Yaşlılıkla İlgili Tutumların Değerlendirilmesi: Bursa'da 254 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaşlılıkla İlgili Tutumların Değerlendirilmesi: Bursa'da 254 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma"

Transkript

1 Orijinal makale Yaşlılıkla İlgili Tutumların Değerlendirilmesi: Bursa'da 254 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma Olgun GÖKTAŞ 1, Oğuz TEKİN 2, Timuçin AKKAŞ 3, Seyfettin Saim ŞENDİL 4 1 Ertuğrulgazi Aile Hekimliği Merkezi, BURSA 2 Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, ANKARA 3 Özel Sema Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü, İSTANBUL 4 Büyükçekmece Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü, İSTANBUL ÖZET Yaşlılık olayına yaklaşım, kişinin motivasyonunu etkiler. Bu konuda bir ölçek geliştirmeyi amaçladık yılında Bursa da 60 yaş ve üzeri 254 kişiye anket uyguladık. Faktörler; A-Yaşlanma İle İlgili Düşünceler, B- Ölüm Hakkında Düşünceler, C-Hayata Genel Bakış, D- Aile Statüsü, E-Hedef ve İdealler, F-Sosyal Durum idi. Tutumları 5 li Likert ölçeğiyle ölçtük. SPSS istatistik programında Yapısal geçerlilik için Güvenilirlik ve Faktör analizleri uyguladık. Multifaktöryel analizleri Spearman Korelasyon yöntemi ile yaptık. Çalışmaya 171 erkek (72,6±7,9), 83 kadın(72,7± 8,4) katıldı. Güvenilirlik analizinde, başlangıçtaki 60 soru 21 e düştü ve 5 faktör altında toplandı (Yaşlanma ile İlgili Düşünceler, Yaşam ve Ölümle İlgili Düşünceler, Aile Statüsü, Hedef ve İdealler, Sosyal Durum). Genel güvenilirliğin 0,891 olduğu görüldü (Yüksek Derecede Güvenilir). Ölçeğe Fatih-Bursa Yaşlılıkla İlgili Tutum Ölçeği ismini verdik. Ortalama faktör skorlarını hesapladık ve persantil tablosu hazırladık. Yaşlanma ile İlgili Düşünceler ile Yaşam ve Ölümle İlgili Düşünceler, Aile Statüsü, Hedef ve İdealler ve Sosyal Durum arasında pozitif korelasyonlar mevcuttu. Yaşam ve Ölümle İlgili Düşünceler ile Aile Statüsü, Hedef ve İdealler ve Sosyal Durum arasında, Aile Statüsü ile Hedef ve İdealler ve Sosyal Durum arasında ek korelasyonlar saptadık. Yaşlılıkla ilgili değişik tutumları belirleyen Fatih-Bursa Yaşlılıkla İlgili Tutum Ölçeği gelecekteki çalışmalara ışık tutacaktır. Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, tutum, hayata bakış ABSTRACT Evaluation of attitudes against elderly; a pilot study in Bursa on 254 subjects Approach to the elderly, effects the motivation of someone. We aimed to develop a scale in this topic. We applied a questionnaire on 254 elder subjects (60 yrs and older) in Bursa, within Factors were; A- Thoughts about Elderly, B-Thoughts about Death, C- Outlook to Life Generally, D-Family Status, E-Aims and Ideas, F-Social Status. We measured the answers with five-fold Likert type scale. We applied Reliability and Factor analyses for evaluation of Structural validity. We performed Spearman Correlation for multi-factorial analyses. 171 male(72.6±7.9) and 83 female (72.7±8.4) elderly people took part in this study. Initial 60 sentences were decreased to 21 and gathered under 5 factors (Thoughts about Elderly, Thoughts about Life and Death, Family Status, Social Status, Aims and Ideas) in the reliability analysis. General reliability of scale was (High degree) in this time. We called this scale as Fatih-Bursa Scale of Attitudes Against Elderly. We calculated mean factor scores and prepared a percentile table. We observed positive correlations between Thoughts about Elderly and Thoughts about Life and Death, Family Status, Social Status, Aims and Ideas as well. Further correlations between Thoughts about Life and Death and Family Status, Social Status, Aims and Ideas, between Family Status and Social Status, Aims and Ideas were also detected. Fatih-Bursa Scale of Attitudes Against Elderly which may detect different attitudes against elderly, will throw light on the studies in the future. Key Words: Elderly, attitude, outlook to life GİRİŞ Aile hekimliğinin odak noktalarından birisi yaşlılardır. Yaşlının bakımı, daha çok fonksiyonel kapasitesinin değerlendirilmesi ve artırılması üzerine yoğunlaşır. Yaşlının fonksiyon durumu; yetenekleri, motivasyon durumu ve çeşitli fırsatlardan etkilenir 1,2. Bu sebeple motivasyon yaşlı bakımında önemli bir yer tutar. Motivasyon dediğimiz zaman, kişiyi aksiyon göstermeye iten etken veya stimulusu kastederiz. Hastalık ve sağlık durumunda motivasyon çok önemli bir konsepttir. Motivasyon, çok açılımlı bir faktördür ve pek çok faktörden etkilenir. Bunlar arasında inançlar, ihtiyaçlar, bedeller, psikolojik yapı, ödüller, iç ve dış etkenler sayılabilir. İç faktörler arasında mental durum, duyu değişiklikleri, ilaçların etkileri, beslenme durumu sayılabilir. Dış faktörler dediğimizde ise sosyal destek, çevreden gelen uyarılar, finans durumu, çeşitli inanışlar, kişinin toplumda oynadığı rol aklımıza gelir 3. Aile Hekimliğinde kişinin çeşitli tutumları, hedefleri, sosyal çevresini de hesaba katan kültürel ve varoluşçu bir anlayışla inceleyen holistik yaklaşım 160

2 önemli bir yer tutar 4. Biyopsikososyal yaklaşım da denilen bu anlayışta biyolojik faktörler, genetik ve çevresel faktörler olabilir. Psikolojik faktörler arasında affektif, kognitif faktörler ve davranışlar sayılabilir. Aile, iş ortamı gibi faktörler de sosyal faktörler arasındadır 5. Yaşlının motivasyonunu etkileyebileceğini düşündüğümüz önemli bir faktör de yaşlılık olayına, hayat ve ölüm olaylarına karşı kişinin yaklaşımıdır. Bu aynı zamanda yaşlının uyum durumunu da belirler. Biz bu çalışmamızda yaşlı grubunda sosyal çevre ve hedefler bağlamında yaşlılığa yaklaşım, hayata bakış konusunda yapılacak olan rehberlik çalışmalarına ışık tutmak üzere bir ölçek geliştirmeyi amaçladık. MATERYAL VE METOT Çalışmamızda anket yöntemi uyguladık. Yaşlılık Dönemi Genel Sağlık Problemlerini Araştırma Projesi kapsamında 2008 yılında Bursa da 60 yaş ve üzeri 254 yaşlı kişiye pilot test uyguladık. Böylece, yaşlı kişilerin yaşlılıkla ilgili tutumlarını belirleyici bir ölçek geliştirmeyi amaçladık. Çalışma için etik kurul kararı alındı. Önce, yaşlılıkla ilgili anket faktörlerini tespit ettik (Tablo 1). (A-Yaşlanma ile ilgili düşünceler, B- Ölüm Hakkında Düşünceler, C-Hayata Genel Bakış, D-Aile Statüsü E-Hedef ve İdealler F-Sosyal Durum). Her bir faktörle ilgili, faktörle olumlu ve olumsuz yönde 10 adet tutum cümlesi tasarladık. Cevapları 5 li Likert tipi ölçekle ölçtük (I.Hiç katılmıyorum II.Katılmıyorum III.Kararsızım IV.Biraz katılıyorum V.Kesinlikle katılıyorum). Faktörle olumsuz yönde olan cümlelerin skorlamasını 6 dan çıkararak yaptık 6. Pilot Test olarak, kullanacağımız 60 soruluk anket taslağının içerik ve kapsam yönünden geçerliliği 3 uzmanın görüşü alınarak araştırıldı 7. Daha sonra anketi 254 kişiye uyguladık, sonuçları SPSS istatistik programına girdik 8. Tablo 1.Yaşlılıkla İlgili Tutum Anketi A Yaşlanma ile ilgili düşünceler 1.Yaşlanma, hayatın normal bir sürecidir 7.Yaşlılık, elden ayaktan düşme dönemidir * 13.Yaşlanma, hayatın meyvelerini toplama dönemidir 19.Yaşlanmayı hiç kabullenemiyorum * 25.Yaşlılık, insanlara muhtaç olmak demektir * 31.Yaşlılık, ikinci bahardır 37.İnsan yaşlanmadan bazı şeyleri anlayamaz 43.Yaş yetmiş, iş bitmiş * 49.Yaşlanmasaydım hayatımda bir dönem eksik kalacaktı 55.Yaşlılık, hayatın güzel geçmişse güzeldir B Ölüm hakkında düşünceler 2.Ölüm, her şeyin sona ermesidir * 8.Ölüm, başka bir hayata açılan kapıdır 14.Ölüm, dostlara kavuşmak demektir 20.Ölüm korkulacak bir şeydir * 26.Ölmek, yeniden var olmak demektir 32.Ölmek, çiçeğin bir daha hiç açmayacak şekilde solması demektir * 38.Ölmek, sonuçları itibari ile güzeldir 44.Ölmek, tamamen yok olmaktır * 50.Ölmek, bir tür yer değiştirmektir 56.Ölüm, kaçınılmaz bir sondur * C Hayata genel bakış 3.Genelde hayata olumlu bakarım 9.Hayat ağır bir yüktür * 15.Yaşamaktan zevk alırım 21.Hayat çekilmez bir şeydir * 27.Dünya hayatı bir tarlaya ekin ekmek gibidir 33.İnsanlar ayaklarından zincirli mahkum gibidir * 39.Hayat insanları öğüten değirmen gibidir * 45.İnsanlar hayata dolu başlar ve tükenişe doğru gider * 51.Genel olarak pozitif bir insanım 57.Problemli bir kişiliğim vardır * D Aile statüsü 4.Aile ortamım çok iyidir 10.Çocuklarım beni sık sık arar sorar 16.Aile ortamı olarak kendimi çok yalnız hissediyorum * 22.Çocuklarım beni hiç aramıyor * 28.Kendimi terk edilmiş hissediyorum * 34.Yakınlarımla birlikte mutlu bir hayat yaşıyorum 40.Aile içindeki pozisyonum çok iyidir 46.Yaşlı olduğum için yakınlarım beni istemiyor * 52.Aile içinde istenmeyen bir kişiyim * 58.Aile içinde popüler bir kişiyim E Hedef ve idealler 5.İnsan topluma hizmet etmelidir 11.İdealler hayat katar 17.Gününü gün etmek ve yarını düşünmemek gerekir * 23.Hayattan her hangi bir beklentim yok * 29.İnsanlığa hizmet edebilmek en büyük idealimdir 35.Hayatta herhangi bir hedefi olmayan insan ölü gibidir 41.Yaşamdan anladığım, ilerisini düşünmeden mevcut anı yaşamaktır * 47.Toplumun beklentileri beni pek fazla ilgilendirmez * 53.İnsanlığa hizmet etmek gerekli bir şey değildir * 59.İdeal sahibi olmak, insan olmanın gereğidir F Sosyal durum 6.İyi bir sosyal çevrem vardır 12.Sosyal olarak yalnız ve kendi başıma bir insanım * 18.Çevremden her zaman sosyal destek alıyorum 24.Kendimi sosyal olarak yalnız hissediyorum * 30.Başım sıkışsa çalacak kapım yok * 36.Şu zamanda, ölsen kimse cenazeni bile kaldırmaz * 42.Arkadaş çevrem bana hep destek olur 48.Sosyal çevreme çok şey borçluyum 54.Sosyal çevremi hiç sevmiyorum * 60.Sosyal çevrem, benim için önemli bir faktördür Not: Sonlarında * işaretli olan soruların skorunu 6 dan çıkararak puanladık. İstatistiksel Analiz Yapısal Geçerlilik araştırması için ankete Faktör analizi yöntemi uyguladık. Başlangıçtaki 60 tutum cümlesine Güven Analizi uyguladık 9. Güvenirliği azaltan cümleleri anketten çıkarttık ve geriye kalan 21 tutum cümlesine SPSS programında Faktör analizi (Varimax yöntemi) yaptık 10. Böylece, tarafımızdan faktörlerle ilgili olduğu öngörülen cümlelerin cevaplayanlar tarafından bu faktörlerle ilgili olarak algılanma durumunu istatistiksel olarak analiz ettik. Bu şekilde 21 cümleyi 5 161

3 faktör altında topladık. Gereksiz bilgiyi dışlamak için 0,4 altında olan Faktör yüklerini suprese ettik. Ölçeğin faktör skorlarının Multifaktöryel analizlerini Spearman korelasyon yöntemi ile yaptık. 0,05 den düşük olan p değerlerini istatistiksel olarak anlamlı kabul ettik. SONUÇLAR Çalışmaya 171 erkek, 83 kadın yaşlı katıldı. Yaş ortalamaları (Erkek: 72,6±7,9 ve Kadın: 72,7±8,4) idi. Verileri SPSS istatistik paket programına girerek Faktör ve Güvenilirlik analizlerini uygulamayı düşündük (Tablo 2). Başlangıçtaki 60 soru, güvenilirliği azaltan cümleler silindikten sonra 21 e düştü. Bu 21 tutum cümlesini 5 faktör altında topladık. Tablo 2. Yaşlılıkla İlgili Tutum Anketi Faktör Analizi Tablosu [SPSS programı Faktör Analizi (Varimax yöntemi) ile elde edilmiştir] Component T46D 0,788 T28D 0,767 T52D 0,720 T12D(F) 0,622 T24D(F) 0,468 T16D 0,463 T17E 0,725 T41E 0,707 T47E 0,667 T23E 0,488 0,418 T32B 0,797 T44B 0,691 T2B 0,646 T45B(C) 0,613 T57F(C) 0,726 T54F 0,715 T22F(D) 0,554 T36F 0,528 T7A 0,741 T25A 0,722 T9A(C) 0,682 (T=Tutum Cümlesi, rakamlar soru numaraları, Harfler tutum cümlelerinin ait olduğu Faktörlerdir) Faktör analizi sonuçlarına göre, ilk önce F- SOSYAL DURUM faktörü ile ilgili gördüğümüz 12 (Sosyal olarak yalnız ve kendi başıma bir insanım) ve 24 numaralı tutum cümlelerinin (Kendimi sosyal olarak yalnız hissediyorum) ankete katılanlar tarafından D-AİLE STATÜSÜ faktörü ile ilgili görüldüğü, başlangıçta C-HAYATA BAKIŞ ve D- AİLE STATÜSÜ faktörü altında öngördüğümüz 57 (Problemli bir kişiliğim vardır) ve 22 numaralı tutum cümlelerinin (Çocuklarım beni hiç aramıyor), katılımcılar tarafından F-SOSYAL DURUM ile ilgili görüldüğü, C-HAYATA BAKIŞ faktörü altında öngördüğümüz 9 numaralı tutum cümlesinin (Hayat ağır bir yüktür) katılımcılar tarafından A- YAŞLANMA İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER faktörü ile ilgili görüldüğünü gözledik. Başlangıçta C-HAYATA BAKIŞ faktörü altında öngördüğümüz 45 numaralı tutum cümlesinin (İnsanlar hayata dolu başlar ve tükenişe doğru gider) katılanlar tarafından B- ÖLÜM HAKKINDA DÜŞÜNCELER faktörü ile ilgili görüldüğünü saptadık, yeni oluşan faktöre B1- YAŞAM VE ÖLÜM İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER ismini verdik. Güvenirliği azaltan cümleler çıkarıldıktan sonra sorular Faktör analizinde 5 faktör altında toplandılar. Bu cümlelere toplu olarak güvenirlik analizi uyguladık. Bu aşamada anketin genel güvenirliğinin 0,891 olduğu görüldü (Tablo 3). Bu değerlere göre ölçeğin Yüksek Derecede güvenilir olduğuna kanaat getirdik. Elde ettiğimiz ölçeğe Fatih-Bursa Yaşlılıkla İlgili Tutum Ölçeği ismini verdik (Tablo 4). Tablo 3. Fatih-Bursa Yaşlılıkla İlgili Tutum Ölçeği Güvenilirlik Analizi Tablosu (SPSS programı Reliability (Güvenilirlik) Analizi yöntemi kullanılarak elde edilmiştir) Güvenilirlik İstatistiği Cronbach's Alpha N of s 0, Scale Mean if Scale Variance if -Total Statistics Corrected -Total Correlation Cronbach's Alpha if T2 61,08 271,792 0,402 0,888 T7 61,00 272,399 0,424 0,888 T9 60,97 272,541 0,423 0,888 T12 60,32 270,710 0,411 0,888 T16 60,04 257,635 0,656 0,881 T17 59,74 266,586 0,495 0,886 T22 59,68 269,737 0,419 0,888 T23 60,04 259,592 0,622 0,882 T24 60,08 259,124 0,641 0,881 T25 60,63 267,840 0,472 0,887 T28 59,74 257,535 0,669 0,880 T32 60,98 268,679 0,490 0,886 T36 59,61 271,376 0,400 0,889 T41 60,19 264,436 0,549 0,884 T44 60,30 266,805 0,472 0,887 T45 60,88 274,376 0,423 0,888 T46 59,63 264,139 0,591 0,883 T47 59,96 267,738 0,470 0,887 T52 59,28 267,230 0,572 0,884 T54 59,22 270,876 0,525 0,885 T57 59,39 279,053 0,315 0,890 Ölçeğin faktör skorlarını belirledik. (Yaşlanma İle İlgili Düşünceler, Yaşam ve Ölümle İlgili Düşünceler, Aile Statüsü, Hedef ve İdealler, Sosyal Durum, faktörlerinin herkes için ortalama skorunu hesapladık). Bunların topluca persantil değerlerini tablo halinde belirttik (Tablo 5). Böylece kişi bazında faktör skorunun kabul edilebilir sınırlarda olup olmadığı belirlenebilir. Faktörlerin skorları arasında muhtemel korelasyon ilişkilerini araştırdık. 162

4 Yaşlanma ile İlgili Düşünceler ile Yaşam ve Ölümle İlgili Düşünceler (r=0,394 p<0,001), Aile Statüsü (r=0,469 p<0,001), Hedef ve İdealler (r=0,361 p<0,001) ve Sosyal Durum (r=0,332 p<0,001) skorları arasında pozitif yönde korelasyonlar mevcuttu. Ayrıca Yaşam ve Ölümle İlgili Düşünceler ile Aile Statüsü (r=0,411 p<0,001), Hedef ve İdealler (r=0,513 p<0.001) ve Sosyal Durum (r=0,247 p<0,001) skorları arsında pozitif korelasyonlar saptadık. Bunlardan başka Aile Statüsü ile Hedef ve İdealler (r=0,548 p<0,001) ve Sosyal Durum (r=0,587 p<0,001) arasında da ek pozitif korelasyonlar saptadık. Tablo 4. Fatih-Bursa Yaşlılıkla İlgili Tutum Ölçeği A-YAŞLANMA İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER 7.Yaşlılık, elden ayaktan düşme dönemidir * 9.Hayat ağır bir yüktür * 25.Yaşlılık, insanlara muhtaç olmak demektir * B-YAŞAM VE ÖLÜMLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER 2.Ölüm, her şeyin sona ermesidir * 32.Ölmek, çiçeğin bir daha hiç açmayacak şekilde solması demektir * 44.Ölmek, tamamen yok olmaktır * 45.İnsanlar hayata dolu başlar ve tükenişe doğru gider * C-AİLE STATÜSÜ 12.Sosyal olarak yalnız ve kendi başıma bir insanım * 16.Aile ortamı olarak kendimi çok yalnız hissediyorum * 24.Kendimi sosyal olarak yalnız hissediyorum * 28.Kendimi terk edilmiş hissediyorum * 46.Yaşlı olduğum için yakınlarım beni istemiyor * 52.Aile içinde istenmeyen bir kişiyim * D-HEDEF VE İDEALLER 17.Gününü gün etmek ve yarını düşünmemek gerekir * 23.Hayattan her hangi bir beklentim yok * 41.Yaşamdan anladığım, ilerisini düşünmeden mevcut anı yaşamaktır * 47.Toplumun beklentileri beni pek fazla ilgilendirmez * E-SOSYAL DURUM 22.Çocuklarım beni hiç aramıyor * 36.Şu zamanda, Ölsen kimse cenazeni bile kaldırmaz * 54.Sosyal çevremi hiç sevmiyorum * 57.Problemli bir kişiliğim vardır * Not: Sonlarında * işareti olan soruların skorunu 6 dan çıkararak puanlayınız TARTIŞMA Çalışmamızda, yaşlılıkla ilgili tutumlar 5 faktör grubunda ele alınmıştır. Her bir kişi için persantil skorlaması kullanılarak, alınan puanların hangi persantilde değerlendirileceği belirlenebilir. Düşük skor alan faktörler kişide ele alınıp verilecek olan terapi, rehberlik, sosyal çalışma, koruyucu uygulamalar bu bağlamda yönlendirilebilir. Yaşlılıkla ilgili düşünceler, diğer tüm faktörlerle olumlu yönde ilişkili idi. Aynı şekilde, yaşam ve ölümle ilgili düşünceler de diğer tüm faktörlerle pozitif ilişkili idi. Yaşlılığa uyumu gösteren bu faktörlerde daha da fazla iyileşme yönünde yapılacak çalışmalarda aile statüsü, sosyal durum, hedef ve ideallerde yapılacak rehberlik ve iyileştirici çalışmaların etkili olabileceğini düşünüyoruz. Bu durum ayrıca yaşlının motivasyonunu artırıcı yönde etki yapacaktır. Yaşlıdaki çeşitli fonksiyonların motivasyondan etkilendiği hatırlanırsa 1 bu çalışmalar ayrıca yaşlının fonksiyonlarını ve dolayısı ile yaşlının bakımını olumlu yönde etkileyecektir. Bir diğer nokta ise bu faktörlerin ortalamalarının diğer faktörlerden daha düşük olması idi. Bunun yaşlılık ve yaşamın sonu ile ilgili toplumdaki çeşitli olumsuz düşüncelerden kaynaklandığını düşünmekteyiz. Bu noktada, çeşitli kognitif yaklaşımların meseleyi değişik yönlerden ele almada ve geniş perspektif değerlendirmede yararlı olacağı varsayılabilir. Örnek olarak, spiritüel boyutta yaşamın ölümle sona ermeyen, sadece şekil değiştirerek değişik bir şekilde sürdüğünü belirten fikirlerden istifade edilebilir. Ayrıca yaşlanmanın sadece olumsuz yönlerine değil torun sahibi olmak, çeşitli meşakkatlerden kurtularak bir anlamda rahata ermek, hayatta tecrübe sahibi olup olayları daha iyi değerlendirebilmek gibi olumlu yönlerine vurgu yapan fikir ve eserlerden yararlanılabilir ve bu yönde çeşitli rehberlik hizmetleri, çeşitli projeler geliştirilebilir. Aile statüsünün de diğer tüm faktörlerle olan ilişkileri ilginç bir diğer noktadır. Yaşlının ailesi ile ilgili rehberlik çalışmalarında buna dayanarak kişiye ve aileye hedef ve ideal kazandırma, yaşlılık, yaşam ve ölüm olayına bakışı, sosyal statüyü düzeltici yönde yapılacak olan çalışmalarla hem aile statüsünün hem de yaşlı bakımının düzelebileceğini düşünmekteyiz. Yaşlının aile içindeki konumunu düzeltici çalışmalarda çeşitli kaynaklardan istifade edilebilir. Bunlar arasında kültürümüzde önemli bir yer tutan Cennet Annelerin Ayağı Altındadır ve Beli Bükülmüş Yaşlılarınız Olmasa İdi Belalar Üzerinize Sel Gibi Gelirdi şeklindeki görüşler güzel örneklerdir. Böylece yaşlıların aile içinde bir yük olarak değil de değeri ölçülemeyecek derecede yüksek olan varlıklar olarak görülmesi sağlanmış olacaktır. Hedef ve ideallerin de diğer tüm faktörlerle olumlu yönde ilişkisi vardı ve çalışmanın can alıcı noktalarından birisini teşkil ediyordu. Hedef ve ideallerin etkisi 11 diğer başka çalışmalarda da ele alınmış ve çeşitli sosyal faktörler üzerindeki etkisi vurgulanmıştı. Bu çalışmada da benzer bir durumu görmekteyiz. Yaşlı yönünden baktığımızda hedef ve ideallerin kısa ömürle sınırlı olmayarak o ana kadar yapılanlar ve geri kalan zamanda yapılması planlananlar olarak ele alınması uygun olur. Yaşlının o ana kadar yapabildiklerini olumlu anlamda gözden geçirebilmesinde, gençlik döneminden itibaren bu yönde verilecek olan rehberlik ve bilinçlendirme faaliyetlerinin büyük tesiri olacaktır. 163

5 Tablo 5. Fatih-Bursa Yaşlılıkla İlgili Tutum Ölçeği Faktör Skorlarının Persantilleri Yaşlılıkla İlgili Yaşam ve Ölümle Aile Hedef ve Düşünceler İlgili Düşünceler Statüsü İdealler Sosyal Durum Sayı Ortalama 2,2730 2,3278 3,2887 3,1565 3,6624 Standart Sapma(S.S.) 1, , , ,14914,96169 Minimum 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Maksimum 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Persantiller 10 1,0000 1,0000 1,5000 1,5000 2, ,0000 1,5000 2,1667 2,0000 2, ,3333 1,5000 2,6667 2,2500 3, ,6667 1,7500 3,1667 2,7500 3, ,0000 2,0000 3,5000 3,5000 3, ,3333 2,2500 3,6667 3,7500 4, ,6667 2,7500 4,0000 4,0000 4, ,3333 3,2500 4,1667 4,2500 4, ,0000 4,0000 4,6667 4,5000 5,0000 Gençlik döneminin verimli bir şekilde değerlendirilebilmesi bu açıdan çok önemlidir. Ancak sadece bu açıdan değil geri kalan zaman içinde umutlu bir şekilde planların yapılması yaşlı açısından işin bir diğer önemli boyutudur. Gerçekçi yaklaşımlarla bu çözülebilir. Böylece hayattan hiçbir beklentisi olmayan Ununu elemiş, eleğini duvara asmış kişiler yerine her anını dolu dolu yaşayan, yaşının gerçeklerine uygun işlerle (Kitap okuma, yazma, fikir üretme, spiritüel faaliyetlerde bulunma vb) ömrünü bereketlendiren verimli kişiler haline gelinebilir. Bu durum da yaşlı bakımında olumlu yansımalara netice verecektir. Sosyal durum faktörünün de diğer faktörlerle olumlu ilişki içinde olduğu dikkat çekmektedir. Yaşlının ailesi yanı sıra içinde bulunduğu, kendisine özel sosyal yaşamı bu noktada gözden geçirilmelidir. Arkadaş çevresi, komşular vb. sosyal çevre yaşlı bakım hizmetlerinde ihmal edilmemesi gereken bir noktadır 3. Bu açıdan, sosyal faaliyetlerin desteklenmesi önemlidir. Çeşitli sosyal aktiviteler (Sohbetler, toplu geziler, konferanslar vb) yaşlıya uygun bir şekilde düzenlenebilir. Aynı yaştaki kişilerle ortak fikir platformları kurulabilir. Böylece paylaşım artırılabilir. Sonuç olarak, yaşlılıkla ilgili değişik tutumların belirlenmesi bu konudaki koruyucu ve bakım veren hizmetler ile psikososyal çalışmalara ışık tutacaktır. Bu konuda geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış olan Fatih-Bursa Yaşlılıkla İlgili Tutum Ölçeği, gelecekteki çeşitli bilimsel çalışmalara ışık tutacaktır. REFERANSLAR 1. Gerald J. Jogerst, Jason K. Wilbur. Care of the Elderly. In: Rakel (Ed): Textbook of Family Medicine, 7th ed. Chapter 7. Saunders, Philadelphia, 2007, pp Glickstein J: Motivation in geriatric rehabilitation. Focus Geriatr Care Rehabil 1990;3 : Reuben DB, Solomon DH: Assessment in geriatrics of caveats and names. J Am Geriatr Soc 1989;37: Syed M. Ahmed, Jeanne P. Lemkau. Psychosocial Influences on Health. In: Rakel (Ed): Textbook of Family Medicine, 7th ed. Chapter 4. Saunders, Philadelphia 2007; pp Engel GL: The need for medical model: A challenge for biomedicine. Science 1977;196: Tekin O, Özkara A ve ark Yaş öğrencilerde sosyal eğilimler anketi. Baş T. ANKET, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2003; Trochim W. The Research Methods Knowledge Base, 2nd ed: Cornell Custom Publishing, Cornell University, Ithaca, New York, Available from: URL: 8. Özdamar K. Biyoistatistik. In: Tıp Biyoloji Eczacılık ve Diş Hekimliği Öğrencileri için SPSS ile Biyoistatistik. Kaan Kitabevi, Eskişehir 2001; Özdamar K. Güvenilirlik ve Soru Analizi. In: Paket Programlar ile İstatistiksel veri Analizi. Bölüm 19. Kaan Kitabevi, Eskişehir 2002; Özdamar K. Faktör Analizi. In: Paket Programlar ile İstatistiksel veri Analizi. Bölüm 9. Kaan Kitabevi, Eskişehir 2004; Tekin O, Göktaş O. Toplumda Sosyal Eğilimlerin Değerlendirilmesi; 270 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma. Yeni Tıp Dergisi 2009;26(3) Available from: URL: pdf/4_toplumda_sosyal_ 148_152.pdf Yazışma adresi: Dr. Olgun GÖKTAŞ Ertuğrulgazi Aile Hekimliği Merkezi, BURSA Yazının geldiği tarih : Yayına kabul tarihi :

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (1) 2007, 92-107 DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC FACTORS ON JOB SATISFACTION:

Detaylı

SAHİP OLMA MI EMANET GÖRME Mİ? Çevre Bilinci ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

SAHİP OLMA MI EMANET GÖRME Mİ? Çevre Bilinci ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma Çevre Bilinci ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma Ali AYTEN * Özet Makalede, bireylerin çevreye karşı yönelimleri, çevreyi koruma adına yaptıkları davranışları ve dindarlık düzeyleri arasındaki

Detaylı

SAHİP OLMA MI EMANET GÖRME Mİ? Çevre Bilinci ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

SAHİP OLMA MI EMANET GÖRME Mİ? Çevre Bilinci ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma Çevre Bilinci ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma Ali AYTEN * Özet Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin Çanakkale savaşlarıyla ilgili algı ve yorumlama biçimlerini belirlemeye çalışmaktır.

Detaylı

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 17, s. 439-468 ERGENLERDE BENLİK SAYGISI

Detaylı

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 211-232 Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ebru DEMİRCİOĞLU Murat ÖZDEMİR Öz Bu araştırmada

Detaylı

FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZSAYGI, KARAR VERME STİLLERİ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZSAYGI, KARAR VERME STİLLERİ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİLİM DALI FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERMEDE

Detaylı

Engellilerin Turizm Kısıtları ve Turist Olma Niyeti İlişkisinde Aracı Değişkenler: Motivasyon Gücü ve Öğrenilmiş Çaresizlik

Engellilerin Turizm Kısıtları ve Turist Olma Niyeti İlişkisinde Aracı Değişkenler: Motivasyon Gücü ve Öğrenilmiş Çaresizlik Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, Güz: 176-189 2014. Engellilerin Turizm Kısıtları ve Turist Olma Niyeti İlişkisinde Aracı Değişkenler: Motivasyon Gücü ve Öğrenilmiş Çaresizlik Copyright

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2013, 4 (39), 82-94 Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Examining Predictors of Test Anxiety Levels among 12 th

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI *

Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI * İÇSEL PAZARLAMA BAĞLAMINDA, İÇ MÜŞTERİNİN ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN TATMİN OLMA DÜZEYİ İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI

Detaylı

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR**

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR** Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, Bahar: 51-69, 2006, Copyright 2006 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2006) Mersin de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 591 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA JOB SATISFACTION IN HOSPITALITY ORGANIZATIONS: A CASE STUDY ON THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC

Detaylı

TCZB Müfettişi, Marmara Üniversitesi. Özet

TCZB Müfettişi, Marmara Üniversitesi. Özet Çalışanların Bireysel Özelliklerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir Kamu Bankası Örneği The Effects of Employees Individual Characteristics on Job Satisfaction: A Public Bank Case Mehmet Merve ÖZAYDIN

Detaylı

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir)

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):377-384 Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) [The Job Satisfaction of Physicians

Detaylı

YAŞLILIK DÖNEMİNDE ÖLÜM PSİKOLOJİSİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Mustafa KOÇ GİRİŞ

YAŞLILIK DÖNEMİNDE ÖLÜM PSİKOLOJİSİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Mustafa KOÇ GİRİŞ KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi () s.-4 YAŞLILIK DÖNEMİNDE ÖLÜM PSİKOLOJİSİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Mustafa KOÇ ÖZET Bu çalışma, yaşlılık döneminde ölüm duygusu ve düşüncesi ile bu duygu ve düşünceyi

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

Evli Bireylerin Öznel İyi Olma Düzeylerinin Yordanması 1

Evli Bireylerin Öznel İyi Olma Düzeylerinin Yordanması 1 556 Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 2: 556-576 1 Nergis Canbulat 2 Zeynep Cihangir Çankaya 3 Öz Geliş Tarihi: 18.11.2014 Kabul Tarihi:15.12.2014 Bu araştırma, evlilikte problem çözme becerisi, evlilik doyumu

Detaylı

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR, Arş. Gör. Seçil ÇELİK, Arş. Gör. Gülden BOZKUŞ GENÇ, Arş. Gör. Sunagül

Detaylı

Üstbiliş Ölçeği-30 un Türkçe Uyarlaması, Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belir lerle İlişkisi

Üstbiliş Ölçeği-30 un Türkçe Uyarlaması, Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belir lerle İlişkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(2): 2. ÇIKTI Üstbiliş Ölçeği-30 un Türkçe Uyarlaması, Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belir lerle İlişkisi BASKIDA Dr. Ahmet TOSUN 1, Dr. Metehan IRAK

Detaylı

Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2007 Cilt: 44 Sayı:511 55 Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma Yasin BOYLU 1 Elbeyi PELİT 2 Evren GÜÇER 3 Özet Her organizasyonda olduğu

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENCESİ VE GENEL İŞ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI

ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENCESİ VE GENEL İŞ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, Temmuz-Aralık 2004, ss. 35-59. ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENCESİ VE GENEL İŞ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI İsmail BAKAN

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1255 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Adnan KAN & Ahmet AKBAŞ * Özet Bu çalışmanın amacı liselerde öğrenim gören öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumlarını ölçmeye

Detaylı

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI Mustafa TAŞLIYAN *, Sibel GÖK ** ÖZET Hastaneler sundukları sağlık hizmetlerinin ertelenemez özellikte olması sebebiyle,

Detaylı

PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİ OLMA NİYETLERİNİN İNCELENMESİ

PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİ OLMA NİYETLERİNİN İNCELENMESİ PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİ OLMA NİYETLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT Yrd. Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji

Detaylı

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 215-227 [Nisan 2014] Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Detaylı

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI VE ÇALIŞANLARININ ETİK İKİLEMLERİ: KARS VE ERZURUM İLLERİNDE BİR ARAŞTIRMA

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI VE ÇALIŞANLARININ ETİK İKİLEMLERİ: KARS VE ERZURUM İLLERİNDE BİR ARAŞTIRMA MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI VE ÇALIŞANLARININ ETİK İKİLEMLERİ: KARS VE ERZURUM İLLERİNDE BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ali Kutlu Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Etik

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

KRİZ DÖNEMLERİNDE ODAKLANMA STRATEJİLERİVE ODAKLANMA TÜRLERİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: ADANA KOBİLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME

KRİZ DÖNEMLERİNDE ODAKLANMA STRATEJİLERİVE ODAKLANMA TÜRLERİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: ADANA KOBİLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME KRİZ DÖNEMLERİNDE ODAKLANMA STRATEJİLERİVE ODAKLANMA TÜRLERİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: ADANA KOBİLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME M. Birkan IŞIK 1 Murat KORKMAZ 2 Deniz ÇALIKAN 3 Serhan BAYKARA 4 ÖZ Her

Detaylı

Psikolojik İyi Olma Ölçekleri (PİOÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Psikolojik İyi Olma Ölçekleri (PİOÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 721 Psikolojik İyi Olma Ölçekleri (PİOÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ahmet AKIN* Özet Bu araştırmanın

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı