korumalý ve sahip çýkmalýdýr"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "korumalý ve sahip çýkmalýdýr""

Transkript

1 MÜSÝAD Çorum Þubesi bugün açýlýyor Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD)'nin Çorum Þubesi, MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak'ýn katýlýmýyla bugün yapýlacak. Açýlýþ öncesinde MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak, Valilik, TSO ve Belediyeye ziyaretlerde bulunacak. 3 TE Vahit Demiran'dan CHP'ye red CHP'nin belediye baþkan adaylýðý götürdüðü Vahit Demiran bu teklifi kabul etmediðini açýkladý. Vahit Demiran konu hakkýnda dün yaptýðý açýklamada þu ifadeleri kullandý: "Aziz Çorumlu hemþerilerim. Birkaç gündür yerelde yayýn yapan bazý yazýlý ve görsel basýna konu olan, þahsýmýn Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Baþkanlýðý adaylýðý ile ilgili haberler yer almaktadýr. 5 TE 40 KURUÞ "Çorum Leblebinin deðerini iyi korumalý ve sahip çýkmalýdýr" Hitit Akademi'den "Ýslamofobi" paneli Hitit Akademi Derneði 21 Aralýk Cumartesi günü Turgut Özal Konferans Salonunda "Tarih, Kültür ve Kimlik Ekseninde Ýslamofobi" konulu bir panel düzenleyecek. Konu ile ilgili bir açýklama yapan Hitit Akademi Derneði Baþkaný Öðr. Gör. Zekeriya Iþýk, "Son dönemde Ýslam dünyasýnda Suriye ve Mýsýr baþta olmak üzere bazý bölgelerde yaþanan nahoþ olaylar Batýdaki Ýslamofobi algýsýný yaymaya çalýþan kesimlerce ustaca kullanýlmaktadýr. 3 TE Vali Sabri Baþköy Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Meþhur Çorum Leblebisi Üretim tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ne 2012 yýlýnda kurulan "Meþhur Çorum Leblebisi" üretim tesisinde incelemelerde bulunan Vali Baþköy, nohuttan leblebi elde edilinceye kadar geçen süreç hakkýnda Mustafa Mavral'dan bilgi aldý. 5 TE Çorum'da DHKP-C operasyonu Samsun Özel Yetkili Savcýsý tarafýndan baþlatýlan DHKP-C soruþturmasý kapsamýnda Çorum'da 2 ayrý adrese operasyon düzenlendi. Çorum Pir Sultan Abdal Derneði Genel Merkezi'ne yapýlan operasyonda derneðin baþkaný Halil Top gözaltýna alýndý. 10 DA Uslu'dan Rektör Alkan'a teþekkür 5 TE Çorum Vakfý Çorum Hitit Vakfý oldu 3 TE Çorum'da trafiðe kayýtlý 142 bin 449 adet araç var Ekim ayý sonu itibarýyla ülkemizde trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 799 bin 163 adet taþýtýn %51,5'ini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %15,3'ünü motosiklet, %8,7'sini traktör, %4,3'ünü kamyon, %2,3'ünü minibüs, %1,3'ünü otobüs, %0,2'sini ise özel amaçlý taþýtlardan oluþturdu. 3 TE Hakan Þükür HAKAN ÞÜKÜR'ÜN TARÝH'E MAL OLACAK ÝSTÝFA GEREKÇESÝNÝN YAZISI BÜYÜK SES GETÝREN YAZISI 3 TE MÝSAFÝR KALEM YAZAR ABDURRAHMAN DÝLÝPAK 5 AY ÖNCESÝNDEN UYARMIÞTI! BÝRÝLERÝ AYAKLARINI DENK ALSIN! 5 TE Abdurrahman Dilipak ANALÝZ Baþýnýza Taþ Düþse Hizmetten mi bileceksiniz? Baþbakan Erdoðan Hoca Efendi ile mutlaka görüþmelidir. Nadir YÜCEL Son Yolsuzluk olaylarý gündeme bomba gibi düþtü. Yolsuzluk Depreminin artçýlarýnýn olacaðýndan da kimsenin kuþkusu olmasýn. Kimler var Bakan Çocuklarý.. Bakanlar nerde Makamlarýnda! Þayet bizden ise ne derse ne yaparsa yapsýn doðrudur zihniyeti çok yanlýþtýr. Genelde ya da yerelde Yolsuzun, Hýrsýzýn Bizimkisi, sizinkisi, þucusu, bucusu, saðcý ya da solcusu asla olmaz. Önemli olan. 'Kim ne demiþ ne yapmýþ ne söylemiþ' buna bakmak gerekir. Bizim Takým Ofsayttan gol atacak susacaksýn, Rakip Takým Ofsayttan gol atýnca ortalýðý ayaða kaldýracaksýn! Yolsuzluk iddiasý ile gözaltýna alýnan Çocuklarýn 'Baba Bakanlarý'nýn ise çoktan istifa etmeleri gerekirdi. Baþbakan Erdoðan da derhal istifa etsinler demeliydi.. Her þeyden önce Gerek ilgili savcýlar, gerekse Emniyet ve Þube müdürleri baþta olmak üzere operasyon adýna ' Cepleri ve makam koltuklarý yerine Yüreklerini ortaya koyan' Civanmertleri kutlamak ve desteklemek gerekir. 'ÞOK' oldular. Neden Þok oldular? Patron biziz. Bakan Biziz. Bunlar bizim memurlar bizden habersiz Patronunun oðlunu gözaltýna almadan önce bize haber vermediler! Diye düþündüler. Ne yaptýlar: Sözde görevlerini kötüye kullandý gerekçesi ile Emniyet Þube Müdürlerini görevden aldýlar. Allah Zekeriya Öz gibi Savcýlarýmýzýn ve görevden alýnma pahasýna görev yapan Emniyet Þube Müdürlerimizin sayýsýný artýrsýn. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç Hükümet adýna dün akþam açýklama yaptý. Ana Tema ne dedi' Bize yönelik Devlete yönelik PSÝKOLO- JÝK HARP' ile karþý karþýyayýz Bunu yapanlarý! mutlaka bulacaðýz. v.s. dedi! Ben bu açýklamaya Tebessüm ettim. Bülent Arýnç'a Görevden alýnmalar Müdahele deðil mi? Þeklinde Sýký bir soru soran gazeteci ye ise Bülent Arýnç,' Sizi tanýmasam bu sorularý sorma adýna görevlimsiniz derdim' diye cevap verdi. Baþbakan Erdoðan ise dün akþam saat da operasyonla ilgili olarak,' Bu bir kirli Operasyondur' dedi. Bir taraftan müdahale yapmayacaðýz diyorsunuz. Diðer taraftan Þube müdürlerini ve yardýmcýlarýný görevden alarakmüdahalenin Kralýný yapýyorsunuz! Demek ki yapýlan operasyon da bakan çocuklarý v.s olmamýþ olsa Yapýlan operasyonu Hükümetin baþarýsý gibi göstermeleride iþten bile deðilmiþ! Çýkýp Bu yapanlarý Cemaate mal etme giriþimlerini de anlamak mümkün deðil. Yahu anlayýn artýk Cemaat bir örgüt asla deðildir. Hizmet hareketidir.kck gibi silahlý Örgüt mensuplarý ilemuhabbet Fedailerini ayný kefeye koyanlarý da Allah'a havale ederiz. Partiler Seçim kaybetseler, Bu Cemaatten, kasetler çýksa bu cemaatten, Operasyon Olsa bu cemaatten bilmeyiniz. Kardeþim baþýnýza taþ düþse bu cemaatten mi bileceksiniz! Oysa ki Bu Hizmete intisap eden insanlar Doðru yapýlan tüm giriþimlere destek vermiþlerdir. Referandumda Endonezya dan, Çin den, Amerika dan gelip Havaalanýnda oy kullanýp Ailesini dahi görmeden geri dönen insanlar bu hizmet insanlarýdýr. 28 Þubat sürecinde 1 Milyonu aþan gazete basýp daðýtan bu hizmetin insanlarýdýr yerel seçimlerini sadece seçim görmeyen Bu hizmetin insanlarýdýr. Cumhurbaþkanlýðý seçimleri Yeni Anayasa adýna destek verenlerde bu hizmetin insanlarýdýr. Ancak 2012 de yeni anayasa tamamlanacak sözü veren ve sözünde duramayanda bu iktidardýr. Vs.Temiz eller adýna böyle bir operasyon yapýlmýþ ise bu operasyona karar veren ve yapanlara Temiz Eller adýna Teþekkür etmek gerekir. Kurumlarýnýn dýþýnda illa bir yerlere baðlýlýk var mý þeklinde adres aramak yerine,'ne yaptýklarýna niçin yaptýklarýna' bakmak önemlidir. Bu Gerçeði görmek yerine Devekuþu misali baþýnýzý Cemaat Kumuna daldýrma gafletinden vazgeçiniz. Bu durum Japonya da yaþansa Baba Bakanlar Harakiri yapmaya kalkarlardý! Elbette biz böyle bir þey istemeyiz. Ancak Soruþturmanýn selameti adýna Göz altýna alýnan Çocuklarýn Baba bakanlarýnýn istifa etmelerini beklemekte Kamuoyunun demokratik hakkýdýr. Þoktan uyanýnýz. Türk Siyasi Tarihinde bir ilk yaþanýyor! Ekonomi ve Ýçiþleri bakanlarýnýn Oðullarý gözaltýnda! Esas sorun öncesinden yazýmda yer alan Baþbakanýn çevresinde ve yakýnýndaki bulunan bazý yanlýþ isimlerin Baþbakan Erdoðan'ý yanlýþ yönlendirmeleridir. Varsa Tek doðru kiþi ya da danýþmaný Baþbakaný Erdoðan'ý Fethullah Gülen Hoca efendi ile görüþmesine ikna ederek tüm önyargýlardan ve yanlýþlardan kurtulmanýn önünü açarlardý. Ve Hala zaman geçmiþ deðildir! Rahmetli Erbakan, Ecevit ve dönemin baþbakaný Tansu Çiller de Hoca efendi ile görüþtüler. Ve Kaybetmediler, bilakis kazandýlar. Zirvede yapýlacak böyle bir görüþme tabana kadar moral olarak yansýyacaktýr. Tahminim odur ki Baþbakan Erdoðan Önümüzdeki hafta kabinede deðiþikliklere gidecektir! Taþlar yerinden oynamýþtýr. Taþlarýn yerine oturmasý adýna doðru hamle yapýlmaz ise hiç bir þey eskisi gibi olmayacaktýr. "Ýlim Ýçin Rehber Yetiþtiriyoruz" projesi tanýtýldý "Ýlim Ýçin Rehber Yetiþtiriyoruz" isimli projenin tanýtým toplantýsý yapýldý. Ýskilip Ýþ Adamlarý Derneði'nin Ýçiþleri Bakanlýðý Dernekler Dairesi Baþkanlýðýna sunduðu proje kabul edildi. 2 DE

2 ELEMANLAR ARANIYOR Halkla iliþkiler alanýnda görevlendirilmek üzere Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracatlarýn 14:30-17:00 arasý þahsen yapýlmasý rica olunur. Müracaat: ELEMANLAR ARANIYOR Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: ELEMAN ARANIYOR Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Müracaat Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: HABER "Ýlim Ýçin Rehber Yetiþtiriyoruz" projesi tanýtýldý Yýl: 9 Sayý: 2657 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : "Ýlim Ýçin Rehber Yetiþtiriyoruz" isimli projenin tanýtým toplantýsý yapýldý. Ýskilip Ýþ Adamlarý Derneði'nin Ýçiþleri Bakanlýðý Dernekler Dairesi Baþkanlýðýna sunduðu proje kabul edildi. HÝTÝTSÝAD Toplantý Salonu'nda gerçekleþen proje tanýtýmýna Proje Koordinatörü Nilgün Aktaþ, Oðuz Ýybil, Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer yardýmcýsý Seval Demirci, ÝSKÝAD Genel Sekreteri Murat Coþkuner, HÝTÝTSÝAD Genel Sekreteri Hamza Kiriþci katýldý.proje Koordinatörü Nilgün Aktaþ proje hakkýnda þu bilgileri verdi: "Aralýk ayý itibari ile de yürütmeye baþlanmýþtýr. Projemizin toplam süresi 9 aydýr ve Temmuz 2014 de sonlandýrýlacaktýr. 7 bin yýllýk tarihe ve kültürel mirasa sahip ilimiz ve çevre illerin turizm alanýnda yeni tanýnýyor olmasý ve Çorum'un kýrsal turizm açýsýndan büyük bir potansiyele sahip olmasý bölgesel turizm rehber ihtiyacýný ortaya çýkarmýþtýr.zengin bir turizm potansiyeline sahip bölgemizde turizm rehberliði, turizm sektörüne dolayýsýyla bölge ekonomisine ve bölgenin tanýnmasýna ciddi katký saðlayacaktýr.ülkemizde profesyonel turizm rehberliði eðitimi almýþ kiþiler.mesleki problemler nedeniyle çalýþmak için öncelikle önemli turizm merkezlerini tercih etmektedirler.2012 yýlýnda Çorum'a gelen turist sayýsý önceki yýllara oranla %20 artýþ göstermiþtir. Bu da turizmi yeni geliþen bölgelerle ortak problemi paylaþan Çorum ve civar illerde bölgesel turizm rehberi ihtiyacýný açýða çýkarmaktadýr." Aktaþ þöyle devam etti: "ÝSKÝAD Baþkanlýðý ve Çorum Halk Eðitim Müdürlüðü, Anitta Otel ve Hitit Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði ortaklýðýyla gerçekleþtireceðimiz projemiz, turizm açýsýndan sürekli bir deðiþim ve geliþim gösteren, içinde ilimizin de bulunduðu TR 83 bölgesindeki illerde Çorum, Samsun, Amasya, Tokat), turizm sektörlerinde açýk bulunan nitelikli iþgücü gerektiren pozisyonlarda istihdam edilmek üzere rehber yetiþtirilmesi, iþsiz gençlerin meslek ve dil eðitimleri yolu ile istihdam edilebilirliklerinin artýrýlmasý, bunun yaný sýra bölge tanýtýmýnýn en üst seviyede yapýlmasý ve bölge ekonomisine katký saðlanmasý amacýný taþýmaktadýr. Proje faaliyetlerimiz orasýnda, proje yönetim ekibinin oluþturulmasý, katýlýmcýlarýn seçimi, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Kýrsal Turizm Etkinlikleri Modüler Programý'na uygun rehberlik eðitimi, Yabancý Dil Eðitimi,söz konusu olan illere görsel eðitim amaçlý geziler ve kapanýþ kokteyli bulunmaktadýr. Hedef kitlesini, en az lise mezunu 15 kýz 15 erkek olmak üzere gençlerden belirlediðimiz projemizde faaliyetlerimiz sonrasý, 30 gencin eðitilmesiyle istihdamlarýna destek olmak, yabancý dil eðitimiyle baþka alanlarda da istihdamlarýna olanak saðlamak, Ýþsizlik oranýnýn düþmesine katký saðlamak, bölge turizminin ve ekonomisinin canlýlýðýna katkýda bulunmak, TR 83 bölgesinin tanýtýmý hakkýnda farkýndalýk oluþturmak, Çorum'un uluslararasý turizm haritalarýnda bilinilirliðini artýrmak, turizm rehberliði konusunda yerel karar vericilerin dikkatini çekmek, yabancý turist hizmetiyle kültürler arasý diyaloga katký saðlamak, bölge turizmine 30 bölgesel turizm rehberi kazandýrmak ve gençleri bölgenin turizm potansiyeli hakkýnda bilinçlendirmek hedeflerim ulaþacaðýmýzý ümit ediyoruz. Eðitim faaliyetleri, danýþmanlýk hizmetleri ve eðitim mekaný temini konusunda yardým ve desteklerini esirgemeyecek olan proje ortaklarýmýz, Çorum Halk Eðitim Müdürlüðü, Anitta Otel ve Hitit Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði yönetici ve çalýþanlarýna çok teþekkür ediyor ve projemizin katýlýmcý gençlerimiz baþta olmak üzere ilimize ve bölgemize hayýr getirmesini temenni ediyoruz." Kubilay Kaan YÜCEL Emeklilerden teþekkür yemeði Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyeleri derneðe destek olan kurum kuruluþlarýn temsilcilerine yemek verdi. Yemeðe SGK Ýl Müdürü Duran Cesur, Müdür Yardýmcýsý Ali Þahan, Halkbank Çorum Þube Müdürü Cemal Kaçay, DSÝ eski Ýl Müdürü Ertuðrul Soyocak, Elitpark Hastanesi Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Duyar, Elitpark Hastanesi Baþhekimi Dr. Ömer Akkaþ, Mali Müþavir Necdet Kayýþ, Yýldýrým Nakliyat sahibi Osman Saðlam ve dernek üyeleri katýldý. Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, 2 bin konutluk bir proje hazýrlandýðýný ve projenin gayet olumlu gittiðini ifade etti. 2+1 ve 3+1 konutlardan oluþacak toplam 2 bin konutluk Emekliler Sitesi için kendilerine Askeri Kýþla arkasý, Binevler üstü ve Çoraklý Baðlarý'nýn üzeri olmak üzere 3 yer belirlediklerini söyleyen Hýdýr Kýnýklý hedeflerinin böyle bir projeyi hayata geçirerek kalýcý bir eser býrakmak olduðunu ve böylece Çorum'da evsiz emekli býrakmayacaklarýný altýný çizdi ve Halkbank Çorum Þube Müdürü Cemal Kaçay'a da kendilerine destek olacaklarý için teþekkür etti. Yasin YÜCEL TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 05:04 Güneþ : 06:50 Ýþrak 07:45 Öðle : 11:47 Ýkindi : 14:08 Akþam : 16:26 Yatsý : 17:58 Nihat Ýnce Emekli Polis Memuru Köyümde düðün dernek kurulsa Hayal çekilip davulu da vurulsa Derdi olanlara derdi sorulsa Bizi köyümüze baðlayan gönül Köyün deðerini herkes bilecek Köy hasretini içinde tutacak Serinde rahat köyünde yatacak Bize her imkaný saðlayan gönül Yaz geldiðinde köyüne varýnca Dostlarýný doya doya sarýnca Yazlarý kendi köyünde kalýnca Ýnsan yüreðini daðlayan gönül Þýrýl þýrýl akýp çaðlayan sular Köyden ayrý olan sacýný yolar Ýnsan yüreði hep hüzünle dolar Dereler misali çaðlayan gönül Nihat köyü için hayale daldý Köyünü sevip de ilhamý aldý Yazlarý gidip köyünde kaldý Köyünden uzaksa aðlayan gönül 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 51. Hafta Haram maldan verilen sadaka kabul edilmez. Saklanýrsa, Cehenneme gidinceye kadar, ona yolluk olur. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri GÖNÜL HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,039 2,049 EUR 2,803 2,817 STERLiN 3,335 3,351 JPY YENi 0,197 0,198 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÇAÐLI ECZANESÝ TEL: EÞREF HOCA CD. NO:25/A BÝLGE ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. NO:34/A - AK BANK YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Çorum'da trafiðe kayýtlý 142 bin 449 adet araç var Ekim ayý sonu itibarýyla ülkemizde trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 799 bin 163 adet taþýtýn %51,5'ini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %15,3'ünü motosiklet, %8,7'sini traktör, %4,3'ünü kamyon, %2,3'ünü minibüs, %1,3'ünü otobüs, %0,2'sini ise özel amaçlý taþýtlardan oluþturdu.ekim ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý olan motorlu kara taþýtý sayýsý en yüksek 5 il sýrasýyla, Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Antalya ve Bursa'dýr. Çorum Ýli 142 bin 449 ile taþýt Hitit Akademi'den "Ýslamofobi" paneli Hitit Akademi Derneði 21 Aralýk Cumartesi günü Turgut Özal Konferans Salonunda "Tarih, Kültür ve Kimlik Ekseninde Ýslamofobi" konulu bir panel düzenleyecek. Konu ile ilgili bir açýklama yapan Hitit Akademi Derneði Baþkaný Öðr. Gör. Zekeriya Iþýk, "Son dönemde Ýslam dünyasýnda Suriye ve Mýsýr baþta olmak üzere bazý bölgelerde yaþanan nahoþ olaylar Batýdaki Ýslamofobi algýsýný yaymaya çalýþan kesimlerce ustaca kullanýlmaktadýr. Tarihi eski olmakla birlikte güncelliðini koruyan Batý'da Ýslam karþýtlýðý kendisine durmadan yeni argümanlar üretmektedir. Zira ortada darbe yaptýrýp, darbecilerin þiddet görüntülerini ve Müslüman topluluklarýn çatýþma haberlerini iþte Ýslam budur mantýðýyla dünyaya servis eden patolojik bir zihniyet vardýr" dedi. Iþýk, "Evrensel deðerlerin Küreselleþmesine inat küresel bir çatýþma ikliminden nemalanan bu çevreler, toplumlar arasýnda din merkezli bir ayrýþma, kutuplaþma ve kavga çýkartmanýn peþindedirler. Bu baðlamda anlaþýlacaðý üzere Ýslamofobi sadece bir Ýslam düþmanlýðý deðil ayný zamanda hedefi silah sanayisinin geliþmesi, enerji kaynaklarýnýn ve enerji nakil hatlarýnýn kontrol altýna alýnmasý gibi çok amaçlý bir projedir. Ýþte Hitit Akademi Derneði sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, bütün Müslümanlarý ilgilendiren hatta dünya barýþý için önem arz eden bu meseleyi, gündemine almýþ, akademik tartýþma zeminine çekmeyi amaçlamýþtýr" açýklamasýnda bulundu. Hitit Akademi Derneði Baþkaný Iþýk, panele konuþmacý olarak Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Prof Dr. Mehmet Azimli, Doç Dr. Mustafa Býyýk ile Yrd. Doç Dr. Metin Uçar'ýn katýlacaðýný ve programa bütün halkýn davetli olduðunu belirterek açýklamasýný tamamladý. sayýsýnda 27. sýrada yer aldý. Taþýt sayýsý en az olan il ise Tunceli oldu. Ekim ayýnda Türkiye'deki araç sayýsýnda bir önceki aya göre 64 bin 490 adet, Çorum'daki araç sayýsýnda 437 adet artýþ oldu.çorum'da bulunan aracýn, 64 bin 936 adedi otomobil, 35 bin 214 adedi traktör, 16 bin 447 adedi motosiklet, 16 bin 437 adedi kamyonet, 5 bin 225 adedi kamyon, 2 bin 700 adedi minibüs, 1242 adedi otobüs ve 248 adedi özel amaçlý araçlardan oluþuyor. MÜSÝAD Çorum Þubesi bugün açýlýyor Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD)'nin Çorum Þubesi, MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak'ýn katýlýmýyla bugün yapýlacak. Açýlýþ öncesinde MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak, Valilik, TSO ve Belediyeye ziyaretlerde bulunacak. Sonrasýnda ise saat 13.00'da Ýkinci Bahar Lokantasý yanýnda bulunan MÜSÝAD Çorum Þubesi'nin açýlýþ kurdelesi kesilecek ve saat 14.00'da Anitta Otelde açýlýþ programý gerçekleþtirilecek. Daha önce geleceði açýklanan Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay'ýn açýlýþa katýlamayacaðý belirtildi. Çorum Vakfý "Çorum Hitit Vakfý" oldu Çorum Vakfý olaðan genel kurul toplantýsý 13 Aralýk 2013 Cuma günü saat 14.00'da yapýldý. Toplantýda vakýf senedinde deðiþiklik yapýlarak adý Çorum Hitit Vakfý olarak deðiþtirildi. Vakfýn yönetim, denetim ve danýþma kurulu üyeleri ise þu þekilde oldu: Yönetim Kurulu Üyeleri (Asil): Reha Metin Alkan, Mustafa Bilgin, Mustafa Tolga Çýrak, Þebnem Gülen, Ali Kýlçarslan, Mehmet Karadað, Osman Samsunlu, Mehmet Yolyapar, Mustafa Yaðlý. Danýþma Kurulu Üyeleri: Reha Metin Alkan, Mehmet Evkuran, Ahmet Cahid Haksever, Abdurrahman Asan, Yakup Coþtu, Ümit Görkem, Mustafa Durmuþ, Çorum Valisi Sabri Baþköy, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ýsmet Çenesiz, Ahmet Ahlatçý, Haydar Ali Öztaþ, Uður Barlýk, Þevket Erzen. Denetim Kurulu Üyeleri (Asil): Habib Akdoðan, Ertuðrul Akkaya, Mustafa Duduoðlu Yönetim Kurulu Üyeleri (Yedek): Serhat Fevzi Özeren, Yüksel Aydemir, Kubilay Karacif, Ömer Yorulmaz, Nihan Kaya, Mustafa Sayar, Ýlknur Tosun Satýr, Servet Sýr, Naki Çolak. Denetim Kurulu Üyeleri (Yedek): Hasan Eker, Fadýl Uzel, Mustafa Tuzcu. SMMMO'dan Eczacýlar Odasýna tebrik Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Yönetimi Çorum Eczacý Odasý'ný ziyaret ederek yeni yönetimine baþarý dileklerini iletti. Ziyarete Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým Baþkan Yardýmcýsý Ali Can Doðan, Oda Sekreteri Hakký Koþar, Muhasip Üye Mehmet Çetinkaya ve Koordinatör Üye Murat Metin katýldý. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Koca ve yönetim kurulunu tebrik ederek görevlerinde baþarýlar diledi. HAKAN ÞÜKÜR'ÜN TARÝH'E MAL OLACAK ÝSTÝFA GEREKÇESÝNÝN SES GETÝREN YAZISI "Son günlerde yaþanan ve vicdan sahibi herkesi derinden üzen bir kýsým geliþmeler üzerine aþaðýdaki açýklamayý yapma zarureti hâsýl oldu. Öncelikle þunu ifade etmeliyim ki politika benim hiçbir zaman birinci önceliðim olmadý. Ama Sayýn Baþbakan'ýn samimi davetini geri çevirmek temsil ettiði makama ve þahsýna olan Hakan Þükür saygýmdan ötürü yakýþýk almazdý. Ailemin de destek ve dualarýný alarak Sayýn Baþbakan'ýn davetini kabul ettim. AK Parti son 11 yýlda Türkiye'de çok önemli baþarýlara ve reformlara imza attý. Ancak dershanelerle baþlayan süreçte takýnýlan anlamsýz tavýrlar pek çok vicdan ehlini rencide etti. Türkiye'de eðitimin halledilmesi gereken onlarca problemi varken, sanki sorunun tek kaynaðý dersanelermiþ gibi göstermek hakperest bir yaklaþým deðildir. Bu yaklaþým tarzý partinin 11 yýldýr temsil ettiði çizgiyle örtüþmemektedir. Daha önce, gösterilen tepkilerden ötürü bazý kararlarýndan dönme erdemi gösteren Sayýn Baþbakan'ýn bu konudaki bütün ýsrarlý anlatýmlara, sitemlere ve taleplere kulaklarýný týkamasýný anlayabilmiþ deðilim. Dersaneler konusunun samimi insanlarýn taleplerine kulak verilerek olumlu bir noktaya geleceði ümidini bugüne kadar besledim. Bunu beklerken dersanelerin benim de bulunduðum bir ortamda KCK yapýlanmasýna benzetilmesi ve özür dilenmek bir yana bu açýklamalara Sayýn Baþbakan ve parti yönetimi tarafýndan bir tepki verilmemesi vicdanýmý derinden yaralamýþtýr. Bu tartýþmanýn daha sonra baþka alanlara çekilmesi de hiç hoþ olmamýþtýr. Ben yirmi seneden fazla bir süredir hizmet hareketini ve Muhterem Hocaefendi'yi tanýyor ve seviyorum. Referandum baþta olmak üzere milletin hayrýna gördükleri bütün meselelerde hükümeti var güçleriyle destekleyen, kapý kapý dolaþýp insanlarý ikna eden, yurt dýþýndan binlerce insaný fedakârca oy kullanmalarý için taþýyan, AK Parti kapanmasýn diye dualar eden bu samimi insanlarýn þimdi düþman muamelesine tabi tutulmasý en hafif tabirle vefasýzlýktan baþka bir þey deðildir. Dersaneleri kapatýlan, mensuplarý devlet dairelerinden tasfiye edilen, parti yöneticilerimiz tarafýndan ahlaksýzlýk olarak nitelenen fiþlemelere ve baskýlara maruz kalanlar bu milletin evlatlarýdýr. Buna raðmen bu insanlarýn sanki karanlýk iþler içinde olduklarýný ima eden yayýnlar, bu yönde atýlan iftiralar, ithamlar maalesef bir aymazlýk örneði olarak tarihe geçecektir. Hele yeni yeni tedavüle sokulmaya çalýþýlan 'örgüt' kelimesinin bu gönüllüler hareketi için kullanýlmaya çalýþýlmasý amacýn sadece dersaneleri kapatmak olmadýðý düþüncesini de akýllara getirmektedir. Bazý çevrelerce moda bir tabir haline getirilen, 'Bazýlarý rahatý görünce deðiþtiler' ifadesiyle hizmet hareketi mensuplarýnýn kastedildiðine dair yorumlar yapýldý. Ben Sayýn Baþbakan'ýn böyle bir kasýt içinde olacaðýna ihtimal vermek istemiyorum. Ama bu yorumlar doðruysa milyonlarca fedakâr insanýn hakkýna girilmiþ olmaktadýr. Dünyanýn dört bir yanýnda milletimizi, bayraðýmýzý temsil adýna karýn tokluðuna bir bursla, dünyevi hiçbir beklentiye girmeden hizmet veren insanlar mý rahatý bulmuþlardýr. Ya da yirmi metrekarelik hasýrla kaplý odasýnda on beþ senedir gurbet hayatý yaþayan ve ziyarete gelen misafirlerin aðýrlandýðý vakýf binasý bir kýsým medya tarafýndan insafsýzca 'malikâne' gibi sunulan Muhterem Hocaefendi mi rahatý bulmuþtur? Hayatý boyunca dinine, milletine ve insanlýða hizmetten baþka bir gayesi olmayan bu müstesna gönül insanýný olmadýk iftiralarla, ithamlarla karalamak, gönlünü yaralamak ehl-i imanýn ve insaf sahibi hiçbir insanýn gönülden onaylayacaðý bir tutum deðildir. Bu millete ve insanlýða hizmet etmekten baþka amacý olmayan bu hareketin milyonlarca gönüllüsünden biri olarak hizmete ve Muhterem Hocaefendi'ye karþý takýnýlan hasmane tavýrlarý, atýlan mesnetsiz iftiralarý, yapýlan bütün hakaretleri ben üzerime alýyorum. Beni tanýyan herkes, özellikle Sayýn Baþbakanýmýz bilir ki, siyasi hayatým boyunca hiçbir dünyevi beklenti içinde bulunmadým. Þahsým, ailem ve yakýnlarým adýna hiç kimseden herhangi bir talebim olmadý. Amacým sadece eðer bir faydam olursa doðru iþler yaptýðýný düþündüðüm bu siyasi harekete mütevazý bir katký sunmaktý. Fakat bu noktadan sonra bunun mümkün olmadýðý da ayan beyan ortadadýr. Ayrýca dost bildiðim pek çok çevrenin bu 'cemaati bitirme' korosuna gönüllü ya da baskýyla katýlmýþ olduklarýný veya hiç ses çýkarmadýklarýný görüyorum. Bu da maalesef beni derinden üzmektedir. Hocaefendi'yi defalarca ziyaret eden, toplantýlarýna, olimpiyatlarýna katýlan, iyi günde hizmete övgüler yaðdýran insanlarýn bir anda susmalarý oldukça þaþýrtýcýdýr. Haksýzlýk karþýsýnda susanýn dilsiz þeytan olduðunu benden daha iyi bildiklerine inandýðým bu dostlarýn yapýlan haksýzlýklara, atýlan iftiralara karþý tavýr almak yerine sessizliði tercih etmeleri anlaþýlýr gibi deðildir. Gerek gazeteci, gerek ilim adamý, gerek din adamý veya milletvekili, bakan, bürokrat vesaire, kim olurlarsa olsunlar o insanlardan bir kaçýnýn en azýndan ortamý yumuþatmak ve bu yanlýþtan dönülmesini saðlamak için yüreklice çýkýp tavýr belirtmelerini beklerdim. Ama maalesef sýnýrlý sayýdaki insaflý ve vicdanlý kanaat önderinin ve gazetecinin dýþýnda bu yürekliliði gösteren de olmadý. Açýklayacaðým bu karardan sonra þahsýma yönelik bir kýsým karalama kampanyalarýnýn da baþlayacaðýný biliyorum. Sporculuk hayatýmdan beri, benzerlerini defalarca yaþadýðým bu duruma alýþkýným. Daha 2002 yýlýnda merhum M. Ali Birand'a 32. Gün programýnda Hocaefendi'yi sevdiðimi söylemiþ ve bunun bir suç olduðu algýsýný oluþturmak için DGM'de ifadeye çaðrýlmýþtým. Ýfademde de söylediðimi inkâr etmeden ayný duygularýmý belirtmiþtim. Bugün de düþüncemde hiçbir deðiþiklik olmamýþtýr. Bu duygularla açýklamama son verirken büyük umutlarla girdiðim AK Parti'den üzülerek istifa ettiðimi, milletin vekili sýfatýyla siyasi hayatýma baðýmsýz olarak devam edeceðimi bildiriyorum. Aziz milletimizin dualarýný bekliyor ve hepsine teker teker en derin selam ve hürmetlerimi sunuyorum."

4 HABER Gazze halkýnýn 4 Þiddetli yaðýþ ve fýrtýnanýn vurduðu Gazze'de abluka nedeniyle zaten zor bir yaþam süren halkýn yardýmýna ekiplerimiz yetiþti. yardýmýna ÝHH yetiþti Ýslam dünyasýndaki STK'lar tek yürek ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý ile ÝÝT Ýnsani Ýþler Departmanýnca "Ýslam Dünyasýnda Yükselen Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn Rolü" temasýyla Ýstanbul'da düzenlenen 5. Ýslam Dünyasý Sivil Toplum Kuruluþlarý Konferansý sona erdi. Holiday Inn Ýstanbul Airport Hotel'de gerçekleþtirilen konferansa Çorum'dan ÝHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý katýldý. Konferansýn sonuç bildirgesinde Ýslam dünyasýndaki yardýmlarýn Ýslam Ýþbilirliði Teþkilatý (ÝÝT) çatýsý altýnda ve Ýslami Kalkýnma Bankasý(IDB) ile birlikte yürütülmesi kararlaþtýrýldý Aralýk günlerinde Ýlke-Der ve Çorum ÝHH'nýn da katýldýðý, Ýslam dünyasýndan çeþitli sivil toplum kuruluþu temsilcilerinin bir araya gelerek Ýstanbul'da gerçekleþtirdiði konferans, tarihi önemde kararlar alarak baþarýyla sonuçlandý. Ýki günlük yoðun tartýþma ve deðerlendirmeler ýþýðýnda elde edilen sonuçlar þöyle: Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý çatýsý altýnda 5'incisi düzenlenen konferansta çeþitli tavsiyelerde bulunuldu. Sivil toplum kuruluþlarýndan 300'ü aþkýn katýlýmcý, Gazze Þeridi'nde soðuk kýþ þartlarýnýn ve Suriye içindeki ve dýþýndaki mülteci kamplarýnýn iyileþtirilmesi için tavsiyelerde bulunurken Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý Genel Sekreteri bünyesinde Gazze'ye yardým yapýlmasýna karar verildi. STK'lar ayrýca Orta Afrika bölgesine yapýlacak insani yardýmlar konusunda uyarýda bulundu. Mali'deki ve diðer bölgelerdeki mültecilerin yurtlarýna dönmeleri konusunda destek verilmesini istedi. Konferansa kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, ÝÝT Genel Sekreteri, ÝHH Genel Baþkaný Bülent Yýldýrým'ýn yaný sýra Ýslam dünyasýndan çeþitli sivil toplum kuruluþlarýnýn üst düzey temsilcileri katýldý. Bahadýr YÜCEL Ýsrail ablukasý altýnda halkýn yaþam mücadelesi verdiði Gazze'de süren þiddetli yaðýþ ve fýrtýna hayatý felç etti.yaðýþ ve fýrtýna nedeniyle bölgede çok sayýda yerleþim yerinin tamamen sular altýnda kaldýðý, tarým arazilerinin zarar gördüðü bildirildi. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda verdiði bilgide, "Bölgede yaklaþýk 42 bin kiþiye tekabül eden 7 bin ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldýðý bu yerleþim yerlerinde yaþanan zararýn yaklaþýk 40 milyon dolarý bulduðu öðrenildi. Yol, su, elektrik ve iletiþim þebekeleri ile kanalizasyon sisteminde meydana gelen hasarýn ise 12 milyon dolarý geçtiði belirtiliyor" dedi. Özkabakçý açýlamasýna þöyle devam etti: "Ekonomi Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada ise sanayi ve ticaret sektörlerinde 3 milyon dolar kayýp yaþandýðý, yaklaþýk bin sanayi merkezinin zarar gördüðü kaydedilirken ulaþým alanýnda 2 milyon dolar zarar meydana geldiði, 200 aracýn su altýnda kaldýðý ifade edildi.uzmanlar, ticari sýnýr kapýlarý açýlýp Ýsrail ablukasý tamamen kaldýrýlmadan Gazze'deki altyapý sisteminin inþa edilerek doðal afetlere yönelik tedbir alýnmasýnýn mümkün olmadýðýný belirtiyor. Ýsrail'in 2007 yýlýndan bu yana süren ablukasý nedeniyle çok sayýda proje de uygulanamýyor. Þiddetli yaðmur ve fýrtýna nedeniyle Gazze'de þu ana kadar 2 bin Selim Özkabakçý 500 kiþi evsiz kaldý. Refah Sýnýr Kapýsýnýn kapatýlmasý ve Mýsýr-Gazze arasýndaki tünellerin yýkýlmasýnýn ardýndan kentte olumsuzluklarý daha da büyüdü. Yýkýlan tüneller sayesinde iþ sahibi olan yüzbinlerce kiþi þimdi iþsiz kaldý. Gazze'nin akaryakýt ihtiyacý Mýsýr'dan saðlanýrken þimdi Ýsrail'den az miktarda yüksek fiyatlara mazot alýnýyor. Bu yüzden elektrik santrali çalýþamýyor. Gazze'ye 24 saatte sadece 6 saat elektrik verilebiliyor. Su kuyularý istenilen düzeyde çalýþmýyor. Kanalizasyon motorlarý belirli saatlerde çalýþýyor. Ayný þekilde gýda ihtiyacý da Mýsýr'da saðlanýrken þimdi mecburen Ýsrail'den yüksek fiyatlara alýnýyor. Bu da halkýn zaten olmayan alým gücünü daha da zorlaþtýrýyor. ÝHH bölgede bin 500 kiþiye 3 günlük yiyecek daðýttý. Yasin YÜCEL Zirai Ýlaç Bayiliði sýnavý 8 Mart'ta TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Yusuf Þahinbaþ, Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satýlmasý ile Depolanmasý Hakkýndaki Yönetmelik gereði, bitki koruma ürünleri bayilik veya toptancý izin belgesi almak isteyenler için 8 Mart 2014 Cumartesi günü saat 10.00'da tarihinde Ankara'da sýnav yapýlacaðýný açýkladý. Yusuf Þahinbaþ, sýnava girecekler için müracaatlarýn 31 Ocak 2014 tarihine kadar Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne yapýlmasý gerektiðini belirterek, "Yapýlacak sýnavla ilgili ayrýntýlý bilgi, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn internet adresinde duyurular bölümünde 2014 Yýlý Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancýlýk Sýnav Takvimi ve Uygulamasý kýsmýnda verilmiþtir" dedi. Ziraat Mühendisi olan tüm meslektaþlarýnýn açýlacak sýnava katýlmalarýný isteyen Þahinbaþ, "Uzun süredir bu sýnavý bekleyen meslektaþlarýmýzýn yaný sýra, ileriye dönük ilaç bayi açma planlarý olan meslektaþlarýmýzýn da bu sýnavý kaçýrmamalarý gerekmektedir" ifadelerine yer verdi. Þahinbaþ'ýn verdiði bilgilere göre bitki koruma ürünleri bayilik veya toptancý izin belgesi verilecek kiþiler için müracaat þartlarý þu þekilde: "Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancý Ýzin Belgesi almak için Yönetmelik hükümlerine göre sýnava girecek olan ziraat mühendisi meslektaþlarýmýn Bakanlýðýmýz Ýl Müdürlüklerine 31/01/2014 tarihine kadar aþaðýda belirtilen bilgi ve belgelerle müracaat etmeleri gerekmektedir. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylý sureti, transkript (sadece teknikerler için bitki saðlýðý ile ilgili dersi aldýðýný gösteren), T.C. kimlik numarasý, 2 adet vesikalýk fotoðraf." Bahadýr YÜCEL Türk Büro Sen Ýl Baþkaný Sami Çam, "Devlet memurlarýnýn en büyük açmazlarýndan ve çözülemeyen sorunlarýndan bir tanesi siyasi iktidarlar tarafýndan 'ben den, sen den' tanýmlamasýna maruz kalmalarýdýr" dedi. Son yýllarda siyasi iktidar tarafýndan yapýlan atamalar, terfiler, görevde yükselmeler ve bunun gibi tüm tasarruflarýn yandaþ mantýðý ile yapýldýðýný iddia eden Çam, "Yandaþlýðýn ölçüsü fiþlemeler ve yandaþ sendikalara üyelik ile ölçülmektedir. Tek ölçünün buna indirgendiði bir ortamda kamu da liyakat ilkesi maalesef ayaklar altýna alýnmýþtýr. Liyakatin olmadýðý yerde Kamu çalýþaný kariyer planlamasý yapamadýðýndan umudunu ve ufkunu kaybetmiþ devamýnda heyecaný ve hevesini yitirmiþtir. Türk Büro Sen'den fiþleme tepkisi! Bizler Türk Büro Sen mensuplarý olarak Genel Baþkaným Sayýn Fahrettin Yokuþ ve arkadaþlarýnýn 28 Þubat sürecinde kimsenin dýþarý çýkmaya cesaret edemediði bir ortamda Ankara Kýzýlay meydanýnda "kesintisiz demokrasi" eylemi yaparak vatandaþlarýmýza kokart takarken de fiþleniyorduk. O gün bizleri fiþleyen 28 Þubatçýlar velhasýl askerlerdi. Onlara da yanlýþ yapýldýðýný haykýrdýk meydanlarda yapýlanlarýn insan onuruna yakýþmadýðýný beyan ettik. "Bize yakýn deðil, sosyal demokrat, MHP'li, F tipi, görev verilmemeli, Kamu Sen'li vb." Bugün bizleri fiþleyenler kim? kamu çalýþanlarýný maalesef 28 Þubat'ýn maðduru olduðunu iddia eden bugünün siyasi iktidarý AKP tarafýndan 28 Þubat taktikleri ile kamu çalýþanlarý fiþlenmektedir. Dünün maðdurlarý yaþadýklarýndan ders çýkartýr adil ve adaleti olunur umudu var iken maalesef yaþananlardan sonra umutlarýmýz kalmamýþtýr. Bizi dün 28 Þubatçýlar fiþledi bugün AKP fiþledi. Bugün Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðümüzde sadece suçu Türk Büro Sen üyesi olduðu için VHKÝ kadrosunu alamayan arkadaþlarýmýz var. Bunun yanýnda sendikasýndan amirinin baskýsý ile istifa edip anýnda VHKÝ kadrosu gelen arkadaþlarýmýz var. Ýki kadro arsýnda TL fark bulunmaktadýr. Ýnsanlarýmýz ekmeði ile tehdit edilen bir hale gelinmiþtir. SGK Merkez Müdürlüðü atamalarýnda hiç bir tane Türk Büro Sen Üyesi yoktur. Bu atamalar ilgili olarak sendikamýzýn Danýþtay açmýþ olduðumuz davayý kazanmamýza raðmen hale mahkeme kararlarý uygulanmamýþtýr. Bu konu ile ilgili savcýlýða suç duyurusunda dahi bulunulmuþtur. Maalesef hukuk dahi iþlevini yitirme noktasýna gelmiþ. Adalet bakanlýðýnda yapýlan Ýcra müdür yardýmcýlýðý mülakatlarýnda dahi bu fiþlemeler sonucuna göre alýmlar yapýlmakta olduðu kanaatindeyiz. Biz Türk Büro Sen camiasý olarak fiþlemelere dün de karþýydýk, bugünde karþýyýz, yarýnda karþýsýn da olacaðýmýzý net bir þekilde ifade ediyoruz. Her Kim ki hangi sebepten yaparsa yapsýn yanlýþ olduðunu söylemekteyiz. Bizler yönetim tarzlarýnýn liyakat esasýna dayanan, adil, hesap verebilen, þeffaf, katýlýmcý, denetilebilir, ortak akýlla sorunlarýn çözüleceðini ve ülkenin kalkýnacaðýný düþünmekteyiz. Ayrýmcýlýðýn Bu yüce Türk Milletine hiçbir zaman fayda saðlamayacaðý dönüp geçmiþe bakýldýðýnda görülmektedir" ifadelerini kullandý. Yýlmaz MERT

5 HABER 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Üç kuruþluk menfaat ve uçkur sevdasýna iktidarýnýzdan olmayýn.. Kendinize de, ülkenize de yazýk edersiniz. Dünyanýzý ve ahiretinizi berbat etmeyin! Birileri burnundan soluyor, kýskanýyor, kin besliyor.. Erdoðan'ý bir türlü içlerine sindiremediler, AK Parti'yi de.. Dýþarýdan, içeriden bir sürü destekçileri de var.. Bazý iþler güzel gidiyor, o yüzden kýskanýyorlar.. Ama en zayýf yanýmýz kadýn, para ve koltuk meraký! Hepsi deðil elbette ama bunu yapanlar hem kötü örnek oluyorlar, hem de sebep olduklarý söylenti bütüne zarar veriyor.. Bana göre kadrolaþma dedikleri konuda kimse CHP'nin eline su dökemez.. Ama birtakým gruplarýn bürokraside mevzi kazanma gayretleri yüzünden görüntü hiç de içaçýcý deðil.. Þu tarikat, hemþericilik yüzünden koltuk kapma olayýna artýk bir "dur" desek! Bazý belediyeler ve bakanlýklarda rüþvet konusu þuyu bulmaya baþladý.. Olmuyor. Bu iþ böyle gitmeyecek.. Bazý þeylerin þuyuu vukuundan beterdir.. Yarýn bu yedikleri haltlar ortaya çýkar, hem kendileri, hem partileri, hem de Türkiye bu iþten zarar görür. Bunlarý kimse bilmiyor sanmayýn.. Bize hesap soramazlar diye düþünmeyin.. Bir Molla Kasým çýkar, hesap sorar.. Ya da bakarsýnýz MOSSAD, MUHABERAT sureti haktan gözüküp bir þekilde servis eder bu bilgileri. Ýnternet üzerinden yayýnlarlar ya da! Hesaba çekilmeden keþke herkes kendini bir hesaba çekse.. Erdoðan partisini, kabinesini, belediyelerini uyarsa.. Seçimlere yakýn çetin bir dosya savaþý yaþanacak gibi gözüküyor.. Bir de kadýn meselesi var.. Kadýn konusu, siyasette de, bürokraside de, iþ dünyasýnda da büyük iþ yapýyor.. Piyasaya kýz yetiþmiyor ya hu! Yabancýlar da girdi bu iþe.. Bir kadýný birinin baþýna sardýn mý, kadýn hamile kaldý mý tamam, tacizden içeri de attýrabilirsin, gen tahlili ile babalýk davasý da açýp, mirasa ortak da olursun.. Ýþadamý deðilsen siyasetçi ya da bürokratsan yine oyum oyum oynatýrlar.. Arada birbirini deþifre edip, medyanýn önüne atýp linç ederler, sonra da onu ötekilere gösterip kurbanlarý ile pazarlýk ederler.. Ýktidardakiler her zaman bu yöntemle tehdit ve þantajla baský altýnda tutulmaya çalýþýlýr.. Bir yandan "caným-ciðerim" diye sohbet ederken, ellerinin altýnda size bitirecek dosyalarýný okþarlar! Ýstihbarat örgütleri de bu iþin içinde.. Bu iþin bir borsasý var. Siz þunu MÝSAFÝR KALEM YAZAR ABDURRAHMAN DÝLÝPAK 5 AY ÖNCESÝNDEN UYARMIÞTI! BÝRÝLERÝ AYAKLARINI DENK ALSIN! 16 Temmuz 2013 Salý Abdurrahman Dilipak verir, bunu alýrsýnýz. Bazen kurban seçilirsiniz, bazen yola getirilmek için ellerindeki belgeyi kýsmen kullanýrlar. Bazen yýllarca bekletirler, turþusunu kuracak deðiller ya, gün gelir pazarlýða otururlar, para sýzdýrýrlar.. Bazen "dehþet dengesi" oluþturur bu kasetler, belgeler.. "Deme-derim" noktasýna gelirsiniz.. Kaset alýr, kaset satarsanýz. Zaten bu iþin mafyasý böyle oluþuyor. Sonra derin hesaplarýn içine girersiniz, derin pazarlýklarda masada olursunuz.. "Ben ne yapýyorum" dediðinizde artýk çok geçtir. Siz de sistemin bir parçasý olmuþsunuzdur. Geri gidemezsiniz.. Zamanla birtakým tetikçi gazetecilerle dirsek temasý kurma ihtiyacý duyarsýnýz. Paranýzý yurtdýþýna çýkarmak ya da dýþarýdaki paranýzý getirmek için birilerine ihtiyacýnýz var. Paranýz çoksa, Amerikalý, yahut Alman, Ýngiliz ortaðým olsun istersiniz. Olmasýn deðil de, korunmak için birilerine yaslanma gereði duyduðunuz da elinizi verdiðinizde kolunuzu kurtarmanýz zor.. Eli sopalý, icabýnda size koruyacak ya da birilerini tehdit edecek birilerine ihtiyaç duyarsýnýz.. Ýstihbaratçý birilerini bulursunuz zamanla ya da o sizi bulur zaten, asker, polis, derken iþler karýþýr.. Karýnýza, kýzýnýza, oðlunuza dikkat edin, herkesin kapýsýný çalarlar.. Bu iþleri yapan profesyonel kuruluþlar var artýk. Yaþam koçu diye gelirler, reklam ajansý diye gelirler, bir yol bulurlar.. Katalog çekimi için manken seçimi ya da çekim platosu derken, iþ görüþmeleri, sekreter kýz hikayeleri, bildik þeyler artýk.. Haram para gýrtlaðýnýzda düðümlenir.. Kustururlar adamý. Bu iþ oda, vakýf, dernek, her yerde olabilir. Ama iktidarsanýz eðer, bal olan yere karýncalar üþüþür.. Keþke, para, kadýn ve koltuk ihtirasý olanlardan uzak tutabilseniz insanlarý.. Milletvekili yaparken, belediye baþkaný yaparken, yönetici olarak atarken bu kriterlere öncelik verebilseniz.. Bu iþin hacýsý-hocasý yok.. Bir de kimi göreve getirirseniz getirin, üzerlerinden gözünüzü eksik etmemeniz gerek. Sayýþtay güçlendirilmeli bana kalýrsa, kamu denetçiliði, teftiþ, yargý denetimi, tüketici üzerinden sivil denetim.. Mali suçlar konusunda uzman istihbarat gruplarý oluþturulmalý. Ýstihbaratçýyý iki kez denetlemek gerek.. Keþke kamu güvenliði bünyesinde bu suiistimalleri önlemek ve sorumlularý hakkýnda gereðini yapmak için bir "KAMU DÜZENÝNÝN SAÐLIK- LI ÝÞLEMESÝ ÝÇÝN ÝHLAL ÝHBAR HATTI" kurulsa ve gerçek anýnda araþtýrýlsa. En azýndan gerçekle yalan birbirinden ayrýþtýrýlýr ve þuyuu vukuundan beter hadiseler önlenir. Yanlýþa meyledenlere nasihat edilir, ikaz edilir.. Fýrsat verilmez! Temiz hedeflere temiz yollardan gidilir. "Kem alat ile kemalat olmaz" der eskiler! Dürüst, bilgili, cesur adamlara ihtiyacýmýz var.. Benden söylemesi.. Aday belirlemek için þimdiden kollarý sývamamýz gerekiyor ve bu süreç içinde herkesin kendi içinde ciddi bir arýnmaya ihtiyacý var. Ramazan arýnma ayýdýr. Ve þimdi arýnma zamanýdýr.. Beni korkutan, dýþ tehditler deðil, içimizdeki, aðaç kurtlarýdýr! Selâm ve dua ile.. "Çorum Leblebinin deðerini iyi korumalý ve sahip çýkmalýdýr" Uslu'dan Rektör Alkan'a teþekkür Vali Sabri Baþköy Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Meþhur Çorum Leblebisi Üretim tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ne 2012 yýlýnda kurulan "Meþhur Çorum Leblebisi" üretim tesisinde incelemelerde bulunan Vali Baþköy, nohuttan leblebi elde edilinceye kadar geçen süreç hakkýnda Mustafa Mavral'dan bilgi aldý. Leblebinin ham maddesi olan nohutu Çorumlu üreticilerden temin ettiklerini ifade eden Mustafa Mavral, amaçlarýnýn Çorum Leblebisinin tüm üretim aþamalarýný Çorum'da gerçekleþtirip, baþta Çorumlu Leblebi üreticileri olmak üzere, tüm Türkiye piyasanýn ihtiyacýný karþýlamak olduðunu belirtti ve Vali Baþköy'e ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. Çorum'da leblebi üretim tesislerinin bulunmasýndan son derece memnuniyet duyduðunu ifade eden Vali Baþköy, "Çorum ile leblebi adeta özdeþleþmiþtir. Dolayýsýyla Çorum leblebisi ülkemizde baþlý baþýna bir markadýr. Çorum, bu marka deðeri iyi korumalý ve buna sahip çýkmalýdýr" dedi. Bu tesislerin Çorum'da ki nohut üretiminin yanýnda daha fazla katma deðerde de katacaðýna dikkat çeken Vali Baþköy, Mustafa Mavral'a iþlerinde bol ve bereketli kazançlar diledi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi ve 2016 yýlýnda Çorum'da yapýlacak olan "Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý'na" vermiþ olduðu desteklerden dolayý teþekkür etti. Alkan ayrýca, Kuzey Kampüs alanýnda yapýlacak olan master planý ve inþaatlarla ilgili bilgi verdi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ziyarette yaptýðý konuþmada, "Hitit Üniversitemizin son yýllarda kurulan üniversitelerden biri olmasýna raðmen ortaya koyduðu performans son derece önemli ve takdire þayan bir geliþmeyi ifade etmektedir. Özellikle rektör hocamýzýn üniversitenin geleceðine dair ortaya koyduðu perspektif ve geliþme hedefleri bizim açýmýzdan da son derece umut ve heyecan vericidir. Çorum'un ekonomik, sosyal geliþimine katký saðlayacak önemli perspektifler ortaya konmuþtur. Bu baðlamda hem üniversitemizin hem de Çorum'un geliþmesi adýna elbette bizler üzerimize düþen görevleri büyük bir istekle yerine getirmeye devam edeceðiz. Rektörümüze, akademik kadroya, üniversite çalýþanlarýna teþekkür ediyor, üniversitemizi tercih eden öðrencimize de baþarýlar diliyorum" dedi. Uslu ayrýca, "Hitit Üniversitesini tercih edenlerin gelecekte çok daha iyi bir zeminde eðitim imkânlarýndan yararlanacaklarýný umuyorum" ifadelerini kullandý. Vahit Demiran'dan CHP'ye red CHP'nin belediye baþkan adaylýðý götürdüðü Vahit Demiran bu teklifi kabul etmediðini açýkladý. Vahit Demiran konu hakkýnda dün yaptýðý açýklamada þu ifadeleri kullandý: "Aziz Çorumlu hemþerilerim. Birkaç gündür yerelde yayýn yapan bazý yazýlý ve görsel basýna konu olan, þahsýmýn Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Baþkanlýðý adaylýðý ile ilgili haberler yer almaktadýr. Bu nazik davetlerine ayrýca teþekkür ederim. Ancak þahsýmýn iþlerimin yoðunluðu ve Milliyetçi Hareket Partisi Ýl yönetimi ve Ülkü Evleri Baþkanlýðý gibi bu kutsal davada aktif siyaset yapýyor olmam hasebi ile þahsýmýn Cumhuriyet Halk Partisi'nden Çorum Belediye Baþkanlýðý'na aday olmam söz konusu deðildir. Çorum kamuoyuna saygý ve hürmetle duyurulur." Vali Baþköy'den Zülkarnin Öztürk'e geçmiþ olsun ziyareti Vali Sabri Baþköy, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi gören Vali Yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk'ü ziyaret ederek kendilerine geçmiþ olsun temennisinde bulundu. Ziyarette, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd.Doç.Dr. Musa Zorlu'da ve Saðlýk Hizmetleri Müdürü Ayþe Saat de hazýr bulundu.15 Aralýk Pazar günü rahatsýzlanarak Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan ve burada Dâhiliye Polikliniði'nde tedavi gören Vali Yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk'ü ziyaret eden Vali Sabri Baþköy, kendilerine acil þifalar diledi ve geçmiþ olsun dileklerini iletti.

6 6 Futsal'da Salý günü heyecan doruktaydý Futsal Turnuvasý'na Salý günü oynanan 2. Tur eleme maçlarýyla devam edilirken, 4 takým daha adýný bir üst tura yazdýrdý. Karþýlaþmalardan galibiyetle ayrýlarak adýný bir üst tura yazdýrmasýný bilen takýmlar arasýnda Hitit Üniversitesi, Blok Tuðla, Ýl Özel Ýdaresi ve Çorum Barosu yer aldý. Blok Tuðla uzatmalarda kazandý Üniversite tur bizimdir' dedi Hitit Üniversitesi YEDAÞ 2. tur eleme maçlarý Salý günü oynanan karþýlaþmalarla devam ederken, Salý gününün ilk maçýnda Hitit Üniversitesi ile YEDAÞ karþý karþýya geldi. Grubundan birinci sýrada çýkan ve turnuvanýn favori takýmlarý arasýnda yer alan Hitit Üniversitesi rakibi YEDAÞ karþýsýnda ayaða paslarla, zorlanmadan rakibini geçti ve maçý 6-0 kazanarak adýný 3. Tura yazdýrdý. HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ: 6 - YEDAÞ: 0 SALON: Atatürk Spor Salonu HAKEMLER: Gökhan Yumlu, Okan Baykara HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ: Ahmet Kaan Arslan, Alpay Ardýk, Emrah Yýlmaz, Emre Çakýr, Güner Saka, Hasan Eker, Hayrettin Gümüþdað, M. Burak Topuz, Mesut Kuþgöz, Serhat Sarkandý, Þafak Doðanay, Zakir Ardahanlý YEDAÞ: Asým Þenkaya, Beytullah Bolat, Ejder Subaþý, Emre Aykaç, Emre Ceylan, Emre Erbaþ, H. Ali Tercan, Ýbrahim Yýlmaz, Muhammet Said Kaya, Mustafa Kýlçak, Nurettin Keyvanoðlu, Süleyman Cýlýz GOLLER: M. Burak Topuz (2), Emre Çakýr, Mesut Kuþgöz, Alpay Ardýk (Hitit Üniversitesi) Salý gününün ikinci maçý izleyenlere bir hayli keyif verirken, Karþýyaka Ortaokulu ile Çorum Blok Tuðla'nýn karþý karþýya geldiði maçýn normal süresi 2-2 bitti. Tur atlayan takýmý uzatmalar belirlerken, 5'er dakikadan 2 devreli oynanan uzatma dakikalarýnda 1 gol daha bulan Çorum Blok Tuðla zor da olsa adýný bir üst tura yazdýrdý. ÇORUM BLOK TUÐLA: 3 KARÞIYAKA ORTAOKULU: 2 SALON: Atatürk Spor Salonu HAKEMLER: Gökhan Yumlu, Okan Baykara ÇORUM BLOK TUÐLA: Adem Kuyucak, Ayhan Cebe, Hacý Ýsmail Taþdemir, Halit Özduran, Hanifi Keskin, Harun Akkaya, Mehmet Dalyan, Þerif Dilekçi, Özcan Özkaraoðlu, Ramazan Arslan, Ümit Oktay, Yunus Öztürk KARÞIYAKA ORTAOKULU: Alaattin Atlar Hacýismailoðlu, Ali Bozkurt, Mesut Aykut, Burak Salih Emniyet, Cihan Yenidünya, Demir Demirörs, Dinçer Þimþek, Erdem Ýpek, Hasan Olukçu, Orhan Ekmekçi, Taner Adýkdý, Ümit Erden SARI KARTLAR: Hasan Olukçu, Ümit Erden, Ali Bozkurt, Alaattin Atlar Hacýismailoðlu (Karþýya Ortaokulu), Hanifi Keskin (Blok Tuðla) KIRMIZI KART: Mesut Aykut (Karþýyaka Ortaokulu) GOLLER: Hanifi Keskin, Harun Akkaya, Ümit Oktay (Çorum Blok Tuðla), Taner Adýkdý, Demir Demirörs (Karþýyaka Ortaokulu) Blok Tuðla Karþýyaka

7 7 Özel Ýdare þansýný zorladý ve turladý Salý Günü oynanan bir diðer karþýlaþmada þaþýrtýcý baþka bir sonuç daha alýnýrken, maç öncesi favori gösterilen 112 Acil'i yenmeyi baþaran Ýl Özel Ýdaresi adýný 3. Tura yazdýrdý. 112 Acil'in aðýrlýðýný ortaya koyamadýðý karþýlaþmada iyi mücadele ederek takým oyunuyla maçý kazanmasýný bilen Ýl Özel Ýdaresi, salondan 4-3 galip ayrýldý. ÝL ÖZEL ÝDARESÝ: ACÝL: 3 SALON: Atatürk Spor Salonu HAKEMLER: Celal Bayraklý, Enver Bolat ÝL ÖZEL ÝDARESÝ: Ali Uslu, Cesur Saðlam, Davut Ali Ergöz, Dinçer Yýldýrým, Emre Sezer, Þahin Özen, Mustafa Algül, Öner Soytemiz, Recep Çýplak, Rüþtü Kýlýçoðlu, Serdar Aykaç, Davut Gerçekçioðlu 112 ACÝL: Gökay Güngör, Ýlyas Çelebi, Fatih Karasakal, Mustafa Altekin, Alper Uçur, Sezgin Atalay, Bekir Ardoðan, Habib Seyhan, Mücahit Seyfullah Kürkaya, Vasfi Öztürk, Hakan Karatekelioðlu, Veli Elik SARI KARTLAR: Davut Ali Ergöz, Rüþtü Kýlýçoðlu (Ýl Özel Ýdaresi) KIRMIZI KART: Gökay Güngör (Ýl Özel Ýdaresi) GOLLER: Davut Gerçekçioðlu (2), Davut Ali Ergöz, Dinçer Yýldýrým (Ýl Özel Ýdaresi), Serdar Aykaç (kk), Vasfi Öztürk, Gökay Güngör (112 Acil) Özel Ýdare 112 Acil Tur atlayan bir takým da Baro oldu Salý gününün son maçýnda Çorum Barosu ile Güven Yem takýmlarý karþý karþýya gelirken, iki takýmýn mücadelesi bir hayli çekiþmeli geçti. Gruplarýndan çýkarak 2. Turda oynamaya hak kazanan bu iki takýmýn mücadelesini Çorum Barosu 6-3 kazanarak adýný bir üst tura yazdýrmasýný bildi. ÇORUM BAROSU: 6 - GÜVEN YEM: 3 SALON: Atatürk Spor Salonu HAKEMLER: Celal Bayraklý, Enver Bolat ÇORUM BAROSU: Adem Ýþli, Emin Tunalýoðlu, Erdoðan Temel, Gökhan Yýldýrým, Ýsmail Polat, Ýsmail Yaðbat, Murat Çaylan, Ömer Altuð Türker, Soydan Çetinkaya, Turan Kalýpcý, Vedat Kara, Yusuf Baðbasan GÜVEN YEM: Arif Aksoy, Aykan Çetin, Erol Taþ, Gökhan Bozkurt, Gültekin Seres, Halil Çelik, Halil Ýbrahim Kolçak, Hasan Bal, Ümit Þengün, Yusuf Büküþ, Yücel Kolçak, Zafer Pelit SARI KARTLAR: Hasan Bal, Gültekin Seres (Güven Yem) GOLLER: Gökhan Yýldýrým (2), Erdoðan Temel (2), Soydan Çetinkaya (2) (Çorum Barosu), Gökhan Bozkurt, Gültekin Seres, Halil Ýbrahim Kolçak (Güven Yem) Çorum Barosu Güven Yem Tüm takýmlara baþarýlar dileriz

8 YAÞAM Her 10 bebekten biri Prematüre doðuyor 8 Hasta Ziyareti Kulaklarý duymayan bir adam hastanede yatan bir arkadaþýný ziyarete gitmek istemiþ. Düþünmüþ ben ne sorarým, o ne cevap verir, diye. Klasik cevaplara göre konuþmayý tasarlamýþ, cümlelerini zihninde hazýrlamýþ."nasýlsýnýz" derim, o da "Ýyiyim" der. Bende, "Oooh ne güzel" der, devam ederim. Hastaneye gidip arkadaþýnýn baþucuna varmýþ. -Nasýlsýn, iyi misin? -Ölüyorum. -Oooh, ooh ne iyi. Ne ilaç veriyorlar? -Zehir. -O ilaç çok iyidir. Doktorun kim? -Azrail. -Ondan iyi doktor yoktur. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Soner Sarýkabadayý 8 Aralýk 1978 tarihinde Kahramanmaraþ'ýn Pazarcýk ilçesinde doðmuþtur. Annesinin adý Güngör, babasýnýn adý Hasan'dýr. Perihan ve Zafer adýnda 2 kardeþi vardýr. 4 yaþýna kadar ailesiyle Kahramanmaraþ'ta yaþayan Soner Sarýkabadayý, daha sonra ailesi ile Mersin Susanoðlu Çýtak 4'e yerleþmiþtir. Ýlkokul, ortaokul ve lise eðitimini de Mersin'de tamamlamýþtýr. Üniversite hayatýna Ýstanbul'da devam etmiþtir ve Ýstanbul'a yerleþmiþtir. Yýldýz Teknik Üniversitesi'nde Ýktisat bölümünü okuyorken müziðe olan ilgisinden dolayý klasik gitar dersleri almaya baþlar yýlýnda sýnavlara giren Sarýkabadayý, Yýldýz Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi Klasik Gitar bölümünü kazanýr ve ayný yýl bu bölümden mezun olur.ýlk albümünü 2001 yýlýnda çýkartmýþtýr. Albümün adý "Kara"dýr. Bu albümden istediði baþarýyý elde edemeyen Soner Sarýkabadayý, 2009 yýlýnda çýkardýðý Buz adlý albümüyle büyük Sudoku bulmacasýnýn çözümü Soner Sarýkabadayý baþarý elde etmiþ ve kendini yükseltmiþtir yýlýnda Pas ve Sadem adlý albümlerini çýkartmýþtýr. Soner Sarýkabadayý müzikteki yeteneði ile Türk pop müziðinin sevilen isimlerinden biri olmuþtur. Söz yazarlýðý da yapan Sarýkabadayý, sanatçýlara verdiði besteleri ile de ses getirmiþtir. Buz 18 Eylül 2009 (Tekli) Pas 14 Mayýs 2010 (EP) Sadem 6 Eylül 2010 (EP) Seveni Arýyorum Ocak 2011 (Tekli) Ýtiraz 25 Mart 2011 (Tekli) Tuzlu Su + Ýtiraz 4 Temmuz 2011 (Tekli) Tuzlu Su Akustik 2011 (Tekli) Ýnsan Sevmez Mi? Kasým 2012 (Tekli) Kutsal Toprak Soner Sarýkabadayý (d. 8 Aralýk 1978, Kahramanmaraþ), Türk pop müzik þarkýcýsý ve söz yazarý.mayýs 2013 (Tekli) Avrupa da her yýl yarým milyon bebek, Türkiye de ise her on bebekten biri erken doðumla gözlerini dünyaya açýyor. Uzmanlara göre bunun sebebi, annede estetik kaygýsý, obezite, diyabet, kadýnýn iþ hayatýna daha çok girmesi, geç yaþ gebelikleri, alkol ve uyuþturucu kullanýmý...týbbi tanýma göre 37. gebelik haftasýna ulaþmadan ve organ-doku sistemleri geliþimi tamamlanmadan doðan bebeklere prematüre bebek adý veriliyor. Prematüre bebek doðum oranlarý sadece Türkiye de deðil tüm dünyada önemli bir artýþ gösteriyor. Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan hazýrlanan Erken Doðum Küresel Eylem Raporu na göre Avrupa da her yýl yarým milyon bebek prematüre olarak doðuyor. Prematüre bebekler birçok saðlýk problemi ile karþý karþýya olduklarý için özel ve itinalý bir bakým gerekiyor. Bu durum, hem ailelere hem de devlete önemli bir ekonomik yük olarak yansýyor. Yapýlan çalýþmalara göre prematüre bebeðin beraberinde getirdiði hastalýklarýn devlete maliyeti, tüm yaþamý boyunca yýllýk ortalama 7 milyar Euro olarak tahmin ediliyor.ankara Dr. Sami Ulus Kadýn Doðum, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Nurullah Okumuþ, Türkiye de erken doðumlarýn önlenmesi amacýyla Prematürk: Prematüre Bebek Koalisyonu kurulmasýna öncülük etti. Okumuþ, kadýnýn iþ hayatýna daha çok girmesi, geç yaþ gebelikler ve gebelikte alkol-uyuþturucu kullanýmý, obezite ve diyabetin prematüre bebek sebeplerinin baþýnda geldiðini söylüyor. Erken doðum oranlarýnýn 1995 li yýllara göre iki kat artýþ gösterdiðini belirten Okumuþ, Artýk gebelere Alkol ve uyuþturucu kullanýyor musunuz? diye sormaya baþladýk dedi. Bir de son dönemde vücudu bozulmasýn diye estetik amaçlý erken doðum yapanlar olduðunu dile getiren Okumuþ, Bu tür doðumlar son dönemde çok yaygýnlaþtý. Anne kilo almayý, meme yapýsýnýn ve genel olarak vücudunun bozulmasýný istemiyor. Bu nedenle bebeðini 33. ya da 34. haftada sezaryenle aldýrýyor haftalara ulaþmasýný Memorial Ataþehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Uz. Dr. Nurten Korkmaz, kýþ aylarýnda sabahlarý yorgun uyanma, halsizlik ve sýrt aðrýlarýnýn 'fibromiyalji' hastalýðýnýn belirtileri olabileceðini söyledi. Korkmaz, "Fibromiyalji daha çok kadýnlarda görülen bir hastalýktýr." dedi.uz. Dr. Nurten Korkmaz, fibromiyalji hastalýðý ve tedavisi hakkýnda bilgiler verdi. Korkmaz, Fibromiyalji'nin kronik, yaygýn kas iskelet sistemi aðrýsýyla ilgili bir sendrom olduðunu söyledi. Korkmaz, "Fibromiyaljide birçok deðiþik bulguyu bir arada görmek mümkündür. Yaygýn vücut aðrýsýna, yorgunluk ve baþ aðrýlarý da eklenebilmektedir. Sabah uyanamama, baðýrsak problemleri, eklemlerde þiþlik, uyuþma ve karýncalanma hissi gibi belirtiler görülebilir, ancak bu uyuþma ve þiþlik hali objektif bir bulgu deðildir. Hasta bu þekilde hissetmektedir. Stres devreye girdiði an ise hastalýk yeniden tekrarlayabilmektedir." ifadelerini kullandý.ailede fibromiyalji hastalýðý varsa görülme riskinin arttýðýný belirten Korkmaz, þunlarý kaydetti: "Toplumun yüzde 3'ünde fibromiyalji sendromu görülmektedir. Nedeni henüz tam olarak bilinmeyen fibromiyalji hastalýðýnda yapýlan araþtýrmalara göre genetik faktörler önemli rol oynamaktadýr. 1. dereceden yakýnlarýnda fibromiyalji olan kiþilerde 8 kat daha fazla gözlenebilmektedir. Bu da hastalýðýn genetik eðilimi olduðunu göstermektedir. Fibromiyalji daha çok kadýnlarda görülen bir hastalýktýr."duygusal travmalarýn fibromiyaljiye neden olabileceðini hatýrlatan Korkmaz, "Çevresel faktörler fibromiyalji sendromuna neden olabilmektedir. Özellikle çocukluk çaðýnda geçirilmiþ fiziksel ve duygusal travmalar, ileride fibromiyalji oluþturmada çok etkili olabilmektedir. Fibromiyalji kasa baðlý bir hastalýk deðildir. Bu daha çok aðrý sinyalinin santral sinir sisteminde iþleniþi ile ilgili bir problemdir. Hastalar herhangi bir aðrýyý GELÝN KEBABI istemiyor. diyor.ülkelerin geliþmiþlik düzeyi arttýkça prematüre doðumlarýn da arttýðýný kaydeden Okumuþ, Türkiye de son rakamlara göre 1 milyon 300 bin doðum var. Bunun yüzde 12 si prematüre. Ülke geliþtikçe, anneler çalýþma hayatýna daha çok katýldýkça prematüre doðum oranlarý o kadar artýyor. Annelerin daha uzun süre çalýþmasý, günlük hayatlarýn büyük çoðunluðunu iþ yükü ve stres altýnda geçirmeleri, ayakta uzun süre kalmalarý erken doðum sebepleri. diye konuþuyor. Çiftlerin kariyer planlamasý yaparken çocuk sahibi olma isteklerini 30 lu yaþlarýn üstüne býraktýðýna dikkat çeken uzman þu uyarýlarda bulunuyor: Kimseye kariyer yapmasýn demiyoruz. Ama çocuk da yapsýnlar. Yaþ ilerledikçe birçok üreme fonksiyonu bozukluðu ortaya çýkýyor. Rahmin bebeði tutma kapasitesi azalýyor, kanlanmasý bozuluyor, yumurta ve sperm kalitesi bozuluyor, kromozomlarda hasarlar ortaya çýkmaya baþlýyor, karýn kaslarý yaþlanmaya baþlýyor. Prematüre bebeði bekleyen tehlikeler!erken doðum, yenidoðan döneminde önemli ek ekonomik maliyetleri de beraberinde getiriyor. Çocukluk dönemine ait saðlýk harcamalarýnýn büyük kýsmýný prematüre bebekler oluþturuyor. Bunun yaný sýra erken doðan bebekler, önemli saðlýk sorunlarýyla mücadele etmek zorunda kalýyor. Zamanýnda doðan bebeklere kýyasla serebral palsi (beyin felci), dikkat eksikliði bozukluklarý, görme bozukluklarý, kronik akciðer hastalýklarý, akciðer enfeksiyonlarý ve astým gibi hastalýklarýn yanýnda, ilerleyen yaþlarda ise öðrenme güçlüðü, davranýþ bozukluklarý, kronik obstrüktif akciðer hastalýðý ve kronik kalp hastalýðý geçiriyorlar. Yapýlan çalýþmalara göre prematüre olarak dünyaya gelen yetiþkinlerin yüzde 10 u çalýþma kapasitelerini yüzde 50 oranýnda etkileyebilecek bir týbbi sakatlýkla karþý karþýya kalabiliyor. Ayrýca bebeklerde erken doðuma baðlý kalýcý körlük yapan prematüre retünopatisi (ROP) hastalýðý da görülüyor. Fibromiyalji daha çok Kadýnlarda görülüyor normalden daha fazla algýlamaktadýr. Ayrýca aðrý yapmayan uyarýcýlarý da aðrý gibi hissedebilmektedirler." diye konuþtu. Fibromiyalji tanýsý için þikayetlerin en az 3 ay sürmesi gerektiðini vurgulayan Korkmaz, þöyle devam etti: "Sabah yorgun uyanma, belin üst ve alt tarafýnda aðrý, boyun ve belde aðrý hissediliyorsa bir uzmana baþvurulmasý önerilmektedir.psikolojik boyutu da olan fibromiyalji hastalýðý, daha çok depresyon hastalarýnda ve anksiyetesi yüksek olan kiþilerde sýk gözlenmektedir. Uyku bozukluðu da bu hastalýðýn bir parçasýdýr. Uyku düzeninin olmamasýnýn anksiyete ve diðer psikolojik problemleri de artýrmaktadýr. Bu nedenle fibromiyaljli hastalarda, psikoloji ve duygu durum bozukluðu iç içedir."fibromiyalji hastalýðýnda aðrý, uyku bozukluðu, psikolojik sorunlar, kiþilik problemleri gibi birçok sorunun bir arada olduðunu söyleyen Korkmaz, "Bunlarýn hepsinin adým adým çözülmesi gerekmektedir. Her þeyden önce hasta eðitimi çok önemlidir. Hasta bir kargaþa içinde doktora baþvurur; çünkü pek çok semptomu vardýr. Bu yüzden doðru taný koymak ve kiþiyi bilgilendirmek hastada pozitif bir etki yapmaktadýr." dedi.fibromiyalji hastalýðýna yakalanan vatandaþlara önerilerde bulunan Korkmaz, "Egzersiz kondisyonu artýrmakta, travmalarý ve dýþarýdan gelen zararlý uyaranlarý azaltmakta ve aðrý kýsýr döngüsünü kýrabilmektedir. Hastalara aerobik, duruþ, germe, pilates, yoga ve yüzme egzersizleri önerilmektedir. Sýcak tedaviler, elektrik simülasyonlarý ve masaj gibi fizik tedavi uygulamalarý da kullanýlabiliyor. Kaplýca uygulamalarý da hastalar tarafýndan tercih edilebilecek yöntemler arasýnda yer almaktadýr. Fibromiyalji sendromunda antidepresan grubu ilaçlar da kullanýlabilmektedir. Bu ilaçlar hem uykuyu düzenlemekte hem de kronik aðrýlý durumlara iyi gelmektedir." þeklinde konuþtu. Malzemeler Hamur Ýçin: 1,5 Su Brdaðý Un 2 Çorba Kaþýðý Sývý Yað 1/2 Çay Kaþýðý Kabartma Tozu Biraz Su, Tuz Üzerine: 2 Çorba Kaþýðý Sývý Yað 1 Adet Soðan 250 Gr Kýyma 2 Adet Sivri Biber 1 Adet Domates 5 Adet Mantar 2 Çorba Kaþýðý Ýnce Kýyýlmýþ Maydanoz Tuz, Karabiber, Kekik Sos Ýçin: 1 Çay Kaþýðý Salça 1 Tatlý Kaþýðý Un 1 Su Bardaðý Et Suyu Yemeðin Tarifi Önce hamuru hazýrlayýn. Bunun için un, tuz, sývý yað ve kabartma tozunu karýþtýrýn. Yeterli miktarda su ilave edin. Yoðurarak hamur haline getirin. Üzerini nemli bir bezle örtüp, dinlendirin. Sonra hamurdan iri bezeler koparýn. Yemek tabaðý büyüklüðünde açýn. Teflon tavayý yaðlayýn. Hamuru tavaya alýp, arkalý önlü kýzartýn. Üst malzeme için sývý yaðý kýzdýrýn. Soðaný rendeleyip yaðda kavurun. Kýymayý ekleyin. Kavurun. Küçük doðranmýþ biber, domates ve mantarlarý ilave edin. Tuz, karabiber ve kekiði ekleyin. Hamuru servis tabaðýna alýn. Üzerine malzemeyi yayýn. Salça, un ve et suyunu çýrpýn. Ateþte koyulaþana dek piþirin. Yemeðin üzerinde gezdirin. Ýnce kýyýlmýþ maydanozla süsleyip, servis yapýn. Düþman isterseniz dostlarýnýzý geçmeye çalýþýnýz. Dost isterseniz, býrakýn, dostlarýnýz sizi geçsin. (La Rochefoucauld) 07:00 Haber Saati 08:30Nihat Hatipoðlu Sorularýnýzý Cevaplýyor 10:00Müge Anlý ile Tatlý Sert 13:00 Kýzlar ve Anneleri 15:00 Alemin Kýralý 16:00 Zahide ile Yetiþ 17:15 Kapanmadan 19:00 Ana Haber 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu 23:15 Dosta Doðru Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 18:30 Hayat Dediðin 19:40 Meraklý Köfteci 21:15 Haber Saati 22:20 Ömer Döngeloðlu 19:50 Zengin Kýz Fakir Oðlan Ýstanbul da bir cinayet iþlenir. Cinayeti iþleyen adamýn robot resmi yayýnlanýnca görenler þaþkýna uðrar. Robot resimdeki adam Nurhan dýr. Sarp ve Kemal Bey Nurhan ý ihbar edince ortalýk karýþýr. Nurhan ýn cinayet iþleyeceðine baþta ailesi olmak üzere kimse inanmak istemez. Ancak tüm deliller Nurhan ýn aleyhinedir. Fakir Oðlan Nurhan ýn baþý büyük bir derttedir.saat : 19:50-22:55 (185 dakika) Tür : Dizi (Komedi) Oyuncular : Hüseyin Avni Danyal, Ayda Aksel, Ufuk Özkan, Ecem Özkaya Yönetmen : Hasan Tolga Pulat 20:00 Pis Yedili Fatih i yakalayan Rüzgar ve Trafo, onu yine ellerinden kaçýrýr. Kovalamaca sokaklarda devam ederken köprüye gelen Fatih, kimsenin beklemediði bir hareketle köprüden atlar. Atakan, Elçin in evine gelip annesiyle anlaþýr ve ona bir sürpriz hazýrlar. Bu duruma çok sinirlenen Elçin, Atakan ý tersler ve evden kovar. Fatih in okulu basmasý olayýndan sonra Esma Sultan, okulda güvenlik önlemlerini arttýrýr. Kapýdan giren her öðrenci didik didik aranýr. Okulda yaþanan bu olaydan korkan ikoncanlar, çeþitli önlemler alarak okula gelirler. Oyuncular : Ayþegül Aldinç, Asuman Dabak, Turan Özdemir, Eda Ece Yönetmen : Osman Taþçý Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým 15:30 Ateþli Çingene 17:30 Kelime Oyunu 19:00 Ana Haber 20:00 Pis Yedili 22:00 Saklý Kalan 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Ýntikam 23:15 Dizi 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu Kurtlar Vadisi Pusu'da bu hafta: Kara, Polat Alemdar ýn yaþadýðýný öðrenir. Peki, olaylar bundan sonra nasýl geliþecek? Kara nýn Polat tan öncelikli isteði ne olacak? Polat, Kara ya yardým edebilecek mi? Kara, Polat ýn yeni planý içinde yer alacak mý? Poyraz, Kara yý bulmayý kafasýna koyar. Kara ya ulaþmak için sevdiklerini kullanan Poyraz ýn planý ne olacak? Ýntikam savaþýný kim kazanacak? Kara mý, Poyraz mý? Hýz kesmeden eylemlerine devam eden Tapýnakçýlar ýn bu seferki hedefinde ne var? Akif ve Pusat, bu planý bozmayý baþarabilecek mi? Oyuncular : Necati Þaþmaz, Kenan Çoban, Ayþe Çiðdem Batur, Cahit Kayaoðlu Yönetmen : Onur Tan 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:40 Hava Durumu 19:50 Zengin Kýz Fakir Oðlan 22:55 Süper Dadý Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma 16:45 Tv filmi Ýki Dünya Arasýnda 19:45 ÝKi Dünya Arasýnda 20:50 Ötesiz Ýnsanlar 23:00 Küçük Kýyamet

9 HABER 9 OSB yönetimi toplandý Çorum Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteþebbis heyeti aylýk olaðan toplantýlarý Çorum OSB toplantý Salonu'nda, Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantýya, Çorum OSB Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Yaðlý ve Bülent Onur, OSB Müdürü Yaþar Þahin ile OSB müteþebbis heyeti üyeleri katýldý. OSB Müteþebbis Heyeti toplantýsýnda, Organize Sanayi Bölgesi'nin 2014 yýlý yatýrým programý ve tahmini bütçesi ile diðer gündem maddeleri görüþülerek karara baðlandý. OSB Yönetim Kurulu toplantýsýnda ise Çorum OSB'de tahsis edilen parsellerdeki yatýrýmlarýn son durumlarý, imar planlarý, parsel tahsisler hususlarý ile diðer gündem maddeleri görüþülerek karara baðlandý. "Yerli Malý Haftasý, teknolojik ürünlerin tanýtýldýðý bir festivale dönüþtürülmelidir" Demokrat Eðitimciler Sendikasý Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak "Tutum, Yatýrým ve Yerli Malý Haftasý" ile ilgili açýklamalarda bulundu. DES Sungurlu Ýlçe Baþkaný Býçak, "12-18 Aralýk tarihleri arasýnda ilkokul ve anaokullarýnda kutlanan Yerli Malý Haftasý'nýn yeme içme haftasýna çevrilmiþtir. Pasta kola aðýrlýklý etkinliklere dönüþmüþtür. Bu hafta sadece yiyecek içecekten ibaret olmamalý kültürel, tarihi deðerlerimizin yaþatýldýðý, doðal kaynaklarýmýzýn, mutfak ve müzik zenginliklerimizin tanýtýldýðý, dilimizin korunmasý ve geliþtirilmesi için faaliyetlerin yapýldýðý, yerli üretim sanayi ve teknolojik ürünlerin tanýtýldýðý bir festivale dönüþtürülmelidir. Sadece okullarda deðil ülke genelinde kutlanmalýdýr, farkýndalýk yaratýlmalýdýr" dedi. Ýthal ürünler neredeyse hayatýmýzýn bir parçasý haline geldiðini belirten Býçak, "Býrakýn teknolojik ürünleri yiyecek, içecek, giyim sektöründe bile yerli malý bulma imkânsýz hale gelmiþtir. Çoðumuzun çocuðumuzun beslenme çantasýna bile koyacak yerli ürün bulmakta sýkýntý çekilmektedir. Yerli Malý Yurdun Malý sloganlarý artýk sadece laftan ibarettir. Ýthal ürünlerin artmasý yerli sanayimizi zor durumda býrakmakta, istihdamý azaltmakta, iþsizliðin ve yoksulluðun artmasýna neden olmaktadýr" þeklinde konuþtu. Küresel sermayenin her alanda hissedildiði ülkemizde yerli üretimin desteklenmesi için Yerli Malý Haftasý'nýn bir vesile olmasý gerektiðini kaydeden Býçak, çocuklarla beraber halkýnda içinde olacaðý etkinlikler yaparak hem yerel üretimin desteklenmesi hem de ülke çapýndaki üretilmiþ ürünlere yönlendirilmesi teþvik edilmesinin önemine deðinerek kaliteli yerli üretimin de bu sayede daha da artacaðýný sözlerine ekledi. Yerli malý üretiminin ülkenin baðýmsýzlýðýnýn korunmasýndaki önemini Ýlk kez 1923 yýlýnda Ýzmir Ýktisat Kongresinde Atatürk'ün gündeme getirdiði hatýrlatan DES Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak açýklamasýndan þu ifadeleri kullandý: "Küresel ve ekonomik krizde risklerin her zaman olduðunu unutmamalý, büyük Türkiye idealinin bir yolunun da yerli malý kullanmaktan geçtiðini aklýmýzdan çýkarmamalýyýz. Tüm partiler, meslek kuruluþlarý, sivil toplum örgütleri, siyasiler bu haftaya gereken önemi göstermeli. Tasarrufun hangi alanlarda nasýl yapýlacaðýna dair bilgilendirmeler sýklýkla yapýlmalýdýr. Geliþen Türkiye için iþe farkýndalýðý yüksek Yerli Malý Haftasý kutlamalarýndan baþlanmalýdýr. TBMM bu konuda rekabet ilkelerini dikkate alarak etkili kararlar almalýdýr. Yerli Malý Haftasýnýn göstermelik olarak kutlandýðý hafta olmaktan çýkarýlarak festival havasýnda kutlanmasý saðlanmalýdýr. Ülke ekonomisine katký saðlayacak bir seviyeye çýkarýlmalýdýr. Sadece okullardaki çocuklarýn deðil yetiþkinlerin de katýlýmý saðlanmalýdýr. Yerel yiyecekler, tekstil ve teknoloji ürünleri öne çýkarýlmalýdýr. Güçlü bir yerli sermaye ancak böyle oluþturulabilir." KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Muharrem Eker, Hazýr Elbiseciler Odasý'na aday Muharrem Eker düzenlediði basýn toplantýsýnda Hazýr Elbiseciler Esnaf Odasý Baþkanlýðýna aday olduðunu açýkladý. Cevherzade Pastanesinde önceki akþam basýn toplantýsý gerçekleþtiren Muharrem Eker, Çorum'da doðduðunu ve Çorum Endüstri Meslek Lisesinden mezun olduðunu ifade ederek, "27 yýldýr konfeksiyoncu olarak esnaflýk faaliyetine devam etmekteyim. Çýrak olarak baþladýðým konfeksiyonculuk mesleðine ustalarýmýn icazeti ile devam ettim. Ve her aþamasýnda bizzat çalýþtým. Ticari faaliyetime Osmancýk Caddesi, Ölçek Ýþ Merkezindeki Eker Giyim isimli maðazamda devam etmekteyim. Esnaf ve sanatkarlarýmýzýn içinde olduðu sýkýntýlarý sizlerden biri olarak yakýndan biliyorum. Sorunlarýmýzýn çözümü için yapýlacak çalýþmalara hep birlikte katýlým saðlayarak, akýllý projeler geliþtireceðiz. Bencil bir yönetim anlayýþý sergilemeden, sizlere yönetim kurulu arkadaþlarýmla birlikte, hizmet etmeye talibiz. Ahilik kültürü almýþ bir kardeþiniz olarak, birbirine yakýn sektörlerde, faaliyet. Gösteren esnaf ve sanatkarýmýzý temsil etmek için Hazýr Elbiseciler Esnaf Odasý Baþkanlýðýna aday olmaya karar verdim. Tüm esnaf ve sanatkar kardeþlerimize saygýlara sunar yapýlacak genel kurulumuzun Çorum ve ülkemiz için hayýrlý ve uðurlu olmasýný temenni ederim" dedi. Yasin YÜCEL Bilal Çetin, tekrar aday Çorum Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Bilal Çetin, oda baþkanlýðýna tekrar aday olduðunu açýkladý.bilal Çetin, ÇESOB'ta oda Yönetim Kurulu üyeleriyle istiþare yaparak aldýðý karar doðrultusunda oda baþkanlýðýna yeniden aday olduðunu kamuoyuna ilan ederken, yönetim listesinde ise Mustafa Þanlý, Musa Çakmak, Ýsmail Daþdemir, Uður Öksüz, Hüseyin Yaðlý, Cemil Kol, Tuncay Yurttutar, Mustafa Akgün ve Zarif Zerman yer alýyor. Oda üyelerinin sorunlarýný iyi bildiðini ve tekrar seçilmesi halinde sorunlarýn üstesinden yönetimiyle birlikte geleceðini ifade eden Bilal Çetin, tüm oda üyelerini 6 Ocak Pazartesi günü saat 12.00'de ÇESOB Derviþ Günday Konferans Salonu'nda yapýlacak olan genel kurula katýlmaya davet etti. Çetin'e adaylýk açýklamasýnda ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç da eþlik etti.

10 HABER 10 Çorum'da DHKP-C operasyonu Samsun Özel Yetkili Savcýsý tarafýndan baþlatýlan DHKP-C soruþturmasý kapsamýnda Çorum'da 2 ayrý adrese operasyon düzenlendi. Çorum Pir Sultan Abdal Derneði Genel Merkezi'ne yapýlan operasyonda derneðin baþkaný Halil Top gözaltýna alýndý. Samsun Özel Yetkili Savcýsý tarafýndan yürütülen çalýþma kapsamýnda birçok ilde DHKP-C üyesi olduklarý iddia edilen þahýslara yönelik dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Daha öncede örgüte üye olmaktan göz altýna alýnan Halil Top'un evi ile baþkaný olduðu dernekte arama yapýldý. Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Terörler Mücadele Þube Müdürlüðü'ne baðlý ekipler de DHKP-C üyesi olduðu iddiasýyla gözaltýna aldýðý Top'un evi ve baþkaný olduðu dernekte yaptýðý aramalarda örgüte ait çok sayýda dokümana el kondu. Çok sayýda polisin katýldýðý aramalarda ele geçirilen laptop ve dokümanlara el koyan polis, þahýsla birlikte belgeleri Samsun'a götürdü. Bu arada polisin gözaltýna aldýðý Top, araca bindirilirken sloganlar atý. Kariyer Yönlendirme Kulübü Ankara'yý gezdi Hitit Üniversitesi Kariyer Yönlendirme Kulübü öðretim üyesi ve öðrencileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý (TCMB), Birleþmiþ Milletler Türkiye (BM TURKEY) ve Gençlik ve Spor Bakanlýðýný ziyaret ettiler.öðrenciler ilk olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý'na gittiler. Merkez Bankasý Uzman Yardýmcýsý Duygu Konukçu öðrencilere bilgi verdi Ardýndan Birleþmiþ Milletler Türkiye Ofisini ziyaret eden öðrenciler Birleþmiþ Milletler Türkiye Enformasyon Müdürü Ahmet Parla'dan bilgi aldýlar. Heyet daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlýðý'ný ziyaret ederek, Bakan Suat Kýlýç'ýn Danýþmaný Enes Þiþman tarafýndan bilgilendirildiler. Ziyaretlerin sonunda Kariyer Yönlendirme Kulübü Akademik Danýþmaný Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Doðan, ziyaretlerden duyduðu memnuniyeti dile getirdi ve üniversite öðrencilerinin geliþimine katkýlarýný belirtti. Kariyer Yönlendirme Kulübü Baþkaný Faruk Ardoðan'da öðrenci kulüplerine desteklerinden dolaysý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a teþekkür etti. Yasin YÜCEL "Ýþitme engelli öðrencilere iþaret diliyle hijyen eðitimi" Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi'nde öðrenim gören iþitme engelli öðrencilere, Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü tarafýndan "Temizliðin Saðlýk Ýçin Önemi" konulu bir eðitim programý düzenlendi. Halk Saðlýðý Müdürlüðü'nün Sessiz Dil Projesi Ýþaret Dili Eðitimi katýlýmcýlarýndan olan, Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi görevlisi Týbbi Sekreter Mustafa Arýkoðlu tarafýndan verilen eðitimde, genel vücut temizliði ve kiþisel eþya temizliði konularýnýn üzerinde duruldu. Eðitim bitiminde, Toplum Saðlýðý Hizmetleri Þube Müdürü Dr. Yunus Emre Mert, Týbbi Sekreter Mustafa Arýkoðlu ve Saðlýk Memuru Hüseyin Cebeci, Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi Müdürü Cafer Can'ý makamýnda ziyaret etti. Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi'nin iþbirliðiyle, çocuklar için daha farklý ve renkli etkinliler düzenlenmesi konusunda fikir alýþveriþlerinin de yapýldýðý ziyarette Cafer Can ve okul öðretmenleri, eðitimden duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler ve taleplerini geri çevirmeyip bu etkinliði gerçekleþtiren Halk Saðlýðý Müdürlüðü'ne teþekkür ettiler. CHP'li kadýnlardan Yerli Malý açýklamasý CHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru, Aralýk Yerli Malý Haftasý nedeniyle parti önünde basýn açýklamasý yaptý. Topraklarýmýzda ürettiðimiz hemen her þeyin dýþarýdan alýndýðýný iddia eden Özüdoðru, "Bu paranýn hiçbir zaman geri dönüþümü olmuyor. Oysa tarýmdaki üretimin alt yapýsý tohum, gübre, mazot bunlar üreticinin kolaylýkla satýn alabileceði düzeyde olsa üretimimiz böyle mi olurdu? Soruyorum sizlere? Eti ithal edermiydik? samaný ithal edermiydik? Köylü topraklarýný býrakýp büyük þehirlerin gecekondularýna gider miydi? Köylü üreten deðil de tüketen olur muydu? Hiç kimse karný doyduðu sürece topraðýný terk etmez. Ýhracatýmýz ithalatýmýzý karþýlamýyor, yani sattýðýmýz alacaðýmýzý karþýlamýyor. O zaman da cari açýk denen olgu ortaya çýkýyor, yani döviz açýðý. Sanayide de dýþarýdan makine parçalarý alýp, ülkemizde montajýný yapýyor, dýþarýya satýyoruz. Kýsacasý yabancýdan almadan yabancýya bir þey satamýyoruz. Bu mu geliþmiþlik. Özelleþtirme adý altýnda gelir getiren öz kaynaklarýmýz, yerli ve yabancý demeden satýldý. Sigara fabrikalarýmýz kapatýldý. Ülkemiz yabancý sigaranýn cenneti oldu. Limanlarýmýzýn çoðu yabancýlara satýldý. Oysa limanlar, savunma ve güvenlik gibi kamu ve ülke yararý yönünden vazgeçilmez ve devredilemez özelliklere sahiptir. Üstelik de getirdiði geliri düþününce kaybýmýz paha biçilmez oluyor" dedi. CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Firdevs Yalçýn ise, yerli malýnýn önemine dikkat çekerek, yerli malýnýn kullanýlmasýna daha çok önem verilmesini söyledi. Yalçýn, Atatürk'ün yerli malýna önem verdiðini deðinerek, yerli malý haftasýnda hazýrlanan yiyeceklerin çoðunun ithal mal olduðunu belirtti. Bahadýr YÜCEL Uslu, Ýsdemir toplantýsýnda konuþtu Ýskenderun Demir ve Çelik A.Þ. Çalýþanlarý Yardýmlaþma Sandýðý Vakfý, Ýsdemir'in Bedelsiz Hisse Hak Sahipleri için, düzenlemiþ olduðu bilgilendirme toplantýsýný Ýskenderun MKÜ Yazýcý Konservatuar Salonunda gerçekleþtirdi. Toplantýya Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri, Hak-Ýþ Konfederasyonu Onursal Baþkaný Salim Uslu, Hak- Ýþ Konfederasyonu Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Çelik-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Cengiz Gül, Çelik-Ýþ Sendikasý Genel Mali Sekreteri ayný zamanda Vakýf Baþkaný olan Bayram Altun, Çelik-Ýþ Sendikasý Genel Eðitim Sekreteri Recep Akyel, Payas Belediye Baþkaný Bekir Altan ile Ýskenderun Çelik-Ýþ Þube Sekreteri Hacý Gönül, Þube Mali Sekreteri Tuncay Avcý, Þube Teþkilatlandýrma Sekreteri Musa Okcu, Þube Eðitim Sekreteri Murat Kayýþ, Ýsdemir Vakfý yöneticileri, bedelsiz hisse hak sahipleri ile diðer konuklar katýldýlar. Toplantýya katýlacaðý açýklanan Adalet Bakaný Sadullah Ergin, baþka bir toplantý nedeniyle gittiði Ankara'dan telefonla sürece saðladýðý katkýyý anlattý.çalýþanlarýn büyük ilgi gösterdiði toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Ýsdemir Vakfý Baþkaný ve Çelik- Ýþ sendikasý Genel Mali Sekreteri Bayram Altun, bedelsiz hisse ile ilgili yapýlan çalýþmalarýn sürecini anlatarak bilgilendirdi. Çelik-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Cengiz Gül, bedelsiz hissenin hak sahiplerine kazandýrýlmasý için gerek Hak-Ýþ konfederasyonu gerekse kendiler ve bölge milletvekilleri olmak üzere büyük bir çalýþma ortaya konduðunu, sürecin uzamasýnýn tek nedenini ise mahkeme aþamasý olduðunu anlattý. Genel Baþkan Gül konuþmasýný yaparken, Adalet Bakaný Ergin'in telefonla salondakilere seslenirken, hisse çalýþmalarý sýrasýnda sendikanýn büyük bir özveriyle çalýþma ortaya konduðunu adeta kendisinin de gelen talep üzerine katký saðlamaya çalýþtýðýný söyleyerek, SPK kararýnýn sona gelindiðini belirleyen son nokta olduðunu kaydetti.gül, Bakan Ergin'in bu sürece en büyük katkýyý saðlayanlarýn baþýnda geldiðini ifade ederek teþekkür etti. Son olarak kürsüye gelen Hak-Ýþ Konfederasyonu Onursal Baþkaný Çorum Milletvekili ve TBMM Genel Ýdare Amiri Salim Uslu da SPK kararýný açýkladý. Uslu, sürecin 11 yýlýnýn 8 yýlýnýn mahkemelerde geçtiðini hatýrlatarak, "SPK'nýn 13 Aralýk'ta aldýðý karar elimizde. Kararýn özeti þu; vakýf adýna kayýtlý olan hisseler çalýþanlara tescil edilecek. Düne kadar yönetim, hisseleri kendi adýnýza tescil ettirmekten imtina ediyordu. Devir üzerinde kýsýtlamalar vardý. Bundan sonra ÝSDEMÝR toplanacak, ana sözleþmeyi deðiþtirecek ve üzerinizdeki kýsýtlamalar ortadan kaldýrýlacak. ÝSDEMÝR'e altý aylýk bir süre verildi ve Ana sözleþmesini SPK hükümlerine uygun hale getirecek" dedi.uslu, sendikacýlar olarak ÝS- DEMÝR'in yeni yatýrýmlar, yenileme ve dönüþüme, istihdama ve bölge ekonomisine katký saðlamasý adýna ellerinden geleni çabayý ve özveriyi yaptýklarýna vurgu yaparak, kýsa bir süre önce yaþanan greve iliþkin de þu deðerlendirmede bulundu: "Burada kýsa bir süre önce 22 gün süren grevin ardýndan toplu iþ sözleþme imzalandý. Sözleþme imzalandýktan sonra içeride yapay dalgalanmalar yaþandý. Adeta pusuda bekleyen sendika ve sendikacýlar buraya gelip sizin verdiðiniz mücadelenin üzerine oturmaya çalýþtýlar. Oysa unuttuklarý bir þey vardý. Bu mücadele 22 gün süren grevin mücadelesi deðildi. Bu mücadelede sizlerin alýn teri vardýr. 1970'te kurulan ÝSDEMÝR, 1989'daki 137 günlük grevle beraber kazanýlmýþ haklar üzerine hiç kimse gelip hak sahibi olamaz. Dün olduðu gibi bugün ve yarýn da ÝSDEMÝR'i korumaya, büyütmeyle devam edeceðiz. Bununla birlikte Ýsdemir ve çalýþanlarýn zora düþmesini bekleyen leþ kargalarýnýn da buraya yerleþmesine asla izin vermeyeceðiz." ÝSDEMÝR Emeklileri Derneðinden olduðunu söyleyen bazý þahýslarýn 'Sendika bizi yalnýz býraktý, açýlýþýmýza gelmedi hatta çayþeker vermediler" sözlerine çok sinirlenen Uslu, "Bu sendika 11 yýldýr bedelsiz hisseyi alabilmek için mahkeme koridorlarýnda koþuþtururken sizlerin ortaya attýðýný çay-þeker davasý kabul edilemez ve tartýþma yeri burasý deðildir" þeklinde kaydetti. Kaymakam Üçüncü'den köy ziyaretleri Geçtiðimiz eylül ayýnda Osmancýk ilçesinde göreve baþlayan Kaymakam Sezgin Üçüncü köy ziyaretlerine baþladý. Üçüncü, Çayýrköy, Belkavak, Güneþören, Daniþment, Yenidaniþment ve Gecek köylerini ve Daniþment köyünde yaklaþýk 250 öðrencinin öðrenim gördüðü ilkokul ve ortaokulu ziyaret ederek öðretmen ve öðrencilerle sohbet etti.ziyarete Milli Eðitim Müdürvekili Ýbrahim Gökdere, Tarým Gýda ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdür Vekili Fuat Er ve Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Çalýþkan'da katýldý. Okul Müdürü Sakin Karakaþ'tan eðitim ve öðretim ile ilgili bilgiler alan kaymakam Üçüncü daha sonra köy muhtarý Sadýk Bayrak'tan köy hakkýnda bilgiler aldý. Kaymakam Sezgin Üçüncü, sorunlarýn çözümü için ilgili kurumlarla görüþerek kýsa sürede giderilebilecek olanlarýn çözüleceðini belirtti. Yasin YÜCEL Melodi Kozmetik'ten saç topuz þov Çorum'un önde gelen kozmetik firmalarýndan Melodi Kozmetik, bünyesine kattýðý Daimon marka saç boyalarýnýn Bölge Bayiliði tanýtým toplantýsýnda saç topuz þova da imza attý. ÇESOB Derviþ Günday Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen tanýtým ve eðitim toplantýsýnda, bayan kuaförlere iletiþim seminerinin ardýndan saç topuz eðitimi de verildi. Çorumlu bayan kuaförlerin yoðun ilgi gösterdiði eðitim seminerini Beden Dili ve Ýletiþim Uzmaný Mehmet Aykaþ verirken, topuz eðitimini ise Ýsmail Terzi ve Vicdan Kocaliman'ýn uygulamalý olarak verdi. Daimon saç boyasýnýn da tanýtýmý ve uygulamasý hakkýnda bilgilerin yer aldýðý eðitimde, farklý tarz topuzlar, pratik uygulamalar ve avantajlarý gözler önüne serildi. Melodi Kozmetik Sahibi Mustafa Mucuk, eðitim çalýþmalarý ile Çorumlu bayan kuaförlerin geliþimine katký saðladýklarýný belirterek, eðitim seminerlerine devam edeceklerinin mesajýný verdi. Tanýtým seminerini Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse ile Mecitözü Esnaf Odasý Baþkaný Mustafa Tunç da takip etti. Bahadýr YÜCEL

11 Okul Sporlar Federasyonu müsabaka merkezlerini açýkladý SPOR 11 Ýlimiz grup maçlarýna ev sahipliði yapacak Okul Sporlarý Federasyonu öðretim yýlý spor müsabakalarýnýn yapýlacaðý grup, yarý final ve final merkezlerini açýkladý. Federasyon'dan yapýlan açýklamaya göre yeni sezonda ilk etapta Çorum'a dört grup birde yarý final grup birinciliði verildi. Buna göre ilimizde yapýlacak olan ilk grup müsabakasý 3-5 Ocak tarihlerinde Gençler futsal ile baþlayacak Þubat tarihlerinde yine gençler basketbol grup birinciliði müsabakalarý Çorum'da yapýlacak Mart tarihlerinde gençler Yüzme grup En iyi futbolu oynadýðýmýz maçý kaybettik Teknik Direktör Cafer Aydýn son maçý ve geleceði deðerlendirdi. Spor Toto 3.lig 2.grupta ilk yarýyý deplasmanda oynadýðý Batman Petrolspor maçý ile kapatan Orhangazispor'da teknik direktör Cafer Aydýn, son dakikasýna 2-1 önde girdikleri maçý uzatmalarda kaybetmelerinin þokunu yaþadýklarýný belirterek, sezonun en iyi futbolunu oynadýðýmýz maçý basit hatalar sonucu kaybettik. Akýl alýr bir durum deðil dedi. Cafer Aydýn devre arasýnda en az 4 yada 5 oyuncu takviyesine ihtiyaç duyduklarýný ifade etti. Teknik Direktör Cafer Aydýn, Batman Petrolspor maçýnýn týpký Balçova Belediyespor maçý ile kopya bir maç olduðunu belirterek, çok gol pozisyonu bulup atamadýðýmýz vakit kalemizde basit goller görüyoruz dedi. Cafer Aydýn, Batman Petrolspor maçýnda sezonun en iyi futbolunu ortaya koyduklarýný da belirterek, 1-0 geriye düþmemize raðmen oyuncularým müthiþ birinciliði müsabakalarý Çorum Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapýlacak Mart tarihlerinde ise Küçükler futbol grup birinciliði maçlarý ilimizde yapýlacak. Ýlk dönemde Çorum'a verilen tek yarý final grubu ise 5-8 Mayýs tarihlerinde yýldýzlar futbol kategorisinde. Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün geçtiðimiz yýlda Çorum'a ilk etapta bu kadar grup verildiðini ancak sonraki dönemde illerde yaþanan sorunlar ve organize çakýþmalarý nedeniyle yer deðiþikliðinden daha fazla organizenin Çorum'a alýnacaðýna inandýðýný söyledi. SPOR SERVÝSÝ bir oyun ve mücadele ortaya koydular ve 2-1 de öne geçtiler. Ancak farký açacaðýmýz yerde uzatma dakikalarýnda kiþisel hatalardan 2 gol üst üste yedik ve maðlup olduk. Son iki haftanýn fotoðrafý bu. Bu iki maçý kazansaydýk þimdi ligin 2.sýrasýnda yer alýyorduk dedi. TAKVÝYE ÞART Cafer Aydýn, kadro dýþý kalan oyunculardan kulüp olarak bir gelir beklediklerini de belirterek, bu oyuncularýmýzdan bir getirimiz olursa hiç vakit geçirmeden transfer çalýþmalarýmýzý yapacaðýz. 10 gün içinde transferlerimizi bitirip çalýþmalarýmýzý da buna göre yapmamýz gerekiyor dedi. Cafer Aydýn, sað ve sol ön ile orta saha ve stoperde takviyelere ihtiyacýmýz var. Ýmkanlarýmýz dahilinde bu transferleri yapýp ikinci yarýda zirvede yer almak istiyoruz dedi. SPOR SERVÝSÝ Evde yapýlacak hareketler Poleks Ayakkabý ayda 3 bin 800 ayakkabý üretiyor Vali Sabri Baþköy, Poleks Ayakkabý Deri Spor Giyim Ýmalat Sanayi Ýç ve Dýþ Ticaret Limited Þirketi'nin Çorum'da ki ayakkabý üretim fabrikasýný ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda Çorum OSB Müdürü Yaþar Þahin ile sahibi Namýk Kýtan da hazýr bulundu. Merkezi Ankara'da bulunan ve Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde ayakkabý üretimi yapan Polesk Ayakkabý fabrikasýnda ayakkabý üretim aþamalarýný tek tek gezerek incelemelerde bulunan Vali Baþköy, fabrika ortaklarýndan Namýk Kýtan'dan bilgi aldý. Üç vardiye çalýþtýklarýný ve ayda ortalama 3 bin 800 ayakkabý ürettiklerini ifade eden Namýk Kýtan, üretilen ayakkabýlarýn Ýstanbul baþta olmak üzere tüm Türkiye piyasasýna sunduklarýný belirtti. Çorum OSB'de sanayi, makine, tarým ve kimya ürünleri baþta olmak üzere geniþ bir üretim yelpazesinin olduðuna dikkat çeken Vali Baþköy, "Çorum OSB'ye yapýlan yeni fabrikalarla bu çeþitlilik her geçen gün artýyor. Çorum sanayisi de bunu fazlasýyla hak ediyor" ifadelerini kullandý. Bu fabrikalarýn Çorum'a önemli ölçüde istihdam saðladýðýna iþaret eden Vali Baþköy, fabrika sahibi Namýk Kýtan'a Çorum halký adýna teþekkür etti ve baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diledi. Ýskilip'te modern Sebze Pazarý hizmette Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer'in seçim vaadi olan ve yapýmýna üç ay önce baþlanan modern Sebze Pazarý hizmet vermeye baþladý. 2 bin 500 metrekarelik alana sahip sebze pazarýnýn üzeri çelik konstrüksiyonla kapatýldý. Çevre düzenlemesi yapýldý. Dükkânlarýn kayýtlarý yenilenerek boya iþleri bitirildi. Zemine modern parke taþý döþendi. Orta bölmeler yeniden dizayn edildi. Burada faaliyet gösteren esnafýmýzýn yaðýþlardan olumsuz etkilenmemeleri için yaðmur suyu hattý çekildi. 18 Aralýk Çarþamba günü hizmet vermeye baþlayan Sebze Pazarýndan hem pazar esnafý hem de Ýskilipliler memnuniyetlerini ifade ettiler. Belediye Baþkaný Numan Sezer, söz verdikleri gibi Sebze Pazarýnýn üzerini kapattýklarýný, Pazar içinde gerekli fiziki düzenlemeleri eksiksiz tamamladýklarýný, burada faaliyet gösteren esnafýn haftanýn her günü alýþ veriþ yapma imkânýna kavuþturulduðunu beyan ederek, pazarýn burada faaliyet gösteren esnafa ve Ýskiliplilere hayýrlý ve uðurlu olmasýný diledi. Evinden dýþarý çýkamayan kadýnlar ve ya erkekler için evde yapýlabilecek spor hareketleri nelermiþ araþtýrdýk. Zaman bulup dýþarý çýkýp spor yapamayan ya da bir spor salonuna gidecek vakti olmayan insanlarýn çoðu aþýrý kilo ve hareketsizlikten þikayetçi. Ýnsan hareketsiz kaldýðý için yediði besinlerden aldýðý kaloriyi harcayamamakta ve bu nedenle kilo almaktadýr. Özellikle kilo sorunu olan insanlar söylediklerimizi dikkate almalý aþaðýda daha detaylý olarak belirttiðimiz evde yapýlabilecek spor hareketlerini uygulamalýdýr. Spor yapmamak, hareketsiz kalarak tüm gününü masa baþýnda ya da bir koltukta geçirenler için ilerde büyük saðlýk sorunlarý baþ gösterebilir. Ýþte evinizde yapabileceðiniz spor hareketleri þunlar; evde egzersiz hareketleri resimli anlatým Evde Yapýlabilecek Egzersiz Hareketleri Spor yapmanýn en temel kuralý yürüyüþ yapmak diye bilinir. Ýþe giderken yürümek kalorilerimizi yakmamýza sebep olabilir ama spor yapmak daha önemli dir. Bir spor kompleksine gidip spor yapma þansýnýz yoksa sizin için en iyi secim evde spor yapmaktýr. Basit hareketlerle evde de kilolarýnýzdan kurtulup güzel bir vücuda sahip olabilirsiniz. Evde spor yapmak için ilk önce düzenli sporun birinci kuralý olan yürüyüþtür. Evde ilk önce kendinize yürüyüþ bandý temin etmeniz gerekir eðer spor bandýnýz yoksa kendinize bir yürüyüþ alana ayarlamanýz ve orada düzenli olarak bir saat civarýnda yürüyüþ yapmanýz lazýmdýr. Terlemeden yapýlan yürüyüþler kilo yakmanýza pek bir fayda saðlamaya bilir bu nedenle bir koþ bir yürü tarzýnda koþmanýz ve terlemeniz lazým bunu yaparak kalorilerinizi yakarsýnýz. Evde egzersiz hareketleri yapmak için hiçbir þeye ihtiyaç olmayan spor tarzlarýndan biride Mekik ve Þýnav gelir hiçbir alete ihtiyaç duyulmadan yapýlabilecek bu sporlar karýn kaslarýnýzýn sýklaþmasýna ve vücudunuzun daha sýký ve gösteriþli olmasýna sebep olur. Özellikle erkekler þýnav konusunda karýn kaslarýnýn geliþmesi kol kaslarýnýn geliþmesi yönünde evde çalýþarak iyi bir seviyeye gelebiliriz.evde yapýlacak bir diðer harekette çömelme hareketidir. Bu hareketle bacak kaslarýnýzý gayet güzel bir þekilde çalýþtýrabilir ve güçlenmesini saðlayabilirsiniz. Dik bir þekilde durup belli aralýkla dizlerinizi kýrarak çömelin bu hareketi 8 defa yapýn böylelikle diz kaslarýnýz ve bel kaslarýnýzý çalýþtýrýp vücudunuzu daha saðlýklý ve güçlü bir hale getirebilirsiniz. Unutmayýn açýk havada yapýlan spor çok daha etkili sonuçlar verebilir ama biz imkanlarýn kýsýtlý olan ve evde pineklemek istemeyen zorlu kýþ þartlarýnda hasta olmaktan korkan okuyucularýmýz için evde yapýlacak ufak ve etkili hareketleri yazdýk. Bilinen bir gerçek vardýr ki saðlýklý bir beyin saðlýklý vücutta bulunur. YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Futsal'da kura çekimi bugün 50 takýmýn katýlýmýyla 12 grupta heyecanlý ve çekiþmeli maçlarla baþlayan, grup maçlarýnýn bitmesinin ardýndan 2. Tur eleme maçlarýnýn oynandýðý Futsal Turnuvasý'nda 2. Tur maçlarý da sona ererken, son 12'ye kalan takýmlarýn yer aldýðý 3. Tur için eþleþmeler bugün belli olacak. 2 gün sürecek 3. Tur maçlarý cuma ve cumartesi günlerinde oynanacak. 3. Tur eþleþmelerinin ve maçlarýn baþlama saatlerinin belli olacaðý kura çekimi bugün Çorum Gazetesi'nde gerçekleþtirilecek. Kura çekimi saat 18.00'de baþlayacak. Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle il merkezinde enerji kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintinin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: tarihlerinde saatleri arasýnda: Kale Mahallesi Meram Sokaklar.

12 Kaleci antrenörü ile yollar ayrýlýyor Orhangazispor'da teknik kadro içinde yer alan kaleci Antrenörü Bekir Gül ile yollar ayrýlýyor. Orhangazispor yönetimi dün Cafer Aydýn ve teknik heyet ile kýsa süren bir görüþme gerçekleþtirdi. Yeni dönem ve transferlerin masaya yatýrýldýðý görüþmeden sonra yönetim kurulu kaleci antrenörü Bekir Gül ile yollarý ayýrma kararý aldý. Orhangazispor'un ikinci yarýda teknik direktör Cafer Aydýn'ýn da onay vereceði yeni bir kaleci antrenörü ile anlaþmaya varmasý bekleniyor. Öðretmenleri aðlattý Bir öðretmene öðrencileri tarafýndan verilen ders Derinceli Deniz Sert, Belediyespor'un gündemine girdi Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Derince Belediyespor'da geçtiðimiz haftalarda kadro dýþý býrakýlan forvet oyuncusu golcü Deniz Sert'in Çorum Belediyespor'un gündeminde olduðu öðrenildi. Ýddialara göre golcü futbolcunun menajerler vasýtasý ile golcü futbolcu arayýþýnda olan Çorum Belediyespor'a önerildiði ancak Çorum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk'ýn bu futbolcu hakkýnda titiz bir çalýþma yaptýðý ileri sürüldü doðumlu Deniz Sert, Derince Beldiyespor'da bu sezon 15 maçta forma giymiþ ve Kahramanmaraþ Belediyespor maçýnda alýnan 3-0 yenilgi sonrasýnda son 2 maçta kadro dýþý kalmýþtý. Golcü futbolcu ilk yarýda oynadýðý 15 maçta 10 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekerken takýmýnýn ligde ilk yarýyý 4. Sýrada tamamlamasýna attýðý gollerle önemli katký saðladý. Öte yandan Çorum Belediyesporlu bir yöneticinin yine Derince Belediyesporlu Oltan Karakullukçu için araþtýrma yaptýðý da haberi sayfalarýmýzda yer bulmuþtu. ADNAN YALÇIN Öðretmenleri býraktý, onlar býrakmadý! Salý günü Atatürk Spor Salonu'nda oynanan Genç Kýzlar Basketbol Ýl Birinciliði müsabakalarýnda tribünlerdeki izleyiciler adeta derslik bir müsabakaya þahit oldular. Öðretmenlerinin salonu terk ettiði müsabakada Anadolu Öðretmen Lisesi kýz basketbol sporcularý maç sonunda ayakta alkýþlandý. Anadolu Öðretmen Lisesi ile Ýnönü Anadolu Lisesi arasýndaki çekiþmeli mücadele berabere devam ederken Anadolu Öðretmen Lisesi Beden Eðitimi Öðretmeni Halil Ýbrahim Bolat, karþýlaþma hakemlerinin verdiði bir karara beklenmedik bir tepki verip salonu terk etti. Beden Eðitimi Öðretmeni Bolat'ýn bu hareketi sporcu aileleri ve futsal müsabakalarýný izlemeye gelen tribündeki seyircilerden tepki aldý. Yedek kulübesinde yaþanan tabloyu yaþlý gözlerle izleyen sporcularýnýn gözyaþlarýna dahi aldýrýþ etmeden salondan ayrýlan Bolat'ýn gidiþiyle mücadeleye dönen sporcular adeta hocalarýna da ders verdi. Karþýlaþmaya büyük bir kazanma hýrsý ile devam eden Anadolu Öðretmen Lisesi kýz basketbol takýmý karþýlaþmayý kazandý. Karþýlaþmanýn sonunda küçük kýzlarýn mücadelesi izleyenler tarafýndan büyük bir alkýþ tufaný ile ödüllendirildi. SPOR SERVÝSÝ Umut Pusat Yusuf Atay Transfer görüþmeleri baþlayacak Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta sezona þampiyonluk parolasý ile giren ve ilk yarýyý 30 puanla, 32 puanlý lider Düzyurtspor'un bir basamak gerisinde tamamlayan Çorum Belediyespor'da yönetimin ara transfer görüþmelerine baþlamasý bekleniliyor. Daha önce ara transfer döneminde düþünülen isimler olarak isimleri gündeme gelen Elibol Sandýklýsporlu Umut Pusat, Erzincan Refahiyesporlu Yusuf Atay ve Derince Belediyesporlu Oltan Karakullukçu ile iletiþime geçen yönetim bu futbolculardan net cevap almak için ligin ilk yarýsýnýn tamamlanmasýný beklemiþti. Futbolcularla yapýlan ön görüþmelerin ardýndan futbolcularýn düþünceleri öðrenilirken Belediyespor yönetimi de futbolcularýn isteyeceði fiyatlara göre bir ön çalýþma yapacaðý öðrenildi. Kýrmýzý siyahlý yönetimin kesenin aðzýný açmasý durumunda kesinlikle bir golcü ve bir forvet arkasýnda oynayacak iki kaliteli transferi düþündüðü de gelen bilgiler arasýnda yer aldý. Bu 3 ismin içinde Erzincan Refahiyesporlu Yusuf Atay'ýn kulübünün maddi sýkýntý yaþamasýndan dolayý transferinin gerçekleþmesi ihtimali güçlenirken futbolcuya Belediyespor dýþýnda transfer teklifinde olan takýmlarýnda olduðu ifade edildi. ADNAN YALÇIN Aferim çocuklar Serhat tek baþýna hazýrlanýyor Çorum Belediyespor'un 3. Lig'e yükseldiði yýl takým kaptanlýðýný yapan Serhat Gökþen, ikinci yarýya hazýrlanýyor. Dün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda tek baþýna antrenmanlara baþlayan tecrübeli ismin devre arasýnda birkaç takýmla görüþme halinde olduðu öðrenildi. Transfer görüþmelerinin olduðunu ancak henüz kesin bir anlaþmasýnýn olmadýðýný dile getiren Serhat Gökþen, "Bazý takýmlarla görüþmelerim var. Ancak kesin anlaþmýþ olduðum bir takým yok. Devre arasýný iyi deðerlendirerek ikinci yarýda bir takýmda futbol oynamak istiyorum. Bu nedenle çalýþmalarýma baþladým."dedi. Çorumspor kale arkasýnda çalýþtý Haftasonunda Nevþehirspor'u evinde konuk edecek olan Çorumspor bu maçýn hazýrlýklarýný Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda yaptýðý antrenmanla sürdürdü. Yardýmcý antrenör Gökhan Karakuþ idaresinde yapýlan antrenmana altyapýda oynayan futbolcular dýþýnda tüm futbolcular katýlýrken antrenman ýsýnma hareketleri ile baþladý. Antrenman koordinasyon çalýþmalarý ile devam etti. Çabukluk ve koordinasyon çalýþmasýnýn ardýndan kale arkasýnda yapýlan dar alanda kontrol pas ve tek pasa dayalý turnuva karþýlaþmalarý ile antrenman sona erdi. Çorumspor bugün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda yapacaðý çift kale ile Nevþehirspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürecek. ADNAN YALÇIN Karakuþ'ta Merzifon yolcusu Çorumspor'un yardýmcý antrenörü Gökhan Karakuþ'un da Çorumspor'dan ayrýlacaðý öðrenildi. Genç teknik adamýn devre arasýnda Merzifonsporla anlaþacaðý ve eski Çorumspor Teknik Direktörü Sunay Güneþle birlikte Merzifonspor'da çalýþacaðý iddia edildi. Çorumspor'u yüzüstü býrakmak istemeyen Karakuþ'un Merzifon'dan transfer teklifini haftalar öncesinde aldýðý ileri sürüldü. Merzifonsporla anlaþmak üzere olan Karakuþ'un, Nevþehirspor maçýnýn ardýndan Merzifon'a giderek kulüp yönetimi ile masaya oturacaðý gelen haberler arasýnda yer aldý.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

69. þubesini Çorum'a açtý

69. þubesini Çorum'a açtý ÝHH'dan Gazze için yeni kampanya ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, Gazze'ye yönelik yeni bir insani yardým kampanyasý baþlattý. Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý tarafýndan düzenlenen 5. Ýslam Dünyasý Sivil Toplum Kuruluþlarý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ 14 Kasım 2014 Cuma 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları 14:00 14:20 Osmanlı Dönemi Ahıska Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN,

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Bodrumspor 2 Denizli Sarayköyspor 1

Bodrumspor 2 Denizli Sarayköyspor 1 Bodrumspor 2 Denizli Sarayköyspor 1 Bal ligi 7. Gurupta mücadele eden B.B Bodrumspor Sarayköy spor karşısında zorlu geçen maç sonunda 2-1 galip geldi. Bu galibiyet ile Bodrumspor şampiyonluk yolunda iddiasın

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ ADRES: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON TEL : 0 (462) 326 73 99 TEL&FAX : 0 (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr

Detaylı