XVIII. TEMEL KÖK HÜCRE TEKNĠKLERĠ VE MOLEKÜLER BĠYOLOJĠ UYGULAMALARI KURSU 5-9 KASIM 2012 KOU-KÖGEM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XVIII. TEMEL KÖK HÜCRE TEKNĠKLERĠ VE MOLEKÜLER BĠYOLOJĠ UYGULAMALARI KURSU 5-9 KASIM 2012 KOU-KÖGEM"

Transkript

1 XVIII. TEMEL KÖK HÜCRE TEKNĠKLERĠ VE MOLEKÜLER BĠYOLOJĠ UYGULAMALARI KURSU 5-9 KASIM 2012 KOU-KÖGEM KURS BAġKANI: PROF.DR. ERDAL KARAÖZ KURS DÜZENLEME KURULU PROF.DR. ERTAN URAL DOÇ.DR. MURAT KASAP DOÇ.DR. GÜRALP ÖZKOÇ YRD.DOÇ.DR. AYLA EKER SARIBOYACI YRD.DOÇ.DR. GÜLÇĠN GACAR YRD.DOÇ.DR. GÖKHAN DURUKSU YRD.DOÇ.DR. GÜRLER AKPINAR DR. PINAR ÇETĠNALP DEMĠRCAN UZ.BĠO. AYÇA AKSOY UZ.TIBBĠ.BĠO. Z. SEDA ÜNAL UZ.BĠO. ÖZLEM SAĞLAM BĠO. GÜLAY ERMAN BĠO. CANSU SUBAġI TIBBĠ LAB. ALPASLAN OKÇU BĠO. FATMA EYÜBOĞLU BĠO. GĠZEM TURAÇ ARġ.GÖR. ÇĠĞDEM ĠNCĠ BĠO. BÜġRA ÖNCEL BĠO.AYġEGÜL BAĞLAR SPONSORLAR:

2 KURS KATILIMCI SAYISI : 20 KĠġĠ (2 ve 3 GRUBA AYRILACAKTIR) KURS YERĠ : KOU-KÖK HÜCRE VE GEN TEDAVĠLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ, TIP FAK. MORFOLOJĠ BĠNASI, UMUTTEPE YERLEġKESĠ, ĠZMĠT/KOCAELĠ KONAKLAMA : KOU ANITPARK MĠSAFĠRHANESĠ ÜCRETĠ: 35TL/KĠġĠ/GECE (Kısıtlı sayıda oda vardır). PASHA PALAS HOTEL (4 YILDIZ) (TLF ) ÜCRETĠ: TEK KĠġĠLĠK:80 TL (ODA+K); ÇĠFT KĠġĠLĠK:130 TL (ODA+K) KURS ÜCRETĠ : Uzman-Öğr.Üyesi : 1500 TL ArĢ.Gör.-Y.Lisans-Dok. Öğr. : 1250 TL Firma yetkilisi : 1500 TL Kurs dokümanları-kurs kitabı, SOP lar vs., çanta-yaka kartı, kurs sürecinde eğitim amaçlı tüm aktiviteler/uygulamalar, öğle yemekleri, kahve araları, sertifikalar, MaĢukiye gezisi, GALA yemeği. KURS ĠÇERĠĞĠ KATILIM ÜCRETĠ HESAP NO.SU SERTĠFĠKA ÖN KOġUL BAġVURU ĠLETĠġĠM : Kurs, 3 farklı kaynaktan (sıçan kemik iliği, insan periferik kan ve/veya kordon kanı, adipoz doku) mezenkimal kök hücre izolasyonundan baģlayarak in-vitro farklılaģtırma çalıģmaları ve doku mühendisliği uygulamalarına kadarki süreçteki kök hücre kültür yöntemleri, vitrifikasyon, hücre çoğalım indeksi ve canlılık testleri, hücre yaģlanması, Western blotlama, RT-PCR, gen aktarım teknikleri, ELĠZA, apoptozisin flow sitometri ve immunohistokimyasal yöntemlerle saptanması, kök hücre karekterizasyonunda flow sitometri tekniklerin uygulanmasını içeren teorik ve uygulamalı eğitimleri kapsamaktadır. : Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Türkiye Ziraat Bankası Derince ġubesi nolu hesap IBAN: TR (Ad-soyad ve kurs adı bilgilerinin verilmesi gerekmektedir.) : Kocaeli Üniversitesi KÖGEM ve Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sertifika (Ġng./Türkçe) verilecektir (1 adet foto gerekli). Bununla birlikte BD firmasıyla birlikte Flow Sitometri eğitim sertifikası verilecektir. : Tüm yaģam bilim araģtırmacıları ve LĠSANSÜSTÜ öğrencileri kursa baģvurabilir. Ekteki baģvuru formuyla beraber kurs ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun adresine gönderilmesiyle tamamlanacaktır. Bankaya ücret yatırmadan önce kontenjan durumunu tlf. ile ya da e-posta ile sorgulayınız. Kontenjanların dolması durumu http//:kogem.kocaeli.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Kursiyerlerin steril alana uygun forma/kıyafet getirmeleri tavsiye edilir. : Prof.Dr. Erdal Karaöz Kocaeli Üniversitesi, Kök Hücre ve Gen Tedavileri AraĢtırma ve Uygulama Merkezi. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Kat.1. Umuttepe YerleĢkesi, Üçtepeler/Ġzmit/Kocaeli Tlf: Faks: http//:kogem.kocaeli.edu.tr

3 KURS PROGRAMI 1.GÜN PAZARTESĠ : Kayıt : Kurs programının tanıtımı Prof.Dr. E. Karaöz : Kök hücre biyolojisi ve mezenkimal Prof.Dr. E. Karaöz kök hücre (MKH) ler : Kök hücre kültür lab.nın teknik özellikleri Yrd.Doç.Dr. A.E. Sarıboyacı ve aseptik koģullar ve Temel kök hücre teknikleri (primer, süspansiyon, tek tabakalı ve üç boyutlu kültür) : Klinik uygulamalar için az maniple kemik iliği ve Prof.Dr. E. Karaöz adipoz doku kaynaklı kök hücrelerin elde edilmesi : Sıçan kemik iliği ve adipoz doku Tıbbi Lab. A.Okçu kaynaklı kök hücrelerin elde edilmesi : UYGULAMA (KÖGEM/KÖK HÜCRE LAB. I VE II) Sıçan kemik iliği kökenli MKH lerin izolasyonu ve kültürü. Ġnsan adipoz doku kökenli MKH lerin izolasyonu ve kültürü. (E.KARAÖZ, A.E.SARIBOYACI, A.AKSOY, A.OKÇU, G.TURAÇ, Ç.ĠNCĠ) Ġnsan ve kemirici periferik /kordon kanı/kemik Ġliği/ kökenli MKH lerin izolasyon yöntemleri-negatif/pozitif seleksiyon; EasySep, RosetteSep, RoboSep, StemSep. (E.KARAÖZ, A.OKÇU, A.AKSOY,) Az maniple kemik iliği kaynaklı kök hücrelerin elde edilmesi (E.KARAÖZ, A.OKÇU, A.AKSOY, F.EYÜBOĞLU)

4 2.GÜN SALI : Sub-kültür, hücre sayım yöntemleri, dondurma-çözme Tıbbi Lab. A.Okçu : MKH lerin karekterizasyonunda Flow sitometri ve Yrd.Doç.Dr.G.Gacar apoptozun Flow sitometride değerlendirilmesi : Flow sitometride hücre siklusu Bio. G.Erman : Kök hücre çalıģmalarında ELĠZA uygulamaları Uz.Bio. Z.S. Ünal : Kök hücre çalıģmalarında toksikoloji ve apopoz uygulamaları Bio. ġ.taģdemir : UYGULAMA (KÖGEM/KÖK HÜCRE LAB. I VE II) Sub-kültür ve hücre sayım yöntemleri, dondurma-çözme (E.KARAÖZ, A.E.SARIBOYACI, A.AKSOY, A.OKÇU, G.TURAÇ, Ç.ĠNCĠ) : UYGULAMA (KÖGEM/ FLOW SĠTOMETRĠ LAB.) Flow sitometride pratik uygulama (Ġnsan adipoz doku kökenli MKH lerin immunofenotipik incelenmesi ve apoptoz-annexin V- uygulaması) (G.GACAR, G.ERMAN) : UYGULAMA (KÖGEM/ KÖK HÜCRE LAB. II) ELĠZA /süpernatantta insülin veya sitokin tayini (DEMO) (Z.S.ÜNAL, Ö.SAĞLAM) : UYGULAMA (KÖGEM/ KÖK HÜCRE LAB. II) Kök hücre çalıģmalarında toksikoloji ve apopoz uygulamaları (DEMO) (E.KARAÖZ, A.AKSOY,A.OKÇU,ġ.TAġDEMĠR)

5 3.GÜN ÇARġAMBA : Western blotlama Doç.Dr. M. Kasap : Hücre çoğalım indeksi ve canlılık testleri (MTT, XTT,WST1) Dr. P.Ç.Demircan : Tecan miroplaka okuyucu ürün grubu ve aplikasyon alanları Bio. Esra Ada : Kök hücre ve Proteomiks Yrd.Doç.Dr.G.Akpınar : Kök hücre - Telomeraz enzim aktivitesi Yrd.Doç.Dr.G.Duruksu ve telomer uzunluğu : UYGULAMA (KÖGEM/KÖK HÜCRE LAB. I VE II) MTT ve WST Testi uygulaması ve değerlendirilmesi ( A.AKSOY, A.OKÇU) Tecan Miroplaka Okuyucu Ürün Grubu ve Aplikasyonu (E.ADA, A.AKSOY, A.OKÇU) : UYGULAMA (KÖGEM/MOLEKÜLER BĠYOLOJĠ LAB.I ve II) Protein izolasyonu SDS-PAGE ve Western blotlama (M.KASAP, G.DURUKSU, G.AKPINAR, Z.S.ÜNAL, Ö.SAĞLAM) Proteomiks lab.nın tanıtımı (M.KASAP, G.AKPINAR) 4.GÜN PERġEMBE : Kök hücre-gen aktarım teknolojileri Yrd.Doç.Dr. G. Duruksu : RNA izolasyonu, c-dna sentezi ve PCR Yrd.Doç.Dr. G. Gacar : Jel elektroforezi, görüntüleme sistemleri ve analizi Uz.Bio. Ö. Sağlam : Real-Time PCR Bio. Ö.Köse : Ko-kültür teknikleri Yrd.Doç.Dr. G. Duruksu : UYGULAMA (KÖGEM/MOLEKÜLER BĠYOLOJĠ LAB.I ve II) RNA izolasyonu ve c-dna sentezi, PCR. ürünlerinin analizi, RNA ve DNA için agorose jel elektroforezi ve analizi, (G.GACAR, G.DURUKSU, Z.S. ÜNAL, Ö.SAĞLAM, A.BAĞLAR) : UYGULAMA (KÖGEM/HÜCRE KÜLTÜR LAB. II) Gen aktarım uygulamaları (GFP geninin MKH lere aktarılması ve Fluoresans mikroskobunda değerlendirilmesi), (G.DURUKSU, A.BAĞLAR) Real Time PCR Uygulaması (Z.S.ÜNAL, Ö.SAĞLAM, Ö.KÖSE) : UYGULAMA (KÖGEM/HÜCRE KÜLTÜR LAB. II) Ko-kültür teknikleri (E.KARAÖZ, A.AKSOY, A.OKÇU) GALA YEMEĞĠ

6 5.GÜN CUMA : Ġn-vitro farklılaģtırma yöntemleri. Uz.Bio. A. Aksoy : Doku mühendisliği uygulamaları Doç.Dr. G. Özkoç : Hücre kültüründe immunohistokimyasal teknikler Bio. C.SubaĢı : UYGULAMA (KÖGEM/HÜCRE KÜLTÜRÜ LAB.I ve II) Ġn-vitro farklılaģtırma yöntemleri uygulaması, (E.KARAÖZ, A.E.SARIBOYACI, A.AKSOY, A.OKÇU) Doku mühendisliği çalıģmalarında yapı iskelelerine (Scaffold) MKH ekimi, (E.KARAÖZ, A.E.SARIBOYACI, A.AKSOY, A.OKÇU,B.ÖNCEL) : UYGULAMA (KÖGEM/ KÖGEM/HÜCRE KÜLTÜR LAB. I) Primer kültürü yapılan kök hücrelerin mikroskobik incelemesi ( E.KARAÖZ, A.AKSOY,A.OKÇU) : KURS DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE SERTĠFĠKALARIN DAĞITILMASI

7 XVIII. TEMEL KÖK HÜCRE TEKNĠKLERĠ VE MOLEKÜLER BĠYOLOJĠ UYGULAMALARI KURSU KASIM 2012 KOU KOGEM BAġVURU FORMU Unvanı: Adı Soyadı: ÇalıĢtığı Kurum: YazıĢma Adresi: Telefon: Fax: e-posta: ÇalıĢma Alanı: Konaklama Ġstiyorum: Ġstemiyorum: PASHA PALAS Hotel KOU Anıtpark Misafirhanesi Tek KiĢilik Tek KiĢilik Çift KiĢilik: Çift KiĢilik: KOU Anıtpark Misafirhanesi 4 Çift- 4 Tek kişilik oda ile kısıtlıdır. Başvuru sırasına göre yerleştirilecektir. PASHA HOTEL de kalmak isteyen kursiyerlerin nolu tlf.dan rez.larını yaptırmaları gerekmektedir.

VII. TEMEL KÖK HÜCRE TEKNİKLERİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI KURSU 19-23 EKİM 2009 KOU-KÖGEM

VII. TEMEL KÖK HÜCRE TEKNİKLERİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI KURSU 19-23 EKİM 2009 KOU-KÖGEM VII. TEMEL KÖK HÜCRE TEKNİKLERİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI KURSU 19-23 EKİM 2009 KOU-KÖGEM KURS BAŞKANI : PROF.DR. ERDAL KARAÖZ KURS SEKRETERİ : YRD.DOÇ.DR. MURAT KASAP KURS DÜZENLEME KURULU PROF.DR.

Detaylı

II.TEMEL HÜCRE KÜLTÜRÜ TEKNĠKLERĠ VE ENDOMETRĠUM-EMBRĠYO KO-KÜLTÜRÜ UYGULAMALARI KURSU 27-28 EYLÜL 2009

II.TEMEL HÜCRE KÜLTÜRÜ TEKNĠKLERĠ VE ENDOMETRĠUM-EMBRĠYO KO-KÜLTÜRÜ UYGULAMALARI KURSU 27-28 EYLÜL 2009 Değerli üyelerimiz, Aşağıda II.TEMEL HÜCRE KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ VE ENDOMETRİUM-EMBRİYO KO-KÜLTÜRÜ UYGULAMALARI KURSU ve INTERNATİONAL COURSE ON STEREOTAXY, MİCROSURGERY, AND STEREOLOGY kurslarının duyuruları

Detaylı

KLİNİK (UYGULAMALI) KİNEZYOLOJİ EĞİTİMİ

KLİNİK (UYGULAMALI) KİNEZYOLOJİ EĞİTİMİ KLİNİK (UYGULAMALI) KİNEZYOLOJİ EĞİTİMİ KLİNİK KİNEZYOLOJİ UYGULAMALARI EĞİTİM SORUMLUSUNUN MESAJI Değerli Meslektaşlarım, Klinik (Uygulamalı) Kinezyoloji uygulamaları ülkemizde günden güne daha fazla

Detaylı

FIDIC SÖZLEŞMELERİ SEMİNERİ

FIDIC SÖZLEŞMELERİ SEMİNERİ FIDIC SÖZLEŞMELERİ ve ŞARTNAMELERİ SEMİNERİ (KIRMIZI VE SARI KİTAP) 24-25 Ocak 2014 (Cuma Cumartesi) Hotel MİDİ - ANKARA FIDIC SÖZLEŞMELERİ ve ŞARTNAMELERİ SEMİNERİ (KIRMIZI VE SARI KİTAP) SEMİNERİN AMACI

Detaylı

1-2 Kasım 2014 tarihinde, Ankara`da düzenlenecek olan 2. Klinik Nöral Terapi Sempozyumu ile ilgili sizlere bilgi vermekten mutluluk duyuyoruz.

1-2 Kasım 2014 tarihinde, Ankara`da düzenlenecek olan 2. Klinik Nöral Terapi Sempozyumu ile ilgili sizlere bilgi vermekten mutluluk duyuyoruz. 2. Klinik Nöral Terapi Sempozyumu 1-2 Kasım 2014 - Ankara 1-2 Kasım 2014 tarihinde, Ankara`da düzenlenecek olan 2. Klinik Nöral Terapi Sempozyumu ile ilgili sizlere bilgi vermekten mutluluk duyuyoruz.

Detaylı

I. HEMATOLOJİK GENETİK SEMPOZYUMU 2-4 Aralık 2013

I. HEMATOLOJİK GENETİK SEMPOZYUMU 2-4 Aralık 2013 www.hematolojikgenetik2013.com I. HEMATOLOJİK GENETİK SEMPOZYUMU 2-4 Aralık 2013 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhiddin Erel Amfisi / İZMİR Sempozyum Düzenleyicileri: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi *Tıbbi

Detaylı

Ekstremite Rekonstrüksiyonu ve. İlizarov Yöntemleri Uygulama, Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu PANEL & WORKSHOP & KADAVRA ÇALIŞMASI.

Ekstremite Rekonstrüksiyonu ve. İlizarov Yöntemleri Uygulama, Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu PANEL & WORKSHOP & KADAVRA ÇALIŞMASI. Sevgili Meslektaşlarımız, Ekstremite Rekonstrüksiyonu ve İlizarov Yöntemleri Uygulama, Geliştirme Derneği olarak; ortopedinin önemli problemlerinden biri haline gelen ekstremite deformitelerinin planlanması

Detaylı

% 70 DESTEKLİ YALIN DÖNÜŞÜM SERTİFİKA PROGRAMI İLE İŞLETMENİZİ YALINLAŞTIRIN

% 70 DESTEKLİ YALIN DÖNÜŞÜM SERTİFİKA PROGRAMI İLE İŞLETMENİZİ YALINLAŞTIRIN % 70 DESTEKLİ YALIN DÖNÜŞÜM SERTİFİKA PROGRAMI İLE İŞLETMENİZİ YALINLAŞTIRIN Eskişehir ABİGEM tarafından düzenlenen ve T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen Yalın Dönüşüm Sertifika Programı aşağıda

Detaylı

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Poster Bildiriler Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Abstract:0039 P001 TEDAVİ ALMIŞ KANSERLİ ÇOCUKLARDA BAZAL VE İNDÜKLENMİŞ DNA ZİNCİR KIRIKLARI SIKLIĞI, DNA ONARIM

Detaylı

İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ. izdo DESTEK SPONSORLAR

İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ. izdo DESTEK SPONSORLAR TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI r a u h m u a y bsempoz zd www.i DESTEK SPONSORLAR i.com reler g n o k o bahar Değerli Meslektaşlarım, Ülkemizin cennet köşesi Marmaris de, bu yıl turizme

Detaylı

YARIġ YENĠDEN BAġLADI! BiliĢim Yıldızları 2010 da da yarıģıyor!

YARIġ YENĠDEN BAġLADI! BiliĢim Yıldızları 2010 da da yarıģıyor! Önsöz Bu ayki bültenimize BiliĢim Yıldızları e-dönüģüm yarıģması ile ilgili geliģmelerle baģlıyoruz. Bültenimizin ilerleyen sayfalarında gerçekleģecek olan eğitimlerimiz ile ilgili bilgilere ulaģabilirsiniz.

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

1. İbn-i Sina Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu. 30 Nisan - 2 Mayıs 2015 Ankara Meyra Palace Hotel

1. İbn-i Sina Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu. 30 Nisan - 2 Mayıs 2015 Ankara Meyra Palace Hotel 1. İbn-i Sina Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu 30 Nisan - 2 Mayıs 2015 Ankara Meyra Palace Hotel Sempozyum Komitesi Dr. Kamil KASABALI Sempozyum Sekreteryası 0 505 274 86 08 kamilkasabali@gmail.com

Detaylı

TürkHematolojiDerneği

TürkHematolojiDerneği TürkHematolojiDerneği BÜLTEN / Ocak-Şubat 2013 Kasım-Aralık 2013 Sayı 6 İki ayda bir yayımlanır. B Ü LT E N İ DÜNYANIN ÖNDE GELEN TRANSPLANTASYON KONGRELERİNDEN 8. KİTKHT YE HAZIR MISINIZ? Kemik iliği

Detaylı

EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MESAJI

EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MESAJI PROLOTERAPİ EĞİTİMİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MESAJI Dünya Sağlık Örgütü`ne göre geleneksel tıp sağlığın korunmasında ve fiziksel/ruhsal hastalıkların iyileştirilmesi veya tedavisinde kullanılan farklı kültürlere

Detaylı

9Odadan:Sablon 05.03.2015 17:32 Page 89 MMO MMO

9Odadan:Sablon 05.03.2015 17:32 Page 89 MMO MMO 9Odadan:Sablon 05.03.2015 17:32 Page 89 12. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi nin taslak programı belli oldu. Hakem değerlendirmeleri sonucunda sempozyum, seminer

Detaylı

KURULLAR & KOMİTELER..3 KURS PROGRAMI 4 BİLİMSEL PROGRAM.5-8 SÖZEL BİLDİRİLER.9-28 POSTER BİLDİRİLER..29-106. Alerji ve İnflamasyon 29-32

KURULLAR & KOMİTELER..3 KURS PROGRAMI 4 BİLİMSEL PROGRAM.5-8 SÖZEL BİLDİRİLER.9-28 POSTER BİLDİRİLER..29-106. Alerji ve İnflamasyon 29-32 1 İÇİNDEKİLER KURULLAR & KOMİTELER..3 KURS PROGRAMI 4 BİLİMSEL PROGRAM.5-8 SÖZEL BİLDİRİLER.9-28 POSTER BİLDİRİLER..29-106 Alerji ve İnflamasyon 29-32 Doğal immünite.33-40 Edinsel immünite...41-43 Enfeksiyon

Detaylı

Dişhekimliği Kongresi 28-30 Mayıs 2015 İSTANBUL

Dişhekimliği Kongresi 28-30 Mayıs 2015 İSTANBUL Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 28-30 Mayıs 2015 İSTANBUL www.tdbkongreleri.org Expodental 2015 2. Duyuru Davet Takvimin yaprakları bir bir düşüyor, zaman daralıyor ve her düşen yaprakla hedefe biraz

Detaylı

Değerli Araştırmacılar ve Özel Sektör Temsilcileri,

Değerli Araştırmacılar ve Özel Sektör Temsilcileri, 1. DUYURU Değerli Araştırmacılar ve Özel Sektör Temsilcileri, Ülkemizde Süs Bitkileri Sektörü, hızlı büyüme ve gelişme gösteren, ihracat potansiyeli yüksek olan önemli tarımsal üretim sektörlerinden birisidir.

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Dernek Başkanı : Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

GENEL BİLGİLER. Dernek Başkanı : Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi GENEL BİLGİLER Tarih :21. GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ ve YOĞUN BAKIM DERNEĞİ Ulusal Kongresi, 23-26 Nisan tarihleri arasında Perissia Otel Kapadokya da gerçekleşecektir. Konaklama: Konaklama Merkez Oteli

Detaylı

Deneyimli eğitmenler tarafından verilecek hazırlık kurs programı EK-A dadır.

Deneyimli eğitmenler tarafından verilecek hazırlık kurs programı EK-A dadır. Tarih : 03.09.2014 Sayı : AGM-BŞK / 1183 Konu : GM / GMY Sınavlarına Hazırlık Kursu. DEĞERLİ ÜYELERİMİZ 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi gereğince 2014 yılında yapılması planlanan Gümrük

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Sizleri 31 Ekim-2 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara`da düzenlenecek olan 1. Ulusal İntegratif Tıp Kongresi`ne davet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kongrenin amacı; alternatif ve

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir;

GENEL BİLGİLER. Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; GENEL BİLGİLER Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; Konaklama: Konaklama Merkez Oteli Crown Plaza Oteli dir. Düzenleyen: Uludağ Üniversitesi

Detaylı

DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ 2011-2012 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN BAġVURU, KABUL VE KAYIT KOġULLARI

DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ 2011-2012 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN BAġVURU, KABUL VE KAYIT KOġULLARI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ 2011-2012 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN BAġVURU, KABUL VE KAYIT KOġULLARI GENEL ĠLKELER 1- BaĢvuracak adayların a. Türk liselerine denk bir okuldan mezun olması gerekir.

Detaylı

ULUSLARARASI KATILIMLI TIP HUKUKU ARAŞTIRMALARI BİRİMİ

ULUSLARARASI KATILIMLI TIP HUKUKU ARAŞTIRMALARI BİRİMİ 2-5 Eylül 2015 / BODRUM YASMİN RESORT HOTEL Interdisziplinäres Wissenschaftliches Zentrum Medizin-Ethik-Recht www.tiphukukukongresi2015.org Ufuk ÜLKER Yönetim Kurulu Başkanı Tel.: 0 242 243 85 00 - Fax:

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM I DERS PROGRAMI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLER KURULU Koordinatörler Kurulu Ünvanı Adı

Detaylı

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI 1. SINIF REHBERİ

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI 1. SINIF REHBERİ T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI 1. SINIF REHBERİ ŞANLIURFA-2011 Mustafa Kemal Atatürk Sevgili Öğrencilerimiz, Adını tarihten alan bin yıl kadar köklü bilimin ışığında

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2.ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2.ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ I. DUYURU Bilindiği üzere Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen ve TS EN ISO/IEC 17025 Standardının tüm maddelerinin ve sorunlu alanlarının ele alındığı 1.Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu

Detaylı

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgilere kongre ve dernek web sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgilere kongre ve dernek web sitelerinden ulaşabilirsiniz. Değerli Meslektaşlarımız, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek

Detaylı