Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225"

Transkript

1 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA Ahmet BÜYÜKŞALVARCI (*) Özet: Bu çalışmanın amacı, ülkemzde yaşanan 200 ve 2008 ekonomk krz dönemlernde fnansal analzde kullanılan oranlar le hsse sened getrler arasında lşk olup olmadığı ve bu oranların hsse sened getrler üzerndek etklernn lgl ekonomk krz dönemlernde farklılık gösterp göstermedğn belrlemektr. Bu amaçla İMKB de şlem gören malat sanay şrketler üzernde amprk br çalışma gerçekleştrlmştr. Araştırma bulguları, analze dâhl edlen ve 5 grup altında toplanan 7 fnansal oranın; 200 ekonomk krz dönemnde 6 tanes ve 2008 ekonomk krz dönemnde de 4 tanes le hsse sened getrler arasında statstksel açıdan anlamlı br lşk olduğunu göstermektedr. Ancak karlılık oranlarından Özsermaye Karlılık Oranı le borsa performans oranlarından Pyasa Değer/Defter Değer Oranı dışındak hsse sened getrler le lşkl fnansal oranlar dönemler çn farklılık göstermektedr. Ayrıca araştırma sonuçları; 2008 ekonomk krz dönemnde fnansal oranların hsse sened getrlerndek değşm açıklamada, 200 ekonomk krz dönemne göre daha güçlü olduğunu göstermektedr. Anahtar Kelmeler: Fnansal Oranlar, Hsse Sened Getrler, Krz Dönem, İMKB Abstract: Ths study deals whether there s any relatonshp between stock returns and the ratos used n fnancal analyss for 200 and 2008 economc crss perods experenced n our country and whether the effects of these ratos dffer from on stock returns for crss perods mentoned above n case of any relaton. For ths purpose, an emprcal study s prepared on manufacturng ndustry companes effectng transactons n ISE. Fndngs nclude 7 fnancal ratos n analyss and these ratos are dvded nto 5 groups. So 6 tems for 200 economc crss perod and 4 tems for 2008 economc crss perod make clear that they have statstcally meanngful relatonshp wth stock returns. But for Return on Equty of proftablty ratos and Market Captalzaton/Book Value of stock exchange performance ratos, fnancal ratos assocated wth stock returns dffer n perods. Also results suggest that explanng of fnancal ratos changes n stock returns for 2008 economc crss perod are more effectve than tems for 200 economc crss perod. Key Words: Fnancal Ratos, Stock Returns, Crss Perod, ISE I. Grş Kelme anlamı tbaryle krz; br süreçte an dönüşüm noktası; ekonom ve poltka alanında stkrarsız ve tehlkel br durumu fade eden güç olarak tanımlanmaktadır (Hanks, Maleod ve Urdang, 986: 369). Ekonom kuramında se krzler; herhang br mal, hzmet, faktör veya dövz pyasasındak fyat ve mktarlarda kabul edleblr br değşme sınırının dışında gerçekleşen (*) Yrd. Doç. Dr. Selçuk Ünverstes İİBF İşletme Bölümü

2 226 Ahmet BÜYÜKŞALVARCI şddetl dalgalanmalar olarak değerlendrlmektedr (Kbrtçoğlu, 2000: 56). Ekonomk krzler şletme faalyetlernde dengeszlklere neden olarak belrszlk ortamı oluşturan, şletmenn varlığını tehdt eden ve şletme yönetclernn karar verme sürecn kısıtlayan durumlardır (Brgl ve Tunahan, 2009). Krz dönemlernde şrketlern arz ettkler ürün ve hzmetlere olan taleptek düşüş; şrketlern borçlarını ger ödemelernde ve kred bulmalarında sıkıntı çekmelerne ve pyasada lkdte sıkıntısına neden olablmektedr (Kula ve Özdemr, 2009: 98). Lteratür ncelendğnde krzler genel olarak k grup altında toplanmaktadır. Bunlardan lk fnansal krzler, dğer se ekonomk krzlerdr. Fnansal krzler; dövz ve hsse sened pyasaları gb fnans pyasalarındak şddetl fyat dalgalanmaları veya bankacılık sstemnde bankalara ger dönmeyen batık kredlern aşırı derecede artması sonucunda yaşanan cdd ekonomk sorunlar olarak kabul edlmektedr (Kbrtçoğlu, 2000: 3). Dğer br fade le fnansal krz, fnansal pyasalarda yaşanan yapısal bozulmaların neden olduğu br durumdur. Fnansal krzler; parasal krzler, bankacılık krzler, sstematk fnansal krzler ve dış borç krzler olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır. Eğer spekülatf br atak, devalüasyonla sonuçlanıyorsa veya parasal otorte, büyük br mktarda uluslar arası rezerv kullanarak veya faz oranlarını yükselterek yerel parayı savunmak zorunda kalıyorsa parasal br krz söz konusudur. Gerçek veya potansyel banka ataklarının veya flaslarının, bankaların yükümlülüklern ödemey askıya almasına neden olması veya kamu otortesn büyük hacml br yardımla bu durumu önlemeye zorlaması durumunda bankacılık krzler meydana gelr. Sstematk fnansal krzler, pyasanın etkn şleyş mekanzmasını bozarak fnansal pyasalarda şddetl br yıkıma neden olan krzlerdr. Dış borç krz se, br ülkenn gerek kamu kesmne gerekse özel kesmne at olan dış borcunu ödeyememes haldr (Şen, 2005: 4). Ekonomk krzler se; malhzmet ve şgücü pyasalarındak mktarlarda yan üretmde ve/veya sthdamda cdd daralmalar (durgunluk ve/veya şszlk krz) şeklnde ortaya çıkar (Elmas ve Yıldırım, 2009: 62). Türkye de yaşanan Kasım 2000Şubat 200 krzler fnansal karakterl tek br krzn parçalarıdır. Ülkemzde yaşanan bu krzler daha zyade Türkye nn ç dnamklernden (mal ve emek pyasalarındak eksklkler, bankacılık kesmndek dengeszlkler ve belrszlkler, dövz ve para pyasalarındak yeterszlklerden) kaynaklanmıştır. Esasen 200 yılı krz ekonomk br programın uygulanmasında ortaya çıkan denge bozukluklarından meydana gelmştr (Can vd, 2009: 274). 200 ekonomk krz dönemnde malat sanaysnn ortalama üretm vermllğ 980 yılına lşkn vermllk düzeyne gerlemş, şszlk oranı da hızlı br şeklde yükselmştr (Eyüboğlu, 2003: 36) ekonomk krz se ABD de konut pyasasında 2007 yılında başlayan sorunların gelşmş ve gelşmekte olan ekonomler etklemes sonucu oluşmuştur. Dolayısıyla bu krz Türkye açısından değerlendrldğnde dış kaynaklı br krzdr. Krzn temel neden lkdte bolluğu ve bunun sonucunda

3 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, verlen kredler, aşırı menkul kıymetleştrme, saydamlık eksklğ, derecelendrme kuruluşlarındak yeterszlkler ve düzenleyc ve denetleyc kuruluşların müdahalede geckmesdr (Poyraz ve Ddn, 2009: 504 ve Kandemr ve Özdemr, 2009: 252 ). Bu kapsamda çalışmanın amacı, ülkemzde yaşanan 200 ve 2008 ekonomk krz dönemlernde fnansal analzde kullanılan oranlar le hsse sened getrler arasında lşk olup olmadığını tespt etmek ve bu oranların hsse sened getrler üzerndek etklernn lgl ekonomk krz dönemlernde farklılık gösterp göstermedğn amprk br uygulama le ortaya koymaktır. Bu amaçla çalışmanın devam eden bölümünde öncelkle konu le lgl lteratür taramasına yer verlecektr. Daha sonra çalışmanın amacı, örneklem ve ver set açıklanarak, çalışmanın amacı kapsamında oluşturulan hpotezlere lşkn analz sonuçlarına yer verlecektr. Çalışmanın son bölümünde se elde edlen bulgular değerlendrlecektr. II. Lteratür İncelemes Ekonomk krzlern, şrketlern fnansal oranları ve hsse sened getrler üzerndek etklern belrlemeye yönelk lteratürde bazı çalışmalar yer almaktadır. Bu çalışmalardan; Ertuna (2002) tarafından yapılan araştırmada, 2000 ve 200 yılı krzlernde İMKB de şlem gören 72 sanay şrketnn, lk altı aylık döneme at konsolde blânçoları analz edldğnde, şrketlern kullandıkları nakd, 2000 yılında.5 kez, 200 yılında se.37 kez devrettğ bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca şrketlern alacak devr hızının 5.93 den 5.54 e düştüğü, tahslât süresnn 6 günden 66 güne uzadığı ortaya konulmuştur. Şrketlern stok devr hızı 6.75'den 6.42'ye ve stokların ortalama tüketlme süres se 54 günden 57 güne uzamıştır. Akdş ve Bayrak (2000) tarafından 997 krznn KOBİ ler üzerndek etks araştırılmıştır. Araştırma bulgularına göre, krz şrketlern üretm hacmn düşürmüş, yurt ç müşterlern ödemelernde aksaklıklar meydana gelmş, şrketlern kred bulmalarında zorluklarla karşılaştıkları tespt edlmştr. Ayrıca çalışmada şrketlern krzn etklernden korunmak amacıyla yatırımlarını durdurdukları, üretmlernde kısıtlamaya gttkler ortaya konulmuştur. Aşıkoğlu ve Ögel (2006) tarafından 200 fnansal krznn malat sanay sektörler üzerndek etkler araştırılmıştır. Araştırma bulgularına göre krz dönemlernde şrketlern kısa vadel borç yükümlülüklernn arttığı ve sermayelernn toplam kaynaklar çersndek payının azaldığı görülmüştür. Müslümov ve Karataş (200) yaptıkları çalışmada farklı sektörlerde faalyet gösteren 70 adet şrketn Hazran 992 Aralık 998 dönemne at altışar aylık mal tablolarından hareketle krzn etklern araştırmışlardır. Araştırma sonucunda tekstl sektörünün kar marjlarında krzn etkler dolayısıyla azalış olduğu ortaya konulmuştur.

4 228 Ahmet BÜYÜKŞALVARCI Ekş (2007) dönemn kapsayan ve Gazantep te faalyet gösteren 87 adet şrketn fnansal tabloları üzernde gerçekleştrdğ çalışmada, KOBİ lern krz dönemlernde borçlanma eğlmnde oldukları, krz sonrası se mal yapılarının kısmen düzeldğ bulgusuna ulaşmıştır. Krz sonrası dönemde şrketlern lkdteye önem verdkler ve bu dönemde şrketlern karlılıklarında düşme eğlm olduğu ortaya koyulan dğer br sonuçtur. Ayrıca çalışma sonucunda başarılı şrketlern krz sürecnde daha az stokla çalıştığı, lkdte sevyesn yüksek tuttukları ve özkaynaklarının yüksek olduğu tespt edlmştr. Fazzar ve Petersen (993) tarafından yapılan çalışmada ABD de 975 ve 982 resesyon yıllarında çalışma sermayes yatırımlarının bleşm ncelenmştr. Araştırma bulguları resesyon yıllarında şletme sermayesnn, duran varlık yatırımlarına oranla üç kat değşken olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca araştırmada özellkle 982 resesyonunda şletme sermayesn oluşturan kalemlerde en büyük düşüşün alacaklar kalemnde olduğu tespt edlmştr. Resesyon dönemnde alacakların satışlara oranı, 975 de %9 ve 982 de % oranında azalmıştır. Bu azalış satışlardak azalmadan daha fazladır. Sak ve Ersel (995) tarafından yapılan çalışmada İMKB ye kote olan 76 fnansal olmayan sanay frmasının 6 aylık fnansal tabloları esas alınarak 994 krz ncelenmştr. Araştırmanın bulgularına göre krz dönemnde frmaların nakt bleşenlernn arttığı gözlemlenmş, bunun sebebnn se şletmenn dövz mevduatının hedge fonksyonu olduğu belrtlmştr. Coşkun ve Balatan (2009) tarafından yapılan çalışmada küresel fnansal krzn gelşmş br ekonomde başlamış olduğu, Kasım 2008 ortalarından tbaren se gelşmekte olan ülkeler etklemeye başladığı belrtlmştr. Ayrıca çalışmada küresel krz netcesnde brçok gelşmekte olan ülke borsalarında cdd değer kayıpları olduğu, ülke paralarının değer ytrdğ, ülke tahvller ve tcar bonolarda rsk prmlernn arttığı ve aynı zamanda bu ülkelere olan yabancı sermaye akımları ve banka borçlanmalarının öneml oranda düştüğü belrtlmştr. Mufad ın Eylül ayı (200) yuvarlak masa toplantısında; krzde bazı şletmelerde car oranın yüksek çıkmasının sebeb olarak; şletmelern alacaklarını tahsl edememes ve stoklarını satamaması neden le dönen varlıkların yüksek hesaplanmasından kaynaklandığı fade edlmştr (Mufad, 200: 66). Brs (200) tarafından, yılları arasında Türkye nn de dâhl olduğu krz yaşayan 7 ülkenn 367 frması üzerne yapılan çalışmada, frmanın fnansal kırılganlığını ölçmede kullanılan en öneml ver olan car oranın, krzlerden öncek üç yıl boyunca.38 den.33 e düştüğü tespt edlmştr. Brgl ve Tunahan (2009) tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre krz dönemnde kısa vadel banka kredler öneml mktarda artmaktadır. Kısa vadel kred kullanan şletmelern brçoğu çalışma sermayes sıkıntısı çeken şletmeler olduğu tespt edlmştr.

5 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, Kula ve Özdemr (2009) yaptıkları çalışmada; 2008 küresel ekonomk krznn İMKB da şlem gören malat şletmelernn mal yapısı üzerne etklern ncelemşlerdr. Elde ettkler analz bulguları; krz dönemnde şletmelern kısa vadel borçlarının ve fnansal borçlarının pasf toplamı çersnde payının arttığı, fnansman gderlernn arttığı ve şletmelern zarar ettklern göstermektedr. III. 200 ve 2008 Ekonomk Krz Dönemlernde Fnansal Analzde Kullanılan Oranlar le Hsse Sened Getrler Arasındak İlşkler Üzerne Br Araştırma A. Araştırmanın Metodolojs Bu çalışmanın amacı, ülkemzde yaşanan 200 ve 2008 ekonomk krz dönemlernde, fnansal analzde kullanılan oranlar le hsse sened getrler arasında lşk olup olmadığını tespt etmek ve bu oranların hsse sened getrler üzerndek etklernn lgl ekonomk krz dönemlernde farklılık gösterp göstermedğn ncelemektr. Çalışma, 200 ve 2008 ekonomk krz dönemlernde İMKB malat sektöründe faalyet gösteren şrketler (200 yılında 63 ve 2008 yılında 47 şrket) kapsamaktadır. Ancak araştırma kapsamında ele alınan 200 yılı çn 63 şrketten 29 şrkete lşkn, 2008 yılı çnde 7 şrkete lşkn verler elde edlemedğnden dolayı çalışma analzler 200 yılı çn 34 frmanın, 2008 yılı çnde 40 frmanın verler üzernden gerçekleştrlmştr. Araştırmanın bağımlı değşken olan şrketlern hsse sened getrler ve bağımsız değşken olarak kullanılan fnansal oranların hesaplanmasında kullanılacak verler İMKB nn resm web stesnden ( şrketlern mal tablolarına ulaşılarak elde edlmştr. Elde edlen verlerden, değşkenlern hesaplanması Mcrosoft Excell programı yardımıyla yapılmış olup, verlern analz edlmesnde se SPSS 5 İstatstk Paket Programı kullanılmıştır. Çalışmada bağımlı değşken olarak kullanılan hsse sened getrler alvetut getr yöntemne (buyandhold) göre hesaplanmıştır. Alvetut getr yöntemne göre getrler hesaplanırken şrketlere lşkn aylık getrler İMKB nn resm web stesnden ( elde edlmştr. Alvetut getr yöntemne (BHR) göre şrket hsse sened getrler r t ;. şrketn t ayı boyunca hsse sened getrsn göstermek üzere aşağıdak formül () e göre hesaplanmıştır. t ( ) t=2 () BHR = + r t Araştırmada bağımsız değşken olarak kullanılan fnansal oranlar se; şrketlern lkdte durumunun analznde kullanılan oranlar, varlıkların kullanım

6 230 Ahmet BÜYÜKŞALVARCI etknlğn ölçen oranlar, mal yapının analznde kullanılan oranlar, karlılık oranları ve borsa performans oranları olmak üzere 5 grup altında dkkate alınmıştır. Her br gruba at oranlar ve hesaplanmaları aşağıdak Tablo de sunulmuştur. Tablo : Analzde Kullanılan Fnansal Oranlar Sembol Oranlar Hesaplanması Lkdte Oranları L Car Oran Dönen Varlıklar /Kısa Vadel Borç L2 AstTest Oranı (Dönen Varlıklar Stoklar) / Kısa Vadel Borç L3 Nakt Oranı Hazır Değerler /Kısa Vadel Borç Faalyet Oranları D Stok Devr Hızı Satışların Malyet / Ortalama Stok D2 Alacak Devr Hızı Net Satışlar / Ortalama Tcar Alacaklar D3 Aktf Devr Hızı Net Satışlar / Ortalama Aktfler D4 Özkaynak Devr Hızı Net Satışlar / Ortalama Öz Sermaye Malı Yapı Oranları M Kaldıraç Oranı Yabancı Kaynaklar / Toplam Aktf M2 Kısa Vadel Borç/Toplam Aktf Kısa Vadel Borç/Toplam Aktf M3 Uzun Vadel Borç/Toplam Aktf Uzun Vadel Borç/Toplam Aktf Karlılık Oranları K Brüt Kar Marjı Brüt Satış Karı/Net Satışlar K2 Net Kar Marjı Net Kar / Net Satışlar K3 Özsermaye Karlılık Oranı Net Kar / Öz Sermaye K4 Aktf Karlılık Oranı Net Kar / Toplam Aktf K5 FVAÖK Oranı FVAÖK/Net Ssatışlar Borsa Performans Oranları P Pyasa Değer/Defter Değer Oranı Pyasa Değer/Defter Değer P2 Hsse Başına Kar Oranı Dönem Net Karı / Hsse Sened Sayısı 200 ve 2008 krz dönemler kapsamında fnansal analzde kullanılan oranlar le hsse sened getrler arasında lşk olup olmadığını tespt etmek ve bu oranların hsse sened getrler üzerndek etklernn lgl dönemler çn farklılık gösterp göstermedğnn belrlenmes amacına yönelk her k dönem çnde oluşturulan 7 hpotez aşağıda yer almaktadır: Hpotez H 0 : İşletmelern hsse sened getrler le car oranı arasında lşk yoktur. Hpotez 2 H 0 : İşletmelern hsse sened getrler le asttest oranı arasında lşk yoktur. Hpotez 3 H 0 : İşletmelern hsse sened getrler le nakt oranı arasında lşk yoktur. Hpotez 4 H 0 : İşletmelern hsse sened getrler le stok devr hızı arasında lşk yoktur. Hpotez 5 H 0 : İşletmelern hsse sened getrler le alacak devr hızı lşk yoktur.

7 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, Hpotez 6 H 0 : İşletmelern hsse sened getrler le aktf devr hızı arasında lşk yoktur. Hpotez 7 H 0 : İşletmelern hsse sened getrler le özkaynak devr hızı arasında lşk yoktur. Hpotez 8 H 0 : İşletmelern hsse sened getrler le kaldıraç oranı arasında lşk yoktur. Hpotez 9 H 0 : İşletmelern hsse sened getrler le Kısa Vadel Borç/Toplam Aktf oranı arasında lşk yoktur. Hpotez 0 H 0 : İşletmelern hsse sened getrler le Uzun Vadel Borç/Toplam Aktf oranı arasında lşk yoktur. Hpotez H 0 : İşletmelern hsse sened getrler le brüt kar marjı arasında lşk yoktur. Hpotez 2 H 0 : İşletmelern hsse sened getrler le net kar marjı arasında lşk yoktur. Hpotez 3 H 0 : İşletmelern hsse sened getrler le özsermaye karlılık oranı arasında lşk yoktur. Hpotez 4 H 0 : İşletmelern hsse sened getrler le aktf karlılık oranı arasında lşk yoktur. Hpotez 5 H 0 : İşletmelern hsse sened getrler le FVAÖK oranı arasında lşk yoktur. Hpotez 6 H 0 : İşletmelern hsse sened getrler le Pyasa Değer/Defter Değer oranı arasında lşk yoktur. Hpotez 7 H 0 : İşletmelern hsse sened getrler le hsse başına kar oranı arasında lşk yoktur. Yukarıdak hpotezler test etmek çn 200 ve 2008 yıllarında malat sektöründe faalyet gösteren frmaların verler dkkate alınarak aşağıdak ekonometrk model oluşturulmuş ve oluşturulan ekonometrk modeln tahmn edlmes çn En Küçük Kareler (EKK) yöntem kullanılmıştır. BHR = α + βl+ βl2+ βl3+ βd+ βd2+ βd3+ βd4+ βm β M2+ β M3+ β K+ β K2+ β K3+ β K4+ β K5+ β P+ β P2+ ε Yukarıdak modelde; (2) BHR :. Şrketn hsse sened getrsn L :. Şrketn car oranını, L 2:. Şrketn asttest oranını, L 3:. Şrketn nakt oranını, D :. Şrketn stok devr hızını,

8 232 Ahmet BÜYÜKŞALVARCI D 2:. Şrketn alacak devr hızını, D 3:. Şrketn aktf devr hızını, D 4:. Şrketn özkaynak devr hızını, M :. Şrketn kaldıraç oranını, M 2:. Şrketn Kısa Vadel Borç/Toplam Aktf oranını, M 3:. Şrketn Uzun Vadel Borç/Toplam Aktf oranını, K :. Şrketn brüt kar marjını, K 2:. Şrketn net kar marjını, K 3:. Şrketn özsermaye karlılık oranını, K 4:. Şrketn aktf karlılık oranını, K 5:. Şrketn faz, amortsman ve verg önces kar oranını, P :. Şrketn Pyasa Değer/Defter Değer oranını, P 2:. Şrketn hsse başına net kar oranını, ε : Hata term n göstermektedr. B. Araştırma Bulguları İMKB de şlem gören malat sanay sektörü şrketlernn hsse sened getrler (BHR) le fnansal analzde kullanılan oranlar arasında lşk olup olmadığının ve bu oranların hsse sened getrler üzerndek etklernn lgl dönemler çn farklılık gösterp göstermedğnn belrlenmes amacına yönelk oluşturulan modelde; kullanılan değşkenler arasında otokorelasyon olup olmadığı DurbnWatson test le belrlenmştr. DurbnWatson test değerlernn,52,5 arasında olması değşkenler arasında otokorelasyon olmadığını fade etmektedr (Kalaycı, 2006: 267). Aşağıda her br analz dönem çn model sonuçlarını gösteren tablolar ncelendğnde DurbnWatson test değerler yukarıda değnlen sınırlar arasında kaldığı çn modelde otokorolesyon olmadığı anlaşılmaktadır. Modelde kullanılan değşkenler arasındak korelasyon katsayılarına lşkn blgler se Ek Tablo ve 2 de sunulmuştur. Ek tablolar ncelendğnde korelasyon katsayı değerlernde 0,9 a eşt veya büyük olan değer olmadığı çn modelde çoklu doğrusallık problemnn de olmadığını söyleyeblrz. Çalışmaya lşkn analz sonuçları 200 ve 2008 ekonomk krz dönemler çn sırasıyla aşağıdak Tablo 2 ve Tablo 3 te sunulmuştur.

9 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, Tablo 2: 200 Ekonomk Krz Dönem BHR Model Sonuçları MODEL R 2 Düzeltlmş R 2 DurbnWatson F Anlamlılık BHR 0,87 0,067 2,066,566 0,085 Model Standartlaştırılmamış Katsayılar Standartlaştırılmış Katsayılar BHR β Standart β tdeğer Anlamlılık hata Sabt,47,227,54 0,25 L 0,44 0,47 0,3 0,346 0,730 L2 0,450 0,552 0,254 0,86 0,46 L3 0,308 0,43 0,29 0,746 0,457 D 0,029 0,08 0,200,595 0,3 D2 0,05 0,05 0,0,009 0,35 D3 0,667 0,295 0,390 2,256 0,026** D4 0,96 0,079 2,832 2,486 0,04** M 2,256,8 0,432 2,09 0,046** M2,90 0,96 0,273 2,084 0,039** M3,268 0,963 0,73,37 0,90 K 0,87,43 0,098 0,762 0,448 K2 3,488 2,282 0,489,528 0,29 K3 0,487 0,227 2,347 2,45 0,034** K4 0,675,964 0,089 0,344 0,732 K5,894,370 0,208,382 0,70 P 0,069 0,08 0,560 3,86 0,000* P2 0,00 0,05 0,008 0,09 0,928 *% anlamlılık düzey ** %5 anlamlılık düzey Tablo 2 den de görüldüğü üzere modeln br bütün olarak anlamlılığını test etmey sağlayan varyans analz sonucu (F değer=,566, Anlamlılık=0,085); modeln br bütün olarak (statstksel açıdan %0 anlamlılık düzeynde) her düzeyde anlamlı olduğunu göstermektedr. Tablo 2 ncelendğnde regresyon analz sonucunda modelde yer alan bağımsız değşkenlern bağımlı değşkende meydana gelen değşm açıklama oranının (Düzeltlmş R 2 ) %6,7 olduğu görülmektedr. 200 ekonomk krz dönemnde şrketlern hsse sened getrlern; car oranı, nakt oranı, aktf devr hızı, kaldıraç oranı brüt kar marjı, net kar marjı, aktf karlılık oranı ve Pyasa Değer/Defter Değer oranı poztf yönde etklerken dğer değşkenler negatf yönde etklemektedr. İstatstksel olarak anlamlılık düzeyler dkkate alındığında se şrketlern hsse sened getrlern, % anlamlılık düzeynde Pyasa Değer/Defter Değer oranı, %5 anlamlılık düzeynde se aktf devr hızı, özkaynak devr hızı, kaldıraç oranı, Kısa Vadel Borç/Toplam Aktf oranı ve özsermaye karlılık oranı etklemektedr.

10 234 Ahmet BÜYÜKŞALVARCI Bu sonuçlara göre, 200 ekonomk krz dönemnde çalışmanın amacı kapsamında oluşturulan hpotezlerden hpotez 6, hpotez 7, hpotez 8, hpotez 9, hpotez 3 ve hpotez 6 reddedlmştr. Dğer br fadeyle 200ekonomk krz dönemnde malat sektöründe faalyet gösteren şletmelern hsse sened getrler le Pyasa Değer/Defter Değer oranı, aktf devr hızı, özkaynak devr hızı, kaldıraç oranı, Kısa Vadel Borç/Toplam Aktf oranı ve özsermaye karlılık oranı arasında statstksel olarak anlamlı br lşk vardır. Tablo 3: 2008 Ekonomk Krz Dönem BHR Model Sonuçları MODEL R 2 Düzeltlmş R 2 DurbnWatson F Anlamlılık BHR 0,322 0,227 2,096 3,40 0,000 Model BHR Standartlaştırılmamış Katsayılar Standartlaştırılmış Katsayılar β Standart hata β tdeğer Anlamlılık Sabt 0,755 0,224 3,376 0,00* L 0,007 0,050 0,062 0,50 0,88 L2 0,08 0,055 0,58,484 0,40 L3 0,9 0,064 0,795 2,965 0,004* D 0,002 0,00 0,247,652 0,0 D2 0,000 0,00 0,008 0,00 0,92 D3 0,002 0,074 0,004 0,029 0,977 D4 0,020 0,09 0,26,047 0,297 M 0,223 0,98 0,66,29 0,26 M2 0,045 0,79 0,029 0,253 0,80 M3 0,208 0,206 0,9,006 0,37 K 0,086 0,258 0,036 0,335 0,738 K2 0,228 0,74 0,86,309 0,93 K3 0,59 0,08 0,38,958 0,053** K4 0,354 0,455 0,5 0,778 0,438 K5 0,303 0,308 0,22 0,985 0,326 P 0,068 0,06 0,70 4,362 0,000* P2 0,022 0,007 0,258 3,77 0,002* *% anlamlılık düzey ** %5 anlamlılık düzey Tablo 3 ncelendğnde regresyon analz sonucunda modelde yer alan bağımsız değşkenlern bağımlı değşkende meydana gelen değşm açıklama oranının (Düzeltlmş R 2 ) %22,7 olduğu görülmektedr ekonomk krz dönemnde şletmelern hsse sened getrlern; nakt oranı, aktf devr hızı, özkaynak devr hızı, brüt kar marjı ve aktf karlılık oranı negatf yönde etklerken dğer değşkenler poztf yönde etklemektedr. Bununla brlkte statstksel olarak anlamlılık düzeyler dkkate alındığında şrketlern hsse sened getrlern, % anlamlılık düzeynde nakt oranı, Pyasa Değer/Defter Değer oranı ve hsse başına kar oranı; %5 anlamlılık düzeynde se özsermaye karlılık oranı etklemektedr.

11 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, Elde edlen bu sonuçlara göre, 2008 ekonomk krz dönemnde çalışmanın amacı kapsamında oluşturulan hpotezlerden hpotez 3, hpotez 3, hpotez 6 ve hpotez 7 reddedlmştr. Dğer br fadeyle 200ekonomk krz dönemnde malat sektöründe faalyet gösteren şletmelern hsse sened getrler le nakt oranı, Pyasa Değer/Defter Değer oranı ve hsse başına kar oranı ve özsermaye karlılık oranı arasında statstksel olarak anlamlı br lşk bulunmaktadır. Aşağıdak Tablo 4 te; 200 ve 2008 krz dönemler çn belrtlen örneklem ve model temel alınarak elde edlen analz sonuçları her k dönem de kapsayacak şeklde toplu olarak gösterlmştr. Tablo 4: Fnansal Oranlar ve Hsse Sened Getr İlşks 200 Krz Dönem 2008 Krz Dönem Hsse Sened İlşknn Yönü Hsse Sened İlşknn Yönü Sembol Fnansal Oranlar Getrs le İlşks Getrs le İlşks Lkdte Oranları L Car Oran Anlamsız Anlamsız L2 AstTest Oranı Anlamsız Anlamsız L3 Nakt Oranı Anlamsız Anlamlı Negatf Faalyet Oranları D Stok Devr Hızı Anlamsız Anlamsız D2 Alacak Devr Hızı Anlamsız Anlamsız D3 Aktf Devr Hızı Anlamlı Poztf Anlamsız D4 Özkaynak Devr Hızı Anlamlı Negatf Anlamsız Malı Yapı Oranları M Kaldıraç Oranı Anlamlı Poztf Anlamsız M2 Kısa Vadel Borç/Toplam Aktf Anlamlı Negatf Anlamsız M3 Uzun Vadel Borç/Toplam Aktf Anlamsız Anlamsız Karlılık Oranları K Brüt Kar Marjı Anlamsız Anlamsız K2 Net Kar Marjı Anlamsız Anlamsız K3 Özsermaye Karlılık Oranı Anlamlı Negatf Anlamlı Poztf K4 Aktf Karlılık Oranı Anlamsız Anlamsız K5 FVAÖK Oranı Anlamsız Anlamsız Borsa Performans Oranları P Pyasa Değer/Defter Değer Oranı Anlamlı Poztf Anlamlı Poztf P2 Hsse Başına Kar Oranı Anlamsız Anlamlı Poztf Tablo 4 ncelendğnde 200 ekonomk krz dönemnde fnansal analzde kullanılan oranlardan 6 tanes le hsse sened getrler arasında statstksel açıdan anlamlı br lşk tespt edlmşken; 2008 ekonomk krz dönemnde 4 tane fnansal oran le hsse sened getrler arasında anlamlı br lşk bulunmaktadır. Ancak karlılık oranlarından Özsermaye Karlılık Oranı le borsa performans oranlarından Pyasa Değer/Defter Değer Oranı

12 236 Ahmet BÜYÜKŞALVARCI dışındak hsse sened getrler le lşkl fnansal oranlar dönemler çn farklılık göstermektedr. Analz sonuçlarından elde edlen dğer dkkat çekc nokta se; her k dönem çn de elde edlen regresyon analzne lşkn düzeltlmş R 2 değerlerdr. 200 ve 2008 dönemler çn analzden elde edlen düzeltlmş R 2 değerler ncelendğnde; 2008 ekonomk krz dönemnde fnansal oranların hsse sened getrlerndek değşm açıklamada, 200 ekonomk krz dönemne göre daha güçlü olduğu görülmektedr. Başka br fade le 200 ekonomk krz dönemnde hsse sened getrlerndek değşmn %6,7 s fnansal analzde kullanılan oranlar le açıklanablrken, 2008 yılında bu değer %22,7 olarak gerçekleşmştr. IV. Genel Değerlendrme ve Sonuç Bu araştırmada, ülkemzde yaşanan 200 ve 2008 ekonomk krz dönemlernde fnansal analzde kullanılan oranlar le hsse sened getrler arasında lşk olup olmadığı ve bu oranların hsse sened getrler üzerndek etklernn lgl ekonomk krz dönemlernde farklılık gösterp göstermedğ regresyon analz yöntemyle test edlmştr. Elde edlen analz sonuçları; lkdte oranları, faalyet oranları, mal yapı oranları, karlılık oranları ve borsa performans oranları olmak üzere 5 grup altında toplanan 7 fnansal oran le şrketlern hsse sened getrler arasındak lşkler, 200 ve 2008 ekonomk krz dönemlernde farklılık göstermektedr. Çalışmada şrketlern lkdte durumları; car oran, asttest oranı ve nakt oranı le temsl edlmştr. Elde edlen analz sonuçlarına göre; 200 ekonomk krz dönemnde şrketlern hsse sened getrleryle bu oranlar arasında statstksel açıdan anlamlı br lşk tespt edlememştr ekonomk krz dönemnde se bu oranlardan yalnızca nakt oranıyla hsse sened getrler arasında statstksel açıdan anlamlı ve negatf yönlü br lşk mevcuttur. Varlıkların kullanım etknlğn belrten faalyet oranlarını temslen çalışmada; stok devr hızı, alacak devr hızı, aktf devr hızı ve özkaynak devr hızı kullanılmıştır ekonomk krz dönemnde şrketlern faalyet oranlarıyla hsse sened getrler arasında statstksel açıdan anlamlı br lşk bulunmazken; 200 ekonomk krz dönemnde şrketlern hsse sened getrleryle bu oranlardan aktf devr hızı arasında statstksel açıdan anlamlı ve poztf, özkaynak devr hızı le de statstksel açıdan anlamlı ve negatf lşk bulunduğu tespt edlmştr. Çalışmada şrketlern mal yapılarını temslen; kaldıraç oranı, Kısa Vadel Borç/Toplam Aktf oranı ve Uzun Vadel Borç/Toplam Aktf oranı kullanılmıştır. Bu oranlardan 200 ekonomk krz dönemnde şrketlern hsse sened getrler le kaldıraç oranı arasında poztf yönlü, Kısa Vadel Borç/Toplam Aktf oranıyla da negatf yönlü lşk olduğu saptanmıştır ekonomk krz dönemnde se bu oranlar le hsse sened getrler arasında statstksel açıdan anlamlı br lşk bulunmamaktadır.

13 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, Karlılık oranları kapsamında çalışmada ele alınan brüt kar marjı, net kar marjı, özsermaye karlılık oranı, aktf karlılık oranı ve FVAÖK oranından hem 200 hem de 2008 ekonomk krz dönemnde yalnızca özsermaye karlılık oranı le hsse sened getrler arasında statstksel açıdan anlamlı lşk tespt edlmştr. Borsa performans oranları grubunda se Pyasa Değer/Defter Değer oranı le şrketlern hsse sened getrler arasında hem 200 hem de 2008 ekonomk krz dönemnde statstksel açıdan anlamlı ve poztf yönlü lşk tespt edlmştr. Hsse başına kar oranı le şrketlern hsse sened getrler arasında se yalnızca 2008 ekonomk krz dönem çn statstksel açıdan anlamlı ve poztf yönlü br lşk bulunmaktadır. Özetle; araştırma sonuçları, analze dâhl edlen ve 5 grup altında toplanan 7 fnansal oranın; 200 ekonomk krz dönemnde 6 tanes ve 2008 ekonomk krz dönemnde de 4 tanes le hsse sened getrler arasında statstksel açıdan anlamlı lşkler olduğunu göstermektedr. Kaynaklar Akdş, M. ve Bayrak, S. (2000), Türkye de KOBİ lern Genel Görünümü ve Fnansal Krzlere Dayanıklılığı: Beş İl Kapsayan Br Araştırma, Celal Bayar Ünverstes, İ.İ.B.F Dergs, Sayı.6, ss: 344. Aşıkoğlu, R. ve Ögel, S. (2006), 200 Krznn İMKB de Hsse Senetler İşlem Gören İmalat İşletmelernn Fnansal Yapısı Üzernde Etkler, Afyon Kocatepe Ünverstes, İ.İ.B.F Dergs, C.VIII, S.2, ss: 8. Brgl E. ve Tunahan, H Dövz Krzlernde İşletme Sermayes Davranışı, (Erşm Tarh: ) Brs, A. ve dğ. (200) Corporate Fnancal Polces Pror to Currency Crss, Wllam Davdson Workng Paper, No: 386. Can, İ. Akyüz, Y. ve Özkan, H. (2009), Küresel Fnansal Krz Türk Bankacılık Sektörüne Etkler, 3. Ulusal Fnans Sempozyumu, Afyonkarahsar, ss: Coşkun, Y. ve Balatan, S Z. (2009), Küresel Mal Krzn Bankacılık Sektörüne Etkler ve Türk Bankacılık Sektörünün Ver Zarflama Analz İle Blançoya Dayalı Mal Etknlk Analz, 2. İktsat Öğrencler Kongres, 7 8 Mayıs 2009, İzmr, (Erşm Tarh: ) Ekş, İ.H (2007), Fnansal Krzlern KOBİ ler Üzerne Etkler ve Başarılı Başarısız KOBİ lern Krz Dönem stratejler, (Basılmamış Doktora Tez), Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü, Isparta. Elmas, B. ve Yıldırım, M. (2009), Krz Dönemlernde Hsse Sened Fyatı le İşlem Hacm İlşks: İMKB de İşlem Gören Bankacılık Sektör

14 238 Ahmet BÜYÜKŞALVARCI Hsseler Üzerne Br Uygulama, 3. Ulusal Fnans Sempozyumu, Afyonkarahsar, ss: 670. Ertuna, Ö. (2002), Yaşadığımız Krzn Şrketlere Etks, Muhasebe ve Fnansman Dergs (MUFAD), Sayı:3, Ocak 2002, ss Eyüboğlu, D. (200), Krz Sonrasında İşszlk ve Çözüm Yolları, Mll Prodüktvte Merkez Yayınları, Ankara. Fazzar, S. M., Petersen, B.C. (993), Workng Captal And Fxed Investment. New Evdence On Fnancng Constrants, Rand Journal of Economcs, Vol:24, Issue 3, ss Hanks, P., Maleod, W. T. ve Urdang, L. (986), Collns Englsh Dctnary, Wllams Collns and Sons&Co. Ltd., London. Kalaycı, Şeref (2006), SPSS Uygulamalı Çok Değşkenl İstatstk Teknkler, Asl Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara. Kandemr, T. ve Özdemr, S. (2009), Temel Göstergeler Işığında Türkye de Yaşanan ve 2008 Fnansal Krzlernn İncelenmes, 3. Ulusal Fnans Sempozyumu, Afyonkarahsar, ss: Kbrtçoğlu, Berna (2000), Parasal Krzler, Hazne Müsteşarlığı Yayınlanmamış Uzmanlık Tez, Ankara. Kula, V. ve Özdemr, L. (2009), 2008 Küresel Krznn Şrketlern Mal Durumu Üzerne Etkler: İMKB de İşlem Gören Şrketler Üzerne Br Araştırma, 3. Ulusal Fnans Sempozyumu, Afyonkarahsar, ss: Mufad, Ekonomk Krz, Enflasyon ve Fnansal Tablolar Mufad Eylül Ayı Yuvarlak Masa Toplantısı, MUFAD Dergs, Sayı: 2, Ekm 200, ss: 6270 Müslümov, A. ve Karataş, A. (200), The Effects of The Asan Cess to Turksh Manufacturng Industry: The Case of Textle, Food and Cement Industres, Doğuş Ünverstes Dergs, Sayı: 4, ss:904. Poyraz, E. ve Ddn, S (2009), Küresel Krz Ortamında Konaklama İşletmelernn Fnansal Yapı analz (Muğla İl Örneğ), 3. Ulusal Fnans Sempozyumu, Afyonkarahsar, ss: Sak, G. ve Ersel, H. (995), Workng Captal Needs, Credt Dependence and Corporate Sector Response to the Crss (The Lnk Between Fnance and Producton n the Turksh Economy, Paper Prepared for Eastern Economc Assocaton Conference, New York, March 79. Şen, A. (2005), Fnansal Krzlern Tahmn Edleblrllğ: Türkye Uygulaması, Yayınlanmamış Doktora Tez, İstanbul Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü, İstanbul.

15 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, EK Tablo : 200 Yılına İlşkn Değşkenler Arasındak Korelasyon Katsayıları BHR L L2 L3 D D2 D3 D4 M M2 M3 K K2 K3 K4 K5 P P2 BHR L L2 L3 D D2 D3 D4 M M2 M3 K K2 0,020 0,005 0,87** 0,05 0,762** 0,799** 0,072 0,003 0,79* 0,030 0,003 0,098 0,03 0,22** 0,007 0,042 0,006 0,026 0,50* 0,45** 0,24** 0,069 0,80* 0,6* 0,22 0,02 0,05 0,059 0,008 0,758** 0,650** 0,553** 0,034 0,48* 0,007 0,30** 0,072 0,22** 0,69* 0,4 0,020 0,035 0,74* 0, 0,070 0,00 0,62* 0,37 0, 0,06 0,044 0,79* 0,090 0,036 0,072 0,065 0,0 0,063 0,28 0,068 0,249** 0,3 0,583** 0,590** 0,547** 0,040 0,46* 0,06 0,077 0,53* 0,4 0,093 0,060 0,064 0,05 0,30 0,553** 0,536** 0,43** 0,09 0,49* 0,72* 0,08 0,90* 0,85* 0,270** 0,277** 0,004 0,30** 0,737** 0,032 0,4 0,075 0,09 0,27** 0,886** 0,278** 0,075 0,69** 0,044 0,093 0,32** 0,26 0,072 0,05 0,03 0,29** 0,70** 0,262** 0,073 0,42 0,236** 0,89** 0,094 0,034 0,698** 0,473** 0,09 0,89* 0,55* 0,20 0,020 0,060 0,028 0,779** 0,309** 0, 0,087 0,008 0,046 0,62* 0,44* 0,068 0,020 0,008 0,028 0,052 0,226** 0,268** 0,00 0,002 0,02 0,25** K3 K4 K5 P P2 0,302** 0,046 0,347** 0,756** 0,269** 0,003 0,054 0,280** 0,072 0,036

16 240 Ahmet BÜYÜKŞALVARCI EK Tablo2: 2008 Yılına İlşkn Değşkenler Arasındak Korelasyon Katsayıları BHR L L2 L3 D D2 D3 D4 M M2 M3 K K2 K3 K4 K5 P P2 BHR L L2 L3 D D2 D3 D4 M M2 M3 K K2 0,074 0,078 0,869** 0,005 0,86** 0,894** 0,044 0,248** 0,35** 0,590** 0,03 0,043 0,044 0,03 0,032 0,04 0,42* 0,06 0,44** 0,96* 0,02 0,04 0,237** 0,92* 0,72* 0,083 0,09 0,472** 0,057 0,603** 0,57** 0,472** 0,3 0,046 0,97** 0,588** 0,054 0,073 0,094 0,068 0,02 0,058 0,227** 0,058 0,08 0,087 0,034 0,052 0,028 0,033 0,055 0,270** 0,03 0,076 0,004 0,028 0,254** 0,054 0,64* 0,40* 0,87* 0,454** 0,43** 0,460** 0,257** 0,069 0,36 0,8 0,054 0,250** 0,25** 0,82* 0,048 0,053 0,053 0,24** 0,532** 0,488** 0,428** 0,065 0,072 0,03 0,025 0,006 0,75** 0,295** 0,208** 0,38 0,065 0,029 0,250** 0,06 0,22 0,70* 0,24** 0,485** 0,569** 0,63** 0,328** 0,739** 0,37 0,054 0,096 0,33 0,402** 0,035 0,09 0,54* 0,447** 0,00 0,09 0,35** 0,757** 0,92* 0,237** 0,565** 0,34** 0,277** 0,046 0,027 0,025 0,027 0,05 0,042 0,764** 0,34** 0,008 0,035 0,002 0,068 0,264** 0,7 0,086 0,3 0,047 0,048 0,030 0,9 0,20** 0,006 0,020 0,097 0,208** K3 K4 K5 P P2 0,642** 0,342** 0,584** 0,708** 0,77* 0,034 0,223** 0,326** 0,94* 0,059

17 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2, 2010 47

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2, 2010 47 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 24, Sayı: 2, 2010 47 KRİZ ÖNCESİ VE KRİZ DÖNEMLERİNDE İŞLETMELERDE ÇALIŞMA SERMAYESİ GEREKSİNİMİNİN BELİRLEYİCİLERİ: İMKB İMALAT SANAYİ ŞİRKETLERİ ÜZERİNE

Detaylı

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversy Journal of Socal Scences Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Dvdend Payout Polcy and Lfe Cycle Theory:

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4,2013 110 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Sermaye Yapısını Etkleyen Faktörler ve Fnansal Oranlar le Hsse Getrs Arasındak İlşknn ANFIS Yöntem le İncelenmes: İMKB de

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

ŞİRKETLERİN MALİ YAPILARI ÜZERİNDE EKONOMİK KRİZLERİN ETKİLERİ: 2001 VE 2008 EKONOMİK KRİZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ŞİRKETLERİN MALİ YAPILARI ÜZERİNDE EKONOMİK KRİZLERİN ETKİLERİ: 2001 VE 2008 EKONOMİK KRİZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ŞİRKETLERİN MALİ YAPILARI ÜZERİNDE EKONOMİK KRİZLERİN ETKİLERİ: 2001 VE 2008 EKONOMİK KRİZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Doç. Dr. Hasan ABDİOĞLU 1 -Yrd. Doç. Dr. Ahmet BÜYÜKŞALVARCI 2 -Doç. Dr. Engin DİNÇ

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER İstanbul Ünverstes İktsat Fakültes Malye Araştırma Merkez Konferansları 47. Ser / Yıl 005 Prof. Dr. Türkan Öncel e Armağan HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 13, Sayı 1, 2012 195 TÜRKİYE DE TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ (2002-2009) Abdulvahap ÖZCAN * Özet Türkye nn yaşadığı 2000 ve 2001 krzler

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş. Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemne

Detaylı

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ *

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * H.Ü. Đktsad ve Đdar Blmler Fakültes Dergs, Clt 28, Sayı 2, 2010, s. 47-69 NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * Öz Burak GÜNALP

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü Sosyal Blmler 8/1 (010) s 19516 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 010 Clt :8 Sayı :1 Celal Bayar Ünverstes S.B.E. Bulanık Analtk Hyerarş Sürec ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemler le Tekstl Sektöründe

Detaylı

Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, **

Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, ** Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergs The Journal of Internatonal Socal Research Clt: 9 Sayı: 44 Volume: 9 Issue: 44 Hazran 2016 June 2016 www.sosyalarastrmalar.com Issn: 1307-9581 GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ Doç. Dr. M. Başaran ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Kartal DEMİRGÜNEŞ ** Yrd.

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü DergsYıl: 2013/1, Sayı:17 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal ScencesYear: 2013/1, Number:17 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ,

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:11 2010 61 89 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİRMA ÇEŞİTLENDİRMESİNİN FİRMA DEĞERİ, RİSKİ VE PERFORMANSINA ETKİLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Emel YÜCEL DOKTORA TEZİ

Detaylı

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Clt 6, Sayı:4, 2004 Devalüasyon, Para, Reel Gelr Değşkenlernn Dış Tcaret Üzerne Etksnn Panel Data Yöntemyle Türkye İçn İncelenmes Yrd.Doç.Dr.Ercan BALDEMİR*

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama ERC Workng Paper n Economc 04/02 January 2004 Türkye den Yurt Dışına Beyn Göçü: Amprk Br Uygulama Aysıt Tansel İktsat Bölümü Orta Doğu Teknk Ünverstes atansel@metu.edu.tr Nl Demet Güngör İktsat Bölümü

Detaylı

Düşük Fiyatlandırılmış Halka Arz Firma Kalitesinin Bir Göstergesi mi?

Düşük Fiyatlandırılmış Halka Arz Firma Kalitesinin Bir Göstergesi mi? Yrd. Doç. Dr. Yusuf Kaderl Yrd. Doç. Dr. Sezgn Demr Düşük Fyatlandırılmış Halka Arz Frma Kaltesnn Br Gösterges m? Yrd. Doç. Dr. Yusuf KADERLİ Adnan Menderes Ünverstes, İİBF. Yrd. Doç. Dr. Sezgn DEMİR Adnan

Detaylı

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1 Yıldıztekn ve Tuna Araştırma Makales (Research Artcle) Akın F.OLGUN M. Metn ARTUKOĞLU 3 Hakan ADANACIOĞLU 4 Ege Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü 35100 Bornova/İzmr., e-posta: akn.olgun@ege.edu.tr

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA BJSS Balkan Journal o Socal Scences / Balkan Sosyal Blmler Dergs Internatonal Congress o Management Economy And Polcy, 2016 Aralık CASH FLOW-FOCUSED FINANCIAL ANALYSIS AS A MEASURING TOOL OF FINANCIAL

Detaylı

ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA

ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA Ekonometr ve Đstatstk Sayı:10 2009 29-47 ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSAT FAKÜLTESĐ EKONOMETRĐ VE ĐSTATĐSTĐK DERGĐSĐ ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK

Detaylı

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültes Dergs Internatonal Journal of Alanya Faulty of Busness Yıl:2014, C:6, S:2, s. 45-54 Year:2014, Vol:6, No:2, s. 45-54 Kayser dek Özel Hastanelerde Malyet Etknlğnn Ver

Detaylı

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, 2011 151 KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Nhan ÖZGÜVEN (*) Özet: Perakendeclk

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği Ege Ünv. Zraat Fak. Derg., 2002, 39 (3): 88-95 ISSN 1018-8851 Pamukta Grd Taleb: Menemen Örneğ Bülent MİRAN 1 Canan ABAY 2 Chat Günden 3 Summary Demand for Inputs n Cotton Producton: The Case of Menemen

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

Finansal Riskten Korunma Muhasebesinde Etkinliğin Ölçülmesi

Finansal Riskten Korunma Muhasebesinde Etkinliğin Ölçülmesi Fnansal Rskten Korunma Muhasebesnde Etknlğn Ölçülmes Dr. Fahreddn OKUDAN * Fath Ünverstes, İİBF. Özet Bu makalenn amacı, etknlk test yöntemlernn ncelenmesdr. TMS 39, rskten korunma muhasebes uygulanablmes

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2016, Clt 6, Sayı 1, ss.1-16 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2016, Volume 6, Issue

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) DOI: 10.17123/atad.vol25ss195016 Borsa İstanbul da İşlem

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

YABANCI BANKA GİRİŞLERİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE REKABET ETKİSİ: ÖZET

YABANCI BANKA GİRİŞLERİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE REKABET ETKİSİ: ÖZET Nğde Ünverstes İİBF Dergs, 2009, Clt:2, Sayı: 2, s.42-59 42 YABANCI BANKA GİRİŞLERİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE REKABET ETKİSİ: 2002-2007 1 Tuncay ÇELİK Çğdem ÜRÜNVEREN ÖZET Türkye ekonomsnde yaşanan

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı Doç.Dr. Ahmet Burçln YEREL! PEGEM - Hacettepe Ünverstes Pyasa Ekonomsn Grşmclğ Gelştrme Merkez Müdürü ve ÖZET Kırıkkale l, kalkınmada öncelkl

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER Akdenz İ.İ.B.F. Dergs (21) 2011, 17-45 ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER PREVALENCE AND SOCIOECONOMICS DETERMINANTS OF ADULTS OBESITY IN ANTALYA Arş. Gör. F.

Detaylı

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 2, Sayı 4, 2006, ss. 123 145. DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde Ünverstes

Detaylı

PORTFÖY OPTİMİZASYONU. Doç.Dr.Aydın ULUCAN

PORTFÖY OPTİMİZASYONU. Doç.Dr.Aydın ULUCAN PORTFÖY OPTİMİZASYOU Doç.Dr.Aydın ULUCA KARAR VERME Karar verme, ş dünyasının çalışmasını sağlayan temel unsurlardandır. Tüm yönetcler, bulundukları faalyet alanı ve kademelernden bağımsız olarak stratejk

Detaylı

YATIRIM PROJELERi ANALiziNDE BLACK-SCHOLES OPSiYON FiYATLAMA MODELiNiN KULLANIMI

YATIRIM PROJELERi ANALiziNDE BLACK-SCHOLES OPSiYON FiYATLAMA MODELiNiN KULLANIMI YATIRIM PROJELER ANALzNDE BLACK-SCHOLES OPSYON FYATLAMA MODELNN KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Erkan Uysal Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu çalışmada, fnansal opsyon fyatlama modellernn yatınm

Detaylı

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Central Bank Revew Vol. 11 (January 2011), pp.1-9 ISSN 1303-0701 prnt / 1305-8800 onlne 2011 Central Bank of the Republc of Turkey http://www.tcmb.gov.tr/research/revew/ KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON:

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 29, Ağustos 2016, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 29, Ağustos 2016, s Akademk Sosyal Araştırmalar Dergs, Yıl: 4, Sayı: 29, Ağustos 2016, s. 193-206 Yayın Gelş Tarh / Artcle Arrval Date Yayınlanma Tarh / The Publshed Date 13.06.2016 17.08.2016 Yrd. Doç. Dr. Nurgün TOPALLI

Detaylı

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT.

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT. İŞLETME ve İŞLETME İknc Öğretm BÖLÜMLERİ n n İŞL.101 Davranış Blmler I İŞL.201 Genel İşletme İŞL.203 Introducton to Busness İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statstcs I İktsada Grş I İŞL.207 İŞL.209 Pazarlama

Detaylı

HisSE SENEDi FiYATlARıNDAKi SÜRPRiz HABERLERiN BULAŞICIlIK ETKiSi VESÜREKliliK

HisSE SENEDi FiYATlARıNDAKi SÜRPRiz HABERLERiN BULAŞICIlIK ETKiSi VESÜREKliliK HsSE SENED FYATlARıNDAK SÜRPRz HABERLERN BULAŞICIlIK ETKS VESÜREKllK Evrmlmer Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Özet Bu çalışmada hsse sened pyasalarındak sürprz haberlern ülkeler arasında yayılması olgusu

Detaylı

Dip - Zirve Relatif Performans Piyasa Çarpanları Değerlemeler TTKOM IPEKE SAHOL BIMAS TTRAK DOHOL. Düşüşü Sürenler ASELS

Dip - Zirve Relatif Performans Piyasa Çarpanları Değerlemeler TTKOM IPEKE SAHOL BIMAS TTRAK DOHOL. Düşüşü Sürenler ASELS BİST 30 Son Fyat Bu Hafta Geçen Hafta AKBNK 8,92-10,35% -2,93% ARCLK 13,55-4,24% 4,04% ASELS 10,30-7,52% -4,24% ASYAB 2,01-5,19% -0,93% BIMAS 87,75-3,31% -1,39% DOHOL 1,07-4,46% -2,61% EKGYO 3,09-4,92%

Detaylı

Endüstri-içi dış ticaret, patentler ve uluslararası teknolojik yayılma

Endüstri-içi dış ticaret, patentler ve uluslararası teknolojik yayılma Endüstr-ç dış tcaret, patentler ve uluslararası teknolojk yayılma Recep Kök Dokuz Eylül Ünverstes, İktsad ve İdar Blmler Fakültes, İktsat Bölümü, 35160, İzmr, Türkye Nevzat Şmşek Dokuz Eylül Ünverstes,

Detaylı

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller UYGULAMA 2 Bağımlı Kukla Değşkenl Modeller Br araştırmacı Amerka da yüksek lsans ve doktora programlarını kabul ednlmey etkleyen faktörler ncelemek stemektedr. Bu doğrultuda aşağıdak değşkenler ele almaktadır.

Detaylı

KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Hazırlayan İsmal ŞENTÜRK İktsat Ana Blm Dalı Yüksek Lsans Tez Danışman

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Kalte Artışları ve Enflasyon: Türkye Örneğ Yavuz Arslan Evren Certoğlu Abstract: In ths study, average qualty growth and upward

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. YAPI ARAŞTIRMASI VE DOKÜMANTASYON Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Önerlen Dersler

Detaylı

Prof. Dr. Kemal Yıldırım - Yrd. Doç. Dr. S. Fatih Kostakoğlu

Prof. Dr. Kemal Yıldırım - Yrd. Doç. Dr. S. Fatih Kostakoğlu Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Ülkelern Ekonomk Performansı Üzernde Regülasyonun Etkler: Br Dnamk Panel Ver Analz The Impact of Regulaton on Economc Performance

Detaylı

Black Litterman ve Markowitz Ortalama Varyans Modelinin Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Dereceleri ve Toplam Riskleri Yönünden Karşılaştırılması

Black Litterman ve Markowitz Ortalama Varyans Modelinin Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Dereceleri ve Toplam Riskleri Yönünden Karşılaştırılması Volume 3 Number 4 01 pp. 43-55 ISSN: 1309-448 www.berjournal.com Black Ltterman ve Markowtz Ortalama Varyans Modelnn Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Dereceler ve Toplam Rskler Yönünden Karşılaştırılması

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/ournal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 276-303 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyrght 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The

Detaylı

FİNANSAL MODELLEME. Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Üniversitesi

FİNANSAL MODELLEME. Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Üniversitesi FİNANSAL MODELLEME Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Ünverstes KARAR VERME Karar verme, ş dünyasının çalışmasını sağlayan temel unsurlardandır. Tüm yönetcler, bulundukları faalyet alanı ve kademelernden bağımsız

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ KAMU VE ÖZEL BANKALARIN PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

TÜRKİYE DEKİ KAMU VE ÖZEL BANKALARIN PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ Akdenz İ.İ.B.F. Dergs 21 2011, 46-66 TÜRKİYE DEKİ KAMU VE ÖZEL BANKALARIN PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ INVESTIGATING PERFORMANCES OF PUBLIC AND PRIVATE BANKS IN TURKEY BY USING

Detaylı

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of thefaculty of Engneerngand Archtecture of Gaz Unversty Clt 30, No 1, 71-85, 2015 Vol 30, No 1, 71-85, 2015 KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA

Detaylı

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI Abdullah Oktay DÜNDAR * Muammer ZERENLER ** ÖZET İşletmeler günümüz rekabet ortamının çalkantılı doğasında faalyetlern sürdürürken, sahp oldukları kıt kaynakları

Detaylı

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279 SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme 279 Türkye de Hanehalkı Tüketm Harcamaları: Pseudo Panel Ver le Talep Sstemnn Tahmn The Consumpton Expendture of Households n Turkey: Demand System Estmaton wth Pseudo Panel

Detaylı

AİLEM VE ŞİRKETİM. Piyasalardan Haberler (Sayfa 9) Aile Şirketlerinde Kavganın Faturası 300 Milyar Dolar. Türkiye'ye En Çok Yatırım Yapan Ülkeler

AİLEM VE ŞİRKETİM. Piyasalardan Haberler (Sayfa 9) Aile Şirketlerinde Kavganın Faturası 300 Milyar Dolar. Türkiye'ye En Çok Yatırım Yapan Ülkeler Sayı 72 Eylül Ekm 2015 AİLEM VE ŞİRKETİM Türkye de İnovasyon (Sayfa 2-3) Teknoloj Üreten Türkye Çalıştayı (4-5) - H. Erkan Uncu - CGS Center Fnansal Yönetm Hzmetler Kıdeml Uzman Dünya da İnovasyon (6-7-8)

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

TÜRKİYE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRÜNDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ *

TÜRKİYE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRÜNDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ * D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergs Clt:19 Sayı:1, Yıl:2004, ss:1-14 TÜRKİYE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRÜNDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ Serdar KILIÇKAPLAN Gaye KARPAT ÖZET Sgorta sektörü tamamıyla güven sstemne dayalı br oluşumdur.

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (41): (2007) 42-50

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (41): (2007) 42-50 www.zraat.selcuk.edu.tr/derg Selçuk Ünverstes Zraat Fakültes Dergs 21 (41): (2007) 42-50 ŞANLIURFA İLİ HARRAN OVASINDA PAMUK ÜRETİMİNİN FONKSİYONEL ANALİZİ Yusuf ÇELİK 1 Zek BAYRAMOĞLU 2 1 Selçuk Ünverstes,

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojler Elektronk Dergs 008 () - TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Ahmet Alper ÖNER Aksaray Ünverstes, Mühendslk

Detaylı

ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 21(2), 205 212 ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ Yavuz TOPCU

Detaylı

TİCARİ AÇIKLIK VE KAMU BÜYÜKLÜĞÜ İLİŞKİSİ: PANEL NEDENSELLİK TESTİ TRADE OPENNESS AND GOVERNMENT SIZE RELATIONSHIP: PANEL CAUSALITY TEST

TİCARİ AÇIKLIK VE KAMU BÜYÜKLÜĞÜ İLİŞKİSİ: PANEL NEDENSELLİK TESTİ TRADE OPENNESS AND GOVERNMENT SIZE RELATIONSHIP: PANEL CAUSALITY TEST Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27, Sayı: 4, 2013 229 TİCARİ AÇIKLIK VE KAMU BÜYÜKLÜĞÜ İLİŞKİSİ: PANEL NEDENSELLİK TESTİ Fatma Zeren (*) Suzan Ergün (**) Özet: Lteratürde ekonomk küreselleşmenn

Detaylı

YÜKSEK PLANLAMA KURULU

YÜKSEK PLANLAMA KURULU YÜKSEK PLANLAMA KURULU Tarh : 4/02/2008 Karar No : 2008/T-5 Konu : Enerj KİT lernn Uygulayacağı Malye Bazlı Fyalandırma Mekanzmasının Usul ve Esasları Yüksek Planlama Kurulu nca; Enerj ve Tab Kaynaklar

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı