ÝÇÝNDEKÝLER. Sivil Savunma Dergisi. Sahibi: Yayýn Kurulu: Yusuf SELKAN Elçin KARABULUT Neray OYKAN Yýlmaz ÖZATA. Adres: Sivil Savunma Faaliyetleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÇÝNDEKÝLER. Sivil Savunma Dergisi. Sahibi: Yayýn Kurulu: Yusuf SELKAN Elçin KARABULUT Neray OYKAN Yýlmaz ÖZATA. Adres: Sivil Savunma Faaliyetleri"

Transkript

1 ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi Sahibi: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 2 Sivil Savunma Faaliyetleri Yayýn Kurulu: Yusuf SELKAN Elçin KARABULUT Neray OYKAN Yýlmaz ÖZATA Adres: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý P.K Lefkoþa Tel:(0392) Faks:(0392) E.Posta: 20 Tarihi Miraslarýmýz Soli Harabeleri 17 Kumsal Katliami Sivil Savunma Dergisi, 179/1994 sayýlý Sivil Savunma Teþkilat, Donatým ve Tedbirler Tüzüðü nün 36 (1) maddesi uyarýnca yayýmlanmaktadýr. Dergideki yazýlarýn içerdiði fikirler yazarlara ait olup, bu yazýlarýn resmi bir yönü yoktur. Ýsteyenler dergide yayýmlanmak üzere, ücret talep etmemek kaydýyla, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý na yazý veya çeviri gönderebilirler. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, yayýmlanmak üzere gönderilen yazýlarda, yazýnýn ana fikrini deðiþtirmeden, gerekli g ö r d ü ð ü d ü z e l t m e l e r i y a p a b i l i r. Gönderilen yazýlar yayýmlansýn veya yayýmlanmasýn iade edilmez. Dergideki y a z ý l a r, k a y n a k g ö s t e r i l e r e k yayýmlanabilir. Sivil Savunma Dergisi, yýlda üç kez yayýmlanýr. 26 3G Teknolojisi Boþanmalarýn Çocuklar Üzerindeki Etkileri Pakkos Sildi nin Kazanilmasi

2 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Eðitimler, Tatbikatlar ve Arama - Kurtarma Faaliyetleri Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý dönem içerisinde; Sivil Savunma kadrolu personeline yönelik hizmetiçi eðitim ve tatbikatlara, öðrencilere yönelik sivil savunma konulu eðitimlere, KKTC de yaþayan yabancý uyruklulara yönelik eðitimlere devam etti, Daire ve Müessese Sivil Savunma Teþkili personeline yönelik eðitim ve tatbikatlar gerçekleþtirdi, meydana gelen yangýnlarla arama kurtarma gerektirecek diðer münferit olaylara müdahalede bulundu. Sivil Savunma Personeli Ýlk Yardým Öðretmenliði Kursu nu Tamamladý Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personeli, TC Sivil Savunma Genel Müdürlüðünce Ankara Sivil Savunma Koleji nde açýlan Ýlk Yardým Öðretmenliði Kursu na katýldý. 26 ülkeden 100'e yakýn katýlýmcýnýn bulunduðu eðitimde, TRT Kurumu'nun deneyimlerinin aktarýlmasý, mesleki konularda katkýda bulunulmasý ve Türk Dili nin etkin kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý amaçlandý. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Kuzeyin Sesi Radyo Vatan'dan iki personelin de katýldýðý eðitimde, TRT Kurumuna emek vermiþ duayenler, radyocular ve eðitmenlerle röportajlar yapýlarak Kuzeyin Sesi Radyo Vatan aracýlýðýyla dinleyicilere ulaþtýrýldý. Söz konusu kurs sonucunda, katýlýmcý Kuzeyin Sesi Radyo Vatan KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnca ; kadrolu personelin mesleki bilgilerle donatýlmasýna yönelik yurt dýþý hizmet içi eðitimleri kapsamýnda, Türkiye Sivil Savunma Genel Müdürlüðünce Ankara Sivil Savunma Koleji nde 2009 Yýlý Eðitim Uygulama Programý çerçevesinde icra edilen ve 5 Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personelinin katýldýðý eðitim programý Eylül 2009 tarihleri arasýnda gerçekleþti. Kuzeyin Sesi Radyo Vatan Personeli "TRT Uluslararasý Radyo Yayýncýlýðý Eðitimi"ne Katýldý TRT Radyo Daire Baþkanlýðý, Eðitim Daire Baþkanlýðý ve Ankara Radyosu Müdürlüðünce organize edilen 1 inci Radyo Yayýncýlýðý Eðitimi 19 Ekim-07 Kasým 2009 tarihleri arasýnda Antalya'da gerçekleþtirildi. çalýþaný personeli, 26 farklý ülkeden Türkçe konuþan meslektaþlarý ile biraraya gelerek karþýlýklý bilgi paylaþýmýnda bulunmanýn yaný sýra iþbirliðinin geliþimine de katkýda bulunmuþ oldu. TRT tarafýndan düzenlenen bu eðitime katýlýmýn dolaylý olarak KKTC nin tanýtýlmasýna da ayrýca katký koyduðu tespit edildi. Daire ve Müessese Sivil Savunma Teþkili Personeline Yönelik Eðitimler Tamamlandý Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 2009 yýlý daire müessese teþkili eðitimleri tamamlandý. 2 3

3 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Eðitimler, Tatbikatlar ve Arama - Kurtarma Faaliyetleri Sivil Savunma Bölge Müdürlükleri tarafýndan, sivil savunma teþkillerinde görevli daire müessese personeline yönelik 02 Kasým-14 Aralýk 2009 tarihleri arasýnda gerçekleþen eðitimlerde 4,932 personele eðitim verildi. Future American Elementary School öðrencilerine 28 Ekim 2009 tarihinde sivil savunma konularýnda eðitim verildi. -Sivil Savunma Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü personelince; Canbulat Özgürlük Ortaokulu öðrencilerine Ekim 2009 tarihlerinde, Namýk Kemal Lisesi öðrencilerine 03 Aralýk 2009 tarihinde, Beyarmudu Ortaokulu öðretmen ve öðrencilerine 07 Aralýk 2009 tarihinde, Polatpaþa Lisesi öðretmen ve öðrencilerine 14 Aralýk 2009 tarihinde, Geçitkale Cumhuriyet Lisesi öðretmen ve öðrencilerine de 21 Aralýk 2009 tarihinde Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü personeli ile birlikte ilk yardým konularýnda uygulamalý eðitim verildi. -Sivil Savunma Girne Bölge Müdürlüðü personelince; GAÜ-AKUT üyelerine yönelik 2010 yýlý içerisinde icra edilecek faaliyetlerle ilgili 17 Aralýk 2009 tarihinde, bilgilendirme toplantýsý yapýldý, ardýndan ilk yardým eðitimi verildi. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnca Ýlk ve Orta Öðretimde Öðrenim Görmekte Olan Öðrencilere Yönelik Eðitimlere Devam Edildi Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnca 2009 yýlý eðitim uygulama programý çerçevesinde öðrencilere yönelik ilk yardým, yangýn söndürme ve kurtarma, meydana gelebilecek deprem öncesi, sýrasý ve sonrasý davranýþlarla trafik kazalarý ile ilgili eðitimlere devam edildi. Bu kapsamda; -Sivil Savunma Lefkoþa Bölge Müdürlüðü ve Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü personelince, The -Sivil Savunma Güzelyurt Bölge Müdürlüðü personelince; Zümrütköy Ýlkokulu öðretmen ve öðrencilerine 12 Kasým 2009 tarihinde ilk yardým ve yangýn söndürme, Özgürlük Ýlkokulu öðretmen ve öðrencilerine 18 Kasým 2009 tarihinde deprem, yangýn söndürme ve ilk yardým, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Sivil Savunma Kolu öðrencilerine 03 Aralýk 2009 tarihinde ilk yardým, Güzelyurt Kurtuluþ Lisesi Sivil Savunma Kolu öðrencilerine 07 Aralýk 2009 tarihinde yangýnla mücadele, Güzelyurt Meslek Lisesi Sivil Savunma Kolu öðrencilerine 08 Aralýk 2009 tarihinde yangýnla mücadele, Lefke Gazi Lisesi Sivil Savunma Kolu öðrencilerine 11 Aralýk 2009 tarihinde ilk yardým,

4 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Eðitimler, Tatbikatlar ve Arama - Kurtarma Faaliyetleri Güzelyurt Türk Maarif Koleji Sivil Savunma Kolu öðrencilerine de 14 Aralýk 2009 tarihinde ilk yardým konularýnda uygulamalý eðitim verildi. Rumca dilinde ilk yardým ile yangýn söndürme ve kurtarma konularýnda verilen eðitim, Sivil Savunma Ýskele Bölge Müdürlüðü ile Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü personeli tarafýndan gerçekleþtirildi. -Sivil Savunma Ýskele Bölge Müdürlüðü personeli ve Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü personeli tarafýndan, Ýskele Bekirpaþa Lisesi öðrencilerine 26 Ekim 2009 tarihinde sivil savunma konularýnda, 14 Aralýk 2009 tarihinde de ilk yardým konularýnda eðitim verildi. Rum Öðrencilere Sivil Savunma Konulu Eðitim Dipkarpaz Rum Okullarýnda öðrenimine devam etmekte olan Rum öðrenci, öðretmen ve okul çalýþanlarýna Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan 30 Ekim 2009 tarihinde eðitim verildi. Koruçam Köy Sakinlerine Eðitim Koruçam da ikamet eden Maronit kökenli 45 köy sakinine, ilk yardým ve yangýn söndürme eðitimi verildi. Sivil Savunma Girne Bölge Müdürlüðü tarafýndan Türkçe, Rumca, Ýngilizce ve Arapça olmak üzere dört dilde verilen eðitim, Koruçam da ikamet eden herkesi kapsayacak þekilde, gönüllülük esasýna göre uygulandý. Can-Ser Ltd. ve Kascon Ltd. Personeline Eðitim Haspolat Sanayi Bölgesi nde temizlik malzemesi üretimi yapan Can-Ser Ltd. ile hazýr beton 4 5

5 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Eðitimler, Tatbikatlar ve Arama - Kurtarma Faaliyetleri üretimi yapan Kascon Ltd. çalýþanlarýna yangýn söndürme ve ilk yardým eðitimi verildi. Sivil Savunma Lefkoþa Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan verilen eðitimler, 24 Eylül 2009 ve ilk yardým ile yangýn söndürme ve kurtarma eðitimi verildi. Sivil Acil Durum Gönüllülerine Eðitim 09 Ekim 2009 tarihlerinde gerçekleþtirildi. Gazimaðusa ve Ýskele ilçesinde ikamet eden yabancý uyruklu Sivil Acil Durum Gönüllülerine yönelik 12 Kasým 2009 tarihinde sivil savunma konularý ile ilgili bilgilendirme toplantýsý gerçekleþtirildi. Kýbrýs Türk Sanayi Odasý Üyelerine Eðitim Lefkoþa ilçesinde faaliyet gösteren Kýbrýs Türk Sanayi Odasý üyelerine Sivil Savunma Lefkoþa Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan yangýn ve yangýnlarda ilk yardým eðitimi verildi. 26 Ekim 2009 tarihinde Sanayi Odasý konferans salonunda gerçekleþtirilen eðitime 30 üye katýldý. Bilgilendirmenin ardýndan gönüllülere, Kasým 2009 tarihleri arasýnda Ýskele Bölge Müdürlüðü nde ilk yardým eðitimi, Kasým 2009 tarihlerinde ise Ýskele Bölge Müdürlüðü personeli ile Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü personeli tarafýndan uygulamalý arama-kurtarma eðitimi verildi. Gazimaðusa Tersanesi ve Ektam Kýbrýs LTD. Çalýþanlarýna Eðitim Sivil Savunma Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan, Gazimaðusa Tersanesi çalýþanlarýna Kasým 2009 tarihlerinde, Ektam Kýbrýs LTD. çalýþanlarýna ise 23 Kasým 2009 tarihinde Boðaz Endüstri Madencilik (BEM) Çimento Fabrikasý Çalýþanlarýna Eðitim Sivil Savunma Ýskele Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan B.E.M Çimento Fabrikasý çalýþanlarýna yönelik eðitim verildi.

6 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Eðitimler, Tatbikatlar ve Arama - Kurtarma Faaliyetleri Ýlk yardým ile yangýn söndürme ve kurtarma konularýnda verilen eðitim 02 Aralýk 2009 tarihinde gerçekleþtirildi. kurtarma, ilk yardým ve deprem tatbikatlarý gerçekleþtirildi. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnca; deprem ve diðer olaðanüstü durumlarda resmi ve özel daire Sivil Savunma 2009 Uçak Kazasý Tatbikatý müesseselerde çýkabilecek yangýn ve meydana Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnca, personel gelebilecek yaralanmalara ilk müdahaleyi yapacak, eðitiminin pekiþtirilmesi, olasý kazalara karþý önceden oluþturulan sivil savunma daire müessese hazýrlýklarýn gözden geçirilmesi ve müdahalede teþkil ekiplerinde görevli personele yýl içerisinde reaksiyon süresinin kýsaltýlmasý amacýyla 24 Eylül verilen eðitimlerin pekiþtirilmesi amacý ile icra edilen 2009 tarihinde St. Hilarion bölgesinde, gece tatbikatlar Ekim ve Aralýk 2009 aylarý içerisinde þartlarýnda, tüm kadrolu personelin katýldýðý Sivil gerçekleþtirildi. Savunma 2009 Uçak Kazasý Tatbikatý gerçekleþtirildi. Ekonomi ve Enerji, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýklarý ile 23 Nisan Ýlkokulu nda Sivil Savunma Tatbikatý Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý nýn 2009 yýlý eðitim uygulamalarý çerçevesinde Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý ile Girne 23 Nisan Ýlkokulu nda yangýn söndürme ve Kalkanlý Yangýnýna Müdahale Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnca, Kalkanlý bölgesindeki piknik alaný ile Koruçam da meydana gelen orman yangýnlarýnda söndürme çalýþmalarýnda bulunuldu. 03 Eylül 2009 tarihinde meydana gelen yangýnlarda, Sivil Savunma Güzelyurt Bölge Müdürlüðü personeli ile Arama-Kurtarma Þube 6 7

7 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Eðitimler, Tatbikatlar ve Arama - Kurtarma Faaliyetleri Müdürlüðü personeli tarafýndan yangýn söndürme ve soðutma çalýþmalarýnda bulundu. Lefkoþa Sanayi Bölgesinde Çýkan Yangýna Müdahale Lefkoþa Sanayi Bölgesi nde bulunan Cemsa Boya Fabrikasý na ait hammade deposunda çýkan yangýna müdahale edildi. 10 Eylül 2009 tarihinde kuyuya düþen Ýncirli Köyü sakinlerinden Murat YANIKKAYA ya ait av köpeði, Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü ve Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü personeli tarafýndan kurtarýlarak sahibine teslim edildi. Kapanan Yol Trafiðe Açýldý Lefkoþa-Gazimaðusa anayolu üzerinde (Demirhan Köyü yakýnlarýnda) 19 Eylül 2009 tarihinde çýkan fýrtýna sonucu 3 ayrý yerde, yola devrilen ve 08 Eylül 2009 tarihinde meydana gelen yangýna trafiði engelleyen aðaçlar Arama-Kurtarma Þube Ýtfaiye ekipleri ile birlikte Sivil Savunma Teþkilat Müdürlüðü personelinin müdahalesiyle kesilip Baþkanlýðý Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü kaldýrýlarak kapanan yolun trafiðe açýlmasý saðlandý. personeli de müdahale ederek söndürme ve soðutma çalýþmalarýnda bulundu. Meydana Gelen Fýrtýna ve Hortum Sonrasýnda Kurtarma Çalýþmalarý Dönem içerisinde ülkemizin deðiþik yerlerinde meydana gelen fýrtýna ve hortum neticesinde, Mutluyaka Köyü ile Lefkoþa ve Gazimaðusa merkezinde ortaya çýkan sosyal yaþamý etkileyici olumsuzluklara Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý kurtarma ekiplerince müdahalede bulunuldu. Kuyuya Düþen Köpek Kurtarýldý Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü sorumluluk alanýnda bulunan Ýncirli Köyü nde kuyuya düþen köpek kurtarýldý.

8 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Eðitimler, Tatbikatlar ve Arama - Kurtarma Faaliyetleri Sivil Savunma Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü sorumluluk alanýnda bulunan Mutluyaka Köyü nde 20 Eylül 2009 tarihinde meydana gelen hortum, çatýlarýn uçmasýna ve bazý aðaç dallarýnýn koptuktan sonra savrularak tehlike arz etmesine neden oldu. Sivil Savunma Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü Kurtarma Ekiplerince, meydana gelen þiddetli hortumun etkisiyle bulunduðu yerden sökülerek yandaki binanýn damýna uçan ve tehlike arz eden Veli ABÝÇ isimli yurttaþa ait aðýlýn çatýsý, binanýn damýndan indirilerek tehlike ortadan kaldýrýldý. Köy muhtarý Erkin ÞAFAKLI nýn bahçesinde bulunan ve hortum nedeniyle devrilip yolu kapatan aðaç parçalara ayrýlarak kaldýrýldý ve yolun trafiðe açýlmasý saðlandý. Yine ayný olayda Hasan BAYTUNÇ isimli yurttaþýn bahçesinde bulunan ve hortumun etkisiyle koparak evin balkonuna düþen servi aðacýna müdahale edildi. 23 Eylül 2009 tarihinde çýkan fýrtýnanýn etkisi ile Lefkoþa Otobüs Terminali yakýnýnda bulunan Tornacý Hakký ÞAMÝL in aracý üzerine devrilen aðaca Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü personeli tarafýndan müdahale edilerek tehlike ortadan kaldýrýldý. ile Atatürk Meslek Lisesi bahçelerine devrilen aðaçlara Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü personeli tarafýndan müdahale edilerek tehlike ortadan kaldýrýldý. Saðanak Yaðýþlar Nedeniyle Meydana Gelen Su Baskýnlarýna Müdahale Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðünce aþýrý yaðýþlar nedeniyle Girne de sular altýnda kalan Star Kýbrýs Medya Grubu stüdyolarýna müdahalede bulunuldu. 04 Aralýk 2009 tarihi öðle saatlerinde baþlayan ve akþam saatlerine kadar devam eden saðnak yaðýþlar ADA TV stüdyolarý ile Star Kýbrýs Gazetesi Haber Merkezinin sular altýnda kalmasýna neden oldu. Olaya müdahale eden Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü personeli binanýn zemin katýnda biriken suyu motopomp kullanarak dýþarýya boþalttý. 11 Aralýk 2009 tarihinde ise Gazimaðusa da saðanak yaðýþlar nedeniyle meydana gelen su 16 Aralýk 2009 tarihinde Gazimaðusa merkezde meydana gelen fýrtýna etkisi ile Ýbrahim ÖZKARAYEL isimli yurttaþýn evi ve garajý üzerine düþen 4 adet servi aðacýna Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü Kurtarma Eliplerince müdahalede bulunularak tehlike ortadan kaldýrýldý. Mutluyaka, Lefkoþa ve Gazimaðusa merkezde meydana gelen fýrtýna ve hortuma ilaveten dönem içerisinde Lefkoþa merkezde meydana gelen ikinci hortum ve fýrtýnanýn etkisi ile Haydarpaþa Ticaret Lisesi 8 9

9 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Eðitimler, Tatbikatlar ve Arama - Kurtarma Faaliyetleri baskýnlarýna müdahale eden Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü kurtarma ekipleri tarafýndan mahsur kalan vatandaþlara yönelik kurtarma ve su tahliyesi çalýþmalarýnda bulunuldu. Devlet Hastanesi Basýnç Odasý Ziyaret Edildi Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Arama- Kurtarma Þube Müdürlüðü personeli 08 Eylül 2009 tarihinde Lefkoþa Dr. Burhan NALBANTOÐLU Devlet Hastanesi Basýnç Odasýný ziyaret etti. Ziyarette, Sivil Savunma personelinin denizde yapacaðý arama-kurtarma faaliyetleri esnasýnda meydana gelebilecek kazalara müdahalede gerekli olabilecek mevcut imkan ve kabiliyetler hakkýnda basýnç odasý sorumlusu Dr. Tarýk ÝZBUL dan bilgiler alýndý. gelmesi muhtemel doðal afetler veya afet sayýlabilecek boyuttaki olaylara ortak müdahale edilmesi konusunda var olan iþbirliðinin geliþtirilmesi amacý ile 07 Ekim 2009 tarihinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý nda koordinasyon toplantýsý yapýldý. Polis Genel Müdürlüðü Ýle Ýþ Birliði Ek Protokolü Sivil savunma telsiz irtibatlarýnýn Polis Genel Müdürlüðü bünyesinde kurulan Sage 2000 Telsiz Sistemi üzerinden gerçekleþtirilmesi esaslarýný belirleyen, Telsiz Haberleþme Ýþ Birliði Ek Protokolü 07 Ekim 2009 tarihinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný M. Levent AKYILDIZ ile Polis Genel Müdürü Günay OZAN tarafýndan imzalandý. Sivil Savunma Personeli Uluslararasý Broadcast, Cable And Satelite Eurasia 2009 Fuarýnda Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personeli, Ekim 2009 tarihleri arasýnda TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Ýstanbul da düzenlenen Broadcast, Cable And Satelite Eurasia 2009 fuarýna katýldý. Radyo Müdürlüðü ve Muhabere Þube Müdürlüðünden birer personelin katýldýðý fuarda, kablolu yayýncýlýkla ilgili dünyadaki son geliþmeler hakkýnda bilgi edinilme fýrsatý bulundu. Muhtemel Doðal Afet, Yangýn ve Kazalarla Ýlgili Koordinasyon Toplantýsý Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý ve Polis Genel Müdürlüðü arasýnda mevcut protokoller kapsamýnda; Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde, baþta orman yangýnlarý ve büyük kazalar olmak üzere meydana

10 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sosyal Yaþama Destek Faaliyetleri Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý dönem içerisinde; Ramazan Bayramý dolayýsýyla özel eðitim merkezleri ile huzur evlerinde yaþamlarýný sürdürmekte olan yurttaþlara ziyarette bulundu. Muhtaç ailelere gýda öðrencilere ise giyisi ve ayakkabý yardýmýnda bulundu. Kadrolu personele ve ailelerine yönelik bayramlaþma ile çeþitli sosyal, eðitsel, moral ve sportif etkinliklerde bulundu. 10 Kasým Ulu Önder Atatürk ü anma töreni düzenledi. KKTC nin kuruluþ yýldönümü törenlerine katýldý ve eðitime destek faaliyetlerine devam etti. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnca Ramazan Ayý Dolayýsýyla Anlamlý Ziyaretlerde Bulunuldu Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý yetkilileri, birlik, dayanýþma, kaynaþma ve yardýmlaþma ayý olan Ramazan ayý dolayýsýyla Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi, Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk Yuvasý, Gazimaðusa Özel Eðitim Merkezi, Ýskele Halk Vakfý Yaþlýlar Bakým Evi, Lapta Huzurevi ve Yeþilyurt Özel Eðitim Merkezi ni ziyaret etti. Ziyaretler, Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný M. Levent AKYILDIZ ýn eþi Belgin AKYILDIZ ýn baþkanlýðýnda Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý çalýþanlarý ve eþleri tarafýndan gerçekleþti. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnca her yýl düzenlenen bu anlamlý ziyaretlerde, yardýma muhtaç yaþlý ve çocuklara çeþitli ihtiyaç malzemeleri de hediye olarak verilmektedir. Kurum kuruluþlara yapýlan ziyaretlere ilaveten Ramazan ayý dolayýsýyla Sivil Savunma Bölge Müdürlüklerince, sorumluluk alanlarýnda ikamet eden yardýma muhtaç aileler ziyaret edilerek, içerisinde muhtelif gýda maddeleri bulunan Ramazan yardým paketleri de verildi. Lapta Huzurevi ne Yardým Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnca, kurumlar arasý yardýmlaþma çalýþmalarý kapsamýnda, Lapta Huzurevi ne 30 adet sandalye yardýmýnda bulunuldu. Sandalyeler, Sivil Savunma Girne Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan 15 Eylül 2009 tarihinde Lapta Huzurevi sorumlusu Ayþe KAYA ya teslim edildi. Yardýma Muhtaç Durumdaki Ailelere Yardým S i v i l S a v u n m a G a z i m a ð u s a B ö l g e Müdürlüðünce, sel baskýný nedeniyle evi hasar gören Ergenekon Köyü sakinlerinden PÝRGOT ailesi ile yangýn neticesinde evi zarar gören Vadili Köyü 10 11

11 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sosyal Yaþama Destek Faaliyetleri sakinlerinden DEMÝRCÝ ailesine battaniye, set üstü gaz ocaðý ve gýda yardýmýnda bulunuldu. Ayrýca Geçitkale de ikamet eden ve evinin tavaný çöken ÝNEBEYLÝ ailesine gýda yardýmý, yoðun yaðýþlar nedeni ile evi zarar gören Sütlüce Köyü sakinlerinden AKSOY ailesine de gýda ve battaniye yardýmý yapýldý. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý nda Bayramlaþma Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personeli ve aileleri arasýnda bayramlaþma etkinlikleri düzenlendi. Sivil Savunmadan Sosyal ve Sportif Aktivite Sosyal ve moral faaliyetleri çerçevesinde; dönem içerisinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personelinin aileleri ile birlikte biraraya gelerek eðlenmesini saðlamak amacýyla iki ayrý tarihte eðlence tertip edildi. Buna ilaveten Sivil Savunma Sosyal Tesisler Gazinosu nda, düzenlenen doðum günü etkinlikleri ile de, personelin moral ve motivasyonunun olumlu yönde etkilenmesi saðlandý. Personelin moral ve motivasyonunun olumlu yönde etkilenmesinin yaný sýra, bedenen zinde kalmasýnýn da saðlanmasý amacý ile her çarþamba günü öðleden sonra tüm personelin katýlýmý ile saatleri arasýnda spor etkinliði düzenlenmektedir. Ramazan Bayramý ve Kurban Bayramý nedeniyle Sivil Savunma Sosyal Tesisler G a z i n o s u n d a g e r ç e k l e þ e n b a y r a m l a þ m a etkinliklerinde, tüm Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personeli, aileleri ile birlikte bayramlaþma imkaný buldu. Ayný amaçla; Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personelinden oluþan futbol takýmý ile diðer kurum ve kuruluþ personelinden oluþan futbol takýmlarý

12 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sosyal Yaþama Destek Faaliyetleri arasýnda halý saha futbol karþýlaþmalarý düzenlenmesine devam edildi. Okullara ve Öðrencilere Desteklerimiz Sürüyor Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnýn, okullara ve öðrencilere yönelik malzeme yardýmlarý eðitim yýlýnda da devam etmektedir. Bu kapsamda; okul müdürleri ve öðretmenlerin birlikte belirledikleri toplam 135 öðrenciye Ekim 2009 ayý içerisinde okul üniformasý, eþofman takýmý ve ayakkabýdan oluþan hediyeler verildi. Eðitime destek kapsamýnda Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnca, Aralýk 2009 ayý içerisinde Fazýl Plümer Anaokulu na da bir adet çekmeceli dolap desteðinde bulunuldu. 10 Kasým Atatürk ü Anma Törenleri Ulu Önder Atatürk ün ebediyete intikalinin 71 inci yýlý münasebetiyle Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Karargahýnda, karargah personelinin katýldýðý anma töreni düzenlendi. Atatürk ün ebediyete intikal saati olan te tüm yurtta sivil savunma sirenleri iki dakika süre ile çalýþtýrýldý. Bünyesinde berber ve kuaför ünitelerini de bulunduran gazino yeni düzenleme sonrasý 13 Kasým 2009 tarihinde, tüm personelin katýldýðý öðle yemeði ile hizmete sunuldu. 15 Kasým ý Coþkuyla Kutladýk 15 Kasým, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti nin 26 ncý Kuruluþ Yýldönümü Kutlama Törenleri ne Sivil Sivil Savunma Sosyal Tesisler Gazinosu Yenilendi Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý kadrolu personelinin, halk örgütü mükellef personeli ile sivil savunma sosyal tesis giriþ kartý sahiplerinin yararlanmasý, yararlanma sýrasýnda dayanýþma iliþkilerinin geliþmesi, dostluk baðlarýnýn pekiþmesi ve sivil savunma bilincinin yaygýnlaþtýrýlmasý amacý ile Lefkoþa da bulunan Sivil Savunma Sosyal Tesisler Gazinosu yenilendi

13 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sosyal Yaþama Destek Faaliyetleri Savunma Teþkilat Baþkanlýðý kadrolu personeli tam donanýmlý araçlarý ile katýldý. Lefkoþa merkez ve diðer tüm ilçelerde gerçekleþtirilen kutlama törenlerine katýlan Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personeli, teþkilat envanterinde bulunan tam donanýmlý araçlarý ile halkýmýzýn Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý na olan güven duygusunu yinelemiþ oldu. Personele Yönelik Sosyal Ýçerikli Sunum Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personeline yönelik, Baþkanlýk Karargahý Brifing Salonu nda, Psikolog Enil AFÞAROÐLU tarafýndan Evlilikle ilgili alýnan kararlarýn, aile fertleri üzerindeki etkileri konusunda sunum gerçekleþtirildi. Sivil Savunma Personel Çocuklarýna Yönelik Eðitim Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personel çocuklarýna yönelik eðitsel faaliyetler çerçevesinde, gitar ve tekvando kurslarý düzenlendi. Eðitmen eþliðinde, Ekim 2009 ayýnda baþlatýlan kurslarda, çocuklarýmýzýn mevcut yetenekleri ile kendi öz güvenlerinin geliþtirilmesi hedeflenmektedir. Erenköy Lisesi Ýle Kocaeli Derince Merkez Bankasý Anadolu Lisesi Öðrencileri Sivil Savunmada Kardeþ Okullar Projesi çerçevesinde Erenköy Lisesi nin konuðu olarak ülkemizi ziyaret eden Kocaeli Derince Merkez Bankasý Anadolu Lisesi öðrenci ve öðretmenleri ile ev sahibi okul Erenköy Lisesi öðrenci ve öðretmenlerinden oluþan kafile Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý na ziyarette bulundu. 20 Kasým 2009 tarihinde gerçekleþen ziyarette, Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný M. Levent AKYILDIZ ý

14 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sosyal Yaþama Destek Faaliyetleri makamýnda ziyaret eden kafile, Sivil Savunma faaliyetleri ile ilgili bilgiler aldý, Kuzeyin Sesi Radyo Vatan ýn yayýnýna katýlarak duygu ve düþüncelerini dile getirdi. Konuk öðrenciler Sivil Savunma Arama- Kurtarma Þube Müdürlüðü nü de ziyaret ederek arama-kurtarma faaliyetleri ile ilgili bilgiler aldý ve kendileri için hazýrlanan gösteriyi izledi. Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Esentepe Sosyal Tesisleri nde kamp yapma imkaný saðlandý. Ýzci öðrenciler, kampýn baþlangýç günü Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personelince karþýlandý ve öðrencilere teþkilat adýna çeþitli hediyeler verildi. Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Bölge ve Semt Amirleri Ýle Tanýþtý Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný M. Levent AKYILDIZ, dönem içinde Bölge Müdürlükleri nde gerçekleþtirilen tanýþma toplantýlarýnda, Sivil Savunma Bölge Müdürlükleri ne baðlý Bölge ve Semt Amirleri ile tanýþtý. Güzelyurt a Yeni Atatürk Anýtý Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý nýn katkýlarýyla Güzelyurt Belediyesi tarafýndan yenilenen ve çevre düzenleme çalýþmalarý tamamlanan Atatürk Anýtý açýldý. Anýtýn açýlýþý, Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný M. Levent AKYILDIZ ýn da katýlýmý ile 18 Aralýk 2009 tarihinde gerçekleþtirildi. Mücadele ve Þehitler Haftasý Nedeni Ýle Etkinlikler Düzenlendi Aralýk Mücadele ve Þehitler Haftasý nedeniyle Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný M. Levent AKYILDIZ ýn baþkanlýðýnda, þehit ailesi yakýný olan Sivil Savunma personelinden oluþan bir heyet 21 Aralýk 2009 tarihinde Þehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneði ne ziyarette bulundu. Mücadele ve Þehitler haftasý nedeniyle, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personeli tarafýndan þehitliklerimiz ziyaret edilerek aziz þehitlerimizin kabirlerine çiçekler býrakýldý. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý nýn Eðitime Destek Faaliyetleri Devam Ediyor Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý nýn eðitime destek faaliyetleri çerçevesinde; Deðirmenlik ve Esentepe Ýlkokullarýnda öðrenim görmekte olan 63 izci öðrenci ve 4 lider öðretmenden oluþan toplam 67 kiþilik kafileye Aralýk 2009 tarihleri arasýnda Sivil 14 15

15 Ýnternette Sivil Savunma Kulübü Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý internet sitesinin geliþtirilmesi çalýþmalarýna devam ediliyor. Orsel KAMALI (Sivil Savunma OBÝ Kýsým Amirliði) S ivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnca okul öncesindeki çocuklara, ortaokullar ve liselerde öðrenim gören öðrenciler ve diðer tüm yaþ g r u p l a r ý n a y ö n e l i k e ð i t s e l ç a l ý þ m a l a r a adresindeki internet sitesinde yapýlan geliþtirme çalýþmalarý ile devam edilmektedir. Bu kapsamda; sanal ortamda eðitime katký koymak, eðlendirmek ve eðlendirirken de öðrenmeyi teþvik etmek amacý ile Sivil Savunma Kulübü açýldý. Kulüpte çocuklara yönelik; - Boyama Kitabý. - Ýtfaiye Oyunu. -Tüm yaþ gruplarýndaki insanlara yönelik hediyeli Bilgi Yarýþmasý bulunmaktadýr. Çocuklara yönelik boyama kitabýnda; trafik, yangýn söndürme ve kurtarma ile ilk yardým konularýnda eðitici renksiz þekiller bulunmakta ve ziyaretçiler tarafýndan arzu edilen renkte boyanabilmesine olanak saðlanmaktadýr. Yine çocuklara yönelik itfaiye oyununda ise; eðlendirme ve eðlendirirken de öðrenmeyi saðlayacak þekilde sanal olarak yangýn meydana gelmekte, meydana gelen yangýna ziyaretçiler tarafýndan itfaiye aracý ile müdahale edilmesi istenmektedir. Orta ve lise öðrenimi seviyesindeki öðrencilerle diðerleri olmak üzere toplam üç kategoride düzenlenmiþ bulunan hediyeli bilgi yarýþmasýnda ise tarih, coðrafya, genel kültür, Atatürk Ýlkeleri ve TC Ýnkilap Tarihi ile ilk yardým, yangýn söndürme ve kurtarma, deprem öncesi ve sonrasýna yönelik koruyucu ve kurtarýcý sivil savunma konularýnda ziyaretçilere sorular yöneltilmektedir. Belirli zaman dilimleri içerisinde her üç kategoride ilk üç sýrayý alan yarýþmacýlara önceden belirlenen deðerli hediyeler verilerek eðitim teþvik edilmektedir. Sivil Savunma Kulübünde bulunan yarýþmaya katýlým için ziyaretçilerin üyeliðe baþ vurmalarý ve üyeliklerinin onay görmesi öngörülmektedir.

16 Sivil Savunma Radyolarý Yaþamýn Her Anýnda Sizin Yanýnýzd a. Atilla SAMUR (Sivil Savunma Radyo Müdürlüðü) Sivil Savunma Radyolarý, 1999 yýlýnda, Sivil Savunma Radyolarýnýn ilki olan ve 1999 yürürlükteki sivil savunma mevzuatýnýn Sivil yýlýnda kurulan Kuzeyin Sesi Radyo Vatan 87.5 ve Savunma Teþkilat Baþkanlýðý na verdiði görevler frekanslarýndan yayýnlarýný Kuzey Kýbrýs Türk çerçevesinde; halkýn moralini yüksek tutmak, sivil Cumhuriyeti halkýna ulaþtýrmaktadýr. Kuzeyin Sesi savunma ile ilgili bilgileri ve Kýbrýs Türk Halkýnýn Radyo Vatan ýn yayýnlarýnda Türkçenin doðru ihtiyacý olan, ortak deðerleri oluþturan konularda kullanýmý ve kaliteli müzik seçimine azami itina dinleyici zevklerini göz önüne alarak Kuzeyin Sesi gösterilmektedir. Kuzeyin Sesi Radyo Vatan yayýnlarý, Radyo Vatan ile yayýnlarýna baþlamýþtýr. sivil savunma konularýna ilaveten toplumun genelini Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Radyolarý ilgilendiren trafik, saðlýk, çevre, eðitim ve kültür bugün; Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti, Türkiye aðýrlýklý bir yayýn politikasý izlemekte ve bu yayýnlar Cumhuriyeti'nin Antalya'dan baþlayarak Toros müzik eðlence programlarý ile desteklenmektedir. daðlarýnýn güneyinde kalan sahilleri, Suriye, Lübnan Sivil Savunma Radyolarý çatýsý altýnda yayýn ve Ýsrail'in batý sahillerinde ve ayrýca internet yapan bir diðer radyo ise 2006 yýlýnda yayýnlarýna üzerinden adresinden de baþlayan Radyo Vatan Nihavent tir. Radyo Vatan tüm dünyadan canlý olarak dinlenebilmektedir. Nihavent, ülkemizdeki tematik yayýncýlýðýn örneklerinden bir tanesidir ve yayýnlarýnda aðýrlýklý olarak Türk Sanat Müziði eserlerine yer verilmektedir ve Mhz frekanslarýndan yayýn yapan Radyo Vatan Nihavent, yalnýzca ülkemizde deðil yurt dýþýndan da oldukça yoðun ilgi görmektedir. Radyo Vatan Nihavent'te ayrýca kamu yayýncýlýðý misyonu gereðince Türk Sanat Müziði kültürü genç nesillere aktarýlmakta ve bilgilendirici spot ve programlarla desteklenmektedir. Sivil Savunma Radyolarý bünyesinde 2008 yýlýnda kurulan son radyo ise Radyo Vatan Türkü'dür. Radyo Vatan Türkü de yapýsý itibarý ile tematik bir radyodur. Aðýrlýklý olarak türkülerin yer bulduðu Radyo Vatan Türkü ve 94.4 Mhz frekanslarýndan yayýnlarýný halka ulaþtýrmaktadýr. Kuzeyin Sesi Radyo Vatan ve Radyo Vatan Nihavent te olduðu gibi Radyo K u z e y K ý b r ý s T ü r k C u m h u r i y e t i Vatan Türkü de Türk Halk Müziði aðýrlýklý yayýnlarý ile Baþbakanlýðýna baðlý olarak kurulmuþ olan Sivil birlikte eðitici ve bilgilendirici yayýnlarýný Savunma Teþkilat Baþkanlýðý bünyesindeki Sivil sürdürmektedir. Savunma Radyolarý, mevzuat gereði sadece normal Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý koþullarda deðil savaþ, deprem, sel, yangýn gibi bünyesindeki Sivil Savunma Radyolarý, Kuzey Kýbrýs olaðanüstü durum veya doðal afetlerde yayýnlarýný Türk Cumhuriyeti halkýna en iyiyi vermek ve KKTC nin sürdürme yeteneðine sahiptir. Bu amaçla Sivil sesini dünyaya haykýrmak için çalýþmakta ve bunun Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Radyolarý bünyesinde yanýnda daha geniþ kitlelere görsel anlamda bir adet mobil radyo istasyonu bulunmakta ve her türlü ulaþabilmek adýna bünyesindeki Vatan TV'nin kuruluþ olaðanüstü durum ve doðal afette sabit çalýþmalarýna sizlerden aldýðý destek ile devam tesislerine baðlý kalmaksýzýn yayýnlarýný halka etmektedir. ulaþtýrabilmektedir

17 Kumsal Katliami Prof. Dr. Ata ATUN (Araþtýrmacý-Yazar-Akademisyen SAMTAY VAKFI) Tarih 24 Aralýk1963 günlerden Salý. Yer Mürüvet hanýmýn evine sýðýnmýþlardý. Lefkoþa nýn Kumsal bölgesi, Mehmet Akif EOKA milisleri ve Yunan Subaylarýnýn Caddesi ve Mürüvet Ýlhan Sokak (olay günkü komutasýndaki küçük bir Rum birlik ise evin 120 m. ismi Ýrfan Bey Sokak). Saat akþam üstü civarý. kuzeyindeki Severis Un Fabrikasý na mevzilenmiþ, Hava kararmýþ, ýsý yaklaþýk 8 derece. fabrikanýn en üst katýna da kum torbalarýndan yüzü Pazartesi gecesi, yani bir gün evvelki 23 Aralýk Türk bölgesine dönük küçük bir korugan yaparak içine gecesi, ev sahibi Hasan Yusuf Gudum, karýsý Feride 1 adet A4 tipi makineli tüfek (Vickers model) Hasan Gudum, Meriç li (eski ismi mora) Ayþe yerleþtirmiþti. A4 tipi makineli tüfek (Vickers) binanýn (Cankan), kucaðýnda iki yaþýndaki kýzý ýþýl (Cankan) damýna, ellerinde 1959 yapýmý CZ vz. 52/57 tipi ve Ayþe hanýmýn kýz kardeþi Növber Ýbrahimoðlu daha otomatik tüfek, 1936/57 yapýmý M1 Grand tipi yarý güvenli olduðu düþüncesi ile Kýbrýs Türk Alayý nda otomatik tüfek ve Stengun makineli tabanca olan Rum görevli Tabip Binbaþý (Em.Tuðg.) Nihat Ýlhan ile eþi çetecilere, masum Türk evlerine yaptýklarý saldýrýlarda atýþ desteði vermek ve düþman ateþinden korumak amacý ile kurulmuþtu. Hasan Yusuf Gudum dýþarýda durup bir nevi gözcülük yaparken, Mürüvet haným da çocuklarýna pijamalarýný giydirmiþ, kahvaltý türü birþeyler yedirmiþ ve onlarý yatýrmaya hazýrlanýyordu. Evdeki komþu bayanlar ise hep birlikte yiyecek birþeyler hazýrlayýp masaya oturmuþlardý. Evin batý tarafýndan geçen Kanlýdere nin diðer kýyýsýndan silah sesleri duyulmaya baþladýðý vakit Hasan Bey büyük bir telaþla içeri girmiþ ve Rumlar bizi basýyor diyerek heyecanlý bir þekilde baðýrarak evdekileri uyandýrmýþtý. Çok geçmeden Kanlýdere tarafýndan eve kurþun yaðmaya baþladý. Kurþunlar yaðmur gibi geliyordu. Mutfaðýn önündeki yemek odasýnýn tehlikeli olduðunu ve eve pencerelerden giren kurþunlardan kendilerini koruyamayacaðýný hisseden masum ve savunmasýz dokuz insan, elektrikleri kapattýlar ve evin güvenli olduðunu düþündükleri yerlerine saklanmak çabasý içine girdiler.

18 Dr. Ýlhan ýn eþi Mürüvet Haným, eþi kendisine Eðer ateþ olursa duvardan duvara geçecek kurþunlara hedef olmazsýnýz, banyo sizi korur dediði için hemen daha 6 aylýk olan Hakan ý kucaklar, 6 yaþýndaki Murat ile 4 yaþýndaki Kutsi yi de ellerinden sýký sýký tutarak evin sol arka köþesinde yer alan banyoya doðru koþar. Arkasýndan Növber haným ve kucaðýnda kýzý Iþýl ý sýký sýký tutan Ayþe haným ve Hasan dede, hep birlikte banyoya girerler ve saklanmaya çalýþýrlar. Kalýn taþ duvarlarý ve küçük de bir penceresi olan banyo gerçekten de iyi bir korugan gibidir. Üzerinde gri bir palto olan Mürüvet haným, çizgili pijamalarýný giymiþ olan çocuklarýný kucaklar ve Türk bölgesine saldýrýya geçerler. Severis Un Fabrikasý üzerindeki makineli tüfeðin korumasý altýnda evlere önce uzaktan ateþ ederler. Özellikle de köþedeki beyaz tek katlý evin kuzeye bakan, kapýnýn hemen yanýndaki odasýnýn pencerelerini ateþ yaðmuruna tutarlar, olmaya ki eve yaklaþýrken o odada olan birisi kendilerine ateþ edip vurabilir düþüncesi ile. Üç kiþi yolun solundaki eve yönelirken, beþ kiþi de sað köþedeki beyaz tek katlý binaya yönelir. Ermenilerden gelen bilgiye göre bu binada Türk Alayý nda görevli bir Türk subayý, eþi ve üç çocuðu yaþamaktadýr. Bu aile yok edilmelidir ki, Rumlarýn, Kýbrýs lý Türklerden ve Türkiye den korkmadýklarý dünyaya gösterilsin. hep birlikte banyo küvetinin içine uzanarak Beyaz evden kendilerine karþý ateþ pencerelerden giren mermilerden kendilerini açýlmayýnca daha da cesaretlenen Rum caniler, giriþ korumaya çalýþýr. Ayþe haným, kucaðýnda kýzý ýþýl ile kapýsýnýn önüne gelip kilidine ateþ ederler ve sonra da sað köþeye, lavabonun sað tarafýna çömelir. Növber tekmeleyip kapýyý kýrarak içeri girerler. haným ise kapýyý eli ile sýký sýkýya kapatabilmek için Ellerinde otomatik tüfek tutan iki cani, Taksim kapýnýn hemen yanýna sað tarafa oturur. istersiniz ha! diye baðýrarak her tarafa geliþi güzel Ev sahibi Hasan Efendi eþi Ferdiye Nine yi ateþ eder ve soldaki odaya çabucak göz attýktan sonra tuvalete kapýnýn arkasýna saklar ve banyoya gelerek ileri seðirterek, önlerindeki kapýdan hole geçip soldaki lavabonun sað tarafýna büzüþür. yatak odasýna yönelirler ve tekrar ateþ etmeye Kumsal bölgesinde yýllarca Türklere kapý baþlarlar. içlerindeki hýnç önlerine çýkan her tür canlýyý komþuluðu yapan Ermeniler, bölgenin savunmadan öldürmelerini emrediyordu. Bu odada iþleri bitince yoksun olduðunu telsizle Rumlara bildirdikten sonra, hýzla önlerindeki ara kapýdan geçip, mutfaðýn Akritas Planý, Genel Harekat Planý bölümü, Birinci önündeki hole gelirler ve soldaki ikinci yatak odasýna Kesim (Ayios Pavlos, Ayios Demetios bölgeleri) bölge da ateþ ederler. Yataklara, yatak altlarýna ve dolaplara. komutaný Terezepilos kod adlý Yunan subayýnýn Arkadaki grup da önce saðdaki misafir odasýna komutasýnda sayýlarý 150 olan EOKA cý milisler, dalar, sonra da ateþ ederek mutfaða geçer. Severis Un Fabrikasý ndaki makineli tüfeðin korumasý Ufacýk banyo odasýnýn içine sýðýnan masum ve altýnda önce içinde su seviyesi az olan Kanlýdere yi savunmasýz Türkler ise birbirlerine sarýlmýþ Rumlarýn yürüyerek geçmiþler ve sonra da Akritas Planý nda kendilerini bulmamasý için dua ediyorlardý. Küvetin belirtildiði þekilde bölgelere daðýlmýþlardý. içinde Mürüvet haným, üç çoçuðuna sýký sýký sarýlmýþ, Mehmet Akif Caddesi, Mürüvet Ýlhan Sokak bedenini siper etmiþti. Ayþe haným kýzý Iþýl ý kollarý ile (eski ismi Ýrfan Bey Sokak), Murat Ýlhan Sokak ve sarmalamýþ, sýrtýný köþeye dayamýþ, lavabo ile köþe Gültekin Þengör Sokak, Kýbrýs ordusunda teðmen arasýna sokulmuþtu, Növber haným, kapýnýn olan (Emekli Binbaþý) Savvas Selis ve Thisoas kod açýlmasýna mani olabilmek için kapýnýn dibine adlý EOKA cýnýn komutasýndaki ekibin görev alaný çökmüþtü. Hasan dede de, o küçücük banyonun olarak belirlenmiþti. içinde, lavabonun sað tarafý ile küvetin arasýna Savvas Selis in grubu, Enosis naralarý atarak büzüþmüþtü. Nefes bile alamýyorlardý. Sadece Allah a ateþ açmaya baþlar ve Ýrfan Bey Sokaðý tarafýndan dua ediyorlardý

19 Evin sol tarafýndaki odalarý boþ bulan iki Rum Yunan subay þapkalarý, Yunan ordusuna ait çelik cani, evin arka sol tarafýndaki kapýlarý sýký sýkýya baþlýklar ve NATO ya ait bazuka mermileri ile mermi kapalý olan banyo ve tuvalete yönelirler ve Enosis kovanlarý vardý. çýðlýklarý altýnda tüm mermilerini kontrplak kapýlarýn Kumsal bölgesinde yýllarca Türklere kapý üzerinden içeriye boþaltýrlar. komþuluðu yapan Ermenilerin bölgenin savunmadan Kapýyý eli ile sýký sýký tutmaya çalýþan Növber yoksun olduðunu telsizle Rumlara bildirdikleri, daha haným elinden kötü bir yara alýr ve yana kaykýlarak sonra TMT tarafýndan belirlenmesi nedeni ile Kumsal, kapýnýn önüne yýðýlýr. Kapýnýn tam karþýsýnda yer alan Köþklüçiftlik ve Arabahmet bölgelerinde oturan banyo küvetinin içindeki Mürüvet haným ve üç çocuðu Ermeniler, bu hainliklerinin ortaya çýkmasýndan sonra ise küvetin içine yýðýlýrlar. Kapýyý kýrarcasýna açmaya evlerini terk etmek ve Rum bölgesine kaçmak zorunda çalýþan Rumlar, Növber hanýmýn kapýnýn önüne kaldýlar. yýðýlmasý nedeni ile kapýyý birazcýk aralayabilirler ve o Rum çeteciler, Kumsal bölgesinden çekilirken, aralýktan saða ve öne doðru tekrar ateþ ederler. kadýn, erkek, yaþlý ve çocuk ayýrýmý yapmaksýzýn Vefakar anne ve çocuklarý o anda þehit olurlar. Etraf yüzlerce Türkü de dipçik darbeleriyle önlerine katýp bir anda kan gölüne döndüðü için Rum caniler hepsini götürdüler. Kaçýrýlan Türklerin bir bölümü kurþuna öldürdüklerini sanarak hemen yan taraftaki tuvalete dizildi. yönelirler. Kapýyý açamazlar ama kontrplak kapýdan Rumca gazetelerde son zamanlarda çýkan içeriye onlarca mermi sýkarlar. Kapýnýn arkasýna itiraflara göre, beraberinde erkek, kadýn, çocuk ve saklanmýþ olan Feride nine baþýna isabet eden yaþlý yaklaþýk 200 Kýbrýslý Türk esir getiren EOKA cý kurþunlar nedeni ile anýnda þehit olur ve yere yýkýlýr. Tasos Marku, operasyonu fiilen idare eden Rum Ýçerdekilerin öldüðüne inanan iki cani geri Bakan a telefon eder ve ne yapmasý gerektiðini sorar. çekilir ve diðer üç cani de banyo kapýsýnýn önüne gelip Eli silah tutabilecek erkeklerin öldürülmesi talimatýný sýra ile aralýktan içeriye ateþ ederler. Acýmasýzca verir kendisine telefonun öbür ucundaki Rum Bakan. silahsýz, korumasýz ve masum insanlara ateþ eden Akritas Planýnýn mimarlarýndan o dönemde rumlarýn silahýndan çýkan kurþunlardan birisi, önce Bakan olan sadece Yorgadjis ve Papadopulos dur. kýzý Iþýl ýn dizini parçalar sonra da Ayþe hanýmýn bir Ýtiraflar, Yorgadjis in öldürülmesinden çok seneler bacaðýndan girip diðer bacaðýndan çýkar. Ayþe sonra yapýldýðýndan, emri veren Bakanýn Yorgadjis hanýmýn bacaðýnda büyük bir yara açýlýr. olmasý durumunda, dile getirilmesi sorun yaratmaz, Feride nine ile banyoya çocuklarý ile saklanan konuþaný sýkýntýya sokmazdý. Geriye Kumsal mürüvet haným ve çocuklarý þehit olurken, Hasan Katliamý nýn mimarýnýn Papadopulos olduðu Yusuf Gudum ile birlikte Ayþe haným, kucaðýndaki kýzý varsayýmý kalmaktadýr. Iþýl ve Növber haným aðýr yaralanýrlar. Katliamdan sonra eve ilk giren kiþi ise 25 Aralýk Eve kimlerin ya da kaç kiþinin girdiðini tam 1963 Çarþamba günü öðleden sonra Severis Un olarak bilen yok. Baskýn sýrasýnda CZ vz. 52/57 tipi Fabrikasý ndan açýlan makineli tüfek ateþine raðmen otomatik tüfek ile 15 el, Stengun otomatik tabanca ile eve ulaþmayý baþaran, TMT nin o dönem en gözü pek 12 el ve 1936/57 yapýmý M1 Grand tipi yarý otomatik kiþilerinden olan Memduh Erdal ve fotoðrafçý Mustafa tüfek ile de 6 olmak üzere toplam 33 el ateþ edildiði, Mehmet Özünlü olur. Resimleri Memduh Erdal çeker. þehitlerin vücutlarýndaki yaralardan ve duvarlarda Severis Un Fabrikasý ndaki Rum makineli tüfek hala yeri belli olan kurþunlarýn izlerinden yuvasý da ertesi gün, 26 Aralýk 1963, Perþembe günü anlaþýlmaktadýr. Bilahare incelenen kovanlar, iðnenin Kýbrýs Türk Alayý ndan gelen küçük bir ekip tarafýndan vuruþ yerlerindeki farklýlýklarýndan dolayý olaydan 5 susturulur ve fabrika Türklerin eline geçer. Ayný gün ayrý silahýn kullanýldýðýný göstermektedir. Kovanlar Türk jetleri Lefkoþa üzerinde alçaktan uçarak bilahare Albay (Major) Meysi tarafýndan eve ilk giren Makarios a ihtar verirler. (GA Kurucular Kurulu Bþk.) Memduh Erdal dan alýnmýþ ve kayda geçirilmiþtir. Not: Bu yazýda anlatýlan Kumsal Katliamý nda geçen 24 Aralýk gecesi Lefkoþa nýn batý mahallesi olaylarýn derlemesi, SAMTAY VAKFI arþivindeki Kumsal a yapýlan baskýn arkasýnda, Yunan Alayý na belgelerin ve o günü yaþayan kiþilerin anýlarýnýn, Prof. mensup subaylarýn ve askerlerin de katliama bilfiil Dr. Ata ATUN tarafýndan derinlemesine incelenip, katýldýklarýný belgeleyen kanýtlar býraktý. kronolojik olarak sýralanmasý ile yapýlmýþtýr. Saldýrganlarýn geri çekilirken terk ettikleri malzeme arasýnda, özellikle de Severis Un Fabrikasý damýnda,

20 Tarihi Miraslarýmýz Soli Harabeleri Meryem KARLITAÞ (Sivil Savunma Güzelyurt Bölge Müdürlüðü) Soli, adanýn kuzey batý sahilinde Gemikonaðý'nýn 1 krallýklarla birlikte Soli de Kýbrýs'ýn hakimi olan mil kadar batýsýnda Aþaðý Baðlýköy sýnýrlarý Perslere baþ kaldýrmýþ ve yenilmiþtir. Soli en parlak içerisinde yer alan bir ören yeridir. Kuzey Kýbrýs'ta yýllarýný Roma döneminde yaþamýþtýr. Ancak M.S. ziyaret edilebilecek antik çað þehirlerinden bir 4.yy'a gelindiðinde, liman, gemilerin giremeyeceði tanesidir. Verimli topraklar üzerinde yer alan Soli, kadar dolmuþ ve bakýr madenleri kapanmýþtý. bölgede bulunan bakýr yataklarý ve limanýyla, adada 7.yy.'daki Arap korsanlarýnýn akýnlarý kentin sonu önemli bir konuma sahipti. Bugün, koruma altýna alýnýp olmuþtur. Araþtýrmalardan, Soli'de de tiyatronun sýrtýný ziyaretçilere açýlan bu yerleþim yeri, tarihin verdiði tepeyi kaplayan akropoliste bir kral sarayý korunmaya deðer miraslarýndan bir tanesidir. olduðu anlaþýlmýþtýr. Soli þehrinin ziyarete açýk üç Soli'nin orjini M.Ö. 700 yýllarýna ait Asurlularýn bölümü bulunmaktadýr ; Bunlar Bazilika, Tiyatro ve haraç aldýklarý kentleri içeren bir listeye kadar Agora yapýlarýndan oluþan kýsýmlardýr. izlenebilmiþtir. Bu listede kentin adý Si-Ýl-lu olarak SOLÝ BAZÝLÝKASI geçmektedir. Eski yazýlý kaynaklara göre M.Ö. 580 Soli Bazilikasýnýn 4.yy'ýn ikinci yarýsýnda yýlýnda adadaki krallardan Philokypros, hocasý Atinalý yapýldýðý sanýlmaktadýr. Kýbrýs'ta inþa edilen ilk filozof Solon'un tavsiyesi üzerine, baþkentini Aepia kiliselerden olup kendine özgü yanlarý vardýr. 200 adlý kentten Si-Ýl-lu'ya taþýmýþ ve buraya hocasýnýn metre uzunluðundaki bazilika üç kapýlý bir giriþ ve bir adýný vermiþtir. M.Ö. 498 yýlýnda adadaki öteki giriþ mekanýyla baþlýyordu. Bunu dört tarafý sütunlarla çevrili ve çeþmesi olan bir avlu izliyordu. Bundan sonra üç kapýlý bir giriþ ve narteksten sonra asýl kiliseye giriliyordu. Kilisenin içinde iki sýra halinde dizilmiþ onikiþer taþtan yontulmuþ dev sütunlar nefi üçe bölmekteydi. Bu sütunlarýn altlýklarý bugünde yerlerindedir. Nefin sonunda üçlü bir apsis vardý. Ortadakindeki sýralar piskoposlara ve rahiplere aitti. Kilisenin döþenmesi tamamen tessera (dört köþe kesilmiþ ufak taþlar) mozaikle kaplýydý. Bu mozaiklerin büyük bir kýsmý günümüze ulaþmýþtýr. Baþlangýçta hepsi geometrik desenli olan mozaiklere zamanla hayvan figürleri ve bundan sonra da opus sectile (kesilmiþ taþ parçalarýndan yapýlmýþ) mozaikler eklenmiþtir. Hayvan figürlerinin etrafý bir bitki örtüsü ve dört küçük yunusla çevrili, kaza benzeyen kuðu figürü dikkat çeker. Apsistin önündeki mozaikte Yunanca Ey 20 21

Yýl:30 Sayý:56 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2012

Yýl:30 Sayý:56 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2012 Yýl:30 Sayý:56 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2012 Ýçindekiler Sivil Savunma Dergisi Sahibi: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 2 Sivil Savunma Faaliyetleri Yayýn Kurulu: Ali ORÇAN Cankat Çeribaþý PÝLTER

Detaylı

SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR

SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR Yýl:25 Sayý:40 Ocak-Þubat-Mart-Nisan 2007 SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi 2 Eðitim faaliyetleri ve kurtarma çalýþmalarý 24 Dünya Tiyatrolar Günü Sahibi: KKTC Sivil Savunma

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý.

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý. Kampüs e iki bin dönüm Belediye Meclisi nin yarýn yapýlacak oturumunda uzun süredir beklenen Hitit Üniversitesi kampüs alaný gündeme geliyor. * HABERÝ 2 DE Muzaffer Külcü Külcü, kredi yetkisi istiyor 11

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

Yaþlý kadýn yanarak can verdi

Yaþlý kadýn yanarak can verdi KSS arazi ihalesine katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý.

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48 indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Saynur Defne Sarýsoy 86 Tezel 85 23-25 Duyurularýmýz 36 Saðlýk Dr. Aydýn Aksoy 75 42 Gurme Coconot 26-33 Bizim Dünyamýz 38 Saðlýk HLC Hairline Clinic 40 Kiþisel

Detaylı

Oyuyoruz, terk ediyoruz!

Oyuyoruz, terk ediyoruz! AKDENIZ 26 KASIM 2014 ÇARÞAMBA YIL : 20 Sayý : 6606 GUNCEL Böcek ten öðretmenine vefa ziyareti ATSO nun eðitimci meclis üyesi Çelik: onyaaltý Belediye Baþkaný Muhittin Böcek, Bahtýlý Okulu'nda öðrencisi

Detaylı

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret CHP den Nuhut a Tarým ile sanayiyi buluþturmalýyýz adaylýk teklifi Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kabulünde konuþan Ali Bektaþ: Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Memleketimizin geliþimi için tarým

Detaylı

Bursa Orman Bölge Müdürlüðü 2012 Ormanlar yaþam kaynaðýdýr. ÝÇÝNDEKÝLER Bursa Orman Bölge Müdürlüðü BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Adýna Ýmtiyaz Sahibi Ahmet Köksal COÞKUN Sorumlu Yayýn Yönetmeni Ertuðrul

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Liderlerinize sahip çýkýn

Liderlerinize sahip çýkýn Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Çorum ve yerel basýný tanýtým için

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Ekmek israfýna hayýr

Ekmek israfýna hayýr Keneye Dikkat! 18 Mart ta duygu seli Bu ikaz artýk yok! SAÐLIK9 GÜNCEL4 SAYFA15 Nevruz ateþi iki ayrý yerde yandý Haberin Özü 1 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ Yý: 1 Sayý: 9 Hamit Kaplan Ý.O Kutlamalar SAYFA 16 Adil

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a Bakýrköy Tarihini Yazmalý SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ Babalardan, dedelerden kalan miras bilgi ve dökümanlar ile Bakýrköy ü sonraki kuþaklara devredecek bilgi, fotoðraf, obje, kýyafet, aksesuar malzemelerinin

Detaylı