OSMANLI DEVLET NDE YEN LEfiME HAREKETLER ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSMANLI DEVLET NDE YEN LEfiME HAREKETLER (1703-1876)"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2837 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1795 OSMANLI DEVLET NDE YEN LEfiME HAREKETLER ( ) Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Selim KARAHASANO LU (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Gültekin YILDIZ (Ünite 2) Prof.Dr. Ali AKYILDIZ (Ünite 3, 5, 6) Doç.Dr. lhami YURDAKUL (Ünite 4) Doç.Dr. Yüksel ÇEL K (Ünite 7, 8) Editör Prof.Dr. Ali AKYILDIZ ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2013 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yard mc s Arfl.Gör.Dr. rem Erdem Ayd n Ö retim Tasar mc s Yrd.Doç.Dr. Alper Tolga Kumtepe Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. Özlem Doruk Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Osmanl Devleti nde Yenileflme Hareketleri ( ) ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Ocak 2013

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... vi Reformlar n Zemini: 18. Yüzy l... 2 G R fi: K SYAN ARASINDA 18. YÜZYIL ( )... 3 K SYAN ARASINDA: III. AHMED DÖNEM ( )... 4 Nevflehirli Damad brahim Pafla n n Sadareti ( )... 4 Yirmisekiz Mehmed Çelebi... 5 brahim Müteferrika ve Matbaa... 6 Tercüme Faaliyetleri... 6 Dünyevilik, mar ve syan... 7 I. MAHMUD DAN I. ABDÜLHAM D E ARADA KALMIfi 59 YIL ( ) 8 I. Mahmud ( )... 8 III. Osman ( )... 9 III. Mustafa ( )... 9 I. Abdülhamid ( ) III. SEL M ( ) VE N ZAM-I CED D Selimiye Camii Vakas, II. Edirne Vakas, Vaka-y Selimiyye (May s 1807 syan ) yahut Nizam- Cedid e Muhalefet Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Askerî Düzenlemeler FRANSIZ DEVR M VE ZORUNLU VATANDAfi ASKERL NE GEÇ fi YUNAN SYANI VE YEN ÇER OCA I NIN KALDIRILIfiI II. MAHMUD DÖNEM NDE DÜZENL ORDUNUN KURULUfiU TANZ MAT DÖNEM NDE DÜZENL ORDU VE ZORUNLU ASKERL K ASKERÎ TEKNOLOJ TRANSFER VE OSMANLI ASKERÎ SANAY Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar dari Reformlar ( ) SALTANAT MAKAMI OLARAK MABEYN N GEL fi M SADARET N GEÇ RD DE fi M NEZARETLER N KURULMASI VE YEN HÜKÜMET S STEM Evkaf- Hümayun Nezareti Dahiliye Nezareti Hariciye Nezareti Maliye Nezareti Ticaret Nezareti Maarif-i Umumiyye Nezareti Divan- Deavi Nezareti MEfiVERET N YAYGINLAfiTIRILMASI: MECL SLER Hükümet Yap s n n Dönüflümü: Meclis-i Vükelâ ÜN TE 2. ÜN TE 3. ÜN TE

4 iv çindekiler Reformlar n Dinamosu: Meclis-i Vâlâ-y Ahkâm- Adliyye Meclis-i Maarif-i Umumiyye fiûra-y Devlet TAfiRA TEfiK LÂTINDA YAPILAN YEN L KLER Köy veya Mahalle daresi: Muhtarl k Teflkilât n n Kuruluflu Kaza Yönetimi Sancak/Liva Yönetimi Eyalet/Vilâyet Yönetimi Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE 5. ÜN TE 6. ÜN TE E itim ve lmiye Teflkilât nda Yap lan Düzenlemeler LM YE TEfiK LÂTINDA YEN LEfiME Kad l k ve Naipli in Yeniden Düzenlenmesi YEN TARZ E T M S STEM VE AÇILAN OKULLAR Askeri Mektepler lk ve Orta Ö retim Mesleki E itim Özel Statülü Mektepler ve Darülfünun Gayrimüslim Cemaatlerle Yabanc lar n Açt Okullar Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Tanzimat ve Osmanl l k Projesi TANZ MAT Tanzimat Ferman n n Haz rlan fl Tanzimat Ferman n n lân ve Kapsam Tanzimat Ferman n n Uygulan fl ltizam n Kald r lmas ve Muhass ll k Tecrübesi Reformlar n Denetlenmesi ve Kamuoyuyla Paylafl lmas ISLAHAT FERMANI Uluslararas Bask lar ve Ferman n Haz rlan fl Islahat Ferman n n çeri i Ferman n Uygulan fl TANZ MAT TAN SONRA YAPILAN HUKUK DÜZENLEMELER Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ktisadi Modernleflme DEVLET EL YLE SANAY LEfiME OSMANLI- NG L Z (BALTAL MANI) T CARET ANTLAfiMASI

5 çindekiler v OSMANLI PARA DÜZEN VE BANKACILIK MODERN AVRUPA T CARET VE fi RKET HUKUKUNUN GEL fi M DEM RYOLLARI VE ULAfiIMDA MODERNLEfiME OSMANLI DIfi BORÇLANMALARI Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Bas n, Kamuoyu ve Yeni Osmanl lar YÜZYILDA OSMANLI KAMUOYU BASIN-YAYIN FAAL YETLER Matbaa ve Kitap Bas m Gazete ve Dergiler Yabanc Dilde Bas n Türkçe Bas n ÖRGÜTLÜ S YAS MUHALEFET Kuleli Vakas Meslek Cemiyeti Yeni Osmanl lar Hareketi Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Osmanl da Toplumsal Yap ve De iflim OSMANLI DEVLET NDE SOSYAL YAPI Klasik Osmanl Sosyal Düzeni YÜZYILIN BAfiLARINDA YÖNET M VE TOPLUM Siyaset-Toplum liflkisi ve Etkileflimi Kamuoyu: Dolayl ve Do rudan Temas Bas n-yay n dari ve Toplumsal De iflimin Siyasi Haz rl k Aflamas DEVLET EL YLE ZORUNLU SOSYAL DE fi M Sosyal De iflim ve Entegrasyonun Hukuki Ad mlar Sosyal Yap da Yeni Katmanlar: flçiler ve Memurlar K l k K yafeti Devlet Eliyle Düzenleme YÜZYILDA GÜNDEL K YAfiAM VE DE fi M Gündelik Yaflam n Temel Karakteri ve Mekânlar Aile Yaflant s ve Kad n Alg s nda De iflim Yeni Ulafl m- letiflim mkânlar ve Sosyal Etkileflimin Artmas Gündelik Yaflamda Yeni Mekânlar ve Al flkanl klar Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE 8. ÜN TE

6 vi Önsöz Önsöz Özellikle sosyal bilimlerde kavramlar, birikime, bak fl aç s na, sahip olunan ideolojiye ve toplumsal tav r al fla göre farkl flekillerde tan mlanabilir. Modernleflme de bu gibi karmafl k ve flüphesiz çok yönlü tan mlar yap labilecek terimlerden birisidir. Nitekim, Bat n n tüm Bat d fl dünyay asimile etme siyaseti veya Bat Avrupa da ortaya ç kan medeniyet seviyesiyle arada oluflan mesafeyi kapatma gayreti ya da bir toplumun bütün yönleriyle de iflim sürecine girmesi gibi de iflik tan mlar yap lm flt r. Bunlar n yan nda, modernleflmeyi, Bat Avrupa da ortaya ç - k p dünyan n di er bölgelerine do ru yay lan, üzerinden âdeta bir silindir gibi geçti i dünyadaki yerel kültürleri kendine benzetip tekillefltiren, Bat Avrupa n n yerel de erler sistemini yaratt yeni medeniyetiyle birlikte dünyan n de iflik yerlerine do ru yayg nlaflt rarak di er medeniyetleri kendi etki alan na dahil ve mahkûm etmeye çal flan Avrupa medeniyetinin ulaflt seviyeyi talep eden bir de iflim süreci olarak tan mlayabiliriz. Avrupa medeniyetinin bu süreçte Bat d fl toplumlara sundu u öneri ve verdi- i mesaj asl nda çok nettir: k rk kat r m k rk sat r m tercihi; yani, ya bu yeni medeniyet dairesine girip kendi kültür ve medeniyet de erlerinden belli ve büyük ölçüde taviz vereceksin veya bu medeniyet dairesinin d fl nda kal p anakronik bir toplum ve devlet olarak tarih d fl kalacaks n. Teklif budur. Bugüne kadar modernleflme sürecine dahil olmufl devletlerde bu iki tercihin d fl nda bir üçüncü yolu bulabilen bir örne e rastlam yoruz; daha aç k bir ifadeyle, hem bu sürece kat - l p kendini yenileyerek güç kazanm fl ve hem de kendine ait de erler sistemini ve dünya tasavvurunu tamamen de il- önemli ölçüde muhafaza edebilmifl bir siyasi veya toplumsal yap örne ini tarih bize sunmuyor. Esasen, teoride, modernleflme=bat l laflma demek de ildir; ancak, bu sürece kat lan devletler ve toplumlar pratikte de iflen oranlarda da olsa Bat l lafl rlar. Zira, Bat Avrupa da ortaya ç kan modern medeniyet, de erlerinden ar nm fl bir olgu de ildir. Dolay s yla Bat Avrupa n n yerel de erler sistemi yeni medeniyetle birlikte dünyan n di er yörelerine do ru yayg nlafl p evrenselleflir. Böylece, bu süreçte, sürece dahil olan devletlerin kendi geleneksel de erler sistemi yerel bir mahiyete bürünerek anlam n yitirir ve de ersizleflir. Bu kitap, modernleflme gibi çok yönlü ve karmafl k bir serüvene dahil olan Osmanl Devleti nin geçirmifl oldu u çok katmanl, girift, içinde toplumsal ve siyasi çat flmalar bar nd ran buhranl bir de iflim sürecini ana hatlar yla ortaya koyabilmek için yaz ld. Bu süreci daha kolay ve sistematik bir biçimde aç klayabilmek için de iflim sürecinin ana konular kronolojik de il, tematik ve belli bir bütünlük içerisinde okuyucuya sunuldu. Sekiz bölümden oluflan kitab n birinci bölümünde, 18. yüzy l ve özellikle de III. Selim dönemi yenilikleri reformlar n zemi-

7 Önsöz vii nini oluflturan bir girifl olarak incelendi; ard ndan 19. yüzy l n son çeyre ine kadar Osmanl Devleti nde e itim ve ilmiye ile askeri, idari ve iktisadi alanlarda gerçeklefltirilen yenilikler tematik olarak incelendikten sonra bütün bu yeniliklerin toplumsal yap da meydana getirdi i de iflim, toplumun siyasi ve sosyal talepleri, bu talepleri dillendirme vas tas olarak bas n n ön plana ç k fl ve kamuoyunun yönetim üzerinde etkili bir güç haline gelme süreçleri ele al nd. Bütün bu de iflimlerin neticesinde, Osmanl sosyal yap s n n bir parças olan farkl etnik unsurlar n özellikle Frans z ihtilâlinin yayd milliyetçilik fikirlerinden etkilenerek ayr l kç taleplerle ortaya ç kmas n önleyebilmek ve ülke bütünlü ünü koruyabilmek amac yla dönemin devlet adamlar n n gelifltirdi i bir refleks olan Tanzimat projesi, yani farkl din ve etnisitelere mensup sosyal unsurlar n tamam n Osmanl l k kimli i alt nda bir arada tutabilme gayreti, ayr bir bölüm olarak incelendi ve bunun, Avrupa n n bask lar neticesinde de il, yerli bir proje oldu u tezi üzerinde duruldu. Osmanl Devleti nin yenileflme süreci, Osmanl n n geriledi i yaklafl m ndan âzade ve modernleflmeye pozitif bir anlam yüklemeksizin aç klanmaya gayret edildi. Ö rencilerin, ele al nan konular daha iyi kavrayabilmeleri için gerek ünitelerin içerisinde yer yer zikredilen gerekse yararlan lan kaynaklar k s mlar nda verilen kitap ve makaleleri okumalar yararl olacakt r. ncelenen konular ö rencilerin daha iyi kavrayabilmeleri amac yla ünitelerde kullan lan görseller yazarlar taraf ndan özenle seçildi. Bu görseller hem anlat lan konuyu daha da somutlaflt - r p anlafl l r hale getirmekte hem de metnin yo unlu unu hafifletmektedir. Bu kitap, siparifl, dizgi, tashih, bask gibi bu iflin mutfa n n fedakâr görevlilerinden, metinleri büyük bir titizlikle kaleme alan ünite yazarlar na kadar genifl bir ekibin insanüstü bir gayretle geceli gündüzlü çal flmas neticesinde ve k sa bir süre içerisinde ortaya ç kt. Eme i geçen herkese teflekkür ve bu kitab n yüzlerini göremedi imiz g yabi ö rencilerimize yararl olmas n temenni ediyorum. Editör Prof.Dr. Ali AKYILDIZ

8 1OSMANLI DEVLET NDE YEN LEfiME HAREKETLER ( ) Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Yenileflme, bat l laflma, modernleflme ve gerileme kavramlar n Osmanl Devleti nin 18. yüzy l ba lam nda tan mlayabilecek ve bu dönemi Lâle Devri ve Nizam- Cedid gibi hakim kategorilerin s n rl l klar n n ötesinde aç klayabilecek; Osmanl Devleti nin 18. yüzy lda geçirdi i de iflim ve dönüflümü izahta klasik çal flmalarla yeni araflt rmalardaki fikirleri karfl laflt rabilecek; Osmanl Devleti nin 18. yüzy ldaki askeri ve idari reformlar n kendi iç dinamikleri içerisinde aç klay p Osmanl Devleti ni etraf ndaki dünya ile iliflkilendirebilecek; 18. yüzy lda tahta geçmifl padiflahlar n dönemlerini karfl laflt rabilecek, devlet yönetiminin temel figürlerini tan yabilecek ve devletin geçirdi i genel dönüflümü aç klayabileceksiniz. Anahtar Kavramlar I. Edirne Vakas Nevflehirli Damad brahim Pafla Yirmisekiz Mehmed Çelebi Lâle Devri Tercüme Faaliyetleri brahim Müteferrika Patrona Halil Humbarac Ahmed Pafla Koca Rag p Pafla çindekiler Baron de Tott Halil Hamid Pafla Cezayirli Gazi Hasan Pafla Mühendishane-i Bahri-i Hümayun Mühendishane-i Berri-i Hümayun II. Edirne Vakas Nizam- Cedid Kabakç Mustafa Yeniçeriler Osmanl Devleti nde Yenileflme Hareketleri ( ) Reformlar n Zemini: 18. Yüzy l G R fi: K SYAN ARASINDA 18. YÜZYIL ( ) K SYAN ARASINDA: III. AHMED DÖNEM ( ) I. MAHMUD DAN I. ABDÜLHAM D E ARADA KALMIfi 59 YIL ( ) III. SEL M ( ) VE N ZAM-I CED D

9 Reformlar n Zemini: 18. Yüzy l G R fi: K SYAN ARASINDA 18. YÜZYIL ( ) Bu ünitede, yenileflme klasik Osmanl tarihyaz m ndaki flekliyle bat l laflma ya denk gelecek flekilde de il; modern devlete geçifl süreci olarak kullan lmaktad r. Afla da s ralanan tarihsel hadiseler, Osmanl Devleti nin iç dinamiklerinin zorlamas yla ya da etraf ndaki dünyaya entegre olma süreciyle izah edilmek üzere kaleme al nm flt r. Osmanl mparatorlu u, 18. yüzy l n bafl nda tarihe Birinci Edirne Vakas diye geçen 1703 isyan ile sars ld. Dönemin padiflah II. Mustafa ( ) bu isyan neticesinde taht n kardefli III. Ahmed e b rakt gibi, dönemin muktedir fleyhülislam Feyzullah Efendi de linç edildi. III. Selim in d fl ndaki 18. yüzy l n padiflahlar n n tamam bu iki padiflah n o ullar d r. Lâle Devri ile Nizam- Cedid söylemlerinin gölgesinde kalan 18. yüzy l, büyük oranda III. Ahmed ile III. Selim dönemleri ekseninde anlafl lm flt r. ki evre aras ndaki padiflahlar n (I. Mahmud, II. Osman, III. Mustafa ve I. Abdülhamid) dönemleri ise literatürde bilinmezli e mahkum edilmifl ve sadece söz konusu iki padiflah n dönemleriyle ilgili, her zaman nitelikli olmasa da, kabar k bir SIRA literatür S ZDEortaya ç km flt r. Baflka bir deyiflle, Türkiye de bat l laflma n n kökenlerinin incelenmesinde araç haline gelen Lâle Devri ve Nizam- Cedid, y llar aras ndaki 59 y ll k dönemi gölgede b rakm flt r. Bat l laflma perspektifinden yap lan bu bak fl, Lâle Devri yeniliklerine tepki olarak Patrona Halil i, Nizam- Cedid reformlar na karfl da SORU Kabakç Mustafa y konumland rm flt r. Lâle Devri, 18. yüzy l kaynaklar nda geçen bir ifade de ildir; ilk kez Ahmed Refik Alt nay ( ) n 1913 te kdam gazetesinde ç kan bir yaz s nda kullan lm fl ve sonradan uluslararas flöhret bulmufltur. fieyhülislam Feyzullah Efendi: 1639 y l nda Erzurum da do du deki 17 günlük k sa fleyhülislaml n n ard ndan aras nda ikinci kez bu makama getirildi. Bu sürede, evlât ve yak nlar n devletin önemli makamlar na tafl d te ç kan isyanda mallar ya maland, bafl kesildi, cesedi sürüklenip Tunca nehrine b rak ld. O ullar ise Yedikule zindan nda hapsedildi. SORU Osmanl yenileflme tarihiyle Türkiye de modernleflme/bat l laflma konular nda kalem oynatanlar, bu dönemi Lâle Devri ile bafllat p buradan AMAÇLARIMIZ da Nizam- Cedid veya III. Selim dönemine s çrarlar. Bu ünitede, arada kalm fl on y llara da AMAÇLARIMIZ a rl k verilecektir. Tarihsel süreklilik yahut iç dinamiklerin zorlamalar dikkate al nmad - için, Osmanl da yap lan reformlar Bat dan gelen garip bir K tür Tayd nlanma; A P III. K T A P Ahmed ve III. Selim gibi padiflahlar da ayd nlanm fl hükümdarlar olarak resmedilir. Bu bak fl aç s, Osmanl n n etraf nda etkileflim içerisinde bulundu u dünyay da Avrupa ile s n rland r r. TELEV ZYON TELEV ZYON NTERNET NTERNET

10 4 Osmanl Devleti nde Yenileflme Hareketleri ( ) Gerileme Paradigmas : Gerileme paradigmas, 1300 ilâ 1566 aras nda Osmanl Devleti nin on baflar l, savaflç ve yetenekli sultanla beraber geniflledi ini ve daha sonra amans z bir gerilemeye mahkûm oldu unu savunur. 17. ve 18. yüzy llarda eserlerini kaleme alan baz Osmanl nasihat yazarlar n n yaflad klar dönem hakk ndaki yak nmalar, erken Cumhuriyet döneminin ve baz Bat l tarihçilerin eserlerinde mutlak gerçekli in bir ifadesi olarak yeniden üretilmifltir. Bu çal flmalar SORUbir yandan da modernleflme teorisinin içerisine oturuyordu. Modernleflme teorisi, s n rlar oldukça net olarak belirlenmifl bir geliflim çizgisini dayat yordu. Bu, Bat SIRA demokrasilerinin S ZDE ve Bat l laflma eksenli bak fl n en büyük açmaz, flüphesiz Osmanl gücünü ve de- iflim dinamiklerini hiçe saymas ; Avrupa yla karfl laflmay ve Avrupa dan ithal edileni, Osmanl devlet ve toplum dönüflümünün merkezine koymas yd. Di er bir ifadeyle, Osmanl da yenileflme yahut reform denilince, do rudan Bat daki kurumlarla tekni in ithali anlafl ld için Osmanl n n iç dönüflümünün analizi ihmal edildi. Osmanl tarihindeki muhtelif reformlar n aç klanmas nda padiflahlar n yenilikçi ve reformcu kimliklerine çok fazla önem atfedilmesi, de iflimi ve dönüflümü aç klamakta yetersiz kalmakta ve tarihsel hadiseleri liderlerin flahsi meziyetlerine indirgemek gibi bir yöntem sorununu ortaya ç karmaktad r. Osmanl da reformlar n uygulanmas nda Avrupa dan getirilen uzmanlar n katk lar na sürekli vurgu yap l r da, III. SIRA Selim S ZDE döneminde yarat lan ifl sahas ve ödenen yüksek ücretlerle imparatorlu un yabanc mühendisler için bir cazibe alan haline geldi i üzerinde durulmaz. Nitekim, devlet, bu dönemde kendisine ifl için müracaat eden pek çok yabanc teknik eleman aras ndan seçim yapma flans na kavufltu. Klasik Osmanl tarihyaz m, 18. yüzy l Tanzimat reformlar na ve bat l laflmaya referansla anlamaya SORU çal fl r ve dönemi gerileme paradigmas içerisine oturtur. Bu ba lamda 18. yüzy l için en etkili paradigmay Lâle Devri oluflturur; bat l laflman n Türkiye deki bafllang c n teflkil eden bu dönem, Tanzimat a giden çizgide Nizam- Cedid ile beraber do rusal bir tarihsel düzleme oturtulur. Günümüz Osmanl tarihçili i, bu dönemdeki geliflmeleri sadece Bat da meydana gelen hadiselerin bir yans mas ve Avrupa dan do rudan veya dolayl al nan ilham n bir sonucu de il, iç di- namiklerin yahut daha baflka co rafyalarla da çoklu etkileflimin bir sonucu olarak kavramak e ilimindedir. Bu tarihyaz m paradigmas n n de ifliminde, Edward Said in Oryantalizm i ile beraber revizyonist Osmanl tarihçilerinin etkisi önemlidir. özellikle de Büyük Britanya ile Fransa n n takip etti i çizgi olup bu anlay fla göre AMAÇLARIMIZ modernleflme eflittir AMAÇLARIMIZ bat l laflma idi. K T A P TELEV ZYON NTERNET SORU 1 Bat Asya ve K Kuzey T AAfrika P üstüne Avrupa tarihyaz c l ile Avrupa-merkezci bak fl n problemleri için bkz. Edward Said, Oryantalizm, Çev. Nezih Uzel, stanbul Toparlayal m: 18. yüzy lda gerçekleflen reformlar, Avrupa ile olan etkileflim sonucunda ortaya ç kan bir bilinç olarak alg lanamaz. 18. yüzy l padiflahlar, gerile- TELEV ZYON me dönemi padiflahlar olarak tan mlanmamal d r. Osmanl iktisat tarihçisi Mehmet Genç in bulgular Osmanl sanayiinin bu dönemde zirvede oldu unu ortaya koyar ki, bu tespit NTERNET bile döneme çoklu bir bak fl n zorunlu oldu unu göstermektedir. Osmanl Devleti nin 18. yüzy l n gerileme/modernleflme paradigmas içerisinden de erlendirenlerle buna karfl ç kanlar hangi gerekçelerle hareket etmektedirler? K SYAN ARASINDA: III. AHMED DÖNEM ( ) 1703 te meydana gelen isyan ile tahta geçen III. Ahmed, 1730 da yine bir isyan sonucunda tahttan SORUçekildi; uzunca bir süreden beri Edirne de yaflamakta olan Osmanl padiflahlar n n aksine, stanbul da ikameti tercih etti ten 1718 e, yani Nevflehirli Damad brahim Pafla n n sadarete getirilmesine kadar geçen süre içerisinde 13 kez sadaret de iflikli i yapt. Nevflehirli SIRA Damad S ZDE brahim Pafla n n Sadareti ( ) Bu dönem, Osmanl da yenileflme hareketlerinin bafllang c, Türkiye de bat l laflman n ilk safhas ve Türkiye de sekülarizmin ortaya ç k fl fleklinde izah edilir. Bu AMAÇLARIMIZ yorumlarda, AMAÇLARIMIZ de Paris e elçi s fat yla gönderilen Yirmisekiz Mehmed Çelebi nin misyonunun ele al n fl biçimi önemli paya sahiptir. K T A P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON

11 1. Ünite - Reformlar n Zemini: 18. Yüzy l Yirmisekiz Mehmed Çelebi Yirmisekiz Mehmed Çelebi, klasik Osmanl tarihyaz m nda, kendinden önce Avrupa ya gönderilen Osmanl sefirlerinden ayr tutulur ve onun diplomatik ya da askeri bir nedenle de il, Avrupa medeniyetini ve e itimini izlemesi için Damad brahim Pafla taraf ndan özel bir misyonla Paris e gönderildi i ileri sürülür. Oysa, dönemin kaynaklar nda brahim Pafla n n bu tür bir emir verdi ine dair henüz bir veri tespit edilemedi. Mehmed Çelebi, padiflah n Kudüs teki Kutsal Lahit Kilisesi ni (Saint-Sépulcre) onarmalar için Frans zlara izin verdi ini bildirmek, Fransa ya verilmifl olan kapitülasyonlar n yenilenmesi konusunu görüflmek, Osmanl yönetimini Frans z siyasetinden haberdar etmek ve Osmanl -Frans z münasebetlerini güçlendirmek üzere Paris e gönderilmiflti. Literatürde sefaretinin ön plana ç kar lan boyutlar ndan birisi de, Versay ile Sâdâbâd Köflkü aras nda kurulan iliflkidir. Kâ thane de bugün hâlâ temelleri sa lam olan Sâdâbâd Köflkü yle çevresinin basit, hatta, t pat p bir Versay kopyas oldu u çokça zikredilir. Bu ba lamda, Ahmed Refik in Versay n çevresindeki yap lara Yirmisekiz Çelebi nin hayranl n ifade eden yorumlar oldukça dikkat çekicidir. Oysa, Versay n çevresindeki suni köyler 1783 ten sonra infla edilecektir. Dolay s yla köflkün, Yirmisekiz Çelebi nin Paris sefaretinden altm fl küsur y l sonra infla edilecek bir yap dan etkilenemeyece i ve sefirin seyahati dönüflü bu yolda bir ilham veremeyece i aç k olup buradaki anakronizm oldukça ilgi çekicidir. Son çal flmalar, Sâdâbâd Köflkü nde Versay de il, Safevi etkisi üzerine odaklanmaktad r. Dahas, Kâ thane de Sâdâbâd Köflkü nün infla projesine Yirmisekiz Çelebi nin seyahati öncesinde sahip olundu u kabul edilmektedir. Resim 1.1 Yirmisekiz Mehmed Çelebi nin elçili i hat ras olarak yap lm fl, kendisinin XV. Louis taraf ndan kabulünü gösteren madalya. Kaynak: Faik Reflit Unat, Osmanl Sefirleri ve Sefaretnameleri, Ankara, TTK, Resim Yüzy l n kinci Yar s nda Sadabad Köflkü Kaynak: Choisel Gouffier, Voyage Pittoresque C.F.F.P.F. No: 92; aktaran Hüseyin Irmak (ed.), Ka thane Tarih Envanteri, Ka thane Belediyesi Kültür Yay nlar, stanbul 2011, s. 281.

12 6 Osmanl Devleti nde Yenileflme Hareketleri ( ) AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P TELEV ZYON Lâle Devri anlat s K T Akonusunda P hakim bak fl elefltiren de iflik bir bak fl için bkz. Can Erimtan, Ottomans Looking West? The Origins of the Tulip Age and its Development in Modern Turkey, London and New York TELEV ZYON brahim Müteferrika ve Matbaa 1727 y l nda, Macar mühtedisi brahim Müteferrika taraf ndan Mismari fiücâ Mahallesi ndeki evinde kurulan Darü t-t bâati l-âmire adl matbaa da yine Yirmisekiz NTERNET NTERNET Mehmed Çelebi nin Paris sefaretiyle iliflkilendirilir. Yirmisekiz Mehmed Çelebi yle beraber Paris te bulunan o lu Said Efendi nin burada matbaa ile ilgili gözlemleri ve stanbul a döndü ünde bu konuda Müteferrika ya yapt yard mlar sayesinde matbaan n hayat buldu u iddia edilir. Bu bak fl aç s n n, stanbul, Selanik, zmir ve Halep te Yahudiler, Ermeniler ve Rumlar taraf ndan öteden beri iflletilmekte olan matbaac l k altyap s n inkâr etti i aç kt r. Müteferrika, 1493 ten, II. Bayezid devrinden ( ) beri imparatorlukta zaten var olan matbaac l k alt yap s na Türkçe harfli ilk matbaay kazand rm flt r. Ayr ca, Bat da Türkçe harfli eserlerin önceden beri bas ld n da ifade etmek gerekir. Matbaada bas lan temelde dil, tarih ve co rafya konulu toplam 17 kitap bas l fl s ras na göre SIRA flunlard r: S ZDE Vankulu Lügat, Tuhfetü l-kibâr fî Esfâri l-bihâr, Târih-i Seyyah der Beyan- Zuhur-i A vaniyân ve Sebeb-i nhidam- Bina-i Devlet-i fiâhân-i Safaviyân, Târihü l-hindi l-garbî el-müsemmâ bi-hadîs-i Nev, Târih-i Timur-i Gurkân li-nazmîzâde Efendi, Târihü l-m sri l-cedîd ve Târihü l-m sri l-ka- dîm (ayn cilt içinde), Gülflen-i Hulefâ, Grammaire turque ou Méthode courte & facile pour apprende SORU la langue turque, Usûlü l-hikem fî Nizâmi l-ümem, Füyûzât- SORU M knat siyye, Cihânnümâ, Takvîmü t-tevârih, Târih-i Naima, Râflid Tarihi, Ahvâl-i Gazavât der Diyar-i Bosna, Ferheng-i fiuûrî. Müteferrika matbaas n n 1730 isyan ile ya da ölümünden sonra tarihe kar flt kan s do ru de ildir. Afla da görülece i üzere, matbaan n canland r lmas çabalar ilerleyen dönemlerde hep gündemde olacak ve özellikle de daha sonra faaliye- te geçecek olan Mühendishane Matbaas, yeniden canlanman n önemli bir aflamas n temsil edecektir. Bundan baflka, 1803 te aç lan Darü t-t bâati l-cedîde adl Üs- AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ küdar Matbaas da bu ba lamda zikredilmelidir. K T A P TELEV ZYON NTERNET brahim Müteferrika, K T A Pmatbaas, bas lan eserler ve sat fl baflar lar üzerine yararl bir kaynak için bkz. Orlin Sabev, brahim Müteferrika ya da lk Osmanl Matbaa Serüveni ( ): Yeniden De erlendirme, stanbul TELEV ZYON Tercüme Faaliyetleri brahim Pafla n n sadareti döneminde gerçekleflen entelektüel faaliyetlerden birisi de tarih, co rafya, felsefe, matematik ve t p konular nda pek çok kitab n tercüme NTERNET edilmesidir. Çevirilen eserlerden baz lar flunlard r: Câmiü d-düvel, kdü l-cümân fî târih-i ehli z-zaman, Habîbü s-siyer, Târih-i âlem-ârâ-y Abbâsî, Acâibü l-letâif, Matla u s-sadeyn ve mecma u l-bahreyn, Acâibü l-makdûr fî nevâib-i Teymur, el- Vefa fî sireti l-mustafa, Tarih-i seyyah der zuhur-i A vaniyan, Mukaddime, Miyarü d-düvel ve misbarü l-milel, Cemnüma fî fenni l-co rafya. Söz konusu eserlerden sayfas ve cildi az olanlar kifliler ve hacimli olanlar ise heyetler taraf ndan tercüme edildi. Örne in, kdü l-cümân n tercümesi için otuz, Habîbü s-siyer için sekiz ve Câmiu d-düvel için befl kifliden oluflan komisyonlar oluflturuldu. Heyetlerde görev alanlar aras nda meflhur flair Nedim, Raflid Efendi, Çelebizade Âs m Efen-

13 1. Ünite - Reformlar n Zemini: 18. Yüzy l di, Vehbi Efendi, Müstakimzade Mustafa Vefa Efendi, Nahifi Efendi, Yekçeflm smail Efendi, Mirzazade Mehmed Salim Efendi ve Turflucuzade Efendi say labilir. Osmanl askeri sisteminin slah bak m ndan bu dönemin iki geliflmesi zikre de- erdir. Bunlardan birincisi 1717 de stanbul a gelen Rockfort isimli bir Frans z mühendis subay n Üsküdar da yeni bir ocak kurmak üzere yapt giriflim ve di eri de Humbarac Ahmed Pafla n n Humbarac Oca n n düzenlenmesi için iltica talebinde bulunufludur. Rockfort un slahat raporunda askeri nizama yönelik de iflim önerileri, Nizam- Cedid olarak isimlendirilmiflti. Bu dönemde, ayr ca Gerçek Davud A a taraf ndan 1722 de Tulumbac Oca kuruldu. Literatürde, Tulumbac Oca n n kuruluflu, bir tür garip ayd nlanma/modernleflme sonucu olarak izah edilir de, ard arkas kesilmeyen yang nlar n yaratt - çaresizli in bir sonucu olarak ortaya ç km fl olabilece i üzerinde durulmaz te stanbul E rikap daki Tekfur Saray nda çini fabrikas kurulur. Yine stanbul da faal haldeki çuha fabrikas na ilaveten Hatâyî kumafl üretimi için de bir fabrika tesis edilir. Bu dönemde, ayr ca, çiçek afl s n n hastal n tedavisinde kullan lmakta oldu u da belirtilmelidir. Dünyevilik, mar ve syan brahim Pafla n n sadareti, literatürde, stanbul un imar edildi i bir dönem olarak yans t l r. Oysa, 18. yüzy l Osmanl padiflahlar aras nda stanbul un imar için çal flmayan yok gibidir. Nitekim, I. Mahmud, bu yöndeki çabalar dolay s yla muammir-i bilâd unvan n alm flt. stanbul s kl kla depremler ve yang nlarla sars ld için padiflahlar n imar için çabalamaktan baflka çareleri de yoktu. Yukar da belirtildi i üzere, III. Ahmed, uzunca bir süredir Edirne de oturan Osmanl padiflahlar n n aksine, stanbul da ikamete bafllam flt. Uzun süredir terk edilmifl oldu u için bak ms z kalan stanbul un ciddi bir imar ve inflaya ihtiyac vard. brahim Pafla n n sadarete geliflinden sonra 1719 da meydana gelen büyük stanbul depremi ve arkas gelmeyen yang nlar, bu ihtiyac daha da derinlefltirdi. 28 Eylül 1730 da III. Ahmed in tahttan indirilmesine ve brahim Pafla n n iki damad yla beraber hunharca öldürülmesine neden olan isyan patlak verdi isyan, klasik Osmanl tarihyaz m nda Patrona Halil in omuzlar na yüklenmifl ve tarihsel ba lam ndan kopar lm flt r. Dönemin kaynaklar n n dikkatli bir analizi, bu isyan n, hakim bak fl n aksine, dönemin bat l laflma hareketlerine ya da lüks tüketim al flkanl klar na yönelik bir tepki olmad n ortaya ç karmaktad r. syan, hükümet içindeki ve d fl ndaki odaklar aras ndaki bir güç çat flmas olup dünyevili e (sekülarizme) savafl açan kifli olarak resmedilen Patrona Halil in liderli inde de il, Kaymak Mustafa Pafla gibi hükümet içinden ve spirizade Ahmed Efendi ile Zülâli Hasan Efendi gibi ulemadan kimselerin organizasyonu ile ve yeniçerilerin fiili kat l m yla gerçekleflmifl ve brahim Pafla n n uzun y llar devletin SIRA ana S ZDE mekanizmalar nda tuttu u gücün de iflmez sahipleri devrilmifltir. brahim Pafla ile dönemin elitlerinin tüketim al flkanl klar ve gündelik yaflam kal plar, kendisinden önceki devlet adamlar ndan çok farkl ve afl r de ildi. Bu durum, brahim Pafla ve dönemin elitlerine ait muhallefat [ölenin b rakt mallar] kay tlar yla kiflisel masraf defterlerinin karfl laflt rmal incelenmesi sonucunda aç kça ortaya SORU ç kmaktad r daki isyan, 18. yüzy l kaynaklar nda 1143 [M. 1730] senesinde meydana gelen ihtilâl fleklinde nitelendirilirken, 20. yüzy l metinlerinde, Patrona Halil le özdefllefltirilerek Patrona Halil syan veya Patrona syan olarak geçer. 7 Humbarac Ahmed Pafla: Aslen Frans z asilzade ailelerinden birine mensup olan ve 1675 Temmuz unda Fransa n n Coussae flehrinde do an Comte de Bonneval, 54 yafl nda Türkiye ye gelir ve slamiyet i kabul ederek Ahmed ismini al r de beylerbeyilik unvan n almas üzerine Humbarac Ahmed Pafla olarak tan n r ve yeni bir humbarac oca kurmakla görevlendirilir. Osmanl hükümetine sundu u raporlar n birer nüshas n Fransa ya da göndermesi casus olabilece i ihtimalini akla getirmektedir. 14 Mart 1747 de vefat etmifltir. SORU AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P K T A P

OSMANLI TAR H (1789-1876)

OSMANLI TAR H (1789-1876) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2839 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1797 OSMANLI TAR H (1789-1876) Yazarlar Doç.Dr. Yüksel ÇEL K (Ünite 1, 2, 6) Prof.Dr. Süleyman KIZILTOPRAK (Ünite 3, 5) Yrd.Doç.

Detaylı

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3038 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1988 ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II Yazarlar Prof.Dr. Cezmi ERASLAN (Ünite 1, 2, 7, 8 ) Prof.Dr. Süleyman BEYO LU (Ünite 3)

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H

TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3076 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 2005 TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Murat BURGAÇ (Ünite 1) Prof.Dr. hsan GÜNEfi (Ünite 2) Doç.Dr. fiaduman

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I Yazarlar Prof.Dr. Ça r ERHAN (Ünite 1-3) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU (Ünite 4) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU, Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

BÜYÜK SELÇUKLU TAR H

BÜYÜK SELÇUKLU TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2357 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1354 BÜYÜK SELÇUKLU TAR H Yazarlar Prof.Dr. Gülay Ö ÜN BEZER (Ünite 1-4) Doç.Dr. Adnan ÇEV K (Ünite 5, 6) Yrd.Doç.Dr. Abdurrahim

Detaylı

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2345 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1342 YEN TOPLUMSAL HAREKETLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Aylin AKPINAR (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Filiz GÖKTUNA YAYLACI (Ünite 2, 3, 4) Prof.Dr.

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TAR H

ORTA ASYA TÜRK TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2288 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1285 ORTA ASYA TÜRK TAR H Yazarlar Prof.Dr. Ahmet TAfiA IL (Ünite 1-4) Yrd.Doç.Dr. M. Bilal ÇEL K (Ünite 5) Dr. lyas KAMALOV (Ünite

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET Yazarlar Prof.Dr. Davut DURSUN (Ünite 1) Prof.Dr. Tayyar ARI (Ünite 2, 5) Yrd.Doç.Dr. Ferhat P R NÇÇ (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3023 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1975 S YAS TAR H-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3023 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1975 S YAS TAR H-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3023 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1975 S YAS TAR H-II Yazarlar Doç.Dr. Kemal YAKUT - Doç.Dr. Esra YAKUT (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Erel TELLAL (Ünite 3, 4) Prof.Dr. Ça

Detaylı

ULUSLARARASI filetmec L K

ULUSLARARASI filetmec L K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2591 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1560 ULUSLARARASI filetmec L K Yazarlar Prof.Dr. Celil KOPARAL (Ünite 1-3) Doç.Dr. Hatice Zümrüt TONUS (Ünite 4) Doç.Dr. Nezihe

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2655 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1621 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ertu rul UZUN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Haluk ATALAY (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Tolga

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

KLAS K SOSYOLOJ TAR H

KLAS K SOSYOLOJ TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2284 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1281 KLAS K SOSYOLOJ TAR H Yazarlar Dr. Temmuz GÖNÇ-fiAVRAN (Ünite 1, 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Fatime GÜNEfi (Ünite 3, 4, 5, 8) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ Yazarlar Prof.Dr. Suavi AYDIN (Ünite 1-3, 6-10) Prof.Dr. Y lmaz Selim ERDAL (Ünite 4, 5) Editör Doç.Dr. Handan ÜSTÜNDA

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2404 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1395 TEKNOLOJ TAR H. Yazar Prof.Dr. Ergun TÜRKCAN (Ünite 1-8)

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2404 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1395 TEKNOLOJ TAR H. Yazar Prof.Dr. Ergun TÜRKCAN (Ünite 1-8) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2404 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1395 TEKNOLOJ TAR H Yazar Prof.Dr. Ergun TÜRKCAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Hasan ÇALIfiKAN ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807 PAZARLAMA LET fi M Yazarlar Prof.Dr. B. Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ferruh UZTU (Ünite 2) Arfl.Gör. Emrah GÜLMEZ (Ünite

Detaylı

TOPLUMSAL C NS YET ÇALIfiMALARI

TOPLUMSAL C NS YET ÇALIfiMALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2312 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1309 TOPLUMSAL C NS YET ÇALIfiMALARI Yazarlar Prof.Dr. Fatmagül BERKTAY (Ünite 1) Prof.Dr. Y ld z ECEV T (Ünite 2) Prof.Dr. Ayfle

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

KAMU PERSONEL HUKUKU

KAMU PERSONEL HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2701 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1667 KAMU PERSONEL HUKUKU Yazar/Editör Doç.Dr. Onur Ender ASLAN ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu

Detaylı

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken *

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Osmanl Kad n Hakk nda Hukuk Kaynaklar na Dayal Çal flmalar 499 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 6, Say 11, 2008, 499-516 Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Yücel BULUT ** Merhum

Detaylı

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2901 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1858 KONGRE VE ETK NL K YÖNET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Deniz YÜNCÜ (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1963 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1043 SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER Yazarlar Prof.Dr. Nadir SU UR (Ünite 1) Ö r.gör.dr. Ayfl n KOÇAK (Ünite 1) Doç.Dr.

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı