S.B.K.P. (B.) TARÝHÝ KISA DERS ÝN PARTÝ PROPAGANDASININ S.B.K.P.(B.) MERKEZ KOMÝTESÝ KARARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S.B.K.P. (B.) TARÝHÝ KISA DERS ÝN PARTÝ PROPAGANDASININ S.B.K.P.(B.) MERKEZ KOMÝTESÝ KARARI"

Transkript

1 S.B.K.P. (B.) TARÝHÝ KISA DERS ÝN YAYINLANMASI ÝLE BAÐINTILI OLARAK PARTÝ PROPAGANDASININ ÖRGÜTLENMESÝ ÜZERÝNE S.B.K.P.(B.) MERKEZ KOMÝTESÝ KARARI Yabancý Diller Yayýnevi, Moskova 1939 Türkçe çevirisi Kýbrýs ta Sosyalist Gerçek -Londra Bürosu tarafýndan Aðustos 2004 te yapýlmýºtýr. I

2 Sovyetler Birliði Komünist Partisi (Bolºevik) Tarihi Kýsa Ders in yayýnlanmasý Bolºevik Partinin ideolojik yaºamýnda çarpýcý bir olaydýr. Onun ortaya çýkmasýyla, Parti Bolºevizmin yeni ve güçlü bir ideolojik silahýný, Marksizm-Leninizm alanýnda temel bir ansiklopedi bilgisini elde etti. Kýsa Ders Bolºevizmin bilimsel bir tarihidir. Komünist Partisinin muazzam tecrübesini, dünya tarihinde baºka hiç bir partinin bulundurmadýðý benzersiz bir tecrübesini ortaya koymakta ve genelleºtirmektedir. Sovyetler Birliði Komünist Partisi (Bolºevik) Tarihi Kýsa Ders, Bolºevizme tam hakim olma sorununun çözümünde, Partinin üyelerini Marksizm-Leninizm teorisi ile, yani toplumsal geliºme ve siyasi mücadele yasalarýnýn bilgisi ile silahlandýrmada, en etkili araçlardan biridir; Partili ve Partili-olmayan Bolºeviklerin siyasi uyanýklýlýðýný yükseltmede, ve Marksizm-Leninizm propagandasýný doðru bir teorik düzeye yükseltmede bir araçtýr. Sovyetler Birliði Komünist Partisi (Bolºevik) Tarihi Kýsa Ders in derlenmesinde, S.B.K.P.(B.) Merkez Komitesi aºaðýdaki hedefleri gözönünde bulunduruyordu: 1. Merkez Komitesi tarafýndan, doðruluðu konusunda resmi bir açýklamasýný veren, ve her türlü keyfi açýklamayý dýºlayan, SBKP(B) tarihinin ve Marksizm- Leninizm in temel sorunlarý üzerine Partiye bir tek Parti tarihi kýlavuzu saðlamak gerekliydi. Merkez Komitesi tarafýndan onaylanmýº S.B.K.P. (B.) Tarihi Kýsa Ders in yayýnlanmasý, Parti tarihinin ele alýnmasýndaki keyfiliklere ve karmaºýklýða, ve üzerindeki birçok görüºlere, ve Parti tarihi üzerine yazýlan daha önceki bir dizi ders kitaplarýnda bulunan Parti teorisi ve Parti tarihi üzerine çok önemli sorunlarýn keyfi yorumlarýna son vermektedir. 2. S.B.K.P.(B.) Tarihi Kýsa Ders in derlenmesinde, Merkez Komitesi, son yýllarda propaganda alanýnda Marksizm ve Leninizm arasýnda ortaya çýkan ve Leninizm in Marksizm den, diyalektik ve tarihsel materyalizmden, ve Parti tarihinden baðýmsýz bir doktrin olarak öðretilmesine, Leninizm in Marksizm temelinde yükseldiði ve geliºtiði, Marksizm in Leninizm in temeli olduðu ve bu temelin bilgisi olmadan, Leninizm in anlaºýlamayacaðý gerçeðinin unutulmasýna yol açan zararlý uçurumu yok etmeyi önüne hedef olarak koymuºtur. S.B.K.P.(B.) Tarihi Kýsa Ders in derlenmesinde, Merkez Komitesi, S.B.K.P.(B.) tarihine ve teorisine bir kýlavuz saðlama ki Marksizm-Leninizm in entegral doktrininin suni olarak birbirinden ayrýlmýº parçalarýný diyalektik ve tarihsel materyalizm ve Leninizm- bir bütün olarak yeniden birleºtirecek ve tarihsel materyalizmi ve Parti siyasetinin birbirine baðlayacak; Marx ve Lenin in doktrinin çözülmez birliðini, bütünlüðünü ve sürekliliðini, Marksizm-Leninizm in birliðini gösterecek, ve Lenin ve müritlerinin emperyalizm ve proleter devrimleri çaðýnda sýnýf mücadelesinin yeni tecrübelerini genelleºtirerek Marksist teoriye yaptýklarý yeni katkýlarýn muhasebesini verecek bir kýlavuz saðlama hedefini koymuºtur. 3. S.B.K.P.(B.) tarihinin öncelikli olarak tarihsel kiºilikler üzerinde odaklandýðý, ve amacý, güçlerimizi kiºiliklerin ve onlarýn biyografileri örnekleriyle eðitmek olan eski

3 ders kitaplarýnýn aksine, Kýsa Ders Partinin tarihini Marksizm-Leninizmin temel görüºlerinin açýklamasý üzerinde temellendirmekte ve Parti üyelerini öncelikle Marksizm-Leninizm in görüºleriyle eðitmeye uðraºmaktadýr. SBKP(B) Tarihi Kýsa Ders in derlenmesinde, Merkez Komitesi, Marksizm- Leninizm doktrinini tarihsel gerçekler temelinde açýklama hedefini koymaktadýr. Merkez Komitesi, Marksist-Leninist teorinin böyle bir açýklamasýnýn sözü edilen amaca en iyi cevap olacaðýný düºünmektedir, çünkü Marksizm-Leninizm in temel görüºleri tarihsel olgularýn yardýmýyla en etkin, doðal ve anlaºýlýr olarak gösterilebilir, çünkü S.B.K.P.(B.) tarihinin kendisi eylem içindeki Marksizm-Leninizm dir, ve çünkü Marksist-Leninist teorinin doðruluðu ve hayatiyeti pratik içinde, proletaryanýn sýnýf mücadelesinin tecrübesi ile denenmiºtir; Marksist-Leninist teorinin kendisi geliºmiºtir ve proletaryanýn devrimci mücadelesinin pratik tecrübesi temelinde, pratik ile en sýký temas içinde zenginleºmiºtir. 4. S.B.K.P.(B.) Tarihi Kýsa Ders in derlenmesinde, Merkez Komitesi, Marksist literatürdeki çok-basitleºtirilmiº ve bayaðýlaºtýrýlmýº Marksizm-Leninizm in teorisine ve Parti tarihine iliºkin olarak bir dizi sorundaki yorumlamalardan temizleme görevini önüne koymuºtur. Örneðin, böyle bayaðýlaºtýrma ve aºýrý-basitleºtirme, bireyin tarihteki rolüne iliºkin olarak son yakýn zamanlara kadar varolan ve uzun zamandýr Parti tarafýndan mahkum edilmiº olan tamamen anti-marksist görüºlerde ifadesini bulmuºtur: bazý sahte-teorisyenler ve propagandacýlar bireyin tarihteki rolünü bir yarý-sosyalist- Devrimci bakýº açýsýndan deðerlendirmiºlerdir. Marksizm-Leninizm in bayaðýlaºtýrýlmasý ve aºýrý-basitleºtirilmesi kategorisine Sosyalizmin tek bir ülkede zaferi sorunun yanlýº yorumlanmasý dahildir. ªu andaki çaðda savaºlarýn karakteri üzerine Marksist-Leninist bakýº açýsýndan sapmalar, haklý ve haksýz savaºlar arasýndaki farký anlamama, ve Bolºeviklerin bir nevi pasifistler olduðu yanlýº düºüncesi yaygýn geçerlilik kazanmýºtýr. Tarihsel bilimde, anti-marksist sapmalar ve bayaðýlaºtýrmalar oldukça yakýn son zamanlarda, tarihsel olgularý kötü bir ºekilde yorumlayan, tarihsel materyalizme meydan okuyan, tarihsel olaylarýn yeraldýðý ºartlardaki bakýº açýsýndan deðil, günün bakýº açýsýndan ele alan, ve böylece tarihsel gerçeði çarpýtan sözde Pokrovsky okulu ile baðýntýlýdýr. Tarihsel gerçeðin anti-tarihsel tahrifi, tarihi doðru öne koymak yerine, tarihi anti-tarihsel süsleme çabalarý, örneðin, Parti tarihini propaganda zamanlarýmýzda geçici yenilgiler ve geri çekilmeler olmaksýzýn, kýrýlmayan birbirini izleyen, apaçýk tarihsel gerçeðe ters olan baºarýlar olarak göstermeye yol açmýºtýr, ve bundan dolayý, güçlerimizi doðru eðitmeyi engellemektedir. Anti-Marksist bayaðýlaºtýrmadan çýkan karýºýk düºünceler ayrýca Sovyet devleti ile ilgili yanlýº görüºlerin, Sosyalizmin zaferi için mücadelede iºçi ve köylülerin, ve

4 çalýºan halkýn Sosyalist kazanýmlarýnýn çevreleyen kapitalist dünyanýn saldýrýlarýndan korumanýn ana silahý olarak, Sosyalist devletin rolü ve öneminin küçümsenmesi ve yayýlmasýnda kendini göstermiºtir. S.B.K.P.(B.) Tarihi Kýsa Ders, Marksizm-Leninizm in bu ve benzeri bayaðýlaºtýrýlmalarýna ve alçaltmalarýna son verir ve Marksist-Leninist görüºleri restore eder. 5. S.B.K.P.(B.) Tarihi-Kýsa Ders in derlenmesinde, Merkez Komitesi, Marksist- Leninist teorinin toplumun geliºim yasalarýný açýklayan, bu yasalarý proletaryanýn devrimci eylemlerinde nasýl uygulayacaðýný öðreten, ve her bilim gibi sürekli olarak geliºen ve kendini mükemmelleºtiren ve antikleºmiº tek tek önermeleri ve sonuçlarý yeni tarihsel ºartlara uygun sonuçlarla deðiºtirmekten korkmayan bir teori- güç ve önemini açýk ve canlý bir biçimde gösterme hedefini koymuºtur. S.B.K.P.(B.) Merkez Komitesi, Parti üyeleri Marksizm-Leninizm teorisi bilgisine sahip olmazlarsa, Bolºevizmi tam öðrenmezlerse ve teori alanýndaki zaaflarýný düzeltmezlerse, ciddi olarak engelli olacaklardýr, Sosyalist inºanýn tüm dallarýný doðru olarak yönlendireceklerse, pratik olarak çalýºmada yer alanlar Marksist-Leninist teorinin temellerini öðrenmelidirler ve pratik problemlerin çözümünde teori rehberleri olmalýdýr temelinde hareket eder. Yalnýzca dar bir insan çevresinin teoriyi tam öðrenebileceðini düºünmek yanlýºtýr. Marksist-Leninist teori herkes tarafýndan öðrenilebilinir. Bugün, bir Sovyet sistemi ve S.S.C.B. nde Sosyalizmin zaferi ile, öncü kadrolarýmýzýn baºarýlý olarak Marksist-Leninist teoriyi tam olarak öðrenmeleri ve Parti tarihini ve Marks, Engels, Lenin ve Stalin in eserlerini incelemelerini olanaklý kýlan sýnýrsýz fýrsatlar yaratýlmýºtýr. Marksizm-Leninizm teorisini tam olarak öðrenmek için birinin istekli olmasý, ve bu hedefin baºarýlmasýnda ýsrarlýlýk ve saðlamlýk göstermesi gerekir. Eðer, fizik, kimya ve biyoloji gibi bilimler baºarýlý olarak öðrenilebiliniyorsa, Marksizm-Leninizm biliminin tam olarak öðrenilebilineceði konusunda en küçük ºüpheye yer yoktur. 6. S.B.K.P.(B) Tarihi Kýsa Ders in derlenmesinde, Merkez Komitesi, teori ve propaganda alanýnda çalýºanlarýn yöntemlerini deðiºtirme, çalýºmalarýnýn kalitesini iyileºtirme, teorik bilgideki eksikliklerini gidermelerine baºlama, ideolojik çalýºmalarýndaki hata ve eksiklikleri yoketme, ve propaganda çalýºmasýný doðru düzeyine yükseltme hedefini koymuºtur. Merkez Komitesi nin önüne koyduðu bütün bu hedefler S.B.K.P.(B.) Tarihi Kýsa Ders içinde gerçekleºtirilmiºtir. Propaganda çalýºmamýzdaki temel zaaflar nelerdir? II Propaganda ve teori alanýndaki Parti çalýºmasý nasýl yeniden kurulmalýdýr?

5 1. ªu andaki Parti propagandasýnýn örgütlenmesindeki ana zaaf gerekli merkezi yönlendirmenin eksikliði ve bunun sonucu olan amatörlük ve propaganda çalýºmasýnýn örgütlenmesinin olmayýºýdýr. Parti propagandasý konusundaki bu amatörlük ve örgütlemenin olmayýºý, kendini öncelikle Parti örgütlerinin çalýºma çevreleri aracýlýðýyla sözlü propagandayý, ana propaganda biçimi olarak seçmelerinde göstermiºtir. Çalýºma çevresi propaganda yönteminin, Partinin illegal olduðu dönemin ana karakteristiði olduðunu ve çevre yönteminin Partinin o sýrada çalýºmalarýný yürüttüðü ºartlarda gerekli olduðunu unutmuºlardýr; Sovyet Hükümeti altýnda, Bolºevik Partinin basýn gibi güçlü bir propaganda aracýna sahip olduðu zaman, sýnýrsýz ölçüde propaganda yürütme ve onun yönünü merkezileºtirmek için tamamen yeni ºartlar ve fýrsatlar yaratýlmýº olduðunu unutmuºlardýr. Bu fýrsatlarý deðerlendirmek yerine, Parti örgütleri eski propaganda biçimlerine sýký sýkýya sarýlmakta, günün ºartlarýnda çalýºma çevrelerinin artýk güçlerimizi Bolºevizmle eðitmenin ana yöntemi olarak hizmet edemeyeceklerini farketmemektedirler; Marksizm-Leninizm i onlara öðretmenin baºlýca yönteminin Bolºevik Parti tarihi ve teorisinin baðýmsýz olarak incelenmesi olduðunu eski nesil Bolºeviklerin tecrübesi ile denenmiº ve sýnanmýº olan bir yöntem- basýn yoluyla ve inceleme süresince ortaya çýkan sorunlar üzerine merkezileºtirilmiº ve yüksek doyurucu danýºma yoluyla, konferanslar, konuºmalar, vb. onlarý destekleme- farketmemektedirler. Çalýºma çevreleri yoluyla sözlü propagandayý ana yöntem olarak seçen Parti örgütleri tüm Komünistleri çalýºma çevrelerine kaydetme yanlýº düºüncesine kapýldýlar, mümkün olduðunca büyük sayýda parti çalýºma çevreleri yaratmayý ve yüzde yüz kayýt yaptýrmayý, hiç ayrým yapmadan tüm Komünistleri Parti çalýºma çevrelerine, ve dahasý, zorunlu bir temelde kaydetmeyi kendilerine baºlýca hedef koymuºlardýr. Mümkün olduðunca çok çalýºma çevresi yaratmaya çalýºan Parti örgütleri baºlýca ºeyi gözden kaçýrmýºlardýr propagandanýn kalitesini. Çalýºma çevrelerinin çokluðu, Parti örgütlerinin propaganda çalýºmasýnýn özü üzerindeki kontrolü tutma imkanýndan mahrum etmiºtir, bunun sonucu propaganda çalýºmasýnýn yönünün ellerinden kaymasýna izin vermiºlerdir ve çabalarýný esas olarak Komünistlerin çalýºma çevrelerine yüzdelik kaydý, ve çalýºma çevrelerinin sayýsý ve katýlýmý ile ilgili bürokratik statistiki bilgi toplamakla sýnýrlandýrmýºlardýr. Bunun sonucu, çalýºma çevrelerini kendilerine uygun ºekilde çalýºmalarýný yürüten özerk ve denetimsiz örgütlere dönüºtürmek olmuºtur. Çalýºma çevrelerinin çokluðunun bir baºka sonucu propagandacýlarýn saflarýnýn yetersiz teorik eðitimi olmayan, ve hatta sýk sýk siyasi olarak cahil ve denenmemiº kiºiler tarafýndan doldurulmuº olmasýdýr; Parti üyelerine ve Partili-olmayan kiºilere yardým etmekten uzak olan, yalnýzca Marksist-Leninist teorinin öðretilmesi yerine zararlý aºýrý-basitleºtirmeyi koyan, ve öðrencileri ºaºýrtan kiºiler olmalarýdýr. Mümkün olduðunca yüksek sayýda propagandacýlarýn olmasýna çaba gösteren Parti örgütleri, propagandacýlarýn eðitilmesi ve mükemmelleºtirilmesi teorik yönlendirmeyi ihmal etmiºlerdir. Propagandacýlarýn yönlendirilmesini merkezileºtirme

6 yerine ve böylece onlara talimat verme yöntemlerinde iyileºtirmeyi saðlamak yerine, burada da, sayýlar için yanlýº çaba gösterme yoluna girdiler, fabrikalarda büyük bir sayýda Parti referans ve danýºma merkezleri, propagandacý seminerleri, propagandacýlar için kýsa dersler, v.b. yaratarak propagandacýlarýn desteklenmesi çalýºmasýný sulandýrdýlar. Onlarýn kalitesinin zararý pahasýna, en büyük sayýda böyle kurumlarýn oluºturulmasý çabasý, Parti referans ve danýºma merkezlerinin ve propagandacý seminerlerinin gerekli Parti kýlavuzluðundan yoksun olmasý sonucunu getirdi, bu arada propagandacý seminerler ve danýºma merkezleri için yetenekli eðitmenlerin olmayýºý onlarýn çalýºmalarýnýn kötüye gitmesine yol açtý, onlarýn yürütülmesi ile ilgili propagandacýlarýn hoºnutsuzluðuna yolaçtý, seminerlere ve Parti referans ve danýºma merkezlerine katýlým ve ziyaretleri resmi bir göreve dönüºtürdü. Parti üyelerinin çalýºma çevrelerine katýlýmý zorunlu yapmakla, ve Parti üyelerine Marksizm-Leninizm i baðýmsýz olarak incelemekten yoksun ebedi ilkokul öðrencileri olarak bakmakla, Parti örgütleri Parti üyelerini çalýºma çevrelerine çekmek ve tutmak için bir dizi keyfi aygýtlara baºvurdular, ve Komünistlerin çalýºma çevrelerindeki çalýºmalarýný düzenleme ve küçük vesayetler uyguladýlar. Ýlkokul yöntemleri Parti üyelerinin ideolojik ve siyasi geliºmesini engelleyen yanlýº yöntemler- Parti çalýºma çevrelerinde yaygýnlaºmýº bir uygulama haline geldi. Bu tüm çalýºma çevreleri için uniforma günleri oluºturulmasýnda, uniforma kurallarýnýn faaliyetlerini idare etmesinde, ve çevrelerdeki sohbetlerden ve canlý yoldaºça tartýºmalardan dýºlama yöntemlerinde kendini göstermektedir. Bununla sýnýrlý kalmayarak, Parti örgütleri her Marksist-Leninist kitap okuyucusunu kontrol etme ve onu ne okuduðu hakkýnda bir imtihandan geçirmeye zorlayan yanlýº ve bürokratik düºünceyi oluºturdular. Propaganda çalýºmasýnýn bu yanlýº yöntemlerinin sonucu Komünistlerin, her yýl bir ve ayný çevrede çalýºmasýný zorunlu kýldý, ve Marksist-leninist literatürü evde incelemede doðru destek almamasý, teorik eðitime olan ilgiyi kaybetmesini ve çalýºma çevrelerine katýlmayý usandýrýcý bir yük olarak bakmalarýný getirdi. Çalýºma çevrelerine katýlýmýn gönüllü olduðu ilkesinin çiðnenmesi, Parti üyelerini çalýºma çevrelerine otomatik ve zorunlu olarak kaydetme bürokratik uygulamasý, Parti eðitiminin tek biçiminin çalýºma çevreleri oluºturduðu yanlýº görüº, Marksizm-Leninizm i baºarýlý olarak baðýmsýz okuma ile inceleme yeteneklerindeki güveni sarsmýºtýr. Bu, Komünistlerin Marksizm-Leninizm in ilkelerini baðýmsýz olarak derinlemesine incelemelerinde cesaretlerini kýrarak, ve Parti üyelerinin ideolojik geliºimini engelleyerek zarar vermiºtir. Komünistlerin Marksizm-Leninizm i öðrenmeleri yeteneði ve gücü restore edilmelidir. Madem ki, gerçekte, Marksizm-Leninizm i incelemenin baºlýca ve ana aracý baðýmsýz okuma iledir, Marksizm-Leninizm in sadece çalýºma çevrelerinde öðrenilebileceði zararlý ve yanlýº inanç yokedilmelidir.

7 2. Basýn aracýlýðýyla propaganda zararýna, çalýºma çevrelerine ve genelde sözlü propagandaya gereðinden çok vurgu yapýlmasýnýn ana nedenleri, basýlý propagandanýn örgütlenmesinin sözlü propagandanýn örgütlenmesinden zararlý ayrýlmasýydý -kendini ayrý propaganda bölümlerinin ve yöresel komitelerin, bölgesel komitelerin ve ulusal Komünist Partileri Merkez komitelerinin, ayný zamanda S.B.K.P.(B) Merkez Komitesinin basýn bölümlerinin varlýðýnda göstermiºtir-. Marksizm-Leninizm in propagandasýnda ana ve karar verici araç basýn dergiler, gazeteler, broºürler- olurken sözlü propaganda yardýmcý ve ikincil bir rol oynamalýdýr. Basýn herhangi bir özel gerçeði herkesin bilgisine getirmeyi olanaklý hale getirir, ve bundan dolayý sözlü propagandadan daha etkilidir. Ama propagandanýn iki bölüm arasýnda bölünmüº olmasý gerçeði basýnýn Marksizm-Leninizm in propagandasýndaki önemini düºürmekle sonuçlandý, ki Bolºevik propagandanýn alanýný daralttý ve amatörlüðe ve örgütlenmenin yokluðuna yol açtý. Parti propaganda ve ajitasyon bölümleri, faaliyetlerini sözlü propaganda ile sýnýrlandýrarak, ve mümkün olduðunca büyük sayýda çalýºma çevreleri oluºturmaya çabalamakla, Parti basýnýný propaganda amaçlarý için kullanmadýlar, böylece kendilerini propagandanýn özünü yönlendirme fýrsatýndan mahrum ettiler. Kendileri hesabýna, basýn bölümleri, kendilerini tamamen sözlü propagandaya adamýº olmalarý, gerekli olan yetenekli propagandacý güçlere sahip olmayýºlarý nedeniyle basýn aracýlýðýyla Marksizm-Leninizm propagandasýný yürütemeyeceklerini kanýtladýlar. 3. Parti propagandasýndaki çok ciddi bir eksiklik, Parti örgütlerinin kadrolarýmýzýn, Sovyet aydýnlarýmýzýn Partimizin, Genç Komünistler Ligasý, Sovyet, sanayi, kooperatif, ticaret, sendika, tarým, eðitim ve askeri kadrolar, diðer bir deyiºle, Partimizin personeli, devlet ve kollektif çiftlik aparatý, -ki iºçi sýnýf ve köylülük onlarýn yardýmýyla Sovyet ülkesinin iºlerini yönetirler- siyasi eðitiminin, Marksist-Leninist eðitiminin ihmal edilmesidir. Parti propagandamýz esas olarak fabrika iºçileri üzerinde yoðunlaºmýºtýr, yakýn geçmiºe kadar iºçi ve köylü insanlardan oluºan Sovyet, Parti ve partili-olmayan, aydýn anahtar kadrolar gözden kaçýrýlmýºtýr. S.B.K.P.(B.) Tarihi Kýsa Ders in amaçlarýndan biri, aydýnlarýmýzýn, Sovyet aydýnlarýnýn, ve onlarýn siyasi, Leninist eðitim ihtiyaçlarýna iliºkin bu rezil, anti-leninist küçümsenmesine bir son vermektir. S.B.K.P.(B.) Tarihi Kýsa Ders öncellikle öncü Parti, Genç Komünistler Ligasý, sanayi ve diðer personel, hem ºehirde hem de kýrda tüm Parti ve Partili-olmayan aydýn kadrolar için hazýrlanmýºtýr. Pratik çalýºma içinde olan Partimizin, Sovyet, sanayi ve diðer öncü Leninist kadrolar teorik bilgiden ciddi olarak yoksundurlar. Parti tarihi üzerine kursun derlenirken, S.B.K.P.(B.) Merkez Komitesi, kadrolarýmýzýn teorik ve siyasi bilgi eksikliklerini yoketme çalýºmasýný baºlatma hedefini koymuºtur.

8 Merkez Komitesi ºu temelden hareket etmiºtir.... Eðer bütün çalýºma dallarýnda kadrolarýmýzý ideolojik olarak donatmayý, ulusal ve uluslararasý durumlarda kendi kendilerini yönlendirebilecek ölçüde politik çelikleºmelerini saðlamayý baºarabilirsek, eðer onlarý ülke yönetimiyle ilgili sorunlarda ciddi yanlýºlara düºmeden karar verebilecek yetenekte tamamen olgun Marksist-Leninistler haline getirmeyi baºarabilirsek, görevlerimizin onda dokuzunu çözmüº olduðumuzu düºünmekte tamamen haklý olacaðýz. (J.V. Stalin, XVIII. Parti Kongre Raporu, 3. Parti Propagandasý. Parti Üyesi ve parti Kadrolarýnýn Marksist-Leninist Eðitimi, 10 Mart 1939, Eserler, Cilt 14, s. 241, Ýnter Yayýnlarý, Birinci Basým, Aralýk 1993, KSG-LB nin Notu) Merkez Komitesi, Bolºevik önderlik sanatýnýn bir teorik bilgiye, yani toplumun geliºme yasalarý, iºçi-sýnýfý hareketinin geliºme yasalarý, proleter devrimi ve Sosyalist inºa geliºme yasalarý, ve bu yasalarý Sosyalist inºanýn yönlendirilmesi pratik çalýºmasýnda uygulama yeteneðine gereksinimi olduðu temelinden hareket etmiºtir... Toplam olarak bütün kadrolarýmýz Sovyet aydýnýnýn çok büyük ordusunu oluºturur. Sovyet aydýný iºçi sýnýfý ve köylülük içinde saðlam olarak kök salmýºtýr. Dünyanýn hiçbir ülkesinde benzeri görülmemiº tamamen yeni bir aydýndýr. Hiç bir devlet kendi aydýnlarý olamadan ileriye gidemezdi ve gidemez, ve iºçi ve köylülerin Sosyalist devleti de kendi aydýnlarý olmadan ileriye gidemez. Sovyet iktidarý yýllarýnda büyüyen bizim aydýnlarýmýz, iºçi sýnýfýnýn iç ve dýº politikasýný yürüten devlet aygýtý personelinden oluºur. Yakýn geçmiºe kadar iºçiler, ve köylüler, ve iºçiler ve köylülerin çocuklarý olan ve kilit mevkilere terfi edilenlerden oluºur. Aydýnlar, devletin ekonomik ve kültürel yaºamý, tarým dahil tüm dallarýný yöneten bizimki gibi bir ülkede özel öneme sahiptir, ve her devlet çalýºaný, görevlerini bilinçli ve baºarýlý yürütmek istiyorsa, hem iç ve hem de dýº devlet politikasýný ve görevlerini anlamalýdýr. Sonuç olarak, Sovyet aydýnýn Marksizm-Leninizm de eðitimi Bolºevik Partisinin birincil ve en önemli görevlerinden biridir. S.B.K.P.(B.) Merkez Komitesi aydýnlarýn Sovyet devletinde oldukça önemli bir rol oynamasýna raðmen, hala daha bu güne kadar, aydýnlarýmýza karºý küçümseyici bir tavýr hüküm sürdüðüne, aydýnlarýn toprak aðalarýnýn ve kapitalistlerin hizmetinde olduðu sýrada, devrim-öncesi günlerde geçerli olan fikirleri, Sovyet aydýnlarýmýza karºý bir zararlý uygulamayý temsil ettiðine dikkat çeker. Aydýnlara karºý bu zararlý tavýr kendini kadrolarýmýzý ideolojik olarak eðitme çalýºmamýzýn ihmal edilmesi durumunda, aydýnlar daire personeli, öðretmenler, doktorlar, öðrenciler, kollektif çiftçi aydýnlarý, vb. arasýnda ve Parti ve Partili-olmayan aydýný, hizmetlerinden dolayý Sovyet devletinde öncü bir mevkiye atanmýº bir eski bir Stakhanovcu olabilmesine raðmen, ikinci sýnýf bir birey olarak ona kibirlilikle ve horla bakýlmaktadýr. Sovyet aydýnýna karºý bu anti-bolºevik tavýr barbarca ve çirkincedir, ve Sovyet devleti için tehlikelidir. Görülmelidir ki, tam da aydýnlar arasýndaki, kadrolarýmýz arasýndaki politik çalýºmanýn ihmali, kadrolarýmýz arasýndaki bu durumu getirmiºtir,

9 Partinin politik etkisinin yörüngesi dýºýnda durarak, ve ideolojik eðitimden yoksun, politik olarak sapmýº, olumsuz hale gelmiº, ve yabancý casus servislerine ve onlarýn Troçkist-Buharinci ve burjuva-milliyetçi ajanlarýna yem olmuºtur. S.B.K.P.(B.) Merkez Komitesi aydýnlara karºý bu Makhayev, anti-leninist tavra bir son vermeyi düºünmektedir. Sovyet aydýný Marksizm-Leninizm ruhuyla eðitilmelidir. Böyle eðitilmiº bir aydýn olmadan, Sovyet devleti ülkenin iºlerini baºarýyla yönlendiremez. S.B.K.P.(B.) Tarihi -Kýsa Ders Sovyet aydýnýn bu yolla eðitilmesinin bir aracýdýr. III S.B.K.P.(B.) Merkez Komitesi ºu kararý almýºtýr: 1. Güçlerin daðýlmasýna ve propaganda çalýºmasýnýn düzeyinin düºürülmesine yol açmýº olan, propagandanýn kalitesi zararýna Parti çalýºma çevrelerine en yüksek sayýda Komünistleri kaydetme çabasý pratiðinin yanlýº olduðunu düºünmektedir. 2. Parti örgütlerine Parti propagandasý örgütlenmesinin amatörce yöntemlerine son vermeleri görev olarak yüklenmeli, propagandanýn yönlendirilmesinin gerekli merkezileºmesini saðlamalý, ve Parti propagandasýný öyle bir yeniden örgütlemelidir ki onun kalitesini iyileºtirmeyi ve ideolojik düzeyini yükseltmeyi saðlamalýdýr. 3. Sovyetler Birliði Komünist Partisi (Bolºevik) Tarihi -Kýsa Ders Marksizm- Leninizm propagandasýnýn temeli yapýlmalýdýr. S.B.K.P.(B.) tarihinin incelenmesi aºaðýdaki gibi ayrýlmalýdýr: Büyük bir sayýda olan yetersiz eðitim görmüº yoldaºlarýmýzý da kapsayan alt kadrolarýn, Parti tarihinin üç ana aºamasýný kapsayan kýsa bir kursa çalýºmalarý tavsiye edilmektedir: 1) Bolºevik Partisinin yaratýlmasý için mücadele (I-IV Bölümler); 2) Proletarya diktatörlüðü için mücadelede Bolºevik Partisi (V-VII Bölümler); 3) Ýktidarda Bolºevik Partisi (VIII-XII Bölümler). Göreceli olarak daha iyi eðitilmiº ve kadrolarýmýzýn çok sayýdaki bölümünden oluºan orta kadrolarýn S.B.K.P.(B.) Tarihi -Kýsa Ders i tam olarak, Tarih in tüm oniki bölümlerini kapsayan bir çalýºma yapmalarý tavsiye edilmektedir. En yüksek olan kadrolar, yani en esaslý eðitilmiº yoldaºlar, S.B.K.P.(B.) Tarihi - Kýsa Ders i bölüm kýsýmlarýyla, bunu Marks, Engels, Lenin ve Stalin in uygun orijinal eserleriyle birlikte incelemeleri tavsiye edilmektedir. 4. Marksizm-Leninizm i incelemenin ana yönteminin baðýmsýz inceleme olduðu temelinden hareket eder, yöresel komiteler, bölge komiteleri, ve ulusal Komünist Partileri Merkez Komitelerinin Parti çalýºma çevrelerinin sayýsýný azaltmalarý talimatýný verir.

10 Eðer meseleye doðru yaklaºýlýrsa, ºu anda her büyük fabrikada, dairede ve üniversitede varolan çok sayýda ve bazen yüzlerce çalýºma çevreleri yerine, büyük bir fabrikada veya dairede iki veya üç daha düºük derecede, iki veya üç orta derecede, ve en geliºmiº ve eðitilmiº kiºiler için bir yüksek derecede, ve bir üniversitede orta ve yüksek derecelerde birkaç çalýºma çevresi olmasý makul olacaðý görülecektir. Kýrsal bölgelerde, S.B.K.P.(B.) Tarihi -Kýsa Ders i çevrelerde incelemeye istekli yeterli sayýda kiºi varsa, ve yetenekli propagandacýlar varsa, kýrsal aydýnlar için birkaç çalýºma çevresi oluºturulabilir: Parti ve Sovyet iºçileri, öðretmenler, sendika ve kooperatif çalýºanlarý, kollektif çiftliklerdeki öncü kiºiler vb. Çalýºma çevrelerinin sayýsýný azaltmada, yetenekli propagandacýlarýn geriye kalan çevrelerde var olmasý gözönüne alýnmalýdýr. 5. Parti çalýºma çevrelerine Komünistlerin bürokratik zorunlu kaydetme uygulamasý durdurulmalýdýr. Çevrelerde çalýºmanýn tamamen gönüllü bir iº olduðu her komüniste anlatýlmalýdýr. 6. Çevrelerde çalýºma yoldaºça tartýºma ve canlý konuºmalar yöntemine dayanmalýdýr. Partili ve Partili-olmayan Bolºeviklerin ideolojik eðitimini engelleyici ve zararlý olan iºgüzar, ilk okul yöntemleri, kalýplaºmýº ve sert ve hýzlý yöntemler enerjik bir ºekilde çevrelerden temizlenmelidir. Propagandacýlar çalýºma çevrelerindeki üyelerin ilgisini çeken konularý yoldaºça bir hevesle anlatmalýdýrlar. Çevrelerin çalýºmalarýnýn resmi, bürokratik düzenlenmesine (düzenli Parti çalýºma günleri, iºten sonra iki-saatlik dersler, çevrelerin üyelerinin ilgisini çeken güncel sorunlarý tartýºmayý reddetme) bir son verilmelidir. Çalýºma programý, propagandacý ile birlikte her çevrenin üyeleri tarafýndan, yerel ºartlara uygun olarak hazýrlanmalýdýr. Dersler çevre üyelerinin ortaya atýlan sorunlarýn yeterli tartýºýlmasýný gerekli gördüðü kadar uzun sürmelidir. Çevrelerin çalýºmasý öyle ayarlanmalýdýr ki, çalýºmalar çok uzun süre sarkmasýn. ªu andaki çevrelerin aºýrý bir zaaflarýndan birinden kaçýnýlmalýdýr, yani, daha önceki dönemlere sýnýrsýz zaman ayýrýrken, Partinin tarihinde oldukça önemli olan Ekimsonrasý dönemin incelenmeden kalmasý. Parti tarihini incelemek için çevrelerin üyelerinin genel eðitim ve politik eðitimleri az çok ayný düzeyde olacak ºekilde guruplandýrýlmalarý saðlanmalýdýr. S.B.K.P.(B.) Tarihi Kýsa Ders in incelenmesinin ayrýlmýº karakterine uygun, eðitim düzeylerine göre sýnýflandýrýlmýº üç tip çevrenin olmasý tavsiye edilir. Yani: a) Daha alt derecedeki çevrelerin, S.B.K.P.(B.) Tarihi Kýsa Ders i teorik sorunlarýn daha popüler bir biçimde ele alýndýðý, kýsaltýlmýº bir programa uygun olarak incelemesi;

11 b) Orta derecedeki çevrelerin, S.B.K.P.(B.) Tarihi Kýsa Ders i tam olarak, bölüm bölüm incelemesi. c) Daha yüksek eðitilmiº yoldaºlarýn çevreleri, S.B.K.P.(B.) Tarihi Kýsa Ders i orijinal kaynaklarýyla birlikte bölüm kýsýmlarýný incelemesi. 7. Marksizm-Leninizm in propagandasýnda deðerli bir yöntem olan konferanslar uygulanmaya konmalýdýr. Dikkatlice hazýrlanmýº ve özlü bir konferans, S.B.K.P.(B.) Tarihi Kýsa Ders i ve Marksizm-Leninizm klasiklerini baðýmsýz olarak inceleyen yoldaºlara çok büyük bir yardýmcý destek olmalýdýr. Ayrýca, konferanslar uluslararasý sorunlar ve çeºitli teori ve politik sorunlar üzerine de düzenlenmelidir. Konferanslarý sorularýn takip etmesi tavsiye edilir. Küçük bir giriº ücreti ile kamu konferanslarý uygulamaya konmalýdýr. 8. Büyük sayýda Parti referans ve danýºma merkezleri ve seminerleri düzenlemeye çalýºmada kendini gösteren propagandacýlarýn eðitimindeki denetim eksikliði ve amatörce yöntemlere mümkün olduðunca son verilmelidir. Parti örgütleri gelecek iki ay içinde Parti referans ve danýºma merkezleri sistemini incelemek ve gözden geçirmek, onlarýn sayýsýný azaltmak, ve kural olarak Parti referans ve danýºma merkezlerini sadece Parti ºehir ve bölge komitelerinin himayesi altýnda, propagandacýlarý destekleme amacýyla ve baðýmsýz çalýºma içinde olan kiºilere tavsiye için tutulmalýdýrlar. Yetenekli eðitmenlerin saðlanmadýðý fabrikalardaki ve dairelerdeki Parti referans ve danýºma merkezleri kapatýlmalýdýr veya baðýmsýz inceleme yapan kiºiler için okuma odalarý ve kütüphaneler olarak kullanýlmalýdýr. Parti örgütleri propagandacýlar için seminerlerin sayýsýný düºürecekler, bu seminerlerin çalýºmalarý S.B.K.P.(B.) büyük ºehir ilçe komiteleri, ºehir komiteleri, yöresel komiteler ve bölge komitelerinin denetimine verilecektir. Propagandacýlar için seminerler düzenleneceði zaman, Parti örgütleri onlara yeterli Marksist eðitime sahip denenmiº eðitmenler saðlamalýdýrlar. S.B.K.P.(B.) ºehir komiteleri, yöresel komiteler ve bölge komiteleri propagandacýlar için seminerlerin çalýºmasýnýn özünü sürekli kontrol etmelidirler. S.B.K.P.(B.) tarihi üzerine propagandacýlar için seminerlerin çalýºmasý, S.B.K.P.(B.) tarihinin incelenmesinde üç ana biçime uygulanmalýdýr, ve propagandacýlar için S.B.K.P.(B.) Tarihi Kýsa Ders seminerleri çalýºma çevrelerindekilerden çok önce yapýlmalýdýr. Seminerlerin amacý propagandacýlarý topun aðzýna sürmek deðildir. Seminerlerdeki çalýºma her öðrencide yaratýcý bir inisiyatif geliºtirecek ºekilde düzenlenmelidir; teorik sorunlar canlý bir biçimde tartýºýlmalýdýr, ve teori ve yöntem sorunlarý üzerine yoldaºça tartýºmalara fýrsat verilmelidir. 9. S.B.K.P.(B.) Merkez Komitesi Propaganda ve Ajitasyon Bölümü, Marksizm- Leninizm propagandasýnda, teorik dergilere ve merkezi gazetelere katkýda bulunmalarý, konferanslar ve konuºmalar sunmalarý, yörelerdeki Parti örgütlerine etkili yardým yapmalarý için Partimizdeki en yetenekli propagandacýlarý, konferansçýlarý, konuºmacýlarý ve danýºmanlarý seferber etme talimatýný verir.

12 En iyi propagandacýlarýn tecrübeleri, öðretme, danýºmanlýk ve konferans verme yöntemleri ile ilgili bilgi toplanmalý ve düzenli olarak basýnda yayýnlanmalýdýr. Ulusal Komünist Partilerinin ªehir komiteleri, yöresel komiteleri, bölge komiteleri ve Merkez Komitelerinin propagandanýn en önemli problemlerini tartýºmak için propagandacýlarýn ve yazarlarýn düzenli konferanslarýný toplama pratiðini benimsemeleri tavsiye edilir. 10. Marksizm-Leninizm in yüksek derecede önemli bir aracý ve ülke çapýnda propagandanýn bir aracý olarak basýnýn önemini küçümseme eðilimine son verilmelidir. Basýnýn Marksizm-Leninizm in propagandasýnda daha büyük bir rol oynamasý saðlanmalýdýr. Bu amaç gözönünde tutularak, Pravda, Krasnaya Zvezda, Komsomolskaya Pravda ve cumhuriyetçi, bölgesel ve yöresel Parti ve Genç Komünist Ligasý gazeteleri düzenli olarak Marksizm-Leninizm in teorik sorunlarý hakkýnda makalelere, okuyuculara tavsiye, en iyi propagandacýlarýn konferanslarýna ve sorular ve cevaplar a yer vereceklerdir. Pravda, Krasnaya Zvezda, Komsomolskaya Pravda ve cumhuriyetçi, bölgesel ve yöresel gazeteler, en iyi propagandacýlarýn hizmetlerinin garanti altýna alacak, teorik olarak eðitilmiº yoldaºlarýn emrine verilecek olan propaganda bölümleri kuracaklardýr. Bolºevik dergisi Partinin teorik bir organý ve ülke çapýnda Marksizm- Leninizm in sorunlarý üzerine bir danýºma aracý olarak tanýnmalýdýr, sayfalarýnda Parti üyeleri ve Partili-olmayan insanlarýn yükselteceði teorik ve politik sorunlara açýklamalara ve cevaplara yer verecektir. S.B.K.P.(B.) Merkez Komitesi Propaganda ve Ajitasyon Bölümü ve Devlet Politik Yayýnevi propagandacýlarý desteklemek ve özellikle Parti tarihini inceleyen üyeler için popüler broºürler yayýnlamayý düzenlemeli, ve Parti tarihini incelemeye yardýmcý yayýnlar basmak için bir plan yapacaktýr. 11. Sovyet aydýnýna karºý ve onlarý ideolojik ve politik olarak Marksizm- Leninizm ruhuyla eðitme çalýºmasýna karºý zararlý tavýr barbarca ve çirkin olarak mahkum edilmelidir. Sovyet aydýnlarýna karºý doðru bir Bolºevik yaklaºýmýn yeniden restore edilmesi ve aydýnlar, daire iºçileri, öðrenciler ve kollektif çiftlik aydýnlarý arasýnda, ideolojik-politik eðitim çalýºmasýný geliºtirmek Parti örgütlerinin görevidir. Propaganda alanýnda Parti örgütlerinin ilk ve ana görevi, kýsmen Parti, ve Partiliolmayan aydýnlarýn teorik ve politik bilgilerindeki eksiklerin giderilmesi ve Bolºevizmi öðrenmede, S.B.K.P.(B.) tarihini ve Marksizm-Leninizm klasiklerini incelemede mümkün olan tüm desteði saðlamak olacaktýr. 12. Teorik cephedeki iºçilerin teorik konulardaki zayýflýklarýnda, tam vaktinde açýkça teorik sorunlarý yükseltme korkularýnda, bilgiçlik taslama ve dogmatizmin yaygýnlýðýnda, Marksizm-Leninizm in tek tek ilkelerine bayaðýlaºtýrýlmýº ve eskimiº muamelesi yapýlmasýnda, teorik düºüncede geri kalmalarýnda, Sosyalist inºanýn tüm dallarý üzerine Partinin biriken engin pratik tecrübesinin yetersiz teorik

13 genelleºtirilmesinde görülen ciddi eksiklikleri kaydedilmelidir. Teorik cephedeki tüm iºçiler, teorik cephenin dayanýlmaz geriliðini düzeltmek için hýzlý ve kararlý önlemler almaya, Marksist-Leninist teoriyi ilerleten teorik sorunlarý öne sürme korkusunu atmaya, bilgiçliðe, dogmatizme, skolastisizme, ve Marksist-Leninist teorinin bayaðýlaºtýrýlmasýna ve eskimiº muamelesi yapýlmasýna son vermeye çaðrýlmaktadýr. 13. Marx ve Engels in eserlerini Rusça ya çevirilerde hatalar ve çarpýtmalar yapmýº olan, ayný zamanda Lenin in bazý eserlerinin eklerinde, notlarýnda ve yorumlamalarýndaki yýkýcý karaktere sahip kaba politik hatalar yapmýº olan özellikle Marks-Engels-Lenin Enstitüsü nün tatmin edici olmayan çalýºmasýnda görülen ideolojik literatürdeki eksiklikler yokedilmelidir. 14. Marks-Engels-Lenin Enstitüsü nün yakýn gelecekte Marks-Engels in eserlerinin Rusça ya çevirilerinde yaptýðý çarpýtmalarý, ayný zamanda, Lenin in eserlerindeki eklerde ve notlardaki kaba politik hatalarý -örneðin XIII. Cilttedüzeltmekle görevlendirilecektir. Marx-Engels-Lenin Enstitüsü Marx-Engels ve Lenin in eserlerinin yeni bir baskýsýný hýzlandýracaktýr. 15. Teorik dergilerin Partimizin yaºamýndaki canalýcý sorunlarýna ve mücadelesine olan ilgisizliði, onlarýn akademizme doðru olan ayrýmý ve eðilimleri kaydedilmelidir. Teorik dergilerin editör kurullarý günün önemli teorik sorunlarýna sütunlarýnda yer verecek, Sosyalist inºanýn tecrübesinden çýkarýlacak genelleºtirmelere, teori konularýnda kadrolarýmýzýn ihtiyaçlarýna cevap vermeye ve teorinin sorunlarýnda yaratýcý tartýºmalara sütunlarýnda yer verecek ºekilde yeniden düzenlemelidirler. 16. S.B.K.P.(B.) Merkez Komitesinin ªubat-Mart Plenumuna kadar öncü Parti kadrolarý için oluºturulan politik eðitmenlik kurslarý sistemine ek olarak, yetenekli Parti propagandacýlarýn yetiºtirilmesi ve mükemmelleºtirilmesi için aºaðýdaki önlemler alýnmalýdýr: a) Propagandacýlar ve muhabirler için bir yýllýk eðitmenlik kurslarý ºu merkezlerde düzenlenecektir: 1) Moskova; 2) Leningrad; 3) Kiev; 4) Minsk; 5) Rostov; 6) Tiflis; 7) Baku; 8) Taºkent; 9) Alma-Ata; 10) Novosibirsk. Propagandacýlar için bu merkezlerde düzenlenen bir yýllýk eðitmenlik kurslarý sadece kendi yöre veya bölgelerinin ihtiyaçlarýna hizmet vermekle kalmayacak, ama ayrýca çok yakýn yörelere, bölgelere ve cumhuriyetlere de hizmet verecektir. Propagandacýlar için bir yýllýk kurslar Lenin Kurslarý çizgisinde olmalý, ve çalýºmalar propaganda çalýºmasýnda yetenek geliºtirecek ve Marks, Engels, Lenin ve Stalin in eserlerini tam ve dikkatli baðýmsýz inceleyecek biçimde düzenlenmelidir. Propagandacýlar için bir yýllýk eðitmenlik kurslarýnýn toplam öðrenci sayýsý 1,500-2,000 olarak, bunun yaklaºýk bir yarýsý kadarý muhabirlerden olacak ºekilde saptanmýºtýr. b) S.B.K.P.(B.) Merkez Komitesi himayesinde Parti teorisyenlerinin yetiºtirilmesi için üç yýllýk bir kurs veren bir Marksizm-Leninizm Yüksek Okulu kurulacaktýr.

14 17) Yüksek eðitim kurumlarýndaki Marksist-Leninist teori öðretimi S.B.K.P.(B.) Tarihi Kýsa Dersin incelenmesine dayandýrýlacaktýr. Bununla baðýntýlý olarak: a) Yüksek okul kurumlarýnda Leninizm ve diyalektik ve tarihsel materyalizmde ayrý kurslar yerine, Marksizm in ilkeleri nde bir kurs olarak uygulanacak, daha önce toplumsal ve ekonomik konulara ayrýlan toplam saatler aynen korunacaktýr. Yüksek eðitim kurumlarýnda Marksizm-Leninizm in öðretimi S.B.K.P.(B.) Tarihi Kýsa Ders in incelenmesi eºzamanlý olarak orijinal Marksist-Leninist eserlerin incelenmesi ile baºlayacaktýr. S.B.K.P.(B.) Tarihi Kýsa Ders in incelenmesini politik ekonomi öðretimi takip edecektir. b) Yüksek eðitim kurumlarýnda ºu anda varolan ayrý diyalektik ve tarihsel materyalizm, Leninizm ve S.B.K.P.(B.) Tarihi Kýsa Ders kürsüleri yerine bir Marksizm-Leninizm kürsüsü kurulacaktýr. c) Felsefe, tarih ve edebiyat fakülteleri bulunan üniversitelerde ve kurumlarda,bu fakültelerdeki diyalektik ve tarihsel materyalizm kurslarý korunacaktýr. d) S.B.K.P.(B.) Merkez Komitesi Propaganda ve Ajitasyon Bölümüne ve Yüksek Eðitim üzerine Tüm-Birlik Komitesi ne, ýn baºlangýcýndan itibaren, Marksizm-Leninizm kürsüsü için profesörleri seçmeye ve onlarýn isimlerini onay için S.B.K.P.(B.) Merkez Komitesi ne sunma talimatý verir. S.B.K.P.(B.) Ulusal Komünist Partileri Merkez Komiteleri, bölge komiteleri, yöresel komiteler ve ºehir komiteleri Marksizm-Leninizm ilkeleriyle teorik olarak yetiºtirilmiº ve politik olarak denenmiº öðretmenleri seçmeleri talimatýný verir. e) Yüksek eðitim kurumlarýnda öðretmenler için altý aylýk Marksizm-Leninizm kurslarý Marksizm-Leninizm Yüksek Okulu ile baðýntýlý olarak düzenlenecektir. IV S.B.K.P.(B.) Merkez Komitesi Marksizm-Leninizm propagandasýnýn yönünü radikal olarak iyileºtirme amacýyla ºu kararlarý alýr: 18. S.B.K.P.(B.) Merkez Komitesi propaganda ve ajitasyon bölümleri; S.B.K.P.(B.) ulusal Komünist Partileri Merkez Komiteleri, bölge komiteleri ve yöresel komiteler ilgili basýn ve yayýnevi bölümleri ile birleºerek bir tek propaganda ve ajitasyon bölümleri oluºturacaklardýr. 19. Marksizm-Leninizm in yazýlý ve sözlü propagandasý ve kitlesel siyasi ajitasyonu (Parti basýný; propaganda ve ajitasyon literatürü yayýný; Marksizm- Leninizm in yazýlý ve sözlü propagandasýnýn örgütlenmesi; propaganda çalýºmasýnýn ideolojik içeriði üzerinde kontrol; propagandacýlarýn seçimi ve daðýtýmý ve Parti üyelerinin mükemmelleºtirilmesi; kitlesel ajitasyonun örgütlenmesi) propaganda ve ajitasyon bölümlerinin sorumluluðuna verilmesi.

15 S.B.K.P.(B.) Merkez Komitesi nin ºu andaki kararýnýn pratiðe geçirilmesi propaganda ve ajitasyon bölümlerinin temel çalýºmasýný oluºturacaktýr. 20. Marksizm-Leninizm in propagandasýnýn kalitesini iyileºtirmek için, Parti örgütleri gelecekte propaganda meselelerini tüm baºka iºlerden alýnmýº, kendilerini tamamen bu çalýºmaya adamýº ve sürekli olarak kendi teorik ve propagandacý vasýflarýný yükselten yoldaºlara devretmeyi kural haline getireceklerdir. S.B.K.P.(B.) yöresel ve bölge komitelerine bu doðrultuda sürekli propaganda çalýºmasý için en iyi propagandacýlarý seçmeleri talimatýný verir. 21. Propaganda ve ajitasyon bölümlerinin personeli Parti tarafýndan en yetenekli profesyonel propagandacýlar ve Parti yazarlarý arasýndan seçilecektir. Konferansçýlar gruplarý S.B.K.P.(B.) Merkez Komitesi, S.B.K.P.(B.) ulusal Komünist Partileri Merkez Komiteleri, yöresel komiteler, bölge komiteleri ve ºehir komitelerinin propaganda ve ajitasyon bölümlerinin bir parçasý olarak örgütlenecektir. 22. Fabrikalardaki ve dairelerdeki çalýºma çevreleri ve Parti referans ve danýºma merkezlerinin sayýsýndaki düºüºün ºehirlerde, bir kýsým propagandacýlarý serbest býrakacaðý gerçeði gözönünde tutularak, yöresel komitelerde, bölge komitelerinde, ve ulusal Komünist Partileri Merkez Komitelerine onlar arsýndan en iyi eðitilmiº olanlarýný kýrsal bölgelerdeki propaganda çalýºmasýný takviye etmeleri talimatýný verir. 23. Partinin ºehir komiteleri ve yöresel komitelerinin var olan kültürel ve propaganda bölümleri propaganda ve ajitasyon bölümleri olarak yeniden örgütlenmelidir. Ayrýca ºu anda kültürel ve propaganda bölümleri olmayan yöresel komitelerin propaganda ve ajitasyon bölümlerini oluºturmanýn yararlý olduðu sanýlmaktadýr. Partinin yöresel komitelerinin propaganda ve ajitasyon bölümlerinin oluºturulmasýnýn S.B.K.P.(B.) Merkez Komitesi tarafýndan her yöre için ayrý ayrý, bölümler için yetenekli personel mevcut olduðunda yöresel komiteler ve ulusal Komünist Partileri Merkez Komitelerinin isteði üzerine onaylanacaðý belirtilmiºtir. ªehir ve yöre Parti referans ve danýºma merkezleri, ayný zamanda oluºmuº olan propaganda ve ajitasyon bölümlerinin yardýmcý direktörleri olarak hareket eden Partinin referans ve danýºma merkezleri, Partinin ºehir komiteleri ve yöre komitelerinin sorumluluðu altýna konulacaktýr. 24. Partinin yöresel komiteleri, bölge komiteleri, ulusal Komünist Partileri Merkez komiteleri, alan komiteleri, ºehir komiteleri ve ilçe komiteleri propaganda ve ajitasyon direktörlerinin S.B.K.P.(B.) Merkez Komitesi tarafýndan onaylanacaðý, ve bu komitelerin propaganda ve ajitasyon bölümleri içindeki tüm diðer sorumlu iºçilerin yöresel komiteler, bölge komiteleri veya ulusal Komünist Partilerin Merkez Komiteleri tarafýndan onaylanacaðý belirtilmelidir.

16 Yöresel komiteleri, bölge komiteleri, ulusal Komünist Partileri Merkez Komitelerine propaganda ve ajitasyon bölümlerinin personelini seçme ve onlarý iki ay içinde onaylama talimatý verilir. 25. Marks-Engels-Lenin Enstitüsü ve Marksizm-Leninizm in propagandasý arasýndaki sýký bað gözönüne alýndýðýnda, Marks-Engels-Lenin Enstitüsünün S.B.K.P.(B.) Merkez Komitesi nin Propaganda ve Ajitasyon Bölümü nün sorumluluðu altýna verilmesi gerekli görülmüºtür. 26. S.B.K.P.(B.) Merkez Komitesi tüm parti Komitelerini, Bolºevik Partisinin canalýcý bir fonksiyonu olarak, Marksizm-Leninizm propagandasýna ciddi dikkat göstermeleri talimatýný verir. Propagandanýn özünü yönlendirmek ve içeriðiyle tam ve dikkatle ilgilenmeleri Parti komitelerinin görevidir. Yöresel komiteler, bölge komiteleri ve ulusal Komünist Partileri Merkez Komiteleri ºu andaki karara uygun olarak, Marksizm-Leninizmin propagandasýnýn bütün örgütlenmesinin yeniden inºasý rehberliðine el atmalýdýrlar. Merkez Komitesi, Parti örgütlerine ºu andaki karara uygun olarak Parti propagandasýnýn bütün çalýºmasýnýn yeniden inºasýnýn elden gelen en büyük dikkat ve özen gerektirdiðini kaydetmeleri çaðrýsýný yapar, ama, ayný zamanda, Parti örgütlerini propagandanýn yeniden inºasýna mekanik ve formal biçimde yanaºmalarý tehlikesine karºý, ve geçmiºteki topyekün zararlý propaganda çalýºmasýnýn tüm çabalarýna karºý uyarýr. Parti propagandasýnýn rehberliðini iyileºtirme amacýyla, her ºehir komitesi, yöresel komite, bölge komitesi ve bir ulusal Komünist Partisi Merkez Komitesi sadece propaganda ve ajitasyonun örgütlenmesi ve özü ile ilgilenen özel bir sekreteri olacaktýr. S.B.K.P.(B.) Merkez Komitesi ile komitelerini, ºehir komitelerini, yöresel komiteleri, bölge komitelerini ve ulusal Komünist Partileri Merkez Komitelerini ºu andaki kararý Parti aktiflerine ve tüm Parti üyelerine anlatma talimatýný verir. * * * S.B.K.P.(B.) Merkez Komitesi, S.B.K.P.(B.) Tarihi Kýsa Ders in ortaya çýkýºýnýn kadrolarýmýzýn Parti, Genç Komünistler Ligasý, Sovyet, sendika, iº ve kültürel iºçiler ve Sovyet aydýnýmýz- tavýrda bir deðiºiklik getirmesi gerektiði, onlarý teorik bilgilerindeki eksikleri gidermeye teºvik edeceði gerçeði üzerinde durur. S.B.K.P.(B.) Tarihi Kýsa Ders Partimizin ve Sovyet halkýmýzýn yaºamýnda yeni ve güçlü bir ideolojik-politik hareket baºlatacaktýr. Toplumsal geliºme yasalarý ile bizi silahlandýran Marksizm-Leninizm teorisini iyice öðrenmekle, kadrolarýmýz gerçekten yenilmez olacaklardýr, ve bu teorinin bayraðý altýnda ve Lenin ve Stalin in önderliði altýnda, daha da büyük baºarý ile bütün Sovyet halkýný Komünizmin zaferine götürecektir.

17 14 Kasým 1938

S.B.K.P. (B.) TARĐHĐ KISA DERS ĐN YAYINLANMASI ĐLE BAĞINTILI OLARAK PARTĐ PROPAGANDASININ ÖRGÜTLENMESĐ ÜZERĐNE S.B.K.P.(B.) MERKEZ KOMĐTESĐ KARARI

S.B.K.P. (B.) TARĐHĐ KISA DERS ĐN YAYINLANMASI ĐLE BAĞINTILI OLARAK PARTĐ PROPAGANDASININ ÖRGÜTLENMESĐ ÜZERĐNE S.B.K.P.(B.) MERKEZ KOMĐTESĐ KARARI S.B.K.P. (B.) TARĐHĐ KISA DERS ĐN YAYINLANMASI ĐLE BAĞINTILI OLARAK PARTĐ PROPAGANDASININ ÖRGÜTLENMESĐ ÜZERĐNE S.B.K.P.(B.) MERKEZ KOMĐTESĐ KARARI Yabancı Diller Yayınevi, Moskova 1939 KSP Eğitim Dizisi

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi DERS KÝTABI. ÝNTER YAYINLARI Ankara Cd. 31. No: 31 Kat: 4/51 Caðaloðlu - ÝSTANBUL Tel: (0212) 519 16 16

SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi DERS KÝTABI. ÝNTER YAYINLARI Ankara Cd. 31. No: 31 Kat: 4/51 Caðaloðlu - ÝSTANBUL Tel: (0212) 519 16 16 SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi POLÝTÝK EKONOMÝ DERS KÝTABI CÝLT: II Ýnter Yayýnlarý Bu kitap Dietz Verlag tarafýndan 1955 yýlýnda Berlin de yapýlan Almanca baskýsýndan Türkçeye çevrilmiºtir.

Detaylı

devrim yolunu tutmuºtu. kardeºi Alexander Ulyanov, Çar III. Alexander e suikast düzenlemekten St. Petersburg da

devrim yolunu tutmuºtu. kardeºi Alexander Ulyanov, Çar III. Alexander e suikast düzenlemekten St. Petersburg da I. V.I. LENÝN ÖNDERLÝÐÝNDE RUSYA MARKSÝSTLERÝNÝN, PROLETERYANIN DEVRÝMCÝ PARTÝSÝNÝ YARATMA UÐRUNDAKÝ ÇALIªMALARI BOLªEVÝZMÝN VE DÜNYADA ÝLK SOSYALÝST DEVLETÝN KURUCUSU VLADAMÝR ÝLYÝÇ ULYANOV (takma adýyla

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres:

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres: ORTAÖÐRETÝM FEN VE MATEMATÝK ALANLAR EÐÝTÝMÝ BÖLÜMÜ ÖÐRETÝM PROGRAMI (MATEMATÝK, BÝYOLOJÝ, FÝZÝK-KÝMYA) DEKAN (EÐÝTÝM FAKÜLTESÝ) Prof. Dr. Mustafa ERGÜN Telefon: +90 272 228 14 18/300 Email: mergün@aku.edu.tr

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

SERMAYELÝ FÝRMALARIN AR-GE

SERMAYELÝ FÝRMALARIN AR-GE YASED Uluslararasý Yatýrýmcýlar Derneði ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikalarý Araºtýrma Merkezi TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNDE YABANCI SERMAYELÝ FÝRMALARIN AR-GE ETKÝNLÝKLERÝNÝN ANALÝZÝ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝLGÝSAYAR ÇAÐINDA ÝNTERNET ÝN AÐINDA

BÝLGÝSAYAR ÇAÐINDA ÝNTERNET ÝN AÐINDA BÝLGÝSAYAR ÇAÐINDA ÝNTERNET ÝN AÐINDA BÝLGÝSAYARLI GELECEÐE MARKÝST AÇIDAN BÝR BAKIª NUSRET ªEN Bilgisayar Çaðýnda Ýnternet'in Aðýnda 2 ÝÇÝNDEKÝLER SUNUª...5 -I-...7 TEMELLER...7 1. TOPLUMSAL YAªAM...7

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! Silahlý Propaganda ve Gerilla Savaþý Nikaragua da Devrim ve Seçim Proletarya ve Sosyalist Siyasal Bilinç Demokratik Muhalefette Demokrat! Türkiye Devriminde Kürt

Detaylı

SEBEPLER. a)tahakkuk Bazlý Muhasebe Sisteminin Önem Kazanmasý...16

SEBEPLER. a)tahakkuk Bazlý Muhasebe Sisteminin Önem Kazanmasý...16 ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa ÖZET.ii ABSTRACT.iii TEZ JÜRÝSÝ VE ENSTÝTÜ MÜDÜRLÜÐÜ ONAYI.iv ÖZGEÇMݪ...v TABLOLAR xii ªEKÝLLER.xiii SÝMGELER VE KISALTMALAR...xiv GÝRݪ.1 BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE DE MALÝ YAPILANMA ÝHTÝYACINI

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MADDE 2- FON'UN ADI ÝLE KURUCU, YÖNETÝCÝ VE SAKLAYICI KURULUªUN (LARIN) UNVANI VE MERKEZ ADRESLERÝ:

MADDE 2- FON'UN ADI ÝLE KURUCU, YÖNETÝCÝ VE SAKLAYICI KURULUªUN (LARIN) UNVANI VE MERKEZ ADRESLERÝ: FÝNANSBANK A.ª. QUANT B TÝPÝ DEÐݪKEN FONU ÝÇTÜZÜÐÜ MADDE 1- FONUN KURULUª AMACI: 1.1 Finansbank A.ª. tarafýndan 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanýlarak ve bu içtüzük

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

FLASH ile Kayan Menüler

FLASH ile Kayan Menüler FLASH ile Kayan Menüler Eðer sayfanýza koyacaðýnýz linklerin sayýsý az ise, deðiºik efektler kullanýlabilir. En çok tercih edilen menülerden birisi de, kayan menülerdir. Projemiz, menülerin yeraldýðý fotoðraflarý,

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Internet te H ekim (H asta) Tanýlamasý ve Veri Güvenliði

Internet te H ekim (H asta) Tanýlamasý ve Veri Güvenliði Internet te H ekim (H asta) Tanýlamasý ve Veri Güvenliði Saðlýk Biliºimi Oturumlarý Inet-tr 03 Konferansý 12 Aralýk, Cuma Istanbul Mete Varas, varas@tursign.com Gerçek Ýhtiyaçlar Gerçek Talep Rekabet Yasa

Detaylı

Marksizm Nedir? Karl Marx

Marksizm Nedir? Karl Marx ÝÇÝNDEKÝLER Birinci Bölüm: MARKSÝZM NEDÝR? Giriþ Marksizmin sýnýf temeli Marksizmin bilimselliði Pratikten teoriye -Marksizmin birliði Ýkinci Bölüm: MARKSÝZMÝN REVÝZYONLARI Giriþ Kautskyizm Stalnizm Üçüncü

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Cezaevi Çalışmaları. Sohbet hakkı

Cezaevi Çalışmaları. Sohbet hakkı Cezaevi Çalışmaları Anadolu Kültür 2005 2006 yılları arasında Bandırma ve Kars Ceza İnfaz Kurumlarında 18 ay boyunca toplam 105 etkinlik programı gerçekleştirmiştir. Bunlar sanatsal aktivite resim, heykel,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

HHakkýmýzda. Wood-Art-Germany. Wood-Art-Germany

HHakkýmýzda. Wood-Art-Germany. Wood-Art-Germany A HHakkýmýzda Wood-Art-Germany Binlerce yýldan beri aðaç, sýhhi sahada olaðanüstü bir ambiansý temin etmekte. Aðacýn sýcak yansýmasý ile kusursuz el sanatýnýn buluºmasýný sizde yaºayýn. Wood-Art-Germany

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ªeniz TUNCER STPS WP - 0406

ªeniz TUNCER STPS WP - 0406 TÜRKÝYE ELEKTRONÝK SEKTÖRÜNDE PROJE YÖNETÝMÝ VE PROJE ÝLETݪÝM YÖNETÝMÝ ÝÇÝN BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ KULLANIMI ªeniz TUNCER Yüksek Lisans, Bilim ve Teknoloji Politikasý Çalýºmalarý STPS WP - 0406 ÖZ Bu çalýºmada,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

META VE PARA M E T A KULLANIM-DEÐERÝ VE DEÐER

META VE PARA M E T A KULLANIM-DEÐERÝ VE DEÐER BÝRÝNCÝ KÝTAP SERMAYENÝN ÜRETÝM SÜRECÝ BÝRÝNCÝ KISIM META VE PARA BÝRÝNCÝ BÖLÜM M E T A BÝRÝNCÝ KESIM. METAIN ÝKÝ ÖÐESÝ KULLANIM-DEÐERÝ VE DEÐER (DEÐERÝN ÖZÜ VE DEÐERÝN BÜYÜKLÜÐÜ) Kapitalist üretim tarzýnýn

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

Silindir kapaklarý çatlak olup olmadýðý çeºitli yöntemlerle belirlenir. Bunun

Silindir kapaklarý çatlak olup olmadýðý çeºitli yöntemlerle belirlenir. Bunun SÝLÝNDÝR KAPAKLARINIIN YENÝLEªTÝRÝLMESÝ Motorlardan sökülen çeºitli tip silindir kapaklarý önce temizlenir, sonra arýza yönünden kontrol edilir ve gerekiyorsa iºlenerek düzeltilir. TEMÝZLEME: Silindir

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SARBANES OXLEY (2002) YASASI VE

SARBANES OXLEY (2002) YASASI VE TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ SOSYAL BÝLÝMLER ENSTÝTÜSÜ MALÝYE ANABÝLÝM DALI SARBANES OXLEY (2002) YASASI VE BAÐIMSIZ DENETÝME ETKÝLERÝ Hazýrlayan: Aslan Savaº DEMÝRCAN Danýºman: Yrd. Doç. Dr. Kýymet TUNCA ÇALIYURT

Detaylı

Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL*

Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL* Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL* Karar Tarihi : 11 Nisan 2006 Karar No : 9 AZR 500/05 Özet 1. Ýþçi bir sýk uçuþ programý çerçevesinde,

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ...

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... İçindekiler ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... 5 I.1. Arnavutluk Adının Anlamı... 5 I.2. Arnavutluk Adının Kökeni... 7 I.3.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Holz, Hans Heinz (2010), Sosyalizmin Yenilgisi ve Geleceği (Çev. Yener Orkunoğlu) (İstanbul: Yordam Kitap, 160 s.).

Holz, Hans Heinz (2010), Sosyalizmin Yenilgisi ve Geleceği (Çev. Yener Orkunoğlu) (İstanbul: Yordam Kitap, 160 s.). KİTAP İNCELEMESİ Holz, Hans Heinz (2010), Sosyalizmin Yenilgisi ve Geleceği (Çev. Yener Orkunoğlu) (İstanbul: Yordam Kitap, 160 s.). Uzun yıllar Hollanda da Marburg ve Groningen Üniversitelerinde akademisyenlik

Detaylı

(Domuz Gribi Virüsü) Bu Broþür Ankara Tabip Odasý Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr. ANKARA ÞUBELERÝ Kasým 2009 - ANKARA Tasarým : Cafer ASLAN Baský : Mattek Matbaacýlýk Bas. yay. Tan. San. Tic. Ltd. Þti. GMK

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl BES505 Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri K:(3,0)3 ECTS:8 Bilimsel araştırma niteliği ve tanımı özellikleri,

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

MAHÝR ÇAYAN BÜTÜN YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI. Mahir Çayan Bütün Yazýlar

MAHÝR ÇAYAN BÜTÜN YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI. Mahir Çayan Bütün Yazýlar MAHÝR ÇAYAN BÜTÜN YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI Mahir Çayan 1 http://www.kurtuluscephesi.com http://www.kurtuluscephesi.org http://www.kurtuluscephesi.net BÝRÝNCÝ BASKI Eriþ Yayýnlarý, 2003. http://www.kurtuluscephesi.com

Detaylı

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ I... iii ÖN SÖZ II...iv ÖN SÖZ II...vi 1. BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK...1 ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ...2 KİŞİLİK HİZMETLERİNİN UZMANLIK MESLEĞİ OLMA NİTELİKLERİ...3

Detaylı

DEVRİMCİ TEORİ OLMADAN DEVRİMCİ PRATİK OLMAZ! KOMÜNİST. Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist Merkezi Yayın Organı Sayı: 54

DEVRİMCİ TEORİ OLMADAN DEVRİMCİ PRATİK OLMAZ! KOMÜNİST. Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist Merkezi Yayın Organı Sayı: 54 DEVRİMCİ TEORİ OLMADAN DEVRİMCİ PRATİK OLMAZ! KOMÜNİST Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist Merkezi Yayın Organı Sayı: 54 Açıklama: Yoldaşlar, bilindiği gibi 7. Konferans kararı ile belirlenen tüzüğün

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44 Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/2008 12:44 1. Ýþletmenin sahip olduðu ekonomik deðerler aþaðýdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? A) Gelirler B) Karlar C Varlýklar D) Sermaye

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Eðitim ve Kültür Genel Müdürlüðü. Avrupa Okullarýnda Fen Bilgisi Öðretimi. Politikalar ve Araþtýrmalar. Avrupa Komisyonu

Eðitim ve Kültür Genel Müdürlüðü. Avrupa Okullarýnda Fen Bilgisi Öðretimi. Politikalar ve Araþtýrmalar. Avrupa Komisyonu Eðitim ve Kültür Genel Müdürlüðü Avrupa Okullarýnda Fen Bilgisi Öðretimi Politikalar ve Araþtýrmalar Avrupa Komisyonu Avrupa Okullarýnda Fen Bilgisi Öðretimi Politikalar ve Araştırmalar Eurydice Avrupa'daki

Detaylı