Atýklarýn Arazide Bertarafýnda Kullanýlan Mineral ve Sentetik Tabakalarýn Uygulama Örnekleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Atýklarýn Arazide Bertarafýnda Kullanýlan Mineral ve Sentetik Tabakalarýn Uygulama Örnekleri"

Transkript

1 Cilt: 10 Sayý: 40 (2001), DERLEME MAKALESÝ ALESÝ Atýklarýn Arazide Bertarafýnda Kullanýlan Mineral ve Sentetik Tabakalarýn Uygulama Örnekleri Doç. Dr. Ayþegül ÝYILIKÇI PALA, - Dr. Görkem ÞÝRÝN, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, Kaynaklar Yerleþkesi, Buca, ÝZMÝR ÖZET Arazide bertaraf edilen katý atýklardan oluþan, sývý ve gaz atýklarýn kontrolu özel bazý mühendislik uygulamalarý gerektirmektedir. Bu çalýþmada, bu atýklarýn tutulmasý ve uzaklaþtýrýlmasý için gerekli yöntemler anlatýlmýþtýr. Çalýþma ana olarak þu konularý kapsamaktadýr. 1) Atýk ve atýðýn parçalanmasýndan oluþan yan ürünler, 2) Atýk depolama tesislerinin ana bileþenleri, 3) Kirlilik kontrolunda jeosentetiklerin ve minerallerin kullanýmý, 4) Mineral ve sentetik tabakalarýn karþýlaþtýrýlmasý, 5) Uygulama örnekleri. Anahtar Kelimeler : Katý atýk, sýzýntý suyu, depolama tekniði. The Application Examples for Usage of Mineral and Synthetic Layers at The Disposal of Wastes on Landfill ABSTRACT The control of liquid and gas wastes due to the disposal of wastes on landfill requires some special engineering applications. The technical analysis of the precautions have to be taken during the disposal of municipal, industrial, and hazardous wastes were done. The study mainly involves the following subjects: 1) Waste and the by-products during the degradation of waste 2) The main components of the waste storage plants, 3) The usage of geosynthetics and minerals for pollution control, 4) The comparison of the mineral and synthetic layers, 5) Application examples. Keywords : Solid waste, leachate, landfill technique. GÝRÝÞ Atýklarýn deponide parçalanmasýndan oluþan ürünler iki ana grupta toplanabilir: 1) Sýzýntý suyu, 2) Deponi gazý. Sýzýntý suyu katý atýktan süzülen, çözünmüþ ve askýdaki bileþikleri içeren bir sývý atýk olarak tanýmlanabilir. Modern deponiler olarak adlandýrýlan, mühendislik tasarýmý ile yapýlmýþ deponilerde sýzýntý suyu esas olarak yaðmur sularýnýn atýk içinden süzülmesiyle oluþmaktadýr. Diðer kaynaklardan gelebilecek su, sýzýntý suyu oluþumunda daha az etkin olmaktadýr. Tablo 1'de ABD'de 4 adet evsel atýk depolama yerinde oluþan sýzýntý suyu karakteristikleri verilmiþtir. Tablo 2'de ise Türkiye'de bazý düzensiz depolama yerlerinde ölçülmüþ sýzýntý suyu özellikleri verilmiþtir. Tablo 1 ve 2'den görüldüðü gibi; deponi sýzýntý suyu modern depolama alanlarýnda, düzensiz alanlara nazaran genel olarak bütün kirlilik parametreleri açýsýndan daha düþük deðerlere sahiptir. Mühendislik tasarýmý ile yapýlan deponilerde sýzýntý sularý ve oluþan gazlar toplanarak çevreye zararsýz hale getirilir. Þekil 1'de böyle bir deponinin kesiti verilmiþtir. Deponilerde oluþan gazlar, gaz uzaklaþtýrma sistemleri ile toplanmaktadýr (Þekil 2). Deponi gazlarýndan metan, havanýn oksijeni ile birleþtiðinde patlayýcý özelliði olan bir gazdýr. Toplanan gazlar ya atmosfere verilmekte ya da enerji kazanýmýnda kullanýlmaktadýr. KÝRLÝLÝK KONTROLUNDA KULLANILAN JEOSENTETÝKLER Jeosentetikler, çevre uygulamalarýnda özellikle atýklarýn depolanmasýnda son 30 senedir yaygýn bir þekilde kullanýlmaktadýr. Jeosentetiklerin pekçok çeþidi mevcuttur. Örgülü ya da örgüsüz olarak imal edilen Jeotekstiller, farklý tipteki toprak gruplarýný birbirinden ayýrmak için veya filtre olarak kullanýlmaktadýr. Þekil 1. Deponi gazý ve sýzýntý suyu toplanmasý için kullanýlan sistemler Temmuz - Aðustos - Eylül 2001, Sayý: 40 Þekil 2. Deponi Gazý Uzaklaþtýrma Sistemi. 25

2 Ekoloji A. ÝYÝLÝKÇÝ PALA - G. ÞÝRÝN, Tablo 1. ABD'de 4 adet modern evsel katý atýk depolama yerinde oluþan sýzýntý suyu kalitesi (1). Sýzýntý suyu California Pennsylvania Michigan New York karakteristiði (10/90-2/91) (7/88-7/89) (10/90-4/94) (11/91-12/93) (4/91-1/93) (5/90-12/93) (10/90-4/94) (11/91-12/93) ph Özgün iletkenlik Alkalinite Top.çöz.kat KOÝ BOD TOC Sülfat Kalsiyum Magnezyum Sodyum Klorür Arsenik Kurþun <2 --- <90 1 Krom < <38 <50 Nikel < <50 Kadmiyum < <2 < Trikloretan < Dikloretan 290 <75 < Dikloretan <10 <30 <2 --- Benzen <20 <30 <1 --- Etilbenzen <70 <50 <1 --- Metilen Klorür < <5 --- Trikloreten <10 <30 <1 --- Toluen <3 --- Vinil Klorür <10 <70 <1 --- Xylenler 122 <80 <5 --- Not: 1. Bu tabloda özgül iletkenlik µ mhos/cm, ph boyutsuz, alkalineteden klorüre kadar olan veriler µ g / l, arsenik'den xylene kadar olan veriler ise g/l olarak ve-rilmiþtir. < iþareti ölçüm aletinin minumum limitini göstermekte olup bu bileþikler için analitik sonuç elde edilemediðini göstermektedir. 2. Tabloda ilk verilmiþ olan tarihler atýk depolanma tarihleri, ikinci tarihler ise sýzýntý suyu ölçüm tarihlerini göstermektedir. Þekil 3. Sýzýntý suyu oluþumu ve taþýnýmýný azaltma teknikleri. Jeogridler ise yatay veya dikey yönde kullanýlmak suretiyle topraðýn gücünü arttýrýrlar. Jeomembranlar, sýkýlýklarý nedeniyle akýþkan veya gazlarýn geçirimliliðini engellerler. Jeonetler, jeogridlere benzerler; ancak fonksiyonlarý hidrolik açýdan önemlidir. Suyu drene etmede kullanýlan jeonetlerin týkanmasýný önlemek için genellikle bunlar jeotekstil filtrelerle birlikte kullanýlýrlar. Ýki jeomembran tabaka arasýna yerleþtirilen bir jeonet, her iki jeomembran tabakadan olacak sýzmalarý drene eder. Boþluklarýna bentonit doldurulmuþ jeotekstillerden oluþan bentonitik jeokompozitler veya jeosentetik kil tabakalarý son grubu oluþturmaktadýr. Suyla bentonitler þiþerek suyun sýzmasýný önlemekte böylece jeomembran tabakanýn korunumu ve muhtemel sýzma önlenmektedir. Deponilerde en önemli sorunlardan biri suyun taþýnmasýnýn minimize edilmesi, dolayýsýyla, kirlenmiþ sýzýntý suyu miktarýnýn azaltýlmasýdýr. Atýk depolama bölgesinin jeolojik özelliklerine baðlý olarak çeþitli önlem mekanizmalarý mevcuttur (Þekil 3). Þekil 3'te þematik olarak gösterilmiþ olan yöntemlerde ana amaç atýðýn geçirimsiz bariyerlerle izolasyonunun saðlanmasýdýr. Bu bariyerler deponiye dýþarýdan sularýn girmesini engelledikleri gibi, atýktan gelen sýzýntý sularýnýn dýþarýya taþýnmasýný da önlerler. Jeosentetik kompozit bir koruyucu tabaka sadece dýþsal sularýn penetrasyonu ile atýktan sýzan suyun topraða karýþmasýný engellemekle kalmayýp ayný zamanda drenaj fonksiyonu da yapmakta ve dipteki sýzýntý sularýný ve oluþan gazlarý da toplamaktadýr. Pratikte 1 ton evsel atýk baþýna m 3 gaz oluþmaktadýr. Bu biyogazýn % 55-80'i metan geri kalaný ise karbondioksit gazýdýr. Özellikle kentsel atýklarýn depolandýðý deponilerde biyolojik parçalanma selüloz ve hemiselülozun parçalanmasý ile olmaktadýr. Þekil 4'te kentsel atýklarýn gaz üretim hýzlarýnýn idealize edilmiþ grafiði verilmiþtir. Açýða çýkan metan yakýt olarak kullanýlabilmekte ve 10 tonluk evsel atýktan elde edilen metanýn yakýt deðeri, 1 tonluk petrole eþdeðer olmaktadýr. Parçalanma iþlemi kontrol edilerek, doðal yollarla 30 yýlda oluþan metan gazýnýn oluþma süresi azaltýlabilir. Þekil 4'te nem oranýnýn, gaz üretim hýzýna olan etkisi de gösterilmiþtir. Deponide nem eksikliði, biyolojik parçalanma hýzýný düþürmektedir. Bir evsel atýk deponisinde oluþan gaz bileþenleri kuru hacme göre; % metan, % karbondioksit, % 2-5 azot, % oksijen, %0-1.0 sülfürler, disülfürler, merkaptanlar, % amonyak, % hidrojen, % karbon monoksit, % iz bileþenler þeklindedir. 26 Temmuz - Aðustos - Eylül 2001, Sayý: 40

3 Atýklarýn Arazide Bertarafýnda Kullanýlan Mineral ve Sentetik Tabakalarýn Uygulama Örnekleri Ekoloji Tablo 2. Ýstanbul deponilerinin sýzýntý sularýnýn karakteristikleri (4) Deponi Kemer Ümraniye Kemer Ümraniye Merdivenköy Kemer Ümraniye Ümraniye Burgaz Burgaz Burgaz Tarih Ekim Kasým Kasým Mart Mart Mart Mayýs Mayýs Parametre mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ph BOÝ KOÝ TAKM TÇKM TKA Toplam P Klorür Ýletkenlik( µ mho/cm) T.Alkalinite(mgCaCO 3 /l) Sertlik (mgcaco 3 /l) T. Demir, Fe Kadmiyum, Cd Bakýr, Cu Krom, Cr Þekil 4. Kentsel deponilerde gaz üretim hýzýna nemin etkisi Þekil 5a. Sentetik ve mineral tabakalarýn depolama yerinin tabanýnda karþýlaþtýrýlmasý MÝNERAL VE SENTETÝK TABAKALARIN KARÞILAÞTIRILMASI Günümüzde, atýðýn tipine, arazinin jeoteknik özelliklerine ve yasal yönetmeliklere baðlý olarak deponi sýzdýrmazlýk tabakasý seçimi için birçok teknik mevcuttur. Þekil 5 a'da minerallerden oluþturulmuþ bir dip tabakasý ile sentetik malzemelerden oluþturulmuþ bir deponi dip tabakasýnýn karþýlaþtýrmasý gösterilmiþtir. Kum filtrenin yerine jeotekstil, çakýl tabakasýnýn yerine jeonet ve kil tabakasýnýn yerine de jeomembran kullanýlarak malzemeden tasarruf yapýlabilmektedir. Böylece atýk depolama için ekstra bir hacim yaratýlabilmektedir. Deponinin üst tabakasý için de ayný karþýlaþtýrma Þekil 5 b'de gösterilmiþtir. Temmuz - Aðustos - Eylül 2001, Sayý: 40 Þekil 5b. Sentetik ve mineral tabakalarýn depolama yerinin üst izolasyonunda karþýlaþtýrýlmasý 27

4 Ekoloji A. ÝYÝLÝKÇÝ PALA - G. ÞÝRÝN, Tablo 3. Kil ve Jeomembran tabakalarýn karþýlaþtýrýlmasý. Kil Düþük hidrolik gradyan,adveksiyon (Darcy)+dif füzyon (Fick) Jeomembran Düþük hidrolik gradyan, Diffüzyon (Fick) Su debisi Q (hidrolik yük H=3 m) Su debisi (hidrolik yük H=3 m) Kalýnlýk : 1m K= m/s Q= m 3.m -2.gün -1 Kalýnlýk : 2 mm K belirlenmemiþ Q<10-7 m 3.m -2.gün -1 Polar olmayan akýþkanlara karþý düþük geçirgenlik Isýl gradyanlara hassas Bitki köklerinin penetrasyonuna ve hayvanlara hassas Kil polar olmayan akýþkanlara karþý düþük bir geçirgenliðe, jeomembranlar ise polar akýþkanlara karþý daha düþük bir geçirgenliðe sahiptir. Ancak çeþitli bileþiklerden oluþan bir sýzýntý suyunda kil tabakasýnýn nasýl davranacaðýný kestirmek güçtür. Bu nedenle son eðilim, Akýþkan GM Kil 0.15m Kaplama Polar akýþkanlara karþý düþük geçirgenlik Isýl gradyanlara hassas deðil. Uygulanma esnasýnda mekanik etkilere hassas metodlarýný uygulamaya baþlamýþlardýr. Ancak, sadece birkaç ülkede deponi tasarým konusunda standart mevcuttur. Þekil 7'de Fransýz (1992) ve Alman (1986), yönetmeliklerine göre tehlikeli atýklarýn depolanmasýnda dip tabakalarýn tasarýmý karþýlaþtýrýlmýþtýr. Her iki ülkedeki Aseton ( Polar ) C - Benzen ( az polar ) 0.39 < Þekil 6. Jeomembran ile jeomembran + kil tabakasýnýn karþýlaþtýrýlmasý. [Kütle akýsý, J(g/m 2 /gün)] kil ve jeomembranlarýn birlikte kullanýlmasý þeklindedir. Þekil 6'da jeomembran ile jeomembran + kil tabakasýnýn birlikte kullanýlmasý durumu karþýlaþtýrýlmýþtýr. Görüldüðü gibi jeomembranlar polar akýþkanlara karþý, kil ise polar olmayan akýþkanlara karþý etkilidir. Tablo 3'de iki tabakanýn özellikleri verilmiþtir. UYGULAMA ÖRNEKLERÝ Tüm endüstrileþmiþ ülkeler modern depolama Þekil 8. Düþey perdeler kullanýlarak bir alanýn kirlilik izolas yonunun saðlanmasý standartlar, mineral ve sentetik malzemelerin kompozit olarak kullanýlmasýný istemektedir. Ancak Alman standartlarý daha katýdýr ve minimum 2.5 mm kalýnlýðýnda HDPE (yüksek yoðunluklu polietilen) jeomembran tabaka ve minimum 1200 g/m 2 'lik bir jeotekstil malzeme kullanýlmasý þartýný getirmektedir. Deponi tabanlarýnýn sýzdýrmazlýðý toprak ve yeraltý suyu kirliliði açýsýndan birincil derecede önem taþýmakla birlikte, terkedilmiþ Þekil 7. Tehlikeli atýklarýn depolanmasýnda Alman ve Fransýz dip tabaka standartlarý. Þekil 9. Düþey bariyerler: drenaj+koruyucu tabaka 28 Temmuz - Aðustos - Eylül 2001, Sayý: 40

5 Atýklarýn Arazide Bertarafýnda Kullanýlan Mineral ve Sentetik Tabakalarýn Uygulama Örnekleri Ekoloji Þekil 10. Kentsel atýklar için minimum dip tabaka oluþumu. endüstrilerin yoðun olduðu bölgeler de topraðýn alt tabakalarýnýn kirlenmesi söz konusudur. Bu tip alanlarýn düzenlenmesinde seçilen yol, su geçirmez bir perde ile alanýn izole edilmesi þeklinde olmaktadýr. Þekil 8'de bir örnek gösterilmiþtir. Bu perdelerin geçirimsizliði saðlamasý için yeteri kadar kalýn olmasý gerekmektedir. Düþey perde bentonitle doldurulmuþ bir hendek cut-off wall olarak teþkil edilmektedir. Bazý durumlarda ise kompozit bir malzeme, kil + HDPE jeosentetik perde kullanýlýr. Böylece iki malzemenin geçirimsizliði birlikte saðlamasýnýn avantajý kullanýlýr. Fransa'da sürekli cut-off wall lar yapýlmak suretiyle 6 m'lik bir derinliðe kadar izolasyon saðlanmaktadýr (Þekil 9). Bu perdelerde 15 cm kalýnlýða kadar kompozit malzeme kullanýlmaktadýr. En dýþ tabakaya jeomembran ile birlikte drenaj için granuler bir tabaka, filtre olarak ta bir jeotekstil malzeme katýlmaktadýr. Bu sistemle kirlenmiþ su drene edilmekte, ayný zamanda kirlenmiþ toprak ta izole edilmektedir. ABD'de EPA tarafýndan öngörülen tehlikeli atýklarýn depolandýktan sonra deponi içine su giriþinin olmamasý ve gaz kaçýþýnýn minimum olmasý için gereken tabaka sistemi, Þekil 10'da verilmiþtir. Türkiye'de ise Katý Atýklarýn Kontrolu Yönetmeliði'nde (Madde-26) deponi tesislerinin taban sýzdýrmazlýðý ile ilgili þu standartlar verilmiþtir: 1-Depo tabaný tabii yeraltý suyunun maksimum seviyesinden en az 1 metre yüksekte olur. 2-Depo tabaný geçirimsiz hale getirilir. Bunun için depo tabaný kalýnlýðý en az 60 cm. olan kil zeminle sýkýþtýrýlýr. Sýkýþtýrýlmýþ zeminin geçirimlilik katsayýsý en az m/sn olur. Derinliði en az 10 metre ve az çatlaklý kaya zeminlerde bu deðer m/sn olarak alýnýr. 3-Geçirimsiz hale getirilen taban üzerine dren borularý döþenerek sýzýntý sularý bir noktada toplanýr. Hidrolik ve statik olarak hesaplanmasý gereken drenaj borularýnýn çapý minimum 100 mm ve minimum eðimi %1 olur. Dren borularý, münferit borular þeklinde, yatayda ve düþeyde kývrým yapmadan doðrusal olarak depo sahasý dýþýna çýkar. Depo tesisi çýkýþýnda kontrol bacalarý bulunur. Ayrýca dren borularý çevresine kum, çakýl filtre yerleþtirilir. Bu filtrenin boru sýrtýndan itibaren yüksekliði minimum 30 cm. olur. 4-Toplanan sýzýntý sularý, Su Kirliliði Kontrolu Yönetmeliðinde verilen deþarj limitlerini saðlayacak þekilde arýtýlýr. Alman ve EPA standartlarý ile karþýlaþtýrdýðýmýzda, Katý Atýk Kontrol Yönetmeliði'nin teknik olarak eksiklikleri olduðu görülmektedir. Daha açýklayýcý ve teknik bilgileri içeren bir yönetmelik ile bu boþluðun doldurulmasý mümkündür. KAYNAKLAR 1. Bonaparte, R, Giroud, J.P., Waste Containment Systems For Pollution Control: Part II - Hydraulic Design and Performance, NATO-ASI, Recent Advances in Ground-Water Pollution Control and Remediation, 20 May-1 June, Antalya, Bonaparte, R.,Othman, M.A., Characteristics of Mo-dern MSW, Landfill Performance Geotechinical News, Vol. 13, No.1, 25-30, Gourc, J.P. Waste Continment Systems For Pollution Control Part I: Application of Geosynthetics, NATO-ASI, Recent Advances in Ground-Water Pollution Control and Remediation, 20 Mayýs-1 Haziran, Antalya Gönüllü, M.T., Baþtürk, A., San, H.A., Sýzýntý Sularýnýn Uzaklaþtýrýlma Ýmkanlarý ve Arýtýlabilirliði, Çevre 86 Sempozyumu, 2-5 Haziran, Ýzmir, Resmi Gazete, Katý Atýklarýn Kontrolu Yönetmeliði, Tarih ve Sayýlý Resmi Gazete, Ankara, Rowe, R.K., Brachman, R.W.I. Geosynthetics in Waste Containment Applications, CSCE-Engineering Material Div, Special Publication, Toronto. Ont, Aug Temmuz - Aðustos - Eylül 2001, Sayý: 40 29

6 E D Ý T Ö R ' Ü N N O T U Elinizdeki sayýmýzla 10. yayýn yýlýmýzý doldurmuþ ve 11. yaþýmýza giriyor olacaðýz. Dolu dolu geçen bu on yýlýmýzda yazarlarýmýz, okuyucularýmýz ve çevre dostlarýnýn destekleri ve gönüllü çalýþmalarýyla Ekoloji'nin 40 sayýsýný hiç aksatmadan sizlere zamanýnda ulaþtýrmaya çaba gösterdik. Geriye dönüp baktýðýmýzda günden güne geliþip olgunlaþan, bilimsel düzeyinden taviz vermeyen ve daha da yükseltme gayreti içinde olan bir dergi görüyoruz ki bu da haklý olarak göðsümüzü kabartýyor. Yakýn zamanlarda hem yurtiçi ve hem de yurtdýþýndan aldýðýmýz çok olumlu tepkiler, yorgunluðumuzu unutturuyor ve çalýþma azmimizi artýrýyor. Sevindirici geliþmelerin en baþýnda, dergimizde yayýnlanmak üzere gönderilen makale sayýsýndaki artýþ geliyor. Masamýzýn üzerinde, yayýn kurulu raporu için sýra bekleyen yazýlar devamlý olarak artýyor. Hakemlerimiz harýl harýl çalýþarak yazarlara deðerli katkýlarda ve deðiþiklik önerilerinde bulunuyorlar. Fedakar dizgi ve yayýna hazýrlama ekibimiz gün geçirmeden yazarlarý bilgilendirmeye çalýþýyor, hazýr olan yazýlarý basýma hazýr hale getiriyor. Araþtýrma ve derleme makalelerini, zamana karþý yarýþarak, en kýsa sürede okuyucularýmýza ulaþtýrmaya çalýþýyoruz. Bu arada yazarlarýmýzýn ve bizim istemediðimiz gecikmeler de olmuyor deðil. Bazý yazýlarýn basýmýna kadar 2 yýl veya daha uzun süreler geçebiliyor. Arka kapaðýmýzýn içinde Sýk Karþýlaþýlan Yazým Hatalarý baþlýðý altýnda özetlemeye çalýþtýðýmýz hususlarýn göz önünde bulundurulmasý halinde makalelerin basým süresi kýsalacaktýr. Orada sýraladýðýmýz önerileri Yazar Kontrol Formu'na dönüþtürüp Ýnternet üzerinden eriþilebilir hale getirdik. Bunun, yazarlarýmýzýn iþini kolaylaþtýracaðýný umuyoruz. Bu düzenlemeyi ilk olarak geçen sayýmýzda duyurduðumuz için, formatýmýza uymayan makale gönderilmesine halen devam ediliyor. Bu durum yazýþma yükümüzü istemediðimiz biçimde artýrýyor. Bundan sonra uygun formatta gönderilmeyen yazýlarýnýza iþlem yapmama durumunda, bizleri anlayýþla karþýlamanýzý bekliyoruz. Ayrýca yazýsýnýn yayýnlanacaðý dergiye halen abone olmamýþ bazý yazarlarýmýzdan da önce abone olmalarýný bekliyoruz. Çevreye duyarlý kamu kuruluþlarýmýzýn, Ekoloji aboneliði artarak sürüyor. Çevre ve Kültür Bakanlýklarýmýza bu duyarlýlýklarýndan ötürü teþekkür ediyoruz. Saðlýk Bakanlýðýmýz ise maalesef henüz abone olmadý. Ancak baðlý kurumlarýna tavsiyeyle yetindi. Saðlýklý toplumun temel taþýnýn saðlýklý çevre olduðu bilinciyle Bakanlýk yetkililerinden daha ileri adýmlar bekliyoruz. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araþtýrma Kurumu, Ekoloji'yi hakemli dergiler statüsünde mütalaa ederek, hakem raporlarýnýn 2 yýl süreyle saklanmasý konusunda bizi bilgilendirmiþtir. Bu geliþme, bir yandan bizim sorumluluðumuzu artýrýrken, öte yandan yazarlarýmýza da daha ciddi çalýþma sorumluluðu yükledi. Yurtiçinde bu güzel geliþmeler olurken yurtdýþýndan da sevindirici haberler gelmeye devam etti. Ekoloji Yayýn Kurulunun, Çevre Araþtýrma ve Koruma Vakfý desteðiyle hazýrladýklarý bir eðitim projesine WWF'ten de katký saðlandý. Dünya Yaban Hayatý Vakfý'nýn Akdeniz Programý, Across the Waters adýný taþýyor ve bu bölgedeki gönüllü çevre kuruluþlarýnýn eðitim çalýþmalarýna sýnýrlý bir destek saðlýyor. Çev-Kor Vakfý'nýn sunduðu Genç Ekologlar Eðitim Programý, bu kapsamda desteklenmeye layýk bulundu ve program koordinatörünün ilgili yazýsý Ýspanya'dan Türkiye'ye gönderildi. Bu desteðin Türkiye'ye saðlanmasý için olumlu görüþ bildiren Doðal Hayatý Koruma Vakfý Genel Sekreteri sayýn Ahmet Birsel'e teþekkür ediyoruz. Bu programla ilgili olarak gelecek sayýlarýmýzda daha ayrýntýlý bilgiler bulacaksýnýz. Diðer bir sevindirici geliþme, Avrupa Komisyonu Çevre Eðitimi Uzmanlarý yýllýk olaðan toplantýsýnýn Çev-Kor Vakfý ve Ekoloji Dergisi'nin ev sahipliðinde gerçekleþtirilmesiydi. Bu konuyla ilgili olarak Magazin ekimizde daha geniþ bilgi bulacaksýnýz. Son olarak Ekoloji web sitesinin adresinde yayýna baþladýðýný duyurmak isteriz. Bu sitemizde dergimizin son sayýlarýnýn ve Magazin eklerinin içeriklerine ulaþabilir, özetleri okuyabilir, abone olabilirsiniz. Ayrýca Çev-Kor Vakfýna ait adresindeki siteden birçok çevre linkine eriþebilirsiniz. Bu sitelerin geliþimiyle ilgili olarak görüþ ve önerilerinizi bekliyoruz. Ekoloji'nin geçmiþ sayýlarýnýn dizini tamamlanmak üzere. Bunu da basýlý veya web üzerinden yakýnda sizlerle paylaþacaðýz. Daha güzel yarýnlarda görüþmek dileðiyle.

ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Prof. Dr. Zafer AYVAZ Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliði Bölümü, Bornova-ÝZMÝR Cilt: 9 Sayý: 35 (2000), 3-12 ÖZET Atýksularýn biyolojik

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

ÖZEL SAYI Yeniden Baþlarken Cumhuriyet Üniversitesi Çevre, Mühendislik ve Çevre Mühendisliði Nedir? Çevre Sorunlarý Araþtýrma Ve Uygulama Merkezi ÇEVRE MÜHENDÝSLÝÐÝ EÐÝTÝMÝNE BAKIÞ Çevre Mühendisi ve Çevreciler

Detaylı

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN ARALIK 2003 SAYI: 1 TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TARAFINDAN 3 AYDA BÝR YAYINLANIR

Detaylı

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr?

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki serbest klor miktarýný, Saðlýk bakanlýðý yayýnladýðý ilk genelgesinde 0.3 0.6 ppm daha sonra yayýnladýðý genelgede 1.0-3.0 ppm en son yayýnladýðý yönetmeliðinde

Detaylı

DSÝ BÜYÜK ÝSTANBUL ÝÇME SUYU II. MERHALE PROJESÝ MELEN SÝSTEMÝNDE MÜHENDÝSLÝK ÖLÇMELERÝ ÖZET Y. KALKAN 1, B. YANIK 2 Dünyanýn nadide þehirlerinden biri olan Ýstanbul, ayný zamanda bir su medeniyeti olmuþtur.

Detaylı

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Ekoloji 19, 73, 29-38 (2009) Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Süleyman ALEMDAR 1*, Tahir KAHRAMAN 2, Sema AÐAOÐLU 1, Mustafa ALÝÞARLI 1 1Yüzüncü Yýl Üniversitesi

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU Konya - 2007 TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Konya Þubesi Adres :Hazým Uluþahin Ýþ Merkezi A Blok Kat 1 No:120-121 - 122 Selçuklu / KONYA Telefon : 0.332.238 52 72

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR CMYK Yýl:1 Sayý:3 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR PAÜ Akademik Töreni'nde, PAÜ'ye, Denizli'ye ve

Detaylı

PARK Dört yaðýz delikanlýdan oluþan Park ile keyifli bir söyleþi... 17

PARK Dört yaðýz delikanlýdan oluþan Park ile keyifli bir söyleþi... 17 Kayýt Sistemi Yenilendi Yenilenen yazýlým ve donanýmla kayýt hýzý artýrýldý ERASMUS Avrupa Birliði Socrates/Erasmus baþvurularý baþladý. 10 3 Güneþe Kanatlandýk ÝTÜ Güneþ Arabasý Ekibi, Tübitak tarafýndan

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ KÜRESEL SU KRÝZÝNE ÇÖZÜM ARAYIÞLARI: ÞEBEKE SUYU HÝZMETLERÝNE ÖZEL SEKTÖR KATILIMI DÜNYA ÖRNEKLERÝ IÞIÐINDA TÜRKÝYE ÝÇÝN ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/470

Detaylı

ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý katýlmayan firma ya da kurumumuz oldu. Benim kayýtlarýma göre teknik toplantý 14 defa yapýldý. Rasim Hocam 19 dedi, zannediyorum, bizim dýþýmýzda da deðerlendirme toplantýlarý yapýldý, ben onlarý kayýtlarýma

Detaylı

Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi

Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi Ekoloji Cilt: 12 Sayý: 48 26-31, 2003 Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi Sevgi YILMAZ, Serkan ÖZER Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlýðý Bölümü,

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2014 Sayý: 183 1 Ýçindekiler 16 7 48 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak - Mart 2014 Yýl :13 Sayý : 183 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu M. Uður Giriþken Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Yayýnýdýr. Ýki Ayda bir

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı