BALIKÇILIK VE DENĠZSEL ÜRÜNLER EKONOMĠSĠ YURTDIġI EĞĠTĠM SUNUSU 17 ARALIK NĠSAN 2013 ĠNGĠLTERE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BALIKÇILIK VE DENĠZSEL ÜRÜNLER EKONOMĠSĠ YURTDIġI EĞĠTĠM SUNUSU 17 ARALIK 2012-17 NĠSAN 2013 ĠNGĠLTERE"

Transkript

1 BALIKÇILIK VE DENĠZSEL ÜRÜNLER EKONOMĠSĠ YURTDIġI EĞĠTĠM SUNUSU 17 ARALIK NĠSAN 2013 ĠNGĠLTERE

2 PORTSMOUTH SUNUM YAPAN : Gülten ÇĠÇEK Su Ürünleri Mühendisi

3 DanıĢman Hoca: Prof.Dr.Trond BJORNDAL İNGİLTERE- Portsmouth Üniversitesi Sucul Kaynakların Yönetim ve Ekonomi Merkezi

4 EĞİTİM KAPSAMINDA Türkiye Balıkçılığı,Üretimi ve Pazarı Türkiye deki Ekonomik Balık Türleri ve Diğer Su Ürünlerinin Üretimi,Pazarlama ve Fiyat Analizleri ( ) Türkiye Su Ürünleri İç ve Dış Pazar Analizi Türkiye Balık Tüketimi Türkiye Balıkçılığının Ekonomik Geleceğine Bakış

5 EĞİTİM KAPSAMINDA Portsmouth Balık Marketi ve Londra Billingsgate Balık Marketi Ziyaretleri

6 KATILIMLAR -SUNUM TEKNĠKLERĠ KURSU ( 12 Haftalık) -GRAMER VE AKADEMĠK ĠNGĠLĠZCE KURSU(12 Haftalık) DİL OKULU Portsmouth Üniversitesi-İngiltere

7 Şekil-1: Dünya Avcılık ve Yetiştiricilik Üretimi (The State of World Fisheries and Aquaculture, 2012)

8 Akdeniz ve Karadeniz de Avcılık Yoluyla Balıkçılık Durumu Akdeniz ve Karadeniz de yakalamalar önceki yıldaki yüksek yakalama miktarlarıyla kıyaslandığında 2008 yılında % 12 azaldı. Bu negatif sonuç 5 ana balıkçılık ülkelerinin hepsi tarafından paylaģıldı. (Kaynak: FAO)

9 ġekil -2: Akdeniz Ülkeleri Yakalamaları (ton) (2008)

10 ġekil-3: Karadeniz Ülkelerinin Yakalamaları (ton) (2008)

11 Türkiye deniz ürünleri üretimi çoğunlukla avcılık yoluyla sağlanmakla birlikte yetiģtiricilik yoluyla üretim 2002 yılından beri kayda değer geliģme göstermektedir yılında üretimin %90 avcılık yoluyla ve %10 yetiģtiricilik yoluyla sağlanmaktaydı. (Kaynak: FAO) 2011 yılında, balıkçılık toplam üretimin %73. 2 avcılıktan ve %26,8 yetiģtiricilikten temin edilmiģtir yılında Avcılık üretimi %5.93 ve yetiģtiricilik üretimi arttı. (TUĠK) YetiĢtiricilik % 26.8 Avcılık % 73.2

12 ġekil-4: Türkiye nin Avcılık Yoluyla Su Ürünleri Üretimi ( )

13 Stokların mevcut durumlarının değerlendirilmesi tarihi karaya çıkarma verileriyle yapılmaktadır. Balıkçılığa ait mevcut veriler yıldan yıla kayda değer dalgalanmalar gösteriyor. Orada ekonomik türlerden hamsi, sardalya, lüfer ve karidesin karaya çıkarılan miktarlarında önemli ölçüde azalmalar bulunmaktadır. ( Inventory Of National and Regional Approaches to Fisheries Rebuilding Programmes (Balıkçılığın Tekrar ĠnĢa edilmesi Programlarına Milli ve Bölgesel YaklaĢım Envanteri &OECD, 2012)

14 TÜRKĠYE DE VAHġĠ TÜRLER TÜRLER Hamsi Akdeniz Ġstavrit Atlantik Ġstavrit Lüfer Sardalya Kalkan Kefal Mezgit Palamut Çaça Barbun Tekir Tablo-1: Türkiye de, yaygın avcılığı yapılan balık türleri (BSGM&TUĠK)

15 Anchovy Anchovy ġekil-5: Türkiye hamsi avcılık üretimi ( )

16 Özet olarak, hamsi stokları yıldan yıla değiģti.dalgalanmaların ana faktörleri olarak Ģu etkenler sıralanabilir: AĢırı Avcılık Aktivitesi, Ġnsan Kaynaklı Etkenlerin etkisi, Kirlenme, Ġklimsel DeğiĢiklikler ile Mnemiopsis, Beroe gibi istilacı türler..

17 TÜRKİYE HAMSİ PAZARI YIL HAMSĠ AV MĠKTARI (Ton) FĠYAT (Ytl/kg) TOPLAM DEĞER (Ytl) , , , , , , , , , , , ,76 Tablo 2: Türkiye de Yılları Hamsi Yakalamaları, Değer ve Fiyatları (Hamsi unu ve Hamsi Yağı Yapılan Miktar Hariç) (Kaynak: TUĠK)

18 TÜRKĠYE DE BALIK UNU VE BALIK YAĞI SEKTÖRÜ Türkiye Balık Unu ve Yağı Üretimi ( )

19 YILLAR HAMSĠ UNU-YAĞI ĠÇĠN (HAMSĠ ÜRETĠMĠ) FĠYAT (Ytl/kg) TOPLAM DEĞER (Ytl) , , , , , , , , , , , ,61 Tablo-4: Türkiye Hamsi Unu ve Yağı Üretimi, Değer ve Fiyat (Kaynak: TUĠK)

20 LÜFER ġekil-6: Türkiye nin Lüfer Avcılık Üretimi (t) (Kaynak:FAO)

21 Yıllar Lüfer Yakalamaları (Ton) Fiyat Toplam Değer (Ytl/kg) (Ytl) , , , , , , , , , , , ,20 Tablo-5: Türkiye Yıllarına Ait Yakalama Miktarları, Değer ve Fiyatları (Kaynak: TUĠK)

22 ġekil-7: Türkiye de Mezgit Avcılık Miktarı (t) (Kaynak:FAO)

23 Yıl Mezgit Üretim Miktarı (Ton) Fiyat (Ytl/kg) Toplam Değer (Ytl) , , , , , , Tablo-6: Türkiye de Mezgit Yakalama Miktarı, Değer ve fiyat (Kaynak:TUĠK)

24 Karadeniz deki mezgit stokları için birimlerin problemi henüz çözülemedi.mezgit uzun süreli göçler yapmamasına ve mezgit stoklarının Karadeniz Ülkelerinin her biri, ki bu ülkelerin sularında ve bölgesel veri analizinin değerlendirilmesine ihtiyaç duyuluyor, tarafından sömürülmesine rağmen Karadeniz Komisyonu Balıkçılık Uzmanları müģterek olarak stokları belirliyorlar. (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries, 2011)

25 Son 15 yıldır Karadeniz deki mezgit (Karadeniz deki doğu ve batı bölümü için ayrı ayrı olarak) miktar ve yoğunluğunun Değerlendirmesini ortaya koymayı mümkün yapan tek bir araģtırma baģlatıldı. (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries, 2011) ÇeĢitli ülkelerdeki Karadeniz mezgit balıkçılığının çeģitli ölçümlerinin farkları ve benzer detaylarında dikkate alınmadığında o not edilmesi gerekir ki Türkiye deki balıkçılık yıllık yakalama veya balıkçılık çabalarının sınırlandırılmasız yürütüldüğüdür. (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries, 2011)

26 Ġstavrit stoklarının tespiti, 2004 yılından beri sömürülme oranının sonuçlarının değerlendirilmelerine dayandırılıyor. (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries, 2011)

27 BALIKLANDIRMA Yıl ġehir Balık Kaynak Balıklandırma Sayısı Miktarı(adet) Sayısı Alanı (Ha) Tablo-7: Türkiye nin yıllarındaki Balıklandırma ÇalıĢmaları (Kaynak: BSGM, 2013)

28 Ġlaveten Karadeniz deki bir alabalık türü olan ve Doğu Karadeniz Bölümünde yaģayan Salmo trutta labrax ın azalan stoklarını desteklemek için 2000 li yıllardan beri bu türle SUMAE tarafından bu türün balıklandırılması yapılmaktadır. (kaynak: Karadeniz Merkez Balıkçılık AraĢtırma Enstitüsü tarafından FAO ile iģbirliği projesi çerçevesinde adet markalandırılmıģ kalkan balığı yavrusu 2003, yıllarında Karadeniz e bırakıldı. (Kaynak: SUMAE) Yine SUMAE tarafından adet markalı mersin balığı Kızılırmak a 2011 yılında bırakıldı. (Kaynak: SUMAE) Ayrıca son birkaç yıldır Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı tarafından kendi faaliyet alanı içindeki alanlara 6000 adet Salmo trutta balıklandırması yapılmıģtır ve stoklandırma çalıģmaları devam etmektedir.

29 Türkiye Deniz Ürünleri Ġhracat ve Ġthalatı (ton) (BSGM&TUIK,2013)

30 Türkiye sucul veya deniz ürünleri pazarı ne devlet enstitüleri ne de akademik enstitüler tarafından iyi çalıģılmamıģtır. Belli Pazar bölümlerini örten birkaç bölgesel araģtırma olmasına rağmen, Türkiye sucul besin marketi ve Macalister Elliott and Partners Ltd tarafından 1996 yılında Dünya Bankasının finansal desteğiyle bir çalıģma yayınlandı. (Kaynak: Rad, F., 2002)

31 TÜRKĠYE DENĠZ ÜRÜNLERĠ ĠHRACATI Yıllar Ġhracat TL(Türk Lira) $ (Dolar) Miktarı(Ton) Tablo-10: Türkiye Deniz Ürünleri İhracat Miktarları ve Ekonomik Değerleri (BSGM&TUIK)

32 TÜRKİYE DENİZ ÜRÜNLERİ Yıllar Ġthalat Üretim Miktarı (ton) İTHALATI TL(Türk Lira) $ (Dolar) Tablo: yıllarına ait Türkiye Deniz Ürünleri Ġthalatı ve Ġthalat Değerler

33 Yıllar Üretim (ton) Ġhracat (ton) TÜKETĠM Ġthalat Ġç Tüketim (ton) (ton) ĠĢlenmiĢ miktar (Balık unu ve yağı) Değerlendi rilemeyen (ton) KiĢi baģına tüketim (kg) , , , , , , , , , , , , , , ,9

34 Ülke Kırmızı Et Tavuk ve Balık Toplam Kümes Hayvanları Avrupa Birliği ABD Almanya Fransa Ġngiltere Türkiye Yunanistan Tablo: GeliĢmiĢ Ülkelerde ve Türkiye de KiĢi BaĢına Kırmızı Et, Tavuk ve Balık Tüketimi (Source: FAO) (2011 Report of Sector Evaluation,

35 Tercih Edilen Balık Ürünü % Konserve Balık 32.0 TütsülenmiĢ 3.5 DonmuĢ Balık 14.3 DonmuĢ Kafadan Bacaklı 10.7 YumuĢakçalar DondurulmuĢ Kabuklular 10.7 Taze Balık 25.0 Surimi 3.5 Toplam 100 Tablo-15 Hipermarketlerde ĠĢlenmiĢ Balık Ürünlerinin SatıĢ Oranları (Saygi and Sengor, 1997)

36 TÜRKĠYE SU ÜRÜNLERĠ TÜKETĠMĠ (ĠÇ PAZAR) 2011 Yılı KiĢi BaĢına Tüketim 6,329 kg/yıl (TUĠK) TÜKETĠM NEDEN DÜġÜK??? *Gelir Seviyesi DüĢük *Nüfus Fazla,Üretim Az *Fiyat Ġstikrarsızlığı, Tüketici Tercihleri(Taze Tüketim AlıĢkanlığı gibi)

37 TÜTSÜLENMİŞ BALIK MARĠNE EDĠLMĠġ BALIK

38 ĠÇ TÜKETĠM ARTIġI ĠÇĠN. *Su Ürünleri Tüketiminin balık ürünleri tüketiminin sağlık üzerine etkileri ve olumlu reklam ilanları * Soğuk Zincirin Arttırılması ve ĠĢlenmiĢ Ürünlerin Tüketimine Özendirme * Gelir Düzeyindeki ArtıĢ * Üretim Artışı ve Fiyat İstikrarı

39 Yıllar Balıkçı sayısı Ortak (Ücretsiz) Aile Bireyleri (Ücretsiz) Mürettebat (Ücretsiz) Ortak-Aile Üyeleri (Ücretli) Diğer Toplam Tablo: 2010 yılı Denizde Balıkçılığı Sektöründe Ġstihdam Eden Balıkçı, Mürettebat ve Diğerlerinin Durumu (TUIK,2013)

40 KOTA UYGULAMALARI (TAC-Total Allowable Catch) Türkiye de Balıkçılık sektöründe uygulanmakta olan stokların yönetimi Açısından hiçbir kota uygulaması (ton balıkları için uygulanan kota haricinde) bulunmamaktadır.

41 SONUÇLAR Türkiye deniz stok kaynaklarının durumu üzerine güvenilir ve doğru bilgi eksiği var. Bu baģlıca stok değerlendirme araģtırmalarının eksiğinden meydana geliyor. Sistematik bilimsel stok araģtırmaları Türkiye de balıkçılık rejiminin halen bir parçası değil. Bu durum stokların durumunu sınıflandırmayı zorlaģtırıyor. (Inventory Of National and Regional Approaches to Fisheries Rebuilding Programmes &OECD,2012) Bu stok değiģkenliği(istikrarsızlığı) ekonomik belirsizliğe ve yöneticiler, iģlemeciler ve balıkçıların mali güçlerini planlaması üzerine etkiye neden olmaktadır. Direkt ve dolaylı ekonomik güçlüklere neden olmakla birlikte bu stok istikrarsızlığı daha büyük ekosistemde de denge bozucu etkilere sahiptir. ( Inventory Of National and Regional Approaches to Fisheries Rebuilding Programmes &OECD,2012)

42 Balıkçılıkta en önemli sorun kaynakların kıt olması değil, kaynakların etkin kullanılmamasıdır.

43 Ülkemiz Dünya Ülkelerinde olduğu gibi kültür balıkçılığına ihtiyaç duyuyor: Alabalık Çiftliği Elazığ-TURKEY

44 Yunan ve Türk levrek ve çipura üreticileri daha rekabetçi olmaya doğru ilerleyen market payına sahipler. Yunan Üretiminin büyük bir bölümü özellikle Ġtalya gibi diğer Avrupa Ülkelerine ihraç ediyor. O muhtemel ki Yunanistan ın AB üyeliği ticaret çatıģmalarını önlüyor. Türkiye ve diğer AB Üyesi olmayan Akdeniz Ülkeleri üretimlerini arttırdıkça, ticaret çatıģmaları karlılığın az olduğu bir döneminde meydana gelebilir. (Asche, F.& Bjorndal,T.,2012)

45 İNGİLTERE-PORTSMOUTH BALIK MARKETİ

46 İNGİLTERE-PORTSMOUTH BALIK MARKETİ TAŞIMA ARACI

47 PORTSMOUTH BALIK MARKETĠ

48 PORTSMOUTH BALIK MARKETİ FİYAT LİSTESİ

49 PORTSMOUTH LĠMANI

50 PORTSMOUTH LĠMANI

51 LONDRA BĠLLĠNGSGATE BALIK MARKETĠ

52 Her ticaret gününde Billingsgate Marketi, Birleşik Krallık ta en büyük balık seçimini görmek için bir fırsat alıcıların (müşterilerin) beğenisine sunar. Günlük kıyılardan ve denizaşırı (yurtdışından) getirilen deniz ürünleriyle ve civardaki 40 adet ticaret firmasıyla taze arzın devamlılığı sağlanır. Geniş balık ve balık ürünlerinin geniş bir seçimine ilaveten Market müşterilerin ticaret öteberileri ve seçkin lokanta ve catering arzları ile kapsamlı bir servis sunmaktadır Billingsgate Market

53 LONDRA BĠLLĠNGSGATE BALIK MARKETĠ

54 LONDRA BĠLLĠNGSGATE BALIK MARKETĠ GĠRĠġĠ

55 LONDRA BĠLLĠNGSGATE BALIK MARKETĠ GĠRĠġĠ

56 LONDRA BĠLLĠNGSGATE BALIK MARKETĠ

57 LONDRA BĠLLĠNGSGATE BALIK MARKETĠ

58 LONDRA BĠLLĠNGSGATE BALIK MARKETĠ

59 LONDRA BĠLLĠNGSGATE BALIK MARKETĠ

60 LONDRA BĠLLĠNGSGATE BALIK MARKETĠ

61 LONDRA BĠLLĠNGSGATE BALIK MARKETĠ

62 LONDRA BĠLLĠNGSGATE BALIK MARKETĠ

63 LONDRA BĠLLĠNGSGATE BALIK MARKETĠ

64 LONDRA BĠLLĠNGSGATE BALIK MARKETĠ

65 İRTİBAT:

66 KATILIMINIZA TEŞEKKÜRLER

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-67-3 YAYIN NO: KB: 2871 - ÖİK: 721 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ VE TANITIMI

SU ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ VE TANITIMI MAKALE SU ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ VE TANITIMI Hasan ERGÜN, SUMAE Tam 8 bin 300 kilometrelik kıyı şeridiyle İngiltere, Fransa, Norveç gibi Avrupa ülkelerini uzak ara geride bırakan, Yunanistan'ı ise ikiye katlayan

Detaylı

TR90 DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠ SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖR RAPORU. SözleĢme No: TR90/11/DFD/21

TR90 DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠ SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖR RAPORU. SözleĢme No: TR90/11/DFD/21 TR90 DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠ SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖR RAPORU SözleĢme No: TR90/11/DFD/21 SU ÜRÜNLERĠ MERKEZ ARAġTIRMA ENSTĠTÜSÜ CENTRAL FISHERIES RESEARCH INSTITUTE TRABZON - 2012 Bu proje 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE SU ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALARI Dr. Nedim YAZICIOĞLU

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU Aralık, 2012 ÖNSÖZ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Antalya, Isparta ve Burdur illerinin ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ Eskişehir 2010 i TÜRKĠYE VE DÜNYA DA ORGANĠK TARIMIN EKONOMĠK

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖR RAPORU 2013

SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖR RAPORU 2013 SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖRÜ ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI MIDDLE BLACK SEA DEVELOPMENT AGENCY SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖR RAPORU 2013 1 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2 SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK

Detaylı

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI HAZIRLAYANLAR Rekabet Başuzmanı Kürşat ÜNLÜSOY Rekabet Uzman Yardımcısı Ebru İNCE Rekabet Uzman Yardımcısı Fethullah GÜLER 3. Daire Başkanlığı Ankara 2010

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2010 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika BirleĢik Devletleri AR-GE: AraĢtırma GeliĢtirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

ĠZMĠR SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ STRATEJĠSĠ

ĠZMĠR SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ STRATEJĠSĠ ĠZMĠR SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ STRATEJĠSĠ 2013 ĠZMĠR ĠZMĠR SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ STRATEJĠSĠ Bu çalıģma 2014-2023 Ġzmir Bölge Planı ÇalıĢmaları kapsamında Ġzmir Kalkınma Ajansı tarafından Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU TEMMUZ 2010 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 3 2. Sektöre Genel Bakış 4 2.1 Küresel Sektör 4 2.2 Türkiye Tarım

Detaylı

ELAZIĞ KALKINMA KURULTAYI SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU. EDİTÖR Prof.Dr. Naim SAĞLAM. 29 Kasım 2014 ELAZIĞ

ELAZIĞ KALKINMA KURULTAYI SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU. EDİTÖR Prof.Dr. Naim SAĞLAM. 29 Kasım 2014 ELAZIĞ ELAZIĞ KALKINMA KURULTAYI SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU EDİTÖR Prof.Dr. Naim SAĞLAM 29 Kasım 2014 ELAZIĞ 2 HAZIRLAYANLAR Prof.Dr. Naim SAĞLAM Prof.Dr. Metin ÇALTA Doç.Dr. Ayşe GÜREL İNANLI Prof.Dr. Erdal DUMAN

Detaylı

Ortadoğu Ticaret, Fuar ve Kongre Merkezi

Ortadoğu Ticaret, Fuar ve Kongre Merkezi Ortadoğu Ticaret, Fuar ve Kongre Merkezi PROJESĠ FĠZĠBĠLĠTE RAPORU HAZIRLAYAN FĠRMA SERDEM Mak. ĠnĢ. Gıda. Turizim ve Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. ġti. Peyas Mh., Sellahattin Üyubi Blv., Azizoğlu Sitesi,

Detaylı

DÜNYA SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 1 www.ulusalsutkonseyi.org.tr DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 1 Üyesidir 2 3 DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ HAZIRLAYANLAR Dr.

Detaylı

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE Durum ve Tahmin Kırmızı Et 2014 Hazırlayan Dr. Umut GÜL Burak UZUN e-posta: umut.gul@tarim.gov.tr burak.uzun@tarim.gov.tr 1 TEPGE YAYIN NO: 236 ISBN:

Detaylı

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI KONAKLAMA ĠġLETMELERĠ ĠÇĠN ULUSLARARASILAġMA YOLLARI VE ULUSLARARASILAġMA YOLU OLARAK DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

TÜRKĠYE SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

TÜRKĠYE SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı TÜRKĠYE SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU DECEMBER AĞUSTOS 2010 2009 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 3 2. Sektöre Genel BakıĢ 5 2.1 Küresel Sektör 5 2.1.1

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı Durum Değerlendirmesi Ozan Acar 1 Temmuz, 2009 Giriş... 2 Yönetici Özeti... 2 1. Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanının Durumu... 6 1.1

Detaylı

ĠZMĠR TĠCARET ODASI. MOSSHOES Ayakkabı Fuarı MOSKOVA RUSYA 26 29 EYLÜL 2011 EYLÜL 2011. Hazırlayan: Ahmet SABUNCU

ĠZMĠR TĠCARET ODASI. MOSSHOES Ayakkabı Fuarı MOSKOVA RUSYA 26 29 EYLÜL 2011 EYLÜL 2011. Hazırlayan: Ahmet SABUNCU ĠZMĠR TĠCARET ODASI MOSSHOES Ayakkabı Fuarı MOSKOVA RUSYA 26 29 EYLÜL 2011 EYLÜL 2011 Hazırlayan: Ahmet SABUNCU 1 Rusya Ekonomisine Genel Bakış Rusya Federasyonu Türkiye nin yakın komşularından biridir.

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu

Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu Şubat 2013 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. DÜNYA SERMAYE PİYASALARINDAKİ

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI SU ÜRÜNLERİ ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 6 Eylül 2010, Antalya

Detaylı

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK)

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) T.C. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) 2012 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 0 2. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ... 2 3. MEVCUT

Detaylı

Kağıt, Kağıt Ürünleri ve ve Basım Sanayi

Kağıt, Kağıt Ürünleri ve ve Basım Sanayi Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Sanayi Odası Odası Meslek Meslek Komiteleri Sektör Sektör Stratejileri Projesi Projesi Kağıt, Kağıt Ürünleri ve ve Basım Sanayi Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Odası

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

OKA HEYETİ JAPONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU] 24 Ekim 2011 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI JAPONYA ZİYARETİ RAPORU 27.EYLÜL-03.EKİM.

OKA HEYETİ JAPONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU] 24 Ekim 2011 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI JAPONYA ZİYARETİ RAPORU 27.EYLÜL-03.EKİM. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI JAPONYA ZİYARETİ RAPORU 27.EYLÜL-03.EKİM.2011 O r t a K a r a d e n i z K a l k ı n m a A j a n s ı Sayfa 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. JAPONYA ÜLKE PROFİLİ...3 1.1 Genel Bilgiler.

Detaylı

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:10.Sayı:2.Aralık 2006 ss.60-94 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Kayahan TÜM 1 Efendiler, iktisadiyat sahasında

Detaylı