Atýklarýn Arazide Bertarafýnda Kullanýlan Mineral ve Sentetik Tabakalarýn Uygulama Örnekleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Atýklarýn Arazide Bertarafýnda Kullanýlan Mineral ve Sentetik Tabakalarýn Uygulama Örnekleri"

Transkript

1 Cilt: 10 Sayý: 40 (2001), DERLEME MAKALESÝ ALESÝ Atýklarýn Arazide Bertarafýnda Kullanýlan Mineral ve Sentetik Tabakalarýn Uygulama Örnekleri Doç. Dr. Ayþegül ÝYILIKÇI PALA, - Dr. Görkem ÞÝRÝN, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, Kaynaklar Yerleþkesi, Buca, ÝZMÝR ÖZET Arazide bertaraf edilen katý atýklardan oluþan, sývý ve gaz atýklarýn kontrolu özel bazý mühendislik uygulamalarý gerektirmektedir. Bu çalýþmada, bu atýklarýn tutulmasý ve uzaklaþtýrýlmasý için gerekli yöntemler anlatýlmýþtýr. Çalýþma ana olarak þu konularý kapsamaktadýr. 1) Atýk ve atýðýn parçalanmasýndan oluþan yan ürünler, 2) Atýk depolama tesislerinin ana bileþenleri, 3) Kirlilik kontrolunda jeosentetiklerin ve minerallerin kullanýmý, 4) Mineral ve sentetik tabakalarýn karþýlaþtýrýlmasý, 5) Uygulama örnekleri. Anahtar Kelimeler : Katý atýk, sýzýntý suyu, depolama tekniði. The Application Examples for Usage of Mineral and Synthetic Layers at The Disposal of Wastes on Landfill ABSTRACT The control of liquid and gas wastes due to the disposal of wastes on landfill requires some special engineering applications. The technical analysis of the precautions have to be taken during the disposal of municipal, industrial, and hazardous wastes were done. The study mainly involves the following subjects: 1) Waste and the by-products during the degradation of waste 2) The main components of the waste storage plants, 3) The usage of geosynthetics and minerals for pollution control, 4) The comparison of the mineral and synthetic layers, 5) Application examples. Keywords : Solid waste, leachate, landfill technique. GÝRÝÞ Atýklarýn deponide parçalanmasýndan oluþan ürünler iki ana grupta toplanabilir: 1) Sýzýntý suyu, 2) Deponi gazý. Sýzýntý suyu katý atýktan süzülen, çözünmüþ ve askýdaki bileþikleri içeren bir sývý atýk olarak tanýmlanabilir. Modern deponiler olarak adlandýrýlan, mühendislik tasarýmý ile yapýlmýþ deponilerde sýzýntý suyu esas olarak yaðmur sularýnýn atýk içinden süzülmesiyle oluþmaktadýr. Diðer kaynaklardan gelebilecek su, sýzýntý suyu oluþumunda daha az etkin olmaktadýr. Tablo 1'de ABD'de 4 adet evsel atýk depolama yerinde oluþan sýzýntý suyu karakteristikleri verilmiþtir. Tablo 2'de ise Türkiye'de bazý düzensiz depolama yerlerinde ölçülmüþ sýzýntý suyu özellikleri verilmiþtir. Tablo 1 ve 2'den görüldüðü gibi; deponi sýzýntý suyu modern depolama alanlarýnda, düzensiz alanlara nazaran genel olarak bütün kirlilik parametreleri açýsýndan daha düþük deðerlere sahiptir. Mühendislik tasarýmý ile yapýlan deponilerde sýzýntý sularý ve oluþan gazlar toplanarak çevreye zararsýz hale getirilir. Þekil 1'de böyle bir deponinin kesiti verilmiþtir. Deponilerde oluþan gazlar, gaz uzaklaþtýrma sistemleri ile toplanmaktadýr (Þekil 2). Deponi gazlarýndan metan, havanýn oksijeni ile birleþtiðinde patlayýcý özelliði olan bir gazdýr. Toplanan gazlar ya atmosfere verilmekte ya da enerji kazanýmýnda kullanýlmaktadýr. KÝRLÝLÝK KONTROLUNDA KULLANILAN JEOSENTETÝKLER Jeosentetikler, çevre uygulamalarýnda özellikle atýklarýn depolanmasýnda son 30 senedir yaygýn bir þekilde kullanýlmaktadýr. Jeosentetiklerin pekçok çeþidi mevcuttur. Örgülü ya da örgüsüz olarak imal edilen Jeotekstiller, farklý tipteki toprak gruplarýný birbirinden ayýrmak için veya filtre olarak kullanýlmaktadýr. Þekil 1. Deponi gazý ve sýzýntý suyu toplanmasý için kullanýlan sistemler Temmuz - Aðustos - Eylül 2001, Sayý: 40 Þekil 2. Deponi Gazý Uzaklaþtýrma Sistemi. 25

2 Ekoloji A. ÝYÝLÝKÇÝ PALA - G. ÞÝRÝN, Tablo 1. ABD'de 4 adet modern evsel katý atýk depolama yerinde oluþan sýzýntý suyu kalitesi (1). Sýzýntý suyu California Pennsylvania Michigan New York karakteristiði (10/90-2/91) (7/88-7/89) (10/90-4/94) (11/91-12/93) (4/91-1/93) (5/90-12/93) (10/90-4/94) (11/91-12/93) ph Özgün iletkenlik Alkalinite Top.çöz.kat KOÝ BOD TOC Sülfat Kalsiyum Magnezyum Sodyum Klorür Arsenik Kurþun <2 --- <90 1 Krom < <38 <50 Nikel < <50 Kadmiyum < <2 < Trikloretan < Dikloretan 290 <75 < Dikloretan <10 <30 <2 --- Benzen <20 <30 <1 --- Etilbenzen <70 <50 <1 --- Metilen Klorür < <5 --- Trikloreten <10 <30 <1 --- Toluen <3 --- Vinil Klorür <10 <70 <1 --- Xylenler 122 <80 <5 --- Not: 1. Bu tabloda özgül iletkenlik µ mhos/cm, ph boyutsuz, alkalineteden klorüre kadar olan veriler µ g / l, arsenik'den xylene kadar olan veriler ise g/l olarak ve-rilmiþtir. < iþareti ölçüm aletinin minumum limitini göstermekte olup bu bileþikler için analitik sonuç elde edilemediðini göstermektedir. 2. Tabloda ilk verilmiþ olan tarihler atýk depolanma tarihleri, ikinci tarihler ise sýzýntý suyu ölçüm tarihlerini göstermektedir. Þekil 3. Sýzýntý suyu oluþumu ve taþýnýmýný azaltma teknikleri. Jeogridler ise yatay veya dikey yönde kullanýlmak suretiyle topraðýn gücünü arttýrýrlar. Jeomembranlar, sýkýlýklarý nedeniyle akýþkan veya gazlarýn geçirimliliðini engellerler. Jeonetler, jeogridlere benzerler; ancak fonksiyonlarý hidrolik açýdan önemlidir. Suyu drene etmede kullanýlan jeonetlerin týkanmasýný önlemek için genellikle bunlar jeotekstil filtrelerle birlikte kullanýlýrlar. Ýki jeomembran tabaka arasýna yerleþtirilen bir jeonet, her iki jeomembran tabakadan olacak sýzmalarý drene eder. Boþluklarýna bentonit doldurulmuþ jeotekstillerden oluþan bentonitik jeokompozitler veya jeosentetik kil tabakalarý son grubu oluþturmaktadýr. Suyla bentonitler þiþerek suyun sýzmasýný önlemekte böylece jeomembran tabakanýn korunumu ve muhtemel sýzma önlenmektedir. Deponilerde en önemli sorunlardan biri suyun taþýnmasýnýn minimize edilmesi, dolayýsýyla, kirlenmiþ sýzýntý suyu miktarýnýn azaltýlmasýdýr. Atýk depolama bölgesinin jeolojik özelliklerine baðlý olarak çeþitli önlem mekanizmalarý mevcuttur (Þekil 3). Þekil 3'te þematik olarak gösterilmiþ olan yöntemlerde ana amaç atýðýn geçirimsiz bariyerlerle izolasyonunun saðlanmasýdýr. Bu bariyerler deponiye dýþarýdan sularýn girmesini engelledikleri gibi, atýktan gelen sýzýntý sularýnýn dýþarýya taþýnmasýný da önlerler. Jeosentetik kompozit bir koruyucu tabaka sadece dýþsal sularýn penetrasyonu ile atýktan sýzan suyun topraða karýþmasýný engellemekle kalmayýp ayný zamanda drenaj fonksiyonu da yapmakta ve dipteki sýzýntý sularýný ve oluþan gazlarý da toplamaktadýr. Pratikte 1 ton evsel atýk baþýna m 3 gaz oluþmaktadýr. Bu biyogazýn % 55-80'i metan geri kalaný ise karbondioksit gazýdýr. Özellikle kentsel atýklarýn depolandýðý deponilerde biyolojik parçalanma selüloz ve hemiselülozun parçalanmasý ile olmaktadýr. Þekil 4'te kentsel atýklarýn gaz üretim hýzlarýnýn idealize edilmiþ grafiði verilmiþtir. Açýða çýkan metan yakýt olarak kullanýlabilmekte ve 10 tonluk evsel atýktan elde edilen metanýn yakýt deðeri, 1 tonluk petrole eþdeðer olmaktadýr. Parçalanma iþlemi kontrol edilerek, doðal yollarla 30 yýlda oluþan metan gazýnýn oluþma süresi azaltýlabilir. Þekil 4'te nem oranýnýn, gaz üretim hýzýna olan etkisi de gösterilmiþtir. Deponide nem eksikliði, biyolojik parçalanma hýzýný düþürmektedir. Bir evsel atýk deponisinde oluþan gaz bileþenleri kuru hacme göre; % metan, % karbondioksit, % 2-5 azot, % oksijen, %0-1.0 sülfürler, disülfürler, merkaptanlar, % amonyak, % hidrojen, % karbon monoksit, % iz bileþenler þeklindedir. 26 Temmuz - Aðustos - Eylül 2001, Sayý: 40

3 Atýklarýn Arazide Bertarafýnda Kullanýlan Mineral ve Sentetik Tabakalarýn Uygulama Örnekleri Ekoloji Tablo 2. Ýstanbul deponilerinin sýzýntý sularýnýn karakteristikleri (4) Deponi Kemer Ümraniye Kemer Ümraniye Merdivenköy Kemer Ümraniye Ümraniye Burgaz Burgaz Burgaz Tarih Ekim Kasým Kasým Mart Mart Mart Mayýs Mayýs Parametre mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ph BOÝ KOÝ TAKM TÇKM TKA Toplam P Klorür Ýletkenlik( µ mho/cm) T.Alkalinite(mgCaCO 3 /l) Sertlik (mgcaco 3 /l) T. Demir, Fe Kadmiyum, Cd Bakýr, Cu Krom, Cr Þekil 4. Kentsel deponilerde gaz üretim hýzýna nemin etkisi Þekil 5a. Sentetik ve mineral tabakalarýn depolama yerinin tabanýnda karþýlaþtýrýlmasý MÝNERAL VE SENTETÝK TABAKALARIN KARÞILAÞTIRILMASI Günümüzde, atýðýn tipine, arazinin jeoteknik özelliklerine ve yasal yönetmeliklere baðlý olarak deponi sýzdýrmazlýk tabakasý seçimi için birçok teknik mevcuttur. Þekil 5 a'da minerallerden oluþturulmuþ bir dip tabakasý ile sentetik malzemelerden oluþturulmuþ bir deponi dip tabakasýnýn karþýlaþtýrmasý gösterilmiþtir. Kum filtrenin yerine jeotekstil, çakýl tabakasýnýn yerine jeonet ve kil tabakasýnýn yerine de jeomembran kullanýlarak malzemeden tasarruf yapýlabilmektedir. Böylece atýk depolama için ekstra bir hacim yaratýlabilmektedir. Deponinin üst tabakasý için de ayný karþýlaþtýrma Þekil 5 b'de gösterilmiþtir. Temmuz - Aðustos - Eylül 2001, Sayý: 40 Þekil 5b. Sentetik ve mineral tabakalarýn depolama yerinin üst izolasyonunda karþýlaþtýrýlmasý 27

4 Ekoloji A. ÝYÝLÝKÇÝ PALA - G. ÞÝRÝN, Tablo 3. Kil ve Jeomembran tabakalarýn karþýlaþtýrýlmasý. Kil Düþük hidrolik gradyan,adveksiyon (Darcy)+dif füzyon (Fick) Jeomembran Düþük hidrolik gradyan, Diffüzyon (Fick) Su debisi Q (hidrolik yük H=3 m) Su debisi (hidrolik yük H=3 m) Kalýnlýk : 1m K= m/s Q= m 3.m -2.gün -1 Kalýnlýk : 2 mm K belirlenmemiþ Q<10-7 m 3.m -2.gün -1 Polar olmayan akýþkanlara karþý düþük geçirgenlik Isýl gradyanlara hassas Bitki köklerinin penetrasyonuna ve hayvanlara hassas Kil polar olmayan akýþkanlara karþý düþük bir geçirgenliðe, jeomembranlar ise polar akýþkanlara karþý daha düþük bir geçirgenliðe sahiptir. Ancak çeþitli bileþiklerden oluþan bir sýzýntý suyunda kil tabakasýnýn nasýl davranacaðýný kestirmek güçtür. Bu nedenle son eðilim, Akýþkan GM Kil 0.15m Kaplama Polar akýþkanlara karþý düþük geçirgenlik Isýl gradyanlara hassas deðil. Uygulanma esnasýnda mekanik etkilere hassas metodlarýný uygulamaya baþlamýþlardýr. Ancak, sadece birkaç ülkede deponi tasarým konusunda standart mevcuttur. Þekil 7'de Fransýz (1992) ve Alman (1986), yönetmeliklerine göre tehlikeli atýklarýn depolanmasýnda dip tabakalarýn tasarýmý karþýlaþtýrýlmýþtýr. Her iki ülkedeki Aseton ( Polar ) C - Benzen ( az polar ) 0.39 < Þekil 6. Jeomembran ile jeomembran + kil tabakasýnýn karþýlaþtýrýlmasý. [Kütle akýsý, J(g/m 2 /gün)] kil ve jeomembranlarýn birlikte kullanýlmasý þeklindedir. Þekil 6'da jeomembran ile jeomembran + kil tabakasýnýn birlikte kullanýlmasý durumu karþýlaþtýrýlmýþtýr. Görüldüðü gibi jeomembranlar polar akýþkanlara karþý, kil ise polar olmayan akýþkanlara karþý etkilidir. Tablo 3'de iki tabakanýn özellikleri verilmiþtir. UYGULAMA ÖRNEKLERÝ Tüm endüstrileþmiþ ülkeler modern depolama Þekil 8. Düþey perdeler kullanýlarak bir alanýn kirlilik izolas yonunun saðlanmasý standartlar, mineral ve sentetik malzemelerin kompozit olarak kullanýlmasýný istemektedir. Ancak Alman standartlarý daha katýdýr ve minimum 2.5 mm kalýnlýðýnda HDPE (yüksek yoðunluklu polietilen) jeomembran tabaka ve minimum 1200 g/m 2 'lik bir jeotekstil malzeme kullanýlmasý þartýný getirmektedir. Deponi tabanlarýnýn sýzdýrmazlýðý toprak ve yeraltý suyu kirliliði açýsýndan birincil derecede önem taþýmakla birlikte, terkedilmiþ Þekil 7. Tehlikeli atýklarýn depolanmasýnda Alman ve Fransýz dip tabaka standartlarý. Þekil 9. Düþey bariyerler: drenaj+koruyucu tabaka 28 Temmuz - Aðustos - Eylül 2001, Sayý: 40

5 Atýklarýn Arazide Bertarafýnda Kullanýlan Mineral ve Sentetik Tabakalarýn Uygulama Örnekleri Ekoloji Þekil 10. Kentsel atýklar için minimum dip tabaka oluþumu. endüstrilerin yoðun olduðu bölgeler de topraðýn alt tabakalarýnýn kirlenmesi söz konusudur. Bu tip alanlarýn düzenlenmesinde seçilen yol, su geçirmez bir perde ile alanýn izole edilmesi þeklinde olmaktadýr. Þekil 8'de bir örnek gösterilmiþtir. Bu perdelerin geçirimsizliði saðlamasý için yeteri kadar kalýn olmasý gerekmektedir. Düþey perde bentonitle doldurulmuþ bir hendek cut-off wall olarak teþkil edilmektedir. Bazý durumlarda ise kompozit bir malzeme, kil + HDPE jeosentetik perde kullanýlýr. Böylece iki malzemenin geçirimsizliði birlikte saðlamasýnýn avantajý kullanýlýr. Fransa'da sürekli cut-off wall lar yapýlmak suretiyle 6 m'lik bir derinliðe kadar izolasyon saðlanmaktadýr (Þekil 9). Bu perdelerde 15 cm kalýnlýða kadar kompozit malzeme kullanýlmaktadýr. En dýþ tabakaya jeomembran ile birlikte drenaj için granuler bir tabaka, filtre olarak ta bir jeotekstil malzeme katýlmaktadýr. Bu sistemle kirlenmiþ su drene edilmekte, ayný zamanda kirlenmiþ toprak ta izole edilmektedir. ABD'de EPA tarafýndan öngörülen tehlikeli atýklarýn depolandýktan sonra deponi içine su giriþinin olmamasý ve gaz kaçýþýnýn minimum olmasý için gereken tabaka sistemi, Þekil 10'da verilmiþtir. Türkiye'de ise Katý Atýklarýn Kontrolu Yönetmeliði'nde (Madde-26) deponi tesislerinin taban sýzdýrmazlýðý ile ilgili þu standartlar verilmiþtir: 1-Depo tabaný tabii yeraltý suyunun maksimum seviyesinden en az 1 metre yüksekte olur. 2-Depo tabaný geçirimsiz hale getirilir. Bunun için depo tabaný kalýnlýðý en az 60 cm. olan kil zeminle sýkýþtýrýlýr. Sýkýþtýrýlmýþ zeminin geçirimlilik katsayýsý en az m/sn olur. Derinliði en az 10 metre ve az çatlaklý kaya zeminlerde bu deðer m/sn olarak alýnýr. 3-Geçirimsiz hale getirilen taban üzerine dren borularý döþenerek sýzýntý sularý bir noktada toplanýr. Hidrolik ve statik olarak hesaplanmasý gereken drenaj borularýnýn çapý minimum 100 mm ve minimum eðimi %1 olur. Dren borularý, münferit borular þeklinde, yatayda ve düþeyde kývrým yapmadan doðrusal olarak depo sahasý dýþýna çýkar. Depo tesisi çýkýþýnda kontrol bacalarý bulunur. Ayrýca dren borularý çevresine kum, çakýl filtre yerleþtirilir. Bu filtrenin boru sýrtýndan itibaren yüksekliði minimum 30 cm. olur. 4-Toplanan sýzýntý sularý, Su Kirliliði Kontrolu Yönetmeliðinde verilen deþarj limitlerini saðlayacak þekilde arýtýlýr. Alman ve EPA standartlarý ile karþýlaþtýrdýðýmýzda, Katý Atýk Kontrol Yönetmeliði'nin teknik olarak eksiklikleri olduðu görülmektedir. Daha açýklayýcý ve teknik bilgileri içeren bir yönetmelik ile bu boþluðun doldurulmasý mümkündür. KAYNAKLAR 1. Bonaparte, R, Giroud, J.P., Waste Containment Systems For Pollution Control: Part II - Hydraulic Design and Performance, NATO-ASI, Recent Advances in Ground-Water Pollution Control and Remediation, 20 May-1 June, Antalya, Bonaparte, R.,Othman, M.A., Characteristics of Mo-dern MSW, Landfill Performance Geotechinical News, Vol. 13, No.1, 25-30, Gourc, J.P. Waste Continment Systems For Pollution Control Part I: Application of Geosynthetics, NATO-ASI, Recent Advances in Ground-Water Pollution Control and Remediation, 20 Mayýs-1 Haziran, Antalya Gönüllü, M.T., Baþtürk, A., San, H.A., Sýzýntý Sularýnýn Uzaklaþtýrýlma Ýmkanlarý ve Arýtýlabilirliði, Çevre 86 Sempozyumu, 2-5 Haziran, Ýzmir, Resmi Gazete, Katý Atýklarýn Kontrolu Yönetmeliði, Tarih ve Sayýlý Resmi Gazete, Ankara, Rowe, R.K., Brachman, R.W.I. Geosynthetics in Waste Containment Applications, CSCE-Engineering Material Div, Special Publication, Toronto. Ont, Aug Temmuz - Aðustos - Eylül 2001, Sayý: 40 29

6 E D Ý T Ö R ' Ü N N O T U Elinizdeki sayýmýzla 10. yayýn yýlýmýzý doldurmuþ ve 11. yaþýmýza giriyor olacaðýz. Dolu dolu geçen bu on yýlýmýzda yazarlarýmýz, okuyucularýmýz ve çevre dostlarýnýn destekleri ve gönüllü çalýþmalarýyla Ekoloji'nin 40 sayýsýný hiç aksatmadan sizlere zamanýnda ulaþtýrmaya çaba gösterdik. Geriye dönüp baktýðýmýzda günden güne geliþip olgunlaþan, bilimsel düzeyinden taviz vermeyen ve daha da yükseltme gayreti içinde olan bir dergi görüyoruz ki bu da haklý olarak göðsümüzü kabartýyor. Yakýn zamanlarda hem yurtiçi ve hem de yurtdýþýndan aldýðýmýz çok olumlu tepkiler, yorgunluðumuzu unutturuyor ve çalýþma azmimizi artýrýyor. Sevindirici geliþmelerin en baþýnda, dergimizde yayýnlanmak üzere gönderilen makale sayýsýndaki artýþ geliyor. Masamýzýn üzerinde, yayýn kurulu raporu için sýra bekleyen yazýlar devamlý olarak artýyor. Hakemlerimiz harýl harýl çalýþarak yazarlara deðerli katkýlarda ve deðiþiklik önerilerinde bulunuyorlar. Fedakar dizgi ve yayýna hazýrlama ekibimiz gün geçirmeden yazarlarý bilgilendirmeye çalýþýyor, hazýr olan yazýlarý basýma hazýr hale getiriyor. Araþtýrma ve derleme makalelerini, zamana karþý yarýþarak, en kýsa sürede okuyucularýmýza ulaþtýrmaya çalýþýyoruz. Bu arada yazarlarýmýzýn ve bizim istemediðimiz gecikmeler de olmuyor deðil. Bazý yazýlarýn basýmýna kadar 2 yýl veya daha uzun süreler geçebiliyor. Arka kapaðýmýzýn içinde Sýk Karþýlaþýlan Yazým Hatalarý baþlýðý altýnda özetlemeye çalýþtýðýmýz hususlarýn göz önünde bulundurulmasý halinde makalelerin basým süresi kýsalacaktýr. Orada sýraladýðýmýz önerileri Yazar Kontrol Formu'na dönüþtürüp Ýnternet üzerinden eriþilebilir hale getirdik. Bunun, yazarlarýmýzýn iþini kolaylaþtýracaðýný umuyoruz. Bu düzenlemeyi ilk olarak geçen sayýmýzda duyurduðumuz için, formatýmýza uymayan makale gönderilmesine halen devam ediliyor. Bu durum yazýþma yükümüzü istemediðimiz biçimde artýrýyor. Bundan sonra uygun formatta gönderilmeyen yazýlarýnýza iþlem yapmama durumunda, bizleri anlayýþla karþýlamanýzý bekliyoruz. Ayrýca yazýsýnýn yayýnlanacaðý dergiye halen abone olmamýþ bazý yazarlarýmýzdan da önce abone olmalarýný bekliyoruz. Çevreye duyarlý kamu kuruluþlarýmýzýn, Ekoloji aboneliði artarak sürüyor. Çevre ve Kültür Bakanlýklarýmýza bu duyarlýlýklarýndan ötürü teþekkür ediyoruz. Saðlýk Bakanlýðýmýz ise maalesef henüz abone olmadý. Ancak baðlý kurumlarýna tavsiyeyle yetindi. Saðlýklý toplumun temel taþýnýn saðlýklý çevre olduðu bilinciyle Bakanlýk yetkililerinden daha ileri adýmlar bekliyoruz. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araþtýrma Kurumu, Ekoloji'yi hakemli dergiler statüsünde mütalaa ederek, hakem raporlarýnýn 2 yýl süreyle saklanmasý konusunda bizi bilgilendirmiþtir. Bu geliþme, bir yandan bizim sorumluluðumuzu artýrýrken, öte yandan yazarlarýmýza da daha ciddi çalýþma sorumluluðu yükledi. Yurtiçinde bu güzel geliþmeler olurken yurtdýþýndan da sevindirici haberler gelmeye devam etti. Ekoloji Yayýn Kurulunun, Çevre Araþtýrma ve Koruma Vakfý desteðiyle hazýrladýklarý bir eðitim projesine WWF'ten de katký saðlandý. Dünya Yaban Hayatý Vakfý'nýn Akdeniz Programý, Across the Waters adýný taþýyor ve bu bölgedeki gönüllü çevre kuruluþlarýnýn eðitim çalýþmalarýna sýnýrlý bir destek saðlýyor. Çev-Kor Vakfý'nýn sunduðu Genç Ekologlar Eðitim Programý, bu kapsamda desteklenmeye layýk bulundu ve program koordinatörünün ilgili yazýsý Ýspanya'dan Türkiye'ye gönderildi. Bu desteðin Türkiye'ye saðlanmasý için olumlu görüþ bildiren Doðal Hayatý Koruma Vakfý Genel Sekreteri sayýn Ahmet Birsel'e teþekkür ediyoruz. Bu programla ilgili olarak gelecek sayýlarýmýzda daha ayrýntýlý bilgiler bulacaksýnýz. Diðer bir sevindirici geliþme, Avrupa Komisyonu Çevre Eðitimi Uzmanlarý yýllýk olaðan toplantýsýnýn Çev-Kor Vakfý ve Ekoloji Dergisi'nin ev sahipliðinde gerçekleþtirilmesiydi. Bu konuyla ilgili olarak Magazin ekimizde daha geniþ bilgi bulacaksýnýz. Son olarak Ekoloji web sitesinin adresinde yayýna baþladýðýný duyurmak isteriz. Bu sitemizde dergimizin son sayýlarýnýn ve Magazin eklerinin içeriklerine ulaþabilir, özetleri okuyabilir, abone olabilirsiniz. Ayrýca Çev-Kor Vakfýna ait adresindeki siteden birçok çevre linkine eriþebilirsiniz. Bu sitelerin geliþimiyle ilgili olarak görüþ ve önerilerinizi bekliyoruz. Ekoloji'nin geçmiþ sayýlarýnýn dizini tamamlanmak üzere. Bunu da basýlý veya web üzerinden yakýnda sizlerle paylaþacaðýz. Daha güzel yarýnlarda görüþmek dileðiyle.

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Týbbi Atýk Yakma Küllerinde Aðýr Metal Giderimi

Týbbi Atýk Yakma Küllerinde Aðýr Metal Giderimi Ekoloji 19, 77, 51-58 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.778 Týbbi Atýk Yakma Küllerinde Aðýr Metal Giderimi Sami GÖREN *, Mustafa ESEN Fatih Üniversitesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, Hadýmköy Kampüsü, Büyükçekmece,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI

VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI Vahşi mi? Atıkların gelişigüzel tabiata dökülmesiyle Koku kirliliği Yüzey suyu kirliliği Yeraltı suyu kirliliği Atıkların çevreye dağılması Kirliliğin, atıklardan beslenen

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

4. KAYNAK SIRASINDA TÜKETÝLEN MALZEMELER

4. KAYNAK SIRASINDA TÜKETÝLEN MALZEMELER 4. KAYNAK SIRASINDA TÜKETÝLEN MALZEMELER Aþýnan ve deðiþtirilmesi gereken eletrod klavuz hortumunun gömleði ve temas tüpü gibi kaynak makinasý elemanlarýna ek olarak iþlem sýrasýnda tüketilen maddeler

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS

KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS Atıkların Sınıflandırılması ve Tasfiyesi Atıkların Geri Dönüşümü Çevre Bilinci Eğitiminin

Detaylı

Katı Atıkların Düzenli Depolanması. Enes KELEŞ Mart / 2015

Katı Atıkların Düzenli Depolanması. Enes KELEŞ Mart / 2015 Katı Atıkların Düzenli Depolanması Enes KELEŞ Mart / 2015 İÇİNDEKİLER Katı Atık Nedir? Düzenli Depolama Nedir? Katı Atıkların Sınıflandırılması ve Bileşimi Bertaraf Yöntemleri Katı Atıkların Düzenli Depolanması

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

LAZER-ARK HÝBRÝT KAYNAK YÖNTEMÝ

LAZER-ARK HÝBRÝT KAYNAK YÖNTEMÝ LAZER-ARK HÝBRÝT KAYNAK YÖNTEMÝ Hakan YAVUZ *, Gürel ÇAM ** GÝRÝÞ Lazer kaynaðý yüksek kaynak hýzý, düþük distorsiyon ve otomasyona çok uygun olma özellikleri dolayýsýyla yapý çeliklerinin kaynak iþlemlerinde

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

PVC ATIK SU BORULARI VE EKLEME PARÇALARI

PVC ATIK SU BORULARI VE EKLEME PARÇALARI PVC ATIK SU BORULARI VE EKLEME PARÇALARI ATIK SU BORULARI Hakan MAGIC PIPE 0 hakan plastik product catalogue 7 Hakan Plastik üretim kataloðu Hakan Plastik PVC Atýk su boru ve ekleme parçalarý TS 2- EN

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Hook-on tavan sistemi, esnekliði sayesinde deðiþik tasarýmlar yaratýlmak istenildiðinde en uygun çözüm olarak önerilmektedir. Çeþitli ebatlardaki plakalarýn birarada

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ

ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ ATIK VE ZEMİNLERİN OTURMASI DERSİN SORUMLUSU YRD. DOÇ DR. AHMET ŞENOL HAZIRLAYANLAR 2013138017 ALİHAN UTKU YILMAZ 2013138020 MUSTAFA ÖZBAY OTURMA Yapının(dolayısıyla temelin ) düşey

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN / TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi. Manure Management and Removal at Cage System

Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi. Manure Management and Removal at Cage System 5 Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi Ömer CAMCI 1 Musa SARICA 2 Ahmet ÞEKEROÐLU ÖZET: Kafes Tavukçuluðunda gübrenin kýsa zamanda ve saðlýklý bir þekilde kümesten uzaklaþtýrýlmasý hayvan

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

2014-2015 GÜZ YARIYILI. Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ

2014-2015 GÜZ YARIYILI. Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ 2014-2015 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ 2 3 Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) atığı sahibinin istemediği, ihtiyacı olmadığı, kullanmadığı, arıtma ve uzaklaştırılması gerekli olan maddeler

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

Prof. Dr. İsmail TORÖZ İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 4/19/2011 1

Prof. Dr. İsmail TORÖZ İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 4/19/2011 1 Prof. Dr. İsmail TORÖZ İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 4/19/2011 1 Düzenli depolama, atıkların ve çeşitli istenmeyen kalıntıların çevreye yayılımı engellenerek veya

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

NUMUNE ALMA MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

NUMUNE ALMA MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Askıda Katı Madde (AKM) BOD 5 500 1 ºC ile 5 ºC arasına soğutulmalıdır. 2 gün 1000 ml kap hava almayacak şekilde ağzına kadar doldurulmalıdır 1 ºC ile 5 ºC arasına soğutulmalıdır. 24 saat P 1000-20ºC a

Detaylı

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Cilt: 9 Sayý: 35 (2000), 26-30 MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Mustafa BAKAÇ Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eðitim Fakültesi, Fizik Bölümü, ÝZMÝR

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/15 SU ANALİZLERİ 1 Su (*) (**) (T) ph Tayini Elektrometrik 2 Su (*) (**) (T) İletkenlik Tayini Laboratuvar 3 Su (T) Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS)

Detaylı

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý BDT Yazýlým tarafýndan hazýrlanan Solid Edge Türkiye Teknik Destek sitesi üzerinde yayýnlanan HD kalitedeki Türkçe

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN/TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay C 16.0 TR.00 CPC H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Benzin ve Diesel Motorlarýn Doðal Gaz Motoruna Dönüþtürülmesi (*)

Benzin ve Diesel Motorlarýn Doðal Gaz Motoruna Dönüþtürülmesi (*) Tesisat Mühendisliði Dergisi Sayý: 81, s. 14-31, 2004 Benzin ve Diesel Motorlarýn Doðal Gaz Motoruna Dönüþtürülmesi (*) Selim Çetinkaya* Özet Sýkýþtýrýlmýþ doðal gaz (CNG), gelecekte taþýtlarýn enerji

Detaylı

Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr AMBALAJ VE DÝÐER SEKTÖRLERDE KULLANIMI Dayanýklý Tüketim Mallarý Deniz Ürünleri Et Ürünleri Meyve-Sebze Kasalarý Çiçekcilik Seracýlýk AMBALAJ VE DÝÐER

Detaylı

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI HAKKINDA 118 SMB-3010B STEREO MÝKROSKOP Stereo mikroskoplar düþük büyütmeli inceleme mikroskoplarý olarak bilinir. SMB-3010B serisi stereo mikroskop yüksek çözünürlük

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Neden gerekli? Hat üstyapısının drenajı için Yer altı suyunu kontrol etmek için Şevlerin drene edilmesi için gereklidir. Yüzeyaltı drenaj,

Detaylı

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod.

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod. LA.PR.001 Boyut Bilgileri LA.PR.001, 15 ile 120 arasýnda deðiþen lens opsiyonlarý sayesinde yatay ve dikey polarizasyonda istenilen açýda ve uzaklýkta yüksek güçlü aydýnlatma saðlayabilmektedir. Modüler

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi Sayfa 1 / 6 Tekniği SU-ATIKSU-DENİZSUYU NUMUNELERİ AKM 500 1 C ile 5 C 4 C 2 gün ten fazla saklanmamalı. Gravimetrik Metot SM 2540:D - Numuneler analizden önce oda sıcaklığına getirilmelidir. Alkalinite

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİN SU MUHTEVASI DENEYİ Birim

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu

Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu Ekoloji 18, 72, 45-53 (2009) Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu Turan BATAR 1*, N. Sinan KÖKSAL 2, Þ. Erkan YERSEL 1 1Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir.

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir. Teknik Bilgiler 00 Armatür dizlimi ve ýþýk yayýlýmý (ofis üzt görünüþ) : Örnek ofis aydýnlatmasý 3-boyutlu modeli Tablo 1 : Lamba Akýsý : 1x1200 lm Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İncilipınar Mah. 3385 Sk. No:4 Pamukkale 21050 DENİZLİ / TÜRKİYE Tel : 0 258 280 22 03 Faks : 0 258 280 29 69 E-Posta : isanmaz_derya@hotmail.com

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka C 16.04 TR.00 CPD A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

PVC RENAJ BORU VE EK PARÇALARI Pilsa PVC renaj Boru ve Ek Parçalarý TARLA VE BÝNA IÞINA ÝSTENMEYEN SULARIN UZAKLAÞTIRILMASI ÝÇÝN PVC renaj Boru ve Ek Parçalarý Yeraltý renaj Boru Projeleri için akýllý

Detaylı