ÝÇÝNDEKÝLER. Sivil Savunma Dergisi. Sahibi: Yayýn Kurulu: Yusuf SELKAN Elçin KARABULUT Neray OYKAN Yýlmaz ÖZATA. Adres: Sivil Savunma Faaliyetleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÇÝNDEKÝLER. Sivil Savunma Dergisi. Sahibi: Yayýn Kurulu: Yusuf SELKAN Elçin KARABULUT Neray OYKAN Yýlmaz ÖZATA. Adres: Sivil Savunma Faaliyetleri"

Transkript

1 ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi Sahibi: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 2 Sivil Savunma Faaliyetleri Yayýn Kurulu: Yusuf SELKAN Elçin KARABULUT Neray OYKAN Yýlmaz ÖZATA Adres: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý P.K Lefkoþa Tel:(0392) Faks:(0392) E.Posta: 20 Tarihi Miraslarýmýz Soli Harabeleri 17 Kumsal Katliami Sivil Savunma Dergisi, 179/1994 sayýlý Sivil Savunma Teþkilat, Donatým ve Tedbirler Tüzüðü nün 36 (1) maddesi uyarýnca yayýmlanmaktadýr. Dergideki yazýlarýn içerdiði fikirler yazarlara ait olup, bu yazýlarýn resmi bir yönü yoktur. Ýsteyenler dergide yayýmlanmak üzere, ücret talep etmemek kaydýyla, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý na yazý veya çeviri gönderebilirler. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, yayýmlanmak üzere gönderilen yazýlarda, yazýnýn ana fikrini deðiþtirmeden, gerekli g ö r d ü ð ü d ü z e l t m e l e r i y a p a b i l i r. Gönderilen yazýlar yayýmlansýn veya yayýmlanmasýn iade edilmez. Dergideki y a z ý l a r, k a y n a k g ö s t e r i l e r e k yayýmlanabilir. Sivil Savunma Dergisi, yýlda üç kez yayýmlanýr. 26 3G Teknolojisi Boþanmalarýn Çocuklar Üzerindeki Etkileri Pakkos Sildi nin Kazanilmasi

2 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Eðitimler, Tatbikatlar ve Arama - Kurtarma Faaliyetleri Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý dönem içerisinde; Sivil Savunma kadrolu personeline yönelik hizmetiçi eðitim ve tatbikatlara, öðrencilere yönelik sivil savunma konulu eðitimlere, KKTC de yaþayan yabancý uyruklulara yönelik eðitimlere devam etti, Daire ve Müessese Sivil Savunma Teþkili personeline yönelik eðitim ve tatbikatlar gerçekleþtirdi, meydana gelen yangýnlarla arama kurtarma gerektirecek diðer münferit olaylara müdahalede bulundu. Sivil Savunma Personeli Ýlk Yardým Öðretmenliði Kursu nu Tamamladý Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personeli, TC Sivil Savunma Genel Müdürlüðünce Ankara Sivil Savunma Koleji nde açýlan Ýlk Yardým Öðretmenliði Kursu na katýldý. 26 ülkeden 100'e yakýn katýlýmcýnýn bulunduðu eðitimde, TRT Kurumu'nun deneyimlerinin aktarýlmasý, mesleki konularda katkýda bulunulmasý ve Türk Dili nin etkin kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý amaçlandý. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Kuzeyin Sesi Radyo Vatan'dan iki personelin de katýldýðý eðitimde, TRT Kurumuna emek vermiþ duayenler, radyocular ve eðitmenlerle röportajlar yapýlarak Kuzeyin Sesi Radyo Vatan aracýlýðýyla dinleyicilere ulaþtýrýldý. Söz konusu kurs sonucunda, katýlýmcý Kuzeyin Sesi Radyo Vatan KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnca ; kadrolu personelin mesleki bilgilerle donatýlmasýna yönelik yurt dýþý hizmet içi eðitimleri kapsamýnda, Türkiye Sivil Savunma Genel Müdürlüðünce Ankara Sivil Savunma Koleji nde 2009 Yýlý Eðitim Uygulama Programý çerçevesinde icra edilen ve 5 Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personelinin katýldýðý eðitim programý Eylül 2009 tarihleri arasýnda gerçekleþti. Kuzeyin Sesi Radyo Vatan Personeli "TRT Uluslararasý Radyo Yayýncýlýðý Eðitimi"ne Katýldý TRT Radyo Daire Baþkanlýðý, Eðitim Daire Baþkanlýðý ve Ankara Radyosu Müdürlüðünce organize edilen 1 inci Radyo Yayýncýlýðý Eðitimi 19 Ekim-07 Kasým 2009 tarihleri arasýnda Antalya'da gerçekleþtirildi. çalýþaný personeli, 26 farklý ülkeden Türkçe konuþan meslektaþlarý ile biraraya gelerek karþýlýklý bilgi paylaþýmýnda bulunmanýn yaný sýra iþbirliðinin geliþimine de katkýda bulunmuþ oldu. TRT tarafýndan düzenlenen bu eðitime katýlýmýn dolaylý olarak KKTC nin tanýtýlmasýna da ayrýca katký koyduðu tespit edildi. Daire ve Müessese Sivil Savunma Teþkili Personeline Yönelik Eðitimler Tamamlandý Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 2009 yýlý daire müessese teþkili eðitimleri tamamlandý. 2 3

3 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Eðitimler, Tatbikatlar ve Arama - Kurtarma Faaliyetleri Sivil Savunma Bölge Müdürlükleri tarafýndan, sivil savunma teþkillerinde görevli daire müessese personeline yönelik 02 Kasým-14 Aralýk 2009 tarihleri arasýnda gerçekleþen eðitimlerde 4,932 personele eðitim verildi. Future American Elementary School öðrencilerine 28 Ekim 2009 tarihinde sivil savunma konularýnda eðitim verildi. -Sivil Savunma Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü personelince; Canbulat Özgürlük Ortaokulu öðrencilerine Ekim 2009 tarihlerinde, Namýk Kemal Lisesi öðrencilerine 03 Aralýk 2009 tarihinde, Beyarmudu Ortaokulu öðretmen ve öðrencilerine 07 Aralýk 2009 tarihinde, Polatpaþa Lisesi öðretmen ve öðrencilerine 14 Aralýk 2009 tarihinde, Geçitkale Cumhuriyet Lisesi öðretmen ve öðrencilerine de 21 Aralýk 2009 tarihinde Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü personeli ile birlikte ilk yardým konularýnda uygulamalý eðitim verildi. -Sivil Savunma Girne Bölge Müdürlüðü personelince; GAÜ-AKUT üyelerine yönelik 2010 yýlý içerisinde icra edilecek faaliyetlerle ilgili 17 Aralýk 2009 tarihinde, bilgilendirme toplantýsý yapýldý, ardýndan ilk yardým eðitimi verildi. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnca Ýlk ve Orta Öðretimde Öðrenim Görmekte Olan Öðrencilere Yönelik Eðitimlere Devam Edildi Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnca 2009 yýlý eðitim uygulama programý çerçevesinde öðrencilere yönelik ilk yardým, yangýn söndürme ve kurtarma, meydana gelebilecek deprem öncesi, sýrasý ve sonrasý davranýþlarla trafik kazalarý ile ilgili eðitimlere devam edildi. Bu kapsamda; -Sivil Savunma Lefkoþa Bölge Müdürlüðü ve Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü personelince, The -Sivil Savunma Güzelyurt Bölge Müdürlüðü personelince; Zümrütköy Ýlkokulu öðretmen ve öðrencilerine 12 Kasým 2009 tarihinde ilk yardým ve yangýn söndürme, Özgürlük Ýlkokulu öðretmen ve öðrencilerine 18 Kasým 2009 tarihinde deprem, yangýn söndürme ve ilk yardým, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Sivil Savunma Kolu öðrencilerine 03 Aralýk 2009 tarihinde ilk yardým, Güzelyurt Kurtuluþ Lisesi Sivil Savunma Kolu öðrencilerine 07 Aralýk 2009 tarihinde yangýnla mücadele, Güzelyurt Meslek Lisesi Sivil Savunma Kolu öðrencilerine 08 Aralýk 2009 tarihinde yangýnla mücadele, Lefke Gazi Lisesi Sivil Savunma Kolu öðrencilerine 11 Aralýk 2009 tarihinde ilk yardým,

4 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Eðitimler, Tatbikatlar ve Arama - Kurtarma Faaliyetleri Güzelyurt Türk Maarif Koleji Sivil Savunma Kolu öðrencilerine de 14 Aralýk 2009 tarihinde ilk yardým konularýnda uygulamalý eðitim verildi. Rumca dilinde ilk yardým ile yangýn söndürme ve kurtarma konularýnda verilen eðitim, Sivil Savunma Ýskele Bölge Müdürlüðü ile Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü personeli tarafýndan gerçekleþtirildi. -Sivil Savunma Ýskele Bölge Müdürlüðü personeli ve Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü personeli tarafýndan, Ýskele Bekirpaþa Lisesi öðrencilerine 26 Ekim 2009 tarihinde sivil savunma konularýnda, 14 Aralýk 2009 tarihinde de ilk yardým konularýnda eðitim verildi. Rum Öðrencilere Sivil Savunma Konulu Eðitim Dipkarpaz Rum Okullarýnda öðrenimine devam etmekte olan Rum öðrenci, öðretmen ve okul çalýþanlarýna Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan 30 Ekim 2009 tarihinde eðitim verildi. Koruçam Köy Sakinlerine Eðitim Koruçam da ikamet eden Maronit kökenli 45 köy sakinine, ilk yardým ve yangýn söndürme eðitimi verildi. Sivil Savunma Girne Bölge Müdürlüðü tarafýndan Türkçe, Rumca, Ýngilizce ve Arapça olmak üzere dört dilde verilen eðitim, Koruçam da ikamet eden herkesi kapsayacak þekilde, gönüllülük esasýna göre uygulandý. Can-Ser Ltd. ve Kascon Ltd. Personeline Eðitim Haspolat Sanayi Bölgesi nde temizlik malzemesi üretimi yapan Can-Ser Ltd. ile hazýr beton 4 5

5 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Eðitimler, Tatbikatlar ve Arama - Kurtarma Faaliyetleri üretimi yapan Kascon Ltd. çalýþanlarýna yangýn söndürme ve ilk yardým eðitimi verildi. Sivil Savunma Lefkoþa Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan verilen eðitimler, 24 Eylül 2009 ve ilk yardým ile yangýn söndürme ve kurtarma eðitimi verildi. Sivil Acil Durum Gönüllülerine Eðitim 09 Ekim 2009 tarihlerinde gerçekleþtirildi. Gazimaðusa ve Ýskele ilçesinde ikamet eden yabancý uyruklu Sivil Acil Durum Gönüllülerine yönelik 12 Kasým 2009 tarihinde sivil savunma konularý ile ilgili bilgilendirme toplantýsý gerçekleþtirildi. Kýbrýs Türk Sanayi Odasý Üyelerine Eðitim Lefkoþa ilçesinde faaliyet gösteren Kýbrýs Türk Sanayi Odasý üyelerine Sivil Savunma Lefkoþa Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan yangýn ve yangýnlarda ilk yardým eðitimi verildi. 26 Ekim 2009 tarihinde Sanayi Odasý konferans salonunda gerçekleþtirilen eðitime 30 üye katýldý. Bilgilendirmenin ardýndan gönüllülere, Kasým 2009 tarihleri arasýnda Ýskele Bölge Müdürlüðü nde ilk yardým eðitimi, Kasým 2009 tarihlerinde ise Ýskele Bölge Müdürlüðü personeli ile Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü personeli tarafýndan uygulamalý arama-kurtarma eðitimi verildi. Gazimaðusa Tersanesi ve Ektam Kýbrýs LTD. Çalýþanlarýna Eðitim Sivil Savunma Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan, Gazimaðusa Tersanesi çalýþanlarýna Kasým 2009 tarihlerinde, Ektam Kýbrýs LTD. çalýþanlarýna ise 23 Kasým 2009 tarihinde Boðaz Endüstri Madencilik (BEM) Çimento Fabrikasý Çalýþanlarýna Eðitim Sivil Savunma Ýskele Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan B.E.M Çimento Fabrikasý çalýþanlarýna yönelik eðitim verildi.

6 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Eðitimler, Tatbikatlar ve Arama - Kurtarma Faaliyetleri Ýlk yardým ile yangýn söndürme ve kurtarma konularýnda verilen eðitim 02 Aralýk 2009 tarihinde gerçekleþtirildi. kurtarma, ilk yardým ve deprem tatbikatlarý gerçekleþtirildi. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnca; deprem ve diðer olaðanüstü durumlarda resmi ve özel daire Sivil Savunma 2009 Uçak Kazasý Tatbikatý müesseselerde çýkabilecek yangýn ve meydana Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnca, personel gelebilecek yaralanmalara ilk müdahaleyi yapacak, eðitiminin pekiþtirilmesi, olasý kazalara karþý önceden oluþturulan sivil savunma daire müessese hazýrlýklarýn gözden geçirilmesi ve müdahalede teþkil ekiplerinde görevli personele yýl içerisinde reaksiyon süresinin kýsaltýlmasý amacýyla 24 Eylül verilen eðitimlerin pekiþtirilmesi amacý ile icra edilen 2009 tarihinde St. Hilarion bölgesinde, gece tatbikatlar Ekim ve Aralýk 2009 aylarý içerisinde þartlarýnda, tüm kadrolu personelin katýldýðý Sivil gerçekleþtirildi. Savunma 2009 Uçak Kazasý Tatbikatý gerçekleþtirildi. Ekonomi ve Enerji, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýklarý ile 23 Nisan Ýlkokulu nda Sivil Savunma Tatbikatý Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý nýn 2009 yýlý eðitim uygulamalarý çerçevesinde Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý ile Girne 23 Nisan Ýlkokulu nda yangýn söndürme ve Kalkanlý Yangýnýna Müdahale Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnca, Kalkanlý bölgesindeki piknik alaný ile Koruçam da meydana gelen orman yangýnlarýnda söndürme çalýþmalarýnda bulunuldu. 03 Eylül 2009 tarihinde meydana gelen yangýnlarda, Sivil Savunma Güzelyurt Bölge Müdürlüðü personeli ile Arama-Kurtarma Þube 6 7

7 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Eðitimler, Tatbikatlar ve Arama - Kurtarma Faaliyetleri Müdürlüðü personeli tarafýndan yangýn söndürme ve soðutma çalýþmalarýnda bulundu. Lefkoþa Sanayi Bölgesinde Çýkan Yangýna Müdahale Lefkoþa Sanayi Bölgesi nde bulunan Cemsa Boya Fabrikasý na ait hammade deposunda çýkan yangýna müdahale edildi. 10 Eylül 2009 tarihinde kuyuya düþen Ýncirli Köyü sakinlerinden Murat YANIKKAYA ya ait av köpeði, Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü ve Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü personeli tarafýndan kurtarýlarak sahibine teslim edildi. Kapanan Yol Trafiðe Açýldý Lefkoþa-Gazimaðusa anayolu üzerinde (Demirhan Köyü yakýnlarýnda) 19 Eylül 2009 tarihinde çýkan fýrtýna sonucu 3 ayrý yerde, yola devrilen ve 08 Eylül 2009 tarihinde meydana gelen yangýna trafiði engelleyen aðaçlar Arama-Kurtarma Þube Ýtfaiye ekipleri ile birlikte Sivil Savunma Teþkilat Müdürlüðü personelinin müdahalesiyle kesilip Baþkanlýðý Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü kaldýrýlarak kapanan yolun trafiðe açýlmasý saðlandý. personeli de müdahale ederek söndürme ve soðutma çalýþmalarýnda bulundu. Meydana Gelen Fýrtýna ve Hortum Sonrasýnda Kurtarma Çalýþmalarý Dönem içerisinde ülkemizin deðiþik yerlerinde meydana gelen fýrtýna ve hortum neticesinde, Mutluyaka Köyü ile Lefkoþa ve Gazimaðusa merkezinde ortaya çýkan sosyal yaþamý etkileyici olumsuzluklara Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý kurtarma ekiplerince müdahalede bulunuldu. Kuyuya Düþen Köpek Kurtarýldý Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü sorumluluk alanýnda bulunan Ýncirli Köyü nde kuyuya düþen köpek kurtarýldý.

8 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Eðitimler, Tatbikatlar ve Arama - Kurtarma Faaliyetleri Sivil Savunma Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü sorumluluk alanýnda bulunan Mutluyaka Köyü nde 20 Eylül 2009 tarihinde meydana gelen hortum, çatýlarýn uçmasýna ve bazý aðaç dallarýnýn koptuktan sonra savrularak tehlike arz etmesine neden oldu. Sivil Savunma Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü Kurtarma Ekiplerince, meydana gelen þiddetli hortumun etkisiyle bulunduðu yerden sökülerek yandaki binanýn damýna uçan ve tehlike arz eden Veli ABÝÇ isimli yurttaþa ait aðýlýn çatýsý, binanýn damýndan indirilerek tehlike ortadan kaldýrýldý. Köy muhtarý Erkin ÞAFAKLI nýn bahçesinde bulunan ve hortum nedeniyle devrilip yolu kapatan aðaç parçalara ayrýlarak kaldýrýldý ve yolun trafiðe açýlmasý saðlandý. Yine ayný olayda Hasan BAYTUNÇ isimli yurttaþýn bahçesinde bulunan ve hortumun etkisiyle koparak evin balkonuna düþen servi aðacýna müdahale edildi. 23 Eylül 2009 tarihinde çýkan fýrtýnanýn etkisi ile Lefkoþa Otobüs Terminali yakýnýnda bulunan Tornacý Hakký ÞAMÝL in aracý üzerine devrilen aðaca Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü personeli tarafýndan müdahale edilerek tehlike ortadan kaldýrýldý. ile Atatürk Meslek Lisesi bahçelerine devrilen aðaçlara Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü personeli tarafýndan müdahale edilerek tehlike ortadan kaldýrýldý. Saðanak Yaðýþlar Nedeniyle Meydana Gelen Su Baskýnlarýna Müdahale Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðünce aþýrý yaðýþlar nedeniyle Girne de sular altýnda kalan Star Kýbrýs Medya Grubu stüdyolarýna müdahalede bulunuldu. 04 Aralýk 2009 tarihi öðle saatlerinde baþlayan ve akþam saatlerine kadar devam eden saðnak yaðýþlar ADA TV stüdyolarý ile Star Kýbrýs Gazetesi Haber Merkezinin sular altýnda kalmasýna neden oldu. Olaya müdahale eden Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü personeli binanýn zemin katýnda biriken suyu motopomp kullanarak dýþarýya boþalttý. 11 Aralýk 2009 tarihinde ise Gazimaðusa da saðanak yaðýþlar nedeniyle meydana gelen su 16 Aralýk 2009 tarihinde Gazimaðusa merkezde meydana gelen fýrtýna etkisi ile Ýbrahim ÖZKARAYEL isimli yurttaþýn evi ve garajý üzerine düþen 4 adet servi aðacýna Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü Kurtarma Eliplerince müdahalede bulunularak tehlike ortadan kaldýrýldý. Mutluyaka, Lefkoþa ve Gazimaðusa merkezde meydana gelen fýrtýna ve hortuma ilaveten dönem içerisinde Lefkoþa merkezde meydana gelen ikinci hortum ve fýrtýnanýn etkisi ile Haydarpaþa Ticaret Lisesi 8 9

9 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Eðitimler, Tatbikatlar ve Arama - Kurtarma Faaliyetleri baskýnlarýna müdahale eden Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü kurtarma ekipleri tarafýndan mahsur kalan vatandaþlara yönelik kurtarma ve su tahliyesi çalýþmalarýnda bulunuldu. Devlet Hastanesi Basýnç Odasý Ziyaret Edildi Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Arama- Kurtarma Þube Müdürlüðü personeli 08 Eylül 2009 tarihinde Lefkoþa Dr. Burhan NALBANTOÐLU Devlet Hastanesi Basýnç Odasýný ziyaret etti. Ziyarette, Sivil Savunma personelinin denizde yapacaðý arama-kurtarma faaliyetleri esnasýnda meydana gelebilecek kazalara müdahalede gerekli olabilecek mevcut imkan ve kabiliyetler hakkýnda basýnç odasý sorumlusu Dr. Tarýk ÝZBUL dan bilgiler alýndý. gelmesi muhtemel doðal afetler veya afet sayýlabilecek boyuttaki olaylara ortak müdahale edilmesi konusunda var olan iþbirliðinin geliþtirilmesi amacý ile 07 Ekim 2009 tarihinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý nda koordinasyon toplantýsý yapýldý. Polis Genel Müdürlüðü Ýle Ýþ Birliði Ek Protokolü Sivil savunma telsiz irtibatlarýnýn Polis Genel Müdürlüðü bünyesinde kurulan Sage 2000 Telsiz Sistemi üzerinden gerçekleþtirilmesi esaslarýný belirleyen, Telsiz Haberleþme Ýþ Birliði Ek Protokolü 07 Ekim 2009 tarihinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný M. Levent AKYILDIZ ile Polis Genel Müdürü Günay OZAN tarafýndan imzalandý. Sivil Savunma Personeli Uluslararasý Broadcast, Cable And Satelite Eurasia 2009 Fuarýnda Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personeli, Ekim 2009 tarihleri arasýnda TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Ýstanbul da düzenlenen Broadcast, Cable And Satelite Eurasia 2009 fuarýna katýldý. Radyo Müdürlüðü ve Muhabere Þube Müdürlüðünden birer personelin katýldýðý fuarda, kablolu yayýncýlýkla ilgili dünyadaki son geliþmeler hakkýnda bilgi edinilme fýrsatý bulundu. Muhtemel Doðal Afet, Yangýn ve Kazalarla Ýlgili Koordinasyon Toplantýsý Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý ve Polis Genel Müdürlüðü arasýnda mevcut protokoller kapsamýnda; Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde, baþta orman yangýnlarý ve büyük kazalar olmak üzere meydana

10 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sosyal Yaþama Destek Faaliyetleri Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý dönem içerisinde; Ramazan Bayramý dolayýsýyla özel eðitim merkezleri ile huzur evlerinde yaþamlarýný sürdürmekte olan yurttaþlara ziyarette bulundu. Muhtaç ailelere gýda öðrencilere ise giyisi ve ayakkabý yardýmýnda bulundu. Kadrolu personele ve ailelerine yönelik bayramlaþma ile çeþitli sosyal, eðitsel, moral ve sportif etkinliklerde bulundu. 10 Kasým Ulu Önder Atatürk ü anma töreni düzenledi. KKTC nin kuruluþ yýldönümü törenlerine katýldý ve eðitime destek faaliyetlerine devam etti. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnca Ramazan Ayý Dolayýsýyla Anlamlý Ziyaretlerde Bulunuldu Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý yetkilileri, birlik, dayanýþma, kaynaþma ve yardýmlaþma ayý olan Ramazan ayý dolayýsýyla Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi, Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk Yuvasý, Gazimaðusa Özel Eðitim Merkezi, Ýskele Halk Vakfý Yaþlýlar Bakým Evi, Lapta Huzurevi ve Yeþilyurt Özel Eðitim Merkezi ni ziyaret etti. Ziyaretler, Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný M. Levent AKYILDIZ ýn eþi Belgin AKYILDIZ ýn baþkanlýðýnda Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý çalýþanlarý ve eþleri tarafýndan gerçekleþti. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnca her yýl düzenlenen bu anlamlý ziyaretlerde, yardýma muhtaç yaþlý ve çocuklara çeþitli ihtiyaç malzemeleri de hediye olarak verilmektedir. Kurum kuruluþlara yapýlan ziyaretlere ilaveten Ramazan ayý dolayýsýyla Sivil Savunma Bölge Müdürlüklerince, sorumluluk alanlarýnda ikamet eden yardýma muhtaç aileler ziyaret edilerek, içerisinde muhtelif gýda maddeleri bulunan Ramazan yardým paketleri de verildi. Lapta Huzurevi ne Yardým Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnca, kurumlar arasý yardýmlaþma çalýþmalarý kapsamýnda, Lapta Huzurevi ne 30 adet sandalye yardýmýnda bulunuldu. Sandalyeler, Sivil Savunma Girne Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan 15 Eylül 2009 tarihinde Lapta Huzurevi sorumlusu Ayþe KAYA ya teslim edildi. Yardýma Muhtaç Durumdaki Ailelere Yardým S i v i l S a v u n m a G a z i m a ð u s a B ö l g e Müdürlüðünce, sel baskýný nedeniyle evi hasar gören Ergenekon Köyü sakinlerinden PÝRGOT ailesi ile yangýn neticesinde evi zarar gören Vadili Köyü 10 11

11 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sosyal Yaþama Destek Faaliyetleri sakinlerinden DEMÝRCÝ ailesine battaniye, set üstü gaz ocaðý ve gýda yardýmýnda bulunuldu. Ayrýca Geçitkale de ikamet eden ve evinin tavaný çöken ÝNEBEYLÝ ailesine gýda yardýmý, yoðun yaðýþlar nedeni ile evi zarar gören Sütlüce Köyü sakinlerinden AKSOY ailesine de gýda ve battaniye yardýmý yapýldý. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý nda Bayramlaþma Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personeli ve aileleri arasýnda bayramlaþma etkinlikleri düzenlendi. Sivil Savunmadan Sosyal ve Sportif Aktivite Sosyal ve moral faaliyetleri çerçevesinde; dönem içerisinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personelinin aileleri ile birlikte biraraya gelerek eðlenmesini saðlamak amacýyla iki ayrý tarihte eðlence tertip edildi. Buna ilaveten Sivil Savunma Sosyal Tesisler Gazinosu nda, düzenlenen doðum günü etkinlikleri ile de, personelin moral ve motivasyonunun olumlu yönde etkilenmesi saðlandý. Personelin moral ve motivasyonunun olumlu yönde etkilenmesinin yaný sýra, bedenen zinde kalmasýnýn da saðlanmasý amacý ile her çarþamba günü öðleden sonra tüm personelin katýlýmý ile saatleri arasýnda spor etkinliði düzenlenmektedir. Ramazan Bayramý ve Kurban Bayramý nedeniyle Sivil Savunma Sosyal Tesisler G a z i n o s u n d a g e r ç e k l e þ e n b a y r a m l a þ m a etkinliklerinde, tüm Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personeli, aileleri ile birlikte bayramlaþma imkaný buldu. Ayný amaçla; Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personelinden oluþan futbol takýmý ile diðer kurum ve kuruluþ personelinden oluþan futbol takýmlarý

12 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sosyal Yaþama Destek Faaliyetleri arasýnda halý saha futbol karþýlaþmalarý düzenlenmesine devam edildi. Okullara ve Öðrencilere Desteklerimiz Sürüyor Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnýn, okullara ve öðrencilere yönelik malzeme yardýmlarý eðitim yýlýnda da devam etmektedir. Bu kapsamda; okul müdürleri ve öðretmenlerin birlikte belirledikleri toplam 135 öðrenciye Ekim 2009 ayý içerisinde okul üniformasý, eþofman takýmý ve ayakkabýdan oluþan hediyeler verildi. Eðitime destek kapsamýnda Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnca, Aralýk 2009 ayý içerisinde Fazýl Plümer Anaokulu na da bir adet çekmeceli dolap desteðinde bulunuldu. 10 Kasým Atatürk ü Anma Törenleri Ulu Önder Atatürk ün ebediyete intikalinin 71 inci yýlý münasebetiyle Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Karargahýnda, karargah personelinin katýldýðý anma töreni düzenlendi. Atatürk ün ebediyete intikal saati olan te tüm yurtta sivil savunma sirenleri iki dakika süre ile çalýþtýrýldý. Bünyesinde berber ve kuaför ünitelerini de bulunduran gazino yeni düzenleme sonrasý 13 Kasým 2009 tarihinde, tüm personelin katýldýðý öðle yemeði ile hizmete sunuldu. 15 Kasým ý Coþkuyla Kutladýk 15 Kasým, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti nin 26 ncý Kuruluþ Yýldönümü Kutlama Törenleri ne Sivil Sivil Savunma Sosyal Tesisler Gazinosu Yenilendi Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý kadrolu personelinin, halk örgütü mükellef personeli ile sivil savunma sosyal tesis giriþ kartý sahiplerinin yararlanmasý, yararlanma sýrasýnda dayanýþma iliþkilerinin geliþmesi, dostluk baðlarýnýn pekiþmesi ve sivil savunma bilincinin yaygýnlaþtýrýlmasý amacý ile Lefkoþa da bulunan Sivil Savunma Sosyal Tesisler Gazinosu yenilendi

13 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sosyal Yaþama Destek Faaliyetleri Savunma Teþkilat Baþkanlýðý kadrolu personeli tam donanýmlý araçlarý ile katýldý. Lefkoþa merkez ve diðer tüm ilçelerde gerçekleþtirilen kutlama törenlerine katýlan Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personeli, teþkilat envanterinde bulunan tam donanýmlý araçlarý ile halkýmýzýn Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý na olan güven duygusunu yinelemiþ oldu. Personele Yönelik Sosyal Ýçerikli Sunum Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personeline yönelik, Baþkanlýk Karargahý Brifing Salonu nda, Psikolog Enil AFÞAROÐLU tarafýndan Evlilikle ilgili alýnan kararlarýn, aile fertleri üzerindeki etkileri konusunda sunum gerçekleþtirildi. Sivil Savunma Personel Çocuklarýna Yönelik Eðitim Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personel çocuklarýna yönelik eðitsel faaliyetler çerçevesinde, gitar ve tekvando kurslarý düzenlendi. Eðitmen eþliðinde, Ekim 2009 ayýnda baþlatýlan kurslarda, çocuklarýmýzýn mevcut yetenekleri ile kendi öz güvenlerinin geliþtirilmesi hedeflenmektedir. Erenköy Lisesi Ýle Kocaeli Derince Merkez Bankasý Anadolu Lisesi Öðrencileri Sivil Savunmada Kardeþ Okullar Projesi çerçevesinde Erenköy Lisesi nin konuðu olarak ülkemizi ziyaret eden Kocaeli Derince Merkez Bankasý Anadolu Lisesi öðrenci ve öðretmenleri ile ev sahibi okul Erenköy Lisesi öðrenci ve öðretmenlerinden oluþan kafile Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý na ziyarette bulundu. 20 Kasým 2009 tarihinde gerçekleþen ziyarette, Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný M. Levent AKYILDIZ ý

14 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sosyal Yaþama Destek Faaliyetleri makamýnda ziyaret eden kafile, Sivil Savunma faaliyetleri ile ilgili bilgiler aldý, Kuzeyin Sesi Radyo Vatan ýn yayýnýna katýlarak duygu ve düþüncelerini dile getirdi. Konuk öðrenciler Sivil Savunma Arama- Kurtarma Þube Müdürlüðü nü de ziyaret ederek arama-kurtarma faaliyetleri ile ilgili bilgiler aldý ve kendileri için hazýrlanan gösteriyi izledi. Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Esentepe Sosyal Tesisleri nde kamp yapma imkaný saðlandý. Ýzci öðrenciler, kampýn baþlangýç günü Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personelince karþýlandý ve öðrencilere teþkilat adýna çeþitli hediyeler verildi. Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Bölge ve Semt Amirleri Ýle Tanýþtý Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný M. Levent AKYILDIZ, dönem içinde Bölge Müdürlükleri nde gerçekleþtirilen tanýþma toplantýlarýnda, Sivil Savunma Bölge Müdürlükleri ne baðlý Bölge ve Semt Amirleri ile tanýþtý. Güzelyurt a Yeni Atatürk Anýtý Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý nýn katkýlarýyla Güzelyurt Belediyesi tarafýndan yenilenen ve çevre düzenleme çalýþmalarý tamamlanan Atatürk Anýtý açýldý. Anýtýn açýlýþý, Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný M. Levent AKYILDIZ ýn da katýlýmý ile 18 Aralýk 2009 tarihinde gerçekleþtirildi. Mücadele ve Þehitler Haftasý Nedeni Ýle Etkinlikler Düzenlendi Aralýk Mücadele ve Þehitler Haftasý nedeniyle Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný M. Levent AKYILDIZ ýn baþkanlýðýnda, þehit ailesi yakýný olan Sivil Savunma personelinden oluþan bir heyet 21 Aralýk 2009 tarihinde Þehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneði ne ziyarette bulundu. Mücadele ve Þehitler haftasý nedeniyle, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personeli tarafýndan þehitliklerimiz ziyaret edilerek aziz þehitlerimizin kabirlerine çiçekler býrakýldý. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý nýn Eðitime Destek Faaliyetleri Devam Ediyor Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý nýn eðitime destek faaliyetleri çerçevesinde; Deðirmenlik ve Esentepe Ýlkokullarýnda öðrenim görmekte olan 63 izci öðrenci ve 4 lider öðretmenden oluþan toplam 67 kiþilik kafileye Aralýk 2009 tarihleri arasýnda Sivil 14 15

15 Ýnternette Sivil Savunma Kulübü Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý internet sitesinin geliþtirilmesi çalýþmalarýna devam ediliyor. Orsel KAMALI (Sivil Savunma OBÝ Kýsým Amirliði) S ivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnca okul öncesindeki çocuklara, ortaokullar ve liselerde öðrenim gören öðrenciler ve diðer tüm yaþ g r u p l a r ý n a y ö n e l i k e ð i t s e l ç a l ý þ m a l a r a adresindeki internet sitesinde yapýlan geliþtirme çalýþmalarý ile devam edilmektedir. Bu kapsamda; sanal ortamda eðitime katký koymak, eðlendirmek ve eðlendirirken de öðrenmeyi teþvik etmek amacý ile Sivil Savunma Kulübü açýldý. Kulüpte çocuklara yönelik; - Boyama Kitabý. - Ýtfaiye Oyunu. -Tüm yaþ gruplarýndaki insanlara yönelik hediyeli Bilgi Yarýþmasý bulunmaktadýr. Çocuklara yönelik boyama kitabýnda; trafik, yangýn söndürme ve kurtarma ile ilk yardým konularýnda eðitici renksiz þekiller bulunmakta ve ziyaretçiler tarafýndan arzu edilen renkte boyanabilmesine olanak saðlanmaktadýr. Yine çocuklara yönelik itfaiye oyununda ise; eðlendirme ve eðlendirirken de öðrenmeyi saðlayacak þekilde sanal olarak yangýn meydana gelmekte, meydana gelen yangýna ziyaretçiler tarafýndan itfaiye aracý ile müdahale edilmesi istenmektedir. Orta ve lise öðrenimi seviyesindeki öðrencilerle diðerleri olmak üzere toplam üç kategoride düzenlenmiþ bulunan hediyeli bilgi yarýþmasýnda ise tarih, coðrafya, genel kültür, Atatürk Ýlkeleri ve TC Ýnkilap Tarihi ile ilk yardým, yangýn söndürme ve kurtarma, deprem öncesi ve sonrasýna yönelik koruyucu ve kurtarýcý sivil savunma konularýnda ziyaretçilere sorular yöneltilmektedir. Belirli zaman dilimleri içerisinde her üç kategoride ilk üç sýrayý alan yarýþmacýlara önceden belirlenen deðerli hediyeler verilerek eðitim teþvik edilmektedir. Sivil Savunma Kulübünde bulunan yarýþmaya katýlým için ziyaretçilerin üyeliðe baþ vurmalarý ve üyeliklerinin onay görmesi öngörülmektedir.

16 Sivil Savunma Radyolarý Yaþamýn Her Anýnda Sizin Yanýnýzd a. Atilla SAMUR (Sivil Savunma Radyo Müdürlüðü) Sivil Savunma Radyolarý, 1999 yýlýnda, Sivil Savunma Radyolarýnýn ilki olan ve 1999 yürürlükteki sivil savunma mevzuatýnýn Sivil yýlýnda kurulan Kuzeyin Sesi Radyo Vatan 87.5 ve Savunma Teþkilat Baþkanlýðý na verdiði görevler frekanslarýndan yayýnlarýný Kuzey Kýbrýs Türk çerçevesinde; halkýn moralini yüksek tutmak, sivil Cumhuriyeti halkýna ulaþtýrmaktadýr. Kuzeyin Sesi savunma ile ilgili bilgileri ve Kýbrýs Türk Halkýnýn Radyo Vatan ýn yayýnlarýnda Türkçenin doðru ihtiyacý olan, ortak deðerleri oluþturan konularda kullanýmý ve kaliteli müzik seçimine azami itina dinleyici zevklerini göz önüne alarak Kuzeyin Sesi gösterilmektedir. Kuzeyin Sesi Radyo Vatan yayýnlarý, Radyo Vatan ile yayýnlarýna baþlamýþtýr. sivil savunma konularýna ilaveten toplumun genelini Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Radyolarý ilgilendiren trafik, saðlýk, çevre, eðitim ve kültür bugün; Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti, Türkiye aðýrlýklý bir yayýn politikasý izlemekte ve bu yayýnlar Cumhuriyeti'nin Antalya'dan baþlayarak Toros müzik eðlence programlarý ile desteklenmektedir. daðlarýnýn güneyinde kalan sahilleri, Suriye, Lübnan Sivil Savunma Radyolarý çatýsý altýnda yayýn ve Ýsrail'in batý sahillerinde ve ayrýca internet yapan bir diðer radyo ise 2006 yýlýnda yayýnlarýna üzerinden adresinden de baþlayan Radyo Vatan Nihavent tir. Radyo Vatan tüm dünyadan canlý olarak dinlenebilmektedir. Nihavent, ülkemizdeki tematik yayýncýlýðýn örneklerinden bir tanesidir ve yayýnlarýnda aðýrlýklý olarak Türk Sanat Müziði eserlerine yer verilmektedir ve Mhz frekanslarýndan yayýn yapan Radyo Vatan Nihavent, yalnýzca ülkemizde deðil yurt dýþýndan da oldukça yoðun ilgi görmektedir. Radyo Vatan Nihavent'te ayrýca kamu yayýncýlýðý misyonu gereðince Türk Sanat Müziði kültürü genç nesillere aktarýlmakta ve bilgilendirici spot ve programlarla desteklenmektedir. Sivil Savunma Radyolarý bünyesinde 2008 yýlýnda kurulan son radyo ise Radyo Vatan Türkü'dür. Radyo Vatan Türkü de yapýsý itibarý ile tematik bir radyodur. Aðýrlýklý olarak türkülerin yer bulduðu Radyo Vatan Türkü ve 94.4 Mhz frekanslarýndan yayýnlarýný halka ulaþtýrmaktadýr. Kuzeyin Sesi Radyo Vatan ve Radyo Vatan Nihavent te olduðu gibi Radyo K u z e y K ý b r ý s T ü r k C u m h u r i y e t i Vatan Türkü de Türk Halk Müziði aðýrlýklý yayýnlarý ile Baþbakanlýðýna baðlý olarak kurulmuþ olan Sivil birlikte eðitici ve bilgilendirici yayýnlarýný Savunma Teþkilat Baþkanlýðý bünyesindeki Sivil sürdürmektedir. Savunma Radyolarý, mevzuat gereði sadece normal Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý koþullarda deðil savaþ, deprem, sel, yangýn gibi bünyesindeki Sivil Savunma Radyolarý, Kuzey Kýbrýs olaðanüstü durum veya doðal afetlerde yayýnlarýný Türk Cumhuriyeti halkýna en iyiyi vermek ve KKTC nin sürdürme yeteneðine sahiptir. Bu amaçla Sivil sesini dünyaya haykýrmak için çalýþmakta ve bunun Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Radyolarý bünyesinde yanýnda daha geniþ kitlelere görsel anlamda bir adet mobil radyo istasyonu bulunmakta ve her türlü ulaþabilmek adýna bünyesindeki Vatan TV'nin kuruluþ olaðanüstü durum ve doðal afette sabit çalýþmalarýna sizlerden aldýðý destek ile devam tesislerine baðlý kalmaksýzýn yayýnlarýný halka etmektedir. ulaþtýrabilmektedir

17 Kumsal Katliami Prof. Dr. Ata ATUN (Araþtýrmacý-Yazar-Akademisyen SAMTAY VAKFI) Tarih 24 Aralýk1963 günlerden Salý. Yer Mürüvet hanýmýn evine sýðýnmýþlardý. Lefkoþa nýn Kumsal bölgesi, Mehmet Akif EOKA milisleri ve Yunan Subaylarýnýn Caddesi ve Mürüvet Ýlhan Sokak (olay günkü komutasýndaki küçük bir Rum birlik ise evin 120 m. ismi Ýrfan Bey Sokak). Saat akþam üstü civarý. kuzeyindeki Severis Un Fabrikasý na mevzilenmiþ, Hava kararmýþ, ýsý yaklaþýk 8 derece. fabrikanýn en üst katýna da kum torbalarýndan yüzü Pazartesi gecesi, yani bir gün evvelki 23 Aralýk Türk bölgesine dönük küçük bir korugan yaparak içine gecesi, ev sahibi Hasan Yusuf Gudum, karýsý Feride 1 adet A4 tipi makineli tüfek (Vickers model) Hasan Gudum, Meriç li (eski ismi mora) Ayþe yerleþtirmiþti. A4 tipi makineli tüfek (Vickers) binanýn (Cankan), kucaðýnda iki yaþýndaki kýzý ýþýl (Cankan) damýna, ellerinde 1959 yapýmý CZ vz. 52/57 tipi ve Ayþe hanýmýn kýz kardeþi Növber Ýbrahimoðlu daha otomatik tüfek, 1936/57 yapýmý M1 Grand tipi yarý güvenli olduðu düþüncesi ile Kýbrýs Türk Alayý nda otomatik tüfek ve Stengun makineli tabanca olan Rum görevli Tabip Binbaþý (Em.Tuðg.) Nihat Ýlhan ile eþi çetecilere, masum Türk evlerine yaptýklarý saldýrýlarda atýþ desteði vermek ve düþman ateþinden korumak amacý ile kurulmuþtu. Hasan Yusuf Gudum dýþarýda durup bir nevi gözcülük yaparken, Mürüvet haným da çocuklarýna pijamalarýný giydirmiþ, kahvaltý türü birþeyler yedirmiþ ve onlarý yatýrmaya hazýrlanýyordu. Evdeki komþu bayanlar ise hep birlikte yiyecek birþeyler hazýrlayýp masaya oturmuþlardý. Evin batý tarafýndan geçen Kanlýdere nin diðer kýyýsýndan silah sesleri duyulmaya baþladýðý vakit Hasan Bey büyük bir telaþla içeri girmiþ ve Rumlar bizi basýyor diyerek heyecanlý bir þekilde baðýrarak evdekileri uyandýrmýþtý. Çok geçmeden Kanlýdere tarafýndan eve kurþun yaðmaya baþladý. Kurþunlar yaðmur gibi geliyordu. Mutfaðýn önündeki yemek odasýnýn tehlikeli olduðunu ve eve pencerelerden giren kurþunlardan kendilerini koruyamayacaðýný hisseden masum ve savunmasýz dokuz insan, elektrikleri kapattýlar ve evin güvenli olduðunu düþündükleri yerlerine saklanmak çabasý içine girdiler.

18 Dr. Ýlhan ýn eþi Mürüvet Haným, eþi kendisine Eðer ateþ olursa duvardan duvara geçecek kurþunlara hedef olmazsýnýz, banyo sizi korur dediði için hemen daha 6 aylýk olan Hakan ý kucaklar, 6 yaþýndaki Murat ile 4 yaþýndaki Kutsi yi de ellerinden sýký sýký tutarak evin sol arka köþesinde yer alan banyoya doðru koþar. Arkasýndan Növber haným ve kucaðýnda kýzý Iþýl ý sýký sýký tutan Ayþe haným ve Hasan dede, hep birlikte banyoya girerler ve saklanmaya çalýþýrlar. Kalýn taþ duvarlarý ve küçük de bir penceresi olan banyo gerçekten de iyi bir korugan gibidir. Üzerinde gri bir palto olan Mürüvet haným, çizgili pijamalarýný giymiþ olan çocuklarýný kucaklar ve Türk bölgesine saldýrýya geçerler. Severis Un Fabrikasý üzerindeki makineli tüfeðin korumasý altýnda evlere önce uzaktan ateþ ederler. Özellikle de köþedeki beyaz tek katlý evin kuzeye bakan, kapýnýn hemen yanýndaki odasýnýn pencerelerini ateþ yaðmuruna tutarlar, olmaya ki eve yaklaþýrken o odada olan birisi kendilerine ateþ edip vurabilir düþüncesi ile. Üç kiþi yolun solundaki eve yönelirken, beþ kiþi de sað köþedeki beyaz tek katlý binaya yönelir. Ermenilerden gelen bilgiye göre bu binada Türk Alayý nda görevli bir Türk subayý, eþi ve üç çocuðu yaþamaktadýr. Bu aile yok edilmelidir ki, Rumlarýn, Kýbrýs lý Türklerden ve Türkiye den korkmadýklarý dünyaya gösterilsin. hep birlikte banyo küvetinin içine uzanarak Beyaz evden kendilerine karþý ateþ pencerelerden giren mermilerden kendilerini açýlmayýnca daha da cesaretlenen Rum caniler, giriþ korumaya çalýþýr. Ayþe haným, kucaðýnda kýzý ýþýl ile kapýsýnýn önüne gelip kilidine ateþ ederler ve sonra da sað köþeye, lavabonun sað tarafýna çömelir. Növber tekmeleyip kapýyý kýrarak içeri girerler. haným ise kapýyý eli ile sýký sýkýya kapatabilmek için Ellerinde otomatik tüfek tutan iki cani, Taksim kapýnýn hemen yanýna sað tarafa oturur. istersiniz ha! diye baðýrarak her tarafa geliþi güzel Ev sahibi Hasan Efendi eþi Ferdiye Nine yi ateþ eder ve soldaki odaya çabucak göz attýktan sonra tuvalete kapýnýn arkasýna saklar ve banyoya gelerek ileri seðirterek, önlerindeki kapýdan hole geçip soldaki lavabonun sað tarafýna büzüþür. yatak odasýna yönelirler ve tekrar ateþ etmeye Kumsal bölgesinde yýllarca Türklere kapý baþlarlar. içlerindeki hýnç önlerine çýkan her tür canlýyý komþuluðu yapan Ermeniler, bölgenin savunmadan öldürmelerini emrediyordu. Bu odada iþleri bitince yoksun olduðunu telsizle Rumlara bildirdikten sonra, hýzla önlerindeki ara kapýdan geçip, mutfaðýn Akritas Planý, Genel Harekat Planý bölümü, Birinci önündeki hole gelirler ve soldaki ikinci yatak odasýna Kesim (Ayios Pavlos, Ayios Demetios bölgeleri) bölge da ateþ ederler. Yataklara, yatak altlarýna ve dolaplara. komutaný Terezepilos kod adlý Yunan subayýnýn Arkadaki grup da önce saðdaki misafir odasýna komutasýnda sayýlarý 150 olan EOKA cý milisler, dalar, sonra da ateþ ederek mutfaða geçer. Severis Un Fabrikasý ndaki makineli tüfeðin korumasý Ufacýk banyo odasýnýn içine sýðýnan masum ve altýnda önce içinde su seviyesi az olan Kanlýdere yi savunmasýz Türkler ise birbirlerine sarýlmýþ Rumlarýn yürüyerek geçmiþler ve sonra da Akritas Planý nda kendilerini bulmamasý için dua ediyorlardý. Küvetin belirtildiði þekilde bölgelere daðýlmýþlardý. içinde Mürüvet haným, üç çoçuðuna sýký sýký sarýlmýþ, Mehmet Akif Caddesi, Mürüvet Ýlhan Sokak bedenini siper etmiþti. Ayþe haným kýzý Iþýl ý kollarý ile (eski ismi Ýrfan Bey Sokak), Murat Ýlhan Sokak ve sarmalamýþ, sýrtýný köþeye dayamýþ, lavabo ile köþe Gültekin Þengör Sokak, Kýbrýs ordusunda teðmen arasýna sokulmuþtu, Növber haným, kapýnýn olan (Emekli Binbaþý) Savvas Selis ve Thisoas kod açýlmasýna mani olabilmek için kapýnýn dibine adlý EOKA cýnýn komutasýndaki ekibin görev alaný çökmüþtü. Hasan dede de, o küçücük banyonun olarak belirlenmiþti. içinde, lavabonun sað tarafý ile küvetin arasýna Savvas Selis in grubu, Enosis naralarý atarak büzüþmüþtü. Nefes bile alamýyorlardý. Sadece Allah a ateþ açmaya baþlar ve Ýrfan Bey Sokaðý tarafýndan dua ediyorlardý

19 Evin sol tarafýndaki odalarý boþ bulan iki Rum Yunan subay þapkalarý, Yunan ordusuna ait çelik cani, evin arka sol tarafýndaki kapýlarý sýký sýkýya baþlýklar ve NATO ya ait bazuka mermileri ile mermi kapalý olan banyo ve tuvalete yönelirler ve Enosis kovanlarý vardý. çýðlýklarý altýnda tüm mermilerini kontrplak kapýlarýn Kumsal bölgesinde yýllarca Türklere kapý üzerinden içeriye boþaltýrlar. komþuluðu yapan Ermenilerin bölgenin savunmadan Kapýyý eli ile sýký sýký tutmaya çalýþan Növber yoksun olduðunu telsizle Rumlara bildirdikleri, daha haným elinden kötü bir yara alýr ve yana kaykýlarak sonra TMT tarafýndan belirlenmesi nedeni ile Kumsal, kapýnýn önüne yýðýlýr. Kapýnýn tam karþýsýnda yer alan Köþklüçiftlik ve Arabahmet bölgelerinde oturan banyo küvetinin içindeki Mürüvet haným ve üç çocuðu Ermeniler, bu hainliklerinin ortaya çýkmasýndan sonra ise küvetin içine yýðýlýrlar. Kapýyý kýrarcasýna açmaya evlerini terk etmek ve Rum bölgesine kaçmak zorunda çalýþan Rumlar, Növber hanýmýn kapýnýn önüne kaldýlar. yýðýlmasý nedeni ile kapýyý birazcýk aralayabilirler ve o Rum çeteciler, Kumsal bölgesinden çekilirken, aralýktan saða ve öne doðru tekrar ateþ ederler. kadýn, erkek, yaþlý ve çocuk ayýrýmý yapmaksýzýn Vefakar anne ve çocuklarý o anda þehit olurlar. Etraf yüzlerce Türkü de dipçik darbeleriyle önlerine katýp bir anda kan gölüne döndüðü için Rum caniler hepsini götürdüler. Kaçýrýlan Türklerin bir bölümü kurþuna öldürdüklerini sanarak hemen yan taraftaki tuvalete dizildi. yönelirler. Kapýyý açamazlar ama kontrplak kapýdan Rumca gazetelerde son zamanlarda çýkan içeriye onlarca mermi sýkarlar. Kapýnýn arkasýna itiraflara göre, beraberinde erkek, kadýn, çocuk ve saklanmýþ olan Feride nine baþýna isabet eden yaþlý yaklaþýk 200 Kýbrýslý Türk esir getiren EOKA cý kurþunlar nedeni ile anýnda þehit olur ve yere yýkýlýr. Tasos Marku, operasyonu fiilen idare eden Rum Ýçerdekilerin öldüðüne inanan iki cani geri Bakan a telefon eder ve ne yapmasý gerektiðini sorar. çekilir ve diðer üç cani de banyo kapýsýnýn önüne gelip Eli silah tutabilecek erkeklerin öldürülmesi talimatýný sýra ile aralýktan içeriye ateþ ederler. Acýmasýzca verir kendisine telefonun öbür ucundaki Rum Bakan. silahsýz, korumasýz ve masum insanlara ateþ eden Akritas Planýnýn mimarlarýndan o dönemde rumlarýn silahýndan çýkan kurþunlardan birisi, önce Bakan olan sadece Yorgadjis ve Papadopulos dur. kýzý Iþýl ýn dizini parçalar sonra da Ayþe hanýmýn bir Ýtiraflar, Yorgadjis in öldürülmesinden çok seneler bacaðýndan girip diðer bacaðýndan çýkar. Ayþe sonra yapýldýðýndan, emri veren Bakanýn Yorgadjis hanýmýn bacaðýnda büyük bir yara açýlýr. olmasý durumunda, dile getirilmesi sorun yaratmaz, Feride nine ile banyoya çocuklarý ile saklanan konuþaný sýkýntýya sokmazdý. Geriye Kumsal mürüvet haným ve çocuklarý þehit olurken, Hasan Katliamý nýn mimarýnýn Papadopulos olduðu Yusuf Gudum ile birlikte Ayþe haným, kucaðýndaki kýzý varsayýmý kalmaktadýr. Iþýl ve Növber haným aðýr yaralanýrlar. Katliamdan sonra eve ilk giren kiþi ise 25 Aralýk Eve kimlerin ya da kaç kiþinin girdiðini tam 1963 Çarþamba günü öðleden sonra Severis Un olarak bilen yok. Baskýn sýrasýnda CZ vz. 52/57 tipi Fabrikasý ndan açýlan makineli tüfek ateþine raðmen otomatik tüfek ile 15 el, Stengun otomatik tabanca ile eve ulaþmayý baþaran, TMT nin o dönem en gözü pek 12 el ve 1936/57 yapýmý M1 Grand tipi yarý otomatik kiþilerinden olan Memduh Erdal ve fotoðrafçý Mustafa tüfek ile de 6 olmak üzere toplam 33 el ateþ edildiði, Mehmet Özünlü olur. Resimleri Memduh Erdal çeker. þehitlerin vücutlarýndaki yaralardan ve duvarlarda Severis Un Fabrikasý ndaki Rum makineli tüfek hala yeri belli olan kurþunlarýn izlerinden yuvasý da ertesi gün, 26 Aralýk 1963, Perþembe günü anlaþýlmaktadýr. Bilahare incelenen kovanlar, iðnenin Kýbrýs Türk Alayý ndan gelen küçük bir ekip tarafýndan vuruþ yerlerindeki farklýlýklarýndan dolayý olaydan 5 susturulur ve fabrika Türklerin eline geçer. Ayný gün ayrý silahýn kullanýldýðýný göstermektedir. Kovanlar Türk jetleri Lefkoþa üzerinde alçaktan uçarak bilahare Albay (Major) Meysi tarafýndan eve ilk giren Makarios a ihtar verirler. (GA Kurucular Kurulu Bþk.) Memduh Erdal dan alýnmýþ ve kayda geçirilmiþtir. Not: Bu yazýda anlatýlan Kumsal Katliamý nda geçen 24 Aralýk gecesi Lefkoþa nýn batý mahallesi olaylarýn derlemesi, SAMTAY VAKFI arþivindeki Kumsal a yapýlan baskýn arkasýnda, Yunan Alayý na belgelerin ve o günü yaþayan kiþilerin anýlarýnýn, Prof. mensup subaylarýn ve askerlerin de katliama bilfiil Dr. Ata ATUN tarafýndan derinlemesine incelenip, katýldýklarýný belgeleyen kanýtlar býraktý. kronolojik olarak sýralanmasý ile yapýlmýþtýr. Saldýrganlarýn geri çekilirken terk ettikleri malzeme arasýnda, özellikle de Severis Un Fabrikasý damýnda,

20 Tarihi Miraslarýmýz Soli Harabeleri Meryem KARLITAÞ (Sivil Savunma Güzelyurt Bölge Müdürlüðü) Soli, adanýn kuzey batý sahilinde Gemikonaðý'nýn 1 krallýklarla birlikte Soli de Kýbrýs'ýn hakimi olan mil kadar batýsýnda Aþaðý Baðlýköy sýnýrlarý Perslere baþ kaldýrmýþ ve yenilmiþtir. Soli en parlak içerisinde yer alan bir ören yeridir. Kuzey Kýbrýs'ta yýllarýný Roma döneminde yaþamýþtýr. Ancak M.S. ziyaret edilebilecek antik çað þehirlerinden bir 4.yy'a gelindiðinde, liman, gemilerin giremeyeceði tanesidir. Verimli topraklar üzerinde yer alan Soli, kadar dolmuþ ve bakýr madenleri kapanmýþtý. bölgede bulunan bakýr yataklarý ve limanýyla, adada 7.yy.'daki Arap korsanlarýnýn akýnlarý kentin sonu önemli bir konuma sahipti. Bugün, koruma altýna alýnýp olmuþtur. Araþtýrmalardan, Soli'de de tiyatronun sýrtýný ziyaretçilere açýlan bu yerleþim yeri, tarihin verdiði tepeyi kaplayan akropoliste bir kral sarayý korunmaya deðer miraslarýndan bir tanesidir. olduðu anlaþýlmýþtýr. Soli þehrinin ziyarete açýk üç Soli'nin orjini M.Ö. 700 yýllarýna ait Asurlularýn bölümü bulunmaktadýr ; Bunlar Bazilika, Tiyatro ve haraç aldýklarý kentleri içeren bir listeye kadar Agora yapýlarýndan oluþan kýsýmlardýr. izlenebilmiþtir. Bu listede kentin adý Si-Ýl-lu olarak SOLÝ BAZÝLÝKASI geçmektedir. Eski yazýlý kaynaklara göre M.Ö. 580 Soli Bazilikasýnýn 4.yy'ýn ikinci yarýsýnda yýlýnda adadaki krallardan Philokypros, hocasý Atinalý yapýldýðý sanýlmaktadýr. Kýbrýs'ta inþa edilen ilk filozof Solon'un tavsiyesi üzerine, baþkentini Aepia kiliselerden olup kendine özgü yanlarý vardýr. 200 adlý kentten Si-Ýl-lu'ya taþýmýþ ve buraya hocasýnýn metre uzunluðundaki bazilika üç kapýlý bir giriþ ve bir adýný vermiþtir. M.Ö. 498 yýlýnda adadaki öteki giriþ mekanýyla baþlýyordu. Bunu dört tarafý sütunlarla çevrili ve çeþmesi olan bir avlu izliyordu. Bundan sonra üç kapýlý bir giriþ ve narteksten sonra asýl kiliseye giriliyordu. Kilisenin içinde iki sýra halinde dizilmiþ onikiþer taþtan yontulmuþ dev sütunlar nefi üçe bölmekteydi. Bu sütunlarýn altlýklarý bugünde yerlerindedir. Nefin sonunda üçlü bir apsis vardý. Ortadakindeki sýralar piskoposlara ve rahiplere aitti. Kilisenin döþenmesi tamamen tessera (dört köþe kesilmiþ ufak taþlar) mozaikle kaplýydý. Bu mozaiklerin büyük bir kýsmý günümüze ulaþmýþtýr. Baþlangýçta hepsi geometrik desenli olan mozaiklere zamanla hayvan figürleri ve bundan sonra da opus sectile (kesilmiþ taþ parçalarýndan yapýlmýþ) mozaikler eklenmiþtir. Hayvan figürlerinin etrafý bir bitki örtüsü ve dört küçük yunusla çevrili, kaza benzeyen kuðu figürü dikkat çeker. Apsistin önündeki mozaikte Yunanca Ey 20 21

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Savunma. Sivil. Yýl: 30 Sayý: 55 Ocak-Þubat-Mart-Nisan 2012

Savunma. Sivil. Yýl: 30 Sayý: 55 Ocak-Þubat-Mart-Nisan 2012 Savunma Sivil Yýl: 30 Sayý: 55 Ocak-Þubat-Mart-Nisan 2012 Uluslararasý Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi Kuruldu Yeþil görmeyen gözler, renk zevkinden yoksundur. Burasýný öyle bir aðaçlandýrýn ki, kör

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI GÖREV TANIMI Ýl düzeyinde yapýlan planlara uygun olarak,doðal afetlerle ilgili planlamalarý ve diðer hazýrlýklarý Büyükþehir ölçeðinde yapmak;gerektiðinde

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Yýl:25 Sayý:42 Eylül-Ekim-Kasým-Aralýk 2007

Yýl:25 Sayý:42 Eylül-Ekim-Kasým-Aralýk 2007 Yýl:25 Sayý:42 Eylül-Ekim-Kasým-Aralýk 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi Sahibi: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 2 Faaliyetlerimiz 24 Yurdumuzu Tanýyalým: Yeþilýrmak Yayýn Kurulu: Yusuf SELKAN

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 38 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2006

www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 38 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2006 www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 38 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2006 ÝÇÝNDEKÝLER DERGÝ HAKKINDA 16 Sivil Savunma web sitesi yenilendi DERGÝ YAYIN KOMÝTESÝ Mehmet GÜNEÞ (Komite Baþkaný) Yusuf SELKAN

Detaylı

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan ) FAALİYET RAPORU AY HAFTA 2013 FAALİYET PLANINIZA GÖRE BU HAFTA FAALİYETLERİNİZ İletişim Akademi Projesi 2 (Uygulamalı İletişim, Etkili

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı