insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April Issn: OSMANLI DAN GÜNÜMÜZE KIBRIS TÜRK ETM SSTEMNN GEÇRM OLDUU EVRELER THE UNDERGONE PHASES OF TURKISH CYPRIOT EDUCATION SYSTEM FROM THE OTTOMANS TO THE PRESENT Ömer GÖKEL Gökmen DALI Öz Kıbrıs, jeopolitik konumu ve doal zenginlikleri nedeniyle M.Ö yılından itibaren birçok medeniyetin hâkimiyetine girmitir. Bu medeniyetlerden bazıları, kendi kültürünü ve tarihini Kıbrıs adasına yerletirmi, bir önceki medeniyetin tarihsel ve kültürel zenginliklerini korumu, bazıları ise yıkım ve yamalarla birçok tarihi ve kültürel zenginlikleri yok etmitir. Bu medeniyetler arasında, bir önceki medeniyetin kültürel ve tarihi eserlerini koruyarak gelitiren, kendi kültürünü de ada üzerine yerletiren ve uzun süre hâkimiyetini sürdüren (307 yıl) en önemli medeniyet Osmanlı mparatorluudur. Osmanlılar, sosyal ve kültürel yapıyı gelitirebilmek için eitim ve öretim sistemine büyük önem vermi ve fethettikleri her bölgeye Kıbrıs da dâhil olmak üzere kendi sistemlerini yerletirmitir. Bu çalımada öncelikle; Kıbrıs taki Osmanlı kültürüyle sentezlenen eitim ve öretim sistemiyle ilgili uygulamalar ve gelimeler ele alınmı, daha sonra ngiliz idaresindeki eitim ve öretim sistemi, müteakiben de Kıbrıs Türk idaresindeki eitim ve öretim sistemindeki gelimeler tarihsel olarak incelenmitir. Anahtar Kelimeler: Kültür, Eitim ve Öretim, Osmanlı daresinde Eitim, ngiliz daresinde Eitim, Türk daresinde Eitim Abstract Cyprus was remained under the domination of many civilizations since B.C due to its geopolitical location and natural riches. Some of these civilizations were placed their culture and history to the Cyprus island and maintained historical and cultural richness of the previous civilization, but some of them were partially destroyed many historical and cultural richness with the destruction and looting. One of the most important civilizations was Ottoman Empire who developed preserving a previous civilization's cultural and historical landmarks, placed their own culture on the island and continued its longer dominance from A.C till Ottomans considered special emphasis to education and instruction systems in order to develop social and cultural structure and placed their own system to the every region was conquered including Cyprus. In this work, first of all, applications and developments of the education and instruction systems which synthesized by the Ottoman culture in Cyprus are discussed, after that the education and instruction systems in the British period are discussed, and finally, developments in the education and instruction systems of the Turkish period are analyzed historically. Keywords: Culture, Education, Education in the Ottoman Administration, Education in the British Administration, Education in the Turkish Administration. 1. GR Kültür; evrensel olarak, bireyin doa haricinde oluturduu ve ona ilave ettii maddi ve manevi deerlerdir (SOS203U, 2013:112). Tylor a (1871) göre ise kültür, bir topluluun veya cemiyetin ferdi olarak, sahip olunan maharet, davranı, töre, alıkanlık, sanat, malumat, vb. becerileri kapsayan karıık bir bütündür (Akt. SOS203U, 2013:114). zbul un (1983:28) tanımına göre kültür, bir toplumun toplumsal olarak birbirlerini etkilemesi ve bu etkileimle kazanılan maddi-manevi deerlerin bütünlemesi olup, ortama ayak uydurma veya ortamı kendi amaç ve çıkarlarına göre deitirmedir. Nieke ye (2000:182) göre kültür, bir toplumun sosyal etkileimlerini kurgulama ve ekillendirme tarzıdır. Bu balamda kültür, bu ekillerin ne ekilde örenileceini, kavranılacaını ve deerlendirileceini ifade etme yöntemidir. Otton ve Treueheit e (1994:73) göre ise kültür, insanlarca üretilen ve sürekli olarak Yakın Dou Üniversitesi, Atatürk Eitim Fakültesi, Lefkoa/KKTC, Doç.Dr.,Yakın Dou Üniversitesi, Atatürk Eitim Fakültesi, Lefkoa/KKTC, kibrisonline.com

2 insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal kurumun özelliklerini kavrayabilmesinde eitim ve öretimin büyük bir önemi bulunmaktadır (Akt. Ültanır, 2003:294). Eitim, Tyler (1949:4) tarafından insan davranılarının belli hedeflere yönelik olarak deitirilmesi veya kiilerin davranı tarzlarındaki deiiklik süreci eklinde tanımlanmıtır (Akt. Fidan, 2012:41). Eitimle birlikte insan davranılarında, kiisel tercihleri dorultusunda ve maksatlı olarak istendik deiiklikler oluabilmektedir (Ertürk 1982:79). Eitim, evrensel olarak bireylerin belirli amaçlara göre yetitirilmesidir. Bu süreçle birlikte elde edilen bilgi, maharet, davranı ve deerler de insan kiiliinin farklılamasına yol açmaktadır (Fidan, 2012:42). Baaran (1992) ve Kaya ya (1993) göre eitim kısaca, bireyi gelitirdii kadar ülkenin kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasını gerçekletirdii için güçlü bir araç olarak kabul edilmektedir (Akt. Dalı, 2013:120). Eitimin sonunda, kiilerin yeni davranılara sahip olması beklenmektedir. Davranı deitirmenin hangi etkinlikler vasıtasıyla ve ne ekilde olabilecei gerçei de örenme ve öretme sürecini dourmaktadır. Eitim sistemindeki bütün etkinlikler, örenmenin meydana geldii ve birbirini etkiledii ortamdaki müessiriyet seviyesini artırmaya yöneliktir. Eitimle oluan etkileimler ve davranı deiiklikleri toplum yapısını da etkilediinden eitimcilerden ziyade devlet politikalarında da en çok önem verilmesi gereken hususlardan birisi olarak görülmektedir (Fidan, 2012:44). Eitim, aile içinde balayan, okul yaantısı ve sosyal çevreyle birlikte yaam boyu devam eden bir etkileimdir. Her uygarlık, kendi milletinin deer kavramlarına, içinde bulunan çaın sosyal, iktisadi ve dier koullarına uygun bir eitim düzenini ve anlayıına önem vermektedir. Bu uygarlıklar içerisinden en önemlisi, kuruluundan itibaren özellikle kendi bünyesindeki müesseselere, eitim kurumlarına, eitime ve kültüre vermi olduu büyük önem sebebiyle sürekli olarak gelime kaydetmi ve neredeyse dünyanın yarısına hükmeden güçlü bir devlet haline gelmi olan Osmanlı Devletidir (Baltacı, 1996:68). Osmanlı Devletindeki idareciler ve aydın kesim, eitimin bir toplumun gelimesinin ve büyümesinin güvencesi olduunu bilmekteydiler. Böylece, kurulutan itibaren eitim ve eitimle ilgili müesseselerin tüm imparatorluk genelinde yaygın duruma getirilmesi için çaba gösterilmitir (Özkan, 2010:1783). Osmanlıların yönetim sisteminde baarılı olmalarındaki dier etkenler ise fethettikleri yerlerdeki insanların dinine, diline, ırkına, yaam tarzlarına, örf, adet ve kültürlerine müdahale etmeden hakkaniyet ve hogörü ile devleti yönetmeleridir (Baltacı, 1996:69). Osmanlı Devleti, slami temellere dayalı olarak yönetildiinden bütün sistemde olduu gibi eitim ve öretimde de slam esaslı uygulamalara yer verilmitir. Temel olarak ise Kuranı Kerim ve Hadislerle birlikte Müslüman toplumlarının kültür ve uygarlıklarından faydalanılmıtır. Osmanlı Devleti ilke olarak eitimöretim ve dier uygulamalarda slami usulleri benimsemesine ramen kendi kültürüyle birletirerek yeni bir sistem oluturmutur. Osmanlıların baarılı bir yönetim sergilemesindeki en büyük etkenlerden biriside, kendisinden önceki kültür ve uygarlıkların tarihini koruyup, kollaması, gelitirmesi ve bunları en verimli ekilde kullanarak kendi kültürüne uyarlamasıdır (Halaçolu, 1989:71). Osmanlılardaki devlet politikalarının baında da fethedilen bölgelerin kültürünün sentezlenmesi ve Osmanlı eitim ve öretim sisteminin yaygınlatırılması gelmektedir. Bu balamda öncelik olarak örgün eitim kurumlarının kurulmasına önem verilmi ancak eitimin sadece okullarda deil camiler, tekkeler ve kütüphanelerde de verilebilecei prensibinden hareketle dier eitim kurumlarının yerletirilmesine de özen gösterilmitir. Bu prensip, 1571 yılından itibaren Kıbrıs adasında da uygulanmaya balanmı ve Osmanlı kültürüne özgü eitim ve öretim sistemi yürürlüe girmitir. 2. Osmanlı daresinde Eitim ve Öretim ( ) Osmanlılar, fethettikleri topraklardaki varlıının belirtisi olan müesseseleri oluturduktan sonra bazı toplumsal kurumları, yapıları ve hizmetleri de hayata geçirmilerdir. Bu sosyal kurumların ve hizmetlerin baında vakıflar gelmektedir. Vakıflar; sosyal güvenliin temeli olduu kadar eitim ileri, din ileri, kültür, imar, salık ve sosyal yardım hizmetlerini de uygulayan malî bir kurumdur (Yediyıldız, 1982:46). Osmanlı Devleti, eitimde vakıfların finanse ettii bir uygulama sergilemi ve dier faaliyetleri olan idare, müdafaa ve siyasi ilerini Tanzimat Dönemine kadar bu ekilde yürütmütür. Kıbrıs için de aynı politikalar uygulanmı ve eitim hizmetleri devlet ilerinden baımsız olarak vakıflar sorumluluunda yürütülmütür (Haim, 1986:112). Vakıflardan elde edilen gelirlerle de çeitli hayır kurumları (cami, medrese, zaviye, hastane, kervansaray), eitim hizmetleri, din ileri, imar, salık ve sosyal yardım kurumları ile sosyal güvenlik sisteminin mali ihtiyaçları karılanmıtır (Kara ve Çelik, 2011:162). Kıbrıs taki vakıfların kontrolü ve finansmanıyla toplumsal, dinî, kültürel ve iktisadi yönden Türk toplumuna özgü okullar, kütüphaneler, camiler, hanlar, sarnıç ve benzeri müesseseler ve hayır kuruluları

3 ina edilmitir. Bunlar arasında üphesiz en önemlileri kendi kültürlerine has bir ekilde ina edilen ve Osmanlı kültürü ile eitim ve öretim sistemini yaygınlatırılan eitim kurumlarıdır (Kara ve Çelik, 2011:162) Osmanlı daresindeki Eitim ve Öretim Kurumları Osmanlılar fethettikleri her bölgede sosyal yaantıya ilikin müesseselerin ekillenmesinde ve bu münasebetle eitim kurumlarının oluturulması ve yönetilmesinde, slam dini ve kültürünü temel almılardır. Kıbrıs adasında da slam dini ve kültürünün temel alındıı vakıfların giriimleriyle, Osmanlılardaki en popüler ve düzenli örgün eitim kurumları olan Sıbyan Mektepleri, ptidai Mektepleri, Rütiyeler ve Medreseler ile yaygın eitim kurumları olan tekke, cami ve kütüphaneler kurulmutur (Atalay, 2003:29) Örgün Eitim Kurumları Sıbyan Mektepleri: Osmanlılardaki ilköretim düzeyindeki okullar sıbyan (mektep veya küttab) veya Mahalle mektebi olarak adlandırılmaktadır. Bu mekteplerden, maddi durumu iyi olmayanlar için hizmet verenlere ise Küttab-ı Sebil veya Mekteb-i Sebil denilmekteydi. Sıbyan mekteplerine 5-6 yalarında balanmakta ve yalarında bitirilirmekteydi. lk dönemlerde yazı eitimi ve sadece yazı öretilen küttab veya mekteplerde sonraları slâm a yönelik temel bilgiler de verilmeye balanmıtır (Ergün, 2014:1). Osmanlılardaki eitim felsefesinin temeli; çocukları erden uzak tutmak ve hayır ilerine yönlendirmektir. Sıbyan mekteplerinin genel amacı da; okuma yazma öretilmesi, slam dinine ait kuralların öretilmesi ve Kuranı Kerim'in ezberletilmesiydi. Bu vesileyle sıbyan mekteplerinde; elifba, sureler, Kuranı Kerim dersleri, slam dininin kuralları, yazı yazma eitimleri ve dört temel aritmetik ilem (kara cümle) eitimi verilmekteydi. Eitim de ceza olarak ise dayak ve falaka kullanılırdı. Mekteplerden mezun olabilmek için Kuranı Kerim'in en az bir kere hatmedilmesi gerekliydi (Memiolu, 2003:242). Halis e (2014:6) göre, örgün eitimin ilk dönemini kapsayan sıbyan mektepleri, her mahallede ina edildii için Mahalle Mektebi veya tatan ina edildii için de Tamektep olarak adlandırılmıtı. Sıbyan mekteplerinde günümüz okullarında görülen derslikler, ders saatleri ve teneffüs gibi uygulamalar bulunmamaktaydı. Dersler, sabah saatlerinde balamakta, öle arasını müteakip ikindi vakitlerinde bitirilmekteydi. Sıbyan mekteplerinin ilk dönemlerinde yapılan dersler, öretmen ve okul tarzında olabilecek bina sıkıntısı çekildiinden genellikle özel evlerde, mescit ve cami kenarları gibi yerlerde yapılmıtır. Sıbyan mektepleri devlet katkısıyla yapılmamı ancak devlet yönetiminde söz sahibi olan kiiler (padiah, sadrazam, vezir), ilim sahipleri ve varlıklı kiiler tarafından yaptırılmıtır. Bu kiiler sadece okulları yaptırmakla kalmayıp dier ihtiyaçların (etkinlikler, bakım, onarım, personel ve örenci giderleri) karılanması için çeitli vakıflar kurarak eitim ve öretim için devlet hazinesinden katkı almadan hizmetlerin yürütülmesini salamılardır (Ergün, 2014:2). Küttab veya Mekteblerdeki öretim elemanı (muallim) olabilmek için bir camide imam veya müezzin olmak, biraz okuma yazma bilmek, vefat eden bir öretmenin uygun vasıflarındaki olu olmak, hafız veya okumu bir kadın olmak yeterliydi. Bu muallimler çeitli zamanlarda ve Kuran ın bitiminde, örgencilerden ve ana babalarından hediyeler alırlardı (Demirta, 2007:175). Bütün Müslüman topluluklarında sıbyan mekteplerinde genelde Kuran ın mealine bakılmaksızın sadece okunuuna önem verilmekteydi. Ancak Osmanlılardaki Sıbyan mekteplerinde; çocuklara temel dini bilgiler yanında ahlaki bilgiler, ibadet etme ve hafızlık eitimi de verilmekteydi (Akyüz, 1994:43; Türk, 2003:16). Sıbyan mekteplerinde eitim alan çocukların üç sene içerisinde Kuran ı bitirmesi salanırdı. Kuran ı bitiren çocua on yaından sonra da dilbilgisi, sözcüklerle ilgili malumat, konuma yetenei, edebiyat ve tarihi konularla ilgili üç yıl daha ilave eitim verilirdi. Bu mekteplerde, Perembe öleden sonra ve Cuma günleri tatil verilmekteydi (Demirta, 2007:176). Önceleri zorunlu olmayan sıbyan mektepleri, Sultan II. Mahmut'un 1824 yılındaki Talim-ı Sıbyan fermanı ile 4-7 ya çocuklarına da zorunlu hale getirilmitir (Unat, 1964:74). Sıbyan mekteplerinin açılması ve yayılmasıyla birlikte ortaya çıkan denetim ve gözetim ihtiyacı 1826 yılında kurulan Evkaf-ı Hümayun Nezareti ile karılanmıtır. Eitimle ilgili hizmetlerin tek bir merkezden yönetilmesi maksadıyla da 1857 tarihinde kurulan Maarif-i Umumiye Nezareti faaliyetlerine balamıtır. 1 Eylül 1869 tarihinde yürürlüe giren Maarif-i Umûmiye Nizâmnâmesi ile de eitim alanında çadalamaya yönelik giriimler balatılmıtır (Ezen, 1964:108). Aslan (1991:37), Akyüz (1994:44), Baaran (1994:42), MEB (2001:76), Nafi (2002:16), Türk e (2003:18) göre Maarif-i Umumiye Nizamnamesiyle (Genel Eitim Tüzüü); eitimde denetim ve incelemeye dair usuller, eitim alma hakkı, eitimin idaresi, okulların seviyelerinin belirlenmesi, finansman, öretmenlerin

4 yetitirilmesi ve atanması, yerel yönetimler ve sınav sistemleri gibi hususlar yeniden düzenlenmitir. Bu nizamnameye göre kurulacak devlet okullarının yeni kademeleri, ilköretim seviyesi için sıbyan mektepleri, îbtidai, rüdiye; ortaöretim seviyesi için idadi ve sultani; yüksek öretim seviyesi için darülfünun ve meslek yüksek okulları eklinde düzenlenmitir (Akt. Demirta, 2007:177). Maarif-i Umumiye Nizamnamesi, Kıbrıs için de uygulanmı, sıbyan mekteplerinin yanı sıra, iptidai mektepleri, rütiye ve medreseler de eitim ve öretim sisteminde yerini almıtır. Kıbrıs ın Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra açılan ve devlet vakıfları tarafından yönetilerek finanse edilen ilk eitim kurumu Lefkoa'daki Ayasofya Sıbyan Mektebi olmutur. Bununla birlikte Kıbrıs ta Osmanlı döneminde vakıflarca açılan vakıf sıbyan mektepleri ile kii, kurum ve kurulularca açılan vakıf olmayan sıbyan mekteplerine ilikin detaylı bilgiler Tablo 1 de sunulmutur (Atalay, 2003:53). Tablo 1: Kıbrıs ta Osmanlı Dönemindeki Vakıf ve Vakıf Olmayan Sıbyan Mektepleri Lefkoa Gazimausa Girne Limasol Larnaka Baf Vakıf Sıbyan Mektepleri 1. Ayasofya 2. Tahtel Kale 3. Ömeriye 4. Minareliköy 5. Yenicami 6. Pir Paa 7. Sarayönü 8. Balikitre 9. Debbahane 10. Nevbethane 11. Abdi Çavu 12. Çulhahane 1. Mausa 2. Kara Nikola 3. Argaca 4. Fethiye 1. Girne 2. Lapta 3. Kazafena 4. Melatya 1. Camii Cedid 2. Piskobu 3. Malya 1. Zuhuri 2. Camii Saır 3. Kasaba 1. Omorfo 2. Ayoszomeno 3. Peristerona Vakıf Olmayan Sıbyan Mektepleri 1. Arabahmet 2. Kaymaklı 3. Deftera 4. Dizdarköyü 5. Abohor 6. Lefke Orta Cami 7. Gönyeli 8. Ambeliku 9. Orunda 10. Linu 11. Angolem 12. Ayakebir 13. Elye 14. Petre 15. Mora 1. Galatya 2. Kaleburnu 3. stroncilo 4. Konetra 5. Yenagra 6. Vadili 7. Ay Antroniko 1. Templos 2. Vasilya Evdim 1. Kasaba Camii Kebir 2. Tuzla 3. Köfunye 4. Dohni 5. Vuda 6. Tatlısu 7. Lefkara 1. Hirsofu 2. Poli 3. Aaı Arodez 4. Aynikola 5. Hulu 6. Yalya 7. Antroliku ptidai Mektepleri: Maarif-i Umumiye Nezaretinin denetimi altında hizmet veren iptidaî mekteplerinde 3-4 yıl süreli okuma-yazma, dini bilgiler, tarih, corafya, aritmetik gibi dersler verilmekteydi (Gökmen, 2006:152). Kodaman a (1991:27) göre, Tanzimat a kadar hizmet veren ve tek eitim kurumu olan sıbyan mekteplerindeki geleneksel yöntemlerin yeterli olmaması nedeniyle beklenen sonuçlar elde edilememitir. Bu sebeple Tanzimat döneminde iptidaî mekteplerde uygulamaya balanılan Usûl-i cedîde, sıbyan mekteplerinde de uygulanmaya balanmı ve sıbyan mekteplerinin iptidaiye dönütürülmesi salanmıtır (Akt. Gökmen, 2006:153). Akyüz ün (1994:48) tanıma göre Usûl-i cedîde; derslerde kullanılan eitim malzemelerindeki yeniletirme ve öretmenlerin en son gelimelere uygun ve verimli öretim tekniklerinin uygulamasıdır. Akyüz e göre (2008:217) Usûl-i cedîdeden sonra iptidâi mekteplerinde sıralar, öretmen masaları, tahtalar, harita vb., eitim araçları olarak kullanılmıtır. Bu mekteplerde uygulanan yeni yöntemlerle birlikte, örencilerin okuma yazma kapasiteleri artmı ve ilerleme kaydedilmitir. Akyüz (2008:180), Usûl-i Cedîdeyle birlikte ptidâi mekteplerindeki öretmenlerin belirli özelliklere sahip olduunu, maaa balandıklarını, mahalle imamı ve karısının muallimlik yapamayacaını ve ilkokulların da medreseden ayrıldıını belirtmitir. Okuma ve yazma eitiminde ise heceleme yönteminden vazgeçilerek Usul-i Savtiye ve Meddiye yöntemi olarak adlandırılan yeni sistem okuma modeli tercih edilmitir. Ergin e (1993:29) göre bu usulde; her harfin farklı irdelenmesiyle harf odaklı eitime dönüülmü, derslerde yalnızca okuma deil yazma eitimi de balamı, ders kitapları çocukların anlayabilecei ekilde derlenmi, kızlara da farklı okullarda yazma eitimine balanmıtır (Akt. Gökmen, 2006:157).

5 Rütiye: Osmanlılardaki eitim sisteminin ilk dönemlerinde mekteplerde verilen eitim dinle ilgiliydi. Böylece, yabancı dil eitimi veren askerî okullar ile üniversite seviyesindeki okulların örenci ihtiyacı karılanamamı, bununla birlikte kamu kurulularındaki personel ihtiyacı da karılanamadıından yeni ve üst düzey eitim veren bir eitim kurumu olan rütiye mekteplerinin gereklilii ortaya çıkmıtır. lk zamanlarda sıbyan mekteplerinin bir üst seviyesi olarak faaliyet gösteren ve 1868 yılında kurulan sultanilerden (lise) sonra ortaöretimin en alt seviyesine dönütürülen ve günümüzdeki ortaokullar seviyesinde olan rütiyelerde eitim süresi üç yıl olarak belirlenmitir (Sungu, 1941:213; Akt. Tenger, 2005:16). Rütiyelerdeki eitimler; sınıflarda, masa veya sıralarda ve kısımlar halinde verilmekteydi. Böylelikle eitim büyük gruplara yönelmi, sınıf sistemi uygulaması tam anlamıyla balatılmı ve yükseköretim düzeyinin de altına inilmitir (Tekeli, 1985:466; Akt. Tenger, 2005:18). Rütiye Mektepleri, 1838 yılında faaliyetlerine balayan Mekâtib-i Rütiye Nezareti nin kurulmasından sonra hizmetlerine balayabilmitir. Kıbrıs ta kurulan ilk ve tek rütiye mektebi ise (Lefkoa-1862) lmiye Mektebi veya Selimiye Rütiyesidir. Rütiyelerde; Arapça, dini bilgiler, Kuran hatmi, basit hesap ilemleri, aritmetik, yazı yazma, tarım gibi dersler okutuluyordu. Ek ders olarak ise geometri, resim ve Farsça gibi dersler verilmekteydi (Kıbrıs'ta Türk Eserleri, 1982:13) Medrese: Arapçada derase kökünden gelen medrese, bilim eitimi ve ders verilen yer anlamındadır. Eitim ve öretim olarak sıbyan mekteplerinin bir üst seviyesi olan orta ve yüksek eitim kurumlarıdır (Atay, 1983:30). Medreselerde yetitirilen yönetici, doktor, öretmen, bilim adamları gibi uzman kiilerin Osmanlıların kuruldukları dönemden 1800 lü yıllara kadar eitim alanında ve devletin yönetiminde büyük etkisinin ve hâkimiyetinin olduu söylenebilmektedir. Dolayısıyla bu medreseler, devletin ihtiyaç duyduu uzman ve faydalı insanların yetitirilmesine olanak salamılardır. Ancak daha sonra medreselerin gelime ve ilerlemenin önünde bir engel olduu deerlendirilmi ve 19. yüzyıldan itibaren kapatılmaya balanmıtır (Antel, 1940:75). Medreselerdeki öretim görevlilerine Müderris, yardımcılarına ise Muid denilmekteydi. Örencilerin almı olduu eitim ve öretim, yiyecek, giyecek, yatakhane gibi giderleri ücretsiz olarak verilmekte bazen de örencilere harçlık daıtılmaktaydı. Medreseler, Sıbyan mektebini bitirenlerin tetimme (devam eitimi) eitimine baladıı eitim kurumlarıdır. Medreselerde ders geçme odaklı eitim verildiinden örencilerin kabiliyetleri ve çalıma derecelerine göre derslerinde baarılı olmaları halinde mezun olmaları salanırdı. Mezun olanlar ise taleplerine göre bir üst seviye olan Sahn-ı Seman (en üst düzeyde eitim veren yüksek örenim kurumu) medresesine devam edebilirdi. Medresede eitim gören ve tetimme seviyesinde olanlara softa (medrese örencisi-ortaöretim seviyesinde), sahn-ı seman medresesinde eitim görenlere ise danimend (bilgili, ilimli-lisans örencisi) denilmekteydi. Medreseden mezun olan örencilere müderrislerin kanaatlerini belirttii bir icazetname (diploma) verilirdi (Alasya, 1977:117). Kıbrıs'taki medreseler, sıbyan mektebinin devamı niteliinde olan, genel olarak dier Osmanlı medreselerine benzeyen ve eitim müfredatı da stanbul medreselerinin aynısı olan türdedir. Medreselerde eitim verilen bilim dalları Sarf (dil bilgisi), Nahiv (Arapça cümle yapısı bilgisi), Usul-i Fıkıh (Fıkıh felsefesi), Kelam (din bilgisi), Fıkıh, Belagat (diksiyon), Hesap, Hendese (geometri), Heyet (astronomi), lm-i Hikmet (eski felsefe), Hikemiyat (felsefi düünme), Tarih ve Corafya dır (Akyüz, 1989:92). Kıbrıs'ta ilk medrese (Büyük Medrese) 1573 yılında Lefkoa da açılmı ve bu tarihten sonra tüm medreselerin korunması ve yaygınlatırılması cami ve vakıfların himayesi altında gerçeklemitir. Büyük medreseden sonra 14 medrese daha açılmı ve bunlardan sadece 8 tanesi ngiliz dönemine kadar eitimlerini sürdürebilmitir. Günümüzde tarihi eser olarak korunan bu medreselerden 10 tanesi Türk tarafında, 5 tanesi ise Rum tarafında bulunmaktadır (Alasya, 1977:118). Kıbrıs ta Osmanlılar idaresinde faaliyetlerini sürdüren medreselerde üst düzeyde eitim verilmekteydi. Bu sebeple Anadolu nun Mersin, Anamur, Antalya ve Adana vilayetlerinden de örenciler eitime gönderilmekteydi. Ancak 16. yüzyıldan itibaren medrese eitiminde sıkıntılar balamı ve eitim kalitesi dümütür (Süha, 1971:172). Kıbrıs'taki medreseler, Osmanlı Devletinin eitim ve öretim alanındaki modernizasyon faaliyetleri, ngiliz yönetiminin eitim ve öretime müdahaleleri ve Türkiye'deki modernizasyon faaliyetleri kapsamında kabul edilen Tevhid-ı Tedrisat Kanunu nun da etkisiyle 1939 yılından itibaren yürürlükten kaldırılmıtır (Atalay 2003:42). Kıbrıs ta 1573 yılından itibaren açılmaya balanan medreselere ilikin detaylı bilgiler Tablo 2 de sunulmutur (Alasya, 1977:118).

6 Tablo 2: Kıbrıs ta Osmanlı Döneminde Açılan Medreseler Bölgeler Lefkoa Medreseler ve Açılı Tarihleri 1. Büyük Medrese (1573) 2. Küçük Medrese (1578) 3. Küçük Ayasofya Medresesi (1640) 4. Sarayönü Medresesi (1748) 5. Arab Ahmed Medresesi (1764) 6. Sezaizade Medresesi (1791) 7. Laleli Medrese (1827) 8. Peristerona Medresesi (1837) Gazimausa Kutup Osman Medresesi (1826) Lefke Pir Paa Medresesi (1580) Limasol Limasol Medresesi (1825) Larnaka skele Medresesi (1816) Baf 1. Baf Medresesi (1688) 2. Hoca brahim Medresesi (1850) Yaygın Eitim Kurumları Kıbrıs ta Osmanlı döneminde yukarıda belirtilen örgün eitim kurumlarının yanında yaygın eitim kurumlarından ve halk okulu olarak kabul edilen Tekkeler (ibadet ve tören yapılan yer) de faaliyet göstermitir. Tekkelerde; din eitimin yanı sıra dil eitimi, müzik eitimi, sanat, spor, bilim ve halk edebiyatı eitimleri de verilmitir. Kıbrıs taki tekkelere örnek olarak Lefkoa'daki Mevlevihane verilebilmektedir. Kıbrıs ta Osmanlı döneminde faaliyet gösteren dier yaygın öretim kurumlarına örnek olarak cami ve kütüphaneler verilebilmektedir. Kıbrıs'taki camilerde özellikle din eitimi, bilim, sanat ve müzik eitimi verilerek millî duyguların güçlendirilmesi, devlet ile vatandalar arasındaki iletiimin de koparılmaması salanmıtır. Kıbrıs taki bu camilere örnek olarak; Bayraktar, Ayasofya, Ömeriye, Kebir camileri verilebilmektedir (Kıbrıs ta Türk Eserleri, 1982:17). 3. ngiliz daresinde Eitim ve Öretim ( ) Osmanlı mparatorluu 19. yüzyıldan itibaren gerileme dönemine girmi ve çökü dönemi balamıtır yılındaki Osmanlı-Rus harbi neticesinde Rusların ilerleyiini durdurmak için ngilizlerin teklifini ve yardımını kabul eden Osmanlılar bu yardıma karılık Kıbrıs'ı ngiltere ye 4 Haziran 1878 tarihinde kiralamıtır. Kiralama artlarına göre; Kıbrıs, Osmanlı topraı olmaya devam edecek, geliri Osmanlılara ait olacak ve Rusya nın igal ettii toprakları Osmanlı Devletine geri vermesi halinde, ngiltere Kıbrıs'tan çekilecektir. ngiltere nin asıl hedefi Osmanlı Devletinin zayıflıını kullanarak Kıbrıs ı tamamen ilhak etmekti. Bu fırsatı da 1914 yılında Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaına katılmasıyla bulan ngiltere, 5 Kasım 1914 tarihinde Kıbrıs adasını resmen ilhak ettiini duyurmu ve Türkiye de bu ilhakı 24 Temmuz 1923 tarihindeki Lozan Antlaması yla kabul edilmitir (Kocaba, 1988) yılında Kıbrıs adasını kiralayan ngilizler öncelikle yönetim ve dier yapısal alanlarda birçok deiiklikler yapmılardır. Bunlardan en önemlisi ise eitim alanında uygulamaya geçirdikleri yeniliklerdir. Buradaki amaç, kendi uygulamalarını ve eitim alanındaki müfredatlarını sömürge ülkelerine adapte etmektir. ngilizlerin adayı kiralamasından hemen sonraki ilk uygulaması hızlı bir ekilde Kıbrıs ta bir Eitim Müdürlüünün (1880) kurulmasıdır. Bu müdürlüe balı olarak ise Kıbrıslı Türkler (Lefkoa Türk Maarif Encümeni) için ayrı ve Rumlar için ayrı olmak üzere Eitim Encümeni kurulmutur. Bu encümenin faaliyetlerinin hafifletilmesi için de her ilçede olacak ekilde ve o bölgenin eitimine katkıda bulunmak maksadıyla Köy Komisyonları oluturulmutur. Lefkoa da kurulan Türk Maarif Encümeni, adadaki Türk ilköretim okullarının idaresinden, öretmen atamasından, maaların belirlenmesinden ve yapılacak yardımların köylere daıtılmasından sorumluydu (Behçet, 1969:40). Eitim faaliyetlerinin ve bütün eitim kurumlarının tek bir merkezden yönetilmesini planlayan ngilizler 1920 yılındaki yeni eitim yasası ile bu emellerini gerçekletirmitir. (Ezen, 1964:42). Ancak, bu yeni yasayı kabullenmek istemeyen Rumlar, 1931 yılından itibaren birçok isyan balatmı, bu durum sonucunda da Türk ve Rum tarafı üzerinde özellikle eitim alanında ngiltere nin sert yaptırımlarıyla karılaılmıtır. Bu yasak ve yaptırımlardan bazıları;

7 Türkiye ve Yunanistan'a ait ders kitapları ile tarih kitaplarının adaya getirilmesinin ve okutulmasının yasaklanması, bunların yerine ngiliz Tarihinin ders olarak verilmesi, okullarda ngiliz Kraliyet marı okunarak ve ngiliz bayraı çekilerek derslere balanması ve Türkiye ile Yunanistan'dan gelen öretim görevlilerinin adaya girmelerinin yasaklanmasıdır (Feridun, 2002:69; Akt. Temiz, 2009:635). ngiliz yönetimi, 1920 yılında yürürlüe koyduu Eitim Yasasının istenilen verimi salayamaması ve eitimde tam merkeziyetçiliin salanması maksadıyla 1935 yılında Maarif Kanununu yürürlüe koymutur. Bu kanundan en büyük zararı Türkler görmütür Maarif Kanununun Türklere yansıyan olumsuz yönleri; 1880 yılından itibaren Türk Maarif Encümeni nezaretinde hazırlanan müfredatın ngilizler tarafından denetlenmeye balanması, ilkokulların eitim süresinin 5 yıldan 6 yıla çıkarılması ve rütiyelerin kapatılması, okullardaki yönetici, kurul ve komisyon üyelerinin ngilizler tarafından belirlenmesi, ayrı ayrı ders gören kız ve erkek örencilerin karma sınıflarda eitim alması, Türkiye'den getirilen ders kitaplarının yasaklanarak kitapsız eitime geçilmesi olarak sıralanabilmektedir (Weir, 1952:67). Kıbrıs ın ngiltere ye kiralandıı dönemde (1878) evkaf idaresince yönetilen 65 sıbyan mektebi, 7 medrese ve 1 rütiye faaliyetlerini sürdürmekteydi. Bu okullarda ise Osmanlı Devletinden 47, Evkaftan 47 ve 20 tanesi de hizmet verdikleri köylerin halkından maa alan 114 öretmen görev yapmaktaydı (Süha, 1971:44) yılında 65 olan sıbyan mektebi sayısı ngilizlerin her 10 yılda bir düzenlemi oldukları mevzuatlar ve yeni düzenlemeler ile 1900 yılından itibaren 14 e, 1910 yılında 11 e ve son olarak ise 1919 yılındaki verilere göre de 6 ya dümütür. Mevcut okulların giderleri 1920 yılına kadar Osmanlı Devleti tarafından finanse edilmekteydi ancak 1920 yılındaki eitim yasası ile bütün okulların yönetimi ngilizlere balanmı ve Osmanlı ile irtibatı kesilmitir (Behçet, 1969:82) yılları arasında 4 yıl olarak eitim verilen sıbyan mekteplerinde ngilizlerin yeni uygulamalarıyla birlikte 1905 yılından 5 yıl olarak eitim verilmeye balanmıtır. Bu okullardaki eitim müfredatı da 1935 yılına kadar Türkiye deki gelimelere paralel olarak aynen uygulanmıtır. Örnein Türkiye de 1928 yılında uygulamaya geçilen harf inkılâbı 1929 yılından itibaren Kıbrıs ta da uygulanmıtır. Bir dier uygulama ise Kuranı Kerim ve dini içerikli derslerin Türkiye deki uygulamalara paralel olarak okul programlarından çıkarılmasıdır (Weir, 1952:72) Maarif Kanununun yürürlüe girmesiyle birlikte halen faaliyetlerini sürdüren sıbyan mektepleri kapatılarak yerlerine ilkokullar açılmı, mevcut binalar farklı amaçlar için kullanılmı veya bakımsızlık nedeniyle yıkılmılardır. Yine bu kanunla birlikte ilkokullardaki eitim süresi 6 yıla çıkarıldıından Selimiye Rütiyesi kapatılmıtır Maarif Kanunun her iki toplum için dier bir olumsuz yanı ise kitapsız eitime geçilmesi, iki toplumun kitap seçme özgürlüünün ellerinden alınması, Türk ve Rumlara da ngilizlere ait müfredatlar okutulmaya balanmasıdır (Baıkan, 2014:18). ngiliz idaresinde Osmanlı dönemindeki mevcut uygulamaların deitirilmesi ve kendi uygulamaların yürürlüe konması üphesiz ki Kıbrıs Türklerini olumsuz yönde etkilemitir. Ancak ngiliz yönetiminde tüm bu olumsuzluklara ramen mesleki alanda faydalı bir uygulama da gerçeklemitir. Bu uygulama ise bazı sanat ve meslek dallarında kalifiye eleman ihtiyacının karılanması maksadıyla 1905 tarihinde açılan sanayi mektebidir. Bu mektepte; apka yapımı, ayakkabı ve emsiye tamircilii dallarında eitim verilmitir. Ancak bu mektepteki faaliyetler birçok baskı neticesinde 1907 yılında durdurulmu, 1913 yılında ise Türk ve Rum talebelerin birlikte ders almaları artıyla yeniden açılmıtır. Bu mektepler Ziraat Mektebi, Islah Mektebi, Ebe ve Hemire Kursları, Polis Mektebi, Körler Okulu, Omorfo Köycülük Okulu, Erkek ve Kız Öretmen Koleji, Sanat Okulu, Orman Koleji, Saır ve Dilsizler Okulu dur (Ciciolu, 1983:217). ngilizler eitim alanında yapılan deiikliklere paralel olarak yönetimde de özellikle Türklere karı olumsuz ve caydırıcı tutumlar sergilemi, bu baskılara dayanamayan birçok Türkün adayı terk etmelerine sebep olmulardır. Geriye kalanlar ise ngiliz idaresi altında ngiliz vatandalıını zoraki olarak kabul etmek zorunda kalmılardır. ngilizlerin Türklere karı olumsuz tutumlarına ramen Rumlar a karı aırı müsamaha göstermeleri çeitli isyanlara, yıkım ve yamalara sebebiyet vermitir. Özellikle 1950 li yıllarda Rumlar tarafından Türkler üzerine silahlı mücadele balatılmı ve ENOSS giriimleriyle adanın Yunanistan a balanmasına çalıılmıtır (Gaziolu, 2000:77). Rumların bu katliamları TC hükümetinin de giriimleriyle 1959 yılındaki Londra ve Zürih Anlamalarıyla sona ermi ve 16 Austos 1960 tarihinde onaylanan Kıbrıs Cumhuriyeti ile ortak bir devlet kurulmutur (Açıkses ve Cankut, 2014:1250). Ancak bu Cumhuriyet 1963 yılında dönemin Cumhurbakanı Makarios un giriimleriyle tek taraflı olarak fesih edilmitir. Rumların 1963 yılından itibaren yeniden Türkler üzerine saldırmaya balamaları ve Türklerin Kıbrıs Cumhuriyetinden dılanmaları üzerine Kıbrıs Türkleri de kendi yönetimlerini kurmulardır. Dr. Fazıl Küçük önderliinde 29 Aralık 1967 tarihinde kurulan Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi 1974 yılında kurulan Kıbrıs Türk Federe Devletine kadar varlıını sürdürmütür (engör, 2004:25).

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MECLS- MLL DEN ULUSAL KONGRE YE KIBRIS

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER THE TRANSFORMATION OF TURKS OF BULGARIA IN HISTORICAL PROCESS AND THE EFFECTS OF EU MEMBERSHIP PROCESS OF BULGARIA

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

KLÂSK DÖNEM OSMANLI ETM KURUMLARI OTTOMAN EDUCATION FOUNDATIONS IN CLASSICAL TERMS

KLÂSK DÖNEM OSMANLI ETM KURUMLARI OTTOMAN EDUCATION FOUNDATIONS IN CLASSICAL TERMS KLÂSK DÖNEM OSMANLI ETM KURUMLARI OTTOMAN EDUCATION FOUNDATIONS IN CLASSICAL TERMS Ünal TAKIN Özet Osmanlı Devleti her alanda kurumlamı bir medeniyettir. Bu kurumların en önemlilerinden biride lmiye tekilatıdır.

Detaylı

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES:

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE

OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE Doç. Dr. M. Metin HÜLAGÜ * Amerika Birleik Devletleri ile Osmanlı Devleti arasındaki ilikilerin balangıç tarihi 19. asırın ilk

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

OSMANLI DA HALKLA LKLER: SULTAN ABDÜLAZZ DÖNEM ÖRNE PUBLIC RELATIONS IN OTTOMAN: INSTANCE OF SULTAN ABDULAZIZ ERA

OSMANLI DA HALKLA LKLER: SULTAN ABDÜLAZZ DÖNEM ÖRNE PUBLIC RELATIONS IN OTTOMAN: INSTANCE OF SULTAN ABDULAZIZ ERA Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DA HALKLA

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers Elementary Education Online, 7(3), 680-692, 2008. lköretim Online, 7(3), 680-692, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies

Detaylı

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 45-74 45 GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER Mahmut BOLAT Gazi Üniversitesi, Kırehir Eitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öretmenlii

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS Yrd. Doç. Dr. Handan DEVEC * Tuba Selanik AY ** Özet Son yıllarda tüm dünyada

Detaylı

NTERNETE DAYALI UZAKTAN ÖRETM VE ÜNVERSTE KÜTÜPHANELER * Sami ÇUKADAR stanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi. Sönmez ÇELK Dou Üniversitesi Kütüphanesi

NTERNETE DAYALI UZAKTAN ÖRETM VE ÜNVERSTE KÜTÜPHANELER * Sami ÇUKADAR stanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi. Sönmez ÇELK Dou Üniversitesi Kütüphanesi Dou Üniversitesi Dergisi, 4 (1) 2003, 31-42 NTERNETE DAYALI UZAKTAN ÖRETM VE ÜNVERSTE KÜTÜPHANELER * WEB-BASED DISTANCE LEARNING AND UNIVERSITY LIBRARIES Sami ÇUKADAR stanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Musical Development In The Procces Of Development Gökhan ÖZDEMR *, Gökay YILDIZ ** Özet Toplumların kültürel özellikleri incelendi"inde, kültürün geli#imi a#amalarında

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

ĐSMET ĐNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMĐNDE EĞĐTĐM POLĐTĐKALARI

ĐSMET ĐNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMĐNDE EĞĐTĐM POLĐTĐKALARI İSMET İNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE EĞİTİM POLİTİKALARI 27 28 ĐSMET ĐNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMĐNDE EĞĐTĐM POLĐTĐKALARI ÖZET Filiz MEŞECĐ Giorgetti * - Betül BATIR ** Đnönü Dönemi eğitim politikalarını

Detaylı