SLAM HUKUKÇUSU UKÇUSU ve HUKUK TARHÇ COULSON: HAYATI, ESERLER ve GÖRÜLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SLAM HUKUKÇUSU UKÇUSU ve HUKUK TARHÇ COULSON: HAYATI, ESERLER ve GÖRÜLER"

Transkript

1 = SLAM HUKUKÇUSU UKÇUSU ve HUKUK TARHÇ HÇS NOEL COULSON: HAYATI, ESERLER ve GÖRÜLER LER Prof. Dr. Ferhat Koca '26 8 5*85(0'''9'9$ 6(0 Noel James Coulson 18 AUustos 1928 tarihinde Mngiltere nin Lancashire bölgesindeki Blackrod da doudu. Wigan Grammar School daki euitiminden sonra Oxford daki Keble College e girdi. Kbrs ve SüveyR bölgesinde istihbarat subay olarak askerlik yapt. AskerliUi müteakip, 1952 ylnda Oxford Üniversitesi ne girdi. Burada merhur müsterriklerden Joseph Schacht n tavsiyesi üzerine, Fas kütüphanelerinde bulunan fkhla ilgili el yazmalar üzerine yüksek lisans ve doktora yapt ylnda Sir Norman Anderson tarafndan Londra Üniversitesi ndeki School of Oriental and African Studies e (SOAS) davet edildi ve burada Mslâm hukuku dersleri okutman olarak göreve barlad yllar arasnda, Nijerya daki Ahmedü Bello Üniversitesi hukuk fakültesinde dekanlk yapt. Noel J. Coulson 1967 ylnda Londra Üniversitesi DoUu ülkeleri hukuku bölümü (Department of Oriental Laws) barkanluna getirildi ve bu görevi ömrünün sonuna kadar sürdürdü. Bu arada Chicago, Harvard, Pennsylvania, UCLA, Utah ve mezun olduuu Keble College gibi çeritli üniversitelerde misafir profesör olarak dersler verdi. Ayrca, Mslâm hukukunun, özellikle ticaret ve mirasla ilgili hükümlerinin uygulamas konusunda arartrma ve gözlemlerde bulunmak amacyla çeritli defalar OrtadoUu ülkelerini ziyaret etti. Arab Law Quarterly dergisinin yayn kurulu ve Gray s Inn Barosu üyesi olan Coulson, The Times (3 Eylül 1986) gazetesi tarafndan kendi neslinin önde gelen Mngiliz Mslâm hukukçusu olarak nitelendirilmirtir. 1 Gazi Üniversitesi Çorum Mlahiyat Fakültesi.

2 = H$%A"B*/ Mki kz çocuuu babas olan Noel J. Coulson, 30 AUustos 1986 tarihinde, 58 yarnda Haslemere de (Surrey) öldü 2. %6''9'9$ #6/# 1. A History of Islamic Law (Edinburgh University Press, Edinburgh 1964, 1971, 1978, 1990). Mslâm hukuk tarihine dair klasik ve modern pek çok kaynaktan faydalanlarak yazlmr muhtasar bir kitaptr. Bu eser Fî Târîhi t-te+rî il- -slâmî (trc. Muhammed Ahmed Sirâc, Kuveyt 1402/1982) adyla Arapça ya tercüme edilmirtir. 2. Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence (the Centre for Middle Eastern Studies, University of Chicago, London, Chicago 1969). Coulson un Chicago Üniversitesi hukuk fakültesi OrtadoUu arartrmalar merkezinde misafir hoca olarak verdiui derslerin notlarndan oluran bu eser, Mslâm hukuk sistemindeki akl-vahiy 3, birlik-çeritlilik, otoriteryanizm-liberalizm, idealizm-realizm, hukuk-ahlâk, durauanlk-deuirkenlik kavramlarn ve bu kavramlarn birbiriyle ilirkilerini incelemektedir. 3. Succession in the Muslim Family (Cambridge 1971). Mslâm miras hukukuyla ilgili bir eserdir. 4. Commercial Law in the Gulf States - The Islamic Legal Tradition, (London 1984, Graham-Trotman). Coulson un School of Oriental and African Studies in hukuk fakültesinde verdiui, OrtadoUu ülkelerinin karrlartrmal ticaret hukuku adl dersin notlarndan oluran bir kitaptr. 2 Noel James Coulson un hayat, eserleri ve görürleri hk.bk. Joseph Scahct, Modernism and Traditionalism in a History of Islamic Law, Middle Eastern Studies, I (1964), s ; Noel James Coulson, Correspondence, Middle Eastern Studies, III (1966), s ; Obituary: Professor Noel J. Coulson, Arab Law Quarterly, I/5 (November 1986), s ; I. Edge, Obituary: Noel Coulson, Bulletin of School of Oriental and African Studies, L/3 (1987), s ; Muhammed Selim El-Awa, Approaches to Shari a: A Response to N. J. Coulson s A History of Islamic Law, Journal of Islamic Studies, II/2 (1991), s ; Kamil Uslu, Noel J. Coulson un -slâm Hukuku Hakkndaki -ddialar, Konya 1997 (Selçuk Ünv., Sosyal Bilimler Enst., YaymlanmamR Yüksek Lisans Tezi); M. Kâmil YaRaroUlu, Coulson un Mslam Hukukuna BakR, Oryantalistlerin Gözüyle -slâm (ed. Ahmet Yücel), Mstanbul 2003, RaUbet Yaynlar, s ; Muharrem Klç, Mslam Hukukunun DoUasna Klasik Oryantalist Bir BakR: N. J. Coulson ÖrneUi, Marife, yl. 2, sy. 3 (Konya 2002), s ; Cengiz Kallek, Coulson, Noel James, D-A, VIII, Bu eserin akl-vahiyle ilgili bölümünün Türkçe tercümesi için bk. Noel J. Coulson, Mslam Hukukunun ÇatRma ve Gerilim Alanlarndan Biri Olarak Vahiy ve Akl (trc. Ferhat Koca), Marife, III/3 (Konya 2003), s

3 ##6) 7.!"7?$/$$& 1. Doctrine and Practice in Islamic Law: One Aspect of the Problem, Bulletin of School of Oriental and African Studies, XVIII/2 (1956), s The State and the Individual in Islamic Law, International and Comparative Law Quarterly, VI (1957), s (The Traditional Near East J. Stewart - Robinson (ed. Englewood Cliffs, N. J. Prentice Hall), 1966, s Reform of Family Law in Pakistan, Studia Islamica, VII (1957), s The Moslem Ruler and Contractual Obligations (J.N.D. Anderson ile birlikte), New York University Law Review, XXXIII (1958), s Muslim Custom and Case Law, Die Welt des Islams, VI (1959), s The Significance of Islamic Law in the World Community, Los Angeles Bar Bulletin, XXXVII (1961), s Islamic Family Law: Progress in Pakistan, Changing Law in Developing Countries (ed. Norman Anderson), Allen and Unwin, London 1963, s The Concept of Progress and Islamic Law, Quest (Calcuta), 40 (1964), s Legal Education and Islamic Law, Journal of the Centre of Islamic Legal Studies (Zaria), I (1966), s Islamic Law in Contemporary Cultural Change (J. N. D. Anderson ile birlikte), Saeculum, XVIII (1967), s ; ayrca bk. Lahore ts., Lahors Law Times Publications (ed. M. Farani), ayr basm. 11. Islamic Law, An Introduction to Legal Systems (ed. J. Duncan M. Derret), Sweet and Maxwell, London 1968, s Representational Succession in Contemporary Islamic Law, Studia Islamica (Voluminis Memoriae J. Schacht Dedicata, pars altera), XXXII (1970), s Modernization: Islamic Law (J. N. D. Anderson ile birlikte), (ed. Michael Brett), Northern Africa: Islam and Modernization, Frank Cass, London 1973, s A Comparison of the Law of Succession in the Islamic and British Legal Systems, American Journal of Comparative Law, XXVI (1978), s ==

4 = H$%A"B*/ 15. Law and Religon in Contemporary Islam, Hastings Law Journal (UCLA), XXIX (1978), s Bu makalenin Türkçe tercümesi için bk. ÇaUdaR Mslâm Dünyasnda Hukuk ve Din (trc. M. Kamil YaRaroUlu), Oryantalistlerin Gözüyle -slâm (ed. Ahmet Yücel), Mstanbul 2003, RaUbet Yaynlar, s Women and Law Reform in Contemporary Islam (Doreen Hinchcliffe ile birlikte), Women in the Muslim World (ed. Lois Beck - Nikki R. Keddie), Cambridge Mass., Harvard University Press 1978, s Regulation of Sexual Behaviour Under Traditional Islamic Law, Society and the Sexes in Medieval Islam (ed. A.L. al-sayyid Marsot), Undena Publications, Malibu 1979, s The Islamic Legal System: Its Role in Contemporary Muslim Society, Studien zum Islamichen Recht. Hrsg. Von Fritz Schwind (ed. Noel J. Coulson -Abdelwadoud Yehia), Verlag der Österreichisschen Akademie der Wissenschaften, Wien 1983, s The Family in Islamic Law: Yesterday and Today, Studien zum Islamichen Recht. Hrsg. Von Fritz Schwind (ed. Noel J. Coulson - Abdelwadoud Yehia), Verlag der Österreichisschen Akademie der Wissenschaften, Wien 1983, s European Criticism of Hadith Literature, The Cambridge History of Arabic Literature: Arabic Literature to the End of Umayyad Period, Cambridge University Press, Cambridge 1983, s Ayrca Coulson, The New Encyclopaedia Britannica nn Islamic Law (Macropaedia, Chicago 1974, s ), Encyclopaedia of Islam n (second edition, I, E.J. Brill Leiden 1960) ise Bayt al-mal maddesini yazmrtr. 4 6$)888'8809$$:;'9$5'!<9:='9$ Bat dünyasnda Mslamî ilimler sahasnda yetiren en merhur arartrmaclardan biri olan Mngiliz Rarkiyatç Noel James Coulson, geleneksel oryantalizmin öncüleri konumundaki I. Goldziher ve J. Schacht gibi bilginlerden zaman zaman farkl bir çizgi takip etmir 5 ve deuerlendirmelerinde onlardan daha yumu- 4 Ayrca bu eserlerin bir listesi için bk. M. Kâmil YaRaroUlu, Coulson un Mslam Hukukuna BakR, Oryantalistlerin Gözüyle -slâm (ed. Ahmet Yücel), s Bizzat J. Schacht, Noel J. Coulson un kendisinden farkl baz yaklarmlar bulunduuunu belirterek, onun A History of Islamic Law adl kitabn çeritli açlardan tenkit etmir ve bu konu hakknda iki oryantalist arasnda çeritli tartrmalar yaplmrtr. Bk. Joseph Scahct, Modernism and Traditionalism in a History of Islamic Law, Middle Eastern Studies, I (1964), s ; Noel James Coulson, Correspondence, Middle Eastern Studies, III (1966), s

5 7.!"7?$/$$& = Rak ve lml bir üslup kullanmrtr. 6 Coulson un Mslam hukukunun kaynaklar, doktrini ve tarihsel süreci hakkndaki görürleri ksaca Ru Rekilde özetlenebilir: 6$# Noel J. Coulson Mslam hukukunun kaynaklarn deuerlendirirken, kaynaklar hiyerarrisinde, Allah n yegane kanun koyucu olduuu ve onun emirlerinin hayatn bütün yönleri üzerinde en üst derecede kontrole sahip olduuu ilkesine vurgu yapar. Bununla birlikte o, Mslâm hukukunun ana kaynau olan Kuran- Kerim de yer alan hukukî içeriue sahip ayetlerin esas itibariyle Mslâm ahlaknn yaln bir ifadesi olduuu kanaatindedir. Ona göre, Kuran- Kerim basit ve sade bir kanun metni vermemirtir. Dolaysyla, Kur an da yer alan hukukî hükümler hukukî olmaktan ziyade ahlakî bir nitelik arz ederler. Nitekim Kuran n öncelikli amac da insanlar arasndaki ilirkileri deuil, insanla yaratc arasndaki ilirkileri düzenlemektir. 7 Coulson Mslâm hukukunun ikinci kaynau olan Sünnet in kavram olarak ilk defa hicrî II. yüzylda belirli bir hukuk ekolünün kendi içinde kurulan ve daha sonra bu ekolün temsilcileri tarafndan gelirtirilmir olan görürü ifade ettiuini, ancak ekol içindeki bu dürüncenin güçlendirilmesi için geçmir nesillerle arasnda baulant kurulduuunu ve son olarak da bu sürecin Hz. Peygamber de son bulduuunu ileri sürer 8. Coulson, Sünnet in bir hukuk kaynau olarak Mslâm hukuk dürüncesine dahil edilmesinde Mmam Oafii nin rolüne dikkat çekerek, 6 Coulson un danrmanlunda doktora tezi hazrlayan Muhammed Selim el-avvâ, onun dürüst kiriliuine iraret ederek, Coulson un kendi görürlerine aykr olsa bile barka fikirlere karr dürmanca tavr taknmadun, onun DoUu ülkelerinin tarihi, kültürü ve gelenekleri üzerine çalrmalar yapan klasik bir oryantalist olmaktan ziyade, farkl hukuk sistemleri aras- nda karrlartrma yapmay amaçlayan bir medeni hukuk uzman olduuunu ve onun karrlartrmal hukuk çalrmalarnn bir çok oryantalistin çalrmalarna hakim olan manipülatif içeriue sahip bulunmadun söylemirtir. Bk. M. Selim el-avvâ, Approaches to Shari a: A Response to N. J. Coulson s A History of Islamic Law, Journal of Islamic Studies, II/2 (1991), s. 143, 167, dipnot 60. Muharrem Klç ise, M. Selim el-avvâ nn bu deuerlendirmelerinin bir yanlgdan ibaret olduuunu belirterek, klasik oryantalist söylemin, Mslam hukukunun temel karakteristiui olarak belirlediui idealist ve deuirmeyen hukuk nitelendirmesinin Coulson un çalrmalarnda da görüldüuünü ileri sürmür ve Coulson u da klasik oryantalist geleneue baul kirilerden biri olarak saymrtr. Bk. Muharrem Klç, Mslam Hukukunun DoUasna Klasik Oryantalist Bir BakR: N. J. Coulson ÖrneUi, Marife, yl. 2, sy. 3 (Konya 2002), s. 124, Noel J. Coulson un Mslam hukukuna dair görürleri hakknda yüksek lisans tezi hazrlayan Kamil Uslu ise, Coulson un baz görür ve yaklarmlarn, Coulson un kullandu üslubun tam tersine, bilimsel disiplin, tutarllk ve nezaketten uzak, savunmac ve kaba bir üslupla elertirmirtir. Örnek olarak bk. Kamil Uslu, Noel J. Coulson un -slâm Hukuku Hakkndaki -ddialar, Konya 1997 (Selçuk Ünv., Sosyal Bilimler Enst., YaymlanmamR Yüksek Lisans Tezi), s. 8-17, Noel J. Coulson, A History of Islamic Law, Edinburgh University Press, Edinburgh 1978, s ; Noel J. Coulson- J. N. D. Anderson, Islamic Law in Contemporary Cultural Change, Saeculum, XVIII (1967), s Noel J. Coulson, A History of Islamic Law, s

6 H$%A"B*/ onu Mslâm hukuk biliminin babas 9 Reklinde nitelendirmirtir. Ona göre, Mmam Oâfiî farkl barlangç noktalarna sahip olan bu Sünnet kavram yerine, tek bir kaynaktan yani Hz. Peygamber in fiillerinden çkan bir Sünnet kavramn koyarak, farkl merkezler arasndaki çeritliliuin ana sebeplerini ortadan kaldrmay ve öureti içerisine yavar yavar birliui yerlertirmeyi amaçlamrtr 10. Coulson, Mslam hukukunun üçüncü kaynau olan icmadan bahsederken, icma doktrininin Mslam adna merru otorite nin en önemli kriterini temsil etti- Uini ve hukukî teorinin tüm yapsn desteklediuini söylemektedir. Bu durumda, genel prensip, ehliyetli hukukçularn belirli bir mana üzerinde ittifak ettikleri görürün, baulayc ve mutlak bir otoriteye sahip olduuudur. Hukukun kaynaklarn tanmlamaktan douruluuu kantlanabilir (substantive) kurallarn menreine kadar, Mslam hukukunun bütün sürecinin insan aklnn spekülatif bir çabas sonucunda olduuunu belirten Coulson, bu sürece baulayc otorite niteliuini kazandran etkenin ise icma olduuunu söylemektedir. 11 Coulson, Mmam Oâfiî nin bir taraftan hadis adyla kaydedilmir olan, ilahi vahiyle ilham edilmir Peygamber in sünneti prensibinin ardnda samimimi olarak dururken, diuer taraftan da ilahî vahiy ile açkça veya hususî olarak düzenlenmemir durumlar hakknda hukuk kurallar koymak için berer aklnn gerekliliuini kabul ettiuini, ancak bu akln re y formunda olmamas gerektiuini ileri sürdüuünü anlatmaktadr. Coulson bu konuda Röyle der: Akl, amaçladu veya hedeflediui Reyde bararya ularmak için, ferdî bir hukukçunun hora giden dü- Rüncesini, ilahî iradeden baumsz bir hukuk kaynau olarak çalrtrmamaldr. BeRer davranrnn nihâî amaçlar ve gayeleri, Allah tarafndan ortaya konulmurtur ve onlar, berer akl böyle olmalar gerektiuini tespit ettiui için deuil, fakat sadece Allah böyle emrettiui için istenilir ve haktrlar. Bu nedenle, ilahî vahiyle kurulmur prensipler karrsnda, berer aklnn rolü bütünüyle ikinci derecede olmaldr. Onun fonksiyonu sadece ilahî vahyin düzenlemir olduuu benzer veya paralel durumlardan çkarlan prensiplere müracaat ederek yeni durumlar düzenlemektir. Bu süreç, analojiyle akl yürütme veya kyas olarak bilinmektedir. Sürecin hareket noktasn, ilahî iradenin kabul edilmir bir bildirisinin (vahiy) olurturmas gerektiuinden beri, berer akl ilahî hukukun gerçeklertirilmesi ve gelirtirilmesinde korum takm olmur ve ilahî vahiyden baumsz olarak irletilmemirtir. 12 Oâfiî nin bu tezinin Mslâm hukuk teorisinin klasik açklamasnn temeli haline geldiuine iraret eden Coulson, onuncu yüzyldan itibaren ise, bir hukuk kuralnn Kur ân veya sünnetten veya onlardan kyasî tümdengelim (dedüksi- 9 Noel J. Coulson, Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence (the Centre for Middle Eastern Studies, University of Chicago, London, Chicago 1969, s Noel J. Coulson, A History of Islamic Law, Noel J. Coulson, Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence, s Noel J. Coulson, a.g.e. s. 6.

7 7.!"7?$/$$& yon) metoduyla çkarlmas gerektiuine dair hukukî konsensüs (icma) meydana geldiuini, ayrca baz durumlarda kat kyasî akl yürütmenin adaletsizliue yol açabileceuini ve bu sebeple de akl yürütmenin daha serbest bir formunu kullanmaya izin verilmesi gerektiuini, bu durumun ise klasik hukuk teorisinde istihsan ( en âdil çözümü aramak ) veya istislâh ( kamu yarar için en iyi çözümü aramak ) metotlaryla çözümlendiuini belirtmektedir. 13 %6$+.0-> Noel J. Coulson, Mslam hukukunu, hem bir hukuk doktrini hem de furû-i fkh kurallar olarak idealist bilginlerin eseri olarak kabul etmirtir. Ona göre, Rer î hukuk doktrini, Mslâm n dinî etiuinin aktüel davranr kurallarna douru tercüme edilmesini sunmak üzere düzenlenmir alternatif bir plan niteliuindedir. Bu sebeple de Rer î hukuk doktrininin temel ilkeleri, esasen ilahi vahyin en az ksm üzerine yaplan içtihat sonucu ve icma ile ularlan sonuçlarn kabul edilmesi olarak ortaya çkmrlardr. Dolaysyla, Coulson a göre, Mslam hukuk doktrini, ortaya çktu dönemde, hukukun sadece bir parçasn olurturmaktayd ve diuer parçay ise güncel uygulamada mahkemeler tarafndan tatbik edilen hukuk meydana getirmekteydi. Bu ikili ayrmn Mslâm hukuk sistemlerinin merkezî özelliui olarak yüzyllar boyu devam ettiuini ileri süren Coulson, Reriatn, hukuk bilginleri tarafndan iddia edildiui gibi, hiçbir zaman tek bir Mslâm hukuk sistemi niteliuinde olmadun ileri sürmürtür. 14 Mslam hukuk doktrininin douasyla ilgili orta yol denebilecek bu yaklarmna raumen Coulson, bazen Mslam hukukunu tamamyla idealist normlar içeren ve sadece dinî dürüncenin spekülatif bir sistemi olma özelliui taryan bir hukuk olarak da niteler. Bu çerçevede o, Mslam hukukunu, Mslam n ilk üç yüzylnda Tanr nn iradesini belirlemeye çalran hukuk bilginlerinin spekülatif çabalarnn bir neticesi ve ürünü olarak görür ve hukuk bilginlerinin birtakm pratik sosyal ihtiyaç ve Rartlardan âzâde ve hukukî uygulamaya ters düren, dinî ideali yanstan bir normlar sistemi ürettiklerini ileri sürer. 15 Hatta Coulson, söz konusu hukuk bilginlerinin, Reriat, uygulanan bir hukuk sistemi olmaktan ziyade, kendisi uuruna çalrlan dinsel bir ideal olarak algladklarn iddia eder. 16 Geleneksel Mslam hukuku teorisine göre, hukukun her bir ayrntsnn ilahi iradeyi açkladun ve bu teorinin, yalnzca hukukun dourudan ilahî vahyin metnine dayal olmas ya da bu tür bir metne kyas edilerek çkarlmas durumunda geçerli olabileceuini belirten Coulson, muhtemelen bu geleneksel ideo- 13 Noel J. Coulson, a.g.e., s Noel J. Coulson, ÇaUdaR Mslâm Dünyasnda Hukuk ve Din (trc. M. Kamil YaRaroUlu), Oryantalistlerin Gözüyle -slâm (ed. Ahmet Yücel), Mstanbul 2003, RaUbet Yaynlar, s Noel J. Coulson, The State and the Individual in Islamic Law, International and Comparative Law Quarterly, VI (1957), s Noel J. Coulson, Doctrine and Practice in Islamic Law: One Aspect of the Problem, Bulletin of School of Oriental and African Studies, XVIII/2 (1956), s. 220.

8 H$%A"B*/ loji sebebiyle, çeritli Mslam ülkelerinde XIX ve XX. yüzyllarda aile hukuku alannda giririlen reformlarn ilk aramalarnda, yaplan deuiriklikleri ilahi vahyin deuirik yorumlar olarak merrulartran baz giririmlerin varluna iraret etmirtir. Ona göre, bu süreçte tedrici olarak reformlarn geleneksel saf Reriat hukuku teorisiyle uzlartrlmas endiresi daha az önem arz etmeye barlamr ve bizzat sosyal talepler, yaplan reformlar için gerçek ve yeterli sebep olarak kabul görmürtür. Coulson, her halükarda çaudar ve geleneksel hukuk teorileri arasnda büyük farkllklar bulunduuunu; geçmirte dinî hukuk, ilahî vahyin açk ifadeleriyle tanmlanmrken, günümüzde Allah n iradesini neyin meydana getireceui dürüncesinin çok daha esnek hale geldiuini ifade etmektedir. Bugün Mslâm hukukunun artk ebediyen geçerli ve bu nedenle de deuirmez davranr kurallar olarak görülmediuine iraret eden Coulson, günümüz Mslâm hukuk ilminin Mslâm toplumu irlerini yönetim vastasyla eninde sonunda ilahî iradeye uygun olarak düzenleyecektir Reklindeki nosyona dayal olmak zorunda olduuunu, dolaysyla ilahî olarak düzenlenmir hukuk nosyonu yerini artk ilahî olarak yönlendirilmir toplum nosyonuna braktun ve bu durumun Batl hukuk teorisi arartrmaclar tarafndan büyük bir çelirki olarak görülmesine raumen, çaudar Mslam hukuk ilminin doual dinî hukuk teorisine douru ilerlediuini söylemektedir. 17 Bu durumda, Coulson a göre, artk Mslâm hukuku, her davranr detaynn ilahî irade tarafndan açkça düzenlendiui Reklindeki geleneksel Reriat anlamnda dinî deuildir; ancak Mslamî yönetim ve toplum, Kuran n Allah a, peygambere ve ulü l-emre itaat edin emrine dayal olmaya devam edecektir. Böylece de mevcut her Mslamî hukuk sistemi tanm bakmndan dine dayal bir hukuk sistemi niteliuinde olacaktr. 18 Mslam hukukunu vahiy-akl, birlik-çokluk, otoriteyanizm-liberalizm, idealizm-realizm, hukuk-ahlâk ve durauanlk-deuirkenlik dikotomileriyle karakterize eden Coulson, bugün ise Mslam hukukunda asl gerilim alann durauanlkdeuirkenlik ikileminin olurturduuunu ifade etmektedir. Hukuk-ahlâk alan d- Rndaki diuer gerilim alanlarnn tamamlaycs ve hatta sonucu niteliuindeki bu gerilim alannn, çaudar Müslüman hukukçularn karrlartklar en önemli sorunlardan biri olduuunu belirten Coulson, ilahî vahiy dürüncesi, evrensel icma anlayrndan kaynaklanan birlik doktrini, taklit doktrini formunda ortaya çkan otoriteryanizm ile Mslam hukukunu ebedî olarak geçerli bir yaram tarz biçiminde alglayan idealizm anlayrlarnn tümünün kat/durauan bir hukuka yol açt- Un ileri sürer. 19 Bununla birlikte Coulson, Mslam hukukunu kaut üzerinde kalan bir hukuk Reklinde deuerlendirmeyip, sürekli bir biçimde onun çeritli Mslam ülkelerindeki uygulama süreçlerini takip etmirtir. Mslam hukukunun geleneksel olarak yalnzca fkh kitaplarnn doktrinini uygulamakla yükümlü bulunan kad mah- 17 Noel J. Coulson, ÇaUdaR Mslâm Dünyasnda Hukuk ve Din, s Noel J. Coulson, a.g.m., s Noel J. Coulson, Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence s. 96.

9 7.!"7?$/$$& < kemelerinde uygulandun ileri süren Coulson, bununla birlikte kad mahkemelerinin Mslâm toplumlarnn yegane hukuk mahkemeleri olmaduna, ancak Reriat dr mahkemelerin yarglama faaliyetlerinin de hangi ölçüde olduuu konusunda deuerlendirmelerde bulunabilmek için tarafsz çaudar belgelerin henüz eksik olduuuna iraret etmirtir. Oeriat dr bu mahkemelerin belirli baz zaman ve mekanlardaki uygulamalar istisna edilirse, zorunlu olarak tamamen Reriat doktrinine yabanc bir furû-i fkh uygulamadklarn belirten Coulson, baz Mslamî mahkemelerin, bulunduklar bölgelerin geleneksel hukuklarna dayal olan davalarda radikal bir Rekilde Reriat doktrininden sapmr olsalar bile, aile hukuku alannda âdet hukukunu uyguladklarn, ayrca ticarî mahkemelerin de OrtaçaUdan itibaren sermaye borçlar üzerindeki her türlü faiz Rekilleri ve spekülatif irlemler (riba) karrsndaki Reriat yasaklarnn etkisinden ticarî faaliyetleri korumak amacyla bir hukukî hile sistemi gelirtirip uyguladklarn ileri sürer. Kald ki, fkh bilginleri, halkn yararna (maslahat) olan durumlarda gerektiuinde Reriat mahkemelerine alternatif yarglama sistemi düzenlemek suretiyle devlet barkanna etkili hukuk uygulamasn saulama hak ve görevini veren genir çerçeveli siyaset doktrini sayesinde Reriat dr mahkemelerin merruiyetini de tanmrlardr. 20 Mslam hukuk doktrininin modern zamanlardaki uygulanma örneklerinin çeritliliuine ve bu konudaki karmaraya iraret eden Coulson, çaudar Mslâm toplumunu düzenleyen kanunlarn son derece karmark olurlarnn sebebinin sadece courafyann genirliui ve Mslâm ülkeleri ile toplumlarnn çok sayda olmasndan deuil, ayn zamanda özellikle Mslâm hukuk sistemlerinin Rekillendirici unsurlar olan farkl ölçü ve ideolojiler arasndaki radikal çatrmalar ve gerilimlerden kaynaklandun belirtmektedir. Ayrca, Mslâm hukukuyla ilgili deuerlendirmelerde bulunanlar iki temel tehlikeye karr uyaran Coulson a göre, bu tehlikelerden birincisi, Mslâm hukukunun farkl parçalarnn heterojen yaps üzerine yaplan arr vurgunun sistemin temel birliuini örtebileceui hususudur. Zira, çatran iki unsur arasndaki ayrm siyah ve beyaz renklerden ibaret olmayp, bu iki zt uç arasnda kalan orta alanda grinin farkl tonlar da bulunmaktadr. Mkinci tehlike ise, kutuplarmalarn her birinin, dinî ve laik hukuk yaklarmlar arasndaki çatrmann bir yönünün ifadesi olarak kabul edilmesidir. Halbuki, geleneksel ya da Sünnî doktrin tamamen dinî olmadu gibi, modern ya da Batl hukuk pratiui de mutlaka seküler deuildir. 21 Bununla birlikte Coulson, saf Reriat doktrininin günümüzde Mslam hukuk sistemi içinde önceki dönemlere göre daha az rol oynadun ve artk Reriatn, ortaçau dönemi alimleri tarafndan tanmlanmr kapsaml, özel ve yanlmaz bir sistem sunduuu Reklinde gerçekçi bir iddiada bulunamayacaun ifade etmektedir Noel J. Coulson, ÇaUdaR Mslâm Dünyasnda Hukuk ve Din, s Noel J. Coulson, a.g.m., s Noel J. Coulson, a.g.m., s. 207.

10 H$%A"B*/ Günümüzde, ortaçau dönemindeki hukuk kitaplarnn içeriklerinin tamamen drnda ortaya çkan Rartlarn varluna dikkat çeken Coulson, ayrca modern Bat medeniyeti ile mergul olmann tek pratik yolunun Batl modellere dayal kural ve düzenlemeleri uyarlamaktan geçtiui anlayrnn ortaya çktun, bu nedenle de son yllarda pek çok Mslâm ülkesinde irçi düzenlemeleri ve trafik kanunlar dahil olmak üzere, Batl modellere dayal yasama faaliyetlerinin arttun, bu tür gelirmelerin ise, Mslâm toplumlarnda katksz Reriat doktrininin tek barna uygulandu Reklindeki iddialar yktun söylemirtir. 23 Coulson, Mslam ülkelerinde görülen yasama alanndaki bu BatllaRma faaliyetlerinden hareketle, modern dönem Mslâm hukuk dürüncesini, geleneksel hukuku toplumun Rartlarna uyarlayacak bir sistem gelirtirme konusunda bararsz bulur. 24. Ona göre, Mslâm hukuk dürüncesinin karr karrya kaldu, bizzat kendi yapsndan kaynaklanan bir problemle yani dini inanç tarafndan ortaya konan ölçüler ile topluma canllk kazandran güçler arasndaki ilirkiyi belirleme problemini çözmenin yolu, klasik hukuk dürüncesi ile sekülarizm arasndan geçmektedir. Coulson a göre, canl bir güç olarak hukuk, toplumun ruhunu yanstmak zorundadr ve günümüz Mslâm toplumunun ruhu tek barna ne sekülarizm ne de klasik dönem hukuk metinlerinde yer alan doktrinde yanstlabilmektedir. 25 Mslam hukukunun ilahî ve insanî yönlerine ve bu iki yön arasndaki ilirki ve gerginliklere iraret eden Coulson, Mslam hukukundaki hukukî akl yürütmeyi, hukukun tamamen el yapm kumar içerisinde, ilahî vahiy ve berer aklnn ipliklerinin, hemen hemen birbirinden ayrlmayacak derecede, birbiriyle çok sk bir Rekilde dokunduuunu gösteren bir delil olarak niteler. Buna raumen, ona göre, ne tür form olurturursa olurtursun, klasik dönemlerde hukuksal spekülasyon, ilahî buyruklarn yan barnda, berer yapm bir hukuk alan yaratan baumsz bir süreç olarak deuerlendirilmemirtir. O, ilahî irade karrsnda tamamyla ikinci derecede idi. Bunun anlam ise, onun irlevinin, Allah n Mslam toplumu hakkndaki amaçlarn anlamaya ve onlar gerçeklertirmeye çalrmak olduuudur. Geleneksel hukuk ilminde yer aldu gibi, belirli bir bilgi alan ve akln rolü hakkndaki bu tür çatrmalar, sadece bu sonucun ularabileceui bir takm manalarla ilgilidir. Bu douru yorumda, Mslam hukuku hem bir ilahî hukuk ve hem de bir hukukçularn hukukudur. Mslam hukukunun bu iki tanmla mütalâa edilmesi, birbirini tamamlaycdr ve birbirinin zdd deuildir Noel J. Coulson, a.g.m., s Noel J. Coulson, A History of Islamic Law, s Noel J. Coulson, a.g.e., s Noel J. Coulson, Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence s. 19.

%SLAM HUKUKU ARA&TIRMALARI DERG%S% islamhukukuarastirmalar.com islamhukukuarastirmalari.org Journal of Islamic Law Studies

%SLAM HUKUKU ARA&TIRMALARI DERG%S% islamhukukuarastirmalar.com islamhukukuarastirmalari.org Journal of Islamic Law Studies %SLAM HUKUKU ARA&TIRMALARI DERG%S% islamhukukuarastirmalar.com islamhukukuarastirmalari.org Journal of Islamic Law Studies ' ( )* + $, Say / Number / : 4 Yl / Year / - : 2004 Nisan ve Ekim aylarnda ylda

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE LGL GÖRÜLER

CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE LGL GÖRÜLER CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE VE SLAM HUKUKU LE LG LGL GÖRÜLER LER Dr. Hasan Hacak / $&0 )" '&2 >$#2" - ($&## " %$&#$%$#&)&#$&'&#":%$& #$%"#(+&"+(+$&&"%#$%'( 5)'&##$&$"(#((."$&$%"% &"+&"?"&#@($$&+$($&"?"&#@'&

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS (SEÇMELİ) Ders No : 0070040192 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ,

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Ders No : 0070040072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Doğum yeri Doğum tarihi Görev yeri : RECEP ARDOĞAN : İskilip/Çorum : 01.09.1973 : KSÜ İlahiyat Fak. ÖĞRENİM DURUMU Derece Okul adı Yıl İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Yıl 3 Sayı 1 Mayıs 2010 .. / Özet: Hadislerin anlaşılmasında aklın putlaştırılması Batıyla geniş bir etkileşim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Oryantalistler ve Hadis (Yaklaşımlar-Değerlendirmeler- Literatür)

Oryantalistler ve Hadis (Yaklaşımlar-Değerlendirmeler- Literatür) Oryantalistler ve Hadis (Yaklaşımlar-Değerlendirmeler- Literatür) Prof. Dr. Ahmet YÜCEL Marmara Üniversitesi Vakfı Yayınları (İFAV), 2013, 464. sayfa Tanıtan: M. Sait UZUNDAĞ* Eser, dört bölümden meydana

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÜNÜMÜZ İSLAM DÜNYASINDA DİNİ AKIMLAR (SEÇMELİ) Ders No : 000040194 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

İslam hukukuna giriş (İLH1008)

İslam hukukuna giriş (İLH1008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İslam hukukuna giriş (İLH1008) KISA

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

-I- İ- ILGAZ; Aylık Fikir ve Sanat Dergisi Ilgaz, 1961-, a. 1972 12.c./133 1975 14.c./167. L IRAK; Aujourd hui Bagdad,?, 2a. 1981 118.

-I- İ- ILGAZ; Aylık Fikir ve Sanat Dergisi Ilgaz, 1961-, a. 1972 12.c./133 1975 14.c./167. L IRAK; Aujourd hui Bagdad,?, 2a. 1981 118. 71 -I- İ- ILGAZ; Aylık Fikir ve Sanat Dergisi Ilgaz, 1961-, a. 1972 12.c./133 1975 14.c./167. L IRAK; Aujourd hui Bagdad,?, 2a. 1981 118. ICOM NEWS Paris, 1948-, 3a. 1948 October, December 1949 2.c./1-6

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

JSTOR Current Scholarship Program. Nicole Ameduri Gonul Institutional Participation Coordinator JSTOR Portico

JSTOR Current Scholarship Program. Nicole Ameduri Gonul Institutional Participation Coordinator JSTOR Portico JSTOR Current Scholarship Program Nicole Ameduri Gonul Institutional Participation Coordinator JSTOR Portico JSTOR JSTOR, 1.500 akademik dergi, kitap ve birincil kaynaktan oluşan bir dijital kütüphanedir.

Detaylı

Dünya Tarihi I (IR101) Ders Detayları

Dünya Tarihi I (IR101) Ders Detayları Dünya Tarihi I (IR101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dünya Tarihi I IR101 Güz 3 0 0 3 7,5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

-B- BAHÇE; Aylık Fikir-Sanat-Edebiyat Dergisi Ankara, 1950.; 1975-, a. 1975 2.c./1-2. BALDIRHAN Almatı,1958-,a. 1983 12.

-B- BAHÇE; Aylık Fikir-Sanat-Edebiyat Dergisi Ankara, 1950.; 1975-, a. 1975 2.c./1-2. BALDIRHAN Almatı,1958-,a. 1983 12. 27 -B- BAHÇE; Aylık Fikir-Sanat-Edebiyat Dergisi Ankara, 1950.; 1975-, a. 1975 2.c./1-2. BALDIRHAN Almatı,1958-,a. 1983 12. BALKAN FORUM; An International Journal of Politics, Economics and Culture Skopje,1992-,

Detaylı

DİNLER TARİHİ DERSİ ÖĞRETİM ROGRAMI

DİNLER TARİHİ DERSİ ÖĞRETİM ROGRAMI DİNLER TARİHİ DERSİ ÖĞRETİM ROGRAMI 4. DİNLER TARİHİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASI 4.1. DİNLER TARİHİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL FELSEFESİ VE GENEL AMAÇLARI Kültürler arası etkileşimin hızlandığı

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM,

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MANTIK Ders No : 0070040047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE EK-5 BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI Adı DIV101 Elementary Arabic I 4 4 8 6 12 DIV103

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Avrupa İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü

DERS ÖĞRETİM PLANI. Avrupa İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Avrupa İktisat Tarihi Seçmeli Dersin Seviyesi Doktora ( iktisat ) Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI.

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI. T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI Ersin KABAKCI Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY

Detaylı

PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI. Diyanet İşleri Başkanımız

PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI. Diyanet İşleri Başkanımız PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 1 / 7 1 Ocak 1959'da Nizip-Gaziantep'te doğdu. İlköğrenimini Nizip'te, orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. 1983'te Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde

Detaylı

Dünya Tarihi I (IR101) Ders Detayları

Dünya Tarihi I (IR101) Ders Detayları Dünya Tarihi I (IR101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dünya Tarihi I IR101 Güz 3 0 0 3 7,5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

İktisat Tarihi I. 6-7 Ekim

İktisat Tarihi I. 6-7 Ekim İktisat Tarihi I 6-7 Ekim Giriş İnsanoğlu dünyada var olduğundan bugüne değin hayatını devam ettirebilmek için üretim ve tüketim faaliyeti içinde olmuştur. İktisat tarihi üzerindeki önemli bir problemli

Detaylı

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr.

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. arzuuatik@gmail.com EĞİTİM Doktora 2003-2009: Marmara Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez konusu:

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1995 Y. Lisans

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİNLER ARASI İLİŞKİLER Ders No : 0070040203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH 102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

(2005). Toplumsal ve siyasi arkaplanlar açısından İsrail in eğitim sisteminde dinin yeri. Değerler Eğitimi Dergisi, 3 (9), s

(2005). Toplumsal ve siyasi arkaplanlar açısından İsrail in eğitim sisteminde dinin yeri. Değerler Eğitimi Dergisi, 3 (9), s YARD. DOÇ. DR. ZARİFE ŞEYMA ARSLAN İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi Bölümü Tel: 0212 440 0000 / 26756 e-mail: zseyma@istanbul.edu.tr Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanlar Lisans Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Goldziher. Goldziher ve Hadis. Hadis. Hüseyin AKGÜN. Hüseyin AKGÜN Goldziher ve Hadis. Hüseyin AKGÜN

Goldziher. Goldziher ve Hadis. Hadis. Hüseyin AKGÜN. Hüseyin AKGÜN Goldziher ve Hadis. Hüseyin AKGÜN 117 Hüseyin AKGÜN Goldziher ve Hadis Oryantalizm tarihinde, Yahudi kökenli bir Macar olan Goldziher in ayrı bir yeri vardır. Zira o, gerek Batı da, gerekse Doğu da görüşleriyle çok sayıda araştırmacı üzerinde

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-701 Dış Politika ve Karar Alma Süreçleri

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-701 Dış Politika ve Karar Alma Süreçleri İçerik Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-701 Dış Politika ve Karar Alma Süreçleri 1 3 0 0 3 8 Ön Koşul Derse Kabul Koşulları Dersin Dili Türü Dersin Düzeyi Dersin Amacı İçerik

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SOSYALLEŞME VE İLETİŞİM (SEÇMELİ) Ders No : 0070040181 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsanın Evrendeki

Detaylı

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZKAN Ad Soyad Hakan ÖZKAN İş Telefonu Tel: 0370 433 8200/2788 E-mail(ler) hakanozkan@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

Küresel Politikada İnsan Hakları (IR408) Ders Detayları

Küresel Politikada İnsan Hakları (IR408) Ders Detayları Küresel Politikada İnsan Hakları (IR408) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Küresel Politikada İnsan Hakları IR408 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

M.Ü. lâhiyat Fakültesi Dergisi 41 (2011/2),

M.Ü. lâhiyat Fakültesi Dergisi 41 (2011/2), M.Ü. lâhiyat Fakültesi Dergisi 41 (2011/2), 203-220 *...... " ".. : Özet Ebussuûd Efendi, Osmanlnn yetitirdii seçkin âlimlerden birisidir. Onun, hayat boyunca ortaya koyduu icraatlar ve geride brakt eserler

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester)

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 7 Tr AZ TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 5 Tr AZ TDE157 Türk Edebiyatı:

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI NDA AÇILAN DERSLERĠN LĠSTESĠ (T. C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law)

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law) *4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS Roma Hukuku: 2 0 2 ECON Hukukçular için 2 0 4 101 Genel Hükümler 116 İktisat (Economics for

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÜNÜMÜZ FELSEFE AKIMLARI (SEÇMELİ) Ders No : 0070040175 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006.

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006. PROF. DR. NURAY EKŞİ 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni birincilikle bitiren Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

abhackali@yahoo.com, abdurrahman.hackali@giresun.edu.tr Lisans : Ġlahiyat Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1992

abhackali@yahoo.com, abdurrahman.hackali@giresun.edu.tr Lisans : Ġlahiyat Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1992 Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI Kişisel Bilgiler Ünvanı : Adı Soyadı : Görevi : Birimi : Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI Dekan Ġslami Ġlimler Fakültesi Bölüm : Anabilim Dalı : Ġslâm Hukuku İletişim Bilgileri

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23

İÇİNDEKİLER. G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 11 ÖNSÖZ 13 G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23 B r nc Bölüm KLASİK İSLÂMÎ PARADİGMA ve ORYANTALİST PARADİGMA 25 I. ORYANTALİST PARADİGMA ve KURUCU

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU BİRİNCİ SINIF 1. Yarıyıl/1. Term LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi /General Theory of Constitutional

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Misafir Öğretim Görevlisi, School of International Relations, University of Southern California, Bahar- Güz 2009

ÖZGEÇMİŞ. Misafir Öğretim Görevlisi, School of International Relations, University of Southern California, Bahar- Güz 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Sinan Birdal 2. Doğum Tarihi: 25.06. 1976 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Üniv., SBF 1999 Y. Lisans

Detaylı

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1. SINIF/ 1. YARIYIL YDI101 YDA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) ( Basic Foreign Language (English) ) Temel Yabancı Dil (Almanca) ( Basic Foreign Language (German) ) 4 0 4 4 1 1 YDF101 Temel Yabancı Dil

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ)

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap (Türkmen) KAVAS 2. Doğum Tarihi: 12.01.1981 3. Unvanı: Yard.Doç 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Fatih Üniversitesi 2002 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku (LAW 104) Ders Detayları

Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku (LAW 104) Ders Detayları Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku (LAW 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku LAW 104 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI Tablo 1 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Hukuka Giriş ve n HKUK 131 Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile 5 0 5 6 Medeni Hukuka Giriş ve Genel

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Almanya da İslami banka ürünlerinin talep potansiyeli

Almanya da İslami banka ürünlerinin talep potansiyeli Almanya da İslami banka ürünlerinin talep potansiyeli A) İslami Bankacılık ile ilgili bilgi 1. Daha önce İslami Bankacılık konusunda bir şey duydunuz mu? (Açıklama, Soru 4) İslami Bankacılığın temelinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Y.Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi Doktora Özel Hukuku Selçuk Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Y.Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi Doktora Özel Hukuku Selçuk Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Vahit DOĞAN Doğum Tarihi : 06.03.1964 Unvanı : Profesör Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y.Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi 1988

Detaylı

Prof. Dr. Bünyamin ERUL

Prof. Dr. Bünyamin ERUL Prof. Dr. Bünyamin ERUL Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Öğretim Üyesi 1965 yılında Bolu da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Bolu da tamamladı. 1987 yılında A. Ü. İlahiyat Fakültesi nden

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ Dr. SÜHEYLÂ BALKAR BOZKURT Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AY EKİM KASIM HAFTA ARALIK DERS KONU ADI SAATİ Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS MÜFREDATI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS MÜFREDATI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI Tablo 1 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) HKUK 131 Hukuka Giriş ve n Temel Kavramları HKUK 135 Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler HKUK 137 Anayasa

Detaylı

İngilizce Çeviri (LAW 429) Ders Detayları

İngilizce Çeviri (LAW 429) Ders Detayları İngilizce Çeviri (LAW 429) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce Çeviri LAW 429 Güz 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.İPEK SEVDA SÖĞÜT Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı)

Yrd.Doç.Dr.İPEK SEVDA SÖĞÜT Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı) Yrd.Doç.Dr.İPEK SEVDA SÖĞÜT Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı) Erasmus ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü, Hukuk Fakültesi,

Detaylı

Yeni gelen. Dergiler ve Ýçindekiler

Yeni gelen. Dergiler ve Ýçindekiler Yeni gelen Dergiler ve Ýçindekiler Yýl 21 Sayý 71 Eylül 2014 Bu çalýþma, Türkiye Diyanet Vakfý Ýslâm Araþtýrmalarý Merkezi (ÝSAM) Kütüphanesi ne sürekli olarak gelen çeþitli dillerde yayýmlanan ilmî dergilerin

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Web Sitesi Yıllık Raporu. Yönetici Özeti. C. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayılarının Ülkelere Göre Dağılımı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Web Sitesi Yıllık Raporu. Yönetici Özeti. C. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayılarının Ülkelere Göre Dağılımı Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Web Sitesi Yıllık Raporu Yönetici Özeti İçindekiler I. Yönetici Özeti A. Toplam Sayfa Görüntülenme Sayıları B. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayıları C. Toplam Oturum

Detaylı

18.702 Cebir II 2008 Bahar

18.702 Cebir II 2008 Bahar MIT Açk Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 18.702 Cebir II 2008 Bahar Bu materyallerden alnt yapmak veya Kullanm artlar hakknda bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

Ahlâk ve Etikle İlgili Temel Kavramlar

Ahlâk ve Etikle İlgili Temel Kavramlar Ahlâk Kavramı Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Yönetimine Etik Yaklaşım Dersi Etik Türleri Mesleki Etik Türleri 2017 Ruhumu kudret altında tutan Allah'a yemin ederim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Erken Dönem Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Mitolojik Teori Mitlerin Meteorolojik Gelişimi Teorisi Güneş Mitolojist Okul ve Güneş

Detaylı