Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri"

Transkript

1 Teknik Broflür Motorin RL Serisi Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri RL 34 MZ 97/ kw RL 44 MZ 155/ kw RL / kw RL 64 MZ 200/ kw RL / kw RL / kw RL / kw RL / kw RL 250 MZ 600/ kw RL 34/1 MZ (Tek kademe) kw Riello RL Serisi iki kademeli s v yak t (motorin) brülörü serisi kw aras kapasite aral yla düflük ve orta s cakl ktaki s cak su kazanlar, s cak hava veya buhar kazanlar, k zg n ya kazanlar için gelifltirilmifltir. Tüm modeller motorin veya motorin ve %5'e kadar biyo-dizel kar fl m n yakacak flekilde tasarlanm fllard r. Brülörler 2 kademeli olarak çal fl r ve brülörlerde çal flma durumunu ve ar za nedenlerini gösteren mikro ifllemci esasl kontrol panelleri bulunmaktad r(rl 34/1 tek kademedir). Hava emme devresinin özel tasar m yla en uygun ses seviyesi elde edilmifltir. Fan ve yanma kafalar n n performans art r larak brülörlere kullan m esnekli i ve her yanma kapasitesinde mükemmel çal flma imkân kazand r lm flt r. Bu seri brülörlerin kendilerine özel tasar m ile boyutlar küçültülmüfl, kullan m ve bak mlar kolaylaflt r lm flt r. Brülörlerin zengin aksesuar çeflitleri çal flma yerleri için esnek kullan m imkânlar n art rm flt r. BRÜLÖRLER

2 TEKN K VER LER MODEL RL 34 MZ RL 44 MZ RL 50 RL 64 MZ RL 70 RL 100 RL 130 RL 190 RL 250 MZ Rl 34 /1 MZ Brülör çal flma flekli ki kademe Tek kademe Maksimum güçte modülasyon oran Servomotor Tipi - LKS Çal flma zaman s Is l gücü kw 97/ / / / / / / / / Mcal/h 83/ / / / / / / / / Kg/h 8,3/13 33,6 13/ ,5/ / ,5/ / / / / Çal flma s cakl C min./max. 0/40 YAKIT/HAVA VER LER Net kalorifik de er kwh/kg 11,8 Kcal/kg Viskozite 20 C mm2/s (cst) 4 6 Pompa Tipi AN 57C AN 67C AL 75C AL 95C AL 95C AJ 6CC AJ 6CC J7C J7 4PT AN 57C Kapasitesi kg/saat-12 bar Püskürtme bas nc bar Yak t s cakl Max C Fan Tipi Hava s cakl Max C ELEKTR K VER LER Elektrik besleme Faz/Hz/V 04 04/ Kontrol sistemleri elektrik besleme Faz/Hz/V Kontrol kutusu (röle) tip RMO RMO Toplam elektrik gücü kw 0,6 0,7/0,75* 0,75 1, ,8 2,6 5,9 7,2 0,6 Kontrol sistemleri elektrik gücü kw 0,3 0,28/0,3* 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 1,4 0,6 0,3 Koruma seviyesi IP 2XD 2XD Elektrik motoru gücü kw 0,3 0,42/0,45* 0,65 1,1 1,1 1,5 2,2 4,5 6,6 0,3 Elektrik motoru çal flma ak m A 2,4 3/2-1,2 3-1,7 4,7-2,7 4,8-2,8 5,9-3,4 8,8-5,1 15,8-9,1 14,8-8,5 2,4 Elektrik motoru ilk çal flma ak m A 9,6 12/9,5-5,5 13,8-8 24, ,6 27, ,2-33, Motor koruma seviyesi IP Ateflleme trafosu V1-V2 230V - 2x12kV 230V - 2x12kV 230V - 2x5kV 230V - 2x5kV 230V - 2x5kV 230V - 2x5kV 230V - 2x5kV 230V - 2x5kV 230V - 2x5kV 230V - 2x12kV I1-I2 0,2A - 30mA 0,2A - 30mA 1,9A - 30mA 1,9A - 30mA 1,9A - 30mA 1,9A - 30mA 1,9A - 30mA 1,9A - 30mA 1,9A - 30mA 0,2A - 30mA Çal flma flekli (11) (11) (10) (10) (11) (10) (10) (10) (10) (11) EM SYON DE ERLER Ses fiiddeti db(a) ,5 83, Ses seviyesi W - - CO emisyonu mg/kwh <40 <40 Duman göstergesi derec esi N Bach. <1 <1 CxHy emisyonu mg/kwh <10 ilk 20s sonras ) NOx emisyonu mg/kwh <185 <185 <200 <185 <200 <200 <200 <200 <185 <185 ONAY Direktif 73/23 (2006/95) - 89/336 (2004/108) - 98/37-92/42 EC Uygulanan standart EN 267 Belgelen dirme CE /07 CE /07 DIN-5G226/93 CE /07 Referans flartlar: S cakl k: 20 C - Bas nç: 1013,5 mbar -Yükseklik: 0 m deniz seviyesi üstü - ses 1m mesafeden ölçülmüfltür (01)Sentrifugal ters e imli kanat (02) Sentrifugal öne e imli kanat (03) 1/50/230~(±10%) (04) 1/50-60/ ~(±10%) (05) 3/50/ ~(±10%) (06) 3/50-60/ ~(±10%) DIN-5G226/93 S n f 2 EN 267 CE /07 (07) 3/50/400~(±10%) (08) 3/50/230~(±10%) (09) 3N/50/400~(±10%) 3/50/230~(±10%) (10) Kesintili çal flma her 24 saatte en az 1 durufl (11) Kesintili çal flma her 24 saatte en az 1 durufl - Sürekli çal flma her 72 saatte en az 1 durufl * 3 FAZLI MODEL, 2

3 Riello sürekli olarak ürünlerini iyilefltirme çal flmalar yapmaktad r, bu nedenle ürünün d fl görünüflü, ölçüleri, teknik özellikleri, cihaz n kendisi ve aksesuarlar de iflebilmektedir. Bu doküman Riello S.p.A. ya ait gizlilik dereceli ve mülkiyetinde olan bilgileri içermektedir, izin al nmadan bu bilgilerin k smen veya tamam n n aç klanmas veya kopyalanmas yasakt r. Ürünlerin teknik özellikleri, boyutlar, aksesuarlar ve ekipmanlar Riello S.p.A. taraf ndan de ifltirilebilir. Bu bilgiler Riello S.p.A.'dan izin al nmaks z n kopyalanamaz ve taklit edilemez. Referans flartlar: S cakl k: 20 C, Bas nç: 1013,5 mbar, Yükseklik: deniz seviyesi - gürültü seviyesi 1 metreden ölçülmüfltür. YANMA ve KAPAS TE E R LER Brülörün seçilece i faydal çal flma alan Modülasyon aral Test flartlar EN627 ye uygundur S cakl k: 20 C Bas nç: 1013,5 mbar Yükseklik: Deniz seviyesi 3

4 YAKIT BESLEME H DROL K DEVRELER Tüm brülörler üç valfla donat lm flt r (bir emniyet ve iki yak t besleme valf ). Kontrol cihaz, gerekli olan kapasiteyi dikkate alarak yak t valf ve memelerden geçirecek flekilde besleme valflar n n aç lmas n düzenler. Besleme valflar yak lan yak ta göre hava giriflini ayarlayan iki kademeli hidrolik silindire (ram) yak t gönderir. Pompa grubunda; pompa, yak t filtresi ve bir püskürtme bas nc n ayarlayan bir ayar valf bulunur. YAKIT BESLEME DEVRELER N N SEÇ LMES Yak t besleme devresi yürürlükteki iç tesisat teknik flartnamesinde belirtilen emniyet donan m yla beraber olmal d r. Yandaki tablo, brülör ve tank n aras ndaki yükseklik ve mesafeye ba l olarak de iflik brülörler için tesisat n düzenlenmesini göstermektedir V P +H 10 cm H Yükseklik fark Ø ç boru çap P Yükseklik 10 m V Yükseklik 4 m 1 Brülör 2 Pompa 3 Filtre 4 Kapamal solenoit valf 5 Emme devresi 6 Dip valf 7 Uzaktan kumandal h zl kapama valf 8 TSE onayl kapamal (normalde aç k) solenoit valf 9 Dönüfl devresi 10 Geri döndürmez valf 9 -H 6 VANT LASYON Hava sistemleri cihaz n küçük ölçülerine ra men düflük gürültü seviyesinde yüksek performansta bas nçl hava sa lar. RL modellerde tersine e imli kanatlar ve ses yal t m malzemelerinin kullan lmas gürültü seviyesinin düflük olmas n sa lam flt r RL 34MZ-RL 44 MZ- RL 64 MZ- RL MZ modellerde gürültü seviyesi hava emme devresine verilen özel form ile düflürülmüfltür. Hidrolik silindir çal flman n her durumunda do ru miktarda havan n girmesini ve brülör bekleme durumuna geçti inde hava damperinin kapanmas n sa lar. HSC (Housing Cooling System- Brülör içi so utma sistemi) çal flma prensibi 4

5 RL MZ ve RL 44 MZ brülörlerde geleneksel alüminyum yerine yüksek s l ve mekanik özellikleri olan yeni, fiberglas ile sertlefltirilmifl polyamit esasl gelifltirilmifl bir teknoloji ile yap lan bir yap kullan lm flt r. Bu malzeme brülörün iç tasar m n n yap lmas nda, a rl k ve boyutlar n azalt lmas nda önemli üstünlük sa lamaktad r. Her çal flma flart nda brülör içindeki elemanlar n do ru çal flmas n sa lamak amac yla, yeni yap formu son derece geliflmifl ve patenti al nm fl bir so utma teknolojisi içermektedir. Brülörlerdeki hava damperi örne i Brülörün ön kaidesi ve güçlendirilmifl çelik ön plaka aras nda brülörün ön k sm ndan yans yan s ya karfl yüksek bir s l direnç meydana getiren bir hava kanal oluflturulmufl ve s yal tkanl n daha da iyi hale getirmek için yeni HSC (Housing Cooling System, Brülör kabini so utma sistemi) teknolojisi gelifltirilmifltir. Ön kaide içerisindeki kanallarda sürekli olarak hava yenileyen bir sistem meydana getirilerek aktif bir so utma sistemi sa lanm fl ve elektrikli parçalar n bulundu u bölmeye s ak fl önlenmifltir. YANMA BAfiLI I RL serisi brülörler için farkl uzunluklarda yanma kafalar seçilebilir Bu seçim kazan n ön taraf ndaki duvar n kal nl na ba l olarak yap l r. Kazan tipine ba l olarak, yanma kafas n n kazan n içerisine do ru uygun flekilde girmesini sa lamak gerekir. Flanfla sabitlenmifl basit bir vida ile yanma kafas n n içeride olma pozisyonu belirlenen maksimum güce göre kolayl l kla ayarlanabilir. RL model brülör yanma kafas örne i RL 34/1 yanma kafas ALEV BOYUTLARI Örnek: Brülör s l gücü = 2000 kw; L alev (m) = 2,7 m (ortalama de er); D alev (m) = 0,8 m (ortalama de er) Alevin uzunlu u Lmax Lmin D max Dmin Aevin çap (m) Brülör kapasitesi (MkW) 5

6 ÇALIfiMASI ki kademe çal flma ile RL brülörler sistemce talep edilen s cakl k yükünü takip edebilir. ki nozul (meme) tekni i sayesinde 2:1 modülasyon oran na ulafl labilir, hava hidrolik silindir pistonlar yla gönderilir. ki kademe çal flmada brülör, önceden ayarlanan de erler ars nda hareket ederek, kademe kademe ç k fl gücünü istenilen s seviyesine ayarlar. RL/1 brülörler ise tek kademe çal fl r. Tek kademe çal fl rken brülör istenilen kapasiteyi on-off; yani çal flma -durma fazlar n n sürelerini de ifltirerek ayarlar K KADEME ÇALIfiMA Kapasite Kontrol edilen de iflken zaman zaman Tüm RL serisi brülörlerde brülörün kesintili (aral kl ) çal flmas n denetlemek için yeni nesil mikroifllemcili kontrol panel bulunur. Brülörün devreye alma ve bak m ifllerini kolaylaflt rmak için cihazda iki ana eleman vard r. Ar za reset dü mesi brülör kontrolünü resetlemek ve ar za bulma-gösterme fonksiyonlar n devreye sokup ç karmak için merkezi çal flt rma eleman d r Çok renkli LED ise gözle ar za teflhis ve kullan c arayüzü ile teflhis için merkezi gösterme eleman d r. Her iki eleman da yanda gösterildi i gibi ar za dü mesinin saydam kapa alt na yerlefltirilmifltir. Brülörün çal flma durumunun gösterilmesi ve gözle ar za teflhisi için iki gösterme seçene i vard r: GÖREREK GÖSTERME B LG SAYAR KULLANICI ARA YÜZÜ LE GÖSTERME Bir kullan c ara yüzü adaptörü ve PC ve bu ifl için yap lm fl özel yaz l m ile veya bir baca gaz analiz cihaz ile. (bak n z aksesuarlar) Kullan c ara yüzü adaptörü B LG SAYAR veya GAZ ANAL Z C HAZI ÇALIfiMA DURUMUNUN GÖSTER LMES Normal çal flma durumunda çeflitli çal flma durumlar yandaki tabloya göre renk kodlar fleklinde gösterilir. Bu fonksiyon ar za dü mesine >3 sn basma suretiyle aktif hale getirilir. RENK KODU TABLOSU Çal flma durumu Renk Kodu Tablosu Bekleme Ön süpürme Ateflleme Alev var Zay f alev Düflük voltaj, dahili sigorta Ar za alarm Yanma odas nda fl k var LED sönük 6

7 ARIZA SEBEPLER N N GÖSTER LMES Bir ar za meydana geldikten sonra, k rm z sinyal lambas sürekli olarak yanar. Bu durumda, hata kodu tablosuna göre görerek ar za teflhisi fonksiyonu ar za reset dü mesine >3 sn basma suretiyle devreye sokulur. Görerek durum gösterme fonksiyonuna tekrar ar za dü mesine >3 sn basma suretiyle dönülür. (örne in: 3 adet yan p sönme- ar zal hava bas nç presostat gibi) 3s 3s 3s LED of ARIZA KODU TABLOSU ARIZANIN OLASI NEDENLER YANIP SÖNME KODU Emniyet süresi sonunda alev oluflmuyor - ar zal veya tutmufl yak t valflar - ar zal veya tutmufl iyon elektrotu 2 yan p sönme - brülör iyi ayarlanmam fl, yak t yok - Ateflleme elektrotu veya trafosu ar zal Ar zal hava prosestat 3 yan p sönme Brülör çal fl rken içeride fl k görülüyor, alev simülasyonu 4 yan p sönme Çal flma s ras nda alev kayboluyor - ar zal veya tutmufl yak t valflar - ar zal veya tutmufl iyon elektrotu 7 yan p sönme - brülör iyi ayarlanmam fl Kablolama hatas veya dâhili ar za. 10 yan p sönme LK ÇALIfiMA ÇEVR M M VF1 VF2 TL TR A 0 s ki kademe çal flma Brülör ateflleme çevrimine bafllar: Motor ve transformatöre elektrik gelir, hidrolik silindir ön süpürme konumunda aç l r. RMO LED A s 36s Ateflleme: VS ve V1 valflar enerjilenir. TR kontrol termostat veya kontrol cihaz kontaklar kapat rsa veya bir köprü ile k sa devre edilmiflse, 2nci kademe valf VF2 aç l r; yak t 2nci kademe memeden püskürür ve hidrolik silindir hava damperini 2nci kademe pozisyonunda açar. 0 Kapal Y Yeflil Zaman (s) 7

8 KABLOLAMA RL serisi brülörlerin tüm modellerinde elektrikli parçalar n yerlefltirildi i ve kablolaman n yap ld kolayl kla eriflilebildi i bir kontrol panel bulunur. Özellikle yeni RL MZ ve RS 34/1 MZ modellerde yeni yap konsepti çerçevesinde devreye alma ve bak m ifllemlerini en çabuk hale getirmek için elektrikli parçalar ve ba lant lar çok aç k bir flekilde yap lm flt r. Bu modellerde elektrik ba lant lar Fifl ve soket sistemlidir ve brülör muhafazas n n d fl ndan eriflilebilir. Tüm RL serisi brülörlerin elektrik ba lant lar kullanma k lavuzlar nda verilen ayr nt l flema üzerinden kolayl kla takip edilebilir. Elektrik ba lant lar yetkili bir elektrikçi taraf ndan yürürlükteki standartlara uygun olarak yap lmal d r RL MZ ve RL 34/1 MZ brülörler için Fifl ve Soketli elektrik ba lant sistemi RL MZ RL 34/1 MZ EM SYON DE ERLER mg/kwh NO 2 Emisyonlar Emisyon de erleri EN 267 standard na göre de iflik modellerde maksimum güçte ölçülmüfltür. 0 mg/kwh CO Emisyonlar RL MZ ve RL 34/1 MZ model brülörlerin emisyon de erleri EN 267 s n f 2 de erlerine uygundur. 0 db(a) Gürültü seviyesi

9 GENEL ÖLÇÜLER BRÜLÖRLER RL MZ RL MZ MODEL A D E F - F(1) H I L O-O(1) - RL 34 MZ RL 44 MZ RL (1) Uzun kafal model MODEL A B C D E F - F(1) H I L O-O(1) RL 64 MZ RL RL RL RL RL 250 MZ (1) Uzun kafal model BRÜLÖR-KAZAN BA LANTI FLANfiI AMBALAJ Z X(1) Y MODEL D1 D2 Ø u RL34 MZ M8 u RL44 MZ M8 u RL M8 u RL64 MZ M12 u RL M12 u RL M12 u RL M12 u RL M16 u RL250MZ M16 MODEL X(1) Y Z kg u RL34 MZ u RL44 MZ u RL u RL64 MZ u RL u RL u RL u RL u RL250MZ

10 MONTAJ TANIMLAMALARI Brülörün montaj yetkili ve ehil personelce yap lmal d r. Devreye al nmas ve ilerideki bak mlar mutlaka yetkili servis taraf ndan yap lmal d r. Bu konu özellikle garanti uygulamas bak m ndan son derece önemlidir. Brülöre yap lacak tüm ifllemler birlikte verilen k lavuzda gösterilmifltir. BRÜLÖR AYARLARI Tüm brülörlerde kolay montaj ve bak m için kayar çubuklar bulunur. Kazan n montaj flanfl n, verilen izolasyon contas n flablon olarak kullan p, deldikten sonra namluyu ç kart n ve delinen deliklerden kazana ba lay n. Yanma kafas n ayarlay n, (kullanma k lavuzuna bak n z). Brülörün gövdesini kay c çubuklara oturtun. Brülörün kapasitesini dikkate alarak memeleri seçin ve tak n. Elektrotlar n pozisyonlar n kontrol edin. Brülörü flanfla do ru iterek kapat n, iterken distribütör diskinin namluya sürtmemesi için hafifçe yukar kald r n. H DROL K VE ELEKTR K BA LANTILARI VE ÇALIfiTIRMA Brülörlerde yak t devresine ba lanmak üzere 2 ad. Esnek hortum verilir. Esnek hortumlar n uçlar n verilen nipellerle gelifl ve dönüfl devresine ba lay n. Brülörün elektrik kablolar n kullanma k lavuzunda belirtilen flekilde ba lay n. Brülör motorunu döndürerek pompan n havas n al n. Brülörün çal flmas s ras nda: - Pompan n maksimum ve minimum bas nc n, - Yanmayan maddeler ve fazla olarak yanma kalitesini kontrol edin. BRÜLÖRÜN BAKIMI RL Serisi brülörlerin bak mlar iç k s mlara kolayl kla eriflimi sa layan kayar çubuklar sayesinde çok kolay hale getirilmifltir. Özellikle RL MZ - RL 34/1MA modellerde yanma kafas na ulaflmay daha da kolaylaflt ran yeni kay c çubuk sistemi vard r. RL 190 ve RL 250 MZ brülörlerde bak m s ras nda brülörün gövdesini çok sa lam hale getiren yeni güçlendirilmifl kay c çubuk sistemi bulunur. 10

11 BRÜLÖR AKSESUARLARI Namlu Uzatma Kiti Standart namlulu brülörler uzun namlulu modele özel kitleler dönüfltürülebilir. BRÜLÖR STANDART NAMLU UZUNLU U (mm) UZATILMIfi NAMLU UZUNLU U (mm) KOD _ RL 34 MZ-34/1 MZ _ RL 44 MZ _ RL _ RL 64 MZ _ RL _ RL _ RG4S _ RL _ RL 250 MZ Biyo dizel kiti Biyo dizel yak t için özel kit mevcuttur. BRÜLÖR KOD _ RL 28 (katalog d fl model) _ RL 38 (katalog d fl model) _ RL _ RL _ RL _ RL _ RL Durum paneli kiti RL brülörler için Durum paneli olarak adlanan özel bir elektronik cihaz mevcuttur, bu cihaz brülörün tüm çal flma konumlar n denetler, gösterir ve çal flma cevrimi içinde olan herhangi bir anormalli i kaydeder. BRÜLÖR KOD RL MZ MZ Bilgisayar arayüzü için kit Alev kontrol panelini; çal flmay uzaktan izlemek, ar za sinyali ve detayl servis bilgilerini görebilmek amac yla bir PC'ye ba lamak için bir PC yaz l m ile ara yüz adaptör kiti mevcuttur. BRÜLÖR KOD RL 34 MZ - RL 34/1 MZ- 44 MZ MZ

12 Ürün Özellikleri RL 34 MZ- 34/1 MZ -44 MZ modeller Brülör Monoblok üflemeli motorin brülörü (motorin veya %5 e kadar motorin biyo-dizel kar fl m yak t) iki kademe çal flma, tek kademe, tam otomatik, üzerindeki donan m: Hava emme devresi Paslanmaz çelik kanatl yüksek performansl fan Hava ayar için ayarlanabilir hidrolik silindir taraf ndan kontrol edilen hava damperi Motor çal flma sürati 2800 rpm, tek faz V/50-60 Hz veya üç faz V / Hz Yanma kafas istenilen kapasiteye göre ayarlanabilir. Yanma kafas üzerinde: - Yüksek s cakl klara dayan kl paslanmaz çelik namlu, - Ateflleme elektrotlar, - Alev sabitleyici disk, Özel patentli HSC Housing Cooling System, Brülör kabini so utma sistemi) teknolojisi, yüksek s l izolasyon ve sürekli hava de iflimiyle tazelenen hava sirkülâsyonu ile gövde içindeki elektrikli parçalar yüksek s dan korunur. Yak t beslemesi için diflli tip pompa, üzerinde: - filtre, - bas nç regülâtörü - manometre ve vakum göstergesi monte yeri, - tek devre kullanan tesisatlar için dâhili by-pass, bulunur. Yak t emniyet valf ve ç k fl devresinde iki besleme valf olan yak t valf ünitesi Alev alg lay c fotosel Hata gösterme özellikli mikro-prosesör esasl alev kontrol paneli, Elektrik ba lant lar için fifl ve soketler Kapa n d fl ndan ulafl labilir, Alev gözetleme penceresi 1ci ve 2nci kademe elle çal flt rma anahtar (sadece çift kademeli modellerde) Kolay montaj ve bak m için kayd r c çubuklar Telsiz parazitlerine karfl koruma filtresi IP 44 elektrik koruma seviyesi, Uyumlu oldu u standart ve teknik direktifler: 89/336 (2004/108) EC direktifi (elektromanyetik uyum) 73/23 (2006/95) EC direktifi (düflük voltaj) 92/42/EC direktifi (performans) 98/37/EC direktifi (makine). EN 267 standard. Standart donan m: Motorin besleme hatt na ba lamak için iki adet esnek hortum ve bu hortumlar için 2 conta Motorin besleme devresi için iki nipel, Brülörü kazan flanfl na ba lamak için 4 ad vida, 1 ad izolasyon contas, Elektrik ba lant s için 2 soket (RL MZ tek faz), (RL 34/1 MZ için 1 ad soket) Elektrik ba lant s için3 soket (RL 44 MZ Üç fazl model için) 2 kayd r c bar uzatmas (uzun namlulu modeller için) Kullanma ve montaj k lavuzu, Yedek parça listesi lave olarak siparifl edilebilecek aksesuarlar: Motorin memeleri Namlu uzatma kiti Aralama kiti Ses geçirmez kasa Ba lant flanfl kiti Hava alma kiti (filtreli veya filtresiz) Biyo-dizel kiti Durum paneli kiti Potansiyelsiz kontak kiti Bilgisayar ara yüzü kiti Arz kaçak koruma kiti Son süpürme kiti Çal flma saati sayma kiti RL MZ MZ modeller Brülör Monoblok üflemeli motorin brülörü (motorin veya %5 e kadar motorin biyo-dizel kar fl m yak t) iki kademe çal flma, tam otomatik, üzerindeki donan m: Ses emici malzemeyle kapl hava emme devresi Tersine e imli kanatl fan (RL modeller) veya düz kanatl (RL 64 MZ MZ modeller) Hava ayar için ayarlanabilir hidrolik silindir taraf ndan kontrol edilen hava damperi (veya 250 MZ modelinde servomotor). Motor çal flma sürati 2800 rpm, üç faz V/ Hz Yanma kafas istenilen kapasiteye göre ayarlanabilir. Yanma kafas üzerinde: - Yüksek s cakl klara dayan kl paslanmaz çelik namlu, - Ateflleme elektrotlar, - Alev sabitleyici disk, Yak t beslemesi için diflli tip pompa, üzerinde: - filtre, - bas nç regülâtörü - manometre ve vakum göstergesi monte yeri, - tek devre kullanan tesisatlar için dâhili by-pass, bulunur. Yak t emniyet valf ve ç k fl devresinde iki besleme valf olan yak t valf ünitesi Alev alg lay c fotosel Hata gösterme özellikli mikro-prosesör esasl alev kontrol paneli Brülör açma kapama dü mesi Alev gözetleme penceresi 1ci ve 2nci kademe elle çal flt rma anahtar Kolay montaj ve bak m için kayd r c çubuklar Telsiz parazitlerine karfl koruma filtresi IP 44 elektrik koruma seviyesi, Avrupa direktiflerine uygunluk: 89/336 (2004/108) EC direktifi (elektromanyetik uyum) 73/23 (2006/95) EC direktifi (düflük voltaj) 92/42/EC direktifi (performans) 98/37/EC direktifi (makine). EN 267 standard. Standart donan m: Motorin besleme hatt na ba lamak için iki adet esnek hortum ve bu hortumlar için 2 conta Motorin besleme devresi için iki nipel, Brülörü kazan flanfl na ba lamak için 4 ad vida, 1 ad izolasyon contas, Elektrikli ba lant lar için geçifl yuvas (RL 50 modeller) 2 kayd r c bar uzatmas (uzun namlulu modeller ve RL MZ modeller için) Kullanma ve montaj k lavuzu, Yedek parça listesi lave olarak siparifl edilebilecek aksesuarlar: Motorin memeleri Namlu uzatma kiti Aralama kiti Ses geçirmez kasa Ba lant flanfl kiti Hava alma kiti (filtreli veya filtresiz) Biyo-dizel kiti Durum paneli kiti Bilgisayar ara yüzü kiti PNS Teknik Muhendislik San ve Tic Ltd. Sti Kartal/ ISTANBUL Tel:+90 (0) Fax: +90 (0)

Tek Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri (f r nlar için özel)

Tek Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri (f r nlar için özel) Teknik Broflür Motorin Riello 40 F Serisi Tek Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri (f r nlar için özel) 0 0 kw 54 07 kw 95 0 kw Riello 40 F serisi tek kademeli s v yak t (motorin) brülörleri küçük sanayi

Detaylı

RLS Serisi. Teknik Broflür. Çift Yak tl (Motorin - Gaz) Brülörler. Çift Yak tl

RLS Serisi. Teknik Broflür. Çift Yak tl (Motorin - Gaz) Brülörler. Çift Yak tl Teknik Broflür Çift Yak tl RLS Serisi Çift Yak tl (Motorin - Gaz) Brülörler RLS 28 100/163 325 kw RLS 38 116/232 442 kw RLS 50 145/290 581 kw RLS 70 232/465 814 kw RLS 100 349/698 1163 kw RLS 130 465/930

Detaylı

RIELLO 40 FS SER LER. Teknik Broflür. Tek Kademe Gaz Brülörleri. Do algaz. (F r nlar için özel)

RIELLO 40 FS SER LER. Teknik Broflür. Tek Kademe Gaz Brülörleri. Do algaz. (F r nlar için özel) Teknik Broflür Do algaz RIELLO 40 FS SER LER Tek Kademe Gaz Brülörleri (F r nlar için özel) Riello 40 FS serisi brülörler hafif endüstriyel uygulama ihtiyaçlar için gelifltirilmifl tam bir ürün gam d r.

Detaylı

RIELLO 40 G Serisi. Teknik Broflür. Tek Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri. Motorin BRÜLÖRLER

RIELLO 40 G Serisi. Teknik Broflür. Tek Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri. Motorin BRÜLÖRLER Teknik Broflür Motorin RIELLO G Serisi Tek Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri 8 9 9 G G 9 GS 9 Riello G serisi tek kademeli s v yak t (motorin) brülörleri özellikle konut s tmas için gerekebilecek

Detaylı

GULLIVER RS-RSD SER LER

GULLIVER RS-RSD SER LER Teknik Broflür Do algaz GULLIVER RS-RSD SER LER Tek - ki Kademe Gaz Brülörleri RS 5 Tek Kademe 16 33 kw RS 5D ki Kademe 16/8 345 kw Riello Gulliver RS 5 serisi, yüksek yanma performans na ra men küçük

Detaylı

RIELLO 40 FS SER LER. Teknik Broflür. Tek Kademe Gaz Brülörleri. Do algaz. (F r nlar için özel)

RIELLO 40 FS SER LER. Teknik Broflür. Tek Kademe Gaz Brülörleri. Do algaz. (F r nlar için özel) Teknik Broflür Do algaz RIELLO 4 FS SER LER Tek Kademe Gaz Brülörleri (F r nlar için özel) 3 3 8 46 93 4 6 8 Riello 4 FS serisi brülörler hafif endüstriyel uygulama ihtiyaçlar için gelifltirilmifl tam

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Bu seri brülörler, 16 ile 246 kw aras kapasitelerde dört farkl modelde üretilmektedirler.

Bu seri brülörler, 16 ile 246 kw aras kapasitelerde dört farkl modelde üretilmektedirler. Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GUIVER BS SER ER ow NOx Tek Kademe Gaz Brülörleri 16 5 kw 35 91 kw 65 00 kw 110 50 kw Riello Gulliver BS serisi tek kademeli ow NOx ( düflük azot oksit emisyonlu ) gaz brülörleri,

Detaylı

RS /M BLU SER LER

RS /M BLU SER LER Teknik Broflür Low NOx Gaz RS 300 800/M BLU SER LER Low NOx Modülasyonlu Gaz Brülörleri RS 300/M BLU 500/1350 3800 kw RS 400/M BLU 950/1830 4590 kw RS 500/M BLU 1000/2500 5170 kw RS 800/M BLU 1200/3500

Detaylı

Brülörlerin çal flmas gelifltirilmifl modülasyon kontrol sistemi ile oransal veya iki kademeli progresiv dir.

Brülörlerin çal flmas gelifltirilmifl modülasyon kontrol sistemi ile oransal veya iki kademeli progresiv dir. Teknik Broflür Do algaz GAS P/M SER ER ORANSA GAZ BRÜÖRER GAS 1 P/M 6/1162 221 kw 8/1 388 kw 11/21 88 kw GAS P/M serisi brülörler 8 ile 88 kw aras nda kapasiteye sahiptirler. Brülörlerin çal flmas gelifltirilmifl

Detaylı

RS/M brülörler yüksek yanma verimlili ine sahiptir, böylece yak t tüketimi ve çal flma maliyetlerinin düflürülmesini sa lar.

RS/M brülörler yüksek yanma verimlili ine sahiptir, böylece yak t tüketimi ve çal flma maliyetlerinin düflürülmesini sa lar. Teknik Broflür Do algaz RS/M SER LER Oransal Gaz Brülörleri RS 34/M MZ 45/125 39 kw RS 44/M MZ 8/23 55 kw RS 5/M 85/285 63 kw RS 64/M MZ 15/4 85 kw RS 7/M 15/47 93 kw RS 1/M 15/7 134 kw RS 13/M 24/92 16

Detaylı

GULLIVER BS/M SER LER

GULLIVER BS/M SER LER Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULLIVER BS/M SER LER Low NOx Oransal Gaz leri GULLIVER BS/M SER S 26/49 91 kw 48/79 195 kw 68/14 25 kw Riello Gulliver BS/M serisi oransal gaz brülörleri, Low NOx ( düflük

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

Elektronik Kontrollü, Oransal Gaz Brülörleri

Elektronik Kontrollü, Oransal Gaz Brülörleri Teknik Broflür Do algaz RS/E MZ SER S Elektronik Kontrollü, Oransal Gaz Brülörleri RS 34/E MZ 70/130 390 kw RS 44/E MZ 101/203 550 kw RS 50/E MZ 85/290 580 kw RS 64/E MZ 150/400 850 kw RS 70/E MZ 135/465

Detaylı

De Dietrich. G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S

De Dietrich. G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S Tek kademeli, EN 676 ya göre 16-52 kw kapasitede düşük Azot Oksit Emisyonu Nox< 80 mg/kwh olan Düşük Nox emisyonlu Gaz brülörü. G 100S VERİLEN HİZMETLER

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Victrix 24 kw Duvar tipi yo uþmal kombi (24 kw) Duvar tipi yo uþmal kat kaloriferi (24 kw X) Yoðuþmalý Kombi Yo uþmal Kombi Victrix 24 kw Victrix 24 kw X mmergas 24 kw çevre

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

RS300 1200 E-EV BLU Serisi

RS300 1200 E-EV BLU Serisi Teknik Broflür Do algaz RS3 12 E-EV BLU Serisi Düflük NOx Sal ml, Modülasyonlu Gaz Brülörleri RS 3/E BLU RS 4/E BLU RS 5/E BLU RS 8/E BLU RS 3/EV BLU RS 4/EV BLU RS 5/EV BLU RS 65/EV BLU RS 8/EV BLU RS

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (2 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (2 kw X) Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw mmergas Victrix Superior kw çevre dostu yo uflmal

Detaylı

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi - Baxi Group, De Dietrich, Remeha Tek Kademeli Gaz Brülörleri BG Serisi BG serisi tek kademeli brülörlerde sabit gaz ve

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Teknik Broflür. Do algaz RX SER S. Ön Kar fl ml (Premix) Gaz Brülörleri. Do algazda çözüm orta n z

Teknik Broflür. Do algaz RX SER S. Ön Kar fl ml (Premix) Gaz Brülörleri. Do algazda çözüm orta n z Teknik Broflür Do algaz RX SER S Ön Kar fl ml (Premix) Gaz Brülörleri G R fi Brülör üretimi ve sat fl nda dünya lideri Riello yaklafl k 90 y ld r öncü teknolojilerle sürekli yenili i hedefleyen brülör

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için...

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için... az Yak tl rülörler EM/PM Serisi Modülasyonlu RNTi 9-4.275 kw o algaz ve LP için... EM/PM Serisi az rülörleri - Modülasyonlu EM: rülörde son aflama EM serisi gaz brülörleri deneyimin, uzun süreli araflt

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

BAYMAK R ELLO BRÜLÖRLER

BAYMAK R ELLO BRÜLÖRLER BYMK R O BRÜÖRR Baymak Riello Brülörler ünya markas Riello Brülörler Baymak güvencesi ile Türkiye de! Yapt yat r mlarla, y l nda, vrupa da çelik kazan üretiminde lider olmay hedefleyen Baymak, kazan ürün

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

GENUS PREMIUM HP YOĞUŞMALI KAZANLAR AFS. sensörü. Uzaktan kumanda bölge kontrol ekipmanı. kaskad kontrol paneli. Isıtma devre. kolektör.

GENUS PREMIUM HP YOĞUŞMALI KAZANLAR AFS. sensörü. Uzaktan kumanda bölge kontrol ekipmanı. kaskad kontrol paneli. Isıtma devre. kolektör. D ş sensörü GENUS PREMIUM HP YOĞUŞMALI KAZANLAR kaskad kontrol paneli Uzaktan kumanda bölge kontrol ekipmanı VFAS kolektör sensörü Isıtma devre pompası Denge kabı AFS Dış hava sensörü Isıtma pompası Kazan

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300 Tip CR3B Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan Doğalgaz ve LPG

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

Maior kw 24 kw - 28 kw - 32 kw Hermetik Kombiler. Yo uflmal Kombi

Maior kw 24 kw - 28 kw - 32 kw Hermetik Kombiler. Yo uflmal Kombi Maior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Maior kw mmergas Maior kw modeli kombiler, enerji tasarrufu sa layan alev modülasyonu, tüm fonksiyonlar yöneten mikro ifllemcili

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Karşı ağırlık dengelemeli ve değiştirilebilir perdeli, yüksek hızlı rulo kapı

Karşı ağırlık dengelemeli ve değiştirilebilir perdeli, yüksek hızlı rulo kapı Karşı ağırlık dengelemeli ve değiştirilebilir perdeli, Güvenilir ve modüler karşı ağırlıklı Sector; değiştirilebilir perdeli, lar arasında en rasyonel ve güvenilir modeldir. Teknolojik ilerlemeyi barındıran

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

YEDİEL ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAYATİ YEDİEL

YEDİEL ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAYATİ YEDİEL DOĞU DOĞU ANADOLU ve İÇ ANADOLU BÖLGE SATIŞ DİSTRİBÜTÖRÜ YEDİEL ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAYATİ YEDİEL www.yedielgrup.com AKŞEMŞETTİN MAH. ÇAĞLAYAN CAD. NO: 21/ A 06934 Sincan \ ANKARA \ TURKEY TELEFON:

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar CDC7 Standart: IEC 474 Fonksiyon CDC7 i, afla daki fonksiyonlar sa lamak için kullan lailir: C motorlara yol verilmesi ve devrenin uzaktan kontrol ile aç lmas ve kapat lmas Devrenin afl r yüke veya faz

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar,

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, çindekiler, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, Kauçuk fifl priz serisi...6 Sunum...6 Referanslar...7 Ark kaynak makina ba lant elemanlar...10 Sunum...10 H zl seçim k lavuzu...12 Boyutlar-Kauçuk...13

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

TBG 35 P. İki Kademe Gaz Brülörleri kw

TBG 35 P. İki Kademe Gaz Brülörleri kw TBG 35 P İki Kademe Gaz Brülörleri 80-410 N 676 Standartına uygun sertifikalı gaz brülörü İki kademe çalışma ( yüksek / düşük alev ) İki kademe multiblok gaz valfi N 303 standartına uygun olarak her tip

Detaylı

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları 3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE Sıcak Su Kazanları 1 Hoval 3-geçişli sıvı/gaz yakıtlı sıcak su kazanlarının avantajları Ürünlerimiz teknolojinin son örneğini temsil ederken, yaratıcı

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

GAZ BRÜLÖRLERİ İÇİN KONTROL ÜNİTESİ Atmosferik brülörler Özel yakma sistemi uygulamaları ve fanlı brülörler için ( Kesintili çalışma ) 01G... Serisi Uygulama : 01G Serisi Kontrol üniteleri, tek veya çift

Detaylı

Gaz Yakıtlı Brülörler

Gaz Yakıtlı Brülörler oğal Gaz ve LPG için Gaz Yakıtlı Brülörler ALG SERiSi 301.861 KW ALG Serisi Gaz Brülörleri İleri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar tarafından geliştirildi.

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Ortam havası ile soğutma sistemleri

Ortam havası ile soğutma sistemleri Ortam havası ile soğutma sistemleri TopTherm fan-filtreler TopTherm fan-filtre üniteleri...20 55 m 3 /h...316 TopTherm fan-filtre üniteleri...105 180 m 3 /h...317 TopTherm fan-filtre üniteleri...230 550

Detaylı

MODÜLASYONLU DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ (Düşük NOx) Modulating Gas Burners - Low NOx

MODÜLASYONLU DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ (Düşük NOx) Modulating Gas Burners - Low NOx MODÜLASYONLU DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ (Düşük NOx) Modulating Gas Burners - Low NOx GULLIVER - BS 2M 26-91 kw 50-100 mbar 2,465 GULLIVER - BS 3M 48-195 kw 50-100 mbar 2,735 GULLIVER - BS 4M 68-250 kw 50-100

Detaylı

Ürün Hattı. Vibrasyonlu Silindirler ARX 1.5-4.5 t. www.tsmglobal.com.tr

Ürün Hattı. Vibrasyonlu Silindirler ARX 1.5-4.5 t. www.tsmglobal.com.tr Ürün Hattı Vibrasyonlu Silindirler ARX 1.5-4.5 t www.tsmglobal.com.tr 2 Tek Konsept 13 Model 3 Platform - 8 Farklı Model 13 Versiyon ARX serisi vibrasyonlu silindirler 8 modele ait 13 farklı versiyonda

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar Kablo Koruma Sistemleri 3.2 FCT Sarmal Hortumlar FCT sarmal hortumlar, PA6 dan üretilmifltir ve ya a, yak ta ve solventlere karfl mükemmel koruma sa lar. FCT hafif ve esnektir, yüksek ezilme ve afl nma

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380 Ek kılavuz Konnektör ISO 4400 Sınır seviyesi sensörleri için Document ID: 30380 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım... 3.2 Genel güvenlik uyarıları... 3.3 Ex alanlar için

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri 2 electrolux wtc Kompakt çözüm Electrolux ün yeni, kompakt tip konveyörlü bulafl k makineleri bulafl k sorununuz için mükemmel çözümler sunar; maksimum hijyen

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar DARBES Z MATKAP D 6SH 6.5 mm / 240 W 6.5mm mandren kapasitesi yüksek delme h z ; 4500 dev/dak. kompakt yap tümü ile izoleli yap

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

THISION L ECO Kazan tasarımında son nokta

THISION L ECO Kazan tasarımında son nokta Yoğuşmalı kazan Kapasite 66-133kW THISION L ECO Kazan tasarımında son nokta DÜŞÜK EMİSYON YÜKSEK VERİM THISION L ECO Yüksek kapasite Yüksek kullanım esnekliği THISION L ECO, yüksek kaliteli mühendislik

Detaylı

BGN... LX - LX V V modelinde frekans çevirici ile birlikte

BGN... LX - LX V V modelinde frekans çevirici ile birlikte SERİ BGN... LX - LX V V modelinde frekans çevirici ile birlikte Isıl güç 0085 400-5900 Avrupa Standartı EN 267 ye uygun olarak lass III sınıfında çok düşük NOx ve O emisyon değerlerinde gaz brülörü. Geliştirilmiş

Detaylı

KANALLI SPLIT KL MALAR MIDAS R 407 C CERTIFIED PERFORMANCE. erroli

KANALLI SPLIT KL MALAR MIDAS R 407 C CERTIFIED PERFORMANCE. erroli KANALLI SPLIT KL MALAR MIDAS OZON DOSTU R 407 C E U R O V E N T CERTIFIED PERFORMANCE erroli MIDAS KANALLI SPLIT KL MALAR Sadece So uk ve Is Pompal modelleri olan MIDAS Kanall klimalar, evlerde ve ifl

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

ERA 02... GAZ YAKICILAR İÇİN KONTROL RÖLESİ

ERA 02... GAZ YAKICILAR İÇİN KONTROL RÖLESİ ERA 02... GAZ YAKICILAR İÇİN KONTROL RÖLESİ 02... Serisi Gaz yakma ve kontrol röleleri; pilot ateşlemeli yada iki kademeli gaz bekleri için 24 saat içersinde en az bir defa otomatik yapan, veya elle durdurulan

Detaylı

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Teknik föy Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Açıklama salınım önleme fonksiyonunu iyileştiren enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve enerji verimliliği. gelişmiş tasarımda, aktüatör ve vanaların aşırı

Detaylı

I.1.Doğal Gaz Sobası Sınıflandırılması

I.1.Doğal Gaz Sobası Sınıflandırılması I. DOĞALGAZ SOBASI Gaz yakıtla çalışan, radyatör ve ısıtma tesisatına ihtiyaç duymadan yerleştirildiği mekanı ısıtan bir ısıtma cihazıdır. Benzerlik İlişkisi, Elektrik Sobası Odun Kömür Sobası Doğal Gaz

Detaylı

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü KlimaPlus Enerji ve Klima Teknolojileri Pazarlama San. ve Tic. A.fi. Genel Müdürlük: Ferhatpafla Mah. G99 Sok. No:46

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz kofra ve panolar n s yönetimi 365 79 348 05 348 17 348 35 348 52 365 74 Teknik özellikler (s. 251) Teknik özellikler (s. 251) Amb. (1) Ref. Doğal havaland

Detaylı