þu bilgileri verdi: "Aralýk ayý itibari ile de yürütmeye baþlanmýþtýr. Projemizin toplam süresi 9 aydýr ve Temmuz 2014 de sonlandýrýlacaktýr. 7 bin yýllýk tarihe ve kültürel mirasa sahip ilimiz ve çevre illerin turizm alanýnda yeni tanýnýyor olmasý ve Çorum'un kýrsal turizm açýsýndan büyük bir potansiyele sahip olmasý bölgesel turizm rehber ihtiyacýný ortaya çýkarmýþtýr.zengin bir turizm potansiyeline sahip bölgemizde turizm rehberliði, turizm sektörüne dolayýsýyla bölge ekonomisine ve bölgenin tanýnmasýna ciddi katký saðlayacaktýr.ülkemizde profesyonel turizm rehberliði eðitimi almýþ kiþiler.mesleki problemler nedeniyle çalýþmak için öncelikle önemli turizm merkezlerini tercih etmektedirler.2012 yýlýnda Çorum'a gelen turist sayýsý önceki yýllara oranla %20 artýþ göstermiþtir. Bu da turizmi yeni geliþen bölgelerle ortak problemi paylaþan Çorum ve civar illerde bölgesel turizm rehberi ihtiyacýný açýða çýkarmaktadýr." Aktaþ þöyle devam etti: "ÝSKÝAD Baþkanlýðý ve Çorum Halk Eðitim Müdürlüðü, Anitta Otel ve Hitit Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði ortaklýðýyla gerçekleþtireceðimiz projemiz, turizm açýsýndan sürekli bir deðiþim ve geliþim gösteren, içinde ilimizin de bulunduðu TR 83 bölgesindeki illerde Çorum, Samsun, Amasya, Tokat), turizm sektörlerinde açýk bulunan nitelikli iþgücü gerektiren pozisyonlarda istihdam edilmek üzere rehber yetiþtirilmesi, iþsiz gençlerin meslek ve dil eðitimleri yolu ile istihdam edilebilirliklerinin artýrýlmasý, bunun yaný sýra bölge tanýtýmýnýn en üst seviyede yapýlmasý ve bölge ekonomisine katký saðlanmasý amacýný taþýmaktadýr. Proje faaliyetlerimiz orasýnda, proje yönetim ekibinin oluþturulmasý, katýlýmcýlarýn seçimi, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Kýrsal Turizm Etkinlikleri Modüler Programý'na uygun rehberlik eðitimi, Yabancý Dil Eðitimi,söz konusu olan illere görsel eðitim amaçlý geziler ve kapanýþ kokteyli bulunmaktadýr. Hedef kitlesini, en az lise mezunu 15 kýz 15 erkek olmak üzere gençlerden belirlediðimiz projemizde faaliyetlerimiz sonrasý, 30 gencin eðitilmesiyle istihdamlarýna destek olmak, yabancý dil eðitimiyle baþka alanlarda da istihdamlarýna olanak saðlamak, Ýþsizlik oranýnýn düþmesine katký saðlamak, bölge turizminin ve ekonomisinin canlýlýðýna katkýda bulunmak, TR 83 bölgesinin tanýtýmý hakkýnda farkýndalýk oluþturmak, Çorum'un uluslararasý turizm haritalarýnda bilinilirliðini artýrmak, turizm rehberliði konusunda yerel karar vericilerin dikkatini çekmek, yabancý turist hizmetiyle kültürler arasý diyaloga katký saðlamak, bölge turizmine 30 bölgesel turizm rehberi kazandýrmak ve gençleri bölgenin turizm potansiyeli hakkýnda bilinçlendirmek hedeflerim ulaþacaðýmýzý ümit ediyoruz. Eðitim faaliyetleri, danýþmanlýk hizmetleri ve eðitim mekaný temini konusunda yardým ve desteklerini esirgemeyecek olan proje ortaklarýmýz, Çorum Halk Eðitim Müdürlüðü, Anitta Otel ve Hitit Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði yönetici ve çalýþanlarýna çok teþekkür ediyor ve projemizin katýlýmcý gençlerimiz baþta olmak üzere ilimize ve bölgemize hayýr getirmesini temenni ediyoruz." Kubilay Kaan YÜCEL Emeklilerden teþekkür yemeði Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyeleri derneðe destek olan kurum kuruluþlarýn temsilcilerine yemek verdi. Yemeðe SGK Ýl Müdürü Duran Cesur, Müdür Yardýmcýsý Ali Þahan, Halkbank Çorum Þube Müdürü Cemal Kaçay, DSÝ eski Ýl Müdürü Ertuðrul Soyocak, Elitpark Hastanesi Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Duyar, Elitpark Hastanesi Baþhekimi Dr. Ömer Akkaþ, Mali Müþavir Necdet Kayýþ, Yýldýrým Nakliyat sahibi Osman Saðlam ve dernek üyeleri katýldý. Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, 2 bin konutluk bir proje hazýrlandýðýný ve projenin gayet olumlu gittiðini ifade etti. 2+1 ve 3+1 konutlardan oluþacak toplam 2 bin konutluk Emekliler Sitesi için kendilerine Askeri Kýþla arkasý, Binevler üstü ve Çoraklý Baðlarý'nýn üzeri olmak üzere 3 yer belirlediklerini söyleyen Hýdýr Kýnýklý hedeflerinin böyle bir projeyi hayata geçirerek kalýcý bir eser býrakmak olduðunu ve böylece Çorum'da evsiz emekli býrakmayacaklarýný altýný çizdi ve Halkbank Çorum Þube Müdürü Cemal Kaçay'a da kendilerine destek olacaklarý için teþekkür etti. Yasin YÜCEL TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 05:04 Güneþ : 06:50 Ýþrak 07:45 Öðle : 11:47 Ýkindi : 14:08 Akþam : 16:26 Yatsý : 17:58 Nihat Ýnce Emekli Polis Memuru Köyümde düðün dernek kurulsa Hayal çekilip davulu da vurulsa Derdi olanlara derdi sorulsa Bizi köyümüze baðlayan gönül Köyün deðerini herkes bilecek Köy hasretini içinde tutacak Serinde rahat köyünde yatacak Bize her imkaný saðlayan gönül Yaz geldiðinde köyüne varýnca Dostlarýný doya doya sarýnca Yazlarý kendi köyünde kalýnca Ýnsan yüreðini daðlayan gönül Þýrýl þýrýl akýp çaðlayan sular Köyden ayrý olan sacýný yolar Ýnsan yüreði hep hüzünle dolar Dereler misali çaðlayan gönül Nihat köyü için hayale daldý Köyünü sevip de ilhamý aldý Yazlarý gidip köyünde kaldý Köyünden uzaksa aðlayan gönül 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 51. Hafta Haram maldan verilen sadaka kabul edilmez. Saklanýrsa, Cehenneme gidinceye kadar, ona yolluk olur. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri GÖNÜL HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,039 2,049 EUR 2,803 2,817 STERLiN 3,335 3,351 JPY YENi 0,197 0,198 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÇAÐLI ECZANESÝ TEL: EÞREF HOCA CD. NO:25/A BÝLGE ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. NO:34/A - AK BANK YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Çorum'da trafiðe kayýtlý 142 bin 449 adet araç var Ekim ayý sonu itibarýyla ülkemizde trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 799 bin 163 adet taþýtýn %51,5'ini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %15,3'ünü motosiklet, %8,7'sini traktör, %4,3'ünü kamyon, %2,3'ünü minibüs, %1,3'ünü otobüs, %0,2'sini ise özel amaçlý taþýtlardan oluþturdu.ekim ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý olan motorlu kara taþýtý sayýsý en yüksek 5 il sýrasýyla, Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Antalya ve Bursa'dýr. Çorum Ýli 142 bin 449 ile taþýt Hitit Akademi'den "Ýslamofobi" paneli Hitit Akademi Derneði 21 Aralýk Cumartesi günü Turgut Özal Konferans Salonunda "Tarih, Kültür ve Kimlik Ekseninde Ýslamofobi" konulu bir panel düzenleyecek. Konu ile ilgili bir açýklama yapan Hitit Akademi Derneði Baþkaný Öðr. Gör. Zekeriya Iþýk, "Son dönemde Ýslam dünyasýnda Suriye ve Mýsýr baþta olmak üzere bazý bölgelerde yaþanan nahoþ olaylar Batýdaki Ýslamofobi algýsýný yaymaya çalýþan kesimlerce ustaca kullanýlmaktadýr. Tarihi eski olmakla birlikte güncelliðini koruyan Batý'da Ýslam karþýtlýðý kendisine durmadan yeni argümanlar üretmektedir. Zira ortada darbe yaptýrýp, darbecilerin þiddet görüntülerini ve Müslüman topluluklarýn çatýþma haberlerini iþte Ýslam budur mantýðýyla dünyaya servis eden patolojik bir zihniyet vardýr" dedi. Iþýk, "Evrensel deðerlerin Küreselleþmesine inat küresel bir çatýþma ikliminden nemalanan bu çevreler, toplumlar arasýnda din merkezli bir ayrýþma, kutuplaþma ve kavga çýkartmanýn peþindedirler. Bu baðlamda anlaþýlacaðý üzere Ýslamofobi sadece bir Ýslam düþmanlýðý deðil ayný zamanda hedefi silah sanayisinin geliþmesi, enerji kaynaklarýnýn ve enerji nakil hatlarýnýn kontrol altýna alýnmasý gibi çok amaçlý bir projedir. Ýþte Hitit Akademi Derneði sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, bütün Müslümanlarý ilgilendiren hatta dünya barýþý için önem arz eden bu meseleyi, gündemine almýþ, akademik tartýþma zeminine çekmeyi amaçlamýþtýr" açýklamasýnda bulundu. Hitit Akademi Derneði Baþkaný Iþýk, panele konuþmacý olarak Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Prof Dr. Mehmet Azimli, Doç Dr. Mustafa Býyýk ile Yrd. Doç Dr. Metin Uçar'ýn katýlacaðýný ve programa bütün halkýn davetli olduðunu belirterek açýklamasýný tamamladý. sayýsýnda 27. sýrada yer aldý. Taþýt sayýsý en az olan il ise Tunceli oldu. Ekim ayýnda Türkiye'deki araç sayýsýnda bir önceki aya göre 64 bin 490 adet, Çorum'daki araç sayýsýnda 437 adet artýþ oldu.çorum'da bulunan aracýn, 64 bin 936 adedi otomobil, 35 bin 214 adedi traktör, 16 bin 447 adedi motosiklet, 16 bin 437 adedi kamyonet, 5 bin 225 adedi kamyon, 2 bin 700 adedi minibüs, 1242 adedi otobüs ve 248 adedi özel amaçlý araçlardan oluþuyor. MÜSÝAD Çorum Þubesi bugün açýlýyor Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD)'nin Çorum Þubesi, MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak'ýn katýlýmýyla bugün yapýlacak. Açýlýþ öncesinde MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak, Valilik, TSO ve Belediyeye ziyaretlerde bulunacak. Sonrasýnda ise saat 13.00'da Ýkinci Bahar Lokantasý yanýnda bulunan MÜSÝAD Çorum Þubesi'nin açýlýþ kurdelesi kesilecek ve saat 14.00'da Anitta Otelde açýlýþ programý gerçekleþtirilecek. Daha önce geleceði açýklanan Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay'ýn açýlýþa katýlamayacaðý belirtildi. Çorum Vakfý "Çorum Hitit Vakfý" oldu Çorum Vakfý olaðan genel kurul toplantýsý 13 Aralýk 2013 Cuma günü saat 14.00'da yapýldý. Toplantýda vakýf senedinde deðiþiklik yapýlarak adý Çorum Hitit Vakfý olarak deðiþtirildi. Vakfýn yönetim, denetim ve danýþma kurulu üyeleri ise þu þekilde oldu: Yönetim Kurulu Üyeleri (Asil): Reha Metin Alkan, Mustafa Bilgin, Mustafa Tolga Çýrak, Þebnem Gülen, Ali Kýlçarslan, Mehmet Karadað, Osman Samsunlu, Mehmet Yolyapar, Mustafa Yaðlý. Danýþma Kurulu Üyeleri: Reha Metin Alkan, Mehmet Evkuran, Ahmet Cahid Haksever, Abdurrahman Asan, Yakup Coþtu, Ümit Görkem, Mustafa Durmuþ, Çorum Valisi Sabri Baþköy, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ýsmet Çenesiz, Ahmet Ahlatçý, Haydar Ali Öztaþ, Uður Barlýk, Þevket Erzen. Denetim Kurulu Üyeleri (Asil): Habib Akdoðan, Ertuðrul Akkaya, Mustafa Duduoðlu Yönetim Kurulu Üyeleri (Yedek): Serhat Fevzi Özeren, Yüksel Aydemir, Kubilay Karacif, Ömer Yorulmaz, Nihan Kaya, Mustafa Sayar, Ýlknur Tosun Satýr, Servet Sýr, Naki Çolak. Denetim Kurulu Üyeleri (Yedek): Hasan Eker, Fadýl Uzel, Mustafa Tuzcu. SMMMO'dan Eczacýlar Odasýna tebrik Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Yönetimi Çorum Eczacý Odasý'ný ziyaret ederek yeni yönetimine baþarý dileklerini iletti. Ziyarete Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým Baþkan Yardýmcýsý Ali Can Doðan, Oda Sekreteri Hakký Koþar, Muhasip Üye Mehmet Çetinkaya ve Koordinatör Üye Murat Metin katýldý. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Koca ve yönetim kurulunu tebrik ederek görevlerinde baþarýlar diledi. HAKAN ÞÜKÜR'ÜN TARÝH'E MAL OLACAK ÝSTÝFA GEREKÇESÝNÝN SES GETÝREN YAZISI "Son günlerde yaþanan ve vicdan sahibi herkesi derinden üzen bir kýsým geliþmeler üzerine aþaðýdaki açýklamayý yapma zarureti hâsýl oldu. Öncelikle þunu ifade etmeliyim ki politika benim hiçbir zaman birinci önceliðim olmadý. Ama Sayýn Baþbakan'ýn samimi davetini geri çevirmek temsil ettiði makama ve þahsýna olan Hakan Þükür saygýmdan ötürü yakýþýk almazdý. Ailemin de destek ve dualarýný alarak Sayýn Baþbakan'ýn davetini kabul ettim. AK Parti son 11 yýlda Türkiye'de çok önemli baþarýlara ve reformlara imza attý. Ancak dershanelerle baþlayan süreçte takýnýlan anlamsýz tavýrlar pek çok vicdan ehlini rencide etti. Türkiye'de eðitimin halledilmesi gereken onlarca problemi varken, sanki sorunun tek kaynaðý dersanelermiþ gibi göstermek hakperest bir yaklaþým deðildir. Bu yaklaþým tarzý partinin 11 yýldýr temsil ettiði çizgiyle örtüþmemektedir. Daha önce, gösterilen tepkilerden ötürü bazý kararlarýndan dönme erdemi gösteren Sayýn Baþbakan'ýn bu konudaki bütün ýsrarlý anlatýmlara, sitemlere ve taleplere kulaklarýný týkamasýný anlayabilmiþ deðilim. Dersaneler konusunun samimi insanlarýn taleplerine kulak verilerek olumlu bir noktaya geleceði ümidini bugüne kadar besledim. Bunu beklerken dersanelerin benim de bulunduðum bir ortamda KCK yapýlanmasýna benzetilmesi ve özür dilenmek bir yana bu açýklamalara Sayýn Baþbakan ve parti yönetimi tarafýndan bir tepki verilmemesi vicdanýmý derinden yaralamýþtýr. Bu tartýþmanýn daha sonra baþka alanlara çekilmesi de hiç hoþ olmamýþtýr. Ben yirmi seneden fazla bir süredir hizmet hareketini ve Muhterem Hocaefendi'yi tanýyor ve seviyorum. Referandum baþta olmak üzere milletin hayrýna gördükleri bütün meselelerde hükümeti var güçleriyle destekleyen, kapý kapý dolaþýp insanlarý ikna eden, yurt dýþýndan binlerce insaný fedakârca oy kullanmalarý için taþýyan, AK Parti kapanmasýn diye dualar eden bu samimi insanlarýn þimdi düþman muamelesine tabi tutulmasý en hafif tabirle vefasýzlýktan baþka bir þey deðildir. Dersaneleri kapatýlan, mensuplarý devlet dairelerinden tasfiye edilen, parti yöneticilerimiz tarafýndan ahlaksýzlýk olarak nitelenen fiþlemelere ve baskýlara maruz kalanlar bu milletin evlatlarýdýr. Buna raðmen bu insanlarýn sanki karanlýk iþler içinde olduklarýný ima eden yayýnlar, bu yönde atýlan iftiralar, ithamlar maalesef bir aymazlýk örneði olarak tarihe geçecektir. Hele yeni yeni tedavüle sokulmaya çalýþýlan 'örgüt' kelimesinin bu gönüllüler hareketi için kullanýlmaya çalýþýlmasý amacýn sadece dersaneleri kapatmak olmadýðý düþüncesini de akýllara getirmektedir. Bazý çevrelerce moda bir tabir haline getirilen, 'Bazýlarý rahatý görünce deðiþtiler' ifadesiyle hizmet hareketi mensuplarýnýn kastedildiðine dair yorumlar yapýldý. Ben Sayýn Baþbakan'ýn böyle bir kasýt içinde olacaðýna ihtimal vermek istemiyorum. Ama bu yorumlar doðruysa milyonlarca fedakâr insanýn hakkýna girilmiþ olmaktadýr. Dünyanýn dört bir yanýnda milletimizi, bayraðýmýzý temsil adýna karýn tokluðuna bir bursla, dünyevi hiçbir beklentiye girmeden hizmet veren insanlar mý rahatý bulmuþlardýr. Ya da yirmi metrekarelik hasýrla kaplý odasýnda on beþ senedir gurbet hayatý yaþayan ve ziyarete gelen misafirlerin aðýrlandýðý vakýf binasý bir kýsým medya tarafýndan insafsýzca 'malikâne' gibi sunulan Muhterem Hocaefendi mi rahatý bulmuþtur? Hayatý boyunca dinine, milletine ve insanlýða hizmetten baþka bir gayesi olmayan bu müstesna gönül insanýný olmadýk iftiralarla, ithamlarla karalamak, gönlünü yaralamak ehl-i imanýn ve insaf sahibi hiçbir insanýn gönülden onaylayacaðý bir tutum deðildir. Bu millete ve insanlýða hizmet etmekten baþka amacý olmayan bu hareketin milyonlarca gönüllüsünden biri olarak hizmete ve Muhterem Hocaefendi'ye karþý takýnýlan hasmane tavýrlarý, atýlan mesnetsiz iftiralarý, yapýlan bütün hakaretleri ben üzerime alýyorum. Beni tanýyan herkes, özellikle Sayýn Baþbakanýmýz bilir ki, siyasi hayatým boyunca hiçbir dünyevi beklenti içinde bulunmadým. Þahsým, ailem ve yakýnlarým adýna hiç kimseden herhangi bir talebim olmadý. Amacým sadece eðer bir faydam olursa doðru iþler yaptýðýný düþündüðüm bu siyasi harekete mütevazý bir katký sunmaktý. Fakat bu noktadan sonra bunun mümkün olmadýðý da ayan beyan ortadadýr. Ayrýca dost bildiðim pek çok çevrenin bu 'cemaati bitirme' korosuna gönüllü ya da baskýyla katýlmýþ olduklarýný veya hiç ses çýkarmadýklarýný görüyorum. Bu da maalesef beni derinden üzmektedir. Hocaefendi'yi defalarca ziyaret eden, toplantýlarýna, olimpiyatlarýna katýlan, iyi günde hizmete övgüler yaðdýran insanlarýn bir anda susmalarý oldukça þaþýrtýcýdýr. Haksýzlýk karþýsýnda susanýn dilsiz þeytan olduðunu benden daha iyi bildiklerine inandýðým bu dostlarýn yapýlan haksýzlýklara, atýlan iftiralara karþý tavýr almak yerine sessizliði tercih etmeleri anlaþýlýr gibi deðildir. Gerek gazeteci, gerek ilim adamý, gerek din adamý veya milletvekili, bakan, bürokrat vesaire, kim olurlarsa olsunlar o insanlardan bir kaçýnýn en azýndan ortamý yumuþatmak ve bu yanlýþtan dönülmesini saðlamak için yüreklice çýkýp tavýr belirtmelerini beklerdim. Ama maalesef sýnýrlý sayýdaki insaflý ve vicdanlý kanaat önderinin ve gazetecinin dýþýnda bu yürekliliði gösteren de olmadý. Açýklayacaðým bu karardan sonra þahsýma yönelik bir kýsým karalama kampanyalarýnýn da baþlayacaðýný biliyorum. Sporculuk hayatýmdan beri, benzerlerini defalarca yaþadýðým bu duruma alýþkýným. Daha 2002 yýlýnda merhum M. Ali Birand'a 32. Gün programýnda Hocaefendi'yi sevdiðimi söylemiþ ve bunun bir suç olduðu algýsýný oluþturmak için DGM'de ifadeye çaðrýlmýþtým. Ýfademde de söylediðimi inkâr etmeden ayný duygularýmý belirtmiþtim. Bugün de düþüncemde hiçbir deðiþiklik olmamýþtýr. Bu duygularla açýklamama son verirken büyük umutlarla girdiðim AK Parti'den üzülerek istifa ettiðimi, milletin vekili sýfatýyla siyasi hayatýma baðýmsýz olarak devam edeceðimi bildiriyorum. Aziz milletimizin dualarýný bekliyor ve hepsine teker teker en derin selam ve hürmetlerimi sunuyorum."

4 HABER Gazze halkýnýn 4 Þiddetli yaðýþ ve fýrtýnanýn vurduðu Gazze'de abluka nedeniyle zaten zor bir yaþam süren halkýn yardýmýna ekiplerimiz yetiþti. yardýmýna ÝHH yetiþti Ýslam dünyasýndaki STK'lar tek yürek ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý ile ÝÝT Ýnsani Ýþler Departmanýnca "Ýslam Dünyasýnda Yükselen Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn Rolü" temasýyla Ýstanbul'da düzenlenen 5. Ýslam Dünyasý Sivil Toplum Kuruluþlarý Konferansý sona erdi. Holiday Inn Ýstanbul Airport Hotel'de gerçekleþtirilen konferansa Çorum'dan ÝHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý katýldý. Konferansýn sonuç bildirgesinde Ýslam dünyasýndaki yardýmlarýn Ýslam Ýþbilirliði Teþkilatý (ÝÝT) çatýsý altýnda ve Ýslami Kalkýnma Bankasý(IDB) ile birlikte yürütülmesi kararlaþtýrýldý Aralýk günlerinde Ýlke-Der ve Çorum ÝHH'nýn da katýldýðý, Ýslam dünyasýndan çeþitli sivil toplum kuruluþu temsilcilerinin bir araya gelerek Ýstanbul'da gerçekleþtirdiði konferans, tarihi önemde kararlar alarak baþarýyla sonuçlandý. Ýki günlük yoðun tartýþma ve deðerlendirmeler ýþýðýnda elde edilen sonuçlar þöyle: Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý çatýsý altýnda 5'incisi düzenlenen konferansta çeþitli tavsiyelerde bulunuldu. Sivil toplum kuruluþlarýndan 300'ü aþkýn katýlýmcý, Gazze Þeridi'nde soðuk kýþ þartlarýnýn ve Suriye içindeki ve dýþýndaki mülteci kamplarýnýn iyileþtirilmesi için tavsiyelerde bulunurken Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý Genel Sekreteri bünyesinde Gazze'ye yardým yapýlmasýna karar verildi. STK'lar ayrýca Orta Afrika bölgesine yapýlacak insani yardýmlar konusunda uyarýda bulundu. Mali'deki ve diðer bölgelerdeki mültecilerin yurtlarýna dönmeleri konusunda destek verilmesini istedi. Konferansa kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, ÝÝT Genel Sekreteri, ÝHH Genel Baþkaný Bülent Yýldýrým'ýn yaný sýra Ýslam dünyasýndan çeþitli sivil toplum kuruluþlarýnýn üst düzey temsilcileri katýldý. Bahadýr YÜCEL Ýsrail ablukasý altýnda halkýn yaþam mücadelesi verdiði Gazze'de süren þiddetli yaðýþ ve fýrtýna hayatý felç etti.yaðýþ ve fýrtýna nedeniyle bölgede çok sayýda yerleþim yerinin tamamen sular altýnda kaldýðý, tarým arazilerinin zarar gördüðü bildirildi. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda verdiði bilgide, "Bölgede yaklaþýk 42 bin kiþiye tekabül eden 7 bin ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldýðý bu yerleþim yerlerinde yaþanan zararýn yaklaþýk 40 milyon dolarý bulduðu öðrenildi. Yol, su, elektrik ve iletiþim þebekeleri ile kanalizasyon sisteminde meydana gelen hasarýn ise 12 milyon dolarý geçtiði belirtiliyor" dedi. Özkabakçý açýlamasýna þöyle devam etti: "Ekonomi Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada ise sanayi ve ticaret sektörlerinde 3 milyon dolar kayýp yaþandýðý, yaklaþýk bin sanayi merkezinin zarar gördüðü kaydedilirken ulaþým alanýnda 2 milyon dolar zarar meydana geldiði, 200 aracýn su altýnda kaldýðý ifade edildi.uzmanlar, ticari sýnýr kapýlarý açýlýp Ýsrail ablukasý tamamen kaldýrýlmadan Gazze'deki altyapý sisteminin inþa edilerek doðal afetlere yönelik tedbir alýnmasýnýn mümkün olmadýðýný belirtiyor. Ýsrail'in 2007 yýlýndan bu yana süren ablukasý nedeniyle çok sayýda proje de uygulanamýyor. Þiddetli yaðmur ve fýrtýna nedeniyle Gazze'de þu ana kadar 2 bin Selim Özkabakçý 500 kiþi evsiz kaldý. Refah Sýnýr Kapýsýnýn kapatýlmasý ve Mýsýr-Gazze arasýndaki tünellerin yýkýlmasýnýn ardýndan kentte olumsuzluklarý daha da büyüdü. Yýkýlan tüneller sayesinde iþ sahibi olan yüzbinlerce kiþi þimdi iþsiz kaldý. Gazze'nin akaryakýt ihtiyacý Mýsýr'dan saðlanýrken þimdi Ýsrail'den az miktarda yüksek fiyatlara mazot alýnýyor. Bu yüzden elektrik santrali çalýþamýyor. Gazze'ye 24 saatte sadece 6 saat elektrik verilebiliyor. Su kuyularý istenilen düzeyde çalýþmýyor. Kanalizasyon motorlarý belirli saatlerde çalýþýyor. Ayný þekilde gýda ihtiyacý da Mýsýr'da saðlanýrken þimdi mecburen Ýsrail'den yüksek fiyatlara alýnýyor. Bu da halkýn zaten olmayan alým gücünü daha da zorlaþtýrýyor. ÝHH bölgede bin 500 kiþiye 3 günlük yiyecek daðýttý. Yasin YÜCEL Zirai Ýlaç Bayiliði sýnavý 8 Mart'ta TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Yusuf Þahinbaþ, Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satýlmasý ile Depolanmasý Hakkýndaki Yönetmelik gereði, bitki koruma ürünleri bayilik veya toptancý izin belgesi almak isteyenler için 8 Mart 2014 Cumartesi günü saat 10.00'da tarihinde Ankara'da sýnav yapýlacaðýný açýkladý. Yusuf Þahinbaþ, sýnava girecekler için müracaatlarýn 31 Ocak 2014 tarihine kadar Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne yapýlmasý gerektiðini belirterek, "Yapýlacak sýnavla ilgili ayrýntýlý bilgi, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn internet adresinde duyurular bölümünde 2014 Yýlý Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancýlýk Sýnav Takvimi ve Uygulamasý kýsmýnda verilmiþtir" dedi. Ziraat Mühendisi olan tüm meslektaþlarýnýn açýlacak sýnava katýlmalarýný isteyen Þahinbaþ, "Uzun süredir bu sýnavý bekleyen meslektaþlarýmýzýn yaný sýra, ileriye dönük ilaç bayi açma planlarý olan meslektaþlarýmýzýn da bu sýnavý kaçýrmamalarý gerekmektedir" ifadelerine yer verdi. Þahinbaþ'ýn verdiði bilgilere göre bitki koruma ürünleri bayilik veya toptancý izin belgesi verilecek kiþiler için müracaat þartlarý þu þekilde: "Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancý Ýzin Belgesi almak için Yönetmelik hükümlerine göre sýnava girecek olan ziraat mühendisi meslektaþlarýmýn Bakanlýðýmýz Ýl Müdürlüklerine 31/01/2014 tarihine kadar aþaðýda belirtilen bilgi ve belgelerle müracaat etmeleri gerekmektedir. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylý sureti, transkript (sadece teknikerler için bitki saðlýðý ile ilgili dersi aldýðýný gösteren), T.C. kimlik numarasý, 2 adet vesikalýk fotoðraf." Bahadýr YÜCEL Türk Büro Sen Ýl Baþkaný Sami Çam, "Devlet memurlarýnýn en büyük açmazlarýndan ve çözülemeyen sorunlarýndan bir tanesi siyasi iktidarlar tarafýndan 'ben den, sen den' tanýmlamasýna maruz kalmalarýdýr" dedi. Son yýllarda siyasi iktidar tarafýndan yapýlan atamalar, terfiler, görevde yükselmeler ve bunun gibi tüm tasarruflarýn yandaþ mantýðý ile yapýldýðýný iddia eden Çam, "Yandaþlýðýn ölçüsü fiþlemeler ve yandaþ sendikalara üyelik ile ölçülmektedir. Tek ölçünün buna indirgendiði bir ortamda kamu da liyakat ilkesi maalesef ayaklar altýna alýnmýþtýr. Liyakatin olmadýðý yerde Kamu çalýþaný kariyer planlamasý yapamadýðýndan umudunu ve ufkunu kaybetmiþ devamýnda heyecaný ve hevesini yitirmiþtir. Türk Büro Sen'den fiþleme tepkisi! Bizler Türk Büro Sen mensuplarý olarak Genel Baþkaným Sayýn Fahrettin Yokuþ ve arkadaþlarýnýn 28 Þubat sürecinde kimsenin dýþarý çýkmaya cesaret edemediði bir ortamda Ankara Kýzýlay meydanýnda "kesintisiz demokrasi" eylemi yaparak vatandaþlarýmýza kokart takarken de fiþleniyorduk. O gün bizleri fiþleyen 28 Þubatçýlar velhasýl askerlerdi. Onlara da yanlýþ yapýldýðýný haykýrdýk meydanlarda yapýlanlarýn insan onuruna yakýþmadýðýný beyan ettik. "Bize yakýn deðil, sosyal demokrat, MHP'li, F tipi, görev verilmemeli, Kamu Sen'li vb." Bugün bizleri fiþleyenler kim? kamu çalýþanlarýný maalesef 28 Þubat'ýn maðduru olduðunu iddia eden bugünün siyasi iktidarý AKP tarafýndan 28 Þubat taktikleri ile kamu çalýþanlarý fiþlenmektedir. Dünün maðdurlarý yaþadýklarýndan ders çýkartýr adil ve adaleti olunur umudu var iken maalesef yaþananlardan sonra umutlarýmýz kalmamýþtýr. Bizi dün 28 Þubatçýlar fiþledi bugün AKP fiþledi. Bugün Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðümüzde sadece suçu Türk Büro Sen üyesi olduðu için VHKÝ kadrosunu alamayan arkadaþlarýmýz var. Bunun yanýnda sendikasýndan amirinin baskýsý ile istifa edip anýnda VHKÝ kadrosu gelen arkadaþlarýmýz var. Ýki kadro arsýnda TL fark bulunmaktadýr. Ýnsanlarýmýz ekmeði ile tehdit edilen bir hale gelinmiþtir. SGK Merkez Müdürlüðü atamalarýnda hiç bir tane Türk Büro Sen Üyesi yoktur. Bu atamalar ilgili olarak sendikamýzýn Danýþtay açmýþ olduðumuz davayý kazanmamýza raðmen hale mahkeme kararlarý uygulanmamýþtýr. Bu konu ile ilgili savcýlýða suç duyurusunda dahi bulunulmuþtur. Maalesef hukuk dahi iþlevini yitirme noktasýna gelmiþ. Adalet bakanlýðýnda yapýlan Ýcra müdür yardýmcýlýðý mülakatlarýnda dahi bu fiþlemeler sonucuna göre alýmlar yapýlmakta olduðu kanaatindeyiz. Biz Türk Büro Sen camiasý olarak fiþlemelere dün de karþýydýk, bugünde karþýyýz, yarýnda karþýsýn da olacaðýmýzý net bir þekilde ifade ediyoruz. Her Kim ki hangi sebepten yaparsa yapsýn yanlýþ olduðunu söylemekteyiz. Bizler yönetim tarzlarýnýn liyakat esasýna dayanan, adil, hesap verebilen, þeffaf, katýlýmcý, denetilebilir, ortak akýlla sorunlarýn çözüleceðini ve ülkenin kalkýnacaðýný düþünmekteyiz. Ayrýmcýlýðýn Bu yüce Türk Milletine hiçbir zaman fayda saðlamayacaðý dönüp geçmiþe bakýldýðýnda görülmektedir" ifadelerini kullandý. Yýlmaz MERT

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

"Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar"

Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar Öksüz ve Biçer Ailelerinin mutlu günü Çorum'un tanýnmýþ esnaflarýndan Öksüzoðlu inþaat sahibi Hüseyin öksüz'ün kýzý Süheyla ile Köy Hizmetlerinden emekli Ýsmail Biçer'in oðlu Mehmet evlendiler. 6 DA Hitit

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Hitit Üniversitesi MYO ikiye ayrýldý

Hitit Üniversitesi MYO ikiye ayrýldý Kale ve Buhara giriþinin tescil sorunu çözüldü Bir süredir Kale içinde ve Buharaevler giriþinde devam eden tescil sorunu çözüme kavuþtu.konu hakkýnda açýklamayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü twitter

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı