Motorin. 3. BiLEgiMil iqiruoeriler HAKKTNDA BiLGi. 1. MADDE / MUSTAHZAR VE $TRKET / r$ SAHTBTNTN TANTTTMT. unuru Ror rronnirqi. ep prrnorrrriq.s.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Motorin. 3. BiLEgiMil iqiruoeriler HAKKTNDA BiLGi. 1. MADDE / MUSTAHZAR VE $TRKET / r$ SAHTBTNTN TANTTTMT. unuru Ror rronnirqi. ep prrnorrrriq.s."

Transkript

1 26 Arahk 2O0B tarihli, mukerrer sayr[, "T.C. Cevre ve Orman Bakanlrgr Tehlikeli Maddeler ve Mustahzarlara lliskin Guvenlik Bilgi Formlannrn Hazrrlanmasr ve Dagrtrlmasr Hakkrnda Yonetmeligi"'ne uygun duzenlenmistir. 1. MADDE / MUSTAHZAR VE $TRKET / r$ SAHTBTNTN TANTTTMT unuru Ror rronnirqi ep prrnorrrriq.s. Sari Kanarya Sok No:14 K2 Plaza Kozyataor KULLANIM BAgvuRULAcnrc rigi ncil ounuu TELEFoNU istarrbul,turkiye TEL: Akaryakrt Fegat Hunkaroglu TEHLIKELERIN TANITIMI Alevlenir. Kanserojerrik etki iqin srnrrlr delil. Zararlt. Yutuimast halinde akcigerde hasara neden olabilir. Tekrarlanan nraruziyette cilite klrruluga ve qatlaklara neden olabiiir. Sucul organizmalar iqin toksik, sucul ortamda uzun sureli ters etkiiere ireden olabrlir. SINIFLANDIRMA (27092T.C.) Xrr; R65. Carc. Cat 3; R40 N; R51/53. R10, R66. QEVRE Urunde, sudaki organizmalar iqin toksir olan ve su ortarninda uzun sureli olumsuz etkilere neden olabilecek bir madde vardir. FiZiKSEL VE KiMYASAL TEHLiKELER lsrtnra, patlayro burharlhava karsrrnlarr o{usturabilecek buhar uretebilir. irusnru saglrcr Yogun halde buharlar ve aeroscl sisieri uyusturucu olup ba$agrrsr, takatsizlik, baqdonmesi ve mide bulantrsrna neden oiabilirler. Gozlei-i ve cildi tahris edebilir. YutulduQunda mide ve baqrrsak rahatsrzlrklarrna neden olabiiir. 3. BiLEgiMil iqiruoeriler HAKKTNDA BiLGi lsim EC No. GAS Numarasr lcindekiler Srnrflandrrma (T.C l Dizel yakrtlar >994k Carc. Cat.3; R40 Tum (R) cumlecikleri icin tarn metin 16. bolurnde verilmistir TERTiP HAKKINDA Veriier en son A,B.yonergesine uyumh,r olarak veriimigtir. 111

2 26 Araltk 2008 tarihli, mikerer sayrlr, "T.C. Qevre ve Orman Bakanlrgr Tehlikeli Maddeler ve Mustahzarlara lligkin Guvenlik Bilgi Formlannrn Hazrrlanmasr ve Dagrtrlmasr Hakkrnda Yonetmeligi"'ne uygun duzenlenmietir. 4. ilk YARDTM oluuuni GENEL BILGILER Maruz kalan kigiyi hemen temiz havaya qrkarrn. Herhangi bir rahatsrzlrgrn devamr halinde doktora bagvurun. DOKTORA VENiICCTT BiLGiLER Ozel tedavi onerilmemiqtir. Semptomlara gore tedavi uygulayrn. SOLUMA Maruz kalan kigiyi hemen temiz havaya qrkarrn. Doktora baqvurun. Dinlenme, srcaklrk ve temiz hava saqlayrn. Soluma zorlu!u Qekildiginde gereken Eekilde, eqrtilmrg personel tarafrndan, maruz kalmrg kigiye oksijen verilebilir. Nefes ainamryorsa suni solunum tatbik edin. $uuru yerinde olmayan bir kimseyi kesinlikle kusturmayrn ve bir srvr icirtmeyin! YUTMA Kazazedeyi hemen maruz kalma yerinden baqka bir yere gdturun. Agzrnr iyice galkalayrn. Dinlenme, srcakhk ve temiz hava saglayrn. $uuru yerinde olmayan bir kimseyi kesinlikle kusturmayrn ve birsrvi ieirtmeyin! Kusma halinde baqrnr alqak tutun ki midedekiler akcigerlere girmesin. Bol miktarda su iqirin. Hemen doktora bagvurunl DER YLE TEMAS Kazazedeyi kirlenme yerinden uzaklagtrrrn. Kirlenmiq giysileri qrkann. Cildi hemen sabun ve suyla yrkayrn. Yrkadrktan sonra belirtilerrn baq gostermesi halinde hemen doktora bagvurun. DER YLE TEMAS Kazazedeyi hemen maruz kalma yerinden baqka biryere goturun. Gozlerini yrkamadan once kontak lens varsa qrkarrn. Goz kapaklarrnr aralayarak, gozleri hemen bol suyla yrkayrn. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yrkadrktan sonra belirtilerin ba$ gostermesi halinde hemen doktora basvurun, 5. YANGINLA MUCADELE ONLEMLERI SONDURME GEREQLERI Yangrnr sondurmek igin kullanrlacak seyler: Kopuk, kuru kimyasallar, kum, dolomit. Kuquk yangrnlar: Karbondioksit (CO:), kuru kimyasallar, su puskurtme veya sis. Yangrn sondurmede su kullanmayrn. OZEL YANGINLA MUCADELE YONTEMLER Yangrn buharlarrnr solumaktan kaqrnrn. Alevlere maruz kalmrg kaplarr, yangrn sonene kadar suyla sogutun. Kaqak sularrn laqrmlara ve su yollarrna akmasrnr onleyin. Suyu kontrol altrnda tutmak iqin bir set cekin. Yeniden yangrn crkma riski ve patlama riski oidugunu unutmayrn.ozel koruyucu giysi kullanrn. Normal koruyucu guvenli olmayabilir. Hortumla duz akrmlr su puskurtmekten kaqrnrn; yangrnr daqrtrr ve yayar. FEVKALADE YANGIN & PATLAMA TEHLIKELERI PARLAYICI. Buharlarrn alevlere maruz kalmalarr halinde vahim patlama tehlikesi. lsrtrldrgrnda veya alev ve krvrlcrmlara maruz brrakrldrgrnda patlayabilir, ozrl re HliretrR Urun parlayrcr olup rsrtrlmasr halinde patlayrcr buhar/hava karrgrmlarr olugturan buharlar crkar. Isrtrlma ve yangtn halinde Qok toksik buharlar olugabilir. YANGINDA KORUYUCU TEDBiRLER Yangrn halinde bagsrz solunma aygrtr ve tam koruyucu giysi kullanrlacaktrr. 211

3 26 Aralrk 2008 tarihli, mukener sayrli, "T.C. Qevre ve Orman Bakanlrgr Tehlikeli Maddeler ve Mustahzarlara lligkin Guvenlik Bilgi Formlarrnrn Hazrrlanmasr ve DaQrtrlmasr Hakkrnda Yonetmeli$i"'ne uygun duzenlenmiqtir. 6. KAZA SONUCU YAYILMA ONLEMLERI Kr9tsEL GUVENLTK ONLEMLERT Bu guvenlik bilgi fornrunun B. bolumunde gosterilen Eekilde koruyucu giysi giyin. Yetersiz havalandrrma halinde solunum koruyucusu kullanrn. Statik elektrik boqahmlarrna karqr tedbirler alrnmahdrr. Sigara igmeyin, atee kullanmayrn, bagka ateqleyici birgey kuilanmayrn. Buharlarr solumaktan ve cilt ile gozlerle temastan saktnrn. Dokuntu halinde kaygan taban ve satrhlara dikkat edin. KORUMA OrulrVlrni QEVREYI Kanalizasyon, toprak veya su yollarrna dokmeyin Urun dogada bir yere atrlmama[, toplanarak yerel yetkililerle olan anlagmaya uygun bir sekilde teslim edilnrelrdir Dokulmuq maddeyi, 13. bolumde beltrtildigi gekilde toplayrp bertaraf edin. DOKUNTU TEM ZLEME YONTEMLER Tum ategleme kaynaklarrnr sondurun. Krvrlcrm, alev, rsrnma ve sigara iqmekten kaqrnrn. Havalandrrtn. Su yollarrna veya lagrmlara bulagtrrnrayrn. Temizlik personeli solunumu ve/ veya stvtyla temasr koruyan gereg kullanmalrdtr. Hiqbir tehlike olmamasr Eartryla munrkurrse srzrntryr durdurun. Dokuntunun etraftna bir set qekip kum, toprak veya yanmaz bagka bir maddeyle toplayrn. Az miktarda dokuntuyu aspiratorle temizleyin. Dqkuntuyu kabrn iqinde toplayrn ve iyice kapattrktan sonra bertaraf edrlmesi icin Verel yonetmelitlere uygun olarak teslim edin. iyi havalandrrrn. 7. ELLEQLEME VE DEPOLAMA KULLANIM TEDBIRLERI iyice havalandrrrn, buharlarr solumaktan kaqrnrn. Havanrn kirliligi kabul edilir duzeyin ustunde ise onaylanmtq solunum cihazr kullarrrn. Buharlarr/sprayleri solumaktan ve cilt ile gozlerle temastan sakrnrn. Herturlu ateeleme olanagrna engel clun Srcaktan, krvrlcrmlardan ve atesten koruyun. KrrlenmiE giysiler ve ayakkabrlar bertaraf edilmelidrr. iyi bir havalandrrma saqlayrn. DEPOLAMA TEDBiRLERi Parlayrcr/ yanro - oksitleyiciier, srcaklrk ve alevlerden uzak tutun. Statik elektrik boqaimlarrna kargr tedbirler ahnmahdrr. lsr ureten yerlerin yakrnrnda saklamayrn, yuksek srcaklrqa maruz btrakmayrn. Fiziksel hasarve/veya surtunmeden koruyun. Serin ve iyi havalandrrrlmrq bir yerde depolayrn. Urunun ozelligine uygun tasarlanm'$ tanklarda depolanmalrdrr. Bos tanklarda bir miktar urun bulunabileceginden uyarr levhalannr sokmeyiniz. Tanktaki hidrokarbon buhar konsantrasyonu a/o1'den fazla, oksilen konsantrasyonu 7o20'den az ise oksi.jen maskesiz girilmemelidir. DEPOLAMA SINIFI Parlayrcr srvr depolama. 8. MARUZTYET KONTROLLERI/ KI$ISEL KORUNMA KORUYUCU TEQH ZAT 3t7

4 26 Arahk 2008 tarlhli,27092 mukerrer sayrh, "T.C. Qevre ve Orman Bakanlrgr Tehlikeli Maddeler ve Mustahzarlara lligkin Guvenlik Bilgi Formlarrnrn Hazrrlanmasr ve Dagrtrlmasr Hakkrnda YonetmeliQi"'ne uygun duzenlenmigtir. PROSES $ARTLART Goz yrkama yeri saglayrn. rurruirruoairun Uygun genel ve yerel drearr verme vantilasyonu saglayrn. SOLUNUM AYGITI Uygun solunma koruyucusu kullanrn, A2 tipi, gaz filtreli solunum cihazr kullanrn. ELLERI KORUMA Koruyucu eldiven kullanrn. $u maddeden yaprlmrs koruyucu eldiven kullanrn: Butil lastik, Nitril, Viton lastik (flor lastik) GOZLER KORUMA Onaylanmrg koruyucu gozluk veya yuz siperi kullanrn, D GER KORUNMA YONTEMLER Srvryla ve buharlarla tekrarlanan veya uzun sureli herturlu temas olanagrnr onleyecek uygun giysiyi giyin. SAGLIK TEDBIRLERi QALI$ltAN YERLERDE SiGARA iqvfvit'tt Her vardiya degiqiminde, yemekten once, sigara iqmeden once ve tuvalete gitmeden once ellerinizi yrkayrn. Kirlenmiq giysilerin hepsini hemen qrkarrn. Cildin kirlenmesi halinde hemen sabun ve suyla yrkayrn. Cildin kurumasrnr onlemek icin uygun bir cilt kremi kullanrn ig giysisrni tekrar kullanmadan once yrkayrn. Kullanrm srrasrnda herhangi bir sey yemeyin veya icmeyin. cildin KoRUNMASI Temas halinde onluk veya koruyucu giysi giyin. 9. FiziKsEL VE K MYASAL ozellikler c6nuruug RENK KOKU KUKURT (%ag) POLiSiKLiK AROMAT K HiDROKARBONLAR (%a0) ALEVLENME NOKTASI KAYNAMA NOKTASI("C) BAGIL YOGUNLUK ViZKOZiTE PARLAMA NOKTASI Srvr Agrk (veya soluk). Sarr kokusu max :11 max 55"C min 'C kg/lt 15'C 2,0-4,5 cst 40"C >55'C TS FN ISO TS EN i2916 TS EN ISO 2719 TS 1232 EN tso 3405 TS 1012 EN tso 3675 TS 1451 EN tso KARARLILIK VE TEPKIME KARARLILIK Normal rsr gartlarr altrnda dengeli. KAQINILMASI GEREKEN DURUMLAR Srcakhk, alev ve diger ategleyici kaynaklardan sakrnrn. Oksitleyicilerle veya indirgeyen maddelerle temastan kagrnrn. TEH LiKELi POL MERIZASYON PolimerleEmez. KAQINILMASI GEREKEN MATERYALLER Parlayrcr/yanrcr madde, Kuwetli oksitler. TEHLiKELi BOZUNMA / AyRl$MA UnUNle ni Yangrnrn yarattrgt geyler: $u maddelerin toksik gazlarr/ buharlan/ dumanlarr: Karbonmonoksrt (CO), Karbondioksit (CO:) $u maddelerin oksitleri: Kukurt, Nitrojen. 411

5 26 Aralrk 2008 tarihli, mukerrer sayrlr, "T.C. Cevre ve Orman BakanltQr Tehlikeli Maddeler ve Mustahzarlara lligkin Guvenlik Bilgi Formlannrn Hazrrlanmasr ve Dagrtrlmasr Hakkrnda Yonetmelisi"'ne uygun duzenlenmigtir. 11. TOKSiKOLOJ eilcisi TOKSIKOLOJIK BILGI Akut toksik olmasr beklenmiyor. SOLUMA Yuksek yogunluktaki maddeyi, uzun sure soluma halinde solunum sistemine zarar verebilir. Buharlar, ba$agrrsr, halsizlik, bag donmesi ve mide bulantrsrna neden olabilirler. Buharlar, boqazr ve solunum sistemini tahrig edebilir ve bagagrrsrna, baq donmesine ve sersemlige neden olabilirler. YUTMA Srvr, mukoza zarlannr tahriq eder ve yutulmasr halinde karrn agrrsrna sebep olabilir DERIYLE TEMAS Uzun sureli ve srk srk l:r, ir!!if,;:r ir:rc"rurr l' rtl irf lrl:i t ief -av i::i,j:r ln sj :!c Ea temas halinde krzartr ve tahriqe neden olabilir. GOZLERLE TEMAS Srvr srgramas' sonucu tahrig, yanma, goz yagr ve bulanrk gormeye neden olabilir. lsim: Dizel yakrtlarr TOKSiK DOZ 1 _ LD 50 >5000 mg/ kg (agrzdan)* TOKSIK YOG._ LC 50 4,6 mgl kg (solunum)" 12. EKOLOJIBILGISI EKOTOKSISITE Urunde, suda yagayan organizmalar iqin toksik olan ve su ortamrnda uzun sureli ters etkilere neden olabilecek maddeler vardrr. HAREKETLiLiK Urun suyla karremaz ve su yuzeyinde yayrlrr. Oksijen geqisine izin vermez. eivoeiniri M PoTANSiYELi Urunde, biyo biriktirici olmasr beklenen hiqbir madde yoktur. KALICILIK VE BOZUNABiIiNIiT Urun biyolojik terkibi bozululurlupa sahiptir. $iddetl BAL K roksisitesi Sudaki organizmalar rcin toksiktir 13. BERTARAF BiLGiLERi GENEL BiLGiLER Atrk, 6zel atrk olarak srnrflandrrrlmretrr. Yerel Atrk Bertaraf Etme Yetkilileri'nin gosterdiqi bir gekilde ruhsat atrk bertaraf etme yerinde bertaraf edilir. BERTARAF ETME YONTEMLERI Qoplerr ve atrklarr yerel mercilerin kurallarrna uygun olarak bertaraf edin. LaQtma, su yollarrna veya topraqa srzmamahdrr. Tum buyuk dokuntuler hakkrnda gevre sorumlusu bilgilendirilecektir. El-7

6 26 Aralrk 2008 tarihli, mukerrer sayrli, "T.C. Cevre ve Orman Bakanlrgr Tehlikeli Maddeler ve Mustahzarlara I iskrn Girvenlik Bilgi Formlarrnrn Hazirianmasr ve Dagitrlmasr Hakkrnda Yonetnreligi"'ne uygun duzenlenmrstir. 14. TASIMACILIK BILGILERi UYGUN NAKLIYAT ADI (PSN) UN NO. KARAYOLU ADR SINIFI ruruti KISITLAMA KoDU RoR rrirrri ruosu. CEFIC TEC(R) NO. RID PAKET GRUBU IMDG SINIFI EMS ICAO SINIFI GAS OlL veya DIESEL I l\)l Srnrf 3. Yanrcr srvrlar (D,1E) 2 30GF1-llt ll 3 F-E S-E 3 FUEL veya HEATING ClL, LIcHT ADR SlNlFl No. 3 ADR PAKET GRUBU II] HAZARD No. (ADR) 30 HAZCHEM KODU 3Y SlNlFl No. 3 UN NO. DEN ZYOLU 1202 IMDG PAKET GR. UN NO. HAVAYOLU 1202 HAVA PAKET GR. III ]ii 15. MEVZUAT BILGiLERi ETiKETLEME iqirupf rilfn RiSK CUMLEC KLERi TAM GUVENLiK CUMLEC KLERi Zararlt Dizel yakrrlar Qevre iqrn tehirkelr R10 Alevlenir R40 Kanserojenrk etki icin srnrrlr delil R65 Zararlr: Yutulrrasr halinde akcigerde hasara neden olabilir. R66 Tekrarlanan maruziyette ciltte klrrulliga ve catlaklara neden olabilrr. R51/53 Sucul organiznralar icin toksik, sucul ortamda uzirn surelr ters etkiiere neden olab,lrr. S16 Tutugturucu kaynaklardan uzakta nruhafaza edin. Sigara icnreyin. S21 Kullanrnr srrasrnda sigara icnreyin. S23 GazlDuman/Buhar/Aerosollerinisclunrayrn Goz ve cilt ile temasrndan sakrnrn S33 Statik elektrik bosalrnrlarrna karsi onienr alrr.r. 536/37 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldrven kullanrn. 546 Yutulmasr halinde hemen bir doktora basvurun, kabr veya etiketi gosterin 561 Cevreye salrverilmesrnden kacrnrn 0zel kullanrm talir-natrna/guvenlik bllgi Formurra basvurun. 611

7 26 Aralrk 2008 tanhli,27o92 mukerrer sayrh, "T.C. Qevre ve Orman Bakanltgr Tehlikeli Maddeler ve Mustahzarlara lligkin Guvenlik Bilgr Formlannrn Hazrrlanmasr ve Daprtrlmasr Hakkrnda YonetmeliQi"'ne uygun duzenlenmigtir. ULUSAL YONETMELIKLER T.C. Qevre ve Orman Bakanlrgr, 26 Aralrk 2008 tarihli, Sayrlr, Tehlikeli Maddelerin ve Mustahzarlarrn Srnrflandrrrlmasr, Ambalajlanmasr ve Etiketlenmesi Hakkrnda Yonetmelik. 16. DiGER B LGILER BiLGiKAYNAKLARI Bu GBF urun sahibi firmadan ahnan bilgiler dahilinde duzenlenmigtir. REVizYoN iu ilcir-i AQTKLAMA Yayrmlanmrg ilk formdur. DUZENLEYEN Melih BabayigiV CRAD Qevre Risk Analiz Denetim ve Egitim Hizm.Ltd.$tt TSE sertifikalr Giivenlik Bilgi Formu Duzenleyicisi Tel: TAR H RiSK CUMLEC KLERiTAM R40 Kanserojenik etki igin srnrrlr delil. QEKTNCE Bu bilgi yalnrzca belirli ozgun bir maddeye iliqkindir ve aynr maddenin bagka maddelerle birlikte kullanrldrgr bir bilegimde veya herhangi bir proseste kullanrlmamalrdrr. Bu bilgi, firmantn ust duzeyde bilgisi ve kanaati dahilinde, belirtilen tarih itibariyle dooru ve guvenilir bilgidir. Yine de doqruluqu, guvenilirligi, ve eksiksizliqi yonunde hiqbir teminat garantisi veya beyanda bulunulamaz. Bu bilginin kendi kullanrmrna ydnelik uygunlugu konusunda ikna olmak kullanrcrnrn kendi sorumlulusudur. 717

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEMEL SU BAZLI SPOR SALONU PARKE CILASI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEMEL SU BAZLI SPOR SALONU PARKE CILASI GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ BAŞVURULACAK KİŞİ ACIL DURUM TELEFONU SU BAZLI PARKE CILASI Hemel Emprenye San. ve Tic.A.Ş. İstanbul Deri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU CEMENTONE BITUMINOUS WATERPROOFER FOR ROOFS

GÜVENLİK BİLGİ FORMU CEMENTONE BITUMINOUS WATERPROOFER FOR ROOFS GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO. 15501, 15502 KULLANIM TEDARİKÇİ ACIL DURUM TELEFONU 2 TEHLİKELERİN TANITIMI Waterproofing Liquid BOSTIK LIMITED

Detaylı

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye Sayfa No : 1/ 10 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : WOOD&WOOD SPREY AHŞAP RENKLENDİRİCİ 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Solvent bazlı ahşap sprey

Detaylı

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Art.-No. 514 522, 595 916, 595 9175 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Drispac Plus Regular ve Superlo Polymer

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Drispac Plus Regular ve Superlo Polymer GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO. 100000014006 ÇEŞİTLERİ 1102077, 1102087, 1016814, 1017892, 1016815, 1017893 KULLANIM TEDARİKÇİ Endüstriyel kullanım.

Detaylı

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5 Sayfa 1 / 5 1 MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Madde/Karışım : Karışım Kimyasal İsmi / tanımı : Üre solüsyonu CAS NO : - EINECS NO : - Kullanım Alanı : ADBLUE (SCR-Katolizatörlerinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 04.06.2013 Sayfa No: 1/18 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Çok köpüren bir yıkama maddesidir. Elde bulaşık yıkamada kullanılır. İçerdiği yüzey

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yeni Düzenleme Tarihi : Nisan 2010 Sayfa No : 1/8 1-) Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Hidroklorik Asit Formülü : HCl Cas No : 7647-01-1 Einecs No : 231-595-7 Kullanım Alanları

Detaylı

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları:

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları: FORM NO : HERB.042 Sayfa 1 /5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: HERBİSİT (YABANCI OT İLACI ) 1.3.

Detaylı

AMONYAK ÇÖZELTİSİ (%25) GÜVENLİK BİLGİ FORMU

AMONYAK ÇÖZELTİSİ (%25) GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. MADDE /MÜSTAHZAR VE FİRMA TANITIMI: 1.1.Madde/Müstahzarın Tanıtılması : Kimyasal İsmi : Sulu Amonyak (%25) Formülü : NH 4 OH Kimyasal Aile : Bazlar CasNo : 1336-21-6 ECNo : 215-647-6 1.2.Madde/Müstahzarın

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0510,0013 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Teknophos SC 25

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Teknophos SC 25 Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193155 CAS No 7647-01-1 EINECS No 231-595-7 Kimyasal Adı Hidroklorik Asit Kimyasal Formülü HCl Yapısal Formülü

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Karışımı tanımlama:

Detaylı

DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 14.07.2010 102000020433 Basım Tarihi: 28.12.2010

DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 14.07.2010 102000020433 Basım Tarihi: 28.12.2010 DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW Ürün Kodu (UVP) 79366817 Kullanım amacı Böcek ilacı Adres

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI Sayfa: 1/7 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı Ticari adı: Firmanın Tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yürürlülük Tarihi: 26.6.2014 Sayfa: 1 / 10 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler : Ticari Adı : TARDIGRADE ERAC 92 Ürün Kodu/No : ERAC 920 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı : Kaplama sistemleri

Detaylı

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / EC directive 1907/2006 ICON 10 CS Versiyon. 12 Revizyon tarihi: 11.06.2008

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / EC directive 1907/2006 ICON 10 CS Versiyon. 12 Revizyon tarihi: 11.06.2008 1. ġġrket VE ÜRÜN TANIMI 1.1 Ürün ismi : 1.2 Ġnsektisit 1.3 ġirket : Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.ġ Kullanım Alanı : İnsektisit Telefon : +90 232 413 00 55 Telefaks : +90 232 435 18 85 Acil durum

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Sayfa: 1/7 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı: Ticari adı: Firmanın tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK Sok. No: 4 16369

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Antifreeze

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Antifreeze Sayfa no: 1 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı: Ürün Kodu: Ürün Tipi: Firma Bilgileri: Telefon: E-mail: Antifreeze 6900 Antifriz konsantre.karışmamış olanı kullanmayınız. Delta Akaryakıt Tic. A.Ş. Yeşilce

Detaylı