Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu Baský

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský"

Transkript

1 Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu Baský

2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HDW-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi nin bir kopyasýný adresinde bulabilirsiniz Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn, herhangi bir biçimde yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. Nokia, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markasýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Nokia, bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. Ýþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý kalmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar. Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýnýz / 1. Baský

3 Ýçindekiler 1. Giriþ... 5 Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi... 5 Þarj cihazlarý ve bataryalar... 6 Satýþ paketindeki kart Baþlarken... 7 Genel bakýþ... 7 Bataryayý þarj etme... 8 Batarya þarj düzeyi düþtüðünde... 9 Bataryayý deðiþtirme Kulaklýklý mikrofon setini açma veya kapatma Kulaklýklý mikrofon setini ilk kez kullanýrken Kulaklýklý mikrofon setini kulaðýnýza göre ayarlama Kulaklýklý mikrofon setini kulaða takma Sorun giderme Kulaklýklý mikrofon setini kullanma Eþleþtirilmiþ kulaklýklý mikrofon setini telefonunuza baðlama Arama yapma Sesle arama Son aranan numarayý yeniden arama Gelen aramayý cevaplama Aramayý bitirme Gelen aramayý reddetme Otomatik cevap Kulaklýk ses seviyesini ayarlama Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 3

4 Arama sýrasýnda telefon ve kulaklýklý mikrofon seti arasýnda geçiþ yapma Kulaklýklý mikrofon setinin telefonla baðlantýsýný kesme Eþleþtirilmiþ kulaklýklý mikrofon setini telefonunuza yeniden baðlama Kulaklýklý mikrofon setini birkaç telefonla kullanma Kulaklýklý mikrofon setini eþleþtirilmiþ birkaç telefonla kullanma Kulaklýklý mikrofon setini sýfýrlama Batarya bilgileri Bakým ve onarým Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 4

5 1. Giriþ Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti HDW-3, Bluetooth kablosuz teknolojisini destekleyen uyumlu bir telefona kablo kullanmadan baðlanabilir. Yolculuk sýrasýnda veya iþ yerinde serbestçe arama yapmanýza ve almanýza olanak verir. Kulaklýklý mikrofon setini kullanmadan önce bu kullaným kýlavuzunu dikkatle okuyun. Telefonunuzun kullaným kýlavuzunda daha ayrýntýlý bilgi verilmektedir. Bu Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) kullaným kýlavuzunu, telefonunuzun önemli güvenlik ve bakým bilgileri saðlayan kullaným kýlavuzunun yerine kullanmayýn. Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi Bluetooth cihazlarý radyo dalgalarý aracýlýðýyla iletiþim kurduðundan, Bluetooth telefonunuzun ve kulaklýklý mikrofon setinizin birbirini görecek konumda olmalarý gerekmez. Baðlantýnýn duvar gibi engellerden veya baþka elektronik aygýtlardan kaynaklanan parazitlerden etkilenme olasýlýðý bulunmakla birlikte, iki cihazýn arasýndaki mesafenin 10 metreyi aþmamasý yeterlidir. Bu kulaklýklý mikrofon seti, Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen Nokia telefonlarý için özel olarak tasarlanmýþtýr. Bununla birlikte kulaklýklý mikrofon seti, Ahizesiz Kullaným veya Kulaklýklý Mikrofon Seti profilini destekleyen tüm uyumlu Bluetooth cihazlarý ile kullanýlabilir. (Burada "Profil", telefonunuzun kulaklýklý mikrofon setini denetlemek için kullandýðý Bluetooth komutlarý anlamýna gelmektedir.) Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 5

6 Uyumlu bir Nokia telefonla kullanýldýðýnda kulaklýklý mikrofon seti en yüksek performansý saðlar. Kulaklýklý mikrofon setini baþka bir firmanýn ürettiði bir telefonla kullanýrsanýz, bu kullaným kýlavuzunda açýklanan iþlevlerin tümünü kullanmanýz mümkün olmayabilir. Bazý ülkelerde Bluetooth cihazlarýnýn kullanýmýnda kýsýtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkili birimlerden bilgi alýn. Þarj cihazlarý ve bataryalar Bu cihazla birlikte kullanmadan önce þarj cihazýnýn model numarasýný kontrol edin. Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti HDW-3 þu þarj cihazlarýyla kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr: ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12 ve LCH-12. Uyarý! Yalnýzca Nokia tarafýndan bu aksesuarla kullanýlmak üzere onaylanan batarya ve þarj cihazlarýný kullanýn. Baþka tür batarya ve þarj cihazlarýnýn kullanýlmasý tüm onay ve garantileri geçersiz kýlar ve tehlikeli olabilir. Onaylý batarya ve þarj cihazlarýný temin etmek için lütfen yetkili satýcýnýza baþvurun. Herhangi bir donanýmýn elektrik kablosunu prizden çekerken kablodan deðil, fiþten tutarak çekin. Satýþ paketindeki kart Kart, telefonunuzu kulaklýklý mikrofon setiyle eþleþtirmek için gereken 0000 Bluetooth þifresini içerir. Bu kartý güvenli bir yerde saklayýn. Þifreyi kullanma hakkýnda bilgi için bkz: Kulaklýklý mikrofon setini ilk kez kullanýrken, sayfa 12. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 6

7 2. Baþlarken Genel bakýþ Kulaklýklý mikrofon seti aþaðýdaki parçalarý içerir: 1 Açma/kapatma tuþu: Kulaklýklý mikrofon setini açar/kapatýr. 2 Cevapla/bitir tuþu: Aramayý cevaplar veya bitirir. Bu tuþ ayrýca sesle arama ve tekrar arama için kullanýlabildiði gibi, etkin bir arama sýrasýnda kulaklýklý mikrofon seti ve telefon arasýnda geçiþ yapmak için de kullanýlabilir. 3 Gösterge ýþýðý: Kulaklýklý mikrofon setinin geçerli durumunu gösterir. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 7

8 4 Ses seviyesini yükseltme: Görüþme sýrasýnda kulaklýðýn ses seviyesini yükseltir. 5 Ses seviyesini alçaltma: Görüþme sýrasýnda kulaklýðýn ses seviyesini alçaltýr. 6 - Kulaklýk: Arayan kiþinin sesini iletir. 7 Mikrofon: Sesinizi iletir. 8 Þarj cihazý konektörü 9 Batarya kapaðý 10 Kulaklýk tutucusu Bataryayý þarj etme Kulaklýklý mikrofon setinde þarj edilebilir bir NiMH batarya (parça numarasý ) bulunmaktadýr. Bataryayý deðiþtirmeniz gerekirse, yenisini yetkili satýcýnýzdan temin edebilirsiniz. Bataryayý þarj etmek için: Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 8

9 1. Þarj cihazýnýn kablosunu kulaklýklý mikrofon setine takýn. Uyumlu þarj cihazlarýnýn listesi için bkz: Þarj cihazlarý ve bataryalar, sayfa Þarj cihazýný AC duvar prizine takýn. Þarj sýrasýnda kýrmýzý gösterge ýþýðý yanar. Bataryanýn tamamen þarj edilmesi, kullanýlan þarj cihazýna baðlý olarak 1-2saat sürer. 3. Batarya tam olarak þarj edildiðinde, yeþil gösterge ýþýðý yanar. Þarj cihazýný AC prizinden çekin ve kulaklýklý mikrofon setinden çýkarýn. Batarya þarj düzeyi düþtüðünde Tam olarak þarj edilmiþ bir batarya 5 saate kadar konuþma, 120 saate kadar bekleme süresi saðlar. (Bekleme modunda, kulaklýklý mikrofon seti açýktýr, ancak görüþme yapýlmamaktadýr.) Bataryanýn þarjý biterken, kulaklýklý mikrofon setinden bir sinyal sesi duyulur ve kýrmýzý gösterge ýþýðý yanýp sönmeye baþlar. Bataryayý aþaðýda açýklandýðý þekilde deðiþtirin. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 9

10 Bataryayý deðiþtirme Çalýþma süresi normalden belirgin ölçüde kýsaysa, yeni bir batarya alma zamaný gelmiþ demektir. Bataryayý deðiþtirmek için: 1. Batarya kapaðýný yavaþça geriye doðru kaydýrarak açýn (1). 2. Þeridi çekerek bataryayý çýkarýn (2). Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 10

11 3. Bataryayý konektörden çýkarýn (3). 4. Yeni bataryayý konektöre takýn. 5. Konektörü yuvasýna yerleþtirin ve bataryayý yerine oturtun (4). 6. Batarya kapaðýný kapatýn ve yerine tamamen oturduðundan emin olun (5). Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 11

12 Kulaklýklý mikrofon setini açma veya kapatma Açmak için: Açma/kapatma düðmesini 2 saniye basýlý tutun. Kulaklýklý mikrofon setinden bir sinyal sesi duyulur ve yeþil gösterge ýþýðý hýzlý bir þekilde yanýp sönmeye baþlar. Kulaklýklý mikrofon seti telefonunuza baðlandýktan sonra ýþýk daha yavaþ bir þekilde yanýp sönmeye baþlar. Kapatmak için: Açma/kapatma düðmesini 2 saniye basýlý tutun. Kulaklýklý mikrofon setinden bir sinyal sesi duyulur ve kýrmýzý gösterge ýþýðý kýsa bir süre yanar. Kulaklýklý mikrofon setini ilk kez kullanýrken 1. Telefonunuzun açýk olduðundan emin olun. 2. Kulaklýklý mikrofon setini açýn. 3. Telefonunuzun Bluetooth menüsüne girin ve Bluetooth özelliðinin etkinleþtirildiðinden emin olun. 4. Telefonunuzun Bluetooth cihazlarýný aramasýný saðlayacaðýnýz alt menüye girin ve aramayý baþlatýn. Telefon, yaklaþýk 10 metre uzaklýktaki tüm Bluetooth cihazlarýný arar ve liste halinde görüntüler. 5. Listeden kulaklýklý mikrofon setini seçin. 6. Kulaklýklý mikrofon setini telefonunuzla iliþkilendirmek ("eþleþtirmek") ve aralarýnda baðlantý kurulmasýný saðlamak için 0000 þifresini girin. Kulaklýklý mikrofon seti telefonla ilk kez eþleþtirilirken, eþleþtirme iþlemi 5 dakika içinde yapýlmazsa kulaklýklý mikrofon seti kapanýr. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 12

13 Þifre girildikten sonra, kulaklýklý mikrofon seti daha önce baþka bir telefonla eþleþtirilmediyse telefonunuz kulaklýklý mikrofon setinin varsayýlan telefonu olur. Ayrýca bkz: Kulaklýklý mikrofon setini birkaç telefonla kullanma, sayfa 21. Kulaklýklý mikrofon setinden bir sinyal sesi duyulur ve set, telefonunuzla eþleþtirilmiþ Bluetooth cihazlarýnýn listelendiði telefon menüsünde görüntülenir. 7. Kulaklýklý mikrofon setini kullanmaya baþlayýn (bkz: sayfa 17). Kulaklýklý mikrofon setini kulaðýnýza göre ayarlama Kulaklýklý mikrofon setini sað veya sol kulaðýnýza takabilirsiniz. Kulaðýnýza en iyi þekilde oturmasý için, satýþ paketinde bulunan farklý boyuttaki kulaklýk tutucularýndan size uygun olanýný seçin. Kulaklýk tutucusunun yönünü deðiþtirmek için, kulaklýk tutucusunu aþaðýdaki þekilde görüldüðü gibi gövde kýsmýndan çýkarýn ve üzerindeki L/R harflerine göre Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 13

14 tekrar takýn. L sol, R ise sað kulaðý belirtir. Örneðin R harfi görülüyorsa, kulaklýklý mikrofon setini sað kulaðýnýza takabilirsiniz. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 14

15 Kulaklýklý mikrofon setini kulaða takma Kulaklýk tutucusunu aþaðýdaki þekilde görüldüðü gibi kulaðýnýzýn arkasýndan geçirin. Sorun giderme Kulaklýklý mikrofon setini telefonunuza baðlayamýyorsanýz, aþaðýdakileri yapýn: Kulaklýklý mikrofon setinin açýk olduðundan ve telefonunuzla eþleþtirildiðinden emin olun. Telefonunuzda Bluetooth özelliðinin etkinleþtirildiðinden emin olun. Kulaklýklý mikrofon seti ve telefonunuz arasýndaki mesafenin 10 metreyi aþmadýðýndan ve aralarýnda duvar gibi engeller veya baþka elektronik cihazlar bulunmadýðýndan emin olun. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 15

16 Kulaklýklý mikrofon setinin eþleþtirme bilgileri listesi dolmuþ olabilir. Kulaklýklý mikrofon seti, ayný anda en fazla 8 telefonun bilgisini saklayabilir. Liste dolarsa, kulaklýklý mikrofon setini orijinal ayarlarýna sýfýrlayýn (bkz: sayfa 22). Kulaklýklý mikrofon seti eylemlerinize yanýt vermiyorsa, bataryayý kýsa bir süre için çýkarýn. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 16

17 3. Kulaklýklý mikrofon setini kullanma Kulaklýklý mikrofon setini kullanmaya baþlamadan önce: Telefonunuzla eþleþtirildiðinden ve telefona baðlý olduðundan emin olun. Kulaklýklý mikrofon setini eþleþtirme yönergeleri için bkz: Kulaklýklý mikrofon setini ilk kez kullanýrken, sayfa 12. Kulaklýklý mikrofon setini baðlama yönergeleri için bkz: Eþleþtirilmiþ kulaklýklý mikrofon setini telefonunuza baðlama. Telefonunuzda Bluetooth özelliðinin etkinleþtirildiðinden emin olun. Telefonunuzun kullaným kýlavuzuna bakýn. Kulaklýklý mikrofon setinin açýk olduðundan emin olun. Bkz: Kulaklýklý mikrofon setini açma veya kapatma, sayfa 12. Kulaklýklý mikrofon setinin telefonunuzdan en fazla 10 metre uzaklýktaki bir mesafede olduðundan emin olun. Kulaklýklý mikrofon seti ve telefon arasýnda duvar gibi engeller veya baþka elektronik cihazlar bulunmadýðýndan emin olun. Kulaklýklý mikrofon setini birkaç telefonla kullanma hakkýnda bilgi için bkz: sayfa 21. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 17

18 Eþleþtirilmiþ kulaklýklý mikrofon setini telefonunuza baðlama Örneðin, kulaklýklý mikrofon seti kapatýldýðýnda, telefonla baðlantýsý kesilir. Telefonunuza baðlamak için, kulaklýklý mikrofon setini açýn veya baðlantýyý telefonunuzun Bluetooth menüsünden kurun. Kulaklýklý mikrofon seti açýldýðýnda otomatik olarak baðlantý kurulmasý için, telefonu izniniz olmadan Bluetooth baðlantý isteklerini kabul edecek þekilde ayarlamanýz gerekir. Nokia telefonlarýnda bu iþlemi Bluetooth menüsünde eþleþtirilen cihazlarýnýzýn ayarlarýný deðiþtirerek gerçekleþtirebilirsiniz. Kulaklýklý mikrofon seti ve telefonunuz arasýndaki baðlantýyý kesme hakkýnda ek bilgi için bkz: sayfa 21. Arama yapma Kulaklýklý mikrofon seti telefonunuza baðlýyken, aramayý telefonunuzu kullanarak normal bir þekilde yapýn. Sesle arama Devam eden arama olmadýðý zaman, istediðiniz ismi ( ses etiketi ) söyleyebileceðinizi belirten bir ses duyuluncaya dek cevapla/bitir tuþunu basýlý tutun. Ses etiketini söyleyin. Telefon ses etiketini dinletir ve ilgili telefon numarasýný arar. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 18

19 Sesli arama özelliðini telefonunuzla da etkinleþtirebilirsiniz. Sesle arama hakkýnda ayrýntýlý bilgi için telefonunuzun kullaným kýlavuzuna bakýn. Bu iþlevin yalnýzca sesli arama özelliðini destekleyen telefonlarda kullanýlabildiðini unutmayýn. Son aranan numarayý yeniden arama Görüþme yapýlmadýðýnda cevapla/bitir tuþuna iki kez kýsa kýsa basýn. Gelen aramayý cevaplama Aramayý cevaplamak için cevapla/bitir tuþuna basýn. Aramayý, telefonunuzu normal þekilde kullanarak da cevaplayabilirsiniz. Arama geldiðinde, telefonunuzda seçtiðiniz zil sesi kulaklýklý mikrofon setinden de duyulur. Aramayý bitirme Etkin görüþmeyi bitirmek için cevapla/bitir tuþuna basýn. Aramayý, telefonunuzu normal þekilde kullanarak da bitirebilirsiniz. Gelen aramayý reddetme Aramayý cevaplamak istemezseniz, cevapla/bitir tuþuna iki kez kýsa kýsa basýn. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 19

20 Otomatik cevap Telefonunuzun otomatik cevaplama iþlevi açýk durumdaysa, telefon gelen aramayý ilk zil sesinden sonra otomatik olarak cevaplar. Kulaklýk ses seviyesini ayarlama Ses seviyesini ses seviyesini yükseltme veya ses seviyesini alçaltma tuþuna basarak ayarlayýn. Ses seviyesini hýzlý bir þekilde ayarlamak için ilgili ses seviyesi tuþunu basýlý tutun. Arama sýrasýnda telefon ve kulaklýklý mikrofon seti arasýnda geçiþ yapma Etkin arama sýrasýnda kulaklýk seti ve telefon arasýnda geçiþ yapabilirsiniz. Bu özellik tüm uyumlu Nokia telefonlarýnda desteklenmektedir. Aramayý kulaklýklý mikrofon setinden telefona aktarmak için: Cevapla/bitir tuþunu basýlý tutun. VEYA: Telefonunuzun ilgili iþlevini kullanýn. Aramayý telefondan kulaklýklý mikrofon setine aktarmak için: Cevapla/bitir tuþunu basýlý tutun. VEYA: Telefonunuzun ilgili iþlevini kullanýn. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 20

21 Kulaklýklý mikrofon setinin telefonla baðlantýsýný kesme Örneðin, telefonunuzla baþka bir Bluetooth cihazý kullanmak istediðinizde, kulaklýklý mikrofon setinin telefonunuzla olan baðlantýsýný kesebilirsiniz. Kulaklýklý mikrofon setinin baðlantýsý aþaðýdaki yöntemlerle kesilebilir: Kulaklýklý mikrofon setini kapatýn. VEYA: Telefonunuzun Bluetooth menüsünde, kulaklýklý mikrofon setinin baðlantýsýný kesin. VEYA: Kulaklýklý mikrofon setini telefondan uzaklaþtýrarak aralarýndaki mesafenin 10 metreyi aþmasýný saðlayýn. Kulaklýklý mikrofon setinin telefonla baðlantýsý, bataryasý boþaldýðýnda da kesilir. Kulaklýklý mikrofon setinin baðlantýsýný kesmek için eþleþtirmenin silinmesine gerek olmadýðýný unutmayýn. Eþleþtirilmiþ bir kulaklýklý mikrofon setini tekrar baðladýðýnýzda þifresini girmeniz gerekmez. Eþleþtirilmiþ kulaklýklý mikrofon setini telefonunuza yeniden baðlama Bkz: Eþleþtirilmiþ kulaklýklý mikrofon setini telefonunuza baðlama, sayfa 18. Kulaklýklý mikrofon setini birkaç telefonla kullanma Kulaklýklý mikrofon setini telefonunuzla kullanmak için telefonu kulaklýklý mikrofon setiyle eþleþtirmeniz gerekir. Kulaklýklý mikrofon seti 8 telefonla eþleþtirilebilir, ancak ayný anda yalnýzca tek bir telefona baðlanabilir. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 21

22 Kulaklýklý mikrofon setini eþleþtirilmiþ birkaç telefonla kullanma Kulaklýklý mikrofon setiyle ilk eþleþtirilen telefon, "varsayýlan telefon" olarak adlandýrýlýr. Kulaklýklý mikrofon setiyle son kullanýlan telefon, "son kullanýlan telefon" olarak adlandýrýlýr. Kulaklýklý mikrofon seti 10 metrelik bir mesafe içinde birkaç eþleþtirilmiþ telefon varken açýlýrsa, birkaç saniye içinde "varsayýlan telefona" baðlanmaya çalýþýr. "Varsayýlan telefona" baðlanamazsa (örneðin, telefon kapalýysa veya kullanýcý baðlantýyý reddederse), birkaç saniye içinde "son kullanýlan telefona" baðlanmaya çalýþýr. Kulaklýklý mikrofon seti bu iki telefondan biriyle baðlantý kuramazsa, diðer telefonlar için tanýnabilir durumda kalýr. Kulaklýklý mikrofon setini "varsayýlan telefon" veya "son kullanýlan telefon" olmayan eþleþtirilmiþ bir telefonla kullanmak istiyorsanýz, baðlantýyý telefonunuzun Bluetooth menüsünden kurun. Kulaklýklý mikrofon setini sýfýrlama Kulaklýklý mikrofon setini, örneðin, varsayýlan kullanýcýsýný deðiþtirmek için orijinal ayarlarýna sýfýrlayabilirsiniz. Kulaklýklý mikrofon setini sýfýrladýðýnýzda, eþleþtirme bilgileri de dahil olmak üzere ayarlarýnýn tümü silinir. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 22

23 Kulaklýklý mikrofon setini sýfýrlamak için: Açma/kapatma tuþunu ses seviyesini yükseltme tuþuyla birlikte 10 saniye basýlý tutun. Kulaklýklý mikrofon seti sýfýrlandýktan sonra art arda iki sinyal sesi duyulur, kýrmýzý ve yeþil gösterge ýþýklarý birkaç saniye boyunca dönüþümlü olarak yanar. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 23

24 4. Batarya bilgileri Kulaklýklý mikrofon setiniz güç kaynaðý olarak þarj edilebilir bir batarya kullanmaktadýr. Bataryanýzý dikkatli kullanýn ve aþaðýdaki kurallara uyun. Þarj etme ve boþaltma Yeni bir bataryanýn tam performansýna ulaþmasý ancak iki veya üç kez tam þarj etme ve boþaltma döngüsünden sonra saðlanýr. Batarya yüzlerce kez þarj edilip boþaltýlabilir, ancak sonunda tükenecektir. Çalýþma süresinin belirgin bir þekilde kýsaldýðýný fark ettiðinizde yeni bir batarya satýn alýn. Yalnýzca Nokia onaylý bataryalar kullanýn ve bataryanýzý yalnýzca cihazýnýz için belirlenmiþ Nokia onaylý þarj cihazlarýyla þarj edin. Þarj cihazýný kullanmadýðýnýzda elektrik prizinden ve cihazdan çýkarýn. Bataryayý þarj cihazýna baðlý durumda býrakmayýn. Aþýrý þarj edilen bir bataryanýn ömrü kýsalabilir. Kullanýlmadýðýnda, tam olarak þarj edilmiþ bir bataryanýn þarj düzeyi belirli bir süre içinde kendi kendine azalacaktýr. Aþýrý düþük veya yüksek sýcaklýklar bataryanýzýn þarj olma süresini etkileyecektir. NiMh bataryalarýnýn ömrünü uzatmak için, kulaklýklý mikrofon setinizi kendiliðinden kapanýncaya dek açýk býrakarak bataryanýn boþalmasýný saðlayýn. Bataryayý baþka yöntemlerle boþaltmayý denemeyin. Bataryayý yalnýzca kendi amacý için kullanýn. Hasarlý bir bataryayý veya þarj cihazýný asla kullanmayýn. Bataryayý sýcak veya soðuk yerlerde (örneðin, yazýn veya kýþýn, kapalý bir otomobil içinde) býrakýrsanýz, bataryanýn kapasitesi azalýr ve ömrü kýsalýr. Bataryayý her zaman 15 C ve 25 C (59 F ve 77 F) arasýndaki sýcaklýklarda tutmaya çalýþýn. Bataryasý sýcak veya soðuk olan bir kulaklýklý mikrofon seti, batarya tam olarak þarj edilmiþ olsa da, geçici bir süre Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 24

25 için çalýþmayabilir. Batarya performansý, özellikle donma noktasýnýn altýndaki sýcaklýklarda sýnýrlýdýr. Uyarý: Yalnýzca onaylý bataryalarý kullanýn (Nokia batarya parça numarasý ). Onaysýz bataryalar patlayabilir. Bataryalarý ateþe atmayýn! Bataryalarý yerel düzenlemelere göre atýn. Mümkün olduðunda geri dönüþüm olanaðýný kullanýn. Bataryalarý, evin diðer çöplerini attýðýnýz gibi atmayýn. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 25

26 Bakým ve onarým Kulaklýklý mikrofon setiniz, üstün tasarým ve hassas iþçilik ürünüdür ve dikkatle kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki öneriler, cihazýnýzýn garanti kapsamýnda kalmasýna yardýmcý olacaktýr. Tüm aksesuarlarý ve donanýmlarý küçük çocuklarýn ulaþabilecekleri yerlerden uzak tutun. Kulaklýklý mikrofon setini ýslatmayýn. Yaðmur damlalarý, nem ve her türlü sývý ya da su buharý, elektronik devrelerin paslanmasýna neden olabilecek mineraller içerir. Cihazýnýz ýslanýrsa, bataryayý çýkarýn ve yeniden takmadan önce cihazýn tamamen kurumasýný bekleyin. Kulaklýklý mikrofon setini kirli, tozlu alanlarda kullanmayýn ve tutmayýn. Hareketli parçalar ve elektronik bileþenler zarar görebilir. Kulaklýklý mikrofon setini sýcak yerlerde tutmayýn. Yüksek sýcaklýklar elektronik cihazlarýn kullaným ömrünü kýsaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazý plastikleri eðebilir veya eritebilir. Kulaklýklý mikrofon setini soðuk yerlerde tutmayýn. Cihaz normal sýcaklýðýna geri döndüðünde, içinde elektronik devre kartlarýna zarar verebilecek rutubet oluþabilir. Cihazý bu kýlavuzda belirtilen yöntemden farklý bir þekilde açmaya çalýþmayýn. Kulaklýklý mikrofon setini düþürmeyin, darbeye maruz býrakmayýn veya sallamayýn. Cihazýn sert kullanýmý, iç devre kartlarýna ve hassas mekanik parçalara zarar verebilir. Kulaklýklý mikrofon setini temizlemek için sert kimyasallar, temizlik malzemeleri veya kuvvetli deterjanlar kullanmayýn. Kulaklýklý mikrofon setini boyamayýn. Boya, hareketli parçalara zarar verebilir ve doðru þekilde çalýþmalarýný engelleyebilir. Kulaklýklý mikrofon seti gerektiði gibi çalýþmýyorsa, en yakýn yetkili servise götürün. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 26

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-11W) Kullaným Kýlavuzu Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-11W) Kullaným Kýlavuzu Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-11W) Kullaným Kýlavuzu 9235347 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-11W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-2) Kullaným Kýlavuzu Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-2) Kullaným Kýlavuzu Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu. 9356694 2. Baský

Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu. 9356694 2. Baský Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu 9356694 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-3W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204664/2

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204664/2 Nokia Bluetooth Headset BH-210 1 2 3 5 4 6 7 8 11 9 10 9204664/2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-98W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu 1 9246088 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-58W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-12W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-12W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-12W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-12W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu 9238648 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-37W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-300 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-50W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-4W) için Kullaným Kýlavuzu Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-4W) için Kullaným Kýlavuzu Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-4W) için Kullaným Kýlavuzu 9311710 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-4W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-55W) Kullaným Kýlavuzu

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-55W) Kullaným Kýlavuzu Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-55W) Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Nokia Corparation olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-55W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Nokia Corparation olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-39W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-71W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1 Nokia FM Vericisi CA-300 6 3 5 7 9203672/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu CA-119 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-700 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-700 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-700 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-57W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 9252959/1

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 9252959/1 Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252959/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-33W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-601 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-601 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-601 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-34W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu 9232426 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Kablosuz GPS Modülü LD-3W Kullaným Kýlavuzu 9246492/1

Nokia Kablosuz GPS Modülü LD-3W Kullaným Kýlavuzu 9246492/1 Nokia Kablosuz GPS Modülü LD-3W Kullaným Kýlavuzu 9246492/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, LD-3W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Nokia Kablosuz Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-12W) Kullaným Kýlavuzu

Nokia Kablosuz Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-12W) Kullaným Kýlavuzu Nokia Kablosuz Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-12W) Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-12W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia Bluetooth GPS Modülü LD-4W Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth GPS Modülü LD-4W Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth GPS Modülü LD-4W Kullaným Kýlavuzu 9204133 Basým 1 TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu LD-4W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine

Detaylı

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu. 9356922 2. Baský

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu. 9356922 2. Baský Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu 9356922 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu 9312021 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere MD-1 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Nokia Music Pack 9245925/2

Nokia Music Pack 9245925/2 Nokia Music Pack 9245925/2 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde bir ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir ürün kutusuna atýlmasý gerektiði anlamýna gelir. Bu ürünleri

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu 9250696 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-69 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia Dijital Kalem Kullaným Kýlavuzu (SU-1B) 9356642 1. Baský

Nokia Dijital Kalem Kullaným Kýlavuzu (SU-1B) 9356642 1. Baský Nokia Dijital Kalem Kullaným Kýlavuzu (SU-1B) 9356642 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-1B ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili maddelerine

Detaylı

Nokia Kaleidoscope I cep tipi resim görüntüleyici kullaným kýlavuzu. 9311543 1. Baský

Nokia Kaleidoscope I cep tipi resim görüntüleyici kullaným kýlavuzu. 9311543 1. Baský Nokia Kaleidoscope I cep tipi resim görüntüleyici kullaným kýlavuzu 9311543 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-11 ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu. 9310658 1. Baský

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu. 9310658 1. Baský Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu 9310658 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu 9356197 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, SU-5 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Kablosuz Klavye (SU-8W) Kullaným Kýlavuzu

Nokia Kablosuz Klavye (SU-8W) Kullaným Kýlavuzu Nokia Kablosuz Klavye (SU-8W) Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-8W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Etkin gürültü giderme özellikli Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-905 Kullaným Kýlavuzu

Etkin gürültü giderme özellikli Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-905 Kullaným Kýlavuzu Etkin gürültü giderme özellikli Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-905 Kullaným Kýlavuzu 9216259 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu BH-905 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu 9355896 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1 Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 13 9200279/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu MD-5W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine

Detaylı

Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu. 9354812 Yayýn 3

Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu. 9354812 Yayýn 3 Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu 9354812 Yayýn 3 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere LPS-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-36W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824904

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-36W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824904 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-36W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu. 9231526 1. Baský

Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu. 9231526 1. Baský Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu 9231526 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, LS-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Geliþtirilmiþ Araç Kiti CK-7W Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu

Geliþtirilmiþ Araç Kiti CK-7W Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu Geliþtirilmiþ Araç Kiti CK-7W Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu 9310692 5. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-5 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili

Detaylı

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA KAMERAYI KULLANMAYA BAÞLAMA GÖRÜNTÜ ÇEKME HAREKET ALGILAMA ÝÞLEVÝNÝ KULLANMA ZAMANLI GÖRÜNTÜLEMEYÝ KULLANMA SICAKLIÐI KONTROL ETME 1. baský TR 9311319 Güvenliðiniz

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N77-1 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarasý: Nokia N77-1. Bundan sonra Nokia N77 olarak anýlacaktýr. 1 Iþýk sensörü 2 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera 3 Seçim

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu 9235732 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-13W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Araç Kiti CK-10 Kullaným Kýlavuzu. 9233639 1. Baský

Araç Kiti CK-10 Kullaným Kýlavuzu. 9233639 1. Baský Araç Kiti CK-10 Kullaným Kýlavuzu 9233639 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HF-7 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Nokia Multimedya Araç Kiti CK-20W Kullaným ve Montaj Kýlavuzu

Nokia Multimedya Araç Kiti CK-20W Kullaným ve Montaj Kýlavuzu Nokia Multimedya Araç Kiti CK-20W Kullaným ve Montaj Kýlavuzu 9245865 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþ bu belgede, NOKIA CORPORATION, bu HF-20 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu

HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Aksesuarlar 3 Kurulum ve Programlama HeartSine samaritan PAD Trainer PAK'ýn

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR Baþlangýç Nokia N95-2 1. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N95-2. Bundan sonra Nokia N95 8GB olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine eriþmek için

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352768

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Durum simgeleri Telefonunuz Akü þarj durumu Sesli posta kutusunun aktif edilmesi / Görülmesi gereken bilgiler Programlanmýþ randevu hatýrlatmasý

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-6 9205726/1

Nokia Mini Hoparlör MD-6 9205726/1 Nokia Mini Hoparlör MD-6 3 5 4 2 9205726/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markasýdýr. Giriþ Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkür

Detaylı

Çevrimiçi Paylaþým 2.0

Çevrimiçi Paylaþým 2.0 Çevrimiçi Paylaþým 2.0 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356113 2. Baský TR

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356113 2. Baský TR Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356113 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NEM-1 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Montaj Kýlavuzu

Kullaným Kýlavuzu. Montaj Kýlavuzu Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RV-1 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu beyan eder. Ürün,

Detaylı

Konumlandırma Nokia N76-1

Konumlandırma Nokia N76-1 Konumlandırma Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353374 Sayý 2

Kullaným Kýlavuzu 9353374 Sayý 2 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353374

Detaylı

Nokia 6810 Kullaným Kýlavuzu. 9311581 1. Baský

Nokia 6810 Kullaným Kýlavuzu. 9311581 1. Baský Nokia 6810 Kullaným Kýlavuzu 9311581 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

2002-2003 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur.

2002-2003 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere DTX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun

Detaylı

Nokia 2310 Kullaným Kýlavuzu. 9248570 2. Baský

Nokia 2310 Kullaným Kýlavuzu. 9248570 2. Baský Nokia 2310 Kullaným Kýlavuzu 9248570 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-189 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1Türkçe. ÇÝFT YÖNLÜ SEYYAR TELSÝZLER ÝÇÝN ÜRÜN GÜVENLÝÐÝ VE RF IÞINI Þarj Aleti Güvenlik Talimatlarý... 3

ÝÇÝNDEKÝLER. 1Türkçe. ÇÝFT YÖNLÜ SEYYAR TELSÝZLER ÝÇÝN ÜRÜN GÜVENLÝÐÝ VE RF IÞINI Þarj Aleti Güvenlik Talimatlarý... 3 6864239V01_TU.fm Page 1 Monday, May 15, 2006 12:49 PM ÇÝFT YÖNLÜ SEYYAR TELSÝZLER ÝÇÝN ÜRÜN GÜVENLÝÐÝ VE RF IÞINI Þarj Aleti Güvenlik Talimatlarý............... 3 BAÞLARKEN Yeni Telsiziniz...........................

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9354296

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353595

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Nokia 1110i/1112 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 1110i/1112 Kullaným Kýlavuzu Nokia 1110i/1112 Kullaným Kýlavuzu 9247862 2. TR baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RH-93 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353892

Detaylı