İZAYDAŞ SOLAKLAR DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ NDE OLUŞAN DEPONİ GAZLARININ İZLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZAYDAŞ SOLAKLAR DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ NDE OLUŞAN DEPONİ GAZLARININ İZLENMESİ"

Transkript

1 İZAYDAŞ SOLAKLAR DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ NDE OLUŞAN DEPONİ GAZLARININ İZLENMESİ Onur Uludağ 1, İsmail Özbay 2, Ertan Durmuşoğlu 2, Mahmut KILDİZE 1 1 İZAYDAŞ İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş., Kocaeli 2 Kocaeli Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli Özet Kentsel katı atıkların depolanarak bertaraf edilmesi dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Kocaeli nde kentsel katı atıklar Solaklar düzenli depolama tesisinde bertaraf edilmektedir yılından beri depolanma işlemi yapılmakta olan Solaklar düzenli depolama alanı, m 3 kapasiteli toplam 6 adet evsel katı atık lotuna sahiptir. 5 adet lotta deponi gazlarının izlenmesi amacıyla gaz izleme bacaları açılmıştır. Bu tür depolama sahalarında oluşan gazlar çevresel risk oluşturabildikleri gibi uygun yöntemlerle toplandıklarında önemli ölçüde enerji potansiyeline sahiptirler. Dolayısıyla, depolama gazlarının rutin olarak izlenmesi önemlidir. Bu çalışmada, gaz izleme bacaları açılan lotlarda, ve 11 yıllarında aylık deponi gazı oluşumları hacimsel yüzde olarak izlenmiştir. Bu amaçla, metan (CH 4 ), karbondioksit (CO 2 ), oksijen (O 2 ) ve azot (N 2 ) gazlarının miktarları ölçülmüştür. Yapılan ölçümler sonucunda CH 4, CO 2, O 2 ve N 2 gazlarının hacimsel yüzde değişimlerinin sırasıyla %11-49, %8-25, %3-15 ve %23-66 aralığında olduğu belirlenmiştir. Anahtar kelimeler: İZAYDAŞ, kentsel katı atıklar, düzenli depolama, deponi gazları. MONITORING LANDFILL GASES FROM İZAYDAS SOLAKLAR MUNICIPAL SOLID WASTE LANDFILL Abstract As in the rest of the world, landfilling is the most common method of waste disposal in Turkey. In Kocaeli, Municipal solid wastes are deposited at the Solaklar landfill. The Solaklar landfill is in use since 1997 and has 6 lots with a total capacity of m 3. Gas monitoring wells were constructed at site. The decomposition gases would be valuable energy sources if they were managed accordingly. Otherwise, they may create serious environmental risks. Therefore, monitoring of decomosition gases is an important part of the waste management. In this study, decomposition gases from lots were monitored in and 11. Here, volumetric monthly measurements of metane (CH 4 ), carbon dioxide (CO 2 ), oxygen (O 2 ) and nitrogen (N 2 ) were carried out. The results showed that the volumetric percentages of CH 4, CO 2, O 2 and N 2 were between 11-49%, 8-25%, 3-15% and 23-66%, respectively. Keywords: IZAYDAS, Municipal solid wastes, landfilling, landfill gases. 1. GİRİŞ Atıkların depolanarak uzaklaştırılması, dünyadaki kentsel katı atık yönetimi uygulamalarında en yaygın olarak kullanılan yöntemdir (Xiaoli ve diğ., 11). Depolama, atık bertarafı açısından işletilmesi kolay ve nispeten ucuz bir yöntem olmasına rağmen, tesis uygun bir şekilde işletilmezse sızıntı suyu, gaz ve koku gibi olumsuzlukların etkisiyle çevrenin ciddi bir şekilde kirlenmesine yol açabilmektedir (Kim ve Owens, ). Bu nedenle günümüzde kentsel katı atıklar, çevresel risklere karşı önlemlerin alındığı düzenli depolama ile uzaklaştırılmaktadır. Düzenli depolama sahalarında organik atıklar kontrollü şekilde stabilize olmuş maddelere dönüştürülürler. Aerobik ve anaerobik koşullar altında gerçekleşen bu ayrışma süreci uzun yıllar sürebilmektedir (Öztürk, 8). Aynı zamanda depolama sahalarının kullanımı tamamlandıktan sonra da ayrışma devam etmektedir.

2 Bir katı atık depolama tesisinde temel girdiler katı atık ve su, temel çıktılar ise depo gazları ve sızıntı suyudur. Depolama tesisinde depolanan atıklar, kısmen ayrışan organik maddeleri ve depolama tesisinde biriken diğer inorganik maddeleri içerirler. Depolama işlemindeki karbon döngüsü oluşan gazların belirlenebilmesi açısından son derece önemlidir. Şekil 1 de bir depolama sistemi içerisindeki karbon akışı gösterilmektedir. Depolama tesisine bir karbon kaynağı girdiğinde, CH 4, CO 2, UOB (uçucu organik bileşikler) gazları şeklinde çıkabilir, sızıntı suyunda çözünmüş olarak çıkabilir veya tesiste depolanarak kalabilir (Freed et al, 4). CH 4 Geri Kazanımı Karbon Girdisi Karbon Deposu S ı z ı n t ı Sızıntı toplama Şekil 1. Depolama tesislerinde karbon döngüsü Oluşan deponi gazlarının atmosfere doğru istenmeyen hareketini önlemek için söz konusu gazlar izlenerek, gerekli kontrol sistemleri uygulanmaktadır. Özellikle CH 4 nın atmosfere deşarjını önlemek için kontrollü koşullar altında yakılarak etkileri azaltılabilmektedir. Oluşan gazların kaçak emisyonları çevreyi tehdit etmesine karşın, uygun bir şekilde yönetildikleri takdirde, MJ/m 3 yakıt değerleriyle kıymetli bir enerji kaynağıdır (Spokas ve diğ., 6). Sera etkisi gösteren bu gazlardan metan, deponi gövdesine havanın girmesiyle patlama ve yangın riskleri oluşturabilmektedir (Öztürk, 8). Dolayısıyla bir depolama tesisi kullanımı tamamlandıktan sonra da ayrışmadan meydana gelecek depo gazları kontrol edilmelidir. Kocaeli de oluşan kentsel katı atıklar İZAYDAŞ tarafından işletilmekte olan Dilovası ve Solaklar Düzenli Depolama Tesisleri nde yönetmeliklere uygun bir şekilde depolanarak bertaraf edilmektedir. Dilovası Depolama Tesisi 5. m 3 kapasiteli tek lottan oluşurken, Solaklar Düzenli Depolama Tesisi ise yaklaşık 3.. m 3 kapasiteli olup 6 sı evsel ve 1 i tehlikeli atık olmak üzere toplam yedi lottan oluşmaktadır. (Şekil 2) yılından beri düzenli depolamanın yürütüldüğü Solaklar Düzenli Depolama Tesisi nde 5 evsel lotta depolama gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu çalışmada; Solaklar Düzenli Depolama Tesisi nde depolama işlemi gerçekleştirilen lotlarda, ayrışmadan meydana gelen deponi gazlarının uzun süreli değişimleri incelenmiştir.

3 Lot 7 Lot 4 Lot 5 Lot 3 Lot 2 Lot 6 Lot 1 Şekil 2. Solaklar düzenli depo tesisi lotlarının genel görünümü 2. MATERYAL ve METOT Bu çalışmada, depolama işlemi gerçekleştirilen lotlarda oluşan O 2, CO 2, N 2 ve CH 4 gazı oluşumlarının zamanla değişimi incelenmiştir. Deponi gazı oluşumlarının izlenebilmesi için depolama işlemi yapılan lotlarda çok sayıda bacalar kurulmuştur. Gaz tahliye bacalarının yapımı esnasında, gaz baca tabanına 1x1x.5 m ebatlarında beton temel yapılarak, gaz bacaları etrafına çapı en az 65 cm olacak şekilde tel kafes yerleştirilmiştir. Kafesin içerisine 25 mm HDPE perfore boru yerleştirilerek, kafes tel ile boru arası 4-5 mm çapında çakıl ve kırma taş ile doldurulmuştur (Şekil 3.a). İşletim esnasında çöp seviyesi yükseldikçe tel kafes ve boru ilavesi yapılarak bacaların yükseltilmesi sağlanmıştır. Yükseltme esnasında boru ek parçaları (HDPE) ile birleştirilirken, kafes teller birbirine çelik tel ile bağlanmıştır. Depolama esnasında gaz bacalarının çevresi, bacaya zarar vermeyecek şekilde dikkatlice sıkıştırılmıştır. Depolama işlemi tamamlandıktan sonra gaz bacalarının genel görünümü Şekil 3.b de verilmiştir. a) Bacaların oluşturulması b) Gaz tahliye bacalarının genel görünümü Şekil 3. Depolama tesisi gaz tahliye bacaları

4 Lotlardaki bacalarda metan (CH 4 ), karbondioksit (CO 2 ), oksijen (O 2 ) ve azot (N 2 ) gazlarının yüzdesel değişimleri Şekil 4 de gösterildiği gibi Gas Data LMSxi G3 cihazıyla ölçülmüştür. Şekil 4. Bacalarda gaz ölçümü Lot 2, 3, 4, 5 ve 7 olmak üzere beş lotta atık depolama işlemi gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sırasında Lot 2 ve 3 birbirlerine yakın olması nedeniyle birleştirilmiştir. Lotların işletilmeye başlama zamanı, depolanan atık miktarları ve açılan toplam baca sayıları Tablo 1 de verilmiştir. Buradan da görülebileceği gibi, toplam beş lotta yaklaşık 3.3 milyon ton kentsel katı atık depolanırken, oluşan depo gazları açılan 77 baca ile sürekli takip edilmiştir. Tablo 1. Lotlardaki atık miktarları ve baca sayıları Lot No İşletmeye Alınma Tarihi Depolanan Atık Miktarı (Ton) Gaz Bacası Sayısı BULGULAR ve TARTIŞMA Çalışma kapsamında -11 dönemi boyunca 5 ayrı lotta düzenli olarak depo gazlarının yüzdesel değişimleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar Şekil 5 de verilmiştir. Grafiklerden de görülebileceği gibi lotların kapatılmasından sonra geçen süre arttıkça CH 4 oluşum yüzdeleri azalmaktadır. İşletilmeye ilk başlanan Lot 7 ve 5 de sırasıyla % 11 ve % düzeylerinde olan CH 4, daha sonra dolumu tamamlanan Lot 2-3 ve 4 de sırasıyla % ve % 4 seviyelerinde bulunmuştur. Kapatılmış depolama tesislerinde yapılan çalışmalardaki depo gazı oluşumlarına bakıldığında maksimum CH 4 oluşumunun 36 aylık süreç sonunda % 51 oranında oluştuğu görülmektedir (Kreith, 1994). Bu oran yıllar ilerledikçe, parçalanacak organik maddenin azalmasıyla birlikte düşüş göstermektedir. Bu çalışmada lot 5 ve 7 deki O 2 seviyesinin % un üzerinde olması metan oluşum safhası için gerekli koşulların azaldığını ve olgunlaşma safhasına geçildiğini göstermiştir. Depolama

5 % % % % süresi ilerledikçe atığın bazı kısımlarındaki nem mevcudiyetinin azalması da biyolojik dönüşüm oranlarını ve gaz üretimini azalttığı bilinmektedir (Ritzkowski ve Stegmann, 7). Lot 2-3 Lot Ara. Nis. Haz. Şub.11 Ağu. Eki. Ara. Nis.11 Lot 5 Haz.11 Şub.11 Nis.11 Haz.11 Ağu.11 Eki.11 Ağu.11 Eki Mar. May. Eki. Ara. Şub.11 Tem. Eyl. Kas. Oca.11 Nis.11 Lot 7 Haz.11 Ağu.11 Mar.11 May.11 Tem.11 Eyl.11 Kas.11 Eki.11 CO2 O2 N2 CH4 Şekil 5. Lotlardaki depo gazlarının aylık gelişimi Solaklar depolama alanında sera gazı salınımlarını azaltmak, çevre ve insan sağlığını tehdit eden gazların atmosfere salınmadan toplanarak bertarafını sağlamak ve bu işlem sonucunda elektrik enerjisi üretmek amacıyla depolama sahalarından gelen metan gazları borular ile toplanarak elektrik üretmek amacıyla Çöp Gazından Elektrik Üretim Santrali oluşturulmuştur. 2 Mart 12 de devreye alınan tesiste Mayıs 12 dönemine kadar üretilen brüt enerji miktarları Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. Çöp gazı elektrik üretim tesisi aylık verileri Dönem Üretilen Brüt Enerji Miktarı kwh Mart Nisan Mayıs

6 4. SONUÇLAR Kocaeli nin kentsel katı atıklarının düzenli olarak depolandığı İZAYDAŞ Solaklar tesisinde, - 11 yılları süresince Lot 5 ve 7 de ayrışmanın oldukça yavaşladığı ve CH 4 oluşumunun % nin altında ilerlediği gözlenmiştir. Bu değerin lot 2-3 de % civarlarında iken, Lot 4 de ise % 49 seviyelerinde olduğu belirlenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda sera gazı salınımlarını önlemek ve enerji geri kazanımı sağlamak amacıyla çöp gazı elektrik üretim santrali kurulmuştur. 2 Mart 12 tarihinde devreye alınan bu tesiste Mayıs 12 sonuna kadar brüt kwh elektrik enerjisi üretilmiştir. Bu tesis ile 16 sene boyunca kwh elektrik enerjisi üretimi hedeflenirken, atmosfere de ton CO 2 salımı engellenmiş olacaktır. KAYNAKLAR Freed, J.R., Skog, K., Mintz, C., & Glick, N., Carbon Storage due to Disposal of Biogenic Materials in U.S. Landfills, Proceedings of the Third Annual Conference on Carbon Sequestration. U.S. Department of Energy, 4. Kim, K.R., Owens, G., Potential for enhanced phytoremediation of landfills using biosolids a review, Journal of Environmental Management, (91), ,. Kreith, F., Handbook of solid waste management, McGraw-Hill, New York Öztürk, M., 8, Katı atık depolama alanında metan gazı olusumu [online], Ritzkowski, M., Stegmann, R., Controlling greenhouse gas emissions through landfill in situ aeration, International journal of greenhouse gas control, (1), ,7. Spokas, K.,Bogner J., Chanton, J.P., Morcet, M., Aran, C., Graff, C., Moreau,Y.,Golvan, L.,Hebe, I., Methane mass balance at three landfill sites: What is the efficiency of capture by gas collection systems?, Waste Management, (26), , 6. Xiaoli C., Xin, Z., Ziyang, L., Shimaoka, T., Nakayama, H., Xianyan, C.,Youcai, Z., Characteristics of vegetation and its relationship with landfill gas in closed landfill, Biomass and bioenergy, (35), ,11. İZAYDAŞ Deponi Alanları Müdürlüğü, Bacagazı ölçüm raporları, -12 İZAYDAŞ Deponi Alanları Müdürlüğü, Çöp gazı elektrik santrali işletme raporları, 12

KATI ATIK DEPO GAZINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İKİ ÖRNEK: İSTANBUL VE BURSA TESİSLERİ

KATI ATIK DEPO GAZINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İKİ ÖRNEK: İSTANBUL VE BURSA TESİSLERİ ARAŞTIRMA MAKALESİ KATI ATIK DEPO GAZINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İKİ ÖRNEK: İSTANBUL VE BURSA TESİSLERİ Naim SEZGİN*, H.Kurtuluş ÖZCAN*, Kamil VARINCA**, Mehmet BORAT* * İstanbul

Detaylı

Atıksu arıtma çamurlarının kapalı yataklarda güneş enerjisiyle kurutulması

Atıksu arıtma çamurlarının kapalı yataklarda güneş enerjisiyle kurutulması itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:17, Sayı:1, 3-14 Mart 07 Atıksu arıtma çamurlarının kapalı yataklarda güneş enerjisiyle kurutulması Nezih Kamil SALİHOĞLU *, Vedat PINARLI Uludağ Üniversitesi,

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli

Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli Rasim BEHÇET 1 * Cumali İLKILIÇ 2 Faruk ORAL 3 1 İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, MALATYA 2 Fırat Üniversitesi

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 29, 435-448, 211 PhD Research Article / Doktora Çalışması Araştırma Makalesi AEROBIC STABILIZATION OF BIOSOLIDS BY

Detaylı

Organik Atıklardan Biyogaz Üretimi (Biyometanizasyon) Projesi İstanbul Örneği

Organik Atıklardan Biyogaz Üretimi (Biyometanizasyon) Projesi İstanbul Örneği Organik Atıklardan Biyogaz Üretimi (Biyometanizasyon) Projesi İstanbul Örneği Şenol Yıldız, Fatih Saltabaş, Vahit Balahorli, Kadir Sezer, Köksal Yağmur İSTAÇ A.Ş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma

Detaylı

KOMPOST VE BİYOGAZ TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORU

KOMPOST VE BİYOGAZ TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORU ŞANLIURFA Karacadağ Kalkınma Ajansı T.C. Harran Üniversitesi KOMPOST TESİSİ KURULMASI AMACINA YÖNELİK FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN KOMPOST VE BİYOGAZ TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORU ŞANLIURFA

Detaylı

KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ. Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi

KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ. Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi ÖZET Artan nüfus, kentleşme ve sanayileşmeye paralel olarak oluşan katı atık miktarı

Detaylı

ÜLKEMİZDE EVSEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ

ÜLKEMİZDE EVSEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ Bayrak, Yokuş, Pehlivan ÜLKEMİZDE EVSEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ Esin Hande Bayrak 1 Semire Kalpakçı Yokuş 2 Ergün Pehlivan 3 Özet Organik yükü fazla olan atık suların arıtımında biyokimyasal

Detaylı

KATI ATIK DEPO ALANLARININ GEOTEKNİK TASARIMI

KATI ATIK DEPO ALANLARININ GEOTEKNİK TASARIMI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 2 : 223-230

Detaylı

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi Bu rapor Çukurova Kalkınma Ajansı uzmanları Erkut ALTUNTOP, Hakan BOZLU ve Esmanur KARABIYIK tarafından hazırlanmıştır. MAYIS 2014

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 3, 200-208, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi AN ACTUAL EXAMPLE FOR REHABILITATION OF OPEN DUMP AREAS IN

Detaylı

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Cumhur KARACA MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESĠSLERĠNDE UYGULANABĠLECEK Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ POLĠTĠKALARI: ĠZAYDAġ ÖRNEĞĠ

KATI ATIK BERTARAF TESĠSLERĠNDE UYGULANABĠLECEK Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ POLĠTĠKALARI: ĠZAYDAġ ÖRNEĞĠ KATI ATIK BERTARAF TESĠSLERĠNDE UYGULANABĠLECEK Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ POLĠTĠKALARI: ĠZAYDAġ ÖRNEĞĠ Bilge Özbay 1, Ġsmail Özbay 1, Bircan Soysal 2,Onur Uludağ 2 1 Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi Fatih GEDİK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI TEKİRDAĞ - 2008

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi Fatih GEDİK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI TEKİRDAĞ - 2008 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELAZIĞ İLİ İÇİN ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ OLUŞTURULMASI Fehmi Fatih GEDİK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI DANIŞMAN: Yrd. Doç Dr. Füsun

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Dizel Motor; Egzoz Emisyonu; Soğukta İlk Harekete Geçiş.

Anahtar Kelimeler: Dizel Motor; Egzoz Emisyonu; Soğukta İlk Harekete Geçiş. Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:4, Sayı:1, 214,15-26/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:4, No:1, 214,15-26 DİZEL MOTORLARINDA SOĞUKTA İLK HAREKET ESNASINDAKİ EGZOZ EMİSYON KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Journal of Yasar University 2010 20(5) 3453-3470 İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Hilmi KIRLIOĞLU a Meral EROL FİDAN b ÖZET Türkiye de KOBİ ler gerek sanayi yapısının önemli bir

Detaylı

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2) (2012) 93-106 Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Durmuş Boztuğ 1, Turgay Dere* 2, Nilgün Tayhan,

Detaylı

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Şenol Yıldız, Elif Yılmaz, Esra Ölmez İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. Özet İstanbulda

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 2, 135-146 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları Pervin Uzun 1, Uğur Bilgili 1* 1

Detaylı

ozgurzeydan@yahoo.com yildirim@karaelmas.edu.tr

ozgurzeydan@yahoo.com yildirim@karaelmas.edu.tr ZONGULDAK BÖLGESĐNDE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERĐ VE ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN 1 ve Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM 2 (1) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enformatik Bölümü, 67100 Zonguldak ozgurzeydan@yahoo.com

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 9 Sayı: 18 Güz 2010 s. 77-96 TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ Eylem ÖNAL *, Rahmiye Zerrin YARBAY** Geliş: 02/08/2010

Detaylı

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın (MARKA) 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı GELİŞMİŞ REHABİLİTE VE ENDÜSTRİYEL

Detaylı

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET Bina sektörünün enerji tüketim payı; 80 Milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) enerji tüketiminin aşıldığı tüketim sektörleri arasında % 34 ü geçmiştir.

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD 17 SDU International Technologic Science pp. 17-29 Mechanical Technology ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ Mehmet KOZAK, Şerife KOZAK ÖZET Bu çalışma kapsamında enerji depolama ve enerji depolama yöntemlerinin

Detaylı

Kırıkkale Katı Atık Deponi Alanı nın Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi

Kırıkkale Katı Atık Deponi Alanı nın Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 34 (2) 2010 133 Araştırma Makalesi / Research Article Kırıkkale Katı Atık Deponi Alanı nın Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi Geological-Geotechnical Investigation of the Kırıkkale

Detaylı