Pamuk Ya ğı Motorin Kar ışımlar ı n ı n ve Pamuk Ya ğı Esterlerinin Küçük Güçlü Bir Dizel Motorda Yak ıt Olarak Kullan ım ı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pamuk Ya ğı Motorin Kar ışımlar ı n ı n ve Pamuk Ya ğı Esterlerinin Küçük Güçlü Bir Dizel Motorda Yak ıt Olarak Kullan ım ı"

Transkript

1 TARIM BILIMLERI DERGISI 2008, 14 (3) ANKARA ÜNIVERSITESI Z İ RAAT FAKÜLTESI Pamuk Ya ğı Motorin Kar ışımlar ı n ı n ve Pamuk Ya ğı Esterlerinin Küçük Güçlü Bir Dizel Motorda Yak ıt larak Kullan ım ı Ahmet KILIÇKAN 1 Ahmet Konuralp EL İ Ç İ N 1 Doğan ERD ĞAN Geli ş Tarihi: Kabul Tarihi: Öz: İçinde ya şad ığı m ız dönem, konvansiyonel olarak bilinen, kullan ımdaki enerji kaynaklar ı n ı n tükenme olas ı l ığı riskinin bilincine var ı ld ığı bir sürecin ba ş lang ı c ıd ı r. Fosil kökenli enerji kaynaklar ı n ı n bir ço ğ unun hesaplanan sürelerin çok öncesinde tükenece ği, bunun çevremiz için büyük ve geri dönü şümü olamayan felaketlere sebep olaca ğı, artan ihtiyac ı ve sürekli geli şen teknolojileri kar şı lamada yetersiz kalaca ğı tahmin edilmektedir. Bu nedenlerle, çe şitliliğini art ı rma ve yayma isteklerinden dolay ı, ara şt ı rmac ılar yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklar ı aray ışı üzerine yoğ unla şmaktad ı rlar. Günümüzde yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklar ı n ın çeşitliliği artmakta, bir k ı sm ı ekonomik alternatiflik aç ıs ından değer kazanmakta, bir k ı sm ı üzerinde ise teknik ve ekonomik aç ıdan ara şt ı rmalara devam edilmekte ve yeni enerji kaynaklar ı ortaya ç ı kmaktad ı r. Bu kaynaklar ı n en önemli ortak yönü ise çevreye uzun veya k ısa vadede olumsuz etkileri olu şturmamas ıd ı r. Bio yak ıtlar bu amaçla en yeniler aras ı nda yer almaktad ı r. Mevcut motor teknolojilerinde çok büyük bir de ğ işiklik yap ı lmaks ızı n kullan ı labilir olmas ı, Diesel yak ıt ı na yak ı n veriminin olmas ı, hayvansal ve bitkisel kaynaklardan elde edilebilir olmas ı ve çevreci olmas ı ara şt ı rmalar ı n bu yönde ilerlemesine neden olmaktad ı r. Bitkisel ya ğ lar ı n, doğ rudan motorlarda kullan ı lmalar ı yüksek viskoziteleri nedeniyle mümkün de ğ ildir. Bu nedenle uygulanan yöntemler, bu problemin çözülmesine yöneliktir. Bu ara şt ı rman ı n amac ı, yak ıt olarak kullan ı lan pamuk ya ğı n ı n küçük güçlü bir Diesel motor performans ı na etkilerini incelemek, emisyon kontrollerini yapmak ve uygulanabilirli ğ ini belirlemektir. Bu amaçla, do ğ rudan püskürtmeli, 5,5 kw anma gücünde 4 zamanl ı bir Diesel motoru kullan ı lm ışt ı r. Yak ıt olarak belirli oranlarda pamuk ya ğı / Diesel yak ıtı kar ışı mlar ı ve transesterifikasyon yöntemi ile edilen pamuk ya ğı etil ve metil esterleri kullan ı lm ışt ı r. Denemelerde devir say ı lar ı na ba ğ l ı olarak, dönme momenti, yak ıt tüketimleri ve emisyon de ğerleri ölçülmü ştür. Yap ı lan hesaplamalarla, güç, özgül yak ıt tüketimleri ve saatlik yak ıt tüketimleri belirlenmi ştir. Buna göre pamuk ya ğı alkil esterlerinin Diesel yak ıtı na benzer de ğerlere sahip oldu ğ u görülmü ştür. Anahtar Kelimeler: Biyodizel, pamuk ya ğı, emisyon, performans Using of Cottonseed il Mixture with Diesel Fuel and Cottonseed Esters as a Fuel in SmaII Diesel Engine Abstract: The term we live in known as conventional is a beginning of the conscious of possibility of risks of depletion. Such reasons like, fossil originated energy sources can be consumed before the time it is guessed, these sources can cause huge and irrevocable catastrophes, they can not be enough to the need of rising energy sources and newly developing technology and for the wish of the developed countries to rise and widen the variety of useable energy, investigators new focused on the searching for new and renewable energy resources. Today, the variety of new and renewable energy sources are increasing, some part gaining value as alternatives of economy, some part of it is still under investigation from its both economic and technical sides and almost everyday, there appears a new source of energy. The most common side of these sources are that they do not cause short or long term negative effects. Bio fuels are within the mostly new of these with this aim. The reasons -that they can be used in present motor technologies without making any change, as they have a close product to diesel fuel, as it can be gained from both animal and vegetable sources and it has an environment causes investigations to go on this way. It is impossible to use vegetable oils directly to the motors as their high viscosities. So the methods are appliqued is to solve this problems which. The objective of this research is to determine the feasibility and examine the effect of cottonseed oil methyl and ethyl esters which are produced by transesterification method and blending method used as fuel on the performance and emissions controls of diesel engine. For this purpose, a naturally aspirated, direct injection, single cylinder Lombardini LDA 450 model diesel engine was used as the power unit. The engine displacement was 0,454 L with a 85 mm bore and 80 mm stroke. The compression ratio was 17,5:1. the test engine was attached to a 40 kw hydraulic dynamometer to measure torque. During the test, torque, emissions values and fuel consumption were measured with respect to the engine speed. The brake power, brake specific fuel consumption values are also calculated. Accordingly, cottonseed oil alkyl esters were found to closely similar to those of diesel fuels. Key Words: Biodiesel, cottonseed oil, emission, performance 'Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tar ım Makineler ı Bölümü-Ankara

2 238 TARIM BILIMLERI DERGISI 2008, Cilt 14, Say ı 3 Giri ş Içinde ya şad ığı m ız dönem, klasik bir deyimle, konvansiyonel olarak bilinen enerji kaynaklar ı n ı n riskinin artt ığı bir sürecin ba şlang ı c ı d ır. Bu risk dört önemli faktörü içermektedir. Birincisi, klasik enerji kaynalar ı n ı n birçoğu hesaplanan bir sürenin sonunda tükenecektir. İ kincisi, bu tür kaynaklar çevremiz için büyük ve geri dönü şümü olmayan tehlikeler yaymaktad ı r. Üçüncüsü, klasik enerji kaynaklar ı n ı n artan ihtiyac ı ve geli şen teknolojiyi beslemede yetersiz kalmas ı d ır. Dördüncüsü ve en önemlisi, geli ş mi ş ülkeler enerji çe şitlili ğ ini art ı rmakta, yaymakta ve belli enerji kayna ğı türlerine büyük oranda ba ğı ml ı olmamaya çal ışmaktad ı r. Türkiye gibi geçmi şte petrol, günümüzde do ğal gaz ve petrol ile gelecekte do ğal gaz ba ğı ml ı s ı olacak bir ülkenin bugünü ve gelece ğ i aç ı s ı ndan alternatif enerji kaynaklar ı n ı n önemi daha da artmaktad ı r (Gürleyük ve Akp ı nar, 2003). Yeni-yenilenebilir enerji kaynaklar ı içinde en büyük teknik potansiyele "Biyokütle" sahiptir. Ana bile şenleri karbo-hidrat bile şikleri olan bitkisel ve hayvansal kökenli tüm maddeler "Biyokütle Enerji Kayna ğı", bu kaynaklardan üretilen enerji ise "Biyokütle Enerjisi" olarak tan ı mlanmaktad ı r. Bitkisel biyokütle, ye şil bitkilerin güne ş enerjisini fotosentez yoluyla do ğrudan kimyasal enerjiye dönü ştürerek depolanmas ı sonucu olu şmaktad ır. dun (enerji ormanlar ı, çeşitli a ğaçlar), ya ğ l ı tohum bitkileri (kolza, ayçiçek, soya v.b), karbo-hidrat bitkileri (patates, bu ğday, m ı s ır, pancar, enginar, v.b.), elyaf bitkileri (keten, kenaf, kenevir, sorgum, miskantus, v.b.), protein bitkileri (bezelye, fasulye, bu ğday v.b.), bitkisel art ı klar (dal, sap, saman, kök, kabuk, v.b.), hayvansal at ı klar ile şehirsel ve endüstriyel at ı klar biyokütle enerji teknolojileri kapsam ı nda değerlendirilmekte ve mevcut yak ıtlara alternatif çok say ıda kat ı, s ıv ı ve gaz yak ıtlara ula şı lmaktad ı r. Biyokütle kökenli s ı v ı yak ıtlar içinde günümüzde ön plana ç ı kan biyomotorindir. Biyomotorin (Biodiesel), biyodizel, Dizel-Bi, Ye şil Dizel adlar ı ile de bilinmektedir. Diesel yak ıt ı n ı n büyük oranda parafinler ve aromatiklerden olu şmas ı na karşı l ı k, bitkisel ya ğ lar ya ğ asitlerinin gliserinle yapm ış olduklar ı esterlerdir. Trigliserid, gliserin molekülünü oluşturan 3 alkol grubunun ya ğ asitleriyle esterle şmesi ile elde edilmektedir. Gliserinin 3 karbon atomunun da ayn ı yağ asidi ile esterle şmesi halinde basit trigliserid, farkl ı ya ğ asitleri ile esterle şmesi halinde kar ışı k trigliserid ad ı verilir. Trigliseriddeki doymam ış ya ğ asitlerinin cinsi ve miktar ı, bitkisel ya ğı n özelliklerini olu şturmaktad ı r (Erdo ğan ve Mohammed 1997). Doymam ış yağ asidi moleküllerinin karbon atomlar ı aras ı nda bulunan çift bağ say ı s ı, bir ya da daha fazla olabilmektedir. Ya ğ asitleri, içerdikleri karbon atomu say ı s ı na bağ l ı olarak uzunluğ u farkl ı zincirler olu ştururlar. Bitkisel ya ğlarda en çok bulunan ya ğ asitlerine örnek olarak; 16 karbonlu palmitik ile 18 karbonlu stearik, oleik, linoleik ve linolenik asidi gösterilebilir. Bunlardan palmitik asit çift ba ğ say ı s ı olmay ı p doymu ştur. leik ve risiloneik bir çift ba ğa, di ğerleri iki çift ba ğa sahiptir (Erdo ğan 1991). Ara şt ı rma ve uygulamalar; kimyasal yap ı olarak uzun, dallanm ış ve tek çift ba ğ l ı ya ğ asitlerini içeren ya ğlar ı n uygun Diesel yak ıtı alternatifi oldu ğu ve artan doymam ış l ı k derecesinin setan say ı s ı n ı olumsuz yönde etkiledi ğini ortaya koymu ştur. Bu durum, oleik asitçe zengin ya ğ lar ı ön plana ç ı karmaktad ı r (Karaosmano ğlu ve Aksoy 1994, Alpgiray ve ark. 2007). Pamuk ya ğı %14 21 oran ı nda oleik asit ve %46-58 linoleik asit içeren bir ya ğd ı r. Ara şt ı rma ve uygulamalar, kimyasal yap ı olarak uzun, dallanm ış ve tek çift ba ğ l ı ya ğ asitlerini içeren ya ğ lar ı n uygun Diesel motor yak ıt ı alternatifi oldu ğ unu ve artan doymam ış l ı k derecesinin setan say ı s ı n ı olumsuz yönde etkiledi ğ ini ortaya koymu ştur. Bu durum oleik ve linoleik asitçe zengin ya ğlar ın alternatif yak ıt olarak ön plana ç ı kmas ı na sebep olmu ştur. Yüksek oleik asitli bitkisel yağ lar ı n oksitlenme direnci daha iyidir. Her bir ya ğda ya ğ asidi zincirinin farkl ı tiplerinin oran ı olarak bitkisel ya ğ lar ın kompozisyonlar ı değ i şmektedir. Monodoymam ış zincirler oksitlenme direnci için iyidir. Polidoymam ış zincirler fakir oksitlenme direnci verir, fakat dü şük s ı cakl ı kta davran ış özelli ği iyile şmektedir. Doymuş yağ asidi zincirinin dü şük s ıcakl ı k direnci çok azd ır. Bu yüzden istenen ya ğ çoğunlukla monodoymam ış, polidoymam ış zincirler ve minimum doymu ş zincirlerin kar ışı m ı na sahip olacakt ı r (Acaro ğ lu ve ğ uz 2002, Eliçin ve Erdo ğan 2007). Çizelge 1'de Pamuk ya ğı yağ asitleri kompozisyonlar ı görülmektedir. Bitkisel ya ğlar ı n enerji içerikleri, petrol kökenli Diesel yak ıtlar ı ile hemen hemen ayn ı düzeydedir. Ancak Diesel yak ı t ı na göre kat daha fazla yüksek viskozite sebebiyle; enjektörlerde t ı kanma, yağ lama ya ğı problemleri, motor ömrünün k ısalmas ı ana sorunlar ı ile belirtilebilecek pek çok olumsuzluklara neden olmaktad ı r. Bitkisel ya ğ lar ı n direkt püskürtmeli Diesel motorlar ı nda uzun süreli kullan ı mlar ı imkans ız olup, sadece rafine ya ğlar ı n ön yanma odal ı Diesel motorlar ı nda baz ı s ı n ırlamalar ile de ğerlendirilmesi mümkün görülmü ştür. (Karaosmano ğlu ve ark. 2000). Bütün bu olumsuz faktörler, motor bak ı m masraflar ı n ı art ı r ı cı ve motorun ömrünü k ı salt ı c ı yönde etki etmektedir. Bitkisel ya ğ lar ı n Diesel yak ıt alternatifi olarak de ğerlendirilebilmesi için, öncelikle yüksek viskozite probleminin çözülmesi gerekmektedir. Buna göre yüksek viskozite problemi, ya motorda bir tak ı m değ i şiklikler yaparak ya da saf bitkisel ya ğ lara çe şitli yöntemler uygulanarak çözülmeye çal ışı lmaktad ı r.

3 KILIÇKAN, A., A.K.ELIN ve D. ERDĞAN, "Pamuk ya ğı motorin kar ışımlar ı n ı n ve pamuk ya ğı esterlerinin küçük 239 güçlü bir dizel motorda yak ıt olarak kullan ı m ı Çizelge 1. Pamuk ya ğı ya ğ asitleri kompozisyonlar ı Pamuk Ya ğı Yağ Asitleri Kompozisyonlar ı Motor apı!. De 'sikliklei I I Bitkisel Yatar Inerindeki Islemler lotor tnenne Iiıt Takihrinsi Asitler Pinktirtme Besmenim D stirilmesi Püsktinme Zamminun De - stirilniesi nynstıl Yöntem Seyr pitıne Yöntemi Piı oln Yöntemi Değer Miristik Asit 0,6-1,0 Palmitik Asit 21,4-26,4 Palmitoleik Asit 1,2 Stearik Asit 2,1-3,3 leik Asit 14,7-21,7 Linoleik Asit 46,7-58,2 Linolenik Asit 0,4 Ara şidik Asit 0,2-0,5 Gadoleik Asit 0,1 Behenik Asit 0,6 Lignoserik Asit 0,1 Doymu ş Ya ğ Asitleri (%) 7,43 Tekli Doymam ış Ya ğ Asitleri (%) 81,74 ÇokluDoymam ışya ğ Asitleri (%) 10,83 Bu yöntemlerin ba ş l ı calar ı, seyreltme, mikroemülsiyon olu şturma, piroliz, transesterifikasyon ve süper kritik yöntemdir ( ğuz 2001, Eliçin ve ark. 2007). Şekil 1'de bitkisel ya ğ lar ın Diesel motorlar ı nda kullan ılabilmesi için kullan ı lan yöntemler şematik olarak görülmektedir. Bitkisel ya ğlar ın yak ıt olarak kullan ı lmas ı ile ilgili ara şt ırmalarda, ya ğlar ın yak ıt özelliklerinin belirlenmesi, gerekiyorsa iyile ştirilmesi ve referans yak ıt olarak Diesel yak ı t ı ile karşı la şt ı r ı lmas ı gerekmektedir. Bu çal ışmada kullan ı lan yak ıt olarak kullan ılan pamuk ya ğı, gerek ulusal bir ürün olmas ı nedeniyle, gerekse yap ılan ara şt ırmalar aras ı nda daha ilkler aras ı nda olmas ı nedeniyle tercih edilmi ştir. Bitkisel Yö ğlann Diesel likt oemnısi or ı lıntnima Yöntem Transesterifiknyon Yöntemi Si ıper Kntik Yöntem Şekil 1. Bitkisel Ya ğlar ı n Diesel Motorlarda Kullan ı labilme Yöntemleri Materyal ve Yöntem Yap ılan ara şt ırma iki ana bölüm olarak planlanm ışt ır. Birinci bölümde pamuk ya ğı, Diesel yak ıt ı %10/90, %20/80, %30/70, %40/60 ve %50/50 kar ışt ı r ı lm ış ve daha sonra emisyon ve motor denemeleri yap ı lm ışt ı r. İkinci bölümde ise, önceden haz ı rlanm ış basit biodiesel üretim tesisinde pamuk ya ğı etil ve metil esterleri elde edilmi ş, elde edilen yak ıtlar ı n kimyasal ve yak ıt özellikleri incelendikten sonra motor ve emisyon denemeleri yap ı lm ışt ı r.bu amaçla öncelikle pamuk ya ğı n ın yağ asitleri kompozisyonlar ı ara şt ı r ı lm ış, daha sonra yak ıt olarak kullan ı lan kar ışı m ve alkil esterlerin viskozite ve özgül a ğı rl ı klar ı saptanm ışt ı r. Pamuk ya ğı n ı n yak ıt olarak kullan ı m ı ndaki en önemli problem olarak kar şı m ıza ç ıkan yüksek viskozite sorunu, biyodizel üretim yöntemlerinden transesterifikasyon ile giderilmeye çal ışı lm ışt ı r. Pamuk ya ğı metil veya etil ester elde etme yönteminin esas ı, bir trigliserid olan bitkisel ya ğı n etil veya metil alkolle uygun miktarlarda kar ışt ı r ı lmas ı, uygun çeşit ve miktarda katalizörün ilave edilmesi ve belirli bir s ıcakl ı kta reaksiyonun gerçekle ştirilmesidir. Biodiesel olarak adland ı r ılan tüm ya ğlar ın yeniden esterle ştirme i şlemi metanol veya etanol kullan ı larak gerçekle ştirilmektedir. Literatür bilgileri incelendi ğ i taktirde asit, baz veya lipaz katalizörlerin kullan ı lmas ı uygundur. Fakat ço ğunlukla baz katalizörler reaksiyon zaman ı n azalt ı c ı etkisinden ve ekonomik olu şlar ından dolay ı tercih edilmektedir. Bu nedenle denmelerde KH kullan ı lm ışt ı r. Elde edilen farkl ı oranlardaki yak ıt / pamuk ya ğı kar ışı mlar ı ve pamuk ya ğı etil ve metil esterlerinin, küçük güçlü bir Diesel motorunda performans etkilerini ve çevreye olan olumsuz veya olumlu etkilerini incelemek için motor denemeleri yap ı lm ışt ı r. Deneyler Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar ı m Makinalar ı Bölümü Atölyesinde bulunan tesiste gerçekle ştirilmiştir. Deney tesisat ı hidrolik dinamometre, motor, opasite ölçüm cihaz ı, be ş gaz analiz cihaz ı, yak ıt sarfiyat ı ölçüm düzene ğ i ve kontrol ünitelerinden olu şmaktad ı r. Deneme tesisat ı ba ğ lant ı şemas ı Şekil 2'de görülmektedir. Ara şt ırmada, tek silindirli, 5,5 kw gücünde, do ğrudan püskürtmeli, hava so ğutmal ı Lombardini LDA 450 model Diesel bir motor kullan ı lm ışt ı r. Motor, elde edilen kar ışımlar ve esterler ile çal ışt ı r ı lmadan önce, tesisin emniyeti aç ı s ı ndan önemli olan, ba ğ lant ı elemanlar ı n ın kontrolu ve test düzene ğ inin kalibrasyonu için ba şlang ıçta Diesel yak ı t ı kullan ılarak sistem bo şta denenmi ştir. Daha sonra Diesel yak ıt ı referans yak ıt olarak denenmi ş ve motor yüklenerek de ğerler al ı nm ışt ı r.

4 240 TARIM BILIMLERI DERGISI 2008, Cilt 14, Say ı 3 Daha sonra diğer yak ıt türleri için denemelere geçilmiştir. Her bir yak ıt türü için denemeye başlanmadan önce mutlaka Diesel yak ıt ı ile boşta çal ışt ı r ılarak di ğer yak ıt türünden hiçbir yak ıt kal ı nt ıs ı n ın kalmamas ına çal ışı lm ışt ır. Motor denemeleri tam gaz konumunda iken hidrolik bir dinamometre ile yap ı lm ışt ır. Denemeler her bir yak ıt türü için 3 tekrar halinde yap ı lm ış ve tekrarlar aras ı nda en az 2 saat motorun so ğumas ı için beklenmi ştir. Şekil 3'de motor deneme tesisat ı görülmektedir. Egzoz gaz ı ç ı k ışı bir bacaya ba ğ lanm ışt ı r. Baca üzerinde daha iyi bir ak ış için aspiratör bulunmaktad ır. Duman yoğunluğu ve emisyon de ğerlerinin ölçümleri için bu aletlerin sensörleri egzoz borusu üzerinde delikler aç ı larak ölçülmü ştür. Motor tam gazda iken, motor mili kademe kademe yüklenerek motor devir say ı s ı maksimum devirden 250' şer 250' şer azalt ı larak gerekli ölçümler al ı nm ışt ı r. Ayn ı devir ve yükte yak ıt ölçme düzene ğ i ile 50 ml yak ıt ı n harcanmas ı için geçen süre ölçülmü ştür. TSE'ye göre; ölçülen güç hava şartlar ı dikkate al ı narak düzeltilmektedir. Atmosferik ko şullar çok fazla de ğ i şim göstermedi ği dü şünülerek elemine edilmi ştir. Fakat mutlak süretle bu şartl& ın etkinin oldu ğu taraf ı m ızca bilinmektedir. 1Gdnılik Dinamomene Yakıt T- mum DİRSEL MTR Ficror Garlan Ölçümleri N k= Dmir Sayın Moment ölyrımıi 4:47iı.afı kan. Şekil 2. Deneme tesisat ı ba ğ lant ı şemas ı Şekil 3. Motor deneme tesisat ı EM«Snaklıt Bı vnmc G 10.0 C Gazı ÖlGimd Gam bir an c sa, Bulgular ve Tart ışma Ara şt ı rmaya, Denemede kullan ı lan yak ıt kar ışı mlar ı n ın ve esterlerin oda s ıcakl ığı koşullar ı nda viskozite de ğerleri ve özgül a ğı rl ı klar ı 3 tekrar olarak ölçülerek ba şlanm ışt ır. Çizelge 2'de sonuçlar görülmektedir. Motor karakteristik eğrilerinden, motor momentlerinin motor devir say ı lar ına bağ l ı olarak değ işimleri Şekil 4 ve Şekil 5'de görülmektedir. Şekil 4 'den de görüldü ğü üzere en yüksek moment değerlerine Diesel yak ıt ı kullan ı ld ığı nda elde edilmi ştir. Ayn ı devir ele al ı nd ığı nda Diesel yak ıt ı 1750 devirde 21,582 Nm moment geli ştirirken, ayn ı devirde %10 PY + %90 Diesel yak ıt ı kar ışı m ı 20,601 Nm, %20 PY + %80 Diesel yak ıt ı kar ışı m ı 19,620 Nm, %30 PY + %70 Diesel yak ıt ı kar ışı m ı 18,639 Nm, %40 PY + %60 Diesel yak ıtı kar ışı m ı 17,658 Nm ve %50 PY + %50 Diesel yak ıt ı kar ışı m ı 16,677 Nm moment geli ştirmi ştir. Sonuçlardan da anla şı laca ğı üzere kar ışıma ilave edilen her %10'luk pamuk ya ğı'na kar şı l ı k %5'lik bir moment dü ş üşü görülmü ştür. Yine ayn ı şekilde, Şekil 5 incelendi ğinde, pamuk ya ğı etil esteri ile pamuk ya ğı metil esteri aras ı nda herhangi bir değ işim görülmezken (1750 d/d'de 19,620 Nm), bu ester yak ıtlar ı n Diesel yak ıt ından ise yakla şı k %9 daha az bir momente sahip oldu ğu saptanm ışt ı r. Diesel yak ıt ı ve pamuk ya ğı / Diesel yak ıt ı kar ışı mlar ından elde edilen motor güçlerinin motor devir say ı lar ına bağ l ı olarak değ i şimleri Şekil 6 'da görülmektedir. Şekilden de görüldü ğü üzere, Diesel yak ıt ı ile yap ılan denemelerde maksimum güce 2750 d/d'da ula şı lm ış ve güç değeri ise 4,8022 kw olarak elde edilmiştir. Çizelge 2. Deneme yak ıtlar ı 20 C'de viskozite ve özgül a ğı rl ı k değerleri Yak ıt Türü 20 C'da Viskozite Değeri (cst) 20 C'da Özgül ağı rl ı klar ı (g/cm 3 ) Diesel Yak ıtı 3,626 0,7798 Pamuk Ya ğı 50,767 0,8414 %10 PY + %90 Diesel 4,002 0,7079 %20 PY + %80 Diesel 6,671 0,7159 %30 PY + %70 Diesel 9,478 0,7185 %40 PY + %60 Diesel 13,329 0,7216 %50 PY + %50 Diesel 16,725 0,7287 Pamuk Yağı Metil Esteri 4,275 0,8150 Pamuk Yağı Etil Esteri 5,124 0,7914

5 KILIÇKAN, A., A.K.EL İÇ İN ve D. ERDĞAN, "Pamuk ya ğı motorin kar ışımlar ı n ı n ve pamuk ya ğı esterlerinin küçük 241 güçlü bir dizel motorda yak ıt olarak kullan ı m ı Moment (Nm) Diesel % 10 PY 6 % 20 PY % 30 PY dr % 40 PY % 50 PY Şekil 4. Diesel yak ıt ı ve pamuk ya ğı / Diesel yak ıt ı kar ışı mlar ı n ın motor devir say ısına bağ l ı olarak moment değerlerinin de ğ i şimi 25,0 - E , ,0-0-- Diesel 6-- PYMetil esteri 6 PY1-61 estets Yine ayn ı şekilde, Şekil 7 incelendi ğinde, pamuk ya ğı etil esteri ile pamuk ya ğı metil esteri aras ı nda herhangi bir de ğ i şim görülmemekte ve 2750 d/d'de 4,5197 kw güç geli ştirirlerken, referans yak ıt olan Diesel yak ıtı nda ise ayn ı devirde 4,8022 kw güç geli ştirmektedir. De ğerlerden de anla şı ld ığı gibi, pamuk ya ğı alkil esterleri, Diesel yak ıt ından yakla şı k olarak % 8-10 daha dü şük güç elde edilmesine neden olmu ştur. Motor karakteristik e ğrileri incelendi ğinde güç ve moment değerlerinde %10'luk bir dü şüşler görülmekte, buna kar şı l ık yak ıt tüketimlerinde ise bir artma gözlemlenmektedir. Şekil 8 'de Diesel yak ıt ı ve pamuk ya ğı / Diesel yak ı t ı kar ışı mlar ı n ı n motor karakteristik değerlerinden elde edilen saatlik yak ıt tüketimlerinin motor devir say ı lar ına ba ğ l ı olarak de ğ işimleri verilmi ştir. Şekil 9'da ise, pamuk ya ğı etil esteri ile pamuk ya ğı metil esterinin Diesel yak ıt ı ile karşı laşt ı rmal ı olarak saatlik yak ıt tüketimleri görülmektedir. Şekillerden de görülece ği üzere, her %10 luk ya ğ oran ı art ışı na karşı l ık, saatlik yak ıt tüketiminde %5-8'lik bir art ış belirlenmi ştir. Buna karşı l ık pamuk ya ğı etil esterinin, Diesel yak ıt ı ndan %5-6, pamuk ya ğı metil esterinin ise Diesel yak ıt ı ndan. %3-5 daha fazla saatlik yak ıt tüketimine sahip oldu ğu belirlenmi ştir. Şekil 5. Diesel yak ıt ı, pamuk ya ğı metil esteri ve pamuk ya ğı etil esteri yak ıtlar ı n ın motor devir say ı lar ına ba ğ l ı olarak moment değ işimleri Ayn ı devir say ı lar ına bak ı ld ığı nda, %10 PY + %90 Diesel yak ıt ı kar ışı m ı 4,8022 kw, %20 PY + %80 Diesel yak ıt ı kar ışı m ı 4,5197 kw, %30 PY + %70 Diesel yak ıt ı kar ışı m ı 4,3785 kw, %40 PY+%60 Diesel yak ı t ı kar ışı m ı 4,2373 kw ve %50 PY + %50 Diesel yak ıt ı kar ışı m ı 3,6723 kw güç geli ştirmi ştir. Sonuçlara göre, %10 pamuk ya ğı art ışlar ı na karşı l ık güçte az bir azalma söz konusu olmakla beraber, bu dü şüş %7-9 değerinde olmaktad ır (Şekil 6). 6,0 5,0 4,0-1 Z", 30 2,0 1,0 Devir say ı sı (d/d) Diesel PY Metil esteri PYFlilester711 Şekil 7. Diesel yak ıtı, pamuk ya ğı metil esteri ve pamuk ya ğı etil esteri yak ıtlar ı n ın motor devir say ı lar ına bağ l ı olarak güç de ğ i ş imleri ,5 E 2,0 Z 1,5 L Diesel o % 10 PY 6 A, 20 PY ıt % 30 PY 6 % 40 PY % 50 PY 1 Dicsel o % 10 PY 6 % 20 PY X % 30 PY 6 % 40 PY 4 %50 PY Şekil 6. Diesel yak ıtı ve pamuk ya ğı / Diesel yak ıt ı kar ışımlar ı n ı n motor devir say ıs ı na bağ l ı olarak güç değerlerinin de ğ i ş imi Şekil 8. Diesel yak ıtı ve pamuk ya ğı / Diesel yak ıt ı kar ışı mlar ı n ı n motor devir say ısı na ba ğ l ı olarak saatlik yak ıt tüketimi de ğerlerinin de ğ iş imi

6 242 TARIM B İ L İ MLER İ DERGISI 2008, Cilt 14, Say ı 3 2,0 öı E 1,6 5 1,2 ',;,; 0,8-0,8 0, ,5 Y ş 0,4 TY 0,3 0,4 th' ' Diesel PY Metil es teri 6 PY Etik es teri Şekil 9. Diesel yak ıtı, pamuk ya ğı metil esteri ve pamuk ya ğı etil esteri yak ıtlar ı n ı n motor devir say ı lar ı na ba ğ l ı olarak saatlik yak ıt tüketimlerinin de ğ i ş imleri Diesel yak ıt ı ve pamuk ya ğı / Diesel yak ı t ı kar ışı mlar ından elde edilen özgül yak ıt tüketim de ğerlerinin motor devir say ı lar ı na ba ğ l ı olarak değ i şimleri Şekil 10 'da görülmektedir. Şekilde de görüldü ğ ü üzere, Diesel yak ıt ı en dü şük özgül yak ı t tüketimine 2250 d/d'da 304 gr/kwh de ğeriyle sahip olmu ştur. Ayn ı devir de ğeri göz önüne al ı nd ığı nda, %10 PY + %90 Diesel yak ıtı kar ışı m ı 333,5 gr/kwh, %20 PY + %80 Diesel yak ı t ı kar ışı m ı 349,3 gr/kwh, %30 PY + %70 Diesel yak ı t ı kar ışı m ı 387,9 gr/kwh, %40 PY + %60 Diesel yak ıt ı kar ışı m ı 425,6 gr/kwh ve %50 PY + %50 Diesel yak ıtı kar ışı m ı 534,4 gr/kwh değerleri belirlenmi ştir. Aç ı kça görülmektedir ki, her %10'luk ya ğ oran ı art ışı na kar şı l ık özgül yak ıt tüketimlerinde yakla şı k %3 ile %10 oran ı nda bir art ış meydana gelmektedir. Bu da yak ı t ı n içerisindeki ya ğ kar ışı m oran ı n ı n artmas ıyla, kar ışı m ı n ı s ı l de ğerinin dü şmesinden ileri gelmektedir. 24 o Diesel x % 30 PY o %l PY t '%40 PY - % 20 PY - "A, 50 PY Şekil 10. Diesel yak ıtı ve pamuk ya ğı / Diesel yak ıtı kar ışı mlar ı n ı n motor devir say ı s ı na bağ l ı olarak özgül yak ıt tüketim de ğerlerinin de ğ işimi -1 0,6 8ıı 0,5 0,4 2 0,3 0,2 o, ı o Diesel PY Metil es teri PY Etil esteri Şekil 11. Diesel yak ıtı, pamuk ya ğı metil esteri ve pamuk ya ğı etil esteri yak ıtlar ı n ı n motor devir say ı lar ı na bağ l ı olarak özgü' yak ıt tüketim de ğ erlerinin de ğ i ş imleri Şekil 11'de ise pamuk ya ğı alkil esterlerinin özgül yak ıt tüketimleri çok fazla de ğ i şim göstermemekle birlikte, farkl ı devirlerde Diesel yak ıt ı na oranla pamuk ya ğı metil esteri ortalama %10-12, pamuk ya ğı etil esteri ise yakla şı k %12-14 daha yüksek özgül yak ı t tüketimlerine sahip olduklar ı belirlenmi ş ir ' Devir say ı sı (d/d) Şekil 12 ve Şekil 13'de pamuk ya ğı / Diesel yak ı t kar ışı mlar ı n ı n ve pamuk ya ğı alkil esterlerinin Diesel yak ı t ı ile kar şı la şt ı rmal ı olarak egzoz gaz ı içerisinde bulunan 02 değerleri görülmektedir. Kar ışı mlar ı n içerisine kat ı lan yağ oran ı na bağ l ı olarak, egzoz gaz ı içerisinde bulunan 02 miktar ı n ı fazla olmamakla beraber bir miktar art ı rm ışt ı r. Bunun nedeni, yanman ı n tam olarak tamamlanmamas ı, oksijenin silindir içerisinde reaksiyona girmemesidir. Şekil 14 ve Şekil 15'de ise test yak ıtlar ı n ı n C değerlerinin de ğ i şimleri görülmektedir. C de ğeri devir say ı s ı na bağ l ı olarak de ğ i şim göstermektedir. o Diesel 13--*/,, 10 PY %20 EY x % 30 PY PY % 50 PY Şekil 12. Diesel yak ı t ı ve pamuk ya ğı / Diesel yak ı t ı kar ışı mlar ı n ı n motor devir say ı s ı na ba ğ l ı olarak 02 değerlerinin de ğ i ş imi Devir say ı s ı artt ı kça C değeri azalmaktad ı r. Bu beklenilen bir sonuç olmakla beraber, kar ışı m içerisindeki ya ğ oran ı n ı n artmas ıyla C miktar ı da doğ ru orant ı l ı bir şekilde azalmaktad ı r. Pamuk ya ğı alkil esterlerinde ise benzer bir durum söz konusu olup, Diesel yak ıt ı na benzer özellikler göstermi şlerdir.

7 i KILIÇKAN, A., A.K.EL İ Ç İ N ve D. ERDĞAN, "Pamuk ya ğı motorin kar ışı mlar ı n ı n ve pamuk ya ğı esterlerinin küçük 243 güçlü bir dizel motorda yak ıt olarak kullan ı m ı Şekil 18 ve Şekil 19'da ise deneme yak ıtlar ı n ı n azot oksit de ğ i şimleri görülmektedir. 4,0-3,5-2. 3,0 2,5 çqa I i D I o. ı o , U 1000 e Dies el --o-- PY Metil esteri PY FYiI esteri Şekil 13. Diesel yak ıtı, pamuk ya ğı metil esteri ve pamuk ya ğ etil esteri yak ıtlar ı n ı n motor devir say ı lar ı na ba ğ l olarak 02 değ erlerinin de ğ i ş imleri ,5 1,0 0,5 o Diesel o % 10 PY % 20 PY --x % 30 PY --A "/040 PY % 50 PY Şekil 16. Diesel yak ıtı ve pamuk ya ğı / Diesel yak ıt kar ışı mlar ı n ı n motor devir say ı s ı na ba ğ l ı olarak C 2 ğerlerinin de ğ i şimi de 4 - E D. a" 2 U 1 Şekil 14. Diesel yak ıtı ve pamuk ya ğı / Diesel yak ıtı kar ışı mlar ı n ı n motor devir say ı s ı na bağ l ı olarak C de ğerlerinin de ğ i ş imi o Dies el o % 10 PY % 20 PY --x-- % 30 PY A % 40 PY % 50 PY Devir say ı sı (d/d) o Dies el o PY Metil es teri A PYni ı es teri] Şekil 17. Diesel yak ıtı, pamuk ya ğı metil esteri ve pamuk ya ğı etil esteri yak ıtlar ı n ı n motor devir say ı lar ı na bağ l ı olarak C 2 değerlerinin de ğ i ş imleri İ Dies el o PY Medi es teri PYFliI esteri Şekil 15. Diesel yak ı t ı, pamuk ya ğı metil esteri ve pamuk ya ğ etil esteri yak ıtlar ı n ı n motor devir say ı lar ı na bağ! olarak C de ğ erlerinin de ğ i ş imleri Şekil 16 ve Şekil 17'de test yak ıtlar ı n ı n C2 değ i şimleri görülmektedir. Kan şı nnl ı yak ıtlar ın ve alkil ester yak ıtlar ı n C2 değerleri Diesel yak ı t ından daha düşük ç ı kmaktad ır. Bunun ba ş l ıca nedeni yine tam yanma olay ı n ı n yüksek devirlerde sa ğlanamamas ıd ı r E o-- Dies o % 10 PY %20 PY - % 30 PY A % 40 PYt%S PY Şekil 18. Diesel yak ıtı ve pamuk ya ğı / Diesel yak ıt ı kar ışı mlar ı n ı n motor devir say ı s ı na bağ l ı olarak N değerlerinin de ğ işimi Şekil 20 ve Şekil 21'de test yak ıtlar ı n ın egzoz gaz ı s ı cakl ık değ i şimleri görülmektedir. Kar ışı ml ı yak ıtlar ın ve alkil ester yak ıtlar ı n ısı l değerleri dü şük oldu ğu için ekzoz gaz ı s ı cakl ı klar ı Diesel yak ıt ı na göre dü şük ç ı km ışt ı r.

8 244 TARIM B İ L İMLER İ DERGISI 2008, Cilt 14, Say ı 3 E o cr> Egzoz s ıcakl ı ğı (oc) Devir say ı sı (d/d) o Diesel o PYMetil es teri a ı PYEtil es teri Şekil 19. Diesel yak ı t ı, pamuk ya ğı metil esteri ve pamuk ya ğı etil esteri yak ıtlar ı n ı n motor devir say ı lar ı na bağ l ı olarak N de ğerlerinin değ i ş imleri e-- Diesel %10 PY % 20 PY %30 PY a % PY % 50 PY Şekil 20. Diesel yak ıt ı ve pamuk ya ğı / Diesel yak ıt ı kar ışı mlar ı n ı n motor devir say ı s ı na bağ l ı olarak egzoz s ı cakl ı k değerlerinin de ğ i ş imi o o Diesel PY Metil esteri ını PYLtil esteri) Şekil 21. Diesel yak ıt ı, pamuk ya ğı metil esteri ve pamuk ya ğ etil esteri yak ıtlar ı n ı n motor devir say ı lar ı na ba ğ l olarak egzoz s ı cakl ı k değerlerinin de ğ iş imi Motor devir say ıs ına ba ğ l ı olarak ba ğ l ı olarak, tüm yak ıtlarda duman koyulu ğu miktar ında dü ş ü ş gözükmektedir. Burada aromatik miktarlar ına ba ğ l ı olarak duman miktar ı n ın deği şebileceği, kar ışı mlar ı n ıs ı l değerlerine ba ğ l ı olarak silindir içerisindeki s ı cakl ı k değ i şiminin de duman olu şumuna etkin oldu ğ u söylenebilir. Diesel motorundaki güç art ışı, silindire püskürtülen yak ı t ı n miktar ı ile doğrudan ilişkilidir. Deney motorunun tasar ı m ı Diesel yak ıt ına göre yap ı ld ığından, yanma sonucu baz ı kar ışı mlardaki duman miktar ı n ın Diesel yak ıt ına göre daha fazla artmas ı mümkün gözükmektedir. Emme i şleminin son s ı cakl ığı na ba ğ l ı olarak silindirdeki havan ın s ıcakl ığı artmakta ve hacimsel verim dü şerek silindire giren hava miktar ı n ı azaltmaktad ı r. Buna ba ğ l ı olarak da normal yanma sa ğlanamad ığından duman olu şumu artabilmektedir ( İçingür ve Eray 2003). Yap ı lan denemelerde özellikle kar ışı ml ı yak ıtlar için ya ğ oran ı artmas ıyla duman yo ğ unlu ğunda az da olsa bir art ış gözlemlenmi ştir. Şekil 22'de tüm yak ıt türlerinin duman yoğ unlu ğu değerleri görülmektedir. Esterleştirme işlemi ile ham yağlar ı n özelliklerinde iyile şmeler görülmü ş, viskozitelerinin azald ığı, ı s ıl değerlerinde bir miktar art ış olduğu ve yoğunluklar ı n ın azald ığı belirlenmi ştir. Bu özellikleri ile yağ asidi metil esterleri No 2-D'na daha yak ı n özellikler göstermi şlerdir. Pamuk ya ğı ile yap ılan çal ışmada ilk harekete geçi şte zorluklar meydana gelmektedir. Pamuk ya ğı kullan ı m ı ile motor momenti, gücü ve toplam veriminde No 2-D'na k ıyasla az da olsa dü şüşlerin meydana geldi ği, yağ asidi metil esterleri kullan ı m ı ile moment, güç ve toplam verim ham pamuk ya ğ lar ına oranla daha yüksek oldu ğu ve No 2-D'na daha yak ı n olduğu belirlenmi ştir. Pamuk ya ğı ile yap ılan testlerde duman koyulu ğunun No 2-D'na oranla daha yüksek oldu ğ u, fakat ya ğ asidi metil esterlerinin kullan ı m ı ile duman yoğ unlu ğu ham bitkisel ya ğlara oranla daha dü şük oldu ğu belirlenmi ştir. Nx emisyonlar ı n ın pamuk ya ğı kullan ı ld ığı nda önemli ölçüde azald ığı, yağ asidi metil esterleri kullan ı ld ığı nda ham pamuk ya ğ lar ına oranla Nx emisyonlar ı nda k ısmen art ış belirlenmi ştir. Pamuk ya ğlar ı n ın ürettikleri efektif moment ve güç de ğerlerinin No 2-D efektif güç ve moment değerinden daha dü şük olmas ı n ın en önemli sebebi pamuk ya ğ lar ı ve bunlarda elde edilen ya ğ asidi metil esterlerin ıs ıl değerlerinin No 2-D'na göre daha dü şük olmas ı d ı r. Ayr ıca yüksek viskozitelerinden dolay ı Pamuk ya ğ lar ı enjektörde püskürürken daha iri zerreli olmaktad ı r. Şekil 22. Deneme yak ıtlar ı n ı n duman yoğ unlu ğu değerleri (3000 d/d)

9 KILIÇKAN, A., A.K.ELIÇ İ N ve D. ERDĞAN, "Pamuk ya ğı motorin kar ışı mlar ı n ı n ve pamuk ya ğı esterlerinin küçük 245 güçlü bir dizel motorda yak ıt olarak kullan ı m ı Bu ise yak ıtı n buharla şma ve yanma süresinin uzatarak, yanman ı n daha çok geni şleme periyodunda olmas ına, motor momenti, gücü ve veriminin azalmas ı na neden olmaktad ı r. Pamuk ya ğlar ı ile yap ı lan testlerde N x emisyonlar ı n ı n dü şük ç ı kmas ı, bitkisel ya ğ lar ı n ı s ı l de ğerinin dü şük olmas ı ve iri zerreli püskürmeleri sonucunda tutu şma gecikmesi periyodunun uzamas ı ve çevrimde maksimum bas ı nç ve s ıcakl ığın dü şük olmas ı ndan kaynaklanmaktad ı r. Ya ğ asidi metil esterlerinin kullan ı m ı ile k ısmen yak ıt kalitesi ve dolay ı s ıyla Nx emisyonlar ı da artmaktad ı r. Yap ı lan k ısa süreli testlerde pamuk ya ğlar ı Diesel motorlar ında kullan ı lm ış, performans ve emisyon karakteristikleri belirlenmi ştir. Bu çal ışman ı n sonuçlar ı üretim fazlas ı ham pamuk ya ğlar ı n ı n saf olarak ve metil esterlerinin alternatif yak ıt olarak Diesel motorlar ı nda k ı sa süreli kullan ı labilece ğ ini göstermi ştir. Kaynaklar Acaroglu, M. and H. guz Energy farming and standardization of using biomass biofuel. Proceedings of the 8th International congress on mechanization and energy in agriculture congress book, pp : Alpgiray,B., A.K.Eliçin ve R. Gürhan Kanola ya ğı alkil esterlerinin bir Diesel motorunun performans ı na ve emisyon karakteristiklerine etkilerinin belirlenmesi. Tar ı msal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi Bildiri Kitab ı, 5-6 Eylül, Kahramanmara ş. Eliçin,A.K., K. Saç ı l ı k ve D. Erdo ğ an Ha ş ha ş ya ğı esterlerinin bir Diesel motorda kullan ı m olanaklar ı n ı n belirlenmesi. Tar ı msal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi Bildiri Kitab ı, 5-6 Eylül, Kahramanmara ş. Eliçin,A.K. ve D. Erdo ğan F ı nd ık yağı metil ve etil esteri ile Diesel yak ı t ı kar ışı mlar ı n ı n küçük güçlü bir Diesel motorda yak ıt olarak kullan ı m olanaklar ı n ı n belirlenmesi,a.ü. Tar ı m Bilimleri Dergisi, 13(2) : , Ankara. Erdogan, D Bitkisel ya ğ lar ı n Dizel motorlar ı nda yak ı t olarak kullan ı lmas ı. Tar ı msal Mekanizasyon 13.Ulusal Kongresi, Bildiri Kitab ı, Eylül, Konya. Erdogan, D. ve A.A. Mohammed Yak ıt larak Kullan ılan Baz ı Bitkisel Yaglar ı n Dizel motor Performanslar ı na Etkileri". Tar ımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi, Bildiri Kitab ı, Eylül, Tokat. Gürleyük, S.S. ve S. Akp ı nar Yeni enerji kaynaklar ı : Biodizel. Yenilenebilir Enerji Kaynaklar ı Il. Sempozyumu, YEKSEM 2003, Ekim, İ zmir. İçingür, Y. ve M.E. Eray De ğ i şik yak ı t harmanlar ı n ı n Dizel motorlarda kullan ı labilirli ğinin deneysel olarak incelenmesi. G.Ü. Fenbilimleri Dergisi, No:16(3), ,Ankara. Karaosmano ğ lu, F. ve H.A. Aksoy Kullan ı lm ış k ızartma at ı k yağ ı n ı n seyreltme yöntemi ile alternatif yak ıt olarak de ğerlendirilmesi. Türkiye 6.Enerji Kongresi. s. 461, Ekim 17 22, İzmir. Karaosmanoglu, F., G. Kurt. and T. Özakbas Long term CI engine test of sunflower oil. Renewable Energy 19: ğ uz, H Diesel yak ıtı ayçiçek ya ğı kar ışı mlar ı n ı n Diesel motorlar ı nda yak ıt olarak kullan ı m imkanlar ı n ı n ara şt ı r ı lmas ı. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. İ letişim Adresi: Ahmet Konuralp EL İ Ç İ N Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tar ım Makinalar ı Tel: E-posta: Bölümü-Ankara

Pamuk Yağı Motorin Karışımlarının ve Pamuk Yağı Esterlerinin Küçük Güçlü Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanımı

Pamuk Yağı Motorin Karışımlarının ve Pamuk Yağı Esterlerinin Küçük Güçlü Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanımı TARIM BĠLĠMLERĠ DERGĠSĠ 28, 14 (3) 237-245 ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ Pamuk Yağı Motorin Karışımlarının ve Pamuk Yağı Esterlerinin Küçük Güçlü Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanımı Ahmet KILIÇKAN

Detaylı

Kanola Yağı Alkil Esterlerinin Bir Dizel Motorunun Performansına ve Emisyon Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi

Kanola Yağı Alkil Esterlerinin Bir Dizel Motorunun Performansına ve Emisyon Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 27, 3 (3), 145-15 Kanola Yağı Alkil Esterlerinin Bir Dizel Motorunun Performansına ve Emisyon Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi Bahar ALPGİRAY 1, A. Konuralp

Detaylı

Kanola Yağının Diesel Motorunun Performansına ve Emisyon Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi *

Kanola Yağının Diesel Motorunun Performansına ve Emisyon Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 27, 13 (3) 231-239 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Kanola Yağının Diesel Motorunun Performansına ve Emisyon Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi * Bahar ALPGİRAY 1

Detaylı

KANOLA YAĞI METİL ESTERİ VE KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA OLAN ETKİLERİ

KANOLA YAĞI METİL ESTERİ VE KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA OLAN ETKİLERİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 4, Sayı 1, 35-46, 2015 Journal of Advanced Technology Sciences Vol. 4, No 1, 35-46, 2015 KANOLA YAĞI METİL ESTERİ VE KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA

Detaylı

DİZEL YAKITI, KANOLA YAĞI VE SOYA YAĞI METİL ESTERLERİNİN DİREKT PÜSKÜRTMELİ BİR DİZEL MOTORUNDA PERFORMANS VE EMİSYONLARINA

DİZEL YAKITI, KANOLA YAĞI VE SOYA YAĞI METİL ESTERLERİNİN DİREKT PÜSKÜRTMELİ BİR DİZEL MOTORUNDA PERFORMANS VE EMİSYONLARINA Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch.Gazi Univ. Cilt 23, No 4, 829-836, 2008 Vol 23, No 4, 829-836, 2008 DİZEL YAKITI, KANOLA YAĞI VE SOYA YAĞI METİL ESTERLERİNİN DİREKT PÜSKÜRTMELİ BİR DİZEL

Detaylı

METİL VE ETİL ESTERİN DİZEL YAKITI OLARAK KULLANILMA İMKANLARININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI ÖZET

METİL VE ETİL ESTERİN DİZEL YAKITI OLARAK KULLANILMA İMKANLARININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI ÖZET Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 6 Sayı: 2 s. 459-464, 2003 Vol: 6 No: 2 pp. 459-464, 2003 METİL VE ETİL ESTERİN DİZEL YAKITI OLARAK KULLANILMA İMKANLARININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Atık Kızartma Yağı Metil Esterinin Bir Dizel Motorunda, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması

Atık Kızartma Yağı Metil Esterinin Bir Dizel Motorunda, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması Atık Kızartma Yağı Metil Esterinin Bir Dizel Motorunda, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması R. Behçet 1, S. Aydın 1, C. İlkılıç 2, H. Aydın 1, A.V. Çakmak 3 1 Batman Üniversitesi,

Detaylı

TURBO ŞARJLI BİR DİZEL MOTORDA YAKIT OLARAK BİYODİZEL KULLANILMASININ MOTOR PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİ

TURBO ŞARJLI BİR DİZEL MOTORDA YAKIT OLARAK BİYODİZEL KULLANILMASININ MOTOR PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 23, No 1, 27-213, 28 Vol 23, No 1, 27-213, 28 TURBO ŞARJLI BİR DİZEL MOTORDA YAKIT OLARAK BİYODİZEL KULLANILMASININ MOTOR PERFORMANS VE

Detaylı

Biyodizel Yakıtla Çalıştırılan Küçük Güçlü Bir Diesel Motorun Performans ve Emisyonuna Giriş Hava Basıncının Etkisinin İncelenmesi

Biyodizel Yakıtla Çalıştırılan Küçük Güçlü Bir Diesel Motorun Performans ve Emisyonuna Giriş Hava Basıncının Etkisinin İncelenmesi Biyodizel Yakıtla Çalıştırılan Küçük Güçlü Bir Diesel Motorun Performans ve Emisyonuna Giriş Hava Basıncının Etkisinin İncelenmesi A.Konuralp ELİÇİN 1, Doğan ERDOĞAN 2 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

FARKLI KATALIZÖR VE YIKAMA SUYU KULLANILAN KANOLA METIL ESTERININ DIZEL MOTORLARDA KULLANIMININ EMISYONLAR ÜZERINE ETKISI

FARKLI KATALIZÖR VE YIKAMA SUYU KULLANILAN KANOLA METIL ESTERININ DIZEL MOTORLARDA KULLANIMININ EMISYONLAR ÜZERINE ETKISI FARKLI KATALIZÖR VE YIKAMA SUYU KULLANILAN KANOLA METIL ESTERININ DIZEL MOTORLARDA KULLANIMININ EMISYONLAR ÜZERINE ETKISI Hasan AYDOĞAN Selçuk Üniversitesi haydogan@selcuk.edu.tr Engin ÖZÇELİK Selçuk Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yahya ULUSOY 2. Doğum Tarihi : 10 Kasım 1964 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans

Detaylı

Zeytinyağı Biyodizelinin Motor Performansı ve Egzoz Emisyonu Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi

Zeytinyağı Biyodizelinin Motor Performansı ve Egzoz Emisyonu Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi Zeytinyağı Biyodizelinin Motor Performansı ve Egzoz Emisyonu Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi Muharrem İMAL Ahmet KAYA Osman SİNCAR K.S.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ

ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ Nezihe AZCAN 1, Ayşegül DANIŞMAN 1 1 Anadolu Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, İki Eylül Kampusü 264

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:134-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 27 (2) 15-24 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Fındık Yağının Dizel Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Kullanılması Ve

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ALTERNATİF YAKIT OLARAK FARKLI ORANLARDA BİYODİZELİN TEK SİLİNDİRLİ BİR MOTORDA KULLANILMASININ VE PÜSKÜRTME BASINCININ PERFORMANSA

Detaylı

Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of Technical-Online AYÇİÇEĞİ YAĞINDAN ELDE EDİLEN BİYODİZELİN MOTOR PERFORMANS VE EMİSYONLARINA ETKİSİ

Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of Technical-Online AYÇİÇEĞİ YAĞINDAN ELDE EDİLEN BİYODİZELİN MOTOR PERFORMANS VE EMİSYONLARINA ETKİSİ AYÇİÇEĞİ YAĞINDAN ELDE EDİLEN BİYODİZELİN MOTOR PERFORMANS VE EMİSYONLARINA ETKİSİ Doğan ŞİMŞEK Bitlis Eren Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri

Detaylı

Bir Dizel Motorunda Ayçiçeği Metil Esteri Kullanımının Motor Performans ve Emisyonlarına Etkisi

Bir Dizel Motorunda Ayçiçeği Metil Esteri Kullanımının Motor Performans ve Emisyonlarına Etkisi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (49-56) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (49-56) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik görünümü.

Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik görünümü. Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED) Cilt: 3, No: 1, 2011 (9-18) Electronic Journal of Vehicle Technologies (EJVT) Vol: 3, No: 1, 2011 (9-18) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

Kanola Yağı Metil Esteri ve Karışımlarının Dizel Motoru Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi

Kanola Yağı Metil Esteri ve Karışımlarının Dizel Motoru Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi 35 Kanola Yağı Metil Esteri ve Karışımlarının Dizel Motoru Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi Mahmut Güneş ÖZTÜRK (1), Kemal BİLEN (2) (1) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Teknik İşler Müdürlüğü,

Detaylı

Laboratuvar Ölçekli Biyodizel Üretim Tesisinin Projelendirilerek İmal Edilmesi ve Bu Tesiste Çeşitli Bitkisel Yağ Kaynaklarından Biyodizel Üretimi

Laboratuvar Ölçekli Biyodizel Üretim Tesisinin Projelendirilerek İmal Edilmesi ve Bu Tesiste Çeşitli Bitkisel Yağ Kaynaklarından Biyodizel Üretimi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, Cilt 29, Sayı 1, 107-113 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Laboratuvar Ölçekli Üretim Tesisinin Projelendirilerek İmal Edilmesi ve Bu Tesiste

Detaylı

ZEYTİN YAĞI VE PAMUK YAĞI İLE DİZEL YAKIT KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANSINA VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİNİN ANALİZİ

ZEYTİN YAĞI VE PAMUK YAĞI İLE DİZEL YAKIT KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANSINA VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİNİN ANALİZİ Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 13, No: 3, 2016 (55-68) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 13, No: 3, 2016 (55-68) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

SOYA YAĞI METİL ESTERİNİN MOTOR PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ ve NO X EMİSYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

SOYA YAĞI METİL ESTERİNİN MOTOR PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ ve NO X EMİSYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ SOYA YAĞI METİL ESTERİNİN MOTOR PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ ve NO X EMİSYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ Murat KARABEKTAŞ 1, Gökhan ERGEN 2 1. Murat KARABEKTAŞ, Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article. Dizel Motor Performans ve Emisyonları Üzerindeki Biyodizel-Dizel Karışım Yakıtların Etkisi

Araştırma Makalesi / Research Article. Dizel Motor Performans ve Emisyonları Üzerindeki Biyodizel-Dizel Karışım Yakıtların Etkisi BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 3(1), 15-23, 214 3(1), 15-23, 214 Araştırma Makalesi / Research Article Dizel Motor Performans ve Emisyonları Üzerindeki Biyodizel-Dizel Karışım Yakıtların

Detaylı

Aspir Biyodizelinde Farklı Enjektör Basınçlarının Motor Performansına Etkisi

Aspir Biyodizelinde Farklı Enjektör Basınçlarının Motor Performansına Etkisi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2013, 9 (2), 93-97 Aspir Biyodizelinde Farklı Enjektör Basınçlarının Motor Performansına Etkisi Hüseyin ÖĞÜT 1, Hidayet OĞUZ

Detaylı

Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılan Balık Yağı Metil Esteri Karışımlarının Motor Performans Ve Emisyonlarına Etkisi

Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılan Balık Yağı Metil Esteri Karışımlarının Motor Performans Ve Emisyonlarına Etkisi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılan Balık Yağı Metil Esteri Karışımlarının Motor Performans Ve Emisyonlarına

Detaylı

Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlardan Üretilen Biyodizellerin Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılması

Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlardan Üretilen Biyodizellerin Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılması Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(4): 55-62, 2012 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MOMENT, GÜÇ ve YAKIT SARFİYATI KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MOMENT, GÜÇ ve YAKIT SARFİYATI KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MOMENT, GÜÇ ve YAKIT SARFİYATI KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ 1. Deneyin Amacı İçten yanmalı motorlarda moment, güç ve yakıt sarfiyatı karakteristiklerinin belirlenmesi deneyi,

Detaylı

Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma

Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma TARIM BILIMLERI DERGISI 1997 3 (1) 47-53 Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma Mustafa VATANDA Ş ' Recai GÜRHAN' Geli ş

Detaylı

Bir Traktör Modelinde Yakıt Olarak Değişik Oranlarda Biodizel Kullanımının Motor Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi*

Bir Traktör Modelinde Yakıt Olarak Değişik Oranlarda Biodizel Kullanımının Motor Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi* 111 Bir Traktör Modelinde Yakıt Olarak Değişik Oranlarda Biodizel Kullanımının Motor Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi* Haluk EMİROĞLU (1), Cengiz ÖZARSLAN (2) (1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,

Detaylı

Restoran Atığı Yağların Dizel Motor Yakıtı Olarak Değerlendirilmesi

Restoran Atığı Yağların Dizel Motor Yakıtı Olarak Değerlendirilmesi Restoran Atığı Yağların Dizel Motor Yakıtı Olarak Değerlendirilmesi Hülya KARABAŞ Sakarya Üniversitesi, Arifiye Meslek Yüksekokulu, Sakarya hkarabas@sakarya.edu.tr Özet: Tüm dünyada ve ülkemizde gıda sektöründe

Detaylı

Fındık Yağı Metil ve Etil Esteri ile Diesel Yakıtı Karışımlarının Küçük Güçlü Bir Diesel Motorda Yakıt Olarak Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi*

Fındık Yağı Metil ve Etil Esteri ile Diesel Yakıtı Karışımlarının Küçük Güçlü Bir Diesel Motorda Yakıt Olarak Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi* TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 27, 3 (2) 37-46 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Fındık Yağı Metil ve Etil Esteri ile Diesel Yakıtı Karışımlarının Küçük Güçlü Bir Diesel Motorda Yakıt Olarak Kullanım Olanaklarının

Detaylı

Dizel Motorlarında Enjeksiyon Basıncı ve Maksimum Yakıt Miktarının Motor Performansı ve Duman Emisyonlarına Etkilerinin İncelenmesi

Dizel Motorlarında Enjeksiyon Basıncı ve Maksimum Yakıt Miktarının Motor Performansı ve Duman Emisyonlarına Etkilerinin İncelenmesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 7 Sayı: 4 s. 321-326, 2004 Vol: 7 No: 4 pp. 321-326, 2004 Dizel Motorlarında Enjeksiyon Basıncı ve Maksimum Yakıt Miktarının Motor Performansı ve Duman Emisyonlarına

Detaylı

Ek-1/B TÜRK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER Bitkisel Yemeklik Yağlar

Ek-1/B TÜRK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER Bitkisel Yemeklik Yağlar Ek-1/B TÜRK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER Bitkisel Yemeklik Yağlar No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 1 107.90.90.00.00 Diğerleri (Soya

Detaylı

TALL YAĞI BİYODİZELİNİN DİZEL YAKITI İLE %90 ORANINDAKİ KARIŞIMININ ALTERNATİF DİZEL YAKITI OLARAK İNCELENMESİ

TALL YAĞI BİYODİZELİNİN DİZEL YAKITI İLE %90 ORANINDAKİ KARIŞIMININ ALTERNATİF DİZEL YAKITI OLARAK İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 22, No 1, 57-63, 2007 Vol 22, No 1, 57-63, 2007 TALL YAĞI BİYODİZELİNİN DİZEL YAKITI İLE %90 ORANINDAKİ KARIŞIMININ ALTERNATİF DİZEL YAKITI

Detaylı

KETENCİK ETİL ESTERİNİN TURBO ŞARJLI BİR MOTORDA YAKIT OLARAK KULLANIMINDA MOTORUN EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

KETENCİK ETİL ESTERİNİN TURBO ŞARJLI BİR MOTORDA YAKIT OLARAK KULLANIMINDA MOTORUN EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI KETENCİK ETİL ESTERİNİN TURBO ŞARJLI BİR MOTORDA YAKIT OLARAK KULLANIMINDA MOTORUN EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Hasan AKAY *, Hasan AYDOĞAN ** * S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Otomotiv Mühendisliği

Detaylı

Tek silindirli bir dizel motorda atık biyodizel kullanımının motor performansı ve emisyonlarına etkisi

Tek silindirli bir dizel motorda atık biyodizel kullanımının motor performansı ve emisyonlarına etkisi SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE e-issn: 2147-835X Dergi sayfası: http://dergipark.gov.tr/saufenbilder Geliş/Received 28.2.217 Kabul/Accepted 25.4.217

Detaylı

A Study on the Performance and Emission Parameters of Hazelnut Oil Methyl Ester as an Alternative Diesel Fuel

A Study on the Performance and Emission Parameters of Hazelnut Oil Methyl Ester as an Alternative Diesel Fuel Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 9 Sayı: 2 s. 119-124, 2006 Vol: 9 No: 2 pp. 119-124, 2006 Fındık Yağı Metil Esterinin Alternatifi Olarak Performans ve Emisyon Parametrelerinin İncelenmesi

Detaylı

Alkol Yakıtların Buji Ateşlemeli Motorlarda Kullanımının Performans ve Emisyonlara Etkisinin İncelenmesi

Alkol Yakıtların Buji Ateşlemeli Motorlarda Kullanımının Performans ve Emisyonlara Etkisinin İncelenmesi DOI: 10.7240/mufbed.60276 ın Buji Ateşlemeli Motorlarda Kullanımının Performans ve Emisyonlara Etkisinin İncelenmesi Ali Şenbahçe 1, Mustafa Temür 2, Cenk SAYIN 3 1,2,3 Marmara Üniversitesi, Teknoloji

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

BİYODİZEL ÜRETİMİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK ATIK KIZARTMA YAĞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BİYODİZEL ÜRETİMİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK ATIK KIZARTMA YAĞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ BİYODİZEL ÜRETİMİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK ATIK KIZARTMA YAĞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer UTLU KK Astsubay Meslek Yüksek Okulu Otomotiv Bilimleri BALIKESİR zafer_utlu@yahoo.com Özet:Enerjinin

Detaylı

INVESTIGATION OF THE SAFFLOWER AND CANOLA BIODIESEL USAGE EFFECTS ON EXHAUST EMISSIONS AND ENGINE PERFORMANCE

INVESTIGATION OF THE SAFFLOWER AND CANOLA BIODIESEL USAGE EFFECTS ON EXHAUST EMISSIONS AND ENGINE PERFORMANCE Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi Cilt:3 Sayı:1 (2016) 1 11 3. Anadolu Enerji Sempozyumu Özel Sayısı ASPİR VE KANOLA BİYODİZELİ KULLANIMININ EGZOZ EMİSYONU VE MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Soma Havzas Linyit Rezervlerinin Enerjide Kullan Semineri 16-18 Nisan 2009 Soma

Soma Havzas Linyit Rezervlerinin Enerjide Kullan Semineri 16-18 Nisan 2009 Soma ENERJ ENST TÜSÜNDE KURULU 450 kw th KAPAS TEL AKI KAN YATAK GAZLA TIRMA/YAKMA STEM VE LK SONUÇLAR Ufuk Kayahan, Serhat Gül, Hayati Olgun, Azmi Yazar, Elif Ça layan, Berrin Bay, Alper Ünlü, Yeliz Çetin,

Detaylı

Kanola Yağı Metil Esteri ve Karışımlarının Dizel Motoru Egzoz Emisyonuna ve Yakıt Tüketimine Etkisinin Deneysel İncelenmesi

Kanola Yağı Metil Esteri ve Karışımlarının Dizel Motoru Egzoz Emisyonuna ve Yakıt Tüketimine Etkisinin Deneysel İncelenmesi 50 Kanola Yağı Metil Esteri ve Karışımlarının Dizel Motoru Egzoz Emisyonuna ve Yakıt Tüketimine Etkisinin Deneysel İncelenmesi Mahmut Güneş ÖZTÜRK (1), Kemal BİLEN (2) (1) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği,

Detaylı

Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi

Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (3), 102-108 Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi Recai GÜRHAN' Mustafa ÇETIN' F. Özgür KARAKOÇ' Geliş Tarihi:24.05.2000 Özet:

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

HAYVANSAL YA LARDAN B OD ZEL ÜRET M VE TEKN K

HAYVANSAL YA LARDAN B OD ZEL ÜRET M VE TEKN K HAYVANSAL YA LARDAN B OD ZEL ÜRET M VE TEKN K DE ERLER N N BEL RLENMES ÜZER NE B R ÇALI MA Gökçen AKGÜN *, Hasan BAYINDIR ** ve Hüseyin AYDIN *** Zahir DÜZ **** *, ** Dicle Üniversitesi, Mühendislik Mimarl

Detaylı

Haşhaş Yağı Esterlerinin Bir Diesel Motorda Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi *

Haşhaş Yağı Esterlerinin Bir Diesel Motorda Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi * Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 27, 3 (3), 137-144 Haşhaş Yağı Esterlerinin Bir Diesel Motorda Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi * A. Konuralp ELİÇİN, Kamil SAÇILIK, Doğan ERDOĞAN Ankara Üniversitesi,

Detaylı

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI makale JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI Bekir NARĐN *, Yalçın A. GÖĞÜŞ ** * Y.Müh., TÜBĐTAK-SAGE ** Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Detaylı

Biyodizelin Dizel Santrallerde Kullanım Analizi

Biyodizelin Dizel Santrallerde Kullanım Analizi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Biyodizelin Santrallerde Kullanım Analizi İ. Işıklı 1,*, E. Açıkkalp 1, H. Yamık 1, M. Kurban 1 1 Bilecik Üniversitesi,

Detaylı

Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Atık Biyodizel Kullanımının Motor Performansı ve Emisyonlarına Etkisi

Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Atık Biyodizel Kullanımının Motor Performansı ve Emisyonlarına Etkisi 216 Published in 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 3-5 November 216 (ISITES216 Alanya/Antalya - Turkey) Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Atık Biyodizel Kullanımının

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÇAMLICA KALEM İLKÖĞRETİM OKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMANDAN BİO ENERJİ ELDE EDİLMESİ YIL SONU RAPORU

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÇAMLICA KALEM İLKÖĞRETİM OKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMANDAN BİO ENERJİ ELDE EDİLMESİ YIL SONU RAPORU 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÇAMLICA KALEM İLKÖĞRETİM OKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMANDAN BİO ENERJİ ELDE EDİLMESİ YIL SONU RAPORU AYLAR HAFTALAR EYLEM VE ETKİNLİKLER 2 Okullarda Orman projesini

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU Characteristic Specifications of Low Power Internal Combustion

Detaylı

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE SEKTÖRÜ Türkiye birincil enerji tüketimi 2012 yılında 121 milyon TEP e ulaşmış ve bu rakamın yüzde 82 si ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bununla birlikte,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

B YOD ZEL KULLANIMININ D ZEL MOTORU ÜZER NDEK ETK LER N N UZUN SÜREL TESTLERLE VE MOTOR NLE KAR ILA TIRMALI OLARAK NCELENMES

B YOD ZEL KULLANIMININ D ZEL MOTORU ÜZER NDEK ETK LER N N UZUN SÜREL TESTLERLE VE MOTOR NLE KAR ILA TIRMALI OLARAK NCELENMES EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (YÜKSEK L SANS TEZ ) B YOD ZEL KULLANIMININ D ZEL MOTORU ÜZER NDEK ETK LER N N UZUN SÜREL TESTLERLE VE MOTOR NLE KAR ILA TIRMALI OLARAK NCELENMES Apturrahman D NÇBA

Detaylı

BİTKİSEL YAĞLARIN ALTERNATİF YAKIT OLARAK DİZEL MOTORLARINDA KULLANILMASI

BİTKİSEL YAĞLARIN ALTERNATİF YAKIT OLARAK DİZEL MOTORLARINDA KULLANILMASI HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2005, 9(3): 35-42 J.Agric.Fac.HR.U., 2005, 9 (3):35-42 BİTKİSEL YAĞLARIN ALTERNATİF YAKIT OLARAK DİZEL MOTORLARINDA KULLANILMASI Şehmus ALTUN M.Atilla GÜR Geliş Tarihi: 19/08/2005 ÖZET

Detaylı

Çiftçi Şartlarına Uygun Bir Biyodizel Üretim Tesisinin Tasarım ve İmalatı *

Çiftçi Şartlarına Uygun Bir Biyodizel Üretim Tesisinin Tasarım ve İmalatı * Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2005, 1 (1), 21-27 Çiftçi Şartlarına Uygun Bir Biyodizel Üretim Tesisinin Tasarım ve İmalatı * Hidayet OĞUZ 1, Hüseyin ÖĞÜT 2 1 S.Ü. Teknik Bilimler MYO, Konya 2 S.Ü. Ziraat

Detaylı

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012) KİMYA PROJE RAPORU GRUP AKTİF PROJE ADI BOYAR MADDELERDE

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 10 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 8 Aralık 1999 Saat: 09.54 Problem 10.1 (a) Bir F kuvveti ile çekiyoruz (her iki ip ile). O

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 194

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 194 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 194 TARIM TRAKTÖRLERĠNDE, GÜÇ VE YÜKLENME KOġULLARINA BAĞLI OLARAK, ÖZGÜL YAKIT TÜKETĠMĠ VE EGZOZ GAZI SICAKLIĞI ARASI ĠLĠġKĠLERĠN ĠNCELENMESĠ ÜZERĠNE

Detaylı

LERİ SELAHATTİN ÇİMEN MÜSTEŞAR Y. T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI. Türkiye 11. Enerji Kongresi 21 EKİM 2009 İZMİR

LERİ SELAHATTİN ÇİMEN MÜSTEŞAR Y. T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI. Türkiye 11. Enerji Kongresi 21 EKİM 2009 İZMİR KÜRESEL EKONOMİK K KRİZİN N ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLER LERİ SELAHATTİN ÇİMEN MÜSTEŞAR Y. T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Türkiye 11. Enerji Kongresi 21 EKİM 2009 İZMİR 1 DÜNYA ENERJİ SEKTÖRÜNE

Detaylı

ÇEŞİTLİ BİTKİSEL YAĞLARDAN BİYODİZEL ÜRETİMİNDE KATALİZÖR VE ALKOL MİKTARININ YAKIT ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ÇEŞİTLİ BİTKİSEL YAĞLARDAN BİYODİZEL ÜRETİMİNDE KATALİZÖR VE ALKOL MİKTARININ YAKIT ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 21, No 2, 367-372, 2006 Vol 21, No 2, 367-372, 2006 ÇEŞİTLİ BİTKİSEL YAĞLARDAN BİYODİZEL ÜRETİMİNDE KATALİZÖR VE ALKOL MİKTARININ YAKIT

Detaylı

MOTORUN BULUNDUĞU (ATMOSFERĐK) YÜKSEKLĐĞĐN MOTOR PERFORMANSI ÜZERĐNDEKĐ ETKĐSĐ

MOTORUN BULUNDUĞU (ATMOSFERĐK) YÜKSEKLĐĞĐN MOTOR PERFORMANSI ÜZERĐNDEKĐ ETKĐSĐ MOTORUN BULUNDUĞU (ATMOSFERĐK) YÜKSEKLĐĞĐN MOTOR PERFORMANSI ÜZERĐNDEKĐ ETKĐSĐ Yazan : B.A. Shannak, M. Alhasan Çeviren : Đsmet SEZER * Bu çalışmada, 4 silindirli, 4 zamanlı bir benzin motorunun hava kapasitesi

Detaylı

Suat SARIDEMİR 1 Bülent ERYAKALI 2 TÜRKİYE.

Suat SARIDEMİR 1 Bülent ERYAKALI 2 TÜRKİYE. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455 ETANOL-BENZİN KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANSI VE EGZOZ EMİSYONLARINA OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ Suat SARIDEMİR

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYODİZELİN BİR GEMİ DİZEL MOTORUNUN PERFORMANSINA OLAN ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYODİZELİN BİR GEMİ DİZEL MOTORUNUN PERFORMANSINA OLAN ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYODİZELİN BİR GEMİ DİZEL MOTORUNUN PERFORMANSINA OLAN ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Erinç DOBRUCALI Anabilim Dalı

Detaylı

Trigliserid : Bitkisel Yağ Alkol : Metanol, Etanol, Bütanol, Katalizör : Asit ve Baz Katalizörler Ester : Biyodizel Gliserin : Yan Ürün

Trigliserid : Bitkisel Yağ Alkol : Metanol, Etanol, Bütanol, Katalizör : Asit ve Baz Katalizörler Ester : Biyodizel Gliserin : Yan Ürün BİYODİZEL BİYODİZEL NEDİR? Kolza (kanola), ayçiçek, soya, aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen bitkisel yağların veya hayvansal yağların bir katalizatör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar Ege Bölgesi Enerji Forumu Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Eylem YILMAZ ULU, Harun Kemal Öztürk, Ahmet Y lanc, Engin Çetin, Mahmut Hekim, Görkem anl, Sinan

Detaylı

Palm Biyodizel-Dizel Yakıt Karışımlarının Yakıt Özelliklerinin Tahmini

Palm Biyodizel-Dizel Yakıt Karışımlarının Yakıt Özelliklerinin Tahmini Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32(1), ss. 81-88, Mart 2017 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 32(1), pp. 81-88, March 2017 Palm Biyodizel-Dizel

Detaylı

Trans yağ nedir? Trans Yağ ğ bir yağ ğ asidi türüdür. Birçok gıda maddesinde doğal olarak. Trans yağ asitleri, trans

Trans yağ nedir? Trans Yağ ğ bir yağ ğ asidi türüdür. Birçok gıda maddesinde doğal olarak. Trans yağ asitleri, trans Trans yağ nedir? Trans Yağ ğ bir yağ ğ asidi türüdür. Birçok gıda maddesinde doğal olarak trans yağ bulunur. Trans yağ asitleri, trans konfigürasyonunda en az bir çift bağ ğ bulunduran doymamış yağ asitleridir

Detaylı

Kanola Yağı Metil Esteri ve Dizel Yakıt Karışımlarının Tek Silindirli Dizel Bir Motorun Performans ve Gürültü Emisyonlarına Etkisi

Kanola Yağı Metil Esteri ve Dizel Yakıt Karışımlarının Tek Silindirli Dizel Bir Motorun Performans ve Gürültü Emisyonlarına Etkisi Politeknik Dergisi, 2016; 19 (1) : 53-59 Journal of Polytechnic, 2016; 19 (1) : 53-59 Kanola Yağı Metil Esteri ve Dizel Yakıt Karışımlarının Tek Silindirli Dizel Bir Motorun Performans ve Gürültü Emisyonlarına

Detaylı

ASENKRON MOTOR TASARIMININ GÜNCELLENMİŞ KRİTERLER İLE SİMÜLASYONU

ASENKRON MOTOR TASARIMININ GÜNCELLENMİŞ KRİTERLER İLE SİMÜLASYONU ASENKRON MOTOR TASARIMININ GÜNCELLENMİŞ KRİTERLER İLE SİMÜLASYONU Abdulkerim KARABİBER 1, Mehmet ÇELEBİ 2 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Bingöl Üniversitesi e-posta: akarabiber@bingol.edu.tr

Detaylı

KETENCİK BİYODİZELİNİN ÜRETİMİ VE COMMON RAİL ENJEKSİYON SİSTEMLİ BİR MOTORUN EMİSYONLARINA ETKİSİ

KETENCİK BİYODİZELİNİN ÜRETİMİ VE COMMON RAİL ENJEKSİYON SİSTEMLİ BİR MOTORUN EMİSYONLARINA ETKİSİ KETENCİK BİYODİZELİNİN ÜRETİMİ VE COMMON RAİL ENJEKSİYON SİSTEMLİ BİR MOTORUN EMİSYONLARINA ETKİSİ Rahman ŞİMŞEK *, Hasan AYDOĞAN ** ** Selçuk Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

UTILIZATION OF THE SUNFLOWER ETHYL ESTER IN DIESEL ENGINE AS ALTERNATIVE FUEL (Technical Note)

UTILIZATION OF THE SUNFLOWER ETHYL ESTER IN DIESEL ENGINE AS ALTERNATIVE FUEL (Technical Note) G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi 18(3): 545-553(2005) ISSN 1303-9709 G.U. Journal of Science 18(3):545-553 (2005) UTILIZATION OF THE SUNFLOWER ETHYL ESTER IN DIESEL ENGINE AS ALTERNATIVE FUEL (Technical Note)

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA SOĞUTMA SUYU SICAKLIĞININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA SOĞUTMA SUYU SICAKLIĞININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA SELÇUK TEKNİK ONLİNE DERGİSİ / ISSN 1302 6178 Volume 2, Number: 1 2001 İÇTEN YANMALI MOTORLARDA SOĞUTMA SUYU SICAKLIĞININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA Tolga TOPGÜL Can ÇINAR

Detaylı

1. Biyodizel Nedir? 2. Biyodizel in Tarihsel Gelişimi. 3. Biyodizel Üretim Aşaması. 4. Dünyada Biyodizel. 5. Türkiyede Biyodizel

1. Biyodizel Nedir? 2. Biyodizel in Tarihsel Gelişimi. 3. Biyodizel Üretim Aşaması. 4. Dünyada Biyodizel. 5. Türkiyede Biyodizel SİNEM ÖZCAN 1. Biyodizel Nedir? 2. Biyodizel in Tarihsel Gelişimi 3. Biyodizel Üretim Aşaması 4. Dünyada Biyodizel 5. Türkiyede Biyodizel 6. Biyodizel in Çevresel Özellikleri & Faydaları 7. Çeşitli Biyodizel

Detaylı

ULUSAL YAKIT : BİYODB

ULUSAL YAKIT : BİYODB ULUSAL YAKIT : BİYODB YODİZEL 10 AĞUSTOS A 2005 Prof. Dr. Hüseyin H ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, KONYA Dr. Yahya ULUSOY Uludağ Üniversitesi Teknik Bil. MYO, BURSA Yrd. Doç.. Dr. Hidayet OĞUZO

Detaylı

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI TÜBĠTAK-BĠDEB LĠSE ÖĞRETMENLERĠ (FĠZĠK, KĠMYA, BĠYOLOJĠ VE MATEMATĠK) PROJE DANIġMANLIĞI EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYLARI LĠSE-1 (ÇALIġTAY 2011) FĠZĠK GRUP SES-2011 PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI KONULAR 1-Güneş Enerjisi i 2-Rüzgar Enerjisi 4-Jeotermal Enerji 3-Hidrolik Enerji 4-Biyokütle Enerjisi 5-Biyogaz Enerjisi 6-Biyodizel Enerjisi 7-Deniz Kökenli Enerji 8-Hidrojen

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 DERS İLE İLGİ GENEL HUSUSLAR Ders 1 Vize ve 1 final sınavı yapılarak değerlendirilecektir. Vize sınavının %40 ı ve final

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YAKIT OLARAK KULLANILAN FINDIK YAĞI İLE KÜÇÜK GÜÇLÜ BİR DIESEL MOTORUNUN PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ahmet Konuralp ELİÇİN

Detaylı

ATIK KIZARTMA YAĞI KÖKENLİ BİYODİZELİN ÖN YANMA ODALI BİR DİZEL MOTORUN EMİSYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

ATIK KIZARTMA YAĞI KÖKENLİ BİYODİZELİN ÖN YANMA ODALI BİR DİZEL MOTORUN EMİSYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ ATIK KIZARTMA YAĞI KÖKENLİ BİYODİZELİN ÖN YANMA ODALI BİR DİZEL MOTORUN EMİSYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ (S-7) Ahmet Necati ÖZSEZEN, Mustafa ÇANAKÇI, Cenk SAYIN * Kocaeli Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Dizel Motor Performansı ve Egzoz Emisyonları Üzerinde Biyodizel Yakıtların Etkisi

Dizel Motor Performansı ve Egzoz Emisyonları Üzerinde Biyodizel Yakıtların Etkisi Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED) Cilt:2, No:1 2010 (9-19) Electronic Journal of Vehicle Technologies (EJVT) Vol:2, No:1, 2010 (9-19) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

KAYISI ÇEKİRDEK İÇİ YAĞINDAN, KANOLA YAĞINDAN VE ATIK YAĞDAN BİYODİZEL ÜRETİMİ

KAYISI ÇEKİRDEK İÇİ YAĞINDAN, KANOLA YAĞINDAN VE ATIK YAĞDAN BİYODİZEL ÜRETİMİ TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, i, Kimya Mühendisliği) i) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011 KAYISI ÇEKİRDEK İÇİ YAĞINDAN, KANOLA YAĞINDAN

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

BUTANOL, ETANOL VE BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA ÖZGÜL YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYONA OLAN ETKİSİ

BUTANOL, ETANOL VE BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA ÖZGÜL YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYONA OLAN ETKİSİ BUTANOL, ETANOL VE BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA ÖZGÜL YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYONA OLAN ETKİSİ Ali KESKİN 1, İbrahim Aslan REŞİTOĞLU 2 1 Mersin Üniversitesi, Tarsus Teknik Eğitim

Detaylı

Biyodizel yaparak küresel ısınmaya katkımız nedir?

Biyodizel yaparak küresel ısınmaya katkımız nedir? Biyodizel yaparak küresel ısınmaya katkımız nedir? Küresel Isınma Nedir? Küresel ısınma insanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artması

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Mak.Y.Müh. Nuri ERTOKAT Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çalışmamızın isminden de anlaşılacağı gibi Avrupa

Detaylı

Mikroalg metil esterinin bir dizel motorunda, motor performansı ve egzoz emisyonlarına etkisinin araştırılması

Mikroalg metil esterinin bir dizel motorunda, motor performansı ve egzoz emisyonlarına etkisinin araştırılması 68 68-7 Mikroalg metil esterinin bir dizel motorunda, motor performansı ve egzoz emisyonlarına etkisinin araştırılması Erdal ÇILGIN, Cumali İLKILIÇ Fırat Üniversitesi, Elazığ/Türkiye Fırat Üniversitesi,

Detaylı

Metil ve Etil Ester Kullanılan Bir Common-Rail Dizel Motorda Performans, Yanma ve Enjeksiyon Karakteristiklerinin Karşılaştırılması

Metil ve Etil Ester Kullanılan Bir Common-Rail Dizel Motorda Performans, Yanma ve Enjeksiyon Karakteristiklerinin Karşılaştırılması Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt **, Sayı *, **-**, 20** Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume **, Issue *, **-**, 20** DOI: 10.19113/sdufbed.9048

Detaylı

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi*

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* 91 Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* Hakan Destici (1) Cengiz Özarslan (2) (1) Söke Ziraat Odası, Söke / Aydın (2) ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Mustafa ÖZCANLI Doğum Tarihi: 08 Mayıs 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi 2000

Detaylı

Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı

Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı TAR İM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (3) 34-42 Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı Metin OLGUN', Hasbi YAPRAK 2 Geli ş Tarihi : 03.11.1997

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası

tmmob makina mühendisleri odası tmmob makina mühendisleri odası YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI Editör: Yrd. Doç. Dr. Şükrü SU MMO Yayın No: E / 2001 / 275 EKİM 2001 - KAYSERİ Yenilenebilir Enerji

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı