Pamuk Ya ğı Motorin Kar ışımlar ı n ı n ve Pamuk Ya ğı Esterlerinin Küçük Güçlü Bir Dizel Motorda Yak ıt Olarak Kullan ım ı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pamuk Ya ğı Motorin Kar ışımlar ı n ı n ve Pamuk Ya ğı Esterlerinin Küçük Güçlü Bir Dizel Motorda Yak ıt Olarak Kullan ım ı"

Transkript

1 TARIM BILIMLERI DERGISI 2008, 14 (3) ANKARA ÜNIVERSITESI Z İ RAAT FAKÜLTESI Pamuk Ya ğı Motorin Kar ışımlar ı n ı n ve Pamuk Ya ğı Esterlerinin Küçük Güçlü Bir Dizel Motorda Yak ıt larak Kullan ım ı Ahmet KILIÇKAN 1 Ahmet Konuralp EL İ Ç İ N 1 Doğan ERD ĞAN Geli ş Tarihi: Kabul Tarihi: Öz: İçinde ya şad ığı m ız dönem, konvansiyonel olarak bilinen, kullan ımdaki enerji kaynaklar ı n ı n tükenme olas ı l ığı riskinin bilincine var ı ld ığı bir sürecin ba ş lang ı c ıd ı r. Fosil kökenli enerji kaynaklar ı n ı n bir ço ğ unun hesaplanan sürelerin çok öncesinde tükenece ği, bunun çevremiz için büyük ve geri dönü şümü olamayan felaketlere sebep olaca ğı, artan ihtiyac ı ve sürekli geli şen teknolojileri kar şı lamada yetersiz kalaca ğı tahmin edilmektedir. Bu nedenlerle, çe şitliliğini art ı rma ve yayma isteklerinden dolay ı, ara şt ı rmac ılar yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklar ı aray ışı üzerine yoğ unla şmaktad ı rlar. Günümüzde yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklar ı n ın çeşitliliği artmakta, bir k ı sm ı ekonomik alternatiflik aç ıs ından değer kazanmakta, bir k ı sm ı üzerinde ise teknik ve ekonomik aç ıdan ara şt ı rmalara devam edilmekte ve yeni enerji kaynaklar ı ortaya ç ı kmaktad ı r. Bu kaynaklar ı n en önemli ortak yönü ise çevreye uzun veya k ısa vadede olumsuz etkileri olu şturmamas ıd ı r. Bio yak ıtlar bu amaçla en yeniler aras ı nda yer almaktad ı r. Mevcut motor teknolojilerinde çok büyük bir de ğ işiklik yap ı lmaks ızı n kullan ı labilir olmas ı, Diesel yak ıt ı na yak ı n veriminin olmas ı, hayvansal ve bitkisel kaynaklardan elde edilebilir olmas ı ve çevreci olmas ı ara şt ı rmalar ı n bu yönde ilerlemesine neden olmaktad ı r. Bitkisel ya ğ lar ı n, doğ rudan motorlarda kullan ı lmalar ı yüksek viskoziteleri nedeniyle mümkün de ğ ildir. Bu nedenle uygulanan yöntemler, bu problemin çözülmesine yöneliktir. Bu ara şt ı rman ı n amac ı, yak ıt olarak kullan ı lan pamuk ya ğı n ı n küçük güçlü bir Diesel motor performans ı na etkilerini incelemek, emisyon kontrollerini yapmak ve uygulanabilirli ğ ini belirlemektir. Bu amaçla, do ğ rudan püskürtmeli, 5,5 kw anma gücünde 4 zamanl ı bir Diesel motoru kullan ı lm ışt ı r. Yak ıt olarak belirli oranlarda pamuk ya ğı / Diesel yak ıtı kar ışı mlar ı ve transesterifikasyon yöntemi ile edilen pamuk ya ğı etil ve metil esterleri kullan ı lm ışt ı r. Denemelerde devir say ı lar ı na ba ğ l ı olarak, dönme momenti, yak ıt tüketimleri ve emisyon de ğerleri ölçülmü ştür. Yap ı lan hesaplamalarla, güç, özgül yak ıt tüketimleri ve saatlik yak ıt tüketimleri belirlenmi ştir. Buna göre pamuk ya ğı alkil esterlerinin Diesel yak ıtı na benzer de ğerlere sahip oldu ğ u görülmü ştür. Anahtar Kelimeler: Biyodizel, pamuk ya ğı, emisyon, performans Using of Cottonseed il Mixture with Diesel Fuel and Cottonseed Esters as a Fuel in SmaII Diesel Engine Abstract: The term we live in known as conventional is a beginning of the conscious of possibility of risks of depletion. Such reasons like, fossil originated energy sources can be consumed before the time it is guessed, these sources can cause huge and irrevocable catastrophes, they can not be enough to the need of rising energy sources and newly developing technology and for the wish of the developed countries to rise and widen the variety of useable energy, investigators new focused on the searching for new and renewable energy resources. Today, the variety of new and renewable energy sources are increasing, some part gaining value as alternatives of economy, some part of it is still under investigation from its both economic and technical sides and almost everyday, there appears a new source of energy. The most common side of these sources are that they do not cause short or long term negative effects. Bio fuels are within the mostly new of these with this aim. The reasons -that they can be used in present motor technologies without making any change, as they have a close product to diesel fuel, as it can be gained from both animal and vegetable sources and it has an environment causes investigations to go on this way. It is impossible to use vegetable oils directly to the motors as their high viscosities. So the methods are appliqued is to solve this problems which. The objective of this research is to determine the feasibility and examine the effect of cottonseed oil methyl and ethyl esters which are produced by transesterification method and blending method used as fuel on the performance and emissions controls of diesel engine. For this purpose, a naturally aspirated, direct injection, single cylinder Lombardini LDA 450 model diesel engine was used as the power unit. The engine displacement was 0,454 L with a 85 mm bore and 80 mm stroke. The compression ratio was 17,5:1. the test engine was attached to a 40 kw hydraulic dynamometer to measure torque. During the test, torque, emissions values and fuel consumption were measured with respect to the engine speed. The brake power, brake specific fuel consumption values are also calculated. Accordingly, cottonseed oil alkyl esters were found to closely similar to those of diesel fuels. Key Words: Biodiesel, cottonseed oil, emission, performance 'Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tar ım Makineler ı Bölümü-Ankara

2 238 TARIM BILIMLERI DERGISI 2008, Cilt 14, Say ı 3 Giri ş Içinde ya şad ığı m ız dönem, klasik bir deyimle, konvansiyonel olarak bilinen enerji kaynaklar ı n ı n riskinin artt ığı bir sürecin ba şlang ı c ı d ır. Bu risk dört önemli faktörü içermektedir. Birincisi, klasik enerji kaynalar ı n ı n birçoğu hesaplanan bir sürenin sonunda tükenecektir. İ kincisi, bu tür kaynaklar çevremiz için büyük ve geri dönü şümü olmayan tehlikeler yaymaktad ı r. Üçüncüsü, klasik enerji kaynaklar ı n ı n artan ihtiyac ı ve geli şen teknolojiyi beslemede yetersiz kalmas ı d ır. Dördüncüsü ve en önemlisi, geli ş mi ş ülkeler enerji çe şitlili ğ ini art ı rmakta, yaymakta ve belli enerji kayna ğı türlerine büyük oranda ba ğı ml ı olmamaya çal ışmaktad ı r. Türkiye gibi geçmi şte petrol, günümüzde do ğal gaz ve petrol ile gelecekte do ğal gaz ba ğı ml ı s ı olacak bir ülkenin bugünü ve gelece ğ i aç ı s ı ndan alternatif enerji kaynaklar ı n ı n önemi daha da artmaktad ı r (Gürleyük ve Akp ı nar, 2003). Yeni-yenilenebilir enerji kaynaklar ı içinde en büyük teknik potansiyele "Biyokütle" sahiptir. Ana bile şenleri karbo-hidrat bile şikleri olan bitkisel ve hayvansal kökenli tüm maddeler "Biyokütle Enerji Kayna ğı", bu kaynaklardan üretilen enerji ise "Biyokütle Enerjisi" olarak tan ı mlanmaktad ı r. Bitkisel biyokütle, ye şil bitkilerin güne ş enerjisini fotosentez yoluyla do ğrudan kimyasal enerjiye dönü ştürerek depolanmas ı sonucu olu şmaktad ır. dun (enerji ormanlar ı, çeşitli a ğaçlar), ya ğ l ı tohum bitkileri (kolza, ayçiçek, soya v.b), karbo-hidrat bitkileri (patates, bu ğday, m ı s ır, pancar, enginar, v.b.), elyaf bitkileri (keten, kenaf, kenevir, sorgum, miskantus, v.b.), protein bitkileri (bezelye, fasulye, bu ğday v.b.), bitkisel art ı klar (dal, sap, saman, kök, kabuk, v.b.), hayvansal at ı klar ile şehirsel ve endüstriyel at ı klar biyokütle enerji teknolojileri kapsam ı nda değerlendirilmekte ve mevcut yak ıtlara alternatif çok say ıda kat ı, s ıv ı ve gaz yak ıtlara ula şı lmaktad ı r. Biyokütle kökenli s ı v ı yak ıtlar içinde günümüzde ön plana ç ı kan biyomotorindir. Biyomotorin (Biodiesel), biyodizel, Dizel-Bi, Ye şil Dizel adlar ı ile de bilinmektedir. Diesel yak ıt ı n ı n büyük oranda parafinler ve aromatiklerden olu şmas ı na karşı l ı k, bitkisel ya ğ lar ya ğ asitlerinin gliserinle yapm ış olduklar ı esterlerdir. Trigliserid, gliserin molekülünü oluşturan 3 alkol grubunun ya ğ asitleriyle esterle şmesi ile elde edilmektedir. Gliserinin 3 karbon atomunun da ayn ı yağ asidi ile esterle şmesi halinde basit trigliserid, farkl ı ya ğ asitleri ile esterle şmesi halinde kar ışı k trigliserid ad ı verilir. Trigliseriddeki doymam ış ya ğ asitlerinin cinsi ve miktar ı, bitkisel ya ğı n özelliklerini olu şturmaktad ı r (Erdo ğan ve Mohammed 1997). Doymam ış yağ asidi moleküllerinin karbon atomlar ı aras ı nda bulunan çift bağ say ı s ı, bir ya da daha fazla olabilmektedir. Ya ğ asitleri, içerdikleri karbon atomu say ı s ı na bağ l ı olarak uzunluğ u farkl ı zincirler olu ştururlar. Bitkisel ya ğlarda en çok bulunan ya ğ asitlerine örnek olarak; 16 karbonlu palmitik ile 18 karbonlu stearik, oleik, linoleik ve linolenik asidi gösterilebilir. Bunlardan palmitik asit çift ba ğ say ı s ı olmay ı p doymu ştur. leik ve risiloneik bir çift ba ğa, di ğerleri iki çift ba ğa sahiptir (Erdo ğan 1991). Ara şt ı rma ve uygulamalar; kimyasal yap ı olarak uzun, dallanm ış ve tek çift ba ğ l ı ya ğ asitlerini içeren ya ğlar ı n uygun Diesel yak ıtı alternatifi oldu ğu ve artan doymam ış l ı k derecesinin setan say ı s ı n ı olumsuz yönde etkiledi ğini ortaya koymu ştur. Bu durum, oleik asitçe zengin ya ğ lar ı ön plana ç ı karmaktad ı r (Karaosmano ğlu ve Aksoy 1994, Alpgiray ve ark. 2007). Pamuk ya ğı %14 21 oran ı nda oleik asit ve %46-58 linoleik asit içeren bir ya ğd ı r. Ara şt ı rma ve uygulamalar, kimyasal yap ı olarak uzun, dallanm ış ve tek çift ba ğ l ı ya ğ asitlerini içeren ya ğ lar ı n uygun Diesel motor yak ıt ı alternatifi oldu ğ unu ve artan doymam ış l ı k derecesinin setan say ı s ı n ı olumsuz yönde etkiledi ğ ini ortaya koymu ştur. Bu durum oleik ve linoleik asitçe zengin ya ğlar ın alternatif yak ıt olarak ön plana ç ı kmas ı na sebep olmu ştur. Yüksek oleik asitli bitkisel yağ lar ı n oksitlenme direnci daha iyidir. Her bir ya ğda ya ğ asidi zincirinin farkl ı tiplerinin oran ı olarak bitkisel ya ğ lar ın kompozisyonlar ı değ i şmektedir. Monodoymam ış zincirler oksitlenme direnci için iyidir. Polidoymam ış zincirler fakir oksitlenme direnci verir, fakat dü şük s ı cakl ı kta davran ış özelli ği iyile şmektedir. Doymuş yağ asidi zincirinin dü şük s ıcakl ı k direnci çok azd ır. Bu yüzden istenen ya ğ çoğunlukla monodoymam ış, polidoymam ış zincirler ve minimum doymu ş zincirlerin kar ışı m ı na sahip olacakt ı r (Acaro ğ lu ve ğ uz 2002, Eliçin ve Erdo ğan 2007). Çizelge 1'de Pamuk ya ğı yağ asitleri kompozisyonlar ı görülmektedir. Bitkisel ya ğlar ı n enerji içerikleri, petrol kökenli Diesel yak ıtlar ı ile hemen hemen ayn ı düzeydedir. Ancak Diesel yak ı t ı na göre kat daha fazla yüksek viskozite sebebiyle; enjektörlerde t ı kanma, yağ lama ya ğı problemleri, motor ömrünün k ısalmas ı ana sorunlar ı ile belirtilebilecek pek çok olumsuzluklara neden olmaktad ı r. Bitkisel ya ğ lar ı n direkt püskürtmeli Diesel motorlar ı nda uzun süreli kullan ı mlar ı imkans ız olup, sadece rafine ya ğlar ı n ön yanma odal ı Diesel motorlar ı nda baz ı s ı n ırlamalar ile de ğerlendirilmesi mümkün görülmü ştür. (Karaosmano ğlu ve ark. 2000). Bütün bu olumsuz faktörler, motor bak ı m masraflar ı n ı art ı r ı cı ve motorun ömrünü k ı salt ı c ı yönde etki etmektedir. Bitkisel ya ğ lar ı n Diesel yak ıt alternatifi olarak de ğerlendirilebilmesi için, öncelikle yüksek viskozite probleminin çözülmesi gerekmektedir. Buna göre yüksek viskozite problemi, ya motorda bir tak ı m değ i şiklikler yaparak ya da saf bitkisel ya ğ lara çe şitli yöntemler uygulanarak çözülmeye çal ışı lmaktad ı r.

3 KILIÇKAN, A., A.K.ELIN ve D. ERDĞAN, "Pamuk ya ğı motorin kar ışımlar ı n ı n ve pamuk ya ğı esterlerinin küçük 239 güçlü bir dizel motorda yak ıt olarak kullan ı m ı Çizelge 1. Pamuk ya ğı ya ğ asitleri kompozisyonlar ı Pamuk Ya ğı Yağ Asitleri Kompozisyonlar ı Motor apı!. De 'sikliklei I I Bitkisel Yatar Inerindeki Islemler lotor tnenne Iiıt Takihrinsi Asitler Pinktirtme Besmenim D stirilmesi Püsktinme Zamminun De - stirilniesi nynstıl Yöntem Seyr pitıne Yöntemi Piı oln Yöntemi Değer Miristik Asit 0,6-1,0 Palmitik Asit 21,4-26,4 Palmitoleik Asit 1,2 Stearik Asit 2,1-3,3 leik Asit 14,7-21,7 Linoleik Asit 46,7-58,2 Linolenik Asit 0,4 Ara şidik Asit 0,2-0,5 Gadoleik Asit 0,1 Behenik Asit 0,6 Lignoserik Asit 0,1 Doymu ş Ya ğ Asitleri (%) 7,43 Tekli Doymam ış Ya ğ Asitleri (%) 81,74 ÇokluDoymam ışya ğ Asitleri (%) 10,83 Bu yöntemlerin ba ş l ı calar ı, seyreltme, mikroemülsiyon olu şturma, piroliz, transesterifikasyon ve süper kritik yöntemdir ( ğuz 2001, Eliçin ve ark. 2007). Şekil 1'de bitkisel ya ğ lar ın Diesel motorlar ı nda kullan ılabilmesi için kullan ı lan yöntemler şematik olarak görülmektedir. Bitkisel ya ğlar ın yak ıt olarak kullan ı lmas ı ile ilgili ara şt ırmalarda, ya ğlar ın yak ıt özelliklerinin belirlenmesi, gerekiyorsa iyile ştirilmesi ve referans yak ıt olarak Diesel yak ı t ı ile karşı la şt ı r ı lmas ı gerekmektedir. Bu çal ışmada kullan ı lan yak ıt olarak kullan ılan pamuk ya ğı, gerek ulusal bir ürün olmas ı nedeniyle, gerekse yap ılan ara şt ırmalar aras ı nda daha ilkler aras ı nda olmas ı nedeniyle tercih edilmi ştir. Bitkisel Yö ğlann Diesel likt oemnısi or ı lıntnima Yöntem Transesterifiknyon Yöntemi Si ıper Kntik Yöntem Şekil 1. Bitkisel Ya ğlar ı n Diesel Motorlarda Kullan ı labilme Yöntemleri Materyal ve Yöntem Yap ılan ara şt ırma iki ana bölüm olarak planlanm ışt ır. Birinci bölümde pamuk ya ğı, Diesel yak ıt ı %10/90, %20/80, %30/70, %40/60 ve %50/50 kar ışt ı r ı lm ış ve daha sonra emisyon ve motor denemeleri yap ı lm ışt ı r. İkinci bölümde ise, önceden haz ı rlanm ış basit biodiesel üretim tesisinde pamuk ya ğı etil ve metil esterleri elde edilmi ş, elde edilen yak ıtlar ı n kimyasal ve yak ıt özellikleri incelendikten sonra motor ve emisyon denemeleri yap ı lm ışt ı r.bu amaçla öncelikle pamuk ya ğı n ın yağ asitleri kompozisyonlar ı ara şt ı r ı lm ış, daha sonra yak ıt olarak kullan ı lan kar ışı m ve alkil esterlerin viskozite ve özgül a ğı rl ı klar ı saptanm ışt ı r. Pamuk ya ğı n ı n yak ıt olarak kullan ı m ı ndaki en önemli problem olarak kar şı m ıza ç ıkan yüksek viskozite sorunu, biyodizel üretim yöntemlerinden transesterifikasyon ile giderilmeye çal ışı lm ışt ı r. Pamuk ya ğı metil veya etil ester elde etme yönteminin esas ı, bir trigliserid olan bitkisel ya ğı n etil veya metil alkolle uygun miktarlarda kar ışt ı r ı lmas ı, uygun çeşit ve miktarda katalizörün ilave edilmesi ve belirli bir s ıcakl ı kta reaksiyonun gerçekle ştirilmesidir. Biodiesel olarak adland ı r ılan tüm ya ğlar ın yeniden esterle ştirme i şlemi metanol veya etanol kullan ı larak gerçekle ştirilmektedir. Literatür bilgileri incelendi ğ i taktirde asit, baz veya lipaz katalizörlerin kullan ı lmas ı uygundur. Fakat ço ğunlukla baz katalizörler reaksiyon zaman ı n azalt ı c ı etkisinden ve ekonomik olu şlar ından dolay ı tercih edilmektedir. Bu nedenle denmelerde KH kullan ı lm ışt ı r. Elde edilen farkl ı oranlardaki yak ıt / pamuk ya ğı kar ışı mlar ı ve pamuk ya ğı etil ve metil esterlerinin, küçük güçlü bir Diesel motorunda performans etkilerini ve çevreye olan olumsuz veya olumlu etkilerini incelemek için motor denemeleri yap ı lm ışt ı r. Deneyler Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar ı m Makinalar ı Bölümü Atölyesinde bulunan tesiste gerçekle ştirilmiştir. Deney tesisat ı hidrolik dinamometre, motor, opasite ölçüm cihaz ı, be ş gaz analiz cihaz ı, yak ıt sarfiyat ı ölçüm düzene ğ i ve kontrol ünitelerinden olu şmaktad ı r. Deneme tesisat ı ba ğ lant ı şemas ı Şekil 2'de görülmektedir. Ara şt ırmada, tek silindirli, 5,5 kw gücünde, do ğrudan püskürtmeli, hava so ğutmal ı Lombardini LDA 450 model Diesel bir motor kullan ı lm ışt ı r. Motor, elde edilen kar ışımlar ve esterler ile çal ışt ı r ı lmadan önce, tesisin emniyeti aç ı s ı ndan önemli olan, ba ğ lant ı elemanlar ı n ın kontrolu ve test düzene ğ inin kalibrasyonu için ba şlang ıçta Diesel yak ı t ı kullan ılarak sistem bo şta denenmi ştir. Daha sonra Diesel yak ıt ı referans yak ıt olarak denenmi ş ve motor yüklenerek de ğerler al ı nm ışt ı r.

4 240 TARIM BILIMLERI DERGISI 2008, Cilt 14, Say ı 3 Daha sonra diğer yak ıt türleri için denemelere geçilmiştir. Her bir yak ıt türü için denemeye başlanmadan önce mutlaka Diesel yak ıt ı ile boşta çal ışt ı r ılarak di ğer yak ıt türünden hiçbir yak ıt kal ı nt ıs ı n ın kalmamas ına çal ışı lm ışt ır. Motor denemeleri tam gaz konumunda iken hidrolik bir dinamometre ile yap ı lm ışt ır. Denemeler her bir yak ıt türü için 3 tekrar halinde yap ı lm ış ve tekrarlar aras ı nda en az 2 saat motorun so ğumas ı için beklenmi ştir. Şekil 3'de motor deneme tesisat ı görülmektedir. Egzoz gaz ı ç ı k ışı bir bacaya ba ğ lanm ışt ı r. Baca üzerinde daha iyi bir ak ış için aspiratör bulunmaktad ır. Duman yoğunluğu ve emisyon de ğerlerinin ölçümleri için bu aletlerin sensörleri egzoz borusu üzerinde delikler aç ı larak ölçülmü ştür. Motor tam gazda iken, motor mili kademe kademe yüklenerek motor devir say ı s ı maksimum devirden 250' şer 250' şer azalt ı larak gerekli ölçümler al ı nm ışt ı r. Ayn ı devir ve yükte yak ıt ölçme düzene ğ i ile 50 ml yak ıt ı n harcanmas ı için geçen süre ölçülmü ştür. TSE'ye göre; ölçülen güç hava şartlar ı dikkate al ı narak düzeltilmektedir. Atmosferik ko şullar çok fazla de ğ i şim göstermedi ği dü şünülerek elemine edilmi ştir. Fakat mutlak süretle bu şartl& ın etkinin oldu ğu taraf ı m ızca bilinmektedir. 1Gdnılik Dinamomene Yakıt T- mum DİRSEL MTR Ficror Garlan Ölçümleri N k= Dmir Sayın Moment ölyrımıi 4:47iı.afı kan. Şekil 2. Deneme tesisat ı ba ğ lant ı şemas ı Şekil 3. Motor deneme tesisat ı EM«Snaklıt Bı vnmc G 10.0 C Gazı ÖlGimd Gam bir an c sa, Bulgular ve Tart ışma Ara şt ı rmaya, Denemede kullan ı lan yak ıt kar ışı mlar ı n ın ve esterlerin oda s ıcakl ığı koşullar ı nda viskozite de ğerleri ve özgül a ğı rl ı klar ı 3 tekrar olarak ölçülerek ba şlanm ışt ır. Çizelge 2'de sonuçlar görülmektedir. Motor karakteristik eğrilerinden, motor momentlerinin motor devir say ı lar ına bağ l ı olarak değ işimleri Şekil 4 ve Şekil 5'de görülmektedir. Şekil 4 'den de görüldü ğü üzere en yüksek moment değerlerine Diesel yak ıt ı kullan ı ld ığı nda elde edilmi ştir. Ayn ı devir ele al ı nd ığı nda Diesel yak ıt ı 1750 devirde 21,582 Nm moment geli ştirirken, ayn ı devirde %10 PY + %90 Diesel yak ıt ı kar ışı m ı 20,601 Nm, %20 PY + %80 Diesel yak ıt ı kar ışı m ı 19,620 Nm, %30 PY + %70 Diesel yak ıt ı kar ışı m ı 18,639 Nm, %40 PY + %60 Diesel yak ıtı kar ışı m ı 17,658 Nm ve %50 PY + %50 Diesel yak ıt ı kar ışı m ı 16,677 Nm moment geli ştirmi ştir. Sonuçlardan da anla şı laca ğı üzere kar ışıma ilave edilen her %10'luk pamuk ya ğı'na kar şı l ı k %5'lik bir moment dü ş üşü görülmü ştür. Yine ayn ı şekilde, Şekil 5 incelendi ğinde, pamuk ya ğı etil esteri ile pamuk ya ğı metil esteri aras ı nda herhangi bir değ işim görülmezken (1750 d/d'de 19,620 Nm), bu ester yak ıtlar ı n Diesel yak ıt ından ise yakla şı k %9 daha az bir momente sahip oldu ğu saptanm ışt ı r. Diesel yak ıt ı ve pamuk ya ğı / Diesel yak ıt ı kar ışı mlar ından elde edilen motor güçlerinin motor devir say ı lar ına bağ l ı olarak değ i şimleri Şekil 6 'da görülmektedir. Şekilden de görüldü ğü üzere, Diesel yak ıt ı ile yap ılan denemelerde maksimum güce 2750 d/d'da ula şı lm ış ve güç değeri ise 4,8022 kw olarak elde edilmiştir. Çizelge 2. Deneme yak ıtlar ı 20 C'de viskozite ve özgül a ğı rl ı k değerleri Yak ıt Türü 20 C'da Viskozite Değeri (cst) 20 C'da Özgül ağı rl ı klar ı (g/cm 3 ) Diesel Yak ıtı 3,626 0,7798 Pamuk Ya ğı 50,767 0,8414 %10 PY + %90 Diesel 4,002 0,7079 %20 PY + %80 Diesel 6,671 0,7159 %30 PY + %70 Diesel 9,478 0,7185 %40 PY + %60 Diesel 13,329 0,7216 %50 PY + %50 Diesel 16,725 0,7287 Pamuk Yağı Metil Esteri 4,275 0,8150 Pamuk Yağı Etil Esteri 5,124 0,7914

5 KILIÇKAN, A., A.K.EL İÇ İN ve D. ERDĞAN, "Pamuk ya ğı motorin kar ışımlar ı n ı n ve pamuk ya ğı esterlerinin küçük 241 güçlü bir dizel motorda yak ıt olarak kullan ı m ı Moment (Nm) Diesel % 10 PY 6 % 20 PY % 30 PY dr % 40 PY % 50 PY Şekil 4. Diesel yak ıt ı ve pamuk ya ğı / Diesel yak ıt ı kar ışı mlar ı n ın motor devir say ısına bağ l ı olarak moment değerlerinin de ğ i şimi 25,0 - E , ,0-0-- Diesel 6-- PYMetil esteri 6 PY1-61 estets Yine ayn ı şekilde, Şekil 7 incelendi ğinde, pamuk ya ğı etil esteri ile pamuk ya ğı metil esteri aras ı nda herhangi bir de ğ i şim görülmemekte ve 2750 d/d'de 4,5197 kw güç geli ştirirlerken, referans yak ıt olan Diesel yak ıtı nda ise ayn ı devirde 4,8022 kw güç geli ştirmektedir. De ğerlerden de anla şı ld ığı gibi, pamuk ya ğı alkil esterleri, Diesel yak ıt ından yakla şı k olarak % 8-10 daha dü şük güç elde edilmesine neden olmu ştur. Motor karakteristik e ğrileri incelendi ğinde güç ve moment değerlerinde %10'luk bir dü şüşler görülmekte, buna kar şı l ık yak ıt tüketimlerinde ise bir artma gözlemlenmektedir. Şekil 8 'de Diesel yak ıt ı ve pamuk ya ğı / Diesel yak ı t ı kar ışı mlar ı n ı n motor karakteristik değerlerinden elde edilen saatlik yak ıt tüketimlerinin motor devir say ı lar ına ba ğ l ı olarak de ğ işimleri verilmi ştir. Şekil 9'da ise, pamuk ya ğı etil esteri ile pamuk ya ğı metil esterinin Diesel yak ıt ı ile karşı laşt ı rmal ı olarak saatlik yak ıt tüketimleri görülmektedir. Şekillerden de görülece ği üzere, her %10 luk ya ğ oran ı art ışı na karşı l ık, saatlik yak ıt tüketiminde %5-8'lik bir art ış belirlenmi ştir. Buna karşı l ık pamuk ya ğı etil esterinin, Diesel yak ıt ı ndan %5-6, pamuk ya ğı metil esterinin ise Diesel yak ıt ı ndan. %3-5 daha fazla saatlik yak ıt tüketimine sahip oldu ğu belirlenmi ştir. Şekil 5. Diesel yak ıt ı, pamuk ya ğı metil esteri ve pamuk ya ğı etil esteri yak ıtlar ı n ın motor devir say ı lar ına ba ğ l ı olarak moment değ işimleri Ayn ı devir say ı lar ına bak ı ld ığı nda, %10 PY + %90 Diesel yak ıt ı kar ışı m ı 4,8022 kw, %20 PY + %80 Diesel yak ıt ı kar ışı m ı 4,5197 kw, %30 PY + %70 Diesel yak ıt ı kar ışı m ı 4,3785 kw, %40 PY+%60 Diesel yak ı t ı kar ışı m ı 4,2373 kw ve %50 PY + %50 Diesel yak ıt ı kar ışı m ı 3,6723 kw güç geli ştirmi ştir. Sonuçlara göre, %10 pamuk ya ğı art ışlar ı na karşı l ık güçte az bir azalma söz konusu olmakla beraber, bu dü şüş %7-9 değerinde olmaktad ır (Şekil 6). 6,0 5,0 4,0-1 Z", 30 2,0 1,0 Devir say ı sı (d/d) Diesel PY Metil esteri PYFlilester711 Şekil 7. Diesel yak ıtı, pamuk ya ğı metil esteri ve pamuk ya ğı etil esteri yak ıtlar ı n ın motor devir say ı lar ına bağ l ı olarak güç de ğ i ş imleri ,5 E 2,0 Z 1,5 L Diesel o % 10 PY 6 A, 20 PY ıt % 30 PY 6 % 40 PY % 50 PY 1 Dicsel o % 10 PY 6 % 20 PY X % 30 PY 6 % 40 PY 4 %50 PY Şekil 6. Diesel yak ıtı ve pamuk ya ğı / Diesel yak ıt ı kar ışımlar ı n ı n motor devir say ıs ı na bağ l ı olarak güç değerlerinin de ğ i ş imi Şekil 8. Diesel yak ıtı ve pamuk ya ğı / Diesel yak ıt ı kar ışı mlar ı n ı n motor devir say ısı na ba ğ l ı olarak saatlik yak ıt tüketimi de ğerlerinin de ğ iş imi

6 242 TARIM B İ L İ MLER İ DERGISI 2008, Cilt 14, Say ı 3 2,0 öı E 1,6 5 1,2 ',;,; 0,8-0,8 0, ,5 Y ş 0,4 TY 0,3 0,4 th' ' Diesel PY Metil es teri 6 PY Etik es teri Şekil 9. Diesel yak ıtı, pamuk ya ğı metil esteri ve pamuk ya ğı etil esteri yak ıtlar ı n ı n motor devir say ı lar ı na ba ğ l ı olarak saatlik yak ıt tüketimlerinin de ğ i ş imleri Diesel yak ıt ı ve pamuk ya ğı / Diesel yak ı t ı kar ışı mlar ından elde edilen özgül yak ıt tüketim de ğerlerinin motor devir say ı lar ı na ba ğ l ı olarak değ i şimleri Şekil 10 'da görülmektedir. Şekilde de görüldü ğ ü üzere, Diesel yak ıt ı en dü şük özgül yak ı t tüketimine 2250 d/d'da 304 gr/kwh de ğeriyle sahip olmu ştur. Ayn ı devir de ğeri göz önüne al ı nd ığı nda, %10 PY + %90 Diesel yak ıtı kar ışı m ı 333,5 gr/kwh, %20 PY + %80 Diesel yak ı t ı kar ışı m ı 349,3 gr/kwh, %30 PY + %70 Diesel yak ı t ı kar ışı m ı 387,9 gr/kwh, %40 PY + %60 Diesel yak ıt ı kar ışı m ı 425,6 gr/kwh ve %50 PY + %50 Diesel yak ıtı kar ışı m ı 534,4 gr/kwh değerleri belirlenmi ştir. Aç ı kça görülmektedir ki, her %10'luk ya ğ oran ı art ışı na kar şı l ık özgül yak ıt tüketimlerinde yakla şı k %3 ile %10 oran ı nda bir art ış meydana gelmektedir. Bu da yak ı t ı n içerisindeki ya ğ kar ışı m oran ı n ı n artmas ıyla, kar ışı m ı n ı s ı l de ğerinin dü şmesinden ileri gelmektedir. 24 o Diesel x % 30 PY o %l PY t '%40 PY - % 20 PY - "A, 50 PY Şekil 10. Diesel yak ıtı ve pamuk ya ğı / Diesel yak ıtı kar ışı mlar ı n ı n motor devir say ı s ı na bağ l ı olarak özgül yak ıt tüketim de ğerlerinin de ğ işimi -1 0,6 8ıı 0,5 0,4 2 0,3 0,2 o, ı o Diesel PY Metil es teri PY Etil esteri Şekil 11. Diesel yak ıtı, pamuk ya ğı metil esteri ve pamuk ya ğı etil esteri yak ıtlar ı n ı n motor devir say ı lar ı na bağ l ı olarak özgü' yak ıt tüketim de ğ erlerinin de ğ i ş imleri Şekil 11'de ise pamuk ya ğı alkil esterlerinin özgül yak ıt tüketimleri çok fazla de ğ i şim göstermemekle birlikte, farkl ı devirlerde Diesel yak ıt ı na oranla pamuk ya ğı metil esteri ortalama %10-12, pamuk ya ğı etil esteri ise yakla şı k %12-14 daha yüksek özgül yak ı t tüketimlerine sahip olduklar ı belirlenmi ş ir ' Devir say ı sı (d/d) Şekil 12 ve Şekil 13'de pamuk ya ğı / Diesel yak ı t kar ışı mlar ı n ı n ve pamuk ya ğı alkil esterlerinin Diesel yak ı t ı ile kar şı la şt ı rmal ı olarak egzoz gaz ı içerisinde bulunan 02 değerleri görülmektedir. Kar ışı mlar ı n içerisine kat ı lan yağ oran ı na bağ l ı olarak, egzoz gaz ı içerisinde bulunan 02 miktar ı n ı fazla olmamakla beraber bir miktar art ı rm ışt ı r. Bunun nedeni, yanman ı n tam olarak tamamlanmamas ı, oksijenin silindir içerisinde reaksiyona girmemesidir. Şekil 14 ve Şekil 15'de ise test yak ıtlar ı n ı n C değerlerinin de ğ i şimleri görülmektedir. C de ğeri devir say ı s ı na bağ l ı olarak de ğ i şim göstermektedir. o Diesel 13--*/,, 10 PY %20 EY x % 30 PY PY % 50 PY Şekil 12. Diesel yak ı t ı ve pamuk ya ğı / Diesel yak ı t ı kar ışı mlar ı n ı n motor devir say ı s ı na ba ğ l ı olarak 02 değerlerinin de ğ i ş imi Devir say ı s ı artt ı kça C değeri azalmaktad ı r. Bu beklenilen bir sonuç olmakla beraber, kar ışı m içerisindeki ya ğ oran ı n ı n artmas ıyla C miktar ı da doğ ru orant ı l ı bir şekilde azalmaktad ı r. Pamuk ya ğı alkil esterlerinde ise benzer bir durum söz konusu olup, Diesel yak ıt ı na benzer özellikler göstermi şlerdir.

7 i KILIÇKAN, A., A.K.EL İ Ç İ N ve D. ERDĞAN, "Pamuk ya ğı motorin kar ışı mlar ı n ı n ve pamuk ya ğı esterlerinin küçük 243 güçlü bir dizel motorda yak ıt olarak kullan ı m ı Şekil 18 ve Şekil 19'da ise deneme yak ıtlar ı n ı n azot oksit de ğ i şimleri görülmektedir. 4,0-3,5-2. 3,0 2,5 çqa I i D I o. ı o , U 1000 e Dies el --o-- PY Metil esteri PY FYiI esteri Şekil 13. Diesel yak ıtı, pamuk ya ğı metil esteri ve pamuk ya ğ etil esteri yak ıtlar ı n ı n motor devir say ı lar ı na ba ğ l olarak 02 değ erlerinin de ğ i ş imleri ,5 1,0 0,5 o Diesel o % 10 PY % 20 PY --x % 30 PY --A "/040 PY % 50 PY Şekil 16. Diesel yak ıtı ve pamuk ya ğı / Diesel yak ıt kar ışı mlar ı n ı n motor devir say ı s ı na ba ğ l ı olarak C 2 ğerlerinin de ğ i şimi de 4 - E D. a" 2 U 1 Şekil 14. Diesel yak ıtı ve pamuk ya ğı / Diesel yak ıtı kar ışı mlar ı n ı n motor devir say ı s ı na bağ l ı olarak C de ğerlerinin de ğ i ş imi o Dies el o % 10 PY % 20 PY --x-- % 30 PY A % 40 PY % 50 PY Devir say ı sı (d/d) o Dies el o PY Metil es teri A PYni ı es teri] Şekil 17. Diesel yak ıtı, pamuk ya ğı metil esteri ve pamuk ya ğı etil esteri yak ıtlar ı n ı n motor devir say ı lar ı na bağ l ı olarak C 2 değerlerinin de ğ i ş imleri İ Dies el o PY Medi es teri PYFliI esteri Şekil 15. Diesel yak ı t ı, pamuk ya ğı metil esteri ve pamuk ya ğ etil esteri yak ıtlar ı n ı n motor devir say ı lar ı na bağ! olarak C de ğ erlerinin de ğ i ş imleri Şekil 16 ve Şekil 17'de test yak ıtlar ı n ı n C2 değ i şimleri görülmektedir. Kan şı nnl ı yak ıtlar ın ve alkil ester yak ıtlar ı n C2 değerleri Diesel yak ı t ından daha düşük ç ı kmaktad ır. Bunun ba ş l ıca nedeni yine tam yanma olay ı n ı n yüksek devirlerde sa ğlanamamas ıd ı r E o-- Dies o % 10 PY %20 PY - % 30 PY A % 40 PYt%S PY Şekil 18. Diesel yak ıtı ve pamuk ya ğı / Diesel yak ıt ı kar ışı mlar ı n ı n motor devir say ı s ı na bağ l ı olarak N değerlerinin de ğ işimi Şekil 20 ve Şekil 21'de test yak ıtlar ı n ın egzoz gaz ı s ı cakl ık değ i şimleri görülmektedir. Kar ışı ml ı yak ıtlar ın ve alkil ester yak ıtlar ı n ısı l değerleri dü şük oldu ğu için ekzoz gaz ı s ı cakl ı klar ı Diesel yak ıt ı na göre dü şük ç ı km ışt ı r.

8 244 TARIM B İ L İMLER İ DERGISI 2008, Cilt 14, Say ı 3 E o cr> Egzoz s ıcakl ı ğı (oc) Devir say ı sı (d/d) o Diesel o PYMetil es teri a ı PYEtil es teri Şekil 19. Diesel yak ı t ı, pamuk ya ğı metil esteri ve pamuk ya ğı etil esteri yak ıtlar ı n ı n motor devir say ı lar ı na bağ l ı olarak N de ğerlerinin değ i ş imleri e-- Diesel %10 PY % 20 PY %30 PY a % PY % 50 PY Şekil 20. Diesel yak ıt ı ve pamuk ya ğı / Diesel yak ıt ı kar ışı mlar ı n ı n motor devir say ı s ı na bağ l ı olarak egzoz s ı cakl ı k değerlerinin de ğ i ş imi o o Diesel PY Metil esteri ını PYLtil esteri) Şekil 21. Diesel yak ıt ı, pamuk ya ğı metil esteri ve pamuk ya ğ etil esteri yak ıtlar ı n ı n motor devir say ı lar ı na ba ğ l olarak egzoz s ı cakl ı k değerlerinin de ğ iş imi Motor devir say ıs ına ba ğ l ı olarak ba ğ l ı olarak, tüm yak ıtlarda duman koyulu ğu miktar ında dü ş ü ş gözükmektedir. Burada aromatik miktarlar ına ba ğ l ı olarak duman miktar ı n ın deği şebileceği, kar ışı mlar ı n ıs ı l değerlerine ba ğ l ı olarak silindir içerisindeki s ı cakl ı k değ i şiminin de duman olu şumuna etkin oldu ğ u söylenebilir. Diesel motorundaki güç art ışı, silindire püskürtülen yak ı t ı n miktar ı ile doğrudan ilişkilidir. Deney motorunun tasar ı m ı Diesel yak ıt ına göre yap ı ld ığından, yanma sonucu baz ı kar ışı mlardaki duman miktar ı n ın Diesel yak ıt ına göre daha fazla artmas ı mümkün gözükmektedir. Emme i şleminin son s ı cakl ığı na ba ğ l ı olarak silindirdeki havan ın s ıcakl ığı artmakta ve hacimsel verim dü şerek silindire giren hava miktar ı n ı azaltmaktad ı r. Buna ba ğ l ı olarak da normal yanma sa ğlanamad ığından duman olu şumu artabilmektedir ( İçingür ve Eray 2003). Yap ı lan denemelerde özellikle kar ışı ml ı yak ıtlar için ya ğ oran ı artmas ıyla duman yo ğ unlu ğunda az da olsa bir art ış gözlemlenmi ştir. Şekil 22'de tüm yak ıt türlerinin duman yoğ unlu ğu değerleri görülmektedir. Esterleştirme işlemi ile ham yağlar ı n özelliklerinde iyile şmeler görülmü ş, viskozitelerinin azald ığı, ı s ıl değerlerinde bir miktar art ış olduğu ve yoğunluklar ı n ın azald ığı belirlenmi ştir. Bu özellikleri ile yağ asidi metil esterleri No 2-D'na daha yak ı n özellikler göstermi şlerdir. Pamuk ya ğı ile yap ılan çal ışmada ilk harekete geçi şte zorluklar meydana gelmektedir. Pamuk ya ğı kullan ı m ı ile motor momenti, gücü ve toplam veriminde No 2-D'na k ıyasla az da olsa dü şüşlerin meydana geldi ği, yağ asidi metil esterleri kullan ı m ı ile moment, güç ve toplam verim ham pamuk ya ğ lar ına oranla daha yüksek oldu ğu ve No 2-D'na daha yak ı n olduğu belirlenmi ştir. Pamuk ya ğı ile yap ılan testlerde duman koyulu ğunun No 2-D'na oranla daha yüksek oldu ğ u, fakat ya ğ asidi metil esterlerinin kullan ı m ı ile duman yoğ unlu ğu ham bitkisel ya ğlara oranla daha dü şük oldu ğu belirlenmi ştir. Nx emisyonlar ı n ın pamuk ya ğı kullan ı ld ığı nda önemli ölçüde azald ığı, yağ asidi metil esterleri kullan ı ld ığı nda ham pamuk ya ğ lar ına oranla Nx emisyonlar ı nda k ısmen art ış belirlenmi ştir. Pamuk ya ğlar ı n ın ürettikleri efektif moment ve güç de ğerlerinin No 2-D efektif güç ve moment değerinden daha dü şük olmas ı n ın en önemli sebebi pamuk ya ğ lar ı ve bunlarda elde edilen ya ğ asidi metil esterlerin ıs ıl değerlerinin No 2-D'na göre daha dü şük olmas ı d ı r. Ayr ıca yüksek viskozitelerinden dolay ı Pamuk ya ğ lar ı enjektörde püskürürken daha iri zerreli olmaktad ı r. Şekil 22. Deneme yak ıtlar ı n ı n duman yoğ unlu ğu değerleri (3000 d/d)

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HARDAL YAĞI BİYODİZELİNDE DEPOLAMA SÜRESİ VE ŞARTLARININ YAKIT ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Atakan ALTUNTAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA

Detaylı

Antalya K ıy ı Şeridindeki Turizm Tesislerinin Fiziksel Planlama Sürecinde Ortaya Ç ı kan Sorunlar ve Çözüm Önerileri)

Antalya K ıy ı Şeridindeki Turizm Tesislerinin Fiziksel Planlama Sürecinde Ortaya Ç ı kan Sorunlar ve Çözüm Önerileri) TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (4), 71-80 Antalya K ıy ı Şeridindeki Turizm Tesislerinin Fiziksel Planlama Sürecinde Ortaya Ç ı kan Sorunlar ve Çözüm Önerileri) M. Selçuk SAYAN 2 Yüksel ÖZTAN3 Geli ş

Detaylı

Prof.Dr. Hulusi BARLAS

Prof.Dr. Hulusi BARLAS STANBUL ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ LAÇ ENDÜSTR S ATIKSULARINDA FENTON PROSES LE RENK VE KO G DER M Çevre Müh. N.Didem SERT Çevre Mühendisli i Anabilim Dal Dan man Prof.Dr. Hulusi

Detaylı

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Rüknettin Küçükçal ; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Binalarda enerji ekonomisi kavram y llar içinde geliflmifltir. Yönetmeliklerde konunun ele al nmas da buna

Detaylı

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA Kas m BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü

Detaylı

DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER. Tuncer U RA

DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER. Tuncer U RA EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (YÜKSEK L SANS TEZ ) DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER VE TEKNOLOJ LER Tuncer U RA Su Ürünleri Yeti tiricili i Anabilim Dal Bilim Dal Kodu:

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE PERCEIVED CONFLICT MANAGEMENT STYLES OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS AND STRESS LEVEL

Detaylı

EVALUATING WASTE COOKING OILS AS ALTERNATIVE DIESEL FUEL

EVALUATING WASTE COOKING OILS AS ALTERNATIVE DIESEL FUEL G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi 18(1):81-91 (2005) ISSN 1303-9709 G.U. Journal of Science 18(1):81-91 (2005) EVALUATING WASTE COOKING OILS AS ALTERNATIVE DIESEL FUEL Mustafa ÇANAKÇI, A. Necati ÖZSEZEN* Kocaeli

Detaylı

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Çank r Karatekin Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Birol ÇET N * Gaziosmanpa a Üniversitesi ktisat Bölümü bcetin@gop.edu.tr Serap

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel At ksu Ar t m ve Ar tma Çamurlar n n Kontrolü Prof. Dr. zzet ÖZTÜRK Dr. Hacer T MUR Dr. Ufuk KO KAN 1. ATIKSU M KTAR VE ÖZELL KLER... 1 1.1. At ksu Ak m n

Detaylı

Hamza ÇE TEPE Tu ba MISTAÇO LU Özet

Hamza ÇE TEPE Tu ba MISTAÇO LU Özet Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 123-140 GÜMRÜK B RL N N DO RUDAN YABANCI YATIRIMLARA ETK S : AVRUPA B RL N N YEN ÜYELER VE TÜRK YE ÜZER NE B R PANEL VER ANAL Z 1 Hamza

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI Aylin KONEZ At l m Üniversitesi Hikmet ALAGÖZ Cemre Is tma So utma Ltd. ti. Serra TOPAL Makina Mühendisi Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ

Detaylı

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 4842 Say l Kanunla Yap lan Düzenlemeler I nda Yat r m ndirimi Uygulamas ve Ekonomik Etkileri Dr. Mehmet ÖZKARA Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

Prof. Dr. Ali BAfiÇET NÇEL K Doç. Dr.H. Hüseyin ÖZTÜRK Arafl.Gör. Cengiz KARACA

Prof. Dr. Ali BAfiÇET NÇEL K Doç. Dr.H. Hüseyin ÖZTÜRK Arafl.Gör. Cengiz KARACA Türkiye de Tarımsal Biyokütleden Enerji Üretimi Olanakları Prof. Dr. Ali BAfiÇET NÇEL K Doç. Dr.H. Hüseyin ÖZTÜRK Arafl.Gör. Cengiz KARACA ÖZET Ülkemiz genelinde yap lan bu çal flmada, Türkiye de tarla

Detaylı

SANTRALLER N DURUMU. 3 Murat KANKAL 4 Mustafa H. F L Z. Gümü hane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, n aat Müh. Bölümü, 29000, Gümü hane.

SANTRALLER N DURUMU. 3 Murat KANKAL 4 Mustafa H. F L Z. Gümü hane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, n aat Müh. Bölümü, 29000, Gümü hane. ÇORUH HAVZASI NDAK KÜÇÜK H DROELEKTR K SANTRALLER N DURUMU 1 Adem AKPINAR 2 Murat. KÖMÜRCÜ 3 Murat KANKAL 4 Mustafa H. F L Z 1 Gümü hane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, n aat Müh. Bölümü, 29000, Gümü

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER Ar. Gör. Vahit LHAN Erciyes Üniversitesi leti im Fakültesi e-mail: vilhan66@hotmail.com Öz Yeni

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE

EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE ALTYAPI S STEMLER N B RLE LMES NAN NCE YÜKSEK L SANS TEZ LG SAYAR MÜHEND SL ANAB M DALI HAZ RAN 2013 TRAKYA ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ i KABUL ve ONAY S

Detaylı

PARASAL BİRLİĞİN ÜYE ÜLKELER AÇ İSİNDAN FAYDA VE MALİYETLERİ

PARASAL BİRLİĞİN ÜYE ÜLKELER AÇ İSİNDAN FAYDA VE MALİYETLERİ Ankara Avrupa Çal ışmalar ı Dergisi Cilt:2 Say ı:4 (Bahar: 2003) s. 103-121 PARASAL BİRLİĞİN ÜYE ÜLKELER AÇ İSİNDAN FAYDA VE MALİYETLERİ Ar ş. Gör. M. Kemal DEĞER (*) ş. Gör. Lütfü ÖZTÜRK (** ) Ar ABSTRACT

Detaylı

ANAL Z THE HEALTH EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS

ANAL Z THE HEALTH EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS OECD ÜLKELER NDE SA LIK HARCAMALARI: PANEL VER ANAL Z Zafer ÇALI KAN * ÖZ Sa l k harcamalar bütün OECD ülkelerinde son otuz y l içinde yaln zca artmakla kalmay p ayn zamanda giderek farkl la maktad r.

Detaylı

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ T.C. SELÇUK ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ ÇOCUK GEL VE EV YÖNET ANA B M DALI ÇOCUK GEL VE E B M DALI 6 YA ÇOCUKLARININ B MSEL SÜREÇ BECER LER GEL RMEYE YÖNEL K YAPILANDIRMACI YAKLA IMA DAYALI B R

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU BASINÇLI HAVA SERV SLER N SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU Guide to the Selection and Installation of Compressed Air Services TÜRKÇEYE ÇEV REN : ERDO AN TAN TAHA TAZY KL HAVA SAN. VE T C. A.. STANBUL

Detaylı

Ankara Üniversitesi Ö ğ rencilerinin H ızl ı Haz ı r Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Ara ştı rma

Ankara Üniversitesi Ö ğ rencilerinin H ızl ı Haz ı r Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Ara ştı rma TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (3), 116-121 Ankara Üniversitesi Ö ğ rencilerinin H ızl ı Haz ı r Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Ara ştı rma Metin Saip SÜROCOOĞ LU 1 Funda P ı nar ÇAKIROĞLIP Geli ş Tarihi

Detaylı

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 Mustafa ÖZ Ö r. Gör., Erciyes Üniversitesi K.M.Y.O. Kayseri

Detaylı

Biyodizel yan ürünü gliserolün kanatlı ve ruminant rasyonlarında enerji kaynağı olarak kullanımı

Biyodizel yan ürünü gliserolün kanatlı ve ruminant rasyonlarında enerji kaynağı olarak kullanımı Biyodizel yan ürünü gliserolün kanatlı ve ruminant rasyonlarında enerji kaynağı olarak kullanımı Sarper ÖZBEK *, Adnan ŞEHU ** Öz: Biyodizel üretim maliyeti yüksek olan bir yakıttır. Yağlı bitki tohumundan

Detaylı