Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE"

Transkript

1 Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Prof. Dr. F. Dilek Sanin Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Ankara Çamurun oluşumundan bertarafına kadar olan aşamaları tüm yönleri ile kapsayan sistematik bir yaklaşımlar bütünüdür. Çamurların yönetiminin bileşenleri: Çamur Hakkında Bilgi (içerik ve miktarlar) Çamur İşleme Süreçlerinin Değerlendirilmesi Çamur Bertaraf Yönteminin Seçimi Kanun ve Yönetmeliklerle Çizilen Çerçeve 2. Türk Alman GWP Günü, Nisan

2 Arıtma Çamuru Çamurların İşlenmesi Toksik kimyasallar Fazla su Koku Yüksek miktarlar Çamurun çevre ve halk sağlığı açısından risk yaratabilecek özelliklerinin giderimi ve gerek arıtım gerek bertaraf aşamasındaki hacim ve maliyetleri düşürmek amacı ile arıtma çamurları fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemlere tabi tutulurlar. Tipik çamur işleme süreçleri aşağıdakileri içerir: Çamur yoğunlaştırma Stabilizasyon Ağır Metaller Şartlandırma Susuzlaştırma Patojenler Kurutma 3 4 2

3 Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği: Genelleştirilmiş çamur işleme, arıtma ve bertarafı akım şeması Arıtma Çamurlarının Bertarafı Dünyada yaygın olarak kullanılan 3 uygulama Düzenli Depolama Toprakta Kullanım Yakma Terk edilen uygulama: denize boşaltma 5 6 3

4 Denize Boşaltma Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (1988, 2004) Madde 26 Alıcı Ortama Doğrudan Boşaltım Esasları d) Her türlü katı atık ve artıklarla, arıtma çamurları ve fosseptik çamurlarının alıcı su ortamlarına boşaltılmaları yasaktır. Evsel katı atıkların depolandığı, yönetmelikler çerçevesinde tasarlanmış ve işletilmekte olan özel depolama sistemleridir. Arıtma çamurlarının da katı atıklarla depolanması mümkündür. Bu yaklaşım: Düzenli Depolama Ucuz ve kolay uygulanır bir yöntemdir. Geniş alan gerektirir, arazinin hızla dolmasına neden olur. Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği (2006) Madde 6 Esaslar f) Her türlü katı atık, arıtma çamurları ve fosseptik çamurlarının alıcı su ortamlarına boşaltılmaları yasaktır. 7 Yüksek miktarda sızıntı suyu oluşumuna sebep olur. Çamurun geri dönüşümünü ve faydalı kullanımını öne çıkaran bir yöntem değildir. Organik madde içeriğinden dolayı büyük miktarlarda sera gazı salınmasına sebep olur. Ülkemizdeki atıksu arıtma tesislerinde oluşan çamurlarının %90 oranında düzenli/vahşi depolama ile bertaraf edildikleri bilinmektedir. 8 4

5 Düzenli Depolama Düzenli Depolama Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (1991, 2005) Madde 28 Arıtma Çamurunun Evsel Katı Atıklarla Birlikte Depolanması Arıtma çamurunun depolanabilmesi için içinde bulunan su oranının %65 olması gerekir. Ancak depo yeri işletmecileri, çamurun su oranının daha fazla olması halinde, deponun stabilitesini bozmayacağı, koku problemi ortaya çıkarmayacağı kanaatine varırlarsa, su oranı %75 e kadar olan çamurları kabul edebilirler. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik (2010) Üç farklı sınıf düzenli depolama tesisi tanımlanmıştır I. Sınıf: tehlikeli atıkların depolanması için gerekli altyapıya sahip II. Sınıf: Belediye atıkları ile tehlikesiz atıkların depolanması için gerekli altyapıya sahip III. Sınıf: inert atıkların depolanması için gerekli altyapıya sahip Arıtma çamurları tehlikesiz olmaları durumunda belediye atıkları ile beraber II. Sınıf depolama tesislerinde depolanabilmektedirler

6 II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi Sınır Değerleri Eluat testi (Sıvı:Katı=10:1) Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik (2010) Geçici Madde 4: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 4 ünde tehlikesiz olarak sınıflandırılan arıtma çamurlarının (atık kodu: ; Kentsel atık suyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar), bu yönetmeliğin Ek 2 de verilen tüm parametrelerini sağlaması durumunda ve ağırlıkça % 50 kuru madde ihtiva etmesi, ön işleme tabi tutularak kötü kokunun giderilmesi ve kararlı hale getirilmesi kaydı ile II. Sınıf DDT kabulünde tarihine kadar ÇOK değeri aranmaz. (1) Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) sınır değeri atığın kendi ph değerinde sağlanamıyorsa, ph 7,5 8 değerinde test tekrarlanır ve sınır değerin aşılmadığı tespit edilir. Sınır değer aşılmıyorsa; Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) değerinin kabul kriterlerine uygun olduğu kabul edilir. (2)Toplam çözünmüş katı madde değerleri (TÇK), sülfat ve klorür değerlerine alternatif olarak kullanılabilir

7 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Toprakta Kullanım Geçici Madde 1 Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yılın sonunda (2015 yılı sonu) depolamaya giden biyobozunur atık miktarının 2005 yılında üretilen toplam biyobozunur atık miktarının %75 ine, 8 yıl sonunda (2018 yılı sonu) aynı miktarın % 50 sine, 15 yıl sonunda (2025 yılı sonu) ise % 35 ine indirilme zorunluluğu vardır. Dolayısı ile arıtma çamurlarının depolama sahalarına atılması sürdürülebilir bir uygulama değildir. 13 Arıtma çamurlarının içeriğindeki besin elementleri ve organik maddeler çamurun düşük kaliteli bir gübre ya da toprak iyileştirici olarak kullanımını mümkün kılar. Toprakta kullanım çamurun geri dönüşümünü ve faydalı kullanımını sağlar. Ucuz ve kolay uygulanır bir yöntemdir. Ülkemizin toprakları özellikle organik açıdan fakir olduklarından toprakları zenginleştirir. Toprakta uzun vadede tuzluluğun artmasına neden olabilir. Çamur içindeki mikroorganizmalar, ağır metaller ve eser organikler endişe yaratmaktadır ve miktarları yönetmelikle kontrol edilmektedir. 14 7

8 Toprakta Kullanım Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanımına Dair Yönetmelik (2010) Ham çamurun toprakta kullanımı yasaktır. Stabilize çamurun toprakta kullanımı için hem arıtma çamuru hem de kullanılacağı toprak için sınır değerler mevcuttur. Stabilize çamur eğer toprağın ph değeri 6 dan küçükse kullanılmaz. Kapasitesi bir milyon eşdeğer nüfusun üzerinde olan tesislerde oluşan arıtma çamurlarının en az %90 kuru madde değerine kadar kurutulması esastır. Ancak arıtma çamuru üreticileri %90 kuru madde değerine ulaşmadan kullanımının teknik ve ekonomik açıdan uygun olduğunu belgelemesi durumunda Bakanlıkça %90 kuru madde değerine ulaşması şartı aranmaz. Toprakta Kullanım

9 Toprakta Kullanım Arıtma Çamurlarının Yakıt ya da Ek Yakıt Olarak Kullanılması EK I-D MİKROBİYOLOJİK ANALİZ Arıtma çamuruna uygulanan stabilizasyon yöntemi sonucunda E. Coli nin en az 2 Log10 (% 99) indirgenmesi sağlanmalıdır 17 Arıtma çamurları yüksek organik madde içerdiklerinden ısıl değerleri yüksektir. Çamurun yakılarak bertarafındaki en önemli gereklilik çamurun kurutulmasıdır. Kurutulmuş arıtma çamurlarının ısıl değeri 2000 kcal/kg kcal/kg arasında yer alır. Bu değer düşük kalite bir linyitin ısıl değerine denktir. Arıtma çamurlarının yakılarak bertarafında yanma işlemi sonunda kütle % oranında azalır. Yakma sırasında oluşan baca gazlarının kontrolü gerekmektedir. Isıl Değer Nem 18 9

10 Arıtma Çamurlarının Çimento Fabrikalarında Yakılması Avantajları Çamuru hammadde olarak kullanır, Çamurun ısıl değerinden faydalanılmasını sağlar, Çalışmalar kullanılan yakıtın ve oluşan klinkerin kütlesinin %1 inin çamurdan sağlanabildiğini göstermiştir, Atık ısı kullanılarak çamurun kurutulması sağlanabilir, Arıtma çamuru bertaraf problemini bütün olarak çözer, Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik (2010) Yakma tesisi, ortaya çıkan yakıt anma ısıl güç değerinin %40 veya daha azını atıktan sağlıyorsa bu tesis beraber yakma tesisi olarak ele alınır. Bu tesis emisyon limit değerleri olarak Ek 2 deki sınır değerlere tabidir. Yakma tesisi ortaya çıkan yakıt anma ısıl güç değerinin %40 dan fazlasını atıktan sağlıyorsa bu tesis yakma tesisi olarak değerlendirilir. Kül ya da toksik kimyasalların oluşumu söz konusu değildir, Ek baca gazı temizleme sistemi gerektirmez, Çamurdaki patojenler bir risk oluşturmaz, Çamurun çimento fabrikalarında yakılması sera gazı salımı bakımından diğer çamur bertaraf uygulamalarına kıyasla küresel Bu tesis emisyon limit değerleri olarak Ek 4 deki sınır değerlerine tabidir. Atıkları beraber yakan tesisler (çimento fabrikaları dahil) için özel hükümler de Ek 2 de tanımlanmıştır. Baca gazında toplam toz, HCl, HF, NOx, ağır metaller, dioksin ve furanlar ile SO 2, TOK, CO sınır değerleri bulunmaktadır. ısınmaya sebep olan daha az ek sera gazı oluşturmaktadır

11 Sonuç Çamur yönetimi birçok unsuru içeren karmaşık bir konudur. Çamurun bertarafında eski yöntemlerden olan at kurtul yaklaşımı günümüzde kabul edilemez. Teşekkürler ekkürler Yeni yürürlüğe giren yönetmelikler sürdürülebilir bir çamur yönetimini gerektirmektedir. Çamur yönetim sistemlerinin oluşturulmasında entegre yaklaşımlarla resmin bütününü düşünmek kritiktir. Bu da yerel öncelikleri göz önüne almayı, risk ve fırsatları doğru değerlendirmeyi, ülkenin/yörenin özelliklerini göz önünde tutarak karar almayı gerektirmektedir

12 I. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi Sınır Değerleri Eluat testi (Sıvı:Katı=10:1) Çamurun Kurutulması

13 Arıtma Çamuru Miktarları Ülke Çamur Miktarı (gkm/kişi.gün) Danimarka 72 Almanya 72 ABD 79 İspanya 67 İngiltere 63 Fransa 42 Avusturya 39 Türkiye 33 Kaynak: Sanin, F.D., Clarkson, W.C. ve Vesilind, P.A. Sludge Engineering, DEStech Publications Inc., ABD (2011)

ARITMA ÇAMURLARI BERTARAF YÖNTEMLERİ VE İŞLETME MALİYETLERİ

ARITMA ÇAMURLARI BERTARAF YÖNTEMLERİ VE İŞLETME MALİYETLERİ ARITMA ÇAMURLARI BERTARAF YÖNTEMLERİ VE İŞLETME MALİYETLERİ Remondis Su ve Atık Su Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Deniz KURT Proje Müdürü 1 ARITMA ÇAMURLARI ve TÜRKİYE DEKİ GENEL DURUM 2 Arıtma Çamurları

Detaylı

ÇAMUR SUSUZLAŞTIRM Ş A

ÇAMUR SUSUZLAŞTIRM Ş A ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMAŞ ÇAMUR SUYUNUN ALINMASI Çamurun su içeriğinin azaltılması için uygulanan fiziksel bir işlemdir. Çamurun nihai bertaraf sahasına taşınma maliyeti önemli ölçüde azalır. Suyu alınmış çamur

Detaylı

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte I.GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde hızla artan sanayileşmeye paralel olarak, oluşan atık miktarı da gün geçtikçe artmaktadır. Oluşan atıkların uzaklaştırılması, atığı oluşturan sanayiciyi olduğu kadar, idarecileri

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI Kasım 2014 Çimento Üretimi Çimento yarı mamulü olan klinker; kireçtaşı, marn ve kil gibi hammaddelerin öğütülüp homojenize

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

Prof. Dr. İsmail TORÖZ İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 4/19/2011 1

Prof. Dr. İsmail TORÖZ İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 4/19/2011 1 Prof. Dr. İsmail TORÖZ İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 4/19/2011 1 Düzenli depolama, atıkların ve çeşitli istenmeyen kalıntıların çevreye yayılımı engellenerek veya

Detaylı

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ DİYARBAKIR İLİ, MERKEZ İLÇE ESKİ MARDİN YOLU 4. KM ÇARIKLI KÖYÜ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara,

Detaylı

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr.

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr. Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK Dr. Mustafa Tolay TOLAY Energy Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 15/34

Detaylı

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi Bu rapor Çukurova Kalkınma Ajansı uzmanları Erkut ALTUNTOP, Hakan BOZLU ve Esmanur KARABIYIK tarafından hazırlanmıştır. MAYIS 2014

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 2, 135-146 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları Pervin Uzun 1, Uğur Bilgili 1* 1

Detaylı

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ Canan BAKKAL a, Hacer Elif ÖZÇELİK b, Dilek CANTÜRK c, Erdal KARADURMUŞ d a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK 26 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27533 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak.

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak. 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

ÇEVRE YASASI. ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI. ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Çevre Yasası nın 36 ncı maddesinin (1) inci fıkrasının (C) bendinin kendisine verdiği

Detaylı

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; arıtma

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; hertürlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde,

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; hertürlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde,

Detaylı

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Şenol Yıldız, Elif Yılmaz, Esra Ölmez İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. Özet İstanbulda

Detaylı

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; arıtma çamurlarının toprakta

Detaylı

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27661 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU SOMA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ MANİSA İLİ, SOMA İLÇESİ TURGUTALP BALPINAR MEVKİİ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara, Haziran 2008 Proje Sahibinin Adı SOMA BELEDİYESİ Adresi Soma Belediye

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇEVRE BAKANLIĞI KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ - 14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıș; - 03.04.1991 tarih ve 20834 sayılı Resmi Gazete de - 22.02.1992 tarih ve 21150 sayılı

Detaylı

KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ. Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi

KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ. Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi ÖZET Artan nüfus, kentleşme ve sanayileşmeye paralel olarak oluşan katı atık miktarı

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

YÖNETMELİK MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ 15 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29417 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı