1. KATI ATIK YÖNETİMİNE GİRİŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. KATI ATIK YÖNETİMİNE GİRİŞ"

Transkript

1 1. KATI ATIK YÖNETİMİNE GİRİŞ Artan nüfus ve hızlı gelişen sanayileşme gittikçe büyüyen ve güncel bir sorun olan evsel ve sanayi kökenli katı atıklar sorunun da beraberinde getirmiştir. Yerleşim merkezlerinin ve sanayi tesislerinin yolaçtığı en önemli sorunlardan biri de katı atıklardır. Özellikle sanayi kökenli atıkların içerdikleri ağır metal ve zehirli maddelerin yüzey ve yeraltı suları için oluşturdukları tehlike insan yaşamı ile yakından ilgilidir. Şehir merkezlerindeki nüfusun ve sanayi tesislerinin bu ölçüde artması, şehirlerimiz etrafında süratle büyüyen kontrolsüz çöp dağlarının olumasına neden olmaktadır. Bu durum hoş olmayan görüntü ve koku promlemlerine neden olduğu gibi çöp dağlarının patlama ve kayma tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle bu tür atıkların sağlıklı ve ekonomik ve ekonomik bir şekilde depolanması ve geri kazanılması konusu önemle gündeme gelmiştir. Günümüz Türkiye sinde nüfusun %60 na varan büyük bir kesimi şehirlerde yaşamaktadır. Nüfus yoğunluğu ve ambalaj sanayiindeki ilerlemeler evsel kökenli katı atıkların artmasına ve şehirlerimizde bunların depolanma sorunlarına yol açmaktadır. Özellikle ambalajlarda plastik madde kullanımının yaygınlaşması ve kullanılıp atılan cinsten paketleme ve ambalaj malzemesi atıkları büyük yığınlar oluşturmakta, zararsız duruma getirilmesinde de sorunlarla karşılaşılmaktadır Tarihsel Gelişim Atıklar uzun zamandan beri görülmektedir. Örneğin eski Roma da hayvan ve insan atıkları açılan çukurlara dökülmekteydi. Bronz çağındaki kentlerden Troy da olduğu gibi çöpler oldukça büyük miktarlara ulaşmıştır. Modern deponilerde olduğu gibi bu devirlerde de kil tabakalarıyla ayrılarak depolanmıştır. Çöp toplayıcıları geri dönüşümün ilk uygulamaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Çöplerden işe yarar malzemelerin alındığı ayırma işlemi 1960 lı yılların Londrasında kötü bir fikir olarak kabul edilmiş ve yasaklanmıştır. Ancak günümüzde atık yönetim fikrinin önemli bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihsel olarak da atıklar ve sağlık arasındaki ilişki de katı atık yönetiminin gelişmesinde katalizör etki oynamıştır. 19. Yüzyılın ortalarında yapılan bir çalışma da kolera salgını Thames Nehrine bırakılan kanalizasyon sularının etkisi ile meydana

2 geldiği tespit edilmiştir. Yakın zamandaki atık bertaraf uygulamaları da sağlık problemlerinden kurtulmak için dizayn edilmiştir. Atık arıtımında Avrupadan Amerika ya da ulaşan diğer bir örnek de çöp ve hayvan ölülerinin büyük kaplarda kaynatılmasıdır. Bu işlem sonucu yağ ve kalıntılardan meydana gelen siyah bir yapışkan madde oluşmaktadır. Bu yağ mum, sabun gibi maddelrin yapımında kullanılıyor arta kalan melzeme ise gübre olarak tarlalara serpiliyordu. Fakat bu proses sonucu oluşan diğer atıklar ise derelere bırakılıyordu. Bu yöntem avrupada 1920 lerde durduruldu, Amerikada ise 1950 li yıllara kadar devam ettirilmiştir. Atıkların yakılması İngiltere de 1870 li yıllarda geliştirilmiştir Atık Yönetimi ve Hiyerarşisi Gerçek anlamda atık yönetimi fikri 1970 li yıllarda Orta Doğu petrol üreticilerinin petrol fiyatlarını yükseltmesi ve petrol sevkiyatını kesmeleri tehditi ile ortaya çıkan petrol krizi sonucunda gelişmeye başlamıştır. Aynı zamanda çevre problemlerinin de farkına varılmış ve atık azaltımı, atık geri kazanımı ve tehlikeli atık boşaltımının kontrolu da gelişmiştir. Taslak atık yönetim şeması Şekil 1.1 de görülmektedir. Bu diyagramdaki ana sorun ne atık azaltımını ne de risk değerlendirme süreçlerinin içermesidir. Bu diyagram bir taslak olarak atık teknolojisini kapsayacak bir çerceveyi vermektedir. Katı atıkları konu alan referansların bir çoğunda Atık Yönetim Hiyararşisi bölümü bulunmaktadır. Bu toplumlardaki atık yönetim faaliyetlerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Bu basit olarak 3R formulü ile ifade edilebilir. REDUCE REUSE RECYCLE Atık yönetiminin ana hedefi atık miktarının azaltılması olmalıdır. Bundan sonraki hedef atıkların yeniden kullanılabilmesinin düşünülmesi (örneğin dolabilen şişelerin yeniden kullanılması), üçüncü olarak da geri dönüşüm metaryellerin (örneğin alüminyum kutuların geri kazanılması gibi) prosesten geçirilerek yeniden kullanılması atık yönetiminin ana hedefi olmalıdır. Bu durum Şekil 1.2-A da belirtilmiştir. Ancak atık yönetim hiyararşisi bu kadar basit değildir. Şekil 1.2-B de atık yönetim stratejisi (ya da hiyararşisi) düşük teknolojiden (arazi bertarafı) yüksek teknolojiye

3 (geri kazanım) doğru değişimi göstermektedir. Yüksek teknolojik uygulamalar aynı zamanda atık azaltımının artmasına da işaret etmektedir. Atık Oluşumu Ayırma Depolama Kaynağında Đşleme Transfer Ve Taşıma Ayırma Dönüşüm Süreçleri BERTARAF Şekil 1.1. Atık Yönetim Süreci Buna benzer stratejiler vardır. Örneğin Amerikadai EPA nın strateji seçenekleri 1- Kaynağında azaltma 2- Geri dönüşüm (yeniden kullanım ve geri dönüşüm) 3- İyileştirme, yoketme yada atıkların nötralizasyonu 4- Atıkların boşaltılması (bertaraf) Diğer olası bir hiyararşi ise 6R dır. Rethink, Refuse, Reuse, Replace, Recycle, Remove Görüldüğü gibi katı atık konusunda geliştirilen stratejilerde ortak noktalar bulunmaktadır. Ancak bunlar çok taslak planlardır. Olayın içinde insanlar ve insan aktiviteleri olduğu için atık yönetim planları oldukça karmaşık bir durum alabilir. Bu nedenle yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır.

4 Atık Azaltılması Geri Kazanma Madde ve Enerji Eldesi Deponi ile Uzaklaştırma Deponi Gaz Kazanılması A Atık Oluşumunun Önlenmesi Günümüzde uygulanan yöntemler ATIK AZALTIMI Kaynağında Azaltma Geri Kazanma Yüksek Teknoloji Đyileştirme Bertaraf Geçmişte uygulanan yöntemler B Şekil 1.2. Atık Yönetim Hiyerarşileri

5 1.3. Katı Atık Mevzuatı Ülkemizde 14 Mart 1991 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği bulunmaktadır. Bu yönetmelik, meskun bölgelerde evlerden atılan evsel katı atıkların, park, bahçe ve yeşil alanlardan atılan bitki atıklarının, iri katı atıkların, zararlı atık olmamakla birlikte evsel katı atık özelliklerine sahip sanayi ve ticarethane katı atıklarının, evsel atıksu arıtma tesislerinde elde edilen (atılan) arıtma çamurlarının, zararlı atık kapsamına girmeyen sanayi arıtma tesisi çamurlarının, hafriyat toprağı ve inşaat molozunun toplanması, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi, bertaraf edilmesi ve zararsız hale getirilmesine ilişkin esasları kapsamaktadır. Bu yönetmelikte geçen ve ders kapsamında da sık sık kullanılacak bazı terimlerin tanımları: Katı atık: Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeleri ve arıtma çamurunu (iri katı atık, evsel katı atık katı atık ) İri Katı Atık: Buzdolabı, çamaşır makinası, koltuk gibi evsel nitelikli eşyalardan oluşan ve kullanılamayacak durumda olan çoğunlukla iri hacimli atıkları Evsel katı atık (çöp): Konutlardan atılan, tehlikeli ve zararlı katı atık kavramına girmeyen, bahçe, park ve piknik alanları gibi yerlerden gelen katı atıkları Kompost: Organik esaslı katı atıkların oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıştırılması suretiyle üretilen toprak iyileştirici maddeyi, Tekrar kullanım: Atıkların toplama ve temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan aynı şekli ile ekonomik ömrü doluncaya kadar defalarca kullanılmasını, Geri Dönüşüm: Atıkların fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra ikinci hammadde olarak üretim sürecine sokulmasını,

6 Geri kazanım: Tekrar kullanım ve geri dönüşüm kavramlarını da kapsayan; atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesini, Bertaraf etme: Katı atıkların; konut, işyeri gibi üretildikleri yerlerde geçici olarak biriktirilmesi, bu yerlerden toplanması, taşınması, geri kazanılması gibi işlemlerden sonra, çevre ve insan sağlığı açısından zararsız hale getirilmesi ve ekonomiye katkı sağlaması amacıyla kompostlaştırma, enerji kazanmak üzere yakma ve/veya düzenli depolama işlemlerinin tümünü, tarif etmektedir. Bu yönetmeliğin ikinci bölümünde üretim ve bertaraf etme aşamasında uyulacak kurallar, katı atıklardan geri kazanılmış malzeme üretenlerin özendirilmesi, ayrı bertaraf edilmesi gereken atıklar konu edilmektedir. Üçüncü bölümde ambalaj atıklarının geri kazanılması amacıyla yapılacak düzenlemeleri içermektedir. Bu amaçla kota ve depozito uygulamasıyla ilgili düzenlemeler bu bölümde ele alınmıştır. Yönetmeliğin dördüncü bölümünde katı atık yönetiminde çok yararlı bir uygulama olabilecek katı atıkların kaynağında ayrı toplanması ve taşınması ile ilgili esaslar belirlenmiştir. Beşinci bölümde ise katı atıkların depolanması konusu ele alınmıştır. Bu bölümde evsel katı atık depo alanına depolanacak atıklar tanımlanmış, katı atık depo tesislerinin yerseçimi ile bu yerlerin özellikleri çok yüzeysel olarak değinilmiştir. Yönetmeliğin 6 ve 7. bölümlerinde sırasıyla kompostlama ve katı atıkların yakılmasıyla ilgili uyulması gereken kriterler ana başlıklar halinde verilmiştir Atık Planlama Yasal düzenlemeler ve yerel yönetimlerin ihtiyaçları nedeniyle atık yönetim planlarına ihtiyaç vardır. Atık yönetim planlaması geniş bir alanı kapsamalı ve birden fazla alternatifli atık yönetim planını içermelidir. Aşağıda değişik ülkelerin atık yönetim planlarına örnekler bulunmaktadır.

7 Newyork Eyaleti Atık Yönetim Biriminin önerdiği atık yönetim planı beş fazı içermektedir. 1- Planlama ve Organizasyon 2- Atık bilgileri (Atıklar nerede ve ne kadardır) 3- Alternatiflerin tanımlanması 4- Fizibilite (yapılabilirlik, uygunluk) değerlendirilmesi 5- Uygulama, izleme ve görüşler İngiltere de ise özel ve halk sektörleri için atık yönetim planları bir çerçeve plan içermektedir. Çevrenin korunması için genel strateji atık azaltılması, geri kazanım ve bertaraf sıralarını içermektedir. Bir atık yönetim planı genellikle aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır. 1- Karşı karşıya olunan atık miktarı ne kadardır? 2- Değişik yollarla kazanılabilen atıkların miktarı ne kadardır? 3-1 ve 2 arasındaki fark nedir? 4- Bu fark nasıl çözülebilir? (Farkın geri kazanılabilir atıklar yönünde azaltılması için) Burada da atık stratejilerinde olduğu gibi birbirleriyle çakışan durumlar mevcuttur. Oldukça fazla dış faktörler de (maliyetler, katılımcılar, fayda gibi) planlamaya etki etmektedir. Planlamayla ilgili bir yaklaşım Şekil 1.3 de verilmiştir. Şekildeki bu yapı doğrudan deponi ile bertarafı içermektedir. Ancak diğer atık yönetim stratejilerine de uygulanabilir. Plan iki seviyede gerçekleşmektedir, politik plan kararları ve teknik analiz. Genel olarak teknik analizler atık konusunda uzmanlaşmış profesyonel görevlilerce yürütülür. Çalışma sonuçları politik karar vericilere bilgi ve tavsiyeler sağlar. Planlama sürecinin basamakları aşağıdaki gibidir: 1- Bertaraf aktivitilerinin planlama seviyeleri için sistem tanımlanmalıdır. Sistemin sıralaması nedir? (Deponi kullanımı, Geri dönüşüm, Atık Azaltma) Bu sorunun cevabı planlama sınırlarının çizimi için önemli bir çözümdür. Bir sistem deponi uygulamasını içeriyorsa değişik sınırlamalara sahiptir. Teknik analizler bize sistem tanımlamaları için bilgiler sağlayacaktır. Bu genellikle atık hacmi ve tiplerinin

8 öngörülmesi çalışmalarıyla şekillenir ve deponi alanı için gerekli alan tahmin edilebilir. 2- Atık yönetimi için kural sistemleri belirlenmelidir. Bu genellikle ülkelerin ve şehirlerin yöneticileri tarafından tespit edilirler. Fakat bazı veriler halk sağlığı ile ilgili kurumlardan sağlanabilir. 3- Değerlendirme yada izleme ile ilgili izin verilen bazı kriterlerin belirlenmesi gereklidir. Bu kriterler ekonomik, teknik, çevresel ve politik şartları içermelidir. 4- Sonraki adım belirlenen kriterlerin ışığında teknolojinin analizidir. Bertaraf için gerekli teknoloji var mıdır? Uygun bazı iyileştirme süreçleri var mıdır? Kaynak kazanma potansiyeli nedir? Bu gereklilikler değişik seçenekler ve yerel ihtiyaçlar için ilave teknik girdilere ihtiyaç duyacak mıdır? 5- Bütün bu çalışmalar sonucu potansiyel yerler ve uygun teknolojiler kullanılarak atık stratejisi oluşturulur. Her strateji değerlendirilmeli ve derecelendirilmelidir. Daha sonra politik seviyedeki karar vericilerin tavsiyeleri ile tekrar değerlendirilmeli ve güncellenmelidir. Sistem Sınırı Sistemin Plan Seçimi Kriterlerin Seçimi Stratejinin Oluşturulması POLĐTĐK DÜZEY TEKNĐK DĐZEY Teknolojilerin Analizi Değerlendirme Stratejileri Şekil 1.3. Atık Yönetim Süreci

9 Bu plan sürecinin genel bir görünüşüdür ve bazı adımlarda değişiklik yapılabilir. Sistem içine daha çok geri besleme mekanizması konulabilir. Çoğunlukla gerçek hayattaki karar vericilik görevi politik kişilerden oluşur. Atık planlaması ile ilgili örnek çalışma Şehir konseyi, kentin ve civarındaki köylerinin atık yönetim planlarına yardımcı olmak üzere Atık Yönetim Danışma Komitesini kurmuştur. Bu ciddi bir politik karardır. Bu komite şehir konseyine tavsiyelerde bulunmakta ve sistem tanımlama bölümünün kararlarını almaktadır. Şehir Konseyi ve Komite ciddi olarak ülkenin yasal yönetmeliklerine bağlı kalmakta, fakat aynı zamanda da kendi bölgesel koşullarını da değerlendirmektedir. Örneğin Federal Hükümet 2000 yılı için Ulusal Atık Azaltma Stratejesine göre deponi alanları ile bertaraf edilecek atıkların %50 sinin azaltılmasını istemektedir. Bu Federal Hükümetin bir kabulüdür. Şehir Konseyi bu hedefi kabul etti. İlave olarak çöp oranına bağlı belli miktarlarda para toplanmasını da kararlaştırmıştır. Bu atık azaltma fonunun artmasını sağlamıştır. Bilgiler daha önceki araştırmaları da içeren çok değişik kaynaklardan derlenmiştir. Araştırmalar atık tipi ve hacmi konularında gerçekleştirilmiştir. Veriler aynı zamanda daha önceki şehir konseyi kayıtlarından da (toplama faaliyetlerinin ve deponi bakım maliyeti gibi) elde edilmiştir. Teknoloji analizlerinde ve proses kriterlerinin seçiminde halk bilgilendirilmiştir. Finans planları incelenmiştir. Bir eğitim programı oluşturulmuştur. İleriye dönük olarak atıkların yaya kaldırımından geri kazanıcılar tarafından toplanması, ağırlık yada hacim başına ödeme, geri kazanımcılar için toplama noktalarının kurulması, kompostlama gibi değişik seçenekler incelenmiştir Bu şehir için ana strateji deponi alanına gidecek olan kompostlanabilir atıkların %50 azalmasını sağlayacak planların geliştirilmesi olmuştur. Araştırmalar göstermiştir ki evsel atıkların hacim olarak %60 ı organik atıklardan (yiyecek ve bahçe) oluşmaktadır. Aynı zamanda cam ve metallerin hacim olarak %18.6 olduğu bulunmuştur. Bu kompozisyon sonucu stratejinin sadece cam ve metallerin ayrılması yönünde olmaması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Organik atıklarda önemli bir etkiye sahiptir. Bunun sonucu olarak atık danışma konseyi organik atıklar üzerine yoğunlaşmıştır. Sonunda kompostlamaya yönelik olarak arazi çalışmaları

10 programlanmıştır. Diğer bir adım olarak kompost üretiminin en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlayabilmek için yaya kaldırımında sadece organik maddelerin toplanması üzerinde planlar yapılmıştır. Planlama sürecinde tanımlanabilen bir çok seçenek yüzünden bu süreçler atık yönetim çevrimi olarak yeniden düzenlenebilir. Şekil 1.4 de atık yönetim çevrimi şematik olarak gösterilmiştir. Şekil 1.4. Atık Yönetim çevrimi

KATI ATlKLARlN EKONOMiDE DEGERLENDiRiLMESi

KATI ATlKLARlN EKONOMiDE DEGERLENDiRiLMESi istanbul TiCARET ODASI KATI ATlKLARlN EKONOMiDE DEGERLENDiRiLMESi HAZlRLAYANLAR Yrd.Doç.Dr.Bülent ARMAGAN (Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi-Proje Yürütücüsü) Yrd.Doç.Dr.İbrahim DEMİR (İstanbul Teknik

Detaylı

İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU

İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU 1. GİRİŞ 2 2. TARİFE HESAPLAMA İLKELERİ 3 3. MALİYETLER 5 3.1. Hizmet

Detaylı

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr.

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr. Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK Dr. Mustafa Tolay TOLAY Energy Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 15/34

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA ÖNSÖZ Tabii kaynaklar insanoğlu için yeterli olmasına rağmen sınırsız değildir ve

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. R. Gazete No. 20814 R.G. Tarihi: 14.3.1991 Devlet Bakanlığından: --------------------- KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU 1 1.GİRİŞ Bu rapor; 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Aynur KEMİRTLEK İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. E-posta:akemirtlek@istac.com.tr 1.GİRİŞ Her geçen gün hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; hertürlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde,

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; hertürlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde,

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar

Detaylı

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ MEHMET YENİÇERİOĞLU Şehir ve Bölge Plancısı 26 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 I. BÖLÜM... 6 I. KATI ATIK YÖNETİMİ... 6 I.1. TÜRKİYE DE KATI ATIK YÖNETİMİNDEKİ

Detaylı

1/44 : KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 14.03.1991. Resmi Gazete Sayısı : 20814

1/44 : KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 14.03.1991. Resmi Gazete Sayısı : 20814 İlgili Bakanlık Yönetmelik Adı : Çevre ve Orman Bakanlığı : KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı : 20814 14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇEVRE BAKANLIĞI KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ - 14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıș; - 03.04.1991 tarih ve 20834 sayılı Resmi Gazete de - 22.02.1992 tarih ve 21150 sayılı

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar

Detaylı

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi Bu rapor Çukurova Kalkınma Ajansı uzmanları Erkut ALTUNTOP, Hakan BOZLU ve Esmanur KARABIYIK tarafından hazırlanmıştır. MAYIS 2014

Detaylı

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN KATI ATIKLAR Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN Katı atıklar Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken katı maddeler

Detaylı

Tıbbi atıklar, sağlıkla ilgili işlemler sırasında oluşan atıklardır. Bu atıkların

Tıbbi atıklar, sağlıkla ilgili işlemler sırasında oluşan atıklardır. Bu atıkların Tıbbi Atık Stratejileri Nelerdir? EN/ISO Normları Nelerdir? Avrupa da Birlik? ABD nin Yaklaşımı? Ülkemizde Durum? Doç. Dr. İbrahim Halil ÖZEROL İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı