SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ"

Transkript

1 06 Ağustos 0 Tarihli esmi Gazete Sayı: 7664 Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLĠK KUUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠ TEBLĠĞ MADDE 5/3/0 tarihli ve 753 sayılı. Mükerrer esmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği nin (SUT) 4.. numaralı maddesinin yedinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıģtır. MADDE SUT un D- numaralı maddesinin birinci fıkrası aģağıdaki gibi değiģtirilmiģtir. () Kronik böbrek yetmezliği tanısı konulan ve diyaliz tedavisi alması gerektiği eriģkin/çocuk nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenecek tek hekim raporu ile belgelendirilen diyaliz hastaları, bu tedavilerini sözleģmeli resmi sağlık kurumlarında veya /6/0 tarih ve 765 sayılı esmi Gazetede yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak açılan Kurumla sözleģmeli özel diyaliz merkezlerinde yaptırabilirler. Hemodiyaliz raporları, hastanın bulunduğu ilde nefroloji uzmanı bulunmaması durumunda sertifikalı uzman tabip tarafından da düzenlenebilir. Daha önce düzenlenen ve düzenlendiği tarih itibariyle uygulamada olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğine uygun sağlık raporları geçerlidir. Akut böbrek yetmezliği tanısıyla yapılan diyaliz iģlemlerinde hekim raporu aranmaz. MADDE 3 SUT un D-- numaralı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aģağıdaki gibi değiģtirilmiģtir. Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD) için gerekli tek hekim raporu eriģkin/çocuk nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenecek olup, daha önce düzenlenen ve düzenlendiği tarih itibariyle uygulamada olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğine uygun sağlık raporları geçerlidir. MADDE 4 SUT un 6.. numaralı maddesine (5) numaralı fıkra olarak aģağıdaki fıkra ilave (5) Sürekli görevle yurtdıģına gönderilenler ile bunların yurt dıģında birlikte yaģadıkları bakmakla yükümlü olduğu kiģilere, SUT eki Hasta Katılım Payından Muaf Ġlaçlar Listesi nde (EK-) yer alan hastalıklarda kullanılacak ilaçların; söz konusu hastalıklar için SUT ve eki listelerde yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, hasta adına düzenlenmiģ reçete ile sağlık raporu ve eki yurt dıģı görevine dair resmi belge ibrazına dayanılarak en fazla bir yıllık tedavi dozunda reçete edilmesi halinde bedelleri ödenir.(tebliğde belirlenen süresi yıldan az olan raporlarda rapor süresi kadar ilaç verilir.)

2 MADDE 5 SUT un 6.. numaralı maddesinin () numaralı fıkrasının son cümlesi olan Ketiapin bipolar bozukluk endikasyonunda yalnızca akut atakların tedavisinde ödenir, idame tedavisinde ödenmez. ifadesi çıkarılmıģtır. MADDE 6 SUT un 6.. numaralı maddesinde aģağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıģtır. a) SUT un 6...A- numaralı maddesinin (3) numaralı fıkrasının son cümlesi aģağıdaki Ģekilde yeniden düzenlenmiģtir. Metoksipolietilen glikol epoetin beta için ise tedaviye baģlama dozu iki haftada bir; 0,4-0,4 mcg/kg, idame dozu ise ayda bir 0,-. mcg/kg dır." b) SUT un 6...C numaralı maddesine (5) numaralı fıkra olarak aģağıdaki düzenleme ilave (5) Parikalsitolün oral formları; evre 5 kronik böbrek yetmezliği hastalığı olup, periton diyaliz tedavisi altında olan, 3 aylık aktif D vitamini tedavisine ve Ca düzeyi.5 mmol/l konsantrasyonlu diyalizat solusyonu kullanmasına rağmen, albumin ile düzeltilmiģ serum kalsiyumu. mg/dl altında ve serum fosfor 5.5 mg/dl altında ve parathormon (PTH) düzeyi 500 pg/ml nin üzerinde olan hastalarda kullanılır. DüzeltilmiĢ serum kalsiyum düzeylerinin. mg/dl veya serum fosfor düzeylerinin 6 mg/dl yi geçtiği durumlarda kesilir. Nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenmiģ sağlık raporuna dayanılarak nefroloji uzmanı veya diyaliz sertifikalı uzman hekimler tarafından reçete edilir. Tetkikler 3 ayda bir tekrarlanır ve tetkik sonucu reçeteye eklenir. c) SUT un 6.. numaralı maddesine (D) maddesi olarak aģağıdaki düzenleme ilave 6...D- Cinacalcet kullanım ilkeleri () Hemodiyaliz ya da periton diyaliz tedavisi altında bulunan diyalizat kalsiyumunu.5 mmol/l ile kullanılmasına rağmen albumin ile düzeltilmiģ serum kalsiyum değeri.5 mg/dl, parathormon (PTH) düzeyi 700 pg/ml ve üzerinde olduğu belgelenen hastalarda cinacalcet tedavisi baģlanabilir. () Serum P ve CaxP (çarpımı) değerleri ne olursa olsun PTH düzeyi 00 pg/ml üzerinde olan hemodiyaliz ve periton diyaliz hastalarında PTH düzeylerini baskılamak amacıyla cinacalcet tedavisi baģlanabilir. (3) Yukarıdaki hasta gruplarında serum Ca düzeyi.0 mg/dl altına düģen veya PTH düzeyi 400 pg/ml nin altına düģen hastalarda cinacalcet tedavisi kesilir. (4) Hemodiyaliz veya periton diyaliz tedavisi altındaki hastalarda, baģlangıç değerleri nefroloji uzmanınca düzenlenen raporda belirtilmek kaydıyla, nefroloji uzmanları veya diyaliz sertifikalı uzman hekimler tarafından en fazla 3 ay öncesine ait Ca ve PTH değerleri reçeteye eklenmek suretiyle reçete edilebilir. eçete tekrarında yeni tetkik sonuçlarının reçeteye eklenmesi gerekmektedir. MADDE 7 SUT un 6...B numaralı maddesinin () numaralı fıkrasına e) ve f) bentleri olarak aģağıdaki düzenlemeler ilave edilmiģ, (3) numaralı fıkrası çıkarılmıģtır. e) Nörolojik hastalıklardan; Myastenik Kriz, Limbik Ensefalit, Opsoklonus- Myoklonus, Eaton Lambert Sendromu, asmussen Ensefaliti, Stiff Person Sendromunda ilgili uzman hekimler tarafından, f) Kronik Ġnflamatuvar Polinöropati (CIDP) ve Multifokal Motor Nöropati (MMN) endikasyonlarında ise steroid tedavisine (puls ve idame tedavisine en az 6 ay) yetersiz cevap

3 veya steroid tedavisine kanıtlanmıģ komplikasyon ve/veya kontrendikasyon durumlarında ilgili uzman hekimler tarafından, MADDE SUT un numaralı maddesinde aģağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıģtır. a) SUT un 6..3.E- numaralı maddesi aģağıdaki Ģekilde yeniden düzenlenmiģtir E-- Kronik Hepatit C tedavisi () Anti HCV ve HCV NA sı pozitif hastalarda genotip tayini ile tedaviye baģlanabilir. () Kronik hepatit C tedavisinde Ġnterferon + ibavirin veya pegile interferon + ibavirin kombinasyonu kullanılır. ibavirin kullanımı için kontrendikasyon bulunanlarda tek baģına interferon veya pegile interferon kullanılabilir. Tek baģına ribavirin kullanım endikasyonu yoktur. (3) Tedavi süresi: Genotip ve 4 için 4 haftadır. Tedavi baģlandıktan sonra. hafta sonunda HCV NA düzeylerin log (0 kat) azalmayanlarda tedavi süresi 6 haftayı geçemez. 4. haftada HCV NA pozitifliği devam eden hastalarda tedavi en geç. hafta sonunda kesilir. 6. haftada log (0 kat) azalan hastalarda ve. haftada HCV NA (-) olan hastalarda yazılacak reçetelerine HCV NA analiz raporunun fotokopisi eklenir. (4) EriĢkin Genotip ve 3 hastalarda ribavirin dozu en fazla 00 mg olacak Ģekilde verilir. Bu hastalarda gerek interferonun gerekse ribavirinin tedavi süresi en fazla 4 haftadır. Genotip ve 3 hastaların tedavisinde hafta sonundaki HCV NA azalması koģulu aranmaz. (5) 3- yaģ çocuklarda; ibavirin dozu 5mg/kg/gün, maksimum 00mg/gün dür. Pegile interferon daha önce interferon tedavisi almamıģ hastalarda uygulanabilir. b) SUT un 6..3.E-3- numaralı maddesinin baģlığı aģağıdaki Ģekilde yeniden düzenlenmiģtir E-3- EriĢkin Kronik Hepatit C hastalarında yeniden tedavi c) SUT un 6..3.E-3- numaralı maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan 7 ifadesi olarak değiģtirilmiģtir. d) SUT un 6..3.E numaralı maddesine 6..3.E-4- numaralı maddesi olarak aģağıdaki düzenleme ilave 6..3.E.4-3- yaģ çocuk Kronik Hepatit C hastalarında yeniden tedavi () Komplikasyonlar nedeniyle tedaviye. haftadan önce son verilmiģ olan kronik hepatit C hastaları tedavi almamıģ hastalar ile aynı kurallara tabi olarak yeniden tedaviye alınabilirler." MADDE SUT un 6..4 numaralı maddesinde aģağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıģtır. a) SUT un 6..4.B numaralı maddesinin () numaralı fıkrasında yer alan pemetrekset ibaresi çıkarılarak, 6..4-C numaralı maddesinin (3) numaralı fıkrasına m) bendi olarak aģağıdaki Ģekilde ilave m) Pemetrekset; -Lokal ileri evre ya da metastatik küçük hücreli dıģı akciğer kanserli hastalardan nonskuamöz (adenokarsinom ya da büyük hücreli karsinom) histolojik alt grubunda birinci basamak kemoterapi sonrası progresyon geliģen hastalarda tıbbi onkoloji uzmanının yer

4 aldığı 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilir. - Malign plevral mezotelyomada; üç uzman hekim tarafından düzenlenen ve tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete edilir. b) SUT un 6..4.C-h bendi aģağıda belirtildiği Ģekilde yeniden düzenlenmiģtir. h) Azasitidin ve Decitabin; - Kemik iliği blast oranının %5 in üzerinde artmıģ olduğunun belirtildiği, içinde en az bir hematoloji uzmanının bulunduğu 4 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporu ile yaģ üstü hastalarda kullanılmak üzere hematoloji uzmanı tarafından en fazla birer (er) aylık tedavi miktarında reçete edilebilir. - Azasitidin veya Decitabini 4 ay alan hastalarda yanıt değerlendirilmesi yapılır. Blast oranı %5 ve altına inen hastalar ile tedaviye baģlandığındaki ilk değerine göre blast oranında %50 den daha az azalma olan hastalarda tedavi kesilir. Blast oranı tedaviye baģlandığındaki ilk değerine göre %50 ve daha fazla azalan (ancak Blast oranı %5 in üstünde kalan) hastalarda bu durumu belirten yeni bir rapor düzenlenerek yalnızca 3 ay daha tedaviye devam edilir. elaps olan hastalarda baģlama kriterlerine uygun olarak tedaviye tekrar baģlanabilir. 3- Decitabin, yukarıdaki koģullarda 4 haftada bir 5 günlük sürede ( 0mg/m/gün) toplam 0mg/m yi geçmeyecek Ģekilde kullanılır. 4- Bu ilaçlar birlikte kullanılamaz" c) SUT un 6..4-C numaralı maddesinin (3) numaralı fıkrasına l) bendi olarak aģağıdaki düzenleme ilave l) Sorafenib; A) Metastatik renal hücreli karsinom (mcc) endikasyonunda; - Sitokin (interferon veya interlökin) sonrası progresyon olan metastatik renal hücreli karsinomların tedavisinde, içinde en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu tedavi protokolünü de gösterir ve en fazla 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkologlar tarafından reçetelenir. apor süresinin sonunda tedavinin devamı için hastalıkta progresyon olmadığı belirlenmeli ve bu durum raporda belirtilmelidir. - Temsirolimus, Sunitinib ve Sorafenib metastatik renal hücreli karsinomlu hastalarda ardıģık ya da kombine olarak kullanılamaz. B) Karaciğer kanserinde; lokal tedavi yöntemlerinin uygun olmadığı ve fonksiyonel karaciğer rezervinin Child-Pugh-A evresinde olduğu klinik ve labaratuar bulgularla raporda kanıtlanmıģ olan lokal ileri ve metastatik hepatocellüler kanserli olgularda; daha önce en az bir kemoterapi tedavisi uygulanmıģ ve progresyon geliģmiģ hastalarda, ikinci basamak tedavi seçeneği olarak kullanılabilir. Hastanın kemoterapiye engel olacak bir durumu var ise bu durum sağlık raporunda belirtilerek birinci basamakta da kullanılabilir. Sorafenib en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu, tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzmanları tarafından reçetelenir. apor süresinin sonunda tedavinin devamı için progresyon olmadığı belirlenmeli, bu durum ve karaciğer rezervinin Child-Pugh A evresinde devam ettiği raporda belirtilmelidir." d) SUT un 6..4-C numaralı maddesinin (3) numaralı fıkrasına n) bendi olarak aģağıdaki düzenleme ilave

5 n) Lenalidomid; en az kür standart multıple myelom tedavisi (VAD, MP veya diğer standart antimiyelom rejimler) kullanım sonrası hastalık progresyonu geliģmiģ hastalardan aģağıda belirtilen durumlardan birinin olması halinde; -Yeterli doz ve sürede talidomid veya bortezomib kürlerine dirençli veya EMG ile kanıtlanmıģ nöropati nedeni ile bu ajanların kullanılamadığı durumlarda, -Transplantasyon sonrasında dirençli hastalığı olan multıple myelom (MM) hastalarının tedavisinde, 3- Hematoloji ve/veya onkoloji uzmanının yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak yine bu hekimler tarafından reçete edilir. 3. ay sonunda en az minör yanıt yoksa tedavi sonlandırılır. 3. ay sonunda en az minör yanıt, 6. ay sonunda en az kısmi yanıt var ise tedavi bir yıla tamamlanabilir. e) SUT un 6..4.C numaralı maddesinin () numaralı fıkrasında yer alan Erlotinib ibaresi çıkarılarak, 6..4-C numaralı maddesinin (3) numaralı fıkrasına o) bendi olarak aģağıdaki Ģekilde ilave o) Erlotinib; lokal ileri evre ya da metastatik adenokarsinom histolojik tipinde olan küçük hücreli dıģı akciğer kanserli, hiç sigara kullanmamıģ, daha önce kemoterapi almıģ ve progresyon geliģmiģ hastalarda; bu durumun belirtildiği tıbbi onkoloji uzmanının yer aldığı 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak,. ve üzeri tedavi basamaklarında bu uzman hekimlerce reçete edilir. f) SUT un 6..4-C numaralı maddesinin (3) numaralı fıkrasının a) bendi aģağıdaki Ģekilde yeniden düzenlenmiģtir. a) Trastuzumab; HE- immünhistokimya ile +3 veya FISH/CISH (+) olan hastalarda; - Metastatik meme kanseri tedavisinde, hastanın tedaviden fayda görmesi ve bu durumun reçete üzerinde hekim tarafından belirtilmesi halinde tedaviye devam edilir. Trastuzumab kullanılırken progresyon geliģmesi halinde tedavi sonlandırılır. Tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce veya bu sağlık kurulu raporuna dayanılarak. ve 3. basamak sağlık tesislerindeki uzman hekimlerce reçete edilir. - Erken evre meme kanseri endikasyonunda, tedavi süresi haftadır. Tedavinin 5 haftaya tamamlanması düģünülen durumlarda; haftalık tedaviden sonra Trastuzumab Kullanımı Ġçin BilgilendirilmiĢ Hasta Olur Formu nun tedaviyi yürüten hekim tarafından düzenlenerek bir örneğinin Sağlık Bakanlığı na, diğer örneğinin Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü ne gönderilmesi, bir örneğinin de her reçeteye eklenmesi gerekmektedir. En az bir tıbbi onkoloji uzman hekiminin bulunduğu 3 ay süreli sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce reçete edilir. Toplam tedavi süresi 5 haftayı geçemez. g) SUT un 6..4-C numaralı maddesinin (3) numaralı fıkrasının k) bendinin (7) numaralı maddesi aģağıdaki Ģekilde düzenlenmiģtir. 7- Temsirolimus, Sunitinib ve Sorafenib metastatik renal hücreli karsinomlu hastalarda ardıģık ya da kombine olarak kullanılamaz. ğ) SUT un 6..4-C numaralı maddesinin (3) numaralı fıkrasının i) bendinin () numaralı maddesi aģağıdaki Ģekilde düzenlenmiģtir. - Temsirolimus, Sunitinib ve Sorafenib metastatik renal hücreli karsinomlu hastalarda ardıģık ya da kombine olarak kullanılamaz.

6 MADDE SUT un 6..3 numaralı maddesi aģağıdaki Ģekilde yeniden düzenlenmiģtir Amfoterisin-B, Kaspofungin, Anidilofungin, Vorikonazol, Posakonazol, Itrakonazol (Ġnfüzyon ve Solüsyon) Kullanım Ġlkeleri () Hastanın böbrek ve karaciğer fonksiyonları normal ise ilk tercih klasik amfoterisin-b veya fluconazol dür. () Klasik amfoterisin-b'ye alerjik reaksiyon gösterdiğinin uzman hekim raporu ile belgelenmesi ya da hastanın karaciğer veya böbrek fonksiyon testlerinin laboratuar verileri ile bozuk olduğunun belgelenmesi halinde lipozomal veya lipid kompleks veya kolloidal dispersiyon amfoterisin-b veya kaspofungin veya anidilofungin veya posakonazol veya vorikanazol veya ıtrakonazol (infüzyon) kullanılabilir. (3) Itrakonazol Solüsyon; a) HIV pozitif veya bağıģıklığı bozulan hastalardaki flukonazole dirençli özofajiyal kandidozun tedavisinde kullanılır. b) Hematolojik malignitesi olan veya allojenik kemik iliği transplantasyonu yapılan ve nötropeni geliģmiģ (<500 hücre/ml) hastalardaki derin fungal (mantar) enfeksiyonların profilaksisinde (nötrofıl sayısının 500 ün üzerine çıkması durumunda tedavi süresi en fazla 7 gün olacaktır) kullanılır. c) Itrakonazol un oral formları (Solüsyon formları hariç), Ek-/A Listesinin.5 inci maddesinde belirtildiği Ģekilde reçetelenebilecektir. (4) Posakonazol; - AĢağıda tanımlanan hastalardaki invazif mantar enfeksiyonlarının profilaksisinde kullanılır. (Yukarıda yer alan () ve () numaralı fıkra hükümleri aranmaz.) -Ġnvazif mantar enfeksiyonu geliģme riski yüksek olan ve uzun süreli nötropeni oluģabileceği düģünülen Akut Miyeloid Lösemi (AML) veya Miyelodisplastik Sendrom (MDS) nedeniyle remisyon indüksiyon kemoterapisi alan hastalarda. -Ġnvazif mantar enfeksiyonu geliģme riski yüksek olan ve Graft versus host hastalığına yönelik olarak yüksek doz immünsupresif tedavi alan allojenik hematopoetik kök hücre transplantı (HSCT) alıcısı olan hastalarda. - Tedavi amaçlı olarak aģağıda tanımlanan durumlarda kullanılır. -Ġmmun yetmezliği olan Flukonazole dirençli orofarengeal kandiyazis tedavisinde. -Amfoterisin B, lipozomal amfoterisin B veya vorikonazol tedavilerine refrakter invazif aspergilozis tedavisinde. -Amfoterisin B ile tedaviye refrakter ya da amfoterisin B yi tolere edemeyen fusariozis hastalığı olan hastalarda. -Itrakonazol ile tedaviye refrakter ya da itrakonazol u tolere edemeyen kromoblastomikoz ve micetoma hastalığı olan hastalarda. -Amfoterisin B ya da ıtrakonazol veya flukonazol ile tedaviye refrakter ya da bu tıbbi ürünleri tolere edemeyen koksidiodomikoz hastalığı olan hastalarda. (5) Anidulofungin, nötropenik olmayan (mutlak nötrofil sayısı 500/mm3 olacak ve laboratuar sonucu aranacaktır.) eriģkin hastalarda, dökümante (kültür pozitifliği) invazif kandidiyazis vakalarında reçetelendirilebilir. (6) Lipozomal amfoterisin-b, lipid kompleks veya kolloidal dispersiyon amfoterisin- B nin parenteral formları, kaspofungin, anidilofungin, vorikanazol, posakonazol veya

7 Itrakonazol (infüzyon) yukarıdaki Ģartları sağlayan uzman hekim raporu ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı onayı ile yatarak tedavide kullanılır. Bu ilaçların oral formları ise yine uzman hekim raporu ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı onayı ile ayaktan tedavide de kullanılabilecektir. MADDE SUT un 6..7-A numaralı maddesine (5) numaralı fıkra olarak aģağıdaki fıkra ilave (5) Kombine koagülasyon faktörü/protrombin kompleksi konsantreleri; kazanılmıģ koagülasyon bozuklukları ve kazanılmıģ hemofili hastalarında; hafif-orta Ģiddetteki kanamalarda, merkezi sinir sistemi kanamalarında, hayatı tehdit eden (hemodinamiği bozan) Ģiddetli kanamalarda veya cerrahi operasyonlarda, klinik Ģartlarda, bu durumun ve hastanın tanısı ile faktör düzeyini de (glanzmann trombastenisi ve inhibitör geliģmiģ hastalar hariç) belirten hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm uzman hekimler tarafından bir dozda reçete edilebilir. MADDE SUT un numaralı maddesinin () ve () numaralı fıkraları aģağıdaki Ģekilde yeniden düzenlenmiģtir. () Pulmoner hipertansiyonda hastaların; a) Fonksiyonel kapasitelerinin NHYA sınıf II, III veya IV olması, b) Vazoreaktivite testinin baģarısız (etkisiz) olması, c) Üçüncü aylık tedavi sonrası kontrolünde klinik efor kapasitesi (6 dakika yürüme testi veya treadmil efor testi), hemodinami veya ekokardiyografik verilerinde düzelme olması veya stabil kalması, gerekmektedir. () Üçüncü ay kontrolünde PAB (Pulmoner arteryel basınç)'ta azalma olmaması (PAB'ın değiģmemesi veya artması) halinde ve yukarıdaki verilerde düzelme olmaması halinde kombinasyon tedavilerine geçilebilir. MADDE 3 SUT un 6..3 numaralı maddesine (3) numaralı fıkra olarak aģağıdaki fıkra ilave (3) Gadoksetat; sadece karaciğer ve safra yolları manyetik rezonans kolonjiografi (kontrastlı) incelemelerinde kullanılır. MADDE 4 SUT un numaralı maddesi aģağıdaki Ģekilde yeniden düzenlenmiģtir Makula Dejenerasyonunda Kullanılan Ġlaçların Kullanım Ġlkeleri () Pegaptanib Sodyum, anibizumab ve Vertaporfin etken maddelerini içeren ilaçlar; 3. basamak sağlık tesislerinde en az üç göz hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim rapora eklenerek, göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenerek uygulanır. () Pegaptanib sodyum ömür boyu; her bir göz için en fazla 7 enjeksiyon uygulanır. (3) anibizumab ömür boyu tek göze maksimum 6 enjeksiyon olmak üzere; hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim 3 ay süreli sağlık kurulu rapora eklenerek birer ay arayla 3 kez yükleme dozuyla baģlanır. Hastalar izlenerek göz dibi bulguları, görme keskinliği ve optik koherens tomografileri değerlendirilir ve tekrar tedavi gerekirse bu bulgular ve tedaviye devam kararı her uygulama için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir. (4) Bu grup ilaçlar ardıģık ya da kombine olarak kullanılamayacaktır.

8 (5) Bu grup ilaçlar..0 tarihinden itibaren yalnızca ayaktan tedavi kapsamında ödenecektir. MADDE 5 SUT un 6..3 numaralı maddesine (5) numaralı fıkra olarak aģağıdaki fıkra ilave (5) Eksenatid; metformin ve/veya sülfonilürelerin maksimum tolere edilebilir dozlarında yeterli glisemik kontrol sağlanamamıģ ve Vücut Kitle Ġndeksi tedavi baģlangıcında 35 kg/m nin üzerinde olan ve tedavi öncesi anamnezde akut pankreatit geçirilme öyküsü bulunmayan tip diyabet hastalarında kullanılabilir. Bu kriterlere uyan hastalara baģlangıç dozu rapor Ģartı aranmaksızın (x5mcg) ( kutu) olarak endokrinoloji uzman hekimlerince reçete edilir. BaĢlama kriterleri ilk reçetede belirtilecektir. Tedaviye devam edilecekse; devam kararı, baģlama kriterleri ve metformin ve/veya sülfonilüreler için hastaya verilen maksimum dozlar, 6 ay süreli endokrinoloji uzman hekim raporunda belirtilir. Tedaviye devam edilecekse bundan sonraki raporlar yıl süreli düzenlenebilir. Söz konusu raporlara dayanılarak yalnızca endokrinoloji uzmanlarınca reçete edilir. Ġnsülinlerle birlikte kesinlikle kullanılmaz. Tedavi esnasında akut pankreatit geçirilmesi durumunda ilaç kesilir ve tekrar kullanılmaz. MADDE 6 SUT eki Ek- listesinde aģağıda yer alan düzenlemeler yapılmıģtır; a) SUT eki Ek- listesinin (3.) numaralı maddesinde yer alan parantez içi ifade çıkarılmıģtır. b) SUT eki Ek- listesinin (4) numaralı maddesine aģağıdaki düzenleme ilave 4.7. Diüretikler c) SUT eki Ek- listesinin (7.) numaralı maddesine aģağıdaki düzenlemeler ilave Eksenatit 7..3 Pankreas Yetmezliği, Ekzokrin Pankreas Bozukluğu Simetikon (300mg) (kombinasyonları dahil) d) SUT eki Ek- listesinin (.) numaralı maddesine aģağıdaki düzenleme ilave.. Enteral beslenme ürünleri (sadece oral beslenmenin mümkün olmadığı skleroderma hastalığında muafiyet kapsamındadır.) e) SUT eki Ek- listesinin (.5) numaralı maddesine aģağıdaki düzenleme ilave.5.. Mitoksantron* f) SUT eki Ek- listesinin (3.5) numaralı maddesine aģağıdaki düzenleme ilave TNF-alfa blokerleri g) SUT eki Ek- listesinin (5) numaralı maddesine aģağıdaki düzenleme ilave 5.3 Ailesel (herediter) oto inflamatuar hastalıklar (FMF ve muckle wells sendromu) 5.3. Anakinra ğ) SUT eki Ek- listesinin (5.), (5.), (5.) numaralı maddeleri aģağıdaki Ģekilde yeniden numaralandırılmıģtır.

9 5.. Osteomiyelit 5... Antibiyotikler 5.. Nörojenik mesane 5...Tolterodine-L 5... Oksibutin Trospium Propiverin Darifenasin 5.. Çölyak hastalığı 5... Glutensiz un ve mamul ürünler (SUT un 6..6 numaralı maddesine göre) h) SUT eki Ek- listesinin (4..6) numaralı maddesi aģağıdaki Ģekilde yeniden düzenlenmiģtir Ursodeoksikolikasit* MADDE 7 SUT eki Ek-/A listesinde aģağıda yer alan düzenlemeler yapılmıģtır; a) SUT eki Ek-/A listesinin -A) numaralı maddesine (3) numaralı madde olarak aģağıdaki düzenleme eklenmiģtir. 3 Sulbaktam EHU b) SUT eki Ek-/A listesinin 6-B) numaralı maddesine (5.) numaralı maddesi olarak aģağıdaki düzenleme ilave 5. Kolistimetat EHU (Çoklu ilaç direnci gösteren gram negatif bakteri enfeksiyonlarında kültür antibiyogram sonucu ile kullanılır) c) SUT eki Ek-/A listesinin 6-C) numaralı maddesine (5) numaralı madde olarak aģağıdaki düzenleme ilave 5 Daptomisin (EriĢkinlerde metisiline duyarlı ve dirençli S. aureus izolatlarının neden olduğu sağ taraf infektif endokarditi, bakteremiler ve komplike cilt yumuģak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.) Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı tarafından yazılır d) SUT eki Ek-/A listesinin () numaralı maddesine () ve (0) numaralı maddeler olarak aģağıdaki düzenlemeler ilave Anidulafungin Madde 6..3 esaslarına göre 0 Posakonazol Madde 6..3 esaslarına göre MADDE SUT eki Ek-/B listesinde aģağıda yer alan düzenlemeler yapılmıģtır;

10 a) SUT eki Ek-/B listesinin (4) numaralı maddesinde yer alan Doripenem etken maddesinden sonra gelmek üzere Sulbaktam, Kolistimetat ve Daptomisin etken maddeleri ilave b) SUT eki Ek-/B listesinin () numaralı maddesi aģağıdaki Ģekilde yeniden düzenlenmiģtir.. Amfoterisin-B formları, Itrakonazol, Kaspofungin, Anidulofungin ve Vorikonazol (bu etken maddelerin parenteral formları) (SUT un 6..3 maddesi esaslarına göre) c) SUT eki Ek-/B listesine (5) numaralı madde olarak aģağıdaki düzenleme ilave 5. Kombine koagülasyon faktörü/protrombin kompleksi konsantreleri (6..7 maddesi esaslarına göre, yalnızca kazanılmıģ koagülasyon bozuklukları ve kazanılmıģ hemofililerde) MADDE SUT eki Ek-/C listesinde aģağıda yer alan düzenlemeler yapılmıģtır; a) SUT eki Ek-/C listesinin (5) numaralı maddesi aģağıdaki Ģekilde yeniden düzenlenmiģtir. 5. Imigluseraz, (SUT un 6.. numaralı maddesinde yer alan esaslara göre) b) SUT eki Ek-/C listesinin 3 numaralı maddesi çıkarılmıģtır. c) SUT eki Ek-/C listesinin 45 numaralı maddesi aģağıdaki Ģekilde yeniden düzenlenmiģtir. 45. Solifenasin, Tolterodine-L, Trospiyum, Darifenasin, Propiverin; Oksibutinine yanıt alınamayan ya da tolere edemeyen hastalarda tüm uzman hekimler tarafından, uzman hekimlerce düzenlenen rapora dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir. MADDE 0 SUT un 7. numaralı maddesinin inci fıkrasında yer alan ve Ġlaçlı Stent bedelleri ibaresi metinden çıkarılmıģtır. MADDE SUT un 7.3 numaralı maddesine, aģağıda belirtilen madde inci madde olarak ilave Ġlaçlı Stent () Ġlaçlı Stentlerin aģağıdaki olgularda kullanılması halinde Kurumca bedelleri karģılanır; a) eferans damar çapı 3.0 mm altında ve 5 mm üzerinde olan olgularda (her iki koģulu bir arada sağlaması Ģartıyla), b) ekürrent (stent restenozu tespit edilmiģ olup balon anjioplasti uygulanmıģ ancak tekrar restenoz geliģmiģ) in-segment stent restenozu olan olgularda, () Bir hastada en fazla 3 (üç) adet ilaçlı stentin bedeli Kurumca karģılanır. (3) Yukarıdaki bilgilerin hasta dosyasında bulunması zorunludur. MADDE SUT un üncü maddesinde aģağıda yer alan düzenlemeler yapılmıģtır. a) Birinci fıkrasına kullanım süresi ve ibaresinden sonra ikinci fıkrada belirtilen miktarları geçmemek üzere ibaresi eklenmiģtir. b) Ġkinci fıkrası aģağıda belirtildiği Ģekilde değiģtirilmiģtir. () Sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce; en fazla (iki) aylık dozlar halinde; a) Kolostomi ve ürostomide en fazla 60 torba, 0 adaptör ve pasta, Ġleostomili hastada ise 0 torba, 30 adaptör ve 3 pastayı geçmemek üzere,

11 b) AĢağıda sayılan durumlarda ise kolostomide en fazla 0 torba, 30 adaptör ve 3 pasta, ileostomide ise 35 torba, 45 adaptör ve 5 pastayı geçmemek üzere; ) Torbanın cilde uzun süre yapıģık kalmasını engelleyecek karın duvarı ya da stomaya ait fiziksel Ģekil bozukluklarında, ) Günde bir torbayla kontrol edilemeyecek derecede fonksiyonel bozuklukları olan hastalarda, 3) Ostomi etrafında oluģacak cilt ülserlerinde, bu durumları devam ettiği sürece, reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karģılanır. MADDE 3 SUT un A numaralı maddesine, aģağıda belirtilen madde A-3 üncü madde olarak ilave A-3 Koklear Ġmplant Yedek Parçaları () KonuĢma ĠĢlemcisi, 7 (yedi) yıldan önce yenilenemez. Ancak KĠ kurul raporuna istinaden tamiri mümkün olmayan durumlarda (kullanıcı kusuruna bağlı olmaksızın) bu süre dikkate alınmadan süresinden önce yenilenebilir. 7 (yedi) yılı dolduran kiģilerde KĠ kurulunun uygun görmesi halinde KĠ kurul raporuna istinaden yenilenebilecektir. () Kullanıcı kusuru olmaksızın bozulan pil yuvaları garanti kapsamının dıģında ancak (iki) yılda bir olmak üzere KĠ kurul raporuna istinaden yenilenilir. Bu süreden önce yenilenmez. (3) Kullanıcı kusuru olmaksızın aktarıcıların (transmitter, bobin), garanti kapsamının dıģında ancak (iki) yılda bir olmak üzere KĠ kurul raporuna istinaden yenilenilir. Bu süreden önce yenilenmez. MADDE 4 SUT un numaralı maddesine, 4 üncü fıkradan sonra gelmek üzere aģağıdaki fıkralar ilave (5) I vida olarak tanımlanan monoaxial torakolumbar posterior vidaların kullanılması halinde, vida ve konnektörünün (SUT eki Ek-5/E Listesinde.350 veya.355 veya.360 sıra nolu ürünler) toplam fiyatı, torakolumbar posterior polyaxial vida (SUT eki Ek-5/E Listesinde.30 sıra nolu ürün) fiyatını geçemez. (6) Torakolumbar posterior polyaxial titanyum açık cement enjekte edilebilir vidaların, revizyon olgularında veya osteoporotik hastalarda kullanılması halinde Kurumca bedeli karģılanır. (7) Listedeki ürünlerin özel materyallerle (gümüģ, HA, antibakteriel vb.) kaplanması halinde listede belirtilen kaplamasız eģdeğer malzeme bedelleri üzerinden ödenir. () Perkütan vidaların, sadece perkütan giriģimlerde kullanılması halinde Kurumca bedelleri karģılanır. MADDE 5 SUT un numaralı maddesine 4 üncü fıkradan sonra gelmek üzere aģağıdaki fıkralar ilave (5) Seramik (oxinium, zirkonium, alumina, v.s) diz protezleri 50 (elli) yaģın altında olan hastalarda kullanılması halinde bedeli Kurumca karģılanır. (6) Kalça protezi revizyon ameliyatlarında ve geliģimsel kalça çıkığı ve acetabulum displazisi olan hastalarda; dual mobilite asetebular cup komponentinin kullanılması halinde bedeli Kurumca karģılanır. (7) Modüler kalça revizyon femoral komponentlerde proksimal parça, metaphysial parça veya uzatma parçalarının kullanılması halinde proksimal parça baģta olmak üzere en

12 fazla iki parça bedeli Kurumca karģılanır. Distal kilitleme vidası kullanılması halinde de en fazla iki adet vida bedeli karģılanır. () Primer Tibial Komponent Tibial Stem (SUT eki Ek-5/F Listesinde 46, 47, 4, 4 ve 50 kodlu malzemeler), ileri derecelerde deformitesi olup, Wedge, Augment, Blok, Blok Grefti kullanılan hastalarda stabiliteyi artırmak amacıyla kullanılması halinde bedeli Kurumca karģılanır. () Tibial Komponent-Tibial Stemler (SUT eki Ek-5/F Listesinde 46, 47, 4, 4 ve 50 kodlu malzemeler); ileri deformiteli, defektli veya kama kullanılan olgularda stabiliteyi artırmak için kullanılan primer uzatma stemleri olup, ancak bu Ģartlarda kullanıldığında ilave ödeme yapılacaktır. Tibial base plate e sonradan sabitlenen veya doğal olarak sabitlenmiģ, kanat, peg, vida ve adı resmi kodlamada stem bile olsa, tüm bu komponentler tibial komponentin parçaları olup, ayrıca bu parçalara ayrı ayrı ödeme yapılmayacaktır. () Primer femoral stem / modular proximal parça (Ek-5/F listesinde 0. kodlu malzeme) kullanılması halinde ayrıca boyun/sleeve ödenmez. () Kalkar destekli femoral stemler, trokanterik kırık ve kalça revizyon vakalarında kullanılması halinde Kurumca bedeli karģılanır. MADDE 6 SUT eki FiyatlandırılmıĢ Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi ne (EK-5/A) eklenen tıbbi malzemeler () numaralı listede belirilmiģtir. MADDE 7 SUT eki Kurumca Bedeli KarĢılanacak Ortopedi Ve Travmatoloji BranĢında Yer Alan Artroplasti Alanı Tıbbi Malzeme Listesi nde (Ek-5/F) materyal ismi ve birim fiyat değiģikliği yapılan kodlar () numaralı listede belirtilmiģtir. MADDE Bu Tebliğin; a) 4 ila uncu maddeleri /0/0 tarihinde, b) ve 6 ncı maddeleri 5/7/0 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, c) nci maddesi 3/06/0 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, d) Diğer hükümleri bu Tebliğin yayımı tarihinde, yürürlüğe girer. MADDE Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanı yürütür. Liste SUT KODU MALZE ADI EK-5/A FĠYAT (TL.) KOONE ST (ÇIPLAK TÜM BOYLA) KOONE ST (ĠLAÇ SALINIMLI TÜM BOYLA) LĠSTE EK-5/F SI A SU T K DAL UYG ULA MA CE A HĠ ÜÜN TANIMI TASAIM ÖZELLĠK MATE YAL KAPLAMA FĠ Y A

13 N O O D U YÖ NTE M T (T L) KAL ÇA PĠ FEMOAL STEM ÇĠNTOSUZ COC/ TĠTAN KAPLAMASIZ KAL ÇA PĠ FEMOAL STEM ÇĠNTOSUZ COC/ TĠTAN KAPLAMALI - KUMLAMA PĠ FEMOAL BAĞ KOUYAN- ÇĠNTOLU COC NĠUM,ZĠKONI PĠ FEMOAL BAĞ KESEN - ÇĠNTOLU COC NĠUM,ZĠKONI UM,TINv.s) PĠ FEMOAL BAĞ KOUYAN- ÇĠNTOSUZ COC NĠUM,ZĠKONI PĠ FEMOAL BAĞ KESEN - ÇĠNTOSUZ COC NĠUM,ZĠKONI UM,TINv.s) PĠ KENDĠNDEN STEMLĠ/KANA TLI/VĠDALI/PE GLĠ/VS. FĠX / SABĠT- ÇĠNTOLU COC NĠUM,ZĠKONI 7 3 PĠ KENDĠNDEN STEMLĠ/KANA TLI/VĠDALI/PE GLĠ/VS. FĠX / SABĠT- ÇĠNTOSUZ COC NĠUM,ZĠKONI 5 4 PĠ KENDĠNDEN STEMLĠ/KANA TLI/VĠDALI/PE GLĠ/VS. MOBĠLE / OTASYONLU- COC NĠUM,ZĠKONI 36

14 ÇĠNTOLU 4 44 PĠ KENDĠNDEN STEMLĠ/KANA TLI/VĠDALI/PE GLĠ/VS. MOBĠLE / OTASYONLU- ÇĠNTOSUZ COC NĠUM,ZĠKONI PĠ STEM- ÇĠNTOLU COC NĠUM,ZĠKONI PĠ STEM- ÇĠNTOSUZ COC NĠUM,ZĠKONI EV ĠZY ON FEMOAL EVĠZYON AMAÇLI FEMOAL - ÇĠNTOLU COC NĠUM,ZĠKONI EV ĠZY ON FEMOAL EVĠZYON AMAÇLI FEMOAL - ÇĠNTOSUZ COC NĠUM,ZĠKONI EV ĠZY ON EVĠZYON AMAÇLI TĠBĠAL - ÇĠNTOLU COC NĠUM,ZĠKONI EV ĠZY ON EVĠZYON AMAÇLI TĠBĠAL - ÇĠNTOSUZ TĠTAN NĠUM,ZĠKONI PĠ UNĠKOND ĠLE FEMOAL TÜM BOYLA- ÇĠNTOLU COC NĠUM,ZĠKONI PĠ UNĠKOND ĠLE TÜM BOYLA- ÇĠNTOSUZ COC 6 65

15 4 03 FEMOAL OM UZ OM UZ AYA K BĠLE ĞĠ AYA K PĠ PĠ PĠ PĠ PĠ PĠ PĠ PĠ PĠ UNIKOND ILE BASE PLATE/IN SET'LÜ(B eraber) UNIKOND ILE BASE PLATE UNIKOND ILE BASE PLATE PATELLA - FEMOAL PATELLA - FEMOAL HUAL BAġ ESUFA CING OMUZ BAġI LE TALUS NĠUM,ZĠKONI ÇĠNTOLU COC KAPLAMASIZ ÇĠNTOLU ÇĠNTOSUZ TÜM BOYLA- ÇĠNTOLU TÜM BOYLA- ÇĠNTOSUZ TÜM BOYLA TÜM BOYLA TÜM BOYLA COC TITAN COC COC COC / TITAN COC / TITAN COC / TITAN TĠBĠAL TÜM BOYLA COC / NĠUM,ZĠKONI NĠUM,ZĠKONI NĠUM,ZĠKONI NĠUM,ZĠKONI NĠUM,ZĠKONI NĠUM,ZĠKONI NĠUM,ZĠKONI

16 05 BĠLE ĞĠ TITAN NĠUM,ZĠKONI 6 36 PĠ (ANATOM ĠK VEYA DEĞĠL) KENDĠNDEN STEMLĠ/KANA TLI/VĠDALI/PE GLĠ/VS. FĠX / SABĠT- ÇĠNTOLU COC / TITAN KAPLAMASIZ OM UZ PĠ HUAL STEM TÜM BOYLA- ÇĠNTOLU COC / TITAN 3 6

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6 Ağustos 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27664 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli ve 27532

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 8 6 Ağustos 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27664 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sosyal Güvenlik

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI ARTROPLASTİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI ARTROPLASTİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI ARTROPLASTİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER EK-3/F-1 SUT KODU UYGULAMA CERRAHİ TASARIM ÖZELLİK MATERYAL ÜRÜN TANIMI YÖNTEM KAPLAMA FİYAT (TL) 100.100 KALÇA PRİMER ASETABULAR

Detaylı

T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği. İnfeksiyonu Tedavi Eder mi?

T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği. İnfeksiyonu Tedavi Eder mi? T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği İnfeksiyonu Tedavi Eder mi? Hande Arslan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. 31.10.2012 29.09.2012 Değişiklik İşlenmiş Güncel 2010 SUT

Detaylı

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Doç. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Doç. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Doç. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1990 yılı 1 Şubat 2003 Sayı : 25011 11 Şubat 2004, Sayı: 25370 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (

Detaylı

Olgu eşliği de kateter ka aklı. Dr.Aziz Öğütlü Sakar a Ü iversitesi Tıp fakültesi E feksi o Hastalıkları ve Kli ik ikro i oloji

Olgu eşliği de kateter ka aklı. Dr.Aziz Öğütlü Sakar a Ü iversitesi Tıp fakültesi E feksi o Hastalıkları ve Kli ik ikro i oloji Olgu eşliği de kateter ka aklı fungemi ö eti i Dr.Aziz Öğütlü Sakar a Ü iversitesi Tıp fakültesi E feksi o Hastalıkları ve Kli ik ikro i oloji F.B aş a a Sağ MCA infarkt ve sol hemipleji ta ısı la öroloji

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin numaralı maddesinin ikinci fıkrasına aģağıdaki bent eklenmiģtir.

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin numaralı maddesinin ikinci fıkrasına aģağıdaki bent eklenmiģtir. 14 Ekim 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29145 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4.2.1.C-1 numaralı maddesinin onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4.2.1.C-1 numaralı maddesinin onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 26 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28777 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

TEBLİĞ. (1) 5510 sayılı Kanun gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişiler.

TEBLİĞ. (1) 5510 sayılı Kanun gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişiler. 29 Şubat 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28219 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli ve 27532

Detaylı

SİSOHBYS SUT GÜNCELLEME İŞLEMLERİ

SİSOHBYS SUT GÜNCELLEME İŞLEMLERİ SISOFT HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS SİSOFT SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ SİSOHBYS SUT GÜNCELLEME İŞLEMLERİ Versiyon Bilgisi Doküman No 1 Versiyon 2.0.1.660 Tarih 16.01.2017 Doküman No: F-34 Yürürlük Tarihi:

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 1 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28725 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından;

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından; 5 Eylül 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27340 Maliye Bakanlığından; TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 11) 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI ARTROPLASTİ ALAN GRUBUNDA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELERE AİT TASLAK LİSTE İLE İLGİLİ DUYURU

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI ARTROPLASTİ ALAN GRUBUNDA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELERE AİT TASLAK LİSTE İLE İLGİLİ DUYURU ORTOPEDİ VE BRANŞI ARTROPLASTİ ALAN GRUBUNDA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELERE AİT TASLAK LİSTE İLE İLGİLİ DUYURU Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Daire

Detaylı

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Febril Nötropeni Grubu. Febril Nötropeni Simpozyumu , Ankara

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Febril Nötropeni Grubu. Febril Nötropeni Simpozyumu , Ankara İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Febril Nötropeni Grubu Febril Nötropeni Simpozyumu 24. 02.2008, Ankara Profilaksiler HPERCVAD (metotreksat+ siklofosfamid+vinkristin+adriablastin+deksametazon) protokolü alan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 6 4 Aralık 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27775 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1

Detaylı

(Tebliğde yapılan değiģiklikler ve eklenenler mavi renkle, Tebliğden çıkarılan ifadeler sarı renkle belirtilmiģtir.)

(Tebliğde yapılan değiģiklikler ve eklenenler mavi renkle, Tebliğden çıkarılan ifadeler sarı renkle belirtilmiģtir.) 06.08.2010 tarihinde yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ sonrasında SUT hükümlerinde yapılan değiģiklikler ve yürürlük tarihleri (Tebliğde yapılan

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu İlkeler, Balıkesir Üniversitesi Sağlık

Detaylı

(6) İşyeri hekimleri veya birden fazla işyerine hizmet veren ortak sağlık birimleri ile özel poliklinikler tarafından verilen sağlık hizmetleri için

(6) İşyeri hekimleri veya birden fazla işyerine hizmet veren ortak sağlık birimleri ile özel poliklinikler tarafından verilen sağlık hizmetleri için YÜRÜRLÜKTEKĠ S.U.T. NE GÖRE 2.2 - Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemleri ve ödeme kuralları (6) İşyeri hekimleri veya birden fazla işyerine hizmet veren ortak sağlık birimleri ile

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 4 Aralık 2010 tarih ve 27775 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010

Detaylı

2.2 - Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemleri ve ödeme kuralları

2.2 - Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemleri ve ödeme kuralları YÜRÜRLÜKTE BULUNAN SUT 2.2 - Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemleri ve ödeme kuralları (6) İşyeri hekimleri veya birden fazla işyerine hizmet veren ortak sağlık birimleri ile özel

Detaylı

TEBLĠĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ

TEBLĠĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ 31 Aralık 2008 ÇARġAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (7Mükerrer) 2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA ĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı birinci mükerrer Resmi

Detaylı

SGK Sağlık Uygulama Tebliği / 25.03.2010

SGK Sağlık Uygulama Tebliği / 25.03.2010 SGK Sağlık Uygulama Tebliği / 25.03.2010 25 Mart 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27532 (Mükerrer) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA İ 7.3.7. İşitme cihazları

Detaylı

DİYALİZ REÇETELERİNİN VERİLME İLKELERİ HATAY ECZACI ODASI İTİRAZ KOMİSYONU

DİYALİZ REÇETELERİNİN VERİLME İLKELERİ HATAY ECZACI ODASI İTİRAZ KOMİSYONU DİYALİZ REÇETELERİNİN VERİLME İLKELERİ HATAY ECZACI ODASI İTİRAZ KOMİSYONU 1)TEŞHİS: KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ+ANEMİ VEYA MYELOBLASTİK SENDROM OLACAK 2) HASTANIN TSAT VEYA FERRİTİN DEGERİNE BAKILACAK YA'

Detaylı

05.08.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan SUT Değişiklik Tebliğindeki Önemli Değişiklikler

05.08.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan SUT Değişiklik Tebliğindeki Önemli Değişiklikler 05.08.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan SUT Değişiklik Tebliğindeki Önemli Değişiklikler P700145 SUT kodlu Radyofrekans/plazma uygulaması ile konka küçültülmesi işleminin kodu P601331 olarak değiştirilmiştir.

Detaylı

ANKARA ECZACI ODASI 30.AĞUTOS.2014 TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

ANKARA ECZACI ODASI 30.AĞUTOS.2014 TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU ANKARA ECZACI ODASI 30.AĞUTOS.2014 TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 25.TEMMUZ.2014 (Ek: RG-30 Ağustos 2014-29104/ 2. md. Yürürlük:18/04/2014) (Ek: RG-30 Ağustos 2014-29104/ 3. md. Yürürlük:18/04/2014)

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Prof. Dr. Neşe Saltoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Tebliğ. 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No : 6) (Tedavi Yardımı)

Tebliğ. 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No : 6) (Tedavi Yardımı) Tebliğ 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No : 6) (Tedavi Yardımı) Bilindiği üzere, tedavi yardımına ilişkin (4) sıra nolu 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Bundan sonra Talimat olarak

Detaylı

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI 06.04.2009/75 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklikler

Detaylı

01/08/2013 TARİHLİ SUT REVİZYONU ESKİ HALİ YENİ HALİ NE GETİRECEK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

01/08/2013 TARİHLİ SUT REVİZYONU ESKİ HALİ YENİ HALİ NE GETİRECEK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİK MADDESİ MADDE 1: 1.9.1 1.9.1 - (İlave ücret alınması) birinci fıkrası ESKİ HALİ HALİ NE GETİRECEK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (1) Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.İEG.0.06.00.01-22816 Konu : Kemoterapotik İlaçların Endikasyon Dışı Kullanımı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.İEG.0.06.00.01-22816 Konu : Kemoterapotik İlaçların Endikasyon Dışı Kullanımı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.İEG.0.06.00.01-22816 Konu : Kemoterapotik İlaçların Endikasyon Dışı Kullanımı 20.04.2007 GENELGE 2007/29 Bilindiği gibi endikasyon

Detaylı

İfade eder. Genel ilkeler Madde 4- (1)İlave ücret alınması

İfade eder. Genel ilkeler Madde 4- (1)İlave ücret alınması T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN İLAVE ÜCRETLE MESAİ SAATLERİ DIŞINDABİZZAT VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÜCRETLENDİRME, ÖDEME

Detaylı

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 25 Ağustos 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29812 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1-24/3/2013 tarihli

Detaylı

YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ MADDE 1

YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ MADDE 1 GÜNEL 2013 SUT 26/09/2013 Tarihli Değişiklikler YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ MADDE 1 2.2 - Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemleri ve ödeme kuralları 2.2 - Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin

Detaylı

18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu

18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu 18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu (1) Sağlık Bakanlığına

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU YENİ HALİ RG Tarih :25.07.2014; Sayı : 29071 ESKİ HALİ AÇIKLAMA MADDE 5-Aynı Tebliğin

Detaylı

İlave ücret alınması İlave ücret alınması

İlave ücret alınması İlave ücret alınması YÜRÜRLÜKTE BULUNAN SUT 1.8.4 - Yardımcı üreme yöntemi katılım payları (1) Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde birinci denemede %30, ikinci denemede %25 üçüncü denemede %20 oranında olmak üzere bu tedaviler

Detaylı

SUT İçin Türk Nefroloji Derneği Önerileri

SUT İçin Türk Nefroloji Derneği Önerileri SUT İçin Türk Nefroloji Derneği Önerileri İlaçlar 6.1.4. Ayakta Tedavide Kullanımı Sağlık Raporuna Bağlı İlaçlar (EK-2/C) (4) Periton diyalizi tedavisinde kullanılması zorunlu görülen diyaliz solüsyonu

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sosyal Güvenlik, İş Hukuku, Mahalli İdareler Ve Kit Dairesi

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sosyal Güvenlik, İş Hukuku, Mahalli İdareler Ve Kit Dairesi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sosyal Güvenlik, İş Hukuku, Mahalli İdareler Ve Kit Dairesi (Başbakanlık İletişim Merkezi) Sayı : B.07.0.BMK.0.18.102-6115 Konu : Pil Bedeli

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

ENTERAL BESLENME SOLÜSYONLARI RAPORLARINDA ARANMASI GEREKEN GENEL BİLGİLER 13.08.2015

ENTERAL BESLENME SOLÜSYONLARI RAPORLARINDA ARANMASI GEREKEN GENEL BİLGİLER 13.08.2015 ENTERAL BESLENME SOLÜSYONLARI RAPORLARINDA ARANMASI GEREKEN GENEL BİLGİLER 13.08.2015 RAPOR SÜRESİ 6 AY DIR 1- MALNÜTRİSYONTANIMI OLAN TÜM HASTALIKLARDA ÖDENİR. MALNÜTRİSYON TANIMI OLARAK; ERİŞKİN HASTALARDA

Detaylı

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR 01.05.2013-14.11.2013 TARİHLERİ ARASINDA SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇLARI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER LİSTEYE EKLENENLER SIRA NO İLAÇLAR

Detaylı

18 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29597 TEBLİĞ

18 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29597 TEBLİĞ 18 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29597 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1

Detaylı

ĠġĠTME CĠHAZI VE KOKLEAR ĠMPLANT MALZEMELERĠ TEMĠNĠ,ĠġĠTME CĠHAZI VE KULAK KALIBI ÖDEMELERĠ

ĠġĠTME CĠHAZI VE KOKLEAR ĠMPLANT MALZEMELERĠ TEMĠNĠ,ĠġĠTME CĠHAZI VE KULAK KALIBI ÖDEMELERĠ ĠġĠTME CĠHAZI VE KOKLEAR ĠMPLANT MALZEMELERĠ TEMĠNĠ,ĠġĠTME CĠHAZI VE KULAK KALIBI ÖDEMELERĠ (1) Kurumca bedeli karģılanacak olan dijital programlanabilir iģitme cihazları; GC (Kazanç Kontrol), TC (Ses

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Doç. Dr. Orhan Yıldız Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri Erciyes Üniversitesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin

Detaylı

TARİHLİ SUT TARİHLİ DEĞİŞİKLİK

TARİHLİ SUT TARİHLİ DEĞİŞİKLİK 25.03.2017 TARİHLİ SUT 08.06.2017 TARİHLİ DEĞİŞİKLİK 3.1.1 -Tanım ve genel hükümler (5) Kurumla sözleşmeli 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi resmi sağlık kurumları, temin ettikleri tıbbi malzemeler

Detaylı

TROPENİK HASTALARA TANI VE TEDAVİ

TROPENİK HASTALARA TANI VE TEDAVİ FEBRİL L NÖTROPENN TROPENİK HASTALARA TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTES LTESİ İÇ HASTALIKLARI AD/HEMATOLOJİ BD GENEL PRENSİPLER PLER Dr A Zahit Bolaman Profilaktik antibakteriyel

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 21 Ocak 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28180 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1-25/3/2010 tarihli ve 27532

Detaylı

MİYELODİSPLASTİK SENDROM

MİYELODİSPLASTİK SENDROM MİYELODİSPLASTİK SENDROM Türk Hematoloji Derneği Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2013 30.01.2014 İnt. Dr. Ertunç ÖKSÜZOĞLU Miyelodisplastik sendrom (MDS) yetersiz eritropoez ve sitopenilerin varlığı ile ortaya

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ MEDĠKAL ONKOLOJĠ

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sosyal Güvenlik

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29271

Resmî Gazete Sayı : 29271 18 Şubat 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29271 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

2008 YILI SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI

2008 YILI SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI 22.10.2008/192 2008 YILI SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde teknik değişiklikler

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin mülga 7 nci maddesi baģlığı ile birlikte aģağıdaki Ģekilde yeniden düzenlenmiģtir.

YÖNETMELİK. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin mülga 7 nci maddesi baģlığı ile birlikte aģağıdaki Ģekilde yeniden düzenlenmiģtir. 27 Mayıs 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28305 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

(22) 5510 sayılı Kanunun YENİ EKLENDİ.

(22) 5510 sayılı Kanunun YENİ EKLENDİ. YÜRÜRLÜKTEKİ SUT METNİ 1.5.1 - Özel sevk kurallarına tabi olan kişilerin sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemleri (1) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (3)

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU III. ULUSAL DĠYABETĠK AYAK ĠNFEKSĠYONLARI SĠMPOZYUMU (UDAĠS 2014) Op. Dr. Alper SÜZEN GENEL SAĞLIK SĠGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık Hizmetleri Daire BaĢkanı V. Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

1.ENTERAL BESLENME ÜRÜNLERİ (SUT e göre karşılanır.)

1.ENTERAL BESLENME ÜRÜNLERİ (SUT e göre karşılanır.) 1.ENTERAL BESLENME ÜRÜNLERİ (SUT 4.2.8 e göre karşılanır.) 1.Yata hastalar dışı da,herha gi ir ede le al ütras o geliş iş hastalarda e teral esle e ürünleri verilir.ancak; -Kanser -Kistik fibrozis -Croh

Detaylı

ANTİFUNGAL TEDAVİ: PRE-EMPTİF Mİ EMPİRİK Mİ? Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları

ANTİFUNGAL TEDAVİ: PRE-EMPTİF Mİ EMPİRİK Mİ? Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları ANTİFUNGAL TEDAVİ: PRE-EMPTİF Mİ EMPİRİK Mİ? Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Ankara, 28 Şubat 2010 PEDİATRİDE İNVAZİF MANTAR İNFEKSİYONU İÇİN RİSK GRUPLARI

Detaylı

TEBLİĞİN 4.1.5 NUMARALI MADDESİNİN DOKUZUNCU FIKRASI YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

TEBLİĞİN 4.1.5 NUMARALI MADDESİNİN DOKUZUNCU FIKRASI YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR. 4.1.5 - Elektronik reçete uygulaması (9) Yeniden e-reçete düzenlenmeksizin yapılacak ilaç temini; a) İlk defa reçete edilecek ilaçlar hariç olmak üzere sürekli kullanılan ilaçlarda uygulanır. b) EK-4/D

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 4.4. Yurt Dışında Tedavi Yurt Dışında Geçici veya Sürekli Görevle Gönderilme Halinde Sağlanacak Sağlık Hizmetleri (1)

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 4.4. Yurt Dışında Tedavi Yurt Dışında Geçici veya Sürekli Görevle Gönderilme Halinde Sağlanacak Sağlık Hizmetleri (1) SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 4.4. Yurt Dışında Tedavi 4.4.1. Yurt Dışında Geçici veya Sürekli Görevle Gönderilme Halinde Sağlanacak Sağlık Hizmetleri (1) (Değişik: 22/06/2012-28331/36 md. Yürürlük: 15/03/2012)

Detaylı

Ek-7/B ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI İLE KURUMLA SÖZLEŞMESİ OLMAYAN RESMİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAKİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEDAVİSİ UYGULAMASI

Ek-7/B ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI İLE KURUMLA SÖZLEŞMESİ OLMAYAN RESMİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAKİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEDAVİSİ UYGULAMASI 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Nur Yapar. DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara

OLGU SUNUMU. Dr. Nur Yapar. DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara OLGU SUNUMU Dr. Nur Yapar DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara 28 yaşında, erkek Mayıs 2008; T hücreden zengin B hücreli Hodgin Dışı Lenfoma Eylül 2008; 5.

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

TARİHLİ SUT TARİHLİ SUT Elektronik reçete uygulaması

TARİHLİ SUT TARİHLİ SUT Elektronik reçete uygulaması 25.07.2014 TARİHLİ SUT 30.08.2014 TARİHLİ SUT 4.1.5 - Elektronik reçete uygulaması 4.1.5 - Elektronik reçete uygulaması (9) Yeniden e-reçete düzenlenmeksizin yapılacak ilaç temini; a) İlk defa reçete edilecek

Detaylı

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr.

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr. 4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR,, GRUP 1 Stajyer Öğrenciler için Haftalık Çalışma Programı* 1. Hafta (16-20 Ekim 2017) Saat 16 Ekim 2017 Pazartesi 17 Ekim

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 25 MART Madde Eski Hali Yeni Hali Yürürlük / Açıklama

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 25 MART Madde Eski Hali Yeni Hali Yürürlük / Açıklama SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 25 MART 2017 Madde Eski Hali Yeni Hali Yürürlük / Açıklama 1.5.1 - Özel sevk kurallarına tabi olan kişilerin sağlık hizmeti sunucularına müracaat

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 3.2. Katılım Payı (1) Katılım payı, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 3.2. Katılım Payı (1) Katılım payı, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 3.2. Katılım Payı (1) Katılım payı, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutarı ifade eder.

Detaylı

YÜRÜRLÜKTEKİ SUT METNİ GÜNCEL SUT METNİ TARİHLİ DEĞİŞİKLİK DEĞİŞİKLİKLERİN

YÜRÜRLÜKTEKİ SUT METNİ GÜNCEL SUT METNİ TARİHLİ DEĞİŞİKLİK DEĞİŞİKLİKLERİN YÜRÜRLÜKTEKİ SUT METNİ GÜNCEL SUT METNİ 25.03.2017 TARİHLİ DEĞİŞİKLİK DEĞİŞİKLİKLERİN YÜRÜRLÜK TARİHLERİ 1.5.1 - Özel sevk kurallarına tabi olan kişilerin sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemleri

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 18 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN SUT TARİHLİ DEĞİŞİKLİK

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN SUT TARİHLİ DEĞİŞİKLİK YÜRÜRLÜKTE BULUNAN SUT 18.02.2017 TARİHLİ DEĞİŞİKLİK 1.1 - Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca (bundan sonra Kurum olarak ifade

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 30 Ağustos 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29104 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve

Detaylı

YÜRÜRLÜKTEKİ SUT METNİ TARİHLİ DEĞİŞKLİK DEĞİŞİKLİKLERİN YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

YÜRÜRLÜKTEKİ SUT METNİ TARİHLİ DEĞİŞKLİK DEĞİŞİKLİKLERİN YÜRÜRLÜK TARİHLERİ YÜRÜRLÜKTEKİ SUT METNİ 25.03.2017 TARİHLİ DEĞİŞKLİK DEĞİŞİKLİKLERİN YÜRÜRLÜK TARİHLERİ 1.5.1 - Özel sevk kurallarına tabi olan kişilerin sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemleri (1) 5510 sayılı Kanunun

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN SUT TARİHLİ DEĞİŞİKLİK YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN SUT TARİHLİ DEĞİŞİKLİK YÜRÜRLÜK TARİHLERİ YÜRÜRLÜKTE BULUNAN SUT 26.11.2016 TARİHLİ DEĞİŞİKLİK YÜRÜRLÜK TARİHLERİ 1.8.4 - Yardımcı üreme yöntemi katılım payları (1) Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde birinci denemede %30, ikinci denemede %25

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Doç. Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. KAYSERi Erciyes Üniversitesi Hastaneleri 1300 yatak / 10 milyon

Detaylı

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 392 G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kitabın sonuna pratikte yararlı olabilecek 7 ek konmuştur. 1.ekte hastalar için bir kimlik kartı tasarlanmıştır. Hastaların başka bir hemodiyaliz merkezine kısa süreli gittikleri

Detaylı

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D.

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. OLGU 1 23 yaşında kadın hasta Ateş, yorgunluk ve anemi Lökosit: 6.800/mm3, %8 nötrofil, %26 blast,

Detaylı

TEBLİĞ. h) SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki 618200-P618200 kodlu Koklear implant yerleştirilmesi işlemi.

TEBLİĞ. h) SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki 618200-P618200 kodlu Koklear implant yerleştirilmesi işlemi. 12 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28819 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Evrak Tarih ve Sayısı: 19/01/2016-480 *BD243518562* TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Sayı : 40.A.00/ Konu : 18.01.2016 tarih ve 29597 sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği Hakkında

Detaylı

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 01.11.2010 / 124-1 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Sosyal Güvenlik Kurumunca, ziraat odalarından veya ziraat odalarının müdürlüklerinden alınan kayıtlardan

Detaylı

KANDİDA PROFİLAKSİSİ. Dr. Sema ALP-ÇAVUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 17 Aralık 2011

KANDİDA PROFİLAKSİSİ. Dr. Sema ALP-ÇAVUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 17 Aralık 2011 KANDİDA PROFİLAKSİSİ Dr. Sema ALP-ÇAVUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 17 Aralık 2011 Kandidemi oranı 0.20-0.38 /1000 hastane başvurusu Kandida

Detaylı

Periton diyaliz hastalarında başarıya ulaşmak için ortaya çıkmış DİYALİZ YETERLİLİĞİ Kompleks bir değerlendirme ve analizi gerektirmektedir.

Periton diyaliz hastalarında başarıya ulaşmak için ortaya çıkmış DİYALİZ YETERLİLİĞİ Kompleks bir değerlendirme ve analizi gerektirmektedir. Periton diyaliz hastalarında başarıya ulaşmak için ortaya çıkmış DİYALİZ YETERLİLİĞİ Kompleks bir değerlendirme ve analizi gerektirmektedir. S.K. Cinsiyeti: Kadın Doğum Tarihi:16.03.1965 Medeni Durumu:

Detaylı

TEDAV YARDIMINA L K N UYGULAMA TEBL (SIRA NO:

TEDAV YARDIMINA L K N UYGULAMA TEBL (SIRA NO: 5 Eylül 2009 CUMARTES Resmî Gazete Say : 27340 TEBL Maliye Bakanl ndan; TEDAV YARDIMINA L K N UYGULAMA TEBL (SIRA NO: 11) 25/6/2009 tarihli ve 5917 say l Bütçe Kanunlar nda Yer Alan Baz Hükümlerin lgili

Detaylı

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1945 Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi Dr. Talia İleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji BD Akut Lösemide Tedavi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK İGORTASI Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı Op. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Tıbbi Malzeme Daire Başkanı Ortez ve protezler Tıbbî araç ve gereçler Kişi kullanımına

Detaylı

TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 25 Mart 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30018 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1-24/3/2013 tarihli

Detaylı

Dt. İSMAİL SERDAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI

Dt. İSMAİL SERDAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI Dt. İSMAİL SERDAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI Sağlık Bakanlığı Yaklaşımı ve Son Ulusal Veriler A-Rakamlarla Diyabet B-Sağlık Bakanlığınca Yapılanlar

Detaylı

Pnömokok Aşılarında Güncel Durum. 1. ULUSAL ERĠġKĠN BAĞIġIKLAMASI SĠMPOZYUMU, 19 OCAK 2014, ESKĠġEHĠR

Pnömokok Aşılarında Güncel Durum. 1. ULUSAL ERĠġKĠN BAĞIġIKLAMASI SĠMPOZYUMU, 19 OCAK 2014, ESKĠġEHĠR Pnömokok Aşılarında Güncel Durum 1. ULUSAL ERĠġKĠN BAĞIġIKLAMASI SĠMPOZYUMU, 19 OCAK 2014, ESKĠġEHĠR Polisakkarit konjuge aģılar (PCV) Polisakkarit aģı (PPSV23) Bu aģı 14 değerli polisakkarit aģının yerine

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.11.05.03/367 08/06/2011 Konu : Yol ve gündelik giderleri GENELGE 2011/47 Yol ve gündelik giderlerine ait iģlemler değiģik tarihlerde yayımlanan genelge ve genel yazılar ile yürütülmüģtür.

Detaylı

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR?

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR? DERS : KONU : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU 1.) Kanın en önemli görevini yazın : 2.) Kan transfüzyonunu tanımlayın : 3.) Kanın içinde dolaştığı damar çeşitlerini yazın : 4.)

Detaylı

KANDİDA REHBERLERİ. Dr. Hüsnü PULLUKÇU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

KANDİDA REHBERLERİ. Dr. Hüsnü PULLUKÇU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KANDİDA REHBERLERİ Dr. Hüsnü PULLUKÇU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KANDİDALAR Lycaste candida Clematis candida KANDİDALAR KANDİDALAR Bunun için tedavide

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi

Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi TÜRKİYEDE BÖBREK NAKLİ 1975 yılında canlı 1978 yılında kadavra E.Ü.T.F Hastanesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi 1988

Detaylı

TEBLİĞ. a) Maddenin birinci fıkrasında yer alan "(vakıf üniversiteleri hariç)" ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

TEBLİĞ. a) Maddenin birinci fıkrasında yer alan (vakıf üniversiteleri hariç) ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır. 14 Temmuz 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29770 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1-24/3/2013 tarihli ve 28597

Detaylı