A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region"

Transkript

1 MPRA Munich Personal RePEc Archive A Sudy on he Esimaion of Suly Resonse of Coon in Cukurova Region Erkan Akas Faculy of Economics & Admin.Sciences a BIGA 2006 Online a h://mra.ub.uni-muenchen.de/8648/ MPRA Paer No. 8648, osed 10. May :49 UTC

2 Çukurova Bölgesi nde Pamuk Arz Duyarlılığının Tahmini Üzerine Bir Çalışma Yard. Doç. Dr. Erkan AKTAŞ 1 ÖZET Bu makalede, dönemine ai Çukurova Bölgesinin amukla ilişkili verileri incelenmişir. Bu çalışmada, Çukurova bölgesi nde amuk arz modeli oluşurulmuşur. Çukurova Bölgesi nde ahmin edilen amuk arz modelinde, amuğun esnekliği 0,56, mısırın kısa dönem GSÜD çaraz esnekliği -0,49, su fiyaların kısa dönem esnekliği, -0,30 ve moorin fiyalarının kısa dönem esnekliği - 0,95 olarak ahmin edilmişir. Bu çalışmada aynı zamanda, elde edilen verim modeline göre, verimin yıllık büyüme hızı yıllık %1,4 olarak ahmin edilmişir. Çalışma sonucunda, Çukurova Bölgesi nde amuk arzını en fazla; akaryakı fiyalarının ekilediği ahmin edilmişir. Bu nedenle, desekleme oliikaları oluşurulurken akaryakı girdileri dikkae alınmalıdır. Anahar Kelimeler: Pamuk, Arz Duyarlılığı Analizi, Çukurova. A Sudy on he Esimaion of Suly Resonse of Coon in Çukurova Region ABSTRACT This aer examined he daa of coon ruducion during in Çukurova region. In his sudy, a suly model was consruced for coon 2002 in Çukurova region. According o he esimaion of he suly model, elasiciies of 1 ÇOMU Biga İ.İ.B.F. İkisa Bölümü

3 coon, corn (cross elasiciy), irrigaion and moorin were calculaed 0,56, -0,49, -0,30 and -0,90 resecively. I was also esimaed in his sudy ha average annual growh rae of yield of coon is 1,4 according o yield model of coon in Çukurova region. I was esimaed in he resul of his sudy ha moorin rice is he mos effecive facor in he suly of coon in Çukurova region.therefore, more aenion should be given o moorin rice when agriculural suor olicies for coon farming are develoed. Keywords: Coon, Suly Resonse Analyses, Çukurova. 1. GİRİŞ Dünya nüfusunun hızla arması, öe yandan sanayileşen ve kalkınan olumlarda yaşam sandarının yükselmesi amuk ükeim ve gereksinimi arırmışır. Bikisel bir eksil hammaddesi olan amuk değişik kullanım alanlarıyla ülkemiz ve dünya arım, sanayi ve icareinde sraejik bir konuma sahiir. Türkiye de hızla gelişen ve değişen ekonomik, sosyal ve demografik yaı eksil ve konfeksiyon ürünlerine olan alebi arırmışır. Türkiye de yıllık amuk kullanımı 1980 li yılların başında yaklaşık 314 bin on iken (TEAE, 2000) 2005 de yaklaşık 5 ka ararak 1,5 milyon onu aşmışır (USDA, 2006). Türkiye de hızla aran amuk alebi, ne amuk ihracaçısı olan Türkiye yi 1991 yılından sonra ne amuk ihalaçısı yamışır (ŞENGÜL ve ark., 2001). Türkiye 2005 yılında yaklaşık on amuk ihalaıyla, Dünyada Çin den ( on) sonra ikinci sıradadır (USDA, 2006). Türkiye nin amuk alebindeki hızlı arışa karşılık, üreiminde benzer arış olmamışır. Çukurova, Türkiye nin amuk arımı oansiyeli en yüksek bölgesi iken, bu önemi giderek azalmaya başlamışır li yılların başında, Türkiye deki amuk ekim alanlarının yaklaşık %33 ü Çukurova Bölgesi nde iken 1990 lı yıllarda %19 a ve 2000 li yıllarda %13 e ve 2004 yılında %9 a kadar gerilemişir (TUİK ).

4 Bu çalışmanın amacı; uzun dönem içinde Çukurova Bölgesi amuk üreimindeki değişimi incelemek, üreimi ekileyen başlıca fakörleri esi emek ve çözüm önerileri gelişirmekir. 2. MATERYAL VE METOT Ekonomik koşulların değişimini fark emenin bir zaman gecikmesini gerekirmesi sebebiyle zaman, ekonomide önemli bir role sahiir. Belirli ikisadi olayların yılın belirli zamanlarında eriyodik ve devri olarak oraya çıkmasına neden olan kısılamalar, sosyal örf adeler söz konusudur. Bu nedenle ikisadi değişkenlerin zaman süreci içerisindeki davranışını anımlayabilen modellere gerek duyulur. Ekonomide bu ür modellere dinamik modeller adı verilir. Ekonomeride kullanılan dağıılmış zaman geçikmeli modelleri dinamik modellerin önemli bir bileşeni konumundadır. Son yıllarda zaman serileri çözümlemesinde meydana gelen gelişmeler sonucunda, zaman serileri modellerine ilgi armışır (Işığıçok, 1994). Bu çalışmanın maeryalini üreimle (ekim alanı, üreim ve verim) ve fiyalarla ilgili (çıkı fiyaları, girdi fiyaları ve fiya indeksleri) zaman serisileri oluşurmakadır. Kullanılan ikincil veriler dönemine ai Çukurova da amuk üreim verileri, üreici fiyaları ve girdi fiyaları, ÜFE ve oliika değişkenleridir. Bu veriler, TÜİK, Bölgedeki Tarım İl Müdürlükleri Ticare Borsaları ve DSİ den alınmışır. Bu çalışmada arz duyarlılığı analizi yaılmışır. Genel anlamda araşırıcının ilgi duyduğu herhangi bir eken karşısında arzın ekisi arz duyarlılığı olarak adlandırılmakadır (Tomek ve Robinson, 1991). Pamuk arz mikarı üreimde kullanılan girdi fiyalarına, mısır fiyaına, raki ve amamlayıcı ürün fiyalarına (mısır ve buğday), oliika değişkenlerine (sübvansiyon, vergi ve kısılar), girdi kullanım düzeyine (yüksek verimli ohum, gübre, su, zirai ilaç vb) ve iklim fakörlerine (kuraklık, yağış mikarı, ruube vb. fakörler) karşı duyarlılık göserir. Pamuk arz fonksiyonu aşağıdaki gibi anımlanabilir (Foser ve Mynauna, 1995).

5 Q o a I f ( P, P, P, I D, T ) s = (1) Eşilike, Q s ; amuk arz mikarını, P o ; indirgenmiş amuk üreici fiya vekörünü, P a ; ikame ve amamlayıcı ürünler için indirgenmiş fiya vekörünü, P I ; üreimde kullanılan girdiler için indirgenmiş fiya vekörünü, I; eknoloji kullanım düzeyini, D; arım ve ekonomi oliikalarındaki değişmeyi emsil eden oliika değişkeni vekörü (desekler, vergiler, ihala yasağı vb, T; rendi (alışkanlık ve eknolojik değişim ekisi) gösermekedir. Pamuk arz modeli eşilik (1) deki formda ahmin edildiğinde üreimin ne kadarının alan arışından ve ne kadarının verim arışından kaynaklandığını ayrışırmak olanaksızdır. Üreim; ekim alanı (veya hasa edilen alan) ve birim alana verim çarımından hesalandığına göre arz modeli ekim alanı modeli (A) ve verim modeli (V) olarak modellenebilir. Koç ve ark., (2001) Türkiye için amuk arz modelini, ekim alanı ve verim modelinden ahmin emişlerdir. Benzer şekilde Çukurova için model aşağıdaki şekilde anımlanabilir. A m b g z = f A, P, P, P, P, P, D, ) (2) ( T Eşilik (2) amuk ekim alanı modeli olu, A Çukurova Bölgesi nde amuk ekim alanını, fiyaları (:amuk, m:mısır, P b :buğday fiyaı, P g :gübre fiyaı ve P z :arımsal ilaç fiyaı), D ekim alanını ekileyen oliikalar vekörünü ve T rendi gösermekedir. Modelde ürün fiyaları yerine GSÜD (fiya x birim alana verim) değişkeni de kullanılabilir. V g z = f V, P, P, P, D, ) (3) ( 1 1 T Eşilik (3) amuk verim modeli olu, V Çukurova Bölgesi nde birim alana amuk verimini, amuğu, P g :gübre fiyaını, P z :arımsal ilac fiyaını, D verimi ekileyen oliikalar vekörünü (örneğin; hibri ohumların ihalaı ve üreiminin serbesleşmesi) ve T rendi gösermekedir.

6 3. BULGULAR VE TARTIŞMALAR Çukurova Bölgesi nde mısır, amuk ve buğday ekim alanlarında meydana gelen gelişmeler Şekil 1 de verilmişir Bin ha M ısır Pam uk Buğday Kaynak: Anonymous, Şekil 1. Çukurova Bölgesi nde Pamuk, Mısır ve Buğday Ekim Alanlarında Meydana Gelen Gelişmeler Çukurova Bölgesi nde son 20 yılda ve özellikle 1990 lı yılların başlarından iibaren amuk ile mısır ekim alanları yer değişirmekedir. Bununla birlike, bu yıllar arasında buğday ekim alanlarında arış gözlenmekedir (Şekil 1). Çukurova da yılları arası çifçi eline geçen külü amuk fiyaı ile mısır, buğday ve soya fiyaı arieler şekil 2 de verilmişir.

7 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, Pamuk/Mı sı r Pamuk/Buğday Pamuk/Soya Kaynak: Adana Ticare Borsası Kayıları; Akaş, 2004 den alınmışır Şekil 2. Çukurova da Yılları Arası Çifçi Eline Geçen Pamuk Fiyaı ile Mısır, Buğday ve Soya Fiyaı Arasındaki Parieler Çukurova da yılları arası çifçi eline geçen külü amuk fiyaı ile buğday ve soya fiyaı arasındaki arieler incelendiğinde; amuk-mısır ve amuk-buğday ariesi 1987 yılına kadar ararak 7 ye kadar çıkmışır. Faka, 1987 yılından sonra külü amuk fiyaları bu iki ürüne oranla daha az armış ve 2002 yılında, amuk-mısır ve külü amukbuğday ariesi 3 ün alına kadar düşmüşür. Çifçi eline geçen amuk fiyaı ile soya fiyaı arasındaki arieler incelendiğinde; amuk-soya ariesi, yılları arasında 2 den 5 e kadar çıkmışır. Faka, 1994 yılından sonra amuk fiyaları bu iki ürüne oranla daha az armış ve 2002 yılında, amuk-soya ariesi 1,5 in alına kadar düşmüşür. Fiya arieleri, Çukurova Bölgesi nde amuk üreim alanlarının azalmasında önemli bir fakör iken, mısır ve buğday üreim alanlarının armasına yol açmışır. Bölgede amuk üreimini ekileyen diğer bir fakör ise girdi masraflarındaki arışır. Akdemir ve ark., 1994 yılında yaıkları çalışmada, Çukurova Bölgesi nde amuk arımında dekara yabancı işgücü masrafı GAP alanına göre 2,82, arımsal mücadele masrafı 38,36; olam değişen masraf ise 3,11 ka daha fazla olduğunu esi emişlerdir (Akdemir ve ark., 1994). Çukurova da 1980 li yılların başlarında gerçekleşirilen II. ürün rojesiyle birlike, II. ürün mısır ve soya ekim

8 alanlarındaki arış a amuk ekim alanlarının daralmasına neden olan fakörlerden biri olmuşur Çukurova Bölgesi Pamuk Arz Modeli Çukurova Bölgesi nde amuk arz modeli aşağıdaki şekilde anımlanmışır. A m y s = f R, R, P, P ) (4) ( Eşilik (4) amuk ekim alanı modeli olu, A; Çukurova Bölgesi nde amuk ekim alanını, R; dekara reel GSÜD ni [(verim*fiya)/üfe], ; Fiyaı, P y ; moorin fiyaını, P s ; su fiyaını, ; amuğu, m; mısırı gösermekedir. Çukurova da amuk arz modeli ahmin sonuçları Çizelge 1 de verilmişir. Modelde amuk ekim alanları ile mısırın ve amuğun bir yıl önceki GSÜD ne göre çaraz esnekliği, moorin fiyaları ve su fiyaları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuşur. Bu değişkenler amuk arzındaki değişimi %90 oranında açıklamakadır. Model isaisiki olarak anlamlı bulunmuş (F=48,6) ve aynı zamanda ookorelasyon olmadığı oraya konmuşur. DW isaisiği (DW=1,63) kararsızlık bölgesine düşüğünden haa erimlerinin ardışık bağımlı olu olmadığına karar verilememişir. Bunun için Cochrane-Orcu ookorelasyon dözelme modeli ile model ahmin edilmiş ve yaılan ahminde Rho kasayısının isaisiği anlamsız çıkmışır. Bu sonuca göre modelin ookorelasyon düzelme modeli ile ahminine gerek olmadığı ve EKK ile ahmin edilmesinin bir yanlılık soruna sebe olmayacağı sonucuna ulaşılmışır. Modeli daha iyi açıkladığı ve R 2 'si en yüksek olan loglin fonksiyonu seçilmişir. Modelden raki ürün mısırın çaraz esnekliği (GSÜD ne bağlı olarak) 0,49, amuğun arz esnekliği (GSÜD ne bağlı olarak) 0,56, moorin fiya esnekliği 0,95 ve su fiya esnekliği 0,30 olarak ahmin edilmişir. Mısırın GSÜD ndeki %1 lik reel arışı amuk ekim alanlarında %0,49 luk azalışa neden olacağı ahmin edilmişir. Aynı zamanda, amuğun GSÜD ndeki %1 lik reel arışı

9 amuk ekim alanlarında %0,56 lık arışa neden olacağı ahmin edilmişir. Pamuka moorin ve su fiyalarının amuk arzı üzerine ekisine bakıldığında, diğer koşullar sabiken (aynı zamanda verim sabi iken) moorin fiyalarındaki %1 lik reel arış amuk arzını %0,95 oranında azalacağı ve su fiyalarındaki %1 lik reel arış amuk ekim alanlarını %0,3 azalacağı ahmin edilmişir. Çizelge 1. Çukurova Bölgesi Pamuk Arz Modeli ( ) Pamuk Ekim Alanı Esneklikler Fonksiyon Tii Sabi Terim m R. 1 ( Mısırın GSÜD) R 1 (Pamuğun GSÜD) y P 1 (Moorin Fiyaı) s P 1 (Su Fiyaı) Log-Lin 12,937 (60,45)* -10,396 (-2,755)* 10,099 (3,550)* -51,336 (-5,815)* -3,2515 (-3,169)* - -0,49 0,56-0,95-0,30 R 2 0,92 Düzelilmiş R 2 0,90 F 48,598 * D.W 1,63 No: Paranez içindeki değerler isaisikleridir. * %5 önem düzeyinde anlamlı. ** %1 önem düzeyinde anlamlı. 13 Gözlenen Tahmini 12, ,5 11 Şekil 3. Çukurova Bölgesi için Tahmin Edilen Pamuk Arz Modelinde, Gözlenen ve Tahmin Edilen Değerler Modelde ahmin edilen eşilik 5 de verilmişir. ln 10, m y s A 60,45+ 10,10R 1 10,40R 1 51,34P 1 3, 25P 1 = (5)

10 3.2. Çukurova Bölgesi Pamuk Verim Modeli Çukurova Bölgesi nde amuk verim modeli aşağıdaki şekilde anımlanmışır. V = f ( V 1, D, T ) (6) Eşilik (6) amuk verim modeli olu, V P ; Çukurova Bölgesi nde birim alana amuk verimini, D; eksrem yıl (1987=1), T; rendi gösermekedir. Modelde amuk verimi ile mısırın deseklendiği yıllar ve rend arasında anlamlı bir ilişki bulunmuşur. Bu değişkenler amuk verimindeki değişimi %86 oranında açıklamakadır. Model isaisiki olarak anlamlı bulunmuş (F=34,8) ve aynı zamanda ookorelasyon olmadığı (DW=2,16) oraya konmuşur. Burada yalnız DW na göre es emek sakıncalı olacağından Durdin-h a bakılmışır. Durbin h=-0,38 olarak bulunmuşur. Durbin-h isaisiğine göre %99 güven aralığında ardışık bağımlılık olmadığı belirlenmişir. Çizelge 2. Çukurova Bölgesi nde Pamuk Verim Modeli ( ) Pamuk Verimi Fonksiyon Tii Log-Lin 4,9826 Sabi Terim (40,27)* 0,0012 V P (-1) (2,15)** 0,0142 T (3,15)* -0,4539 D (1987=1) (-5,34)* R2 0,86 Düzelilmiş R2 0,83 F * 36,0 * D.W 2,16 No: Paranez içindeki değerler isaisikleridir. * %5 önem düzeyinde anlamlı ** %1 önem düzeyinde anlamlı Modelde ahmin edilen eşilik 7 de verilmişir. ln V = 4,98 0,001V 1 0,454 D + 0, 014 T (7)

11 6,000 5,800 5,600 Gözlenen Tahmini 5,400 5,200 5,000 4, Şekil 4. Çukurova Bölgesi için Tahmin Edilen Pamuk Arz Modelinde, Gözlenen ve Tahmin Edilen Değerler Log-lineer eşiliklerde, rend kasayısı 100 ile çararak yıllık oralama büyüme oranı hesalanmakadır (Gujarai, 2001). Bu modele göre, Çukurova Bölgesi nde mısır verimindeki büyüme oranı yıllık %1,4 ür. 4. SONUÇ VE ÖNERİLER Türkiye de eksil sekörü hem isihdam hem de ihraca gelirleri açısından çok önemli bir yere sahiir. Teksil sekörünün ana hammaddesi olan amuk sraejik öneme sahi bir ürün konumundadır. Bu yüzden, amuk üreiminde desekleme ve eknoloji oliikaları oluşururken daha dikkali olunmalıdır. Çukurova Bölgesi ile özdeşleşen amuk arık ovada erk edilmiş durumdadır. Aynı zamanda, amuk alebinde Türkiye nin dış bağımlılığı giderek armakadır. Bu sebeen dolayı, Çukurova Bölgesi nde amuk ekim alanlarındaki daralma nedenleri iyi bir şekilde analiz edilmelidir. Pamuk arz modelinden amuk ekim alanı ile mısırın fiyaı arasındaki çaraz esnekliği (GSÜD ne bağlı olarak) 0,49, amuğun kendi fiya esnekliği (GSÜD ne bağlı olarak) 0,56, moorin fiya esnekliği 0,95 ve su fiyaı esnekliği 0,30 olarak ahmin edilmişir. Bu sonuçlar son yıllarda Çukurova bölgesinde amuk ekim alanlarındaki azalmayı çok ne olarak açıklamakadır. Pamuğun kendi fiyalarındaki reel azalma, mısır ve girdi fiyalarındaki reel arış (su ve mazo) amuk ekim alanlarındaki azalmaya sebe olan

12 fakörlerin başında gelmekedir. Niekim son yıllarda mazo fiyalarında çok yüksek reel arış olmuşur. Çalışmada ahmin edilen amuk verim modelinde, döneminde amuk veriminin yıllık büyüme hızı %1,4 olarak bulunmuşur. Bu çalışmada elde edilen amuk arz modellerinde, amukaki GSÜD arış oranına karşılık, amuk ekim alanlarının daha düşük oranda aracağı ahmin edilmişir. Çukurova Bölgesi nde amuk ekim alanlarını azalmasındaki diğer önemli bir neden ise raki ürün olan mısır üreim alanlarındaki arışır. Pamuk reel fiyalarının düşüşü ve aran reel girdi fiyaları nedeniyle Çukurova Bölgesi nde amuk ekim alanları çok azalmışır. Ülkemizdeki amuk açığını kaamak için bölgesel ve ürün bazında sorunların esi edilmesi gerekmekedir. Çukurova gibi amukla özdeşen bir bölgede, sürdürülebilir bir şekilde amuk arımını ekrar arırmak için gerekli öneriler: Ulusal arım oliikalar oluşurulurken bölgesel sonuçlardan hareke edilmelidir. Bu yüzden, Türkiye de özellikle amuk üreimi ile ilgili ulusal oliikaları oluşurulurken, Çukurova Bölgesi nde amuk arımını ekileyen fakörler öncelikle ele alınmalıdır. Çukurova Bölgesi nde amukla ilgili desekleme oliikaları oluşurulurken raki ve amamlayıcı ürünlerin girdi ve çıkı fiya harekeleri dikkae alınmalıdır. Tarımsal ürünleri desekleme kasamında, özellikle moorin fiyaları deseklenmelidir. KAYNAKLAR AKDEMİR, Ş., ŞENGÜL, H., GÜL, A., YURDAKUL, O.,BEK, Y., ÖREN, N., Çukurova Bölgesi Tarım İşlemelerinde Önemli Ürünlerde Girdi-Çıkı İlişkisinin Değerlendirilmesi ve İzlenmesi. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araşırma Kurumu. Tarım ve Ormancılık Araşırma Grubu, Proje No:Taog-941, 128s. Adana AKTAŞ, E., Desekleme Ve Teknoloji Poliikalarının Çukurova Bölgesi nde Mısır Tarımı Üzerine Ekisi. Ç.Ü. Fen Bilimleri Ensiüsü Dokora Tezi. Kod No: 833, Adana ANONYMOUS, Adana, Mersin ve Osmaniye Tarım İl Müdürlükleri 2002 Yılı Verileri.

13 FOSTER, K., A., MYANAUNA, A., Esimaion Of Dynamic Maize Suly Resonse İn Zambia. American Journal Of Agriculural Economics. 12 (1995) GUJURATİ, D., N., Temel Ekonomeri. Lieraür Yayıncılık., s. 170, İsanbul. IŞIĞIÇOK, E., Zaman Serilerinde Nedensellik Çözümlemesi.Uludağ Üniversiesi Güçlendirme Vakfı Yayın No:94. Bursa KOÇ, A., A., BUDAK, F., TANRIVERMİŞ, H., GÜNDOĞMUŞ, E., İNAN, İ., H., KUBAŞ, A., ÖZKAN, B., 2001.Türkiye Tarımında Kimyasal İlaç Kullanımı: Ekinsizlik, Sorunlar ve Alernaif Düzenlemelerin Ekileri. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Ekonomisi Araşırma Ensiüsü. Proje Raoru Ankara. ŞENGÜL, H., KOÇ, A., A., AKYIL, N., BAYANER, A., FULLER, F., Türkiye de Pamuk Pazarı: Gelecekeki Talebi Ekileyen Fakörlerin Değerlendirilmesi. Tarım Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Ekonomisi Araşırma Ensiüsü. Proje Raoru , Yayın No: 49. Ankara. TEAE, Pamuk Durum ve Tahmin Raoru. Yayın No: 33, Ankara. TOMEK, W., ROBİNSON, K.L., Agriculural Produc Prices, Third Ediion, Cornell Universiy Press, 360 P. Ihaca And London. TÜİK, Çeşili Yıllar. Yılları Tarımsal Yaı Ve Üreim Devle İsaisik Ensiüsü Yayınları. Ankara. USDA, Coon: World Markes and Trade Archives. h://www.fas.usda.gov/grain/circular/2006/08-06/all.df

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Finansal İsikrarın Bankacılık Siseminin Borç Verme Poliikaları Üzerindeki Ekisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Öze Ekrem ERDEM * M. Faih İLGÜN ** Cüney DUMRUL *** 2008 yılında

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey SESSION C: Çalışma Ekonomisi 67 Büyüme ve İsihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği Yusuf Muraoğlu (Hii Universiy, Turkey) The Relaionship beween Growh and Employmen: The Case of Turkey Absrac One of he

Detaylı

Kamu Borçlanması, Sermaye Stoku ve Tüketim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli

Kamu Borçlanması, Sermaye Stoku ve Tüketim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli Kamu Borçlanması, Sermaye Soku ve Tükeim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli Kamu Borçlanması, Sermaye Soku ve Tükeim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli İler ÜNLÜKAPLAN

Detaylı

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI T.C. Hii Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Đkisa Anabilim Dalı EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI Yusuf MURATOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012 SAYI 83 ARALIK 2012 ÖZEL ARAŞTIRMA Prof. Dr. Ümi Özlale Alper Karakur Türkiye de Tasarruf Açığının Nedenleri ve Kapaılması İçin Poliika Önerileri Yrd. Doç. Dr. Burak Darıcı Finansal İsikrar ve Finansal

Detaylı

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.99-114. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,

Detaylı

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI?

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2004/7 hp://www.ek.org.r TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? Orhan Karaca Nisan, 2004 TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA

Detaylı

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:7 Cil:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Doç. Dr. C. Mehme BAYDUR Muğla

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi February 1-, 015-5 h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Ekisi Mirrasoul SEYEDGHOMI PhD (Candidae) in

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Doç. Dr. Haydar Akyazı * - Ayku Ekinci ** Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma 200 18 19 Yrd. Doç. Dr.Melek Acar Boyacıoğlu 20 Dr. Burcu Güvenek Geiri Volailiisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Amirik Bir Çalışma Dr. Volkan Alekin Yrd. Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU Dr.

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1 Ekonomik Yaklaşım, Cil : 20, Sayı : 72, ss. 59-85 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME Ersoy ÖZ 2 Öze Ülkemizde son yıllarda finans sekörü üzerine yapılan geleceğe

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, 2010 53 FİNANSAL PİYASA ETKİNLİĞİ: S&P 500 ÜZERİNE BİR UYGULAMA Erhan DEMİRELİ *, Gökuğ Cenk AKKAYA ** ve Elif İBAŞ *** Öze Finansal ekinlik kavramı

Detaylı

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Leven ERDOĞAN ÖZET. Bu çalışmada verimliliğin devrevi harekei, ekonomik faaliyelerle ilişkisi ve verimliliği nelerin belirlediği açıklanmaya

Detaylı

EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL

EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL Ümran M. TEKŞEN KAHRAMAN *, Aşır GENÇ ** ÖZET Bu çalışmada, eşiksel ooregresif (TAR) modeller sınıfından kendinden

Detaylı

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİN SWARCH YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİN SWARCH YÖNTEMİ İLE ANALİZİ TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİN SWARCH YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Pamukkale Üniveriei Soyal Bilimler Eniüü Yükek Lian Tezi İkia Anabilim Dalı Ayşe AKMAN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bülen GÜLOĞLU Temmuz-007

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 202/25 hp ://www.ek.org.r TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI Ercan Uygur Bu çalışma "GAP BÖLGESİNDE DIŞ TİCARET ve TARIM", başlığı ile Prof. Dr. Ercan UYGUR ve Prof.

Detaylı

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Yıl: 24 Sayı:89 Ekim 2010 49 ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Hakkı ÖZTÜRK 1 ÖZET Bu çalışma

Detaylı

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıılmış Gecikme ve Ooregresiv Modeller 1 Zaman serisi modellerinde, bağımlı değişken Y nin zamanındaki değerleri, bağımsız X değişkenlerinin zamanındaki cari

Detaylı

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Öze Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Dr. Veli YILANCI İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi

Detaylı

Türkiye de Mali Sürdürülebilirliğin Doğrusal Olmayan Bir Analizi: MLSTAR Çoklu Lojistik Yumuşak Geçişli Otoregresif Modeli

Türkiye de Mali Sürdürülebilirliğin Doğrusal Olmayan Bir Analizi: MLSTAR Çoklu Lojistik Yumuşak Geçişli Otoregresif Modeli EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: Özel Sayı 0 ss. 4-58 Türkiye de Mali Sürdürülebilirliğin Doğrusal Olmayan Bir Analizi: MLSTAR Çoklu Lojisik Yumuşak Geçişli Ooregresif Modeli A Nonlinear Analysis

Detaylı