Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri"

Transkript

1 Teknik Broflür Motorin RL Serisi Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri RL 34 MZ 97/ kw RL 44 MZ 155/ kw RL / kw RL 64 MZ 200/ kw RL / kw RL / kw RL / kw RL / kw RL 250 MZ 600/ kw RL 34/1 MZ (Tek kademe) kw Riello RL Serisi iki kademeli s v yak t (motorin) brülörü serisi kw aras kapasite aral yla düflük ve orta s cakl ktaki s cak su kazanlar, s cak hava veya buhar kazanlar, k zg n ya kazanlar için gelifltirilmifltir. Tüm modeller motorin veya motorin ve %5'e kadar biyo-dizel kar fl m n yakacak flekilde tasarlanm fllard r. Brülörler 2 kademeli olarak çal fl r ve brülörlerde çal flma durumunu ve ar za nedenlerini gösteren mikro ifllemci esasl kontrol panelleri bulunmaktad r(rl 34/1 tek kademedir). Hava emme devresinin özel tasar m yla en uygun ses seviyesi elde edilmifltir. Fan ve yanma kafalar n n performans art r larak brülörlere kullan m esnekli i ve her yanma kapasitesinde mükemmel çal flma imkân kazand r lm flt r. Bu seri brülörlerin kendilerine özel tasar m ile boyutlar küçültülmüfl, kullan m ve bak mlar kolaylaflt r lm flt r. Brülörlerin zengin aksesuar çeflitleri çal flma yerleri için esnek kullan m imkânlar n art rm flt r. BRÜLÖRLER

2 TEKN K VER LER MODEL RL 34 MZ RL 44 MZ RL 50 RL 64 MZ RL 70 RL 100 RL 130 RL 190 RL 250 MZ Rl 34 /1 MZ Brülör çal flma flekli ki kademe Tek kademe Maksimum güçte modülasyon oran Servomotor Tipi - LKS Çal flma zaman s Is l gücü kw 97/ / / / / / / / / Mcal/h 83/ / / / / / / / / Kg/h 8,3/13 33,6 13/ ,5/ / ,5/ / / / / Çal flma s cakl C min./max. 0/40 YAKIT/HAVA VER LER Net kalorifik de er kwh/kg 11,8 Kcal/kg Viskozite 20 C mm2/s (cst) 4 6 Pompa Tipi AN 57C AN 67C AL 75C AL 95C AL 95C AJ 6CC AJ 6CC J7C J7 4PT AN 57C Kapasitesi kg/saat-12 bar Püskürtme bas nc bar Yak t s cakl Max C Fan Tipi Hava s cakl Max C ELEKTR K VER LER Elektrik besleme Faz/Hz/V 04 04/ Kontrol sistemleri elektrik besleme Faz/Hz/V Kontrol kutusu (röle) tip RMO RMO Toplam elektrik gücü kw 0,6 0,7/0,75* 0,75 1, ,8 2,6 5,9 7,2 0,6 Kontrol sistemleri elektrik gücü kw 0,3 0,28/0,3* 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 1,4 0,6 0,3 Koruma seviyesi IP 2XD 2XD Elektrik motoru gücü kw 0,3 0,42/0,45* 0,65 1,1 1,1 1,5 2,2 4,5 6,6 0,3 Elektrik motoru çal flma ak m A 2,4 3/2-1,2 3-1,7 4,7-2,7 4,8-2,8 5,9-3,4 8,8-5,1 15,8-9,1 14,8-8,5 2,4 Elektrik motoru ilk çal flma ak m A 9,6 12/9,5-5,5 13,8-8 24, ,6 27, ,2-33, Motor koruma seviyesi IP Ateflleme trafosu V1-V2 230V - 2x12kV 230V - 2x12kV 230V - 2x5kV 230V - 2x5kV 230V - 2x5kV 230V - 2x5kV 230V - 2x5kV 230V - 2x5kV 230V - 2x5kV 230V - 2x12kV I1-I2 0,2A - 30mA 0,2A - 30mA 1,9A - 30mA 1,9A - 30mA 1,9A - 30mA 1,9A - 30mA 1,9A - 30mA 1,9A - 30mA 1,9A - 30mA 0,2A - 30mA Çal flma flekli (11) (11) (10) (10) (11) (10) (10) (10) (10) (11) EM SYON DE ERLER Ses fiiddeti db(a) ,5 83, Ses seviyesi W - - CO emisyonu mg/kwh <40 <40 Duman göstergesi derec esi N Bach. <1 <1 CxHy emisyonu mg/kwh <10 ilk 20s sonras ) NOx emisyonu mg/kwh <185 <185 <200 <185 <200 <200 <200 <200 <185 <185 ONAY Direktif 73/23 (2006/95) - 89/336 (2004/108) - 98/37-92/42 EC Uygulanan standart EN 267 Belgelen dirme CE /07 CE /07 DIN-5G226/93 CE /07 Referans flartlar: S cakl k: 20 C - Bas nç: 1013,5 mbar -Yükseklik: 0 m deniz seviyesi üstü - ses 1m mesafeden ölçülmüfltür (01)Sentrifugal ters e imli kanat (02) Sentrifugal öne e imli kanat (03) 1/50/230~(±10%) (04) 1/50-60/ ~(±10%) (05) 3/50/ ~(±10%) (06) 3/50-60/ ~(±10%) DIN-5G226/93 S n f 2 EN 267 CE /07 (07) 3/50/400~(±10%) (08) 3/50/230~(±10%) (09) 3N/50/400~(±10%) 3/50/230~(±10%) (10) Kesintili çal flma her 24 saatte en az 1 durufl (11) Kesintili çal flma her 24 saatte en az 1 durufl - Sürekli çal flma her 72 saatte en az 1 durufl * 3 FAZLI MODEL, 2

3 Riello sürekli olarak ürünlerini iyilefltirme çal flmalar yapmaktad r, bu nedenle ürünün d fl görünüflü, ölçüleri, teknik özellikleri, cihaz n kendisi ve aksesuarlar de iflebilmektedir. Bu doküman Riello S.p.A. ya ait gizlilik dereceli ve mülkiyetinde olan bilgileri içermektedir, izin al nmadan bu bilgilerin k smen veya tamam n n aç klanmas veya kopyalanmas yasakt r. Ürünlerin teknik özellikleri, boyutlar, aksesuarlar ve ekipmanlar Riello S.p.A. taraf ndan de ifltirilebilir. Bu bilgiler Riello S.p.A.'dan izin al nmaks z n kopyalanamaz ve taklit edilemez. Referans flartlar: S cakl k: 20 C, Bas nç: 1013,5 mbar, Yükseklik: deniz seviyesi - gürültü seviyesi 1 metreden ölçülmüfltür. YANMA ve KAPAS TE E R LER Brülörün seçilece i faydal çal flma alan Modülasyon aral Test flartlar EN627 ye uygundur S cakl k: 20 C Bas nç: 1013,5 mbar Yükseklik: Deniz seviyesi 3

4 YAKIT BESLEME H DROL K DEVRELER Tüm brülörler üç valfla donat lm flt r (bir emniyet ve iki yak t besleme valf ). Kontrol cihaz, gerekli olan kapasiteyi dikkate alarak yak t valf ve memelerden geçirecek flekilde besleme valflar n n aç lmas n düzenler. Besleme valflar yak lan yak ta göre hava giriflini ayarlayan iki kademeli hidrolik silindire (ram) yak t gönderir. Pompa grubunda; pompa, yak t filtresi ve bir püskürtme bas nc n ayarlayan bir ayar valf bulunur. YAKIT BESLEME DEVRELER N N SEÇ LMES Yak t besleme devresi yürürlükteki iç tesisat teknik flartnamesinde belirtilen emniyet donan m yla beraber olmal d r. Yandaki tablo, brülör ve tank n aras ndaki yükseklik ve mesafeye ba l olarak de iflik brülörler için tesisat n düzenlenmesini göstermektedir V P +H 10 cm H Yükseklik fark Ø ç boru çap P Yükseklik 10 m V Yükseklik 4 m 1 Brülör 2 Pompa 3 Filtre 4 Kapamal solenoit valf 5 Emme devresi 6 Dip valf 7 Uzaktan kumandal h zl kapama valf 8 TSE onayl kapamal (normalde aç k) solenoit valf 9 Dönüfl devresi 10 Geri döndürmez valf 9 -H 6 VANT LASYON Hava sistemleri cihaz n küçük ölçülerine ra men düflük gürültü seviyesinde yüksek performansta bas nçl hava sa lar. RL modellerde tersine e imli kanatlar ve ses yal t m malzemelerinin kullan lmas gürültü seviyesinin düflük olmas n sa lam flt r RL 34MZ-RL 44 MZ- RL 64 MZ- RL MZ modellerde gürültü seviyesi hava emme devresine verilen özel form ile düflürülmüfltür. Hidrolik silindir çal flman n her durumunda do ru miktarda havan n girmesini ve brülör bekleme durumuna geçti inde hava damperinin kapanmas n sa lar. HSC (Housing Cooling System- Brülör içi so utma sistemi) çal flma prensibi 4

5 RL MZ ve RL 44 MZ brülörlerde geleneksel alüminyum yerine yüksek s l ve mekanik özellikleri olan yeni, fiberglas ile sertlefltirilmifl polyamit esasl gelifltirilmifl bir teknoloji ile yap lan bir yap kullan lm flt r. Bu malzeme brülörün iç tasar m n n yap lmas nda, a rl k ve boyutlar n azalt lmas nda önemli üstünlük sa lamaktad r. Her çal flma flart nda brülör içindeki elemanlar n do ru çal flmas n sa lamak amac yla, yeni yap formu son derece geliflmifl ve patenti al nm fl bir so utma teknolojisi içermektedir. Brülörlerdeki hava damperi örne i Brülörün ön kaidesi ve güçlendirilmifl çelik ön plaka aras nda brülörün ön k sm ndan yans yan s ya karfl yüksek bir s l direnç meydana getiren bir hava kanal oluflturulmufl ve s yal tkanl n daha da iyi hale getirmek için yeni HSC (Housing Cooling System, Brülör kabini so utma sistemi) teknolojisi gelifltirilmifltir. Ön kaide içerisindeki kanallarda sürekli olarak hava yenileyen bir sistem meydana getirilerek aktif bir so utma sistemi sa lanm fl ve elektrikli parçalar n bulundu u bölmeye s ak fl önlenmifltir. YANMA BAfiLI I RL serisi brülörler için farkl uzunluklarda yanma kafalar seçilebilir Bu seçim kazan n ön taraf ndaki duvar n kal nl na ba l olarak yap l r. Kazan tipine ba l olarak, yanma kafas n n kazan n içerisine do ru uygun flekilde girmesini sa lamak gerekir. Flanfla sabitlenmifl basit bir vida ile yanma kafas n n içeride olma pozisyonu belirlenen maksimum güce göre kolayl l kla ayarlanabilir. RL model brülör yanma kafas örne i RL 34/1 yanma kafas ALEV BOYUTLARI Örnek: Brülör s l gücü = 2000 kw; L alev (m) = 2,7 m (ortalama de er); D alev (m) = 0,8 m (ortalama de er) Alevin uzunlu u Lmax Lmin D max Dmin Aevin çap (m) Brülör kapasitesi (MkW) 5

6 ÇALIfiMASI ki kademe çal flma ile RL brülörler sistemce talep edilen s cakl k yükünü takip edebilir. ki nozul (meme) tekni i sayesinde 2:1 modülasyon oran na ulafl labilir, hava hidrolik silindir pistonlar yla gönderilir. ki kademe çal flmada brülör, önceden ayarlanan de erler ars nda hareket ederek, kademe kademe ç k fl gücünü istenilen s seviyesine ayarlar. RL/1 brülörler ise tek kademe çal fl r. Tek kademe çal fl rken brülör istenilen kapasiteyi on-off; yani çal flma -durma fazlar n n sürelerini de ifltirerek ayarlar K KADEME ÇALIfiMA Kapasite Kontrol edilen de iflken zaman zaman Tüm RL serisi brülörlerde brülörün kesintili (aral kl ) çal flmas n denetlemek için yeni nesil mikroifllemcili kontrol panel bulunur. Brülörün devreye alma ve bak m ifllerini kolaylaflt rmak için cihazda iki ana eleman vard r. Ar za reset dü mesi brülör kontrolünü resetlemek ve ar za bulma-gösterme fonksiyonlar n devreye sokup ç karmak için merkezi çal flt rma eleman d r Çok renkli LED ise gözle ar za teflhis ve kullan c arayüzü ile teflhis için merkezi gösterme eleman d r. Her iki eleman da yanda gösterildi i gibi ar za dü mesinin saydam kapa alt na yerlefltirilmifltir. Brülörün çal flma durumunun gösterilmesi ve gözle ar za teflhisi için iki gösterme seçene i vard r: GÖREREK GÖSTERME B LG SAYAR KULLANICI ARA YÜZÜ LE GÖSTERME Bir kullan c ara yüzü adaptörü ve PC ve bu ifl için yap lm fl özel yaz l m ile veya bir baca gaz analiz cihaz ile. (bak n z aksesuarlar) Kullan c ara yüzü adaptörü B LG SAYAR veya GAZ ANAL Z C HAZI ÇALIfiMA DURUMUNUN GÖSTER LMES Normal çal flma durumunda çeflitli çal flma durumlar yandaki tabloya göre renk kodlar fleklinde gösterilir. Bu fonksiyon ar za dü mesine >3 sn basma suretiyle aktif hale getirilir. RENK KODU TABLOSU Çal flma durumu Renk Kodu Tablosu Bekleme Ön süpürme Ateflleme Alev var Zay f alev Düflük voltaj, dahili sigorta Ar za alarm Yanma odas nda fl k var LED sönük 6

7 ARIZA SEBEPLER N N GÖSTER LMES Bir ar za meydana geldikten sonra, k rm z sinyal lambas sürekli olarak yanar. Bu durumda, hata kodu tablosuna göre görerek ar za teflhisi fonksiyonu ar za reset dü mesine >3 sn basma suretiyle devreye sokulur. Görerek durum gösterme fonksiyonuna tekrar ar za dü mesine >3 sn basma suretiyle dönülür. (örne in: 3 adet yan p sönme- ar zal hava bas nç presostat gibi) 3s 3s 3s LED of ARIZA KODU TABLOSU ARIZANIN OLASI NEDENLER YANIP SÖNME KODU Emniyet süresi sonunda alev oluflmuyor - ar zal veya tutmufl yak t valflar - ar zal veya tutmufl iyon elektrotu 2 yan p sönme - brülör iyi ayarlanmam fl, yak t yok - Ateflleme elektrotu veya trafosu ar zal Ar zal hava prosestat 3 yan p sönme Brülör çal fl rken içeride fl k görülüyor, alev simülasyonu 4 yan p sönme Çal flma s ras nda alev kayboluyor - ar zal veya tutmufl yak t valflar - ar zal veya tutmufl iyon elektrotu 7 yan p sönme - brülör iyi ayarlanmam fl Kablolama hatas veya dâhili ar za. 10 yan p sönme LK ÇALIfiMA ÇEVR M M VF1 VF2 TL TR A 0 s ki kademe çal flma Brülör ateflleme çevrimine bafllar: Motor ve transformatöre elektrik gelir, hidrolik silindir ön süpürme konumunda aç l r. RMO LED A s 36s Ateflleme: VS ve V1 valflar enerjilenir. TR kontrol termostat veya kontrol cihaz kontaklar kapat rsa veya bir köprü ile k sa devre edilmiflse, 2nci kademe valf VF2 aç l r; yak t 2nci kademe memeden püskürür ve hidrolik silindir hava damperini 2nci kademe pozisyonunda açar. 0 Kapal Y Yeflil Zaman (s) 7

8 KABLOLAMA RL serisi brülörlerin tüm modellerinde elektrikli parçalar n yerlefltirildi i ve kablolaman n yap ld kolayl kla eriflilebildi i bir kontrol panel bulunur. Özellikle yeni RL MZ ve RS 34/1 MZ modellerde yeni yap konsepti çerçevesinde devreye alma ve bak m ifllemlerini en çabuk hale getirmek için elektrikli parçalar ve ba lant lar çok aç k bir flekilde yap lm flt r. Bu modellerde elektrik ba lant lar Fifl ve soket sistemlidir ve brülör muhafazas n n d fl ndan eriflilebilir. Tüm RL serisi brülörlerin elektrik ba lant lar kullanma k lavuzlar nda verilen ayr nt l flema üzerinden kolayl kla takip edilebilir. Elektrik ba lant lar yetkili bir elektrikçi taraf ndan yürürlükteki standartlara uygun olarak yap lmal d r RL MZ ve RL 34/1 MZ brülörler için Fifl ve Soketli elektrik ba lant sistemi RL MZ RL 34/1 MZ EM SYON DE ERLER mg/kwh NO 2 Emisyonlar Emisyon de erleri EN 267 standard na göre de iflik modellerde maksimum güçte ölçülmüfltür. 0 mg/kwh CO Emisyonlar RL MZ ve RL 34/1 MZ model brülörlerin emisyon de erleri EN 267 s n f 2 de erlerine uygundur. 0 db(a) Gürültü seviyesi

9 GENEL ÖLÇÜLER BRÜLÖRLER RL MZ RL MZ MODEL A D E F - F(1) H I L O-O(1) - RL 34 MZ RL 44 MZ RL (1) Uzun kafal model MODEL A B C D E F - F(1) H I L O-O(1) RL 64 MZ RL RL RL RL RL 250 MZ (1) Uzun kafal model BRÜLÖR-KAZAN BA LANTI FLANfiI AMBALAJ Z X(1) Y MODEL D1 D2 Ø u RL34 MZ M8 u RL44 MZ M8 u RL M8 u RL64 MZ M12 u RL M12 u RL M12 u RL M12 u RL M16 u RL250MZ M16 MODEL X(1) Y Z kg u RL34 MZ u RL44 MZ u RL u RL64 MZ u RL u RL u RL u RL u RL250MZ

10 MONTAJ TANIMLAMALARI Brülörün montaj yetkili ve ehil personelce yap lmal d r. Devreye al nmas ve ilerideki bak mlar mutlaka yetkili servis taraf ndan yap lmal d r. Bu konu özellikle garanti uygulamas bak m ndan son derece önemlidir. Brülöre yap lacak tüm ifllemler birlikte verilen k lavuzda gösterilmifltir. BRÜLÖR AYARLARI Tüm brülörlerde kolay montaj ve bak m için kayar çubuklar bulunur. Kazan n montaj flanfl n, verilen izolasyon contas n flablon olarak kullan p, deldikten sonra namluyu ç kart n ve delinen deliklerden kazana ba lay n. Yanma kafas n ayarlay n, (kullanma k lavuzuna bak n z). Brülörün gövdesini kay c çubuklara oturtun. Brülörün kapasitesini dikkate alarak memeleri seçin ve tak n. Elektrotlar n pozisyonlar n kontrol edin. Brülörü flanfla do ru iterek kapat n, iterken distribütör diskinin namluya sürtmemesi için hafifçe yukar kald r n. H DROL K VE ELEKTR K BA LANTILARI VE ÇALIfiTIRMA Brülörlerde yak t devresine ba lanmak üzere 2 ad. Esnek hortum verilir. Esnek hortumlar n uçlar n verilen nipellerle gelifl ve dönüfl devresine ba lay n. Brülörün elektrik kablolar n kullanma k lavuzunda belirtilen flekilde ba lay n. Brülör motorunu döndürerek pompan n havas n al n. Brülörün çal flmas s ras nda: - Pompan n maksimum ve minimum bas nc n, - Yanmayan maddeler ve fazla olarak yanma kalitesini kontrol edin. BRÜLÖRÜN BAKIMI RL Serisi brülörlerin bak mlar iç k s mlara kolayl kla eriflimi sa layan kayar çubuklar sayesinde çok kolay hale getirilmifltir. Özellikle RL MZ - RL 34/1MA modellerde yanma kafas na ulaflmay daha da kolaylaflt ran yeni kay c çubuk sistemi vard r. RL 190 ve RL 250 MZ brülörlerde bak m s ras nda brülörün gövdesini çok sa lam hale getiren yeni güçlendirilmifl kay c çubuk sistemi bulunur. 10

11 BRÜLÖR AKSESUARLARI Namlu Uzatma Kiti Standart namlulu brülörler uzun namlulu modele özel kitleler dönüfltürülebilir. BRÜLÖR STANDART NAMLU UZUNLU U (mm) UZATILMIfi NAMLU UZUNLU U (mm) KOD _ RL 34 MZ-34/1 MZ _ RL 44 MZ _ RL _ RL 64 MZ _ RL _ RL _ RG4S _ RL _ RL 250 MZ Biyo dizel kiti Biyo dizel yak t için özel kit mevcuttur. BRÜLÖR KOD _ RL 28 (katalog d fl model) _ RL 38 (katalog d fl model) _ RL _ RL _ RL _ RL _ RL Durum paneli kiti RL brülörler için Durum paneli olarak adlanan özel bir elektronik cihaz mevcuttur, bu cihaz brülörün tüm çal flma konumlar n denetler, gösterir ve çal flma cevrimi içinde olan herhangi bir anormalli i kaydeder. BRÜLÖR KOD RL MZ MZ Bilgisayar arayüzü için kit Alev kontrol panelini; çal flmay uzaktan izlemek, ar za sinyali ve detayl servis bilgilerini görebilmek amac yla bir PC'ye ba lamak için bir PC yaz l m ile ara yüz adaptör kiti mevcuttur. BRÜLÖR KOD RL 34 MZ - RL 34/1 MZ- 44 MZ MZ

12 Ürün Özellikleri RL 34 MZ- 34/1 MZ -44 MZ modeller Brülör Monoblok üflemeli motorin brülörü (motorin veya %5 e kadar motorin biyo-dizel kar fl m yak t) iki kademe çal flma, tek kademe, tam otomatik, üzerindeki donan m: Hava emme devresi Paslanmaz çelik kanatl yüksek performansl fan Hava ayar için ayarlanabilir hidrolik silindir taraf ndan kontrol edilen hava damperi Motor çal flma sürati 2800 rpm, tek faz V/50-60 Hz veya üç faz V / Hz Yanma kafas istenilen kapasiteye göre ayarlanabilir. Yanma kafas üzerinde: - Yüksek s cakl klara dayan kl paslanmaz çelik namlu, - Ateflleme elektrotlar, - Alev sabitleyici disk, Özel patentli HSC Housing Cooling System, Brülör kabini so utma sistemi) teknolojisi, yüksek s l izolasyon ve sürekli hava de iflimiyle tazelenen hava sirkülâsyonu ile gövde içindeki elektrikli parçalar yüksek s dan korunur. Yak t beslemesi için diflli tip pompa, üzerinde: - filtre, - bas nç regülâtörü - manometre ve vakum göstergesi monte yeri, - tek devre kullanan tesisatlar için dâhili by-pass, bulunur. Yak t emniyet valf ve ç k fl devresinde iki besleme valf olan yak t valf ünitesi Alev alg lay c fotosel Hata gösterme özellikli mikro-prosesör esasl alev kontrol paneli, Elektrik ba lant lar için fifl ve soketler Kapa n d fl ndan ulafl labilir, Alev gözetleme penceresi 1ci ve 2nci kademe elle çal flt rma anahtar (sadece çift kademeli modellerde) Kolay montaj ve bak m için kayd r c çubuklar Telsiz parazitlerine karfl koruma filtresi IP 44 elektrik koruma seviyesi, Uyumlu oldu u standart ve teknik direktifler: 89/336 (2004/108) EC direktifi (elektromanyetik uyum) 73/23 (2006/95) EC direktifi (düflük voltaj) 92/42/EC direktifi (performans) 98/37/EC direktifi (makine). EN 267 standard. Standart donan m: Motorin besleme hatt na ba lamak için iki adet esnek hortum ve bu hortumlar için 2 conta Motorin besleme devresi için iki nipel, Brülörü kazan flanfl na ba lamak için 4 ad vida, 1 ad izolasyon contas, Elektrik ba lant s için 2 soket (RL MZ tek faz), (RL 34/1 MZ için 1 ad soket) Elektrik ba lant s için3 soket (RL 44 MZ Üç fazl model için) 2 kayd r c bar uzatmas (uzun namlulu modeller için) Kullanma ve montaj k lavuzu, Yedek parça listesi lave olarak siparifl edilebilecek aksesuarlar: Motorin memeleri Namlu uzatma kiti Aralama kiti Ses geçirmez kasa Ba lant flanfl kiti Hava alma kiti (filtreli veya filtresiz) Biyo-dizel kiti Durum paneli kiti Potansiyelsiz kontak kiti Bilgisayar ara yüzü kiti Arz kaçak koruma kiti Son süpürme kiti Çal flma saati sayma kiti RL MZ MZ modeller Brülör Monoblok üflemeli motorin brülörü (motorin veya %5 e kadar motorin biyo-dizel kar fl m yak t) iki kademe çal flma, tam otomatik, üzerindeki donan m: Ses emici malzemeyle kapl hava emme devresi Tersine e imli kanatl fan (RL modeller) veya düz kanatl (RL 64 MZ MZ modeller) Hava ayar için ayarlanabilir hidrolik silindir taraf ndan kontrol edilen hava damperi (veya 250 MZ modelinde servomotor). Motor çal flma sürati 2800 rpm, üç faz V/ Hz Yanma kafas istenilen kapasiteye göre ayarlanabilir. Yanma kafas üzerinde: - Yüksek s cakl klara dayan kl paslanmaz çelik namlu, - Ateflleme elektrotlar, - Alev sabitleyici disk, Yak t beslemesi için diflli tip pompa, üzerinde: - filtre, - bas nç regülâtörü - manometre ve vakum göstergesi monte yeri, - tek devre kullanan tesisatlar için dâhili by-pass, bulunur. Yak t emniyet valf ve ç k fl devresinde iki besleme valf olan yak t valf ünitesi Alev alg lay c fotosel Hata gösterme özellikli mikro-prosesör esasl alev kontrol paneli Brülör açma kapama dü mesi Alev gözetleme penceresi 1ci ve 2nci kademe elle çal flt rma anahtar Kolay montaj ve bak m için kayd r c çubuklar Telsiz parazitlerine karfl koruma filtresi IP 44 elektrik koruma seviyesi, Avrupa direktiflerine uygunluk: 89/336 (2004/108) EC direktifi (elektromanyetik uyum) 73/23 (2006/95) EC direktifi (düflük voltaj) 92/42/EC direktifi (performans) 98/37/EC direktifi (makine). EN 267 standard. Standart donan m: Motorin besleme hatt na ba lamak için iki adet esnek hortum ve bu hortumlar için 2 conta Motorin besleme devresi için iki nipel, Brülörü kazan flanfl na ba lamak için 4 ad vida, 1 ad izolasyon contas, Elektrikli ba lant lar için geçifl yuvas (RL 50 modeller) 2 kayd r c bar uzatmas (uzun namlulu modeller ve RL MZ modeller için) Kullanma ve montaj k lavuzu, Yedek parça listesi lave olarak siparifl edilebilecek aksesuarlar: Motorin memeleri Namlu uzatma kiti Aralama kiti Ses geçirmez kasa Ba lant flanfl kiti Hava alma kiti (filtreli veya filtresiz) Biyo-dizel kiti Durum paneli kiti Bilgisayar ara yüzü kiti PNS Teknik Muhendislik San ve Tic Ltd. Sti Kartal/ ISTANBUL Tel:+90 (0) Fax: +90 (0)

Tek Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri (f r nlar için özel)

Tek Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri (f r nlar için özel) Teknik Broflür Motorin Riello 40 F Serisi Tek Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri (f r nlar için özel) 0 0 kw 54 07 kw 95 0 kw Riello 40 F serisi tek kademeli s v yak t (motorin) brülörleri küçük sanayi

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN 13203 e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY TOP B YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw l k 4 farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* 1230 kw a kadar kaskad ba lant imkan

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

S v Yak tl Kat Kaloriferi

S v Yak tl Kat Kaloriferi S v Yak tl Kat Kaloriferi YI GARANT 03 Yeni Seri AARKO SIVI YAKITI KAT KAOR FER Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.fi. yar m yüzy la yaklaflan geçmifliyle Türkiye de s sanayisinin deneyimli ve güvenilir

Detaylı

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com THE POWER OF BLUE. www.vmak.com Ç NDEK LER Örtülü Elektrot 4 MIG 7 TIG 10 Multi Proses 15 Dizel Kaynak Jeneratörleri 19 Tel Sürme Üniteleri 21 Tozalt Kaynak Sistemleri 25 Robot - Otomasyon Sistemleri 27

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Rüknettin Küçükçal ; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Binalarda enerji ekonomisi kavram y llar içinde geliflmifltir. Yönetmeliklerde konunun ele al nmas da buna

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı