Altm fl Yafl Alt ve Üstü Hastalar n Subklinik Hipotiroidi ve Metabolik Sendrom liflkisinin De erlendirilmesi*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Altm fl Yafl Alt ve Üstü Hastalar n Subklinik Hipotiroidi ve Metabolik Sendrom liflkisinin De erlendirilmesi*"

Transkript

1 KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2010; 2: Gelifl Tarihi/Received: 05/10/ Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 01/12/2009 Altm fl Yafl Alt ve Üstü Hastalar n Subklinik Hipotiroidi ve Metabolik Sendrom liflkisinin De erlendirilmesi* Evaluation of the Relation Between Subclinical Hypothyroidism and Metabolic Syndrome in Patients Under and Over 60 Years of Age** Hüseyin Çat, Ali Osman Öztürk, Berrin Karada, Banu Özulu, Yüksel Altuntafl fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, 2. ç Hastal klar Klini i, stanbul, Türkiye Clinic of 2 nd Internal Medicine, Sisli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey * Bu çal flma, Akademik Geriatri 2009 Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmufltur. ** This research was presented at Academic Geriatrics 2009 Congress as an oral presentation. ÖZET Girifl: Subklinik hipotiroidi özellikle yafll larda kolay atlanabilen, s k görülen klinik bir durumdur ve hiperlipidemi için risk faktörü oluflturdu u bilinmektedir. Ayr ca, hipotiroidi ve metabolik sendrom her ikisi de aterojen faktördür. Bu çal flmam zda, yafl 60 ile< 60 olan hastalar n hipotiroidi ve metabolik sendrom iliflkisini inceledik. Materyal ve Metod: y llar aras nda hipotiroidi ve metabolik sendrom poliklini inden hipertansiyon nedeniyle izlenen 918 (598 i kad n, 320 si erkek) hastan n dosyas retrospektif olarak incelendi. Tiroidle ilgili herhangi bir tedavi almayan ve klinik olarak hipotiroidiyi düflündürmeyen ve tiroid stimüle edici hormon (TSH) de eri > 5.6 olan hastalar hipotiroidi, di erleri ötiroidi hastalar olarak kabul edildi. Metabolik sendrom tan s International Diabetes Federation (IDF) kriterlerine göre koyuldu. Hastalar yafl 60 ile< 60 olan ve metabolik sendrom kriterlerine uyan-uymayan olarak gruplara ayr ld. Tan mlay c istatistiklerin sonuçlar, ortalama, ortanca ve standart sapma olarak ifade edildi. Niceliksel gruplar n karfl laflt r lmas nda Mann- Whitney testi ile iliflkilerin analizinde ki-kare kullan ld, p de eri < 0.05 anlaml kabul edildi. Bulgular: Hastalar n 889 (%96.8) u normotiroidi, 29 (%3.2) u hipotiroidi idi; 334 (%36.4) ü metabolik sendrom kriterlerini tafl yor, 584 (%63.6) ü tafl m yordu. Yafl 60 olan 278 hastan n 11 (%3.9) inde, yafl < 60 olan 640 hastan n ise 18 (%2.8) inde hipotiroidi tespit edildi. Her iki grubun TSH ortalamas anlaml farkl l k göstermiyordu. Say sal karfl laflt rmalar yap ld nda 60 yafl alt ve üstü olan grupta hipotiroidili hasta say s bak m ndan anlaml fark görülmedi (p= 0.138). Hipotiroidili hastalarda yafl 60 ve < 60 olanlarda metabolik sendrom varl na göre hasta say s aç s ndan anlaml l k görülmedi (p= 0.40). Ayn fle- 88 Yaz flma Adresi/Address for Correspondence Uzm. Dr. Hüseyin Çat S raselviler Caddesi No: 52/13 Beyo lu- stanbul e-posta:

2 Altm fl Yafl Alt ve Üstü Hastalar n Subklinik Hipotiroidi ve Metabolik Sendrom liflkisinin De erlendirilmesi kilde ötiroid olan hastalarda da yafl 60 ve < 60 olan gruplarda metabolik sendrom olan olmayan hasta say s nda anlaml farkl l k yoktu (p= 0.051). Sonuç: Altm fl yafl üstü ve alt olarak hastalar gruplara ayr l p hipotiroidi ve metabolik sendrom birlikteli ine göre de erlendirildi inde hasta say s aç s ndan iki grup aras nda fark bulunamad. Bu da tiroid fonksiyonunun yaflla birlikte metabolik sendromla iliflkisinin azald n düflündürmektedir. Anahtar Kelimeler: Altm fl yafl, metabolik sendrom, hipotiroidi. ABSTRACT Introduction: Subclinical hypothyroidism is a frequent clinical disorder that can be ignored, especially in elderly patients, and it is known as a risk factor for hyperlipidemia. In addition, hypothyroidism and metabolic syndrome are both atherogenic. In our study, we analyzed the relation between hypothyroidism and metabolic syndrome in patients over and under 60 years of age. Materials and Methods: The records of 918 patients (female: 598/male: 320 female) followed by the hypertension and metabolic syndrome polyclinic between 2008 and 2009 were analyzed retrospectively. The patients who had not received thyroid treatment, who were not suspected for hypothyroidism clinically and with thyroid stimulating hormone (TSH) values >5.6 were accepted as hypothyroid and the others were accepted as euthyroid. The diagnosis of metabolic syndrome was confirmed according to the International Diabetes Federation (IDF) criteria. The patients were grouped as age 60 years and <60 years, and meeting or not meeting the metabolic syndrome criteria. The results of descriptive statistics were defined as average, median and standard deviation. Mann-Whitney test was used for the comparison of quantitative groups and chi-square for analyzing the relations, and values of p<0.05 were considered significant. Results: Eight hundred eighty-nine of the patients (96.8%) were normothyroid and 29 (3.2%) were hypothyroid. Three hundred and thirty-four (36.4%) met the metabolic syndrome criteria and 584 (63.4%) did not. Eleven of 278 patients who were 60 years (3.9%) and 18 of 640 patients <60 years (2.8%) were diagnosed as hypothyroidism. There was no significant difference in the average TSH values between the two groups. No statistically significant difference was determined in the number of patients with hypothyroidism when the groups under and over 60 years were compared (p= 0.138). There was no statistically significant difference regarding the presence of metabolic syndrome in patients 60 and < 60 years with hypothyroidism (p= 0.40). Similarly, there was no statistically significant difference regarding the presence of metabolic syndrome in the patients 60 and <60 years who were euthyroid (p= 0.051). Conclusion: The patients of this study were grouped as <60 and 60 years and were evaluated for the relation between hypothyroidism and metabolic syndrome, and no significant difference was determined between the two groups. This leads us to think that the relation between thyroid function and metabolic syndrome decreases in conjunction with increased age. Key Words: Sixty years of age, metabolic syndrome, hypothyroidism. G R fi Subklinik hipotiroidi (SKH) prevalans yaflla birlikte artmaktad r (1,2). Kad nlarda daha s k görülmektedir. Altm fl yafl üstü kiflilerde yap lan bir çal flmada kad nlarda %11.6 erkeklerde %2.9 olarak belirlenmifltir (3). Bunlar n ço u Hashimato hastal na ba l oldu- undan tiroid otoantikorlar ço u zaman pozitiftir. Yafll larda SKH sessiz olabilmekte ve klinik olarak kolayl kla gözden kaçabilmektedir. SKH yi teflhis etmede tiroid stimüle edici hormon (TSH) ölçümü %99 duyarl l kla hipotiroidi tan s n koymada yard mc olmaktad r. Yaflla birlikte tiroid dokusunda atrofik ve fibrotik de iflimler olmakta, lenfositik infiltrasyonlar geliflmektedir. Yafll kiflilerde T4 üretimi %50 ye kadar azalabilmektedir. Fakat tüketimi de azald ndan T4 düzeyi normal kalmaktad r. SKH nin metabolik sendromun geliflmesine de neden oldu u ileri sürülmektedir. Bel çevresinin genifllemesi, kan bas nc n n yükselmesi, dislipidemi ve hipergliseminin bir araya gelmesi metabolik sendrom olarak kabul edilmekte ve aterojen, proinflamatuvar, protrombotik zemin haz rlamaktad r (4). Obezite, insülin direnci, sedanter yaflam, yafllanma, hormonal dengesizlikler metabolik sendroma zemin haz rlayan nedenler olarak kabul edilmektedir (5). SKH TSH düzeyinin yüksek olmas na ra men serbest tiroid hormonlar n n normal düzeyde ol- Akad Geriatri 2010; 2:

3 Evaluation of the Relation Between Subclinical Hypothyroidism and Metabolic Syndrome in Patients Under and Over 60 Years of Age mas fleklinde tan mlanmaktad r (6). Ayn flekilde SKH de aterojen bir risk faktörü olarak kabul edilmekte ve dislipidemiye hipertansiyona hiperkoagülasyona e ilimi art rd belirtilmektedir (7-9). SKH nin yafllanmayla birlikte prevalans artt ndan, bu durum (SKH olan yafll - larda) metabolik sendrom görülme s kl n n daha yüksek olmas gerekti ini düflündürmektedir. Bu çal flmam zda 60 ve üstü yafl grubu ile 60 yafl alt hastalar n metabolik sendrom ile SKH iliflkisini de erlendirdik. MATERYAL ve METOD fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesine ba l hipotiroidi ve metabolik sendrom poliklini inde Ocak 2008-fiubat 2009 tarihleri aras nda hipertansiyon veya metabolik sendrom nedeniyle izlenen 918 hastan n dosyas retrospektif olarak incelendi. Hastalar n 598 (%65) i kad n, 320 (%35) si erkekti. Tiroidle ilgili herhangi bir tedavi almam fl olan ve olmayan ve klinik olarak hipotiroidiyi düflündürecek bulgular olmayan, hastalar n dosyalar incelendi. Hastanemizde TSH sabah aç karn na Roche Elecsys Modular Analytics E170 Immunoassay metoduna göre bak l yordu. TSH de eri > 5.60 µiu/ml olan hastalar (laboratuvar normal üst s - n r de eri) SKH hipotiroidi di erleri (hipertiroidi olmayanlar) ötiroidi hastalar olarak kabul edildi. Metabolik sendrom tan s International Diabetes Federation (IDF) kriterlerine göre koyuldu (bel çevresinin erkeklerde 94 cm, kad nlarda 80 cm olmas ve flu kriterlerden ikisinin olmas metabolik sendrom olarak de erlendirildi; hipertrigliseredemi 150 mg/dl, yüksek dansiteli lipoprotein düzeyinin erkeklerde <40 mg/dl; kad nlarda <50 mg/dl olmas, sistolik kan bas nc n n 130 mmhg ve/veya diyastolik kan bas nc n n 85 mmhg olmas ve/veya antihipertansif tedavi almas, açl k kan glukozunun 100 mg/dl olmas ve/veya diyabet tedavisi almas. Hastalar yafl 60 ile yafl < 60 olan ve metabolik sendrom kriterlerine uyan-uymayan olarak gruplara ayr ld. Tan mlay c istatistiklerin sonuçlar, ortalama, ortanca ve standart sapma olarak ifade edildi. Niceliksel gruplar n karfl laflt r lmas nda Mann-Whitney testi ile iliflkilerin analizinde ki-kare kullan ld, p de eri < 0.05 anlaml kabul edildi. BULGULAR Hastalar n temel özellikleri yafl grubuna göre farkl - l klar ve özellikleri Tablo 1 de görülmektedir. Hastalar n 889 (%96.8) u normotiroidi, 29 (%3.2) u hipotiroidi idi; 334 (%36.4) hasta metabolik sendrom kriterlerini tafl yor, 584 (%63.6) ü ise tafl m yordu. Yafl 60 olan 278 hastan n 11 (%3.9) inde, yafl < 60 olan 640 hastan n ise 18 (%2.8) inde hipotiroidi tespit edildi (Tablo 2). Her iki grubun TSH ortalamas anlaml farkl l k göstermiyordu (Tablo 3). Say sal karfl laflt rmalar yap ld - nda 60 yafl alt ve üstü olan grupta hipotiroidili hasta say s bak m ndan anlaml fark görülmedi (p= 0.138). Hipotiroidili hastalarda yafl 60 ve< 60 olanlarda metabolik sendrom varl na göre hasta say s aç s ndan anlaml l k görülmedi (p= 0.40) (Tablo 4). Ayn flekilde ötiroidi olan hastalarda da yafl 60 ve< 60 olan gruplarda metabolik sendrom olan olmayan hasta say - s nda anlaml farkl l k yoktu (p= 0.051) (Tablo 5). Tablo 1. Hastalar n yafl grubuna göre temel özellikleri Ötiroidi Hipotiroidi p genel p 60 p < 60 Yafl (y l) ± ± Kilo (kg) ± ± Bel çevresi (cm) ± ± Açl k kan flekeri (mg/dl) ± ± Trigliserid (mg/dl) ± ± HDL kolesterol (mg/dl) ± ± Sistolik kan bas nc (mmhg) ± ± Diyastolik kan bas nc (mmhg) ± ± HDL: Yüksek dansiteli lipoprotein. 90 Akad Geriatri 2010; 2: 88-93

4 Altm fl Yafl Alt ve Üstü Hastalar n Subklinik Hipotiroidi ve Metabolik Sendrom liflkisinin De erlendirilmesi Tablo 2. Altm fl yafl alt ve üstü ötiroidi ve hipotiroidi hasta say lar Ötiroidi 261 (%95.9) 622 (%97.1) Hipotiroidi 11 (%3.9) 18 (%2.8) Tablo 3. Altm fl yafl alt ve üstü hastalar n ortalama TSH de erleri TSH 1.79 ± ± TSH: Tiroid stimüle edici hormon. Tablo 4. Altm fl yafl alt ve üstü hipotiroidili hastalar n MS aç s ndan karfl laflt r lmas MS olan 6 (%54.5) 11 (%61.1) MS olmayan 5 (%45.4) 7 (%38.8) MS: Metabolik sendrom. Tablo 5. Altm fl yafl alt ve üstü ötiroidili hastalar n MS aç s ndan karfl laflt r lmas MS olan 164 (%62) 403 (%64) MS olmayan 103 (%38) 219 (%36) MS: Metabolik sendrom. TARTIfiMA Çal flmam zda SKH olan olmayan grubun sonuçlar karfl laflt r ld nda bel çevresi, açl k kan flekeri, HDL kolesterol ve trigliserid düzeyleri aç s ndan fark olmad görüldü. Ayn flekilde bu parametreler 60 yafl alt ve üstünde de SKH olan hastalarda da farkl l k göstermiyordu. Genel olarak bir hastaya metabolik sendrom tan s koyuldu unda bu duruma yol açabilecek nedenleri araflt rmak gerekiyor. Metabolik sendroma yol açan temel iki neden olarak obezite ve hareketsiz yaflam gösterilmektedir (10). Ayr ca, tiroid fonksiyonlar n da de erlendirmek gerekmektedir. Yap lan bir çal flmada T4 düzeyi normal s n rlar içerisinde olmas na ra men SKH olan kiflilerde düzeyi ile aras nda ba lant oldu u ve düflük olmas n n insülin direncini art rd belirtiliyor (11). Yafll larda tan m gere i metabolik sendroma daha s k rastlanmas sürpriz de ildir. Yaflla birlikte vücut ya dokusu oran artmakta, bel çevresi genifllemekte, kan bas nc yükselmekte ve trigliserid düzeyinde art fl olmaktad r. Genel olarak SKH nin hipertansiyona e ilimi art r p glukoz intolerans na yol açt, düflük dansiteli lipoprotein kolesterol düzeyini yükseltti i ve HDL kolesterol düzeyini de düflürdü ü kabul edilmektedir (12). Yafll larda ise SKH nin ek bir faktör olarak metabolik sendrom gelifliminde etkisini belirlemek zor görünmektedir. Yafllanmayla birlikte sarkopeni geliflmesi, osteoartritik hastal klar ve genel güç azalmas ndan dolay hareket kabiliyeti azalmakta bu da metabolik parametreler üzerinde olumsuz etki göstermektedir. Ço u kez de yafll lardaki SKH yi fizyolojik bir adaptasyon süreci gibi de erlendirmek daha gerçekçi görünmektedir. Baz çal flmalar yafl ayr m yapmadan, SKH metabolik sendrom aras nda ba lant bulmamas na ra men baz lar nda ise metabolik sendrom kriterlerini tafl yan kiflilerde SKH oran kontrol grubuna göre artm fl bulunmufltur (13). Shanta ve arkadafllar Hintli popülasyon üzerinde yapt klar çal flmada SKH olan kiflilerde özellikle de kad nlarda metabolik sendromlu kifli say s n n daha yüksek oldu unu göstermifllerdir (14). Fakat yafll larda özellikle metabolik sendrom daha s k görüldü ünden ve yafllanma fizyolojisi gere i birçok metabolik sendrom kriteri karfl - land ndan genç popülasyona göre tiroid fonksiyonunun etkisini belirlemek zordur. Uzunlulu ve arkadafllar taraf ndan metabolik sendrom olan hastalarda genel popülasyon baz nda yap lan çal flmada erkeklerde fark görülmemesine ra men kad nlarda metabolik sendromlu grupta SKH %16.4 iken kontrol grubunda %5.8 bulunmufltur (15). Yine Hak ve arkadafllar taraf ndan yap lan çal flmada yafll kad nlarda SKH prevalans %10.8 bulunmufl ve genel popülasyona göre farkl l k göstermedi i görülmüfltür (16). Biz bu çal flmam zda SKH hasta say s yeterli olmad ndan yafl s n r n 60 yafl olarak belirlemek zorunda kald k. Bu bir saha çak flmas olmay p poliklinik flartlar nda hi- Akad Geriatri 2010; 2:

5 Evaluation of the Relation Between Subclinical Hypothyroidism and Metabolic Syndrome in Patients Under and Over 60 Years of Age pertansiyon ve metabolik sendrom nedeniyle takip edilen hastalar de erlendirildi. Hasta say lar aç s ndan yap lan karfl laflt rmalarda hem metabolik sendrom olan olmayan ve hipotiroidi olan olmayan gruplar n hasta say lar karfl laflt r ld. statistiksel fark gözlenmedi. Bu durum yafl art fl ile birlikte metabolik sendrom ile hipotiroidi aras nda iliflkinin azald n veya karfl l kl adaptasyon mekanizmas n n olufltu unu düflündürmektedir. Buna karfl n Palamener ve arkadafllar Hindistan da yapt klar bir çal flmada kontrol grubuna göre metabolik sendromlu kiflilerde subklinik hipotiroidili hasta say s n anlaml yüksek bulmufllard r (%21.9 a karfl n %6.6) (14). Bulgular m z bu sonuçlar desteklememektedir. Yaflla birlikte fizyolojik olarak vücut total ya dokusunun artmas, insülin direncinin geliflmesi metabolik parametreler üzerine negatif etki etmektedir. Bu fizyolojik süreçler tiroid fonksiyonundan ba ms z olarak oluflmaktad r ve zaten subklinik hipotiroidi oran da yaflla artt ndan metabolik sendrom olanlarda SKH ve SKH olanlarda metabolik sendrom oranlar n n de iflmedi i kan s nday z. Baz yazarlar SKH ile metabolik sendrom birlikteli i görüldü ünde levotiroksin tedavisini önermektedir ve metabolik sendrom parametrelerinde iyileflme yapt n savunmalar na ra men bu yaklafl m tamamen kabul görmüfl de ildir (17-20). Bu çal flmam z n eksikliklerinden biri SKH si olan hasta say s n n az olmas, buna ba l olarak cinse göre de erlendirme yapman n mümkün olmamas ve T4 düzeylerinin rutin tetkikler içerinde bak lmamas d r. Di er yandan uygun endikasyon seçilerek ihtiyac olan hastalara levotiroksin tedavisi bafllanarak bu hastalar n izlenmesi ve metabolik sendrom parametrelerindeki de- iflimin gözlemlenmesi idi. Sonuç olarak; birçok çal flmada genel popülasyon üzerinden yap lan araflt rmalarda SKH nin metabolik sendrom geliflmesine sebep oldu u gösterilmesine ra men bu çal flmam zda 60 yafl alt üstü ve gruplar karfl laflt r ld nda SKH'li hastalarda metabolik sendromlu hasta say s ile ötiroidi gruptaki metabolik sendromlu hasta say lar aç s ndan farkl l k gözlemlenmedi. Yafll larda SKH nin metabolik sendromun ortaya ç kmas ndaki etkisi net de ildir. Daha genifl popülasyonlu saha çal flmalar n n bu konuyu netlefltirebilece i kan s nday z. KAYNAKLAR 1. Mariotti S, Franceschi C, Cossarizza A, Pinchera A. The aging thyroid. Endocr Rev 1995; 16: Hollowell JG, Staehling NW, Flanders WD, Hannon WH, Gunter EW, Spencer CA, et al Serum TSH, T4, and thyroid antibodies in the United States population (1988 to 1994): National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III). J Clin Endocrinol Metab 2002; 87: Parle JV, Franklyn JA, Cross KW, Jones SC, Sheppard MC. Prevalence and follow-up of abnormal thyrotrophin (TSH) concentrations in the elderly in the United Kingdom. Clin Endocrinol (Oxf) 1991; 34: Grundy SM. Metabolic syndrome: connecting and reconciling cardiovascular and diabetes worlds. J Am Coll Cardiol 2006; 47: Grundy SM, Cleeman JI, Daniels SR, Donato KA, Eckel RH, Franklin BA, et al. American Heart Association; National Heart, Lung, and Blood Institute. Diagnosis and management of the metabolic syndrome: An American Heart Association/National Heart, Lung, and Blood Institute Scientific Statement. Circulation 2005; 112: Gharib H, Tuttle RM, Baskin HJ, Fish LH, Singer PA, McDermott MT. Subclinical thyroid dysfunction: a joint statement on management from the American Association of Clinical Endocrinologists, the American Thyroid Association, and the Endocrine Society. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90: Monzani F, Dardano A, Caraccio N. Does treating subclinical hypothyroidism improve markers of cardiovascular risk? Treat Endocrinol 2006; 5: Foldes J, Banos C, Winkler G. Subclinical hypothyroidism and arteriosclerosis. Orv Hetil 2004; 145: Walsh JP, Bremner AP, Bulsara MK, O'Leary P, Leedman PJ, Feddema P, et al. Subclinical thyroid dysfunction as a risk factor for cardiovascular disease. Arch Intern Med 2005; 165: Rennie KL, McCarthy N, Yazdgerdi S, Marnot M, Brunner E. Association of the metabolic syndrome with both vigorous and moderate physical activity. Int J Epidemiol 2003; 32: Roos A, Bakker SJ, Links TP, Gans RO, Wolffenbuttel BH. Thyroid function is associated with components of the metabolic syndrome in euthyroid subjects. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92: Tamer I, Sargin M, Sargin H, Seker M, Babalik E, Tekce M, et al. The evaluation of left ventricular hypertrophy in hypertensive patients with subclinical hyperthyroidism. Endocr J 2005; 52: Takashima N, Mannami T, Tomoike H, Iwai N. Characterization of subclinical thyroid dysfunction from cardiovascular and metabolic viewpoints: the Suita study. Circ J 2007; 71: Shantha GP, Kumar AA, Jeyachandran V, Rajamanickam D, Rajkumar K, Salim S, et al. Association between primary hypothyroidism and metabolic syndrome and the role of C reactive protein: a cross-sectional study from South India. Thyroid Res 2009; 2: Akad Geriatri 2010; 2: 88-93

6 Altm fl Yafl Alt ve Üstü Hastalar n Subklinik Hipotiroidi ve Metabolik Sendrom liflkisinin De erlendirilmesi 15. Uzunlulu M, Yorulmaz E, Oguz A. Prevalence of subclinic hypothyroidism in patients with metabolic syndrome. Endocr J 2007; 54: Hak AE, Pols HA, Visser TJ, Drexhage HA, Hofman A, Witteman JC. Subclinical hypothyroidism is an independent risk factor for atherosclerosis and myocardial infarction in elderly women: the Rotterdam study. Ann Intern Med 2000; 132: Villar HC, Saconato H, Valante O, Atallah AN. Thyroid hormone replacement for subclinical hypothyroidism. Cochrane Database Syst Rev 2007: CD Fadeyev VV, Sytch J, Kalashnikov V, Rojtman A, Syrkin A, Melnichenko G. Levothyroxine replacement therapy in patients with subclinical hypothyroidism and coronary artery disease. Endocr Pract 2006; 12: Serter R, Demirbas B, Korukluoglu B, Culha C, Cakal E, Aral Y. The effect of L-thyroxine replacement therapy on lipid based cardiovascular risk in subclinical hypothyroidism. Invest J Endocrinol 2004; 27: McDermott MT, Ridgway EC. Subclinical hypothyroidism is mild thyroid failure and should be treated. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86: Akad Geriatri 2010; 2:

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (1) 29-33 (2008) Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı Serkan İpek Doğanşehir Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Malatya Amaç: Bu çalışma,

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

Subklinik ve Klinik Hipotiroidili Hastalarda Lipid Paneli ve Lipoprotein Elektroforezi Sonuçlar n n Karfl laflt r lmas

Subklinik ve Klinik Hipotiroidili Hastalarda Lipid Paneli ve Lipoprotein Elektroforezi Sonuçlar n n Karfl laflt r lmas Türk Klinik Biyokimya Derg 2007; 5(2): 57-62 Araflt rma Subklinik ve Klinik Hipotiroidili Hastalarda Lipid Paneli ve Lipoprotein Elektroforezi Sonuçlar n n Karfl laflt r lmas Comparison of Lipid Panels

Detaylı

Subklinik hipotiroidi kad nlarda dislipidemiye neden olmayabilir

Subklinik hipotiroidi kad nlarda dislipidemiye neden olmayabilir Research Article Türk Aile Hek Derg 2010; 14(4): 162-166 doi:10.2399/tahd.10.162 www.turkailehekderg.org Subklinik hipotiroidi kad nlarda dislipidemiye neden olmayabilir Subclinical hypothyroidism may

Detaylı

Aile Hekimli i Poliklini ine Baflvuran Hastalarda Hiperlipidemi S kl ve HDL Düzeyi ile liflkili Faktörler

Aile Hekimli i Poliklini ine Baflvuran Hastalarda Hiperlipidemi S kl ve HDL Düzeyi ile liflkili Faktörler Türk Aile Hek Derg 2007; 11(3): 107-112 Araflt rma Research Article Aile Hekimli i Poliklini ine Baflvuran Hastalarda Hiperlipidemi S kl ve HDL Düzeyi ile liflkili Faktörler PREVALANCE OF HYPERLIPIDEMIA

Detaylı

Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması;

Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması; AMENORE Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması; Genç kızlarda menstruasyon 9 ila 18 yaş arasında başlar. 12 yaş averaj yaşıdır ve birçoğu bu yaşta başlar. Adetin olmamasına

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

Carotis Intima Media Thickness in Female Patiens with Subclinical Hypothyroidism

Carotis Intima Media Thickness in Female Patiens with Subclinical Hypothyroidism Original Makale Orijinal Article 89 Subklinik Hipotiroidili Kad n Hastalarda Karotis ntima Media Kal nl Carotis Intima Media Thickness in Female Patiens with Subclinical Hypothyroidism Elif Önder, Yusuf

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

POLİKİSTİK OVER SENDROMU

POLİKİSTİK OVER SENDROMU POLİKİSTİK OVER SENDROMU Polikistik Over Hastalığı; PCOS; Stein Leventhal Sendromu; Polifolliküler Over; Hiperandrojenik Anovulasyon; Polikistik over sendromu kronik endokrin bir hastalıktır, kadınlarda

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı

Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı Alt Analiz Sonuçları Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi CREDIT: Kilometre Taşları

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2

Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2 Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2 1 Sakarya l Sa l k Müdürlü ü 2 Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Halk Sa l AD. ÖZET Amaç: Diyabetin tedavi ve kontrolünde en önemli hedef glisemik kontroldür.

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

ARAŞTIRMA. 3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B

ARAŞTIRMA. 3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B Geriatri 5 (2): 59-63, 2002 Turkish Journal of Geriatrics ARAŞTIRMA BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON Dr. Coşkun BAKAR 1 Dr. Seçil ÖZKAN 1 Dr. Işıl MARAL 1 Dr. Gülçin Kaymak KARATAŞ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Berrin Telatar, 1 Prof.Dr. Ayça Vitrinel, 2 Dr. Serdar Cömert, 3 Doç. Dr. Ethem Erginöz, 4 Dr. Engin Tutkun, 5 Dr.

Yrd. Doç. Dr. Berrin Telatar, 1 Prof.Dr. Ayça Vitrinel, 2 Dr. Serdar Cömert, 3 Doç. Dr. Ethem Erginöz, 4 Dr. Engin Tutkun, 5 Dr. Yrd. Doç. Dr. Berrin Telatar, 1 Prof.Dr. Ayça Vitrinel, 2 Dr. Serdar Cömert, 3 Doç. Dr. Ethem Erginöz, 4 Dr. Engin Tutkun, 5 Dr. Yasemin Ak n 6 1 stanbul Bilim Üniversitesi T p Fakültesi, Halk Sa l Anabilim

Detaylı

ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir.

ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir. ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir. Metabolik Sendrom Araştırma Grubu Prof.Dr. Ömer Kozan Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Kardiyoloji ABD, İzmir

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Kayseri Büyükflehir Belediyesi Huzurevindeki Yafll lar n Yaflam Kalitesi

Kayseri Büyükflehir Belediyesi Huzurevindeki Yafll lar n Yaflam Kalitesi KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2011; 3: 35-40 Gelifl Tarihi/Received: 15/04/2010 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 28/07/2010 Kayseri Büyükflehir Belediyesi Huzurevindeki Yafll lar n Yaflam

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması (PatenT) 2003 Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması (HinT) 2007 Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı

Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması (PatenT) 2003 Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması (HinT) 2007 Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması (PatenT) 2003 Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması (HinT) 2007 Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması (SALTurk) 2007 Türk Hipertansiyon Prevalans

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden :

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 2008 İskemik Kalp Hastalıklarında Primer ve Sekonder Korunma Doç. Dr. Mehdi Zoghi Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 1. Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) erken ölümlerin başlıca

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı

Yüksek Duyarl C-Reaktif Protein (hscrp) ile Total Kolesterol, LDL-Kolesterol, HDL-Kolesterol ve Trigliserid Düzeyleri Aras ndaki liflki

Yüksek Duyarl C-Reaktif Protein (hscrp) ile Total Kolesterol, LDL-Kolesterol, HDL-Kolesterol ve Trigliserid Düzeyleri Aras ndaki liflki Türk Klinik Biyokimya Derg 2006; 4(2): 59-63 Araflt rma Yüksek Duyarl C-Reaktif Protein (hscrp) ile Total Kolesterol, LDL-Kolesterol, HDL-Kolesterol ve Trigliserid Düzeyleri Aras ndaki liflki Association

Detaylı

Psoriasisli Hastalarda Metabolik Sendrom Birlikteli i

Psoriasisli Hastalarda Metabolik Sendrom Birlikteli i 204 Orijinal Araflt rma Original Investigation DOI: 10.4274/turkderm.44.204 Psoriasisli Hastalarda Metabolik Sendrom Birlikteli i Coexistence of Metabolic Syndrome and Psoriasis Vulgaris Reyhan Çelik,

Detaylı

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr Miraç Vural Keskinler Önce sentez DM ve MS Akılcı İlaç Kullanımı Oral antidiyabetik ajanlar İnsülin Glp-1 analogları Antihipertansif ilaçlar Hipolipidemik

Detaylı

Sendrom X; İnsülin Rezistans Sendromu; Dismetabolik Sendrom;

Sendrom X; İnsülin Rezistans Sendromu; Dismetabolik Sendrom; METABOLİK SENDROM Sendrom X; İnsülin Rezistans Sendromu; Dismetabolik Sendrom; Metabolik Sendrom Nedir? Metabolik sendrom 20 yıl öncesine kadar görülmeyen ancak son 20 yılda hazır gıda tüketiminin artması,

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Yafll da Metabolik Sendrom ve Önemi

Yafll da Metabolik Sendrom ve Önemi DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2011; 3: 63-70 Gelifl Tarihi/Received: 19/10/2010 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 25/10/2010 Yafll da Metabolik Sendrom ve Önemi Aytekin O uz, Mehmet Uzunlulu, Aysun Sevük

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

YÜKSEK KOLESTEROL. Hiperkolesterolemi; Yüksek kolesterol sebepleri nelerdir?

YÜKSEK KOLESTEROL. Hiperkolesterolemi; Yüksek kolesterol sebepleri nelerdir? YÜKSEK KOLESTEROL Hiperkolesterolemi; Kolesterol ve kolesterole bağlı kalp damar hastalıklar en büyük ölüm sebebidir. Hiperkolesterolemi kan yağlarından biri olan kolesterolün yüksek olmasıdır. Kan yağları

Detaylı

TSH DEĞERLERİ 2,5-4,2 miu/l ARALIĞINDA BULUNAN BİREYLERİN SUBKLİNİK HİPOTİROİDİ GELİŞTİRME RİSKİ

TSH DEĞERLERİ 2,5-4,2 miu/l ARALIĞINDA BULUNAN BİREYLERİN SUBKLİNİK HİPOTİROİDİ GELİŞTİRME RİSKİ TSH DEĞERLERİ,-, miu/l ARALIĞINDA BULUNAN BİREYLERİN SUBKLİNİK HİPOTİROİDİ GELİŞTİRME RİSKİ Tülay Çevlik, Goncagül Haklar, Önder Şirikçi, Kaya Emerk Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

Metabolik sendromlu çocuklar n klinik ve laboratuvar bulgular yönünden de erlendirilmesi

Metabolik sendromlu çocuklar n klinik ve laboratuvar bulgular yönünden de erlendirilmesi Göztepe T p Dergisi (1):10-, 0 ISSN 100-526X KL N K ARAfiTIRMA Pediatri Metabolik sendromlu çocuklar n klinik ve laboratuvar bulgular yönünden de erlendirilmesi Laliz KADIO LU, Feyzullah ÇET NKAYA, Ayfle

Detaylı

Hasta Rehberi Say 11. ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 11. ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 11 ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Ço ul Hipofiz Hormonu Eksikli i - Say 11 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

Premenopozlu kadınlarda subklinik hipotiroidi ve homosistein düzeyleri ilişkisi

Premenopozlu kadınlarda subklinik hipotiroidi ve homosistein düzeyleri ilişkisi JCEI / Çolak ve ark. Kadınlarda subklinik hipotiroidi - homosistein düzeyleri ilişkisi 2013; 4 (3): 293-297 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.03.0287 ÖZGÜN

Detaylı

Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar

Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar Türk Aile Hek Derg 2007; 11(2): 75-79 Araflt rma Research Article Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar RISK FACTORS FOR DIABETES MELLITUS: THE RESULTS OF HEALTH SCREENING

Detaylı

Koroner Baypas Sonras Hastalarda Metabolik Sendrom S kl ve Tedaviye Uyum Oranlar

Koroner Baypas Sonras Hastalarda Metabolik Sendrom S kl ve Tedaviye Uyum Oranlar 10 Koroner Baypas Sonras Hastalarda Metabolik Sendrom S kl ve Tedaviye Uyum Oranlar Metabolic Syndrome in Patients After Coronary Bypass Surgery: Prevalence and Compliance with Treatment Dr. Mehmet Baltal,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Lipid Paneli Hangi Yaşta. Dr. Fatih BAKIR Düzen Laboratuvarlar Grubu

Lipid Paneli Hangi Yaşta. Dr. Fatih BAKIR Düzen Laboratuvarlar Grubu Lipid Paneli Hangi Yaşta Taranmaya Başlanmalı? Dr. Fatih BAKIR Düzen Laboratuvarlar Grubu Koroner kalp hastalığı-ateroskleroz ğ t Ateroskleroz çocuk yaş grubunda başlar ş ve ileri yaşlarda ş bulgu verir

Detaylı

Dr. Muharrem Do an 1, Dr. Cüneyt Müderriso lu 2, Dr. Muzaffer Fincanc 3, Dr. Bahad r Ceylan 4, Dr. Gülhan Eren Özdemir 4, Dr.

Dr. Muharrem Do an 1, Dr. Cüneyt Müderriso lu 2, Dr. Muzaffer Fincanc 3, Dr. Bahad r Ceylan 4, Dr. Gülhan Eren Özdemir 4, Dr. Dr. Muharrem Do an 1, Dr. Cüneyt Müderriso lu 2, Dr. Muzaffer Fincanc 3, Dr. Bahad r Ceylan 4, Dr. Gülhan Eren Özdemir 4, Dr. Hayri Polat 5 1 S. B. stanbul E itim ve Araflt rma Hastanesi ç Hastal klar

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Graves Hastalığında Nodül Sıklığı, Nodüllerin Ultrasonografik ve Sitopatolojik Özellikleri

Graves Hastalığında Nodül Sıklığı, Nodüllerin Ultrasonografik ve Sitopatolojik Özellikleri Graves Hastalığında Nodül Sıklığı, Nodüllerin Ultrasonografik ve Sitopatolojik Özellikleri Dilara Alpan, Mustafa Tan, Edip Cemil Katayıfçı, Çisem Ulus Danışman: Yrd. Doç. Dr. Cüneyd Anıl ÖZET Graves hastalığında

Detaylı

TİROİD CHECK UP TARAMASI

TİROİD CHECK UP TARAMASI TİROİD CHECK UP TARAMASI Tiroid hastalıkları sinsi seyirli hastalıklardır. Tiroid hastalıkları çocuk ve gençlerin büyüme ve gelişmesini çok etkiler. Özellikle okul başarısında düşme ve ergenlikte karşılaşılan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri

Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri TRAKYA ÜN V TIP FAK DERG 2005;22(2):88-92 KL N K ARAfiTIRMA Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri Demographic Characteristics

Detaylı

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU APAH: konjenital kalp hastalığı Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU Klinik Sınıflama 2009 Eisenmenger Sendromu ve sistemik komplikasyonlar European

Detaylı

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ Çelebi G., 1 Sönmez A., 2 Erdem G., 1 Tapan S., 3 Taşçı İ., 1 Erçin C.N., 4 Doğru T., 4 Kılıç S., 5 Üçkaya G., 2 Yılmaz Mİ., 6 Kutlu

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemflirelik Forumu Dergisi

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemflirelik Forumu Dergisi Diyabetli Kad nlarda Diyabet Bak m Profili ve Metabolik Kontrol De iflkenleri Aras ndaki liflkinin De erlendirilmesi Yard. Doç. Dr. Sezgi ÇINAR 1, Hemfl. Kezban KARA 2 1 Marmara Üniversitesi Sa l k Bilimleri

Detaylı

De irmendere Aile Hekimli i Poliklini ine Baflvuran Eriflkin Hastalarda Obezite S kl ve Efllik Eden Hastal klarla liflkisi: Bir Olgu Kontrol Çal flmas

De irmendere Aile Hekimli i Poliklini ine Baflvuran Eriflkin Hastalarda Obezite S kl ve Efllik Eden Hastal klarla liflkisi: Bir Olgu Kontrol Çal flmas Türk Aile Hek Derg 23; 7(3): 117-121 De irmendere Aile Hekimli i Poliklini ine Baflvuran Eriflkin Hastalarda Obezite S kl ve Efllik Eden Hastal klarla liflkisi: Bir Olgu Kontrol Çal flmas PREVALENCE OF

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Larenks kanserli hastalarda cerrahi ve radyoterapi sonras tiroid fonksiyonlar n n prospektif olarak de erlendirilmesi

Larenks kanserli hastalarda cerrahi ve radyoterapi sonras tiroid fonksiyonlar n n prospektif olarak de erlendirilmesi ARAfiTIRMA / RESEARCH ARTICLE TKBBV 2008 Gelifl tarihi / Received: Eylül / September 15, 2008 Kabul tarihi / Accepted: Eylül / September 20, 2008 Online yay n tarihi / Published online: Eylül / September

Detaylı

Kahraman Marafl ta Difl Hekimleri ve Di er Difl Sa l Personeli Aras nda Hepatit B ve C Seroprevalans

Kahraman Marafl ta Difl Hekimleri ve Di er Difl Sa l Personeli Aras nda Hepatit B ve C Seroprevalans Di er Difl Sa l Personeli Aras nda Hepatit B ve C Seroprevalans Hasan UÇMAK 1, Ömer Faruk KÖKO LU 1, Mustafa ÇEL K 2, Nuretdin KUZHAN 1, Remzi TOPRAK 1 1 Kahraman Marafl Sütçü mam Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

SUBKLİNİK HİPOTİROİDİYE YAKLAŞIM. Doc. Dr. Meral Mert SBÜ, Bakırkoy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği

SUBKLİNİK HİPOTİROİDİYE YAKLAŞIM. Doc. Dr. Meral Mert SBÜ, Bakırkoy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği SUBKLİNİK HİPOTİROİDİYE YAKLAŞIM Doc. Dr. Meral Mert SBÜ, Bakırkoy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği SUBKLİNİK HİPOTİROİDİ T3, T4 düzeylerinin normal, TSH

Detaylı

Ankara da Bir Huzurevinde Kalan Yafll lar ile Bir Sa l k Oca na Gelen Yafll lar n Mini Mental Test ile De erlendirilmesi

Ankara da Bir Huzurevinde Kalan Yafll lar ile Bir Sa l k Oca na Gelen Yafll lar n Mini Mental Test ile De erlendirilmesi KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2011; 3: 138-149 Gelifl Tarihi/Received: 01/02/2011 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 20/04/2011 Ankara da Bir Huzurevinde Kalan Yafll lar ile Bir Sa l k Oca

Detaylı

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir?

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir? Aile Hekimliği Sürekli Mesleki Gelişim Programı Hayatınız boyunca öngöremediğiniz ve hayat kalitenizi düşürecek pek çok sorun yaşayabilirsiniz. Şeker hastalığı(kısa olarak Diyabet diyebiliriz) ve obezite

Detaylı

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım 1961 yılında Malatya da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdim. 1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve

Detaylı

C. Gökhan Orcan, Ömer F. Nas,. Gökhan Çavuflo lu, Oktay Alan, Hakan K l ç, A. Ulca Uyguç, S. Burkay Öztürk, Emin Ulutafl, Hakan Cebeci

C. Gökhan Orcan, Ömer F. Nas,. Gökhan Çavuflo lu, Oktay Alan, Hakan K l ç, A. Ulca Uyguç, S. Burkay Öztürk, Emin Ulutafl, Hakan Cebeci Araflt rmalar / Researches Kraniyal bilgisayarl tomografide saptanan fizyolojik pineal gland, koroid pleksus ve habenular komissür kalsifikasyonlar n n görülme oranlar ve birliktelikleri C. Gökhan Orcan,

Detaylı

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom İnsülin direnci (İR) zemininde ortaya çıkan Abdominal obesite Bozulmuş glukoz toleransı (BGT) veya DM HT Dislipidemi Enflamasyon, endotel

Detaylı

Ankara-Pursaklar Bölgesindeki Yafll larda Tinetti Denge ve Yürüme Testi Skorlar na Biyopsikososyal Faktörlerin Etkileri*

Ankara-Pursaklar Bölgesindeki Yafll larda Tinetti Denge ve Yürüme Testi Skorlar na Biyopsikososyal Faktörlerin Etkileri* KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2010; 2: 31-39 Gelifl Tarihi/Received: 10/07/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 30/07/2009 Ankara-Pursaklar Bölgesindeki Yafll larda Tinetti Denge ve Yürüme

Detaylı

KARD YOVASKÜLER R SK PLATFORMU ORTAK B LD R S

KARD YOVASKÜLER R SK PLATFORMU ORTAK B LD R S KARD YOVASKÜLER R SK PLATFORMU ORTAK B LD R S 2 KARD YOVASKÜLER R SK PLATFORMU ORTAK B LD R S Afla da ad bulunan uzmanl k dernekleri, ülkemizde kalp damar hastal klar n n azalt lmas için, kardiyovasküler

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Adana da t p ö rencilerinin ziyaret ettikleri ailelerin koroner kalp hastal riskinin de erlendirilmesi

Adana da t p ö rencilerinin ziyaret ettikleri ailelerin koroner kalp hastal riskinin de erlendirilmesi Research Article Türk Aile Hek Derg 2008; 12(3): 136-141 doi:10.2399/tahd.08.136 www.turkailehekderg.org Adana da t p ö rencilerinin ziyaret ettikleri ailelerin koroner kalp hastal riskinin de erlendirilmesi

Detaylı

Hashimoto Tiroiditi Hastalarında Metabolik Sendrom, Obezite ve Menopoz İlişkisi

Hashimoto Tiroiditi Hastalarında Metabolik Sendrom, Obezite ve Menopoz İlişkisi ARAŞTIRMA MAKALESİ / Research Article DOI: 10.5505/sakaryamedj.2016.59455 Hashimoto Tiroiditi Hastalarında Metabolik Sendrom, Obezite ve Menopoz İlişkisi Association Between Metabolic Syndrome, Obesity,

Detaylı

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN DURUMU Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. DSÖ Küresel Tüberküloz Kontrolü 2010 Raporu Dünya için 3 büyük tehlikeden

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein;

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; MYELİN BASİC PROTEİN Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; Beyin Omurilik Sıvısı içinde Myelin Basic Protein miktarının araştırılmasıdır.

Detaylı

Huzurevi Sakinlerinin laç Kullan m na ve Etkileflimine liflkin Bilgi ve Uygulamalar *

Huzurevi Sakinlerinin laç Kullan m na ve Etkileflimine liflkin Bilgi ve Uygulamalar * KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2010; 2: 99-105 Gelifl Tarihi/Received: 17/08/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 15/10/2009 Huzurevi Sakinlerinin laç Kullan m na ve Etkileflimine liflkin

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Üçüncü Kuflak TSH Ölçümlerinde mmün Analiz Sistemlerinin Karfl laflt r lmas. Comparison of Immunoassay Systems in Third Generation TSH Measurements

Üçüncü Kuflak TSH Ölçümlerinde mmün Analiz Sistemlerinin Karfl laflt r lmas. Comparison of Immunoassay Systems in Third Generation TSH Measurements Türk Klinik Biyokimya Derg 2010; 8(3): 99-103 Araflt rma Üçüncü Kuflak TSH Ölçümlerinde mmün Analiz Sistemlerinin Karfl laflt r lmas Comparison of Immunoassay Systems in Third Generation TSH Measurements

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Demansta Oksidatif Stresin Göstergesi Olarak Artm fl Gama Glutamiltransferaz Düzeyleri

Demansta Oksidatif Stresin Göstergesi Olarak Artm fl Gama Glutamiltransferaz Düzeyleri KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2010; 2: 162-166 Gelifl Tarihi/Received: 04/08/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 02/11/2009 Demansta Oksidatif Stresin Göstergesi Olarak Artm fl Gama

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

A LE PLANLAMASI YÖNTEMLER YLE LG L TUTUMLARIN ETK N A LE PLANLAMASI DANIfiMANLIK H ZMET ÖNCES VE SONRASINDA KARfiILAfiTIRILMASI

A LE PLANLAMASI YÖNTEMLER YLE LG L TUTUMLARIN ETK N A LE PLANLAMASI DANIfiMANLIK H ZMET ÖNCES VE SONRASINDA KARfiILAfiTIRILMASI ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) A LE PLANLAMASI YÖNTEMLER YLE LG L TUTUMLARIN ETK N A LE PLANLAMASI DANIfiMANLIK H ZMET ÖNCES VE SONRASINDA KARfiILAfiTIRILMASI Esra Esim BÜYÜKBAYRAK 1, Bülent KARS

Detaylı

Ankara Bölgesinde Sa l kl Bireylerde HAV, HBV, HCV Seropozitifli inin Yafl ve Cinsiyete Göre Da l m

Ankara Bölgesinde Sa l kl Bireylerde HAV, HBV, HCV Seropozitifli inin Yafl ve Cinsiyete Göre Da l m HAV, HBV, HCV Seropozitifli inin Yafl ve Cinsiyete Göre Da l m Halil KURT 1, smet BATTAL 2, Osman MEM KO LU 1, Ayflegül YEfi LKAYA 1, Emin TEKEL 1 1 Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji

Detaylı

Geriatrik Olgularda Musküloskeletal Fizyoterapi Gerektiren Patolojilerin Vücut Bölgelerine Da l m *

Geriatrik Olgularda Musküloskeletal Fizyoterapi Gerektiren Patolojilerin Vücut Bölgelerine Da l m * KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2012; 4: 27-31 Gelifl Tarihi/Received: 04/08/2010 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 15/12/2010 Geriatrik Olgularda Musküloskeletal Fizyoterapi Gerektiren Patolojilerin

Detaylı

PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI. Prof. Dr. Engin GÜNEY

PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI. Prof. Dr. Engin GÜNEY PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI Prof. Dr. Engin GÜNEY Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı DİABETES MELLİTUS 415 milyon erişkinde diyabet var.

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

Subklinik hipotroidizmli hastalarda işitme düzeyleri

Subklinik hipotroidizmli hastalarda işitme düzeyleri KBB Uygulamaları 2016;4(1):17-21 doi: 10.5606/kbbu.2016.19484 Özgün Makale / Original Article Subklinik hipotroidizmli hastalarda işitme düzeyleri Hearing levels in patients with subclinical hypothyroidism

Detaylı

Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi

Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi Türk Onkoloji Dergisi 9;24(1):15- Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi The effect of stopping power ratios of different protocols on %DD curve Hilal ACAR 1 1 stanbul Üniversitesi

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

Dr. Ulviye Yi it 1, Dr. Serkan Erdenöz 2, Doç. Dr. Ersin Oba 2

Dr. Ulviye Yi it 1, Dr. Serkan Erdenöz 2, Doç. Dr. Ersin Oba 2 Dr. Ulviye Yi it 1, Dr. Serkan Erdenöz 2, Doç. Dr. Ersin Oba 2 1 SB. Bak rköy Dr. Sadi Konuk E itim ve Araflt rma Hastanesi, Göz Klini i, stanbul 2 SB. fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, 2.Göz

Detaylı

ÇOCUKLARDA METABOLİK SENDROM VE DİĞER METABOLİK ÖZELLİKLER *

ÇOCUKLARDA METABOLİK SENDROM VE DİĞER METABOLİK ÖZELLİKLER * ÇOCUKLARDA METABOLİK SENDROM VE DİĞER METABOLİK ÖZELLİKLER * Nalan Hakime NOĞAY 1, Gülden KÖKSAL 2 ÖZET Metabolik sendromun komponentleri yetişkinlerin yanı sıra çocuklarda da mevcuttur. Çocuklarda insülin

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Hipertansiyon tan m ve s n flamas

Hipertansiyon tan m ve s n flamas .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KARD YOLOJ GÜNDEM Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s. 67-73 Arteryel Hipertansiyon Tedavisi Prof. Dr. Serap Erdine Dünya Sa l k Örgütü

Detaylı