AKARYAKIT İSTASYONLARINDA YANGIN EMNİYETİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKARYAKIT İSTASYONLARINDA YANGIN EMNİYETİ"

Transkript

1 AKARYAKIT İSTASYONLARINDA YANGIN EMNİYETİ 1. Giriş istasyonları ile ilgili olarak iki önemli mevzuat bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, İstasyonları-Emniyet Kuralları isimli TS Standardı olup, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı isteği üzerine 20 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de tebliğ olarak yayınlanarak mecburi standart kapsamına alınmıştır. İkincisi ise Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik olup Resmi Gazete de tarih ve sayı ile yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması isimli sekizinci kısmında akaryakıt istasyonlarında alınacak yangın güvenlik önlemleri sıralanmaktadır. Benzin, yakıt nafta, gaz yağı, jet yakıtı, motorin (dizel), fuel oil, biyodizel ve biyoyakıt (etanollü benzin) akaryakıt grubu altında toplanmaktadır. istasyonları ise esas itibariyle karayolunda seyreden araçların akaryakıt, yağ, basınçlı hava gibi ihtiyaçlarının sağlandığı ve taşıtlarla ilgili bazı basit teçhizat parçaları ile hizmetlerin verildiği yerlerdir. TS ye göre akaryakıt istasyonları; akaryakıtların depolandığı ve sabit olarak tesis edildiği, cihaz, donanım ve teçhizatla motorlu kara ve deniz taşıtlarının yakıt depolarına veya yakıt kaplarına doldurulduğu ve/ veya isteğe bağlı olarak oto lastiği, akümülatör ve bazı diğer ihtiyaçlarla ilgili satış ve servis hizmetlerinin verildiği yer olarak tanımlanmaktadır. İçerisinde akaryakıtla birlikte LPG de satılan akaryakıt istasyonları ayrıca TS a, sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) veya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satılan akaryakıt istasyonları ise ayrıca ilgili mevzuata uygun olmalıdır. Akarya- 357

2 kıt istasyonları içerisinde kurulmuş ve kurulacak olan LPG otogaz istasyonlarının TS Standardına uygun olmaları zorunludur. 2. Tehlikeli Bölgeler ve Sınırlamalar istasyonlarında yangın önlemleri tehlike bölgelerine göre belirlenir. Tehlikeli bölgeler, patlama ihtimallerine göre 3 gruba ayrılır. Patlayıcı gaz-hava karışımının devamlı surette veya uzun süre mevcut olduğu boru ve kap içleri gibi bölgeler 0. Bölge, patlayıcı gaz-hava karışımının normal çalışma sırasında oluşma ihtimalinin olduğu dolum borusu civarı ve armatürler gibi bölgeler 1. Bölge, patlayıcı gaz-hava karışımının normal çalışma sırasında oluşma ihtimalinin olmadığı ve fakat olması halinde yalnız kısa bir süre için mevcut olduğu, tankların yakın çevresi gibi bölgeler 2. Bölge olarak gruplandırılmaktadır. Ayrıca, elektrik ve her türlü mekanik tesisatının projelendirilmesi, tesisi, işletilmesi, bakım/onarımı ve gerekli cihazların seçilmesinde patlayıcı ortamların dikkate alınmasına ihtiyaç duyulmayan bölgeye Emniyetli Bölge denilmektedir. doldurma ağzının herhangi bir kısmı ile 1. Bölgeye giren zemin kodunun altındaki çukurlar ve boşluklar 0. Bölgedir. Gevşek bir doldurma bağlantısından yatay düzlemde 3 m lik bir yarıçap ve sıkı bir doldurma bağlantısından 1 m lik bir yarıçap dahilinde, zemin seviyesinden 50 cm ye kadar 1. Bölge kabul edilir. Tahliye borusunun açık ucundan, bütün yönlerde 1 m mesafede 0. Bölge kabul edilir. Diğer taraftan, parlama noktası 37,8 ºC ve daha yüksek olan sıvılara yanıcı sıvı denir ve parlama noktası 37,8 ºC nin altında olan sıvılara parlayıcı sıvılar denilirr. Yanıcı ve parlayıcı sıvıların, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre, sınıflandırması Tablo 1 de verilmiştir. Parlama noktasının üzerinde ısıtılan Sınıf II ve Sınıf IIIA sıvılar, Sınıf I olarak kabul edilir. istasyonlarında bulunan sıvıların yanıcılık sınıfları Tablo 2 de görülmektedir. Tehlike bölgeleri belirlenirken bu tabloda verilen sınıflandırma esas alınır. 3. Depolama ları tankları, TS 8993 e veya TS EN e uygun olmalıdır. lar, imalâtçının talimatlarına göre yer altına tesis edilmeli, sağlam bir zemin üzerine oturtulmalı ve her tarafından en az 15 cm kalınlığında, temiz, yıkanmış, tane büyüklüğü 0,3 cm yi aşmayan ve korozyon yapma etkisi olmayan kum ile 358

3 Tablo 1. Yanıcı Sıvıların Sınıflandırılması [1,2] PS (Parlama Sıcaklığı ) Sınıfı Yanıcı Sıvılar Parlayıcı Sııvılar PS C PS< C Buhar Basıncı Pb< 276 kpa C PS < 60 0 C Sınıf II 60 0 C PS < 93 0 C Sınıf IIIA 93 0 C PS Sınıf IIIB Parlama Noktası < C ve Kaynama Sıcaklığı < C Parlama Noktası < C ve Kaynama Sıcaklığı C Parlama Noktası C ve Kaynama Sıcaklığı < C Sınıf IA Sınıf IB Sınıf IC Tablo 2. İstasyonlarında Bulunan Sıvıların Yanıcılık Sınıfları [2] Sıvı Parlama noktası her 15 cm lik kalınlık için sıkıştırma yapılarak, hava boşluğu bırakmayacak şekilde doldurulmalıdır. lar, düşürüldüğü veya yuvarlandığı zaman kaynak yerinin veya herhangi bir kısmının zarar görmemesi, delinmemesi ve koruyucu tabakasının sıyrılmaması için, çukura dikkatli bir şekilde indirilmelidir. Yeni açılacak akaryakıt istasyonlarında, akaryakıt sadece yer altı tanklarında depolanmalıdır. Yeraltı tankı, yer altına tamamen gömülü, üzerindeki toprak tabakası en az 60 cm olan ve ayrıca üstü en az 10 cm lik bir beton tabakası ile örtülen tankı ifade eder. Yeraltı tankı üzerinde araç trafiği olacak veya olma ihtimali Sınıf Kaynama noktası Havadaasgari tutuşma sıcaklığı 0 C 0 C 0 C Antifriz 110 IIIB Fren sıvısı 149 IIIB Şase gresi 204 IIIB > 427 > 427 Karter yanık yağı - IIIB - - Motorin (dizel yakıt) > 55 II - - Biyodizel > 93 IIIB 180 ilâ Biyoyakıt (% 85 etanollü benzin) < 13 IB Yak. 450 Benzin -40 ilâ -46 IB 38 ilâ 204 Yak. 441 Dişli yağı 202 IIIB > 427 > 427 Gaz yağı > 38 II 151 ilâ Lityum-moli gres 193 IIIB > 427 > 482 Yağlama yağları 149 ilâ 232 IIIB - - Hidrolik direksiyon sıvısı 177 IIIB > Beyaz gres 241 IIIB > 427 > 427 Cam yıkama sıvısı (metanol/su karışımları) % 100 metanol 12 IB % 50 metanol / % 50 su 27 IB - - % 20 metanol / % 80 su 48 II - - % 5 metanol / % 95 su 97 IIIB

4 var ise, üzerinden geçecek araçların vereceği zararı önlemek üzere, tankın üzerinin en az 60 cm kalınlığında sıkıştırılmış dolgu malzemesi ile ve dolgunun üzerinin de 15 cm kalınlığında demir takviyeli beton plaka ile kapatılması şarttır. Beton plaka kullanıldığında, plakanın yatay düzlemde her yönde, tankın oluşturduğu alanın kenarlarından en az 50 cm taşması gerekir. Beton plaka ile üzeri kapatılmayan tankların üzerinden araç geçişini önlemek üzere, tankın gömülü olduğu alanın etrafı en az 180 cm yüksekliğinde tel örgü ile çevrilir. larının depo sahasına ait olmayan arsa ve araziden uzaklığının en az 1 m olması şarttır. ların meskûn yerlere olan uzaklığı ile kendi aralarındaki uzaklık için Tablo 3 teki değerler esas alınır. Mesafeler tank dış cidarlarından ölçülen en kısa mesafedir. Yeraltı tankları mekanik etkilerden korunmalı ve yangın hâlinde sızdırmaz kalabilmelidir. Korozyona dayanıklı olmayan malzemeden yapılmış yeraltı tankları, korozyon tehlikesine karşı, bir yalıtım tabakası ile korunmalıdır. ların kapatılmaz bir havalandırma borusu bulunmalı ve bu borunun doldurma sırasında gaz sıkışmasına meydan vermeyecek ebatta olması şarttır. Bu şart, bölmeli tanklarda her bölme için geçerlidir. Havalandırma borularının kapalı hacimlere açılmaması ve ze- Tablo 3. Yeraltı ları ile İlgili Asgari Emniyet Mesafeleri [1] Hacmi (m 3 ) Yeraltı tanklarının komşu arsa sınırına, ana trafik yollarına veya demir yollarına uzaklıkları (m) ların Birbirinden Uzaklığı (m) 0,5 veya daha az 0 0 0, den büyük 15.0 Birbirine komşu tankların çaplarının toplamının ¼ ü 360

5 minden en az 4 m yüksekte açık havaya çıkması gerekir. Boru uçları, yağmur ve yabancı madde girişine karşı korunmalıdır. lar, uygun şekilde topraklanmalı ve periyodik olarak denetlenmelidir. Katodik koruma yetkili teknik elemanlarca en az yılda bir defa olmak üzere periyodik olarak kontrol edilmelidir. taki sıvı seviyesinin kontrolü için uygun bir donanım bulunmalı ve doldurma operatörü bu donanıma kolaylıkla ulaşabilmelidir. doldurulurken sıvı seviyesi tank kapasitesinin % 90 ına ulaştığında duyulabilir şiddette sesli ikaz veren bir alarm sistemi veya sıvı seviyesi tank kapasitesinin % 95 ine ulaştığında tanka olan akışı otomatik olarak kesen donanım olmalıdır. Bu donanımlar normal veya acil havalandırma sistemlerinin uygun şekilde çalışmasını engellememeli veya sınırlamamalıdır. 4. Servis İstasyonları Servis istasyonları kurulurken Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ve bu yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında TS Standardı hükümlerine uyulur. Servis istasyonları için yönetmelikte belirtilen uyulması gereken mesafeler Tablo 4 te verilmiştir. Yönetmelikte, tankların betonarme havuz içerisine yerleştirilmesi gerektiği, tank başına litreyi geçmemek şartı ile, bir istasyonda litre akaryakıt depolanabileceği belirtilmektedir. servis istasyonunun tamamı, merkezi ve gelişmiş bir topraklama sistemine bağlanmalı, topraklama hattından bir seyyar uç, dolum ağzı muhafazası içine alınarak boşaltım yapan tankerlerin topraklanmasında kullanılmalıdır. erler dolum işlemine başlamadan önce statik yükten arındırılmalı, doldurma ve boşaltma esnasında tank ile tanker arasında statik elektrik yükü dengesini sağlayacak bağlantı yapılmalı ve tanker topraklanmalıdır. Bütün elektrik tesisatı ve elektrikli cihazlar, tesis edildikleri yerler için uygun olmalı ve ana panolara kaçak akım koruma rölesi konulmalıdır. Bir koruma bölgesi, dışarısı ile irtibat noktası olmayan bir zemin, duvar, çatı veya diğer yapının ötesine geçmemelidir. Yakıt hortumu ve tabancasının bir parçası olan bütün elektrik tesisatı ve elektrikli cihazlar Bölge 0 da kullanım için uygun olmalıdır. Sınıf I yakıtların 361

6 Tablo 4. Servis İstasyonlarında Asgari Emniyet Mesafeleri (m) [1] ı Yeraltı (1) Pompası Adası Havalandırma Borusu Doldurma Ağzı İdari Bina (2) Komşu Arsa Sınırı Karayolu (Şehiriçi) Sınırı Karayolu (Şehirlerarası) Arsa Sınırı Topluma Açık Yerler (3) Hastane Okul Arsa Sınırı (4) ı 0,5 2 7, Yeraltı Pompası (Dispenser) , Adası Havalandırma (5) Borusu Doldurma Ağzı (1) dış cidarlarından ölçülen en kısa mesafedir. (2) İstasyonun idari, ticari ve sosyal faaliyetlerinin yürütüldüğü, istasyona ait makine ve donanımların bakımlarının yapıldığı, istasyonun ihtiyacı olan, elektrik, basınçlı hava ve su temin ünitelerinin bulunduğu yapılardan meydana gelen idari bürolarda bodrum katı bulunamaz, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihinden önce inşa edilmiş istasyonlarda bodrum kat mevcut ise, bodrum kat girişi ve bodrum katın herhangi bir açıklığı havalandırma borusu çıkış ucu, doldurma ağzı, tank ve dağıtım birimleri ile aksi cephede (girişi arkadan) olması ve girişte eşik ve eşikten sonra dışarıya doğru bir meyil bulunması şarttır. (3) Topluma açık yerler: Konaklama, tören, ibadet, eğlence, yeme, içme, ulaşım, araç bekleme, alışveriş gibi sebeplerle 50 veya daha fazla kişinin bir araya gelebildiği bütün binalar veya bunların bu amaçla kullanılan bölümlerini kapsar. (3), (4) Bu sütunlardaki mesafeler mevcut binalar ve mevcut akaryakıt istasyonları için % 60 azaltılır. Bu sütunlardaki mesafeler istasyonda sadece motorin tankı olması hâlinde mevcut ve yeni istasyonlarda % 50 azaltılabilir. (5) istasyonlarında, binaların pencere, kapı, klima, aydınlatma sistemi gibi herhangi bir açıklığı olmayan cephesine 0 metre olabilir. Nefeslik ağzı, çatı veya elemanlarından en az 3,6 m yüksekte olmalıdır. Toplam yükseklik 9 m yi aşmamalıdır. depolandığı, doldurulup boşaltıldığı veya satıldığı yerlerdeki elektrik tesisatı ve elektrikli cihazlar Bölge-0 veya Bölge-1 şartlarına uygun olarak tasarımlanmalı ve tesis edilmelidir. Acil durumlarda bütün dispenserlere giden gücü kesmek için, dispenserlerden uzakta ve kolaylıkla ulaşılabilen bir yerde açıkça fark edilen devre kesici olmalıdır. İkmal kolonları ve ikmal sistemleri, devrilmeye ve araç çarpmalarına karşı emniyete alınmalı, bunlar zemin seviyesinin altına ve özellikle bodrumlara konulmamalıdır. İkmal kolonunun 5 m yarıçaplı çevresinde, daha alt kotlardaki hacimlere giden kanal, boru ve tesisat açıklıklarının bulunmaması gerekir. Boru ve kabloların geçtiği kanallarda yanıcı buhar karışımlarının meydana gelmesi, kum doldurulması gibi yöntemlerle önlenmelidir. Boşaltma ünitesi, depo dolduğunda otomatik olarak kapanan bir vana ile donatılmalı veya vananın açma kolunda sabitleştirme düzeni bulunmalıdır. sahasındaki akaryakıt sızıntıları bir toplanma çukurunda toplanma- 362

7 lı, iki kademeli taşımalı bir sızdırma şebekesinden geçirilip uygun şekilde yapılmış bir foseptiğe verilerek mekanik temizleme yapılmalıdır. İstasyonda, her dispenser adasının yanında ve her binanın içerisinde, TS 862-EN 3 e uygun en az 1 adet 6 kg lık kuru kimyevi tozlu, ilave olarak istasyon içerisinde farklı yerlerde ve doldurma ağzına 7 m den yakın ve 25 m den uzak olmayacak şekilde, asgari 89 B söndürme etkisi olan en az 2 adet 50 kg lık kuru kimyevi tozlu tekerlekli yangın söndürme cihazı olması şarttır. Seyyar yangın söndürücülerin yanında, özellikle araç ve dağıtım birimi yangınlarında kullanılmak üzere en az 1 adet 2 m x 2 m lik yanmaz örtü bulunmalıdır. İstasyonda, yıldırım tehlikesine karşı TS 622 ye uygun bir paratoner sistemi olmalıdır. Dolum ve nefeslik bölgelerine Sigara ve benzerleri içilmez, Aracınızın motorunu durdurunuz, Cep telefonu kullanılmaz veya eşdeğer uyarı işaretleri dikkat çekici biçimde asılmalıdır. İstasyonda çalışanlar, ana dağıtım firması tarafından işleri ile ilgili sağlık, emniyet ve yangına müdahale eğitimine tabi tutulmuş olmalıdır. Ayrıca alarm ve tahliye eğitim ve tatbikatları yapılmalıdır. Kaynaklar 1. Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik, TS İstasyonları - Emniyet Gerekleri, NFPA 30-Flammable and Combustible Liquids Code, NFPA 30A-Code for Motor Fuel Dispensing Facilities and Repair Garages, NFPA 52 -Vehicular Fuel Systems Code, Gök, Y.; İstasyonlarında Yangın Tehlikeleri, Yangın Güvenlik (84), Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik,

SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması

SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması SEKİZİNCİ KISIM - Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Tehlikeli maddeler ile ilgili olarak uygulanacak

Detaylı

Acil durumlarda aranacak telefon numaraları telefonların yanında görünür bir yerde bulundurulmalıdır.

Acil durumlarda aranacak telefon numaraları telefonların yanında görünür bir yerde bulundurulmalıdır. AKARYAKIT İSTASYONLARINDA ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER 12.09.2010 TS 12820 Akaryakıt İstasyonları-Emniyet Gerekleri (Petrol filling stations Safety requirements) standardına göre Akaryakıt İstasyonlarında

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI LPG OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR KONTROL KAYIT DEFTERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI LPG OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR KONTROL KAYIT DEFTERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI LPG OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR KONTROL KAYIT DEFTERİ FİRMA BİLGİLERİ Firma Adı: Firma Adresi: Firma Telefonu: Firma Kontrol Kayıt Defteri Düzenleme Tarihi: SORUMLU MÜDÜR

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TEMMUZ 2002 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER, TANIMLAR, BİNALARIN KULLANIM SINIFLARI VE BİNA TEHLİKE SINIFLANDIRMASI SAYFA NO BİRİNCİ BÖLÜM :

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT BĠNA VE TESĠSLERĠN YANGINDAN KORUNMASI YÖNERGESĠ ANKARA 2009

DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT BĠNA VE TESĠSLERĠN YANGINDAN KORUNMASI YÖNERGESĠ ANKARA 2009 DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Savunma Sekreterliği DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT BĠNA VE TESĠSLERĠN YANGINDAN KORUNMASI YÖNERGESĠ ANKARA 2009 DEVLET HAVA EYDANLARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE ANKARA 2013 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR) II T.C MİLLÎ SAVUNMA

Detaylı

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 1. Tanımlar - Mevzuat 1.1 Tanımlar: İşyeri: İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi ANKARA 2009 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 9 Eylül 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27344 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması;

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ I. KISIM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler, Binaların Kullanım Ve Tehlike Sınıfları BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 5243 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/6/1958 No : 7126 14/2/1985 No : 3152 13/12/1983 180 sayılı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ SAĞLIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1-Bu Yönergenin

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 2007/12937 KARAR SAYILI BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ GAZETE TARİH : 19 ARALIK 2007 ÇARŞAMBA SAYI : 26735 19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26735 YÖNETMELİK Karar Sayısı

Detaylı

YÖNETMELİK. M. BAŞESGİOĞLU B. YILDIRIM N. ÇUBUKÇU N. EKREN Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı V.

YÖNETMELİK. M. BAŞESGİOĞLU B. YILDIRIM N. ÇUBUKÇU N. EKREN Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. 19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26735 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2007/12937 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1/11/2007

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1.1 Genel hükümler 1.1.1

Detaylı

Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları

Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları Resmi Gazete 19 Aralık 2007 Çarşamba Sayı : 26735 Resmi Gazete 9 Eylül 2009 Çarşamba Sayı : 27344 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 5243 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 19/12/2007 No : 26735 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler,

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 12/6/2002-2002/4390 Resmî Gazete : 26.7.2002/24822 DİKKAT (!) : Bu Yönetmelik, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı B.K.K.

Detaylı

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI ÖNSÖZ Ekolojik dengenin korunması için kullanılan enerji kaynaklarının çevresel etkilere önem verilmesi gerekliliği, bilinçli bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ KAPSAM 1. TANIMLAR 2. Gaz Teslim Noktası 3. Malzeme Seçimi 4. Borulama ve yerleştirme kuralları

İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ KAPSAM 1. TANIMLAR 2. Gaz Teslim Noktası 3. Malzeme Seçimi 4. Borulama ve yerleştirme kuralları İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ... 4 KAPSAM... 4 1. TANIMLAR... 4 2. Gaz Teslim Noktası... 8 2.1. Servis kutusu ve regülatör tipleri... 9 3. Malzeme Seçimi... 9 4. Borulama ve yerleştirme kuralları...

Detaylı

Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Depolama Tankı İşletme ve Kullanım Kuralları

Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Depolama Tankı İşletme ve Kullanım Kuralları Sývýlaþtýrýlmýþ Doðal Gaz (LNG) Depolama Tanký Ýþletme ve Kullaným Kurallarý Deðerli Sektör Yetkilisi, Sývýlaþtýrýlmýþ ve Sýkýþtýrýlmýþ Doðal Gazcýlar Derneði, Ýstanbul merkezli olarak, 03.12.2009 tarihinde

Detaylı

BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK 5243 BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/6/1958 No : 7126 14/2/1985 No : 3152 13/12/1983 180 sayılı

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Bayındırlık

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi : 26.07.2002 Resmi Gazete Sayısı : 24827 (asıl) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike

Detaylı

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 1 14/10/2008 ONAY 0 20/01/2006 C 19/01/2006 ONAY B 08/01/2006 Ş.İ. A 07/01/2006 Ş.İ. REV TARİH TANIM Ö.KURT E.DUMAN B.YANDIMATA F.İLTİR HAZIRLAYAN KONTROL ONAY ONAY İZMİRGAZ İZMİRGAZ PROKON KONTROL FİRMASI

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2014 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN)

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) İTS001 YAYIN TARİHİ: 01/11/2004 /REV:4 / REV TAR.16.09.2013 SAYFA NO: 1 / 71 İÇİNDEKİLER Ekler listesi....3 Şekiller Listesi ve Çizelgeler Listesi...4

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gençlik ve Spor Genel

Detaylı