CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :..."

Transkript

1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış derslere ait testi içermektedir. Bu kitapçıkta 100 soru bulunmaktadır. 2. Bu soru kitapçığının türü B dir. Kitapçık türünü cevap formunuzdaki ilgili yere aşağıda gösterilen şekildeki gibi kodlayınız ve salon görevlisinin de kendisine ait alanı paraflamasını sağlayınız. Bu kodlamayı cevap formunuza yapmadığınız takdirde sınavınız değerlendirilmez. Yanlış kodlama yaptığınız takdirde ise sınavınızın değerlendirilmesi yanlış olacaktır. AÇIKLAMA 3. Sınavda öğrencilere/adaylara toplam 120 dakika süre verilmiştir. 4. Cevaplamaya istediğiniz dersten başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap seçeneği işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap formunda ayrılmış olan yere kurşun kalemle işaretlenecektir. 7. Cevap formu buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 8. Cevap formunda soruların cevapları doğru biçimde işaretlenmediğinde optik okuyucu cevabı algılayamayacaktır. Yanlış işaretlemelerden kaynaklanan hatalardan tamamen öğrenci/aday sorumludur. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 10. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir Görevde Yükselme Sınavı SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ A Paraf B Paraf Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının OMÜ nün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2

3 1. Kanun önünde eşitliğin sağlanması ve her türlü ayrıcalığın reddi anlamına gelen halkçılık aşağıdakilerden hangisi ile alakalıdır? A) Bağımsızlık B) Özgürlük C) Devletçilik D) Demokrasi 2. Vatan bir bütündür, bölünemez. İlkesi ilk olarak nerede ifade edilmiştir? A) Samsun B) Amasya Genelgesi C) Havza Genelgesi D) Erzurum Kongresi 3. Mustafa Kemal Atatürk ün Nutuk adlı eseri hangi yıllar arasındaki olayları anlatır? A) B) C) D) Millet egemenliğinin esas unsur olduğu Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Devletçilik B) Laiklik C) Cumhuriyetçilik D) Milliyetçilik GÖREVDE YÜKSELME 6. Aşağıdaki kanunlardan hangisi bakanlıkların teşkilat yapısı ile ilgili çıkarılmıştır? A) 2547 Sayılı Yasa B) 4737 Sayılı Yasa C) 3046 Sayılı Yasa D) 657 Sayılı Yasa 7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Bakanlıklarda faaliyet konusunun önemi ölçüsünce müsteşar bulunur? B) Bakanlıklarda şeflikler kanun yoluyla kurulur ya da kaldırılır? C) Bakanlık bağlı kuruluşlar için bakanlık merkez teşkilatında genel müdürlük düzeyinde ana hizmet birimi kurulamaz. D) Bakanlıklarda tüm danışma ve yardımcı birimler için genel müdürlük kurulur. 8. Yükseköğretim kurumlar devlet teşkilatı içinde hangi kategoride yerini bulur? A) Merkezi idare B) Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşu C) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kuruluş D) Milli Eğitim Bakanlığı ilgili kuruluşu 9. Bakanlık bağlı kuruluşların bağlı olduğu bakanlıktan alınıp başka bir bakanlığa bağlanması için hangi prosedür uygulanır? 5. Aşağıdaki hukuki yapılanmalardan hangisi Mecelle nin yerine getirilmiştir? A) Ceza Kanunu B) Medeni Kanun C) Ticaret Kanunu D) İcra/İflas Kanunu A) Kanunda değişiklik yapılır. B) Bakanlar arası protokol yoluyla değişiklik gerçekleştirilir. C) Başbakanın kararıyla değişiklik yapılır. D) Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanı onayı ile değişiklik yapılır. 3

4 10. Bakanlık bağlı kuruluşların merkez teşkilatların kadro yapılanması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Müsteşar-Genel Müdür-Daire Başkanı-Şube Müdürü B) Bakan-Müsteşar-Daire Başkanı-Genel Müdür C) Genel Müdür-Daire Başkanı-Şube Müdürü-Şef- Memurluk D) Daire Başkanı-Genel Müdür-Şube Müdürü-Şef- Memur 11. Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin özelliklerinden birisi değildir? A) Çevresel tehdit ve fırsatları belirlemeye yöneliktir B) Kısa vadeli planların gerçekleştirilmesine yöneliktir C) İşletmenin güçlü ve zayıf yönlerini belirleme çabasıdır D) Kıt kaynakların etkin kullanımını amaçlar 12. Belli görevlerin yerine getirilebilmesi için yetkinin bir yönetici veya örgütsel birimden diğerine verilmesine ne ad verilir? A) Güç konusu B) Sorumluluk dağılımı C) Güç kaynakları D) Yetki göçerimi 13. Yaklaşık maliyetle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İhale yapılmadan önce idarece belirlenir. B) İhale ve yeterlilik ilanlarında yer verilmez. C) İsteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. D) KDV dahil fiyatla belirlenir. 14. İtirazen şikayet başvurusu aşağıdakilerden hangisine yapılır? A) İhale komisyonuna B) İhaleyi yapan idareye C) Kamu İhale Kurumu na D) Maliye Bakanlığı na sayılı Kamu İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden değildir? A) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılmaz. B) Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez. C) Bu kanuna göre yapılacak ihalelerde açık teklif usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. D) İdareler ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasından sorumludur sayılı Kamu İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ihale usullerinden değildir? A) Doğrudan temin usulü B) Açık ihale usulü C) Pazarlık usulü D) Belli istekliler arasında ihale usulü 17. Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmaz? A) Tokat Belediyesi nin hizmet alımları B) Anadolu Üniversitesi nin mal alımları C) Ziraat Bankası nın yapım işleri D) Samsun Büyükşehir Belediyesi nin taşınmaz mallarını kiraya vermesi 4

5 sayılı Kamu İhale Kanununa göre herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerin yaptıkları ihaleye ilişkin yasaklama kararlarını aşağıdakilerden hangisi verir? A) Maliye Bakanlığı B) Kamu İhale Kurumu C) İdarenin İhale Yetkilisi D) Bakanlar Kurulu 19. Aşağıdakilerden hangisi teminat olarak kabul edilemez? A) Döviz B) Tedavüldeki Türk lirası C) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları D) Hazine Müsteşarlığı nca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununa göre, devlet tüzel kişiliğine dâhil idarelerin bütçelerine ne ad verilir? A) Merkezi Yönetim Bütçesi B) Genel Bütçe C) Özel Bütçe D) Mahalli İdare Bütçesi sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununa göre, kamu idareleri bütçe gelir ve gider tekliflerini ne zamana kadar Maliye Bakanlığı na gönderir? A) Temmuz ayının on beşine kadar B) Temmuz ayının sonuna kadar C) Eylül ayının on beşine kadar D) Eylül ayının sonuna kadar sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Milli Savunma Bakanlığı dışındaki bakanlıklarda üst yönetici kimdir? A) Bakan B) Başbakan C) Müsteşar D) Bakan Yardımcısı sayılı Kanuna göre idare faaliyet raporu kim tarafından hazırlanır? A) Gerçekleştirme görevlisi B) Harcama yetkilisi C) Üst yönetici D) Bakan 24. sorunun doğru cevap seçeneği C iken D olarak değiştirilmiştir sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirme görevlilerince yürütülmez? A) İşin yaptırılması B) Mal veya hizmetin alınması C) Teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması ve belgelendirilmesi D) Hak sahibinin kimlik bilgilerinin doğruluğunun araştırılması 25. sorunun doğru cevap seçeneği B iken A olarak değiştirilmiştir sayılı kanuna göre harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin hangi tür sorumluluğunu ortadan kaldırmaz? A) İdari sorumluluk B) Mali ve cezai sorumluluk C) Mali sorumluluk D) Cezai sorumluluk 5

6 sayılı kanuna göre Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hangi tarihe kadar TBMM ne sunulur? A) 1 Ekim B) 13 Ekim C) 15 Ekim D) 17 Ekim 27. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma sürecine katılmaz? A) Sayıştay B) Bakanlar Kurulu C) Maliye Bakanlığı D) Kalkınma Bakanlığı 28. Taşınır Mal Yönetmeliğinin dayanağı olan kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) Gelir Vergisi Kanunu B) Medeni Kanun C) 2547 Sayılı Kanun D) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 29. Hangi durumda Taşınır İşlem Fişi düzenlenir? A) Kişilerin kullanımına demirbaş verilmesinde B) Zimmetle taşınır verilenlerin emekli olmasında C) Esaslı onarım ve ilaveler sonucu değer artışlarında D) Zimmetle taşınır verilenlerin hizmet yerlerinin değiştirilmesi durumunda 30. Kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı nedeniyle taşınırların kayıttan çıkışı nasıl yapılır? A) Zimmet fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır. B) Taşınır istek belgesi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır. C) Dayanıklı taşınırlar listesi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır D) Kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı ve taşınır işlem fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır. 31. Aşağıdakilerden hangisi Harcama Yetkilisinin taşınırlarla ilgili sorumluluk ve görevlerinden birisi değildir? A) Taşınırların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludurlar. B) Taşınırların hukuka uygun elde edinilmesinden sorumludurlar C) Taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludurlar D) Kamu idarelerinin kendi kullanımları için imkânlarıyla ürettikleri taşınırların değerini tespit etmek 32. Taşınır geçici alındısı hangi hallerde düzenlenir? A) Acilen zimmete taşınır verilmesi gereken hallerde düzenlenir B) Taşınıra zarar verilmesi halinde taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından düzenlenir C) Muayene ve kabul işlemi derhal yapılmayan hallerde, taşınırların geçici olarak teslim alınmasında düzenlenir D) Ambarın sayılmasından sonra taşınırlarda fazla çıkması durumunda düzenlenir 33. sorunun doğru cevap seçeneği A iken C olarak değiştirilmiştir. 33. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler bu kanun kapsamı içindedir. B) Adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler bu kanun kapsamı içindedir. C) Kamu yararının gerektirdiği hallerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişiye en az yedi gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir. D) Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeler bu kanun kapsamı içindedir. 6

7 34. Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Edinme Hakkı Kanunudur? A) 2914 sayılı Kanun B) 6111 sayılı Kanun C) 4982 sayılı Kanun D) 4734 sayılı Kanun 35. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi itirazını nereye yapmalıdır? A) İdare Mahkemesine B) Sulh ve Ceza Mahkemelerine C) Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna D) BİMER e (Başbakanlık Bilgi İşlem Merkezine) 36. Bilgi Edinme Hakkı aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir? A) Yönetsel bir haktır. B) Anayasal bir haktır. C) Evrensel bir haktır. D) Doğal bir haktır. 37. Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışındadır? A) Kişinin şahsına ait bilgi ve belgeler B) Kişinin direk etkilendiği işlemler C) Kişinin mesleki onurunu etkileyen bilgi ve belgeler D) Mal bildirim beyannamesi ile ilgili belgeler Mayıs Üniversitesi stratejik planında paydaşlarımız ile ilgili Paydaş Etki/Önem Matrisi de verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Birlikte Çalış A) MEB B) YÖK C) DPT D) Maliye Bakanlığı Bilgilendir Askerlik Şubesi Emniyet Müdürlüğü İl Jandarma Müdürlüğü Üniversiteler Arası Kurul Çıkarlarını Gözet/ Çalışmalara Dâhil Et KOBİLER- SİADLAR Yerel Medya Sendikalar Dernekler Sosyal Güvenlik Kurumu Mayıs Üniversitesi stratejik planında (GZFT) nin açılımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Gelişim-Zararlar, Fırsatlar-Tehditler B) Güçlü-Zayıf Yönler, Takip Edilecek-Tehditler C) Güçlü-Zayıf Yönler, Fırsatlar-Tehditler D) Gelişmesi Gereken-Zayıf Yönler, Fırsatlar- Potansiyel Tepkiler 40. Aşağıdakilerden hangisi 19 Mayıs Üniversitesi stratejik planında belirlenen stratejik amaçların içinde bulunduğu Temalardan dan değildir? A) Eğitim-Öğretim B) Toplumsal Yaşama Katkı C) Araştırma Geliştirme Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri D) Üniversitenin Yatay ve Dikey Büyümesini Sağlama 7

8 41. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin niteliklerinden biri değildir? A) Kamu hizmetleri, halkın ödediği vergilerle finanse edilir. B) Toplum, nitelikli hizmet alma beklentisiyle vergilerini kamu görevlilerine emanet eder. C) Kamu hizmeti örgütte iş bölümünü geliştirir. D) Kamu görevlileri kamu hizmetlerini etkin, verimli ve dürüst bir şekilde yürütmelidir. 42. Aşağıdakilerden hangisi yönetimde yozlaşmanın göstergesi sayılamaz? A) Dedikodu B) Görevi kötüye kullanma C) Kayırmacılık D) Rüşvet 43. Aşağıdaki düzenlemelerden hangisi Türkiye deki etik mevzuatı içinde yer almaz? A) 5176 sayılı Kamu görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun (2004) B) Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik () C) Hediye Alma Yasağına ilişkin Genelge (2007;2011) D) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (2005) 44. sorunun doğru cevap seçeneği A iken B olarak değiştirilmiştir. 45. Kuruluşun ile ilişkilerini,...kuruluşun amaçları, işlevleri ve örgütsel davranış üzerindeki etkilerini öğrenmesiyle, kuruluşun.. etkilemesiyle ilgili anlayış, davranış ve yöntemleri içeren bir kavramdır. Yukarıdaki halkla ilişkiler tanımında boş bırakılan yerlere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisi olmalı? A) Çalışanlar/ çalışanların/ çalışanlarını B) Çocuklar/ çocukların/ çocukları C) Komşular/ komşuların/ komşularını D) Çevre/ çevrenin/ çevresini 46. Aşağıdakilerden hangisi personelin eğitimini amaçlayan kurum içi halkla ilişkiler etkinliklerinden biri değildir? A) Hizmet içi kurslar B) Yabancı dil kursları C) Geziler D) Müzik kursları 47. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin genel amaçlarından birisidir? A) Demokratik değerlerin gelişmesine engel olmak B) Mal ve hizmetlerin niteliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak C) Kuruluşla halk arasında karşılıklı saygı ve toplumsal sorumluluk duygularını engellemek D) Özel çıkarlarla kamusal çıkarlar arasında uyumsuzluk yaratmak 44. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler çalışmalarının aşamalarından biridir? A) Soru sorma B) Değerlendirme C) Mektup D) Pratik yapma 48. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi nin görevlerinden birisi değildir? A) Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak B) Para basılmasına karar vermek C) Savaş ilanına karar vermek D) Kanun hükmünde kararname çıkarmak 8

9 Anayasası na göre aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevler arasında sayılmamıştır? A) Seçme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı B) Kamu hizmetine girme hakkı C) Grev hakkı D) Dilekçe hakkı 50. Aşağıdakilerden hangisi disiplin amirinin vermeye yetkili olduğu cezalardan biri değildir? A) Aylıktan kesme B) Uyarma C) Kınama D) Kamu görevinden çıkarma 51. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Bulunan kademedeki ilerlemenin 1-4 yıl durdurulmasıdır. B) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası görevlinin bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulu kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amir tarafından verilir. C) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verildiği tarihten 2 yıl sonra uygulanır. D) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı itiraz hakkı bulunmamaktadır. 52. Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurlar Disiplin Yönetmeliğinde düzenlenen zamanaşımı hükümleri ile aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Uyarma, kınama cezalarında 60 gün içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. B) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. C) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet bir yıl içerisinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. D) Aylıktan kesme cezasında 60 gün içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 53. Sermayesinin %50 den fazlası herhangi bir iktisadi devlet teşekkülü ya da Kamu İktisadi Kuruluşuna ait olan Anonim Şirketlere ne ad verilir? A) Kamu İktisadi Teşekkülü B) Bağlı Ortaklık C) Kamu İktisadi Teşebbüsü D) İştirak 54. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, kişilere hitaben yazılan yazılarda resmi hitap biçimine uygun yazılmıştır? A) Sayın Prof. Dr. Baki Kısa Türk Dil Kurumu Başkanı B) Sayın: Prof. Dr. Baki Kısa Türk Dil Kurumu Başkanı C) Sayın: Prof. Dr. Baki KISA Türk Dil Kurumu Başkanı D) Sayın Prof. Dr. Baki KISA Türk Dil Kurumu Başkanı 55. Başka birimlerle işbirliği yapılarak hazırlanan yazılarda, paraf bölümünden sonra bir satır aralığı bırakılarak. yazılır ve işbirliğine dahil olan personelin unvan, ad ve soyadları paraf bölümündeki biçimine uygun olarak düzenlenir. Yukarıdaki metindeki noktalı yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi yazılmalıdır? A) Paraf B) Koordinasyon C) Adres D) İvedi 56. Kâğıt kullanarak hazırlanan resmi yazılar en az kaç nüsha olarak düzenlenir? A) 5 B) 3 C) 2 D) 1 9

10 57. Aşağıdakilerden hangisi gizlilik derecesini belirtmez? A) Gizli B) Çok gizli C) Önemli D) Hizmete özel 58. Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğin uygun bir yerine ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir. Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi yazılmalıdır? A) Aslını aynıdır B) Aslının benzeridir C) Aslıdır D) Aslına uygundur 59. Yönetimde 5N1K yani ne?, nerede?, ne zaman?, nasıl?, niçin? ve kim? tarafından yapılacak sorularına cevap oluşturan yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Planlama B) Örgütleme C) Yöneltme D) Denetim 60. Aşağıdakilerden hangisi orta kademe yöneticilerine örnek gösterilebilir? A) Genel Müdür B) İnsan Kaynakları Müdürü C) Genel Müdür Yardımcısı D) Müsteşar Yardımcısı 61. Bir Yöneticiye doğrudan bağlı ast sayısını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Yönetim (kontrol) Alanı B) Yönetim Birliği C) Komuta Birliği D) Hiyerarşi 62. İnsanın varlığını sürdürmesi, yemesi-içmesi ve giyinmesi gibi ihtiyaçlar Maslow tarafından hangi ihtiyaç başlığında ele alınmıştır? A) Saygı ve değer İhtiyaçları B) Güvenlik ihtiyaçları C) Fizyolojik ihtiyaçlar D) Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları 63. Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurlar Disiplin Yönetmeliğinde tanımlanan Disiplin Kurulları için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Kurul üyeleri çekimser oy kullanabilir. B) Kurulun toplantı nisabı üye tam sayısının üçte ikisidir. C) Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. D) Disiplin kurulları uyarma cezası vermeye yetkilidir. 64. Aşağıdakilerden hangisinde şikâyetin yapılma şekli ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir? A) Şikâyetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlanarak, silsile takip edilerek şikâyet edilen amirler atlanarak yapılır. B) Yazılı şikâyetler maksadı en iyi ifade edecek şekilde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yazılan bir dilekçe ile yapılır. C) Dilekçede tespit edilen eksiklikler ile suç teşkil etmeyen usulsüzlüklerin giderilmesi şikâyeti kabul eden amirlerce sağlanır. D) Sözlü şikâyetlerde en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikâyet edilen amirin atlanarak yapılması ilkesi uygulanmaz. 65. Şikâyetlerin incelenmesi ve bir karara bağlanarak şikâyet sahiplerine tebliğ edilmesi ile ilgili bütün işlemlerin tamamlanması aşağıda verilen sürelerden hangisi içerisinde zorunludur? A) En geç şikâyet dilekçesinin karar merciine intikal ettiği tarihi izleyen 30 gün içinde B) En geç şikâyet dilekçesinin karar merciine intikal ettiği tarihi izleyen 60 gün içinde C) En geç şikâyet dilekçesinin karar merciine intikal ettiği tarihi izleyen 15 gün içinde D) En geç şikâyet dilekçesinin karar merciine intikal ettiği tarihi izleyen 15 iş günü gün içinde 10

11 66. Şikâyette bulunan ve şikâyet edilen memurlar yetkili amirlerce verilen kararlara karşı bir defaya mahsus olmak üzere kararın kendilerine tebliğini izleyen kaç gün içerisinde itiraz hakkını kullanabilirler? A) 30 gün B) 60 gün C) 15 gün D) 10 gün 67. Milli Güvenlik Kurulu toplantıları ne zaman yapılır? A) 2 ayda 1 kez B) 3 ayda bir C) Yılda 1 kez D) 4 ayda 2 kez Anayasası nın 117 nci Maddesine göre milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasında TBMM ne karşı hangi kurum sorumludur? A) Genelkurmay Başkanlığı B) Türk Silahlı Kuvvetleri C) Milli Güvenlik Kurulu D) Bakanlar Kurulu 69. Devletin anayasal düzeni, milli varlığını, bütünlüğünü milletler arası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik bütün çıkarlarının yanı sıra, uluslararası antlaşmalarda kararlaştırılan haklarını, her türlü iç ve dış tehdide karşı korunmak ve kollanmak üzere gerçekleştirilen faaliyetlerin bütünüdür. Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? 70. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Türkiye sinin ilk muhalefet partisidir? A) İttihat ve Terakki Partisi B) Hürriyet ve İtilaf Fırkası C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası D) Ahali Cumhuriyet Fırkası Anayasası na göre aşağıdakilerden hangisi, Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkilerinden birisidir? A) Başbakanı atamak B) Kanunları yayımlamak C) Kararnameleri imzalamak D) Milletlerarası anlaşmaları onaylamak ve yayımlamak 72. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi nin görevleri arasında yer almamaktadır? A) Tüzüklerin Anayasa ya uygunluğunu denetlemek B) Yüce Divan sıfatıyla birtakım kişileri yargılamak C) Siyasi partilerin kapatılmasına karar vermek D) Bireysel başvuruları karara bağlamak Anayasası na göre milletvekillerinin görevlerini yerine getirmeleri sırasında açıkladıkları düşüncelerden ve verdikleri oylardan dolayı herhangi bir soruşturmaya uğramamalarına ne ad verilir? A) Yasama uyumsuzluğu B) Yasama dokunulmazlığı C) Milletvekilliğiyle bağdaşmayan işler D) Yasama sorumsuzluğu A) Milli güvenlik B) Milli güç C) Siyasi güç D) Milli strateji 11

12 74. Yükseköğretim kurulu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Kurul Başkanı, kurul üyeleri arasında cumhurbaşkanı tarafından seçilir B) Kurula Cumhurbaşkanı tarafından sekiz üye seçilir C) Kurul üyeliğinin süresi beş yıldır. D) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Kurul organları arasındadır sayılı Yüksek Öğretim Kanunu kapsamında enstitü organları ile ilgili aşağıdaki beyanlardan hangisi yanlıştır? A) Enstitünün organları; enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur B) Enstitü kurulu müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşur C) Enstitü kurulu 2547 sayılı kanunla fakülte kuruluna verilen görevleri yerine getirirler D) Enstitü müdürü, rektör tarafından üç yıl için atanır. 76. Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak aşağıdakilerden hangisinin görevidir? A) Fakülte Yönetim Kurulu B) Dekan 75. soru herkese doğru kabul edilmiştir. C) Fakülte Kurulu D) Üniversite Yönetim Kurulu 78. Aşağıda belirtilen kamu görevlilerinden hangisi Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik e tabi değildir? A) Kamu kurumunda istihdam edilen işçi B) Kamu kurumu sözleşmeli personeli C) Polis D) 657 sayılı yasaya tabi memur 79. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine dair yönetmeliğe göre işyerinde aşağıdaki kıyafetlerden hangisi giyilmez? A) Gömlek B) Sandalet C) Döpiyes D) V yaka süveter 80. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan işçiler için imzalanan Toplu İş Sözleşmelerine, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik e aykırı hüküm konulması halinde geçerliliği konusunda ne söylenebilir? A) Toplu İş Sözleşmesi özel yasaya dayandığından aykırı hüküm konabilir. B) Toplu İş Sözleşmesine, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe aykırı hüküm konamaz. C) Toplu İş Sözleşmesine tabi işçiler Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine tabi değildir. D) Toplu İş Sözleşmesi ile iş yerindeki kılık kıyafet düzenlenemez. 77. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek aşağıdakilerden hangisinin görevidir? 81. Mal bildiriminde bulunmayan memurlara verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? A) Senato B) Hukuk Müşavirliği C) Üniversite Yönetim Kurulu D) Rektör Yardımcısı A) Kademe ilerlemesinin durdurulması B) Uyarma C) Kınama D) Aylıktan kesme 12

13 82. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik e aykırı hareket edenlere uygulanacak disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir? A) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek (Uyarma). B) Taşıdığı sıfatın gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak (Uyarma). C) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak (Uyarma). D) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak (Kınama). 83. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik e göre yaz dönemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 15 Haziran 15 Eylül B) 15 Mayıs 31 Ağustos C) 01 Haziran 15 Eylül D) 15 Mayıs 15 Eylül 84. Usulüne uygun çekilen devlet memuru ne kadar süre sonra memuriyete dönebilir? A) 2 yıl B) 1 yıl C) 6 ay D) 3 yıl 85. Görevinden uzaklaştırılan devlet memurları hakkında görevinden uzaklaştırmayı izleyen kaç iş günü içerisinde soruşturmaya başlanması zorunludur? A) 15 B) 1 0 C) 30 D) Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kim tarafından düzenlenir? A) Vali B) Devlet Personel Başkanlığı C) Memurun çalıştığı kurum D) Başbakanlık 88. Devlet memuru 1982 Anayasasının hangi maddesinde tanımlanmıştır? A) 125 B) 127 C) 128 D) nci ve 2nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 den az olan kadrolara atanabilmek için asgari hizmet süresi kaç yıldır? A) 8 B) 1 0 C) 12 D) Kel ölür ( ) sırma saçlı olur ( ) kör ölür ( ) badem gözlü olur. Yukarıdaki boşluklara hangi noktalama işaretleri gelmelidir? A) (,) (,) (,) B) (.) (,) (;) C) (;) (,) (,) D) (,) (;) (,) 86. Farsça aşağıdaki dil ailelerinden hangisinde yer alır? 91. Aşağıdakilerin hangisi anlamına göre olumlu bir cümledir? A) Hint-Avrupa Dil Ailesi B) Bantu Dil Ailesi C) Hami-Sami Dil Ailesi D) Ural-Altay Dil Ailesi A) Burada beni kimse tanımaz. B) Ne adımızı anan var, ne halimizi soran. C) Söylediklerimi henüz yapabilmiş değil. D) Cezaya çarptıranlar suçsuz değildiler. 13

14 92. Hangisi dilekçeler için yanlış bir yargıdır? A) Üst makama rica alt makama arz edilir. B) Düz beyaz çizgisiz kağıda yazılır. C) Sağ alt tarafa dilekçe sahibinin adı soyadı yazılır. D) Resmi veya özel kuruluşlardan bilgi talep edilir. 93. Türkçeye en çok benzeyen dil hangisidir? A) Moğolca B) Macarca C) Çince D) Rusça 94. Hangisinin yazımı yanlıştır? A) Özgeçmiş B) Genelkurmay C) Kurban Bayramı D) 29 Mayıs 1453 Salı günü 95. Doktora yapan öğretim elemanına aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A) Bir kademe ilerlemesi uygulanır. B) Bir derece ilerlemesi uygulanır. C) İki kademe ilerlemesi uygulanır. D) Bir derece bir kademe ilerlemesi uygulanır. 96. Aşağıdaki unvanlardan hangisi öğretim elemanı sınıfında değildir? A) Uzman B) Çevirici C) Araştırmacı D) Araştırma Görevlisi 97. Öğretim elemanlarının derece yükseltilmesi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yükselebilecekleri derecede aynı unvanla boş bir kadronun bulunması B) Derecesi içinde en az üç yıl bulunmuş ve bu derecenin üçüncü kademe aylığını bir yıl fiilen almış olmak C) Birim amirinin onayı D) Bu süre içinde olumlu sicil almış olması 98. Aşağıdakilerden hangisi mal bildiriminde bulunacaklardan biri değildir? A) Siyasi parti genel başkanları B) Yeminli mali müşavirler C) Gazete sahibi gerçek kişiler D) Muhtarlar 99. Aşağıdakilerin hangisinde mal bildirimini verme zamanı doğru olarak verilmiştir? A) Bakanlar Kurulu üyeliğine atamalarda atamayı izleyen 2 ay içinde B) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen 2 ay içinde C) Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen 2 ay içinde D) Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda 2 ay içinde 100. Mal bildirimin verileceği mercilerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için Adalet Bakanlığına B) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu Üyeleri için Maliye Bakanlığı, C) Noterler için Adalet Bakanlığı D) Siyasi parti genel başkanları için Sayıştay Başkanlığı 14 Test Bitti.

15 Kontrol Yapanlar Ders Adı İmza Düzenleyenler Kitapçık Türü İmza A Kitapçığı B Kitapçığı Basımı Onaylayan Kitapçık Türü İmza A Kitapçığı B Kitapçığı

16 Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş öğrenciler/adaylar mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu öğrencilerin/adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınavda öğrencilere/adaylara her ders için 120 dakika süre verilmiştir. Öğrenciler/Adaylar sınavın ilk 30 dakikasından sonra hiçbir şekilde sınava alınmayacaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 ve son 5 dakikası içinde öğrencinin/ adayın salondan çıkışına kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden öğrenci/ aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava devam ettirilmeyecektir. Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap formunuzu ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresinin bittiği ilan edildikten sonra cevap formları ve soru kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya kadar öğrenciler/ adaylar yerlerinden ayrılmayacaktır. 3. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle/adaylarla konuşmaları ve öğrencilerin/adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır. 4. Sınav sırasında kopya çeken, çekilmesine yardımcı olan öğrencilerin/adayların kimlikleri, Salon Başkanı tarafından Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu öğrencilerin/ adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekenleri veya çekmeye yardımcı olanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk öğrenciye/adaya aittir. Öğrencilerin/ Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya girişiminde bulunulduğunu gösterirse, kopya eylemine katılan öğrencilerin/adayların sınavı iptal edilcektir. Cevap formunuzu başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Bu durum sizin için son derece önemlidir. Sınav görevlileri, sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, OMÜ takdir hakkını kullanarak adayların bir kısmının veya tümünün sınavını iptal etme hakkına sahiptir. 5. Öğrenciler/Adaylar, görevlilerin her türlü uyarısını dikkate almak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yeri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce B SINAVDA UYULACAK KURALLAR Görevde Yükselme Sınavı sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarıları dikkate almayanların kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 6. Cevap formunda ilgili alanları doldurmanız gerekmekte olup yazılacak her türlü yazı ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Cevapların cevap formuna işaretlenmiş olması gerekmektedir. Soru kitapçığına yapmış olduğunuz işaretlemeler geçersiz sayılacaktır. 7. Soru kitapçığınızı aldıktan sonra Salon Başkanının talimatıyla kitapçıktaki sayfaların eksik olup olmadığını ve basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için Salon Başkanına başvurunuz. Soru kitapçığında her sayfanın başlığında basılı bulunan soru kitapçık türünün, kitapçığın ön kapağındaki soru kitapçığı türü ile aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Farklı olması durumunda Salon Başkanından yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığı üzerindeki kitapçık türünü, cevap formu üzerinde bulunan Soru Kitapçığı Türü alanına kodlamanız gerekmektedir. Salon görevlileri sınav öncesi cevap formunuzda kodladığınız Soru Kitapçığı Türünü kontrol ederek form üzerinde bulunan Kontrol edilmiştir alanını mürekkepli kalemle paraflayacaktır. Salon görevlileri tarafından cevap formunuzda ilgili alanın paraflanmaması durumunda cevap formunuz değerlendirilemeyecektir. Lütfen salon görevlilerinin cevap formunu paraflamasını isteyiniz. 8. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığı üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve sıra numaranızı yazıp imzalayınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları ile cevap formları toplanacak ve tek tek incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarının eksik bulunması durumunda sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem başlatılacaktır. 9. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 10. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır. 11. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap formunuzu salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız. 12. Sınava giren öğrenci/aday sınavda uyulacak kuralları kabul etmiş sayılır.

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 1. GRUP AŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki ilgileri

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ MADDE - 1 Sendikanın Adı: "BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI dır. Kısa Adı : "BİRLİK HABER- SEN"

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI Editörler Dr. İrfan NEZİROĞLU Genel Sekreter Yardımcısı (Yasama) Habip KOCAMAN Kanunlar ve Kararlar Müdürü Semra

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI ADAY MEMURLARIN TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM YÜKSEKÖ ĞRETİM Bu ders notlan, 21/02/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 27/06/1983 tarihli

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı