Bu tez çal mas Devlet Planlama Te kilat taraf ndan desteklenmi tir. Proje No: 2005K120110

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu tez çal mas Devlet Planlama Te kilat taraf ndan desteklenmi tir. Proje No: 2005K120110"

Transkript

1 OZON ve B YOF LTRASYONLA DO AL ORGAN K MADDE G DER M ve DEZENFEKS YON YAN ÜRÜNLER OLU UM POTANS YELLER N N BEL RLENMES Mutlu U ur AKÇAY Yüksek Lisans Tezi Çevre Mühendisli i Anabilim Dal Kas m 2008 Bu tez çal mas Devlet Planlama Te kilat taraf ndan desteklenmi tir. Proje No: 2005K120110

2 JÜR VE ENST TÜ ONAYI Mutlu U ur Akçay n Ozon ve Biyofiltrasyonla Do al Organik Madde Giderimi ve Dezenfeksiyon Yan Ürünleri Olu um Potansiyellerinin Belirlenmesi ba l kl Çevre Mühendisli i Anabilim Dal ndaki, Yüksek Lisans Tezi tarihinde, a a daki jüri taraf ndan Anadolu Üniversitesi Lisansüstü E itim-ö retim ve S nav Yönetmeli inin ilgili maddeleri uyar nca de erlendirilerek kabul edilmi tir. Ad -Soyad mza Üye (Tez Dan man ): Yard. Doç. Dr. HAT CE NAN.. Üye : Prof. Dr. M RAY BEKBÖLET.. Üye : Doç. Dr. ERDEM A. ALBEK.. Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu'nun tarih ve say l karar yla onaylanm t r. Enstitü Müdürü

3 i ÖZET Yüksek Lisans Tezi OZON ve B YOF LTRASYONLA DO AL ORGAN K MADDE G DER M ve DEZENFEKS YON YAN ÜRÜNLER OLU UM POTANS YELLER N N BEL RLENMES Mutlu U ur AKÇAY Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisli i Anabilim Dal Dan man : Yard. Doç. Dr. Hatice NAN 2008, 117 sayfa Ozonlama prosesinde farkl ozon dozlar kullan larak hümik asit (HA) çözeltisinden ve Porsuk Baraj suyundan do al organik madde (DOM) giderimlerinin belirlenmesi amaçlanm t r. Laboratuar ölçekli ozonlama reaktöründe 10, 25, 50 mg/l hümik asit çözeltisinde farkl dozlarda deneyler yap lm t r. Ozonlama reaktöründe ayn i lemler Porsuk Baraj suyunda yedi farkl ozon dozunda gerçekle tirilmi tir. Üç farkl dolgu malzemesinden (Kum, granüler aktif karbon ve zeolit) olu turulan biyofiltreler ham porsuk baraj suyu ve ozonlanm porsuk suyu ile beslenerek iki farkl temas süresinde (15, 30 dakika) do al organik madde (DOM) giderimleri ve dezenfeksiyon yan ürünü (DYÜ) olu um potansiyeline etkisi incelenmi tir. UV 254, spesifik ultraviyole absorbans (SUVA), toplam organik karbon (TOK), çözünmü organik karbon (ÇOK), VIS 400, Trihalometan Olu um Potansiyeli (THMOP) ve Haloasetik Asit Olu um Potansiyeli (HAAOP) gibi parametreler ölçülerek kar la t rma yap lm t r. Biyofiltre sisteminde DOM ve DYÜ giderimin de ozonlanm porsuk suyu ozonlanmam porsuk suyuna göre daha iyi sonuç vermi tir. Ancak, aradaki fark n çok küçük olmas ndan dolay, DOM ve DYÜ giderimin de sadece biyofiltrasyon i lemi yeterli olmaktad r. Anahtar Kelimeler :Ozonlama, Biyofiltrasyon, humik asit, DOM, THMOP, HAAOP

4 ii ABSTRACT Master of Science Thesis EFFECT OF OZONATION AND BIOFILTRATION ON THE NATURAL ORGANIC MATTER REMOVAL AND DETERMINE THE DISINFECTION BY-PRODUCT FORMATION POTENTIAL Mutlu U ur AKÇAY Anadolu University Graduate School Of Sciences Environmental Engineering Program Supervisor : Assist. Prof. Dr. Hatice NAN 2008, 117 pages This study aimed to removal of dissolvel organic matter (DOC) from humic acid (HA) solution and Porsuk Lake Water by ozonation and ozonationbiofiltration processes. Bench scale experimental studies were conducted at different humic acid concentration (10, 25, 50 mg/l) and different ozone dosages in ozonation reactor, aiming humic acid degradation. Same processes were replicated in Porsuk Lake Water at seven ozone dosages. Raw and Ozonated Porsuk lake water were fed to biofitration column which have three different pack material ( sand, granular activated carbon and zeolite) at two different contact times (15, 30 minutes) and were investigated effect on removal of naturel organic matter (NOM) and disinfection by product (DBP). The results were evaluated UV 254, SUVA (Specific Ultraviole Absorbance at 254 nm), DOC that specify organic matter, VIS 400, THMFP (Trihalomethane Formation Potential) and HAAFP (Haloacetic acid Formation Potential). Ozonated porsuk water is better than raw porsuk water at the removal of NOM and DBP in biofiltration system. However, because of the small differences of these system, only biofiltration system is sufficient in removal of NOM and DBP. Keywords : Ozonation, Biofiltration, hümic acid, NOM, THMFP, HAAFP

5 iii TE EKKÜR Yüksek Lisans tez çal mam n her a amas nda, birikimleri ve deneyimleriyle bu çal may gerçekle tirmemde büyük katk s bulunan, bilimsel deste inin yan s ra hiçbir zaman için benden manevi deste ini esirgemeyen dan man hocam Sn. Yard. Doç. Dr. Hatice NAN a, Çal malar m s ras nda gerek deneylerimde gerekse bunalt c laboratuar günlerinde hep yan mda olup maddi ve manevi deste ini hissetti im sevgili arkada m Ara.Gör. Zehra Y T e Deneylerim s ras nda bana yard mc olan; Ara. Gör. Akif ARI, Emre AKSU, Güven SEYD O LU, Volkan ALTU, Tevfik TEZCAN ve mola vaktinin geldi ini hat rlatan Gökhan ÖZTÜRK ve brahim DO AN a Tez çal mam boyunca geç saatlere kadar beni laboratuarda bekleyen, maddi-manevi ve daha da önemlisi her zaman sevgisini hissetti im biricik arkada m Mine O HAN a Burada olmam sa layan ve e itim hayat m boyunca benden maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, hayat m boyunca minnettar kalaca m sevgili ailem; annem, babam, ablam ve küçük yi enime en içten sevgi ve te ekkürlerimi sunar m. Mutlu U ur AKÇAY Kas m 2008 Aileme...

6 iv Ç NDEK LER Sayfa ÖZET... i ABSTRACT... ii TE EKKÜR...iii Ç NDEK LER... iv EK LLER D Z N... vii Ç ZELGELER D Z N... xi S MGELER VE KISALTMALAR D Z N... xii 1. G R DO AL ORGAN K MADDELER (DOM) DOM un S n fland r lmas Hümik Maddeler KLORLAMA DEZENFEKS YON ÜRÜNLER Klorlama Trihalometanlar (THM) Kloroform Dibromoklorometan Bromodiklorometan Bromoform Trihalometan Olu umunu Etkileyen Faktörler Trihalometanlar n Giderim Metotlar Haloasetik Asitler (HAA) Klor Dozu Etkisi ph Etkisi S cakl k ve Mevsimsel Etki Bromür Konsantrasyonu Etkisi Temas Süresi Etkisi THM ve HAA Aras ndaki li ki... 26

7 v 3.7. Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin Kontrolü OZONLAMA Giri Ozonun Tarihçesi Ozonun Reaksiyon Kapasitesi Ozonun Organik Bile iklere Etkisi Ozonun çme Suyu Ar t m ndaki Kullan m Ozonun Avantajlar ve Dezavantajlar Ozonlama Sonucu Olu an Yan Ürünler ÇME SUYU ARITIMINDA B YOF LTRASYON Biyolojik Bozunmaya Biyokütlenin Etkisi Temas Süresinin Biyodegredasyon Üzerindeki Etkisi Ozonlaman n Biyofiltre Üzerine Etkisi MATERYAL METOD Ham Su Özellikleri Kullan lan Malzemeler Biyofiltrasyon Kolonu ve Dolgu Malzemeleri Hümik Asit Deneysel Prosedür Ozonlama Sistemi TOK ve ÇOK Ölçümleri V S 400 ve UV 254 Ölçümleri ve SUVA Hesaplamas THMOP ve HAAOP Ölçümleri BULGULAR Ozonlaman n Hümik Asit Üzerine Etkisi Ozonlaman n Porsuk Suyu Üzerine Etkisi Biyofiltrasyon ve Ozon+Biyofiltrasyon ile DYÜ De i imi... 72

8 vi Granüler Aktif Karbon Dolgulu Biyofiltrede DOM ve DYÜ De i imi Kum Dolgulu Biyofiltrede DOM ve DYÜ De i imi Zeolit Dolgulu Biyofiltrede DOM ve DYÜ De i imi Biyofiltrasyon Dolgu Malzemesinin Biyofiltre Verimi ve DYÜ Olu umu Üzerine Etkisi SONUÇ, TARTI MA VE ÖNER LER KAYNAKLAR

9 vii EK LLER D Z N 4.1. Sulu çözeltilerde ozon reaktivitesi Bir biyofiltre kolonu Biyofiltre sistemi Kurulan üç farkl malzemeye sahip biyofiltre sistemlerinin ortak emas Kum elek analizi Zeolit elek analizi Ozonlama düzene i Ozon jeneratörü ve Reaktörü Ozon dozunun farkl hümik asit deri imlerinde renk giderimi üzerine etkisi Ozon dozunun farkl hümik asit deri imlerinde UV 254 giderimi üzerine etkisi Ozon dozunun farkl hümik asit deri imlerinde TOK giderimi üzerine etkisi tiplerine göre Ozon dozunu farkl hümik asit deri imlerinde ÇOK giderimi üzerine etkisi Ozon dozunun farkl hümik asit deri imlerinde SUVA giderimi üzerine etkisi Ozon dozunun farkl hümik asit deri imlerinde TTHM giderimi üzerine etkisi Ozon dozunu farkl hümik asit deri imlerinde THAA giderimi üzerine etkisi Ozon dozunun 10 mg/l hümik asit deri iminde THM türleri üzerine etkisi Ozon dozunun 10 mg/l hümik asit deri iminde HAA türleri üzerine etkisi Ozon dozunun 25 mg/l hümik asit deri iminde THM türleri üzerine etkisi Ozon dozunun 25 mg/l hümik asit deri iminde HAA türleri üzerine etkisi... 64

10 viii Ozon dozunun 50 mg/l hümik asit deri iminde THM türleri üzerine etkisi Ozon dozunun 50 mg/l hümik asit deri iminde HAA türleri üzerine etkisi Ozon dozunun do al sudaki renk giderimi üzerine etkisi Ozon dozunun do al sudaki UV 254 giderimi üzerine etkisi Ozon dozunun do al sudaki TOK giderimi üzerine etkisi Ozon dozunun do al sudaki ÇOK giderimi üzerine etkisi Ozon dozunun do al sudaki SUVA giderimi üzerine etkisi Ozon dozunun do al sudaki THM türleri giderimi üzerine etkisi SUVA, ozon dozu ve THM aras ndaki ili ki Ozon dozunun do al sudaki HAA türleri üzerine etkisi Ozonlama öncesi ve sonras GAK dolgulu biyofiltrenin TOK giderimi üzerine etkisi Ozonlama öncesi ve sonras GAK dolgulu biyofiltrenin ÇOK giderimi üzerine etkisi Ozonlama öncesi ve sonras GAK dolgulu biyofiltrenin V S 400 giderimi üzerine etkisi Ozonlama öncesi ve sonras GAK dolgulu biyofiltrenin UV 254 giderimi üzerine etkisi Ozonlama öncesi GAK dolgulu biyofiltrenin THMOP giderimi üzerine etkisi Ozonlama sonras GAK dolgulu biyofiltrenin THMOP giderimi üzerine etkisi Ozonlama öncesi GAK dolgulu biyofiltrenin HAAOP giderimi üzerine etkisi Ozonlama sonras GAK dolgulu biyofiltrenin HAAOP giderimi üzerine etkisi Ozonlama öncesi ve sonras kum dolgulu biyofiltrenin TOK giderimi üzerine etkisi Ozonlama öncesi ve sonras kum dolgulu biyofiltrenin ÇOK giderimi üzerine etkisi... 81

11 ix Ozonlama öncesi ve sonras kum dolgulu biyofiltrenin V S 400 giderimi üzerine etkisi Ozonlama öncesi ve sonras kum dolgulu biyofiltrenin UV 254 giderimi üzerine etkisi Ozonlama öncesi kum dolgulu biyofiltrenin THMOP giderimi üzerine etkisi Ozonlama sonras kum dolgulu biyofiltrenin THMOP giderimi üzerine etkisi Ozonlama öncesi kum dolgulu biyofiltrenin HAAOP giderimi üzerine etkisi Ozonlama sonras kum dolgulu biyofiltrenin HAAOP giderimi üzerine etkisi Ozonlama öncesi ve sonras zeolit dolgulu biyofiltrenin TOK giderimi üzerine etkisi Ozonlama öncesi ve sonras zeolit dolgulu biyofiltrenin ÇOK giderimi üzerine etkisi Ozonlama öncesi ve sonras zeolit dolgulu biyofiltrenin V S 400 giderimi üzerine etkisi Ozonlama öncesi ve sonras zeolit dolgulu biyofiltrenin UV 254 giderimi üzerine etkisi Ozonlama öncesi zeolit dolgulu biyofiltrenin THMOP giderimi üzerine etkisi Ozonlama sonras zeolit dolgulu biyofiltrenin THMOP giderimi üzerine etkisi Ozonlama öncesi zeolit dolgulu biyofiltrenin HAAOP giderimi üzerine etkisi Ozonlama sonras zeolit dolgulu biyofiltrenin HAAOP giderimi üzerine etkisi Ozonlama öncesi ve sonras 15 dakikal k temas süresinde kum, GAK ve zeolitin TOK giderimi üzerine etkisi Ozonlama öncesi ve sonras 15 dakikal k temas süresinde kum, GAK ve zeolitin ÇOK giderimi üzerine etkisi... 94

12 x Ozonlama öncesi ve sonras 15 dakikal k temas süresinde kum, GAK ve zeolitin UV 254 giderimi üzerine etkisi Ozonlama öncesi ve sonras 15 dakikal k temas süresinde kum, GAK ve zeolitin THM giderimi üzerine etkisi Ozonlama öncesi ve sonras 15 dakikal k temas süresinde kum, GAK ve zeolitin HAA giderimi üzerine etkisi Ozonlama öncesi ve sonras 30 dakikal k temas süresinde kum, GAK ve zeolitin TOK giderimi üzerine etkisi Ozonlama öncesi ve sonras 30 dakikal k temas süresinde kum, GAK ve zeolitin ÇOK giderimi üzerine etkisi Ozonlama öncesi ve sonras 30 dakikal k temas süresinde kum, GAK ve zeolitin UV 254 giderimi üzerine etkisi Ozonlama öncesi ve sonras 30 dakikal k temas süresinde kum, GAK ve zeolitin THM giderimi üzerine etkisi Ozonlama öncesi ve sonras 30 dakikal k temas süresinde kum, GAK ve zeolitin HAA giderimi üzerine etkisi

13 xi Ç ZELGELER D Z N 3.1. Klorlama sonucu olu an önemli dezenfeksiyon yan ürünleri Klorlama yan ürünleri Trihalometan türleri Haloasetik asit yap lar Ozonun fizikokimyasal özellikleri çme suyu ar tma tesislerinde ozonlama süresince iz organiklerin giderim derecesi Ozonlama sonucu olu an yan ürünler Ham su özellikleri Aktif karbon fiziko-kimyasal özellikleri , 25 ve 50 mg/l lik hümik asit çözeltileri ba lang ç özellikleri THM ve HAA ölçümlerinde kullan lan kolonun özellikleri THM ölçümleri için kullan lan s cakl k program HAA ölçümleri için kullan lan s cakl k program THM ve HAA bile ikleri için hesaplanan LOD ve LOQ de erleri... 54

14 xii S MGELER VE KISALTMALAR D Z N ABD BDKM BET ÇOK ÇOM DBAA DBKM DCAA DOM DSS DYÜ GK HA HAA HAAOP ICR MBAA MCAA MTHML NTP SUVA THM THMOP TKAA TOK TTHM USEPA UV Amerika Birle ik Devletleri Bromodiklorometan Spesifik Yüzey Alan Çözünmü Organik Karbon Çözünmü Organik Maddeler Dibromoasetik asit Dibromoklorometan Dikloroasetik asit Do al Organik Madde Deiyonize Saf Su Dezenfeksiyon YanÜrünü Gaz Kromotografisi Humik Asit Haloasetik Asit Haloasetik Asit Olu um Potansiyeli Information Collection Rule Monobromoasetik asit Monokloroasetik asit Maksimum Trihalometan Konsantrasyonu Seviyesi National Toxicology Program Spesifik Ultraviyole Absorbans Trihalometan Trihalometan Olu um Potansiyeli Trikloroasetik asit Toplam Organik Karbon Toplam Trihalometan Amerika Birlesik Devletleri Çevre Koruma Örgütü Ultraviyole

15 1. G R Tüm dünyada artan nüfus yo unlu u, içme ve kullanma suyuna olan ihtiyac nda artmas na neden olmaktad r. Nüfus yo unlu undaki bu art beraberinde sanayi kurulu lar n n ve tar msal faaliyetlerin de artmas na yol açm ve buda su kaynaklar n kirleten unsurlar n artmas na neden olmu tur. Bu geli meler neticesinde sular n ar t m devletlerin politikalar nda önemli bir rol almaya ba lam ve yeni ar t m teknikleri geli tirilmeye ba lanm t r. çme ve kullanma suyu ar t m n n en önemli proseslerinden birisi, suda salg n hastal k yapma riski olan mikrobiyal kirlili in giderimi için kullan lan dezenfeksiyon basama d r. Dezenfeksiyon prosesi ile kaynaktan al nan ham su içerisindeki tüm patojen mikroorganizmalar n giderimi hedeflenmektedir. Ancak kullan lan dezenfektan suda sadece patojen mikroorganizmalar ile etkile imde bulunmaz ve su içerisinde bulunan di er baz organikler ve zarars z mikroorganizmalar ile de reaksiyon verebilmektedir. Bu sebeple dezenfektan olarak en yayg n kullan ma sahip klorun dezenfeksiyon süreci sonunda sudaki di er bile ikler ile yapt reaksiyonlar ve olu turdu u yeni ürünler üzerine birçok ara t rma vard r. Bu ara t rmalar sularda özellikle do al organik madde (DOM) bulunmas durumunda klorun bu bile ikler ile reaksiyona girerek halk sa l n olumsuz yönde etkileyecek birçok yeni bile i in olu tu unu ortaya koymu lard r. Dezenfeksiyon, içme ve kullanma sular nda muhtemel bula c hastal klar önleyerek halk sa l n koruyabilmek için gerekli su ar t m sürecidir. Bu amaçla dünyada ilk olarak ucuz ve mikroorganizmalar üzerinde oldukça etkili olan klor kullan lmaya ba lanm t r. Ancak ilerleyen zamanlarda klorun Giardia ve Crystropodium gibi hastal k yapan tüm mikroorganizmalar üzerinde etkili olamad ve klorlama süreci sonras nda kanserojen oldu u varsay lan Trihalometan (THM), Haloasetikasit (HAA) gibi insan sa l aç s ndan çok tehlikeli dezenfeksiyon yan ürünleri (DYÜ) lerin olu tu u saptanm t r. 1

16 Günümüzde birçok geli mi ülkeler DYÜ lerin halk sa l üzerindeki etkilerini en aza indirmek için bu konuda mevzuatlar daha da s k hale getirilmektedir. Örne in; THM ler ve HAA ler için maksimum kirletici seviyesi (MKS) s ras yla USA de 80 μg/l ve 60 μg/l, ço u Avrupa Birli i Ülkeleri nde μg/l iken Türkiye de Sa l k Bakanl çok yeni olarak 150 μg/l THM standard n uygulamaya koymu ancak henüz HAA standard belirlenmemi tir ( TATS, 2005). Ayr ca, önümüzdeki y llarda yap lacak mevzuat düzenlemelerinde DYÜ gruplar yerine her bir DYÜ türü için bireysel olarak ç k suyu standartlar konulmas planlanmaktad r. Çünkü yap lan yeni toksikolojik çal malar DYÜ türlerinin her birinin sa l k üzerinde etkisinin farkl oldu unu göstermektedir. Do al organik madde (DOM), makro-moleküler hümik yap lar, küçük molekül a rl kl hidrofilik asitler, proteinler, ya lar, karboksilik asitler, amino asitler, karbonhidratlar, ve hidrokarbonlar gibi organik maddeleri içeren heterojen bir kar md r (Aiken ve ark., 1985). Sulardaki DOM un varl içme suyu ar tma i lemlerinde birçok probleme neden olur. Örne in, DOM lar koagülant ve oksidant ihtiyac n art r rlar, filtre ömrünü k salt rlar, suya renk verirler ve ebeke sistemlerinde bakterilerin tekrar büyümesine yard mc olurlar. Ayr ca, halk sa l aç s ndan en önemli husus, DOM lar n klor gibi oksidantlar/dezenfektanlar ile reaksiyonu sonucu mutajenik ve karsinojenik olmalar ndan üphelenilen THM ve HAA gibi dezenfeksiyon yan ürünlerini (DYÜ) olu turmas d r. (Bellar ve ark., 1974; Reckhow ve ark., 1990; Oxenford, 1996). Daha da s k la t r lmakta olan içme suyu DYÜ mevzuatlar n n bask s yla, DOM giderimi ve DYÜ azalt lmas konusundaki ara t rma çal malar son y llarda h zlanm t r. Artan bu etkin çal malara ra men ço u içme suyu ar tma tesislerinde ç k suyu DYÜ mevzuatlar na uyum sorunu devam etmektedir. Ülkemizde de yeni uygulamaya konulan ve koyulacak DYÜ mevzuatlar yla su ar tma tesislerimiz benzer problemlerle kar kar ya kalabilecektir. Dolay s yla, ham içme suyu kaynaklar ndaki çe itli DOM türlerini etkin ve fizibil olarak giderecek ve dezenfeksiyon sonucu olu an DYÜ leri en aza indirecek yeni ar tma teknolojilerinin ara t r lmas na ihtiyaç vard r. 2

17 Bu geli meler nda son y llarda alternatif dezenfektan olarak ozon kullan lmaya ba lanm t r. Ozon, klora nazaran daha pahal ve i letiminin daha zor olmas na kar n hastal k yap c Giardia, ve Cryptosporadium protaozoalar na kar n etkin olmas ve THM, HAA bile iklerinin kontrolünü sa lamas ndaki ba ar s ndan dolay tercih edilmeye ba lanm t r. Buna kar l k ozon kullan m s ras nda suda bromür varl nda da bromat gibi kanserojen ba ka bir DYÜ olu umu söz konusudur. Her bir dezenfeksiyon yönteminin kendine has yan ürünleri olu makta ve bu nedenle de DYÜ kontrolü büyük önem ta maktad r. Ozonlaman n, klorlama ve di er dezenfektanlara kar dirençli mikroorganizmalar üzerinde etkili olmas ve klorlama yan ürünlerini azaltmas n n yan s ra, içme suyu ar t m tesislerinde organik maddeleri parçalayarak bu organiklerin kurulacak bir biyofiltre sistemi ile organik madde giderimin de etkili olabilmesi bir di er avantaj d r. Ozonlaman n birincil dezenfektan olarak kullan m nda, oksitleme kapasitesinin yüksek olmas ndan dolay, büyük moleküler a rl kl organiklerdeki ba lar k r l r ve daha küçük moleküler a rl a sahip organikler olu ur. Ön ozonlamadan sonra kurulacak bir biyolojik ar t m, biyofiltre, prosesi ile bu küçük boyutlu organiklerin kontrolü daha etkin bir ekilde sa lanabilir. Çünkü ozonlama sonras organiklerin biyolojik olarak bozundurulabilen k s mlar artar ve bu durum da ebekede mikroorganizma üremesinin önüne geçilmesi ve de DYÜ kontrolü için biyofiltre uygulamas su kalitesinin artt r lmas için uygun bir yöntem olabilmektedir. Bunlara ek olarak biyofiltre sistemindeki filtre malzemesinin yüzey alan n n daha etkin biçimde kullan lmas, ozonlama ile sa lanabilir. Geleneksel olarak biyofiltre malzemesi için kullan lan granüler aktif karbon (GAK), kum, ve antrasit malzemeler yüzey alan bak m ndan farkl özellikler gösteriler. GAK sahip oldu u yüksek yüzey alan nedeniyle di er malzemelere göre daha avantajl d r. Ancak bu yüzey alan n n etkin bir ekilde kullan labilmesi için bu aral klara hem susbstrat n (organik madde), hem de mikroorganizmalar n geçebilmesi gerekir. Ozonlama büyük moleküler yap lar daha küçük boyutlara 3

18 parçalayarak malzeme yüzeyinde tutunan mikroorganizmalar n bu organikleri daha kolay parçalamas n, DOM giderimini artt rmaktad r. Yukar da aç kland gibi klorlama DYÜ lerinin olu abilmesindeki en büyük rol DYÜ öncüsü olan organik maddelerdir. letmeye kurulabilecek bir ön ozonlama-biyofiltrasyon sistemiyle nihai klorlama sonras nda olu abilecek DYÜ ler, hem do al organik maddelerin giderimi sa lanarak elde edilebilinir. Yap lan çal ma basamaklar halinde; Ozonlaman n hümik asit çözeltisi ile haz rlanm model çözeltide DOM giderimi ve klorlama sonras DYÜ olu um potansiyelleri üzerine etkisinin incelenmesi, Ozonlaman n Eski ehir ili içme ve kullanma suyu kayna olarak kullan lan Porsuk nehri suyunda DOM giderimi ve klorlama sonras DYÜ olu um potansiyelleri üzerine etkisinin incelenmesi, Tek ba na biyofiltre sisteminin Porsuk suyundan DOM giderimi ve klorlama sonras DYÜ olu um potansiyellerine etkisinin incelenmesi, Ozonlama+biyofiltre sisteminin Porsuk suyundan DOM giderimi ve klorlama sonras DYÜ olu um potansiyellerine etkisinin incelenmesi, olarak s ralanabilinir. Bu çal mada ozonlaman n DOM giderimi üzerine tek ba na etkisi, DOM un fraksiyonlar ndan olan ve DYÜ ile direk olarak ili kilendirilen hümik maddeler üzerindeki etkisi incelenmi tir. Ayr ca bu çal malara ek olarak ozonlaman n, üç farkl filtrasyon malzemesi ile kurulmu olan 3 adet biyofiltre sisteminin verimlili i üzerine etkisi ve bu ozonlama+biyofiltre sisteminin DYÜ olu umuna etkisi gözlemlenmi tir. Ayr ca bu çal ma Eski ehir içme ve kullanma suyu ar t m tesisin de DOM giderimi ve DYÜ olu umunun azalt lmas aç s ndan bir alternatif olup olamayaca bak m ndan irdelenmi tir. Ozonlama çal malar hem model suda, hem de Eski ehir ili içme ve kullanma suyu kayna olarak kullan lan Porsuk baraj gölü suyunda tekrarlanm t r. Çal mada önce tek ba na biyofiltre denemesi yap lm, daha sonra ise ozonlama+biyofiltrasyon sistemi 4

19 birlikte denenerek hangi sistemin mevcut tesise eklenmesi ile DOM giderimi DYÜ olu umunun önüne geçilebilece inin hem ekonomik aç dan hem de su kalitesi aç s ndan optimum sistem olaca irdelenmi tir. Bu çal malar mevcut tesise alternatif olabilecek ve do al su üzerindeki etkisinin görülebilmesi amac ile sadece do al su kayna ile gerçekle tirilmi tir. Amaca yönelik olarak, DOM miktar tayini için toplam organik karbon (TOK), çözünmü organik karbon (ÇOK), UV 254 (254 nm deki absorbans) ölçümleri yap lm, DYÜ miktarlar için trihalometan olu um potansiyel (THMOP) ve haloasetik asit olu um potansiyeli (HAAOP) deneyleri yap lm t r. Ozonlaman n renk-koku-tad giderimi üzerine etkisi bilindi i için renk giderimindeki yüzdeyi belirleyebilmek amac yla V S 400 (400 nm deki absorbans) ölçümleri yap lm t r. 5

20 2. DO AL ORGAN K MADDELER Tüm yüzeysel ve yeralt sular nda hatta ya mur suyunda bile bulunabilen DOM lar, kompleks biyotik ve abiyotik reaksiyonlar sonucu olu ur. DOM, makro moleküler hümik yap lar, küçük molekül a rl kl hidrofilik asitler, proteinler, ya lar, karboksilik asitler, amino asitler, karbonhidratlar ve hidrokarbonlar gibi organik maddeleri içeren heterojen bir kar md r (Aiken ve ark.,1985). DOM un kompozisyonu ve fizikokimyasal karakteri hem zamansal hem de yersel aç dan çok çe itlilik gösterebilir. DOM un do al sularda en çok bulunan bile eni 0.45-μm filtreden geçen çözünmü ve koloidal k sm d r (di er bir deyimle çözünmü organik madde: ÇOM) (Malcolm, 1991; Gaffney ve ark., 1996). DOM un fizikokimyasal kompozisyonu su ortam nda meydana gelen baz biyojeokimyasal süreçlerden etkilenir. Örne in, karbonun alg ve sudaki bitkiler taraf ndan ba lanmas, organik maddelerin biyolojik olarak bozunmas ve dönü ümü, s v ve kat fazlar aras ndaki da l m, kullanarak bozunma (fotodegredasyon) ve oksidasyon gibi süreçler etkilidir (Aiken ve Cotsaris, 1995). Bunlara ilaveten, toprak ve bitki kal nt lar ndaki organik maddelerin ya mur ve yüzeysel ak m ile ta n m, sedimentden difüzyon, ve canl veya çürümü bitkilerde do al sulardaki organik madde içeri ine katk da bulunurlar ( Krasner ve ark., 1996b). DOM un biyolojik olarak parçalanabilen k sm organizmalar n büyüme ihtiyaçlar için h zla tüketildi inden, su ortam nda bulunan DOM lar n ço u daha ziyade farkl kaynakl kararl bile enlerden olu maktad r (Krasner ve ark., 1996b). Ancak, mikrobiyal prosesler ve fotokimyasal reaksiyonlar gibi baz mekanizmalarda yava ta olsa DOM un kimyasal reaktivitesi ve yap s de i ebilir. DOM lar n varl, do ada ve mühendislik sistemlerindeki su kalitesi üzerinde önemli etkilere sahiptir. DOM lar n proton al c ve/veya verici olmas, ph tamponlay c olmas, kirleticilerin bozunmas ve ta n mlar 6

21 üzerindeki etkileri, çökelme reaksiyonlar ve minerallerin çözünmesinde yer almas ndan dolay, su sistemlerindeki jeokimyasal reaksiyonlar DOM lar taraf ndan kontrol edilir. DOM lar, yüzeysel sularda k bölgesinin derinli ini kontrol eder, besin maddelerinin biyolojik kullan labilirli ini etkiler, ve mikrobiyal büyüme için karbon kayna sa lar (Thurman, 1985a; Aiken ve Cotsaris, 1995). DOM lar, karbonhidratlar ve proteinler gibi önemli mikrobiyal substratlar da yap lar na ba layabilir, hidrofobik organiklerin (örn., pestisitler), metallerin (örn., kur un, kadmiyum, bak r ve civa ), radyonükleoitlerin (örn., plutonyum ve uranyum) hareketini ve ta n m n art r rlar. Böylece, su ortam nda hemen hemen hareketsiz kabul edilen bu kimyasallar, yap ve aktivite ili kileri kullan larak tahmin edilen mesafelerden daha uzaklara ta nabilir (Aiken ve Cotsaris, 1995). Ayr ca, DOM ile kompleks olu turduktan sonra bu kimyasallar n biyolojik kullan labilirlikleri ve jeokimyasal dönü ümleri de de i ebilir (Steinberg ve Muenster, 1985). Do al sularda DOM lar n bulunmas içme suyu ar t m nda ve da t m sistemlerinde oldukça fazla problemler olu turur. DOM un sebep oldu u problemler aras nda; DYÜ olu turabilmesi, da t m sistemlerinde substrat olarak mikrobiyolojik yeniden büyümeye sebep olabilmesi, metalleri ve hidrofobik sentetik organikleri yap s na ba layarak onlar ar t lmas zor hale getirmesi, içme suyunda tat ve koku olu turmas, ar tma proseslerinin etkinli ine zarar vermesi (örn; membranlar n ve aktif karbonlar n t kanmas ), ve daha fazla koagülant ve dezenfektan/oksidant gereksinimine sebep olmas say labilir (Owen ve ark., 1995; Krasner ve ark., 1996b, Kitis, 2001) DOM un S n fland r lmas DOM lar kompleks organik maddelerin heterojen bir kar m oldu u için, s n fland r lmas nda çe itli yakla mlar önerilmi ve kullan lm t r. Yakla mlar n birinde, DOM hümik fraksiyon ve hümik olmayan fraksiyon 7

22 olarak ikiye ayr lm t r. Hümik fraksiyon daha hidrofobiktir ve fenolik ve karboksilik bile ikler içeren fulvik asit ve hümik asitten olu maktad r. Di er taraftan hümik olmayan fraksiyon daha hidrofiliktir ve polisakkaritler, proteinler, peptitler, amino asitler, daha dü ük molekül a rl kl asitler, ya lar ve karbonhidratlar gibi biyokimyasal olarak iyi belirlenmi bile ikleri içerir (Thurman ve Malcolm, 1983; Amy, 1993; Owen ve ark., 1995). Hümik maddeler belirli (özgün) veya genel bir yap ya sahip olmad klar için, ph fonksiyonlar na ba l sudaki çözünürlükleri temel al narak u ekilde s n fland r l rlar: (Aiken ve ark., 1985; MacCarthy ve Suffet, 1989; Gaffney ve ark., 1996) 1. Fulvik asit fraksiyonu tüm ph aral klar nda çözünürdür. 2. Hümik asit fraksiyonu alkali-çözünürdür ve çok dü ük ph de erlerinde (ph=1-2) p ht la r ve çöker. 3. Hümin fraksiyonu tüm ph de erleri için çözünmezdir ve asit veya baz ile ekstraksiyonu yap lamaz. Ayr ca hümik fraksiyonlar kaynaklar na ba l olarak iki gruba da ay rmak mümkündür: (Thurman, 1985a) 4. Pedojenik (toprak) kararl organik madde (PKOM) toprak ve karasal bitki kaynakl d rlar ve yüksek derecede aromatik bile iklerin (lignin gibi) bir kar m d r. Su ortam na vejetasyonca zengin karasal su havzas ndan girerler (Aiken ve Cotsaris, 1995). Do al sulardaki DOM lar n ço u su havzalar ndaki topraktan kaynaklan r, ak nt ve s yeralt suyu ile yüzey sular na ta n r. 5. Akuajenik (sucul kaynakl ) kararl organik madde (AKOM), su kaynakl d r ve ço unlukla alifatik organik maddeleri içerir. Genellikle alifatik yap da, ve fenolik ve aromatik içerikleri az olan alg ve cyanobakteri türleri ve bunlar n bozunmas sonucu aç a ç kan hücre içi bile enleri AKOM un temel kaynaklar d r (Rashid, 1985; Aiken ve Cotsaris, 1995). AKOM un alglerden kaynaklanan k sm algojenik madde olarak tan mlan r. Akuajenik hümik maddelerin üretimi, genellikle enzimler (fenolaz gibi) ile koordine edilen oksidasyon tepkimeleriyle 8

23 olu ur (Martin ve Pierce, 1975). Akuajenik hümik maddelerin olu mas n sa layabilecek di er bir mekanizma, ekerlerle amino asitler aras ndaki Brownian reaksiyonlar d r (Stuermer, 1975). Su ortam ndaki DOM lar boyutlar na göre de s n fland r labilir. Partiküler k s m toplam organik karbonun (TOK) yakla k %10-20 si, çözünmü fraksiyon (ÇOM) ise, TOK un kalan %80-90 d r (Malcolm, 1991; Gaffney ve ark., 1996). Çözünmü fraksiyon, DOM bile enlerinin 0.45-μm lik filtreden geçen k sm olarak tan mlan r. Do al sularda ise, bu iki fraksiyon aras nda bir ay r m yap lamaz. Çözünmü ve partiküler fraksiyonlar n kesi imi kolloidal fraksiyondur. Kolloidal fraksiyon, canl ya da bozunmu organizmalardan kaynakl ask da kat maddeler ve hücresel salg lardan olu ur, ve minerallerle ba l olarak bulunabilir (Ranville ve ark., 1991; Aiken ve Cotsaris, 1995) Hümik Maddeler Hümik yap lar genel olarak u ekilde tan mlan r: Do al olarak meydana gelen, biyojenik, renk olarak sar dan siyaha de i ebilen, yüksek molekül a rl kl ve kararl heterojen organik yap lard r (Aiken ve ark., 1985). Hümik maddelerin kompozisyonunun son derece kompleks ve de i ken olmas ve günümüzde mevcut analitik tekniklerin hümik maddelerin tam olarak tan mlanmas nda yetersiz kalmas ndan dolay yap lan bu tan m çok geneldir ve aç k de ildir. Ayr ca, onlarca y ld r çal lmas na ra men hümik maddelerin olu umundaki mekanizmalar n ço u tam olarak bilinememektedir (Malcolm, 1985; Gaffney ve ark., 1996). Geçmi te yap lan çal malarda, akuatik hümik maddelerin bask n yap lar n n esas olarak aromatik oldu unun kabul edilmesine ra men, son zamanlarda yap lan 13 C NMR çal malar fark edilir miktarda alifatik yap lar n da mevcut oldu unu göstermi tir (Malcolm, 1985; Frimmel ve Abbt-Braun, 1989; Hayes ve ark., 1989). 9

Prof.Dr. Hulusi BARLAS

Prof.Dr. Hulusi BARLAS STANBUL ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ LAÇ ENDÜSTR S ATIKSULARINDA FENTON PROSES LE RENK VE KO G DER M Çevre Müh. N.Didem SERT Çevre Mühendisli i Anabilim Dal Dan man Prof.Dr. Hulusi

Detaylı

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ SA T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ NEGAT F YON VE OZON UYGULAMASININ ÇE TL BAKTER LER ÜZER NE ETK LER N N NCELENMES, SO UTMA KULES VE HASTANE ATIK SULARININ DEZENFEKS YONUNDA KULLANIMININ

Detaylı

DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER. Tuncer U RA

DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER. Tuncer U RA EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (YÜKSEK L SANS TEZ ) DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER VE TEKNOLOJ LER Tuncer U RA Su Ürünleri Yeti tiricili i Anabilim Dal Bilim Dal Kodu:

Detaylı

1.3. Üründe Bulunan Ba ca Maddeler ve Kaynaklar. 1.4.1. Fiziksel Özellikler. 1.4.1.1. Bulan kl k. 1.4.1.3. Koku ve Tat. 1.4.1.4.

1.3. Üründe Bulunan Ba ca Maddeler ve Kaynaklar. 1.4.1. Fiziksel Özellikler. 1.4.1.1. Bulan kl k. 1.4.1.3. Koku ve Tat. 1.4.1.4. NDEK LER 1. ÜRÜN TANIMI ve ÇE TLER 1.1. Ürün Tan 1.2. Ürünün Tarihçesi 1.3. Üründe Bulunan Ba ca Maddeler ve Kaynaklar 1.4. çme Suyunun Özellikleri 1.4.1. Fiziksel Özellikler 1.4.1.1. Bulan kl k 1.4.1.2.

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel At ksu Ar t m ve Ar tma Çamurlar n n Kontrolü Prof. Dr. zzet ÖZTÜRK Dr. Hacer T MUR Dr. Ufuk KO KAN 1. ATIKSU M KTAR VE ÖZELL KLER... 1 1.1. At ksu Ak m n

Detaylı

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Rehber No: 1 2009 Bu rehberdeki çal malar m za destek olan; Tar m ve Köyi leri Bakan Say n Mehmet Mehdi Eker e te ekkür ederiz. Haz rlayanlar: Özen Alt parmak

Detaylı

TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI

TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI 27.

Detaylı

İçme Sularında Dezenfeksiyon Yan Ürünleri (DYÜ) Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

İçme Sularında Dezenfeksiyon Yan Ürünleri (DYÜ) Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü İçme Sularında Dezenfeksiyon Yan Ürünleri (DYÜ) Behzat BALCI Fatma Elçin ERKURT Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü İçme sularında dezenfeksiyon, mikroorganizmalardan bulaşabilecek hastalıkların

Detaylı

ÇUKUROVA ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ

ÇUKUROVA ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ ÇUKUROVA ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ Mustafa KILIÇ NERG ZL K BARAJI (ADANA) K L ÇEK RDEK MALZEMES N JEOTEKN K NCELEMES JEOLOJ MÜHEND SL ANAB M DALI ADANA, 20 ÖZ YÜKSEK L SANS TEZ

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Hakan Kaplan; Çevre Müh. TTMD Üyesi ÖZET H zl teknolojik ve endüstriyel geliflme,çarp k kentleflme, geleneksel yaflam tarz n n de iflmesi gibi faktörler

Detaylı

(İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI)

(İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI) KLORLAMA REHBERİ (İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI) Uzm. Dr. Recai OĞUR Doç. Dr. Ömer Faruk TEKBAŞ Prof. Dr. Metin HASDE Gülhane Askeri Tıp Akademisi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Ankara 2004 İÇİNDEKİLER

Detaylı

SU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIM VE İŞLETME ESASLARI

SU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIM VE İŞLETME ESASLARI SU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIM VE İŞLETME ESASLARI Doç.Dr. Mehmet ÇAKMAKCI Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü E-mail: cakmakci@yildiz.edu.tr İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. SU ARITIMINDA TEMEL

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE

EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE ALTYAPI S STEMLER N B RLE LMES NAN NCE YÜKSEK L SANS TEZ LG SAYAR MÜHEND SL ANAB M DALI HAZ RAN 2013 TRAKYA ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ i KABUL ve ONAY S

Detaylı

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI Aylin KONEZ At l m Üniversitesi Hikmet ALAGÖZ Cemre Is tma So utma Ltd. ti. Serra TOPAL Makina Mühendisi Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

Dr. Ayfer AYDINER BOYLU Prof. Dr. R. Günsel TERZ O LU

Dr. Ayfer AYDINER BOYLU Prof. Dr. R. Günsel TERZ O LU A LELER N YA AM KAL TELER N ETK LEYEN BAZI OBJEKT F VE SUBJEKT F GÖSTERGELER N NCELENMES Dr. Ayfer AYDINER BOYLU Prof. Dr. R. Günsel TERZ O LU Ankara 2007 ii TE EKKÜR Bu ara t rman n planlanmas ve yürütülmesi

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI

S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI T.C. ORMAN VE SU LER BAKANLI I ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü S LV KÜLTÜR DA RES BA KANLI I S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI TEBL NO: 298 BÜTÜN TE K LATA OCAK 2014 2 3 S LV KÜLTÜREL ÇALI MALAR LE L K

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

ÇME SUYU ARITIMINDA ALTERNAT F NORGAN K KOAGULANT KULLANIMI. Eylül ALPAGUTER - Ça ın Cem PAS N

ÇME SUYU ARITIMINDA ALTERNAT F NORGAN K KOAGULANT KULLANIMI. Eylül ALPAGUTER - Ça ın Cem PAS N ÇME SUYU ARITIMINDA ALTERNAT F NORGAN K KOAGULANT KULLANIMI Eylül ALPAGUTER - Ça ın Cem PAS N ZM R 2009 Ç NDEK LER Projenin Amacı.. 2 Giri.. 2 Arsenik bile iklerinin sa lık üzerine etkisi. 3 çme suyunda

Detaylı

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES Mehmet KARAHAN Ömür Hakan KUZU Fatih VAROL enol AH N

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı