Altm fl Yafl Alt ve Üstü Hastalar n Subklinik Hipotiroidi ve Metabolik Sendrom liflkisinin De erlendirilmesi*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Altm fl Yafl Alt ve Üstü Hastalar n Subklinik Hipotiroidi ve Metabolik Sendrom liflkisinin De erlendirilmesi*"

Transkript

1 KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2010; 2: Gelifl Tarihi/Received: 05/10/ Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 01/12/2009 Altm fl Yafl Alt ve Üstü Hastalar n Subklinik Hipotiroidi ve Metabolik Sendrom liflkisinin De erlendirilmesi* Evaluation of the Relation Between Subclinical Hypothyroidism and Metabolic Syndrome in Patients Under and Over 60 Years of Age** Hüseyin Çat, Ali Osman Öztürk, Berrin Karada, Banu Özulu, Yüksel Altuntafl fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, 2. ç Hastal klar Klini i, stanbul, Türkiye Clinic of 2 nd Internal Medicine, Sisli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey * Bu çal flma, Akademik Geriatri 2009 Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmufltur. ** This research was presented at Academic Geriatrics 2009 Congress as an oral presentation. ÖZET Girifl: Subklinik hipotiroidi özellikle yafll larda kolay atlanabilen, s k görülen klinik bir durumdur ve hiperlipidemi için risk faktörü oluflturdu u bilinmektedir. Ayr ca, hipotiroidi ve metabolik sendrom her ikisi de aterojen faktördür. Bu çal flmam zda, yafl 60 ile< 60 olan hastalar n hipotiroidi ve metabolik sendrom iliflkisini inceledik. Materyal ve Metod: y llar aras nda hipotiroidi ve metabolik sendrom poliklini inden hipertansiyon nedeniyle izlenen 918 (598 i kad n, 320 si erkek) hastan n dosyas retrospektif olarak incelendi. Tiroidle ilgili herhangi bir tedavi almayan ve klinik olarak hipotiroidiyi düflündürmeyen ve tiroid stimüle edici hormon (TSH) de eri > 5.6 olan hastalar hipotiroidi, di erleri ötiroidi hastalar olarak kabul edildi. Metabolik sendrom tan s International Diabetes Federation (IDF) kriterlerine göre koyuldu. Hastalar yafl 60 ile< 60 olan ve metabolik sendrom kriterlerine uyan-uymayan olarak gruplara ayr ld. Tan mlay c istatistiklerin sonuçlar, ortalama, ortanca ve standart sapma olarak ifade edildi. Niceliksel gruplar n karfl laflt r lmas nda Mann- Whitney testi ile iliflkilerin analizinde ki-kare kullan ld, p de eri < 0.05 anlaml kabul edildi. Bulgular: Hastalar n 889 (%96.8) u normotiroidi, 29 (%3.2) u hipotiroidi idi; 334 (%36.4) ü metabolik sendrom kriterlerini tafl yor, 584 (%63.6) ü tafl m yordu. Yafl 60 olan 278 hastan n 11 (%3.9) inde, yafl < 60 olan 640 hastan n ise 18 (%2.8) inde hipotiroidi tespit edildi. Her iki grubun TSH ortalamas anlaml farkl l k göstermiyordu. Say sal karfl laflt rmalar yap ld nda 60 yafl alt ve üstü olan grupta hipotiroidili hasta say s bak m ndan anlaml fark görülmedi (p= 0.138). Hipotiroidili hastalarda yafl 60 ve < 60 olanlarda metabolik sendrom varl na göre hasta say s aç s ndan anlaml l k görülmedi (p= 0.40). Ayn fle- 88 Yaz flma Adresi/Address for Correspondence Uzm. Dr. Hüseyin Çat S raselviler Caddesi No: 52/13 Beyo lu- stanbul e-posta:

2 Altm fl Yafl Alt ve Üstü Hastalar n Subklinik Hipotiroidi ve Metabolik Sendrom liflkisinin De erlendirilmesi kilde ötiroid olan hastalarda da yafl 60 ve < 60 olan gruplarda metabolik sendrom olan olmayan hasta say s nda anlaml farkl l k yoktu (p= 0.051). Sonuç: Altm fl yafl üstü ve alt olarak hastalar gruplara ayr l p hipotiroidi ve metabolik sendrom birlikteli ine göre de erlendirildi inde hasta say s aç s ndan iki grup aras nda fark bulunamad. Bu da tiroid fonksiyonunun yaflla birlikte metabolik sendromla iliflkisinin azald n düflündürmektedir. Anahtar Kelimeler: Altm fl yafl, metabolik sendrom, hipotiroidi. ABSTRACT Introduction: Subclinical hypothyroidism is a frequent clinical disorder that can be ignored, especially in elderly patients, and it is known as a risk factor for hyperlipidemia. In addition, hypothyroidism and metabolic syndrome are both atherogenic. In our study, we analyzed the relation between hypothyroidism and metabolic syndrome in patients over and under 60 years of age. Materials and Methods: The records of 918 patients (female: 598/male: 320 female) followed by the hypertension and metabolic syndrome polyclinic between 2008 and 2009 were analyzed retrospectively. The patients who had not received thyroid treatment, who were not suspected for hypothyroidism clinically and with thyroid stimulating hormone (TSH) values >5.6 were accepted as hypothyroid and the others were accepted as euthyroid. The diagnosis of metabolic syndrome was confirmed according to the International Diabetes Federation (IDF) criteria. The patients were grouped as age 60 years and <60 years, and meeting or not meeting the metabolic syndrome criteria. The results of descriptive statistics were defined as average, median and standard deviation. Mann-Whitney test was used for the comparison of quantitative groups and chi-square for analyzing the relations, and values of p<0.05 were considered significant. Results: Eight hundred eighty-nine of the patients (96.8%) were normothyroid and 29 (3.2%) were hypothyroid. Three hundred and thirty-four (36.4%) met the metabolic syndrome criteria and 584 (63.4%) did not. Eleven of 278 patients who were 60 years (3.9%) and 18 of 640 patients <60 years (2.8%) were diagnosed as hypothyroidism. There was no significant difference in the average TSH values between the two groups. No statistically significant difference was determined in the number of patients with hypothyroidism when the groups under and over 60 years were compared (p= 0.138). There was no statistically significant difference regarding the presence of metabolic syndrome in patients 60 and < 60 years with hypothyroidism (p= 0.40). Similarly, there was no statistically significant difference regarding the presence of metabolic syndrome in the patients 60 and <60 years who were euthyroid (p= 0.051). Conclusion: The patients of this study were grouped as <60 and 60 years and were evaluated for the relation between hypothyroidism and metabolic syndrome, and no significant difference was determined between the two groups. This leads us to think that the relation between thyroid function and metabolic syndrome decreases in conjunction with increased age. Key Words: Sixty years of age, metabolic syndrome, hypothyroidism. G R fi Subklinik hipotiroidi (SKH) prevalans yaflla birlikte artmaktad r (1,2). Kad nlarda daha s k görülmektedir. Altm fl yafl üstü kiflilerde yap lan bir çal flmada kad nlarda %11.6 erkeklerde %2.9 olarak belirlenmifltir (3). Bunlar n ço u Hashimato hastal na ba l oldu- undan tiroid otoantikorlar ço u zaman pozitiftir. Yafll larda SKH sessiz olabilmekte ve klinik olarak kolayl kla gözden kaçabilmektedir. SKH yi teflhis etmede tiroid stimüle edici hormon (TSH) ölçümü %99 duyarl l kla hipotiroidi tan s n koymada yard mc olmaktad r. Yaflla birlikte tiroid dokusunda atrofik ve fibrotik de iflimler olmakta, lenfositik infiltrasyonlar geliflmektedir. Yafll kiflilerde T4 üretimi %50 ye kadar azalabilmektedir. Fakat tüketimi de azald ndan T4 düzeyi normal kalmaktad r. SKH nin metabolik sendromun geliflmesine de neden oldu u ileri sürülmektedir. Bel çevresinin genifllemesi, kan bas nc n n yükselmesi, dislipidemi ve hipergliseminin bir araya gelmesi metabolik sendrom olarak kabul edilmekte ve aterojen, proinflamatuvar, protrombotik zemin haz rlamaktad r (4). Obezite, insülin direnci, sedanter yaflam, yafllanma, hormonal dengesizlikler metabolik sendroma zemin haz rlayan nedenler olarak kabul edilmektedir (5). SKH TSH düzeyinin yüksek olmas na ra men serbest tiroid hormonlar n n normal düzeyde ol- Akad Geriatri 2010; 2:

3 Evaluation of the Relation Between Subclinical Hypothyroidism and Metabolic Syndrome in Patients Under and Over 60 Years of Age mas fleklinde tan mlanmaktad r (6). Ayn flekilde SKH de aterojen bir risk faktörü olarak kabul edilmekte ve dislipidemiye hipertansiyona hiperkoagülasyona e ilimi art rd belirtilmektedir (7-9). SKH nin yafllanmayla birlikte prevalans artt ndan, bu durum (SKH olan yafll - larda) metabolik sendrom görülme s kl n n daha yüksek olmas gerekti ini düflündürmektedir. Bu çal flmam zda 60 ve üstü yafl grubu ile 60 yafl alt hastalar n metabolik sendrom ile SKH iliflkisini de erlendirdik. MATERYAL ve METOD fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesine ba l hipotiroidi ve metabolik sendrom poliklini inde Ocak 2008-fiubat 2009 tarihleri aras nda hipertansiyon veya metabolik sendrom nedeniyle izlenen 918 hastan n dosyas retrospektif olarak incelendi. Hastalar n 598 (%65) i kad n, 320 (%35) si erkekti. Tiroidle ilgili herhangi bir tedavi almam fl olan ve olmayan ve klinik olarak hipotiroidiyi düflündürecek bulgular olmayan, hastalar n dosyalar incelendi. Hastanemizde TSH sabah aç karn na Roche Elecsys Modular Analytics E170 Immunoassay metoduna göre bak l yordu. TSH de eri > 5.60 µiu/ml olan hastalar (laboratuvar normal üst s - n r de eri) SKH hipotiroidi di erleri (hipertiroidi olmayanlar) ötiroidi hastalar olarak kabul edildi. Metabolik sendrom tan s International Diabetes Federation (IDF) kriterlerine göre koyuldu (bel çevresinin erkeklerde 94 cm, kad nlarda 80 cm olmas ve flu kriterlerden ikisinin olmas metabolik sendrom olarak de erlendirildi; hipertrigliseredemi 150 mg/dl, yüksek dansiteli lipoprotein düzeyinin erkeklerde <40 mg/dl; kad nlarda <50 mg/dl olmas, sistolik kan bas nc n n 130 mmhg ve/veya diyastolik kan bas nc n n 85 mmhg olmas ve/veya antihipertansif tedavi almas, açl k kan glukozunun 100 mg/dl olmas ve/veya diyabet tedavisi almas. Hastalar yafl 60 ile yafl < 60 olan ve metabolik sendrom kriterlerine uyan-uymayan olarak gruplara ayr ld. Tan mlay c istatistiklerin sonuçlar, ortalama, ortanca ve standart sapma olarak ifade edildi. Niceliksel gruplar n karfl laflt r lmas nda Mann-Whitney testi ile iliflkilerin analizinde ki-kare kullan ld, p de eri < 0.05 anlaml kabul edildi. BULGULAR Hastalar n temel özellikleri yafl grubuna göre farkl - l klar ve özellikleri Tablo 1 de görülmektedir. Hastalar n 889 (%96.8) u normotiroidi, 29 (%3.2) u hipotiroidi idi; 334 (%36.4) hasta metabolik sendrom kriterlerini tafl yor, 584 (%63.6) ü ise tafl m yordu. Yafl 60 olan 278 hastan n 11 (%3.9) inde, yafl < 60 olan 640 hastan n ise 18 (%2.8) inde hipotiroidi tespit edildi (Tablo 2). Her iki grubun TSH ortalamas anlaml farkl l k göstermiyordu (Tablo 3). Say sal karfl laflt rmalar yap ld - nda 60 yafl alt ve üstü olan grupta hipotiroidili hasta say s bak m ndan anlaml fark görülmedi (p= 0.138). Hipotiroidili hastalarda yafl 60 ve< 60 olanlarda metabolik sendrom varl na göre hasta say s aç s ndan anlaml l k görülmedi (p= 0.40) (Tablo 4). Ayn flekilde ötiroidi olan hastalarda da yafl 60 ve< 60 olan gruplarda metabolik sendrom olan olmayan hasta say - s nda anlaml farkl l k yoktu (p= 0.051) (Tablo 5). Tablo 1. Hastalar n yafl grubuna göre temel özellikleri Ötiroidi Hipotiroidi p genel p 60 p < 60 Yafl (y l) ± ± Kilo (kg) ± ± Bel çevresi (cm) ± ± Açl k kan flekeri (mg/dl) ± ± Trigliserid (mg/dl) ± ± HDL kolesterol (mg/dl) ± ± Sistolik kan bas nc (mmhg) ± ± Diyastolik kan bas nc (mmhg) ± ± HDL: Yüksek dansiteli lipoprotein. 90 Akad Geriatri 2010; 2: 88-93

4 Altm fl Yafl Alt ve Üstü Hastalar n Subklinik Hipotiroidi ve Metabolik Sendrom liflkisinin De erlendirilmesi Tablo 2. Altm fl yafl alt ve üstü ötiroidi ve hipotiroidi hasta say lar Ötiroidi 261 (%95.9) 622 (%97.1) Hipotiroidi 11 (%3.9) 18 (%2.8) Tablo 3. Altm fl yafl alt ve üstü hastalar n ortalama TSH de erleri TSH 1.79 ± ± TSH: Tiroid stimüle edici hormon. Tablo 4. Altm fl yafl alt ve üstü hipotiroidili hastalar n MS aç s ndan karfl laflt r lmas MS olan 6 (%54.5) 11 (%61.1) MS olmayan 5 (%45.4) 7 (%38.8) MS: Metabolik sendrom. Tablo 5. Altm fl yafl alt ve üstü ötiroidili hastalar n MS aç s ndan karfl laflt r lmas MS olan 164 (%62) 403 (%64) MS olmayan 103 (%38) 219 (%36) MS: Metabolik sendrom. TARTIfiMA Çal flmam zda SKH olan olmayan grubun sonuçlar karfl laflt r ld nda bel çevresi, açl k kan flekeri, HDL kolesterol ve trigliserid düzeyleri aç s ndan fark olmad görüldü. Ayn flekilde bu parametreler 60 yafl alt ve üstünde de SKH olan hastalarda da farkl l k göstermiyordu. Genel olarak bir hastaya metabolik sendrom tan s koyuldu unda bu duruma yol açabilecek nedenleri araflt rmak gerekiyor. Metabolik sendroma yol açan temel iki neden olarak obezite ve hareketsiz yaflam gösterilmektedir (10). Ayr ca, tiroid fonksiyonlar n da de erlendirmek gerekmektedir. Yap lan bir çal flmada T4 düzeyi normal s n rlar içerisinde olmas na ra men SKH olan kiflilerde düzeyi ile aras nda ba lant oldu u ve düflük olmas n n insülin direncini art rd belirtiliyor (11). Yafll larda tan m gere i metabolik sendroma daha s k rastlanmas sürpriz de ildir. Yaflla birlikte vücut ya dokusu oran artmakta, bel çevresi genifllemekte, kan bas nc yükselmekte ve trigliserid düzeyinde art fl olmaktad r. Genel olarak SKH nin hipertansiyona e ilimi art r p glukoz intolerans na yol açt, düflük dansiteli lipoprotein kolesterol düzeyini yükseltti i ve HDL kolesterol düzeyini de düflürdü ü kabul edilmektedir (12). Yafll larda ise SKH nin ek bir faktör olarak metabolik sendrom gelifliminde etkisini belirlemek zor görünmektedir. Yafllanmayla birlikte sarkopeni geliflmesi, osteoartritik hastal klar ve genel güç azalmas ndan dolay hareket kabiliyeti azalmakta bu da metabolik parametreler üzerinde olumsuz etki göstermektedir. Ço u kez de yafll lardaki SKH yi fizyolojik bir adaptasyon süreci gibi de erlendirmek daha gerçekçi görünmektedir. Baz çal flmalar yafl ayr m yapmadan, SKH metabolik sendrom aras nda ba lant bulmamas na ra men baz lar nda ise metabolik sendrom kriterlerini tafl yan kiflilerde SKH oran kontrol grubuna göre artm fl bulunmufltur (13). Shanta ve arkadafllar Hintli popülasyon üzerinde yapt klar çal flmada SKH olan kiflilerde özellikle de kad nlarda metabolik sendromlu kifli say s n n daha yüksek oldu unu göstermifllerdir (14). Fakat yafll larda özellikle metabolik sendrom daha s k görüldü ünden ve yafllanma fizyolojisi gere i birçok metabolik sendrom kriteri karfl - land ndan genç popülasyona göre tiroid fonksiyonunun etkisini belirlemek zordur. Uzunlulu ve arkadafllar taraf ndan metabolik sendrom olan hastalarda genel popülasyon baz nda yap lan çal flmada erkeklerde fark görülmemesine ra men kad nlarda metabolik sendromlu grupta SKH %16.4 iken kontrol grubunda %5.8 bulunmufltur (15). Yine Hak ve arkadafllar taraf ndan yap lan çal flmada yafll kad nlarda SKH prevalans %10.8 bulunmufl ve genel popülasyona göre farkl l k göstermedi i görülmüfltür (16). Biz bu çal flmam zda SKH hasta say s yeterli olmad ndan yafl s n r n 60 yafl olarak belirlemek zorunda kald k. Bu bir saha çak flmas olmay p poliklinik flartlar nda hi- Akad Geriatri 2010; 2:

5 Evaluation of the Relation Between Subclinical Hypothyroidism and Metabolic Syndrome in Patients Under and Over 60 Years of Age pertansiyon ve metabolik sendrom nedeniyle takip edilen hastalar de erlendirildi. Hasta say lar aç s ndan yap lan karfl laflt rmalarda hem metabolik sendrom olan olmayan ve hipotiroidi olan olmayan gruplar n hasta say lar karfl laflt r ld. statistiksel fark gözlenmedi. Bu durum yafl art fl ile birlikte metabolik sendrom ile hipotiroidi aras nda iliflkinin azald n veya karfl l kl adaptasyon mekanizmas n n olufltu unu düflündürmektedir. Buna karfl n Palamener ve arkadafllar Hindistan da yapt klar bir çal flmada kontrol grubuna göre metabolik sendromlu kiflilerde subklinik hipotiroidili hasta say s n anlaml yüksek bulmufllard r (%21.9 a karfl n %6.6) (14). Bulgular m z bu sonuçlar desteklememektedir. Yaflla birlikte fizyolojik olarak vücut total ya dokusunun artmas, insülin direncinin geliflmesi metabolik parametreler üzerine negatif etki etmektedir. Bu fizyolojik süreçler tiroid fonksiyonundan ba ms z olarak oluflmaktad r ve zaten subklinik hipotiroidi oran da yaflla artt ndan metabolik sendrom olanlarda SKH ve SKH olanlarda metabolik sendrom oranlar n n de iflmedi i kan s nday z. Baz yazarlar SKH ile metabolik sendrom birlikteli i görüldü ünde levotiroksin tedavisini önermektedir ve metabolik sendrom parametrelerinde iyileflme yapt n savunmalar na ra men bu yaklafl m tamamen kabul görmüfl de ildir (17-20). Bu çal flmam z n eksikliklerinden biri SKH si olan hasta say s n n az olmas, buna ba l olarak cinse göre de erlendirme yapman n mümkün olmamas ve T4 düzeylerinin rutin tetkikler içerinde bak lmamas d r. Di er yandan uygun endikasyon seçilerek ihtiyac olan hastalara levotiroksin tedavisi bafllanarak bu hastalar n izlenmesi ve metabolik sendrom parametrelerindeki de- iflimin gözlemlenmesi idi. Sonuç olarak; birçok çal flmada genel popülasyon üzerinden yap lan araflt rmalarda SKH nin metabolik sendrom geliflmesine sebep oldu u gösterilmesine ra men bu çal flmam zda 60 yafl alt üstü ve gruplar karfl laflt r ld nda SKH'li hastalarda metabolik sendromlu hasta say s ile ötiroidi gruptaki metabolik sendromlu hasta say lar aç s ndan farkl l k gözlemlenmedi. Yafll larda SKH nin metabolik sendromun ortaya ç kmas ndaki etkisi net de ildir. Daha genifl popülasyonlu saha çal flmalar n n bu konuyu netlefltirebilece i kan s nday z. KAYNAKLAR 1. Mariotti S, Franceschi C, Cossarizza A, Pinchera A. The aging thyroid. Endocr Rev 1995; 16: Hollowell JG, Staehling NW, Flanders WD, Hannon WH, Gunter EW, Spencer CA, et al Serum TSH, T4, and thyroid antibodies in the United States population (1988 to 1994): National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III). J Clin Endocrinol Metab 2002; 87: Parle JV, Franklyn JA, Cross KW, Jones SC, Sheppard MC. Prevalence and follow-up of abnormal thyrotrophin (TSH) concentrations in the elderly in the United Kingdom. Clin Endocrinol (Oxf) 1991; 34: Grundy SM. Metabolic syndrome: connecting and reconciling cardiovascular and diabetes worlds. J Am Coll Cardiol 2006; 47: Grundy SM, Cleeman JI, Daniels SR, Donato KA, Eckel RH, Franklin BA, et al. American Heart Association; National Heart, Lung, and Blood Institute. Diagnosis and management of the metabolic syndrome: An American Heart Association/National Heart, Lung, and Blood Institute Scientific Statement. Circulation 2005; 112: Gharib H, Tuttle RM, Baskin HJ, Fish LH, Singer PA, McDermott MT. Subclinical thyroid dysfunction: a joint statement on management from the American Association of Clinical Endocrinologists, the American Thyroid Association, and the Endocrine Society. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90: Monzani F, Dardano A, Caraccio N. Does treating subclinical hypothyroidism improve markers of cardiovascular risk? Treat Endocrinol 2006; 5: Foldes J, Banos C, Winkler G. Subclinical hypothyroidism and arteriosclerosis. Orv Hetil 2004; 145: Walsh JP, Bremner AP, Bulsara MK, O'Leary P, Leedman PJ, Feddema P, et al. Subclinical thyroid dysfunction as a risk factor for cardiovascular disease. Arch Intern Med 2005; 165: Rennie KL, McCarthy N, Yazdgerdi S, Marnot M, Brunner E. Association of the metabolic syndrome with both vigorous and moderate physical activity. Int J Epidemiol 2003; 32: Roos A, Bakker SJ, Links TP, Gans RO, Wolffenbuttel BH. Thyroid function is associated with components of the metabolic syndrome in euthyroid subjects. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92: Tamer I, Sargin M, Sargin H, Seker M, Babalik E, Tekce M, et al. The evaluation of left ventricular hypertrophy in hypertensive patients with subclinical hyperthyroidism. Endocr J 2005; 52: Takashima N, Mannami T, Tomoike H, Iwai N. Characterization of subclinical thyroid dysfunction from cardiovascular and metabolic viewpoints: the Suita study. Circ J 2007; 71: Shantha GP, Kumar AA, Jeyachandran V, Rajamanickam D, Rajkumar K, Salim S, et al. Association between primary hypothyroidism and metabolic syndrome and the role of C reactive protein: a cross-sectional study from South India. Thyroid Res 2009; 2: Akad Geriatri 2010; 2: 88-93

6 Altm fl Yafl Alt ve Üstü Hastalar n Subklinik Hipotiroidi ve Metabolik Sendrom liflkisinin De erlendirilmesi 15. Uzunlulu M, Yorulmaz E, Oguz A. Prevalence of subclinic hypothyroidism in patients with metabolic syndrome. Endocr J 2007; 54: Hak AE, Pols HA, Visser TJ, Drexhage HA, Hofman A, Witteman JC. Subclinical hypothyroidism is an independent risk factor for atherosclerosis and myocardial infarction in elderly women: the Rotterdam study. Ann Intern Med 2000; 132: Villar HC, Saconato H, Valante O, Atallah AN. Thyroid hormone replacement for subclinical hypothyroidism. Cochrane Database Syst Rev 2007: CD Fadeyev VV, Sytch J, Kalashnikov V, Rojtman A, Syrkin A, Melnichenko G. Levothyroxine replacement therapy in patients with subclinical hypothyroidism and coronary artery disease. Endocr Pract 2006; 12: Serter R, Demirbas B, Korukluoglu B, Culha C, Cakal E, Aral Y. The effect of L-thyroxine replacement therapy on lipid based cardiovascular risk in subclinical hypothyroidism. Invest J Endocrinol 2004; 27: McDermott MT, Ridgway EC. Subclinical hypothyroidism is mild thyroid failure and should be treated. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86: Akad Geriatri 2010; 2:

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri 116 Orijinal Araştırma Original Investigation Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri The effects of phase II cardiac rehabilitation programme on patients undergone

Detaylı

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Atipik Antipsikotik Kullanan Hastalarda Ailede Diyabet Öyküsü Olmas n n Glikoz Metabolizmas Üzerine Olan Etkisi

Detaylı

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s. 53-58. Prof. Dr.

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s. 53-58. Prof. Dr. .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KARD YOLOJ GÜNDEM Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s. 53-58 Bozulmufl Açl k Glikozu ve/veya Glikoz Tolerans n n Tedavisi Prof. Dr. Hüsniye

Detaylı

EVDE YAfiAYAN 65 YAfi VE ÜZER B REYLER N GÜNLÜK YAfiAM AKT V TELER NDEK BA IMLILIK DURUMU LE EV KAZALARI ARASINDAK L fik N N NCELENMES *

EVDE YAfiAYAN 65 YAfi VE ÜZER B REYLER N GÜNLÜK YAfiAM AKT V TELER NDEK BA IMLILIK DURUMU LE EV KAZALARI ARASINDAK L fik N N NCELENMES * Turkish Journal of Geriatrics 2006; 9 (2): 85-93 ARAfiTIRMA EVDE YAfiAYAN 65 YAfi VE ÜZER B REYLER N GÜNLÜK YAfiAM AKT V TELER NDEK BA IMLILIK DURUMU LE EV KAZALARI ARASINDAK L fik N N NCELENMES * Muazzez

Detaylı

Farkl Kolon Temizli i Rejimlerinin Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Baflar s Üzerine Etkisi

Farkl Kolon Temizli i Rejimlerinin Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Baflar s Üzerine Etkisi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Farkl Kolon Temizli i Rejimlerinin Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Baflar s Üzerine Etkisi The Effect of Different

Detaylı

Gestasyonel Diyabet Emzirme Sonuçlar çin Ne Kadar Önemli?

Gestasyonel Diyabet Emzirme Sonuçlar çin Ne Kadar Önemli? Perinatoloji Dergisi 2011;19(3):123-129 e-adres: http://www.perinataldergi.com/20110193005 doi:10.2399/prn.11.0193005 Gestasyonel Diyabet Emzirme Sonuçlar çin Ne Kadar Önemli? Güler Üstün 1, Merlinda Alufl

Detaylı

Araflt rmalar/researches L. Befliro lu, F. U uz, M. Sa lam, M. Y. A argün, R. Aflk n, A. S. Çilli

Araflt rmalar/researches L. Befliro lu, F. U uz, M. Sa lam, M. Y. A argün, R. Aflk n, A. S. Çilli Araflt rmalar/researches L. Befliro lu, F. U uz, M. Sa lam, M. Y. A argün, R. Aflk n, A. S. Çilli Otojen ve Reaktif Obsesyonlara Sahip Obsesif Kompulsif Hastalarda Psikofarmakolojik Tedaviye Yan t Lütfullah

Detaylı

www.turkailehekderg.org Van ilinde çocukluk ça afl lar na devams zl k nedenleri: Tan mlay c bir çal flma Summary

www.turkailehekderg.org Van ilinde çocukluk ça afl lar na devams zl k nedenleri: Tan mlay c bir çal flma Summary Türk Aile Hek Derg 2009; 13(4): 181-186 www.turkailehekderg.org Araflt rma Research Article doi:10.2399/tahd.09.181 Van ilinde çocukluk ça afl lar na devams zl k nedenleri: Tan mlay c bir çal flma Reasons

Detaylı

Depresif belirtiler flizofreninin seyrinde yayg n olarak. lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas

Depresif belirtiler flizofreninin seyrinde yayg n olarak. lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas Olgu Sunumlar /Case reports lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas Dr. Özcan Uzun, Dr. Nihat Zincir, Dr.

Detaylı

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu - - Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu Mustafa ÖZDEN* Özet Bu araflt rman n amac, konu alan bilgisinin miktar n n ve niteli inin

Detaylı

Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S. EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY

Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S. EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY Hacer DEN Z ARISU* Emin TÜRKÖZ Oya BALA ÖZET Amaç: Bu çal flman

Detaylı

T p Ö rencilerinde Alkol Kullan m n Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Yapay Sinir A lar ile Lojistik Regresyon Analizi nin Karfl laflt r lmas

T p Ö rencilerinde Alkol Kullan m n Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Yapay Sinir A lar ile Lojistik Regresyon Analizi nin Karfl laflt r lmas TRAKYA ÜN V TIP FAK DERG 2005;22(3):142-153 E T M ARAfiTIRMASI T p Ö rencilerinde Alkol Kullan m n Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Yapay Sinir A lar ile Lojistik Regresyon Analizi nin Karfl laflt

Detaylı

HELLP Sendromlu Hastalarda Umbilikal Arter Doppler ncelemesinin Perinatal Sonuçlarla liflkisi

HELLP Sendromlu Hastalarda Umbilikal Arter Doppler ncelemesinin Perinatal Sonuçlarla liflkisi 198 Perinatoloji Dergisi Cilt: 13, Say : 4/Aral k 2005 HELLP Sendromlu Hastalarda Umbilikal Arter Doppler ncelemesinin Perinatal Sonuçlarla liflkisi Mekin Sezik 1, Mehmet Okan Özkaya 1, Hülya Toyran Sezik

Detaylı

Bedensel belirtilerin klinik de erlendiriminde önemli bir ayr nt : Psikobiyolojik ve psikososyal faktörler

Bedensel belirtilerin klinik de erlendiriminde önemli bir ayr nt : Psikobiyolojik ve psikososyal faktörler Türk Aile Hek Derg 2008; 12(1): 31-38 www.turkailehekderg.org Review doi:10.2399/tahd.08.031 Bedensel belirtilerin klinik de erlendiriminde önemli bir ayr nt : Psikobiyolojik ve psikososyal faktörler An

Detaylı

Zehirlenmeler genç eriflkin hastalar n travmatik olmayan

Zehirlenmeler genç eriflkin hastalar n travmatik olmayan Araflt rmalar / Researches Yo un Bak m Ünitemizde 2003-2007 Y llar Aras nda Takip Edilen Zehirlenme Olgular n n Geriye Dönük Analizi Güray Demir, Gülay Afl k Eren, Oya Hergünsel, Zafer Çukurova, Yasemin

Detaylı

Burcu Çakaloz, Aynur Pekcanlar Akay, Ece Böber

Burcu Çakaloz, Aynur Pekcanlar Akay, Ece Böber Araflt rmalar/researches Dikkat eksikli i hiperaktivite bozuklu u ve efllik eden karfl t olma karfl gelme bozuklu u olan prepubertal erkek çocuklarda plazma kortizol düzeylerinin de erlendirilmesi Dikkat

Detaylı

Bir E itim Hastanesindeki Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopik ncelemelerinin Analizi

Bir E itim Hastanesindeki Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopik ncelemelerinin Analizi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Bir E itim Hastanesindeki Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopik ncelemelerinin Analizi The Analysis of Results of Lower Gastrointestinal Endoscopy in an Education Hospital

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar

Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar 66 Derleme / Review Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar Relationship Between Dizziness and Anxiety: New Clinical Syndromes Elif ONUR, Tunç ALKIN Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/npa.y6628 Nöropsikiyatri Arflivi 2014; 51: 205-210 Archives of Neuropsychiatry 2014; 51: 205-210 205 Şizofreni Tanılı Hastalarda Prolaktini Yükselten

Detaylı

D fi HEK ML Ö RENC LER N N C NS YETE BA LI A IZ SA LI I HAKKINDAK DAVRANIfi VE DÜfiÜNCELER

D fi HEK ML Ö RENC LER N N C NS YETE BA LI A IZ SA LI I HAKKINDAK DAVRANIfi VE DÜfiÜNCELER D fi HEK ML Ö RENC LER N N C NS YETE BA LI A IZ SA LI I HAKKINDAK DAVRANIfi VE DÜfiÜNCELER GENDER-SPECIFIC ORAL HEALTH ATTITUDES AND BEHAVIOUR AMONG DENTAL STUDENTS Baflak DO AN 1 K vanç F L Z 2 Ümmüye

Detaylı

ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA)

ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA) ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA) Ayfle BATIREL 1, Serap GENÇER 1, Serdar ÖZER 1 AKUT FAZ YANITI Akut faz yan t (AFY) doku hasar, enfeksiyon

Detaylı

BEDEN E VE SPOR YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N BENL K SAYGILARININ YA, C NS YET VE SPOR YAPMA DURUMLARINA GÖRE NCELENMES

BEDEN E VE SPOR YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N BENL K SAYGILARININ YA, C NS YET VE SPOR YAPMA DURUMLARINA GÖRE NCELENMES Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi / Ocak- ubat-mart-nisan Cilt: 2 Say :1 Journal of International Multidisciplinary Academic Researches / January-February-March-April Volume: 2 Issue:

Detaylı

\ROXQGD 3UHGLDEHWHV EHFRPLQJ WKH HTXLYDOHQW RI FRURQDU\ DUWHU\ GLVHDVH 'U. NVDO &H\KDQ 'U )DWLK

\ROXQGD 3UHGLDEHWHV EHFRPLQJ WKH HTXLYDOHQW RI FRURQDU\ DUWHU\ GLVHDVH 'U. NVDO &H\KDQ 'U )DWLK P - - - - [1] - 11 1 1 1-11 - [2] 2 2 [3] Sonuç- n ç n n 2 1 n u ç - n n n n- - o n 13 o n 13 o - n n ç DM Diabetes mellitus KV Kardiyovasküler NDDG National Diabetes Data Group- Ulusal Diyabet Veri Grubu

Detaylı

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri*

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Ampirik Araflt rma / Empirical Research www.yuksekogretim.org Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Managerial effectiveness levels of academic staff

Detaylı

Postmenopozal Hastalarda Hormon Tedavisi ve Diğer Antirezorbtif Ajanların Kullanım Yaygınlığı ve Etkilerinin Karşılaştırılması

Postmenopozal Hastalarda Hormon Tedavisi ve Diğer Antirezorbtif Ajanların Kullanım Yaygınlığı ve Etkilerinin Karşılaştırılması Araştırma 69 Postmenopozal Hastalarda Hormon Tedavisi ve Diğer Antirezorbtif Ajanların Kullanım Yaygınlığı ve Etkilerinin Karşılaştırılması COMPARISON OF THE EFFECTS AND UTILIZATION INCIDENCE OF HORMONAL

Detaylı

ANESTEZ UYGULANACAK ÇOCUK HASTALARIN EBEVEYNLER N N ANKS YETELER ÜZER NE MÜZ N ETK S

ANESTEZ UYGULANACAK ÇOCUK HASTALARIN EBEVEYNLER N N ANKS YETELER ÜZER NE MÜZ N ETK S KL N K ÇALIfiMA ANESTEZ UYGULANACAK ÇOCUK HASTALARIN EBEVEYNLER N N ANKS YETELER ÜZER NE MÜZ N ETK S. Ayd n ERDEN, A. Gülsün PAMUK, O uzhan ARUN, Seda B. AKINCI, Özkan ÖNAL, Ülkü AYPAR Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı